Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thưương mại Việt Phát Triển

Lời nói đầu Lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với điều kiện cụ thể khác nhau, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh khác nhau thì kết quả lợi nhuận cũng khác nhau. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp Nhà n¬ước được Nhà n¬ước cấp phát vốn, cung ứng vật tư¬, nguyên vật liệu, lãi nộp Nhà n¬ước, lỗ Nhà n¬ước chịu, lợi nhuận đó ch¬ưa phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất và yêu cầu thực tế của thị trư¬ờng, chư¬a kích thích được tính sáng tạo chủ động của ng¬ười quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó có tình trạng lãi giả, lỗ thật. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trở thành gánh nặng cho nền kinh tế gây lãng phí. Thực hiện đư¬ờng lối đổi mới, nền kinh tế đư¬ợc vận hành theo cơ chế thị trư¬ờng, có sự quản lý của Nhà nư¬ớc theo định h¬ướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nư¬ớc ban hành các chế độ chính sách, sắp xếp lại các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi về các hoạt động của mình. Từ khi có quyết định của Chính phủ đ¬ược phép thành lập các Công ty TNHH, Công ty cổ phần, các doanh nghiệp tư¬ nhân vừa, nhỏ và các doanh nghiệp có vốn đầu t¬ư nư¬ớc ngoài với nhiều mô hình khác nhau, hoạt động của các doanh nghiệp đ¬ược cải thiện, nhiều doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi, tạo điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho ngư¬ời lao động, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Bởi vậy, không ngừng nâng cao lợi nhuận là một việc làm rất cần thiết của các doanh nghiệp. Công ty Thương mại Việt Phát Triển là một trong số các doanh nghiệp như vậy. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thương mại Việt Phát Triển, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, em nghiên cứu vấn đề lợi nhuận của Công ty và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Th¬ương mại Việt Phát Triển".

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thưương mại Việt Phát Triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hãa vµ dÞch vô tiÕt kiÖm chi phÝ tiªu thô sÏ cho ta lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy doanh nghiÖp cÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm. C«ng t¸c qu¶ng c¸o Marketing... - Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : lµ 1 nh©n tè quan träng, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c kh©u c¬ b¶n ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, ph­¬ng ¸n kinh doanh. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ qu¶n lý. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng lîi nhuËn. i) ChÝnh s¸ch Nhµ n­íc : Doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp cßn bÞ chi phèi bëi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ Nhµ n­íc (chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i...). V× chÝnh s¸ch thuÕ thay ®æi sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, hoÆc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thay ®æi lµm møc l·i gi¶m ®i hay t¨ng lªn ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc vay vèn cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn : 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®­îc thµnh lËp ngµy 27/01/1999 theo quyÕt ®Þnh sè 400LGP/TLDN cña UBND thµnhphè Hµ Néi. C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn cã trô së giao dÞch t¹i 124 L¹c Trung, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ néi. TiÒn th©n cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn lµ h·ng n­íc uèng tinh khiÕt Water Source ®­îc thµnh lËp n¨m 1992 cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng ®­îc më tµi kho¶n riªng vµ thùc hiÖn ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ch­a ®­îc më réng bé m¸y qu¶n lý rÊt gän nhÑ. 1.2. Chøc n¨ng cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn: Sau khi chuyÓn thµnh C«ng ty TNHH, C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· tõng b­íc tæ chøc l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, më réng vµ ph¸t triÓn tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa tËn dông c¸c kh¶ n¨ng s½n cã nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty nh­ sau : - S¶n xuÊt kinh doanh n­íc gi¶i kh¸t. - S¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c s¶n phÈm tõ nhùa composit. - S¶n xuÊt l¾p ®Æt b×nh ®un n­íc nãng l¹nh. - §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô th­¬ng nghiÖp. 1.3. C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty : - C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo luËt doanh nghiÖp. VÒ c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý bao gåm c¸c bé phËn sau : a) Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 3 ng­êi : Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña C«ng ty. + Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. + Phã chñ tÞch kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty. + Tr­ëng ban kiÓm s¸t kiªm Phã gi¸m ®èc C«ng ty. b) Phßng chøc n¨ng cã 4 phßng : b.1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh gåm : Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng, s¾p xÕp nh©n c«ng lao ®éng cho c¸c bé phËn. Phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty, h×nh thøc c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng. + Tr­ëng phßng. + Phã tr­ëng phßng. + C¸c trî lý, nh©n viªn gióp viÖc. b.2. Phßng kinh doanh - Marketing : ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸. + Tr­ëng phßng. + Phã tr­ëng phßng. + C¸c trî lý, nh©n viªn gióp viÖc. b.3. Phßng vËt t­ - Kü thuËt : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. + Tr­ëng phßng. + Phã tr­ëng phßng. + C¸c trî lý, nh©n viªn gióp viÖc. b.4. Phßng tµi chÝnh - KÕ to¸n : ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc, tham m­u tµi chÝnh vµ quan hÖ chøc n¨ng kh¸c trong lÜnh vùc kÕ to¸n, tµi chÝnh, thèng kª, tiÒn l­¬ng, c©n ®èi c¸c kho¶n thu chi. + KÕ to¸n tr­ëng. + KÕ to¸n tæng hîp. + KÕ to¸n thanh to¸n theo dâi c«ng nî. + KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô. + Thñ quü. c) X­ëng s¶n xuÊt : Cã 2 x­ëng. c.1. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt n­íc uèng gi¶i kh¸t gåm : ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®«n ®èc s¶n xuÊt s¶n phÈm + X­ëng tr­ëng + Thèng kª + Tæ tr­ëng c¸c tæ s¶n xuÊt c.2. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ nhùa composit : + X­ëng tr­ëng + Thèng kª + Tæ tr­ëng c¸c tæ s¶n xuÊt * Ngoµi ra C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn cßn cã c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý ë Hµ Néi, H¶i Phßng, VÜnh Phó, B¾c Ninh, B¾c Giang... C¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm chÝnh lµ n­íc uèng tinh khiÕt ®ãng chai 5 gallons vµ mét sè s¶n phÈm tõ nhùa composit. S¬ ®å : c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Héi ®ång qu¶n trÞ Hµnh chÝnh Kinh doanh Marketing VËt t­ thiÕt bÞ Phßng Tµi vô - KÕ to¸n X­ëng 1 X­ëng 2 §¹i lý 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ yÕu ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng víi nhau tr­íc ph¸p luËt. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc cßn ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ, tæ chøc ph¸p lý nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÒ phÝa doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng hÕt søc ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· cã nh÷ng nç lùc trong viÖc khai th¸c, tËn dông c¸c ­u thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®Ó ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cô thÓ nh­ lµ : ThuËn lîi : - Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i 124 L¹c Trung ngay thµnh phè, rÊt thuËn tiÖn cho C«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c giao dÞch kinh doanh. C«ng ty cßn cã c¸c ®¹i lý ë kh¾p Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn. Víi mét vÞ trÝ thuËn lîi nh­ vËy, C«ng ty cã thÓ më réng quan hÖ, tiÕp cËn thÞ tr­êng , t¨ng sè kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty. - C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé n¾m v÷ng tay nghÒ, cã ý thøc v­¬n lªn häc hái tinh thÇn kü thuËt cao. §ång thêi C«ng ty cã ®éi ngò l·nh ®¹o nhiÒu kinh nghiÖm n¨ng ®éng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. - Tr¶i qua mét thêi gian ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÞu nhiÒu thö th¸ch trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng mÆt hµng kinh doanh cña m×nh. - C«ng ty trang bÞ c¬ së vËt chÊt cã qui m«, ®¶m b¶o cho viÖc ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trong C«ng ty ho¹t ®éng mét c¸ch linh ho¹t, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Khã kh¨n : - Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Mét khã kh¨n lín cña C«ng ty lµ thÞ tr­êng n­íc tinh khiÕt cña C«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c ; c¸c h·ng n­íc s¶n xuÊt ra trµn lan hµng kÐm chÊt l­îng, g©y ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña C«ng ty trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. - Cïng víi nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn. Trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· cã nh÷ng biÕn ®éng cÇn quan t©m xem xÐt. 3. t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 : b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 3 n¨m B¶ng 1 : §¬n vÞ : Ngh×n VN§ Tµi s¶n 1999 2000 2001 A - TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 1.131.589 1.421.142 1.290.629 I - TiÒn 211.816 38.171 126.557 2. TiÒn mÆt t¹i quü 166.373 29.789 101.564 3. TiÒn göi ng©n hµng 45.444 8.382 24.993 II - C¸c kho¶n ph¶i thu 136.043 110.084 116.750 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 44.580 100.084 106.750 2. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 91.463 10.000 10.000 III - Hµng tån kho 783.729 1.272.887 1.047.322 1. Nguyªn liÖu, vËt liÖu 342.966 639.708 377.541 2. C«ng cô, dông cô 196.591 22.000 3. Thµnh phÇn tån kho 440.763 436.588 564.924 4. Hµng ho¸ tån kho 82.857 B - TSC§ vµ ®Çu t­ tµi chÝnh 5.257.530 5.705.917 6.547.860 I -Tµi s¶n cè ®Þnh 4.033.793 4.631.206 5.255.301 1. TSC§ h÷u h×nh 4.032.793 3.823.097 4.436.147 2. TSC§ thuª tµi chÝnh 807.109 807.109 3. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 12.044 4. §Çu t­ chøng kho¸n 1.000 1.000 II - Chi phÝ XDCB dë dang 1.223.737 1.074.711 1.292.559 Tæng céng TS : 6.389.119 7.127.059 7.838.489 §¬n vÞ : Ngh×n VN§ Nguån vèn 1999 2000 2001 A - Nî ph¶i tr¶ 812.340 1.478.120 2.228.335 1. Vay ng¾n h¹n 800.000 1.470.000 1.780.000 2. Vay dµi h¹n 436.977 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc 12.340 8.120 11.358 B - Nguån vèn chñ së h÷u 5.576.779 5.648.939 5.610.154 I - Nguån vèn vµ quü 5.576.799 5.648.939 5.610.154 1. Nguån vèn kinh doanh 5.500.000 5.500.000 5.500.000 2. L·i ch­a ph©n phèi 76.779 148.939 110.154 Tæng céng NV 6.389.119 7.127.059 7.838.489 Dùa vµo b¶ng 1. * C¬ cÊu nguån vèn : - Vèn lµ mét ph¹m trï kinh tÕ trong lÜnh vùc tµi chÝnh, g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng hãa. Vèn lµ tiÒn trong kinh doanh, gãp phÇn ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d­. Do vËy qu¶n lývèn vµ t¶i s¶n trë thµnh mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña qu¶n trÞ tµi chÝnh. Dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 3 n¨m (1999, 2000, 2001) ta thÊy : Vèn kinh doanh cña C«ng ty ®­îc h×nh thµnh do vèn tù cã lµ chñ yÕu, phÇn cßn l¹i lµ do lîi nhuËn kh«ng chia ®Ó l¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶. Trong n¨m 1999 C«ng ty míi thµnh lËp, tæng nguån vèn cña C«ng ty lµ : 6.389.119 ngh×n ®ång. N¨m 2001 tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty : 7.127.059 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. §iÒu nµy cho ta thÊy n¨m 2000 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, tù tÝch luü, bæ sung ®­îc cho nguån vèn kinh doanh cña m×nh vµ ngµy cµng trë nªn tù chñ h¬n. N¨m 2001 tæng nguån vèn kinh doanh : 7.838.489 ngh×n ®ång. So víi n¨m 2000 C«ng ty ®· sö dông c¸c nguån vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. * C¬ cÊu vÒ tµi s¶n : Tæng tµi s¶n cña C«ng ty qua c¸c n¨m : - TSL§ cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 1.131.589 ngh×n ®ång. - §Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty ®· cho kh¸ch hµng thanh to¸n chËm nªn kho¶n ph¶i thu lín : 136.043 ngh×n ®ång. - TSC§ vµ ®Çu t­ tµi chÝnh n¨m 1999 lµ 5.257.530 ngh×n ®ång. · N¨m 2000 : - Tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty lµ : 1.421.142 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. - C¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m xuèng cßn 110.084 ngh×n ®ång. - Hµng tån kho 1.272.887 ngh×n ®ång t¨ng lªn so víi n¨m 1999 lµ do C«ng ty ®­a vµo s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm míi. - TSC§ : 5.705.917 ngh×n ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. · N¨m 2001 : - TSL§ cña C«ng ty : 1.290.629 ngh×n ®ång , gi¶m xuèng so víi n¨m 2000. - C¸c kho¶n ph¶i thu : 116.750 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2000. - TSC§ : 6.547.860 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2000. Do C«ng ty mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn : BiÓu 02 : ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ Kinh Doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn trong 3 n¨m 1999, 2000, 2002 §¬n vÞ : 1.000® TT C¸c chØ tiªu 1999 2000 2001 So s¸nh 2000/1999 So s¸nh 2001/2000 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1 Doanh thu thuÇn 1.846.793 2.324.734 2.951.414 477.941 25,88 626.680 26,96 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 1.010.913 1.255.043 1.841.258 244.130 24,15 586.215 46,70 3 Lîi tøc gép 835.880 1.069.691 1.110.156 233.811 27,97 40.465 3,78 4 CPBH + CP qu¶n lý DN 724.380 822.794 957.633 98.414 13,58 134.839 16,39 5 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 111.500 246.897 152.523 135.397 121,40 -94.374 -38,22 6 Lîi nhuËn tõ H§ tµi chÝnh 1.412 - 9.469 7 Lîi nhuËn tõ H§ bÊt th­êng -27.868 8 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 112.912 219.029 161.992 106.117 9,40 -57.037 -26,00 9 ThuÕ TNDN 36.131 70.089 51.837 33.958 9,40 -18.252 -26,00 10 Lîi nhuËn sau thuÕ 76.781 148.940 110.155 72.159 9,40 -38.785 -26,00 Dùa vµo biÓu 2, so s¸nh n¨m 2000 víi n¨m 1999 ta thÊy c¸c chØ tiªu ®Òu cã xu h­íng t¨ng lªn cô thÓ : - Doanh thu thuÇn t¨ng 477.941 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 25,88%. - TrÞ gi¸ vèn hµng hãa b¸n t¨ng 244.130 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 24,15%. - L·i gép t¨ng 233.811 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 27,97%. - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 98.414 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 13,58%. Chi phÝ t¨ng do C«ng ty nµy cÊp cho m¹ng l­íi kinh doanh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i kh¸ch hµng. §Æc biÖt lµ c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp kh¸c nh­ chi phÝ giao dÞch, héi häp tiÕp kh¸ch... chiÕm tû träng ngµy cµng lín. Tuy nhiªn, tû lÖ t¨ng cña chi phÝ vÉn nhá h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu do ®ã cã thÓ nãi doanh nghiÖp sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ h¬n. Doanh thu t¨ng dÉn ®Õn lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng ®¸ng kÓ 94%. §iÒu ®ã chøng tá toµn thÓ Ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®oµn kÕt tËp trung trÝ tuÖ, søc m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n 1999. Tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng, hoµn thµnh xuÊt s¾c môc tiªu, nhiÖm vô ®Æt ra. §ã lµ më réng m¹ng l­íi kinh doanh kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. N¨m 2001 thÞ tr­êng c¶ n­íc nãi chung vµ thÞ tr­êng Hµ Néi nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ chËm, chØ sè gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu dïng gi¶m dÉn ®Õn søc mua thÊp, chñ tr­¬ng kÝch cÇu ch­a m¹nh. C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi còng chÞu ¶nh h­ëng chung cña nÒn kinh tÕ cô thÓ : - Doanh thu thuÇn t¨ng 626.680 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000 víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 26,96%. - Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 586.215 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000 víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng 46,7%. - L·i gép t¨ng 3,78% so víi n¨m 2000. MÆc dï doanh thu thuÇn t¨ng h¬n n¨m 2000 nh­ng do gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng qu¸ lín dÉn ®Õn lîi tøc gép t¨ng qu¸ Ýt 3,78% so víi n¨m 2000. Lîi tøc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 94.374 ngh×n ®ång dÉn ®Õn tû lÖ gi¶m 38,22% do gi¸ trÞ vèn s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô cã t¨ng nh­ng gi¸ b¸n trªn 1 s¶n phÈm hµng ho¸ l¹i gi¶m do c¬ chÕ thÞ tr­êng. T×nh h×nh lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m sót cho nªn lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2001 gi¶m 57.037 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000 t­¬ng tøng víi tû lÖ gi¶m 26%. Nguyªn nh©n do gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng rÊt nhanh so víi n¨m 2000. Nh­ vËy hiÖu qu¶ kinh doanh n¨m 2001 so víi 2000 lµ ch­a tèt. 5. t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn : 5.1. Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña C«ng ty : - Trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· cè g¾ng v­¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ, tËn dông c¸c tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó h¹n chÕ møc thÊp nhÊt tõ c¸c khã kh¨n nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n C«ng ty ®· tiÕn hµnh t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhanh chãng t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p ®ang ¸p dông t¹i C«ng ty. Thø nhÊt : Do nhu cÇu mÆt hµng n­íc uèng tinh khiÕt cã xu h­íng t¨ng, nªn C«ng ty chñ ®éng më réng hÖ thèng c¸c cöa hµng bè trÝ trªn kh¾p c¶ n­íc ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nh»m t¨ng doanh thu cho C«ng ty. Thø hai : MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý. C«ng ty chñ tr­¬ng t¨ng c­êng khai th¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng... Thø ba : C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng nh»m ®¶m b¶o ®­a s¶n phÈm hµng ho¸ ®Õn kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn lîi, ®Ó tõ ®ã thu hót ®­îc kh¸ch hµng, gãp phÇn t¨ng doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty. Thø t­ : C«ng t¸c gi¸m s¸t vµ kiÓm nghiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh nh»m ph¸t hiÖn lo¹i bá c¸c s¶n phÈm hµng hãa kh«ng ®¹t chÊt l­îng, t¨ng ®é tin cËy ®èi víi mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu mét c¸ch chi tiÕt h¬n, chóng ta t×m hiÓu vµ xem xÐt cô thÓ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng. Th«ng qua biÓu 2 nh×n chung thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ bé phËn rÊt lín. + N¨m 1999 chiÕm 98,75%. + N¨m 2000 chiÕm 100%. + N¨m 2001 chiÕm 94,15%. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tæ chøc cña C«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ, chiÕm tû träng : + N¨m 1999 chiÕm 1,25%. + N¨m 2000 chiÕm 0% + N¨m 2001 chiÕm 5,85%. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng cña C«ng ty lç. Tãm l¹i bé phËn cÊu thµnh lªn lîi nhuËn tr­íc thuÕ cã nhiÒu ®iÒu cÇn kh¾c phôc. BiÓu 3 : lîi nhuËn sau thuÕ §¬n vÞ tÝnh : Ngh×n ®ång N¨m ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sæ s¸ch 2000/1999 Sæ s¸ch 2001/2000 Sè tuyÖt ®èi Tû träng Sè tuyÖt ®èi Tû träng - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 112.912 219.029 161.992 106.117 93,98 -57.037 -26 - ThuÕ TN doanh nghiÖp 36.131 70.089 51.837 3.957 93,98 -18.252 -26 - Lîi nhuËn sau thuÕ 76.781 148.940 110.155 72.159 93,98 -38.785 -26 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn) * Qua b¶ng 3 ta thÊy : - Lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng 72.159 ngh×n ®ång tøc lµ t¨ng tû lÖ t­¬ng øng 93,98% so víi n¨m 1999 ®¹t 148.940 ngh×n ®ång. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng lµ do : Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2000 t¨ng so víi lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 1999 lµ 106.117 ngh×n ®ång tøc lµ t¨ng tû lÖ t­¬ng øng 93,98%. - So s¸nh n¨m 2001 víi n¨m 2000. Lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty n¨m 2001 gi¶m 38.785 ngh×n ®ång tøc lµ gi¶m víi tû lÖ t­¬ng øng 26% so víi n¨m 2000 ®¹t 110.155 ngh×n ®ång. Lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m do : Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2001 gi¶m so víi lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2000 lµ 57.037 ngh×n ®ång tøc lµ gi¶m tû lÖ t­¬ng øng 26%. * Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn lý luËn, lîi nhuËn tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ tiªu chÝ duy nhÊt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy ®Ó cã mét c¸ch nh×n tæng quan vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty, ta cÇn tÝnh ra c¸c chØ tiªu tû suÊt. BiÓu 4 : Tû suÊt lîi nhuËn STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch 2000/1999 Chªnh lÖch 2001/2000 1 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.000® 76.781 148.940 110.155 72.159 - 38.785 2 Vèn kinh doanh - 6.389.120 7.127.059 7.838.491 737.939 711.432 3 Vèn cè ®Þnh - 5.257.530 5.705.916 6.547.860 448.386 814.944 4 Vèn l­u ®éng - 1.131.590 1.421.143 1.290.631 289.553 - 130.512 5 Doanh thu thuÇn - 1.846.793 2.324.734 2.951.414 477.941 626.680 6 Vèn tù cã 5.500.000 5.500.000 5.000.000 7 Doanh thu/vèn kinh doanh (5:2) % 28,91 32,62 37,65 3,71 5,03 8 Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm(1:5) % 4,16 6,41 3,73 2,25 - 2,68 9 Lîi nhuËn/vèn cè ®Þnh (1:3) % 1,46 2,61 1,68 1,15 - 0,93 10 Lîi nhuËn/vèn l­u ®éng (1:4) % 6,78 10,48 8,53 3,7 - 1,95 11 Lîi nhuËn trªn vèn (1:2) % 1,21 2,09 1,41 0,88 - 0,68 12 Lîi nhuËn trªn vèn tù cã (1:6) % 1,39 2,71 2,00 1,32 -0,71 (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn) - ChØ tiªu doanh thu/vèn kinh doanh : ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn bá ra th× thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Bá 100 ®ång vèn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n¨m 1999 thu ®­îc 28,91 ®ång doanh thu, n¨m 2000 thu ®­îc 32,62 ®ång. Ta thÊy vßng quay vèn n¨m 2000 t¨ng nhanh h¬n so víi vßng quay vèn n¨m 1999 vµ n¨m 1999 lµ n¨m ban hµnh luËt thuÕ míi (VAT) do ®ã doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n tronng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2001 bá 100 ®ång vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thu ®­îc 37,65 ®ång doanh thu. Ta thÊy vßng quay vèn n¨m 2001 nhanh h¬n so víi vßng quay vèn n¨m 2000, do doanh thu n¨m 2001 cã t¨ng so víi n¨m 2000. - ChØ tiªu doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm : ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ 1 ®ång doanh thu ®em vÒ bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 1999 cø 100 ®ång doanh thu ®em l¹i 4,16 ®ång lîi nhuËn. Sang n¨m 2000 t¨ng lªn 2,25 ®ång tøc lµ 100 ®ång doanh thu ®em l¹i 6,41 ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy t¨ng lµ tèt chøng tá doanh thu cña C«ng ty t¨ng sÏ lµm n©ng cao lîi nhuËn. N¨m 2001 cø 100 ®ång doanh thu ®em l¹i 3,73 ®ång lîi nhuËn so víi n¨m 2000 hiÖu suÊt doanh thu n¨m 2001 gi¶m 2,68 ®ång. - ChØ tiªu lîi nhuËn/vèn : So víi mÆt b»ng thÞ tr­êng th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty cßn thÊp. §iÒu nµy lµ do sö dông vèn cña C«ng ty ch­a triÖt ®Ó. Tuy vËy hiÖu suÊt sö dông vèn cña C«ng ty n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ kh¶ quan. N¨m 1999 cø 100 ®ång vèn bá vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× thu ®­îc 1,21 ®ång lîi nhuËn sang n¨m 2000 tû 0,88 ®ång tøc lµ n¨m 2000 bá 100 ®ång vµ ho¹t ®éng kinh doanh thu ®­îc 2,09 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy chøng tá n¨m 2000 C«ng ty sö dông vèn hiÖu qu¶ ..... N¨m 2001 lîi nhuËn trªn vèn gi¶m 0,68 ®ång lµ n¨m 2001 bá 100 ®ång vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thu ®­îc 1,41 ®ång lîi nhuËn, chøng tá sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ thÊp h¬n n¨m 2000 do nhu cÇu thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng t¸c ®éng xÊu tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000. - Lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh : ChØ tiªu nµy cho ta biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 1999, 100 ®ång vèn cè ®Þnh ®em l¹i 1,46 ®ång lîi nhuËn. Sang n¨m 2000 t¨ng 1,15 ®ång tøc lµ 100 ®ång vèn cè ®Þnh ®em l¹i 2,61 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng h¬n so víi 1999. N¨m 2001 100 ®ång vèn cè ®Þnh ®em l¹i 1,68 ®ång lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2001 thÊp h¬n so víi n¨m 2000. - Lîi nhuËn trªn vèn l­u ®éng : ChØ tiªu nµy cho ta biÕt 1 ®ång vèn l­u ®éng mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 1999, 100 ®ång vèn l­u ®éng mang l¹i 6,78 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2000 mang l¹i 10,48 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty n¨m 2000 cao h¬n so víi n¨m 1999. N¨m 2001 mang l¹i 8,53 ®ång lîi nhuËn so víi 2000 hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng gi¶m. - Lîi nhuËn trªn vèn tù cã : Lîi nhuËn trªn vèn tù cã : ChØ tiªu nµy cho ta biÕt 1 ®ång vèn ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 1999, 100 ®ång vèn tù cã ®em l¹i 1,39 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2000, t¨ng 1,32 ®ång tøc lµ 100 ®ång vèn tù cã ®em l¹i 2,71 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy cho ta thÊy n¨m 2000 lîi nhuËn trªn vèn tù cã t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. N¨m 2001, lîi nhuËn trªn vèn tù cã gi¸m 0,71 ®ång, cø 100 ®ång vèn tù cã ®em l¹i 2 ®ång lîi nhuËn so víi n¨m 2000 lîi nhuËn trªn vèn tù cã cña C«ng ty gi¶m. §Ò nghiªn cøu kü h¬n nguyªn nh©n dÉn tíi lîi nhuËn cña C«ng ty qua c¸c n¨m t¨ng, gi¶m ta ph©n tÝch kÕt cÊu chi phÝ cña C«ng ty. BiÓu 6 : T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty trong 3 n¨m 1999 - 2000 - 2001 §VT : 1.000 ® Sè TT Kho¶n chi phÝ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh chªnh lÖch 2000/1999 So s¸nh chªnh lÖch 2001/2000 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1 Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng 78.235 19,03 70.324 22,13 142.792 24,20 -7.911 72.468 2 Chi phÝ dông cô ®å dïng 60.471 14,70 40.057 12,61 32.907 5,41 -20.441 -7.150 3 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n 83.574 20,32 62.863 19,78 115.964 19,65 -20.711 53.101 4 Chi phÝ qu¶ng c¸o dÞch vô mua ngoµi 149.704 36,40 102.551 32,27 218.511 37,03 -47.153 115.960 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 39.250 9,55 41.967 13,20 79.798 13,53 2.717 37.831 Tæng céng chi phÝ 411.234 100 317.762 100 589.972 100 -93.499 272.210 Doanh thu thuÇn 1.846.793 2.334.734 2.951.414 CPBH/100® DTT 222,7 136,00 199,9 Th«ng qua biÓu 5 cã thÓ thÊy chi phÝ b¸n hµng n¨m 2000 C«ng ty bá ra lµ 317.762 ngh×n ®ång, gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 93.499 ngh×n ®ång, ®ång thêi ®Ó ph¶n ¸nh møc ®é sö dông chi phÝ C«ng ty ®· tÝnh møc chi phÝ b¸n hµng trªn 1.000 ® doanh thu thuÇn. N¨m 2000 møc chi phÝ b¸n hµng trªn 1.000 ® doanh thu thuÇn cña C«ng ty ®¹t 136 ngh×n ®ång so víi n¨m 1999. §iÒu ®ã cho thÊy n¨m 2000 C«ng ty ®· tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng h¬n so víi n¨m 1999. Nguyªn nh©n gi¶m chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2000 chñ yÕu do chi phÝ qu¶ng c¸o khuyÔn m·i kh¸ch hµng, dÞch vô mua ngoµi gi¶m 47.153 ngh×n ®ång. Cô thÓ n¨m 1999 do C«ng ty míi thµnh lËp nªn chi phÝ dÞch vô qu¶ng c¸o khuyÕn m·i kh¸ch hµng kh¸ cao trong tæng chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty ®· lµm t¨ng chi phÝ b¸n hµng vµ kÐo theo sù gi¶m sót lîi nhuËn cña C«ng ty. N¨m 2000, do C«ng ty ®· t¹o ®­îc sù chñ ®éng trong mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng nªn kho¶n chi phÝ qu¶ng c¸o dÞch vô mua ngoµi ®· ®¹t møc 102.551 ngh×n ®ång, gi¶m 47.153 ngh×n ®ång so víi n¨m 1999. Ngoµi ra kho¶n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n, chi phÝ dông cô ®å dïng còng ®Òu gi¶m xuèng. Qua biÓu cho thÊy n¨m 2000 chi phÝ khÊu hao cña C«ng ty lµ 62.863 ngh×n ®ång gi¶m ®i 20.711 ngh×n ®ång do C«ng ty t¹o ®­îc sù chñ ®éng trong qu¶n lý. Chi phÝ dông cô ®å dïng cho b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2000 lµ 40.057 ngh×n ®ång gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 20.711 ngh×n ®ång, cho thÊy viÖc qu¶n lý chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty ®· cã chiÒu h­íng tèt. Bªn c¹nh ®ã trong tæng chi phÝ b¸n hµng n¨m 2000, kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cña C«ng ty l¹i t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 2.717 ngh×n ®ång, møc t¨ng nµy kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi C«ng ty, kho¶n t¨ng chi phÝ nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ thóc ®Èy c«ng t¸c b¸n hµng cña C«ng ty. N¨m 2001 tæng chi phÝ b¸n hµng lµ 589.972 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 272.210 ngh×n ®ång. Møc chi phÝ b¸n hµng trªn 1.000 ® doanh thu thuÇn n¨m 2001 lµ 199,9 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000 lµ 136 ngh×n ®ång. Nh×n chung chi phÝ b¸n hµng t¨ng chñ yÕu do chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng t¨ng (n¨m 2001 lµ 142.792 ngh×n ®ång, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 72.468 ngh×n ®ång). Sù gia t¨ng nµy do trªn thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ra nhiÒu do ®ã C«ng ty t¨ng nhiªn viªn tiÕp thÞ b¸n hµng ®Ó c¹nh tranh thÞ tr­êng. Chi phÝ qu¶ng c¸o khuyÕn m·i còng t¨ng lªn (n¨m 2001 lµ 218.511 ngh×n ®ång, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 115.960 ngh×n ®ång) do C«ng ty giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm míi C«ng ty s¶n xuÊt ra ®Ó tiÕp cËn víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Ngoµi ra kho¶n chi phÝ dông cô b¸n hµng vµ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n ®Òu gi¶m so víi n¨m 2000, nh­ng sù gi¶m nµy kh«ng lín cho nªn tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp vÉn t¨ng lªn. §iÒu nµy ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n chi phÝ trªn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 7 : T×nh h×nh qu¶n lý - chi phÝ qldn cña C«ng ty trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 Sè TT Kho¶n chi phÝ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh 2000/1999 So s¸nh 2001/2000 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 73.728 12,04% 74.981 14,85% 40.672 11,06% 1253 -34.309 2 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 71.936 22,97% 97.864 19,38% 69.832 18,99% 25.928 -28.032 3 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n 98.938 31,59% 125.936 24,94% 71.748 19,50% 26.998 -54.188 4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 57.893 19,49% 125.976 24,92% 94.616 25.734% 67.983 -31.260 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 46.651 14,89% 80.375 15,91% 90.793 24,694% 33.724 10.418 Tæng chi phÝ 313.146 505.032 367.661 191.886 -137.371 Doanh thu thuÇn 1.846.793 2.334.734 2.951.414 Chi phÝ QLDN/1.000 ® 169,6 216,3 124,6 46,7 -91,7 Qua biÓu ta thÊy tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty n¨m 2000 lµ 505.032 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 191.886 ngh×n ®ång. Møc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn 1.000 ® doanh thu thuÇn n¨m 2000 lµ 216,3 ngh×n ®ång, t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 46,7 ngh×n ®ång. Nh×n chung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng do chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (n¨m 2000 lµ 125.876 ngh×n ®ång) t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 67.983 ngh×n ®ång. Sù gia t¨ng do C«ng ty chi phÝ c¸c héi nghÞ, tiÕp kh¸ch ®Ó t¨ng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty n¨m 2000 lµ 74.981 ngh×n ®ång, so víi n¨m 1999 t¨ng l­îng tiÒn 1.253 ngh×n ®ång do C«ng ty bè trÝ thªm nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ c¸c nh©n viªn qu¶n lý kh¸c ®Ó t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm h¬n. Ngoµi ra c¸c chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu gi¶m h¬n so víi n¨m 1999. Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng n¨m 2000 lµ 97.864 ngh×n ®ång so víi tû lÖ tæng chi phÝ lµ thÊp h¬n n¨m 1999. Ngoµi ra chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn n¨m 2000 lµ 80.375 ngh×n ®ång so víi n¨m 1999 lµ t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ so víi tû lÖ tæng doanh thu. Nh×n chung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999, sù gia t¨ng ®ã phôc vô kh©u qu¶n lý cña C«ng ty mét c¸ch tèt h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. So víi n¨m 2000, n¨m 2001 tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 367.611 ngh×n ®ång gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 137.731 ngh×n ®ång. Møc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn 1.000 ®, doanh thu thuÇn n¨m 2001 lµ 124,6 ngh×n ®ång gi¶m so víi n¨m 2000. Nh×n chung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m do khÊu hao tµi s¶n dïng trong doanh nghiÖp gi¶m (n¨m 2001 lµ 71.748 ngh×n ®ång gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 54.188 ngh×n ®ång). Sù gi¶m sót nµy do C«ng ty tiÕn hµnh thanh lý TSC§. Ngoµi ra chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ ®å dïng v¨n phßng gi¶m so víi n¨m 2000. Chi phÝ nh©n viªn gi¶m 34.309 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000. Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng gi¶m 28.092 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000. Trong n¨m 2001 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cã sù t¨ng so víi n¨m 2000 nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ cho nªn tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty vÉn gi¶m. Ta xem xÐt Tæng chi phÝ C«ng ty n¨m 1999, 2000, 2001. BiÓu 8 : Ngh×n ®ång TT Chi phÝ 1999 N¨m 2000 N¨m 2002 So s¸nh 2000/1999 So s¸nh 2001/2000 1 Chi phÝ trùc tiÕp 1.010.913 1.255.043 1.841.258 244.130 586.125 2 Chi phÝ gi¸n tiÕp 724.380 822.794 957.633 98.414 134.839 Tæng chi phÝ 1.735.293 2.077.837 2.798.891 342.544 721.054 Qua biÓu 8 ta thÊy : N¨m 2000 chi phÝ trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng hãa t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 244.130. Chi phÝ gi¸n tiÕp còng t¨ng h¬n 98.414 ngh×n ®ång. Do ®ã tæng chi phÝ n¨m 2000 lµ 20.778.837 ngh×n ®ång, t¨ng 342.544 ngh×n ®ång so víi n¨m 1999. Møc t¨ng cña n¨m 2000 lµ hîp lý v× n¨m 2000 C«ng ty tiªu thô s¶n phÈm nhiÒu h¬n, dÉn tíi doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng. N¨m 2001, chi phÝ trùc tiÕp t¨ng 586.125 ngh×n ®ång. Chi phÝ gi¸n tiÕp t¨ng 134.839 ngh×n ®ång. Tæng chi phÝ cña n¨m 2001 t¨ng 721.054 ngh×n ®ång so víi n¨m 2000. §iÒu ®ã chøng tá r»ng tæng chi phÝ n¨m 2001 qu¸ lín dÉn tíi lîi nhuËn cña C«ng ty bÞ gi¶m xuèng. 5.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn : PhÇn trªn lµ toµn bé t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn trong 3 n¨m 1999 - 2000 - 2001. Kh¸i qu¸t l¹i, ta thÊy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc ®Ó ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ : 5.2.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nguyªn nh©n : Trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ n­íc vµ nhùa composit n¨m 2000 C«ng ty ®· biÕt khai th¸c thÕ m¹nh, lµ sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh vµ t¹o ®­îc mét ®éi ngò qu¶n lý nhiÒu kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n cao nªn thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty, lµm cho doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty t¨ng h¬n so víi n¨m 1999, tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §ång thêi, do C«ng ty cã sù quan t©m chó ý trong qu¶n lý, kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi phÝ mét c¸ch hîp lý nªn n¨m 2000 t¨ng ®­îc lîi nhuËn cho C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty lu«n cã mét ®éi ngò kiÓm tra, gi¸m ®Þnh chÊt l­îng ®¸ng tin cËy cho nªn trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña C«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ, do vËy uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc ®­îc ®¶m b¶o. H¬n n÷a, trong n¨m 2000 - 2001 do t¨ng c­êng b¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch hµng nªn C«ng ty ®· nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin bæ Ých vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®­îc doanh sè b¸n ra cña C«ng ty. N¨m 2000, nhê ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, C«ng ty ®· n©ng cao ®­îc ®êi sèng vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng tËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó gióp cho C«ng ty ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, cã thÕ th¾ng lîi trong cuéc c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr­êng. Cã thÓ nãi, trong 2 n¨m 2000 - 2001, C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn ®· hÕt søc cè g¾ng vµ ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch nh­ vËy, vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò bÊt hîp lý mµ C«ng ty cÇn nhanh chãng gi¶i quyÕt ®Ó cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 5.2.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n : Thø nhÊt, vÒ chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu : Trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty vÉn ch­a t×m ®­îc nguyªn vËt liÖu tèt vµ æn ®Þnh cho nªn gi¸ mua c¸c mÆt hµng cña C«ng ty vÉn cßn cao, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, t¸c ®éng ®Õn møc ®é hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Thø hai, trong c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm : MÆc dï chÊt l­îng hµng ho¸ cña C«ng ty lu«n ®­îc ®¶m b¶o nh­ng søc c¹nh tranh cña C«ng ty vÉn cßn thÊp. N¨m 2001 C«ng ty míi chØ chiÕm ch­a ®­îc 10% thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty còng phÇn nµo bÞ k×m h·m. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng n­íc tinh khiÕt cña C«ng ty cho ®Õn nay míi chØ ë ph¹m vi nhá, ch­a më réng. v× vËy C«ng ty cÇn ph¸t triÓn. M¹ng l­íi tiªu thô ch­a ®­îc ph©n bè ®Òu, c«ng t¸c tiÕp thÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ cßn kÐm cho nªn chØ cã kh¸ch hµng nµo cã nhu cÇu vµ biÕt ®­îc th× ®Õn mua hµng ë C«ng ty, do vËy C«ng ty ch­a cã sù chñ ®éng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô cña C«ng ty. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò ®ang ®­îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn trong nh÷ng n¨m qua ch­a ®­îc kh¾c phôc. ChÝnh nh÷ng h¹n chÕ nµy ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn, k×m h·m tèc ®é t¨ng lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trªn c¬ së xem xÐt, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, em xin ®Ò xuÊt mét sè nh÷ng biÖn ph¸p cho nh÷ng n¨m tíi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn. Ch­¬ng III : mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 3.1. ®Þnh H­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy n¨ng ®éng, mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m con ®­êng ®i ®óng ®¾n cho m×nh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn còng ®ang kh«ng ngõng v­¬ng lªn, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Víi mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ nhùa composit, n­íc uèng tinh khiÕt ®ang tæ chøc thu hót kh¸ch hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm, hµng hoa cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, tr­íc sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn cÇn cã sù thay ®æi phï hîp. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng h­íng ®i trong nh÷ng n¨m tíi, ®ã l¸ : - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh, c¶i tiÕn mÉu mÉ, chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña nh©n d©n c¶ n­íc. - C«ng ty phÊn ®Êu ®æi míi c«ng nghÖ hµng n¨m, t¨ng c­êng øng dông c¸c thiÕt bÞ, dông cô hiÖn ®¹i ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. X©y dùng vµ hoµn thiÖn x­ëng s¶n xuÊt nhùa composit, ®Çu t­ theo chiÒu s©u, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, chuyªn m«n cho c«ng nh©n viªn, tuyÓn chän lao ®éng tay nghÒ cao phôc vô trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. §ã lµ nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty võa cho môc tiªu tr­íc m¾t võa cho môc tiªu l©u dµi, ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn. 3.2. mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn : Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty trong ba n¨m 1999, 2000, 2001 cho thÊy : Víi sù cè g¾ng to lín cña toµn C«ng ty, c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng 2001 s¶n xuÊt kinh doanh ®· v­ît qua ®­îc mét sè khã kh¨n, ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, cô thÓ lµ n¨m 2000 vµ 2001 C«ng ty ®· thu ®­îc l·i, t×nh h×nh tµi chÝnh ®­îc c¶i thiÖn, ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®­îc n©ng lªn. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn béc lé mét sè h¹n chÕ cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty qua xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ, b»ng sù nhËn thøc cña m×nh, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu lµm t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn. 3.2.1. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ vèn s¶n phÈm hµng hãa tiªu thô : §èi víi C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn viÖc qu¶n lý gi¸ vèn hµng b¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng, bëi nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay, trong gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty chØ gåm gi¸ mua nguyªn vËt liÖu theo ho¸ ®¬n. Do vËy, viÖc qu¶n lý gi¸ mua hµng ho¸ lu«n ®­îc C«ng ty quan t©m chó ý. Trong ba n¨m 1999, 2000, 2001, C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· nhËp nguyªn vËt liÖu víi khèi l­îng lín vµ chÊt l­îng ®­îc ®¶m b¶o nh­ng gi¸ mua vµo cña C«ng ty kh¸ cao l¹i cã biªn ®éng nªn ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn tèc ®é t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô, tõ ®ã k×m h·m sù gia t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. Nh­ vËy mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm sao ph¶i gi¶m ®­îc gi¸ mua nguyªn vËt liÖu mµ chÊt l­îng vÉn ®¹t tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ cung øng kÞp thêi c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã cã nguån nguyªn vËt liÖu tèt vµ æn ®Þnh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ khèi l­îng, c¬ cÊu mÆt hµng, quy c¸ch, cì lo¹i, gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®Ó ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé cho c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChØ cã n¨m ch¾c ®­îc c¸c vÊn ®Ò trªn, viÖc mua nguyªn vËt liÖu vµ t¹o nguån míi tr¸nh ®­îc sai lÇm vµ kh¾c phôc ®­îc hiÖn t­îng hµng ø ®äng, chËm tiªu thô, gi¸ cao kh«ng b¸n ®­îc hµng ho¸. - C«ng ty cÇn tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin tõ c¸c kh¸ch hµng vÒ doanh nghiÖp. Bëi t×nh h×nh cung øng cña c¸c nguån hµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian... lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi C«ng ty. §Ó cã thÓ tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ tõ c¸c kh¸ch hµng vÒ C«ng ty th× cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p nh­ cö ®¹i diÖn ë c¸c n¬i, hîp t¸c hoÆc quan hÖ th­êng xuyªn víi c¸c ®¬n vÞ mua hµng... Tõ ®ã, cã thÓ chuÈn bÞ s¶n phÈm hµng ho¸ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kh«ng ®Ó bÞ ®øt ®o¹n. 3.2.2. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm : §i ®«i víi viÖc qu¶n lý chi phÝ th× ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm còng lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nhanh doanh sè b¸n, kÝch thÝch vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. ChØ khi nµo s¶n phÈm, hµng ho¸ cña C«ng ty ®­îc tiªu thô th× míi x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn thùc tÕ mµ C«ng ty cã thÓ thu vÒ. C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn lµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n­íc läc tinh khiÕt vµ s¶n xuÊt nhùa composit. ViÖc t¨ng doanh sè b¸n c¸c s¶n phÈm n­íc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña C«ng ty. Cã t¨ng doanh sè b¸n th× sÏ t¨ng ®­îc lîi nhuËn cña C«ng ty. Thùc tÕ trong thêi gian qua, C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm n­íc, nh»m phôc vô nh©n d©n c¶ n­íc. C¸c s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty cã nhiÒu ­u ®iÓm , chÊt l­îng cao, ®åg thêi C«ng ty cßn cã c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô t¹i chç cho mäi ng­êi cã nhu cÇu. C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty kh¸c s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i nªn C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong tiªu thô s¶n phÈm. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®¹t ®­îc ch­a cao. Nh»m kh¾c phôc khã kh¨n nãi trªn vµ ®Ó t¨ng nhanh lîi nhuËn trong n¨m, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh gia t¨ng doanh sè b¸n hµng. Nh­ vËy C«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau : 3.2.2.1. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa b¸n ra : §Ó b¸n ®­îc s¶n phÈm, hµng hãa trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i chó ý thùc sù ®Õn chÊt l­îng hµng hãa b¸n ra v× chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa lu«n g¾n liÒn víi uy tÝn cña C«ng ty trong giíi kinh doanh vµ trong c«ng chóng. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng mµ cßn ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh sè b¸n vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Do vËy C«ng ty cÇn liªn tôc kiÓm tra møc ®é ®¹t tiªu chuÈn cña s¶n phÈm, hµng hãa khi xuÊt b¸n vÒ ®Ó cã nh÷ng xö lý kÞp thêi, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 3.2.2.2. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng : Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cã sù c¹nh tranh gay g¾t, thÞ tr­êng cã vÞ trÝ trung t©m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn nãi riªng bëi v× thÞ tr­êng võa lµ môc tiªu võa lµ m«i tr­êng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng n­íc tinh khiÕt hiÖn nay ë n­íc ta kh¸ réng. c¸c cöa hµng thuéc C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· ®­îc ph©n bè ë mét sè n¬i trªn c¶ n­íc nh­ng tËp trung nhiÒu nh¸t ë Hµ Néi ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi, thuËn tiÖn nhÊt cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, trong vµi n¨m qua, thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty cßn bÞ h¹n chÕ do cã sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh th¨m dß thÞ tr­êng th­êng xuyªn h¬n. §ång thêi, C«ng ty cÇn nghiªn cøu vµ n¾m b¾t thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng­êi d©n vÒ mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng s¶n phÈm, hµng hãa phï hîp. §Ó lµm ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn tuyÓn chän mét sè nh©n viªn ®Ó tæ chøc ®éi ngò c¸n bé ®iÒu tra n¾m v÷ng c¸c nghiÖp vô kinh doanh, marketing, tiÕp cËn kh¸ch hµng... Ngoµi ra, C«ng ty còng cÇn ph¶i cã mét m¹ng l­íi th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ t×m ra h­íng ®i ®óng ®¾n, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn. 3.2.2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm : §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. ViÖc qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty tíi ®­îc víi kh¸ch hµng, tõ ®ã t¹o cho C«ng ty nhiÒu c¬ héi tranh thñ ®­îc kh¸ch hµng ®Õn C«ng ty vµ gãp phÇn t¨ng khèi l­îng tiªu thô, thóc ®Èy sù gia t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. HiÖn nay, viÖc qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty cßn ch­a ®­îc chó träng. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng, C«ng ty cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖnqu¶ng c¸o nh­ trªn b¸o chÝ vµ t¹p chÝ, trªn radio hoÆc qu¶ng c¸o qua bao b×, nh·n s¶n phÈm... ®Ó thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc nhanh vµ nhiÒu h¬n. §iÒu nµy còng gióp cho C«ng ty c¶i tiÕn vµ lùa chän s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh, ¸p dông tiÕn ®é kü thuËt c«ng nghÖ míi, dÞch vô míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 3.2.2.4. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc b¸n vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lý : §iÒu nµy còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty chuÈn bÞ ®­îc ®Çy ®ñ hµng ho¸ theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, t¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng hoÆc víi ng­êi cung øng s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty. Ngoµi ra, viÖc thay ®æi gi¸ b¸n còng cã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty. ViÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n võa ph¶i, hîp lý lµ mét gi¶i ph¸p tèt ®ª t¨ng nhanh doanh sè b¸n hµng trong n¨m. C«ng ty cÇn x©y dùng mét chÝnh s¸ch gÝ c¶ mÒm dÎo vµ linh ho¹t ®Ó t¸c ®éng vµo cÇu, kÝch thÝch t¨ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m t¨ng doanh sè b¸n hµng, tõ ®ã gia t¨ng ®­îc lîi nhuËn cña C«ng ty mét c¸ch nhanh chãng. 3.2.2.5. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng th­êng niªn : Song song víi c¸c biÖn ph¸p trªn th× hµng n¨m C«ng ty nªn tæ chøc Héi nghÞ kh¸ch hµng ®· sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty vµ nh÷ng ng­êi trung gian tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó hä cã thÓ ph¶n ¶nh vÒ ­u nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm, yªu cÇu cña ng­êi sö dông, tõ ®ã gióp C«ng ty cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó cïng ng­êi cung øng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn s¶n phÈm. §ång thêi, C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh c¸c cuéc héi th¶o ®Ó c¸c nhµ kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n lý ph¸t biÓu vÒ kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hµng hãa, nhu cÇu hµng hãa, c¸c nguån cung hµng hãa vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®Ó thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ph¸t triÓn m¹nh h¬n. 3.2.3. T¨ng c­êng ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng : DÞch vô trong ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng sÏ gióp cho doanh nghiÖp t¨ng ®­îc thu nhËp, gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ång thêi gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, t¹o ra sù tÝn nhiÖm, sù g¾n bã cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp, tõ ®ã doanh nghiÖp thu hót ®­îc kh¸ch hµng, b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, ph¸t triÓn ®­îc thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp vµ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng. N¨m 1999, ho¹t ®éng dÞch vô kh«ng ®­îc C«ng ty chó ý do ch­a nhËn thøc ®­îc vai trß cña ho¹t ®éng nµy. Nh­ng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn hÕt søc phong phó vµ cã ®ãng gãp rÊt quan träng trong thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp th× n¨m 2000 C«ng ty còng ®· t« chøc ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng nh­ giíi thiÖu s¶n phÈm, bµy mÉu hµng... ®Ó ®Çy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Tuy ho¹t ®éng dÞch vô nµy cña C«ng ty ch­a ®­îc ph¸t triÓn m¹nh nh­ng nã ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty, ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty. V× vËy, ®Ó cã thÓ thóc ®Èy ho¹t ®éng dÞch vô cña C«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó, ph¸t huy ®­îc vai trß vèn cã cña nã th× C«ng ty cÇn ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p sau : - T¨ng c­êng chÊt l­îng cña nh÷ng dÞch vô mµ C«ng ty ®¸p øng chuÈn bÞ hµng tr­íc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, giíi thiÖu vµ h­íng dÉn sö dông s¶n phÈm hµng hãa... - Nghiªn cøu nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i dÞch vô ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n hoµn thiÖn tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó n©ng cao ch÷ tÝn trong kinh doanh dÞch vô. - §¶m b¶o c¸c dÞch vô trong C«ng ty ph¶i thuËn tiÖn, kÞp thêi, v¨n minh vµ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm cÇn thiÕt ®Ó t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng khi mua hµng ë C«ng ty. - Cuèi cïng, C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng vÒ nh÷ng s¶n phÈm hµng hãa mµ hä phô tr¸ch ®Ó tuyªn truyÒn, giíi thiÖu vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng trong qó tr×nh mua b¸n còng nh­ trong sö dông. Trªn lµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn vµ hiÖuqu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn. Em tin r»ng nÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng biÖn ph¸p nµy sÏ gióp C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña m×nh. KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè nÐt chñ yÕu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó lµm t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn. Lµ mét doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp nh­ng C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn kh«ng ngõng tá râ nh÷ng ­u thÕ, thuËn lîi cña m×nh trong s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó tõng b­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ thu ®­îc l·i. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn cßn kh«ng Ýt tån t¹i lµm h¹n chÕ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã thÓ t¨ng thu lîi nhuËn cho m×nh. VÊn ®Ò t¨ng lîi nhuËn lµ mét vÊn ®Ò lu«n ®­îc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m nªn em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó doanh nghiÖp xem xÐt nh»m t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Nh÷ng ý kiÕn ®­a ra chØ lµ nh÷ng suy nghÜ ban ®Çu cho qu¸ tr×nh thùc tËp nh»m gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®æi míi cña C«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, nªn bµi viÕt nµy cã rÊt nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, l·nh ®¹o C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña C« gi¸o Lª H­¬ng Lan cïng tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n ë C«ng ty Th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2001 Môc lôc Trang lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ l¬i nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 I. Lîi nhuËn vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 3 1. Ho¹t ®äng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 II. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp 5 1. Lîi nhuËn 5 3. KÕt cÊu cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp 10 3.1. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 10 3.2. Lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 12 3.3. Lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 13 4. Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp 15 III. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn c¶u doanh nghiÖp 16 1. Tû suÊt lîi nhuËn 16 2. C¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn trong doanh nghiÖp 18 2.1. C¸c biÖn ph¸p vÒ doanh thu 18 2.2. C¸c biÖn ph¸p vÒ chi phÝ 19 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn 20 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 23 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ cong ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 23 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 23 1.2. Chøc n¨ng cña C«ng ty th­¬ng m¹i ViÖt ph¸t triÓn 23 1.3. C¬ cÊu qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty 24 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ yÕu ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 3. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn trong 3 n¨m 1999, 2000, 2001 27 4. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 30 5. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 33 5.1. Thùc tr¹ng cña C«ng ty 33 5.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn 49 Ch­¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 52 3.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 52 3.2. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë C«ng ty th­¬ng m¹i viÖt ph¸t triÓn 53 KÕt luËn 60 NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thưương mại Việt Phát Triển.doc
Luận văn liên quan