Đề tài Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Thanh Xuân

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1. KHái niệm 1 1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế 1 1.1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu 2 1.1.3. Thư tín dụng – công cụ quan trọng của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 7 1.2. Quy trình xử lý chứng từ trong phương thức thanh toán L/C theo quy định chuẩn quốc tế 10 1.2.1. Bộ chứng từ trong thanh toán L/C 10 1.2.2. Xử lý chứng từ 11 1.3. Những rủi ro Ngân hàng thường gặp trong phương thức thanh toán L/C 13 CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC L/C TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂN 2.1. Khái quát về Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 15 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHCT Thanh Xuân. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các Phòng thuộc chi nhánh NHCT Thanh Xuân 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Thanh Xuân.17 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh NHCT Thanh Xuân 20 2.2.1. Quy trình thực hiện thanh toán theo phương thức L/C tại Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 20 2.2.2. Đánh giá hoạt động thanh toán theo phương thức L/C tại Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 26 CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH NHCT THANH XUÂN 31 3.1. Định hướng hoạt động của NHCT Thanh Xuân năm 2004 .31 3.2. Giải pháp thực hiện 31 3.2.1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thanh toán quốc tế theo L/C 31 3.2.2. Tăng cường công tác tư vấn cho khách hàng 32 3.2.3. Thực hiện thanh toán trả tiền ngay đối với bộ chứng từ xuất khẩu hoàn hảo 32 3.2.4. Thực hiện thanh toán theo đúng ngày giá trị 33 3.2.5. Hoàn thiện chương trình phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin nhật về thanh toán quốc tế và L/C 33 3.2.6. Đổi mới và đa dạng hoá chính sách khách hàng 34 3.2.7. Thực hiện Chiết khấu (có truy đòi) đối với bộ chứng từ hợp lệ 34 3.3. Kiến nghị 35 3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN 35 3.3.2. Kiến nghị đối với NHCT Việt Nam 36 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 T¨ng tr­ëng tuyÖt ®èi 62,942 314,494 284,273 Tèc ®é t¨ng (%) 16.9 72.1 37.9 Nguån: Phßng Kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy n¨m 2000 tæng d­ Nî ®¹t 373.213 triÖu ®ång, n¨m 2001 tæng d­ Nî ®¹t 436.155 triÖu ®ång, t¨ng 62.942 triÖu ®ång so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng ®¹t 16,9%, n¨m 2002 tæng d­ Nî ®¹t 750.649 triÖu ®ång, t¨ng 314.494 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, tèc ®é t¨ng ®¹t 72,1%, ®Õn n¨m 2003 tæng d­ Nî lµ 1.034.922 triÖu ®ång, t¨ng 284.273 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, tèc ®é t¨ng lµ 37,9%. ChØ trong vßng 3 n¨m khèi l­îng tÝn dông t¨ng lªn ®¸ng kÓ: n¨m 2000 tæng d­ Nî ®¹t 373.213 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2003 con sè nµy lªn tíi 1.034.922 triÖu ®ång t¨ng gÊp 2,8 lÇn so víi n¨m 2000. Cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cung cÊp, chi nh¸nh ®· më réng lÜnh vùc ®Çu t­, t¨ng c­êng më réng quan hÖ víi c¸c Tæng C«ng ty 90,91 vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh ®Ó tiÕp cËn ®Çu t­ vèn nh­: C«ng ty giÇy Th­îng §×nh, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ...Kh«ng nh÷ng cho vay dù ¸n lín mµ chi nh¸nh cßn cho vay nh÷ng dù ¸n võa vµ nhá cã tæng vèn ®Çu t­ tõ vµi tr¨m ®Õn vµi chôc tû ®ång nh­ cho vay C«ng ty Licogi, C«ng ty x©y dùng sè 6... chñ yÕu cho vay ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Tõ khi t¸ch ra thµnh chi nh¸nh ®éc lËp, NH ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng mét c¸ch chÆt chÏ nªn Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh trong nh÷ng n¨m qua lµ thÊp, kh«ng g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· ®Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc ho¹t ®éng víi môc tiªu ®Æt ra lµ “ph¸t triÓn, an toµn vµ hiÖu qu¶”. §i liÒn víi môc tiªu t¨ng tr­ëng tÝn dông, d­ Nî tÝn dông ngµy cµng t¨ng tr­ëng liªn tôc qua c¸c n¨m, tËp trung chñ yÕu vµo khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc, Nî qu¸ h¹n ®­îc chi nh¸nh tÝch cùc ®«n ®èc, xö lý thu håi b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh­: ®«n ®èc th­êng xuyªn kh¸ch hµng cã nguån thu hµng th¸ng dïng ®Ó tr¶ nî dÇn, b¸n tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó cã tiÒn tr¶ nî, phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ gi¸o dôc r¨n ®e con nî cè t×nh ch©y ú. §Æc biÖt, Nî qu¸ h¹n n¨m 2002 b»ng kh«ng (0), viÖc kh«ng cã Nî qu¸ h¹n trong n¨m thùc sù ®· trë thµnh niÒm m¬ ­íc vµ kú väng cña nhiÒu ®¬n vÞ vµ tæ chøc tÝn dông trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Bëi lÜnh vùc kinh doanh trong ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng vèn lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï chøa ®ùng vµ tiÒm Èn rñi ro cao, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao thÓ hiÖn râ nÐt chØ tiªu chÊt l­îng tÝn dông vµ Nî qu¸ h¹n b»ng kh«ng thÓ hiÖn chÊt l­îng kinh doanh an toµn vµ hiÖu qu¶ cña NHCT Thanh Xu©n. 2.1.3.2. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ chi tr¶ kiÒu hèi: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, diÔn biÕn vÒ tû gi¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi diÔn ra rÊt phøc t¹p. Víi môc tiªu kinh doanh ngo¹i tÖ nh»m môc ®Ých ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô kinh doanh gãp phÇn lµm t¨ng d­ Nî tÝn dông, kh«ng hoµn toµn lÊy l·i kinh doanh ngo¹i tÖ lµm tiªu chÝ mµ v× ho¹t ®éng chung cña chi nh¸nh. Tuy nhiªn, víi kinh nghiÖm vµ sù nhanh nh¹y cña m×nh, chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i hèi ®­îc phÐp: Giao ngay, kú h¹n... kh«ng nh÷ng phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng (thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu...) mµ cßn ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ trong tæng lîi nhuËn chung. N¨m 2002, doanh sè mua lµ 48.244,89 USD, doanh sè b¸n lµ 52.545,68 USD. VÒ chi tr¶ kiÒu hèi, hiÖn nay chi nh¸nh ®· sö dông c¸c hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn quèc tÕ nh­: Weston Union..., phôc vô kh¸ch hµng trong n­íc nhËn tiÒn kiÒu hèi ngµy mét nhanh chãng, an toµn, doanh sè ngµy mét t¨ng ph¶n ¸nh chÊt l­îng cña dÞch vô. B¶ng 2.3: T×nh h×nh chi tr¶ kiÒu hèi t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n §¬n vÞ: USD N¨m Sè mãn Sè tiÒn chi tr¶ 2001 156 513.233,00 2002 278 869.854,00 2003 283 1.033.075,00 Nguån: Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i 2.1.3.3. C«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü: Ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ cña d©n c­ vµ tæ chøc kinh tÕ ®­îc chi nh¸nh ®¶m b¶o kÞp thêi, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng tån ®äng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi. ViÖc kiÓm ®Õm, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n tiÒn vµ giÊy tê cã gi¸, thu chi an toµn tuyÖt ®èi, chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý ch×a kho¸, chÕ ®é ra vµo kho, c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kho quü, më vµ theo dâi sæ s¸ch s¹ch sÏ, nghiªm tóc vµ tu©n thñ triÖt ®Ó ®óng QuyÕt ®Þnh sè 247 cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kho quü. KÕt qu¶ c«ng t¸c vÒ thu chi tiÒn mÆt cña chi nh¸nh: n¨m 2002 tæng thu tiÒn mÆt lµ 1.698.587 triÖu ®ång t¨ng 466.871 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, tèc ®é t¨ng 138%. 2.1.3.4. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh: Víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, phong c¸ch giao dÞch tËn t×nh chu ®¸o, c«ng t¸c thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö vµ chuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ lu«n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ an toµn, t¹o lßng tin vµ thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. N¨m 2002, sè l­îng kh¸ch hµng míi ®Õn giao dÞch vµ chuyÓn tiÒn t¨ng 356 kh¸ch hµng so víi n¨m 2001. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt n¨m 2002 ®¹t 11.943.470 triÖu ®ång, t¨ng 1.286.741 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, tèc ®é t¨ng 112,74% chiÕm 81,56% tæng khèi l­îng thanh to¸n qua ng©n hµng n¨m 2002. 2.1.3.5. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé: Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cña chi nh¸nh cã ®­îc kÕt qu¶ æn ®Þnh vµ lu«n t¨ng tr­ëng v÷ng ch¾c cã ®ãng gãp rÊt quan träng cña c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé. §©y lµ m¶ng c«ng viÖc chuyªn m«n bao trïm lu«n ®­îc chi nh¸nh quan t©m, ho¹t ®éng cã kû c­¬ng, ®óng quy chÕ, ®óng th«ng lÖ. C¸n bé kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé lu«n thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm lµ ng­êi trong cuéc cã tiÕng nãi riªng nh»m cËp nhËt trong viÖc ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó kÞp thêi chØnh söa vµ rót kinh nghiÖm cho tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô liªn quan. Mét chi nh¸nh ng©n hµng sinh sau trªn ®Þa bµn Hµ Néi, thÞ phÇn nguån vèn vµ thÞ phÇn d­ Nî tÝn dông còng nh­ dÞch vô kinh doanh cña NHCT Thanh Xu©n cßn khiªm tèn, nh­ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh v÷ng ch¾c, mÆt b»ng c©n ®èi an toµn vµ hiÖu qu¶ trong nhiÒu n¨m qua ë NHCT Thanh Xu©n lµ mét ®iÓn h×nh ®¸ng ®­îc ghi nhËn. 2.2. thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i chi nh¸nh Nhct thanh xu©n. 2.2.1.Quy tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. 2.2.1.1. Quy tr×nh thanh to¸n L/C nhËp khÈu: B­íc 1: TiÕp nhËn hå s¬ xin më L/C: Hå s¬ xin më L/C cña Kh¸ch hµng bao gåm: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp (§èi víi doanh nghiÖp quan hÖ giao dÞch lÇn ®Çu) §¨ng ký kinh doanh (§èi víi doanh nghiÖp giao dÞch lÇn ®Çu) §¨ng ký m· sè xuÊt nhËp khÈu – nÕu cã (Doanh nghiÖp giao dÞch lÇn ®Çu) Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng gèc (Tr­êng hîp ký hîp ®ång qua FAX th× ®¬n vÞ ph¶i ký vµ ®ãng dÊu trªn b¶n photo ®Ó x¸c nhËn viÖc ký hîp ®ång vµ ®¬n vÞ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc vµ hîp ph¸p cña b¶n hîp ®ång). GiÊy phÐp nhËp khÈu cña Bé Th­¬ng m¹i (nÕu mÆt hµng nhËp khÈu thuéc danh môc qu¶n lý quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh XNK trong n¨m cña ChÝnh phñ) Cam kÕt thanh to¸n, hîp ®ång tÝn dông (tr­êng hîp vay vèn), c«ng v¨n phª duyÖt cho më L/C tr¶ chËm cña NHCT VN (nÕu më L/C tr¶ chËm), Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ (nÕu cã) §¬n xin më L/C B¶n gi¶i tr×nh më L/C do phßng tÝn dông cña Ng©n hµng lËp ®­îc Gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn phª duyÖt TÊt c¶ c¸c chøng tõ trªn ®Òu ph¶i xuÊt tr×nh b¶n gèc vµ l­u l¹i Ng©n hµng b¶n photo cã ®ãng dÊu treo cña ®¬n vÞ. Riªng c¸c chøng tõ sau ph¶i l­u b¶n gèc: Cam kÕt thanh to¸n, hîp ®ång vay vèn, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ, ®¬n xin më L/C cña kh¸ch hµng, b¶n gi¶i tr×nh më L/C. C¸n bé thanh to¸n quèc tÕ khi tiÕp nhËn hå s¬ xin më L/C cña kh¸ch hµng ph¶i kiÓm tra vµ ph¶i ®¶m b¶o hå s¬ cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: B¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý cña c¸c chøng tõ mµ kh¸ch hµng xuÊt tr×nh. ViÖc thanh to¸n ph¶i phï hîp víi chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc Cã ®¬n xin më L/C phï hîp víi yªu cÇu vµ quy ®Þnh cña Ng©n hµng, néi dung L/C kh«ng chøa ®ùng rñi ro cho Ng©n hµng. Cã c¬ së b¶o ®¶m thanh to¸n L/C phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña NHCT VN (møc ký quü, vèn vay, cam kÕt thanh to¸n, h¹n møc cho vay vµ b¶o l·nh...) Néi dung cña c¸c tµi liÖu trong hå s¬ kh«ng m©u thuÉn víi nhau. B¶n gi¶i tr×nh më L/C (nÕu ký quü <100% trÞ gi¸ L/C) ph¶i ®­îc Tr­ëng phßng tÝn dông hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn vµ Gi¸m ®èc chi nh¸nh hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn phª duyÖt chuyÓn xuèng phßng TTQT lµm c¨n cø më L/C Sau khi më L/C, thanh to¸n viªn ph¶i ghi trªn hîp ®ång gèc sè L/C ®· më, trÞ gi¸ L/C vµ ngµy ph¸t hµnh L/C, ký tªn trªn hîp ®ång (hîp ®ång gèc cã thÓ tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng nÕu cã yªu cÇu) B­íc 2: Ph¸t hµnh L/C nhËp khÈu: (1) T¹o hå s¬ L/C nhËp khÈu: Khi kh¸ch hµng héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh, Thanh to¸n viªn tiÕn hµnh më hå s¬ L/C nhËp khÈu trªn m¸y vi tÝnh trong ch­¬ng tr×nh IBS. Ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng kiÓm tra c¸c yÕu tè cÇn thiÕt theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ viÖc ph¸t hµnh L/C nhËp khÈu cña NHCT VN. Tr­êng hîp më L/C cho doanh nghiÖp thuéc diÖn ®­îc h­ëng ­u ®·i n»m ngoµi quy ®Þnh chung, viÖc më L/C ph¶i do c¸n bé cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Thanh to¸n viªn sÏ bá qua lÖnh kiÓm tra hå s¬ më L/C, m¸y tÝnh sÏ th«ng b¸o L/C nµy ch­a ®­îc kiÓm tra hå s¬ më L/C khi Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn tÝnh ký hiÖu mËt cho L/C ®ã. NÕu chÊp nhËn tÝnh ký hiÖu mËt, m¸y tÝnh sÏ ghi l¹i thêi ®iÓm tÝnh ký hiÖu mËt vµ ng­êi tÝnh ký hiÖu mËt cïng víi ng­êi phª duyÖt më L/C trong quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh sÏ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. (2) T¹o ®iÖn L/C Sau khi hoµn tÊt hå s¬ L/C nhËp khÈu, trªn c¬ së ®¬n xin më L/C, thanh to¸n viªn tiÕn hµnh t¹o ®iÖn L/C trªn tËp tin MT700. Qu¸ tr×nh nhËp d÷ liÖu, Thanh to¸n viªn ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh vÒ c¸ch lËp, sö dông ®iÖn MT700 cña NHCT VN vµ l­u ý c¸c vÊn ®Ò sau: nÕu Kh¸ch hµng kh«ng chØ ®Þnh NH th«ng b¸o th× Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn cã quyÒn lùa chän NH th«ng b¸o (nÕu kh«ng th× ®Ó trèng tr­êng RECEIVER); NÕu L/C thanh to¸n b»ng vèn vay hoÆc ký quü < 100% gi¸ trÞ L/C th× quy ®Þnh B/L lËp theo lÖnh cña NH; Tr­êng hîp më L/C x¸c nhËn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: Chi nh¸nh ph¶i liªn hÖ tr­íc víi Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn cña Héi së chÝnh ®Ó chän NH x¸c nhËn, tr­êng M49 ghi CONFIRM, tr­êng M41A ghi available with confirming bank by..., tr­êng M71B ghi râ phÝ x¸c nhËn do bªn nµo chÞu; Tuú tõng kh¸ch hµng, mÆt hµng nhËp khÈu, yªu cÇu cña NH x¸c nhËn, møc ký quü vµ møc phÝ më L/C x¸c nhËn cã thÓ cao h¬n më L/C kh«ng x¸c nhËn. Sau khi hoµn thiÖn viÖc nhËp d÷ liÖu trªn tËp tin MT700, Thanh to¸n viªn kiÓm so¸t ®èi chiÕu gi÷a L/C víi Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ §¬n xin më L/C, kiÓm tra bót to¸n ký quü, tµi s¶n thÕ chÊp, thu phÝ...NÕu khíp ®óng th× l­u bøc ®iÖn trong ch­¬ng tr×nh, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng chuyÓn bøc ®iÖn ®Ó kiÓm so¸t, tù ®éng in L/C (2 b¶n) vµ PhiÕu chuyÓn kho¶n, Thanh to¸n viªn ký vµo vÞ trÝ quy ®Þnh trªn L/C vµ PhiÕu chuyÓn kho¶n, sau ®ã chuyÓn toµn bé Hå s¬ L/C cho Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn kiÓm so¸t. B­íc 3: KiÓm so¸t L/C Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ph¶i kiÓm so¸t l¹i toµn bé hå s¬ L/C, nÕu héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt th× tiÕn hµnh kiÓm so¸t toµn bé néi dung cña L/C ®Ó ®¶m b¶o sù khíp ®óng gi÷a néi dung cña hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, ®¬n xin më L/C...nÕu cã ®iÒu kho¶n nµo bÊt lîi cho Kh¸ch hµng vµ/hoÆc cho NH ph¸t hµnh th× NH khÈn tr­¬ng th«ng b¸o cho kh¸ch hµng ®Ò nghÞ söa ®æi §¬n xin më L/C lµm c¨n cø söa L/C nh»m gi¶m ho¸ rñi ro. B­íc 4: Söa ®æi L/C: (1) T¹o ®iÖn söa ®æi: Sau khi L/C ®· ®­îc ph¸t hµnh, khi cã nhu cÇu söa ®æi, Kh¸ch hµng ph¶i göi §¬n ®Ò nghÞ söa ®æi L/C göi NH, Thanh to¸n viªn cã tr¸ch nhiÖm nhËn yªu cÇu söa ®æi cña Kh¸ch hµng, kiÓm tra c¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi, nÕu thÊy hîp lý th× tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu söa ®æi trªn mÉu ®iÖn MT707, Chi nh¸nh ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ c¸ch lËp vµ sö dông tËp tin MT 707 cña NHCT VN (2) KiÓm so¸t: Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t ®iÖn söa ®æi, nÕu khíp ®óng víi §¬n ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña Kh¸ch hµng vµ c¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi lµ hîp lý, c¸c bót to¸n h¹ch to¸n ®óng, Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn sÏ ký trªn ®iÖn söa ®æi vµ PhiÕu chuyÓn kho¶n. §iÖn söa ®æi L/C vµ hå s¬ söa ®æi L/C ®­îc chuyÓn cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh hoÆc ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn phª duyÖt. Sau ®ã, Hå s¬ söa ®æi L/C ®­îc chuyÓn l¹i cho Tr­ëng phßng TTQT tÝnh ký hiÖu mËt ®Ó chuyÓn bøc ®iÖn ®ã vÒ Héi së chÝnh ®Ó chuyÓn tiÕp cho Ng­êi h­ëng th«ng qua NH ®¹i lý. B­íc 5: NhËn – kiÓm tra vµ xö lý chøng tõ, thanh to¸n/ chÊp nhËn thanh to¸n: Sau khi nhËn ®­îc bé chøng tõ, Thanh to¸n viªn ph¶i vµo sæ theo dâi giao nhËn chøng tõ, ghi ngµy nhËn chøng tõ, ký vµ ®ãng dÊu ®¬n vÞ m×nh trªn Covering letter ®ång thêi nhËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo hå s¬ bé chøng tõ trong ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn chøng tõ tõ B­u ®iÖn, Chi nh¸nh ph¹i hoµn tÊt viÖc kiÓm tra chøng tõ. Qu¸ thêi h¹n trªn, Chi nh¸nh mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chøng tõ. Néi dung kiÓm tra bao gåm: Sè l­îng cña tõng lo¹i chøng tõ theo quy ®Þnh cña L/C, sù phï hîp cña chøng tõ víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C, sù nhÊt qu¸n thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ, sù phï hîp cña c¸c chøng tõ víi UCP 500 cña ICC (tr­êng hîp L/C quy ®Þnh tu©n thñ UCP 500 cña ICC)...ViÖc kiÓm tra chøng tõ ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua 2 c¸n bé (kiÓm tra kÐp). Sau khi kiÓm tra, Thanh to¸n viªn ph¶i lËp PhiÕu kiÓm tra chøng tõ cã ch÷ ký cña c¸c c¸n bé kiÓm tra. Sau ®ã, toµn bé hå s¬ L/C kÌm theo bé chøng tõ vµ PhiÕu kiÓm tra chøng tõ ®­îc chuyÓn cho Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn kiÓm so¸t vµ ký x¸c nhËn ®· kiÓm tra trªn PhiÕu kiÓm tra chøng tõ. Tr­êng hîp chøng tõ kh«ng cã sai sãt hoÆc cã sai sãt nh­ng ng­êi nhËp khÈu ®· chÊp nhËn thanh to¸n (b»ng vèn tù cã/ nÕu b»ng vèn vay th× ph¶i cã sù chÊp nhËn cña NH b»ng v¨n b¶n) th× NH tiÕn hµnh thanh to¸n theo quy ®Þnh (lËp ®iÖn MT202, göi liªn 1 cña Hèi phiÕu ®· chÊp nhËn thanh to¸n...) Tr­êng hîp chøng tõ cã sai sãt: Trong kho¶ng thêi gian cho phÐp nÕu kiÓm tra thÊy sù sai sãt vÒ sè l­îng hoÆc néi dung chøng tõ th× ph¶i lËp tøc th«ng b¸o ngay cho NH th­¬ng l­îng ®ång thêi liªn hÖ víi Kh¸ch hµng cña m×nh ®Ó chê chÊp nhËn thanh to¸n. NÕu Kh¸ch hµng chÊp nhËn sai sãt th× tiÕn hµnh nh­ trªn, ng­îc l¹i, trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn th«ng b¸o sai sãt chøng tõ cña NH, Kh¸ch hµng ph¶i b¸o ngay quyÕt ®Þnh cña m×nh cho NH. NÕu sau 5 ngµy, Kh¸ch hµng kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh­ Kh¸ch hµng tõ chèi chøng tõ. B­íc 6: §ãng hå s¬ L/C nhËp khÈu: §ãng hå s¬ L/C nhËp khÈu khi L/C nhËp khÈu ®­îc huû bá, ®· thanh to¸n hÕt hoÆc kh«ng cßn gi¸ trÞ thanh to¸n, tõ chèi thanh to¸n vµ bé chøng tõ ®· göi tr¶ l¹i NH göi chøng tõ. Nh÷ng L/C kh«ng cßn hiÖu lùc sÏ tù ®éng ®­îc ®ãng hå s¬ sau 1 th¸ng kÓ tõ ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña L/C. B­íc 7: L­u tr÷ chøng tõ: Gåm c¸c chøng tõ sau: Hå s¬ më L/C cña Kh¸ch hµng, b¶n gèc cña L/C cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c c¸n bé liªn quan, c¸c ®¬n xin söa ®æi L/C cña kh¸ch hµng, c¸c bøc ®iÖn giao dÞch cã liªn quan, b¶n Copy toµn bé c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh theo L/C kÌm ho¸ ®¬n ChuyÓn ph¸t nhanh, PhiÕu kiÓm tra bé chøng tõ cña NH, B¶n th«ng b¸o sai sãt chøng tõ cña NH vµ chÊp nhËn thanh to¸n cña Kh¸ch hµng. 2.2.1.2. Quy tr×nh thanh to¸n L/C xuÊt khÈu: B­íc 1: NhËn L/C hoÆc söa ®æi L/C Chi nh¸nh ®­îc phÐp nhËn, th«ng b¸o L/C vµ th«ng b¸o söa ®æi L/C cho kh¸ch hµng trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: NhËn ®­îc th«ng b¸o L/C ®· ®­îc x¸c thùc tõ Héi së chÝnh HoÆc nhËn ®­îc th«ng b¸o L/C ®· ®­îc x¸c thùc tõ c¸c Ng©n hµng kh¸c cã uy tÝn trong n­íc. Tr­íc khi th«ng b¸o cho Kh¸ch hµng L/C vµ söa ®æi liªn quan ®Õn L/C ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc cña L/C hoÆc söa ®æi L/C nh­ sau: B¶n gèc L/C, b¶n gèc cña c¸c söa ®æi liªn quan ®· ®­îc x¸c thùc, b¶n gèc th«ng b¸o L/C, b¶n gèc th«ng b¸o söa ®æi L/C cña NH th«ng b¸o ®Ó x¸c minh ®­îc tÝnh ch©n thùc cña L/C vµ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n L/C cßn gi¸ trÞ ch­a thanh to¸n ®Ó cã thÓ göi ®i ®ßi tiÒn NH ph¸t hµnh hoÆc NH ®­îc chØ ®Þnh thanh to¸n. B­íc 2: KiÓm tra chøng tõ: Chi nh¸nh ®­îc phÐp nhËn, kiÓm tra vµ xö lý chøng tõ trong ph¹m vi 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ sau ngµy nhËn chøng tõ. ViÖc kiÓm tra chøng tõ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh qua 2 Thanh to¸n viªn (kiÓm tra kÐp) vµ lËp PhiÕu kiÓm tra chøng tõ. Thanh to¸n viªn cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ nh­ sau: X¸c thùc L/C gèc; kiÓm tra sè l­îng, lo¹i chøng tõ ®èi chiÕu víi b¶ng kª chøng tõ cña kh¸ch hµng vµ quy ®Þnh trong L/C; kiÓm tra c¸c néi dung trªn tõng lo¹i chøng tõ b¶o ®¶m phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong L/C; kiÓm tra sù thèng nhÊt gi÷a c¸c chøng tõ... NÕu L/C thanh to¸n nhiÒu lÇn th× mâi lÇn kh¸ch hµng xuÊt tr×nh chøng tõ, Thanh to¸n viªn ph¶i ghi râ tõng lÇn xuÊt tr×nh chøng tõ vµ thanh to¸n trªn b¶n th«ng b¸o ®ã. Tr­êng hîp chøng tõ kh«ng cã sai sãt, Thanh to¸n viªn xö lý nh­ sau: LËp b¶ng kª chøng tõ kÌm chØ thÞ hoµn tiÒn; chuyÓn toµn bé chøng tõ kÌm Covering Letter cho Tr­ëng phßng TTQT kiÓm so¸t. Tr­ëng phßng TTQT cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sù khíp ®óng gi÷a hå s¬ më L/C, Covering Letter víi chØ dÉn hoµn tiÒn ghi trªn L/C cña NH ph¸t hµnh, nÕu khíp ®óng th× ký trªn bøc ®iÖn. Sau ®ã, chøng tõ ®­îc chuyÓn cho Gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn kiÓm so¸t vµ ký c¸c chøng tõ sau: Ký hËu Hèi phiÕu, ký trªn Covering Letter. Chøng tõ hoµn thiÖn ®­îc chuyÓn l¹i Tr­ëng phßng TTQT hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn tÝnh ký hiÖu mËt bøc ®iÖn. Cuèi cïng, Thanh to¸n viªn sÏ ®ãng gãi chøng tõ kÌm Covering Letter vµ chuyÓn ®Õn NH nhËn qua dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh (sau khi sao chôp vµ l­u gi÷ mét b¶ng kª chøng tõ vµ mét b¶n photo chøng tõ t¹i Chi nh¸nh). Tªn vµ ®Þa chØ cña NH nhËn chøng tõ kÌm chØ thÞ hoµn tiÒn ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh­ quy ®Þnh trong L/C. Tr­êng hîp chøng tõ cã sai sãt, mµ c¸c sai sãt cã thÓ söa ch÷a ®­îc th× Thanh to¸n viªn ®Ò nghÞ Kh¸ch hµng thay thÕ hoÆc söa ch÷a (trong kho¶ng thêi gian hiÖu lùc cña L/C); nÕu kh«ng thÓ söa ch÷a ®­îc, ®Ò nghÞ Kh¸ch hµng yªu cÇu ng­êi mua söa ®æi L/C hoÆc th«ng b¸o cho NH ph¸t hµnh b»ng ®iÖn MT799 nªu râ c¸c sai sãt, xin chÊp nhËn thanh to¸n víi ®iÒu kiÖn Kh¸ch hµng hoµn toµn chÞu rñi ro; sai sãt kh«ng ®­îc NH ph¸t hµnh chÊp nhËn, ®Ò nghÞ Kh¸ch hµng chuyÓn sang h×nh thøc thanh to¸n Nhê thu hoÆc tr¶ l¹i chøng tõ cho Kh¸ch hµng. NÕu Kh¸ch hµng ®· söa ch÷a c¸c sai sãt, NH ph¸t hµnh chÊp nhËn thanh to¸n, L/C ®· ®­îc söa th× Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc ®Ó ®ßi tiÒn nh­ trªn. B­íc 3: NhËp hå s¬ vµ theo dâi thanh to¸n bé chøng tõ hµng xuÊt ®· göi ®i ®ßi tiÒn. Tr­êng hîp ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn, sau 3 - 5 ngµy, nÕu Chi nh¸nh kh«ng nhËn ®­îc b¸o Cã th× ph¶i tra so¸t NH nhËn ®iÖn B­íc 4: ChiÕt khÊu bé chøng tõ: Chi nh¸nh chØ ®­îc phÐp nhËn vµ chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt víi c¸c ®iÒu kiÖn nh­ sau: L/C quy ®Þnh cã gi¸ trÞ th­¬ng l­îng, chiÕt khÊu, thanh to¸n t¹i bÊt cø NH nµo hoÆc cã gi¸ trÞ th­¬ng l­îng chiÕt khÊu t¹i Chi nh¸nh. L/C cho phÐp thanh to¸n ngay. C¸c quy ®Þnh trong L/C ph¶i hîp lý, râ rµng vµ cô thÓ, kh«ng mang rñi ro cho NH chiÕt khÊu. NH ph¸t hµnh/ NH x¸c nhËn lµ ng©n hµng cã uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh tèt, cã thiÖn chÝ Bé chøng tõ kiÓm tra ®¶m b¶o hoµn h¶o, phï hîp víi L/C vµ xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc quy ®Þnh cña L/C. MÆt hµng xuÊt khÈu ph¶i lµ hµng cã chÊt l­îng, tiªu thô dÔ dµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ gi¸ hµng æn ®Þnh. §Ó ®­îc chiÕt khÊu, kh¸ch hµng ph¶i cã ®¬n xin chiÕt khÊu vµ cam kÕt thùc hiÖn quyÒn truy ®ßi cña NH trong tr­êng hîp kh«ng ®ßi ®­îc tiÒn theo chØ dÉn cña NH ph¸t hµnh vµ chÞu tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn thanh to¸n L/C. Tû lÖ chiÕt khÊu cho Kh¸ch hµng tuú theo lo¹i tiÒn, c¸ch ®ßi tiÒn, thêi gian dù kiÕn thanh to¸n, c¸c chi phÝ liªn quan, mèi quan hÖ víi NH ph¸t hµnh, kh¶ n¨ng tiªu thô mÆt hµng ®ã vµ do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tê tr×nh cña bé phËn Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ TÝn dông. Bé phËn Thanh to¸n XNK chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kiÓm tra sù hoµn h¶o cña bé chøng tõ hµng xuÊt, bé phËn TÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thÈm ®Þnh t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ vµ kh¶ n¨ng båi hoµn cña kh¸ch hµng khi NH ph¸t hµnh/NH x¸c nhËn tõ chèi thanh to¸n. Gi¸m ®èc chi nh¸nh cã quyÒn th­¬ng l­îng hoÆc chiÕt khÊu bé chøng tõ L/C hµng xuÊt khÈu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. B­íc 5: Thanh to¸n/ ChÊp nhËn thanh to¸n L/C xuÊt khÈu: NhËn b¸o Cã MT910 vÒ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu, Thanh to¸n viªn dïng ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh kiÓm tra sè L/C ®­îc thanh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh Ng­êi h­ëng, kiÓm tra l¹i bót to¸n, nhËp sè tµi kho¶n ®­îc ghi Cã. Thanh to¸n viªn kiÓm so¸t l¹i lÇn n÷a néi dung ®iÖn vµ c¸c bót to¸n nÕu khíp ®óng th× l­u bøc ®iÖn vµ in PhiÕu chuyÓn kho¶n. TÊt c¶ c¸c PhiÕu, chøng tõ ®i kÌm ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm so¸t bëi Tr­ëng phßng TTQT. B­íc 6: §ãng hå s¬ bé chøng tõ L/C xuÊt: §Ó ®ãng hå s¬ theo dâi bé chøng tõ L/C hµng xuÊt khÈu, Thanh to¸n viªn ph¶i sö dông ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh, ghi râ mét trong c¸c lý do ®Ó ®ãng hå s¬ sau: Bé chøng tõ ®· ®­îc thanh to¸n; Bé chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n; ChuyÓn sang h×nh thøc thanh to¸n kh¸c; Tr¶ l¹i bé chøng tõ. B­íc 7: L­u tr÷ chøng tõ L/C hµng xuÊt khÈu; bao gåm c¸c chøng tõ sau: B¶n gèc cña L/C vµ c¸c b¶n gèc söa ®æi L/C ®· ®­îc x¸c thùc; B¶n gèc th«ng b¸o L/C vµ th«ng b¸o söa ®æi L/C cã liªn quan cña NH th«ng b¸o; C¸c bøc ®iÖn giao dÞch cã liªn quan ®Õn L/C; B¶ng kª giao nép chøng tõ cña Kh¸ch hµng; B¶ng photo cña toµn bé c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh theo L/C; Ho¸ ®¬n göi chøng tõ do B­u ®iÖn cÊp... 2.2.2. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C t¹i NHCT Thanh Xu©n. 2.2.2.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: NHCT Thanh Xu©n thµnh lËp tõ 01/03/1999 vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ ho¹t ®éng ra ®êi vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña NHCT chi nh¸nh Thanh Xu©n. KÓ tõ khi ra ®êi, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT Thanh Xu©n ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. HiÖn nay, NHCT chi nh¸nh Thanh Xu©n cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 600 NH trªn thÕ giíi, thùc hiÖn ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ hiÖn ®¹i, bao gåm: ChuyÓn tiÒn (Mail transfer – MT & Telegraph transfer – TT), Nhê thu bao gåm c¶ Nhê thu tr¬n vµ Nhê thu kÌm chøng tõ (D/A & D/P), ®Æc biÖt lµ TÝn dông chøng tõ (D/C hoÆc L/C) - ®©y lµ ph­¬ng thøc ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng nhÊt. Víi sè l­îng dÞch vô ®a d¹ng, phôc vô ph¹m vi kh¸ch hµng réng lín do ®ã NHCT Thanh Xu©n ngµy cµng uy tÝn trong nghiÖp vô cña m×nh. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch thanh to¸n L/C t¹i NH ngµy cµng nhiÒu, kh«ng chØ nh÷ng kh¸ch hµng trong ®Þa bµn quËn, mµ cßn cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng lín, thuéc Tæng C«ng ty 90, 91 nh­: Tæng C«ng ty l­¬ng thùc miÒn B¾c, C«ng ty ¤t« - Xe m¸y Thanh Xu©n thuéc Bé C«ng an, C«ng ty may 19/5, Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ néi (LICOGI), C«ng ty may Th¨ng Long (THALOGA)...Ngoµi ra, hiÖn nay Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT Thanh Xu©n cã mét ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng trung thµnh réng lín nh­: C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Hµ (HHC), C«ng ty s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i vËt t­ thiÕt bÞ GTVT (TMT), C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû Hïng V­¬ng (VFC), Tæng C«ng ty S«ng §µ.v.v... B¶ng 2.4: T×nh h×nh Thanh to¸n quèc tÕ qua c¸c n¨m t¹i NHCT Thanh Xu©n §¬n vÞ : USD ChØ tiªu N¨m ChuyÓn tiÒn Nhê thu TÝn dông Chøng tõ 2001 4,400,665.00 345,020.00 21,059,923.00 2002 2,913,068.00 668,947.00 34,460,295.00 2003 4,852,493.00 743,776.00 18,301,104.55 Nguån: Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i Nh­ vËy, ph­¬ng thøc L/C lµ ph­¬ng thøc chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ thÓ hiÖn sù ­u viÖt vµ phæ biÕn cña nã vÒ sè l­îng giao dÞch thùc hiÖn vµ gi¸ trÞ thanh to¸n. Gi¸ trÞ thanh to¸n cña ph­¬ng thøc L/C ë ®©y ®­îc hiÓu lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn, bao gåm c¶ L/C nhËp khÈu (NH phôc vô nhµ nhËp khÈu) vµ L/C xuÊt khÈu (L/C chuyÓn tõ n­íc ngoµi vÒ) mµ NH thùc hiÖn thanh to¸n ®­îc ®­îc trong n¨m. Cô thÓ vÒ L/C nhËp khÈu: B¶ng 2.5: T×nh h×nh ph¸t hµnh vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu t¹i NHCT Thanh Xu©n. §¬n vÞ: USD N¨m Ph¸t hµnh Thanh to¸n Sè mãn TrÞ gi¸ Sè mãn TrÞ gi¸ 2001 140 28,157,083.00 136 20,788,012.00 2002 154 32,997,487.00 141 28,128,519.00 2003 49 8,767,774.66 81 18,261,082.00 Nguån : Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i N¨m 2001, sè mãn L/C ph¸t hµnh lµ 140, thanh to¸n ®­îc 136 mãn, chiÕm tû lÖ h¬n 97%, vÒ gi¸ trÞ ®¹t 74%. N¨m 2002, sè mãn L/C ph¸t hµnh ra vµ thanh to¸n ®Òu t¨ng so víi n¨m tr­íc; cô thÓ: sè mãn L/C ph¸t hµnh ra lµ 154, t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 14 mãn, sè L/C thùc hiÖn ®­îc lµ 141 mãn, ®¹t tû lÖ 92%, vÒ gi¸ trÞ ®¹t h¬n 85%. Trong 2 n¨m 2001 vµ 2002, tû lÖ thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c giao dÞch nhËp khÈu lµ rÊt cao, ®Òu trªn 90%, víi gi¸ trÞ thùc hiÖn tèt, trung b×nh kho¶ng 80% thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t hµnh th­ tÝn dông cña NH víi c¸c ®iÒu kho¶n chÆt chÏ, phï hîp víi th«ng lÖ thanh to¸n quèc tÕ, kh¸ch hµng nhËn ®­îc hµng nh­ hîp ®ång, tû lÖ bÞ khÊu trõ thÊp, mét b­íc lín t¨ng thªm h×nh ¶nh cña NH. Tuy nhiªn, n¨m 2003, sè l­îng th­ tÝn dông ®­îc ph¸t hµnh gi¶m, chØ cã 49 mãn, viÖc sôt gi¶m vÒ nhu cÇu më th­ tÝn dông cña kh¸ch hµng ngoµi nguyªn nh©n kh¸ch quan, cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ phÝa NH sÏ ®­îc ®Ò cËp ë phÇn sau, trong n¨m nµy, sè l­îng giao dÞch nhËp khÈu cao h¬n sè l­îng th­ tÝn dông ®­îc ph¸t hµnh lµ gÇn gÊp ®«i (cao h¬n 1.65 lÇn) víi gi¸ trÞ thùc hiÖn ®¹t 2.08 lÇn, cã hiÖn t­îng nµy lµ bëi v×: mét sè giao dÞch nhËp khÈu ®· ®­îc chÊp thuËn tõ c¸c n¨m tr­íc nh­ng hiÖn nay míi ®Õn thêi h¹n thùc hiÖn hoÆc c¸c th­ tÝn dông tuÇn hoµnv.v... VÒ L/C xuÊt khÈu: B¶ng 2.6: T×nh h×nh th«ng b¸o vµ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu t¹i NHCT Thanh Xu©n §¬n vÞ: USD N¨m Th«ng b¸o Thanh to¸n Sè mãn TrÞ gi¸ Sè mãn TrÞ gi¸ 2001 12 330,007.00 9 271,911.00 2002 11 6,346,123.00 10 6,331,776.00 2003 9 118,474.00 1 40,022.55 Nguån: Phßng Kinh doanh ngo¹i hèi XuÊt ph¸t tõ sù h¹n chÕ n¨ng lùc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung do ®ã, giao dÞch xuÊt khÈu cßn rÊt khiªm tèn, c¶ vÒ sè mãn giao dÞch lÉn gi¸ trÞ thùc hiÖn. N¨m 2001, cã 12 th­ tÝn dông ®­îc th«ng b¸o, trong ®ã cã 9 th­ tÝn dông ®­îc thanh to¸n, ®¹t 75% sè mãn th­ tÝn dông ®· th«ng b¸o víi gi¸ trÞ ®¹t 82.4%. N¨m 2002, cã 11 th­ tÝn dông ®­îc th«ng b¸o, sè giao dÞch ®­îc thanh to¸n lµ 10, ®¹t 90.9% sè th­ tÝn dông ®· th«ng b¸o víi gi¸ trÞ ®¹t ®­îc lµ 99.8%. Nh­ vËy, trong 2 n¨m 2001 vµ 2002 tuy sè th­ tÝn dông tõ NH n­íc ngoµi chuyÓn vÒ ®Ó th«ng b¸o kh«ng nhiÒu nh­ng NHCT Thanh Xu©n mµ cô thÓ lµ Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i ®· hoµn thµnh rÊt tèt nhiÖm vô cña m×nh, tõ viÖc th«ng b¸o th­ tÝn dông tíi cho kh¸ch hµng cho ®Õn viÖc h­íng dÉn kh¸ch hµng lËp bé chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ vµ tiÕn hµnh chiÕt khÊu chøng tõ cho kh¸ch hµng, hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch cña 2 n¨m qua. N¨m 2003, sè l­îng th­ tÝn dông th«ng b¸o lµ 9, víi tæng gi¸ trÞ 118,474 USD vµ chØ cã 1 th­ tÝn dông ®­îc tiÕn hµnh thanh to¸n víi gi¸ trÞ lµ 40,022.55 USD ®¹t tû lÖ 18% sè L/C ®· th«ng b¸o. HiÖn t­îng th­ tÝn dông ®­îc thanh to¸n qu¸ Ýt so víi th­ tÝn dông ®· th«ng b¸o bao gåm c¶ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan ®­îc ®Ò cËp ë phÇn sau. 2.2.2.2. Tån t¹i, nguyªn nh©n: Trong 3 n¨m gÇn ®©y, mÆc dï Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· ®¹t nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu nh­ng bªn c¹nh ®ã, còng cßn rÊt nhiÒu tån t¹i mµ ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch c¸c n¨m tiÕp sau vµ phÊn ®Êu trë thµnh mét trong nh÷ng NHTM lµm thanh to¸n quèc tÕ tèt nhÊt ViÖt Nam vµ khu vùc th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i kh¾c phôc nhanh chãng nh÷ng tån t¹i sau: A/ ChiÕn l­îc kh¸ch hµng: MÆc dÇu sè l­îng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña NH lµ kh¸ lín tuy nhiªn, trong ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n cßn rÊt nhiÒu doanh nghiÖp XNK cã nhu cÇu vÒ thanh to¸n quèc tÕ nãi chung vµ ph­¬ng thøc L/C nãi riªng, ®©y lµ tiÒm n¨ng lín mµ NHCT Thanh Xu©n ch­a khai th¸c triÖt ®Ó, bëi v×: ChiÕn l­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng míi ch­a ®­îc thùc hiÖn hiÖu qu¶, c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i, thu hót kh¸ch hµng cßn nghÌo nµn, c¸c s¶n phÈm ®i kÌm ch­a ®a d¹ng... B/ ChØ míi thùc hiÖn cho vay ®èi víi bé chøng tõ thanh to¸n chø ch­a thùc hiÖn chiÕt khÊu bé chøng tõ: §èi víi nh÷ng bé chøng tõ ®· hoµn h¶o th× NH sÏ cho kh¸ch hµng vay mét sè vèn øng víi % gi¸ trÞ L/C, chØ khi nµo nhËn ®­îc b¸o Cã cña NH n­íc ngoµi th× míi ghi Cã thùc sù vµo tµi kho¶n kh¸ch hµng; ®iÒu nµy sÏ kh«ng khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng bëi vèn cña hä sÏ kh«ng ®­îc sö dông víi hiÖu qu¶ cao vÒ thêi gian vµ sè l­îng. C/ Tr×nh ®é cña kh¸ch hµng trong viÖc lËp bé chøng tõ lµ ch­a cao do ®ã th­êng m¾c lçi khiÕn NH n­íc ngoµi th­êng tõ chèi thanh to¸n mÆc dï hµng ho¸ ®· giao lµ tèt ®óng nh­ hîp ®ång ®· ký; v× t©m lý kh¸ch hµng th­êng kh«ng thÝch ph¶i söa ®i söa l¹i, ng¹i lËp chøng tõ, mÆt kh¸c, trong mét sè tr­êng hîp, c¸c Thanh to¸n viªn cßn ch­a nhiÖt t×nh h­íng dÉn do ®ã, kh¸ch hµng kh«ng mÊy mÆn mµ ®Èy m¹nh quan hÖ mua b¸n víi n­íc ngoµi vµ th­êng kh«ng muèn ®Õn NH. D/ Do kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thanh to¸n L/C ch­a ph¶i lµ nhiÒu, do ®ã, c¸c Thanh to¸n viªn cña NH kh«ng ph¶i lóc nµo còng thùc hiÖn mét c¸ch hoµn h¶o c¸c giao dÞch. Th­êng trong bé chøng tõ hµng ho¸ XK do kh¸ch hµng lËp, khi nµo còng cã lçi hoÆc lµ thiÕu chøng tõ hoÆc ch­a ®¸p øng ®iÒu kho¶n bæ sung (Additional condition), do Thanh to¸n viªn nhiÒu lóc kh«ng nhËn ra ®Ó b¸o cho kh¸ch söa nªn c¸c NH n­íc ngoµi th­êng khÊu trõ sai ph¹m theo % gi¸ trÞ L/C, chÝnh ®iÒu nµy lµm nguån thu cña kh¸ch hµng gi¶m, khiÕn hä kh«ng hµi lßng víi NH.v.v... Ch­¬ng 3 mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh xu©n. 3.1 ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña nhct thanh xu©n n¨m 2004: TiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch vµ nh÷ng cè g¾ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, quyÕt t©m phÊn ®Êu ®¹t 3 môc tiªu lín, ®ã lµ: N©ng h¹ng chi nh¸nh tõ h¹ng II lªn h¹ng I PhÊn ®Êu ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III N©ng cao ®êi sèng cho CBCNV cao h¬n n¨m 2003 C¸c chØ tiªu cô thÓ: Huy ®éng vèn: 1900 tû VND; Ngo¹i tÖ: 335 tû USD. Vay cña TCTD kh¸c: 1500 tû VND D­ nî cho vay: 1358 tû VND; trong ®ã cã 1140 tû VND cßn l¹i lµ ngo¹i tÖ D­ nî qu¸ h¹n: 0% Thu dÞch vô phÝ: 1700 triÖu VND (Trong ®ã cã phÝ tõ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ 900 triÖu VND) Lîi nhuËn v­ît kÕ ho¹ch: 5 – 7%. VÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc L/C: hoµn thiÖn tèt quy tr×nh nghiÖp vô, cè g¾ng phÊn ®Êu hoµn thµnh 100% bé chøng tõ XK göi ®i ®Òu ®ßi ®­îc tiÒn hµng, 95% L/C ph¸t hµnh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, gi¶m thiÓu nh÷ng khÊu trõ do sai ph¹m, t¨ng sè l­îng kh¸ch hµng phôc vô.v.v... 3.2. GI¶I PH¸P THùC HIÖN: N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n theo L/C: Tr×nh ®é cña Thanh to¸n viªn (TTV) lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o cho bé chøng tõ ®­îc thanh to¸n su«n sÎ vµ nhanh chãng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng vµ uy tÝn cña ng©n hµng. §Ó n©ng cao tr×nh ®é cña TTV, Ban l·nh ®¹o NHCT Thanh Xu©n cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: Më c¸c líp båi d­ìng ng¾n ngµy vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c cã liªn quan nh­: LuËt quèc tÕ, LuËt hµng h¶i quèc tÕ... Cö c¸n bé ®i tham quan häc tËp, häc hái ë c¸c NH kh¸c trong cïng hÖ thèng vµ ngoµi hÖ thèng, NH n­íc ngoµi. Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o t×m hiÓu vµ trao ®æi vÒ UCP 500, Incoterms 2000... vµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c. Tæ chøc c¸c kú thi s¸t h¹ch vÒ nghiÖp vô vµ tæ chøc thi tuyÓn thªm c¸n bé míi cã n¨ng lùc chuyªn m«n.v.v... Trong cung øng dÞch vô thanh toÊn quèc tÕ, c¸c TTV ®ãng vai trß hµng ®Çu v× hä chÝnh lµ h×nh ¶nh NH trong lßng kh¸ch hµng; chØ qua nh÷ng hµnh vi nhá cña TTV, kh¸ch hµng sÏ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng dÞch vô cña NH. Do vËy, bªn c¹nh viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, c¸c TTV cÇn ph¶i liªn tôc hoµn thiÖn c¸ch øng xö, ®æi míi nghÖ thuËt phôc vô, lu«n cã th¸i ®é mÒm máng,©n cÇn t¹o sù tho¶i m¸i vµ tin cËy cho kh¸ch hµng. 3.2.2.T¨ng c­êng c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng: §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc chó träng ®óng møc. Bëi lÏ, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XNK nh­ng kiÕn thøc vÒ thanh to¸n quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. Ngoµi ra, t×nh tr¹ng phæ biÕn lµ h×nh thøc chøng tõ kh«ng ®Ñp vµ thiÕu nghiªm tóc, néi dung thõa thiÕu...Do ®ã, NHCT Thanh Xu©n nªn cã c¸c mÉu chøng tõ in s½n ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ sö dông ®­îc ngay. ViÖc nµy ®· ®­îc mét sè NH n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn nh­: Citi Bank, Nation Bank of Korea...Chi phÝ cho viÖc in Ên chøng tõ do kh¸ch hµng chÞu vµ tÝnh vµo phÝ thanh to¸n quèc tÕ. ViÖc sö dông c¸c mÉu biÓu in s½n ch¾c ch¾n sÏ lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu sai sãt trong chøng tõ. Ngoµi ra, NHCT Thanh Xu©n nªn tæ chøc th­êng xuyªn c¸c héi nghÞ thanh to¸n quèc tÕ mµ nh÷ng ng­êi tham gia lµ c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ kh¸ch hµng míi. Th«ng qua héi nghÞ nµy, NHCT Thanh Xu©n cã thÓ t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng vÒ thanh to¸n quèc tÕ, mÆt kh¸c, cã thÓ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, giíi thiÖu nh÷ng tiÖn Ých mµ NH cã thÓ cung øng ®Ó thu hót kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, ng­êi më L/C th­êng cã xu h­íng thªm vµo L/C nhiÒu ®iÒu kho¶n rµng buéc kh¸c ®Ó ®¶m b¶o nhËn ®­îc hµng theo ®óng hîp ®ång ®· ký. §iÒu nµy lµm cho L/C trë nªn phøc t¹p, g©y nhiÒu khã kh¨n cho qu¸ tr×nh lËp vµ hoµn thiÖn bé chøng tõ. NH cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng ®iÓm bÊt lîi trong L/C, qua ®ã, kh¸ch hµng cã thÓ yªu cÇu söa ®æi L/C tr­íc khi giao hµng. §èi víi nh÷ng l« hµng ®Æc biÖt hoÆc lµ ®èi t¸c n­íc ngoµi giao dÞch lÇn ®Çu, NH cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp nhÊt, kÓ c¶ néi dung cña L/C, t­ vÊn ngay tõ lÇn ®Çu nh­ vËy, kh¸ch hµng sÏ thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, an toµn h¬n, tr¸nh ®­îc c¸c chi phÝ söa ®æi L/C, chi phÝ giao dÞch kh«ng cÇn thiÕt kh¸c. 3.2.3. Thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ®èi víi bé chøng tõ xuÊt khÈu hoµn h¶o: HiÖn nay, NHCT Thanh Xu©n ®ang thùc hiÖn: Thanh to¸n chiÕt khÊu truy ®ßi ®èi víi L/C at sight Thanh to¸n khi nhËn ®­îc b¸o Cã cña NH n­íc ngoµi. C¸ch thanh to¸n trªn cña NHCT Thanh Xu©n chØ cã thÓ ®¶m b¶o an toµn cho NH mµ kh«ng thÓ lµ c«ng cô ®Ó NH c¹nh tranh víi c¸c NH kh¸c, kh«ng thÓ thu hót kh¸ch hµng. Do ®ã, NHCT Thanh Xu©n cã thÓ dùa trªn sù ph©n tÝch kh¸ch hµng vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng mét c¸ch toµn diÖn, cã thÓ thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng lÖ quèc tÕ, dÇn dÇn t¹o m«i tr­êng thanh to¸n quèc tÕ thuËn lîi cho kh¸ch hµng, ®ã lµ viÖc thanh to¸n tr¶ ngay vµ thanh to¸n chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi. Theo th«ng lÖ quèc tÕ, h×nh thøc thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ®èi víi bé chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C. NHCT Thanh Xu©n cã thÓ thanh to¸n cã b¶o l­u (under reserve) tiÒn hµng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc, uy tÝn trong thanh to¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, chøng tõ hoµn h¶o vµ NH tr¶ tiÒn lµ NH cã uy tÝn. ­u ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n nµy lµ kh¸ch hµng ®­îc tr¶ tiÒn ngay, kh«ng bÞ ø ®äng vèn. Tr­êng hîp chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi chøng tõ cña kh¸ch hµng, sè tiÒn tr¶ cho kh¸ch hµng ®­îc tÝnh dùa trªn gi¸ trÞ thanh to¸n theo hèi phiÕu, sè liÖu ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn chiÕt khÊu L·i chiÕt khÊu Chi phÝ nghiÖp vô 100% gi¸ trÞ hèi phiÕu = - - Chi phÝ nghiÖp vô cã thÓ ®­îc tÝnh theo biÓu phÝ thanh to¸n quèc tÕ th«ng th­êng, riªng l·i suÊt chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi nªn quy ®Þnh cao h¬n l·i suÊt chiÕt khÊu truy ®ßi v× trong tr­êng hîp nµy NHCT Thanh Xu©n mua l¹i rñi ro cña kh¸ch hµng. 3.2.4. Thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ: Nh­ ®· ®Ò cËp, NHCT Thanh Xu©n thùc hiÖn thanh to¸n cho kh¸ch hµng sau khi nhËn ®­îc b¸o Cã cña NH n­íc ngoµi. T×nh tr¹ng nµy sÏ lµm ph¸t sinh chªnh lÖch tõ ngµy tµi kho¶n Nostro cña NHCT Thanh Xu©n ®­îc ghi Cã cho ®Õn ngµy NHCT Thanh Xu©n thanh to¸n cho kh¸ch hµng. ViÖc thùc hÞªn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ ë ®©y ®­îc hiÓu lµ tr¶ l·i theo l·i suÊt tiÒn göi cho kh¸ch hµng trªn c¬ së tÝnh sè ngµy chªnh lÖch trªn. TiÒn l·i kh¸ch Sè tiÒn b¸o Cã * Sè ngµy * L·i suÊt tiÒn göi nhËn ®­îc 360 Sè ngµy = Sè ngµy nhËn ®­îc b¸o Cã – Sè ngµy ghi Cã cho ®¬n vÞ. 3.2.5. Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin cËp nhËt vÒ TTQT vµ thanh to¸n L/C: Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm liªn quan ®Õn hÖ thèng xö lý d÷ liÖu hå s¬ L/C, phôc vô yªu cÇu b¸o c¸o thèng kª. HÇu nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn nay vÉn ch­a hoµn chØnh vµ ch­a thuËn tiÖn cho m¶ng qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng. CÇn cã hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng ®Çy ®ñ, toµn diÖn vµ cËp nhËt h¬n. HÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng ®Çy ®ñ lµ c¬ së hµng ®Çu ®Ó ra quyÕt ®Þnh tµi trî th­¬ng m¹i ®óng ®¾n. HÖ thèng th«ng tin néi bé cÇn ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c NH ®¹i lý, cÇn ®Þnh kú tæng kÕt, ®¸nh gi¸ vÒ quan hÖ ®¹i lý víi c¸c NH n­íc ngoµi ®Ó tr¸nh rñi ro trong thanh to¸n cã thÓ x¶y ra. Nªn x©y dùng m¹ng intranet néi bé hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng h¬n. Qua m¹ng intranet nµy, c¸c phßng ban cã thÓ ®­a lªn m¹ng nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ kh¸ch hµng vµ NH ®¹i lý, t×nh h×nh thÞ tr­êng, c¸c v¨n b¶n míi...Qua ®ã, t¹o ra sù phèi kÕt hîp kÞp thêi gi÷a c¸c phßng ban liªn quan, gióp cho nghiÖp vô thanh to¸n XNK nãi chung vµ L/C nãi riªng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. 3.2.6. §æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng: Trªn thùc tÕ hiÖn nay, NHCT chi nh¸nh Thanh Xu©n ®ang kh¸ bÞ ®éng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng nãi chung còng nh­ kh¸ch hµng trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ vµ L/C. Th«ng th­êng, c¸c kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi NH hoÆc do c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n. Trong t­¬ng lai gÇn, ®Ó tËn dông hÕt nguån kh¸ch hµng phong phó trong ®Þa bµn quËn vµ thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng ë n¬i kh¸c, NHCT Thanh Xu©n ph¶i cã ®­îc chÝnh s¸ch kh¸ch hµng míi vµ hÊp dÉn. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy, tr­íc hÕt, toµn thÓ c¸c c¸n bé NH ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh lµ ®iÒu quan träng nhÊt, cèt yÕu tr­íc tiªn; sau ®ã, NH vµ Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i ph¶i thùc thi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng. VÝ dô: NÕu trong th¸ng, quý hoÆc n¨m, doanh sè giao dÞch cña kh¸ch hµng ®¹t tíi mét møc nµo ®ã th× sÏ ®­îc miÔn phÝ trong mét sè dÞch vô; hoÆc cã thÓ tæ chøc cho c¸c kh¸ch hµng tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n L/C ®­îc bèc th¨m tróng th­ëng... Ngoµi ra, NHCT Thanh Xu©n ph¶i cã nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng kh¸c trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹i nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng d©n c­, doanh nghiÖp... ®Ó qu¶ng b¸ cho kh¸ch hµng vÒ ho¹t ®éng cña m×nh, bëi cã mét thùc tÕ lµ rÊt nhiÒu kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn cã nhu cÇu nh­ng kh«ng biÕt NH cã dÞch vô ®ã kh«ng, hä rÊt ng¹i ®i t×m hiÓu, nªn th«ng th­êng lµ hä sÏ t×m ®Õn NH Ngo¹i th­¬ng h¬n. H¬n n÷a, NHCT Thanh Xu©n nªn tù x©y dùng cho m×nh mét thÞ tr­êng môc tiªu, mét thÞ tr­êng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, ®iÒu nµy sÏ gióp NH ®i ®óng h­íng, t×m ®­îc ph¹m vi kh¸ch hµng theo ®óng ®iÓm m¹nh cña m×nh mµ cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian. 3.2.7. Thùc hiÖn ChiÕt khÊu (cã truy ®ßi) ®èi víi bé chøng tõ hîp lÖ: Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, hiÖn nay ë NHCT Thanh Xu©n ch­a ¸p dông ChiÕt khÊu cho kh¸ch hµng (kÓ c¶ ChiÕt khÊu cã truy ®ßi vµ ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi). Khi cã bé chøng tõ hµng ho¸ hoµn h¶o cña Kh¸ch hµng, th«ng th­êng, NHCT Thanh Xu©n th­êng cho vay ®èi víi bé chøng tõ ®ã; tøc lµ NHCT Thanh Xu©n sÏ cho Kh¸ch hµng vay mét kho¶n tiÒn øng víi mét tû lÖ % nµo ®ã cña bé chøng tõ, chØ ®Õn khi nµo NH n­íc ngoµi th«ng b¸o Cã th× míi cã thÓ ghi Cã thùc sù vµo tµi kho¶n kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi, h×nh thøc ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro cho NH nªn trong t­¬ng lai gÇn cã thÓ ch­a ¸p dông, nh­ng cßn ChiÕt khÊu cã truy ®ßi cã rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn, ®iÒu nµy lµ gÇn nh­ tÊt yÕu bëi v× NHCT Thanh Xu©n lµ mét NH lín, mÆt kh¸c, nhu cÇu cña Kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh nghiÖp vô. Yªu cÇu ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ChiÕt khÊu cã truy ®ßi bé chøng tõ xuÊt tr×nh theo L/C lµ bé chøng tõ ®ã ph¶i hoµn h¶o, kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi NHCT Thanh Xu©n, NH tr¶ tiÒn ph¶i lµ NH cã uy tÝn trong quan hÖ thanh to¸n víi NHCT Thanh Xu©n. HiÖn nay, NHCT Thanh Xu©n Ýt thùc hiÖn ChiÕt khÊu truy ®ßi ®èi víi bé chøng tõ mÆc dï bé chøng tõ lµ hoµn h¶o phï hîp víi yªu cÇu cña NH. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do NHCT Thanh Xu©n vÉn ch­a hoµn toµn tin t­ëng vµo kh¸ch hµng cña m×nh, do NHCT Thanh Xu©n kh«ng n¾m râ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ uy tÝn cña NH më L/C; mÆt kh¸c ®©y còng lµ mét thãi quen ch­a cã ®éng lùc ®Ó thay ®æi. HiÖn nay, trong h­íng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n L/C th× vÉn cã h­íng dÉn c¸ch thùc hiÖn ChiÕt khÊu cã truy ®ßi nh­ng l¹i ch­a quy ®Þnh l·i suÊt chiÕt khÊu vµ møc phÝ dÞch vô cho nghiÖp vô nµy. TriÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu chøng tõ, NHCT Thanh Xu©n mét mÆt thùc hiÖn ®óng nh­ uû quyÒn cña NH më L/C víi vai trß lµ NH ®­îc chØ ®Þnh th­¬ng l­îng chøng tõ, mÆt kh¸c, NHCT Thanh Xu©n cã thÓ tµi trî xuÊt khÈu cho kh¸ch hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ an toµn. Thùc chÊt cña viÖc ChiÕt khÊu bé chøng tõ lµ tµi trî xuÊt khÈu, lµ viÖc cung cÊp tÝn dông cho Kh¸ch hµng víi bé chøng tõ hoµn h¶o lµm b¶o ®¶m. So víi viÖc lËp mét bé hå s¬ xin vay vèn th× viÖc lËp bé chøng tõ hoµn h¶o ®¬n gi¶n h¬n, thñ tôc rót vèn còng nhanh chãng vµ thuËn tiÖn h¬n. ChiÕt khÊu bé chøng tõ cã ­u ®iÓm lµ thanh to¸n ngay tiÒn hµng cho ng­êi h­ëng, ng­êi XK cã thÓ cã ngay vèn ®Ó tiÕp tôc kinh doanh. Cßn ®èi víi NH ChiÕt khÊu, tû lÖ chiÕt khÊu lín h¬n so víi l·i suÊt cho vay v× NH ®· ®øng ra mua mét phÇn rñi ro trong thanh to¸n cho bé chøng tõ ®ã. Do ®ã, NHCT Thanh Xu©n cÇn nhanh chãng triÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu bé chøng tõ hoµn h¶o. Bªn c¹nh ®ã, NHCT Thanh Xu©n cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng giao tiÕp, giíi thiÖu vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông dÞch vô chiÕt khÊu chøng tõ nh­ mét biÖn ph¸p tµi trî xuÊt khÈu thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶. 3.3. KiÕn nghÞ: 3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNN: Hai LuËt cña NH ®· cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1.10.1998 nh­ng ®Õn nay vÉn cßn thiÕu nhiÒu nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh LuËt, nhÊt lµ LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông, vµ nh÷ng nghÞ ®Þnh quan träng trùc tiÕp ®iÒu chØnh ho¹t ®«ng cña c¸c NHTM nh­ “NghÞ ®Þnh ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c NHTM”; ®Ó c¸c NHTM cã thÓ ®i vµo æn ®Þnh ho¹t ®éng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ, NHNN nhanh chãng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cßn thiÕu. HiÖn nay, nghiÖp vô TTQT ch­a cã luËt trong n­íc ®iÒu chØnh. Ho¹t ®éng TTQT còng cÇn ®­îc luËt ho¸ nhÊt lµ khi ®èi t¸c cña nghiÖp vô thanh to¸n nµy lµ n­íc ngoµi. Trong khi ®ã, UCP 500 chØ lµ quy ®Þnh mang tÝnh quèc tÕ, kh«ng ph¶i lµ luËt, mµ chØ lµ c¨n cø ®Ó toµ ¸n tham kh¶o khi x¶y ra tranh chÊp. Do ®ã, sÏ lµ thiÖt thßi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, cho c¸c NHTM ViÖt Nam khi ch­a ®­îc luËt ph¸p b¶o vÖ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. HiÖn nay, thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng, Hèi phiÕu, Th­¬ng phiÕu lµ mét trong nh÷ng ®èi t­îng mua b¸n cña thÞ tr­êng nµy, nh­ng ViÖt Nam ch­a cã LuËt Hèi phiÕu, LuËt Hèi phiÕu cña Ph¸p ®­îc sö dông tõ 1931 ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc thay thÕ vµ trªn thùc tÕ, rÊt nhiÒu kh¸ch hµng sö dông Hèi phiÕu ®Ó ®ßi tiÒn n­íc ngoµi nh­ng hoµn toµn kh«ng hiÓu g× vÒ Hèi phiÕu còng nh­ LuËt Hèi phiÕu. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó l­u th«ng Hèi phiÕu dÔ dµng, ®Ó ng­êi ký ph¸t Hèi phiÕu hiÓu râ quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh khi sö dông Hèi phiÕu ®Ó yªu cÇu chiÕt khÊu truy ®ßi, miÔn truy ®ßi, thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay trong nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt khÈu, cÇn ph¶i nhanh chãng x©y dùng LuËt Hèi phiÕu. 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi NHCT ViÖt Nam (ICB): C«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé: CÇn cã sù ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c TTQT trong toµn hÖ thèng ICB. PhÇn lín c¸c c¸n bé hiÖn nay ®Òu tù häc hái, do ®ã kiÕn thøc chØ chuyªn s©u vÒ thao t¸c kü thuËt nghiÖp vô hµng ngµy, Ýt cã ®iÒu kiÖn tù trang bÞ kiÕn thøc trong lÜnh vùc TTQT nãi chung, ®Æc biÖt lµ c¸c nghiÖp vô míi ph¸t sinh, c¸c lÜnh vùc cã liªn quan còng nh­ c¸c kiÕn thøc ph¸p luËt. §Ó trang bÞ kiÕn thøc th­êng xuyªn vµ cËp nhËt th«ng tin cho c¸c c¸n bé lµm TTQT, ICB cÇn ®Æt mua c¸c Ên b¶n ®Þnh kú vµ tµi liÖu liªn quan ®Õn TTQT do Phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t hµnh. §©y lµ mét sù ®Çu t­ rÊt thÝch ®¸ng ®Ó më réng kiÕn thøc, phôc vô kh¸ch hµng hiÖu qu¶, n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô TTQT cña ICB nãi chung. §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng: HiÖn nay, mÆc dï ICB lµ mét trong nh÷ng NHTM ®i ®Çu vÒ c«ng nghÖ ng©n hµng, vÒ ¸p dông s¶n phÈm ng©n hµng míi. Tuy vËy, so víi c¸c NH n­íc ngoµi, c¸c tiÖn Ých mµ ICB cung cÊp lµ qu¸ Ýt. Mét kh¸ch hµng ®Õn NH kh«ng chØ sö dông mét dÞch vô mµ theo ®ã cßn sö dông rÊt nhiÒu dÞch vô NH kh¸c. Do ®ã, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô NH lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót kh¸ch hµng, qua ®ã, cã thÓ ph¸t triÓn dÞch vô TTQT còng nh­ thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C. X¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu: Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng hiÖn nay, ICB cÇn chó träng x©y dùng vµ x¸c ®Þnh kh¸ch hµng träng ®iÓm. Bëi lÏ hiÖn nay, ICB võa lµ NH b¸n bu«n võa lµ NH b¸n lÎ, viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu sÏ gióp ICB ®Çu t­ ®Ó chiÕm lÜnh ­u thÕ thÞ tr­êng phï hîp víi m×nh. Ta ®· kh¼ng ®Þnh ICB cã ­u thÕ rÊt lín trong TTQT còng nh­ thanh to¸n theo L/C, viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu sÏ h­íng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµo ®óng ®èi t­îng ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng n¨ng ®éng: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ë xa, kh¸ch hµng ®Æc biÖt hay nh÷ng l« chøng tõ cã gi¸ trÞ lín cÇn ­u tiªn gi¶i quyÕt tr­íc. X©y dùng chÕ ®é ­u ®·i vÒ tÝn dông, phÝ, l·i suÊt ®èi víi kh¸ch hµng®Æc biÖt. Song cÇn sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé trong chÕ ®é ­u ®·i nµy ®Ó ph¸t huy tÝch tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ cña nã. Cñng cè quan hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng song song víi viÖc x©y dùng quan hÖ kh¸ch hµng míi. §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng cÇn t×m hiÓu vµ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng míi, ®Æc biÖt lµ dÞch vô TTQT. KÕt luËn ViÖt nam víi chÆng ®­êng ®æi míi tuy ch­a dµi nh­ng ®Çy ch«ng gai vµ thö th¸ch. Trong m«i tr­êng víi nhiÒu sù c¹nh tranh nh­ng hÖ thèng luËt ph¸p ch­a hoµn chØnh, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cÇn rÊt nhiÒu sù nç lùc trong viÖc x©y dùng ph­¬ng h­íng kinh doanh phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong khi ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cßn rÊt nhiÒu tån t¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cßn non trÎ. Trong giao dÞch ngo¹i th­¬ng, x©y dùng thÞ tr­êng truyÒn thèng ®èi víi tõng lo¹i hµng xuÊt nhËp khÈu lµ c¬ së hÕt søc bÒn v÷ng cho viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn tr­êng quèc tÕ. Nh­ng hiÖn nay, trong con m¾t cña th­¬ng gia n­íc ngoµi, thÞ tr­êng ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng nhiÒu rñi ro. VËy, vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam trong ®ã cã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn quan t©m lµ vÞªc x©y dùng uy tÝn, trë thµnh b¹n hµng ®¸ng tin cËy vµ hiÓu biÕt. Trong ®ã, ®iÓm næi bËt nhÊt lµ hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ, thùc hiÖn ®óng th«ng lÖ quèc tÕ. ®ã còng lµ vÊn ®Ò mµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®ang v­¬n tíi. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Ò tµi mµ t¸c gi¶ lùa chän ®i vµo nghiªn cøu vÒ c¸c h×nh thøc thanh to¸n quèc tÕ phæ biÕn, quy tr×nh thanh to¸n xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc L/C t¹i NHCT Thanh Xu©n. Trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt khÈu hiÖn nay t¹i NHCT Thanh Xu©n, chuyªn ®Ò ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. Bªn c¹nh c¸c gi¶i ph¸p, t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Õn mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i NHCT Thanh Xu©n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ – Häc viÖn Ng©n hµng 2. Tµi chÝnh quèc tÕ – TS. NguyÔn V¨n TiÕn 3. Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ – LuËn v¨n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Hång H¶i. 4. §¸nh gi¸ vµ phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh NH – TS. NguyÔn V¨n TiÕn. 5. Quan hÖ ngo¹i th­¬ng víi t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – T¸c gi¶: TrÇn Anh Ph­¬ng. 6. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng – GS. §inh Xu©n Tr×nh 7. Kü thuËt kinh doanh XNK – PGS. TS Vâ Thanh Thu 8. Nh÷ng t×nh huèng ®Æc biÖt trong thanh to¸n quèc tÕ – ICC 1994 9. Documentary credit Payment and Banking guaranty – Swiss University 10. Incoterms 2000 – ICC 11. UCP 500 – ICC 12. ICC Working Group on the e-UCP. 13. Documentary Credit World – Vincent M. Maulella – Associate Director of the Institute for International Banking Law & Practice and the International Banking; Advisor to the US Coucil for International Business. 14. Business Credit Magazine – NACM 15. T¹p chÝ Ng©n hµng 16. Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam. 17. Annual Report – ICB 2001/ 2002/ 2003. Môc lôc Lêi më ®Çu CH¦¥NG 1 – TæNG QUAN VÒ THANH TO¸N QUèC TÕ Vµ THANH TO¸N TÝN DôNG CHøNG Tõ 1.1. KH¸i niÖm 1 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ 1 1.1.2. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu 2 1.1.3. Th­ tÝn dông – c«ng cô quan träng cña ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 7 1.2. Quy tr×nh xö lý chøng tõ trong ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C theo quy ®Þnh chuÈn quèc tÕ 10 1.2.1. Bé chøng tõ trong thanh to¸n L/C 10 1.2.2. Xö lý chøng tõ 11 1.3. Nh÷ng rñi ro Ng©n hµng th­êng gÆp trong ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C 13 ch­¬ng 2 – thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C t¹i chi nh¸nh nhct thanh xu©n 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 15 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ nhiÖm vô cña c¸c Phßng thuéc chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n.17 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 20 2.2.1. Quy tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 20 2.2.2. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 26 ch­¬ng 3 – mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i chi nh¸nh nhct thanh xu©n 31 3.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña NHCT Thanh Xu©n n¨m 2004...31 3.2. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn 31 3.2.1. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ theo L/C 31 3.2.2. T¨ng c­êng c«ng t¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng 32 3.2.3. Thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay ®èi víi bé chøng tõ xuÊt khÈu hoµn h¶o 32 3.2.4. Thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng ngµy gi¸ trÞ 33 3.2.5. Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin nhËt vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ L/C 33 3.2.6. §æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng 34 3.2.7. Thùc hiÖn ChiÕt khÊu (cã truy ®ßi) ®èi víi bé chøng tõ hîp lÖ 34 3.3. KiÕn nghÞ 35 3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNN 35 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi NHCT ViÖt Nam 36 kÕt luËn tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số Giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại NHCT Thanh Xuân.doc
Luận văn liên quan