Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì

Lời nói đầu Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nền kinh tế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề với quy mô và trình độ khác nhau, công nghệ khác nhau. Phát triển nông - lâm -ngư - nghiệp gắn liền công nghệ chế biến và xây dựng nông thôn mới. Để đưa nền kinh tế nông thôn phát triển ngang tầm nền kinh tế thành thị, từng bước công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong nông nghiệp. Vì thế việc phát triển và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu, nó có tầm quan trọng trong việc nâng cao và ổn định đời sống của hộ sản xuất nông nghiệp, không ngừng tăng cường và phát triển đời sống mới ở nông thôn. Muốn đạt được mục đích trên trước hết phải chú ý đến nền sản xuất nông nghiệp hiện nay bằng cách trong sản xuất nông nghiệp phải thay đổi cơ cấu và tính chất trong quan hệ sản xuất nông nghiệp, lấy sản xuất hộ nông dân là mặt trận hàng đầu, thông qua việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc phát triển trong chăn nuôi gia súc, gắn liền với việc sản xuất hàng hoá tiêu dùng phải đẩy mạnh sản xuất hàng hoá xuất khẩu, mở rộng kinh tế đối ngoại phát triển kinh tế dịch vụ, đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển ngành nghề truyền thống. Từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng nền công nghiệp nặng với bước đi thích hợp. Trước hết là các ngành dịch vụ cho việc phát triển trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyên môn hoá, tự động hoá trong sản xuất chúng ta thấy nước ta sản xuất nông nghiệp là chủ yếu chiếm 70% trong nền sản xuất hàng hoá. Thu nhập chính trong nền kinh tế quốc dân. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta qua các giai đoạn đều tập trung quan tâm chú trọng tới nông nghiệp. Luôn có những chính sách mới về nông nghiệp để phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế. Ban thư ký Trung ương Đảng và Bộ chính trị đã ra chỉ thị 100 và quyết định đưa việc khoán 10 trong sản xuất nông nghiệp. Đây là chính sách lớn làm thay đổi nền sản xuất nông nghiệp. Đổi mới về mô hình cũng như tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. Ngày 02 tháng 03 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ ra nghị định số 14 ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông lâm ngư nghiệp và kinh tế nông thôn. Kèm theo nghị định này có những quy định cụ thể về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn. Mục đích khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng, sức lao động, năng lực trình độ tổ chức sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, nâng cao đời sống của các hộ sản xuất hết đói nghèo. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất có điều kiện vươn lên làm giầu chính đáng. Để thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ . chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông ngư diêm nghiệp và kinh tế nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn dưới sự chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước đã tổ chức triển khai tới toàn ngành, việc đầu tư vốn cho các hộ sản xuất có nhu cầu vay vốn để sản xuất - kinh doanh không phân biệt các thành phần kinh tế. Đã tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình mở rộng mạng lưới trên khắp mọi miền đất nước phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Có các quy định cụ thể về việc cho vay vốn hộ sản xuất như văn bản 499A quy định về nghiệp vụ cho vay hộ sản xuất. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chấp nhận khó khăn vì lợi ích kinh tế của đất nước và của ngành đã vượt qua những bước thăng trầm đứng vững lên trong cơ chế thị trường chuyển hướng đầu tư tín dụng về với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người nông dân mấy năm qua đã gắn bó, gắn gũi với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thực sự đã là người bạn đồng hành với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Họ đã tiếp nhận vốn vay và sử dụng có hiệu quả nên thực sự đã hết được nghèo đói một số hộ đã vượt lên làm giầu chính đáng vì vậy đầu tư vốn cho hộ sản xuất là rất cần thiết, thực sự là ý Đảng lòng dân luôn được các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ. Chính vì vậy, em mạnh dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì”. Phương pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và lý luận kinh tế, quản lý trên lĩnh vực tài chính ngân hàng để thống kê, phân tích tổng hợp, tổng kết thực tiễn, nhằm đưa ra các giải pháp cho hoạt động tín dụng ngân hàng. Chuyên đề được chia thành 2 chương: Chương I: Tín dụng hộ sản suất – thực trạng cho vay Hộ sản xuất trong thời gian qua tại NHNN & PTNT Huyện Thanh Trì. Chương II: Các giải pháp hoàn thiện và mở rộng cho vay hộ sản xuất trong thời gian tới tại NHNN&PTNT huyện Thanh Trì.

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XuÊt nhËp khÈu rau qu¶ Tam HiÖp... B¶ng 2.4: C¬ cÊu d­ nî cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 % 2004 % 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ®èi % + - DNNN 87.200 43,7 66.300 21,39 20.900 23,97 DNNQD 47.000 28,5 153.700 49,6 106.700 227 Hé SX K.doanh 61.800 27,8 88.000 29,01 26.200 42,4 Tæng d­ nî 196.000 100 310.000 100 114.000 58 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Qua b¶ng ta thÊy, tæng dù nî cho vay khèi DNNQD vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 t¨ng so víi 2003. Riªng d­ nî cho vay khèi DNNN gi¶m nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh ®· gi¶m dÇn d­ nî vµ tõ chèi cho vay víi mét sè DNNN cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, vay nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng lóc nh­: CoMa 7, XÝ nghiÖp TM & DV CÇu Tiªn thuéc C«ng ty x©y dùng ph­¬ng B¾c lµ c¸c ®¬n vÞ cã d­ nî cao tõ tr­íc. D­ nî cho vay c¸c DNNQD vµ hé s¶n xuÊt t¨ng lªn lµ do chi nh¸nh ®· vµ ®ang tró träng ®Õn cho vay b¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn hé kinh doanh ë c¸c lµng cã ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay n¨m 2004 lµ tèt. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê chi nh¸nh ®· cã c¬ chÕ tÝn dông kh¸ ®Çy ®ñ, râ rµng, ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸n bé ng©n hµng ®· cã tiÕn bé râ rÖt trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt cho vay. MÆt kh¸c qua c¬ cÊu d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ ta thÊy ®­îc ®­êng lèi chiÕn l­îc trong cho vay b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tËp trung cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. VÒ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n vµ viÖc thu håi nî tån ®äng. Cã thÓ nãi r»ng n¨m 2004 chi nh¸nh ®· cã thµnh c«ng trong viÖc gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n. N¨m 2003 nî qu¸ h¹n lµ 798 triÖu ®ång chiÕm 0,4% tæng d­ nî. §Õn 31/12/2004 nî qu¸ h¹n lµ 702 triÖu, chiÕm 0,22% tæng d­ nî vµ chØ tËp trung vµo hé s¶n xuÊt, kh«ng cã doanh nghiÖp nµo nî qu¸ h¹n. Trong sè 702 triÖu nî qu¸ h¹n th× nî qu¸ h¹n cña dù ¸n 2561 (WB) cho vay tõ nh÷ng n¨m 1994 - 1997 chiÕm 552 triÖu. Nh­ vËy thùc chÊt nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh lµ 150 triÖu ®ång (150 triÖu ®ång/88000 triÖu ®ång d­ nî hé s¶n xuÊt vµ t­ nh©n, kho¶ng 0,17%). §Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng nµy tr­íc hÕt ph¶i nãi ®Õn vai trß cña c¸n bé tÝn dông, nhê thùc hiÖn tèt quy tr×nh nghiÖp vô cho vay, thÈm ®Þnh kü l­ìng tr­íc khi cho vay nªn nî qu¸ h¹n rÊt thÊp. Còng trong n¨m 2004, nhê sù tÝch cùc vµ th¸i ®é kiªn quyÕt thu håi nî, ®ång thêi nhê cã viÖc c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn Hoµng Mai, Thanh Tr× ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho d©n c­, chi nh¸nh ®· thu håi ®­îc 1390 triÖu ®ång ®· xö lý rñi ro trong ®ã 785 triÖu ®ång nî gèc. §©y lµ thµnh c«ng mµ chi nh¸nh nªn ph¸t huy h¬n n÷a. c) C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Ho¹t ®éng kÕ to¸n - ng©n quü: Cïng víi sù ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh thanh to¸n míi, NHNo Thanh Tr× ®· tæ chøc më c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü, cö c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü tham gia häc c¸c líp do Trung t©m ®iÒu hµnh tæ chøc, c¸c c¸n bé nµy sÏ h­íng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn cho chi nh¸nh. N¨m 2004 võa qua, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n - ng©n quü ®· cã nh÷ng thµnh tÝch rÊt ®¸ng khen ngîi, ®ã lµ viÖc c¶i tiÕn chiÕc m¸y ®Õm tiÒn cò tr­íc kia ®Ó ®Õm tiÒn giÊy thµnh m¸y ®Õm tiÒn cã thÓ sö dông ®Õm tiÒn Polime, tiÕt kiÖm cho chi nh¸nh chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ng©n hµng. Ho¹t ®éng kÕ to¸n ng©n quü cña chi nh¸nh lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn do NHNo & PTNT ban hµnh. Víi ph­¬ng ch©m phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, ®¸p øng mäi nhu cÇu cho kh¸ch hµng nªn ng©n hµng lu«n cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cho kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, thùc hiÖn ®iÒu chØnh kÞp thêi, nhanh chãng, an toµn, chÝnh x¸c gi÷a c¸c phßng giao dÞch, c¸c ng©n hµng víi nhau. - Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ: §©y lµ m¶ng ho¹t ®éng cßn míi mÎ ®èi víi ng©n hµng, phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ míi ®­îc h×nh thµnh n¨m 2004. MÆc dï míi thµnh lËp nh­ng m¶ng ho¹t ®éng nµy còng ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ban ®Çu: Cho vay b»ng ngo¹i tÖ ®· cã xu h­íng t¨ng ë hai quý cuèi n¨m 2004, cã thêi ®iÓm d­ nî ngo¹i tÖ ®¹t trªn 6 triÖu USD. Sè tiÒn nµy ®èi víi nhiÒu chi nh¸nh cÊp 1 kh¸c chØ lµ d­ nî cña 1 - 2 mãn vay nh­ng ®èi víi NHNo Thanh Tr× th× ®©y lµ b­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ. §Æc biÖt lµ vÒ thêi gian cuèi n¨m 2004 (quý IV) møc d­ nî cho vay néi tÖ bÞ Trung ­¬ng khèng chÕ th× cho vay ngo¹i tÖ lµ h­íng t¨ng d­ nî. Tuy nhiªn v× m¶ng nghiÖp vô nµy ®èi víi chi nh¸nh cßn kh¸ míi mÎ nªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i rót kinh nghiÖm nh­: ViÖc ¸p dông l·i suÊt cho vay cßn thÊp kh«ng t×m hiÓu phÝ mua ngo¹i tÖ do Trung ­¬ng quy ®Þnh tõ 2003, l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ®· gãp phÇn lµm gi¶m chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng cña chi nh¸nh. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh chØ víi sè mãn rÊt Ýt vµ sè l­îng kh¸ch hµng cßn rÊt khiªm tèn, chñ yÕu cã C«ng ty cæ phÇn XNK rau qu¶ Tam HiÖp, C«ng ty XNK VËt t­ n«ng nghiÖp - n«ng s¶n vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do ho¹t ®éng nµy cña chi nh¸nh cßn non trÎ, thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng, mét phÇn do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn ch­a ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh víi n­íc ngoµi. 1.2.2 : thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt cña ng©n hµng thanh tr×: Chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ cho vay hé s¶n xuÊt vµ hé nghÌo víi l·i suÊt ­u ®·i lµ hîp víi ý §¶ng lßng d©n. Thùc tr¹ng vèn cho vay hé s¶n xuÊt vµ hé nghÌo ë huyÖn Thanh Tr× ®· gãp phÇn rÊt ®¸ng kÓ vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nhÊt, t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong huyÖn. Sè vèn cho vay th× sè ®«ng c¸c hé sö dông vèn lµm kinh tÕ tèt cã hiÖu qu¶, ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Cã nh÷ng hé tr­íc ®©y ®ãi, nghÌo nay ®· vµ ®ang tho¸t khãi ®ãi nghÌo. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× tiÕn hµnh cho vay trùc tiÕp ®Õn hé vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng dÉn nghiÖp vô qua v¨n b¶n 499A cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - Ta thÊy cho vay hé s¶n xuÊt lµ mét viÖc lµm kh«ng míi song gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. Ho¹t ®éng tÝn dông trong nh÷ng n¨m bao cÊp chØ cã mét sè kh¸ch hµng, nay sè kh¸ch hµng t¨ng lªn ®¸ng kÓ v× thÕ c«ng viÖc cña tÝn dông còng t¨ng lªn vµ ®a d¹ng ho¸ dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cµng gÆp khã kh¨n, tû lÖ qu¸ h¹n lín dÉn ®Õn rñi ro nhiÒu. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· tiÕn hµnh cho vay thu nî trùc tiÕp cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cho c¸c ®èi t­îng. *) Thùc tÕ thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông. - Cho vay ng¾n h¹n : Bæ sung nhu cÇu thiÕu vèn t¹m thêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh cho vay hé cã nhu cÇu vÒ vèn vay ch¨n nu«i gia sóc (lîn,, th¶ c¸...) + Cho vay mua gièng, ph©n bãn thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn + Cho vay s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh­ méc, nghÒ thñ c«ng mü nghÖ . + Cho vay tiªu dïng (mua xe g¾n m¸y). + Cho vay ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn ®Þa bµn (nh­ « t«, xe c«ng n«ng, tµu thuyÒn vµ tr©u bß kÐo). C¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt mµ c¸n bé tÝn dông trùc tiÕp ®Õn tõng hé vay ®iÒu tra, thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp, khi ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn th× tiÕn hµnh h­íng dÉn lµm dù ¸n, tiÕn hµnh ph¸t tiÒn vay. - Cho vay trung vµ dµi h¹n. Nh»m môc ®Ých bæ sung vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m thªm c«ng cô, x©y dùng nhµ x­ëng. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn huyÖn Thanh Tr× ®· thùc hiÖn ®óng ®¾n quy tr×nh h­íng dÉn cho vay vèn trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, tiÕn hµnh ®Çu t­ vèn b»ng c¸c h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. Hé vay vèn sö dông vèn ®óng môc ®Ých, trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã hiÖu qu¶. §· gãp phÇn lµm t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng xo¸ ®­îc n¹n cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gãp phÇn tÝch cùc vµo chñ tr­¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè hé v­¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng. *) Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt: Qua b¶ng sè liÖu vÒ d­ nî cña ng©n hµng Thanh Tr× ta thÊy, cho vay hé s¶n xuÊt ®ang lµ ®ãi t­îng chñ yÕu trong chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña NHNo Thanh Tr×. Ngµy 30/03/1999 thñ t­íng chÝnh phñ ký quyÕt ®Þnh 67/1999/Q§-TTg ban hµng vÒ mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng phôc vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· më ra mét h­íng míi cho NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×. Ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh tr× ®· b¸o c¸o vµ lµm tham m­u cho uû ban nh©n d©n huyÖn Thanh Tr×, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë c¸c x·, thÞ trÊn phèi hîp cïng ng©n hµng n«ng nghiÖp lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh néi dung ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh ngµnh m×nh vµo ho¹t ®éng cña ng©n hµng phôc vô vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Æc biÖt uû ban nh©n d©n huyÖn Thanh tr× chØ ®¹o c¸c tá chøc ®oµn thÓ cïng ng©n hµng n«ng nghiÖp thµnh lËp c¸c tæ vay vèn kiÓu míi tõng th«n ,®éi s¶n xuÊt , trong ®ã c¸c tæ chøc héi lµ chñ dù ¸n, ng©n hµng cho vay trùc tiÕp ®Õn tõng thµnh viªn, ®ång thêi víi viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tuyªn truyÒn s©u réng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c pan« ¸p phÝch vÒ c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng vµ b¶n h­íng dÉn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. NHNo & PTNT huyÖn Thanh tr× ®· ký kÕt v¨n b¶n tho¶ thuËn víi héi n«ng d©n, héi phô n÷ … vÒ thµnh lËp tæ vay vèn vµ cho vay c¸c thµnh viªn. Do nhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña quy ®Þnh Q§67 vµ v¨n b¶n 499A cña ngµnh , NHNo Thanh tr× ®· coi ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c tÝn dông cña m×nh ®· më ra mét h­íng ®i vµ c¸ch lµm lµm t¨ng tr­ëng d­ nî v÷ng ch¾c cã chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn vèn, ®¸p øng vèn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ , gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Víi c¸ch lµm ®ã ®Õn 31/12/2004 ng©n hµng Thanh tr× ®É thµnh lËp ®­îc h¬n 357 tæ vay vèn víi sè hé lªn tíi h¬n 4000 hé vay vèn víi d­ nî lµ 88.000 triÖu ®ång. §©y chÝnh lµ ®éng lùc chñ yÕu gãp phÇn t¨ng tr­ëng tÝn dông hiÖn nay cña ng©n hµng Thanh tr×. 1.3. §¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông hiÖu qu¶ tÝn dông Tõ thùc tr¹ng kÕt cÊu d­ nî ®­îc ph©n tÝch ë trªn, ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2004 cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× cã thÓ ®¸nh gi¸ : Khèi l­îng d­ nî ®­îc tËp trung ®Çu t­ vµ bè trÝ theo mét c¬ cÊu cã ®iÒu chØnh ®Ó hîp lý víi yªu cÇu chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. T¹o thÕ æn ®Þnh vèn, gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn thiÕt, tèi thiÓu ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch môc tiªu cña §¶ng bé ®Þa ph­¬ng ®· ®Ò ra. - D­ nî ®Çu t­ cho hé nghÌo thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc th«ng qua c¸c tæ t­¬ng trî nh­ héi n«ng d©n, héi phô n÷, cïng c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi tõ c¸c cÊp, c¬ së, gióp ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× gi¶i ng©n ®óng chÝnh s¸ch, ®óng chÕ ®é, c¸c hé nghÌo ®­îc vay vèn víi l·i xuÊt ­u ®·i nµy ®· sö dông vèn ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i t¹o lËp ®­îc phong c¸ch lµm ¨n cã tÝnh to¸n gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ ®êi sèng ng­êi lao ®éng ®ang tõng b­íc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. §ã còng chÝnh lµ môc tiªu mµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh tr× phÊn ®Êu trong n¨m 2004 ®Ó gãp phÇn vµo thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo theo tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¶ng bé. - ChÊt l­îng tÝn dông víi sù chØ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× ®· tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i 100% d­ nî vÒ c¸c mÆt nh­ : Hå s¬ tÝn dông, quy tr×nh nghiÖp vô vµ thùc hiÖn ®èi chiÕu nî c«ng khai thùc chÊt lµ kiÓm kª l¹i d­ nî trong c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã kÕt hîp víi c¬ quan ph¸p luËt vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp xö lý mét sè hé cã d­ nî qu¸ h¹n. Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇn xö lý ®Ó thu håi nî ®äng ngµy cµng gi¶m. So víi d­ nî nªn gi¶i quyÕt thu håi nî chËm, nî qu¸ h¹n cßn tån t¹i cuèi n¨m 2004 lµ 702 triÖu ®ång chiÕm tû träng 0.22% trong tæng dù nî. 1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t­ vèn nh­ sau : Trong n¨m ®· cã h¬n 4000 l­ît hé vay vèn ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. Víi sè tiÒn 88.000 triÖu ®ång - VÒ trång trät : §· cho vay ®Ó mua gièng míi lóa, ng«, khoai, c©y ¨n qu¶ cã n¨ng suÊt cao. C¶i t¹o diÖn tÝch canh t¸c th©m canh t¨ng vô. Mua m¸y mãc thiÕt bÞ nh­ m¸y cµy, m¸y tuèt lóa thay thÕ, gi¶m nhÑ søc lao ®éng ... - VÒ ch¨n nu«i : §Çu t­ mua con gièng míi, s¶n xuÊt t¹o ra c¸c gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - §Çu t­ cho hé s¶n xuÊt ngµnh nghÒ truyÒn thèng : + S¶n xuÊt hµng tiªu dïng néi thÊt : méc, m©y tre ®an, trang trÝ néi thÊt . + S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng : Khai th¸c chÕ biÕn g¹ch, ®¸ x©y dùng c¸c lo¹i Sau nhiÒu n¨m ®Çu t­ vèn cho hé s¶n xuÊt ë Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· lµm thay ®æi h¼n ®êi sèng nh©n d©n. * Nguyªn nh©n ®· ®¹t ®­îc - Kh«ng ngõng më réng m¹ng l­íi huy ®éng vèn d­íi mäi h×nh thøc nh­ : N¨m 2003 huy ®éng 593.000 triÖu ®ång. N¨m 2004 huy ®éng 646.700 triÖu ®ång. - D­ nî ngµy cµng t¨ng thÓ hiÖn N¨m 2003 = 196.000 triÖu ®ång . N¨m 2004 = 310.000 triÖu ®ång. - Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vèn cho hé s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, ®¸p øng kÞp thêi mäi nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kinh doanh dÞch vô hé vay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiªô qu¶. §· tr¶ nî ®óng kú h¹n cho ng©n hµng, ng©n hµng thu ®­îc vèn ®Çu t­. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay m«i tr­êng kinh doanh ch­a hoµn thiÖn, thiÕu ®ång bé. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc §¶ng, ChÝnh phñ, ngµnh rÊt quan t©m, hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp ®­îc thanh tra liªn tôc, toµn diÖn, trªn quy m« toµn ngµnh ®em l¹i cho chóng ta nhiÒu bµi häc kinh ngiÖm trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ kinh doanh tiÒn tÖ. Qu¸ tr×nh chuyÓn h¼n sang kinh doanh tíi nay, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè ®iÒu nh­ sau - §· lµ ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n vµ ng­êi nghÌo võa ph¶i lµm tèt chøc n¨ng kinh doanh th­¬ng m¹i võa ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô phôc vô c¸c chÝnh s¸ch x· héi v× lîi Ých cña §¶ng, cña Nhµ n­íc vµ cña nh©n d©n. - ChuyÓn sang kinh doanh, qu¸n triÖt quan ®iÓm h¹ch to¸n tËp trung thèng nhÊt toµn ngµnh nh­ng ph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý cho c¬ së. (§iÒu mµ ng­êi ta th­êng nãi ng©n hµng n«ng nghiÖp ®i theo ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n phi tËp trung ho¸). - Trong c¬ chÕ kinh doanh, ph¶i tõng b­íc hoµn thiÖn quy tr×nh, quy chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh, t¸c nghiÖp, cã kû c­¬ng vµ kÝch thÝch sù s¸ng t¹o cña c¬ së. Mäi ho¹t ®éng ph¶i ®­îc ph©n c«ng râ ng­êi, râ viÖc, râ tr¸ch nhiÖm tr­íc doanh nghiÖp vµ tr­íc ph¸p luËt. - Coi träng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, ph¸t hiÖn ng¨n chÆn c¸c hµnh vi sai ph¹m vµ xö lý nghiªm minh, ®Æc biÖt lµ hµnh vi t­ lîi, tham nhòng. 1.3.2: Tån t¹i nguyªn nh©n tån t¹i : - Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh hå s¬ cho vay - thu nî c¸n bé tÝn dông ch­a n¾m s¸t ®Þa bµn dÉn ®Õn cßn mét sè hé qu¸ h¹n. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, song viÖc cho vay chñ yÕu lµ hé hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n«ng th«n nªn NHNo huyÖn Thanh tr× cã nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: Nguyªn nh©n kh¸ch quan: + NÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, do vËy chÝnh s¸ch c¬ chÕ cña nhµ n­íc còng lu«n thay ®æi vµ ®I tíi hoµn thiÖn. Qu¸ tr×nh thay ®æi ®ã nhiÒu khi lµm c¸c chñ thÓ kinh tÕ h­íng kh«ng kÞp, kh«ng gi¶I phãng ®­îc vèn, g©y khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. +Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng, nhÊt lµ gi¸ n«ng s¶n ng­êi n«ng d©n b¸n s¶n phÈm kh«ng bï ®¾p næi chi phÝ , nªn ®îi gi¸ ch­a b¸n ®­îc dÉn ®Õn kh«ng cã tiÒn tr¶ nî. + Do ®Þa bµn kinh doanh réng, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ hé s¶n xuÊt, ë vïng n«ng th«n cho vay vèn mãn nhá, trong khi ®ã h×nh thøc vay trùc tiÕp lµ chñ yÕu, nªn ®· cã biÓu hiÖn qu¸ t¶I vÒ c«ng viÖc ®èi víi CBTD. Nguyªn nh©n chñ quan: + Do kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých, dÇn tíi chç khã kh¨n vÒ tµI chÝnh thËm chÝ cßn ch¬i hôi, cê b¹c, ®Ò ®ãm lµm mÊt vèn kh«ng cã tiÒn tr¶ nî. + Do kh¸ch hµng bÞ lõa ®¶o, chôp giËt, n¨ng lùc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, kü thuËt tÝnh to¸n møc cho vay, x¸c ®Þnh thêi h¹n tr¶ nî, nguån tr¶ nî thiÕu chÝnh x¸c nªn ng­êi vaytr nî kh«ng ®óng thêi h¹n. + Do c¸n bé ng©n hµng thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc qui tr×nh, nghiÖp vô thËm chÝ cã c¸n bé th¸i ho¸ biÕn chÊt, lîi dông nghÒ nghiÖp tham «, mãc ngoÆc trôc lîi c¸ nh©n, lµm thÊt tho¸t vèn. + C¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc vµ th«ng tin ë nhiÒu ng©n hµng c¬ së cßn yÕu kÐm, chÊt l­îng th«ng tin cung cÊp ch­a cao. §©y lµ mét trong c¸c nguyªn nh©n lµm cho ph©n tÝch nhËn ®Þnh kh¸ch hµng kÐm chÝnh x¸c, c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông kÐm hiÖu lùc. Nh­ vËy, nî qu¸ h¹n kh«ng chØ do ng©n hµng g©y nªn mµ do tõ nhiÒu nguyªn nh©n, tõ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ®Õn nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng tõ kh¸ch hµng. Do ®ã gi¶ quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ m×nh ng©n hµng mµ ph¶I cã c¸c gi¶I ph¸p ®ång bé. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý l­u th«ng tiÒn tÖ ch­a ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi phï hîp víi diÔn biÕn t×nh h×nh cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng ho¹t ®éng cßn mang tÝnh hµnh chÝnh, quan liªu, qu¶n lý láng lÎo vµ cßn tuú tiÖn trong viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ tÝn dông, dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông thÊp, nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi t¨ng, g©y tæn thÊt vÒ vèn. - Mét sè hé nghÌo ®­îc vay vèn kh«ng lµm kinh tÕ mµ ®em tr¶ nî, chi tiªu vÆt. Mét sè c¬ së khi b×nh xÐt lËp sæ kh«ng ®óng h­íng dÉn, nh­ng khi gi¶i ng©n song c¸c hé ®ã ph¶i chia nhá cho mét sè hé kh¸c (theo chØ ®Þnh cña x· cho ®ì th¾c m¾c, phøc t¹p). ViÖc thu l·i kh«ng nép kÞp thêi vµo ng©n hµng mµ sö dông vµo viÖc kh¸c. L·i ®äng trong hé cßn, do khã kh¨n nªn hé vay kh«ng tr¶ ®­îc, nh­ng còng kh«ng Ýt nh÷ng hé vay xong, suy nghÜ lµ vèn cho vay hé nghÌo còng nh­ c¸c kho¶n trî cÊp x· héi kh¸c. - Sù phèi hîp gi÷a ng©n hµng víi c¬ së lµ th­êng xuyªn vµ tèt, cã n¬i ho¹t ®éng rÊt tÝch cùc, xong còng cã c¬ së chØ sèt s¾ng tÝch cùc lóc ®Çu cho ®¬n khi gi¶i ng©n xong. - Thñ tôc vay vèn cßn nhiÒu, ®«i lóc ch­a ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt. - Mét sè c¸n bé tÝn dông ch­a ®i s©u ch­a n¾m hÕt ®­îc nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt, c«ng t¸c kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau ch­a th­êng xuyªn, cã mét sè hé sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých, ch­a cã vËt t­, hµng ho¸ vµ s¶n phÈm t­¬ng ®­¬ng víi vèn vay. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr× ®· ®Çu t­ vèn trùc tiÕp cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §· lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong n«ng d©n. Thùc tÕ trong 1 n¨m qua ®· ®Çu t­ cho h¬n 4000 l­ît hé vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho chôc v¹n ng­êi lao ®éng, nhiÒu ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®· ®­îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn nh­: nghÒ méc d©n dông, lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ, nghÒ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng - C¸c ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn, khai th¸c vËt liÖu x©y dùng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ban ®Çu ®· lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp, n«ng d©n vµ n«ng th«n lµm cho bé mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. §· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng cã c«ng ¨n viÖc lµm, sè ng­êi nghÌo ngµy cµng gi¶m. T¹o cho ng­êi lao ®éng v­¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi n«ng th«n. H¹n chÕ ®­îc n¹n cho vay nÆng l·i vµ buæi ®Çu thùc hiÖn ®­îc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trong n«ng th«n. Ch­¬ng II c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n suÊt trong thêi gian tíi t¹i Nhno & ptnt huyÖn thanh tr× 2.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr× trong thêi gian tíi. Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam khëi x­íng tõ n¨m1986, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· tõng b­íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi... HÖ thèng ng©n hµng ®­îc c¶i c¸ch theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng, ®¶m b¶o ph©n bæ cã hiÖu qu¶ vµ an toµn c¸c nguån lùc tµi chÝnh. T¸c ®éng vµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña tiÕn tr×nh nµy lµ viÖc tiÒn tÖ ho¸ s©u s¾c c¸c nguån lùc kinh tÕ vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¶i c¸ch kinh tÕ ®· vµ sÏ tiÕp tôc g¾n chÆt víi tù do ho¸ tµi chÝnh trong mèi quan hÖ hç trî lÉn nhau, më ra tiÒm n¨ng, c¬ héi ph¸t triÓn cho hÖ thèng ng©n hµng. C¶i c¸ch ng©n hµng ë ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng thÞ tr­êng vµ héi nhËp tµi chÝnh quèc tÕ ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu lín, ®ã lµ sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ cÊu tróc thÓ chÕ víi viÖc h×nh thµnh hÖ thèng ng©n hµng 2 cÊp, sù ®æi míi vÒ ho¹t ®éng vµ ®iÒu hµnh thÓ hiÖn qua viÖc NHNN chØ can thiÖp vµo l·i suÊt vµ tû gi¸ th«ng qua thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ (CSTT)... c¸c nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng NHTM dÇn ®­îc ¸p dông... Tuy nhiªn, viÖc gia nhËp WTO ®· vµ ®ang ®Æt ra cho hÖ thèng NHTM ViÖt Nam nh÷ng th¸ch thøc lín. Tr­íc m¾t ®ã lµ gia t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh trong lÜnh vùc ng©n hµng, c¸c NHTM to n­íc c¹nh tranh víi nhau vµ víi c¸c NHTM n­íc ngoµi. MÆt kh¸c hiÖn nay c¸c NHTM ViÖt Nam cßn nhiÒu yÕu kÐm: kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp, n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu, quy m« ho¹t ®éng nhá,chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp... HÖ thèng thanh tra gi¸m s¸t ng©n hµng cßn nhiÒu ®iÓm ch­a t­¬ng ®ång víi th«ng lÖ quèc tÕ. HÖ thèng ph¸p luËt vµ thÓ chÕ thÞ tr­êng ch­a hoµn chØnh, cßn nhiÒu bÊt cËp. Cã thÓ nãi r»ng viÖc NHNN vµ c¸c NHTM ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi lín cho sù ph¸t triÓn ®ång thêi lµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc do nh÷ng yÕu kÐm vµ th¸ch thøc cña ®iÒu kiÖn míi. Tr­íc nh÷ng c¬ héi còng nh­ khã kh¨n, th¸ch thøc toµn hÖ thèng ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn c¶i c¸ch h¬n n÷a ®Ó h­íng tíi gia nhËp WTO, cô thÓ lµ: Hoµn thiÖn h¬n n÷a hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ng©n hµng. Chñ ®éng x©y dùng vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chiÕn l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, chiÕn l­îc héi nhËp quèc tÕ cña ngµnh ng©n hµng, cã kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ, râ rµng. C¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña NHNN ph¶i phï hîp víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc trong lÜnh vùc ng©n hµng - tiÒn tÖ. Ph¸t triÓn ®ång bé vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng tiÒn tÖ. §Èy m¹nh viÖc c¬ cÊu l¹i c¸c NHTM theo c¸c ®Ò ¸n ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt. Cïng víi c«ng cuéc ®æi míi cña toµn hÖ thèng ng©n hµng, NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, kh«ng n»m ngoµi ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh, NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· vµ ®ang v¹ch ra nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc thùc tÕ cña b¶n th©n ngµnh vµ h­íng vµo môc tiªu ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng. Víi ph­¬ng ch©m triÕt lý kinh doanh lµ "mang phån thÞnh ®Õn víi kh¸ch hµng", môc tiªu cña NHNo & PTNT ViÖt Nam lµ gi÷ v÷ng vÞ trÝ NHTM hµng ®Çu ViÖt Nam vµ trë thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh - ng©n hµng tiªn tiÕn trong khu vùc vµ cã uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, toµn ngµnh NHNo & PTNT cÇn nç lùc kh«ng ngõng, tiÕp tôc triÓn khai m¹nh mÏ ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu, kiÖn toµn mét b­íc vÒ tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé. Tr­íc nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña toµn ngµnh ng©n hµng, NHNo & PTNT ViÖt Nam, NHNo & PTNT Thanh Tr× ®· cã ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó h­íng tíi môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña chi nh¸nh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr×. §Þnh h­íng chung cña chi nh¸nh lµ "mäi ho¹t ®éng ®Òu nh»m t¨ng tr­ëng c¶ vÒ sè l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng huy ®äng vèn, n©ng cao chÊt l­îng cho vay (cho vay l·i suÊt cao, kh«ng cã NQH, thu hÕt l·i hµng th¸ng), h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro tÝn dông. N¨m 2005 cã mét sè biÕn ®éng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®ã lµ: NHNo Hoµng Mai khai tr­¬ng vµ ®i vµo ho¹t ®éng chia sÎ thÞ phÇn vÒ nguån vèn vµ d­ nî; dù ¸n Th¨ng Long c¬ b¶n ®· ®Òn bï xong, nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n sÏ gi¶m so víi 2004. Trung ­¬ng giao kÕ ho¹ch d­ nî thÊp (h¹n chÕ d­ nî) vµ n¨m 2005 vÒ c¬ b¶n c¸c NHTMQD sÏ thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng rñi ro, chÕ ®é kÕ to¸n, cho vay, l·i suÊt... theo th«ng lÖ quèc tÕ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, kÕ ho¹ch kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Thanh Tr× cô thÓ nh­ sau: §Õn cuèi th¸ng 12/2005 phÊn ®Êu ®¹t : Tæng nguån vèn: 800 tû (t¨ng 23,8% so víi n¨m 2004). Trong ®ã ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn, coi ®©y lµ "nhiÖm vô cña tÊt c¶ mäi CBCNV" v× nÕu muèn t¨ng d­ nî th× ph¶i t¨ng tr­ëng nguån vèn. Bªn c¹nh viÖc gi÷ vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn cña dù ¸n Th¨ng Long, kho b¹c Hoµng Mai, BQL dù ¸n Thanh Tr×, BQL Dù ¸n Hoµng Mai, C«ng ty Kinh doanh nhµ vµ ®« thÞ... lµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ hiÖn t¹i víi nguån tiÒn göi lín, l·i suÊt thÊp th× ng©n hµng còng tiÕp tôc thùc hiÖn ®ît 2 huy ®éng vèn cã th­ëng b»ng vµng (do NHNo & PTNT ViÖt Nam ph¸t ®éng) nh»m thu hót tiÒn göi tõ d©n c­, ®Æc biÖt lµ tõ d©n c­ ë c¸c ®Þa bµn cã tiÒn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cña c¸c dù ¸n. T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c tiÕp thÞ víi kh¸ch hµng, c¶i thiÖn phong c¸ch lµm viÖc vµ tiÕp kh¸ch. VÒ d­ nî: Chi nh¸nh cã kÕ ho¹ch d­ nî lµ 550 tû (t¨ng 240 tû so víi 2004) v­ît kÕ ho¹ch TW giao lµ 426 tû. Trong ®ã nÕu ®­îc TW chÊp nhËn kÕ ho¹ch d­ nî 550 tû vµ nguån vèn 800 tû th× nguån vèn sö dông vµo ®Çu t­ chiÕm 68,7% tæng nguån vèn. 100 tû ngo¹i tÖ quy ®æi, 100 tû cho vay hé s¶n xuÊt,c¸ nh©n 100 tû cho vay doanh nghiÖp võa vµ nhá, mãn vay nhá. 150 tû cho vay doanh nghiÖp lµ c¸c tæng C«ng ty, C«ng ty lín (Tæng C«ng ty c¬ ®iÖn x©y dùng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi, C«ng ty Cæ phÇn tæng b¸ch ho¸, C«ng ty Cæ phÇn XNK vËt t­ n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n. Chi nh¸nh dµnh 100 tû cho vay dù ¸n xi m¨ng Bót S¬n. NÕu theo kÕ ho¹ch Trung ­¬ng giao lµ d­ nî 426 tû th× chi nh¸nh sÏ xin rót khái dù ¸n xi m¨ng Bót S¬n vµ gi¶m cho vay ®èi víi doanh nghiÖp lín. Nh­ vËy ng©n hµng sÏ ph¶i lùa chän kü h¬n kh¸ch hµng cho vay. Víi møc d­ nî nh­ vËy, ®Ó ®¶m b¶o møc lîi nhuËn nh­ n¨m 2004 vµ hÖ sè l­¬ng tèi ®a cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi nh¸nh NHNo & PTNT Thanh Tr× cÇn ph¶i huy ®éng nguån vèn rÎ vµ ph¶i cè g¾ng hÕt søc ®Ó thu nî tån ®äng ®· xö lý rñi ro (kho¶ng 1 tû). Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña toµn hÖ thèng NHNo ViÖt Nam th× kÕ ho¹ch d­ nî mµ Trung ­¬ng giao cho NHNo Thanh Tr× lµ kh«ng thÓ thay ®æi, v× vËy chi nh¸nh ®ang vµ sÏ t×m mäi gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch Trung ­¬ng giao. Bªn c¹nh ®ã, NHNo Thanh Tr× cßn tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô nh­ s¶n phÈm thÎ ATM, t¨ng c­êng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o ®Ó kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng... Trªn ®©y lµ mét sè ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña toµn hÖ thèng ng©n hµng h­íng tíi tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ, môc tiªu vµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña NHNo & PTNT ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Qua ®ã chóng ta cã thÓ nh×n nhËn ®­îc h­íng ph¸t triÓn cña NHNo Thanh Tr×, ®ång thêi qua mét sè chØ tiªu c¬ b¶n chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc kÕ ho¹ch kinh doanh chñ yÕu cña NHNo Thanh Tr× ®Õn 31/12/2005. 2.2 : Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng vèn tÝn dông t¹i nhno & ptnt Thanh Tr× : Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2000, t×nh h×nh kinh tÕ huyÖn Thanh Tr× tiÕp tôc ph¸t triÓn. Tuy nhiªn còng cßn cã nh÷ng khã kh¨n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× quy m« ho¹t ®éng nhá, tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh yÕu kÐm, sö dông vèn vay ch­a ®­îc tèt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp. Mét sè hé s¶n xuÊt sö dông vèn vay sai môc ®Ých, s¶n xuÊt - kinh doanh thiÕu kinh nghiÖm, dÉn ®Õn thua lç, mÊt vèn kh«ng tr¶ ®­îc nî ng©n hµng. Do sù c¹nh tranh nghiÖt ng· trong c¬ chÕ thÞ tr­êng dÉn ®Õn mét sè hé kinh doanh lµm ¨n thua lç, kh«ng tr¶ ®­îc nî, mét sè hé cè t×nh ch©y ú. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch nguyªn nh©n tõng kho¶n nî qu¸ h¹n ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Trong n¨m 2004 nhê sù phèi kÕt hîp víi UBND c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËn nî qu¸ h¹n gi¶m so víi n¨m 2003. Tuy nhiªn, viÖc xöa lý thu håi nî qu¸ h¹n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c tr­êng hîp ng­êi vay thÕ chÊp tµi s¶n hîp ph¸p nh­ng kh«ng tr¶ ®­îc nî bá trèn ch­a ®­îc c¸c ngµnh ph¸p luËt quan t©m phèi hîp xö lý. §Ó thùc hiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng, chuyÓn ho¹t ®éng tÝn dông theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®i vay ®Ó cho vay. Thùc hiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng. Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ®· cã nhiÒu thµnh ®¹t phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n, ®· t¹o lËp vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn më réng tÝn dông, më réng m¹ng l­íi huy ®éng nguån vèn vµ sö dông cã hiÖu qu¶. §Ó thùc hiÖn tèt thµnh qu¶ trªn, th«ng qua viÖc häc tËp ë tr­êng vµ c«ng t¸c thùc tÕ, T«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p më réng tÝn dông nh­ sau: 1. Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn vµ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch më réng m¹ng l­íi huy ®éng nguån ë khu vùc ®«ng d©n c­, khu vùc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, cã nhiÒu h×nh thøc vµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu kh¬i t¨ng nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c­. Thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m "®i vay ®Ó cho vay" ®¸p øng mäi nhu cÇu cña ng­êi vay. 2. Lµm tèt c«ng t¸c kh¸ch hµng, x©y dùng vµ b¶o vÖ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Lu«n chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng trªn tõng thÞ tr­êng thÝch hîp, nh»m môc ®Ých t¨ng uy tÝn cña ng©n hµng vµ thu hót kh¸ch hµng 3. §­a c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®i vµo chiÒu s©u vµ th­êng xuyªn nh»m môc ®Ých gióp cho ng­êi vay sö dông vèn ®Çu t­ ®óng môc ®Ých, gióp cho ng©n hµng thu håi vèn ®óng thêi h¹n vµ h¹n chÕ ®­îc nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Ng¨n chÆn nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh b»ng c¸ch : - X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng thùc sù cã søc sèng thÓ hiÖn toµn bé ý chÝ quyÕt t©m cña ng©n hµng c¬ së, kh¶ n¨ng thùc hiÖn mang ®Çy ®ñ tÝnh thøc tÕ, tÝnh khoa häc. ChiÕn l­îc kinh doanh chÝnh lµ kÕ hoÆch qua ®ã thÓ hiÖn môc tiªu ®¹t ®­îc cô thÓ, thÓ hiÖn biÖn ph¸p qu¶n lý, t¸c nghiÖp vµ c«ng cô ®iÒu hµnh ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. - X©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng : NÕu c¸c NHNO cho r»ng thÞ tr­êng cña ta lµ ë n«ng th«n , kh¸ch hµng lµ hé n«ng d©n, x¸c ®Þnh nh­ vËy lµ ch­a ®ñ, ®è chØ lµ x¸c ®Þnh trªn tæng quan. §èi víi NHNo ph¶i x¸c ®Þnh vµ x©y dông mét chiÕn l­îc kh¸ch hµng chi tiÕt cô thÓ võa tr­íc m¾t võa l©u dµi. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cho vay, ®©y lµ mét néi dung t¸c nghiÖp cña CBTD, gi÷ vÞ trÝ quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng tÝn dông vµ kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro. - KiÓm tra chÆt chÏ hå s¬ tr­ícc khi ph¸t tiÒn vay. - KiÓm tra trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô, thanh to¸n ®Ó ®«n ®èc thu nî, l·i. 4. Ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn nghiÖp vô, hîp lý ho¸ giÊy tê, ®a d¹ng ho¸ dÞch vô, ®èi víi phong c¸ch giao tiÕp gi¶m bít trung gian, gi¶i ng©n kÞp thêi, ®¶m b¶o cho vay ®óng ®èi t­îng, ®óng dù ¸n vµ ®¹t hiÓu qu¶ kinh tÕ cao. 5. Gi¶i ph¸p x©y dùng vµ xö dông quü bï ®¾p rñi do cho ho¹t ®éng tÝn dông : Rñi ro lµ tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nªn ph¶i cã c¬ chÕ ®Ó chñ ®éng kh¾c phôc nã. §· kinh doanh lµ ph¶i chÊp nhËn rñi ro, kinh doanh tiÒn tÖ l¹i cã møc ®é rñi ro gÊp nhiÒu lÇn so víi c¸c lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c, bëi kÕt qu¶ kinh doanh ng©n hµng kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ ë c¸c doanh nghiÖp b×nh th­êng vÉn cã, mµ cßn phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng ( ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng vay vèn ) rñi ro trong kinh doanh cña kh¸ch hµng cuèi cïng dÉn ®Õn rñi ro cña ng©n hµng. Cho ®Õn nay vÉn ch­a cã c¬ chÕ h÷u hiÖu phßng chèng rñi ro mÊt vèn do ng­êi vay g©y ra, ngaßi quÜ dù phßng ®Æc biÖt qu¸ nhá bÐ, ch­a ®­ søc chñ ®éng phßng chèng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n, khª ®äng khã ®ßi. Khi nî khã ®åi t¨ng lªn sÏ g©y khã kh¨n cho cho ho¹t ®éng ng©n hµng kh«ng cã nguån ®Ó bï ®¾p c¸c tæn thÊt do kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî. MÆc dï nhµ n­íc cã mét sè biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nî khª ®äng, khã ®ßi d­íi h×nh thøc khoanh nî, nh­ng ®©y chØ lµ biÖn ph¸p t¹m thêi, vÒ l©u dÇi ng©n hµng cÇn cã c¬ chÕ h×nh thµnh quÜ bï ®¾p rñi ro tÝn dông ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî nµy. 5. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, c¶i tiÕn mÉu m· cho hÊp dÉn, t¨ng c­êng c¸c c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho c¸c kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña Ng©n hµng. 6. Giao chØ tiªu kh¸ch hµng cho c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh ®Ó thi ®ua phÊn ®Êu trong kinh doanh, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®Çy ®ñ vµ linh ho¹t trong viÖc sö lý l·i xuÊt. 7. Chän c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cã uy tÝn trong kinh doanh ®ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c víi ®Þa ph­¬ng. 8. Kh«ng thÓ hoµn thiÖn vµ më réng tÝn dông nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c vµ cam kÕt ®Çy ®ñ cña toµn bé tËp thÓ c¸n bä, nh©n viªn cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, nhËn thøc x· héi vµ hiÓu biÕt ph¸p lËt tèt, ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng trong t×nh h×nh míi, ng©n hµng chØ nªn ®­a nh÷ng c¸n bé cã ®ñ tiªu chuÈn vµo lµm nghiÖp vô tÝn dông. Do ®ã cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng tiªu chuÈn c¸n bé tÝn dông. Theo t«i, ngoµi vÊn ®Ò vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, ®ßi ho¶i c¸n bé tÝn dông cÇn cã thªm kü n¨ng b¸n hµng, kü n¨ng ®iÒu tra, kü n¨ng ph©n tÝch, kü n¨ng viÕt, kü n¨ng ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ®ã ®ßi hoØ ng©n hµng cÇn rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã, cã kÕ hoÆch ®µo t¹o l¹i, bæ xung nh÷ng mÆt cßn thiÕu, cßn yÕu nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. Bªn c¹nh kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô c¸c c¸n bé tÝn dông cßn ph¶i th­êng xuyªn trang bÞ thªm hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt thÞ tr­êng, c¸c lÜnh vùc kh¸c vÒ kinh tÕ – tµi chÝnh, tin häc, ngo¹i ng÷. §ång thêi chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho c¸n bé tÝn dông, lµm cho hä thÊy ®­îc vai trß, vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm lín lao cña m×nhtrong sù nghiÖp kinh doanh cña ng©n hµng, ®Î ngµy cµng cã sù nç lùc trong c«ng t¸c. 9. KÕt hîp chÆt chÏ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ®oµn thÓ . cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ®oµn thÓ cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc cho vay cña ng©n hµng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng th«n, tõ khi x¸c ®Þnh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng ®Õn xÐt duyÖt cho vay, ®«n ®èc tr¶ nî vµ xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m qui chÕ tÝn dông. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trªn ®Þa bµn n«ng th«n cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh tr× ®· kh¼ng ®Þnh n¬i nµo duy tr× tèt mèi quan hÖ nµy th× qui m« tÝn dông ®­îc më réng vµ chÊt l­îng tÝn dông ngµy cµng cao. V× vËy trong ®Þnh h­íng kinh doanh cña m×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp Thanh tr× ®· x¸c ®Þnh ph¶i t¨ng c­êng tranh thñ sù ñng hé vµ gióp ®ì cña cÊp uû vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. Muèn duy tr× vµ lµm tèt c«ng t¸c nµy ngoµi viÖc ®Ò cao tr¸ch nhiÖm chung cña cÊp uû, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, th× ng©n hµng còng ph¶i trÝch mét phÇn tû lÖ hoa hång thÝch ®¸ng ®èi víi c¸c mãn vay ®· thu hÕt nî gèc vµ l·i sßng ph¼ng (®Æc biÖt lµ thu nî qu¸ h¹n) cho c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ®· gãp phÇn vµo viÖc thu nî cña ng©n hµng. 2.3: Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ : 2.3.1: VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc: 2.3.1.1: chÝnh s¸ch ®Êt ®ai: TiÕp tôc còng cè vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ë n«ng th«n, mÆc dï hiÖn nay nhµ n­íc trao quyÒn xö dông ®Êt l©u dµi cho hé vµ cã 5 quyÒn nh­ sau: QuyÒn sö dông, quyÒn thõa kÕ, quyÒn thÕ chÊp, quyÒn chuyÓn nh­îng, quyÒn cho thuª. Thùc hiÖn kho¸n 10, quan hÖ vÒ ruéng ®Êt ë n«ng th«n ®­îc ®iÒu chØnh víi c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn quyÒn xö dông ®Êt l©u dµi cña ng­êi n«ng d©n ®­îc thõa nhËn, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c tèt h¬n n÷a tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vµ ®©y lµ ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng t­ liÖu ss¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, vÊn ®Ò quyÒn së h÷u, sö dông ruéng ®Êt nhue thÕ nµo? së h÷u lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng. Song nã chØ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chØ cã g¾n víi s¶n xuÊt th× së h÷u míi thùc sù cã ý nghÜa vµ t¸c dông. §Ó gi¶i quyÕt thùc sù cã hiÖu qu¶ vµ thiÕt thùcvÒ vÊn ®Ò ruéng ®Êt cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé: - Ph¶i xem ruéng ®Êt lµ hµng ho¸, mét thø hµng ho¸ ®Æc biÖt, mét yÕu tè kinh tÕ, mét t­ liÖu s¶n xuÊt. Quan niÖm nµy lµm cho viÖc trao ®æi, sö dông, chuyÓn nh­îng ®Êt ®­îc trao ®æi nhanh chãng vµ thuËn lîi. - CÇn ph¶i tËp trung thùc hiÖn giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ruéng ®Êt l©u dµi ®Ó chÝnh thøc ho¸ chuyÓn nh­îng sö dôngquyÒn thÕ chÊp ®Êt ®ai… nh»m t¹o m«i tr­êng ph¸p lý, t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn ng©n hµng ®­îc thuËn lîi, t¹o thÕ m¹nh cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 2.3.1.2: ChÝnh s¸ch ®Çu t­. N«ng nghiÖp lµ mét nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ë mçi n­íc, ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã n­íc ta, n«ng nghiÖp gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¬ cÊu GDP. V× vËy vÊn ®Ò ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc n«ng th«n nãi riªng, ®­îc c¸c nhµ kinh tÕ rÊt quan t©m. Môc ®Ých cña chÝnh s¸ch ®Çu t­ n«ng nghiÖp lµ c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh trong n«ng nghiÖp, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ tiÕn bé kü thuËt trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng sÏ t¹o hµnh lang ph¸p lý cho viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ trong s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖpcòng nh­ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ë n«ng th«n. §èi t­îng ®Çu t­ lµ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng t¹i ®Þa bµn n«ng th«nvµ vèn ®Çu t­ lµ then chèt cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. V× vËy t¨ng c­êng ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm khoa häc, kü thuËt ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ, n©ng cao d©n trÝ…Nguån ®Çu t­ bao gåm ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông, vèn tù cã cña doanh nghiÖp vµ hé n«ng d©n. Trong vÊn ®Ò ®Çu t­ cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hé n«ng th«n, lý luËn vµ kinh nghiÖm c¸c n­íc ®É chØ ra r»ng ph¶i chó ý ®Çu t­ c¶ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Bëi vËy khi nãi ®Õn ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp ph¶i nãi ®Õn ®Çu t­ cho n«ng th«n nèi chung ®ã lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, xÝ nghiÖp s÷a ch÷a c«ng cô, c¸c dÞch vô cung øng vËt liÖuvµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng th«n, dÞch vô y tÕ b¶o vÖ søc khoÎ, ®i l¹i häc hµnh, gi¶i trÝ, th«ng tin liªn l¹c. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng nghiÖp, n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tíi ®Ò nghÞ nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - Ph©n bè l¹i vèn ®Çu t­ cho n«ng, l©m nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tíi Ýt nhÊt tõ 25 ®Õn 30% tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n hiÖn nay. Tû träng nµy kÕt hîp víi c¸c nguån vèn kh¸c nh­ vèn n­íc ngoµi, vèn ®Çu t­ cña d©n c­ n«ng th«n, th× nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng sÔ ®­îc gi¶i quyÕt tèt h¬n vµ sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë n«ng th«n. - ChÝnh s¸ch t¨ng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cho n«ng th«n ph¶i gi¶i quyÕt c¸c ®iÒu kiÖn vÒ h¹ tÇng, phôc vô môc tiªu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®ã lµ hÖ thèng giao th«n, thuû lîi, ®iÖn lùc vµ th«ng tin liªn l¹c. 2.3.1.3: ChÝnh s¸ch thuÕ : Cïng víi ruéng ®Êt, nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu vµ triÓn khai thuÕ n«ng nghiÖp cho khoa häc vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Kh«ng nªn ®Æt ra nhiÒu lo¹i thuÕ bëi ng­êi d©n chØ quan t©m ®Õn mét vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ: Hä ph¶i ph¶i ®ãng gãp cho Nhµ n­íc bao nhiªu vµ cßn l¹i bao nhiªu. Do ®ã theo chóng t«i thuÕ c¨n b¶n ®èi víi n«ng d©n lµ thuÕ sö dông ruéng ®Êt vµ nªn æn ®Þnh trong thêi gian dµi, nªn thu theo ®Þnh kú. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc cÇn ®iÒu chØnh thuÕ theo c¬ cÊu vËt nu«i c©y trång trªn c¬ së h­íng më réng vïng chuyªn canh nh»m ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toµn diÖn ph¸ thÕ ®éc canh c©y lóa. ThuÕ sö dông ruéng ®Êt n«ng nghiÖp vµ thuû lîi nãi chung cÇn tiÕp tôc gi¶m, tuú theo tõng n¬i ®Æc biÖt ®èi víi s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thuÕ vµ thuû lëi phÝ. Thuû n«ng ph¶i thùc hiÖn theo h­íng khuyÕn khÝch n«ng d©n ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, th©m canh t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i. B·i bá c¸c kho¶n thu bÊt hîp lý ®èi víi n«ng d©n hiÖn nay, c¸c kho¶n thu vÒ lÖ phÝ ®ãng gãp cña d©n cßn tuú tiÖn do nhiÒu c¸c qui ®Þnh lµm cho d©n kªu ca phµn nµn. V× vËy Nhµ n­íc cÇn cã qui ®Þnh thèng nhÊt c¸c kho¶n thu nµy, ®Ó t¨ng Ng©n s¸ch cho cÊp x· nh­ng ®ång thêi lo¹i bá ®­îc c¸c hiÖn t­îng l¹m thu g©y th¾c m¾c lamf mÊt lßng tin còng nh­ g©y khã kh¨n cho d©n. 2.3.1.4.ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n. ThÞ tr­êng cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng. Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n lµ ®ßi hái hÕt søc cÊp b¸ch. ThÞ tr­êng ph¸t triÓn sÏ lµm cho l­u th«ng hµng ho¸ th«ng tho¸ng h¬n, ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng h¬n, nghµnh nghÒ ®­îc më mang, t¹o ra sù c¹nh tranh ®Ó ph¸t triÓn sù b×nh ®¼ng trong ho¹t ®éng kinh doanh. ThÞ tr­êng n«ng th«n ®­îc hoµn chØnh kh«ng nh÷ng võa tiªu htô nhanh s¶n phÈm mµ cßn lµ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu t¹o ®iÒu kiÖn ph©n c«ng lao ®éng x· héi, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n. - ThÞ tr­êng n«ng th«n cÇn chó ý c¶ thÞ tr­êng ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng ®Çu ra. ThÞ tr­êng ®Çu vµo bao gåm viÖc cung øng vèn lao ®éng, t­ liÖu s¶n suÊt…§èi víi t­ liÖu s¶n suÊt tõ ®Êt ®ai, tÊt c¶ ®· trë thµnh hµng ho¸ ®Òu ®­îc l­u th«ng b×nh th­êng, thÞ tr­êng ®Çu ra ë ®©y lµ tiªu thô s¶n phÈm, ®©y lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn quan t©m. - Ph¶i n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, g¾n liÒn s¶n suÊt víi n¬i tiªu thô s¶n phÈm. - Khai th¸c søc m¹nh tæng hîp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thÞ tr­êng n«ng th«n, t¹o hµnh lang ph¸p luËt b×nh ®¼ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh. - C¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ph¶i linh ho¹t, phï hîp kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹o kh¶ n¨ng tÝch luü trong n«ng th«n. - CÇn cã mét c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu hîp lý, khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ s½n cã cña n­íc ta ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸. 2.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. * Sù phèi hîp cña c¸c trung gian tµi chÝnh trªn ®Þa bµn. Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn tËp hîp tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn, nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn, dïng ®ßn bÈy tÝn dông lµm ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ trªn c¬ së quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc lµ b×nh ®¼ng, tù nguyÖn cïng cã lîi chñ yÕu th«ng qua mèi quan hÖ tÝn dông vµ gióp ®ì nhau cô thÓ nh­: Th­êng xuyªn cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c, x¸c nhËn d­ nî vÒ kh¸ch hµng cña tæ chøc m×nh cho trung t©m tÝn dông vµ sö dông th«ng tin cña trung t©m tÝn dông cung cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ d­ nî cña doanh nghiÖp. Thµnh lËp hiÖp héi trung gian tµi chÝnh trªn ®Þa bµn nh»m huy ®éng vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn n«ng th«n. Trªn ®Þa bµn n«ng th«n c¸c tæ chøc tÝn dông kh«n nªn ph©n chia gianh giíi nh­ng vÒ tæ chøc ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp nh­ NHN0, Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo, quü tÝn dông nh©n d©n. MÆc dï cïng cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt nh­ng ph¶i dùa trªn tinh thÇn hîp t¸c hç trî lÉn nhau cïng ph¸t triÓn. * TiÕp tôc t¨ng c­êng thanh tra kiÓm so¸t ®èi víi NHN0 §Æc thï trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng mang tÝnh hÖ thèng cao vµ mang tÝnh x· héi. V× vËy nÕu mét ng©n hµng trong hÖ thèng cã nh÷ng sai lÇm trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ sÏ g©y nªn ph¶n øng d©y truyÒn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c vµ g©y tæn thÊt cho x· héi. Do ®ã trong thêi gian tíi Ng©n hµng Nhµ n­íc tiÕp tôc t¨ng c­êng thanh tra kiÓm so¸t ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Æc biÖt lµ NHN0. ViÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t lµm theo ®óng qui ®Þnh trong luËt ®· ®­îc quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ban hµnh. 2.3.3: KiÕn nghÞ ®èi víi NHN0 & PTNT ViÖt Nam: KiÕn nghÞ víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt nam cÇn cã chÝnh s¸ch l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi cho vay hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n«ng th«n. Thñ tôc cho vay cÇn ®¬n gi¶n vµ chÆt chÏ kh«ng nªn qu¸ nhiÒu giÊy tê g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng v× kh¸ch hµng cña NHN0 chñ yÕu lµ n«ng th«n víi tr×nh ®é d©n trÝ cßn h¹n chÕ. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt nam cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p, c¬ chÕ qu¶n lý thanh tra, kiÓm tra vµ qui ®Þnh cô thÓ ®¶m b¶o m«i tr­ëng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông Ng©n hµng, ph¶i thùc hiÖn ®óng theo mét c¬ chÕ tÝn dông chung cña ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng ®­îc h¹ thÊp tiªu chuÈn tÝn dông ®Ó c¹nh tranh giµnh giËt kh¸ch hµng. 2.3.4: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNO & PTNT HuyÖn Thanh Tr×: Qua kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ng©n hµng c¬ së t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ sau: 1. Trªn mét ®Þa bµn cã nhiÒu tæ chøc tÝn dông ra ®êi, do ®ã viÖc huy ®éng vèn vµ cho vay víi l·i xuÊt kh¸c nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng th­¬ng m¹i häat ®éng tèt th× ng©n hµng Nhµ n­íc khu vùc ph¶i lµ ng­êi trung gian quy ®Þnh cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ¸p dông l·i xuÊt huy ®éng vµ cho vay thèng nhÊt. Cã nh­ thÕ míi t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, kh«ng cã sù c¹nh tranh kh¸ch hµng. 2. Do ®Æc ®iÓm cho vay vèn hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. ViÖc ®Çu t­ vèn theo thêi vô c©y trång vËt nu«i, dÉn ®Õn viÖc thu s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo thêi tiÕt, khÝ hËu. Trong qu¸ tr×nh ®ã kh«ng tr¸nh khái cã sù rñi ro trong viÖc s¶n xuÊt. V× vËy ®Ò nghÞ Nhµ n­íc chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i cã quü ®Ò phßng rñi ro. Cã nh­ vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn cho hé s¶n xuÊt yªn t©m lao ®éng. 3. Trong qóa tr×nh ®Çu t­ vèn cña ng©n hµng tíi hé s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc thu nî tèt tû lÖ nî qu¸ h¹n thËp th× ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ thèng nhÊt gi÷a ng©n hµng víi c¸c chÝnh quyÒn Nhµ n­íc. Nh­ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp, víi c¸c ngµnh ph¸p luËt (c«ng chøng, c«ng an, viÖn kiÓm s¸t). Cã sù phèi kÕt hîp nµy míi g¾n tr¸ch nhiÖm gi÷a ng­êi vay vèn víi ng©n hµng th«ng qua viÖc x¸c nhËn thÕ chÊp tµi s¶n, c¸c ®oµn thÓ ®øng lªn tÝn chÊp cho c¸c hé vay. 4. Do viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ vèn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tíi tõng vïng, tõng dù ¸n theo tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó khuyÕn khÝch hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t huy ®­îc kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm. §­a mÆt hµng truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn th× Nhµ n­íc ph¶i cã kÕ ho¹ch giao cho tõng ®Þa ph­¬ng s¶n xuÊt ra hµng tiªu dïng xuÊt khÈu, cã thÞ tr­êng tiªu thô. V× vËy Nhµ n­íc ph¶i trî gi¸ cho ng­êi s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc kÕt hîp víi ®Þa ph­¬ng giao ®Êt l©u dµi cho n«ng d©n chñ ®éng trong th©m canh t¨ng vô. 5. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc cho c¸n bé thÊy ®­îc viÖc chuyÓn ®æi vèn ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, v× thÕ ph¶i lu«n b¸m s¸t ®Þa bµn ho¹t ®éng cho vay ®óng quy ®Þnh ®¶m b¶o thu nî ®óng kú h¹n, thu l·i hµng th¸ng rãc, h¹n chÕ nî qu¸ h¹n, t×m ®­îc l·i xuÊt huy ®éng thÊp. §Èy m¹nh cho vay trung vµ dµi h¹n. MÆt kh¸c c¶i tiÕn trong lÒ lèi lµm viÖc, h¹n chÕ nh÷ng tiªu cùc x¶y ra trong nghiÖp vô cña m×nh. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ quèc d©n kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn ®· nhanh chãng chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh tù chñ thùc hiÖn chñ tr­¬ng lín cña §¶ng ngµnh ng©n hµng b­íc ®Çu ®· hoµ nhËp víi sù chuyÓn ®æi nµy, môc tiªu ho¹t ®éng cña ngµnh lµ "§i vay ®Ó cho vay" V× thÕ b»ng mäi ph­¬ng ph¸p huy ®éng nguån vèn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vay vèn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Thùc hiÖn chØ thÞ 14/CP v¨n b¶n 01 cña ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· khÈn ch­¬ng h­íng dÉn v¨n b¶n 499A cho vay vèn trùc tiÕp tíi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Môc tiªu cña ngµnh ng©n hµng n«ng nghiÖp lµ phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®a thµnh phÇn, tiÕn hµnh ®Çu t­ vèn cho mäi thµnh phÇn lÊy thÞ tr­êng n«ng nghiÖp, n«ng d©n vµ n«ng th«n lµ chñ yÕu, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam. Thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng lín cña §¶ng lµ b»ng mäi biÖn ph¸p ®­a vèn ®Çu t­ ®Õn mäi ®Þa bµn trong n«ng th«n, ®Çu t­ vèn kÞp thêi, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, b­íc ®Çu t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §êi sèng ng­êi n«ng d©n kh«ng ngõng c¶i thiÖn. B­íc ®Çu ®· xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë n«ng th«n, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi v­¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng. Trong sù thµnh ®¹t cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam cã mét phÇn ®ãng gãp cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× Ýt nhiÒu ®· gãp phÇn cña m×nh vµ sù ®æi míi kinh tÕ trªn ®Þa bµn lµ mét ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n. Trong chuyªn ®Ò nµy, do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi luËn ®iÓm cña m×nh vÒ "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n huyÖn Thanh Tr× ". T«i nghÜ r»ng c¸c ý kiÕn cña t«i cßn cã h¹n, song ch¾c ch¾n Ýt nhiÒu còng lµ ý chung cña nh÷ng ng­êi t©m huyÕt cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng ViÖt Nam hiÖn nay. T«i rÊt mong ®­îc sù quan t©m gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Thanh Tr×. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o NghiÖp vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, 1997. TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh Quy ®Þnh 499A - TDNT 02/ 09/ 1993 NHNo ViÖt Nam h­íng dÉn nghiÖp vô cho vay hé s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­, nghiÖp. QuyÕt ®Þnh 180/ Q§ - H§QT NHNo ViÖt Nam quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh NHNo & PTNT huyÖn Thanh Tr× n¨m 2003, 2004. §Çu t­ hç trî cña Nhµ n­íc cho n«ng d©n ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. NguyÔn H÷u §¹t, Nxb khoa häc kü thuËt, 1995. V¨n hiÖn §¹i héi §¶ng VI, VII, VIII. T¹p chÝ Ng©n hµng c¸c sè n¨m 2003, 2004. NHËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp. Hä vµ tªn ng­êi nhËn xÐt: ………………………………….. Chøc vô:……………………………………………………… NhËn xÐt chuyªn ®Ò cña sinh viªn §Æng thÞ thanh Hoµi líp §H2H nh­ sau:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ng­êi nhËn xÐt (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) NhËn xÐt cña gi¸o viªn *) Tªn ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr×”. Sinh viªn : §Æng thÞ thanh Hoµi Líp : §H2H *)NhËn xÐt cña gi¸o viªn: 1.Nh÷ng thµnh c«ng cña chuyªn ®Ò : 2.Nh÷ng h¹n chÕ cña chuyªn ®Ò : 3.§¸nh gi¸ chung: 4. §iÓm…. B»ng ch÷:…………………………………………………. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m. Gi¸o viªn chÊm. (Ghi râ hä tªn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì.doc
Luận văn liên quan