Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Lời nói đầu Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động và khốc liệt hơn. Do đó để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt này là một điều hoàn toàn không hề đơn giản đối với một đơn vị kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đã quen với sự bao cấp của Nhà nước. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã không trụ nổi và đã bị phá sản. Nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít các doanh nghiệp không chỉ đứng vững trong thị trường mà còn đưa ra được những biện pháp hữu hiệu làm tăng doanh thu hàng năm cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy sự tăng trưởng của nước nhà. Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là một trong các doanh nghiệp đó. Đây là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị xăng dầu. Trong những năm qua Công ty đã luôn phát triển và tạo uy tín tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, và nhập khẩu đã góp phần không nhỏ vào sự thành công này của Công ty. Doanh thu bán hàng nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty do đó nhập khẩu là một lĩnh vực thực sự quan trọng của toàn Công ty. Để đánh giá một cách chính xác tình hình và vai trò của hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex em xin chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex" làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS. Hoàng Văn Châu, người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Em cũng xin cảm ơn các cô chú trong Công ty cổ phần xăng dầu Petrolimex, những người đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập tại Công ty. Do hạn chế về khả năng bản thân và thời gian nghiên cứu nên bản thu hoạch chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý và giúp đỡ của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1680 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m ®èc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phßng kÕ ho¹ch thùch hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. + Phßng kinh doanh XNK: Cã chøc n¨ng tham m­u gi¸m ®èc, chØ ®¹o qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra cßn tham m­u cho gi¸m ®èc c¸c ph­¬ng h­íng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh vµ cã l·i. Tæng hîp kÕ ho¹ch (tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, x©y dùng c¬ b¶n, b¶o qu¶n…) trùc tiÕp thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm xem cã phï hîp víi tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng ? ChÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña c«ng ty cã ®¸p øng tèt vÒ kiÓu d¸ng chÊt l­îng, küthuËt… + Ngoµi ra cßn 5 ®¬n vÞ trùc thuéc: - XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ x©y l¾p x¨ng dÇu. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 1 VÜnh Ngäc. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 2 Yªn Viªn. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 6 Ngäc Kh¸nh. - Cöa hµng x¨ng dÇu sè 4 Sµi §ång. Mçi phßng ban nghiÖp vô ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô liªn quan song tÊt c¶ ®Òu tËp trung vµo viÖc tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i mang l¹i ®­îc lîi nhuËn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. * Nguån nh©n lùc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex - Nguån nh©n lùc: Sè l­îng lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 127 ng­êi, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 49,3 %, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 17,7% vµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 33%. C«ng ty lu«n bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tõng b­íc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch tæ chøc l¹i lao ®éng ë c¸c kh©u, gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tiÒn l­¬ng t¹i c¸c cöa hµng, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt x¨ng dÇu. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã mét lùc l­îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt lín, t¹o thµnh mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho kinh doanh, ®­îc bè trÝ ë c¸c trung t©m kinh tÕ, vïng tiªu thô nh­ ë Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Yªn Viªn Gia L©m, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång v.v...HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cña NhËt, TiÖp, Italia ®¶m b¶o ®óng, ®ñ chÊt l­îng hµng ho¸ kinh doanh. - TiÒn vèn: Trªn c¬ së vèn cña c«ng ty víi môc tiªu tËp trung tiÒm lùc vÒ vèn t¹i c«ng ty nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh doanh vµ ®Çu t­, c«ng ty ®· rµ xÐt vµ nhiÒu lÇn x¸c ®Þnh l¹i møc sö dông vèn trong tõng giai ®o¹n, tr¸nh ø ®äng vèn, t¨ng n¨ng suÊt sö dông vèn. II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ vµ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ vËy song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ së vËt chÊt c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ theo chiÒu h­íng tèt. Lîi nhuËn thu ®­îc t­¬ng ®èi cao. ThÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn ë thÞ tr­êng miÒn B¾c mµ cßn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. ChÝnh nhê vµo viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi nhµ n­íc. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· t×m ®­îc cho m×nh h­íng ®i ®óng vµ cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng II T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu cña C«ng ty 1. ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu chñ yÕu ho¹t ®éng kinh trªn lÜnh vùc c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cho toµn ngµnh x¨ng dÇu. Trong ®ã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ: Cét b¬m x¨ng, thiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, «t« si tÐc zil zo, èng cao su c¸c lo¹i… Ngoµi ra C«ng ty cßn söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ khÝ ®èt, cßn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ kinh doanh (kho, bån, cöa hµng). ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi: C¸c c«ng ty cña NhËt B¶n, Trung Quèc, EU, Mü, §«ng ¢u, ý… vÝ dô nh­: - TËp ®oµn Nomura NhËt B¶n: gåm cã cét b¬m ®iÖn tö TATSUNO - Céng hoµ TiÖp (Cét b¬m ®iÖn tö) - Mü (c¸c dông cô dïng ®o cho ngµnh x¨ng dÇu) B¶ng 1: ThÞ tr­êng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) STT ThÞ tr­êng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 NhËt B¶n 6.500 6.975 8.762 2 §«ng ¢u 5.443 6.005 5.892 3 Mü 2.389 3.796 6.027 4 Trung Quèc 2.009 2.334 2.128 5 ASEAN 4.200 4.124 4.932 6 ý 1.798 1.032 1.457 7 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 1.308 1.475 1.988 8 Tæng céng 19.447 25.741 31.186 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty) §èi víi thÞ tr­êng NhËt B¶n. §©y thÞ tr­êng C«ng ty ®· cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu tõ kh¸ l©u. Hµng nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng nµy cét b¬m ®iÖn tö. ChÊt l­îng hµng nhËp tõ NhËt B¶n lu«n rÊt cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ cña chóng còng lu«n cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i hµng cïng lo¹i tõ c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ hµng nhËp tõ NhËt B¶n kh¸ ®Òu qua nh÷ng n¨m qua. ThÞ tr­êng §«ng ¢u còng lµ mét thÞ tr­êng lín mµ C«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n. §©y còng lµ thÞ tr­êng C«ng ty nhËp khÈu kh¸ nhiÒu. C¸c lo¹i mÆt hµng mµ C«ng ty nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cã chÊt l­îng cao. Bªn c¹nh NhËt B¶n vµ §«ng ¢u, gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng Hoa Kú t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §©y lµ kÕt qu¶ cña HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt gi÷a hai n­íc. Ch¾c ch¾n trong t­¬ng lai, ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, cã rÊt nhiÒu khã kh¨n khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng nµy. Cßn ®èi víi nhËp khÈu th× mäi viÖc d­êng nh­ rÊt thuËn lîi. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËp khÈu tõ Trung Quèc, ASEAN, vµ nhiÒu n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. Trong khèi ASEAN, Singapore lµ n­íc cã kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt ®èi víi C«ng ty. 2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty B¶ng 2: C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1. èng cao su c¸c lo¹i 2.200 1.730 6.636 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 2.820 2.950 3.400 2. X¨ng 2.947 9.800 7.700 3. èng thÐp c¸c lo¹i 4.300 5.150 4.700 4. Cét b¬m x¨ng 5.200 5.300 5.400 5. Hµng ho¸ kh¸c 1.980 811 3.350 Tæng sè 19.447 25.741 31.186 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) Cét b¬m x¨ng, èng thÐp c¸c lo¹i lu«n gi÷ vai trß chñ chèt trong c¬ cÊu hµng nhËp cña C«ng ty. II. T×nh h×nh ph©n phèi hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex C«ng ty ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu lµ b¸n cho c¸c c«ng ty thuéc ngµnh x¨ng dÇu nh­: C«ng ty x¨ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh; C«ng ty x¨ng dÇu H¶i D­¬ng… ngoµi ra cßn mét sè ngµnh, c«ng ty ngoµi ngµnh x¨ng dÇu lµ: ngµnh than, C«ng ty th­¬ng m¹i An Khª ®Ó b¸n cét b¬m… HÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty chiÕm mét phÇn lín trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c cöa hµng nµy chñ ®éng tæ chøc x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c, giíi thiÖu s¶n phÈm víi sù chØ ®¹o theo tuyÕn däc tõ trªn xuèng d­íi: tõ Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®Õn c¸c cöa hµng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc quy ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. H×nh thøc b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh cña C«ng ty lu«n chiÕm tû träng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nµy chñ yÕu lµ b¸n víi sè l­îng lín. Khi mua hµng kh¸ch hµng sÏ ®­îc ng­êi b¸n hµng h­íng dÉn tØ mØ vÒ kü n¨ng, kü thuËt, c¸ch sö dông vËn hµnh, h×nh thøc thanh to¸n, ph­¬ng thøc vµ ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Kh¸ch sau khi tr¶ tiÒn vµ nhËn ®­îc ho¸ ®¬n lÊy hµng th× phßng kinh doanh sÏ b¸o cho kü thuËt phèi hîp víi kho ®Ó chuÈn bÞ hµng, ®¶m b¶o cho kh¸ch lÊy ®ñ hµng víi chÊt l­îng tèt. C«ng ty thùc hiÖn viÖc lªn kÕ ho¹ch cung cÊp khèi l­îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh cho c¸c cöa hµng víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. C¸c cöa hµng cã nhiÖm vô giao nép cho C«ng ty kho¶n tiÒn tÝnh theo khèi l­îng hµng cung cÊp cho m×nh víi møc gi¸ trªn. C¸c nh©n viªn cöa hµng vÉn chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty vµ nhËn møc l­¬ng theo cÊp bËc cña C«ng ty. Ngoµi c¸c kho¶n nép cña C«ng ty, nh©n viªn cßn ®­îc phÇn hoa hång do C«ng ty th­ëng khi lµm ®¹i lý x¨ng dÇu cho ngµnh. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn quan träng (cã thÓ lµ nguån quan träng nhÊt) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i th­¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra, C«ng ty cã quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty ch­a c©n nh¾c ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh (c¶ chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sè l­îng, c¶ chØ tiªu vÒ chÊt l­îng) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, chØ tiªu nµo ch­a ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu. Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty. 1.1. ChØ tiªu lîi nhuËn nhËp khÈu vµ tû suÊt lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho chi phÝ nhËp khÈu. Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng sau: B¶ng 3: Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Chi phÝ nhËp khÈu 19.765 21.037 27.231 32.987 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt lîi nhuËn (%) 0,29 0,33 0,42 0,58 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh) Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh lîi nhËp khÈu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2003 ®¹t 192.200 USD t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 77.500 USD. Tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng qua tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. N¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 0,58, gÊp 2 lÇn tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2000. §©y lµ mét tû suÊt t­¬ng ®èi cao so víi nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. Cïng víi thêi gian, c¸c h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty thay ®æi theo h­íng tÝch cùc khiÕn cho tû suÊt lîi nhuËn t¨ng nhanh. H×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c gi¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c­íc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo h­íng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®­îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ. 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng sau. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2003 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2001, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nh­ng n¨m 2003, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62%. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao. B¶ng 4: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt doanh lîi doanh thu 0,289 0,326 0,42 0,62 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) 1.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn l­u ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 2000 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2001 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000. C¸c n¨m 2002 vµ 2003 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th­¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ ch­a cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn kinh doanh nhËp khÈu 5.122 5.324 5.988 7.233 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% Doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu 3,87 3,96 4,567 4,58 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2002, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn l­u ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn l­u ®éng 2% 2,4% 3,6% 4,9% Doanh thu nhËp khÈu/Vèn l­u ®éng 6,967 7,26 8,602 8,49 (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 2000 møc doanh lîi trªn vèn l­u ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2003, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®­îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®­îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc, C«ng ty ®ang ngµy cµng chøng tá ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng tr­ëng chung cña c¶ n­íc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng còng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù tr× trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2003, vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m. N¨m 2003, C«ng ty ®Çu t­ thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2002. 1.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t­¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®­îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 7: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu tr.USD 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu tr.USD 57,3 68,9 114,7 192,2 Sè lao ®éng ng­êi 99 105 113 117 Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng USD 66,295 73,540 89,953 104,666 Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng 0,192 0,24 0,377 0,606 (Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng tr­ëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh­ trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ng­êi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2003 so víi n¨m 2000 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®­îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®­êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ n­íc. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt. Nguån vèn ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn vµ ë vßng quay vèn. HiÖu qu¶ sö dông con ng­êi còng ®ùoc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nh­ mét tÊt yÕu, khi mµ tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao vµ hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®­îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®­îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt l­îng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong n­íc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång: C«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc ký kÕt, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô giao vµ nhËn hµng, ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng sím, kh«ng ®Ó l­u kho l­u b·i l©u lµm t¨ng chi phÝ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh, cè g¾ng t¹o ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, ngµy cµng më réng thªm thÞ tr­êng nhËp khÈu, thÞ tr­êng tiªu thô, ph¸t triÓn thªm c¶ nh÷ng b¹n hµng c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. NÕu nh­ tr­íc ®©y thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c n­íc §«ng ¢u, ch©u ¸ th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng sang nhËp khÈu ë nh÷ng thÞ tr­êng cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao nh­ NhËt B¶n, Hoa Kú,.... Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®­îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ cña nhiÒu n­íc, t¹o ®­îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®­îc h­ëng ­u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh­ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®­îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc, x©y dùng ý thøc d©n chñ tËp trung thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang ®­îc cñng cè. MÆc dï kinh nghiÖm th­¬ng tr­êng cña C«ng ty ®­îc tÝch luü qua tõng n¨m. Cïng víi sù l·nh ®¹o, qu¶n lý gi¸m s¸t cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng lín m¹nh, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc sÏ ngµy cµng ®ùoc t¹o lËp vµ cñng cè. 2.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty trong thêi gian võa qua, bªn c¹nh viÖc chØ ra ®­îc nh÷ng thµnh tùu cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÉn cßn tån t¹i ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Tõng b­íc hoµn thiÖn h¬n n÷a hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty ®Ó thóc ®Èy C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong sù c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cßn kh¸ cao. NhiÒu ph­¬ng ¸n kinh doanh chi phÝ (trõ vËn t¶i) lªn ®Õn gÊp 3-4 lÇn l·i rßng. Thêi gian thùc hiÖn mét hîp ®ång lµ kh¸ dµi th­êng ph¶i tõ 3 ®Õn 6 th¸ng. §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Mét sè mÆt hµng khi nhËp vÒ ®­îc ®Õn trong n­íc th× nhu cÇu ®· bÞ h¹ xuèng rÊt thÊp, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ g©y mÊt uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong n­íc, ®ång thêi ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc theo dâi, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Mét sè c¸n bé kinh doanh ®ang c«ng t¸c trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô, thiÕu nh¹y bÐn trªn th­¬ng tr­êng g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt trong bu«n b¸n vµ qu¶n lý hµng ho¸. Gi¸ hµng nhËp khÈu mµ C«ng ty mua tõ n­íc ngoµi vÒ kh«ng ph¶i lµ møc gi¸ thÊp nhÊt ngoµi thùc tÕ. §ång tiÒn tÝnh to¸n th­êng lµ tiÒn cña n­íc ®èi t¸c do ®ã C«ng ty kh«ng thÓ dù ®o¸n tr­íc ®­îc sù biÕn ®éng vÒ ®ång tiÒn Êy trªn thÞ tr­êng ra sao, nªn nhiÒu khi C«ng ty ®· ph¶i chÞu nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸ lín cho sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn tÝnh to¸n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n. §iÒu ®ã dÉn ®Õn lîi nhuËn kinh doanh kh«ng phï hîp víi lîi nhuËn ®¸ng ra ph¶i cã. Mét tån t¹i n÷a mµ C«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt lµ gi¸ mua hµng cña C«ng ty th­êng lµ gi¸ CIF c¶ng ®Õn, tøc lµ quyÒn thuª tµu thuéc vÒ b¹n hµng n­íc ngoµi (Mµ trong kinh doanh ngo¹i th­¬ng, ng­êi giµnh ®­îc quyÒn thuª tµu lµ ng­êi cã ­u thÕ, lu«n chñ ®éng trong kinh doanh) do ®ã C«ng ty lu«n ë thÕ thô ®éng phô thuéc vµo b¹n hµng. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. ThÞ tr­êng th«ng tin ViÖt nam ch­a ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi cßn bÞ nhiÒu h¹n chÕ, c¸c dù b¸o thiÕu chÝnh x¸c,... do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ th«ng tin cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy ®· lµm cho viÖc mua b¸n kÐm hiÖu qu¶, ®©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp bÞ mua hµng ho¸ ë n­íc ngoµi víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ. C¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¶ nh÷ng c«ng ®o¹n nh­ chuyªn chë bèc dì, giao nhËn hµng ho¸ ë ViÖt nam cßn nhiÒu h¹n chÕ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng. HÖ thèng kho tµng, bÕn b·i, vËn chuyÓn trong néi ®Þa cña n­íc ta cßn yÕu kÐm,... g©y nhiÒu tæn thÊt, lµm t¨ng chi phÝ cho hµng nhËp khÈu, dÉn tíi gi¶m bít kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. Sù thiÕu ®ång bé trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt, quy chÕ, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng nh­ sù thiÕu ®ång bé cña c¸c quy ®Þnh h¶i quan, thuÕ vô, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu g©y ra nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸. Nh÷ng c¸n bé trÎ trong C«ng ty ®· phÇn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy nh­ng l¹i ch­a cã ®ñ bÒ dµy kinh nghiÖm nªn dÔ bÞ s¬ hë trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång,... C«ng t¸c kh¾c phôc nh­îc ®iÓm ph¸t huy thÕ m¹nh ë tõng c¸n bé trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thÕ hÖ nµy lµ mét khã kh¨n kh¸ lín. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ tÊt yÕu kh¸ch quan, nã khuyÕn khÝch lao ®éng thùc sù, song kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng ®iÓm tiªu cùc, g©y khã kh¨n ®èi víi viÖc ®µo t¹o, g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. MÆt kh¸c c¸c yÕu tè c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng nh­ vÊn ®Ò qu¶n lý hµng ho¸ nhËp khÈu kinh doanh tr¸i ph¸p luËt, thiÕu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ n­íc, còng nh­ vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá ®èi víi C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. Tãm l¹i, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong lÜnh vùc nhËp khÈu hµng ho¸, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn cßn mét sè khã kh¨n tån t¹i cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc. NhiÖm vô cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ lµm sao ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh, kh¾c phôc khã kh¨n, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ n­íc giao phã, ®ång thêi C«ng ty ph¶i linh ho¹t, n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng còng nh­ viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex g¾n liÒn víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng XNK nãi riªng, g¾n viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty víi chñ tr­¬ng chung cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu chung trong giai ®o¹n tõ n¨m 2000-2005 lµ ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸, duy tr× tû lÖ t¨ng tr­ëng vÒ XNK hµng n¨m lµ 20%. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty víi quyÕt t©m ®­a C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch ®· vµ ®ang thùc hiÖn. §Ò ra chÝnh s¸ch gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· cã, kh«i phôc l¹i c¸c mèi quan hÖ ®Ó khai th¸c më réng thªm c¸c thÞ tr­êng míi. T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c céng t¸c viªn, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i hµng xuÊt nhËp khÈu. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu trªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nhËp khÈu hµng ho¸ vµ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2004-2006. (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) C¸c kho¶n môc N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 NhËp khÈu, trong ®ã: 30,500.00 33,800.00 37,000.00 1. èng cao su c¸c lo¹i 1,000.00 2,500.00 3,7000.00 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 1,500.00 4,700.00 6,300.00 3. Cét b¬m x¨ng 23,600.00 24,500.00 21,000.00 4. èng thÐp c¸c lo¹i 3,000.00 3,500.00 4,000.00 5. X¨ng 1,400.00 1,500.00 2,000.00 (Nguån: Phßng kinh doanh XNK) §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng: - Tæ chøc tèt viÖc cung cÊp, thu thËp xö lý th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. T¨ng c­êng ®Çu t­ vµ ®­a c«ng t¸c th«ng tin ph¸t triÓn ®Ó thÞ tr­êng ®i tr­íc mét b­íc so víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kinh doanh. - Th«ng qua c¬ quan ®¹i diÖn Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, còng nh­ c¸c ®¹i diÖn Th­¬ng m¹i n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó khai th¸c vµ thu thËp th«ng tin. - ThiÕt lËp c¸c v¨n phßng vµ chi nh¸nh t¹i n­íc ngoµi. - Tæ chøc tèt hÖ thèng céng t¸c viªn. - Víi c¸c thÞ tr­êng míi cã thÓ th«ng qua c¸c C«ng ty m«i giíi. - T¨ng c­êng c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o. - Tæ chøc vµ tham gia c¸c triÓn l·m vµ héi chî Th­¬ng m¹i Quèc tÕ. - §¶m b¶o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®óng tiªu chuÈn, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c hîp ®ång mua b¸n, dÞch vô x©y dùng vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex sÏ tËp trung vµo nh÷ng thÞ tr­êng ®· vµ ®ang cã quan hÖ víi C«ng ty, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü vµ thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN. Tuy nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®i vµ t×m ®óng ®èi t¸c ta còng cÇn ph¶i tËp trung nghiªn cøu mét sè kh¶ n¨ng, nhu cÇu thÞ hiÕu vµ nhu cÇu kinh doanh cña tõng thÞ tr­êng vµ tõng khu vùc thÞ tr­êng. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng nhËp khÈu vµ thÞ tr­êng xuÊt b¸n trong n­íc 1.1. §èi víi thÞ tr­êng nhËp khÈu: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i g¾n víi thÞ tr­êng. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi sù n¾m v÷ng thÞ tr­êng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i ®­îc quan t©m tho¶ ®¸ng. Trong kinh doanh ph¶i n¾m v÷ng ®­îc c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng, hiÓu biÕt ®­îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chóng ®Ó øng xö kÞp thêi, mçi chñ thÓ kinh doanh nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng v× nã rÊt cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶, nhÊt lµ trong c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh quan s¸t vµ nghiªn cøu ë c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex cho thÊy C«ng ty ®· thùc sù coi träng vÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ lµ mét ®éng lùc, tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Trªn thùc tÕ cho thÊy mäi ho¹t ®éng giao dÞch, t×m kiÕm b¹n hµng C«ng ty ®· thùc sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch, marketing quèc tÕ, t×m kiÕm nguån hµng tõ c¸c thÞ tr­êng trªn thÕ giíi. Trong nghiªn cøu thÞ tr­êng x¸c ®Þnh mÆt hµng nhËp khÈu, mét nh©n tè rÊt quan träng cÇn ph¶i xem xÐt ®ã lµ tû suÊt ngo¹i tÖ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu. Tû suÊt ngo¹i tÖ sÏ ®­îc so s¸nh víi tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó quyÕt ®Þnh xem cã nªn nhËp khÈu hay kh«ng. Nh­ vËy, yªu cÇu míi ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t gi¸ c¶ thÞ tr­êng, xu h­íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ còng nh­ viÖc tiÕp cËn víi nhiÒu nguån hµng. C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vµ nguån hµng mét c¸ch thùc tÕ, kÓ c¶ l­îng dù tr÷, xu h­íng biÕn ®éng trong tõng thêi ®iÓm, tõng vïng, tõng khu vùc. Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh n¾m b¾t nhu cÇu lµ viÖc n¾m b¾t kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ tr­êng bao gåm: ViÖc xem xÐt ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, kh¶ n¨ng cña s¶n xuÊt hµng ho¸ thay thÕ, kh¶ n¨ng lùa chän mua b¸n. KÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng, c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i, luËt ph¸p, tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ ®Ó cã thÓ hoµ nhËp víi thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶. ThÞ tr­êng nhËp khÈu lµ mét m¶ng kh«ng thÓ thiÕu cña C«ng ty g¾n liÒn víi thÞ tr­êng trong n­íc, thÞ tr­êng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty 1.2. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt b¸n trong n­íc ViÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ x· héi còng nh­ c¬ së luËt ph¸p hay t×m hiÓu b¹n hµng trong n­íc ph¶i ®­îc c¸n bé kinh doanh tiÕn hµnh rÊt kü l­ìng, ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vÒ hµng ho¸ míi chØ quan t©m ®Õn gi¸ c¶ mµ ch­a chó ý ®Õn dung l­îng thÞ tr­êng hay chu kú biÕn ®éng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸, do ®ã hÇu nh­ ch­a thÓ cã dù ®o¸n chÝnh thøc cña gi¸ c¶. NÕu nh­ kh«ng cã c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®ét biÕn tíi dung l­îng thÞ tr­êng nh­ b·o lôt, h¹n h¸n,... th× quan s¸t thÞ tr­êng thùc tÕ cã thÓ thÊy dung l­îng thÞ tr­êng biÕn ®æi cã tÝnh chu kú vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. MÆt kh¸c do lµ ng­êi nhËp khÈu trùc tiÕp nªn c¸n bé cã thÓ n¾m b¾t ®­îc gi¸ gèc (gi¸ thÊp nhÊt cã thÓ b¸n) tõ ®ã biÕt ®­îc giíi h¹n cña gi¸ lªn xuèng. N¾m v÷ng chu kú trªn, c¸n bé kinh doanh tÝnh to¸n thêi gian nhËp hµng ®óng lóc ®Ó tiªu thô hµng ho¸ cã thÓ b¸n víi gi¸ thÊp víi thêi gian nhanh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× ®îi gi¸ ®ang xuèng thÊp vÉn lËp ph­¬ng ¸n nhËp hµng, khi hµng vÒ lµ võa khi gi¸ lªn. §Ó cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt b¸n, bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi lµ v« cïng quan träng trong viÖc kinh doanh hµng ho¸ nãi chung vµ hµng nhËp khÈu nãi riªng. Trªn c¬ së thu thËp vµ xö lý nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng, C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c thÞ tr­êng môc tiªu, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh­ kÕ ho¹ch s¶n phÈm, kÕ ho¹ch marketing,.... C¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng mµ xem xÐt ®iÒu chØnh gi¸ b¸n cho phï hîp hoÆc cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó t¨ng gi¶m gi¸ b¸n, tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái nh­: - Khi nµo kh¸ch hµng mua hµng cña C«ng ty, khèi l­îng lµ bao nhiªu, quy c¸ch chÊt l­îng mÉu m· nh­ thÕ nµo? - Gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. - §Þa ®iÓm thêi gian mµ ng­êi mua cÇn ®Õn hµng ho¸ cña C«ng ty. §Ó hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô nÆng nÒ vµ khã kh¨n trªn bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tÕ. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn dù b¸o ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng th«ng qua dù b¸o kinh tÕ, th«ng qua dù b¸o xu h­íng nhu cÇu... §ång thêi C«ng ty còng cÇn tiÕp cËn thÞ tr­êng, ®i s©u ®i s¸t thÞ tr­êng, lu«n coi träng thÞ tr­êng vµ vò ®µi c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ. C«ng ty ph¶i cã hÖ thèng th«ng tin h÷u hiÖu, mäi th«ng tin ®èi víi C«ng ty ®Òu quan träng, gióp C«ng ty ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tr¹ng thÞ tr­êng, t×nh h×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó cã kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Më réng thÞ tr­êng lµ mét môc tiªu l©u dµi vµ khã kh¨n, nh­ng chØ cã më réng thÞ tr­êng th× C«ng ty míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. §èi víi C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu hiÖn nay môc tiªu më réng thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh hµng nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chÝnh, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn. 2. Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong kinh doanh nhËp khÈu 2.1. Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ víi ng©n hµng Trong kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh hµng nhËp khÈu nãi riªng, yªu cÇu vÒ vèn kinh doanh lµ rÊt lín vµ ph¶i huy ®éng trong thêi gian ng¾n, nªn viÖc vay vèn c¸c tæ chøc tÝn dông lµ ®iÒu tÊt yÕu. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c ng©n hµng lµ mét bé phËn quan träng trong chiÕn l­îc huy ®éng vµ sö dông vèn cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn còng khã kh¨n vÒ vèn. §Ó thùc hiÖn nh÷ng chiÕn l­îc cho c¶ xuÊt khÈu lÉn nhËp khÈu th× nhu cÇu vÒ vèn lín. Do vËy mèi quan hÖ v­ãi c¸c ng©n hµng cµng v÷ng ch¾c th× kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an toµn vÒ tµi chÝnh trong nh÷ng tr­êng hîp ®ét biÕn cµng ®­îc ®¶m b¶o. H¬n n÷a, mét khi mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®· v÷ng ch¾c, thñ tôc vay vèn còng sÏ bít r­êm rµ. 2.2. T¨ng c­êng liªn kÕt liªn doanh trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu §©y lµ mét gi¶i ph¸p còng rÊt h÷u Ých trong viÖc huy ®éng nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. H×nh thøc nµy lµ nhiÒu bªn cïng gãp vèn ®Ó kinh doanh. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn tËp trung vµo liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy còng phï hîp víi chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trªn c¬ së n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng. H×nh thøc nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc nh÷ng hîp ®ång lín, nhê ®ã uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng ®­îc n©ng cao, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n hµng lín. Ngoµi ra, liªn doanh liªn kÕt còng mang l¹i nhiÒu c¬ héi ®Ó C«ng ty tiÕp xóc víi c¸c nguån vèn cña n­íc ngoµi, viÖc sö dông vèn b»ng c¸c ngo¹i tÖ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cao sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nhê ­u ®iÓm vÒ l·i suÊt thÊp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cao ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vµ c¸c kh©u trung gian thanh quyÕt to¸n. 3. Nhãm gi¶i ph¸p tÝn dông thanh to¸n trong kinh doanh nhËp khÈu V× ho¹t ®éng diÔn ra trªn ph¹m vÞ toµn thÕ giíi. C«ng ty nhËp khÈu hµng tõ nhiÒu n­íc kh¸c nhau, do ®ã viÖc thanh to¸n còng kh¸ phøc t¹p. ViÖc sö dông c¸c c«ng cô tÝn dông trong thanh to¸n lµ mét gi¶i ph¸p cho C«ng ty, nhê ®ã mµ C«ng ty gi¶m bít ®­îc chi phÝ (hoa hång) khi thanh to¸n. HiÖn nay trong thanh to¸n nhËp khÈu t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimexx chñ yÕu lµ th«ng qua h×nh thøc L/C (th­ tÝn dông), TT ®iÖn chuyÓn tiÒn, CAD (thanh to¸n khi xuÊt tr×nh chøng tõ), trong khi ®ã L/C chiÕm 80% l­îng thanh to¸n cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu c«ng t¸c thanh to¸n cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu t¹i C«ng ty ®· ®­îc hÖ thèng ho¸ tõ c¸c phßng kinh doanh, ®¬n vÞ trùc thuéc g¾n kÕt víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thanh to¸n ®­îc th«ng suèt vµ nhanh chãng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nµo cho hîp ®ång cô thÓ. Trªn thùc tÕ thanh to¸n cho h×nh thøc CAD cã ­u ®iÓm lµ nhËn ®­îc tiÒn ngay khi xuÊt tr×nh bé chøng tõ. Cßn thanh to¸n b»ng L/C, TT ®iÖn chuyÓn tiÒn th× C«ng ty ph¶i mÊt mét kho¶n phÝ cho ng©n hµng (th­êng lµ 0,15% gi¸ trÞ hîp ®ång). ViÖc ®a d¹ng c¸c h×nh thøc thanh to¸n lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ lµ nhu cÇu kh¸ch quan trong kinh doanh, viÖc sö dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc tÝn dông trong thanh to¸n quèc tÕ còng lµm gi¶m ¸p lùc vµ vèn kinh doanh, ®Æc biÖt lµ nguån ngo¹i tÖ m¹nh. 4. Nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh nhËp khÈu vµ hîp lý ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu 4.1. Lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh hîp lý Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi møc ®é ngµy cµng c¹nh tranh khèc liÖt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n phï hîp, kÕt hîp chÆt chÏ c¶ môc tiªu trung, ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, gi¶m sù phô thuéc vµo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®ång thêi thÝch øng nhanh víi sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh. BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo trªn th­¬ng tr­êng ®Òu ph¶i ®­îc tÝnh to¸n trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt hay môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ngµy cµng khèc liÖt, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tËn dông hÕt thêi c¬ mµ thÞ tr­êng t¹o ra trong kh¶ n¨ng cô thÓ cña m×nh. Do vËy ®Ó kinh doanh ®¹t ®ùoc hiÖu qu¶ cÇn ph¶i lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh sao cho phï hîp. 4.2. Hîp lý ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu HiÖn nay nÒn s¶n xuÊt trong n­íc ®· ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ, c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ®· tõng b­íc ®æi míi quy m« kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng hµng ho¸ cña m×nh. Hµng tiªu dïng s¶n xuÊt trong n­íc ngµy cµng tèt h¬n víi mÉu m· ®Ñp vµ kh¸ phong phó. Xu thÕ ng­êi tiªu dïng ®· chuyÓn dÇn h­íng sang sö dông hµng néi ®Þa, trµo l­u chuéng hµng ngo¹i dÇn dÇn gi¶m xuèng. Xu thÕ nµy ch¾c ch¾n sÏ cßn tiÕn triÓn h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. 4.3. Chó träng nghÖ thuËt ®µm ph¸n trong kinh doanh §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m, mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i sÏ ph¶i tiÕn hµnh ®µm ph¸n, ký kÕt rÊt nhiÒu hîp ®ång. §Ó ®µm ph¸n thµnh c«ng C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ph¶i n¾m v÷ng 3 yÕu tè c¬ b¶n cña ®µm ph¸n: bèi c¶nh, thêi gian vµ quyÒn lùc sao cho ®µm ph¸n cã lîi nhÊt. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cÇn ph¸t huy tèt h¬n n÷a c¸c nguyªn t¾c trong ®µm ph¸n, ®ã lµ “hiÓu râ ®èi t¸c, biÕt ng­êi biÕt ta, b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng”, “t¹o sù c¹nh tranh”, “tõng b­íc tiÕn tíi môc tiªu”, “b×nh ®¼ng cïng cã lîi”. 4.4. Quy ®Þnh chÆt chÏ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång Hîp ®ång lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh trong th­¬ng vô mua b¸n. Khi ký kÕt hîp ®ång C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c ®iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, sè l­îng, c¬ së ®iÒu kiÖn giao hµng.... mét c¸ch chÆt chÏ, tr¸nh thua thiÖt vµ sai sãt sau nµy. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång khi so¹n th¶o ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü vµ nªn theo nh÷ng mÉu ®· ®­îc ban hµnh vµ sö dông réng r·i ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hiÓu nhÇm g©y tranh chÊp. 5. Nhãm biÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé Ho¹t ®éng nµy lµ c¬ së cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng còng nh­ n¨ng suÊt lao ®éng. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé lu«n lµ môc tiªu l©u dµi cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. §éi ngò chuyªn m«n cña C«ng ty ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é uyªn th©m, biÕt s¸ng t¹o vµ t¹o lËp m«i tr­êng lµm viÖc tho¶i m¸i, t¹o c¶m gi¸c h¨ng say cho ng­êi lao ®éng. T¹o ®­îc b¶n s¾c riªng cho C«ng ty lµ ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn triÓn khai mét sè ho¹t ®éng sau: - C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch chon nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt, phï hîp víi vÞ trÝ mµ hä ®­îc lµm. Cã nh­ vËy, c«ng ty míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cao. - C«ng ty cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m båi d­ìng thªm nghiÖp vô chuyªn m«n cho nh©n viªn trong c«ng ty. - C«ng ty cÇn ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong c¸c phßng ban. C«ng viÖc nµy nªn giao cho tr­ëng phßng lµ thÝch hîp nhÊt bëi v× hä lµ ng­êi n¾m râ nhÊt n¨ng lùc cña c¸c nh©n viªn mµ hä qu¶n lý. Cã nh­ vËy mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty míi ®¹t hiÖu qu¶ cao ®­îc. - C«ng ty nªn sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó ®éng viªn ng­êi lao ®éng nh­: tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, nghØ phÐp, tham quan d· ngo¹i, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, ca nh¹c biÓu diÔn, mçi phßng ban cã thÓ ®Ò ra quy ®Þnh sinh ho¹t riªng cho m×nh, tho¸t ra khái c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­: thiÕt lËp quü khen th­ëng cña phßng, tæ chøc thi ®Êu thÓ thao gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty. C¸c ho¹t ®éng nµy sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi ng­êi lao ®éng gióp cho hä lÊy l¹i ®­îc sù c©n b»ng, g©y høng thó say mª trong c«ng viÖc còng nh­ t¸i t¹o søc lao ®éng. Ng­îc l¹i, c«ng ty còng cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ lao ®éng nh­ siÕt chÆt kû luËt lao ®éng, thùc hiÖn phª b×nh nghiªm kh¾c nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m quy ®Þnh kû luËt chung. - C«ng ty nªn t¨ng c­êng h¬n n÷a c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ, trî cÊp cho ng­êi vÒ h­u ®Ó ng­êi lao ®éng trong c«ng ty cã h­íng lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty, cèng hiÕn hÕt m×nh cho c«ng ty, tr¸nh hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m. II. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mäi doanh nghiÖp ®Òu toµn quyÒn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh vµ tu©n theo ph¸p luËt. Vai trß cña nhµ n­íc lµ ®Þnh h­íng vµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh, ®Æc biÖt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu còng ph¸t sinh kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cÇn tíi sù ®iÒu chØnh vÜ m« tõ phÝa Nhµ n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp chung cho hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc nh­ sau: 1. T¨ng c­êng vµ më réng quan hÖ víi c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ Nhµ n­íc cÇn duy tr× vµ më réng quan hÖ hîp t¸c theo h­íng ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸. Trªn c¬ së ®ã c¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c khu vùc thÞ tr­êng träng ®iÓm, cã lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. Nhµ n­íc ph¶i lµ ng­êi dÉn d¾t cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu, trùc tiÕp lµm ¨n víi c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc thÞ tr­êng ®ã. 2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu Cho ®Õn nay, mÆc dï c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®· cè g¾ng nhiÒu ®Ó dÇn dÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu nh­ng vÉn cßn mét sè tån t¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, g©y khã kh¨n, c¶n trë cho ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nãi chung còng nh­ cña C«ng ty nãi riªng. Do vËy, ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng nµy, trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: + §¬n gi¶n ho¸, bá bít mét sè kh©u kh«ng cÇn thiÕt g©y phiÒn hµ trong thñ tôc nhËp khÈu. HiÖn t¹i cã qu¸ nhiÒu c«ng ty quan tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp, ngoµi H¶i quan cßn cã c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ngµnh, c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lý ®Þa ph­¬ng.... §«i khi gi÷a nh÷ng bé phËn nµy cã sù chång chÐo lÉn nhau trong viÖc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng theo nh÷ng nguyªn t¾c kh«ng nhÊt qu¸n g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i. Nªn ch¨ng, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý thèng nhÊt ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng thñ tôc cho doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®­îc c¬ héi kinh doanh. + VÒ thuÕ nhËp khÈu: Nhµ n­íc cÇn ®iÒu chØnh l¹i thuÕ nhËp khÈu nh­ gi¶m dÇn møc thuÕ, hoµn thiÖn biÓu thuÕ cô thÓ, chÝnh x¸c cho tõng lo¹i mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó c«ng ty cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh mét c¸ch chñ ®éng. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng nhËp khÈu Mét khã kh¨n cho C«ng ty hiÖn nay lµ nguån vèn ngo¹i tÖ cßn rÊt h¹n chÕ, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho C«ng ty còng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu kh¸c, Nhµ n­íc cã thÓ tiÕn hµnh: + Nhµ n­íc cã thÓ níi láng quan hÖ trao ®æi ngo¹i tÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy gióp hä tËn dông ®­îc ngo¹i tÖ nhµn rçi cña nhau, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. + Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn gi÷ cho tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh ë mét møc hîp lý, tr¸nh nh÷ng x¸o ®éng bÊt th­êng vµ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc cña tû gi¸. ViÖc b×nh æn tû gi¸ cña Nhµ n­íc sÏ t¹o t©m lý yªn t©m cho c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 4. Nhµ n­íc nªn hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu + Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nh­: cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp, trong thêi gian dµi Nhµ n­íc cã thÓ chØ ®¹o ®Ó c¸c Ng©n hµng b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu cã thÓ vay ®­îc nh÷ng kho¶n lín tõ c¸c h·ng s¶n xuÊt n­íc ngoµi d­íi h×nh thøc tr¶ chËm. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi c¸c ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n bæ qu¸ lín víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Nhê vËy, c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu nh­ C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex cã thÓ ho¹t ®éng dÔ dµng vµ an toµn h¬n. 5. Nhµ n­íc nªn tæ chøc th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp Th«ng tin ngµy nay cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc n¾m b¾t th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .ChÝnh v× thÕ Nhµ n­íc cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c diÔn ®µn th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc, nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, nh÷ng dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng ®ã.... ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu cã thÓ ®­a ra kÕ ho¹ch kinh doanh nhËp khÈu hîp lý ,tr¸nh rñi ro. Nhµ n­íc cã thÓ thµnh lËp c¸c tæ chøc th«ng tin kinh tÕ ë c¸c ®¹i sø qu¸n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm, gi¸ c¶ ë c¸c quèc gia mµ doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸. §ång thêi Nhµ n­íc cã thÓ xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm giíi thiÖu vÒ nh÷ng hµng ho¸ s¶n phÈm chuyªn ngµnh. KÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. V× vËy nã ®ßi hái ph¶i ®­îc bæ sung vµ hoµn thiÖn theo thêi gian. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng vµ kinh doanh nãi chung lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp vµ cña toµn x· héi. §©y thùc sù lµ ®Ò tµi réng lín vµ phøc t¹p mµ ®Ó gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt, n¨ng lùc, kiÕn thøc réng lín mµ cßn ®ßi hái cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ cä x¸t trªn th­¬ng tr­êng. §Ó tµi ®· x©y dùng trªn c¬ së t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex thêi c¬ chÕ thÞ tr­êng, tõ ®ã ph©n tÝch rót ra nh÷ng kÕt luËn cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi kh«ng chØ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty mµ víi c¶ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi chung hiÖn nay. B»ng nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng. Céng víi thêi gian võa qua trùc tiÕp kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex, kÕt hîp víi viÖc tham kh¶o mét sè s¸ch vë, tµi liÖu, em ®· hoµn thiÖn ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex" víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cho nªn b¶n chuyªn ®Ò nµy cßn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp bæ sung ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o. Tµi liÖu tham kh¶o 1. GS. PTS. T« Xu©n D©n - Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc quèc tÕ - NXB Thèng kª n¨m 1999 2. PGS. PTS. §Æng §×nh §µo - Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i vµ dÞch vô - NXB Thèng kª n¨m 1997 3. TS. NguyÔn ThÞ H­êng - Gi¸o tr×nh Kinh doanh quèc tÕ - NXB Th«ng kª n¨m 2000 4. TS. NguyÔn ThÞ H­êng - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi - NXB Th«ng kª n¨m 2001 5. Qu¶n trÞ Kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt n¨m 1997 6. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. 7. Mét sè sè liÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex.doc
Luận văn liên quan