Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông Thôn Đông Bình

Kể từ khi thành lập cho đến nay, hệ thống ngân hàng luôn chiếm vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế. Với nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng là huy động vốn để cho vay, đặc biệt la huy động vốn ngắn hạn NH đã đáp ứng được nhu cầu về vốn ngày càng tăng của khách hàng, phục vụ cho sự ngiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đất nước ta sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi phải có khối lượng vốn lớn, trong đó vốn trong nước giữ vai trò chủ đạo, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn. Ngày càng tăng, bên cạnh các hình thức và công cụ huy động vốn của chính phủ, của các doanh nghiệp thì huy động vốn ngắn hạn qua kênh ngân hàng chiếm vị trí không nhỏ. Trong thời gian qua, công tác huy động vốn của các NHTM đã đạt được những kết quả đó là: cung ứng lượng vốn ngắn hạn đáng kể cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát . Tuy nhiên để tạo được bước chuyển mới cho nền kinh tế, công tác huy động vốn ngắn hạn của các ngân hàng đang đứng trước những thách thức mới đòi hỏi ngân hàng phải thực sự quan tâm chú ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trên cơ sở lý luận được học tại trường và kinh nghiệm thực tiễn, học tập trong thời gian thực tập taị ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình, em mạnh dạn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề này thông qua đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình”. Đề tài của em gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vôn gắn hạn và huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn ngắn hạn tại NHNO và PTNT Đông bình. Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả huy động vốn Ngắn hạn tại nHNO và PTNT chi nhánh đông bình. Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vôn gắn hạn và huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. I. NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường. 1. NHTM và vai trò của ngân hàng. 2. Vốn và tầm quan trọng của vốn đối vơi hoạt động kinh doanh của NH. II. Huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng. 1. Khái niệm. 2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 3. Các hình thức huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng. 4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô nguồn vốn huy động. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn ngắn hạn tại NhNO và pTNT Đông bình. I. Khái quát về NHNO và PTNT đông bình. 1. Đặc điểm tình hình kinh xấ hội thị trấn rạng đông. a. Quá trình hình thành và phát triển của NHNO và PTNT đông bình b. Tình hình hoạt động. 2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của NHNO và PTNt của chi nhánh đông bình. a. Cơ cấu tổ chức b. Tình hình hoạt dộng của NHNN và PTNT chi nhánh đông bình II. Thực trạng hoạt động huy động vốn ngắn hạn của NHNO và PTNT chi nhánh đông bình. 1. Sự hình thành nguồn vốn của NHNO và PTNT chi nhánh đông bình. 2. Thực trạng hoạt động huy động vốn ngắn hạn của NHNO và PTNT chi nhánh đông bình. a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế b. Tiền gửi kỳ phiếu CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả huy động vốn Ngắn hạn tại nHNO và PTNT chi nhánh đông bình. I. Những thành tựu và tồn tại trong công tác huy động vốn ngắn hạn. 1. Những kết quả đạt được trong công tác huy động vốn ngân hàng. 2. Những định hướng kinh doanh của NHNO và PTNT chi nhánh đông bình. 3. Những tồn tại và khó khăn trong công tác huy động vốn ngắn hạn. II. Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại nHNO và pTNt đông bình. 1. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn ngắn hạn cả về nội tệ và ngoại tệ, tăng nhanh nguồn vốn kinh doanh. a. Vai trò của đa dạng hoá b. Các biện pháp đa dạng hoá - Mục đích của chính sách lãi suất c. Có chính sách lãi suất hợp lý 2. Công tác tuyên truyền quảng cáo III. Một số kiến nghị. 1. Kiến nghị với nhà nước 2. Kiến nghị đối với NHNO và PTNT Kết luận

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông Thôn Đông Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhu cÇu chi ra cho kh¸ch hµng, céng víi sù ®iÒu hoµ tiÒn mÆt cña NH trªn ®Þa bµn ®· t¹o cho c«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü cña chi nh¸nh phôc vô ®Çy ®ñ kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn n©ng cao tÝn nhiÖm cña NH ®èi víi kh¸ch hµng. kÕt qu¶ nµy thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña chi nh¸nh trong viÖc tËn dông khai th¸c nguån thu tù trang tr¶i cho nhu cÇu chi phôc vô nhu cÇu kÞp thêi nhu cÇñ s¶n xuÊt dÞch vô ®êi sèng. -Ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. B¸m s¸t chñ tr­¬ng tõng b­íc lÊy hiÖu qu¶ kinh doanh lµm môc tiªu phÊn ®Êu t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ vµ ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m qua ®· t¨ng râ rÖt. Doanh thu nghiÖp vô ®¹t 35081tr® t¨ng 21,1% so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 4,75%so víi n¨m 2002 vµ t¨ng 2% so víi kÕ ho¹ch n¨m. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng, ®ßi hái chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy tèc ®é trªn. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh. Sù h×nh thµnh nguån vèn cña NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh. Víi t­ c¸ch lµ mét NHTM trong NH viÖt nam, vèn cña NHNO vµ PTNt chi nh¸nh ®«ng b×nh ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: - Nguån vèn tù cã - Nguån vèn huy ®éng: §©y lµ nguån vèn chñ yÕu quan träng nhÊt ®Ó NH thùc hiÖn cho vay - Nguån vèn uû th¸c ®Çu t­ - Nguån vèn ®iÕu ®éng tõ c¸c Nh kh¸c trong hÖ thèng Tuy nhiªn thùc t¹i vèn cña NhNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ nguèn vèn huy ®éng mµ chñ yÕu lµ nguån tiÒn tiÕt kiÖm. Trong khi ®ã ë ®Çu ra kh¸ch hµng cña NH ®ñ mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. do vËy n¨m 2003 tæng sè tiÒn tiÕt kiÖm ®¹t møc 9293 tr.® ®©y lµ con sè t­¬ng ®èi kh¸ so víi toµn bé hÖ thèng NHTM. Thªm vµo ®ã tæng sè tiÒn ph¸t hµnh kú phiÕu trong n¨m 2003 lµ 5818 tr ®.®iÒu ®ã chøng tá NH ®· biÕt khai th¸c søc m¹nh cña m×nh vµ ho¹t ®éng ngµy cµng cã uy tÝn, do ®ã ngµy cµng thu hót ®­îc mét l­îng tiÒn rÊt lín phôc vô cho c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n NOÝ riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña nH. Song trªn thùc tÕ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2003 lu«n kh«ng sö dông hÕt vèn huy ®éng vÒ t×nh tr¹ng lu«n thõa vèn huy ®éng nµy, ®øng trªn gãc ®é mét nÒn kinh tÕ lµ tèt v× 2 lÝ do. + Nã ®¶m b¶o sù tËp trung vèn nhµn rçi trong d©n c­ biÕn tiÒn nhµn rçi vµo ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi chÝnh s¸ch t¹o vèn cho nÒn kinh tÕ mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra. + Nã ®¶m b¶o cho ng­êi d©n cã tiÒn nhµn rçi cã ®­îc chç an toµn ®Ó göi tiÒn ®Ó t¨ng thªm thu nhËp Tuy nhiªn d­íi gãc dé ho¹t ®éng kinh doanh cña NH th× t×nh tr¹ng nµy kh«ng tèt v× nÕu kh«ng ®iÒu ®éng ®i ®­îc th× ®©y lµ mét g¸nh nÆng vÒ chi phÝ cho Nh, ng©n hµng ph¶i xem xÐt vµ t×m h­íng ®i cho riªng m×nh. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh. Mét ng©n hµng tÊt nhiªn lµ ph¶i huy ®éng vèn th× míi cã vèn cho vay ®­îc vµ ng­îc l¹i cho vay cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¸t triÓn th× míi cã nguån vèn lín ®Ó huy ®éng. Chóng ta biÕt r»ng ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ nªn vèn cña ng©n hµng còng mang tÝnh ®Æc tr­ng riªng. NÕu nh­ ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c vèn ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i lµ vèn tù cã cña b¶n th©n c¸c doanh ngiÖp, nÕu thiÕu vèn th× ph¶i ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu, tr¸i phiÕu hoÆc vay ng©n hµng. Ngù¬c l¹i ng©n hµng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, nªn ngoµi vèn tù cã vèn dù tr÷ vµ c¸c läai vèn vay ng©n hµng kh¸c th× kh«ng sö dông c¸c nguån vèn ®ã ®Ó lµm nguån vèn chÝnh ®Ó tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mµ nguån vèn chÝnh cña ng©n hµng lµ nguån vèn huy ®éng ®­îc, vèn tù cã cña ng©n hµng nh»m môc ®Ých g©y sù tin t­ëng vµ uy tÝn cña ng©n hµng m×nh ®èi víi kh¸ch hµng, cßn c¸c nguån vèn kh¸c chØ hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM ®Òu theo ph­¬ng ch©m “®i vay ®Ó cho vay” kh«ng sö dông ®Õn nguån vèn cÊp ph¸t, huy ®éng cã lîi cho kinh doanh. NhËn râ ®­îc ®iÒu ®ã NHNOvµ PTNT §«ngB×nh ngµy cµng chó träng theo h­íng ®ã, ®Ó n©ng cao c¶ vÒ chÊt l­îng sè l­îng cña nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n. Do vËy trong thêi gian qua Nh ®· chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh ngµy cµng ®¸p øng mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Õn vay vèn b»ng c¸ch lu«n ®¶m b¶o cho m×nh mét nguån vèn dåi dµo, vµ viÖc khai th¸c vèn cña Nh lu«n dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh thÞ tr­êng ®Çu ra, lÜnh vùc ®Çu t­ cã mang l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng? L·i suÊt ra sao? Thªm vµo ®ã, ng©n hµng còng x¸c ®Þnh cho m×nh c¸ch thøc còng nh­ chÊt l­îng huy ®éng vèn nhanh, nhiÒu, æn ®Þnh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, vµ lu«n theo ®Þnh h­íng kinh tÕ cña nhµ n­íc. C¸ch thøc huy ®éng vèn chñ yÕu trong thêi gian qua t¹i NHNO vµ PTNT ®«ng b×nh lµ: - nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­. - NhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. - Ph¸t hµnh kú phiÕu. Nh­ vËy, NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc, biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn tèt c«ng TSC huy ®éng vèn kh«ng ngõng t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao b»ng c¶ VN§, vµ ngo¹i tÖ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn göi. BiÓu ®å1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cña NHNO ®«ng b×nh ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu ®å sau. BiÓu ®å trªn ta thÊy c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cña NHNO vµ PTNT ®«ng b×nh n¨m 2003 bao gåm tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi kú phiÕu. Trong hÖ thèng NHTM nãi chung tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÒ chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng. V× ®©y lµ nguån vèn huy ®éng víi chi phÝ thÊp nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho Nh t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. T¨ng ®­îc tû träng nguån nµy nghÜa lµ NH ®· th¾ng trong kinh doanh kh«ng chØ trong ho¹t ®éng tÝn dông mµ cßn trong c«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng. còng qua biÓu ®å trªn ta thÊy tiÒn göi kú phiÕu chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn huy ®éng. MÆc dï nguån nµy cã chi phÝ cao h¬n so víi c¸c nguån kh¸c nh­ng ®©y lµ nguån chñ ®éng trong kinh doanh. Nh cã thÓ sö dông nguån nµy cho ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n ®ã mét lÜnh vùc ®ang më ra rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng cho NH. TiÒn göi tiÕt kiÖm chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng. TiÒn göi chñ yÕu lµ ng¾n h¹n, ®©y lµ nguån vèn huy ®éng truyÒn thèng cña Nh ®ßi hái ng©n hµng ph¸t huy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nguån vèn cho nH ®¶m b¶o ®­îc c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. BiÓu ®å trªn cho thÊy tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ l¹i chiÕm tû träng rÊt nhá 2%, cÇn cè g¾ng h¬n n÷a trong c«ng t¸c vËn ®éng ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ a. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n­íc, nhiÒu nhµ m¸y míi mäc lªn nh­ng ngo¹i trõ nh÷ng nhµ m¸y liªn doanh víi n­íc ngoµi hoÆc mét sè nhµ m¸y lµm ¨n cã hiÖu qu¶ lµ cã nguån vèn tù cã lín, cßn l¹i ®a sè c¸c doanh nghiÖp cßn lóng tóng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, do hä cã vèn tù cã thÊp. V× thÕ nguån vèn huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ th­êng gi÷ vai trß quan träng ®èi víi mét NH. V× c¸c ng©n hµng lín th­êng ph¸t sinh nh÷ng kho¶n thanh to¸n lín: TiÒn mua nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ nép thuÕ. ®ßi hái c¸c doanh ngiÖp ph¶i göi mét l­îng tiÒn lín vµo tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n ng¾n h¹n, ng©n hµng sÏ huy ®éng ®­îc sè d­ tiÒn göi nµy. V¶ l¹i nh÷ng doanh nghiÖp lín th­êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, møc thu lîi nhuËn lín, do ®ã hä trÝch lËp c¸c quü lín, khi ch­a sö dông hä sÏ göi vµo ng©n hµng. Ngoµi ra tiÒn göi cña c¸c chøc kinh tÕ cßn gióp cho NH n¾m ch¾c ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh, nh÷ng biÕn ®éng vÒ tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nµy. Tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi tõng dù ¸n cña tõng tæ chøc kinh tÕ, gióp ng©n hµng ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶ MÆt kh¸c hiÖn nay ë ViÖt nam tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë c¸c ng©n hµng cßn thÊp, do vËy viÖc t¨ng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong tæng vèn huy ®éng còng lµ mét c¸ch nh»m t¨ng tû träng thanh to¸n nµy. TÝnh dÕn ngµy 31/12/2003 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹i Nh ®«ng b×nh ®¹t 298 tr.® chiÕm 2% trong tæng nguån vèn huy ®éng, tû lÖ nµy cßn rÊt thÊp. BiÓu ®å2: TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ/tæng nguån vèn Nh×n trªn biÓu ®å ta thÊy nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹i ng©n hµng chi nh¸nh trong n¨m t¨ng ®¸ng kÓ. N¨m 2001 nguån nµy t¹i chi nh¸nh chØ cã 136 tr.® ®Õn n¨m 2002 ®¹t 185 tr.® t¨ng 49 tr®. §Õn n¨m 2003 nguån nµy ®¹t 298 tr.® t¨ng 113 tr®. Trong vèn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ chñ yÕu lµ tiÒn VN§, ®©y còng lµ h¹n chÕ cña NH trong viÖc thu ngo¹i tÖ. Th«ng th­êng c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty lín vay vèn t¹i ng©n hµng nµy th× më giao dÞch t¹i ng©n hµng ®ã. Cßn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n quy m« nhá giao dÞch Ýt nªn th­êng vay vèn ë ng©n hµng nh­ng trùc tiÕp thanh to¸n víi nhau b»ng tiÒn mÆt. Do ®ã ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ lµm gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ cã l·i cao, ng©n hµng ph¶i tÝch cùc quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp c¸c c«ng ty lín. Bªn c¹nh ®ã cßn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, nªn më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng phôc vô cho nhu cÇu thanh to¸n qua ng©n hµng. MÆc dï trong n¨m qua, sè vèn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc cã t¨ng lªn nh­ng vÉn ch­a cao so víi sù ph¸t triÓn vÒ sè l­îng còng nh­ vÒ chÊt l­îng c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng cÇn ph¶i chó ý h¬n n÷a ®Õn chiÕn l­îc kh¸ch hµng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua NH võa æn ®Þnh tiÒn tÖ quèc gia võa an toµn thuËn lîi cho kh¸ch hµng, võa t¨ng nguån thu cho Nh. Do ®ã ng©n hµng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu hót l­îng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ nguån thu chñ yÕu cho ng©n hµng thùc hiÖn ®Çu t­. Thùc tÕ hiÖn nay lµ ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c quü tiÕt kiÖm lµ c¸c cöa nhËn tiÒn, n¬i nµo thùc hiÖn tèt vµ nhanh chãng thuËn tiÖn sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn göi tiÒn. Møc thu nhËp t¨ng kh¸ hµng n¨m, do vËy nguån huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n hµng n¨m còng t¨ng rÊt m¹nh. N¨m 2002 tiÒn göi tiÕt kiÖm vµo ng©n hµng lµ 2258 tr® t¨ng 1577tr® so víi n¨m 2001. Nguyªn nh©n tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng trong n¨m nay do trong giai ®o¹n nµy NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vµ uy tÝn cña m×nh víi l·i suÊt ­u ®·i cho nªn ®· thu hót ®­îc kh¸ch hµng. §Õn n¨m 2003 nguån nµy l¹i t¨ng m¹nh so víi n¨m 2002, cô thÓ t¨ng 7035 tr® chøng tá ng©n hµng ®· lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn cña m×nh. Møc t¨ng m¹nh nh­ng tiÒm n¨ng trong d©n cßn rÊt lín. Thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy mét t¨ng cao nh­ng hä vÉn ch­a thùc sù tin t­ëng vµo ®ång tiÒn viÖt nam, thªm vµo ®ã thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®ang s«i ®éng trë l¹i nªn ng­êi d©n gãp vèn ®Çu t­ víi kú väng sÏ cã møc l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt huy ®éng vèn cña ng©n hµng. V× vËy tiÒm n¨ng vèn trong d©n c­ cßn rÊt lín, NH cÇn ph¶i cã nh÷ng quyÕt s¸ch ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó thu hót l­îng tiÒn nhµn rçi nµy mét c¸ch triÖt ®Ó. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm ta sÏ thÊy râ h¬n sù biÕn ®éng cña nguån vèn nµy. B¶ng: 5 B¶ng c¬ cÊu nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm ChØ tiªu 2000 2002 2003 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1.TG d­íi 12 th¸ng 16815 100 28081 100 38587 100 a.TG kh«ng kú h¹n 10568 63 20373 73 29597 77 b.TG cã kú h¹n 6247 37 7708 27 8990 23 3th¸ng 1341 1291 3157 6 th¸ng 4906 6417 5833 Tæng 16815 100 28081 100 38587 100 (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh NHNO vµ PTNT ®«ng b×nh BiÓu ®å3: TiÒn göi tiÕt kiÖm/tæng nguån vèn So s¸nh ChØ tiªu 2002/2001 2003/2002 Tèc ®é % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1.TG d­íi 12 th¸ng 11266 67 10506 37 760 30 a.TG kh«ng kú h¹n 9805 93 9224 45 581 48 b.Tg cã kú h¹n 1461 23 1282 17 179 6 3 th¸ng 6 th¸ng Tæng 11266 68 10506 53 760 30 Nh×n vµo b¶ng so s¸nh ta thÊy tèc ®é tiÒn göi t¨ng dÇn qua c¸c n¨m trong ®ã tiÒn göi d­íi 12 th¸ng t¨ng, tèc ®é t¨ng 30% t­¬ng øng víi 760 tr® trong tæng nguån vèn nh­ng chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng 48% chiÕm 518 ® trong tæng nguån vèn. Nguyªn nh©n lµ do trong ®Þa bµn toµn chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸c hé s¶n xuÊt nhá chñ yÕu lµ kinh doanh hé gia ®×nh, nhu cÇu vay vèn thÊp Nguån tiÒn tiÕt kiÖm lµ mét trong ba bé phËn lín trong tæng nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng, huy ®éng lo¹i nµy lµ nghiÖp vô th­êng xuyªn cña ng©n hµng. Sù biÕn ®éng lo¹i nµy phô thuéc vµo c¬ cÊu thu nhËp cña d©n c­, yÕu tè tiÕt kiÖm trong nÒn kinh tÕ, tû lÖ l¹m ph¸t, t×nh h×nh l·i suÊt huy ®éng cña ng©n hµng vµ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ t©m lý thêi gian...®éng vèn tiÒn göi tiÕt kiÖm ®ù¬c nHTM n­íc ta rÊt quan t©m v× ®©y lµ h×nh thøc huy ®éng quen thuéc víi d©n chóng vµ ®ång thêi cã tiÒm n¨ng rÊt lín ë n­íc ta. Chóng ta biÕt r»ng tiÒn göi tiÕt kiÖm trong d©n c­ ®ù¬c h×nh thµnh tõ hai nguån: tiÒn göi cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng (kh«ng kú h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng) vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm trªn 12 th¸ng (12 th¸ng, 24 th¸ng) nh­ng chñ yÕu vÉn lµ tiÒn göi tiÕt kiÖm d­íi 12 th¸ng ( tiÒn göi ng¾n h¹n ). Nªn sù biÕn ®æi cña 2 nguån nµy cã t¸c ®éng ®Õn sù biÕn dæi nãi chung. Trong n¨m 2001 tiÒn göi tiÕt kiÖm d­íi 12 th¸ng t¨ng 11266 tr.®, víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 67%. §Õn n¨m 2002 nguån nµy t¨ng 10506 tr®. ®iÒu nµy chøng tá ng©n hµng trong thêi kú nµy ®· thu hót ®­îc mét l­îng kh¸ch hµng lín cµng chøng tá ng©n hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Nh×n chung tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ vµo ng©n hµng cµng t¨ng lªn vÒ quy m« bëi v× hä muèn t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n vµ gia ®×nh th«ng qua tiÒn l·i mµ ng©n hµng tr¶ cho hä, v× ®¶m b¶o vÒ tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ vÒ bÝ mËt vÒ thu nhËp, thuËn tiÖn cho chi tr¶ khi cÇn thiÕt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao ngµy cµng t¨ng l­îng tiÒn vèn nhµn rçi trong d©n c­ t¹i chi nh¸nh nãi riªng vµ t¹i c¸c NHTM nãi chung. Ng©n hµng ph¶i thùc sù t¹o ®­îc lßng tin cho d©n c­ khi hä göi tiÒn. b. TiÒn göi kú phiÕu Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh kú phiÕu cã lÏ lµ biÖn ph¸p cho phÐp huy ®éng ®­îc mét sè vèn lín nhanh v× l·i suÊt huy ®éng cña lo¹i nµy rÊt lín, viÖc ph¸t hµnh nh»m môc ®Ých huy ®éng t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ vay vèn thùc hiÖn ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi thu hót mét l­îng tiÒn mÆt tõ l­u th«ng gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t. BiÓu ®å 4: Tû träng nguån tiÒn göi kú phiÕu/tæng nguån vèn TiÒn göi kú phiÕu ®­îc sö dông vµo môc ®Ých riªng cña ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l­îng tiÒn göi t¨ng lªn râ rÖt vµ chiÕm mét tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng. §iÒu nµy chøng tá trong thêi gian qua ng©n hµng ®· sö dông hÕt vèn huy ®éng, do vËy nhu cÇu vÒ vèn huy ®éng cÇn ®Õn tiÒn ph¸t hµnh kú phiÕu. ®©y lµ b­íc khëi s¾c cho ng©n hµng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Çu ra cho m×nh. N¨m 2001 l­îng tiÒn göi kú phiÕu t¹i ng©n hµng ®¹t 2741 tr®, ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 545tr ® so víi n¨m 2001 tû lÖ t¨ng 10% nh×n lªn biÓu ®å ta thÊy n¨m 2003 tiÒn göi kú phiÕu lµ 5818 tr® t¨ng 136% tøc lµ t¨ng 3349 tr® t¨ng 53%, tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng 3,9%, tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng 40%, tèc ®é t¨ng cña tiÒn göi tiÕt kiÖm cßn chËm h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña kú phiÕu cã thÓ do l·i suÊt cña vµ thêi h¹n cña kú phiÕu kh«ng hÊp dÉn víi kh¸ch hµng, nªn hä chuyÓn sang h×nh thøc kh¸c thuËn tiÖn h¬n, hoÆc lµ do nhu cÇu vÒ vèn kh«ng cÇn dïng nhiÒu ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm, do vËy ng©n hµng ®· chuyÓn sang göi tiÒn b»ng h×nh thøc kh¸c. ViÖc ph¸t hµnh kú phiÕu ng©n hµng còng cã nhiÒu h¹n chÕ: chi phÝ cho viÖc ph¸t hµnh lín, møc l·i suÊt cao (cao h¬n so víi l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n) thªm vµo ®ã lµ viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu kh«ng liªn tôc mµ ph¶i theo tõng ®ît. H¬n n÷a nhiÒu khi viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu víi môc ®Ých t¨ng nguån vèn huy ®éng nh­ng trong thùc tÕ nguån vèn huy ®éng t¨ng rÊt Ýt mµ chØ cã sù thay ®æi trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng mµ th«i. Do ®ã khi ph¸t hµnh kú phiÕu, ng©n hµng cÇn ph¶i lùa chän h×nh thøc ph¸t hµnh kú phiÕu, ng©n hµng cµc ph¶i lùa chän h×nh thøc ph¸t hµnh vµ thêi h¹n cho phï hîp. CH¦¥NG 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn Ng¾n h¹n t¹i nHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh. Nh÷ng thµnh tùu vµ tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ng©n hµng. C«ng t¸c huy ®éng vèn lµ nguyªn t¾c ®¶m b¶o nguyªn t¾c cho ho¹t ®éng ng©n hµng, v× vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn sù thµnh b¹i cña ng©n hµng trªn ng©n hµng th­¬ng tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù chØ ®¹o, gióp ®ì s¸t sao cña NHNO vµ PTNt ViÖt Nam, §¶ng uû, UBND thÞ trÊn r¹ng ®«ng cïng víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng cho nªn NHNO vµ PTNt §«ng b×nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng. Nguån vèn t¨ng tr­ëng qua tõng th¸ng, tõng quý. C¶ n¨m ®· ®¹t vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch NHNO vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam giao. Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®«ng b×nh huy ®éng vèn kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ, hµng n¨m cßn ®iÒu chuyÓn mét l­îng lín vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®«ng b×nh trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng kh¸ m¹nh. So víi tèc ®é t¨ng tr­ëng toµn nghµnh n¨m 2003 ®· v­ît 12% so víi kÕ ho¹ch. Nguån vèn ng©n hµng lu«n ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tÝn dông ®Õn víi ng©n hµng, lu«n ®¶m b¶o cho ng©n hµng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng. Kh«ng dõng l¹i ë ®ã ng©n hµng §«ng b×nh cßn cã l­îng vèn d­ thõa ®iÒu chuyÓn ®Ó ®Çu t­ cho c¸c vïng kinh tÕ kh¸c. Ng©n hµng ®· lu«n coi träng nghiÖp vô ®Çu t­ tÝn dông coi ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong kinh doanh ®¶m b¶o d­ nî t¨ng tr­ëng, an toµn vµ cã hiÖu qu¶. C¸n bé tÝn dông lu«n b¸m s¸t ®Þa bµn, n¾m b¾t nhu cÊu cña kh¸ch hµng lµ kÕt qu¶ kinh doanh cña NH c¸n bé ng©n hµng lu«n cã t¸c phong giao dÞch vµ th¸i ®é phôc vô v¨n minh, lÞch sù. Do ®ã hµng n¨m sè l­îng kh¸ch hµng cña ng©n hµng t¨ng nhanh trong thêi gian qua, NHNO vµ PTNT §«ng B×nh ®· ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt n¨ng ®éng, s¸t víi diÔn biÕn thÞ tr­êng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, ®¶m b¶o vèn cho c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu ra vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Nh÷ng ®Þnh h­íng kinh doanh cña NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh. Theo chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 n©ng møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi tõ 350-390USD/ng­êi/n¨m lªn 5000-6000. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy chóng ta ph¶i tËp trung mäi nguån lùc trong n­íc, mäi ng­êi d©n ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Theo kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi khi b­íc vµo giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th× kh«ng n­íc nµo l¹i kh«ng ë t×nh tr¹ng thiÕu vèn trÇm träng. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i biÕt tËn dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn trong n­íc vµ ngoµi n­íc nhÊt lµ nguån vèn trong n­íc, ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi cña nÒn kinh tÕ tr¸nh sù phô thuéc cña c¸c n­íc t­ b¶n. Ng©n hµng lµ mét t¸c nh©n quan träng ®Ó cung øng vèn trong nÒn kinh tÕ. v× vËy cïng víi c¸c ng©n hµng kh¸c, NHNO vµ PTNT chi nh¸nh §«ng b×nh cÇn tÝch cùc kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ng¾n h¹n, tËp trung c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi ph­¬ng ch©m lµ v­ît qua khã kh¨n, thö th¸ch tranh thñ thêi c¬ vµ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn, gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng tr­ëng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng. Muèn thùc hiÖn chiÕn lù¬c ®ã, muèn gi÷ ®­îc vÞ thÕ vai trß chñ lùc trong ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, muèn trë thµnh mét ng©n hµng lín m¹nh tr­íc hÕt ph¶i cã vèn vµ vèn t¨ng tr­ëng ngµy mét cao. Nh­ vËy ®Þnh h­íng cña NHNO vµ PTNt chi nh¸nh ®«ng b×nh ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi lµ: -T¹o uy tÝn h¬n n­a vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña NH ®èi víi tæ chøc kinh tÕ. Duy tr× më réng quan hÖ víi c¸c nghµnh, c¸c nguån vèn lín nh»m t¹o nguån cho chi nh¸nh vµ toµn nghµnh ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng. TËp trung më réng m¹ng l­íi huy ®éng vèn ng¾n h¹n trong d©n c­ vµ dÞch vô trong c¸c doanh nghiÖp lín, phÊn ®Êu n¨m 2004 sÏ huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn nhiÒu h¬n n÷a. T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ng©n hµng nh»m n©ng cao chÊt l­îng néi bé vµ æn ®Þnh cña ng©n hµng. T¹o ra mét bé m¸y ®ång bé vµ æn ®Þnh víi nhiÒu c¸n bé cã tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng víi tr×nh ®é cña ng©n hµng. X©y dùng ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong ng©n hµng nh»m môc tiªu h×nh thµnh bé m¸y gän nhÑ, cã hiÖu lùc. §¬n gi¶n tèi ®a ho¸ thñ tôc göi vµ rót tiÒn, nh»m ®em l¹i sù tiÖn lîi cho ng­êi göi tiÒn, nhiÖm vô c¶i c¸ch cña ng©n hµng víi ph­¬ng ch©m lµ: c¸i g× cã lîi cho kh¸ch hµng lµ cã lîi cho m×nh. Nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh ®«ng b×nh ®uùc x¸c ®Þnh chñ yÕu lµ tù huy ®éng theo h×nh thøc ®a d¹ng tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ph­¬ng ch©m: ®i vay ®Ó cho vay theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ång thêi kh«ng ngõng më réng c¸c quan hÖ quèc tÕ nh»m t¨ng c­êng c¸c nguån vay tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, t¨ng dÞch vô uû th¸c ®Çu t­. TÝnh to¸n sö dông tæng hoµ c¸c lo¹i nguån vèn, coi ®©y lµ lîi thÕ c¹nh tranh cã tÝnh chiÕn l­îc cña NHNO vµ PTNT chi nh¸nh ®«ng b×nh, cÇn khai th¸c triÖt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr­ëng ph¸t triÓn kinh tÕ, gãp phÇn lu©n chuyÓn tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶, æn ®Þnh tiÒn tÖ mang l¹i doanh lîi cho NH. Ngoµi nh÷ng ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n, nHNO vµ PTNt chi nh¸nh §«ng B×nh cßn ®­a ra nh÷ng ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng n¨m tíi C«ng t¸c tÝn dông: trªn c¬ së qu¶n lý chÆt chÏ c¸c dù ¸n ®· ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m tr­íc cña c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t diÔn biÕn cña nÒn kinh tÕ tõng ngµnh nghÒ ®Ó më réng ph¸t triÓn tÝn dông, trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông g¾n víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. Më réng nh÷ng kh¸ch hµng vay vèn lµ nh÷ng doang nghiÖp lín kinh doanh cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn theo vay c¶i thiÖn ®êi sèng d©n c­ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng Kinh doanh ®èi ngo¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi, khai th¸c tÝch cùc nguån ngo¹i tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp ngo¹i tÖ lµm hµng xuÊt khÈu. X©y dùng vµ më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn, t¨ng c­êng giao dÞch vµ ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. ®Èy m¹nh thanh to¸n quèc tÕ, cñng cè uy tÝn khuyÕn khÝch ®Çu t­ cho kh¸ch hµng lµm hµng xuÊt khÈu nh»m t¨ng c­êng tiÒm lùc ngo¹i tÖ trong ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, ®¶m b¶o nguyªn t¾c cho kh¸ch hµng më L/C t¹i chi nh¸nh. Chi nh¸nh ®· vµ ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn ®Þnh h­íng cña m×nh vµ cña NHNO ViÖt Nam v¬Ý ph­¬ng ch©m “v÷ng ch¾c trong t¨ng tr­ëng, hiÖu qu¶ an toµn trong kinh doanh” chi nh¸nh phÊn ®Êu huy ®éng vèn ng¾n h¹n t¨ng 12% so víi n¨m 2003 tæng d­ nî cho vay ng¾n h¹n t¨ng 145,dÞch vô phÝ t¨ng 5%. Muèn thùc hiÖn tèt môc tiªu trªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n §«ng b×nh cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng biÖn ph¸p ®­a ra. Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n. Qua thùc tÕ ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng, c«ng t¸c huy déng cã t¨ng tr­ëng nh­ng tèc ®é cßn thÊp. Quy m« nhá ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña thÞ tr­êng chi phÝ huy ®éng v·n cßn cao lµm cho l·i suÊt ®Çu vµo kh¸ cao. Ng©n hµng ch­a tËn dông hÕt kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ng¾n h¹n. C«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n ®· ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu ra vµ cßn ®iÒu chuyÓn mét l­îng vèn d­ thõa vÒ ng©n hµng cÊp trªn nh­ng thùc tÕ trªn ®Þa bµn ta thÊy chi nh¸nh cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu h¬n n÷a. ChÝnh nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña ng©n hµng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng vµ tiÒm n¨ng s½n cã cña ng©n hµng, h¹n chÕ tiÒm n¨ng ph¸t huy thÕ m¹nh s½n cã cña m×nh. §©y ch×nh lµ ®iÓm yÕu cña ng©n hµng trong chiÕn l­îc c¹nh tranh. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn ng¾n h¹n t¹i nHNO vµ pTNt ®«ng b×nh. Qua viÖc nghiªn cøu néi dung vµ chÊt l­îng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cã thÓ thÊy ho¹t ®éng cña chi nh¸nh nãi chung vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n nãi riªng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ ph¸t huy tÝnh tù chñ s¸ng t¹o. ChiÕn l­îc huy ®éng vèn ng¾n h¹n h­íng vµo thÞ tr­êng trong n­íc lµ mét chñ tr­¬ng ®óng ®¾n, gióp cho ng©n hµng khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ trªn tinh thÇn ph¸t huy néi lùc. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vÉn cßn khã kh¨n h¹n chÕ, do ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè chñ quan vµ kh¸ch quan. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt lµ t×m gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña chi nh¸nh trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng cña chi nh¸nh. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng huy ®éng vèn ng¾n h¹n cÇn ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau: T¹o tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cho chi nh¸nh trong viÖc ®iÒu chØnh khèi l­îng vµ c¬ cÊu vèn Ph¸t triÓn nguån vèn ®ång thêi tiÕt kiÖm chi phÝ Ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ cña vèn huy ®éng ng¾n h¹n víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Trªn c¬ së c¸c yªu cÇu ®ã, ng©n hµng cã thÓ sö dông mét sè gi¶i ph¸p sau. TiÕp tôc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ng¾n h¹n c¶ vÒ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, t¨ng nhanh nguån vèn kinh doanh. a. Vai trß cña ®a d¹ng ho¸ Tõ l©u c¸c lý thuyÕt kinh tÕ ®· chØ râ vai trß cña ®a d¹ng ho¸ trong viÖc gi¶m rñi ro, t¨ng lîi nhuËn cho c¸c danh môc ®Çu t­, cÇn gi÷ sè vèn ®Çu t­ d­íi cµng nhiÒu h×nh thøc cµng tèt. §èi víi ng­êi göi tiÒn khi cã tiÒn nhµn rçi muèn t×m lîi Ých trªn sè tiÒn ®ã hä cã thÓ lùa chän: hoÆc ®em ®Çu t­ trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, vµo cæ phiÕu, bÊt ®éng s¶n, hoÆc göi tiÒn vµo c¸c ng©n hµng. göi tiÒn vµo ng©n hµng xÐt trªn khÝa c¹nh bá vèn ra ®Ó thu vÒ lîi tøc trªn vèn còng nh­ mét h×nh thøc ®Çu t­, trong ®ã mçi h×nh thøc thu hót vèn cña ng©n hµng sÏ lµ mét c¬ héi ®Çu t­. Sù ®a d¹ng hãa v× thÕ sÏ ®em l¹i cho ng©n hµng nhiÒu tiÖn Ých. Thø nhÊt: Ng©n hµng cã thÓ thu hót tèi ®a nguån vèn tõ mäi ho¹t ®éng ®èi t­îng, mµ kh«ng ph¶i t¨ng chi phÝ nhu cÇu göi tiÒn cña nhiÒu lo¹i ®èi t­îng ®uîc tho¶ m·n, nhê ®ã ng©n hµng cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó h¬n c¸c nguån vèn tiÒm n¨ng mµ kh«ng cÇn ph¶i t¹o thªm sù hÊp dÉn b»ng c¸ch t¨ng l·i suÊt nªn chi phÝ huy ®éng kh«ng ®¸ng kÓ. Mét ng­êi cã vèn muèn göi vµo ng©n hµng còng cã thÓ sö dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó h­ëng nh÷ng lîi Ých kh¸c nhau mµ mçi h×nh thøc ®ã mang l¹i, cã thÓ h×nh thøc nµy ®Ó kiÕm lêi, h×nh thøc kh¸c ®Ó sö dông dÞch vô... H¬n n÷a mçi kho¶n göi d­íi mét d¹ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn kh¸c nhau, phôc vô cho nh÷ng nhu cÇu thµnh tiÒn kh¸c nhau trong t­¬ng lai cña ng­êi göi. Thø hai: Ng©n hµng cã thÓ gi¶m bít khã kh¨n vµ ¸p lùc cho vÊn ®Ò thanh to¸n l­îng tiÒn rót ra ch¼ng h¹n nÕu ng©n hµng chñ yÕu chØ huy ®éng tiÕn göi th× vµo nh÷ng thêi gian nhu cÇu chi tiªu t¨ng lªn l­îng rót cã thÓ lín g©y c¨ng th¼ng vÒ thanh to¸n cho ng©n hµng. Thay vµo ®ã nÕu ng©n hµng cã thªm nhiÒu h×nh thøc kh¸c, lµm gi¶m tû träng tiÒn göi ®¬n thuÇn, khèi l­îng vèn cña ng©n hµng cã kh¶ n¨ng æn ®Þnh vµ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n víi mét c¬ cÊu míi dda d¹ng h¬n gi¶m bít rñi ro thanh to¸n. b. C¸c biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ §­a ra nhiÒu kú h¹n huy ®éng kh¸c nhau: XuÊt ph¸t tõ nhiÒu nhu cÇu kh¸c nhau cña d©n chóng, ng©n hµng cÇn thiÕt huy ®éng nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau ®Ó huy ®éng tèi ®a nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n chóng. HiÖn nay ng©n hµng chØ huy ®éng tiÕt kiÖm ng¾n h¹n kú h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng. Ng©n hµng cÇn huy ®éng lo¹i tiÕt kiÖm 1 th¸ng, 2 th¸ng, v× lo¹i nµy cã chi phÝ huy ®éng thÊp vµ cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu, liªn tôc bëi v× tËn dông ®­îc tiÒn nhµn rçi ®Ó giµnh rÊt lín trong x· héi. C¶i tiÕn h×nh thøc huy ®éng hiÖn cã nh»m t¨ng sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. HiÖn nay muèn rót tiÒn göi tr­íc khi ®Õn h¹n th× ng­êi göi tiÒn ph¶i rót toµn bé, h­ëng l·i suÊt kh«ng kú h¹n cho toµn bé sè tiÒn ®ã trªn thêi gian ®· göi kh«ng kÓ sè tiÒn nhiÒu hay Ýt, göi theo ký h¹n nµo. Quy ®Þnh nµy khiÕn ng­êi göi tiÒn ph¶i ®èi phã b»ng c¸ch chia tiÒn göi thµnh nhiÒu sæ ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i khi cã nhu cÊu ®ét xuÊt ph¶i rót tiÒn tr­íc h¹n. BiÖn ph¸p nµy cña kh¸ch hµng lµm cho c¶ Nh vµ ng­êi göi tiÒn phiÒn hµ v× ph¶i lµm nhiÒu thñ tôc, giÊy tê kh«ng cÇn thiÕt. V× vËy ng©n hµng nªn cho phÐp ng­êi göi tiÒn tiÕt kiÖm cã thÓ rót mét phÇn trong toµn bé sè tiÒn göi tr­íc khi ®Õn h¹n h­ìng l·i suÊt thÊp. §a d¹ng ho¸ c¬ cÊu vµ c¸ch thøc huy ®éng. ViÖc ®a d¹ng ho¸ kh«ng chØ kh«ng chØ thÓ hiÖn ë c¸c c«ng cô kh¸c nhau mµ cßn ë c¬ cÊu huy ®éng. Ng©n hµng nªn c¬ cÊu triÓn khai nhiÒu lo¹i kú h¹n kh¸c nhau vµ huy ®éng b»ng c¶ VND vµ ngo¹it tÖ vµ vµng cho cïng mét lo¹i c«ng cô. t­¬ng øng víi mçi kú h¹n vµ lo¹i tiÒn cã mét l·i suÊt riªng, nh­ng kh«ng nªn ph©n biÖt l·i suÊt tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi d©n c­ mµ chØ c¨n cø vµ ph­¬ng thøc tr¶ l·i vµ göi tiÒn. Nh­ ®· ph©n tÝch trong phÇn thùc tr¹ng ë trªn, kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ lµ hÕt søc khã kh¨n, tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ ng©n hµng kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c c«ng cô huy ®éng cña m×nh. ViÖc ®a d¹ng ho¸ b¾t ®Çu tõ viÖc c¶i tiÕn kÕt hîp mét c¸ch linh ho¹t c¸c c«ng cô s½n cã ®Ó huy ®éng vèn hiÖu qu¶ h¬n. Cô thÓ, ng©n hµng cã thÓ ¸p dông mét sè h×nh thøc sau: -TiÕt kiÖm b»ng vµng: T©m lý ng­êi ViÖt Nam tõ x­a ®Õn nay rÊt coi träng vµng, vµng còng lµ ph­¬ng tiÖn dïng ®Ó trao ®æi, bu«n b¸n v× vËy cã thÓ dïng trùc tiÕp vµo ng©n hµng sÏ tiÕt kiÖm cho kh¸ch hµng thêi gian vµ chi phÝ chuyÓn ®æi tõ vµng thµnh tiÒn. Chi nh¸nh nªn triÓn khai viÖc huy ®éng b»ng vµng theo sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy 44% sè tiÒn ®Ó giµnh cña ng­êi d©n lµ nh»m môc ®Ých ®Ó mua vµng vµ ngo¹i tÖ do vËy hÇu nh­ mçi ng­êi d©n ®Òu tÝch tr÷ mét l­îng vµng nhÊt ®Þnh. Nh»m thu ®­îc tèi ®a l­îng vµng nµy NHNN ®· ra quyÕt ®Þnh 432/2000/QD-NHNN ngµy 3/10/2000 vÒ huy ®éng b»ng vµng vµ huy ®éng b»ng VN§ b¶o ®¶m gi¸ trÞ theo vµng. Trong thêi gian tíi chi nh¸nh nªn triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh trªn nh»m t»n l­îng vèn huy ®éng ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. -TiÕt kiÖm x©y dùng nhµ ë: H×nh thøc nµy hiÖn nay ®· cã nh­ng ch­a ph¸t triÓn m¹nh ë n­íc ta, cÇn ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy t¸c dông hç trî ®êi sèng nh©n d©n. Ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn cho vay bæ sung víi kh¸ch hµng göi tiÒn tiÕt kiÖm x©y dùng nhµ ®Ó hä cã ®ñ sè tiÒn mua nhµ cÇn thiÕt theo l·i suÊt tho¶ thuËn víi ®iÒu kiÖn kh¸ch hµng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ sè d­ tiÒn göi ®· ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh so víi gi¸ trÞ nhµ theo quy ­íc cña ng©n hµng khi cã dÊu hiÖu khã thu håi mãn nî. Ng©n hµng cã thÓ l¸y l¹i tiÒn b»ng c¸ch ph¸t m·i ng«i nhµ kh¸ch hµng mua mµ ng©n hµng ®ang n¾m gÜ giÊy tê. TiÕt kiÖm x©y dùng(hoÆc mua s¾m tµi s¶n) lµ mét h×nh thøc hÊp dÉn kh«ng nh÷ng gióp më réng h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng do ®· mang l¹i sù hç trî ®¾c lùc ®èi víi ng­êi göi tiÒn mµ cßn t¹o thªm mét kªnh míi ®Ó më réng tÝn dông, gi¶ quyªt ®Çu ra cho l­îng vèn cßn nhµn rçi cña NH. -Tµi kho¶n c¸ nh©n, thÎ thanh to¸n HiÖn nay ë chi nh¸nh, c¸c h×nh thøc nµy ®· ®­îc triÓn khai nh­ng còng ch­a ®­îc sö dông rçng r·i. Trªn thùc tÕ ®ã lµ nh÷ng h×nh thøc tiªn tiÕn mang l¹i nhiÒu thuËn tiÖn cho ng­íi sö dông vµ gi¶m bít ®­îc g¸nh nÆng cña viÖc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cña nh÷ng ho¹t ®éng thanh to¸n ph¸t sinh. Th­êng xuyªn nh­ tr¶ l­¬ng, tr¶ c¸c dÞch vô c«ng céng nh­: tiÒn ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i: v× vËy nÕu ph¸t triÓn m¹nh h×nh thøc nµy th× ®©y sÏ lµ nh÷ng nguån vèn kh«ng nhá mµ ng©n hµng cã thÓ tËn dông, ®ång thêi cã thªm nguån thu tõ c¸c dÞch vô thanh to¸n. C¸c h×nh thøc nµy ch­a thùc sù ph¸t triÓn kh«ng ph¶i do kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu mµ hä ch­a cã thãi quen sö dông. V× vËy vÉn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt nÕu ng©n hµng cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tuyªn truyÒn. - Tr¸i phiÕu cã kú h¹n vµ mÖnh gi¸ ®a d¹ng HiÖn nay trong c¬ cÊu huy ®éng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®«ng b×nh ®· cã: +ChÝnh s¸ch ­u ®·i: §Ó cho kh¸ch hµng cµng thªm tin t­ëng vµ tÝn nhiÖm ng©n hµng h¬n n÷a t¹o ®iÒu kiÖn cho hai bªn quan hÖ tèt h¬n. Nh­ng vÊn ®Ò chÝnh lµ chÝnh s¸ch ­u ®·i nh­ thÕ nµo ? Ng©n hµng cã thÓ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî vèn b»ng c¸ch h¹ bít møc l·i suÊt cho vay ë møc cã thÓ cho phÐp, vµ ng­îc l¹i khi kh¸ch hµng cã sè d­ tiÒn göi cµng lín th× l·i suÊt tiÒn göi cµng t¨ng ë møc cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ ®øng ra b¶o l·nh thanh to¸n, cung cÊp th«ng tin t­ vÊn cho kh¸ch hµng cña m×nh. c. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý - Môc ®Ých cña chÝnh s¸ch l·i suÊt Mçi ng©n hµng ®Òu cã chiÕn l­îc kinh doanh riªng, trong ®ã chiÕn l­îc l·i suÊt lµ mét bé phËn quan träng. L·i suÊt lµ yÕu tè t¹o thµnh phÇn lín thu nhËp vµ chi phÝ. V× vËy mäi biÕn ®éng vÒ l·i ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Òn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Do tÇm quan träng cña l·i suÊt mµ viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt nhÊt lµ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý cã thÓ ®¹t nh÷ng môc ®Ých + Huy ®éng ®ñ vèn cho c¸c môc ®Ých sö dông. + §¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cña ng©n hµng so víi ng©n hµng kh¸c trong viÖc thu hót vèn vµ cho vay. + §¶m b¶o lîi nhuËn ng©n hµng -Tæ chøc thùc hiÖn: ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña ng©n hµng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng vèn huy ®éng còng nh­ chi phÝ cña kho¶n vèn ®ã. §ång thêi viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cho c¸c lo¹i h×nh huy ®éng kh¸c nhau, c¸c møc kú h¹n kh¸c nhau ng©n hµng lu«n ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè: ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN chÝnh s¸ch l·i suÊt cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ phh¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña c¸c ng©n hµng kh¸c T×nh h×nh t¨ng tr­ëng biÕn déng tû gi¸. C¸c yÕu tè t©m lý, thÞ hiÕu kh¸ch hµng ViÖc Ên ®Þnh l·i suÊt cña ng©n hµng tr­íc hÕt ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ l·i suÊt cña NHNN ®­a ra víi c¸c tæ chóc tÝn dông, l·i suÊt còng ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy luËt vÒ cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng, trong ®ã l·i suÊt ®Çu ra quyÕt ®Þnh l·i suÊt ®Çu vµo, thÓ hiÖn huy ®éng vèn ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së sö dông vèn. Trong ph¹m vi l·i suÊt c¬ b¶n vµ biªn ®é giao ®éng ®­îc phÐp thùc hiÖn trªn c¬ së l·i suÊt cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam, chi nh¸nh ng©n hµng ph¶i ®­a ra ®­îc mét l·i suÊt cã tÝnh c¹nh tranh hÊp dÉn víi kh¸ch hµng t¹o ®­îc lîi thÕ so s¸nh nµo ®ã víi c¸c ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn ph¶i tÝnh sao cho l·i suÊt lu«n ph¶i thùc d­¬ng linh ho¹t ®Ó ®¶m b¶o ®­îc c¶ quyÒn lîi cña c¶ ng©n hµng vµ cña c¶ ng­êi göi tiÒn tøc lµ dïng l·i suÊt lµm ®ßn bÈy ®Ó t¹o ra sù tù chñ n¨ng ®éng trong huy ®éng vèn. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng cã thÓ ®øng v÷ng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh b»ng l·i suÊt víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Thªm vµo ®ã ng©n hµng ph¶i cã l·i suÊt hîp lý gi÷a hai lo¹i l·i suÊt nµy ®Ó ®¶m b¶o huy ®éng vèn ng¾n h¹n ®­îc c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o c©n ®èi trong viÖc sö dông vèn. ViÖc ¸p dông møc l·i suÊt tiÒn göi ng¾n h¹n nªn thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi trung vµ dµi h¹n ®Ó tr¸nh d­ thõa tiÒn göi ng¾n h¹n g©y khã kh¨n vµ mÊt an toµn trong kinh doanh cña ng©n hµng. Ng©n hµng còng nªn cã nh÷ng ­u ®·i vÒ l·i suÊt, víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nh÷ng kho¶n tiÒn lín, nhê ®ã ng©n hµng cã thÓ kiÓm so¸t l­îng tiÒn ch¶y vµo ®¶m b¶o mét c¬ cÊu vèn an toµn, hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc nh÷ng tû lÖ theo kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ vèn ng¾n h¹n. - N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn ng¾n h¹n. nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n chØ thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ khio nã ®­îc sö dông ®óng lóc ®óng chç v× vËy viÑc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng¾n h¹n cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ng¾n h¹n. ®Ó lµm ®ùoc ®iÒu nµy ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: + N©ng cao chÊt l­îng sö dông vèn. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t déng sö dông vèn th­êng xuyªn nhÊt cña mét ng©n hµng. ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t chÊt l­îng cao gióp cho ng©n hµng h¹n chÕ rñi ro, ®¶m b¶o thu håi vèn ®óng thêi h¹n ®Ó tiÕp tôc cho vay. Nh÷ng th«ng tin vÒ më réng tÝn dông cÇn chÝnh x¸c, ®Ó trªn c¬ së ®ã ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc huy ®éng vèn cho nh÷ng kú h¹n tiÕp theo, ®¶m b¶o cho ng©n hµng lu«n cã ®ñ vèn cho c¸c nhu cÇu kinh doanh, tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña viÖc ø ®éng vèn. + N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn. Lµ mét chi nh¸nh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ phat triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, chi nh¸nh ng©n hµng ®«ng b×nh dùa trªn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ ®Þnh, nghÞ quyªt cña H§QT NHNO vµ PTNT vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn, do ®ã chi nh¸nh huy ®éng ®­îc khèi l­îng vèn lín h¬n kÕ ho¹ch th× sÏ ®­îc ®iÒu chuyÓn vÒ NHNN ViÖt Nam ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c chi nh¸nh kh¸c trong hÖ thèng vµ ng­îc l¹i. Do ®ã chi nh¸nh ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc huy ®éng vèn ng¾n h¹n cho phï hîp víi nhu cÇu vµ môc ®Ých sö dông vèn cña chi nh¸nh nãi riªng vµ NHNN viÖt nam nãi chung. - Quan t©m ®Õn c«ng t¸c tiÕp thÞ trong ng©n hµng Ho¹t déng trong nÒn kinh thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, viÖc më réng kh¸ch hµng lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. V× vËy muèn n©ng cao chÊt l­îng huy ®éng vèn ng¾n h¹n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt c¸c nhu caµu vÒ vèn ®Ó cho vay, ®Çu t­. Ng©n hµng còng cÇn tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc nghiªn cøu thÞ truêng. HiÓu s©u s¾c vÒ thÞ tr­êng. N¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè quan träng gióp ng©n hµng ®­a ra ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch häp lý vÒ s¶n phÈm huy ®éng vèn vµ l·i suÊt t­¬ng øng còng nh­ ®­a vµo thùc hiÖn c¸c lo¹i dÞch vô míi phï hîp víi nhu cÇu x· héi. ViÖc ph¸t hiÖn c¸c nhu cÇu míi trong x· héi còng gióp ng©n hµng cã ®­îc mét lîi thÕ tiÒm n¨ng c¹nh tranh trong viÖc thu hót kh¸ch hµng. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô cñng cè uy tÝn ng©n hµng. Uy tÝn cña ng©n hµng dùa trªn con m¾t cña kh¸ch hµng ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ tµi chÝnh mµ ng©n hµng ®¹t ®­îc vµ chÊt l­îng c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng, trong ®ã chÊt l­îng phôc vô lµ yÕu tè dÔ nhËn biÕt h¬n c¶. ChÊt l­îng phôc vô cña ng©n hµng thÓ hiÖn ë nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­ møc ®é phong phó cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng, thêi gian phôc vô, th¸i ®é phôc vô, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé ng©n hµng c¸c tiÖn Ých vµ sù tho¶i m¸i cña ng­êi sö dông dÞch vô...V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ cñng cè uy tÝn trong lßng thÞ tr­êng ng©n hµng cÇn quan t©m, thùc hiÖn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh­: Më réng c¸c dÞch vô ng©n hµng + H­íng dÉn t­ vÊn cho kh¸ch hµng: kh¸ch hµng khi ®Õn víi ng©n hµng cã thÓ ch­a hiÓu biÕt râ vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ ng©n hµng cã thÓ cung øng Nh©n viªn giao dÞch cã thÓ h­íng dÉn cho kh¸ch hµng lùa chän h×nh thøc phï hîp nhÊt, ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn g­Ø tiÒn hay ®Çu t­ + DÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ Trong dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­, ng©n hµng h­íng dÉn kh¸ch hµng, x©y dùng mét dù ¸n, lùa chän mét h×nh thøc s¶n xuÊt s¶n phÈm c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt tÝnh to¸n nguån tµi trî cho dù ¸n víi l·i suÊt tiÒn vay cã lîi nhÊt, trong viÖc tham gia thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ng©n hµng t­ vÊn vÒ khèi l­îng vèn vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó tham gia thÞ tr­êng tiÒn tÖ ng¾n ngµy h­ëng l·i suÊt cao. Lµm tèt c«ng t¸c nµy ng©n hµng trë thµnh mét ®iÓm tùa kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp d©n chóng. V× thÕ klh¸ch hµng sÏ tin t­ëng vµ trung thµnh vµo ng©n hµng h¬n n÷a tõ ®ã sÏ ký göi tiÒn cña m×nh vµo ng©n hµng vµ khi hä cÇn vay vèn t¹i ng©n hµng. + DÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh C¸n bé ng©n hµng rÊt am hiÓu vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng cã thÓ triÓn khai c¸ch thøc t­ vÊn tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph©n tÝch tµi chÝnh...V× lµm nh­ vËy ng©n hµng võa kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ång thêi lµ chç dùa cho kh¸ch hµng truyÒn thèng cña m×nh. + T­ vÊn vÒ ph¸p luËt. c¸n bé ng©n hµng lµ nh÷ng ng­êi hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, ®Æc biÖt lµ c¸n bé tÝn dông, nªn ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ lÜnh vùc nµy. + DÞch vô t­ vÊn tiÒn göi. Ng©n hµng h­íng d·n cho kh¸ch hµng nªn göi tiÒn theo h×nh thøc nµo, thêi gian bao l©u ®Ó ®¸p øng d­îc nhu cÇu rót tiÒn ®Ó sö dông cña kh¸ch hµng l¹i võa gióp cho kh¸ch hµng cã thu nhËp cao. - C«ng t¸c c¸n bé: C«ng t¸c c¸n bé lµ mét gi¶i ph¸p quan träng h­íng vµo viÖc ph¸t triÓn yÕu tè con ng­êi. Bªn c¹nh c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× vÊn ®Ò nh©n lùc lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi chñ thÓ kinh doanh trong viÖc ®¶m b¶o mét sù ph¸t triÎn æn ®Þnh,v÷ng m¹nh nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ mµ ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh nh¹y c¶m cao nh­ ho¹t ®éng ng©n hµng, nh÷ng sai sãt vi ph¹m trong c«ng t¸c nghiÖp vô còng nh­ qu¶n lý ®iÒu hµnh th­êng ®Òu b¾t ®Çu tõ yÕu tè nh©n sù. - Ph­¬ng thøc phôc vô kh¸ch hµng VÊn ®Ò thñ tôc giÊy tê trong giao dÞch còng cÇn ®­îc c¶i tiÕn theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸ vµ hiÖu qu¶ khi cÇn nh©n viªn nªn gi¶i thÝch vµ gióp dì thùc hiÖn nh÷ng kh©u thñ tôc cÇn thiÕt cho kh¸ch hµng, gi¶m bít thñ tôc, gi¶m thêi gian chi phÝ giao dÞch. Ng©n hµng còng cho phÐp kh¸ch hµng thùc hiÖn viÖc göi tiÒn t¹i nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. Nh­ng viÖc nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng, tr¸nh hiÖn t­îng con dÊu ch÷ ký hay th«ng tin sai lÖch C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o Sù hiÓu biÕt vµ th¸i ®é thiÖn c¶m cña kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖ më réng ho¹t ®éng cña ng©n hµng. ChÊt l­îng dÞch vô ®­îc n©ng cao vÉn lµ ®iÓm mÊu chèt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi cu¶ ng©n hµng nh­ng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ngµy cµng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp naß. Ng©n hµng ph¶i lµm sao cho mäi ng­êi biÕt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho ng­êi d©n thÊy ®­îc nh÷ng tiÖn Ých khi giao dÞch víi kh¸ch hµng. V× hiÖn nay nãi tíi ng©n hµng mäi ng­êi kh«ng biÕt ph¶i lµm g× vµ lµm nh­ thÕ nµo ®Ó giao dÞch v¬Ý ng©n hµng cho nªn nhiÒu ng­êi muèn göi vµo ng©n hµng còng ng¹i. Nh­ vËy ng©n hµng cµng ph¶i ®Èy m¹nh ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi b¸o v« tuyÕn còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn giao dÞch hµng ngµy sÏ lµm cho kh¸ch hµng hiÓu biÕt chÝnh x¸c h¬n, tin t­ëng h¬n lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng, tõ ®ã sÏ lùa chän ng©n hµng lµm n¬i göi tiÒn vµo giao dÞch. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng sÏ lùa chän h×nh thøc khuyÕn m·i tÆng quµ cho kh¸ch hµng, hay tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ ng©n hµng ChÊt l­îng phôc vô vµ tiÕng t¨m cña ng©n hµng lµ yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn lîi thÕ cña ng©n hµng trong c¹nh tranh mµ vÉn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, nhÊt lµ l·i suÊt huy ®éng vèn ng¾n h¹n. Qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña ng©n hµng hiÖn ®¹i chñ yÕu lµ phi l·i suÊt th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô thu hót kh¸ch hµng nhê sù tho¶ m·n tèi ®a c¸c nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ vµ cña kh¸ch hµng. Mét ng©n hµng cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i dÞch vô tèt ®a d¹ng thñ tôc nhanh chãng gän nhÑ hiÓn nhiªn cã ­u thÕ h¬n c¸c ng©n hµng cã c«ng nghÖ l¹c hËu, dÞch vô h¹n chÕ, kh¸c víi c¹nh tranh vÒ l·i suÊt th× c¹nh tranh vÒ khoa häc c«ng nghÖ lµ kh«ng cã giíi h¹n. Do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi ng©n hµng lµ ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu phôc vô míi víi sè l­îng kh¸ch hµng ngµy cµng lín vµ ®ßi hái ngµy cµng cao, tõ ®ã míi n©ng cao ®­îc søc m¹nh thu hót ®­îc nhiÒu vèn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ng©n hµng cã khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng tèt nhÊt th× sÏ huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn h¬n cô thÓ lµ: - C¶i c¸ch thñ tôc ®¬n gi¶n, râ rµng t¹o ®­îc niÒm tin cho ng­êi göi tiÒn, cÇn rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn nghiÖp vô c¾t bít nh÷ng kh©u kh«ng cÇn thiÕt - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi mét c¸ch ®ång bé khoa häc ph¸t triÓn, khoa häc c«ng nghÖ ng©n hµng víi hÖ thèng c¸c m¸y vi tÝnh dµn tr¶i c¸c phßng c¸c bµn tiÕt kiÖm trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn, cã gi¶i ph¸p ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn ngay nh­ng còng cã gi¶i ph¸p thùc hiÖn tõ tõ, tõng b­íc cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. Mét sè kiÕn nghÞ. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. HiÖn nay chóng ta ®· cã luËt tæ chøc tÝn dông, víi nhiÒu quy ®Þnh míi, nhiÒu néi dung míi thÓ hiÖn tÝnh chÊt tiÕn bé phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn trong luËt v·n cßn mét sè ®iÓm ch­a râ rµng nh­ quy ®Þnh vÒ vèn tù cã cña ng©n hµng, quy ®Þnh vÒ c¸c néi dung ho¹t ®éng huy ®éng vèn c¸c quy ®Þnh vÒ chØ tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng... C¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt cÇn ®­îc ban hµnh vµ quy ®Þnh mét c¸ch cã hÖ thèng h¬n ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh, tiÒn tÖ tÝn dông ®Òu ®­îc luËt ph¸p ho¸ t¹o nªn mét m«i tr­êng æn ®Þnh vÒ ph¸p luËt cho c¸c ng©n hµng. æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña mäi chñ thÓ ®Æc biÖt víi ho¹t ®éng ng©n hµng víi ®èi t­îng kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ thuîc c¸c ®Þa bµn trªn toµn quèc, trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng cã thÓ t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n phôc vô cho tÝn dông cña m×nh th× sù æn ®Þnh vÜ m« lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc ng­êi d©n cßn sö dông mét l­îng tiÒn nhµn rçi lín ®Ó mua v¸ng, ngo¹i tÖ, bÊt ®éng s¶n còng mét phÇn lµ sù thiÕu tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. Qua giai ®o¹n ®Çu cña c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vÜ m« ®· cã nhiÒu biÕn chuyÓn tÝch cùc nh­ng vÉn ch­a thuËn lîi cho ho¹t ®éng ng©n hµng vµ ch­a thùc sù t¹o ®­îc sù tin t­ëng trong d©n. ChØ trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ tû gi¸ æn ®Þnh th× kh¸ch hµng míi yªn t©m göi tiÒn còng nh­ vay tiÒn ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh viÖc sö dông hiÖu qu¶ kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n­íc nªn cã mét sù tuyªn truyÒn gi¸o dôc hîp lý nh»m thay ®æi t©m lý vµ thãi quen tÝch tr÷ tiªu cùc nãi trªn. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã lîi cho ng©n hµng mµ cßn gãp phÇn t¨ng tû lÖ tiÕt kiÖm ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh c¸c vô tiªu cùc trong lÜnh vùc kinh tÕ, lµm cho ho¹t ®éng ng©n hµng trong s¹ch v÷ng m¹nh, cñng cè lßng tin cña d©n chóng vµo hÖ thèng ng©n hµng, nhÊt lµ c¸c ng©n hµng quèc doanh chñ lùc. c. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong n­íc Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong n­íc lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng. ThÞ tr­êng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ®· ®i vµo ho¹t ®éng nhiÒu n¨m nay nh­ng vÉn cÇn cã sù qu¶n lý vµ hç trî tõ phÝa NHNN ®Ó ®Èy m¹nh quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng, t¨ng kh¶ n¨ng linh ho¹t trong huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu sö dông vèn. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc còng nªn gióp ®ì c¸c ng©n hµng trong viÖc më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ n­íc ta. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ tr­êng, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc huy ®éng vèn vµ l­u th«ng vèn trong nÒn kinh tÕ. Th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c¸c c«ng cô huy ®éng vèn do ng©n hµng ph¸t hµnh nh­ kú phiÕu, ¸i phiÕu... còng cã thÓ ®­îc mua b¸n réng r·i, gãp phÇn æn ®Þnh khèi l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu nguån vèn cña ng©n hµng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt ®· ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 7/2000, tuy nhiªn ho¹t ®éng cña nã ch­a ph¸t huy ®ùîc vai trß cña nã vèn cã, chñ yÕu lµ doanh nghiÑp ®· cæ phÇn ho¸ vµo ®¨ng ký giao dÞch chøng kho¸n, v× vËy ch­a phong phó ®a d¹ng. H¬n n÷a c«ng chóng ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ chøng kho¸n, trong ®ã cã chøng kho¸n cña ng©n hµng.V× vËy c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn vÊn ®Ò nµy trong x· héi lµ rÊt quan träng. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNO vµ PTNT §­a ra l·i suÊt ®iÒu chuyÓn vèn trong néi bé hÖ thèng mét c¸ch hîp lý: §Ò nghÞ trung ­¬ng cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng h¬n n÷a gióp chi nh¸nh ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n vi tÝnh, ngo¹i ng÷, thanh to¸n quèc tÕ, thÈm ®Þnh tÝn dông, mua b¸n ngo¹i tÖ. . ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lµm viÖc cña c¸n bé ng©n hµng. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn. C¸c gi¶i ph¸p ®ã chØ ph¸t huy ®­îc t¸c dông khi ®­îc sö dông kÕt hîp víi mét sè ®Çu t­ thÝch ®¸ng vÒ vèn, nh©n lùc cña ng©n hµng còng nh­ sù hç trî tÝch cùc cña nhµ n­íc mµ tr­íc hÕt lµ t¹o lËp mét m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh cho ho¹t ®éng ng©n hµng vµ ®Æc biÖt lµ sù hç trî cña trung t©m ®iÒu hµnh NHNN vµ PTNT VN. C¸c gi¶i ph¸p nªu ra cã thÓ ch­a ®Çy ®ñ vµ cô thÓ do sù h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu còng nh­ sù hiÓu biÕt cña em, song hy väng r»ng sÏ ®ãng gãp mét phÇn cho sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña ng©n hµng trong thêi kú tíi víi nh÷ng thµnh c«ng míi. KÕt luËn ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh ®«ng b×nh nãi riªng, huy ®éng vèn ®· vµ ®ang sÏ lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng truyÒn thèng quan träng vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng.V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Trong ®ã ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng cho vay mét ho¹t ®éng t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt cho ng©n hµng. Trªn c¬ së sè liÖu thùc tÕ vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn qua c¸c n¨m ®· nªu lªn ®­îc thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNO vµ PTNT.Tõ ®ã b¸o c¸o ®­a ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn. Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kÕt hîp ®ång bé gi÷a sù cè g¾ng cña b¶n th©n chi nh¸nh víi sù hç trî cña nhµ n­íc, ng©n hµng NN vµ pTNT vµ c¸c nghµnh,c¸c cÊp... trong viÖc thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kinh tÕ x· héi nãi chung vµ chiÕn l­îc huy ®éng cña b¶n th©n chi nh¸nh còng nh­ cña hÖ thèng NHNN vµ pTNT VN nãi riªng. Dùa trªn nh÷ng t×m tßi, nghiªn cøu nhËn thøc cña b¶n th©n vµ do thêi gian cã h¹n nªn trong b¸o c¸o kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c c« ®Ó hoµn thiÖn h¬n cho b¸o c¸o cña m×nh. Em xin c¶m ¬n c« PHÝ ThÞ THu Trang cïng c¸c thÇy c« trong khoa ®· t¹o méi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em t×m hiÓu thùc tÕ, gióp em t×m hiÓu rá h¬n vÒ ho¹t déng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng, kÕt hîp gi÷a häc ®i ®«i víi hµnh lµ mét kinh nghiÖm rÊt thiÕt thùc cho b¶n th©n em sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o, cïng c¸c c« vµ c¸c anh chÞ trong chi nh¸nh NHNO vµ PTNT ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Nam §Þnh, ngµy18 th¸ng 04 n¨m 2004 Sinh viªn L¹i ThÞ Mõng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình.Doc
Luận văn liên quan