Đề tài Một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010

Một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010 Tài liệu tham khảo Bỏo cỏo tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh hàng năm (1997 – 2001) của Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng - Bộ xõy dựng. Định hướng phỏt triển sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng - Bộ xõy dựng giai đoạn 2001 – 2010. Giỏo trỡnh Chiến lược kinh doanh – Khoa KH&PT - ĐH KTQD Nhà xuất bản Thống kờ -1999. Sỏch ‘Quản trị chiến lước tỏc giả Phạn Lan Anh Nhà xuất bản Khoa Học & Kỹ Thuật – 2000. Tài liệu của Chương trỡnh hội thảo (662002// tại trường ĐH KTQD) Tạp chớ Kinh tế & Phỏt triển cỏc số năm 2000-2002. Tạp chớ Phỏt triển kinh tế cỏc số năm 2000-2002. Tạp chớ Nghiờn cứu kinh tế cỏc số năm 2000-2002 Thời bỏo Kinh tế Việt Nam cỏc số năm 1999 – 2002 Tạp chớ Kinh tế Chõu ỏ- Thỏi Bỡnh Dương. Tạp chớ Kinh tế & Dự Bỏo. Tạp chớ Cụng nghiệp Việt Nam. Và một số loại sỏch, bỏo chuyờn ngành khỏc. LờI núi ĐaU ^`. trang1 Chương I: chiến lược kinh doanh và vai trũ của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiep .trang3^. I. Những vấn đề chung về chiến lược kinh doanh .trang3 5. Chiến lược kinh doanh là gỡ .trang3 51 Nguồn gốc của chiến lược .trang3 52 Cỏc định nghĩa cơ bản về chiến luợc +. trang4 2. Phương phỏp phõn tớch SWOT và mụ hỡnh năm ỏp lực cạnh tranh của Michael Porter .trang8. 23. Phương phỏp phõn tớch SWOT trang8 24. . Mụ hỡnh năm ỏp lực cạnh tranh của Michael Porter trang8 II. Vai trũ của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiep . trang10^. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh .trang11 Tớnh tất yếu khỏch quan phải xõy dựng chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay .trang12 Cỏc bước xõy dựng chiến lược kinh doanh trang14 1. Phõn tớch mụi trường kinh doanh .trang14 11. Cỏc yếu tố của mụi trường kinh doanh trang14 12. Phõn tớch mụi trường vĩ mo .trang15^ 13 Phõn tớch mụi trường nganh .trang17` 14 Tỏc động của nhúm chiến luợc trang18+ 2. Phõn tớch hoạt động của doanh nghiệp trang18 21. Quỏ trỡnh tạo ra sản pham trang18^? 22 Phõn tớch cỏc hoạt động tài chinh trang20' 23 Phõn tớch cỏc hoạt động bổ tro .trang21+. 24 Tổng kết cỏc mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy co .trang23+ 6. Xỏc định mục tiờu của doanh nghiep trang23^. 31 Cỏc loại mục tiờu của doanh nghiep ^ . trang23 33. Cỏc nguyờn tắc xỏc định mục tieu trang25^ 7. Xõy dựng chiến lược kinh doanh .trang26 45. Chiến lược sản pham .trang26^? 46. Chiến lược thị truờng .trang26+ 47. Chiến lược cạnh tranh trang27 48. Chiến lược đầu tu trang28+ Chương II : đỏnh giỏ mụi trường bờn trong và bờn ngoài của Tổng cụng ty Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng - Bộ xõy dựng và xỏc định hướng chiến lược .trang30 I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng 2. Lịch sử hỡnh thành của Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng (COMA) trang30 21 Giai đoạn 1 (1975-1995) trang30 22 Giai đoạn 2 (1985-1995) : Giai đoạn chuyển tiep trang30^' 23 Giai đoạn 3 (1995 đến nay) : Giai đoạn đổi mới và phỏt trien trang30^? 3. Đặc điểm về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ kinh doanh trang33 31 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Tổng cụng ty . trang33 22 Cỏc đối tỏc kinh doanh chủ yếu của Tổng cụng ty .trang34 II. Tổng quan về năng lực hoạt động và tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty trong thời gian qua .trang35 3. Đỏnh giỏ về năng lực hoạt động của Tổng cụng ty .trang35 31 Đỏnh giỏ năng lực vốn của Tổng cụng ty trang35 32 Đỏnh giỏ về cụng tỏc quản lý của Tổng cụng ty trang39 33 Về chất lượng lao đong trang41^. 34 Năng lực về trang thiết bị sản xuất của Tổng cụng ty trang42 4. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh núi chung của Tổng cụng ty trang43 41 Kết quả kinh doanh của Tổng cụng ty trong thời gian qua .trang43 42 Những ưu điểm và hạn chế của Tổng cụng ty trong thời gian qua trang48 IV. Phõn tớch mụi trường bờn ngoài, đỏnh giỏ cỏc cơ hụi và sự đe doạ của Tổng cụng ty cơ khớ Xõy dung trang50+. 3. Phõn tớch mụi trường vĩ mo trang50^ 31 yếu tố kinh tế của mụi trường vĩ mo .trang51^ 32 yếu tố cụng nghệ của mụi trường vĩ mo trang52^ 33 Yếu tố chớnh trị và luật phỏp của mụi trường vĩ mo trang53^ 34 Yếu tố xó hội của mụi trường vĩ mo .trang53^ 4. Phõn tớch mụi trường nganh .trang54` 41 Sự cạnh tranh của cỏc cụng ty khac .trang54' 42 Sức ộp về giỏ của người mua trang54 43 Sức ộp về giỏ của người cung cap trang55^' 44 Sự cạnh tranh của cỏc đối thủ tiềm an .trang55^? IV. Tổng kết việc phõn tớch điểm mạnh, điểm yếu cơ hụi và sự đe doạ của Tổng cụng ty .trang56 3. Tổng hợp cỏc mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và sự đe doạ của Tổng cụng ty trang56 31 Mặt mạnh của Tổng cụng ty trang56 32 Mặt yếu của Tổng cụng ty trang56 33 Cơ hội của Tổng cụng ty trang57 34 Nguy cơ của Tổng cụng ty trang57 4. Ma trận SWOT trang58 Chương III. một số kiến nghị nhằm gúp phần Xõy dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng cụng ty Cơ khớ Xõy dựng- Bộ Xõy dựng giai đoạn 2001 – 2010 trang60 II. Nội dung chiến lược .trang60 Định hướng chiến lược cho Tổng cụng ty. . trang60 Một số mục tiờu chung cho Tổng cụng ty .trang62 Nội dung chiến lược kinh doanh của Tổng cụng ty trang63 31. Chiến lược sản pham trang63^? 42. Chiến lược thị truờng trang65+ 43. Chiến lược cạnh tranh trang66 44. Chiến lược đầu tu trang66+ II. Cỏc giải phỏp và kiến nghị nhăm thực hiện thành cụng chiến lược kinh doanh của Tổng cụng ty .trang68 3. Cỏc giải phỏp về phoắ Tổng cụng ty .trang68 4. Một số kiến nghị về phoắ ngành cơ khớ Xõy dựng và nhà nuớc .trang72+ kết luan trang75^. Phụ luc .trang76. Tài liệu tham khao .trang84? LờI nói ĐầU Trong những năm qua nhờ đường lối mở cửa của Đảng và nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày nay, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp, nếu không có chiến lược kinh doanh hoặc chiến lược kinh doanh không phù hợp thì sẽ chắc chắn thất bại trong kinh doanh. Trước đây, thực sự nhiều doanh nghiệp đã thành công là do chú ý đến chức năng hoạt động nội bộ và thực hiện các công việc được cấp trên giao cho một cách hiệu quả. Ngày nay, không phải trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung như trước nữa, chính vì vậy bản thân mỗi doanh nghiệp phải “ tự thân vận đong”^ Trong môi trường kinh tế đầy biến động, phức tạp và rất nhiều rủi ro hữu hình cũng như vô hình. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển lâu dài các doanh nghiệp phải dự báo được những biến động của thị trường, biết được các rủi ro và phương pháp khắc phục các rủi ro đó trên con đường phát triển của doanh nghiệp . . . Để làm được những điều trên thì chỉ có một chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm triệt để tận dụng những cơ hội kinh doanh, hạn chế tối thiểu các nguy cơ, từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, chiến lược kinh doanh không thể thiếu được đối với mỗi tổ chức kinh tế và nó có một ý nghĩa sống còn đối với sự phát trienr^ và thành công của mỗi tổ chức kinh tế. Là thành viên của Bộ xây dựng Tổng công ty Cơ khí Xây dựng cũng không thể không có một chiến lược kinh doanh hiệu quả. Trong thời gian qua mặc dù có điều kiện tôt để phát triển những dương như Tổng công ty chưa tận dụng hết các cơ hội mà mình có thể nắm bắt, mắt khác Tổng công ty cũng mắc phải một số khó khăn thách thức lớn. Là một sinh viên thực tập tại Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng, trong quá trình thực tập vừa qua tôi đã thấy được một số khó khăn cơ bản của Tổng công ty. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “ Một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010” với hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Tổng công ty. Chuyên đề gồm ba chương : Chương I : Chiến lược kinh doanh và vai trò của chiến lược kinh doanh đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương II : Đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài của Tổng công ty và xác định hướng chiến lược. Chương III : Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001 – 2010 Để hoàn thành được chuyên đề này tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của Ths. Bùi Đức Tuân, Ths. Vũ Cương và các cô, chú ở phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng, song do trình độ còn hạn chế nên chắc chắn bài viết của tôi còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề của tôi được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin cảm ơn!

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng më réng nªn phong c¸ch, lèi sèng, së thÝch cña ng­êi d©n còng thay ®æi, ®ßi hái nh÷ng s¶n phÈm cã ®é tinh tÕ, thÈm mü vµ chÊt l­îng cao h¬n. V× vËy ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm x©y l¾p, s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®ång thêi c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cho phï hîp víi xu h­íng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch m«i tr­êng ngµnh Sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty kh¸c Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh còng rÊt lín, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ ngang søc còng rÊt nhiÒu.Trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n­íc th× ®èi thñ chóng t«i trùc tiÕp lµ Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi (HACC), Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, C«ng ty x©y dùng Tr­êng S¬n. . . Trong lÜnh vùc c¬ khÝ, chÕ t¹o, söa ch÷a, l¾p m¸y cã c¸c ®èi thñ chÝnh nh­ Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT, Tæng c«ng ty chÕ t¹o vµ l¾p mµy ViÖt Nam (Lilama), trong lÜnh vùc t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng th× hÇu hÕt c¸c Tæng c«ng ty thuéc Bé x©y dùng ®Òu khai th¸c lÜnh vùc nµy v× vËy møc ®é chóng t«i rÊt cao. VËn chuyÓn vËt t­, thiÕt bÞ, cÊu kiÖn phôc vô thi c«ng th× cã rÊt nhiÒu ®èi thñ chóng t«i chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i t­ nh©n, Tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long. . . Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia th× hiÖn nay tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng lµ rÊt cao, trong ngµnh nµy th× chi phÝ cè ®Þnh vÒ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ lµ rÊt lín v× vËy viÖc rót lui khái ngµnh lµ rÊt khã. Qua ph©n tÝch trªn chóng ta thÊy c­êng ®é c¹nh tranh trong ngµnh x©y dùng lµ rÊt lín. Do vËy, ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó träng tíi viÖc ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã ®Ò ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng­êi mua Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty mµ kh¸ch hµng cña Tæng c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. Do vËy, hiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang ph¶i chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng. Ch¼ng h¹n trong lÜnh vùc x©y l¾p, kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c chñ c«ng tr×nh, dù ¸n nh­ : c¸c Bé, c¸c c¬ quan chñ qu¶n, ®Þa ph­¬ng ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ c¸c dù ¸n. . . Th«ng th­êng søc Ðp cña c¸c chñ c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: Xu h­íng h¹ thÊp gi¸ thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, chñ c¸c c«ng tr×nh bao giê còng muèn cã chi phÝ thÊp nhÊt. Søc Ðp tõ phÝa chñ c«ng tr×nh cßn gi¸n tiÕp t¸c ®éng tíi gi¸ bá thÇu th«ng qua sè ®«ng c¸c doanh nghiÖp tham gia dù thÇu, ®Èy c¸c nhµ thÇu vµo t×nh tr¹ng ®ua nhau gi¶m gi¸ thÇu ®Ó giµnh ®­îc ­u thÕ c¹nh tranh. Xu h­íng chiÕm dông vèn kinh doanh còng lµ mét søc Ðp kh¸ lín ®èi víi Tæng c«ng ty. C¸c chñ c«ng tr×nh kh«ng thanh to¸n kÞp thêi cho c¸c nhµ thÇu khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, bµn giao, thËm chÝ ®· ®­a vµo sö dông nhiÒu n¨m, trong khi nhµ thÇu ph¶i vay vèn ng©n hµng ®Ó thi c«ng. Víi møc ®é l·i xuÊt hiÖn nay th× Tæng c«ng ty ph¶i chÞu thiÖt rÊt nhiÒu. Ngoµi ra c¸c chñ c«ng tr×nh cßn g©y ra søc Ðp khi chËm trÔ trong viÖc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh nh­ chËm hå s¬ thiÕt kÕ, tµi liÖu kü thuËt. . . Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng­êi cung cÊp C¸c nhµ cung cÊp cña Tæng c«ng ty bao gåm c¸c nhµ cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty ®a sè ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi nh­ : Nga, NhËt, Mü. . . hä lµ nh÷ng nhµ cung cÊp ®éc quyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ do vËy Tæng c«ng ty chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ phÝa hä, hä th­êng xuyªn n©ng gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng hoÆc giao nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ kh«ng ®ñ chÊt l­îng. MÆt kh¸c, do tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng cña c¸n bé trong Tæng c«ng ty cßn h¹n chÕ, cho nªn trong hîp ®ång nhËp khÈu c¸c ®iÒu kho¶n kh«ng ®­îc chÆt chÏ, ch­a cã ®iÒu kiÖn rµng buéc nhµ cung cÊp v× v©þ Tæng c«ng ty th­êng ph¶i chÞu thiÖt thßi. Sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ tiÒm Èn Ngoµi viÖc ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, trong m«i tr­êng ngµnh Tæng c«ng ty cßn ph¶i ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. §ã lµ c¸c tËp ®oµn vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ c¬ khÝ x©y dùng cã thÓ s¾p tíi sÏ cã mÆt trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. §©y lµ nh÷ng ®èi thñ m¹nh vÒ tµi chÝnh còng nh­ khoa häc, c«ng nghÖ . . . Tæng c«ng ty ph¶i ph©n tÝch kü ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p khèng chÕ c¸c ®èi thñ nµy. Ngoµi ra Tæng c«ng ty vÉn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®èi thñ trong ngµnh nh­: Licogi, Lilama, c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ nhá ë c¸c tØnh thµnh rÊt cã thÓ sÏ lµ ®èi thñ lín trong t­¬ng lai. IV. Tæng kÕt viÖc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu c¬ h«i vµ sù ®e do¹ cña Tæng c«ng ty Tæng hîp c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ sù ®e do¹ cña Tæng c«ng ty Qua tÊt c¶ c¸c ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ thÊy râ nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ cña Tæng c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh­ sau: MÆt m¹nh cña Tæng c«ng ty Cã nguån vèn lín, m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông, nh©n c«ng cã tr×nh ®é cao Cã uy tÝn trong kinh doanh C¸c c«ng ty thµnh viªn trong néi bé Tæng c«ng ty cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh mét tËp thÓ v÷ng m¹nh. §ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002, chÝnh v× vËy cã ®­îc hÖ thèng s¶n phÈm, dÞch vô chÊt l­îng cao. Tæng c«ng ty cã mèi quan hÖ kinh doanh kh¸ thuËn lîi víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. Cã lùc l­îng nh©n c«ng tay nghÒ cao, nhiÒu kü s­ giái. MÆt yÕu cña Tæng c«ng ty C¬ chÕ qu¶n lý ch­a thùc sù ®¹ hiÖu qu¶ cao, mét sè nhµ l·nh ®¹o ch­a thÊy hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Ch­a thùc sù ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng C«ng t¸c t­ vÊn thiÕt kÕ cßn yÕu, ch­a tËp chung ®­îc trÝ tuÖ vµ kiÕn thøc phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt. C«ng t¸c qu¶ng b¸ tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ s¶n phÈm ch­a ®­îc ®Èy m¹nh, ®éi nghò c¸n bé tiÕp thÞ ch­a ®­îc qua ®µo t¹o lµm h¹n chÕ møc tiªu thô s¶n phÈm, hay nãi c¸ch kh¸c tr×nh ®é Maketing cßn yÕu kÐm. C¬ héi cña Tæng c«ng ty Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn t¸c ®éng vµo ngµnh c¬ khÝ x©y dùng lín. ChÝnh phñ hiÖn nay ®ang tËp chung ®Çu t­ vµo nhiÒu c«ng tr×nh lín Cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt míi ra ®êi. Tr×nh ®é d©n chÝ ngµy cµng cao nªn ®ßi hái nhiÒu c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng tèt. Nguy c¬ cña Tæng c«ng ty NhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín, m¹nh. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ søc Ðp vÒ gi¸ cña c¸c c«ng tr×nh cña c¸c chñ dù ¸n ngµy cµng cao. Cã sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu c«ng ty cïng lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh cña Tæng c«ng ty. YÕu tè khoa häc còng lµ mét nguy c¬ ®èi víi Tæng c«ng ty v× nÕu kh«ng n¾m b¾t, ¸p dông kÞp thêi c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ th× rÊt dÔ bÞ tôt hËu so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. YÕu tè chÝnh trÞ trªn thÕ giíi ®ang rÊt phøc t¹p, v× vËy tû gi¸ hèi ®o¸i, gi¸ cña c¸c nguyªn liÖu Tæng c«ng ty ph¶i nhËp khÈu thay ®æi kh«ng dÔ l­êng tr­íc ®­îc. ChÝnh v× vËy, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô cña Tæng c«ng ty. Ma trËn SWOT Qua trªn, ta cã thÓ kh¸i qu¸t ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ cña Tæng c«ng ty th«ng qua ma trËn SWOT. VËn dông ma trËn SWOT, Tæng c«ng ty nªn tiÕn hµnh qua c¸c b­íc sau : LiÖt kª c¸c c¬ héi bªn ngoµi cña Tæng c«ng ty. LiÖt kª c¸c mèi ®e do¹ quan träng tõ bªn ngoµi cña Tæng c«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm m¹nh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm yÕu chñ yÕu cña Tæng c«ng ty. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong vµ c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi ®e do¹ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/T vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi th¸ch thøc bªn ngoµi ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/T vµo « thÝch hîp. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kÓ trªn ®­îc tæng hîp qua b¶ng 3: B¶ng 3 : Ma trËn SWOT ¸p dông cho Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng Ma trËn SWOT ChiÕn l­îc S/T -KÕt híp c¸c c«ng ty thµnh viªn t¹o thµnh khèi v÷ng m¹nh th¾ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. -TËn dông ­u thÕ vÒ vèn ®Ó chèng l¹i søc Ðp vÒ gi¸ cña c¸c chñ thÇu. -TËn dông c¸c mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó v­ît qua c¸c phøc t¹p trªn thÕ giíi. -§Çu t­, ¸p dông c¸c c¶i tiÕn khoa häc c«ng nghÖ ®Ó cã c¸c lîi thÕ so víi c¸c c«ng ty cïng ngµnh. ChiÕn l­îc W/O -Tr×nh ®é Maketing cßn yÕu cã thÓ ®µo t¹o tõ tõ, hiÖn t¹i cã thÓ v­ît qua nhê c¸c dù ¸n lín mµ Tæng c«ng ty ®ang theo ®uæi. -TËp chung ®Çu t­ cho lÜnh vùc t­ vÊn thiÕt kÕ trong t­¬ng lai ®©y sÏ lµ lÜnh vùc ®em l¹i lîi nhuËn lín. -§Çu t­ cho c«ng nghÖ, cè g¾ng cã nhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô míi, chÊt l­îng tèt phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. §iÓm yÕu (W) - C¬ chÕ qu¶n lý ch­a thùc sù ®¹ hiÖu qu¶ cao. - Ch­a thùc sù ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng - C«ng t¸c t­ vÊn thiÕt kÕ cßn yÕu, ch­a tËp chung ®­îc trÝ tuÖ vµ kiÕn thøc phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt. - Tr×nh ®é Maketing cßn yÕu kÐm. ChiÕn l­îc W/T -Kh¾c phôc ®iÓm yÕu vÒ qu¶n lý, vµ Maketing b»ng chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®èi phã víi c¸c chñ c«ng tr×nh. -§Èy m¹nh viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc. -X©y dùng hÖ thèng t­ vÊn, thiÕt kÕ ®Ó cã nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi ng­êi d©n ChiÕn l­îc S/O -TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc, uy tÝn vµ sù ­u ®·i ®Ó th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña nhµ n­íc. -Th©m nhËp vµo c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp v× ë ®©y sÏ cã nhiÒu nhµ m¸y míi cÇn m¸y mãc, thiÕt bÞ. . . . -TËn dông uy tÝn cña kh¸ch hµng ®èi víi Tæng c«ng ty, nªn ph¸t triÓn hÖ thçng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. §iÓm m¹nh (S) - Cã nguån vèn lín, m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông, nh©n c«ng cã tr×nh ®é cao - Cã uy tÝn trong kinh doanh - C¸c c«ng ty thµnh viªn trong néi bé Tæng c«ng ty lµ mét tËp thÓ v÷ng m¹nh. - §ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. - Tæng c«ng ty cã mèi quan hÖ kinh doanh kh¸ tèt - Cã lùc l­îng nh©n c«ng tay nghÒ cao. Nguy c¬ (T) - NhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín, m¹nh. - Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ søc Ðp vÒ gi¸ cña c¸c c«ng tr×nh cña c¸c chñ dù ¸n ngµy cµng cao. - Cã sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu c«ng ty cïng lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh cña Tæng c«ng ty. - YÕu tè khoa häc còng lµ mét nguy c¬. - YÕu tè chÝnh trÞ trªn thÕ giíi ®ang rÊt phøc t¹p C¬ héi (O) - Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn t¸c ®éng vµo ngµnh c¬ khÝ x©y dùng lín. - ChÝnh phñ hiÖn nay ®ang tËp chung ®Çu t­ vµo nhiÒu c«ng tr×nh lín - Cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt míi ra ®êi. - Tr×nh ®é d©n chÝ ngµy cµng cao nªn ®ßi hái nhiÒu c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng tèt. Ch­¬ng III. mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cho Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng- Bé X©y dùng giai ®o¹n 2001 - 2010 Néi dung chiÕn l­îc §Þnh h­íng chiÕn l­îc cho Tæng c«ng ty. Qua ph©n tÝch b¶ng trªn th× ®èi víi c¸c s¶n phÈm hiÖn nay cña Tæng c«ng ty nªn tËp chung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc S/O nh»m tËn dông tèt c¸c thÕ m¹nh vµ c¬ héi cña Tæng c«ng ty. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ Tæng c«ng ty bá qua c¸c chiÕn l­îc cßn l¹i, Tæng c«ng ty vÉn ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch hµnh ®éng thÝch hîp ®èi víi mçi lo¹i chiÕn l­îc th× míi ph¸t triÓn tèt trong t­¬ng lai. HiÖn nay, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng ®· ®­îc tËp thÓ l·nh ®¹o §¶ng bé, c¬ quan chuyªn viªn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cña Tæng C«ng ty ®Ò ra, ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®­êng lèi ®æi míi cña Trung ­¬ng §¶ng, c¸c chñ tr­¬ng lín cña ngµnh X©y dùng vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ. Chñ tr­¬ng vµ ch­¬ng tr×nh cña Tæng C«ng ty nh»m môc tiªu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n©ng cao ®êi sèng x· héi cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña mét h·ng x©y dùng lín m¹nh cña Quèc gia, ®ã lµ: S¾p xÕp, ®æi míi vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nãi riªng, h×nh thµnh m« h×nh Tæng C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c thµnh viªn víi c¬ quan Tæng C«ng ty vÒ c«ng nghÖ-Kü thuËt-Kinh tÕ-X· héi, t¹o søc m¹nh tæng hîp cña mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« lín, cã søc c¹nh tranh cao, cã tÝn nhiÖm víi Nhµ n­íc vµ kh¸ch hµng. Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty kh«ng nh÷ng chØ ë trong n­íc mµ trªn c¶ thÞ tr­êng quèc tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, x©y dùng trong vµ ngoµi n­íc. T¹o ra c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ l©u bÒn víi c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh kinh tÕ-kü thuËt vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi. Kh«ng ngõng më réng qui m« s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm x©y dùng, dÞch vô, t­ vÊn vµ xuÊt nhËp khÈu. Kh«ng ngõng ®æi míi thiÕt bÞ, nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt thi c«ng hiÖn ®¹i tiªn tiÕn, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi, nh»m t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trong x©y dùng. TiÕp tôc x©y dùng, ®Çu t­ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, khu s¶n xuÊt (nh­ khu c«ng nghiÖp B¾c Th¨ng Long, côm c«ng nghiÖp Nam Th¨ng Long, tæ hîp c«ng nghiÖp t¹i Tõ liªm - Hµ néi), c¬ quan ®iÒu hµnh, khu d©n c­, c¸c c«ng tr×nh x· héi, b»ng nhiÒu h×nh thøc nh»m t¹o thÕ æn ®Þnh bÒn v÷ng vµ cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña mét h·ng kinh doanh x©y dùng lín. Duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, c¸n bé KHKT, c¸n bé qu¶n lý b»ng nhiÒu lo¹i h×nh ®µo t¹o thÝch hîp, tõ c¸c nguån ®µo t¹o chÝnh quy cña Nhµ n­íc, ­u tiªn ph¸t triÓn trong ®éi ngò con em CBCNV, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ®èi víi CBCNV ®Ó g¾n liÒn lîi Ých c¸c nh©n víi lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých Nhµ n­íc. §èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ñ ®iÒu kiÖn thÝch hîp kh¸c nhau, tõng b­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ nh­ng ®ång thêi còng t¨ng c­êng sù kiÓm so¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ trong qu¶n lý tµi chÝnh. N¨m 2003, n¨m tiÕp tôc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 vµ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX víi nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng: ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, chñ ®éng héi nhËp, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Mét sè môc tiªu chung cho Tæng c«ng ty Nhu cầu về sản phẩm cơ khí xây dựng tăng cùng với khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội, dự báo đến 2010 sẽ gấp 3,5 - 4 lần hiện tại, chủ yếu là thiết bị và phụ tùng xi măng, phụ tùng điện, hoá chất, dầu khí, mía đường, phụ tùng và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, dụng cụ xây lắp, sản phẩm kết cấu kim loại, phụ kiện đường ống, dầm cần trục, thiết bị nâng hạ bốc xếp ... Vì vậy, trong giai đoạn 2001-2010 Tæng c«ng ty phải chú ý đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm trên nhằm đạt mục tiêu sau: + Đáp ứng 60% nhu cầu phụ tùng cho ngành xi măng lò quay, 100% phụ tùng thay thế cho thiết bị xi măng lò đứng. + Đáp ứng 40% nhu cầu trang thiết bị xi măng lò quay, bao gồm kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị phụ trợ. + Đáp ứng được 100% dây truyền thiết bị sản xuất gạch lò nung tuy nen có công suất 7-20 triệu viên/năm, đồng thời cung cấp đầy đủ nhu cầu phụ tùng thay thế. + Đáp ứng về cơ bản các trạm trộn bê tông, các trang thiết bị phục vụ xây lắp. + Đáp ứng đủ nhu cầu về ống gang cấp thoát nước, trang thiết bị nội thất, phụ kiên sứ vệ sinh cao cấp, đồng hồ đo nước và các thiết bị thông dụng cho ngành xây dựng. * Mét sè môc tiªu chñ yÕu cña Tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010 : T¨ng tr­ëng b×nh qu©n tõ 15 – 20%. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t kho¶ng 1.500 tû ®ång. Doanh thu ®¹t kho¶ng 1000 tû ®ång. S¶n l­îng s¶n phÈm ®¹t kho¶ng 40 tÊn. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t tõ 1,2 ®Õn 2 triÖu ®ång/th¸ng. Néi dung chiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Thêi kú tíi, 2001 – 2010 cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Môc tiªu cña thêi kú nµy lµ ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta v­ît qua nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t, gi÷ ®­îc nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, thùc hiÖn vÒ ®æi míi c¬ b¶n c¬ cÊu kinh tÕ theo xu h­íng x©y dùng nÒn t¶ng CNH – H§H vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, tham gia ®Çy ®ñ khu vùc mËu dÞch tù do AFTA vµ khu vùc ®Çu t­ (ATA) ASEAN, c¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt tinh cña nh©n d©n, thùc hiÖn tõng b­íc tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. Nh­ vËy thêi gian tíi sÏ lµ thö th¸ch lín ®èi víi Tæng c«ng ty, nã kh«ng thÓ t¸ch rêi héi nhËp víi c¹nh tranh. Sau ®©y lµ mét sè chiÕn l­îc cô thÓ nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty trong giai ®o¹n 2001 – 2010: 3.1 ChiÕn l­îc s¶n phÈm Môc tiªu: C¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô s¶n xuÊt ra ph¶i lu«n ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng, gi¸ thµnh vµ c¸c dÞch vô. §­a ra c¸c s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. §èi víi tõng s¶n phÈm, dÞch vô cô thÓ : * C¸c ho¹t ®éng cã møc t¨ng tr­ëng cao nh­: Thi công xây lắp các công trình công nghiệp Chế tạo và lắp ráp các thiết bị thi công xây dựng Thi công xây lắp thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch, gạch bê tông §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao, it rñi ro vµ thÞ phÇn t­¬ng ®èi lín. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm nµy cã kh¶ n¨ng sinh lêi lín nhÊt v× vËy, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i gi÷ v÷ng vÞ trÝ c¹nh tranh, ®Çu t­ ®Ó më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng. * C¸c s¶n phÈm cã møc t¨ng tr­ëng b×nh th­êng nh­ : Chế tạo cột điện, cột truyền hình, cột VIBA Chế tạo các loại bình bể dung tích lớn, bình chịu áp lực cao, các loại dầm chịu nhiệt, kết cấu thép... Cung cấp các sản phẩm mạ kẽm nóng, sơn tĩnh điện  - Chế tạo và cung cấp các loại khóa, phụ kiện cửa. Cung cấp các sản phẩm đúc chất lượng cao. Cung cấp vật tư, thiết bị, máy thi công §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã thÞ tr­êng kh«ng cao, t¨ng tr­ëng ë møc trung b×nh v× vËy, Tæng c«ng ty ph¶i xem xÐt s¶n phÈm nµo cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn th× cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ phï hîp nh»m t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®ã, th«ng qua ®ã giµnh lÊy thÞ phÇn cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ( vÝ dô nh­ c¸c s¶n phÈm ®óc chÊt l­îng cao, c¸c lo¹i b×nh cã dung tÝch lín hay c¸c lo¹i kÕt cÊu thÐp trong t­¬ng lai thÞ tr­êng sÏ cã cÇu rÊt lín. Tæng c«ng ty nªn tËn dông kinh nghiªm cña m×nh víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®i tr­íc tiÕp tôc ®Çu t­ chiÕm lÊy ­u thÕ tuyÖt ®èi trong c¸c lÜnh nµy). Ng­¬c l¹i nh÷ng s¶n phÈm khã cã kh¶ n¨ng sinh thªm lîi nhuËn th× Tæng c«ng ty nªn khai th¸c hÕt nh÷ng g× mµ c¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ cã, sau ®ã m¹nh d¹n thanh lý lÊy vèn ®Çu t­ cho c¸c lÜnh vùc kh¸c. * C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ : Thực hiện làm sạch và sơn sản phẩm bằng dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến Vận chuyển và cung cấp vật tư thiết bị đến chân công trình Thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các trạm trộn bê t«ng     Cung cấp các loại giàn giáo, cột chống, cốp pha tôn dùng trong xây dựng. Thiết kế, lắp đặt thiết bị điện, điện tự động. Thi công lắp đặt thiết bị thông gió, điều hòa nhiệt độ. . . . §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã møc t¨ng tr­ëng thÊp thÞ tr­êng nhá hÑp l¹i chÞu ¸p lùc c¹nh tranh lín tõ phÝa c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi ngµnh. H­íng chiÕn l­îc cho c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ kh«ng nªn tiÕp tôc ®Çu t­ më réng, duy tr× møc æn ®Þnh nh­ hiÖn nay nh»m ®¶m b¶o cung cÊp c¸c dÞch vô, vËn chuyÓn, söa ch÷a. . . cho c¸c c«ng tr×nh trong néi bé cña Tæng c«ng ty. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng Tæng c«ng ty cã m¹ng l­íi c¸c c«ng ty thµnh viªn réng kh¾p tõ MiÒn b¾c vµo MiÒn nam, ®Ó tËn dông tèt m¹ng l­íi nµy cÇn ph¶i: X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin néi bé tèt ë c¸c tØnh, thµnh phè lín, ®Æt trô së, chi nh¸nh ë c¸c ®iÓm ®« thÞ nh»m thu thËp, n¾m b¾t nhu cÇu ë c¸c vïng ®Ó cã thÓ cã nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ cÇu cña thÞ tr­êng. Tõ ®ã cã thÓ cã nh÷ng hîp ®ång t¹i chç, cung cÊp kÞp thêi c¸c s¶n phÈm mµ thÞ tr­êng cÇn. §èi víi c¸c khu vùc ë xa trung t©m, c¸c vïng n«n th«n Tæng c«ng ty nªn giao cho c¸c c«ng ty thµnh viªn triÓn khai thµnh lËp nh÷ng nhãm ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ tËn ®Þa bµn t×m hiÓu, quan hÖ vêi ban l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng v× trong t­¬ng lai c¸c vïng nµy sÏ cã nhu cÇu lín vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. . . §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tËn dông uy tÝn cña Tæng c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc triÓn khai c¸c v¨n phßng ®ai diÖn, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c n­íc nh¨m qu¶ng b¸ vÒ Tæng c«ng ty ®ång thêi më réng quan hÖ xuÊt nhËp khÈu víi c¸c n­íc ®· cã chi nh¸nh cña Tæng c«ng ty. TiÕp tôc hoµn thiÖn trang Web cña tæng c«ng ty, ®­a th«ng tin cña Tæng c«ng ty, c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô . . . cña Tæng c«ng ty qu¶ng b¸ trªn m¹ng Internet v× trong t­¬ng lai ®©y sÏ lµ kªnh giao dÞch v« cïng quan träng trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin. Thªm vµo ®ã ®©y còng lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña Tæng c«ng ty ra n­íc ngoµi. ChiÕn l­îc c¹nh tranh Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ®iÓm yÕu cña Tæng c«ng ty lµ c«ng t¸c Maketing cßn yÕu, trong khi ®ã Tæng c«ng ty l¹i cã kh«ng Ýt ®èi thñ c¹nh tranh ngang søc ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc v× vËy cã mét chiÕn l­îc c¹nh tranh tèt lµ ®iÒu cÇn ph¶i lµm ngay: Ngay lËp tøc ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cã chuyªn m«n cao kh«ng nh÷ng am hiÓu vÒ c¬ khÝ x©y dùng mµ ph¶i cßn lµ nh÷ng nhµ kinh tÕ giái nh»m ®iÒu hµnh tèt c«ng t¸c kinh doanh cã hiÖu qu¶. TriÓn khai kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tr­íc ®©y vÊn ®Ò nµy Tæng c«ng ty lµm rÊt kÐm. ChÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña Tæng c«ng ty ®· kh¸ tèt nh­ng mÉu m· s¶n phÈm, c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cña Tæng c«ng ty thi vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m. v× vËy Tæng c«ng ty nªn ®Çu t­ nhiÒu h¬n vµo vÊn ®Ò nµy. §øng tr­íc nguy c¬ cã mét sè c«ng ty kh¸c trong t­¬ng lai sÏ tham gia vµo ngµnh, Tæng c«ng ty nªn tËn dông “ lîi thÕ cña ng­êi ®i tr­íc” víi kinh ngiÖm vµ quy m« lín cña m×nh, Tæng c«ng ty nªn theo ®uæi chiÕn l­îc chi phÝ thÊp nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®©y sÏ lµ yÕu tè rÊt thuËn lîi cho Tæng c«ng ty n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Trong lÜnh vùc chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, kÕt cÊu thÐp hiÖn nay trong c¶ n­íc míi chØ cã Tæng c«ng ty cã kh¨ n¨ng s¶n xuÊt th× Tæng c«ng ty nªn ®Çu t­ c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i theo ®uæi chiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ nh»m t¨ng doanh thu cho Tæng c«ng ty. ChiÕn l­îc ®Çu t­ Qua c¸c ph©n tÝch ë phÇn trªn t«i ®· x¸c ®Þnh ®­îc mét sè c¸c ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l­îc (SBU) cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng. §Ó cã ®­îc chiÕn l­îc ®Çu t­ ®óng ®¾n, T«i ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch theo c¸ch x©y dùng ma trËn thÞ phÇn vµ t¨ng tr­ëng cña Boston Consulting Group. Khi ¸p dông ma trËn nµy Tæng c«ng ty cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: Trôc hoµnh biÓu diÔn thÞ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cña Tæng c«ng ty ( phÇn tr¨m cña Tæng c«ng ty so víi c¸c ®èi thñ trong thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng. . .). Trôc tung biÓu thÞ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÞ phÇn hµng n¨m cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. Mçi vßng trßn biÓu thÞ phÇn cña c¸c s¶n phÈm ®ã (t­¬ng ®èi). Ta cã ma trËn sau: S¬ ®å 6 : Ma trËn thÞ phÇn/ t¨ng tr­ëng Ng«i sao Con bß s÷a Con chã DÊu hái ChÕ t¹o X©y dùng Thuû lîi Giao th«ng L¾p ®Æt XNK PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi Kh¶ n¨ng t¨ng tr­¬ng thÞ tr­êng 10% 0% 10% 0% Qua b¶ng ma trËn t¨ng tr­ëng vµ thÞ phÇn trªn vµ qua ph©n tÝch ë trªn Tæng c«ng ty cÇn ph¶i tËp ®Çu t­ vµo nhãm ng«i sao, cßn nhãm con bß s÷a th× cã tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp nh­ng thÞ phÇn lín nªn tËp chung vµo khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó. II. C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh¨m thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng c«ng ty C¸c gi¶i ph¸p vÒ phÝa Tæng c«ng ty * T¨ng c­êng ®µo t¹o ®éi ngò vµ ¸p dông chÕ ®é hîp lý ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n: Nh©n tè con ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng, cÇn ph¶i cã nh÷ng chuyªn gia giái vÒ c¸c lÜnh vùc kü thuËt, kinh tÕ, tæ chøc, qu¶n lý...hµng ngò c¸n bé tinh x¶o n¨ng ®éng, cã ®ñ tr×nh ®é ngang tÇm quèc tÕ, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, sö dông thµnh th¹o c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã tÝnh n¨ng kü thuËt hiÖn ®¹i. muèn vËy Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ h¬n n÷a cho c«ng t¸c ®µo t¹o qua nhiÒu h×nh thøc, trong n­íc, ngoµi n­íc, qua hÖ thèng c¸c tr­êng, qua hÖ thèng tù ®µo t¹o...cã c¬ chÕ thu hót nh©n tµi, m¹nh d¹n ®Ò b¹t c¸n bé cã n¨ng lùc vµo c¸c vÞ trÝ xøng ®¸ng ®Æc biÖt lµ c¸n bé trÎ. Thùc tÕ hiÖn nay t¹i Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng, nh÷ng ng­êi giái cã nhiÒu kinh nghiÖm ®· ®Õn tuæi ph¶i nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, bëi vËy sù chuyÓn tiÕp s¸ng mét thÕ hÖ míi cã ®ñ søc qu¶n lý vµ tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm ®· qua vµ tiÕp cËn víi nh÷ng ®ßi hái c«ng nghÖ míi cã tÝnh chiÕn l­îc trong toµn Tæng C«ng ty. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng thÕ hÖ tiÕp theo ph¶i lµ mèi quan t©m lín cña c¸c cÊp l·nh ®¹o Tæng C«ng ty c¶ trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng cÇn cã chñ tr­¬ng ®­a dÇn c¸c c¸n bé chñ chèt trong quy ho¹ch vµo c¸c vÞ trÝ quan träng trong c¸c kh©u s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trªn c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín. Nh÷ng c¸n bé kü thuËt vµ qu¶n lý trÎ cã tr×nh ®é ®­îc thö th¸ch thùc tÕ sÏ lµ nguån c¸n bé tin cËy cho giai ®o¹n tiÕp theo. MÆt kh¸c cÇn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho CB CNV khèi hµnh chÝnh gi¸n tiÕp. HiÖn nay theo kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng trong Tæng C«ng ty cßn thiÕu kho¶ng 20 kü s­ c«ng tr×nh. §Ó bæ sung cho sù thiÕu hôt nµy Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch ®µo t¹o t¹i chç, cã nh­ vËy míi ®éng viªn CB CNV trong c«ng t¸c, lµm ng­êi lao ®éng thªm g¾n bã víi doanh nghiÖp h¬n n÷a. Trong liªn danh liªn kÕt ®Êu thÇu, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c¸n bé phßng dù ¸n ch­a cao, khi lµm viÖc th­êng ph¶i th«ng qua phiªn dÞch do vËy lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ c«ng viÖc. §Ó kh¾c phôc hiÖn tr¹ng nµy Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng cÇn cã quy ®Þnh b¾t buéc c¸c c¸n bé quan träng cña phßng dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ nhÊt ®Þnh. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn hç trî vÒ kinh phÝ ®Ó c¸n bé trÎ häc thªm ngo¹i ng÷ (më réng c¶ tiÕng Anh, NhËt, Trung Quèc, Ph¸p), vi tÝnh b»ng c¸c c¬ chÕ ®µo t¹o thÝch hîp nh­ häc t¹i chøc, n©ng cao. * §Çu t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi Trong thêi kú x©y dùng c«ng tr×nh b»ng c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ ngµy nay th× viÖc ®Çu t­ thiÕt bÞ míi vµ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ thi c«ng hiÖn ®¹i lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, tuy nhiªn viÖc ®Çu t­ còng nh­ con dao hai l­ìi, nÕu ®Çu t­ ®óng h­íng sÏ ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®Çu t­, cßn ®Çu t­ kh«ng ®óng h­íng th× sÏ chuèc lÊy hËu qu¶, nh÷ng thÊt b¹i trong kinh doanh. ChÝnh v× vËy Tæng C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm míi, cñng cè bæ sung thiÕt bÞ m¸y mãc t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt nh­: thiÕt bÞ n©ng cÇu trôc, cÇn trôc, thiÕt bÞ m¸y thi c«ng: m¸y ®µo, m¸y ñi, xe lu, m¸y thi c«ng nÒn ®­êng, m¸y thi c«ng mÆt ®­êng cao cÊp, thiÕt bÞ gia c«ng kim lo¹i nh­ m¸y c¾t uèn thÐp,.... Tr­íc m¾t cÇn xóc tiÕn nhanh c«ng t¸c ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ theo ®óng kÕ ho¹ch n¨m 2002 ®· x©y dùng lµ: 67.155 tr.® VN ®Ó kÞp thêi bæ sung thay thÕ c¸c thiÕt bÞ l¹c hËu qu¸ cò, ®Ó cã thªm n¨ng lùc thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu. MÆt kh¸c cÇn coi träng viÖc ®Çu t­ më réng b»ng viÖc c¶i tiÕn, chÕ t¹o vµ söa ch÷a thiÕt bÞ thi c«ng, ®Ó hoµn thiÖn dÇn c«ng nghÖ cÇu, ®­êng trªn c¬ së c¸c d©y chuyÒn ®· ®­îc n©ng cÊp, tr­íc m¾t thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s÷a ch÷a thiÕt bÞ trong n¨m 2002 lµ 12.874 tr.® VN * T¹o vèn cho kinh doanh §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng vµ còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ: Vèn, lao ®éng, kü thuËt c«ng nghÖ. HiÖn nay ë n­íc ta ®ang cã nguån lao ®éng dåi dµo, viÖc thiÕu lao ®éng chØ thiÕu ë nh÷ng ngµnh ®ßi hái chuyªn m«n cao, vÊn ®Ò c«ng nghÖ vµ kü thuËt còng kh«ng khã kh¨n vµ phøc t¹p v× chóng ta cã thÓ nhËp kü thuËt, c«ng nghÖ, kinh nghiÖm tiªn tiÕn trªn thÕ giíi nÕu Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng cã kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ ngo¹i tÖ hoÆc cã thÓ t¹o ra vèn vµ ngo¹i tÖ. Nh­ vËy yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh hiÖn nay cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng vµ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c lµ ph¶i cã vèn vµ qu¶n lý sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhu cÇu vÒ vèn kh«ng nh÷ng ®Ó duy tr× s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng..... Mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ trong ®Êu thÇu. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu c«ng tr×nh, dù ¸n do Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng tiÕn hµnh ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× thiÕu vèn s¶n xuÊt. §ång thêi nhiÒu dù ¸n ®Êu thÇu thÊt b¹i còng do ®iÓm vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. Trong khi ®ã t×nh tr¹ng nî khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh bµn giao tõ nh÷ng n¨m 1996 - 1997 toµn Tæng C«ng ty (Gåm 61 c«ng tr×nh) b»ng 146.452 tr.®. §Õn ngµy 30/06/1999 míi thanh to¸n khèi l­îng nî ®ît I ®­îc 83.346 tr.® b»ng kho¶ng 60% sè nî trªn. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn cho kinh doanh, Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng cÇn lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau : §èi víi nguån vèn ng©n s¸ch cÊp: Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nh­ hiÖn nay, Tæng c«ng ty cã thÓ ®Ò nghÞ víi Nhµ n­íc ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp mét phÇn trong c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo qui ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m 1988-1989, ChÝnh phñ còng ®· ¸p dông biÖn ph¸p nµy víi nhiÒu doanh nghiÖp lín cña nhµ n­íc. Thùc chÊt cña biÖn ph¸p nµy còng lµ mét h×nh thøc t¨ng vèn ng©n s¸ch ®em l¹i hiÖu qu¶ nhanh chãng cho Tæng C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, Tæng C«ng ty cÇn khai th¸c tèi ®a mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn viÖn trî tõ c¸c tæ chøc ChÝnh phñ, Bé, Ngµnh. §èi víi nguån vèn tù bæ sung: Tæng C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, ®Æc biÖt lµ trong c¸c c«ng ty ®· vµ ®ang tõng b­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. Trong xu thÕ chung cña thÞ tr­êng x©y dùng c¬ b¶n nh­ hiÖn nay, Tæng c«ng ty cÇn chñ ®éng khai th¸c t×m nguån vèn liªn doanh liªn kÕt. §ã lµ nh÷ng nguèn vèn do c¸c ®¬n vÞ kh¸c tham gia liªn doanh liªn kÕt víi Tæng c«ng ty vÒ vèn cè ®Þnh, l­u ®éng, x©y dùng c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh v× lîi Ých chung cña c¸c bªn. Tr­íc m¾t nªn m¹nh d¹n ph¸t huy nguån vèn cña c¸c liªn doanh hiÖn cã nh­: Liªn doanh Zenner (Vèn phÝa NhËt b¶n lµ 70 %); Liªn doanh CEC (vèn bªn ®èi t¸c chiÕm 60 %) ... Tuy nhiªn, viÖc liªn doanh liªn kÕt cã nhiÒu phøc t¹p trong qu¶n lý nhµ n­íc, ®Æc biÖt khã kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn. Do vËy c¸c liªn doanh liªn kÕt cÇn ®­îc Tæng C«ng ty qui ®Þnh hÕt søc chÆt chÏ míi cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ®­îc. * T¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty trong n­íc vµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi H×nh thµnh doanh nghiÖp liªn doanh lµ h×nh thøc cao cña c¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p, t­ vÊn). Tuú tr­êng hîp cô thÓ, cã thÓ liªn doanh gi÷a c¸c chñ thÓ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc víi nhau, cã thÓ liªn doanh gi÷a chñ thÓ trong n­íc víi chñ thÓ n­íc ngoµi. Dï trong tr­êng hîp nµo, h×nh thµnh liªn doanh tøc lµ h×nh thµnh ph¸p nh©n kinh tÕ míi, c¸c bªn tham gia cïng gãp vèn vµ tµi s¶n, cïng qu¶n lý, cïng ph©n chia quyÒn lîi vµ cïng chia sÎ rñi ro. H×nh thøc liªn doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn vµ ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch më réng. B»ng h×nh thøc liªn doanh cã thÓ thu hót réng r·i ®­îc vèn cho ph¸t triÓn, ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ x©y dùng, häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý vµ t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, ë n­íc ta hiÖn nay h¹n chÕ cña h×nh thøc nµy biÓu hiÖn ë chç n¨ng lùc thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã h¹n nªn tû lÖ vèn gãp vµ vai trß thùc sù trong qu¶n lý ®iÒu hµnh rÊt h¹n chÕ. Kh¾c phôc h¹n chÕ nµy ®ang lµ vÊn ®Ò thêi sù cña hîp t¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi nãi chung, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. Thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh doanh lµ xu thÕ ®Ó thóc ®Èy n©ng cao tr×nh ®é tÝch tô tËp trung trong ngµnh x©y dùng. Víi tiÒm lùc m¹nh vÒ c¶ kü thuËt vµ kinh tÕ, tËp ®oµn kinh doanh sÏ lµ mét nhµ thÇu cã thÕ lùc trong tham dù ®Êu thÇu. Sù ph¸t triÓn cña tËp ®oµn kinh doanh trong ngµnh x©y dùng cã thÓ ®i dÇn tõng b­íc tíi cao. Lóc ®Çu tËp ®oµn kinh doanh cã thÓ chØ bao gåm c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p sau ®ã cã thÓ më réng cho c¶ c¸c lÜnh vùc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t­ vÊn; ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cao, trong tËp ®oµn cã c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng th«ng th­êng (xi m¨ng, g¹ch, ngãi, khai th¸c c¸t, sái,...) vµ vËt liÖu trang trÝ néi thÊt cao cÊp (sø x©y dùng, kÝnh,...), thËm chÝ cã c¶ c¸c doanh nghiÖp söa ch÷a vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ thi c«ng n÷a. TËp ®oµn cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc x©y dùng c¬ b¶n ë trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, tõ x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp... Mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa ngµnh c¬ khÝ X©y dùng vµ nhµ n­íc Trong điều kiện kinh tế thị trường, cùng với các chính sách mở cửa và xu thế hội nhập, tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt và quyết định đến thành bại của ngành cơ khí. Từ quan điểm và lợi ích khác nhau dẫn đến các hành động thực tế trong cạnh tranh ngay cả trong cơ chế chính sách, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của ngành cơ khí. Một số các quan điểm quan trọng cần thể hiện trong các cơ chế chính sách là: (1) Tổ chức lại quản lý Nhà nước về sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp, trong đó có cơ khí bằng cách tập trung một đầu mối quản lý Nhà nước, chỉ đạo chọn ven từ quy hoạch, đầu tư, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp; có thể giao cho Bộ Công nghiệp làm cơ quan chủ quản. Riêng về thương mại và xuất nhập khẩu, cần làm trọn vẹn từ cơ chế, chính sách đến điều hành xuất nhập khẩu cụ thể, không thực hiện bất cứ sự phân cấp nào. (2) Không tổ chức riêng cơ quan chỉ đạo điều hành cơ khí nhưng các cơ quan liên quan cần phân công người có chuyên môn, am hiểu và có kinh nghiệm theo dõi, chỉ đạo. Trong điều hành, tuỳ theo yêu cầu sẽ lập các tổ công tác liên ngành để thực thi nghiên cứu hoặc tổ chức thực hiện do các đơn vị thực hiện chính làm thường trực, lãnh đạo từ cấp Bộ trở lên làm tổ trưởng, xong các dự án tự giải tán. (3) Cần có ngay chính sách khuyến khích tiêu dùng sản phẩm cơ khí trong nước và đưa vào thành điều khoản của các văn bản pháp quy liên quan như quy chế đấu thầu, ưu đãi các nhà dự thầu trong nước, sản phẩm nào làm được đáp ứng các yêu cầu về nhu cầu và chất lượng thì cấm không được nhập khẩu, nâng ngay các thuế suất nhập khẩu các mặt hàng cơ khí đã sản xuất được từ 30% trở lên. Ngoài ra, đánh thuế tiêu thụ đặc biet đối với các sản phẩm cơ khí và phương tiện vận tải, kể cả sản phẩm tiêu dùng cơ khí. (4) Lập quỹ hỗ trợ đầu tư cho ngành cơ khí trong quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển Nhà nước và các quỹ hỗ trợ khác nếu có như quỹ hỗ trợ xuất khẩu ... Lựa chọn một số dự án quan trọng có đầu tư chế tạo phôi, đúc, rèn, dập ... để đưa vào danh mục dự án có hỗ trợ vốn ngân sách, sử dụng vốn ODA. Kể cả việc gắn vào các chương trình mục tiêu của Nhà nước như Chương trình KTKT Tự động hoá, Chương trình KTKT Vật liệu, Chương trình KTKT Sinh học, Chương trình KTKT điện tử - tin học ... (5) Bồi dưỡng nhân tài cho ngành cơ khí, cần cử đi học nước ngoài một số lượng ít nhất cũng phải đủ thay thế số cán bộ khoa học kỹ thuật cơ khí hiện có, tránh hụt hẫng trong thời gian sắp tới. kÕt luËn Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, vÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi tæ chøc kinh tÕ ®ã lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi tæ chøc ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp, ®iÒu nµy lµ hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi tæ chøc kinh doanh. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thêi ®¹i vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng kh«ng nh÷ng ph¶i tù lµm b¶n th©n m×nh lín m¹nh mµ cßn v× môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Lµm ®­îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña Tæng c«ng ty lµ t¹o dùng ®­îc vÞ thÕ cña m×nh, x©y dùng mét hÖ thèng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã søc c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng nh÷ng ®èi víi khu vùc thÞ tr­êng khu vùc mµ cßn ph¸t triÓn ra thÕ giíi. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®­a Tæng c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn ®i lªn trë thµnh mét Tæng c«ng ty v÷ng m¹nh. T«i hy väng r»ng chiÕn l­îc kinh doanh vµ nh÷ng gi¶i ph¸p t«i nªu trong ®Ò tµi nµy cã tÝnh khoa häc vµ thùc tiÓn cao trong t­¬ng lai Tæng c«ng ty sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty. Phô lôc Phô lôc 1 : S¬ bé vÒ c¸c c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng 1 Công ty Thi công Cơ giới và Lắp máy COMA-1 2 Công ty Cơ khí Xây dựng số 2 COMA-2 3 Công ty Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 COMA-3 4 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 4 COMA-4 5 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 COMA-5 6 Công ty Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ COMA-6 7 Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7 COMA-7 8 Công ty Khoá Minh Khai COMA-8 9 Công ty Cơ khí và Xây lắp số 9 COMA-9 10 Công ty Xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị COMA-CONSTRACO 11 Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước COMAEL 12 Công ty Cơ khí Xây dựng Thanh Xuân COMA 12 13 Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Cơ khí COMA-ENGINEERING 14 Công ty Công nghệ Tự động và Cơ điện lạnh COMA-AUTOMATION 15 Viện nghiên cứu phát triển cơ khí COMA R&D 16 Công ty Cơ khí Xây dựng Thái Bình COMA-16 17 Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật Cơ khí Xây dựng 18 Trung tâm Xuất nhập khẩu COMA IMEX 19 ZENNER-COMA 20 Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội 21 Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 22 Văn phòng đại diện tại Cộng hoà Liên bang Nga 23 Văn phòng đại diện tại CHND Lào 24 Văn phòng đại diện tại Sơn La CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP Ngành nghề, sản phẩm chính:  - Thi công xây lắp các công trình công nghiệp  - Thực hiện làm sạch và sơn sản phẩm bằng dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến  - Vận chuyển và cung cấp vật tư thiết bị đến chân công trình - Chế tạo và lắp ráp các thiết bị thi công xây dựng                                      CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SỐ 2 Ngành nghề, sản phẩm chính: - Chế tạo và cung cấp máy móc thiết bị cho các công trình công nghiệp - Thi công xây lắp thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp - Chế tạo cột điện, cột truyền hình, cột VIBA - Chế tạo các loại bình bể dung tích lớn, bình chịu áp lực cao, các loại dầm chịu nhiệt, kết cấu thép... CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3 Ngành nghề, sản phẩm chính: -Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình TDTT, khu du lịch - Thi công các công trình giao thông - Thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 4 Ngành nghề, sản phẩm chính: - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch, gạch bê tông -Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các trạm trộn bê t«ng                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 Ngành nghề, sản phẩm chính: - Chế tạo, lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp - Cung cấp các sản phẩm đúc chất lượng cao CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Chế tạo, lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp - Cung cấp các loại giàn giáo, cột chống, cốp pha tôn dùng trong xây dựng - Chế tạo các cột điện, cột truyền hình, cột VIBA - Cung cấp các sản phẩm mạ kẽm nóng, sơn tĩnh điện   CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Thiết kế, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình thể dục thể thao, khu du lịch. - Chế tạo các thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. CÔNG  TY KHOÁ MINH KHAI Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Chế tạo và cung cấp các loại khóa, phụ kiện cửa. - Chế tạo và cung cấp các loại giàn giáo, cột chống, cốt pha tôn dùng trong xây  dựng.    - Chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Thiết kế, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình thể dục thể thao, khu du lịch. - Chế tạo các thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình Thể dục thể thao, khu du lịch. - Thi công các công trình giao thông. - Thi công xây dựng các công trình thủy lợi. - Cung cấp vật tư, thiết bị, máy thi công CÔNG TY CƠ KHÍ, XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC Ngành nghề, sản phẩm chính:      - Chế tạo và cung cấp thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp - Chế tạo và cung cấp thiết bị sản xuất gạch, bê tông - Chế tạo các cột điện, cột truyền hình, cột VIBA - Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, xây lắp đường dây,  trạm biến áp - Thi công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THANH XUÂN Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Chế tạo và cung cấp phụ kiện sứ vệ sinh: sen vòi các loại. - Chế tạo và cung cấp đồng hồ đo nước. Thân van đồng hồ, các sản phẩm bằng đồng. CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ Ngành nghề, sản phẩm chính:                     - Tư vấn, lập dự án đầu tư các công trình cơ khí và xây dựng -  Thiết kế các thiết bị, sản phẩm cơ khí - Thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng. - Thiết kế các dây truyền công nghệ cơ khí và VLXD. CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN LẠNH VÀ CƠ ĐIỆN LẠNH Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Thiết kế, lắp đặt thiết bị điện, điện tự động. - Thi công lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị đo lường hiệu chỉnh cho các công trình công nghiệp và dân dụng.  - Thi công lắp đặt thiết bị thông gió, điều hòa nhiệt độ.  - Thi công lắp đặt thang máy VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG Lĩnh vực hoạt động:                                 -    Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực cơ khí xây dựng các đề tài KHCN và các dự án -    Nghiên cứu thiết kế các dây chuyền thiết bị đồng bộ cho công nghiệp xây dựng, VLXD, quản lý đô thị và bảo vệ xây dựng -    Nghiên cứu phát triển, áp dụng và chuyển giao công nghệ chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng -   Tư vấn lập báo cáo khả thi các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn mua sắm trang thiết bị xây dựng -   Triển khai hoạt động dịch vụ, thông tin Khoa học - Công nghệ về lĩnh vực cơ khí xây dựng -   Hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, SXKD trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ mới. CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP THÁI BÌNH Ngành nghề, sản phẩm chính:        - Chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. - Chế tạo và cung cấp thiết bị phục vụ nông nghiệp: máy cầy tuốt lúa, gặt, bơm  nước, v...v - Sản xuất và cung cấp các loại bể chứa nước, các loại xe chở rác, thùng rác TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ XÂY DỰNG  Ngành nghề, sản phẩm chính: - Đào tạo và cung cấp công nhân kỹ thuật cơ khí, điện. - Đào tạo và cung cấp công nhân kỹ thuật xuất khẩu. TRUNG TÂM XUẤT – NHẬP KHẨU Ngành nghề, sản phẩm chính: - Đào tạo và cung cấp lao động xuất khẩu. - Kinh doanh cung cấp vật tư, thiết bị. CÔNG TY LIÊN DOANH ZENNER - COMA Ngành nghề, sản phẩm chính: - Cung cấp các loại đồng hồ đo nước CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI Ngành nghề, sản phẩm chính: - Chế tạo thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công nghiệp. Phô lôc 2: C¸c trang thiÕt bÞ míi ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty - ThiÕt bÞ bª t«ng - Tr¹m trén bª t«ng ®Õn 120m3/h cña Ph¸p, §øc, Trung quèc - Xe vËn chuyÓn bª t«ng tù hµnh SB-95B - Xe b¬m bª t«ng S-296A - Bóa ®ãng cäc - Bóa rung B/170 - M¸y Ðp cäc v¸n thÐp thuû lùc KGK 130 - CÇn cÈu (søc n©ng tõ 15-100 tÊn) - CÇn cÈu thuû lùc TADANO-300E - CÇn cÈu thuû lùc TADANO-200H - CÇn cÈu ADK162 - CÇn cÈu th¸p - CÇn cÈu khung - ThiÕt bÞ lµm ®Êt - M¸y xóc c¸c lo¹i tõ 0,7-1m3, 2m3 - ¤ t« tù ®æ c¸c lo¹i - Xe lu b¸nh s¾t, b¸nh lèp c¸c lo¹i - C¸c thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ - M¸y c¾t h¬i tù ®éng ESAB - M¸y hµn LINCONL - M¸y khoan, mµi c¸c lo¹i - C¸c lo¹i m¸y ph¸t ®iÖn - C¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn, c¸c lo¹i m¸y Ðp khÝ - C¸c lo¹i b¬m dÇu - KÝch c¨ng cét thÐp c¸c lo¹i Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m (1997 – 2001) cña Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng. §Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng giai ®o¹n 2001 – 2010. Gi¸o tr×nh ChiÕn l­îc kinh doanh – Khoa KH&PT - §H KTQD Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª -1999. S¸ch ‘Qu¶n trÞ chiÕn l­îc’ t¸c gi¶ Ph¹n Lan Anh Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc & Kü ThuËt – 2000. Tµi liÖu cña Ch­¬ng tr×nh héi th¶o (6/6/2002 t¹i tr­êng §H KTQD) T¹p chÝ Kinh tÕ & Ph¸t triÓn c¸c sè n¨m 2000-2002. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c sè n¨m 2000-2002. T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ c¸c sè n¨m 2000-2002 Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam c¸c sè n¨m 1999 – 2002 T¹p chÝ Kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng. T¹p chÝ Kinh tÕ & Dù B¸o. T¹p chÝ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. Vµ mét sè lo¹i s¸ch, b¸o chuyªn ngµnh kh¸c. LêI nãi §ÇU……………………………………………………. ……trang1 Ch­¬ng I: chiÕn l­îc kinh doanh vµ vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp…………………………………………………...trang3 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chiÕn l­îc kinh doanh ……………….trang3 ChiÕn l­îc kinh doanh lµ g× …………………………………………...trang3 Nguån gèc cña chiÕn l­îc …………………………………………...trang3 C¸c ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vÒ chiÕn l­îc……………………………………. trang4 2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch SWOT vµ m« h×nh n¨m ¸p lùc c¹nh tranh cña Michael Porter.…………………………………………………………….trang8 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch SWOT…………………………………………..trang8 . M« h×nh n¨m ¸p lùc c¹nh tranh cña Michael Porter……………………..trang8 II. Vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp………………………………………………………...……trang10 TÇm quan träng cña chiÕn l­îc kinh doanh ………………………...trang11 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay……………………………………….trang12 C¸c b­íc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ………………trang14 1. Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh …………………………………….trang14 1.1 C¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh……………………………….. trang14 1.2 Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m«………………………………………………….trang15 1.3. Ph©n tÝch m«i tr­êng ngµnh………………………………………………...trang17 1.4. T¸c ®éng cña nhãm chiÕn l­îc……………………………………………..trang18 2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ………………………………trang18 2.1 Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm…………………………………………………..trang18 2.2. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh…………………………………………trang20 2.3. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng bæ trî…………………………………………….trang21 2.4. Tæng kÕt c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬…………………….trang23 X¸c ®Þnh môc tiªu cña doanh nghiÖp………………………………..trang23 3.1. C¸c lo¹i môc tiªu cña doanh nghiÖp…………………………………….. trang23 3.3 C¸c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh môc tiªu…………………………………………trang25 X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh …………………………………….trang26 ChiÕn l­îc s¶n phÈm………………………………………………………….trang26 ChiÕn l­îc thÞ tr­êng………………………………………………………….trang26 ChiÕn l­îc c¹nh tranh……..……………………………………………trang27 ChiÕn l­îc ®Çu t­………………………………………………………trang28 Ch­¬ng II : ®¸nh gi¸ m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi cña Tæng c«ng ty Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng - Bé x©y dùng vµ x¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ……………………...trang30 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng LÞch sö h×nh thµnh cña Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng (COMA)……trang30 Giai ®o¹n 1 (1975-1995) …………………………………………trang30 Giai ®o¹n 2 (1985-1995) : Giai ®o¹n chuyÓn tiÕp…………………trang30 Giai ®o¹n 3 (1995 ®Õn nay) : Giai ®o¹n ®æi míi vµ ph¸t triÓn……………………………………………………………………..trang30 §Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ kinh doanh ………………………………………………………………………trang33 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña Tæng c«ng ty…………………... trang33 2.2. C¸c ®èi t¸c kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty……………………...trang34 II. Tæng quan vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua………………….trang35 §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty………………….trang35 §¸nh gi¸ n¨ng lùc vèn cña Tæng c«ng ty…………………………………trang35 §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña Tæng c«ng ty……………………….. trang39 VÒ chÊt l­îng lao ®éng……………………………………………………..trang41 N¨ng lùc vÒ trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty…………………..trang42 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña Tæng c«ng ty………trang43 KÕt qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua…………….trang43 Nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua……trang48 Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi, ®¸nh gi¸ c¸c c¬ h«i vµ sù ®e do¹ cña Tæng c«ng ty c¬ khÝ X©y dùng………………………..trang50 Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m«…………………………………………..trang50 yÕu tè kinh tÕ cña m«i tr­êng vÜ m«……………………………………….trang51 yÕu tè c«ng nghÖ cña m«i tr­êng vÜ m«…………………………………trang52 YÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cña m«i tr­êng vÜ m«…………………..trang53 YÕu tè x· héi cña m«i tr­êng vÜ m«……………………………………….trang53 Ph©n tÝch m«i tr­êng ngµnh………………………………………….trang54 Sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty kh¸c…………………………………….trang54 Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng­êi mua……………………………………………..trang54 Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng­êi cung cÊp………………………………………..trang55 Sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ tiÒm Èn………………………………….trang55 IV. Tæng kÕt viÖc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu c¬ h«i vµ sù ®e do¹ cña Tæng c«ng ty…………………………………………...trang56 Tæng hîp c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ sù ®e do¹ cña Tæng c«ng ty ……………………………………………………………………………..trang56 MÆt m¹nh cña Tæng c«ng ty…………………………………………….. trang56 MÆt yÕu cña Tæng c«ng ty ………………………………………………..trang56 C¬ héi cña Tæng c«ng ty………………………………………………… trang57 Nguy c¬ cña Tæng c«ng ty………………………………………………..trang57 Ma trËn SWOT………………………………………………………..trang58 Ch­¬ng III. mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cho Tæng c«ng ty C¬ khÝ X©y dùng- Bé X©y dùng giai ®o¹n 2001 – 2010……………..trang60 Néi dung chiÕn l­îc ……………………………………………….trang60 §Þnh h­íng chiÕn l­îc cho Tæng c«ng ty. …………………………. trang60 Mét sè môc tiªu chung cho Tæng c«ng ty …………………………...trang62 Néi dung chiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng c«ng ty…………….. trang63 3.1 ChiÕn l­îc s¶n phÈm…………………………………………………..trang63 ChiÕn l­îc thÞ tr­êng…………………………………………………………trang65 ChiÕn l­îc c¹nh tranh………………………………………………………..trang66 ChiÕn l­îc ®Çu t­……………………………………………………………..trang66 II. C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh¨m thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh cña Tæng c«ng ty…………………………….trang68 C¸c gi¶i ph¸p vÒ phÝa Tæng c«ng ty………………………………….trang68 Mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa ngµnh c¬ khÝ X©y dùng vµ nhµ n­íc…………………………………………………………………….trang72 kÕt luËn……………………………………………………………..trang75 Phô lôc……………………………………………………………….trang76 Tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………….trang84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010.DOC
Luận văn liên quan