Đề tài Mục tiêu, biện pháp điều hành kinh doanh năm 2001 của Sở Giao Dịch I

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Sở Giao Dịch I là một bộ phận của Trung tâm điều hành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và là một chi nhánh của toàn bộ hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp, có trụ sở tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Sở Giao Dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (SGD I NHNo & PTNTVN) được thành lập theo quyết định số 15 - TCCB ngày 16/3/1991 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là đầu mối để quản lý các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và thực hiện thí điểm những văn bản, chủ trương của ngành trước khi áp dụng cho toàn hệ thống; trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Hà Nội, cho vay đối với các công ty lớn về nông nghiệp như Tổng công ty rau quả, công ty thức ăn gia súc . Ngày 1 tháng 4 năm 1991 Sở Giao Dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Lúc mới thành lập, Sở Giao Dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chỉ có hai phòng ban, đó là phòng tín dụng và phòng kế toán và một tổ kho quĩ. Năm 1992, SGD I NHNo&PTNTVN được sự uỷ nhiệm của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp đã tiến hành thực hiện thêm nhiệm vụ mới, đó là quản lý vốn, điều hoà vốn, thực hiện quyết toán tài chính cho 23 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Trong các năm từ 1992 đến 1994, việc thực hiện tốt nhiệm vụ này của SGD I NHNo&PTNTVN đã giúp thực hiện tốt cơ chế khoán tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của 23 tỉnh, thành phố phía Bắc. Từ cuối năm 1994 đến nay, SGD I NHNo&PTNTVN thực hiện nhiệm vụ điều chuyển vốn theo lệnh của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và thực hiện kinh doanh tiền tệ trên địa bàn Hà Nội bằng cách huy động tiền nhàn rỗi của dân cư, các tổ chức kinh tế bằng nội tệ, ngoại tệ sau đó cho vay để phát triển sản xuất kinh doanh đối với mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, Sở Giao Dịch I còn làm các dịch vụ như tư vấn đầu tư, bảo lãnh, thực hiện chiết khấu các thương phiếu, các nghiệp vụ thanh toán, nhận cầm cố, thế chấp tài sản, mua bán kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá qúy, tài trợ xuất nhập khẩu . Đống Đa là quận có địa bàn rộng lớn, là nơi tập trung nhiều công ty lớn, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ hợp sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và các hộ công thương. Đồng thời trên địa bàn quận Đống Đa cũng có rất nhiều điểm thương mại lớn, vì vậy, khách hàng của Sở Giao Dịch I rất đa dạng và phong phú. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Giao Dịch I trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ là trung gian tiền tệ, có điều kiện để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường, của sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi trên, Sở Giao Dịch I cũng gặp phải không ít khó khăn. Đó là tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch và khách sạn không nhiều nên hoạt động tín dụng của Sở Giao Dịch I có nhiều hạn chế. Mặt khác, cùng nằm trên địa bàn hoạt động của Sở Giao Dịch I còn có sự hiện diện của đông đảo các Ngân hàng Quốc doanh, Ngân hàng cổ phần như chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa, Ngân hàng Thương Mại cổ phần Bắc Á . đã tạo nên một môi trường cạnh tranh khá gay gắt. Mặc dù vậy, trong những năm qua Sở Giao Dịch I vẫn là một Ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch cấp trên giao, mức sinh lời năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ nợ quá hạn thấp. II. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO DỊCH I: Hiện nay, bộ máy nhân sự của Sở Giao Dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gồm 84 người phân bổ các phòng ban được thể hiện ở sơ đồ sau:

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mục tiêu, biện pháp điều hành kinh doanh năm 2001 của Sở Giao Dịch I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. Së Giao DÞch I lµ mét bé phËn cña Trung t©m ®iÒu hµnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ lµ mét chi nh¸nh cña toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp, cã trô së t¹i sè 4 ®­êng Ph¹m Ngäc Th¹ch, quËn §èng §a, Hµ Néi. Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (SGD I NHNo & PTNTVN) ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 15 - TCCB ngµy 16/3/1991 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ ®Çu mèi ®Ó qu¶n lý c¸c ngµnh n«ng, l©m, ng­ nghiÖp vµ thùc hiÖn thÝ ®iÓm nh÷ng v¨n b¶n, chñ tr­¬ng cña ngµnh tr­íc khi ¸p dông cho toµn hÖ thèng; trùc tiÕp thùc hiÖn cho vay trªn ®Þa bµn Hµ Néi, cho vay ®èi víi c¸c c«ng ty lín vÒ n«ng nghiÖp nh­ Tæng c«ng ty rau qu¶, c«ng ty thøc ¨n gia sóc... Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1991 Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Lóc míi thµnh lËp, Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chØ cã hai phßng ban, ®ã lµ phßng tÝn dông vµ phßng kÕ to¸n vµ mét tæ kho quÜ. N¨m 1992, SGD I NHNo&PTNTVN ®­îc sù uû nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn thªm nhiÖm vô míi, ®ã lµ qu¶n lý vèn, ®iÒu hoµ vèn, thùc hiÖn quyÕt to¸n tµi chÝnh cho 23 tØnh, thµnh phè phÝa B¾c (tõ Hµ TÜnh trë ra). Trong c¸c n¨m tõ 1992 ®Õn 1994, viÖc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nµy cña SGD I NHNo&PTNTVN ®· gióp thùc hiÖn tèt c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña 23 tØnh, thµnh phè phÝa B¾c. Tõ cuèi n¨m 1994 ®Õn nay, SGD I NHNo&PTNTVN thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu chuyÓn vèn theo lÖnh cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ trªn ®Þa bµn Hµ Néi b»ng c¸ch huy ®éng tiÒn nhµn rçi cña d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ b»ng néi tÖ, ngo¹i tÖ sau ®ã cho vay ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ngoµi ra, Së Giao DÞch I cßn lµm c¸c dÞch vô nh­ t­ vÊn ®Çu t­, b¶o l·nh, thùc hiÖn chiÕt khÊu c¸c th­¬ng phiÕu, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, nhËn cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n, mua b¸n kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng b¹c ®¸ qóy, tµi trî xuÊt nhËp khÈu... §èng §a lµ quËn cã ®Þa bµn réng lín, lµ n¬i tËp trung nhiÒu c«ng ty lín, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c tæ hîp s¶n xuÊt, c¸c hîp t¸c x· tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c¸c hé c«ng th­¬ng. §ång thêi trªn ®Þa bµn quËn §èng §a còng cã rÊt nhiÒu ®iÓm th­¬ng m¹i lín, v× vËy, kh¸ch hµng cña Së Giao DÞch I rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Së Giao DÞch I trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô lµ trung gian tiÒn tÖ, cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, cña s¶n xuÊt, phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn, Së Giao DÞch I còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. §ã lµ tû lÖ doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, du lÞch vµ kh¸ch s¹n kh«ng nhiÒu nªn ho¹t ®éng tÝn dông cña Së Giao DÞch I cã nhiÒu h¹n chÕ. MÆt kh¸c, cïng n»m trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Së Giao DÞch I cßn cã sù hiÖn diÖn cña ®«ng ®¶o c¸c Ng©n hµng Quèc doanh, Ng©n hµng cæ phÇn nh­ chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng §èng §a, Ng©n hµng Th­¬ng M¹i cæ phÇn B¾c ¸... ®· t¹o nªn mét m«i tr­êng c¹nh tranh kh¸ gay g¾t. MÆc dï vËy, trong nh÷ng n¨m qua Së Giao DÞch I vÉn lµ mét Ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, møc sinh lêi n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp. II. Bé m¸y tæ chøc cña Së Giao DÞch I: HiÖn nay, bé m¸y nh©n sù cña Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam gåm 84 ng­êi ph©n bæ c¸c phßng ban ®­îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: ban gi¸m §èc ®®èc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng kÕ to¸n Phßng hµnh nh©n sù Phßng ng©n qòy Chi nh¸nh Trung Yªn Chi nh¸nh T©y S¬n 1. Phßng kinh doanh: Víi tæng sè c¸n bé cña phßng lµ 20 ng­êi, phßng ®­îc chia thµnh 4 bé phËn: Bé phËn kÕ ho¹ch Bé phËn nguån vèn Bé phËn cho vay - Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ. Phßng ®­îc giao 4 nhiÖm vô chñ yÕu: - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh T¹o lËp nguån vèn Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµ quèc doanh _ Lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, mua b¸n ngo¹i tÖ. 2. Phßng kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cã 2 nhiÖm vô chÝnh: Lµ trung t©m thanh to¸n, chuyÓn tiÒn vµ c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c H¹ch to¸n tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh cña toµn së HiÖn nay, nhê sù gióp ®ì cña m¸y vi tÝnh, viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô trë nªn ®¬n gi¶n h¬n, dÔ dµng h¬n cho viÖc kiÓm tra vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt . 3. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Phßng gåm 2 bé phËn: - Bé phËn hµnh chÝnh - Bé phËn nh©n sù NhiÖm vô chÝnh cña phßng nµy lµ tæ chøc, qu¶n lý c¸n bé, ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c nh©n viªn cho phï hîp víi n¨ng lùc cña tõng ng­êi vµ phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ quan, tuyÓn thªm nh©n viªn; qu¶n lý viÖc thu, chi c¸c qòy tiÒn l­¬ng, khen th­ëng.. 4. Phßng ng©n quü: Phßng ng©n quü cã nhiÖm vô: Thu chi, kiÓm ®Õm, ®iÒu chuyÓn tiÒn mÆt qua c¸c chi nh¸nh, NHNN vµ NHNo & PTNTVN Ngoµi ra, Phßng cßn lµm dÞch vô kiÓm ®Õm cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ * Ngoµi 4 phßng trªn, Së giao dÞch I cßn cã 2 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 4, ®ã lµ Chi nh¸nh T©y S¬n Chi nh¸nh Trung Yªn Víi môc tiªu lÊy chÊt l­îng lµ chÝnh, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn Së Giao DÞch I hiÖn nay hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc nh­ trong 14 c¸n bé tÝn dông cña Së Giao DÞch I th× cã 1c¸n bé cã tr×nh ®é th¹c sü cßn tÊt c¶ ®Òu cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, Phßng kÕ to¸n 90% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ phßng ng©n quÜ 70% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc. Sè c¸n bé cßn l¹i hÇu hÕt ®· qua cao ®¼ng. HiÖn nay, Së Giao DÞch I ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é nh­ bè trÝ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i dù ®Çy ®ñ c¸c ®ît tËp huÊn cña trung t©m ®iÒu hµnh, bè trÝ cho 20 c¸n bé ®i ®µo t¹o vi tÝnh, 13 c¸n bé tham dù c¸c khãa häc ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, luËt th­¬ng m¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ, 4 l­ît c¸n bé ®i häc tiÕng Anh ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô Ng©n hµng, 1 c¸n bé ®i dù héi th¶o nghiÖp vô t¹i Singapore do Americian Bank tæ chøc. C¸c bé phËn trªn tuy ®­îc chuyªn m«n hãa theo nghiÖp vô cña Ng©n hµng nh­ng nã lu«n cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, hç trî cho nhau, t¹o thµnh mãc xÝch cïng ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi cña SGD I NHNo&PTNTVN nãi riªng vµ toµn ngµnh Ng©n hµng nãi chung. Ch¼ng h¹n ®ã lµ sù kÕt hîp cña phßng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ phßng kÕ to¸n ®Ó t¹o ra mét mãn cho vay cã hiÖu qu¶. III. ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña së giao dÞch I trong thêi gian qua. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï vÉn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc thiªn tai lò lôt, h¹n h¸n t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®êi sèng nh©n d©n, s¶n xuÊt hµng ho¸ ë møc ®é thÊp vµ chÞu ¶nh h­ëng lín cña xuÊt nhËp khÈu. Tr­íc khã kh¨n nh­ trªn, §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· cã nhiÒu quyÕt s¸ch ®óng ®¾n, do ®ã nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc,n¨m 2000 tèc ®é t¨ng GDP ®¹t 6,7%: trong ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng l©m thuû s¶n t¨ng 4,9% , s¶n l­îng l­¬ng thùc quy thãc v­ît 2 triÖu tÊn so víi kÕ ho¹ch, nh­ng do gi¸ hµng l­¬ng thùc gi¶m nªn søc mua cña trªn 80% d©n sè lµ n«ng d©n bÞ gi¶m sót, v× thÕ thÞ tr­êng trÇm l¾ng, kÐm s«i ®éng. VÒ phÝa ngµnh Ng©n hµng, Thèng ®èc NHNN ®· ban hµnh c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®iÒu hµnh thÞ tr­êng tiÒn tÖ , qu¶n lý ngo¹i hèi, c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n, c¬ chÕ tÝn dông, chÊn chØnh ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM… t¹o hµnh lang ph¸p lý, c¬ chÕ th«ng tho¸ng, linh ho¹t cho c¸c tæ chøc tÝn dông. §èi víi NHNo&PTNTVN , Chñ tÞch H§QT vµ Tæng gi¸m ®èc ®· b¸m s¸t ®Þnh h­íng cña ngµnh, chñ tr­¬ng , chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c c¬ chÕ qu¶n lý cña Thèng ®èc NHNN ®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh kinh doanh n¨ng ®éng s¸t thùc tÕ, do vËy kÕt qu¶ kinh doanh ®· hoµn thµnh toµn diÖn vµ v­ît møc kÕ ho¹ch n¨m 2000. §èi víi Së giao dÞch I- ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thñ ®«, n¬i tËp trung nhiÒu Ng©n Hµng th­¬ng m¹i trong n­íc vµ quèc tÕ, c«ng t¸c kinh doanh ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c tæ chøc tin dông cã nhiÒu thÕ m¹nh vÒ vèn, ngo¹i tÖ vµ c«ng nghÖ trong c¸c dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. Song ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban l·nh ®¹o Së giao dÞch I cïng víi sù lç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña c¸n bé së, së giao dÞch I ®· hoµn thµnh c¬ b¶n c¸c chØ tiªu ®­îc giao. Thµnh tÝch SGD I NHNo&PTNTVN ®¹t ®­îc trong thêi gian qua ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c chØ tiªu: §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1.Vèn huy ®éng 99 370 902 2.173 2.372 2.553 2.260 2. Sö dông vèn - DSCV 180 223 171 345 571 663 1.302 - DSTN 193 212 156 160 615 708 1.056 - D­ nî 34 44 60 245 201 157 403 Trong®ã: + Nî QH 5 3 3 4 3 2,5 23,2 + tû lÖ% 15 5,93 4,67 1,6 1,58 1,6 5,5 3. Quü TN 4 12,9 29 24 52,6 93 76,53 1.Nguån vèn : Trong giai ®o¹n 1994-1999 nguån vèn cña Së Giao DÞch I ®· liªn tôc t¨ng tr­ëng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®iÒu hoµ vèn vÒ Ng©n Hµng Trung ¦¬ng còng nh­ ®Ó cung øng cho nguån ®Çu t­ tÝn dông. (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1. Kh«ng kú h¹n 39,572 106,388 241,144 773,78 1.056 1.067 1.038 TiÕt kiÖm 4,200 6,824 20,310 17,557 11,476 10,691 10,570 2. Cã kú h¹n 59,456 263,493 660,945 899,64 816,18 573,09 1.222 TiÕt kiÖm 46,546 11,032 89,651 79,329 89,442 341,60 400,21 Kú phiÕu 12,910 44,392 269,697 559,01 325,74 190,55 221,07 Vzy TCKT,TCTD 0 0 0 500 500 500 600 ( Nguån SGD I NHNo &PTNTVN ) Nh÷ng n¨m 1997,1998,1999 trong ho¹t ®éng kinh doanh, Së Giao DÞch I ®· ®¹t ®­îc nhiÒu tiÕn bé ®¸ng kÓ. C¬ cÊu nguån vèn ®­îc c¶i thiÖn dÇn, n¨m sau tèt h¬n n¨m tr­íc. Nguån kh«ng kú h¹n cã xu h­íng t¨ng nhanh, ®©y lµ nguån vèn l·i suÊt thÊp t¹o c¬ héi thuËn lîi ®Ó h¹ l·i suÊt cho vay, më réng tÝn dông, lùa chän thu hót kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng lín tíi giao dÞch, vay vèn t¹i së t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Së Giao DÞch I ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. N¨m 1997, tæng nguån vèn huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn ®· lªn tíi con sè 2.173 tû ®ång gÊp ®«i so víi n¨m 1996 ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c ®iÒu hoµ vèn trªn toµn bé hÖ thèng. §Õn 31/12/1998 nguån vèn l¹i tiÕp tôc t¨ng 198 tû ®ång so víi cïng kú n¨m 1997, ®¹t 44 tû ®ång / nh©n viªn . nguån vèn trªn ®· tho¶ m·n nhu cÇu tÝn dông trªn ®Þa bµn vµ gãp gÇn 2000 tû ®ång ®Ó trung t©m ®iÒu hµnh ®iÒu hoµ vèn. Tõ quý 2 n¨m 1999, toµn hÖ th«ng thõa vèn, Héi §ång Qu¶n TrÞ ®· ®iÒu chØnh chØ tiªu t¨ng tr­ëng nguån vèn tõ 35% ®Õn 40% xuèng cßn 18%, Së Giao DÞch I lµ träng ®iÓm ®­îc Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o viÖc gi¶m vèn. ChÊp hµnh chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, Së Giao DÞch I ®· nhanh chãng gi¶m c¸c nguån vèn huy ®éng l·i suÊt cao (nh­ kh«ng huy ®éng lo¹i TK 9 th¸ng, kh«ng nhËn tiÒn göi cã kú h¹n cña NH ®Çu t­, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ), ®ång thêi ®· cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi÷ nguån tiÒn göi lín, l·i suÊt rÎ cña BHXBVN, quü doanh nghiÖp võa vµ nhá …nh­ thùc hiÖn c¬ cÊu tiÒn göi hîp lý, ­u ®·i gi¶m phÝ thanh to¸n. Do vËy 2 n¨m 1999-2000, Së Giao DÞch I ®· chÊp hµnh tèt kÕ ho¹ch huy ®éng vèn (®¹t 101,6%n¨m 1999 vµ 120,2% n¨m 2000 so víi kÕ hoach), nh­ng vÉn lµ ®¬n vÞ cã quy m« nguån vèn huy ®éng lín, chiÕm trªn 7% nguån vèn kinh doanh cña toµn hÖ thèng. Trong n¨m 1999 còng do chÝnh s¸ch nµy mµ Së Giao DÞch I ®· øng phã kÞp thêi víi 5 lÇn h¹ l·i suÊt tiÒn vay, vÉn ®¶m b¶o nguån vèn huy ®éng lín, l·i suÊt ®Çu vµo thÊp t¹o tiÒn ®Ò cho Së Giao DÞch I h¹ l·i suÊt cho vay – lµ ­u thÕ quyÕt ®Þnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. N¨m 2000, tæng nguån huy ®éng ®¹t 2260 tû ®ång, so víi n¨m 1999 gi¶m 293,2 tû nh­ng vÉn ®¹t 120,2% kÕ ho¹ch, NVH§ b×nh qu©n /1 CBCNV ®¹t 27,9 tû ®ång. 2. C«ng t¸c ®Çu t­ tÝn dông: Tõ b¶ng sè liÖu cho thÊy, doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, ®©y lµ mét dÊu hiÖu tèt. Trong n¨m 2000, nguån vèn ®Çu t­ cho c¸c ngµnh kinh tÕ thõa buéc Së Giao DÞch I ph¶i nç lùc t×m thªm kh¸ch hµng, b¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt, cã chÝnh s¸ch níi láng cho kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông ®Ó thu hót ®Çu t­; khi cã sù thay ®æi l·i suÊt ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi l·i suÊt cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn. Trong c«ng t¸c cho vay, Së Giao DÞch I ®· nghiªm chØnh chÊp hµnh quyÕt ®Þnh 284 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, quyÕt dÞnh 180 cña H§QT NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ N§ 178/1999/N§-CP ngµy 29/12/1999 vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay. N¨m 2000, doanh sè cho vay ®¹t 1302,4 tû ®ång, so víi n¨m 1999 t¨ng 639,6 tû ®ång, trong ®ã: - Doanh sè cho vay néi tÖ : 1206 tû ®ång, tû träng 92,6% - Doanh sè cho vay ngo¹i tÖ : 96,4 tû ®ång, tû träng 7,4% N¨m 2000, kh¸ch hµng vay vèn t¹i Së Giao DÞch I chñ yÕu lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc (95% tæng d­ nî) vµ tËp trung vµo mét sè doanh nghiÖp lín, trong ®ã phÇn lín lµ doanh nghiÖp ®· cã kinh nghiÖm, bÒ dÇy s¶n xuÊt kinh doanh, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi. §èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®· t¹o ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã víi c¸c kh¸ch hµng chñ lùc nh­ Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam, C«ng ty XNK thñy s¶n Hµ Néi, C«ng ty XNK víi Lµo Tæng c«ng ty l­¬ng thùc MiÒn B¾c… Sè kh¸ch hµng vay vèn lµ hé s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng gi¶m (nguyªn nh©n do c¸c hé ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ nhµ nªn ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn). Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hiÖn nay chØ cßn 2 ®¬n vÞ cã quan hÖ vay tr¶ th­êng xuyªn, c¸c ®¬n vÞ cßn l¹i ®· qu¸ h¹n kh«ng ®Çu t­ tiÕp. §· cã quyÕt ®Þnh 67 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, nh­ng ®Þa bµn Së Giao DÞch I kh«ng cã ®èi t­îng lµ hé vay d­íi 10 triÖu ®ång nªn kh«ng triÓn khai ®­îc. Trong n¨m 2000, nî qu¸ h¹n chiÕm 5,5% d­ nî, t¨ng 3,9% so víi n¨m 1999, trong ®ã nî qu¸ h¹n doanh nghiÖp Nhµ n­íc chiÕm 16,9%, nî qu¸ h¹n ngoµi quèc doanh chiÕm 83,1% vµ chñ yÕu lµ nî qu¸ h¹n tõ 360 ngµy trë lªn (chiÕm 80,3% tæng nî qu¸ h¹n) vµ tËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng. §ã lµ do c¸c nguyªn nh©n nh­ s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n, lµm ¨n thua lç (tËp trung ë c¸c hé t­ nh©n); do s¶n phÈm chÊt l­îng kÐm, gi¸ thµnh l¹i cao kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi hµng ngo¹i nh­ C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o, C«ng ty kü thuËt §iÖn th«ng; do bÞ chiÕm dông vèn , sö dông vèn sai môc ®Ých nh­ C«ng ty XNK Hång Hµ; do s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt hoÆc gi¶i thÓ nh­ C«ng ty ch¨n nu«i chÕ biÕn vµ XNK ... Nh×n chung, doanh sè cho vay, thu nî n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc mong muèn vµ yªu cÇu chung cña toµn ngµnh. Mét sè ®¬n vÞ cã d­ nî qu¸ h¹n kÐo dµi vÉn kh«ng thu ®­îc mÆc dï c¸n bé tÝn dông ®· ®«n ®èc th­êng xuyªn, ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p thu håi nh­ phèi kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, cam kÕt cña kh¸ch hµng, tæ chøc ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp,... nh­ng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. 3. Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i: N ¨m qua lµ thêi kú khã kh¨n vÒ ngo¹i tÖ do nguån mua ngo¹i tÖ kh«ng ®¸ng kÓ tû gi¸ ngo¹i tÖ biÕn ®éng, NHNN chØ ­u tiªn b¸n c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu nh­ x¨ng dÇu…. §Ó cã nguån ngo¹i tÖ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng, nhÊt lµ nh÷ng kh¸ch hµng nhËp khÈu lµm t¨ng d­ nî, Së ®· tranh thñ NHNNVN, NHNo $ PTNTVN, tranh thñ c¸c ng©n hµng b¹n, sù céng t¸c th«ng c¶m cña kh¸ch hµng trong viÖc xö lý ngo¹i tÖ. ChÝn th¸ng qua cã kÕt qu¶ mua b¸n ngo¹i tÖ nh­ sau: Doanh sè mua vµo (kÓ c¶ ngo¹i tÖ kh¸c quy ®æi): 50,2 triÖu USD Doanh sè b¸n ra (kÓ c¶ ngo¹i tÖ kh¸c quy ®æi): 47,5 triÖu USD Së ®· tiÕp nhËn hå s¬, lµm thñ tôc thanh to¸n kÞp thêi cho kh¸ch hµng theo th«ng kÖ quèc tÕ, kÕt qu¶: Thanh to¸n hµng nhËp khÈu 153 mãn, sè tiÒn 39 triÖu USD Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu 20 mãn, sè tiÒn 2,3 triÖu USD Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 133 mãn, sè tiÒn 9,9 triÖu USD Th«ng qua giao dÞch, Së ®· tæ chøc ký kÕt hîp ®ång mua ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ xuÊt khÈu hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu thanh to¸n, tranh thñ ®­îc Së ®Çu mèi ®Ó cã nguån ngo¹i tÖ thanh to¸n lóc khan hiÕm Tuy nhiªn, nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ t¨ng nhanh nh­ng møc d­ nî ngo¹i tÖ cßn qu¸ nhá, NVH§ ngo¹i tÖ chñ yÕu göi SGD NHNo&PTNTVN ®Ó lÊy phÝ, víi l·i suÊt huy ®éng cao nh­ hiÖn nay th× chªnh lÖch t­¬ng ®­¬ng g÷a phÝ vµ l·i suÊt ®Çu vµo rÊt nhá, nªn hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng t­¬ng øng víi quy m« t¨ng tr­ëng cña nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ. 5. C«ng t¸c kÕ to¸n: Tõ qóy II/1999, c«ng viÖc h¹ch to¸n vèn cña trung t©m ®iÒu hµnh ®· chuyÓn vÒ Së Giao DÞch I Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, c¸c nghiÖp vô kinh doanh trùc tiÕp ®· ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn h¬n tr­íc, khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n t¨ng nhanh.Trong n¨m 2000, Së ®· tæ chøc quyÕt to¸n niªn ®é vµ c¸c th¸ng, quý,®¶m b¶o chÊt l­îng vµ thêi gian theo chØ ®¹o cña trung t©m ®iÒu hµnh. KÕ to¸n ®· h¹ch to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi, ®óng chÕ ®é c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, phôc vô kh¸ch hµng tiÖn lîi, an toµn, ®Õn ngµy 31/12/2000 cã 2167 tµi kho¶n, so víi n¨m tr­íc t¨ng trªn 500 tµi kho¶n. trong ®ã : TiÒn göi néi tÖ :1964 TK TiÒn göi ngo¹i tÖ :40 TK TiÒn vay 147 TK Ký quü 8 TK Tæ chøc huy ®éng, qu¶n lý tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu 11.102 thÎ víi trªn 250 tû VND vµ gÇn 30 triÖu USD ®¶m b¶o an toµn, h¹ch to¸n qu¶n lý thÝ ®iÓm m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM) ®¶m b¶o an toµn. C«ng t¸c kÕ to¸n ®· tæ chøc thanh to¸n liªn hµng thanh to¸n bï trõ mçi ngµy kho¶ng 500 mãn ®¶m b¶o an toµn, phôc vô kÞp thêi viÖc lu©n chuyÓn vèn theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh, tËn thu c¸c lo¹i thuÕ dÞch vô ®­îc 1812 triÖu ®ång, t¨ng so víi cïng kú n¨m tr­íc 411 triÖu ®ång. 6. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé: C«ng t¸c nµy ®· ®­îc thùc hiÖn ®Òu ®Æn th«ng qua viÖc kiÓm tra, kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng cña Së Giao DÞch I, thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n niªn ®é n¨m 1999, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ thêi gian theo quy ®Þnh, tæ chøc viÖc kiÓm tra kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng cña së, qua kiÓm tra c¸c sai sãt ®· ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi. Së ®· thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung theo phiÕu giao viÖc cña ban kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé NHNo&PTNTVN , gióp Gi¸m ®èc Së kiÓm tra viÖc chÊn chØnh sau thanh tra, tæ chøc c«ng t¸c tiÕp d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vµ c«ng t¸c chèng tham nhòng theo quy ®Þnh, ®· kiÖn toµn tæ chøc Phßng KTKTNB ®Ó æn ®Þnh ho¹t ®éng. Trong qu¸ tr×nh cho vay, c¸c mãn vay ®­îc kiÓm tra ®Çy ®ñ, phÇn lín ®Òu cã vËt t­ hµng ho¸ theo ph­¬ng ¸n ®· x©y dùng; tù kiÓm tra s¾p xÕp hå s¬ tÝn dông theo quy ®Þnh. §· kiÓm tra 188 l­ît hå s¬ vay vèn, sè tiÒn 472060 triÖu ®ång ; ®· kiÓm tra 32793 chøng tõ kÕ to¸n cã 27 chøng tõ sai sãt, tû lÖ lµ 0,08%, sau kiÓm tra c¸c sai sãt ®· ®­îc chØnh söa kÞp thêi 7. C«ng t¸c tin häc: Së Giao DÞch I ®· tÝch cùc triÓn khai viÖc thùc hiÖn dù ¸n VANACO theo chØ ®¹o cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, ®­a m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM vµo ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ tèt; cho söa ch÷a, thay thÕ c¸c m¸y tÝnh ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th­êng, t­¬ng thÝch víi n¨m 2000. 8. C«ng t¸c ng©n qòy: Víi lùc l­îng lao ®éng Ýt h¬n nh­ng quy m« thu chi kiÓm ®Õm chän läc... tiÒn VND vÉn t­¬ng ®­¬ng nh­ n¨m 1999; thu- chi, kiÓm, ®Õm ngo¹i tÖ ®· t¨ng lªn hµng chôc lÇn, c«ng t¸c ng©n qòy vÉn ®­îc hoµn thµnh tèt. Tæ kho qòy ®· thùc hiÖn kiÓm ®Õm cã chän läc víi khèi l­îng lín, c­êng ®é cao nh­ng ch­a x¶y ra nhÇm lÉn, kh«ng ®Ó x¶y ra thiÕu, mÊt qòy, ®¶m b¶o tµi s¶n cho kh¸ch hµng vµ cho toµn ngµnh. MÆt kh¸c c«ng t¸c nµy ®· thÓ hiÖn ®­îc tÝnh trung thùc, liªm khiÕt ®Ó n©ng cao uy tÝn cña ngµnh qua viÖc tr¶ l¹i 171 mãn tiÒn thõa cho kh¸ch hµng víi sè tiÒn lµ 60968 ngµn VND vµ 3000 USD, thu gi÷ 1830 ngµn ®ång tiÒn gi¶ nép NHNN, häc tËp Q§ 247/1999/Q§-NHNN-06 vµ c¸c v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c ng©n quü ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c ng©n quü. III. Môc tiªu, biÖn ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh n¨m 2001 cña Së Giao DÞch I Trong n¨m 2001, môc tiªu cña Së Giao DÞch I lµ: Nguån vèn huy ®éng t¨ng tõ 20% ®Õn 25% Tæng d­ nî t¨ng tõ 20% ®Õn 25% Tû lÖ nî qu¸ h¹n : d­íi 3% Quü thu nhËp 946 A : 50 tû ®ång Th«ng qua ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së Giao DÞch I n¨m 2000, ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch trªn, Së Giao DÞch I ®· ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p sau: T¹o sù liªn kÕt, g¾n bã víi BHXHVN, quü DNVVN ®Ó æn ®Þnh nguån vèn b»ng ph­¬ng thøc nèi m¹ng vi tÝnh g¾n víi sö lý linh ho¹t vÒ l·i suÊt vµ phôc vô t¹i trô së cña kh¸ch hµng. T×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng vÒ nguån vèn ®Ó nhËn tiÒn vay, tiÒn göi. Chó träng viÖc thu hót nguån vèn tõ d©n c­ trong ®ã chó ý huy ®éng vèn trªn 12 th¸ng b»ng huy ®éng tiÕt kiÖm , kú phiÕu, tiÒn göi c¸ nh©n… ®Ó t¹o sù æn ®Þnh vÒ nguån vèn. Chñ ®éng x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dôngcña kh¸ch hµng, tr­êng hîp v­ît quyÒn ph¸n quyÕt ph¶i khÈn tr­¬ng tr×nh TTDH phª duyÖt, ®Ó r¶i ng©n kÞp thêi theo yªu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. Cñng cè, t¹o mèi quan hÖ bÒn chÆt gi÷ b»ng ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng ®· cã, ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng vay vèn, kh¸ch hµng dÞch vô theo h­íng tËp trung vµo c¸c tæng c«ng ty vµ thµnh viªn cña c¸c Tæng c«ng ty 90-91. Më réng cho vay tiªu dïng ë c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc vµ héi së, trong ®ã tËp trung vµo c¸n bé trong ngµnh vµ khèi c«ng chøc nhµ n­íc cã thu nhËp æn ®Þnh. Tæ chøc kiÓm tra an toµn, hiÖu qu¶ nghiÖp vô TTQT ®Ó thu hót kh¸ch hµng xuÊt, nhËp khÈu sñ dông TTQT vµ vay vèn TËp trung n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông b»ng viÖc tu©n thñ nghiªm tóc c¸c qui tr×nh nghiÖp vô tÝn dông. Suy nghÜ c¸c biÖn ph¸p thu nî qu¸ h¹n nî ®· xö lý b»ng rñi ro tÝn dông r¸o riÕt h¬n, ®¶m b¶o tû lÖ vµ sè tuyÖt ®èi vÒ nî qu¸ h¹n + t¨ng thu nhËp. Më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó hç trî cho viÖc t¨ng tr­ëng nuån vèn vµ d­ nî, t¹o viÖc lµm cho CBCNV, ®­a thu nhËp vÒ dÞch vôc cao h¬n vÒ tû träng vµ sè tuyÖt ®èi so víi n¨m tr­íc. B¸o c¸o NH cÊp trªn vµ c¸c ngµnh ®Ó xö lý vô viÖc thµnh to¸n L/C 0017 ®óng th«ng lÖ quèc tÕ, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, c«ng b»ng vµ kh¸ch quan T¨ng c­êng viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc vao c¸c nghiÖp vô t¹i Së vµ c¸c Chi nh¸nh, thùc hiÖn an toµn hiÖu qu¶ nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM) m« h×nh ng©n hµng b¸n lÎ vµ c¸c c«ng nghÖ míi do TT§H chØ ®¹o. §Ò nghÞ NHNo&PTNTVN cho Së ®­îc nèi m¹ng víi BHXHVN, quü DNVVN vµ 1 sè kh¸ch hµng lín ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp c¸c dÞch vô tiÖn Ých cho kh¸ch hµng. Coi träng c«ng t¸c khiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé ®Ó ng¨n chÆn, chØnh söae ngay c¸c sai ph¹m, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn: An toµn vÒ huy ®éng vèn cho vay vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. An toµn vÒ ho¹t ®éng KT-TH, Ng©n quü An toµn vÒ tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt cña c¬ quan vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ tr×nh ®é, n¨ng lùc ®Ó bè trÝ, s¾p xÕp ®éi ngò CBCNV ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ®óng yªu cÇu. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µp t¹o l¹i tay nghÒ cho CBCNV, víi ph­¬ng ch©m tù ®µo t¹o t¹i chç lµ chÝnh, kÕt hîp víi viÖc cö c¸n bä dù tËp huÊn vµ häc c¸c líp ®µo t¹o cña trong vµ ngoµi ngµnh tæ chøc nh­ chØ ®¹o vÒ ®µo t¹o cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo&PTNTVN . Cñng cè 2 chi nh¸nh ®· cã, thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh míi ®Ó më réng ®Þa bµn kinh doanh. ChØnh s­¶ c¸c néi quy, qui chÕ ®· ban hµnh thùc hiÖn qui chÕ ®iÒu hµnh d©n chñ kû c­¬ng, nghiªm tóc. Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a chuyªn m«n, §¶ng C«ng ®oµn lµm tèt c«ng t¸c thu ®ua, ch¨m lo ®êi sèng, quyÒn lîi cña CBCNV t¨ng c­êng gi¸o dÞch chÝnh trÞ, t­ t­ëng ®éng viªn CBCNV, ®oµn kÕt thèng nhÊt ®Ó hoµ thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2001./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) VN.DOC
Luận văn liên quan