Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech

Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật là sự phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn thế giới, các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và xuất hiện quá trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó Việt Nam cũng đang ngày càng phát triển trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với không ít thách thức. Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì không thể tồn tại. Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật thì nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính. Các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào. Thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con người. Trước nguy cơ tụt hậu về khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa hơn bao giờ hết yếu tố nhân lực cần được các doanh nghiệp nhận thức một cách đúng đắn và sử hiệu quả hơn. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay khi xây dựng và định vị doanh nghiệp thông thường các yếu tố vốn và công nghệ được xem là mấu chốt của chiến lược phát triển trong khi đó yếu tố nhân sự thường không được chú trọng lắm nhất là trong giai đoạn khởi đầu. Sự thiếu quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức tới yếu tố nhân sự có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị “ loại khỏi vòng chiến” khi mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Vì vậy để nâng cao hiệu quả trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp cần phải đặt công tác tuyển dụng nhân sự lên vị trí số một nhằm mục đích có một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc, luôn luôn thay đổi để phù hợp với sự biến động của môi trường. Xuất phát từ những nhận thức của bản thân về công tác tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của cô Mai Thanh Lan, cùng các cán bộ trong công ty công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech em đã chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2005. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Qua luận văn này bên cạnh việc củng cố những kiến thức đã học trong trường em muốn ứng dụng lý thuyết vào thực tế thông qua tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech nơi em thực tập. Từ đó em mong muốn đóng góp một số kiến thức của mình vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Đề tài được hoàn thiện bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp nghên cứu thực tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích và vận dụng lý luận quản trị doanh nghiệp . 5. Kết cấu của đề tài Đề tài được kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1769 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qua viÖc kiÓm so¸t l­îng lao ®éng hîp lý, tèi ®a hãa c¬ cÊu lao ®éng, ®¶m b¶o sè l­îng lao ®éng cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Cô thÓ t¨ng møc thu nhËp b×nh qu©n mét th¸ng cña mét lao ®éng tõ 1,07 triÖu/ng­êi/th¸ng, n¨m 2005 lªn 1,391 triÖu/ng­êi/th¸ng, t­¬ng øng t¨ng 30%. - VÒ mÆt gi¸o dôc ®µo t¹o: Hµng n¨m c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn nh©n sù lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m chó ý, trong thêi gian tíi c«ng t¸c nµy sÏ ®­îc quan t©m h¬n. §èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý sÏ ®­îc cö ®i häc c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, luËt doanh nghiÖp, n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së uy tÝn trong n­íc. §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn sÏ lu«n ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÓ hiÖn tµi n¨ng, ®ång thêi còng ®­îc nh¾c nhë vÒ c¸c quy ®Þnh lµm viÖc. - VÒ c¸c môc tiªu kinh tÕ: §Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng trong nh÷ng n¨m tíi, ®¹t kho¶ng 30%/ n¨m. trong n¨m 2006 c«ng ty phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu kinh tÕ sau: + Tæng doanh thu ®¹t: 304022,16 triÖu ®ång, t¨ng 30% so víi n¨m 2005. + Lîi nhuËn ®¹t: 1586,7 triÖu ®ång, t¨ng 30% so víi n¨m 2005 + C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®¹t: 30621601 triÖu ®ång, t¨ng 30% so víi n¨m 2005. - VÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: tiÕp tôc duy tr× vµ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu, ®¶m b¶o c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng cho nguån hµng xuÊt khÈu, ho¹t ®éng nhËp khÈu th× tiÕp tôc ®­îc duy tr× t­¬ng xøng víi sù ph¸t triÓn cña xuÊt khÈu. HiÖn nay c«ng ty nhËp khÈu lµ chñ yÕu, nªn trong thêi gian tíi sÏ thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu, trong thêi gian tíi khã kh¨n ®èi víi c«ng ty lµ t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu. §Ó ®¹t nh÷ng nhiÖm vô trªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i huy ®éng mäi nguån lùc kÓ c¶ nguån lùc s½n cã vµ nh÷ng nguån lùc cßn tiÒm Èn, trong ®ã nguån lùc quan träng nhÊt vÉn lµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. V× vËy cÇn cã sù g¾n bã ®oµn kÕt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, kh«ng ngõng häc hái, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt, lÜnh héi tri thøc míi ®èi víi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, gãp phÇn lµm nªn thµnh c«ng cña c«ng ty. 3.1.2. KÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian tíi Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech nãi riªng ph¶i lu«n xem xÐt l¹i chÝnh m×nh, ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng g× ®· lµm ®­îc vµ nh÷ng g× ch­a lµm ®­îc, ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu còng nh­ nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ mµ c«ng ty ph¶i v­ît qua. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i lu«n ®æi míi: ®æi míi vÒ c«ng nghÖ, quy m«, môc ®Ých ho¹t ®éng,…§Ó ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu nµy, th× doanh nghiÖp cÇn kh«ng ngõng bæ sung lùc l­îng lao ®éng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Nh­ vËy, nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ th­êng xuyªn víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy lµ lùa chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é xuÊt s¾c ®Ó tham gia vµo bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. * VÒ quy m« c¬ cÊu nh©n sù Trong c«ng ty hiÖn nay cã 12 ®¬n vÞ bao gåm c¸c phßng ban, chi nh¸nh, ph©n x­ëng. Trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu më réng quy m« kinh doanh th× quy m« nh©n sù còng ®­îc më réng. Tæng sè lao ®éng dù kiÕn trong n¨m 2006 lµ kho¶ng 825 ng­êi, t¨ng 6,45% so víi n¨m 2005. Trong ®ã sè lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 10 ng­êi, t­¬ng øng t¨ng 1,29 %, sè lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 40 ng­êi, t­¬ng øng t¨ng 5,16%. Sè lao ®éng trong n¨m 2006 ®­îc ph©n bæ vµo c¸c ®¬n vÞ nh­ sau: B¶ng 7: Lao ®éng dù kiÕn cña c«ng ty n¨m 2006 §¬n vÞ: Ng­êi C¸c bé phËn HiÖn cã Nhu cÇu So s¸nh 1. Ban gi¸m ®èc 3 3 0 2. C¸c trô së t¹i Hµ Néi 96 103 7 3. Chi nh¸nh Cao B»ng 4 6 2 4. Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh 15 25 10 5. Chi nh¸nh H­ng Yªn 657 688 31 Tæng 775 825 50 ( Nguån : Phßng tæ chøc c¸n bé ) * VÒ chÊt l­îng nh©n sù C«ng ty x¸c ®Þnh trong thêi gian tíi sÏ n©ng cao chÊt l­îng tuyÓn dông nh©n sù b»ng c¸ch n©ng cao yªu cÇu ®èi víi tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty, tiÕn tíi c«ng ty sÏ duy tr× mét lùc l­îng lao ®éng æn ®Þnh, n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é lao ®éng. Trong sè 50 lao ®éng cÇn tuyÓn míi, c«ng ty cÇn cã 5 lao ®éng lµ kÜ s­ hoÆc chuyªn viªn, 15 lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, 20 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, cßn l¹i lµ lao ®éng cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp vµ b»ng nghÒ. C«ng ty sÏ ­u tiªn tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm cho c¸c vÞ trÝ cã nhu cÇu nh©n sù ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ ®µo t¹o l¹i vµ thêi gian hßa nhËp vµo m«i tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Víi dù kiÕn trong thêi gian tíi doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 30%, tæng sè lao ®éng t¨ng lªn 5,16% so víi n¨m 2005. VÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng ty dù kiÕn sÏ t¨ng 5%, tøc lµ vµo kho¶ng 10.945 triÖu ®ång. Trong khi ®ã n¨ng suÊt lao ®éng dù kiÕn lµ 347,07 triÖu ®ång/ ng­êi/ n¨m, t¨ng 15% so víi n¨m 2005. Nh­ vËy c«ng ty dù kiÕn trong n¨m 2006 doanh thu t¨ng víi tèc ®é t¨ng nhanh h¬n cña lao ®éng, chi phÝ tiÒn l­¬ng. TØ lÖ t¨ng cña n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n tØ lÖ t¨ng cña sè lao ®éng còng nh­ chi phÝ tiÒn l­¬ng. NÕu c«ng ty hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch ®Ò ra th× trong n¨m 2006 c«ng ty sÏ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. Ngoµi ra c«ng ty còng ®Ò ra yªu cÇu vÒ ®é tuæi ®èi víi lao ®éng tuyÓn míi. Môc tiªu cña c«ng ty lµ dÇn trÎ hãa ®éi ngò lao ®éng ®Ó khai th¸c thÕ m¹nh cña nhãm lao ®éng nµy nh­ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh, ham hiÓu biÕt,…Trong thêi gian tíi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, c«ng ty yªu cÇu tuæi ®êi cña øng cö viªn ph¶i nhá h¬n 35 tuæi. * VÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo. Mét doanh nghiÖp tån t¹i ®­îc hay kh«ng lµ do cã ®¸p øng ®­îc víi sù thay ®æi hay kh«ng, mét doanh nghiÖp tiÕn hay lïi lµ do c¸c nhµ l·nh ®¹o cã thÊy ®ù¬c sù thay ®æi ®Ó kÞp thêi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng cña m×nh hay kh«ng. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech ph¶i cã sù nç lùc v­ît bËc, tËn dông mäi nguån lùc s½n cã vµ ®Æc biÖt chó träng ®Õn nh©n tè con ng­êi. NhiÖm vô cña phßng tæ chøc c¸n bé lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, cã ®¹o ®øc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ngoµi viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn dông th× c«ng ty ®· x©y dùng chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. §Ó theo kÞp sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn liªn tôc cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, ®ßi hái tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng cao. §Ó thÝch øng víi tr×nh ®é c«ng nghÖ míi th× ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trong c«ng ty ch­a cao, v× vËy cÇn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng. §èi víi c«ng nh©n: Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ ®Çu t­ thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi nªn cÇn ph¶i cã nh÷ng c«ng nh©n am hiÓu vÒ c«ng nghÖ ®ã. V× vËy cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng viÖc míi. C«ng ty sÏ ¸p dông h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç, h×nh thøc nµy sÏ gióp tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®µo t¹o mµ chÊt l­îng vÉn ®­îc ®¶m b¶o. §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban: Tr­íc t×nh h×nh míi nhiÒu thö th¸ch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban cÇn ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý,…H×nh thøc ®µo t¹o cho c¸c ®èi t­îng nµy lµ c«ng ty më c¸c líp ng¾n h¹n båi d­ìng cho hä, mêi gi¶ng viªn cã kiÕn thøc thÞ tr­êng vÒ gi¶ng d¹y. §ång thêi cø nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc ®i häc tËp ë n­íc ngoµi vÒ kü n¨ng qu¶n lý. C«ng ty còng tiÕn hµnh ph©n c«ng l¹i lao ®éng cho hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc liªn tôc, c¨ng th¼ng dÉn tíi mÖt mái vÒ tinh thÇn còng nh­ thÓ lùc. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý sÏ gióp c«ng ty tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña hä. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ DETECH Thùc tÕ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, chÊt l­îng tuyÓn dông ®· ®­îc n©ng lªn. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ theo kÞp ®­îc xu thÕ ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®Ó cã thÓ n©ng cao uy tÝn c«ng ty ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn kh©u qu¶n lý nh©n sù, ®Æc biÖt lµ tæ chøc, s¾p xÕp, thùc thi ®óng víi tiÕn tr×nh vµ chÊt l­îng dù kiÕn, ®¶m b¶o tuyÓn dông ®óng ng­êi cho c«ng viÖc. Trong n¨m 2006 – 2007 nµy c«ng ty dù tÝnh sÏ tuyÓn thªm 50 lao ®éng míi vµ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo nhu cÇu vÒ lao ®éng cã thÓ cßn cao h¬n n÷a. §Ó c«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty ®¹t ®­îc môc tiªu mét c¸ch tèt nhÊt vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng nh­îc ®iÓm trong kh©u tuyÓn dông, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: 3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 3.2.1.1. §a d¹ng hãa nguån tuyÓn dông Trong thêi gian qua c«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu lao ®éng cña c«ng ty, song viÖc tuyÓn dông míi chØ bã hÑp trong néi bé nh÷ng ng­êi th©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty giíi thiÖu vµ mét sè nguån bªn ngoµi, do vËy mµ ch­a thu hót ®­îc ®éi ngò nh©n sù cã chÊt l­îng cao trªn thÞ tr­êng khiÕn c«ng ty bÞ bá lì nhiÒu c¬ héi lùa chän nh©n tµi. Nguån tuyÓn dông hiÖn nay cña c«ng ty gåm hai nguån chÝnh lµ nguån bªn trong vµ bªn ngoµi, mçi nguån l¹i cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng. *Nguån øng viªn tõ néi bé c«ng ty C«ng ty rÊt coi träng nguån nµy vµ cã ­u tiªn ®Æc biÖt víi nguån néi bé nÕu c¸c øng viªn bªn trong vµ bªn ngoµi cã cïng tr×nh ®é. ViÖc chó träng vµ ­u tiªn nguån nµy lµ cã c¬ së bëi v× c«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc tuyÓn dông theo nguån nµy. Tuy nhiªn khi sö dông nh÷ng øng viªn tõ nguån nµy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña nã. ViÖc tuyÓn dông nµy cã thÓ cã nh÷ng h¹n chÕ sau: Thø nhÊt, hä ®· quen víi viÖc lµm viÖc ë vÞ trÝ cò, nªn dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rËp khu«n, m¸y mãc, thiÕu s¸ng t¹o, cøng nh¾c trong c«ng viÖc ë vÞ trÝ míi. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm nhÊt lµ khi c«ng ty ®ang trong giai ®o¹n ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, g©y ra t×nh tr¹ng tr× trÖ vµ hËu qu¶ xÊu cho c«ng ty. .§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ng ty cÇn cã mét ®ît tËp huÊn kÜ l­ìng ®èi víi c¸c nh©n viªn nµy khi giao cho hä c«ng viÖc míi. Thø hai, khi tuyÓn dông nguån néi bé lµ c¸c nh©n viªn ®­îc chän th× cã c¬ héi th¨ng tiÕn, cßn ®èi víi nh÷ng nh©n viªn kh«ng ®­îc tuyÓn sÏ cã hiÖn t­îng kh«ng phôc, ®èi kÞ, g©y mÊt ®oµn kÕt néi bé nhÊt lµ trong tr­êng hîp hä cã n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng nh­ nhau, nh­ng nhu cÇu tuyÓn dông l¹i cã giíi h¹n. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, c«ng ty cÇn lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, nªu râ lý do t¹i sao hä kh«ng ®­îc chän vµ sÏ ­u tiªn hä trong nh÷ng ®ît tuyÓn dông tiÕp theo ®Ó cã cã t©m lý tháai m¸i vµ yªn t©m c«ng t¸c. §iÒu nµy còng khuyÕn khÝch hä phÊn ®Êu, gióp hä cã thªm ®éng lùc ®Ó hä cèng hiÕn hÕt søc m×nh. §Ó viÖc thuyªn chuyÓn ®­îc chÝnh x¸c, c«ng ty ph¶i chó träng vµo viÖc l­u tr÷ th«ng tin c¸ nh©n cña mçi nh©n viªn trong nh÷ng hå s¬ nh©n sù riªng biÖt. §ång thêi c«ng ty còng ph¶i x©y dùng hå s¬ ph¸t triÓn nh©n sù vµ hå s¬ s¾p xÕp l¹i nh©n sù. §©y lµ n¬i cung cÊp th«ng tin nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nhÊt cho mçi lÇn c«ng ty quyÕt ®Þnh thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t tõ nguån néi bé. - Trong hå s¬ nh©n sù cÇn cã th«ng tin vÒ c¸ nh©n: tuæi t¸c, søc kháe, tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, kh¶ n¨ng ®Æc biÖt nÕu cã. - Hå s¬ ph¸t triÓn nh©n sù bao gåm c¸c th«ng tin vÒ: møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc hiÖn t¹i, kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn, c¸c líp ®µo t¹o ®· qua,… - Hå s¬ s¾p xÕp l¹i nh©n lùc ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng s¬ ®å s¾p xÕp l¹i nh©n lùc. Trªn thùc tÕ c«ng ty ch­a thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng vµ thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin cña c¸c lo¹i hå s¬ nãi trªn. Ban l·nh ®¹o chØ dùa vµo c«ng viÖc cÇn tuyÓn vµ phiÕu ®Ò xuÊt cña nh©n viªn trong c¸c bé phËn, ®iÒu nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái sù thiÕu chÝnh x¸c, ®«i khi cßn mang tÝnh chñ quan. V× vËy, c«ng ty muèn khai th¸c hiÖu qu¶ nguån tuyÓn dông néi bé cÇn ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ nãi trªn. * Nguån øng viªn tõ bªn ngoµi §©y lµ nguån cung cÊp mét ®éi ngò lao ®éng cã chÊt l­îng cao cho c¸c doanh nghiÖp vµ còng lµ nguån lùc phong phó c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng, c¸c doanh nghiÖp còng dÔ dµng thu hót nh©n sù tõ nguån nµy nhÊt. Trong thêi gian võa qua, ban l·nh ®¹o cña c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech ®· nhËn thøc ®­îc ­u ®iÓm cña viÖc tuyÓn dông nh©n sù tõ nguån bªn ngoµi vµ ®· cã cè g¾ng trong viÖc tuyÓn chän lao ®éng tõ nguån nµy. Song trªn thùc tÕ, khi tuyÓn dông tõ nguån bªn ngoµi c«ng ty míi chñ yÕu dùa vµo sù giíi thiÖu cña ng­êi quen, nh©n viªn trong c«ng ty, trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cung øng lao ®éng vµ mét sè Ýt c¸c øng viªn tù nép ®¬n xin viÖc. V× thÕ dÉn ®Õn sù h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña c¸c øng viªn tham gia qu¸ tr×nh dù tuyÓn. V× vËy, muèn cã ®­îc nh©n viªn tèt khai th¸c tõ nguån nµy bªn c¹nh c¸c nguån tuyÓn dông ®· cã th× c«ng ty cÇn ph¶i ®a d¹ng hãa nguån tuyÓn dông. Khi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc më réng, nhu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái nh©n sù víi sè l­îng lín vµ chÊt l­îng cao th× viÖc ®a d¹ng hãa c¸c nguån tuyÓn dông bªn ngoµi lµ thùc sù cÇn thiÕt. Nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng c¸c hå s¬ dù tuyÓn, t¹o c¬ héi cho nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù, cã nhiÖt huyÕt víi c«ng ty ®­îc tuyÓn dông. Khi thùc hiÖn viÖc ®a d¹ng hãa c¸c nguån tuyÓn dông, c«ng ty nªn chó ý ®Õn mét sè c¸c nguån sau: - Tõ ng­êi th©n, ng­êi quen cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty:C«ng ty cã thÓ vÉn lùa chän nguån tuyÓn dông chñ yÕu lµ con em cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, nh­ng c«ng ty nªn ph¸t huy tèi ®a nh÷ng ­u ®iÓm cña nguån nµy b»ng c¸ch c«ng ty cã thÓ khuyÕn khÝch con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo häc c¸c tr­êng cña ngµnh th× sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng lîi Ých vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Sau ®ã c«ng ty cã thÓ tháa thuËn víi øng viªn trong t­¬ng lai cña m×nh b»ng mét b¶n hîp ®ång ghi râ c«ng ty sÏ chÊp nhËn chi tr¶ nh÷ng chi phÝ ®µo t¹o trong thêi gian øng viªn ®i häc nh­ng víi ®iÒu kiÖn øng viªn ph¶i ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã, vµ sau khi kÕt thóc khãa häc ph¶i lµm viÖc cho c«ng ty theo ®óng nh÷ng yªu cÇu mµ c«ng ty ®­a ra. Tuy nhiªn lµm theo c¸ch nµy c«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn t­¬ng ®èi lín vµ ph¶i mÊt thêi gian dµi míi cã thÓ nhËn ®­îc kÕt qu¶ ®Çu t­, ®©y lµ h×nh thøc míi vµ ®· ®­îc mét sè c«ng ty ¸p dông ®Ó giµnh chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh nguån nh©n sù cña m×nh. NÕu c«ng ty cã nh÷ng chiÕn l­îc ho¹ch ®Þnh cho t­¬ng lai vÒ ®éi ngò nh©n sù cña m×nh th× c«ng ty sÏ cã mét ®éi ngò nh©n sù lµm viÖc thùc sù cã hiÖu qu¶ vµ hÕt lßng trung thµnh víi sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty. - TuyÓn nh©n viªn tõ c¸c c¬ së ®µo t¹o: C¸c tr­êng đ¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp ngµy cµng trë thµnh n¬i cung cÊp nh©n lùc quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c c«ng ty. Tuy nhiªn trong thêi gian qua, c«ng ty ch­a chó träng vµ quan t©m tíi nguån nµy. §©y lµ nguån tuyÓn dông lín vµ ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn, nªn sÏ cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng lao ®éng cã chÊt l­îng ngµy mét cao h¬n. C¸c sinh viªn, häc viªn cña c¸c tr­êng nµy th­êng ®­îc ®µo t¹o kh¸ bµi b¶n, khoa häc vµ cã hÖ thèng. MÆc dï hä ch­a ®ñ kinh nghiÖm ®Ó lµm viÖc nh­ng hä l¹i cã søc trÎ, sù nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tinh thÇn ham häc hái vµ cÇu tiÕn, kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh chãng víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng. Trong tr­êng hîp c«ng ty cã chiÕn l­îc l©u dµi vÒ nh©n sù, ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é ngay khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng th× c«ng ty nªn thiÕt lËp mèi quan hÖ mËt thiÕt víi mét sè c¬ së ®µo t¹o. C«ng ty cã thÓ cö chuyªn viªn tíi c¸c tr­êng ®­a ra c¸c yªu cÇu cô thÓ cho c¸c sinh viªn cã kh¶ n¨ng ®Õn c«ng ty thùc tËp. Khi c«ng ty cã nhu cÇu th× c¸c c¬ së ®µo t¹o sÏ chän läc vµ giíi thiÖu nh÷ng øng viªn cã chÊt l­îng cao nhÊt ®Ó c«ng ty chän lùa, sau ®ã c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®i quan s¸t, häc hái thùc tÕ vµ lµm viÖc ngoµi giê t¹i c«ng ty. C«ng ty cã thÓ ra c¸c ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch sinh viªn häc tËp, trao häc bæng cho nh÷ng sinh viªn cã thµnh tÝch cao trong häc tËp vµ nªn cã mét ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu vÒ c«ng ty, ®­a ra nh÷ng c©u hái ®Ó c¸c sinh viªn tr¶ lêi, nÕu hä ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu th× cã thÓ nhËn hä vµo lµm viÖc cho c«ng ty. C«ng viÖc nµy sÏ mang l¹i lîi Ých cho c¶ sinh viªn vµ c¶ víi c«ng ty. C¸c sinh viªn th× cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc, cä s¸t víi thùc tÕ ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng. MÆt kh¸c ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh hä sÏ nç lùc, cè g¾ng hÕt søc hoµn thµnh nhiÖm vô. Do vËy, khi ra tr­êng ®­îc tuyÓn vµo c«ng ty hä cã thÓ nhanh chãng hßa nhËp víi c«ng viÖc vµ hÕt lßng lµm viÖc ®Ó ®¸p l¹i sù tin t­ëng cña c«ng ty. §ång thêi c«ng ty cã nguån nh©n lùc bæ sung cÇn thiÕt mµ kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu chi phÝ vµ thêi gian cho tuyÓn dông. - Tõ c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm: c«ng ty ®· sö dông nguån nµy th«ng qua viÖc nhê c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp tuyÓn dông gióp. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn chó ý khi tuyÓn dông tõ nguån nµy lµ c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra chÆt chÏ vµ kÜ l­ìng chÊt l­îng cña c¸c øng viªn ®­îc giíi thiÖu. Tèt nhÊt lµ c«ng ty nªn kÕt hîp víi c¸c trung t©m nµy cïng víi hä tuyÓn dông th× sÏ t×m ®­îc nh©n viªn tèt vµ phï hîp víi c«ng viÖc, v× chØ cã c«ng ty míi cã thÓ chän ®­îc nh÷ng ng­êi phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh. C«ng ty còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c trung t©m nµy lîi dông lßng tin cña c«ng ty, ch¹y theo lîi nhuËn cung øng cho c«ng ty nh÷ng lao ®éng kh«ng ®ñ nh÷ng phÈm chÊt cÇn thiÕt víi c«ng viÖc. - Nh©n viªn cò cña c«ng ty: NhiÒu tr­êng hîp cã nh÷ng nh©n viªn cña c«ng ty ®ang cã thÕ ®øng tèt ë c«ng ty l¹i rêi bá c«ng ty ®Ó lµm cho h·ng kh¸c hoÆc gi¶i quyÕt viÖc riªng. Nh­ng khi lµm viÖc ë h·ng míi hä thÊy r»ng c«ng viÖc ®ã l¹i kÐm h¬n lµ hä t­ëng hoÆc t×nh tr¹ng c¸ nh©n ®· thay ®æi hä muèn trë l¹i n¬i cò. Th«ng th­êng th× c«ng ty kh«ng coi träng nguån nh©n lùc nµy v× c«ng ty cho r»ng hä kh«ng trung thùc, kh«ng ®¸ng tin cËy, lµ nh÷ng ng­êi “®øng nói nµy tr«ng nói nä”,…Tuy nhiªn rÊt nhiÒu c«ng ty ®· kh¸m ph¸ ra r»ng nh÷ng ng­êi trë l¹i lµm viÖc l¹i lµ nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc tèt h¬n vµ cã tinh thÇn trung thùc h¬n lµ tr­íc kia hä lµm viÖc t¹i ®©y. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× hä ®· tù ®éng bá viÖc mµ nay quay l¹i ®­îc c«ng ty më réng vßng tay ®ãn hä th× hä sÏ dån hÕt t©m lùc ®Ó chøng tá lßng mong mái lµm viÖc cña m×nh, hä còng muèn söa ch÷a nh÷ng sai lÇm cña m×nh nªn sÏ cèng hiÕn hÕt m×nh v× c«ng ty. - C¸c øng viªn tù nép ®¬n xin viÖc: §©y lµ nguån tuyÓn dông phæ biÕn cña c¸c doanh nghiÖp, nh­ng ®èi víi c«ng ty do ch­a chó träng nguån nµy nªn øng cö viªn nép ®¬n xin viÖc cßn Ýt. §©y cã thÓ lµ nh÷ng sinh viªn míi ra tr­êng hay nh÷ng nh©n viªn cña c¸c h·ng kh¸c c¶m thÊy høng thó víi vÞ trÝ cßn trèng cña c«ng ty vµ muèn thö søc m×nh ë vÞ trÝ ®ã. Nh÷ng ng­êi nµy th­êng cã lßng nhiÖt t×nh, lßng ®am mª c«ng viÖc. V× vËy ®Ó kh«ng bá sãt nh©n tµi, c«ng ty cÇn cã thªm nhiÒu h×nh thøc ®Ó thu hót nguån øng viªn nµy nhiÒu h¬n nh­ tÝch cùc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ( ®µi, b¸o, ti vi, internet,…) - C¸c sinh viªn thùc tËp: §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông hiÖu qu¶ mµ nhiÒu c«ng ty ®· lµm (c«ng ty Biti’s, c«ng ty cæ phÇn phÇn mÒm FAST….). Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn ®Õn c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng nhËn c¸c sinh viªn n¨m cuèi cã nguyÖn väng vµ kÕt qu¶ häc tËp kh¸ trë lªn vµo thùc tËp. C«ng ty sÏ cho hä lµm quen víi c¸c c«ng viÖc nh­ b¸n hµng, marketing,…§©y nh­ mét b­íc ®µo t¹o vµ thö viÖc trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän nh©n sù. Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp cña sinh viªn, c«ng ty tiÕn hµnh xem xÐt ®¸nh gi¸ vµ lùa chän nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp tôc båi d­ìng, ®µo t¹o vµ tuyÓn vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty. Nh­ vËy c«ng ty sÏ chän ®­îc nh÷ng ng­êi ­u tó nhÊt, cã n¨ng lùc nhÊt ®Ó trë thµnh nh©n viªn chÝnh thøc cña c«ng ty. Hä mÆc dï cßn thiÕu kinh nghiÖm, nh­ng ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ham häc hái, chÞu khã, cÇu tiÕn, muèn thÓ hiÖn m×nh. B»ng c¸ch nµy c«ng ty sÏ tuyÓn dông ®­îc nh÷ng sinh viªn cã n¨ng lùc thùc sù mµ kh«ng cÇn mÊt nhiÒu chi phÝ vµ thêi gian tuyÓn dông, ®ång thêi hä sÏ lu«n tËn t©m, tËn lùc lµm viÖc cho c«ng ty. - Héi chî viÖc lµm: C«ng ty nªn ®¨ng ký tham gia c¸c héi chî vÒ viÖc lµm ®Ó t×m kiÕm c¸c øng viªn. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp c«ng ty cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhiÒu øng viªn, më ra nhiÒu c¬ héi lùa chän cho c«ng ty. Tãm l¹i ®Ó cã thªm nhiÒu c¬ héi t×m kiÕm, thu hót nh©n tµi c«ng ty ph¶i ®a d¹ng hãa c¸c nguån tuyÓn dông, kh«ng bá qua bÊt cø c¬ héi nµo ®Ó cã ®­îc nguån nh©n lùc cÇn thiÕt cho tæ chøc, ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty . 3.2.1.2. §æi míi quy tr×nh tuyÓn dông §Ó viÖc tuyÓn dông nh©n sù ®¹t hiÖu qu¶ cao, trong thêi gian qua c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech ®· x©y dùng mét quy tr×nh tuyÓn dông bao gåm 6 b­íc vµ thùc hiÖn tr×nh tù theo ®óng 6 b­íc nµy. Tuy nhiªn bªn c¹nh mét sè b­íc ®· lµm tèt vÉn cßn cã b­íc cßn nh­îc ®iÓm, h¬n n÷a quy tr×nh tuyÓn dông cña c«ng ty vÉn ch­a ®­îc hoµn thiÖn, vµ do vËy mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÉn cßn mét sè h¹n chÕ.V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c b­íc trong quy tr×nh tuyÓn dông nh»m n©ng cao c«ng t¸c tuyÓn dông chung cña c«ng ty em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c¸c b­íc trong quy tr×nh tuyÓn dông vµ em xin ®­a ra mét quy tr×nh tuyÓn dông míi. §Ó cã thÓ t×m ®­îc nh÷ng øng cö viªn phï hîp nhÊt víi c«ng viÖc th× c«ng ty nªn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc trong quy tr×nh sau: §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Th«ng b¸o tuyÓn dông TiÕp nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ Tæ chøc thi tuyÓn KiÓm tra søc kháe §¸nh gi¸ øng cö viªn QuyÕt ®inh tuyÓn dông Héi nhËp nh©n viªn míi S¬ ®å 4: S¬ ®å quy tr×nh tuyÓn dông nh©n sù Quy tr×nh tuyÓn dông míi gåm 8 b­íc, so víi quy tr×nh tuyÓn dông cña c«ng ty th× nhiÒu h¬n 2 b­íc, ®ã lµ b­íc kiÓm tra søc kháe vµ b­íc ®¸nh gi¸ øng cö viªn. Nh­ng trong mçi b­íc cña quy tr×nh tuyÓn dông míi l¹i cã nh÷ng thay ®æi nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chÊt l­îng cña c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù ë c«ng ty. B­íc 1: §Þnh danh c«ng viÖc cã nhu cÇu tuyÓn dông C«ng viÖc nµy ë c«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt, tuy nhiªn vÉn cßn x¶y ra t×nh tr¹ng c«ng viÖc ®Þnh danh cÇn tuyÓn dông bÞ ®×nh trÖ do phßng tæ chøc c¸n bé ch­a cã thêi gian x¸c ®Þnh. §Ó kh¾c phôc c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thµnh lËp mét nhãm chuyªn tiÕn hµnh ®Þnh danh c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ng©n s¸ch kÕt hîp víi môc tiªu, ph­¬ng h­íng cña c«ng ty ®Ó nªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù. QuyÕt ®Þnh cã nªn tuyÓn dông míi hay kh«ng th× kh«ng chØ dùa vµo kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ mµ ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ mang l¹i cho c«ng ty. C«ng viÖc cÇn tuyÓn cã nhu cÇu trong ng¾n h¹n hay dµi h¹n, lµ æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh, ®Ó ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn néi bé, thuª m­ín lao ®éng hay tuyÓn míi. Khi ®Þnh danh c«ng viÖc còng cÇn tr¶ lêi c©u hái “ c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông ®ßi hái nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n nh­ thÕ nµo? Chøc tr¸ch vµ nhiÖm vô trong tæ chøc? C¸c tiªu chuÈn cña c«ng viÖc míi?...” T¹i c«ng ty ch­a thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc, mµ kÕt qu¶ cña kh©u nµy gióp doanh ngiÖp x©y dùng cho m×nh b¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc vµ b¶n m« t¶ c«ng viÖc. Thùc tÕ th× t¹i c«ng ty khi mét bé phËn cã nhu cÇu tuyÓn dông chØ ®­a ra b¶n yªu cÇu nh©n viªn ë mét vÞ trÝ c«ng viÖc, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, giíi tÝnh. Nh÷ng yªu cÇu nµy lµ cÇn thiÕt nh­ng ch­a ®ñ ®Ó c«ng ty cã thÓ tuyÓn dông ®­îc ®óng ng­êi cho c«ng viÖc. Trong thêi gian tíi ë mçi ®¬n vÞ nªn x©y dùng cho m×nh b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ b¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc. B¶n m« t¶ c«ng viÖc bao gåm c¸c néi dông: tªn c«ng viÖc, chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n khi thùc hiÖn c«ng viÖc, nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch,…Cßn b¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc bao gåm c¸c néi dung: PhÈm chÊt tr×nh ®é c¸ nh©n, tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, n¨ng lùc, tuæi t¸c, giíi tÝnh, t×nh tr¹ng søc kháe, kinh nghiÖm,…Tïy tõng c«ng viÖc cô thÓ mµ cã nh÷ng yªu cÇu riªng. Víi c¸ch nµy sÏ gióp cho viÖc tuyÓn dông ®­îc chÝnh x¸c vµ phï hîp víi c«ng viÖc h¬n. C«ng ty nªn thµnh lËp héi ®ång tuyÓn dông, héi ®ång nµy bao gåm nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô trong tuyÓn dông nh©n sù. Hä sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n còng nh­ néi dung c¸c vßng tuyÓn dông. §iÒu nµy sÏ gióp c«ng ty lµm tèt h¬n b­íc ®Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông, lµm tèt b­íc ®Çu tiªn nµy sÏ lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo cña quy tr×nh tuyÓn dông. B­íc 2: Th«ng b¸o tuyÓn dông ViÖc th«ng b¸o tuyÓn dông ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc göi c«ng v¨n tíi trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm, c¸c c¬ quan cung øng lao ®éng vµ niªm yÕt t¹i b¶ng tin cña c«ng ty còng nh­ t¹i bé phËn cã nhu cÇu tuyÓn dông. ViÖc th«ng b¸o t×m nguêi cña c«ng ty ch­a ®ñ réng ®Ó cã thÓ thu hót nhiÒu øng cö viªn. §Ó th«ng tin cã thÓ cung cÊp mét c¸ch nhanh chãng ®Õn nhiÒu ®èi t­îng th× c«ng ty nªn ®a d¹ng hãa c¸c kªnh giao dÞch trªn thÞ tr­êng lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c giao dÞch trùc tiÕp gi÷a c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng nh­: - Th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: ®µi, b¸o, tivi, internet….. - Nhê c¸c c¬ së ®µo t¹o th«ng b¸o vÒ nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù cho c¸c häc viªn. - Th«ng b¸o qua m¹ng internet. - Th«ng b¸o ®Õn c¸c phßng ban trong néi bé c«ng ty. Song c«ng ty còng cÇn chó ý ®Ó tr¸nh l·ng phÝ, tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt cho chi phÝ qu¶ng c¸o, c«ng ty nªn dùa vµo yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc mµ quyÕt ®Þnh sö dông th«ng b¸o thÝch hîp. Ch¼ng h¹n nÕu kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty h¹n hÑp th× c«ng ty nªn sö dông th«ng b¸o cã chi phÝ thÊp nh­ th«ng b¸o trªn b¸o chÝ, internet,..hay khi tuyÓn dông øng viªn vµo vÞ trÝ qu¶n lý th× c«ng ty cã thÓ ®¨ng trªn tivi hay qua ng­êi quen. Cßn nÕu cÇn tuyÓn nh©n viªn vµo c¸c vÞ trÝ ®¬n gi¶n nh­ b¶o vÖ, so¸t vÐ, bé phËn m«i tr­êng th× c«ng ty chØ cÇn th«ng b¸o qua c¸c nh©n viªn trong c«ng ty nhê giíi thiÖu v× yªu cÇu cña c¸c c«ng viÖc nµy rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn cã søc kháe, trung thùc vµ cã ng­êi b¶o l·nh lµ ®­îc. C«ng ty cÇn cã dù tÝnh chÝnh x¸c c¸c kháan chi phÝ cho mçi lÇn tuyÓn dông, c©n ®èi l¹i c¬ cÊu chi phÝ tuyÓn dông, ®Ó c«ng t¸c tuyÓn dông ®­îc thùc hiÖn kü cµng, thu hót ®­îc nhiÒu øng cö viªn tham gia ®¨ng ký tuyÓn dông. B­íc 3: TiÕp nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ B­íc nµy nh»m xem xÐt c¸c lo¹i giÊy tê cã ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu, cã tin cËy kh«ng. Trong b­íc nµy thêi gian thu nhËn hå s¬ cña c«ng ty ng¾n nªn sè l­îng hå s¬ mµ c«ng ty nhËn ®­îc nhiÒu khi ch­a ®¹t sè l­îng cÇn thiÕt ®Ó tæ chøc thi tuyÓn g©y ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian tiÕn hµnh tuyÓn dông chung. Bëi vËy c«ng ty nªn ®­a ra thêi gian thu nhËn hå s¬ dµi h¬n n÷a. Trong b­íc nghiªn cøu, s¬ tuyÓn hå s¬, c«ng ty cÇn xem xÐt kÜ nh÷ng hå s¬ kh«ng ®¹t yªu cÇu, cÇn ph¶i lo¹i ngay ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tuyÓn dông, nh­ng còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng s¬ suÊt ®Ó lät nh÷ng hå s¬ cã chÊt l­îng . B­íc 4: TiÕn hµnh thi tuyÓn ViÖc tæ chøc thi tuyÓn hiÖn nay trong c«ng ty chñ yÕu lµ dïng ph­¬ng ph¸p pháng vÊn c¸c øng viªn. C«ng ty nªn bæ sung ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm trong qu¸ tr×nh thi tuyÓn. Ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kÕt hîp víi pháng vÊn sÏ gióp c«ng ty tuyÓn chän ®­îc nh÷ng øng viªn nhanh nhÑn, th«ng minh, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra. Tr¾c nghiÖm trong thi tuyÓn lµ mét ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông ®­îc ¸p dông rÊt phæ biÕn v× ph­¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu ­u ®iÓm: - Tiªn ®o¸n tr­íc ®­îc nh÷ng øng viªn cã thÓ thµnh c«ng trong c«ng viÖc tíi møc ®é nµo. - Kh¸m ph¸ ®­îc nh÷ng kh¶ n¨ng hay n¨ng lùc tiÓm Èn cña øng viªn mµ nhiÒu khi øng viªn kh«ng hÒ biÕt. - Gióp cho c«ng ty t×m ®­îc c¸c s¾c th¸i ®Æc biÖt vÒ giíi tÝnh còng nh­ n¨ng khiÕu tiÒm Èn cña tõng øng viªn. C«ng ty cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p bót vÊn tr¾c nghiÖm, tøc lµ yªu cÇu c¸c øng viªn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong bµi thi hoÆc cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÈu vÊn tr¾c nghiÖm. Cã nhiÒu h×nh thøc tr¾c nghiÖm kh¸c nhau nh­ng c«ng ty nªn ®i s©u vµo mét sè lo¹i sau: - Tr¾c nghiÖm vÒ kiÕn thøc tæng qu¸t: Nh»m ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é hiÓu biÕt tæng qu¸t cña c¸c øng viªn. C¸ch nµy rÊt phï hîp khi c«ng ty cÇn tuyÓn nh÷ng nh©n viªn cÊp cao nh­ tr­ëng, phã phßng, c¸n bé qu¶n lý,… - Tr¾c nghiÖm t©m lý: Gióp nhµ qu¶n trÞ hiÓu ®­îc ®éng th¸i vµ th¸i ®é øng xö cña øng viªn nh­ h­íng néi, h­íng ngo¹i, rôt rÌ, nhót nh¸t hay m¹nh d¹n, nãng n¶y,…C¸ch nµy rÊt cÇn cho qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n viªn ®Æc biÖt lµ nh©n viªn kinh doanh, marketing,… - Tr¾c nghiÖm vÒ trÝ th«ng minh: Víi lo¹i tr¾c nghiÖm nµy cã thÓ suy ®o¸n ®­îc kh¶ n¨ng cña øng viªn vÒ tõ ng÷, ãc to¸n häc, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, t­ duy logic,… - Tr¾c nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng chuyªn m«n vµ n¨ng khiÕu: gióp c«ng ty biÕt ®­îc nh÷ng n¨ng khiÕu bÈm sinh vµ nh÷ng kh¶ n¨ng do tÝch lòy kinh nghiÖm mµ cã cña øng viªn. - Tr¾c nghiÖm c¸ tÝnh: C¸ tÝnh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nÕu nguyªn nh©n thÊt b¹i b¾t nguån tõ c¸ tÝnh th× thùc lµ nguy hiÓm v× muèn c¶i t¹o ®­îc c¸ tÝnh bÈm sinh kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n, nh­ng nÕu biÕt ®­îc c¸ tÝnh cña nh©n viªn vµ h­íng c¸c yÕu tè kh¸c theo nã th× hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ cao h¬n. §Ó ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm ®­îc hiÖu qu¶, ®¸ng tin cËy, cã gi¸ trÞ kh¸ch quan, cÇn ph¶i thiÕt lËp nh÷ng bµi tr¾c nghiÖm chuyªn m«n cho tõng lo¹i c«ng viÖc. C«ng ty nªn cho øng viªn tham dù c¸c k× thi tr¾c nghiÖm liªn hÖ ®Õn c«ng viÖc mµ øng viªn sÏ ®¶m nhiÖm sau nµy. Sau khi c¸c hå s¬ ®­îc xem xÐt s¬ bé, vµ øng viªn ®· ®¹t cuéc thi tr¾c nghiÖm c«ng ty sÏ th«ng b¸o cho c¸c øng viªn ®­îc chän ®Õn tham dù pháng vÊn. ViÖc thi tuyÓn th«ng qua pháng vÊn ë c«ng ty trong thêi gian qua ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. Song bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc, th× vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ mµ c«ng ty cÇn xem xÐt vµ hoµn thiÖn ®Ó c«ng t¸c pháng vÊn ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. §ã lµ c«ng t¸c pháng vÊn th­êng ®­îc héi ®ång tuyÓn dông thùc hiÖn, nh­ng ch­a ®­îc chuÈn bÞ kÜ, c¸c c©u hái ®­a ra ch­a thËt toµn diÖn. Bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i bÊt ®ång trong sù thèng nhÊt c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸c thµnh viªn trong héi ®ång tuyÓn dông. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, c«ng ty cÇn thùc hiÖn : - §Ó c©u hái pháng vÊn mang tÝnh toµn diÖn h¬n, c«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc nh­ kh¶ n¨ng giao tiÕp, hßa ®ång,…Nh÷ng c©u hái nµy ph¶i ng¾n gän, c« ®äng, dÔ hiÓu nh­ng th«ng tin nhËn ®­îc lµ nhiÒu nhÊt. - C¸c thµnh viªn cña héi ®ång tuyÓn dông cÇn thèng nhÊt víi nhau c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ tr­íc khi pháng vÊn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÊt ®ång ý kiÕn trong viÖc ®¸nh gi¸ øng viªn. Trong qu¸ tr×nh pháng vÊn, ®Ó ®¸nh gi¸ øng viªn mét c¸ch toµn diÖn, héi ®ång tuyÓn dông cã thÓ ®­a ra 3 lo¹i c©u hái sau: + C©u hái chung: Nh÷ng c©u hái nµy cã thÓ sö dông cho viÖc tuyÓn dông ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ, nh»m t×m hiÓu ®éng c¬, quan ®iÓm, së thÝch, gia ®×nh, sù hßa ®ång, kh¶ n¨ng giao tiÕp,… + Lo¹i c©u hái ®Æc tr­ng cho tõng c«ng viÖc: tïy tõng vÞ trÝ c«ng viÖc cô thÓ mµ c«ng ty cÇn chuÈn bÞ nh÷ng c©u hái phï hîp ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, phÈm chÊt, tr×nh ®é ,…cña tõng øng viªn cã thÝch hîp víi c«ng viÖc hä tham gia dù tuyÓn hay kh«ng? C¸c c©u hái cÇn s¸t thùc, ®i th¼ng vµo vÊn ®Ò ®Ó c¸c øng viªn cã thÓ béc lé hÕt n¨ng lùc cña m×nh. Ch¼ng h¹n c¸c c©u hái nµy cã thÓ ®­îc x©y dùng d­íi nh÷ng t×nh huèng thùc tÕ. + Lo¹i c©u hái thªm: Lµ nh÷ng c©u hái mµ tïy vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ pháng vÊn viªn cã thÓ ®Æt ra cho c¸c øng viªn ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ hä. Mçi c©u pháng vÊn cÇn dù ®o¸n c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, x¸c ®Þnh c©u nµo sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. Khi thùc hiÖn pháng vÊn cÇn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau ®Ó pháng vÊn cã tÝnh kh¸ch quan, trung thùc vµ hiÖu qu¶ cao: - Tr¶ lêi th¼ng th¾n c¸c c©u hái cña øng viªn, kh«ng biÓu thÞ sù khã chÞu hay hµi lßng khi øng viªn tr¶ lêi ®óng hay sai. - Dï néi dung pháng vÊn ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh tr­íc nh­ng cã thÓ linh ho¹t thay ®æi theo c¸c c©u tr¶ lêi cña øng viªn. Vµ ph¶i ghi l¹i c¸c “chó ý” cÇn thiÕt vÒ tõng øng viªn ®Ó lµm c¬ së chÊm ®iÓm. - Lu«n chó ý l¾ng nghe, tá ra t«n träng c¸c øng viªn trong mét kh«ng khÝ tin cËy, th©n mËt vµ cëi më, t¹o ra c¸c c¬ héi cho phÐp øng viªn tranh luËn vui vÎ, tho¶i m¸i tr¶ lêi c¸c c©u hái mµ hä ®Æt ra. - CÇn gi÷ th¸i ®é b×nh tÜnh vui vÎ, th©n thiÖn, tr¸nh th¸i ®é ®Þnh kiÕn vÒ c¸c øng viªn. Ch×a khãa cña sù thµnh c«ng trong pháng vÊn lµ ph¶i t¹o cho øng viªn nãi mét c¸ch trung thùc vÒ b¶n th©n hä, vÒ c¸c c«ng viÖc qu¸ khø cña hä. V× vËy c«ng ty cÇn båi d­ìng ®Ó t¹o ra ®­îc ®éi ngò pháng vÊn viªn ngµy cµng kinh nghiÖm h¬n. B­íc 5: KiÓm tra søc kháe §©y lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh tuyÓn mµ c«ng ty hiÖn nay ®ang chó träng. Mét øng viªn cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nh­ng kh«ng ®¶m b¶o vÒ søc kháe th× sÏ kh«ng thÓ lµm ®­îc g×. NÕu øng viªn ®­îc tuyÓn mµ kh«ng qua kh©u kh¸m søc kháe th× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã thÓ sÏ cã thÓ ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ søc kháe, cã thÓ dÉn tíi nghØ viÖc hay kh«ng cã tinh thÇn lµm viÖc. §iÒu nµy sÏ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c«ng viÖc chung, ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é, kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng ty . NÕu lµ nh©n viªn gi÷ vÞ trÝ, chøc vô quan träng trong c«ng ty th× nã sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lóc nµy c«ng ty l¹i ph¶i tuyÓn dông ng­êi kh¸c thay thÕ vµo vÞ trÝ ®ã vµ nh­ vËy sÏ rÊt tèn kÐm chi phÝ cho c«ng t¸c tuyÓn dông. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tuyÓn dông cã ®ñ c¶ tr×nh ®é, kiÕn thøc chuyªn m«n vµ ®ñ søc kháe ®Ó lµm viÖc th× c«ng ty nªn cho kh¸m søc kháe tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh tuyÓn øng viªn ®ã vµo c«ng ty. Cã nh­ vËy kÕt qu¶ tuyÓn dông míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ s¸t thùc. C«ng ty cÇn thuª b¸c sü giái ®Ó tæ chøc kiÓm tra søc kháe cho øng viªn. B­íc 6: §¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn Th«ng qua c¸c b­íc trªn héi ®ång tuyÓn dông tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn. Sau khi thi tuyÓn nhµ tuyÓn dông cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tõng øng cö viªn cïng víi nh÷ng “ c¶m xóc” vÒ hä. §Ó hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tuyÓn dông cao nhÊt cÇn ph¶i kh¸ch quan so s¸nh, chän lùa gi÷a hä vµ tiªu chuÈn chän lùa. Song ngoµi viÖc dùa vµo kÕt qu¶ cña c¸c b­íc trªn c«ng ty còng cã thÓ cã sù ­u tiªn nhÊt ®Þnh ®èi víi con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ øng cö viªn c«ng ty cã thÓ tuyÓn dông c¸c tiªu thøc sau b»ng c¸ch cho ®iÓm tõng tiªu thøc: tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp, kü n¨ng øng xö, ®éng c¬ thóc ®Èy vµ nh÷ng nhËn thøc kh¸c, nh÷ng c«ng viÖc vµ chøc vô ®· ®¶m nhiÖm. VÝ dô, ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ quan träng th× tiªu thøc kinh nghiÖm lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu sau ®ã míi ®Õn c¸c tiªu thøc kh¸c. Ngoµi ra nhµ tuyÓn dông cßn ph¶i dïng c¶ trùc gi¸c cña m×nh ®Ó c©n nh¾c lùa chän øng cö viªn v× qu¶n trÞ nh©n sù kh«ng chØ lµ mét khoa häc mµ nã cßn lµ mét nghÖ thuËt. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän c«ng ty nªn tiÕn hµnh nh­ sau: Mçi pháng vÊn viªn ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn theo nh÷ng tiªu chuÈn dùa trªn c¬ së 5 bËc thang sau ®©y: 5 = Cao h¬n nhiÒu so víi møc trung b×nh 4 = Cao h¬n møc trung b×nh 3 = Trung b×nh 2 = D­íi møc trung b×nh 1 = KÐm Nh÷ng ng­êi pháng vÊn thèng nhÊt ý kiÕn theo tÊt c¶ nh÷ng tiªu chuÈn theo yªu cÇu. Trong tr­êng hîp vÉn cßn ý kiÕn ch­a thèng nhÊt th× cÇn cã nh÷ng cuéc t×m hiÒu, bæ sung theo nh÷ng vÊn ®Ò cßn ch­a s¸ng tá. Sau ®ã lËp mét danh s¸ch thø tù trªn c¬ së nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ thèng nhÊt vµ lùa chän øng cö viªn. B­íc 7: QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông §©y lµ b­íc quan träng trong quy tr×nh tuyÓn dông. C¸c øng cö viªn ®· v­ît qua ®­îc rµo c¶n tuyÓn dông, khi ®ã ban l·nh ®¹o trong c«ng ty ®· thÊy hä cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cã thÓ lµm viÖc ®­îc t¹i c«ng ty. Khi cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông tøc lµ øng cö viªn trong thêi gian thö viÖc ®· lµm tèt. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thö viÖc cã ®¸nh gi¸ cña tr­ëng ®¬n vÞ vÒ t¸c phong lµm viÖc, vÒ sù hßa nhËp víi m«i tr­êng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. Khi ®· cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång víi ng­êi lao ®éng. Ký hîp ®ång thö viÖc 3 th¸ng hoÆc l©u h¬n, tïy thuéc vµo tr×nh ®é vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc. Cuèi giai ®o¹n thö th¸ch cÇn kiÓm tra t©m lý lÇn cuèi cïng tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. Môc tiªu lµ kiÓm tra xem ng­êi ®­îc tuyÓn cã thÝch nghi víi chç lµm míi hay kh«ng nhÊt lµ hä cã kh¶ n¨ng hßa nhËp víi tËp thÓ hay kh«ng. Cïng víi viÖc kiÓm tra t©m lý cÇn cã sù tham gia cña nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vÒ c«ng viÖc mµ nh©n viªn míi lµm, tõ ®ã ban gi¸m ®èc tham kh¶o ý kiÕn vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông chÝnh thøc. Sau khi thö viÖc c«ng ty sÏ ký hîp ®ång dµi h¹n víi øng cö viªn. §Õn lóc nµy th× hä thùc sù lµ mét nh©n viªn chÝnh thøc trong hÖ thèng nh©n sù cña c«ng ty. Mäi ho¹t ®éng trong thêi gian thö viÖc ch­a thÓ gióp hä hßa nhËp vµo m«i tr­êng cña c«ng ty ®­îc. Do vËy lóc nµy c«ng ty cÇn cã ch­¬ng tr×nh héi nhËp gióp hä lµm quen víi m«i tr­êng lµm viÖc míi . B­íc 8: Héi nhËp nh©n viªn míi vµo m«i tr­êng lµm viÖc cña c«ng ty §©y lµ kh©u quan träng sau khi nh©n viªn míi cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông chÝnh thøc vµo c«ng ty. C«ng ty còng ®· thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc héi nhËp nh©n viªn míi nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn mèt sè h¹n chÕ. Ch¼ng h¹n nhiÒu khi cã t×nh tr¹ng c¸c nh©n viªn cò nãng n¶y lµm cho nh©n viªn míi sî sÖt, lóng tóng hay lµm háng viÖc, tõ ®ã dÉn ®Õn t©m lý c¨ng th¼ng, ch¸n n¶n vµ bá viÖc. Do vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn chó ý h¬n b­íc héi nhËp nh©n viªn míi trong quy tr×nh tuyÓn dông cña m×nh. C«ng ty cÇn theo dâi s¸t sao vµ cÇn xem xÐt, bè trÝ nh©n viªn cã kinh nghiÖm ®Ó bao ban, kÌm cÆp nh©n viªn míi. Nh÷ng ng­êi ®­îc ph©n c«ng h­íng dÉn cÇn thùc sù nhiÖt t×nh gióp ®ì nh©n viªn míi trong viÖc lµm quen víi c«ng viÖc, gióp hä tù tin h¬n vµo kh¶ n¨ng cña m×nh. Cã nh­ vËy nh©n viªn míi míi kh«ng bÞ bì ngì vµ ch¸n n¶n trong m«i tr­êng lµm viÖc míi vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc ®¶m b¶o. Trªn ®©y lµ quy tr×nh tuyÓn dông míi em xin ®­a ra ®Ó c«ng ty tham kh¶o. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c b­íc trong quy tr×nh nµy khiÕn c«ng ty mÊt nhiÒu thêi gian vµ kinh phÝ cho viÖc tuyÓn dông nh­ng ®ång thêi nã ®¶m b¶o mang l¹i cho c«ng ty mét ®éi ngò lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng tr×nh ®é vµ n¨ng lùc lµm viÖc gióp c«ng ty tuyÓn ®­îc ®óng ng­êi cho c«ng viÖc. 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nªu trªn, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p kh¸c sau ®©y: * Nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhµ n­íc liªn quan ®Õn c«ng t¸c tuyÓn dông: nh­ bé luËt lao ®éng, ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång lao ®éng, ®iÒu lÖ tuyÓn dông, th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. . . §ång thêi còng cÇn cËp nhËt nh÷ng quy ®Þnh míi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù nãi chung vµ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù nãi riªng. * Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ®·i ngé tèt h¬n cho ng­êi lao ®éng: Râ rµng víi mét c«ng ty cã møc ®·i ngé vµ ®µo t¹o ng­êi lao ®éng tèt h¬n c«ng ty kh¸c th× sÏ thu hót ®­îc nhiÒu h¬n øng cö viªn tham gia tuyÓn dông. Møc ®·i ngé nµy thÓ hiÖn qua tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc. Møc ­u ®·i hîp lý sÏ thu hót ®­îc nhiÒu øng cö viªn cã tr×nh ®é tham gia, kh«ng nh÷ng thu hót nã cßn cã t¸c dông gi÷ ch©n nh©n tµi. V× vËy c«ng ty còng cÇn xem xÐt ®Ó cã chÕ ®é l­¬ng bæng, ®·i ngé hîp lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty còng cã thÓ tham kh¶o thªm c¸ch tr¶ l­¬ng còng nh­ møc l­¬ng mµ c¸c c«ng ty kh¸c ¸p dông tõ ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh cho c«ng ty m×nh. * X©y dùng kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh chñ ®éng cho c«ng t¸c tuyÓn dông: Mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng ty lµ nhiÒu khi c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù dùa trªn nhu cÇu ph¸t sinh nªn mang tÝnh thô ®éng. Víi ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông nh©n sù nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong viÖc thu hót øng cö viªn, do nhu cÇu gÊp nªn c¸c b­íc trong quy tr×nh tuyÓn dông diÔn ra nhanh h¬n. Trong thêi gian ng¾n nªn chÊt l­îng tuyÓn dông cña tõng b­íc sÏ kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh mang tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty sÏ khiÕn c«ng ty kh«ng tiÕp cËn ®­îc víi nguån tuyÓn dông phong phó v× nhu cÇu cña c«ng ty kh«ng phï hîp víi nguån cung øng lao ®éng trªn thÞ tr­êng vÒ thêi gian. VÝ dô, vµo th¸ng 7, th¸ng 9 trong n¨m lµ thêi gian c¸c sinh viªn ra tr­êng nªn cung lao ®éng trªn thÞ tr­êng rÊt lín, nÕu doanh ngiÖp cã ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch chñ ®éng th× ®©y chÝnh lµ c¬ héi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông. * KiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù: Bëi v× mét kÕ ho¹ch tuyÓn dông dï ®­îc x©y dùng chi tiÕt, cô thÓ ®Õn ®©u th× cã thÓ khi thùc hiÖn còng kh«ng ®­îc nh­ mong muèn. Mçi ho¹t ®éng ®Òu cã thÓ m¾c sai lÇm víi c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau, ®iÒu nµy cã thÓ lµm c¸c môc tiªu ®i chÖch h­íng. ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c tuyÓn dông cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c sai lÖch so víi môc tiªu vµ c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai lÖch ®ång thêi cã nh÷ng söa ch÷a kÞp thêi. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p chÆt chÏ gi¸m s¸t toµn bé quy tr×nh tuyÓn dông nh©n sù ®Ó h¹n chÕ tèi ®a c¸c sai lÇm trong khi thùc hiÖn. * T¨ng c­êng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng: Mét c«ng ty cã uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng tøc lµ hä chøng tá kh¶ n¨ng cña hä b»ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý. C«ng ty ®ã sÏ ®­îc c¸c øng cö viªn quan t©m nhiÒu h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c, nhÊt lµ c¸c øng cö viªn cã tr×nh ®é cao hä sÏ muèn lµm viÖc cho c«ng ty v× viÔn c¶nh vÒ t­¬ng lai ë ®ã tèt h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh nh­: N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh…t¹o ra mét th­¬ng hiÖu trong lßng ng­êi tiªu dïng. 3.3. KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th× Nhµ n­íc cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®­a ra c¸c ®iÒu luËt nh­: luËt doanh nghiÖp, luËt lao ®éng, luËt th­¬ng m¹i…C¸c ®iÒu luËt nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c¸c doanh nghiÖp bëi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong khu«n khæ cña luËt ph¸p. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em thÊy sù can thiÖp tÝch cùc cña Nhµ n­íc sÏ gióp doanh nghiÖp tèt h¬n trong viÖc t×m nguån, tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng. Thø nhÊt, Nhµ n­íc nªn hoµn thiÖn h¬n c¸c bé luËt cña m×nh: nh­ luËt lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng bæng, thuÕ thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng tr¸nh t×nh tr¹ng gi¸ c¶ t¨ng nhanh mµ tiÒn l­¬ng kh«ng theo kÞp, g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, nhÊt lµ c¸c lao ®éng lµm viÖc trong nhµ n­íc. Thø hai, Nhµ n­íc nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn gi¸o dôc: §iÒu nµy còng gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. Khi tr×nh ®é cña lùc l­îng lao ®éng ®­îc n©ng cao vµ cã mét c¬ cÊu vÒ tr×nh ®é hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng “ thõa thÇy thiÕu thî” nh­ hiÖn nay, hoÆc tr¸nh t×nh tr¹ng lµm tr¸i ngµnh lµ phæ biÕn cña sinh viªn khi tèt nghiÖp. Khi kh«ng lµm ®óng ngµnh nghÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ khã kh¨n doanh nghiÖp sÏ mÊt nhiÒu chi phÝ cho ®µo t¹o, nh©n viªn ph¶i mÊt thêi gian dµi míi quen ®­îc c«ng viÖc. Do ®ã viÖc më thªm nhiÒu c¸c trung t©m d¹y nghÒ, c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ chuyªn s©u sÏ thu hót ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia, ®iÒu nµy gióp c¬ cÊu lao ®éng hîp lý h¬n, gi¶m sè lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é. Thø ba, Nhµ n­íc còng nªn qu¶n lý chÆt chÏ h¬n c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm: §Ó c¸c trung t©m nµy thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a ng­êi lao ®éng vµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp khi cÇn lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng khi cÇn viÖc lµm th× sÏ liªn hÖ víi trung t©m mµ kh«ng cÇn lo l¾ng vÒ hiÖn t­îng nh÷ng trung t©m “ ma” . Bëi v× hiÖn nay c¸c trung t©m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc m«i giíi viÖc lµm rÊt nhiÒu, cã nhiÒu trung t©m ®¸ng tin cËy nh­ng còng cã nh÷ng trung t©m chuyªn lõa ®¶o. V× vËy c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÇn t×m hiÓu vµ kiÓm so¸t c¸c trung t©m nµy trong qu¸ tr×nh cÊp phÐp vµ ho¹t ®éng. Thø t­, Nhµ n­íc còng cÇn n©ng cao h¬n n÷a hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao d©n trÝ, n©ng cao ý thøc x· héi, ®ång thêi cung cÊp cho x· héi ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nh÷ng lao ®éng cã n¨ng lùc thùc sù. §Ó ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu nµy th× ph¶i n©ng cao hÖ thèng gi¸o dôc c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò gi¸o viªn nh»m ®µo t¹o con ng­êi c¶ vÒ chÊt l­îng vµ chuyªn m«n kiÕn thøc. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî sinh viªn tiÕp xóc víi thùc tÕ t¹i c¸c c«ng ty ngay tõ n¨m thø ba ®Ó sím lµm quen víi thùc tÕ, ®Ó sau khi tèt nghiÖp ra tr­êng hä kh«ng lóng tóng vµ cã thÓ dÔ dµng tiÕp thu c«ng viÖc. KÕt luËn BÊt kú mét doanh nghiÖp, tæ chøc nµo ho¹t ®éng trong lÜnh vùc g× còng kh«ng thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh nÕu thiÕu ®i nguån nh©n lùc. VÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n lùc cã hiÖu qu¶ lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p vµ khã kh¨n ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ. Mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ t¹o ®­îc ­u thÕ c¹nh tranh khi cã gi¶i ph¸p sö dông c¸c nguån nh©n lùc kh¸c nhau mét c¸ch hîp lý cho mçi yªu cÇu vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù lµ mét trong nh÷ng kh©u c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù, nã cung cÊp “ ®Çu vµo” cho qu¸ tr×nh nµy. Bëi vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông lu«n lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp ®Ó cã ®­îc nguån lao ®éng cã chÊt l­îng vµ sö dông hiÖu qu¶ nã. Trong ®Ò tµi nµy em ®· ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech trong thêi gian võa qua ®Ó thÊy râ nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i trong viÖc tuyÓn dông vµ sö dông nh©n sù t¹i c«ng ty ®ång thêi ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Do thêi gian vµ kiÕn thøc h¹n chÕ nªn luËn v¨n tèt nghiÖp cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó chÊt l­îng bµi viÕt cña em ®­îc tèt h¬n. Em xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c c¸n bé cña c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech ®· gióp ®ì em trong thêi gian em thùc tËp t¹i c«ng ty. §ång thêi em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn toµn thÓ c¸c thÇy c« Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i ®· gióp ®ì em trong thêi gian em häc tËp t¹i tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ c« Mai Thanh Lan ng­êi ®· hÕt søc tËn t×nh gióp ®ì em hoµnh thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech, n¨m 2003, 2004, 2005. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech, n¨m 2003, 2004, 2005. 3. TrÇn Kim Dung - Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 2005. 4. Vò Thuú D­¬ng, Hoµng V¨n H¶i - Qu¶n trÞ nh©n lùc - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 2005. 5. NguyÔn V©n §iÒm, NguyÔn Ngäc Qu©n - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng x· héi, 2004. 6. Martin Hilb - Qu¶n trÞ nh©n sù tæng thÓ - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 2003. 7. Hå s¬ giíi thiÖu c«ng ty cña c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech. 8. NguyÔn Thanh Héi - Qu¶n trÞ nh©n lùc - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 1995 9. NguyÔn V¨n Lª - Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc - Nhµ xuÊt b¶n Thèng NhÊt, 1994 10. Ph¹m Vò LuËn - Qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 2004. 11. NguyÔn H÷u Th©n - Qu¶n trÞ nh©n sù - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 2004. 12. NguyÔn Do·n TrÝ - Nh÷ng nguyªn t¾c vµng dµnh cho c¸c nhµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt, 2000. 13. Th©n TuÊn (Ngäc Minh biªn dÞch) - BÝ quyÕt dïng ng­êi - Nhµ xuÊt b¶n Thanh Hãa, 2002 Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp 3 1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp 3 1.1.1.Kh¸i niÖm 3 1.1.2. TÇm quan träng cña tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp 5 1.1.3.Mèi quan hÖ gi÷a tuyÓn dông nh©n sù vµ c¸c néi dung kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n sù. 7 1.2. C¸c nguån tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp 8 1.2.1. Nguån tuyÓn bªn trong doanh nghiÖp 8 1.2.2. Nguån tuyÓn bªn ngoµi doanh nghiÖp 10 1.3. Quy tr×nh tuyÓn dông nh©n sù trong doanh nghiÖp 15 1.3.1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông 16 1.3.2. Th«ng b¸o tuyÓn dông. 18 1.3.3. Thu thËp vµ xö lý hå s¬ 19 1.3.4. Tæ chøc thi tuyÓn 20 1.3.5. §¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn 22 1.3.6. Ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông 23 1.3.7. Héi nhËp nh©n viªn míi 24 1.4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù 25 1.4.1. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 25 1.4.2. Nhãm nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 27 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech. 30 2.1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech. 30 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 30 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 32 2.1.3. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 33 2.1.4. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty 36 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua (2003 – 2005) 39 2.2.1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong ba n¨m qua 39 2.2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua 42 2.3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty trong thêi gian qua 51 2.3.1. KÕt qu¶ tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian qua 51 2.3.2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty th«ng qua nguån tuyÓn dông 54 2.3.3. . §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty th«ng qua quy tr×nh tuyÓn dông 56 2.4. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech 61 2.4.1. Nh÷ng ­u ®iÓm 61 2.4.2. Nh­îc ®iÓm vµ nguyªn nh©n tån t¹i trong c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty 62 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech 64 3.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty trong thêi gian tíi 64 3.1.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh 64 3.1.2. KÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian tíi 66 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty cæ phÇn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ Detech 69 3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 70 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c 83 3.3. KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt 84 KÕt luËn 86 tµi liÖu tham kh¶o 87

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech.doc
Luận văn liên quan