Đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ phường Quang Trung tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay

Đảng viên có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Sức mạnh chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng tuỳ thuộc một cách quyết định vào chất lượng đội ngũ Đảng viên. Chất lượng ấy chính là sự thống nhất giữa phẩm chất chính trị và năng lực công tác, thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệ m vụ Chất lượng Đảng viên ở đảng bộ phường Quang Trung được nâng cao thể hiện rõ ở chỗ mỗi Đảng viên phải chấp hành triệt để kỷ luật của Đảng , là những nhân tố đi tiên phong trong quá trình vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy Chất lượng Đảng viên được nâng lên còn thể hiện rõ các Đảng viên phải không ngừng học tập về lý luận chính trị , nâng cao và trau dồi nghiệp vụ chuyên môn . Chất lượng Đảng viên ở đảng bộ phường Quang Trung được nâng lên thể hiện rõ ở chỗ mỗi Đảng viên phải chấp hành triệt để kỷ luật của Đảng qua hiệu quả giáo dục học sinh , có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh , cấp thành phố và thể hiện qua các tổ chức đoàn thể quần chúng đều có nhiều thành tích xuất sắc . Vì hoạt động trong phường đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ. Một Đảng bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc .

doc53 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 6583 | Lượt tải: 48download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ phường Quang Trung tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quả luyện tập đạt khá giỏi. * Vai trò của Đảng bộ phường Quang Trung 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội , cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên của  Đảng bộ phường Quang Trung giai đoạn 2010 - 2012 2.2.1. Những thành tựu và nguyên nhân đạt được      Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVIII, Đảng bộ Thành phố Hà Giang lần thứ XVI, Đảng bộ phường Quang Trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành TW Đảng (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ phường Quang Trung.      Phường Quang Trung luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, văn hoá là nền tảng, tinh thần là động lực cho phát triển. Từ đó Đảng bộ ngày càng quan tâm hơn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng luôn  được coi trọng : Tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ  thị, Nghị quyết của Đảng đạt cả về số lượng lẫn chất lượng, bình quân có trên 100 % đảng viên trong Đảng bộ phường tham gia học tập, chất lượng đảng viên được nâng lên. Qua phân tích chất lượng đảng viên năm 2011, có 3/19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16/19 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.     Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được đảng bộ xã rất quan tâm, thực hiện đúng quy định, quy trình nguyên tắc thủ tục kết nạp đảng viên. Làm cho số lượng đảng viên tăng đáng kể, số đảng viên nữ chiếm số lớn.  Trình độ đại học tăng lên, lý luận chính trị cũng tăng qua các năm, góp phần tăng cường chất lượng đội ngũ đảng viên. Phong trào học tập của đảng viên trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến tích cực. Học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học để nghiên cứu, quán triệt những quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, việc kiện toàn tổ chức Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của chi bộ đã được chú trọng. Hầu hết cán bộ tích cực, ưu tú đều được bồi dưỡng kiến thức cơ bản tìm hiểu về Đảng, được xét kết nạp vào Đảng. Tất cả đảng viên mới kết nạp đều được bồi dưỡng lớp kiến thức đảng viên mới. Việc thực hiện nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ phường Quang Trung đã làm cho chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đến trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, số lượng, quy mô phát triển đảng viên một cách đều đặn, năm sau thường cao hơn năm trước. * Đạt được những kết quả  trên là do những nguyên nhân cơ  bản sau Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quan tâm sát sao của các cấp uỷ đảng từ TW đến địa phương, nhất là Thành phố Hà Giang, Đảng bộ phường Quang Trung trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là công tác xem xét kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, thực hiện tốt các mặt công tác đảng viên, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, đã quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên. Từng bước đã tự phê bình và phê bình vào hoạt động nề nếp, thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi, đảng bộ. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác kiểm tra, quản lý, phân công và phân loại đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trờng chính trị tư tưởng vững vàng,tuyệt đối tin theo sự  lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà  nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc, gần dân, hiểu dân và thực hiện tốt nghị quyết của chi, mình đề ra ... Nhìn chung, các khâu trong công tác xem xét, kết nạp đảng viên  ở Đảng bộ phường Quang Trung đều được cấp uỷ Đảng, nhất là cấp trên trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo nên chi bộ thực hiện đúng theo quy định. 2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân cơ bản Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể như sau :   Chất lượng và số lượng của Đảng viên được nâng lên, nhưng đội ngũ đảng viên còn nhiều hạn chế  chưa đáp ứng kịp những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, tỷ lệ Đảng viên ở xa, có con nhỏ còn nhiều.     Việc quán triệt Nghị quyết, Chỉ Thị của cấp trên còn chậm, chưa sâu, thực hiện các quy định, quy chế cha nghiêm chất lượng đề ra nghị quyết sinh hoạt Đảng còn thấp, tổ chức thực hiện các quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban tổ chức TW, ban tổ chức tỉnh uỷ đạt hiệu quả còn thấp, một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng, vai trò lãnh đạo của chi uỷ chưa toàn diện, một vài đảng viên thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ chưa cao, một số đảng viên còn biểu hiện giảm ý chí chiến đấu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện.   Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng mặc dù được các cấp uỷ quan tâm, tuy nhiên vẫn còn bị động, lúng túng cha đáp ứng yêu cầu về chất lượng của  đội ngũ cán bộ giáo viên của phường Việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được tiến hành thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung công tác đảng viên rất quan trọng ở cơ sở, nhưng vẫn mang tính hình thức, nhất là khâu kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ. * Nguyên nhân của những hạn chế  trên là do - Sự chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng cơ sở còn chậm nhất là trong việc sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm . - Chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác, vai trò gương mẫu trong các phong trào và tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí của đội ngũ đảng viên, trách nhiệm bảo vệ cái đúng, cái tích cực ... của từng cán bộ, đảng viên chưa cao. 2.3. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ phường Quang Trung  2.3.1. Về đội ngũ Đảng viên Đội ngũ Đảng viên có kinh nghiệm thực tế nhưng trình độ lý luận chính trị còn yếu. Năng lực lãnh đạo quần chúng còn hạn chế. 2.3.2. Về công tác Đảng viên Về công tác giáo dục cho Đảng viên chỉ mới chăm lo bồi dưỡng chuyên môn chứ chưa chú ý tập trung vào công tác bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên. - Công tác kiểm tra kỷ luật Đảng chưa chặt chẽ, nhiều khi còn nể nang, chưa kiên quyết xử lý các các vi phạm dù nhỏ. - Nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ chưa phong phú đa dạng dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao. Nguyên nhân: * Nguyên nhân mặt mạnh: Chi bộ đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao, Đảng viên gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ, Chi uỷ nhiệt tình có trách nhiệm cao. * Nguyên nhân yếu kém: Đảng viên chưa được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, một số Đảng viên chưa theo kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, tiếp cận thông tin còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế. 2.4. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở Đảng bộ phường Quang Trung Tổng số: 272đ/c : nam 117 đ/c; nữ 155 đ/c Tuổi đời bình quân của Đảng bộ: 54,4 -Trong đó: Đảng viên dưới 30 tuổi: 57 Đ/c - Đảng viên từ 31đến 40 tuổi: 72 Đ/c - Đảng viên từ 41 đến 50 tuổi: 55 Đ/c - Đảng viên từ 51 đến 60 tuổi: 19 Đ/c - Đảng viên 60 tuổi trở lên: 69 Qua phân tích chất lượng Đảng viên từ năm 2010 đến năm 2012 cho thấy: 2.4.1. Những mặt mạnh: * Về đội ngũ Đảng viên Tất cả các Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường quan điểm vững vàng. Trung thành kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các Đảng viên trong chi bộ đều có trình độ chuyên môn từ trung học sư phạm trở lên. Có 104/172 Đảng viên có trình độ cao đẳng và đại học. Về năng lực nhận thức các Đảng viên đều có nhận thức đúng về chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, có năng lực thực tiễn. Hầu hết các Đảng viên đều có quá trình công tác trong ngành giáo dục trên 3 năm nên kinh nghiệm giáo dục học sinh và kinh nghiệm công tác trong thực tiễn tốt. Đa số Đảng viên trong chi bộ xác định được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt, lối sống. Phẩm chất đạo đức của Đảng viên tốt. Không có Đảng viên vi phạm 19 điều đối với Đảng viên không được làm. ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của các Đảng viên tốt. * Việc thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng viên trong chi bộ luôn luôn phấn đấu hoành thành nhiệm vụ của người Đảng viên theo Điều lệ quy định. Và thực hiện tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm vận động các thành viên trong gia đình mình thực hiện tốt đường lối chủ trương đó. * Về công tác Đảng viên Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn cho Đảng viên: Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động đúng. Nhận thức của Đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm. Đảng bộ đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục Đảng viên nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung Đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện tốt những quy định trong điều lệ Đảng và nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...vấn đề quản lý Đảng viên có nhiều thuận lợi. Đảng viên thường tập trung tại cơ quan để công tác nên việc theo dõi Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của người Đảng viên tương đối thuận lợi. Ngoài ra chi bộ còn thường xuyên phối hợp với chi bộ , khối xóm nơi Đảng viên cư trú để lấy ý kiến đóng góp của quần chúng với Đảng. Chi bộ chăm lo bồi dưỡng và phát trển Đảng viên hàng năm, số Đảng viên được bồi dưỡng kết nạp đều có trình độ trung cấp trở lên. * Về phân công công tác , phân loại chất lượng và quản lý Đảng viên Phân công công tác: Đảng bộ đặc biệt coi trọng việc phân công công việc cho Đảng viên. Thực hiện phương châm mọi Đảng viên phải được phân công công việc và giám sát theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Phân loại Đảng viên: Phân loại Đảng viên là công vệc được tiến hành thường xuyên trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, qua phân loại Đảng viên tạo điều kiện giúp Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại Đảng viên phải đảm bảo công bằng chính xác công khai dân chủ, từ phân loại Đảng viên, suy tôn những Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhắc nhở những Đảng viên còn hạn chế để vươn lên trong mọi lĩnh vực. Quản lý Đảng viên: Quản lý Đảng viên, về thực chất là quản lý con người trên các mặt: quản lý hoạt động của Đảng viên, quản lý hồ sơ, quản lý việc phát và sử dụng thẻ Đảng. Quản lý chính trị và tư tưởng của Đảng viên là hướng cho Đảng viên suy nghĩ và hành động phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, phù hợp với thực tế khách quan, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tư tưởng mà định hướng chính trị tư tưởng cho Đảng viên. Năng lực công tác của Đảng viên được biểu hiện thông qua nhiệm vụ mà người Đảng viên được giao, những chức vụ công tác mà họ đảm nhận. Mục đích của công tác quản lý trình độ, năng lực của Đảng viên là làm cho Đảng viên say sưa học tập, rèn luyện để có thực học, thực tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quản lý các mối quan hệ xã hội của Đảng viên, quản lý đạo đức lối sống. Chi bộ cần làm cho mọi cán bộ Đảng viên của Đảng nhận thức đầy đủ vai trò ý nghĩa của việc tăng cường quản Đảng viên trong tình hình hiện nay, từ đó tự giác chấp hành các quy định của Trung ương Đảng. Quản lý Đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ, phân công công tác cho Đảng viên. Quản lý Đảng viên còn thông qua sự duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng. kết hợp quản lý Đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, giữ mỗi liên hệ của Đảng viên với Đảng bộ nơi Đảng viên cư trú theo quyết định 76 của Trung ương. 2.4.2. Những yếu kém tồn tại * Về đội ngũ Đảng viên Đội ngũ Đảng viên có kinh nghiệm thực tế nhưng trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác còn yếu. Năng lực lãnh đạo quần chúng còn hạn chế. * Về công tác Đảng viên Về công tác giáo dục cho Đảng viên chỉ mới chăm lo bồi dưỡng chuyên môn chứ chưa chú ý tập trung vào công tác bồi Lý luận chính trị cho Đảng viên. - Công tác kiểm tra kỷ luật Đảng chưa chặt chẽ, nhiều khi còn nể nang, chưa kiên quyết xử lý các các vi phạm dù nhỏ. - Nội dung hình thức sinh hoạt bi bộ chưa phong phú đa dạng dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao. 2.4.3. Nguyên nhân * Nguyên nhân mặt mạnh: Chi bộ đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao, Đảng viên gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ, Chi uỷ nhiệt tình có trách nhiệm cao. * Nguyên nhân yếu kém: Đảng viên chưa được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, một số Đảng viên chưa theo kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, tiếp cận thông tin còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ phường Quang Trung - TP. Hà Giang  - Hà Giang trong giai đoạn hiện nay 3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ  Đảng viên của Đảng bộ phường Quang Trung trong giai đoạn hiện nay       Từ  lý luận thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ  Đảng viên của Đảng trong tình hình cách mạng hiện nay, và thực trạng đội ngũ Đảng viên ở Đảng bộ phường Quang Trung hiện nay, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cần nắm vững một số phương hướng cơ bản sau đây:   Một là, Tiếp tục làm cho mỗi đảng viên quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm “ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Xây dựng, đổi mới chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và đội ngũ Đảng viên từng tổ chức Đảng nói riêng đều không ngoài mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng  và nhiệm vụ chính trị cụ thể cuả địa phương,cơ sở. Vì vậy  nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên hiện nay ở Đảng bộ phường Quang Trung chỉ có thể có hiệu quả thật sự khi được gắn kết một cách chặt chẽ với hiệu quả thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, thực hiện ngày càng có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội như: xoá đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cưlàm cho đời sống vật chất, đời sống văn hoá và tinh thần nhanh chóng phát triển theo kịp các địa phương khác trong cả nước.   Hai là, tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức, phương pháp để các cấp uỷ Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt  trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân ngày càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng ta. Bằng công tác tư tưởng. Từng bước đẩy lùi các hiện tượng sai trái, nói không đi đôi với làm, tham nhũng, lãng phí, ức hiếp nhân dân của một số bộ phận đảng viên, đẩy lùi những hiện mê tín dị đoan trong bộ phận nhân dân. Ba là, phải đấu tranh mạnh mẽ, để loại trừ những phần tử thoái hoá, biến chất ra khỏi hàng ngũ của Đảng, thanh lọc làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. Phải làm cho danh hiệu Đảng viên được giữ vững, củng cố uy tín của Đảng trước nhân dân.    Bốn là, Tiến hành công tác phát triển Đảng viên mới đúng quy tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng, hớng dẫn của Trung ương. Kết nạp Đảng viên không chạy theo số lượng đơn thuần mà phải coi trọng chất lượng, kiên quyết thực hiện nghiêm, đúng tinh thần phương châm chỉ đạo của Đảng.   Năm là, cấp uỷ cần phải lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn từng tổ chức Đảng ở cơ sở xây dựng, cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho phù hợp với thực tế của địa phương, không máy móc cứng nhắc. Trên cơ sở tiêu chuẩn Đảng viên đã được cụ thể hoá, tiến hành tốt công tác kiểm tra, đánh giá,  phân công bố trí, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỹ luật. đảng viên. Sáu là, phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và vì mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả ngày càng cao. Toàn bộ mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên không có gì ngoài việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Bảy là, phải kiện toàn hệ thống chính trị, Bởi trong điều kiện đảng cầm quyền, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được thể hiện ở năng lực hoạt động, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tám là, phải đa đảng viên vào phong trào hành động cách mạng của quần chúng để rèn luyện thử thách. Đây là kinh nghiệm chỉ đạo rất tốt có tác dụng cả hai phía. Vừa làm cho đảng viên được rèn luyện trong trường học thực tiễn, được quần chúng trực tiếp góp ý, phê bình sẽ nhanh chóng trưởng thành, có đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh hơn. Đồng thời vừa làm cho Đảng viên gần gũi, gắn bó với quần chúng, tạo điều kiện trong cuộc vận động, thuyết phục, tổ chức và lãnh đạo quần chúng, được quần chúng đồng tình ủng hộ, nhiệm vụ sẽ sớm hoàn thành.   Chín là, phải tiền hành một cách toàn diện, đồng bộ các mặt, nhưng phải có kế hoạch, xác định trọng tâm, trọng điểm,có bước đi thích hợp, Phải tiến hành kiên trì, bền bỉ và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng cấp trên. 3.2. Một số  giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của  đảng bộ phường Quang Trung trong giai đoạn hiện nay 3.2.1. Cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên cho phù hợp từng chức danh trong giai đoạn hiện nay       Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở  Đảng bộ phường Quang Trung, trước tiên phải cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho Điều lệ Đảng quy định phù hợp hoàn cảnh, đặc điểm tình hình mọi mặt của địa phương. Nghĩa là trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu và quán triệt yêu cầu  của tiêu chuẩn Đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và những quy định, những hướng dẫn của Bộ chính trị, Ban bí thư và Ban chấp hành Trung ương, thị uỷ, đảng bộ phường Quang Trung có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ tiến hành các khâu, các bước để cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên phù hợp đặc điểm của đảng bộ mình.       Trên cơ sở quán triệt, tiếp thu đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ của Đảng viên  đợc quy định trong Điều lệ Đảng, quy đinh, hướng dẫn của Trung ương và qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng đặc điểm tình hình mọi mặt, đảng bộ phường Quang Trung xác lập  những yêu cầu cơ bản chủ yếu tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn hiện nay như sau:    Một là, đảng viên phải là người có giác ngộ chính trị, trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Người đảng viên có thể xuất thân từ những thành phần giai cấp khác nhau nhưng khi trở thành đảng viên thì phải hiểu biết tin tưởng và suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng thể hiện ở chỗ nhận thức rõ những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, từ đó tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh; gương mẫu trong lao động, công tác học tập và cuộc sống, dũng cảm trong đấu tranh, dám bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, cái lạc hậu, phản động, kiên quyết bảo vệ Đảng, tự giác, gương mẫu chấp hành và thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động gia đình và người thân cùng hành động như mình. Đó chính là thước đo để đánh giá sự giác ngộ và lòng trung thành của ngứời đảng viên cộng sản. Hai là, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải phấn đấu có đủ kiến thức để am hiểu một cách căn bản về sự vận hành của nền kinh tế thị trường và những chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đất nước. Ba là, có năng lực tiếp thu, quán triệt quan điểm, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và biết tổ chức, phân công lao động hợp lý, biết ứng dụng công nghệ thông tin những thành tựu khoa học khoa học trong lao động, học tập và chấp hành đúng luật pháp. Đảng viên phải có năng lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nhạy bén nắm bắt phát hiện những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, tổng kết thực tiễn; tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết chi bộ.   Bốn là, sống lành mạnh, trung thực giản dị, gương mẫu và khiêm tốn, không có biểu hiện đặc quyền tham vọng, thu vén cá nhân, làm giàu bất chính; không cơ hội bè phái, cục bộ trong cơ quan, có tinh thần trách nhiệm chăm lo đến lợi ích vật chất và tinh thần của quần chúng. Đấu tranh bảo vệ, cái tốt, cái tiến bộ đồng thời kiên quyết đấu tranh và vận động quần chúng đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ Đảng viên và cả ngoài nhân dân. Đặc biệt, đảng viên và gia đình đảng viên phải là tấm gương tốt ở nơi mình cư trú xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Năm là, mỗi đảng viên đồng thời có nhiều vị trí, vai trò và nhiệm vụ khác nhau trong chi bộ là Đảng viên có khi là cấp uỷ viên, trong chính quyền, đoàn thể có thể được phân công phụ trách công việc quan trọng nào đó, rồi phải thực hiện nghĩa vụ một công dân gương mẫu trước quần chúng, phải là một thành viên quan trọng trong gia đình,trong dòng tộc tất cả đều phải được sắp xếp ổn thoả và hoàn cảnh, không được bỏ qua bất cứ nhiệm vụ gì. Tất nhiên phải được sắp xếp khoa học và theo thứ tự ưu tiên, phải hoàn thành việc nước trước việc nhà, lợi ích cá nhân và gia đình mình, phải làm tròn trách nhiệm mà Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và chỉ thị, Nghị quyết các cấp quy định, chi bộ, Đảng bộ và chính quyền, đoàn thể giao cho trước rồi mới lo công việc riêng của cá nhân và gia đình sau. Sáu là, phải có phong cách làm việc trung thực thẳng thắn, dân chủ, nói đi đôi với làm, bền dẻo về phương pháp, biện pháp cách thức tiến hành công việc nhưng phải tuyệt đối kiên định, giữ vững quan điểm, lập trường, nguyên tắc. Đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh kiên quyết, đấu tranh chống lại những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 3.2.2.Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực cho đội ngũ Đảng viên Nâng cao bản lĩnh chính trị, uốn nắn nhận thức lệch lạc, quan điểm mơ hồ, biểu hiện giao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và lãnh đạo của Đảng để tạo ra sự nhận thức, ý trí và hành động, nói, làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Quan tâm tổ chức, tạo điều kiện cho Đảng viên học tập nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục rèn luyện, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng của Đảng viên, đề cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân; có lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong công tác; sử lý hài hoà các lợi ích, đặt lợi ích của đảng, của tổ chức lên trên hết; liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Trong đó coi trọng việc tổ chức cho Đảng viên học tập để tự giác thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ, công chức; luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; luật khiếu nại tố cáo; quy định những điều Đảng viên không được làm; quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định, quy chế trong cơ quan đơn vị. Quan tâm tạo điều kiện và kiểm tra việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm sát tình hình thực tiễn đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ; có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó việc chỉ đạo kiểm tra đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập nâng cao trình độ cần được coi trọng.  Giáo dục Đảng viên thực hiện tốt tự phê bình và  phê bình trong Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt tự phê bình trong nội bộ là yếu tố quyết định giữ  gìn uy tín của Đảng; thường xuyên tự phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Giáo dục Đảng viên thực hiện tốt tự phê bình và phê bình là nội dung căn bản nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên nói chúng, từng Đảng bộ, chi bộ cần có kế hoạch giáo dục bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Đảng viên của Đảng bộ mình bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng.Từng Đảng viên phải có trách nhiệm luôn tự đề ra kế hoạch phấn đấu rèn luyện, học tập để bổ xung kiên thức, trình độ mọi mặt cả phẩm chất và năng lực, nhất là những điểm còn khiếm khuyết so với yêu cầu công việc đang được giao. Bên cạnh đó các cấp uỷ cần phải hết sức quan tâm theo dõi, kiểm tra quản lý chặt chẽ từng đồng chí trong việc phấn đấu, học tập vươn lên của từng Đảng viên. 3.2.3. Củng cố cấp uỷ chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Củng cố và kiện toàn chi bộ: Bí thư, phó bí thư và chi ủy viên có vai trò rất quan trọng, họ chính là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên . Cho nên cấp uỷ chi bộ mạnh, có đủ năng lực, tiêu chuẩn  thì đó là điều để lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ vững mạnh. Tập thể cấp uỷ phải đoàn kết thông nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thường xuyên làm gương trong tự phê bình và phê bình, là chỗ dựa Đảng viên và quần chúng học tập, làm theo.       Để nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể cấp uỷ, trước hết, cần đảm bảo tiêu chuẩn cấp uỷ viên và làm tốt công tác phát triển đảng. Xây dựng tác phong làm việc theo quy chế, thường xuyên kiểm tra. Kịp thời sử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật.Thường xuyên cải tiến phong cách lãnh đạo của chi bộ theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ, quy tụ được trí tuệ, ý trí của tập thể đảng viên.       Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:  Chi bộ là nơi giáo dục rèn luyện Đảng viên; nơi đấu tranh giữ vững đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ Đảng, nơi động viên mọi Đảng viên thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện mọi mặt của công tác Đảng viên và là nơi trực tiếp nối liền Đảng với nhân dân Nghị quyết trung ương 3 ( khoá VIII) nhấn mạnh; “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ, quản lý chặt chẽ Đảng viên. Mỗi Đảng viên mỗi cán bộ, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham gia sinh hoạt đầy đủ, tự khép mình vào khuôn khổ kỷ luật Đảng”. Như vậy, mọi vấn đề liên quan đến Đảng viên đều phải thông qua sinh hoạt chi bộ, kể cả những Đảng viên có cương vị lãnh đạo cao trong Đảng. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là khâu cơ bản,  quyết định nhất trong hoạt động của chi bộ, trong việc nâng cao chất lượng Đảng viên.  Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần quan tâm những nội dung sau: Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các loại hình thức cơ sở theo hướng cụ thể, thiết thực hiệu quả; Bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ và cấp uỷ cấp trên; đảm bảo mọi vấn đề nảy sinh ở chi bộ đều được xem xét,giải quyết ngay từ chi bộ, để chi bộ thực hiện là nơi giáo dục, rèn luyện, đào tạo, quản lý và sàng lọc đội ngũ Đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho chi uỷ hiểu, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng và các vấn đề phát sinh của Đảng viên có biện pháp cụ thể để tự giải quyết rứt điểm, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên.Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi uỷ phải chuẩn bị kỹ  nội dung, trong đó chú trọng đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên; xác định rõ nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra và đề ra những biện pháp phù hợp, khả thi để thực hiện có hiệu quả. Ngoài nội dung trên cần lựa chọn một số vấn đề cụ thể xác hợp với nhiệm vụ của chi bộ, chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên để sinh hoạt theo chuyên đề. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy vai trò tiền phòng, gương mẫu cuả Đảng viên, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thật sự mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để Đảng viên thực hiện chứng kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật đề cao tình thần tự phê bình và phê bình tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 3.2.4. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt  động của các tổ chức chính quyền, mặt trận và  các đoàn thể trong hệ  thống chính trị của Đảng bộ phường Quang Trung   Các cấp uỷ cần chú trọng lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, vì các tổ chức này có vững mạnh thì sẽ đảm bảo cho công tác tuyên truyền, giác ngộ, giáo dục và bồi dưỡng phát triển quần chúng ưu tú vào Đảng có chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời, các tổ chức chính quyền và mặt trận, đoàn thể hoạt động có chất lượng sẽ là môi trường thuận lợi cho các thành viên trong các tổ chức có phấn đấu, rèn luyện và qua đó mà lựa chọn những người tích cực, ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp uỷ nên quan tâm lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, coi xây dựng, lãnh đạo, củng cố đoàn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đoàn mạnh là cơ sở quan trọng, chủ yếu để Đảng phát triển được Đảng viên có chất lượng. Đoàn phải được củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp thơì kỳ mới, đủ sức đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mỗi Đảng viên phải gần gũi, lắng nghe ý kiến, bàn bạc và trao đổi, vận động, thuyết phục được Thanh niên, thu hút thanh niên vào những hoạt động chính trị xã hội lành mạnh, qua đó giáo dục, rèn luyện thanh niên một cách thiết thực. Cần có thái độ tôn trọng Thanh niên. Không được có những định kiến, hẹp hòi, khắc phục tư tưởng gia trưởng áp đặt ý kiến chủ quan đối với đoàn viên, thanh niên. Chi bộ cần đặc biệt quan tâm đến công tác đoàn thể, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với công đoàn và quần chúng. Một mặt để quần chúng góp ý kiến phê bình Đảng viên, phát hiện những cán bộ, Đảng viên, vi phạm về đạo đức, thoái hoá về lối sống có dấu hiệu tham nhũng, ức hiếp quần chúng, hách dịch cửa quyền đem lại trong sạch cho Đảng. Mặt khác cần phân công Đảng viên tuyên truyền, thuyết phục, giác ngộ quần chúng, tạo điều kiện cụ thể để thử thách quần chúng qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Mối liên hệ giữa Đảng và các đoàn thể quần chúng được đặt trong mối quan hệ hai chiều: Tổ chức Đảng các cấp phải có trách nhiệm với các đoàn thể, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cho các đoàn thể và tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động, mặt khác, các tổ chức mặt trận, đoàn thể phải thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ với Đảng, với sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Để có thể đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng cường sức chiến đấu, ở chi bộ nhà trường THCS Hiền Quan gắn với xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vào phong trào hành động cách mạng của quần chúng ở đó nhất thiết phải thực hiện một hệ thống các giải pháp đồng bộ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.       3.2.5. Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và làm tốt công tác kiểm tra, phân công, quản lý, phân loại và sàng lọc Đảng viên       Đánh giá đúng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và kết quả phấn đấu của Đảng viên: là cơ sở đề ra biện pháp sát hợp, thiết thực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục giúp đỡ Đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người Đảng viên Cộng Sản.       Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và chất lượng của đội ngũ Đảng viên ở cơ sở. Khi đánh giá chất lượng Đảng viên, chi uỷ cơ sở tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên phải được cán bộ Đảng viên và quần chúng tham gia ý kiến, thừa nhận. Cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tính chính xác kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên nơi mình sinh hoạt.       Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở  Đảng phải chỉ đạo các ban, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên của cấp uỷ cơ sở; thông báo rộng rãi, công khai bằng các hình thức thích hợp để cán bộ, Đảng viên và nhận biết, tham gia ý kiến trước khi cấp uỷ quyết định công nhận.   Kết hợp công tác kiểm tra với củng cố, điều chỉnh, phân công vào quản lý Đảng viên: Tổ chức Đảng mà  đứng đầu chi uỷ là bí thư chi bộ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Đảng viên trong chi bộ mình trong việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà từng Đảng viên được Điều lệ Đảng, Trung ương quy định, chi bộ và cấp uỷ phân công, các tổ chức chính quyền, đoàn thể giao và việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước các cấp, trong đó chú trọng kiểm tra nhiệm vụ phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, nghiên cứu học tập vươn lên về mọi mặt cả về phẩm chất và năng lực để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, nhược điểm ( kể cả Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý). Trên cơ sở đó mà phân tích, đánh giá phân loại chất lượng từng Đảng viên và cả đội ngũ Đảng viên. Tiến hành đánh giá chất lượng, xếp loại Đảng viên: Đánh giá chất lượng Đảng viên theo quy định hàng năm là trách nhiệm của từng chi bộ, cấp uỷ cơ sở.  Đánh giá đúng chất lượng Đảng viên và đội ngũ Đảng viên hàng năm qua 4 nội dung sau: Về tư tưởng chính trị; về phẩm chất đạo đức lối sống; về thực hiện nhiệm vụ được giao; và về tổ chức kỷ luật và được chia thành 3 loại sau: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế từng mặt và Đảng viên viên phạm tư cách. Các cấp uỷ hướng dẫn Đảng viên viết tự kiểm  điểm theo hướng dẫn, chi bộ góp ý phê bình, tự luận ưu, khuyết điểm, bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả xếp loại Đảng viên, chi bộ tiến hành xét đề nghị khen thưởng Đảng viên; ra Nghị quyết đề nghị kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm tư cách đến mức phải thi hành kỷ luật; nên yêu cầu và định thời gian cho Đảng viên đủ tư cách, còn hạn chế từng mặt và Đảng viên viên phạm tư cách sửa chữa khuyết điểm, nhược điểm. Khi ý kiến nhận xét của tập thể chi uỷ và kết quả xếp loại Đảng viên của chi bộ vào bản tự kiểm điểm của Đảng viên. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật Đảng viên chuyển lên báo cáo Đảng uỷ cơ sở xem xét quyết định theo thẩm quyền. Sàng lọc Đảng viên: Sàng lọc, làm trong sạch đội ngũ  Đảng viên là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm loại bỏ những phần tử đang trở thành lực cản, đang có nguy cơ cho Đảng, làm cho đội ngũ Đảng viên của Đảng vững mạnh, vươn lên đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Việc này có ý nghiã và tác dụng rất lớn trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để sàng lọc có kết quả tốt cần phải thực hiện công tác kiểm tra đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên một các nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, đảm bảo đánh giá thật chính  xác, không làm qua loa, chiếu lệ. Cấp uỷ tổ chức cho Đảng viên tự phê bình, tự nhận khuyết điểm trớc, sau đó kết hợp tham khảo ý kiến đóng góp của quần chúng, nhất là quần chúng sinh hoạt, làm việc có quan hệ kiểm tra của cấp trên rồi mới tổng hợp và kết luận. Sử lý đúng quy định kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước từng trường hợp theo mức độ vi phạm. Nếu nặng thì khai trừ, xóa tên còn nhẹ thì cấp uỷ theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ để Đảng viên nhan chóng sửa chữa khuyết điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo, quy định và hớng dẫn của trên. Đây là công việc khó khăn, các cấp uỷ cần làm thật nghiêm túc, cẩn thận, kiên quyết với những bước đi vững chắc, thận trọng, có biện pháp sử lý hữu hiệu từng trường hợp thật cụ thể. 3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên mới Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là hoạt động thường xuyên, là việc làm không thể thiếu của từng Đảng bộ, chi bộ nhằn không ngừng tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để có thể thực hiện công tác phát triển Đảng viên có hiệu quả trước hết các tổ chức Đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo công tác phát triển Đảng viên: “ Coi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần”; thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc đồng thời không kiên định, hẹp hòi kết hợp chặt chẽ công tác phát triển Đảng viên mới với việc củng cố tổ chức Đảng, sàng lọc, làm trong sạch đội ngũ Đảng viên, đề phòng những phần tử cơ hội chui vào Đảng.       Đảng bộ phường Quang Trung  cương quyết thực hiện nghiêm túc, không được tuỳ tiện hạ thấp tiêu chuẩn Đảng viên. Phải tiến hành đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình chặt chẽ từng khâu một. Nên phát triển Đảng viên có trọng tâm, trọng điểm, phát triển kết hợp yêu cầu quy hoạch để đảm bảo hài hoà, hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể của Đảng.     Tiến hành công tác kết nạp Đảng viên mới cần đảm bảo 3 bước công tác: tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục; lựa trọn những quần chúng ưu tú thật sự; và tiến hành các bước đúng nguyên tắc, thủ tục đúng quy định để kết nạp vào Đảng tức là trước tiên phải tổ chức quán triệt Nghị quyết của các cấp uỷ và chi bộ về công tác phát triển đến quần chúng, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng giới thiệu những đại biểu ưu tú cho Đảng. Kế tiếp, chi bộ lựa trọn quần chúng ưu tú có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và phân công Đảng viên giúp quần chúng phấn đấu. Đảng viên được phân công hướng dẫn quần chúng, để quần chúng tự viết đơn, khai lý lịch theo đúng quy định (chú ý là phải thực hiện bồi dưỡng cho đối tượng Đảng trước khi xét kết nạp, những kiến thức cơ bản về Đảng và sau khi được kết nạp, Đảng viên dự bị phải dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới theo đúng quy định). Sau đó cấp uỷ tổ chức, phân công Đảng viên thẩm tra xác minh làm rõ lý lịch của người xin vào Đảng. Lãnh đạo các tổ chức cho quần chúng góp ý kiến về quá trình rèn luyện, phấn đấu của đối tượng Đảng và giới thiệu đến chi bộ, chi bộ và Đảng viên được phân công giúp đỡ đánh giá quá trình phấn đấu của quần chúng, đồng thời hoàn thiện những thủ tục cần thiết, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền xem xét và ra quyết định kết nạp Đảng viên.       Công tác kết nạp Đảng viên được thực hiện ở  các tổ chức cơ sở Đảng. Căn cứ theo đề nghị của tổ chức cơ sở Đảng, thường vụ  cấp uỷ, cấp trên trực tiếp xem xét và ra Nghị quyết kết nạp Đảng viên.       Tóm lại, tất cả các giải pháp có nội dung, yêu cầu và tác dụng ở những khía cạch khác nhau, nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết, tác động biện chứng, bổ trợ, thúc đẩy bổ xung cho nhau gắn bó rất chặt chẽ thành một hệ thông các giải pháp Cho nên, không được xem nhẹ bất cứ nội dung, yêu cầu của mỗi giải pháp nào trong quá trình tiến hành các mặt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Nói cách khác, chỉ khi sử dụng hệ thống các giải pháp đã nêu cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên một cách đồng bộ, không được xem nhẹ bất cứ nội dung, giải pháp nào thì mới có thể đạt được kết quả mong muốn.  3.2.7. Bài học kinh nghiệm trong thực tiễn Từ  những thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ  đảng viên của đảng bộ phường Quang Trung, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: Thứ  nhất: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải đảm bảo ngày càng tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Thứ  hai: Phải xuất phát từ quan điểm, chủ trương, lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn của các cấp uỷ từ trung ương đến cơ sở, mà trước hết là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Thứ  ba: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải gắn với việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của Đảng, phù hợp với yêu cầu địa phương, gắn nâng cao chất lượng từng đảng viên với tiêu chuẩn từng chức danh, nhiệm vụ mà đảng viên được giao. Thứ  tư: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải đặt nó trong quá trình đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo về mọi mặt của các tổ chức đảng ở cơ sở, tức là phải kết hợp nó với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác xây dựng cùng các tổ chức chính trị-xã hội, thực hiện dân chủ hoá và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thứ  năm: Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải kết hợp chặt chẽ giữa các mặt công tác: giáo dục, rèn luyện, phân công, quản lý, kiểm tra, sàng lọc, phân tích chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Thứ  sáu: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải dựa trên cơ sở điều kiện thuận lợi, khó khăn thực tế của từng đảng viên của bộ mà xác định trọng tâm, trọng điểm, đề ra kế hoạch và có bước đi phù hợp, phải thực hiện một cách kiên trì, bền bĩ và liên tục. KẾT LUẬN Đảng viên có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Sức mạnh chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng tuỳ thuộc một cách quyết định vào chất lượng đội ngũ Đảng viên. Chất lượng ấy chính là sự thống nhất giữa phẩm chất chính trị và năng lực công tác, thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ Chất lượng Đảng viên ở đảng bộ phường Quang Trung được nâng cao thể hiện rõ ở chỗ mỗi Đảng viên phải chấp hành triệt để kỷ luật của Đảng , là những nhân tố đi tiên phong trong quá trình vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy Chất lượng Đảng viên được nâng lên còn thể hiện rõ các Đảng viên phải không ngừng học tập về lý luận chính trị , nâng cao và trau dồi nghiệp vụ chuyên môn . Chất lượng Đảng viên ở đảng bộ phường Quang Trung được nâng lên thể hiện rõ ở chỗ mỗi Đảng viên phải chấp hành triệt để kỷ luật của Đảng qua hiệu quả giáo dục học sinh , có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh , cấp thành phố và thể hiện qua các tổ chức đoàn thể quần chúng đều có nhiều thành tích xuất sắc . Vì hoạt động trong phường đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ. Một Đảng bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc .       Qua khảo sát và phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ  Đảng viên và việc nâng cao chất lượng đội ngũ  Đảng viên của  đảng bộ phường Quang Trung cho thấy các Đảng viên đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Đảng bộ đảng bộ phường Quang Trung luôn quan tâm chú trọng nhiều mặt công tác như; Giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, phát triển Đảng viên, nhất là việc bồi dưỡng, phát triển Đảng viên vùng sâu, vùng xa, Đảng viên là người dân tộc. Qua nghiên cứu, quán triệt và tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác  – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng xây dựng đội ngũ Đảng viên; tiếp thu có trọn lọc những công trình khoa học có giá trị đã được công bố ở những năm gần đây liên quan đến vấn đề chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên để vận dụng vào thực tiễn, khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ Đảng viên ở đảng bộ phường Quang Trung và sự tổng hợp các yếu tố chất lượng Đảng viên, số lượng Đảng viên và cơ cấu đội ngũ Đảng viên, thể hiện ở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ trong đó, căn cứ chủ yếu để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị phải dựa vào thực chất mức độ dân chủ cả trong nội bộ và ngoài quần chúng, mức độ tín nhiệm của tuyệt đại bộ phận nhân dân đối với đội ngũ Đảng viên và mức độ chấp hành kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.       Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ phường Quang Trung và đặc biệt là sự chủ động của từng Đảng viên trong đảng bộ phường Quang Trung trong việc thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp tác động trực tiếp vào đội ngũ Đảng viên, làm cho chất lượng đội ngũ Đảng viên được nâng cao, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đặt ra.     Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện để có thể nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên của đảng bộ phường Quang Trung đó là: Cụ thể hoá tiêu chuẩn Đảng viên; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực cho đội ngũ Đảng viên; củng cố cấp uỷ cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và làm tốt công tác kiểm tra, phân công, quản lý, phân loại và sàng lọc Đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên. Các giải pháp đó hợp thành một hệ thống có mối quan hệ mật thiết, giàng buộc tác động hỗ trợ cho nhau, không được xem nhẹ bất cứ nội dung, giải pháp nào. Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên là vấn đề rộng lớn, có quan hệ đến nhiều bộ phận, nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan đan xem tác động lẫn nhau, nên cần phải có giải pháp đồng bộ và sự tác động hỗ trợ, tổng hợp từ nhiều yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.       Những kết quả nghiên cứu trên là vấn đề cơ bản nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ  Đảng viên của  đảng bộ phường Quang Trung trong giai đoạn hiện nay.  Tài liệu tham khảo 1. Ban tæ chøc Đảng bộ phường Quang Trung: “ B¸o c¸o §¶ng viªn míi kÕt n¹p 2012” n¨m 2012. 2. Ban tæ chøc Đảng bộ phường Quang Trung: “ B¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §¶ng 2012”,  n¨m 2012. 3. Ban tæ chøc Đảng bộ phường Quang Trung: “ B¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l­îng §¶ng viªn 2012” n¨m 2012. 4. Đảng bộ phường Quang Trung: “ KÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ò ¸n x©y dùng §¶ng cña Đảng bộ phường Quang Trung giai ®o¹n 2010 – 2015”, 2010. 5. Đảng bộ phường Quang Trung: “ KÕ ho¹ch vÒ thùc hiÖn  NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø s¸u, Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ( kho¸ X) vÒ n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc c¬ së §¶ng vµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, §¶ng viªn” n¨m 2008 6. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam: “ V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi – 2006. 7. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam: “ §iÒu lÖ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi – 2007. 8. NguyÔn V¨n Giang: “ N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò §¶ng viªn vïng cã ®ång bµo c«ng gi¸o ë c¸c tØnh ven biÓn  ®ång b»ng B¾c Bé trong giai ®o¹n hiÖn nay”. LuËn ¸n TiÕn sÜ chuyªn ngµnh x©y dùng §¶ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh (2003). 9. §ç Ngäc Ninh: “ N©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §¶ng n«ng th«n ®ång b»ng S«ng Hång”. LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc lÞch sö, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh (1995). 10. §Æng §×nh Phó:  “ N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò §¶ng viªn ë c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng ph­êng vµ x· ven ®åi trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay”. LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc lÞch sö, Häc viÖn chÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh ( 1996). 11. Ng« Kim Ng©n  “ Kh¾c phôc sù tho¸i ho¸, biÕn chÊt cña §¶ng viªn trong c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta  hiÖn nay”. LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc lÞch sö Häc  viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh (1996). 12. M¸c – Angghen: “Toµn tËp”. ( TËp 4). Nxb, Sù thËt, Hµ Néi – 1987 ( tr 554 -558). 13. M¸c – Angghen: “Toµn tËp”. ( TËp 1). Nxb, Sù thËt, Hµ Néi – 1980( tr 554). 14. Lª Minh Th«ng: “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ x©y dùng §¶ng trong V¨n KiÖn §¹i héi X”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia , Hµ Néi – 2008. 15.V.I.Lªnin: “ Toµn tËp” (tËp7), Nxb TiÕn bé, M¸cc¬va – 1977 (tr 30 – 32 – 173) 16. V.I.Lªnin: “ Toµn tËp” (tËp 41), Nxb TiÕn bé, M¸cc¬va – 1977 (tr 367).  17. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà nội 18. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà nội 19. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, Hà nội 20. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà nội 21. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà nội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan_ha_giang_k1_quang_trung_tieu_luan_de_nop_6442.doc
Luận văn liên quan