Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Thanh huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá với công tác tham gia xây dựng Đảng

1. Lý do chọn chuyên đề. Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cũng là chủ nghãi cộng sản" Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 79 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hại nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong công cuộc đổi mới thực hiện sự nghiệp công nghiêp hoá hiện đại hoá hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, để không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kì đổi mới đề đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy nâng cao chiến đấu của tổ chức Đoàn, cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng. Đại hội IX và X của Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục khẳng định và đưa ra sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến tới mục tiêu năm 2020 Việt Nam là một nước công nghiệp. Mục tiêu của Đại hội X là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Đảng ta đã xác định lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bác Hồ đã khẳng định: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do các thanh niên". Trong di chúc thiêng liêng để lại, Người căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết". Do vậy muốn giáo dục rèn luyện thanh niên. Xây dựng Đảng phải bắt nguồn từ làm tốt công tác đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện nhiều Đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên và thanh niên ưu tú đó là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của dân tộc, vận mệnh đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng Đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Đoàn động viên tập hợp tuổi trẻ Việt Nam phát huy tài năng và trí tuệ tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với chức năng, vai trò nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì xây dựngĐảng là nhiệm vụ là nghĩa vụ quan trọng của tổ chức Đoàn đối với Đảng, xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng để bổ sung nguồn lực Đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn thường xuyên của tổ chức Đoàn nói chung và mỗi Đoàn viên thanh niên nói riêng đây là môi trường để Đoàn thanh niên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Trong tình hình hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta với âm mưu "diễn biến hoà bình". Ngoài ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tư tưởng tình cảm, suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên và Đoàn thanh niên. Một bộ phận cán bộ Đảng viên có chức có quyền trở thành tham ô tham nhũng, sống xa hoa hưởng lạc xa rời quần chúng. Đoàn viên thanh niên bị ảnh hưởng từ luồng gió độc bên ngoài như văn hoá phẩm đồi truỵ, lối sống thực dụng theo đồng tiền lãng quên truyền thống. Thanh niên không muốn vào Đoàn, ngại sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không muốn vào Đảng . Những vấn đề trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin cậy của quần chúng, nhất là lớp trẻ đối với Đảng. Chính vì vậy công tác xây dựng Đảng hiện nay không những là nhiệm vụ mang tính "thời vụ" của tổ chức Đảng mà còn là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại của tổ chức Đoàn. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu này không mới, song trên địa bàn xã Hà Thanh huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá chưa có một nghiên cứu nào mang tính hệ thống đề cập toàn diện đến vấn đề nghiên cứu. Do vậy, tôi lựa chọn chuyên đề "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Thanh huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá với công tác tham gia xây dựng Đảng" làm chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Lời cảm ơn 2 phần mở đầu 6 1. Lý do chọn chuyên đề. 6 2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề: 9 3. Nhiệm vụ của chuyên đề: 9 4. Đối tượng nghiên cứu khoa học 9 5. Khách thể nghiên cứu khoa học 9 6. Phạm vi nghiên cứu khoa học 9 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 8. Dự kiến chuyên đề 10 chương i 11 Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề 11 i. CƠ SỞ Lí LUẬN 11 1. Hệ thống các khái niệm 11 1.1 Các khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 11 1.2 Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn 11 1.3 Khái niệm về Đảng 11 1.4 Khái niệm về Đảng Cộng Sản 11 1.5 Khái niệm về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 12 2. Quan điểm của chủ nghĩa mác-lênin về vai trò của thanh niên xây dựng đảng 12 2.1 Quan điểm của Mác-ĂngGhen 12 2.2 Quan điểm của Lênin 13 II. Tham gia xây dựng đảng là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. 14 1. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới 14 2. Thực trạng công tác xây dựng Đảng hiện nay 16 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng đảng. 19 3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh. 19 3.2 Quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam 21 chương ii 25 II. thực trạng công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã hà trung - Huyện hà thanh - Tỉnh Thanh Hoá 30 2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên 34 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng 36 4. Tham gia góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên 39 5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh: 39 iii. nguyên nhân của thực trạng 41 1. Nguyên nhân của thành tựu 41 a, Nguyên nhân khách quan. 41 b, Nguyên nhân chủ quan. 41 2. Những hạn chế và nguyên nhân 42 a, Hạn chế 42 b, Nguyên nhân. 43 Chương III: Những giải pháp kiến nghị 44 i. giải pháp 44 1. Về công tác cán bộ: 44 2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền. 44 3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên 45 ii. kiến nghị 46 1. Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền 46 2. Đối với Đoàn cấp trên. 48 3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội. 49 kết luận 50 Tài liệu tham khảo 52

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Thanh huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùc hiÖn “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa ë khu d©n c­”. Lµng v¨n hãa 7/7 xãm ®¹t 57,5%, c«ng së v¨n hãa 57%, gia ®×nh v¨n hãa chiÕm tíi 89% hé ®¹t tiªu chuÈn. Cøu ®ãi tÕt ®­îc 26 hé b»ng 114 nh©n khÈu. XÐt cøu ®ãi gi¸p h¹t ®­îc 92 nh©n khÈu. C«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo n¨m 2009 cßn 17 hé, qua th¸ng 01 n¨m 2009 ®· tho¸t nghÌo ®­îc 2 hé, sè nghÌo n¨m 2009 chuyÓn sang 2010 lµ 15 hé. TØ lÖ hé nghÌo cßn chiÕm 10,5%. VÒ gi¸o dôc: X· cã 1 tr­¬ng cÊp I v¸ cÊp II ®· vËn ®éng nh©n d©n ®­a trÎ em ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. Tæng sè häc sinh lµ 154 em, phæ cËp tiÓu häc ®­îc 40 em ®¹t 100%, tØ lÖ lªn líp ®¹t 100%. Tæng sè häc sinh THCS lµ 14 em, tØ lÖ lªn líp vµ tèt nghiÖp THCS ®¹t 96,4%, thi l¹i chiÕm 3,6%, l­u ban chiÕm 0%. VÒ y tÕ: C«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ngµy cµng ®­îc n©ng cao tõng b­íc, ®¸p øng nhu cÇu nh©n d©n. §éi ngò c¸n bé tr¹m y tÕ lu«n thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ chuyªn m«n, n©ng cao tinh thÇn th¸i ®é phôc vô nh©n d©n, ®Ò cao y ®øc. Trong n¨m ®· kh¸m vµ cÊp thuèc cho nh©n d©n trong x·, ®¹t ®­îc nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Thùc c¸c dÞch vô kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh vµ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ®¹t 100%. C«ng t¸c tiªm chñng trÎ em d­íi 1 tuæi vµ phô n÷ tõ 15 ®Õn 35 tuæi ®Òu ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ. VÒ an ninh: T×nh h×nh an ninh trong x· ®­îc gi÷ v÷ng, kh«ng cã c¸c ®iÎm nãng x¶y ra. Tuy nhiªn vÉn cßn xÈy ra 7 vô ®¸nh nhau, x« x¸t nh­ng ch­a tíi møc nguy hiÓm, vµ 1 vô tai n¹n xe m¸y trªn ®Þa bµn x·. C¸c th«n xãm. C«ng t¸c an ninh quèc phßng: Ban chØ huy qu©n sù x· ®· ®­îc kiÖn toµn, n¾m ch¾c qu©n sè, th­êng xuyªn bæ sung qu©n sè ®ñ theo biªn chÕ, hµng n¨m ®­îc huÊn luyÖn theo kÕ ho¹ch cña cÊp trªn, ®­îc cÊp trªn ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ huÊn luyÖn ®¹t lo¹i kh¸, tuyÓn chän thanh niªn ®ñ tiªu chuÈn ®i kh¸m nghÜa vô ®­îc 10 ng­êi, lùc l­îng qu©n tù vÖ cã 43 ng­êi. 2. §Æc ®iÓm cña phong trµo thanh niªn vµ tæ chøc §oµn - §¶ng - §éi ë x· Hµ Thanh – huyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸. Hµ Thanh lµ mét x· cã diÖn tÝch ®Êt réng vµ d©n sè tËp trung ®«ng, trong ®ã thanh niªn tõ 15 – 30 tuæi lµ 1.200 ng­êi víi 7 cë së §oµn. Trong ®ã cã 1 chi §oµn tr­êng häc, cßn l¹i lµ thanh niªn n«ng th«n vµ tr­ëng thµnh. Nh×n chung t×nh h×nh t­ t­ëng vµ thaÝ ®é ý thøc chÝnh trÞ cña thanh niªn æn ®Þnh tr­íc diÔn biÕn phøc t¹p cña thùc tÕ ®Þa ph­¬ng trong n­íc vµ quèc tÕ. §¹i bé phËn thanh niªn tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tÝch cùc tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi , lu«n cã ý thøc tù lùc tù c­êng cã ý chÝ v­¬n lªn lËp th©n lËp nghiÖp, cã tinh thÇn ham häc hái, h¨ng say trong lao ®éng, häc tËp vµ s¶n xuÊt, vai trß vÞ thÕ cña thanh niªn trong x· héi ®­îc kh¼ng ®Þnh. §Æc biÖt thanh niªn lu«n nhËn thøc ®­îc sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi. §· xuÊt hiÖn nhiÒu ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, m« h×nh cña thanh niªn trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ – x· héi. Thanh niªn chñ yÕu sèng ë n«ng th«n, do vËy hä lµ lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o, n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt, tÝch cùc tiÕp thu vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, v­¬n lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, gãp phÇn ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n mÆc dï trong c¬ chÕ qu¶n lý míi kh«ng gÆp Ýt khã kh¨n nh­ng thanh niªn ®¨ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t×m kiÕm nguån vèn, t×m viÖc s¶n xuÊt, më mang nghµnh nghÒ nh­ ch¨n nu«i, dÞch vô s¶n xuÊt tiªu thô c«ng nghiÖp... §· t¹o ®­îc viÖc lµm ®· cã nhiÒu thanh niªn trë thµnh nhµ s¶n xuÊt giái. Thanh niªn khèi c«ng chøc nhµ n­íc kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, lu«n muèn kh¼ng ®Þnh m×nh trong c«ng viÖc vµ cuéc sèng, tÝch cùc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é toµn diÖn, cã tinh thÇn ham häc hái vµ cÇu tiÕn bé. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, thanh niªn x· Hµ Thanh còng ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc lín. §ã lµ nh÷ng t¸c ®éng cña c¸c mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. VÊn ®Ò thiÕu viÖc lµm kh¸ lín mét sè thanh niªn trong x· ®· nh©n thøc ®óng vÒ môc tiªu lÝ t­ëng cña thanh niªn, muèn v­¬n lªn nh­ng tù ti thiÕu ý thøc v­¬n lªnkh¾c phôc khã kh¨n, tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu tØ lÖ vi ph¹m téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi ngµy cµng t¨ng, nhËn thøc vµ ý thøc chÊp hµnh kû luËt cña mét bé phËn thanh niªn cßn yÕu, sè thanh niªn ®i lµm ¨n qu¸ xa qu¸ ®«ng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý §oµn viªn vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn c¬ së. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®· anh h­ëng ®Õn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. VÒ t×nh h×nh c«ng t¸c thanh niªn trong x·: Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m s©u s¾c cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, sù hç trî, t¹o ®iÖu kiÖn cña tæ chøc ®oµn thÓ, cïng víi sù nç lôc phÊn ®Êu cña c¸c c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn c«ng t¸c §oµn va phong trµo thanh niªn x· Hµ Thanh ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn râ rÖt. Trong nh÷ng n¨m qua, §oµn thanh niªn céng s¶n HCM x· Hµ Thanh ®· chøng minh ®­îc vai trß, vÝ trÝ quan träng cña m×nh trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së. §oµn thanh niªn x· Hµ Thanh ®· tæ chøc ó©t nhiÒu phong trµo ho¹t ®éng, ®Ò ra c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ, gãp phÇn gi¶i quyÕt mäi th¾ng lîi cña x· héi víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña m×nh. Ban th­êng vô x· ®· b¸m s¸t nh÷ng ®Þnh h­íng cña §¶ng uû, tõ ®ã triÓn khai nh÷ng ®Þng h­íng cña §¶ng uû, tõ ®ã triÓn khai chØ ®¹o nh÷ng ®Þnh h­íng ®ã xuèng c¬ së §oµn, l·nh ®¹o c¸c c¬ së §oµn thùc hiÖn nhiÖm vô mµ §¶ng giao cho. V× vËy c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn tõ x· ®Õn c¬ së ®· cã b­íc ph¸t triÓn, v­ît qua nhiÒu thö th¸ch, b­íc ®Çu t¹o ra nmhiÒu nh©n tè míi, néi dung vµ ho¹t ®éng còng kh«ng ngõng ®æi míi, ®¸p øng yªu cÇu c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi. §Èy m¹nh phong trµo ho¹t ®éng cña m×nh, ban chÊp hµnh §oµn x· vµ c¸c ban nghµnh tæ chøc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®Ó hç trî vµ khuyÕn khÝch thanh niªn v­¬n lªn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, lµm giµu chÝnh ®¸ng. §oµn ®Èy m¹nh c¸c t©y nghÒ, t­ vÊn chuyªn nghiÖp, giíi thiÖu viÖc lµm cho ®oµn viªn thanh niªn, h­íng dÉn thanh niªn lËp c¸c dù ¸n vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh giái, hç trî n©ng cao nghiÖp vô tay nghÒ. C¸c phong trµo trªn ®· l«i cuèn ®­îc nhiÒu thanh niªn vµ nh©n d©n tham gia. Do ®ã gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò x· héi cña thanh niªn trªn ®Þa bµn d©n c­ vµ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Thùc hiÖn chØ thÞ 01 cña Ban th­êng vô tØnh §oµn Thanh Ho¸ vÒ “ Cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng §oµn, träng t©m lµ ®Þa bµn d©n c­ giai ®o¹n 2009 – 2010 vµ x©y dùng chi §oµn v÷ng m¹nh”. C«ng t¸c §oµn ®· ®­îc chó träng, th­êng xuyªn ®æi míi c¸c lÜnh vùc sinh ho¹t th«ng qua c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh­: tæ chøc héi thi, héi diÔn giao l­u gÆp mÆt. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh»m gi¸o dôc lý t­ëng, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, gi¸o dôc truyÒn thèng nÕp sèng, ph¸p luËt cho §oµn viªn thanh niªn, tõ ®ã ph¸t huy ®­îc tÝnh tiªn phong g­¬ng mÉu cho §oµn viªn thanh niªn. C«ng t¸c n©ng cao chÊt l­¬ng chi §oµn ®· ®­îc cÊp bé §oµn tõ c¬ së ®Õn x· hÕt søc chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn, chi ®oµn hµng th¸ng, hµng quý ®Òu cã kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ, thiÕt kÕ c¸c néi dung sinh ho¹t §oµn phï phï hîp víi t©m sinh lý, hoµn c¶nh ®iÖu kiªn cña ®Þa ph­¬ng hµng th¸ng sinh ho¹t ®Þnh kú 1 lÇn, trong 1 quý ph¶i tæ chøc sinh ho¹t thªo chuyªn ®Ò, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t nµy ®· thu hót tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o thanh niªn ®oµn viªn tham gia. Nh­ vËy, d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban th­êng vô x· §oµn x· Hµ Thanh, Ban th­êng vô huyÖn §oµn Hµ Trung, Ban th­êng vô tØnh §oµn Thanh Ho¸, sù ñng hé c¸c cÊp chÝnh quyÒn, sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi trong x·, sù n¨ng ®«ng c¸c cÊp bé §oµn, c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn x· Hµ Thanh cã nh÷ng chuyÓn biÐn tiÕn bé. C¸c ho¹t ®éng cña §oµn ®· gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh tÕ – x· héi, an ninh quèc phßng mµ NghÞ quyÕt §ai héi §¶ng bé x· ®Ò ra. II. thùc tr¹ng c«ng t¸c tham gia x©y dùng ®¶ng cña ®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh x· hµ trung - HuyÖn hµ thanh - TØnh Thanh Ho¸ 1. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng n©ng cao nhËn thøc vÒ ®¶ng cho ®oµn viªn thanh niªn. Ngay sau khi nhËn ®­îc kÕ ho¹ch triÓn khai Cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" cña TØnh uû vµ Trung ­¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, BCH §oµn x· Hµ Thanh ®· chñ ®éng x©y dùng nhiÒu ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ b¸m s¸t c¸c néi dung "5 x©y". "5 chèng" phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. Mét lµ: x©y dùng t­ t­ëng cao ®¹o, tinh thÇn ®oµn kÕt, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, tinh thÇn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång, nÕp sèng v¨n minh. Chèng lèi sèng bµng quan, vô c¶m, vÞ kØ, vô lîi c¸ nh©n; chèng thãi h­ tËt xÊu, thô b¹o trong thanh thiÕu nhi. Hai lµ: x©y dùng tinh thÇn, ý thøc häc tËp ®óng ®¾n, häc mäi lóc, mäi n¬i, ë ®©u còng ph¶i häc, lµm viÖc g× còng ph¶i häc; ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt, lu«n cÇu tiÕn bé. Chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc, ch©y l­êi vµ coi th­êng häc tËp. Ba lµ: x©y dùng tinh thÇn lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o t©m huyÕt vµ tr¸ch nhiÖm, h×nh thµnh t¸c phong lao ®éng trÎ. Chèng l¹i thãi quen thô ®éng, l­êi lao ®éng, û l¹i, v« kû luËt. Bèn lµ: x©y dùng ý thøc vµ thãi quen tiÕt kiÖm: tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc vËt chÊt trong lao ®éng, sinh ho¹t vµ c«ng t¸c; x©y dùng t¸c phong "cÇn kiÖm lµ nÕp sèng cña tuæi trÎ". Chèng l·ng phÝ, xa hoa, ph« tr­¬ng, bÖnh h×nh thøc. N¨m lµ: x©y dùng ý thøc c«ng d©n, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, t«n träng b¶o vÖ lÏ ph¶i vµ sù c«ng b»ng, sèng cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, gia ®×nh, céng ®ång vµ x· héi. Lªn ¸n, ®Êu tr¸nh chèng lèi sèng tù do, v« kû luËt, coi th­êng ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, cuéc vËn ®éng ®ã nhËn ®­îc sù quan t©m, h­ëng øng s«i næi cña c¸c cÊp bé §oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn trong toµn x·, xuÊt hiÖn nhiÒu ®iÓn h×nh thanh niªn tiªn tiÕn, tËp thÓ thanh niªn tiªn tiÕn lµm theo lêi B¸c. NhiÒu c¬ së §oµn ®· cã nh÷ng c¸ch lµm hay, s¸ng t¹o trong viÖc cô thÓ ho¸ c¸c néi dung cuéc vËn ®éng. §a sè c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn ®· cã nhËn thøc s©u s¾c vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng vµ ®Çu t­ nghiªn cøu nh÷ng néi dugn c¬ b¶n cña cuéc vËn ®éng. H­ëng øng cuéc vËn ®éng, §VTN c¸c khèi ®· triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, lËp nhiÒu thµnh tÝch trªn c¸c lÜnh vùc. Thanh niªn khu vùc tr­êng häc thi ®ua ®¨ng ký nhiÒu giê häc tèt, tuÇn häc tèt, tÝch cùc tham gia nghiªn cøu khoa häc; thanh niªn khu vùc c«ng nh©n viªn chøc ®¨ng ký ®¶m nhËn nhiÒu c«ng tr×nh thanh niªn, phÇn viÖc thanh niªn, ®i ®Çu trong ®Ò xuÊt c¸c ý t­ëng, c¸c s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, tham gia ®Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh. X¸c ®Þnh ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña tæ chøc §oµn. Trong nh÷ng n¨m qua, qu¸n triÖt c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng bé x· Hµ Thanh vµ ban chÊp hµnh tØnh Thanh Ho¸, c¸c cÊp bé §oµn x· ®Õn c¬ së ®· b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ trung t©m tËp trung chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, phæ biÕn c¸c nghÞ quyÕt, ch­¬ng tr×nh, ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, n¾m b¾t t©m t­, t­ t­ëng cña ®oµn viªn thanh niªn, tõ ®ã triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý, nhu cÇu nguyÖn väng cña ®oµn viªn, cña tõng ®Þa ph­¬ng ®ång thêi n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, ®Þnh h­íng lý t­ëng, x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ®oµn viªn thanh niªn vµ c¸c em thiÕu niªn. §Ó n©ng cao tr×nh ®é lý luËn cho ®oµn viªn thanh niªn, ban chÊp hµnh §oµn x· ®· tham m­u víi §¶ng uû tæ chøc cho thanh niªn tham gia häc tËp ®Çy ®ñ c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ch­¬ng tr×nh båi d­ìng nhËn thøc lý luËn chÝnh trÞ, ph¸t ®éng cho ®oµn viªn thanh niªn t×m hiÓu trªn nh÷ng s¸ch b¸o th­êng nhËt, th«ng tin ®¹i chóng vÒ t×nh h×nh ®Êt n­íc, diÔn biÕn chÝnh trÞ vµ c¸c mÆt kh¸c trong ®êi sèng. Trong nh÷ng n¨m 2007 - 2009, ®oµn thanh niªn x· Hµ Thanh ®­îc sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, ®· t¹o ra nhiÒu ph­¬ng thøc phong phó vµ ®a d¹ng tæ chøc c¸c ho¹t phong trµo ho¹t ®éng cho ®oµn thanh niªn. Qu¸n triÖt s©u s¾c viÖc häc tËp nghÞ quyÕt cña §¶ng, nghÞ quyÕt cña §oµn c¸c cÊp, nhÊt lµ häc tËp t­ t­ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vµ 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cña §oµn, ban th­êng vô x· §oµn ®· triÓn khai viÖc häc tËp nµy mét c¸ch th­êng xuyªn ®Õn c¸c c¬ së §oµn, nh»m n©ng cao nhËn thøc, hiÓu biÕt cho mçi ®oµn viªn thanh niªn. Do vËy d­íi sù chØ ®¹o cña Ban Th­êng vô §¶ng uû Hµ Thanh, Ban Th­êng vô huyÖn Hµ Trung, sù ñng hé cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi trong x·, sù n¨ng ®éng cña c¸c cÊp bé §oµn, c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tiÕn bé. Víi nh÷ng sù kiÖn träng ®¹i trªn, Ban th­êng vô x· ®oµn ®· phèi hîp víi c¸c cÊp uû §¶ng tæ chøc c¸c cuéc thi nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho tÊt c¶ c¸c ®oµn viªn thanh niªn, c¸c em häc sinh tham gia h­ëng øng tÝch cùc cuéc thi. Ban chÊp hµnh §oµn x· còng ®· phèi hîp víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, ban ngµnh ®oµn thÓ triÓn khai kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho thanh thiÕu niªni víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng phong phó phï hîp víi løa tuæi nh­: chóng em tËp lµm tõ thiÖn, phong trµo ¸o lôa tÆng bµ, uèng n­íc nhí nguån, th¨m c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Bªn c¹nh ®ã c¸c cÊp bé §oµn tõ x· ®Õn c¬ së ®· tæ chøc tèt c¸c cuéc thi c¾m tr¹i, thi nghi thøc ®éi, thÓ dôc nhÞp ®iÖu, chóng em lµ mÇm non cña §¶ng, vÎ ®Ñp ®éi viªn… ®­îc tæ chøc d­íi c¸c h×nh thøc: thi t×m hiÓu mÝt tinh, tæ chøc diÔn ®µn, héi th¶o, thi s©n khÊu ho¸, h¸i hoa d©n chñ… Qua c¸c h×nh thøc trªn ®· thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµ c¸c em ®éi viªn tham gia. TÝch cùc h­ëng øng ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ do Trung ­¬ng §oµn vµ tØnh ®oµn ph¸t ®éng, ban chÊp hµnh §oµn x· chñ ®éng phèi hîp víi cùu chiÕn binh x·, phßng gi¸o dôc vµ c¸c ban ngµnh liªn quan triÓn khai kÕ ho¹ch sinh ho¹t chÝnh trÞ víi nhiÒu h×nh thøc nh­: tæ chøc diÔn ®µn "tiÕp b­íc truyÒn thèng m·i m·i tuæi 20", häc tËp 2 g­¬ng s¸ng ®iÓn h×nh cña NguyÔn V¨n Th¹c vµ b¸c sÜ §Æng Thuú Tr©m. Nãi chuyÖn truyÒn thèng víi c¸c cùu chiÕn binh, c¸c g­¬ng s¸ng trong lao ®éng, häc tËp ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m gi¸o dôc cho ®oµn viªn thanh niªn nh÷ng gi¸ trÞ, nh÷ng lý t­ëng tèt ®Ñp cña d©n téc. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt, ®¹o ®øc lèi sèng cho ®oµn viªn thanh niªn còng ®· ®­îc c¸c c¬ së §oµn quan t©m chØ ®¹o; c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt, ®¹o ®øc lèi sèng cho ®oµn viªn thanh niªn còng ®· ®­îc c¸c c¬ së §oµn quan t©m chØ ®¹o. Ban chÊp hµnh §oµn x· ®· tæ chøc phèi hîp §oµn thanh niªn víi c«ng an x·, phßng gi¸o dôc triÓn khai th¸ng cao ®iÓm phßng ngõa, tè gi¸c thanh niªn vi ph¹m ph¸p luËt, gióp ®oµn viªn thanh niªn vµ c¸c em häc sinh hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ ph¸p luËt nhÊt lµ luËt giao th«ng ®­êng bé, luËt nghÜa vô qu©n sù, luËt thuÕ… Ban chÊp hµnh ®oµn x· ®· tiÕp tôc chØ ®¹o ®oµn viªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, ch¨m sãc c©y trång vËt nu«i, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo n«ng nghiÖp. §ång thêi tÝch cùc h­ëng øng c¸c ho¹t ®éng phßng chèng tÖ n¹n x· héi, c¸c vÊn ®Ò d©n sè, søc khoÎ, m«i tr­êng, c«ng t¸c gi¸o dôc lèi sèng, nÕp sèng. Tham gia phong trµo toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ khu d©n c­, «ng bµ mÉu mùc con ch¸u hiÕu th¶o. §¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn nh­ ®o¹n ®­êng tù qu¶n vÒ an toµn giao th«ng, trËt tù an toµn giao th«ng, ®¶m nhËn n¹o vÐt kªnh m­¬ng, c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng. Tãm l¹i c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng vµ ho¹t ®éng cña ®oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Hµ Thanh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶. Qua nh÷ng ho¹t ®éng trªn, §oµn thanh niªn x· T©n Tr­êng ®· lµm tèt c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn, ®· båi d­ìng, gi¸o dôc vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng to lín cña x· nhµ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, tham gia tÝch cùc vµo c«ng t¸c ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gi÷ v÷ng chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng trong c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, c«ng t¸c hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m cña c¸c x· §oµn. 2. Tæ chøc c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng trong thanh niªn Phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng lµ h×nh thøc ph¸t ®éng quÇn chóng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ hµng ngµy phong trµo hµnh ®éng cña §oµn lµ lÊy ®­êng lèi cña §¶ng, chñ tr­¬ng gi¶i ph¸p cña nhµ n­íc lµm linh hån sù sèng cho c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §oµn thanh niªn. Tr¶i qua c¸c kú lÞch sö cña ®Êt n­íc, qu©n vµ d©n ta ®· cã rÊt nhiÒu phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, lµm nªn chiÕn th¾ng lín trong lÞch sö. Trong ®ã thanh niªn ®· tham gia mét phÇn kh«ng nhá vµo c¸c chiÕn th¾ng ®ã. Thanh niªn ViÖt Nam ®· cïng víi toµn §¶ng, toµn d©n lµm nªn th¾ng lîi hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ Mü, sau ®ã tiÕp tôc hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 80, ®i theo tiÕng gäi cña §¶ng, cña §oµn, thanh niªn ®· h¨ng h¸i tham gia thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn, x©y dùng con ng­êi míi CNXH, ch­¬ng tr×nh tuæi trÎ lao ®éng, s¸ng t¹o, tiÕt kiÖm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm; ch­¬ng tr×nh tuæi trÎ xung kÝch ®Èy m¹nh s¶n xuÊt l­¬ng thùc vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toµn diÖn; ch­¬ng tr×nh tuæi trÎ xung kÝch trªn mÆt trËn an ninh quèc phßng, b¶o vÖ tæ quèc. Trong thêi ®¹i ngµy nay, ®Êt n­íc ®ang ngµy cµng héi nhËp, nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, th«ng tin hiÖn ®¹i ®ang du nhËp vµo n­íc ta. V× vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó cho thanh niªn ViÖt Nam nãi chung vµ thanh niªn x· T©n Tr­êng nãi riªng kh«ng ngõng thi ®ua häc tËp tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ. §· cã rÊt nhiÒu phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng ®­îc ph¸t ®éng tíi tÊt c¶ ®oµn viªn thanh niªn, c¸c em häc sinh vµ quÇn chóng nh©n d©n. Ban chÊp hµnh x· Hµ Thanh ®· ph¸t ®éng, triÓn khai phong trµo "thi ®ua t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc". Vµ gÇn ®©y nhÊt lµ phong trµo mµ §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX ®· ®ång hµnh cïng thanh niªn trªn con ®­êng lËp th©n lËp nghiÖp vµ 5 xung kÝch trong tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt cao, mçi ®oµn viªn ®· h¨ng h¸i tham gia thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, Ban th­êng vô x· §oµn ®· phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ phßng n«ng nghiÖp, tr¹m khuyÕn n«ng më c¸c líp øng dông khoa häc kü thuËt trong ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm. Thùc hiÖn phong trµo 4 míi do ®oµn cÊp trªn ph¸t ®éng, trong qu¸ tr×nh tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng ®· cã nhiÒu g­¬ng tiªu biÓu ®oµn viªn thanh niªn ®­îc tham dù líp tËp huÊn vÒ ch¨n nu«i, trång trät, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­: ®­a c©y lóa cã n¨ng suÊt cao vµo s¶n xuÊt, c©y ¨n qu¶ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, ch¨n nu«i gia sóc nh­: tr©u, bß, lîn, dª. Nhê ®ã ®· thu hót vµ t¹o ®­îc viÖc lµm cho ®oµn viªn thanh niªn. C«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cho ®oµn viªn thanh niªn tham gia ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng, vÖ sinh m«i tr­êng ®· ®­îc cÊp bé ®oµn chó träng ®­a vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng ngay tõ ban ®Çu. Ban chÊp hµnh ®oµn x· ®· phèi hîp víi ban an toµn giao th«ng tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé §oµn. Phong trµo thanh niªn v× cuéc sèng céng ®ång ®­îc cÊp bé ®oµn ®­a vµo lµm nhiÖm vô träng t©m. Ngoµi ra ban chÊp hµnh §oµn x· lu«n b¸m s¸t vµ chØ ®¹o 9 chi ®oµn trong ®ã cã nhiÒu chi ®oµn thùc hiÖn tèt phong trµo "®Òn ¬n ®¸p nghÜa", c«ng t¸c chµo mõng ®¹i héi ®¹i biÓu cña ®oµn cÊp trªn, ®¶m nhËn c¸c tuyÕn ®­êng träng yÕu ë n«ng th«n, nhiÒu chi ®oµn ®· tæ chøc gióp ®ì c¸c hé gia ®×nh chÝnh s¸ch. Trong tr­êng häc, ®Ó thùc hiÖn tèt phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh, ®éi ngò gi¸o viªn ®· thùc hiÖn tèt vai trß nßng cèt trong c«ng t¸c chuyªn m«n. Víi phong trµo "v× ®µn em th©n yªu", ®éi ngò gi¸o viªn ®· lµm tèt vai trß cña m×nh, ®¶m b¶o 98% giê lªn líp ®¹t kÕt qu¶ kh¸, giái, nhª×u ®ång chÝ ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn giái cÊp huyÖn, cÊp tØnh. Ban chÊp hµnh ®oµn tr­êng cßn lµm tèt c«ng t¸c trao ®æi chuyªn m«n, sinh ho¹t chuyªn ®Ò, chó träng vµo viÖc nghiªn cøu khoa häc. VÒ phÝa häc sinh còng tiÕp thu vµo phong trµo "häc v× ngµy mai lËp nghiÖp". N¨m 2008 - 2009. Néi dung x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc còng ®­îc ban chÊp hµnh ®oµn x· ®­a vµ nhiÖm vô hµng ®Çu. Do vËy kÕt qu¶ tuyÓn qu©n ®· ®­îc cÊp bé ®oµn quan t©m. KÕt qu¶ lµ ®ît I n¨m 2007: cã 16 ®ång chÝ ®¹t chØ tiªu, qu©n sè theo ban chØ huy qu©n sù cÊp trªn giao cho. Phong trµo "®Òn ¬n ®¸p nghÜa", "uèng n­íc nhí nguån", c«ng t¸c nh©n ®¹o, tõ thiÖn ®­îc cÊp bé ®oµn ®ång bé triÓn khai cã hiÖu qu¶. 3. C«ng t¸c båi d­ìng, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó häc c¶m t×nh §¶ng vµ giíi thiÖu kÕt n¹p §¶ng Thanh niªn víi viÖc tham gia x©y dùng §¶ng ®­îc xem xÐt trong 2 t­ c¸ch: Thø nhÊt: §oµn viªn, thanh niªn lµ c«ng d©n cña n­íc ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tham gia x©y dùng §¶ng, nÕu ®ñ 18 tuæi vµ ®ñ tiªu chuÈn cña mét ®¶ng viªn ®­îc xem xÐt kÕt n¹p vµo §¶ng. Thø hai: Thanh niªn lµ ®oµn viªn ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng, lµ ®¶ng viªn cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng §¶ng Céng s¶n, võa lµ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña mçi thanh niªn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay h¬n lóc nµo hÕt x©y dùng §¶ng cµng cã ý nghÜa quan träng, mçi thanh niªn cÇn ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã vµ tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. Thanh niªn lµ mét lùc l­îng to lín trong x· héi, lµ lùc l­îng lu«n xung kÝch ®i ®Çu trong x· héi, mµ ®oµn viªn thanh niªn lµ ®éi dù bÞ cña §¶ng, lµ nguån bæ sung sinh lùc míi cho §¶ng. V× vËy, trong nh÷ng n¨m qua Ban chÊp hµnh ®oµn x· lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c båi d­ìng, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng. §©y lµ mét kh©u rÊt quan träng trong c«ng t¸c ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy, Ban chÊp hµnh §oµn x· t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc truyÒn thèng ®¹o ®øc, lèi sèng n©ng cao nhËn thøc vÒ chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh cho c¸n bé ®oµn viªn. Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ g¾n víi c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng, tæ chøc c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ, tiÕp løa truyÒn thèng m·i m·i tuæi 20, gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn. §ång thêi, Ban chÊp hµnh ®oµn x· còng ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, l·nh ®¹o ®i s©u vµo c¸c c¬ së §oµn ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®ång chÝ cã ®ñ tiªu chuÈn, tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ cã nguyÖn väng phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó xem xÐt, båi d­ìng, giíi thiÖu cho §¶ng kÕt n¹p. Nhê vËy, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ, c¸c c¬ së ®oµn ®· kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng ®ång chÝ cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc c«ng t¸c ®Ó cho §¶ng xem xÐt kÕt n¹p. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l­îng ®oµn viªn cña x· Hµ Thanh ®­îc häc líp c¶m t×nh §¶ng vµ kÕt n¹p §¶ng n¨m sau th­êng cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu nµy cho thÊy c¸c cÊp bé §¶ng vµ §oµn trong x· rÊt quan t©m tíi c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng lµ c«ng t¸c mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn vµ l©u dµi, bëi vËy ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®· kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu, tù chØnh ®èn nh»m ph¸t huy t¸c dông tuæi trÎ trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi ®Ó thùc sù trë thµnh ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng víi sù quan t©m l·nh ®¹o, gióp ®ì cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ sù nç lùc kh«ng ngõng cña ®éi ngò ®oµn viªn thanh niªn x· Hµ Thanh, ch¾c ch¾n r»ng c«ng t¸c ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng cña x· Hµ Thanh sÏ ngµy cµng lín m¹nh h¬n. Tãm l¹i, ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh cÇn lµm tèt mét sè néi dung nh­ sau: - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho c¸n bé ®oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch c¸ch m¹ng cña §oµn trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô mµ §¶ng giao cho, cã c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, tuyÓn chän, båi d­ìng c¸n bé v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, g­¬ng mÉu vÒ ®¹o ®øc, trong s¹ch vÒ lèi sèng, cã trÝ tuÖ, kiÕn thøc vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng §oµn, g¾n bã víi ®oµn viªn thanh niªn. - X©y dùng cñng cè tæ chøc c¬ së §oµn tham gia lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån giíi thiÖu cho §¶ng nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®Ó xem xÐt, kÕt n¹p §¶ng. - KiÖn toµn tæ chøc, ®æi míi néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng ®oµn víi ph­¬ng ch©m "tËp trung cho c¬ së, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra thùc hiÖn nghÞ quyÕt còng nh­ chÊp hµnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ vµ c¸c quy ®Þnh cña §oµn". - Th­êng xuyªn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng dù th¶o, v¨n kiÖn cña §¶ng; tæ chøc gãp ý kiÕn phª b×nh c¸n bé, ®¶ng viªn vµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tÝch cùc tham gia vµo cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng. 4. Tham gia gãp ý kiÕn cho tæ chøc §¶ng vµ c¸n bé ®¶ng viªn Tr­íc hÕt x¸c ®Þnh §¶ng lµ c¬ quan chÝnh trÞ cao nhÊt, trùc tiÕp l·nh ®¹o tæ chøc §oµn v× thÕ §¶ng ph¶i lµ mét tæ chøc trong s¹ch v÷ng m¹nh, mét ®¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc cho m×nh, tæ chøc §¶ng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®¶ng viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c nghÞ quyÕt, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, p9h¶i cã ý thøc x©y dùng tæ chøc. Thùc hiÖn tèt tù phª b×nh vµ phª b×nh: §©y lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong x©y dùng phong c¸ch l·nh ®¹o cña c¸n bé. Bëi v×, thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c nµy lµ c¸n bé ®· tù ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ bæn phËn cña m×nh, biÕt ®ßi hái chÝnh b¶n th©n m×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ®¶ng, ®ång thêi, còng lµ quyÒn ®­îc ®ßi hái nh÷ng c¸n bé kh¸c ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña ®¶ng. Th«ng qua phª b×nh vµ tù phª b×nh, c¸n bé kh«ng nh÷ng ®­îc rnÌ luyÖn, tu d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, mµ cßn ®­îc rÌn luyÖn n¨ng lùc c«ng t¸c, n¨ng lùc vËn ®éng quÇn chóng. C¸n bé chøc vô cµng cao cµng ph¶i g­¬ng mÉu trong tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó lµm g­¬ng vµ nªu g­¬ng cho cÊp d­íi vµ quÇn chóng. Häc tËp phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ häc c¸ch lµm g­¬ng vµ nªu g­¬ng tõ viÖc nhá ®Õn viÖc lín, tõ ®êi t­ ®Õn viÖc c«ng, tõ c«ng t¸c, chiÕn ®Êu, häc tËp ®Õn sinh ho¹t hµng ngµy. 5. X©y dùng tæ chøc §oµn thanh niªn céng s¶n v÷ng m¹nh: §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ®· vµ ®ang lµ tæ chøc cã uy tÝn réng r·i trong thanh niªn vµ nh©n d©n. §oµn kh«ng chØ båi d­ìng lý luËn, ®¹o ®øc gi¸o dôc lèi sèng, nÕp sèng, tri thøc cho thanh niªn mµ cßn vËn ®éng, cæ vò vµ tæ chøc cho ®«ng ®¶o thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cñng cè quèc phßng, an ninh cña ®Êt n­íc. §Æc biÖt trong thêi kú CNH-H§H ®Êt n­íc, lµ thêi kú cñ¨ nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c vµ toµn diÖn cña ®Êt n­íc, tõ kinh tÕ x· héi ®Õn an ninh quèc phßng, tõ kÕt cÊu h¹ tÇng ®Õn v¨n ho¸ vµ kiÕn tróc th­îng tÇng víi tiÒm n¨ng vÒ nhiÒu mÆt, thanh niªn ViÖt Nam sÏ gãp phÇn quan träng vµo sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ toµn diÖn Êy. Nh­ vËy, thanh niªn cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ®Êt n­íc, nh­ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ®Êt n­íc ®Æt ra, ®ßi hái mäi ®oµn viªn ph¶i kh«ng ngõng tham gia x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ã, §oµn thanh niªn x· Hµ Thanh ®· ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p, ph­¬ng thøc nh»m x©y dùng tæ chøc ®oµn Hµ Thanh ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. Th­êng xuyªn t¨ng c­êng cñng cè tæ chøc §oµn vÒ chÝnh trÞ, tæ chøc vf hµnh ®éng lµ h¹t nh©n ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt, ng­êi lao ®éng tÝch cùc vµ t¹o ra sù chuyÓn biÕn míi cho phong trµo coi träng viÖc cñng cè tæ chøc tõ x· ®Õn chi ®oµn, s¾p xÕp æn ®Þnh m« h×nh ®oµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng cña tõng c¬ së ®Ó tranh thñ sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng. Ch¨m lo ®æi míi néi dung, h×nh thøc sinh ho¹t, ho¹t ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý, së thÝch cña thanh niªn c¸c chi ®oµn c¬ së ®Ó thùc sù lµm cÇu nèi gi÷a thanh niªn víi tæ chøc §oµn. Quan t©m ch¨m lo tËp huÊn nghiÖp vô nh»m trang bÞ cho ®éi ngò c¸n bé ®oµn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c thanh niªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸c trªn lÜnh vùc khoa häc kü thuËt, qu¶n lý kinh tÕ ho¹t ®éng x· héi, tæ chøc m¹ng l­íi s¶n xuÊt vµ dÞch vô, coi träng c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o dôc, th­êng xuyªn giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c cÊp bé ®oµn trong x· ®· coi träng c«ng t¸c x©y dùng cñng cè tæ chøc ®oµn, tËp trung vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng chi ®oµn. Quan t©m båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¬ së, chÊt l­îng ®oµn viªn, th­êng xuyªn chñ ®éng, s¸ng t¹o c¸c néi dung sinh ho¹t nh­ c©u l¹c bé tiÒn h«n nh©n, c©u l¹c bé phßng chèng tÖ n¹n x· héi. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®ã ®· tËp hîp ®­îc nhiÒu thanh niªn tham gia. Cñng cè, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn c¬ së ®ñ søc nßng cèt chÝnh trÞ trong c¸c phong trµo thanh thiÕu niªn. N©ng cao chÊt l­îng tæ chøc ®oµn c¬ së lµ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý ®oµn viªn tiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ®oµn, ®¶m b¶o sù g¾n bã cña tæ chøc §oµn víi ng­êi ®oµn viªn, gi÷a ®oµn viªn víi thanh niªn. iii. nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng 1. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu a, Nguyªn nh©n kh¸ch quan. T×nh h×nh trong n­íc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng kh«ng nhá vµo t©m lý cña thanh niªn, sù tha ho¸ biÕn chÊt, n¹n quan liªu tham nhòng cña mét sè c¸n bé ®· ¶nh h­ëng vµo niÒm tin cña thanh niªn, mét sè cÊp uû §¶ng ®Æc biÖt lµ khèi doanh nghiÖp nhµ n­íc, C«ng ty cæ phÇn ch­a thùc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho §oµn ho¹t ®éng. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®· ®Ò ra. b, Nguyªn nh©n chñ quan. - C«ng t¸c c¸n bé cña §oµn c¬ së cßn nhiÒu lóng tóng, bÞ ®éng, ®éi ngò c¸n bé ë mét sè ®¬n vÞ cßn yÕu vµ thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o, nhiÒu lóc cßn hµnh chÝnh ho¸ ch¹y theo sù vô, thiÕu s©u s¸t c¬ së. C«ng t¸c tham m­u cho c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ sù phèi hîp víi ban ngµnh ®oµn thÓ cßn yÕu, c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cña §oµn ch­a th­êng xuyªn vµ nghiªm tóc, mét sè gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c gi¸o dôc thanh niªn, x©y dùng tæ chøc §oµn Héi ch­a phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu cña tõng khèi. - VÊn ®Ò x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn ch­a ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶, mét sè cÊp uû chÝnh quyÒn ch­a chó träng c«ng t¸c thanh niªn. Kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña phong trµo. - VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn nhiÒu bÊt cËp, lùc l­îng thanh niªn th­êng xuyªn biÕn ®éng lµ yÕu tè quan träng cã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc tËp hîp thanh niªn vµo tæ chøc §oµn-Héi cßn h¹n chÕ. - C¸c cÊp bé ®oµn ch­a thùc sù ch¨m lo ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña thanh niªn, mét bé phËn thanh thiÕu niªn thiÕu ý thøc häc tËp rÌn luyÖn, kh«ng am hiÓu ph¸p luËt, t×nh h×nh chÝnh trÞ, x· héi, kh«ng tham gia ho¹t ®éng §oµn Héi, sèng û l¹i, thê ¬ víi thêi cuéc nªn kh«ng ®ãng gãp søc m×nh vµ ph¸t triÓn cña quª h­¬ng ®Êt n­íc ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n më cöa, héi nhËp víi thÕ giíi. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n a, H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ trªn th× c«ng t¸c ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng cña x· T©n Tr­êng cßn cã nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ sau: - C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cã ®æi míi sèng cßn mang tÝnh h×nh thøc, hiÖu qu¶ gi¸o dôc ch­a cao. Cô thÓ lµ gi¸o dôc lý t­ëng cña c¸ch m¹ng, hoµi b·o lßng tù hµo d©n téc vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ. - C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn-Héi, nhÊt lµ c¬ së, cÊp chi ®oµn cßn nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp, thiÕu tÝnh bÒn v÷ng. Tû lÖ tËp hîp thanh niªn, tæ chøc ®oµn ë c¬ së ch­a ®¹t. Vai trß nßng cèt cña ®oµn trong x©y dùng tæ chøc Héi LHTN ch­a râ. C«ng t¸c c¸n bé cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc ®µo t¹o quy ho¹ch c¸n bé ch­a ®­îc quan t©m thùc hiÖn. §Çu ra cho c¸n bé §oµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, lóng tóng, mét sè c¸n bé lu©n chuyÓn nhanh nªn viÖc kiÖn toµn, n©ng cao tæ chøc bé mÊy ë c¸c cÊp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tû lÖ ®¶ng viªn trÎ trong tæ chøc bé m¸y §oµn cßn thÊp, n¨ng lùc c¸n bé ë mét sè ®¬n vÞ ch­a ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh vµ nhiÖm vô ®­îc giao. C¬ së vËt chÊt thiÕu, kinh phÝ ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra. Trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, tËp hîp ®oµn kÕt ®oµn viªn thanh niªn vµo tæ chøc ®oµn ch­a cao. Néi dung sinh ho¹t ë mét sè ®¬n vÞ cßn nghÌo nµn, v× vËy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, nguyÖn väng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cã ®æi míi song cßn mang tÝnh h×nh thøc, hiÖu qu¶ gi¸o dôc ch­a cao. Cô thÓ lµ gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, hoµi b·o lßng tù hµo d©n téc vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn-Héi-§éi, nhÊt lµ c¬ së cÊp chi ®oµn cßn nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp, thiÕu tÝnh bÒn v÷ng, tû lÖ tËp hîp thanh niªn, ph¸t triÓn ®oµn c¬ së ch­a ®¹t vai trß nßng cèt cña ®oµn trong x©y dùng tæ chøc Héi LHTN ch­a râ. C«ng t¸c c¸n bé cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc ®µo t¹o, quy ho¹ch c¸n bé ch­a ®­îc quan t©m, thùc hiÖn ®Çu ra cho c¸n bé ®oµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, lóng tóng, mét sè c¸n bé lu©n chuyÓn nhanh nªn viÖc kiÖn toµn, n©ng cao tæ chøc bé m¸y ë c¸c cÊp gÆp nhiÒu khã kh¨n, tû lÖ ®¶ng viªn trÎ trong tæ chøc §oµn cßn thÊp, n¨ng lùc c¸n bé ë mét sè ®¬n vÞ ch­a ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh vµ nhiÖm vô ®­îc giao. C¬ së vËt chÊt thiÕu, kinh phÝ ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra. C«ng t¸c ®oµn vô, ®oµn phÝ, c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn ë mét sè c¬ së ®oµn cßn thiÕu chÆt chÏ, sinh ho¹t chi ®oµn ë mét vµi n¬i hiÖu qu¶ ch­a cao. b, Nguyªn nh©n. HiÖn nay, víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn t­ t­ëng cña thanh niªn ViÖt Nam nãi chung vµ thanh niªn x· Hµ Thanh nãi riªng, nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra nh­: viÖc lµm, thu nhËp, tiªu cùc x· héi ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn. V× vËy mét bé phËn thanh niªn vÉn cßn thê ¬ víi c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi, kh«ng cã nguyÖn väng, chÝ h­íng trë thµnh ®oµn viªn, ®¶ng viªn. Mét bé phËn thanh niªn ham ch¬i, ®ua ®ßi, sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, sèng thùc dông, thiÕu ý chÝ kh¾c phôc khã kh¨n. Sè l­îng thanh niªn r¬i vµo t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm, tr×nh ®é tay nghÒ kÐm chiÕm tû lÖ kh«ng nhá. Nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· ¶nh h­ëng ®Õn nhËn thøc, th¸i ®é, hµnh vi ®êi sèng cña thanh niªn, lµm cho c«ng t¸c gi¸o dôc cña ®oµn trë nªn khã kh¨n h¬n. Bªn c¹nh ®ã, mét vµi n¬i c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn c¬ së ch­a quan t©m ®Õn c«ng t¸c §oµn, c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña tuæi trÎ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhiÒu chi ®oµn ch­a cã ®Þa ®iÓm sinh ho¹t. Ch­¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ i. gi¶i ph¸p Trong t×nh h×nh ®Êt n­íc ta hiÖn nay vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng lµ mét nhiÖm vô quan träng ®Æt lªn hµng ®Çu vµ ®ã còng lµ nhiÖm vô cña toµn §¶ng, toµn d©n ta. Trong ®ã tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ then chèt trong sù ph¸t triÓn cña tæ chøc §¶ng, v× thÕ lµm tèt c«ng t¸c nµy tr­íc hÕt cÇn lµm tèt mét sè gi¶i ph¸p sau: 1. VÒ c«ng t¸c c¸n bé: ChÊt l­îng c¸n bé ë x· Hµ Thanh vÉn ch­a cao nhÊt lµ ë c¸c c¬ së ®oµn, hÇu nh­ c¸n bé ë c¬ së míi chØ tõ phong trµo mµ lªn ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch cã quy m«, h¬n n÷a c¸n bé chuyªn tr¸ch cßn Ýt mµ ph¶i ®an xen gi÷a c¸c ngµnh. ViÖc tuyÓn chän c¸n bé ch­a ®­îc s¸t sao, c¸n bé ®­îc ph©n c«ng nghÒ nghiÖp ch­a ®óng víi chuyªn m«n cña m×nh v× thÕ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng vµ Ban th­êng vô tØnh ®oµn thÞ ®oµn cÇn quan t©m h¬n n÷a viÖc ®µo t¹o c¸n bé, më c¸c líp båi d­ìng ®µo t¹o cho c¸c c¸n bé ®oµn, nhÊt lµ c¸n bé c¬ së ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu trong c«ng t¸c l·nh chØ ®¹o trong phong trµo ho¹t ®éng. Tæ chøc nhiÒu cuéc thi cho c¸c c¸n bé ®oµn ë c¸c cÊp ®Ó t×m ra c¸c c¸n bé giái tõ ®ã cã nh÷ng kÕ ho¹ch båi d­ìng hä trë thµnh c¸n bé cèt c¸n phong trµo. Cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, s¸ch nghiÖp, tê tin cho c¸c c¸n bé ë c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä tiÕp cËn víi khoa häc kü thuËt, tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra sù nhuÇn nhuyÔn trong c«ng t¸c tæ chøc cña hä. Th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c lu©n chuyÓn c¸n bé ®Ó t¹o nªn sù míi mÎ trong c«ng viÖc vµ ®Ó t¹o cho c¸n bé ®oµn ®­îc tiÕp xóc víi nhiÒu m«i tr­êng lµm viÖc t¹o nªn sù tr­ëng thµnh trong hä. 2. VÒ c«ng t¸c tham gia x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn. Tæ chøc §oµn ph¶i t¹o ra ®­îc sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, chØ ®¹o s©u s¸t cña c¸c cÊp uû §¶ng, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o th«ng qua c¸c chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn, sù thèng nhÊt cña c¸c cÊp uû ®¶ng ®èi víi c¸c cÊp bé ®oµn vµ tæ chøc §oµn, t¨ng c­êng sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §oµn thanh niªn ®èi víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong toµn huyÖn, ®ång thêi lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé §¶ng viªn vÒ tæ chøc §¶ng. X©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh th× tr­íc hÕt ph¶i cñng cè n©ng cao chÊt l­îng chi ®oµn, ®oµn c¬ së nh»m n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña ®oµn, t¹o ®éng lùc cho c¸c cÊp bé ®oµn lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo ®oµn nh»m thu hót tËp hîp thanh niªn, cÇn cã sù khen th­ëng hîp lý ®Ó §oµn thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ tr¸nh tr­êng hîp thanh niªn kh«ng cã viÖc lµm nªn á ®i n¬i kh¸c lµm viÖc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t ®éng c¸c phong trµo th× Ban chÊp hµnh huyÖn §oµn cÇn cã sù gi¸m s¸t, kiÓm tra s¸t sao h¬n viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo ë c¬ së. 3. VÒ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, lý t­ëng cña §¶ng trong ®oµn viªn thanh niªn häc tËp nghiªn cøu nghÞ quyÕt, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc mét c¸ch kÞp thêi thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶, cÇn ®Çu t­ nghiªn cøu c¸c m« h×nh, néi dung, h×nh thøc, triÓn khai häc tËp nghÞ quyÕt chÝnh s¸ch phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña ®èi t­îng thanh niªn d©n téc. T¹o sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc trong c«ng t¸c tæ chøc §¶ng vµ ®¶ng viªn vÒ quan ®iÓm "X©y dùng §oµn lµ mét bé phËn trong x©y dùng §¶ng" ph¶i thùc sù coi träng c«ng t¸c ch¨m lo x©y dùng tæ chøc ®oµn c¸c cÊp v÷ng m¹nh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, tæ chøc th­êng xuyªn tæng kÕt kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh xem xÐt ph¶i ®¸nh gi¸, ph©n tÝch ®­îc chÊt l­îng ®¶ng viªn, ®oµn viªn thanh niªn. Kh«ng ngõng cñng cè tæ chøc §oµn trong s¹ch v÷ng m¹nh ë tÊt c¶ c¸c §¶ng bé c¬ së ®Ó n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o chÝnh trÞ ®èi víi chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ x©y dùng §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n t¹o niÒm tin søc hÊp dÉn cña §¶ng ®èi víi ®oµn viªn thanh niªn, tõ ®ã ®oµn viªn thanh niªn cè g¾ng rÌn luyÖn phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao cñng cè x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh ®Ó gi¸o dôc ®éng viªn vµ thu hót thanh niªn vµo ®oµn. CÇn t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng m×nh ®Ó nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸c chi ®oµn bëi Hµ Thanh lµ mét vïng ®Êt nghÌo ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, nh­ng tinh thÇn x©y dùng quª h­¬ng cña con ng­êi n¬i ®©y rÊt cao, ®ã lµ mét ®iÓm m¹nh cña vïng ®Êt nµy. - C«ng t¸c båi d­ìng giíi thiÖu ®oµn viªn thanh niªn nh­: t¹o ra nhiÒu s©n ch¬i, tæ chøc nhiÒu phong trµo ®Ó thu hót ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Tæ chøc c¸c cuéc thi nh­ cuéc thi bÝ th­ ®oµn giái, më nhiÒu líp tËp huÊn cho c¸n bé §oµn viªn thanh niªn. CÇn cã sù giíi thiÖu kÞp thêi cho §¶ng nh÷ng ®oµn viªn ­u tó, cã sù quan t©m, gióp ®ì h¬n n÷a ®èi víi nh÷ng ®oµn viªn ®ang trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu vµo §¶ng. C¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn cã sù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan vÒ n¨ng lùc thùc sù cña c¸c ®oµn viªn thanh niªn, ®Ó biÕt tËn dông, sö dông hä vµo ®óng môc ®Ých, biÕt ®µo t¹o c¸n bé nh­ng còng ph¶i biÕt sö dông c¸n bé. ii. kiÕn nghÞ 1. §èi víi cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn Tr­íc hÕt x¸c ®Þnh §¶ng lµ c¬ quan chÝnh trÞ cao nhÊt, trùc tiÕp l·nh ®¹o tæ chøc §oµn v× thÕ §¶ng ph¶i lµ mét tæ chøc trong s¹ch v÷ng m¹nh, mét ®¶ng viªn ph¶i rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc cho m×nh, tæ chøc §¶ng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®¶ng viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c nghÞ quyÕt, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ph¶i cã ý thøc x©y dùng tæ chøc. CÊp Trung ­¬ng: CÇn cã nhiÒu kÕ ho¹ch, nhiÒu chÝnh s¸ch phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Êt n­íc, nhÊt lµ c¸c vïng s©u vïng xa, tËp huÊn cho hä nhiÒu ph­¬ng ph¸p, cung cÊp cho hä nhiÒu néi dung ho¹t ®éng, th­êng xuyªn cöa c¸c c¸n bé vÒ c¬ së ®Ó kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo ho¹t ®éng, cÇn cã sù khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n hay tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c còng nh­ ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña §¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho c¬ së ho¹t ®éng… CÊp tØnh: Ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña trung ­¬ng, lu«n gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thÞ ®oµn ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o lªn cÊp trªn. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c phong trµo ho¹t ®éng, c¸c líp tËp huÊn, kÞp thêi giíi thiÖu cho cÊp trªn nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c ®Ó khen th­ëng kÞp thêi, th­êng xuyªn cö c¸n bé vÒ c¬ së ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t… CÊp huyÖn: Ph¶i nhanh chãng triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch cña tØnh ®oµn vÒ c¸c ph­êng, khu phè. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c phong trµo, ho¹t ®éng, më thªm c¸c khu vui ch¬i cho ®oµn viªn thanh niªn, c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c¸c gia ®×nh ®oµn viªn thanh niªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n, cÇn ®«n ®èc c¸c c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo mµ thÞ, x·, tØnh ph¸t ®éng, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho bÝ th­, phã bÝ th­ ®­îc häc tËp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh. CÊp c¬ së: Chñ ®éng n¾m b¾t c¸c kÕ ho¹ch cña tØnh, thÞ, huyÖn ph¸t ®éng vµ triÓn khai kÞp thêi vÒ c¸c chi ®oµn. CÇn tæ chøc tèt c¸c buæi sinh ho¹t ®oµn, vËn ®éng ®oµn viªn thanh niªn tham gia sinh ho¹t ®oµn ®Çy ®ñ, nhanh chãng vµ giíi thiÖu cho §¶ng nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®i häc ®èi t­îng §¶ng… C¸c cÊp bé §¶ng ph¶i x©y dùng ®­îc nhiÒu chi bé ë c¸c khu phè, mçi khi cã c¸c chñ tr­¬ng nghÞ quyÕt cña cÊp trªn th× §¶ng uû nhanh chãng triÓn khai vÒ cho c¸c chi bé ®Ó chi bé n¾m b¾t kÞp thêi. Ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn tæ chøc §oµn vµ c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn th­êng xuyªn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra trong §¶ng còng nh­ ®èi víi tæ chøc §oµn, trùc tiÕp gi¸m s¸t chØ ®¹o, theo dâi mäi ho¹t ®éng cña §oµn, më c¸c líp tËp huÊn cho c¸n bé §oµn, qu¸n triÖt ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng tíi c¸n bé §oµn viªn thanh niªn. §¶ng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p l·nh ®¹o chØ ®¹o t¹o sù chuyÓn biÕn trong cÊp uû §¶ng n©ng cao nhËn thøc vÒ §¶ng cho ®oµn viªn thanh niªn, cÇn chó träng ch¨m lo x©y dùng tæ chøc §oµn vµ më réng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn trong ®iÒu kiÖn míi, cã kÕ ho¹ch cô thÓ chØ ®¹o ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®¶ng viªn vµ ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®éi ngò ®oµn viªn. CÇn cã sù ®Çu t­ h¬n n÷a ®Ó t¹o ®­îc sù lµnh m¹nh, thu hót tËp hîp thanh niªn vµo c¸c ho¹t ®éng. Ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc cña moi c¸n bé ®¶ng viªn ®èi víi c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ. Cã nh÷ng kÕ ho¹ch biÖn ph¸p ph©n c«ng,c¸n bé ®¶ng viªn ®Õn quÇn chóng ®Æc biÖt lµ khu d©n c­, qua ®ã chñ ®éng tiÕn hµnh gi¸o dôc, lùa chän quÇn chóng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn giíi thiÖu cho §¶ng xem xÐt vµ kÕt n¹p. §¶ng cÇn ph¶i khÈn tr­¬ng chØ ®¹o cho cÊp uû §¶ng x©y dùng quy chÕ vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi §oµn thanh niªn vµ quy chÕ vÒ viÖc §oµn thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng lµm cho §oµn viªn thanh niªn hiÓu râ h¬n vÒ vai trß vÞ trÝ cña m×nh trong tæ chøc §¶ng vµ trong c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. §èi víi chÝnh quyÒn: §èi víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë c¬ së cÇn kÞp thêi h¬n n÷a trong viÖc thÓ chÕ ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh chÝnh s¸ch chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c cÊp trªn v»o t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó tõ ®ã cã sù chØ ®¹o phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn thanh niªn cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng. ChÝnh quyÒn c¸c cÊp cÇn cã sù gi¸m s¸t chØ ®¹o ®èi víi c¸c cÊp bé §oµn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho tæ chøc §oµn ho¹t ®éng, t¹o nguån ng©n s¸ch cho §oµn th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng. Cã c¸c dù ¸n cho §oµn thanh niªn vay vèn lµm kinh tÕ, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho mäi c¸ nh©n, tæ chøc ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh. X©y dùng chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh víi ®éi ngò l·nh ®¹o s¸ng suèt cã n¨ng lùc thùc sù, chèng tham «, tham nhòng, ph¸t huy vai trß d©n chñ trong nh©n d©n. 2. §èi víi §oµn cÊp trªn. Tr­íc hÕt cÊp bé §oµn lu«n ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi §¶ng uû, UBND c¸c cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn, ph¶i bµn b¹c vµ xin ý kiÕn cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn. C¸c cÊp bé §oµn tËp trung n©ng cao nhËn thøc, trang bÞ kiÕn thøc, kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c, kiÓm tra cho ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o c¸c cÊp §oµn, ®Æt träng t©m vµo viÖc kiÓm tra thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng c«ng t¸c cña §oµn, ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ viÖc thùc hiÖn còng nh­ tÝnh thùc tiÔn cña tõng chñ tr­¬ng do BCH, BTV TØnh §oµn, ThÞ §oµn ban hµnh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ®iÒu lÖ §oµn vµ kÞp thêi gi¶i quyÕt, khiÕu n¹i, tè c¸o, gãp phÇn b¶o vÖ hîp ph¸p quyÒn lîi cña §oµn viªn thanh niªn. Th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn ®Ó n©ng cao lý luËn nghiÖp vô cho c¸n bé chuyªn tr¸ch ë thÞ ®oµn vµ ®oµn c¬ së, cÇn ph¶i cung cÊp in Ên tµi liÖu sinh ho¹t cho c¸c m« h×nh ®Ó thu hót tËp hîp thanh niªn nhiÒu h¬n n÷a, ®Ó phôc vô nhu cÇu cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay, th­êng xuyªn quan t©m ®Õn t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn vµ ®i s©u ®i s¸t vµo c¬ së h¬n n÷a ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phong trµo, th­êng xuyªn cö c¸n bé ®Õn c¬ së gi¸m s¸t, theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chØ thÞ cña cÊp trªn cña c¬ së. Cã chÕ ®é tËp huÊn c¸n bé chuyªn tr¸ch hîp lý h¬n, t¨ng c­êng h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng giao l­u gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®Ó häc hái trao ®æi ®óc rót kinh nghiÖm… vµ cÇn tham m­u víi cÊp UBND huyÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho tõng ®oµn viªn thanh niªn ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®­îc häc tËp, lao ®éng vµ cèng hiÕn søc trÎ cña m×nh. 3. §èi víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi. CÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña §oµn. T¹o mäi ®iÒu kiÖn vµ ñng hé vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó tæ chøc §oµn ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh. §èi víi mÆt trËn tæ quèc: ®oµn vµ c¸c cÊp cÇn l¾ng nghe nh÷ng kiÕn nghÞ cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ. §oµn cÇn c¨n cø quy chÕ tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng ®Ó gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a §oµn víi MÆt trËn. §oµn phèi hîp víi MÆt trËn trong viÖc ch¨m lo lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn thanh niªn, trong viÖc vËn ®éng vµ ®Èy m¹nh c¸c phong trµo hµnh ®éng thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi. §oµn dùa vµo MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ ph¸t huy quyÒn lµm chñ vµ søc m¹nh cña tæ chøc ®oµn, t«n träng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ®oµn trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®oµn thÓ tham gia x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tæ chøc ®oµn. §oµn lµ thµnh viªn cña MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam v× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ®óng ®¾n cho tæ chøc ®­îc ho¹t ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn. §oµn cÇn cã nh÷ng dù ¸n, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ th«ng qua uû ban mÆt trËn tæ quèc xem xÐt cã sù chØ ®¹o kÞp thêi. kÕt luËn Sau h¬n 79 n¨m ra ®êi, tæ chøc §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. §¶ng lµ mét bé phËn cña hÖ thèng chÝnh trÞ nh­ng l¹i lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o cña toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ cña n­íc ta. Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc §¶ng ®Ò ra c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®­êng lèi, chiÕn l­îc, nh÷ng quan ®iÓm chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ - ®­êng lèi cña §¶ng. §¶ng l·nh ®¹o x· héi th«ng qua hÖ thèng tæ chøc §¶ng c¸c cÊp vµ ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn cña §¶ng. X©y dùng §¶ng ®ång nghÜa víi x©y dùng chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ v× §¶ng lµ ng­êi ph©n c«ng qu¶n lý trùc tiÕp nh÷ng ®¶ng viªn cã ®ñ søc, ®ñ tµi ®Ó gi÷ c«ng viÖc l·nh ®¹o §¶ng, §¶ng ®· lùa chän, bè trÝ, giíi thiÖu c¸n bé cã ®ñ tiªu chuÈn vµo c¬ quan l·nh ®¹o cña Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. §Ó gi÷ v÷ng vai trß l·nh ®¹o cña m×nh, §¶ng ®· ph¶i kh«ng ngõng x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ tæ chøc, th­êng xuyªn tù ®æi míi, chØnh ®èn, lÊy tù phª b×nh vµ phª b×nh lµm vò khÝ ®Êu tranh ®Ó lµm cho §¶ng ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh h¬n, ®ång thêi §¶ng còng lu«n cñng cè, gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng sù ®oµn kÕt trong §¶ng, ®¶m b¶o sù nhÊt trÝ cao vÒ môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng, ®Ó ®¶m b¶o ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, trong ®¶ng còng cßn cã nh÷ng yÕu kÐm, thËm chÝ cã lóc sai lÇm, khuyÕt ®iÓm, song ®iÒu quan träng, §¶ng ®· sím ph¸t hiÖn ra nh÷ng yÕu kÐm cña m×nh. §¶ng c«ng khai tù phª b×nh nhËn khuyÕt ®iÓm tr­íc nh©n d©n, quyÕt t©m söa ch÷a vµ söa ch÷a cã kÕt qu¶. V× vËy, §¶ng vÉn ®­îc nh©n d©n tin yªu, thõa nhËn lµ ®éi tiªn phong chÝnh trÞ, ng­êi l·nh ®¹o duy nhÊt cña d©n téc. Cïng víi §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Hµ Thanh, tuæi trÎ Hµ Thanh ®· ph¸t huy trÝ tuÖ, søc m¹nh ®oµn kÕt, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, ®­a ®Êt n­íc ta b­íc theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. Víi ®Ò tµi khoa häc "§oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Hµ Thanh huyÖn Hµ Trung tØnh Thanh Ho¸ víi c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng" ®· gióp chóng ta nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ tÇm quan träng cña tæ chøc §oµn thanh niªn víi c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng. Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vµ nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp cïng víi sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng nh»m t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi tæ chøc §oµn vµ c«ng t¸c thanh niªn, n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé ®¶ng viªn, c¸c tæ chøc §¶ng. §oµn thanh niªn ph¶i thùc sù lµ ®éi qu©n xung kÝch ®i ®Çu trong mäi nhiÖm vô, t¹o ra ®­îc nhiÒu phong trµo lín thu hót, tËp hîp ®«ng ®¶o thanh niªn tham gia, quyÕt t©m x©y dùng tæ chøc ®oµn v÷ng m¹nh. Lµ mét ®oµn viªn thanh niªn cña x· Hµ Thanh, khi nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy b¶n th©n em hiÓu thªm ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu vÒ tæ chøc §¶ng, tæ chøc §oµn, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò ®oµn thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng. Qua ®ã th¸y ®­îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña ®Þa ph­¬ng m×nh, thÊy ®­îc thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò "§oµn tham gia x©y dùng §¶ng". B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®­îc lÜnh héi tõ c¸c thÇy c« gi¸o, nh÷ng kinh nghiÖm trong cuéc sèng em sÏ cè g¾ng kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc tr×nh ®é cña m×nh gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ ®Ó ®­a phong trµo thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ®i lªn, gãp phÇn cñng cè vµ x©y dùng tæ chøc §¶ng ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cïng víi ®Þa ph­¬ng x©y dùng ®Êt n­íc ta ngµy cµng c«ng b»ng, v¨n minh, giµu ®Ñp. Tµi liÖu tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX, X. V¨n kiÖn §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX. B¸o c¸o §¹i héi §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh tØnh Thanh Ho¸ lÇn thø X nhiÖm kú 2007 – 2012. B¸o c¸o §¹i héi §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh huyÖn Hµ Trung lÇn thø VII nhiÖm kú 2007 – 2012. B¸o c¸o ban chÊp hµnh huyÖn uû t¹i §¹i héi lÇn thø XXI. C¸c b¸o c¸o tæng kÕt, b¸o c¸o s¬ kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN. cña x· Hµ Thanh tõ n¨m 2007 ®Õn 2009. Tham dù c¸c buæi kiÓm tra c«ng t¸c §oµn vô cña c¸c x· trong HuyÖn. §äc vµ nghiªn cøu tµi liÖu s¸ch gi¸o khoa, vë ghi chÐp x©y dùng §¶ng. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng lÇn thø X.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Thanh huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc
Luận văn liên quan