Đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần kỹ Nghệ Đô Thành

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN NHẬN XÉT THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1 1.1. Khái niệm và vai trò quản trị nhân sự 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Vai trò quản trị nhân sự 1 1.2. Các chức năng quản trị nhân sự 2 1.2.1. Chức năng thu hút nguồn nhân lực 2 1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực 2 1.2.1.2. Phân tích công việc 3 1.2.1.3. Tuyển dụng 5 1.2.2. Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8 1.2.2.1. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8 1.2.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8 1.2.2.3. Tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển 10 1.2.2.4. Các nguyên tắc trong đào tạo 12 1.2.3. Chức năng duy trì nguồn lực 14 1.2.3.1. Đánh giá thành tích công việc 14 1.2.3.2. Trả công lao động 16 1.3. Nhiệm vụ của quản trị nhân sự 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 20 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành 20 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Đô Thành 20 2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Đô Thành 22 2.2.1. Mô hình tổ chức của công ty Đô Thành 22 2.2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 22 2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của của các phòng ban 24 2.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24 2.4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 25 2.4.1. Sản phẩm kinh doanh của công ty 25 2.4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 28 2.4.3. Tình hình doanh thu của công ty 29 2.5. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ 30 2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 31 2.7. Thực trạng hoạt động Quản trị nhân sự 32 2.7.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nhân sự 32 2.7.1.1. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 32 2.7.1.2. Ảnh hưởng của môi trường bên trong 33 2.7.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự của công ty Đô thành 35 2.7.2.1. Về tuyển dụng 35 2.7.2.2. Về đào tạo và phát triển 38 2.7.2.3. Về duy trì nguồn nhân lực 40 2.8. Đánh giá chung 44 2.8.1. Về tuyển dụng 44 2.8.2. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45 2.8.3. Về thành tích công việc 45 2.8.4. Trả công lao động và khen thưởng 45 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 47 3.1. Định hướng công ty trong thời gian tới 47 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 48 3.2.1. Giải pháp 1: Công tác tuyển dụng 48 3.2.2. Giải pháp 2: Cần xác định lại công tác đào tạo 48 3.2.3. Giải pháp 3: Cần bổ sung công tác đánh giá thành tích 50 3.2.4. Giải pháp 4: Về thăng tiến 50 3.2.5. Giải pháp 5: Cần hoàn thiện hệ thống tiền lương, tiền thưởng 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 1. Kết luận 53 2. Kiến nghị 52 2.1. Đối với nhà nước 53 2.2. Đối với công ty Đô thành 54 3. Tài liệu tham khảo 56 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS.Trương Quang Dũng SVTH: Trương Minh Nhã LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực tăng mạnh trên toàn thế giới trong mấy thập kỷ gần đây khi cả trình độ nhân lực của nhân viên lẫn trang bị kỹ thuật ngày càng được nâng cao, khi công việc ngày càng phước tạp, đa dạng và yêu cầu của công việc ngày càng tăng, khi hầu hết các doanh nghiệp điều phải đối đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, phải vật lộn với các cuộc suy thoái kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên. Đặc biệt trong nền kinh tế chuyển đổi, nơi mà các sản phẩm đã được hoạch định, mọi người đã quen với việc đứng xếp hàng khi mua sắm, các nhà quản trị không hề có ý tưởng về quản trị kinh doanh kết quả là họ không có khả năng để ra quyết định, không có khả năng để chấp nhận rủi may, làm việc đơn thuần như một nhân viên hành chính, vấn đề áp dụng và quản trị nguồn nhân lực được coi như một trong những điểm mấu chốt của cải cách quản trị. Tầm quan trọng của việc phối hợp các chính sách và thực tiễn quản trị nhân sự được nhấn mạnh. Nhiệm vụ của quản trị con người là của tất cả các quản trị gia, không còn đơn thuần của Trưởng phòng nhân sự hay tổ chức cán bộ như trước đây. Việc cần thiết “ phải đặt đúng người cho đúng việc” là phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiển quản trị con người với mục tiêu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Với quan điểm “ con người không còn đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báo của tổ chức, doanh nghiệp”, các doanh nghiệp hiện nay có suy nghĩ chuyển từ tình trạng” tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành” sang “ đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn” . từ quan điểm này, quản trị nguồn nhân lực được phát triển và đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý kinh tế. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt quyết liệt. Để tồn tại và phát triển, để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội thì mỗi doanh nghiệp cần phải thay đổi quan điểm quản trị nguồn nhân lực của mình là yếu tố cần thiết nhất. Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với biện phát quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Đồng thời doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, nên tôi quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành”. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nhân sự. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu các tài liệu lý luận. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp trao đổi và hỏi ý kiến các chuyên gia về quản trị nhân sự. - Phương pháp thu thập các thông tin trên báo, internet, từ các cấp quản lý và công nhân viên công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Công tác quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành Phạm vi các vấn đề liên quan đên thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực. 5. Kết cấu của đề tài Nội dung kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận – kiến nghị có ba nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự Chương 2: Thực trạng quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành Kiến nghị và Kết luận

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần kỹ Nghệ Đô Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùng taêng nhanh, söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm khoâng ñaùng keå. Ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc phaùt trieån kinh doanh cuûa coâng ty nhöng coâng ty coá gaéng duy trì saûn xuaát ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán ngöôøi lao ñoäng taïi coâng ty. Hieän nay neàn kinh teá Vieät nam ñang daàn daàn phaùt trieån, ñoàng thôøi ñôøi soáng ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, caùc nhaø saûn xuaát bia, caùc nhaø saûn xuaát caùc loaïi nöôùc giaûi khaùc, nöôùc ngoït … ñang ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån, ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh raát lôùn cho ngaønh nhöïa coâng nghieäp. - Luaät phaùp : Söï thay ñoåi luaät phaùp gaây aûnh höôûng ñeán coâng taùc quaûn trò nhaân söï cuûa coâng ty. Caùc thoâng tö, nghò ñònh ñieàu chænh thueá thu nhaäp caù nhaân cuûa ngöôøi daân Vieät nam, söï ñieàu chænh söõa ñoåi Boä luaät lao ñoäng naøy cuõng ñoùng goùp vaøo oån ñònh phaùt trieån coâng ty. - Moâi tröôøng kyõ thuaät coâng ngheä: Kyõ thuaät coâng ngheä ngaøy caøng hieän ñaïi, coâng ty ñang caûi tieán, naâng caáp, boå sung moät soá coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm taêng chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng ñeå naâng cao lôïi nhuaän. - Nhaø cung caáp: Ngoaøi nguoàn cung caáp nguyeân lieäu do caùc nhaø cung caáp khaùc, qua ñoù coâng ty coøn quan heä vôùi moät soá ngaân haøng qua dòch vuï: tín duïng, thanh toaùn …, quan heä vôùi caùc coâng ty baûo hieåm qua caùc hôïp ñoàng baûo hieåm haøng hoùa. - Khaùch haøng: Khaùch haøng laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa coâng ty, trong thôøi gian gaàn ñaây coâng ty ñaõ ñöa ra moät soá phöông aùn ñeå ñaùp öùng cuõng nhö thu huùt khaùch haøng nhö : khuyeán maõi, giao haøng taän nôi, thanh toaùn traû chaäm, phuïc vuï nieàm nôû, baèng chöùng laø trong thôøi gian gaàn ñaây coù raát nhieàu ngöôøi tieâu duøng bieát vaø söû duïng saûn phaåm cuûa coâng ty. - Ñoái thuû caïnh tranh : Hieän nay treân thò tröôøng coù raát nhieàu ñoái thuû caïnh tranh nhö doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh maët haøng nhöïa caùc loaïi. Vaán ñeà ñaët ra cho coâng ty laø phaûi naém vöõng töøng ñoái thuû, coâng ty luoân vaïch ra nhöõng keá hoaïch cuï theå ñeå phaùt trieån kinh doanh vaø cuõng vaïch ra nhöõng tình huoáng ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng ñoái thuû caïnh tranh, tuy nhieân khoâng coi thöôøng caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình maø luoân vaïch ra caùc chieán löôïc hôïp lyù nhaát ñeå giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò phaàn. - Chính quyeàn vaø ñoaøn theå : Caùc chính quyeàn ñoaøn theå taïi Vieät nam nhö: Sôû lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi, cuïc thueá, lieân ñoaøn lao ñoäng quaän, yeâu caàu coâng ty phaûi quaûn trò nhaân söï cho ñuùng phaùp luaät, ñoàng thôøi caùc cô quan chính quyeàn phaûi phoái hôïp, hoå trôï, giuùp ñôõ cho coâng ty thöïc hieän toát vai troø quaûn trò cuûa mình ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. 2.7.1.2. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng beân trong - Muïc tieâu cuûa coâng ty: Muïc tieâu cuûa coâng ty chi phoái toaøn boä moïi hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa coâng ty. Vì vaäy, ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy ñoøi hoûi moïi thaønh vieân trong coâng ty töø caáp quaûn trò cao nhaát ñeán coâng nhaân vaän haønh maùy moùc trong nhaø xöôûng phaûi nghieâm chænh tuaân thuû vaø thöïc hieän toát caùc chính saùch, keá hoaïch cuûa coâng ty trong töøng thôøi ñieåm. - Chính saùch chieán löôïc coâng ty: Nhaèm ñaït muïc tieâu cuûa coâng ty. Ban Giaùm ñoác coâng ty ñaõ ñeà ra caùc chính saùch chieán löôïc, chính saùch quaûn trò nhaân söï cuûa coâng ty ñaõ ñeà ra caùc chính saùch chieán löôïc ñeå ñaùp öùng tình theá caïnh tranh gay gaét cuûa töøng thôøi kyø. Caùc chính saùch quaûn trò nhaân söï cuûa coâng ty cuõng phaûi ñaùp öùng yeâu caàu chung, ñoàng thôøi phaûi taïo ñöôïc tinh thaàn laøm vieäc hôïp taùc, coù tính ñoàng ñoäi cao giöõa caùc phoøng ban vaø trong noäi boä cuûa töøng phoøng ban, chính saùch quaûn trò nhaân söï taïo ñöôïc yù thöùc traùch nhieäm cuûa nhaân vieân vaø khuyeán khích ñoäng vieân nhaân vieân laøm vieäc laâu daøi vôùi coâng ty. - Vaên hoùa trong coâng ty: Vaên hoùa coâng ty ñoâ thaønh laø moät heä thoáng caùc giaù trò ñöôïc chia seõ giöõa caùc thaønh vieân trong coâng ty, theå hieän leân ñöôïc baûn chaát cuûa coâng ty. Vôùi quaù trình phaùt trieån töø naêm 2006 ñeán nay, coâng ty ñaõ taïo ñöôïc phong caùch sinh hoaït coù tính caùch coäng ñoàng nhö: Toå chöùc hoäi thaûo möøng ngaøy thaønh laäp coâng ty, toå chöùc sinh hoaït, toå chöùc sinh nhaät cho nhaân vieân trong coâng ty vaø phaùt thöôûng cho coâng nhaân vieân haøng naêm, ngoaøi ra coâng ty coøn chuù yù ñeán xaây döïng coâng ty coù “coâng sôû vaên minh, lòch söï”. - Coâng ñoaøn : Töø nhöõng ngaøy ñaàu thaønh laäp, coâng ñoaøn coâng ty Ñoâ Thaønh luoân laø caàu noái giuùp Ban laõnh ñaïo ñeà ra caùc chính saùch lieân quan ñeán ngöôøi lao ñoäng nhaèm caûi thieän naâng cao möùc soáng tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng nhaân vieân. Chính vì theá, töø ngaøy thaønh laäp coâng ty chöa xaûy ra khieáu toá, khieáu naïi cuõng nhö chöa xaûy ra ñình coâng, laõng coâng Thöïc traïng coâng taùc quaûn trò nhaân söï cuûa coâng ty Ñoâ thaønh Veà tuyeån duïng Coâng taùc tuyeån duïng cuûa doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän theo qui trình sau: Xaùc ñònh nhu caàu Xaùc ñònh nguoàn tuyeån Thoâng baùo tuyeån duïng Tieáp nhaän hoà sô Nghieân cöùu hoà sô Phoûng vaán Kyù hôïp ñoàng thöû vieäc Kyù hôïp ñoàng chính thöùc Xaùc ñònh nhu caàu Chuû yeáu coâng ty caên cöù vaøo vieäc môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh maø tuyeån theâm nhaân vieân theo töøng giai ñoaïn. Xaùc ñònh nguoàn tuyeån Doanh nghieäp tuyeån duïng lao ñoäng töø hai nguoàn: Nguoàn noäi boä doanh nghieäp vaø nguoàn öùng vieân töø beân ngoaøi doanh nghieäp. Nguoàn noäi boä doanh nghieäp thöôøng ñöôïc giôùi thieäu töø nhöõng ngöôøi quen bieát, uy tín, ñaây laø nguoàn lao ñoäng ñaùng tin caäy nhöng chieám soá löôïng raát ít, phaàn khaùc laø do caáp treân hoaëc caùc moái quan heä cuûa caáp treân göûi gaém. Ngoaøi ra, vôùi hình thöùc tuyeån duïng töø nguoàn noäi boä doanh nghieäp seõ tuyeån ñöôïc nhöõng nhaân vieân ñaõ traõi qua quaù trình laøm vieäc, ñaõ thöû thaùch veà thaùi ñoä laøm vieäc, tinh thaàn traùch nhieäm. Hoï nhanh choùng thích nghi vôùi vò trí laøm vieäc môùi vaø thuaän lôïi hôn trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao. Nhöng tuyeån duïng nhaân vieân töø nguoàn noäi boä deã gaây ra hieän töôïng chai lyø, laäp khuoân vaø thieáu saùng taïo. Nguoàn öùng vieân töø beân ngoaøi doanh nghieäp thöôøng qua trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm, caùc tröôøng trung hoïc ngheà, tröôøng kyõ thuaät, tröôøng ñaïi hoïc, baïn beø, ngöôøi quen trong coâng ty, baùo chí vaø caùc nguoàn khaùc. Trong ñoù nguoàn lao ñoäng thoâng qua baïn beø, ngöôøi quen chieám ña soá. 3. Thoâng baùo tuyeån duïng Boä phaän toå chöùc nhaân söï cuûa coâng ty chöa coù ñaàu tö nghieân cöùu veà ñònh höôùng tuyeån duïng nhaân vieân, do ñoù haàu heát vieäc tuyeån duïng ñeàu ñöôïc thoâng baùo qua nhöõng ngöôøi quen bieát hoaëc thoâng qua coâng nhaân vieân. Do yeáu toá ngheà nghieäp, vieäc tuyeån duïng lao ñoäng trong coâng ty ña phaàn lao ñoäng nam, trình ñoä lao ñoäng thaáp khoâng coù chuyeân moân khieán coâng ty phaûi taêng chi phí cho coâng taùc ñaøo taïo, huaán luyeän daãn ñeán taêng chi phí saûn xuaát, giaù thaønh saûn xuaát. 4. Tieáp nhaän hoà sô Do vieäc tuyeån duïng thoâng qua nhöõng ngöôøi quen bieát neân caùc öùng vieân xin vieäc noäp hoà sô tröïc tieáp taïi coâng ty. 5. Nghieân cöùu hoà sô: Ngay töø ñaàu nhöõng hoà sô khoâng phuø hôïp seõ ñöôïc loaïi boû ngay, sau ñoù coâng ty seõ tieáp tuïc thaåm tra nhöõng hoà sô coøn thieáu hoaëc chöa roõ moät vaøi yeáu toá theo ñieàu kieän coâng ty ñaõ ñöa ra. 6. Phoûng vaán Coâng ty thöïc hieän vieäc phoûng vaán ñeå kieåm tra kieán thöùc cô baûn cuûa öùng vieân vaø thoûa thuaän tröïc tieáp vôùi öùng vieân nhöõng ñieàu kieän chính yeáu veà quyeàn lôïi vaø nghóa vuï tröôùc khi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng. Nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc coâng ty thoâng baùo chuyeån sang giao ñoaïn keá tieáp. Tuy nhieân vieäc tuyeån duïng cuûa nhaân vieân khoâng oà aït, moãi laãn chæ khoaûn 1 - 2 hoà sô, do vaäy thöôøng laø coù söï chaét loïc tìm hieåu tröôùc khi nhaän hoà sô thoâng qua ngöôøi giôùi thieäu. 7. Kyù hôïp ñoàng thöû vieäc Doanh nghieäp thöïc hieän vieäc kyù hôïp ñoàng theo ñuùng qui ñònh trong boä luaät lao ñoäng. Ñoái vôùi öùng vieân coù baèng ñaïi hoïc vaø chuyeân moân kyõ thuaät cao seõ ñöôïc kyù hôïp ñoàng thöû vieäc khoâng quaù 60 thaùng, vôùi caùc öùng vieân coøn laïi seõ ñöôïc thöû vieäc khoâng quaù 30 thaùng. 8. Kyù hoâp ñoàng chính thöùc Sau thôøi gian thöû vieäc, nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc tieáp tuïc kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty. Tuøy theo ñoái töôïng maø coâng ty seõ kyù hôïp ñoàng coù thôøi haïn cuï theå. Thoâng thöôøng coâng ty seõ kyù hôïp ñoàng coù thôøi haïn moät naêm, sau ñoù tuøy theo yeâu caàu coâng vieäc coâng ty seõ tieáp tuïc kyù hôïp ñoàng ñuùng qui ñònh cuûa boä luaät lao ñoäng. Ngoaøi ra, doanh nghieäp caàn ñöa ra soá löôïng lao ñoäng taêng nguoàn nhaân löïc trong ba naêm nhö sau: Baûng 2.5. Dieån bieán taêng nguoàn nhaân löïc trong naêm 2007, 2008, 2009 Naêm Thaùng 12/2007 Thaùng 12/2008 Thaùng 12/2009 Toång soá lao ñoäng 144 159 168 Soá lao ñoäng taêng 10 10 38 % Nam 6,94% 6,29% 22,62% Nöõ 24 11 16 % Nöõ 16,66% 6,92% 9,52% Nguoàn: Phoøng toå chöùc nhaân söï coâng ty Qua baûng treân cho thaáy, coâng ty ñaõ coù chính saùch tuyeån raát toát, töø ngaøy baét ñaàu hoaït ñoäng cho ñeán thaùng 12/ 2009 taêng 22,62% do caàn boå sung löïc löôïng ñeå ñaùp öùng hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty nhaèm cung caáp saûn phaåm cho thò tröôøng. Toång soá lao ñoäng töø thaùng 12/2009 laø 168 ngöôøi. ñieàu naøy chöùng toû caùc coâng taùc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc cuõng nhö chính saùch thu huùt nguoàn nhaân löïc, ñieàu kieän laøm vieäc, chaêm lo ñôøi soáng cho CNV cuûa coâng ty raát toát giuùp cho ñoäi nguõ CNV gaén boù vôùi coâng ty thôøi gian laâu daøi. Ngoaøi vieäc taêng soá löôïng lao ñoäng doanh nghieäp coøn tuyeån duïng theâm lao ñoäng môùi vaøo laøm vieäc: Baûng 2.6. Baùo caùo tình hình tuyeån duïng lao ñoäng môùi trong 3 naêm Naêm 2007 2008 2009 Soá löôïng tuyeån duïng 10 11 16 Nam 6 6 15 Nöõ 4 5 1 Nguoàn: Phoøng toå chöùc nhaân söï coâng ty Doanh nghieäp chæ tuyeån duïng khi tình hình kinh doanh coù chieàu höôùng môû roäng, coâng ty coù xaây döïng keá hoaïch tuyeån duïng nhaân vieân. Vieäc tuyeån phaàn lôùn laø thoâng qua ngöôøi quen vaø do göûi gaém cuûa caùc caáp treân neân phaàn naøo cuõng haïn cheá söï chuû ñoäng cuûa boä phaän quaûn lyù nhaân söï trong vieäc ñeà xuaát. Baûng baùo caùo tình hình tuyeån duïng cho thaáy naêm 2007 coâng ty ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh cuõng laø luùc coâng ty môû roäng soá löôïng tuyeån duïng laø 16 nhaân vieân, trong ñoù Nam coù soá löôïng laø 15, Nöõ chæ 01 ngöôøi. Ña soá Nam ñöôïc tuyeån duïng nhieàu nhaát laø do coâng ty tuyeån vaøo laøm vieäc ôû caùc vò trí laø ngaønh cô khí, keá toaùn taøi chính tính duïng, quaûn trò kinh doanh vaø caùc ngaønh khaùc… Ña soá hoà sô tuyeån duïng ñöôïc ngöôøi quen giôùi thieäu vaø tuyeån duïng thoâng qua caùc coâng ty tö vaán vieäc laøm. 2.7.2.2. Veà ñaøo taïo vaø phaùt trieån Nhaèm naém baét kòp thôøi caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong daây chuyeàn saûn xuaát kinh doanh maët haøng nhöïa, naâng cao vò theá caïnh tranh treân thò tröôøng doanh nghieäp luoân xem troïng coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp chuù troïng vieäc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo, boài döôõng, ñaëc bieät laø trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø ISO 9001: 2000. Vieäc ñaøo taïo ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø haøng naêm, ngoaøi ra coâng ty cuõng thöôøng xuyeân cöû caùn boä coâng nhaân vieân ñi hoïc taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Trung taâm daïy ngheà ñeå naâng cao baät thôï cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, chi phí ñaøo taïo haøng naêm bình quaân khoaûng 10 ñeán 15 trieäu ñoàng/naêm. Trong naêm 2009 coâng ty cho coâng nhaân vieân tham döï caùc khoùa ñaøo taïo vaø taäp huaán nhö sau: Caùn boä kyõ thuaät hoïc veà thieát keá phaàn meàm Pro-Engineer: hoïc phí 20.000.000 ñoàng. Caùn boä quaûn lyù hoïc lôùp kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc: hoïc phí 1.800.000 ñoàng Nhaân vieân nghieäp vuï hoïc lôùp quaûn lyù Nhaân söï-Tieàn löông: hoïc phí 6.000.000 ñoàng. Caùn boä taäp huaán chuyeân ñeà veà thò tröôøng Chöùng khoaùn: hoïc phí 1.200.000 ñoàng. Toång chi phí cho vieäc ñaøo taïo coâng nhaân vieân laø: 29.000.000 ñoàng. Sau khoùa hoïc soá anh em kyõ sö coù theå duøng phaàn meàm Pro Engineer töï thieát keá vaø gia coâng hoaøn thieän caùc boä phaän khuoân cô baûn. Nhöng nhìn chung vieäc ñaøo taïo khoâng aán ñònh cuï theå, doanh nghieäp chuû yeáu ñaøo taïo taïi choå ít toán keùm nhöng do nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân cao khoâng coù tính chaát sö phaïm neân coâng taùc ñaøo taïo chöa ñaït hieäu quaû cao. Ñoàng thôøi doanh nghieäp môùi thöïc hieän hoäi thaûo, chöa thöïc hieän hình thöùc keøm caëp höôùng daãn taïi choã hoaëc luaân phieân thay ñoåi coâng vieäc do ñoù coâng vieäc ñaøo taïo chöa naân cao ñöôïc hieäu quaû. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån doanh nghieäp caàn chuù troïng veà trình ñoä hoïc vaán vaø trình ñoä chuyeân moân. Coâng ty Ñoâ thaønh goùp phaàn naâng cao daân trí, nhaân vieân trôû neân naêng ñoäng hôn, coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän naâng cao tay ngheà, trình ñoä vaên hoùa, coù yù thöùc kyû luaät vaø taùc phong chuyeân nghieäp. Tyû leä trình ñoä hoïc vaán vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa coâng nhaân vieân ñeán naêm 2009 ñöôïc theå hieän nhö sau: Baûng 2.7. Trình ñoä hoïc vaán cuûa coâng nhaân vieân coâng ty naêm 2009 Trình ñoä hoïc vaán Soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân Tyû leä % Caáp 1 5 2,97% Caáp 2 75 44,64% Caáp 3 54 32,14% Trung caáp 7 4,16% Cao ñaúng 5 2,97% Ñaïi hoïc 22 13,09% Toång coäng 168 100% Nguoàn: Phoøng toå chöùc nhaân söï coâng ty Naêm 2009 trong toång soá coâng nhaân vieân laø 168 ngöôøi, trình ñoä hoïc vaán cuûa coâng nhaân vieân trong coâng ty ôû möùc ñoäâ trung bình, soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân hoïc heát caáp 1, caáp 2 chieám 47,61%, trình ñoä Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng chieám 16,06%, Trung caáp chieám 4,16%, coù theå noùi coâng ty ñaõ xaây döïng nhaân söï töông ñoái vöõng vaøng. Tuy nhieân thöïc teá cuõng cho thaáy, thoâng qua baûng theå hieän trình ñoä hoïc vaán cuûa coâng nhaân vieân coâng ty coù söï treân leäch nhau, seõ raát khoù khaên trong vieäc ñieàu haønh quaûn lyù nhaân söï töø caáp cao ñeán caáp thaáp, cuõng nhö tieán trình tieáp thu Khoa hoïc coâng ngheä kyõ thuaät vaø caûi tieán kyõ thuaät heä thoáng daây chuyeàn saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty neáu nhö khoâng coù caáp trung gian. Hôn nöõa, löïc löôïng coâng nhaân vieân coù trình ñoä, coù kinh nghieâm, vì vaäy caàn ñaøo taïo cho nhaân vieân coù caùch nhìn môùi, caùch tö duy môùi trong coâng vieäc cuûa hoï, ñoàng thôøi laø cô sôû ñeå phaùt huy tính saùng taïo trong coâng vieäc. Ñieàu naøy seõ coù lôïi theá toát trong coâng taùc quaûn trò. Baûng 2.8. Thoáng keâ trình ñoä chuyeân moân cuûa CVN coâng ty naêm 2009 Trình ñoä chuyeân moân Soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân Tyû leä % Kyõ sö 13 7,74% Ñaïi hoïc 22 13,09% Cao ñaúng-trung caáp 12 7,14% Coâng nhaân laønh ngheà 57 33,93% Coâng nhaân chöa qua ñaøo taïo 45 26,78% khaùc 19 11,31% Toång coäng 168 100% Nguoàn: Phoøng toå chöùc nhaân söï coâng ty Töø nguoàn lao ñoäng saün coù vôùi ña soá ñöôïc ñaøo taïo cô baûn taïi caùc tröôøng chuyeân ngaønh, cuøng vôùi söï phaân coâng töông ñoái phuø hôïp, löïc löôïng lao ñoäng ñöôïc phaân boå goàm caû lao ñoäng giaùn tieáp vaø coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. Vôùi toång soá caùn boä coâng nhaân vieân laø 168 ngöôøi, trong ñoù soá caùn boä coâng nhaân vieân coù trình ñoä Ñaïi hoïc laø 22 ngöôøi chieám 13,09%, Cao ñaúng-Trung caáp laø 12 chieám 7,14% vaø Kyõ sö chieám 7,74%, coøn laïi laø coâng nhaân laønh ngheà, coâng nhaân chöa qua ñaøo taïo, khaùc (nhaân vieân laùi xe, baûo veä, nhaân vieân vaän chuyeån…). Tyû leä caùn boä coâng nhaân vieân coù trình ñoä ñöôïc ñaøo taïo qua tröôøng lôùp coù theå noùi laø khaù cao. Ñoù cuõng laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa coâng ty. Soá coâng nhaân vieân Ñaïi hoïc ñöôïc taäp trung chuû yeáu cuûa vaên phoøng coâng ty, ñieàu naøy seõ daãn ñeán treân leäch chung veà trình ñoä, theâm vaøo ñoù moät soá coâng nhaân vieân khoâng phuø hôïp vôùi chuyeân ngaønh ñöôïc ñaøo taïo vaø ñöôïc nhaän vaøo laøm vieäc do quen bieát cuõng laø ñieàu khoù khaên cho coâng ty trong vieäc phaân boå lao ñoäng. 2.7.2.3. Veà duy trì nguoàn nhaân löïc Vieäc duy trì nguoàn nhaân löïc nhaèm khuyeán khích caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty gia taêng hieäu quaû ñoùng goùp, doanh nghieäp kích thích, ñoäng vieân cho vieäc thöôûng haøng kyø, thöôûng ñoät xuaát cho caù nhaân vaø taäp theå. Ñoái vôùi coâng nhaân vieân coù thaønh tích ñaëc bieät cuõng ñöôïc coâng ty khen thöôûng ngay, kòp thôøi. Vôùi ñieåm naøy, coâng ty ñaõ khuyeán khích nhaân vieân cuûa mình tích cöïc hôn trong coâng taùc, chòu khoù tìm toøi, suy nghó trong saûn xuaát kinh doanh, caûi tieán saùng kieán, khoa hoïc kyõ thuaät nhaèm mang laïi lôïi nhuaän cao. Haøng naêm, coâng ty caên cöù vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, möùc ñoä hoaøn thaønh nhieäm vuï vaø chæ tieâu cô baûn ñeå coâng ty xeùt thöôûng cho caùc boä phaän vaø ñôn vò tröïc thuoäc doanh nghieäp. Doanh nghieäp ñöôïc khen thöôûng laø caù nhaân ñaït lao ñoäng gioûi, taäp theå lao ñoäng gioûi… Ñeå khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi coâng ty, coâng ty coù nhöõng chính saùch, cheá ñoä ñöôïc thaûo luaän thoáng nhaát trong Ñaïi Hoäi coâng nhaân vieân chöùc thoâng qua thoûa öôùc lao ñoäng nhö sau: Caùn boä coâng nhaân vieân keát hoân ñöôïc taëng 1.000.000 ñoàng (ñoái vôùi coâng nhaân vieân kyù hôïp ñoàng moät naêm trôû leân). Toå chöùc thaêm hoûi Caùn boä höu trí, Meï Vieät Nam Anh Huøng, Gia ñình chính saùch nhaân dòp leã teát . - Caùn boä höu trí : 500.000ñ - Meï Vieät Nam : 500.000ñ - Nhaân vieân Höu trí : 200.000ñ - Gia ñình Lieät só : 200.000ñ Coâng ty thöïc hieän toát qui cheá daân chuû trong doanh nghieäp, haøng naêm coâng ty ñeàu toå chöùc toát Ñaïi hoäi Coâng ty luoân quan taâm ñeán moâi tröôøng laøm vieäc, an toaøn lao ñoäng, phoøng choùng chaùy noå, baûo veä traät töï an toaøn cô quan. Coâng ty coù chính saùch löông, thöôûng ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nhaân vieân gioûi vaø nhieàu kinh nghieäp trong caùc lónh vöïc lieân quan, coù saùng kieán, caûi tieán kyõ thuaät nhaèm ñem laïi tieát kieäm chi phí vaø gia taêng lôïi nhuaän cho coâng ty, moät maët ñeå giöõ chaân nhaân vieân laâu daøi, maët khaùc ñeå “ chieàu hieàn ñaõi só ”, thu huùt nhaân löïc gioûi töø nhieàu nguoàn khaùc nhau veà laøm vieäc cho coâng ty. a. Thöïc traïng coâng taùc ñaùnh giaù thaønh tích coâng vieäc Haøng naêm doanh nghieäp tieán haønh ñaùnh giaù thaønh tích coâng vieäc cuûa toaøn theå nhaân vieân vôùi muïc ñích cung caáp thoâng tin phaûn hoài cho nhaân vieân bieát möùc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình so vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc giao, giuùp coâng nhaân vieân söûa chöõa nhöõng sai laàm trong naêm, cung caáp caùc thoâng tin laøm cô sôû cho coâng vieäc ñaøo taïo trong naêm sau, ñoàng thôøi traû löông, taêng löông, khen thöôûng cho coâng nhaân vieân hôïp lyù hôn. Tuy nhieân traûi qua caùc naêm thöïc hieän chöông trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng vieäc, coâng ty vaãn chöa ñaït ñöôïc nhöõng mong muoán treân do söï thieáu ñaàu tö vaøo vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån ñanh giaù, caùc caáp quaûn trò tieán haønh ñaùnh giaù coâng nhaân vieân cuûa mình theo loái caøo baèng, caû neå do ñoù cuõng gaây nhieàu trac8c1 trôû cho doanh nghieäp. b. Thöïc traïng traû coâng lao ñoäng vaø khen thöôûng Chính saùch tieàn löông cuûa doanh nghieäp ñöôïc nghieân cöùu theo giaù caû, möùc sinh hoaït theo thò tröôøng lao ñoäng hieän nay. Hieän taïi doanh nghieäp chia caùc coâng vieäc thaønh vò trí khaùc nhau ñeå xaây döïng heä thoáng löông trong doanh nghieäp. Moãi vò trí ñeàu coù möùc löông khaùc nhau, ôû cuøng moät vò trí ngang nhau, cuøng laøm moät coâng vieäc nhö nhau vôùi khaû naêng cuûa töøng nhaân vieân töông ñöông vôùi nhau xeáp chung vaøo moät möùc löông. Tieán trình taêng löông ñöôïc qui ñònh roõ trong 02 naêm coâng nhaân vieân chöa coù baèng ñaïi hoïc, khoâng bò kyû luaät seõ taêng 01 baäc löông. Rieâng vôùi baäc ñaïi hoïc neáu hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, khoâng bò kyû luaät sau 03 naêm seõ taêng baäc löông. Khi tieán haønh naâng baäc löông, doanh nghieäp caên cöù vaøo caùc qui ñònh ñeå taêng baäc löông, nhöng coù nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät ñeå ñoäng vieân caùc nhaân vieân hoaøn thaønh xuaát saéc coâng vieäc hoaëc tieáp tuïc hoïc taäp ñeå naâng cao kieán thöùc. Vôùi thang baäc löông hieän nay doanh nghieäp ñang thöïc hieän xaây döïng naêm 2004 nhöng ñeán nay tình hình kinh teá ñaõ bieán ñoäng thay ñoåi khaù nhieàu do ñoù ban Giaùm ñoác coâng ty thöïc hieân taêng theâm thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân baèng caùch theâm phuï caáp sinh hoaït haøng thaùng tuøy theo tình hình saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Baûng 2.9. Cô caáu tieàn löông thu nhaäp cuûa CNV naêm 2008, 2009 Naêm 2008 2009 So saùnh 2008 – 2009 Taêng, giaûm Tyû leä % Toång quyõ löông 2.912.858.028 3.908.631.008 995.772.980 25,48% Toång soá lao ñoäng 144 159 15 9,43% Tieàn löông bình quaân 1.835.406 2.052.809 217.403 10,59% Tieàn löông cao nhaát 10.000.000 12.000.000 2.000.000 16,66% Tieàn löông thaáp nhaát 1.200.000 1.320.000 120.000 9,09% Nguoàn : Phoøng toå chöùc nhaân söï coâng ty Cô caáu tieàn löông cho thaáy, löông bình quaân cuûa coâng nhaân vieân ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän vaø naâng leân. Naêm 2009 so vôùi naêm 2008 tieàn löông taêng 217.403 ñ do coâng ty ñaõ oån ñònh vaø böôùc vaøo saûn xuaát theo daây chuyeàn saûn xuaát môùi. Taêng naêng suaát lao ñoäng vaø chi phí saûn xuaát giaûm neân lôïi nhuaän taêng theo. Löông cuûa coâng ty oån ñònh vaø naâng cao, ñieàu naøy laø nguoàn ñoäng vieân cho taát caû caùc coâng nhaân vieân trong coâng ty vaø tieàn löông ôû ñaây laø khoaûn thu nhaäp sau khi coâng ty ñaõ khaáu tröø BHXH, BHYT vaø thueá thu nhaäp caù nhaân (neáu coù). Quyõ löông cuûa coâng ty ñöôïc xaây döïng treân keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Muïc tieâu traû löông cuûa coâng ty laø luoân kích thích coâng nhaân vieân laøm vieäc oån ñònh, phaùt huy khaû naêng, naêng löïc saún coù. Khi ngöôøi lao ñoäng khoâng coøn laøm vieäc ôû coâng ty thì ñöôïc höôûng ½ thaùng löông (moät naêm laøm vieäc), ñoùng BHXH cho moät naêm laøm vieäc cuûa hoï. Ñaây laø khoaûn trôï caáp thoâi vieäc coâng ty daønh cho nhöõng ngöôøi xin nghæ vieäc. Taát caû coâng nhaân vieân cuûa coâng ty ñeàu ñöôïc hoã trôï tieàn côm tröa laø 10.000 ñoàng. Ngoaøi ra, coâng ty coøn aùp duïng coâng taùc traû löông cho nhaân vieân, coâng ty ñaõ thöïc hieän theo ñuùng yeâu caàu cuûa phaùp luaät nhö: thôøi gian laøm vieäc, phuï caáp taêng ca, phuï caáp laøm ñeâm vaø caû ngaøy chuû nhaät. Coâng ty coøn trôï caáp haøng thaùng tieàn chi phí ñi laïi nhö: tieàn xaêng 70.000ñoàng/thaùng, tieàn ñieän thoaïi 100.000ñoàng/thaùng. - Caùc ñoái töôïng ñöôïc doanh nghieäp tính löông: + Phoøng keá hoaïch kinh doanh + Phoøng taøi chính keá toaùn + Phoøng toå chöùc nhaân söï + Phoøng kyõ thuaät + Xí nghieäp ñoâ thaønh 1 + Xí nghieäp ñoâ thaønh 2 + Xöôûng khuoân - Hình thöùc tính löông: Hieän nay doanh nghieäp chæ söû duïng moät hình thöùc tính löông cho taát caû caùc coâng nhaân vieân trong toaøn boä doanh nghieäp laø hình thöùc tính löông theo thôøi gian. Hình thöùc naøy töông ñoái ñôn giaûn goàm coù: löông cô baûn, löông ngaøy vaø löông giôø. Löông CB.CNV = Löông toái thieåu x Heä soá ngaøy coâng x Heä soá hoaøn thaønh coâng vieäc x Heä soá traùch nhieäm x Heä soá thaâm nieân Trong ñoù: Möùc löông cô baûn = Möùc löông ghi trong hôïp ñoàng - Caùc hình thöùc traû löông: Vieäc traû löông ñöôïc thöïc hieän moãi thaùng vaø coù nhaän xeùt cuï theå töøng thaùng, moãi coâng nhaân vieân ñöôïc chi öùng tröôùc vaø cuoái kyø seõ ñöôïc khaáu tröø ngöôïc laïi phaàn löông ñaõ taïm öùng. - Ñoái vôùi chöùc danh thì coâng nhaân vieân ñöôïc höôûng theo heä soá: + Toång Giaùm Ñoác: heä soá 5,65 + Giaùm Ñoác Boä Phaän: heä soá 4,00 + Tröôûng phoøng keá hoaïch kinh doanh: heä soá 4,33 + Tröôûng phoøng keá toaùn : heä soá 4,66 + TP toå chöùc nhaân söï : heä soá 4,66 + TP kyõ thuaät : heä soá 4,00 + Giaùm Ñoác Xí Nghieâp Ñoâ Thaønh I: heä soá 4,00 + Giaùm Ñoác Xí Nghieäp Ñoâ Thaønh II : heä soá 4,00 + Giaùm Ñoác Xöôûng Khuoân : heä soá 4,00 + Phoù phoøng keá hoaïch kinh Doanh : heä soá 3,58 + Phoù phoøng keá toaùn: heä soá 3,58 + Kyõ Sö : heä soá 1,76 + Nhaân vieân nghieäp vuï : heä soá 1,72 + Taïp vuï : heä soá 1,09 Vôùi caùch tính naøy seõ phaùt huy khaû naêng lao ñoäng cuûa coâng nhaân vieân vaø yù thöùc toå chöùc chaáp haønh kyû luaät cuõng töï hoïc ñeå naâng cao tay ngheà. 2.8. Ñaùnh giaù chung 2.8.1. Veà tuyeån duïng Vieäc tuyeån duïng thoâng qua caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty seõ taïo neân moái quan heä thaân thieát hôn giöõa coâng ty vaø nhaân vieân. Thoâng qua ñoù coâng taùc tuyeån duïng seõ ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian vaø chi phí thaáp hôn. Quaù trình tuyeån duïng cuõng ñôn giaûn khoâng phöùc taïp röôøm raø giuùp cho vieäc tuyeån duïng dieån ra trong thôøi gian ngaén vaø taïo söï deå daøng vôùi caùc öùng vieân ñaõ ñaït ñuû caùc tieâu chuaån ñeå kòp thôøi cung caáp lao ñoäng cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Ñeå thöïc hieän toát vai troø, phoøng toå chöùc ñaõ tieán haønh phaân tích coâng vieäc cuûa taát caû caùc boä phaän trong coâng ty, töø ñoù xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn tieâu chuaån coâng vieäc giuùp cho ban Giaùm ñoác cuõng nhö phoøng toå chöùc nhaân söï hôïp lyù, hieäu quaû cao daãn ñeán khoâng coù tình trang dö thöøa, hay thieáu nhaân söï hoaëc boá trí nhaân söï khoâng ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc vaø traû löông cho coâng nhaân vieân ñuùng theo khaû naêng laøm vieäc cuûa hoï. 2.8.2. Veà ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Trong suoát thôøi gian qua, maët duø coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån ñöôïc coâng ty quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc nhöng thöïc teá chöa ñaït hieäu quaû cao, coâng taùc toå chöùc coøn loûng leûo chöa coù bieân phaùp cheá taøi ñoái vôùi coâng nhaân vieân khoâng tham gia khoùa ñaøo taïo hoaëc chöa tích cöïc trong hoïc taäp, cuï theå hình thöùc ñaøo taïo taïi choã. Ngoaøi ra, vieäc cöû ngöôøi ñi ñaøo taïo chöa ñuùng ngöôøi, chöa ñuùng muïc ñích vaø chöa ñuùng thôøi ñieåm daãn ñeán vieäc laõng phí veà thôøi gian vaø tieàn baïc, lyù do trong coâng taùc ñaøo taïo chöa ñaït hieäu quaû cao vì chöa thöïc hieän ñuùng qui trình, coøn caû neå trong coâng taùc tuyeån choïn. Maëc duø coâng ty ñaõ coù keá hoaïch ñaøo taïo töøng naêm nhöng nhieàu khoùa ñaøo taïo khoâng ñöôïc thöïc hieän, vì nhaân vieân caûm thaáy khoâng caàn thieát hoaëc hoï chöa hieåu heát yù nghóa, muïc tieâu cuûa coâng taùc ñaøo taïo, do ñoù caùc hoïc vieân lónh hoäi caùc kieán thöùc, kyõ naêng raát toát nhöng khoâng aùp duïng ñöôïc nhöõng gì ñaõ hoïc vaøo trong coâng vieäc. Trong khaâu chuaån bò nhaân söï cho khoùa hoïc chöa nghieân cöùu kyõ, maëc duø coù keá hoaïch cöû nhaân vieân ñi ñaøo taïo trong naêm, nhöng nhaân vieân ñoù khoâng tham döï ñöôïc, khieán cho coâng taùc ñaøo taïo khoâng ñaït hieäu quaû cao, chæ ñaït 70% - 80%. Trong quaù trình ñaøo taïo coâng taùc kieåm tra, ñaùnh giaù toång keát cho töøng khoùa ñaøo taïo coâng ty chöa thöïc hieän toát, phoøng toå chöùc nhaân söï môùi thöïc hieän ñöôïc toå chöùc khoùa hoïc chöù chöa taäp trung vaøo phöông phaùp, hình thöùc ñaøo taïo. 2.8.3. Veà thaønh tích coâng vieäc Laøm cho nhaân vieân tin raèng vieäc ñanh giaù laø coâng baèng, khuyeán khích hoï chuû ñoäng tham gia. Ñònh kyø ñaùnh giaù: neáu nhaân vieân toát, hoï ñöôïc kích thích haêng say hôn, neáu nhaân vieân khoâng toát hoï seõ coá gaén hoaøn thieän baûn thaân. Giöõa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân caàn coù söï nhaát trí veà nhöõng yeâu caàu, traùch nhieäm, tieâu chuaån trong thöïc hieän coâng vieäc. 2.8.4. Traû coâng lao ñoäng vaø khen thöôûng Qua thu thaäp caùc thoâng tin veà vieäc traû löông cho coâng nhaân vieân cuûa coâng ty trong thôøi gian nhö sau: Coâng ty ñang aùp duïng hình thöùc traû löông: thôøi gian cho coâng nhaân vieân. Coâng taùc traû löông cho coâng nhaân vieân, coâng ty ñaõ thöïc hieän ñuùng yeâu caàu cuûa phaùp luaät nhö: Qui ñònh veà löông toái thieåu, thôøi gian laøm vieäc, phuï caáp taêng ca, phuï caáp troäi ca, laøm vieäc trong ngaøy leã, ngaøy chuû nhaät, ñieàu kieän laøm vieäc caùc khoaûn phuï caáp khaùc trong löông, BHXH, BHYT, oám ñau, thai saûn, tai naïn lao ñoäng. Caùc boä phaän chuyeân moân, coù taàm quan troïng, yeâu caàu coâng vieäc phöùc taïp, coâng ty traû löông chöa ñaùp öùng ñöôïc yeáu toá thu huùt nhaân vieân, chöa theå hieän tính coâng baèng trong noäi boä coâng ty. Coâng ty ñaõ xaây döïng ñöôïc baûng thang, baäc löông vaø xaây döïng caùc qui cheá tieàn löông nhö xeáp löông, haï baäc löông … Noùi chung, coâng taùc quaûn trò löông cuûa coâng ty ñaõ thöïc hieän khaù toát nhöng chöa chuù yù ñeán yeáu toá nhaân vieân coù thaâm nieân, coù hoïc vaán cao, coù khaû naêng hoaøn thaønh coâng vieäc toát neân chöa kích thích nhaân vieân vaø khoâng thu huùt ñöôïc, cuõng nhö chöa duy trì ñöôïc nhaân vieân gioûi. Möùc löông coâng ty ñang thöïc hieân cho coâng nhaân vieân khaù cao so vôùi caùc coâng ty cuøng ngaønh giuùp cho nhaân vieân an taâm laøm vieäc nhöng vaãn coøn haïn cheá nhaát ñònh daãn ñeán coâng nhaân vieân chöa laøm vieäc heát mình vaãn ñöôïc ñöôïc höôûng löông nhö nhöõng nhaân vieân nhieät tình, naêng ñoäng. Coâng ty coù nhöõng qui ñònh veà hình thöùc khen thöôûng cho caùc caù nhaân vaø taäp theå trong naêm vaø caùc ngaøy leã theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc. Ngoaøi ra, ñoái vôùi coâng nhaân vieân coù thaønh tích ñaëc bieät cuõng ñöôïc coâng ty khen thöôûng kòp thôøi ñeå khuyeán kích tinh thaàn laøm vieäc cuûa coâng nhaân vieân. Caùc hình thöùc thöôûng: haøng naêm caên cöù vaøo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, möùc ñoä hoaøn thaønh nhieäm vuï laø chæ tieâu cô baûn ñeå coâng ty xeùt khen thöôûng cho caùc boä phaän vaø caù nhaân. Möùc khen thöôûng phuï thuoäc vaøo nguoàn quyõ khen thöôûng trích ra töø lôïi nhuaän cuûa coâng ty. CHÖÔNG 3: BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ ÑOÂ THAØNH 3.1. ÑÒNH HÖÔÙNG COÂNG TY TRONG THÔØI GIAN TÔÙI: Caùc ñònh höôùng chung cuûa toå chöùc trong coâng ty: Naém baét chuû tröông cuûa Ñaûng, Nhaø Nöôùc vaø Chính Phuû ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá tö nhaân, tieáp tuïc ñaàu tö ñeå ñöa coâng ty phaùt trieån beàn vöõng, tuaân thuû phaùp luaät, tích cöïc ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, goùp phaàn ñoùng goùp cho söï phaùt trieån coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñaûm baûo toác ñoä doanh thu ñaït töø 25% ñeán 35%. Ña daïng hoùa maãu maõ saûn phaåm, taïo ra nhieàu saûn phaåm chuû löïc, ñaûm baûo chaát löôïng, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Phaùt trieån vaø naâng cao giaù trò thöông hieäu coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh trôû thaønh moät thöông hieäu maïnh trong nöôùc maø coøn ôû caùc thò tröôøng hieän coù ôû nöôùc ngoaøi nhö: Myõ, Nhaät, Asean… vaø moät soá thò tröôøng seõ khai thaùc ôû Chaâu AÂu, Trung Ñoâng… Hieän ñaïi hoùa baèng vieäc taùi caáu truùc boä maùy phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, thu huùt chaát xaùm trong vaø ngoaøi nöôùc, tin hoïc hoùa öùng duïng caùc phaàn meàm quaûn lyù vaø saûn xuaát, naâng cao hieäu quaû vieäc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng tieâu chuaån theo caùc ISO vaø caùc heä thoáng quaûn lyù tieân tieán nhaát. Khoâng ngöøng caûi tieán ñieàu kieän laøm vieäc vaø caùc cheá ñoä phuùc lôïi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, xaây döïng ñaïi gia ñình Ñoâ Thaønh, chia seû lôïi nhuaän vôùi nhöõng ngöôøi coù quaù trình laøm vieäc vaø ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa coâng ty qua caùc keá hoaïch thöôøng hoaëc baùn coå phaàn cho CB.CNV. Vun ñaáp vaø phaùt trieån caùc moái quan heä hôïp taùc vôùi caùc nhaø phaân phoái, ñaïi lyù, khaùch haøng treân cô sôû thöông hieäu vaø cuøng chia seõ lôïi ích. Taêng cöôøng môû roäng caùc moái quan heä lieân doanh, lieân keát ngoaøi nöôùc nhaèm môû roäng hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc thoâng qua caùc ñoái taùc treân toaøn caàu. Ñaàu tö môû roäng daây chuyeàn saûn xuaát caùc saûn phaåm chai PET, naâng saûn löôïng saûn xuaát töø 30 trieäu chai/ naêm leân 50 trieäu chai/ naêm. Ñaàu tö thieát bò eùp, thieát bò laøm khuoân chính xaùc phuïc vuï cho chöông trình xuaát khaåu. 3.2. CAÙC GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: 3.2.1. Giaûi phaùp 1: Coâng taùc tuyeån duïng Coâng ty cho raèng, yeáu toá con ngöôøi laø nguoàn löïc quan troïng quyeát ñònh hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cua doanh nghieäp, do ñoù tuyeån duïng laø quaù trình doanh nghieäp tìm kieám vaø löïa choïn ñuùng ngöôøi ñeå thoûa maõn nhu caàu lao ñoäng vaø boå sung cho löïc löôïng lao ñoäng hieän coù. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø phaûi tuyeån ñöôïc nhaân vieân môùi, coù kieán thöùc, kyõ naêng, naêng löïc vaø ñoäng cô phuø hôïp vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa coâng vieäc vaø caùc muïc tieâu laâu daøi cuûa doanh nghieäp. Ñeå tuyeån ñöôïc nhaân vieân coù chaát löôïng cao thì ban Giaùm ñoác caàn laäp moät Hoäi Ñoàng tuyeån duïng vaø chòu traùch nhieäm veà vieäc quyeát ñònh naøy. Hoäi ñoàng chæ tuyeån ngöôøi ñaït tieâu chuaån do coâng ty ñeà ra vaø vöôït qua caùc cuoäc phoûng vaán cuûa Hoäi ñoàng, khoâng tuyeån duïng caùc öùng vieân khoâng ñaït yeâu caàu cho du quen bieát vôùi caáp treân hay laø söï nhôø vaû cuûa caùc nhaân vieân khaùc. Soaïn thaûo boå sung caùc chính saùch, qui cheá veà tuyeån duïng nhö: Tieâu chuaån, thuû tuïc tuyeån duïng, qui ñònh veà thôøi gian taäp söï, giôø laøm vieäc, ngaøy nghæ trong tuaàn, nghæ leã, nghæ oám, nghæ vieäc rieâng khoâng höôûng löông, thuyeân chuyeån, cho nghæ vieäc vaø tuyeån laïi nhöõng nhaân vieân cuû cuûa coâng ty. Coâng taùc tuyeån choïn nhaân vieân môùi caàn thöïc hieân ñuùng qui trình sau: Nhaän hoà sô – Nghieân cöùu vaø phaân loaïi hoà sô – tieáp xuùc sô boä – Thaåm tra – traéc nghieäm phoûng vaán – Thöû vieäc. 3.2.2. Giaûi phaùp 2: Caàn xaùc ñònh laïi coâng taùc ñaøo taïo Ban Giaùm ñoác coâng ty raát coi trong coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân, coâng taùc ñaøo taïo taïi coâng ty chi phí ñaøo taïo cao nhöng hieäu quaû chæ ñaït möùc tung bình. Muoán thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo ñaït hieäu quaû cao, coâng ty caàn ñöa ra muïc tieâu roõ raøng, cuï theå vaø phaûi kieåm tra thöôøng xuyeân töøng giai ñoaïn ñaøo taïo baèng vieäc traû lôøi caùc caâu hoûi sau: + Muïc tieâu cuûa caùc khoùa ñaøo taïo laø gì ? + Ai caàn ñöôïc ñaøo taïo ? + Coâng ty caàn aùp duïng phöông phaùp, hình thöùc ñaøo taïo naøo ? + Ai thöïc hieän, thöïc hieän nhö theá naøo ? + Caùc keá hoaïch kieåm tra töøng giai ñoaïn nhö theá naøo ? + Ñieàu chình, caûi tieán quaù trình, hình thöùc ñaøo taïo nhö theá naøo ? - Cuï theå coâng ty caàn xaùc ñònh noäi dung ñaøo taïo nhö: + Höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân môùi. + Ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc cho caùc caáp quaûn lyù. + Ngheä thuaät laõnh ñaïo. + Kyõ naêng giao tieáp. + Kyõ naêng baùn haøng. + Kyõ naêng laéng nghe. + Kieán thöùc veà saûn phaåm coâng ty saûn xuaát vaø kinh doanh. + Kyõ naêng thöông thaûo. + Marketing. + Coâng taùc hoaïch ñònh. + Caùc hình thöùc ñaøo taïo. + Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc: Ñaây laø hình thöùc ñaøo taïo ít toán keùm nhöng hieäu quaû cao, nhaèm thöïc hieän coâng vieäc haøng ngaøy ngay trong quaù trình laøm vieäc theo kieåu vöøa laøm vöøa hoïc, ngöôøi coù chuyeân moân cao, giuùp ngöôøi môùi vaøo laøm vieäc, quaù trình dieãn ra nhö sau: + Giaûi thích cho nhaân vieân môùi veà toaøn boä coâng vieäc. + Thao taùc maãu, caùch thöùc laøm vieäc. + Kieåm tra coâng vieäc, höôùng daãn giaûi thích cho nhaân vieân laøm vieäc toát hôn. - Ñaøo taïo theo phöông phaùp cöû ñi hoïc: Coâng ty neân quan taâm hôn ñeán vieäc cöû caùn boä, coâng nhaân vieân ñi hoïc vaø keát quaû hoïc taäp cuûa hoï. Trong thöïc teá hieän nay, coâng ty cuõng ñaõ cöû coâng nhaân vieân tham gia nhieàu lôùp hoïc, taäp huaán ngaén haïn, vôùi thôøi löôïng hoïc ngaén haïn seõ khoù cho nhaân vieân coù theå lónh hoäi heát caùc kieán thöùc ñöôïc truyeàn ñaït. Do ñoù coâng ty coù theå taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân tham döï caùc khoùa hoïc daøi ngaøy vaø chuyeån saâu veà nghieäp vuï. - Ñaøo taïo taïi chöùc: Aùp duïng vôùi nhöõng ñoái töôïng coâng ty seõ saép xeáp vaøo caùc caáp quaûn lyù trong töông lai. - Môû lôùp taïi coâng ty: Toå chöùc hoïc theo hình thöùc naøy thöôøng raát hieäu quaû, hoïc vieân vöøa naém lyù thuyeát, thöïc haønh ngay taïi doanh nghieäp, thôøi gian ñaøo taïo ngaén, chi phí thaáp. Coâng ty cuõng neân khuyeán khích nhaân vieân tham gia caùc chöông trình töï hoïc ngoaøi giôø vôùi caùc hình thöùc hoã trôï thích hôïp. Theâm vaøo ñoù, coâng ty caàn quan taâm hôn ñeán taùc phong cuûa coâng nhaân vieân. Caàn giuùp cho nhaân vieân bieát quyù troïng thôøi gian laøm vieâc, traùch nhieäm goùp phaàn vaø phaùt trieån doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù coâng ty caàn phaûi coù caùc chính saùch khích leä ñoäng vieân trong hoïc taäp, chính saùch ñaùnh giaù phaûn öùng cuûa caùc hoïc vieân sau khi ñaøo taïo, ñaùnh giaù hieäu quaû hoïc taäp cuûa nhaân vieân qua coâng vieäc thöïc teá, qua heä thoáng caâu hoûi lieân quan ñeán kieán thöùc ñöôïc ñaøo taïo, möùc ñoä vaän duïng kyõ naêng vaøo thöïc tieãn. 3.2.3. Giaûi phaùp 3: Caàn boå sung coâng taùc ñaùnh giaù thaønh tích Ñeå coâng taùc ñaùnh giaù thaønh tích coâng vieäc cuûa coâng nhaân vieân coù hieäu quaû, khoa hoïc, coâng baèng vaø chính xaùc caàn thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp sau: Caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù coâng vieäc töø quaù trình phaân tích coâng vieäc vaø ñöôïc moâ taû trong baûn moâ taû coâng vieäc. Caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc möùc chuaån ñaùnh giaù, möùc ñoä hoaøn thaønh coâng taùc theo qui ñònh cuûa coâng ty. Möùc chuaån naøy ñöôïc coâng khai phoå bieán trong toaøn coâng ty vaø ñöôïc ñieàu chænh vaø söûa ñoåi phuø hôïp vôùi töøng thôøi ñieåm, töøng muïc tieâu cuûa coâng ty. Caàn trang bò kieán thöùc, huaán luyeän, tuyeân truyeàn muïc ñích vaø phöông phaùp ñaùnh giaù ñoái vôùi moïi caáp quaûn tri vaø taát caû caùc coâng nhaân vieân. 3.2.4. Giaûi phaùp 4: Veà thaêng tieán Vaán ñeà thaêng tieán laø moät ñoäng löïc thuùc nay nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû naêng ñoäng vaø saùng taïo. Coâng ty neân ñaët ra cheá ñoä thaêng tieán roõ raøng nhaèm thuùc ñaåy, kích thích nhaân vieân naâng cao trình ñoä vaø ghi nhaän kòp thôøi söï ñoùng goùp, noå löïc cuûa caùc caù nhaân trong toå chöùc. Coâng ty chæ neân ñaët vaán ñeà thaêng tieán khi trình ñoä chuyeân moân, naêng löïc coâng taùc cuûa ngöôøi ñöôïc tieán cöû ñaõ ñöôïc naâng cao töông xöùng vôùi coâng vieäc thaêng tieán. Khoâng neân chæ döïa vaøo thaâm nieân hoaëc thaønh tích cuûa nhaân vieân. Hình thöùc thaêng tieán coù theå laø: Boå nhieäm vaøo vò trí töông xöùng vôùi trình ñoä vaø naêng löïc coâng taùc cuûa nhaân vieân. Thuyeân chuyeån coâng taùc môùi vôùi yeâu caàu môùi, nhieäm vuï môùi vaø traùch nhieäm cao ñoøi hoûi phaûi coù tính ñoäc laäp trong coâng vieäc. Thaêng tieán laø moät trong nhöõng yeáu toá ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû coâng taùc cuûa töøng caù nhaân vaø ñeà ra caùc hình thöùc thöôûng xöùng ñaùng vôùi coâng söùc ñoùng goùp cuûa töøng caù nhaân ñoái vôùi coâng ty. Coù chính saùch thaêng tieán vôùi baát kyø nhaân vieân naøo cuûa coâng ty cuõng muoán phaùt huy khaû naêng, tìm toøi hoïc hoûi, ñöa ra nhöõng kieán nghò môùi ñem laïi hieäu quaû kinh doanh cao. Maëc khaùc, taïo cho caùc nhaân vieân trong coâng ty luoân phaán ñaáu ñi leân. 3.2.5. Giaûi phaùp 5: Caàn hoaøn thieän heä thoáng tieàn löông, tieàn thöôûng - Veà tieàn löông: Heä thoáng baûn löông cuûa coâng ty Ñoâ thaønh ñang thöïc hieän caùc yeáu toá khuyeán khích, thuùc ñaåy, ñoäng vieân coâng nhaân vieân trong coâng ty laøm vieäc coù hieäu quaû coøn raát thaáp vaø khoâng phuø hôïp vôùi thò tröôøng hieân nay. Ñeå khuyeán khích, thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cuûa nhaân vieân ñaït hieäu quaû cao hôn, coâng ty caàn thöïc hieän caûi tieán heä thoáng tieàn löông qua caùc böôùc sau: Raø soaùt laïi caùc möùc löông coâng ty ñang traû cho caù nhaân, töøng boä phaän trong coâng ty ñeå töø ñoù coù caùi nhìn toång quaùt veà heä thoáng löông boång hieän nay. Tieán haønh xem xeùt, phaân tích ñaùnh giaù töøng boä phaän trong coâng ty theo baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieåu chuaån coâng vieäc. Sau khi phaân tích caùc vò trí, chöùc danh caàn thieát laäp caùc thang ñieåm ñanh giaù nhaèm xaây döïng töøng nhoùm chöùc danh gioáng nhau, coù taàm quan troïng ngang nhau, möùc ñoä phöùc taïp vaø yeâu caàu coâng vieäc nhö nhau. Xaây döïng khung löông, baäc löông cho töøng nhoùm caùc chöùc danh coâng vieäc treân cô sôû tham khaûo giaù thò tröôøng lao ñoäng trong nöôùc, cuï theå caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh ngheà. Phaân boå caùc möùc löông cho töøng nhoùm caùc vò trí chöùc danh trong doanh nghieäp. Maëc duø coâng ty ñaõ öùng ñònh möùc thang löông, xaùc ñònh möùc phuï caáp vaø ñoái chieáu vôùi möùc löông hieän haønh, cô caáu löông khoâng theå giöû ôû möùc löông ñöùng yeân ñöôïc. Cô caáu naøy caàn phaûi ñieàu chænh theo möùc ñoâ kinh doanh, theo möùc thaêng traàm vaø xu höôùng kinh teá, nhaát laø khi caùc söï thay ñoåi, bieán chuyeån naøy maïnh vaø ñoät ngoät. Vì vaäy ban giaùm ñoác caàn ñieàu chænh laïi möùc löông cho hôïp lyù hôn. Heä thoáng tieàn löông, tieàn coâng nhaát quaùn trong coâng ty laø moät boä phaän then choát cho vieäc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc coâng baèng vaø thoáng nhaát. Heä thoáng tieàn löông, tieàn coâng coù taùc duïng kích thích ngöôøi lao ñoäng. Do vaäy, coâng ty caàn xem xeùt caùch phaân chia quyõ löông theo möùc ñoä vaø keát quaû ñoùng goùp taïi doanh nghieäp. Xem caùch traû löông taïi vaên phoøng coâng ty hoaëc caùc xí nghieäp tröïc thuoäc trong phaàn thöïc traïng ta thaáy coøn nhieàu vaán ñeà caàn phaûi xem laïi. Do caùch traû löông chöa kích thích loøng trung thaønh vaø nhieät tình vôùi coâng vieäc taïi coâng ty. Ñeå khaéc phuï khieám khuyeát coù theå khaéc phuïc caùch traû löông taïi caùc xí nghieäp ñeå tham khaûo theâm vaø thöïc hieän caùch tính löông nhö sau: COÂNG THÖÙC : Löông thaùng = möùc löông cô baûn + caùc khoaûn phuï caáp (neáu coù) - Tieàn thöôûng: Kích thích vaät chaát laø moät ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy nhaân vieân laøm vieäc nhieät tình, taän taâm, coù traùch nhieäm vaø phaán ñaáu ñaït naêng suaát cao. Chæ laø moät phaàn thöôûng nhoû cho moät coáng hieán ñoái vôùi coâng ty cuõng laøm cho hoï vui veû, phaán khôûi hôn coù giaù trò veà maët tinh thaàn trong phaàn thöôûng ñoù. Coâng ty neân aùp duïng cheá ñoä tieàn thöôûng theo möùc chung vì nhö vaäy seõ taïo khoâng khí thoaûi maùi trong caùn boä coâng nhaân vieân. Nhö vaäy, vôùi caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát thì heä thoáng traû coâng lao ñoäng nhö caùc vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán nhaân söï nhö: coâng taùc ñaøo taïo, tuyeån duïng, thaêng tieán.. vaø vôùi cô caáu môùi nhö ñaõ trình baøy hy voïng coù tính khuyeán khích cao, seõ laø moät ñoäng löïc maïnh meõ cho caùc thaønh vieân keát hôïp laïi. Taïo thaønh söùc maïnh to lôùn cuøng nhau ñöa coâng ty ñi leân cuøng vôùi neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1. Keát luaän Trong ñoåi môùi neàn kinh teá, söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc vaøo caùc coâng ty ngaøy caøng giaûm daàn, heä thoáng quaûn lyù theo kieåu bao caáp khoâng coøn nöõa. Thay vaøo ñoù laø caùc moâ hình hoaït ñoäng môùi theo ñònh höôùng chung. Vieäc chuyeån ñoåi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty coå phaàn laø moät chuû tröông ñuùng ñaén cuûa nhaø nöôùc. Tuy böôùc ñaàu hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty theo moâ hình coøn gaëp nhieàu khoù khaên nhaát ñònh nhöng nhìn chung caùc coâng ty khi ñöôïc chuyeån ñoåi ñeàu coù nhöõng bieán ñoäng roõ reät veà taát caû moïi maët theo chieàu höôùng toát. Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh laø moät trong soá caùc coâng ty tieân phong thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi naøy cuûa ngaønh nhöïa coâng nghieäp Thaønh phoá. Vôùi ban laõnh ñaïo naêng ñoäng, nhaïy beùn vôùi caùch laøm môùi, tình hình quaûn lyù nhaân söï chaët cheõ, hoaït ñoäng coù hieäu quaû ñaõ mang ñeán cho coâng ty moät saéc thaùi môùi trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ñeå tieáp tuïc phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaõ ñaït ñöôïc sau khi Coå phaàn hoùa, coâng ty caàn phaùt huy theá maïnh cuûa mình treân taát caû moïi maët, ñaëc bieät laø trong quaûn lyù nhaân söï. Döïa treân cô sôû lyù luaän vaø phaân coâng lao ñoäng, nhaø quaûn trò caàn phaân tích coâng vieäc moät caùch khoa hoïc vaø chính xaùc, xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng, söû duïng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc, khen thöôûng kòp thôøi, xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc naêng ñoäng, thoaûi maùi vaø thaân thieän chính laø nhöõng yeáu toá giuùp cho nhaø quaûn trò thaønh coâng trong vieäc quaûn lyù con ngöôøi. Bôûi vì con ngöôøi chính laø yeáu toá ñaàu vaøo quan troïng nhaát cuûa moãi doanh nghieäp. Cho neân, coâng ty cuõng heát söùc chuù troïng, quan taâm ñeán vaán ñeà naøy, nhaèm thuùc ñaåy ngaøy caøng hoaøn thieän mình, baét nhòp cuøng neàn kinh teá thò tröôøng ngaøy caøng soâi ñoäng hieän nay. 2. Kieán nghò 2.1. Ñoái vôùi nhaø nöôùc Ôû nöôùc ta hieän nay, nguoàn nhaân löïc doài giaøu, treû trung nhöng vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc dang laø nhöõng vaán ñeà caàn giaûi quyeát nhö: Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coøn thaáp veà moïi maët, ñoäi nguõ laïo ñoäng khoâng laønh ngheà vaø khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu phaùt trieån khoa hoïc cuõng nhö coâng ngheä môùi. Do ñoù cô caáu ñaøo taïo chöa hôïp lyù, thieáu cô sôû ñònh höông vaø khoâng xuaát phaùt töø nhu caàu lao ñoäng. Ñoàng thôøi, tuoåi treû hieän nay coù xu höôùng phaûi vaøo hoïc moät tröôøng Ñaïi hoïc naøo ñoù chöù chöa coù yù thöùc vaø ñònh höôùng cho mình trôû thaønh moät coâng nhaân laønh ngheà. Töø nhaän ñònh treân, baûn thaân toâi nhaän thaáy Nhaø nöôùc neân coù nhöõng chính saùch giaùo duïc vaø höôùng nghieäp cho hoïc sinh phoå thoâng cuõng nhö phaùt trieån heä thoáng caùc tröôøng trung hoïc ngheà roäng raõi, coù qui moâ, phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, chaát löôïng ñaøo taïo cao, lyù thuyeát gaén chaët vôùi thöïc teá, sao cho heát thôøi gian ñaøo taïo caùc em trôû thaønh coâng nhaân laønh ngheà. Ñoàng thôøi, phaùt trieån heä thoáng ñaøo taïo lieân thoâng giöõa trung hoïc kyõ thuaät ngheà vaø Ñaïi hoïc thöïc haønh. 2.2. Ñoái vôùi coâng ty Ñoâ thaønh Qua thôøi gian ngaén tìm hieåu hoaït ñoäng cuûa coâng ty, toâi ñöôïc xin kieán nghò vôùi ban Giaùm ñoác nhöõng yù kieán sau: 1. Trong vieäc xaây döïng baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty laø moät heä thoáng caùc giaù trò, caùc nieàm tin vaø caùc thoaùi quen ñöôïc chia seõ trong phaïm vi moät toå chöùc, taùc ñoäng vaøo caáu truùc chính quy taïo ra caùc chuaån möïc haønh vi. Thöïc taïi cuûa coâng ty Ñoâ thaønh ñaõ xaây döïng baàu vaên hoùa coâng ty khaù toát nhöng baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty laø baàu khoâng khí kheùp kín. Do ñoù caùc quyeát ñònh ñeàu ñöôïc caáp quaûn trò cao caáp laøm tra, caáp quaûn trò vaø caáp döôùi thieáu tin töôûng laãn nhau, bí maät bao truøm, coâng nhaân vieân khoâng ñöôïc khuyeán khích ñeà ra saùng kieán vaø töï mình giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Coâng nhaân vieân laøm vieäc trong tin thaàn luoân ñoái phoù cho xong vieäc. Do ñoù, baûn thaân toâi kieán nghò cuøng caùc caáp quaûn trò coâng ty Ñoâ thaønh nhö sau: Caàn taïo baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty côûi môû hay thoaùn maø caùc quyeát ñònh thöôøng ñöôïc caùc nhaø quaûn trò caáp thaáp ñeà ra, caáp treân vaø caáp döôùi raát tin töôûng laãn nhau, truyeàn thoáng môû roäng vaø coâng nhaân vieân ñöôïc khuyeán khích ñeà ra saùng kieán vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Ñoàng thôøi baàu khoâng khí môû seõ aûnh höôûng ñeán söï hoaøn thaønh coâng taùc trong khaáp toå chöùc vaø nieàm vui laø aûnh höôûng ñeán söï thoûa maõn cuûa coâng nhaân vieân cuõng nhö aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôøi cuûa coâng ty. Ngoaøi ra baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty tieán trieån vaø hình thaønh töø caùc taám göông cuûa caáp quaûn trò cao caáp, chuû yeáu naåy maàn töø nhöûng gì hoï ñaõ laøm chöù khoâng phaûi nhöõng gì hoï noùi. 2. Ñieàu chænh löông cuûa coâng ty, coù caùc chieán löôïc loâi cuoán vaø giöû ngöôøi taøi vì hieän nay tình hình laïm phaùt vaø giaûm phaùt thöôøng phaù vôõ möùc löông cuûa coâng ty. Ñeå duy trì lôïi töùc cuûa coâng nhaân vieân, coâng ty caàn ñieàu chænh löông theo möùc gia taêng chi phí sinh hoaït ñeå duy trì hieäu naêng lao ñoäng vaø tinh thaàn coâng nhaân vieân. Ngaøy nay giaù trò saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa moät coâng ty phaàn lôùn ñöôïc baét nguoàn töø nhöõng hoaït ñoäng döïa treân kieán thöùc, theá maïnh veà maët kyõ thuaät, dòch vuï khaùch haøng. Vì vaäy caùc coâng ty caàn coù chính saùch ñeå duy trì taêng cöôøng nguoàn goác vaø then choát cuûa kieán thöùc, nhöõng ngöôøi sôû höõu noù. Ñieàu naøy coù nghóa laø loâi cuoán vaø giöõ laïi nhöõng nhaân vieân coù khaû naêng nhaát, taâm huyeát nhaát trong vieäc xaây döïng doanh nghieäp ngaøy caøng phaùt trieån ñeå toàn tai. 3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Traàn Kim Dung (2001), Quaûn trò nguoàn nhaân löïc, NXB Thoáng keâ, TP.HCM. 2. Nguyeãn Thanh Hoäi (2002), Quaûn trò nhaân söï, NXB Thoáng ke.â 3. Nguyeãn Höõu Thaân (2004), Quaûn trò haønh chính vaên phoøng, Taùi baûn laàn thöù 5. 4. Boä Luaät Lao Ñoäng, Nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. 5. Phaïm Phi Yeân, Taäp baøi giaûng Quaûn Trò Nhaân Söï. 6. Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh, Taøi lieäu veà thoûa öôùc Lao ñoäng taäp theå. 7. Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh, Taøi lieäu veà ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoäng cuûa. 8. Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh, Caùc baùo caùo veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 9. Coâng ty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñoâ Thaønh, Taøi lieäu veà baûn caùo baïch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc
  • docDE TAI KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc
  • docMUC LUC KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc