Đề tài Nghiên cứu hấp thụ acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ acid salicylic 40%

Đặt vấn đề Acid salicylic là một trong những hoạt chất được người ta tìm ra từ rất sớm. Acid salicylic gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hoá và các mô. Trong chuyên khoa bỏng, người ta sử dụng chế phẩm thuốc mỡ acid salicylic 40% để làm bong lớp da hoại tử khô. Tuy nhiên, bệnh nhân sử dụng thuốc mỡ này có thể bị ngộ độc. Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu sự hấp thu acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ acid salicylic 40%”. Mục tiêu: 1. Nghiên cứu phương pháp định lượng acid salicylic trong huyết thanh thỏ. 2. Nghiên cứu sự hấp thu acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm.

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu hấp thụ acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ acid salicylic 40%, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé quèc phßng Häc viÖn qu©n y ********* Hoµng viÖt dòng Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn Thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm Cã sö dông thuèc mì acid salicylic 40% ( kho¸ luËn tèt nghiÖp d­îc sÜ ®¹i häc kho¸ 1999 - 2005) C¸n bé h­íng dÉn: TS. NguyÔn ThÞ Léc. N¬i thùc hiÖn: Bé m«n D­îc Häc Qu©n Sù. Bé m«n Sinh lý bÖnh. Thêi gian thùc hiÖn: 7 – 8/2005. ®Æt vÊn ®Ò Acid salicylic lµ mét trong nh÷ng ho¹t chÊt ®­îc ng­êi ta t×m ra tõ rÊt sím. Acid salicylic g©y kÝch øng m¹nh niªm m¹c ®­êng tiªu ho¸ vµ c¸c m«. Trong chuyªn khoa báng, ng­êi ta sö dông chÕ phÈm thuèc mì acid salicylic 40% ®Ó lµm bong líp da ho¹i tö kh«. Tuy nhiªn, bÖnh nh©n sö dông thuèc mì nµy cã thÓ bÞ ngé ®éc. V× thÕ, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm cã sö dông thuèc mì acid salicylic 40%”. nh»m môc tiªu: 1. Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng acid salicylic trong huyÕt thanh thá. 2. Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm. Ch­¬ng 1. Tæng quan tµi liÖu 1.1. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù hÊp thu thuèc mì. a) YÕu tè sinh lý. - Lo¹i da: da kh« nghÌo mì vµ n­íc; da tr¬n, nhên. - Løa tuæi: kh¸c nhau vÒ bÒ dÇy líp sõng, diÖn tÝch da. - T×nh tr¹ng da: nguyªn vÑn hoÆc tæn th­¬ng. - NhiÖt ®é bÒ mÆt da. - Møc ®é hydrat ho¸ líp sõng. b) C¸c yÕu tè c«ng thøc, kü thuËt. - D­îc chÊt: ®é tan, hÖ sè ph©n bè, hÖ sè khuyÕch t¸n, møc ®é ion ho¸, nång ®é d­îc chÊt… - T¸ d­îc: t¸ d­îc ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh hydrat ho¸ líp sõng, nhiÖt ®é bÒ mÆt da, ®é b¸m dÝnh thuèc trªn da… - ChÊt lµm t¨ng hÊp thu: chÊt diÖn ho¹t, alkyl methyl sulfoxid... - Kü thuËt bµo chÕ. 1.2/ Acid salicylic. - C«ng thøc ph©n tö: C7H6O3. - C«ng thøc cÊu t¹o: H×nh 1: C«ng thøc cÊu t¹o cña acid salicylic. Tªn khoa häc: acid 2 - hydroxy benzoic. TLPT: 138,12. COOH OH 1.3/ Thuèc mì acid salicylic. a) ChØ ®Þnh: Acid salicylic dïng t¹i chç d­íi d¹ng ®¬n chÊt hoÆc phèi hîp víi thuèc kh¸c ®Ó ®iÒu trÞ triÖu chøng c¸c tr­êng hîp sau: + C¸c tr­êng hîp bÖnh da trãc vÈy. + Lo¹i bá c¸c môn c¬m. + Chøng t¨ng sõng khu tró ë gan bµn tay hoÆc bµn ch©n. + Lo¹i bá da ho¹i tö trong chuyªn khoa báng. b) T¸c dông kh«ng mong muèn. Ló lÉn, chãng mÆt, ®au ®Çu, thë nhanh, ï tai, gi·n m¹ch, to¸t må h«i. 1.4/ Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng. a) Ph­¬ng ph¸p trung hoµ acid – base. b) Ph­¬ng ph¸p s¾c ký láng hiÖu n¨ng cao (HPLC). c) Ph­¬ng ph¸p quang phæ hÊp thô tö ngo¹i-kh¶ kiÕn. - Nguyªn t¾c: Dùa trªn c¬ së ®Þnh luËt Lambert – Beer: A=D=E= k.C.l ë kho¶ng nång ®é nhÊt ®Þnh, mËt ®é quang tuyÕn tÝnh bËc 1 víi nång ®é acid salicylic. PhÇn 2. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1/ §èi t­îng nghiªn cøu. - HuyÕt thanh thá. - Thá tr­ëng thµnh khoÎ m¹nh. 2.2/ Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 50 mg A.S chuÈn B®m 100 ml dd 500 mcg/ml B®m 50 ml dd 20 mcg/ml Ghi phæ ë 230-330 nm X¸c ®Þnh cùc ®¹i hÊp thô 2.2.1/ Kh¶o s¸t cùc ®¹i hÊp thô cña acid salicylic trong CHCl3. Hoµ tan / CHCl3 LÊy cx 2ml + CHCl3 v® 2.2.2/ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña acid salicylic trong CHCl3. 50 mg A.S chuÈn B®m 100 ml dd 500 mcg/ml B®m 50 ml ®­îc c¸c dd 10, 20, 30, 40 mcg/ml §o mËt ®é quang Hoµ tan/CHCl3 LÊy cx 1, 2, 3, 4 ml + CHCl3 v® X©y dùng ®­êng chuÈn dd A.S 1000mcg/ml trong n­íc 0,3 ml dd A.S 1000mcg/ml 9,7 ml dd ®Öm cã pH = 2..6 10 ml CHCl3 §o mËt ®é quang DÞch trong DÞch chiÕt Cho vµo b×nh nãn + CHCl3 v® L¾c 20’ Na2SO4 khan 2.2.3/ Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè vµ hiÖu suÊt chiÕt cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 / H2O. Pha c¸c dd ®Öm cã pH = 2..6 X¸c ®Þnh K vµ H HuyÕt thanh thá dd A.S 1500mcg/ml trong n­íc dd A.S c¸c nång ®é: 30, 45, 60, 75 mcg/ml. 1 ml dd c¸c nång ®é trªn HCl 1N (pH=2) 5 ml CHCl3 DÞch chiÕt DÞch trong X©y dùng ®­êng chuÈn §o mËt ®é quang 2.2.4/ X©y dùng ®­êng chuÈn ®Þnh l­îng acid salicylic trong huyÕt thanh thá b»ng ph­¬ng ph¸p QPHTTNKK. Cho vµo b×nh nãn L¾c 20’ Na2SO4 khan Hoµ tan 2.2.5/ Nghiªn cøu sù hÊp thu ho¹t chÊt tõ thuèc mì acid salicylic 40% trªn thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm. G©y báng thùc nghiÖm cho 5 thá B«i thuèc mì A.S 40% LÊy m¸u t¹i c¸c thêi ®iÓm nghiªn cøu Xö lý mÉu m¸u §o mËt ®é quang VÏ ®å thÞ PhÇn 3. KÕt qu¶ vµ bµn luËn 3.1/ Kh¶o s¸t cùc ®¹i hÊp thô cña acid salicylic trong CHCl3. H×nh 1: Phæ cña acid salicylic trong CHCl3. Ph­¬ng tr×nh biÓu diÔn sù t­¬ng quan gi÷a E vµ C nh­ sau: E = 0,02786.C + 0,00030. 3.2/ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña acid salicylic trong CHCl3. B¶ng 1: Gi¸ trÞ thùc nghiÖm cña acid salicylic trong CHCl3 (n=5): H×nh 2: §å thÞ biÓu diÔn sù t­¬ng quan gi÷a nång ®é acid salicylic trong CHCl3 vµ mËt ®é quang t¹i b­íc sãng 308 nm. E = 0,02786.C + 0,00030 3.3/ Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè vµ hiÖu suÊt chiÕt cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 / H2O. B¶ng 2: pH ¶nh h­ëng ®Õn K vµ H (n=5): H×nh 3: ¶nh h­ëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 /H2O. H×nh 4: ¶nh h­ëng cña pH ®Õn hiÖu suÊt chiÕt acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 /H2O. 3.4/ X©y dùng ®­êng chuÈn ®Þnh l­îng acid salicylic trong huyÕt thanh thá b»ng ph­¬ng ph¸p QPHTTNKK. B¶ng 3:T­¬ng quan gi÷a nång ®é acid salicylic vµ mËt ®é quang (n=5): Ph­¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi t­¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a E vµ C nh­ sau: E = 0,0051.C + 0,0019 E = 0,0051.C + 0,0019 H×nh 5: §å thÞ biÓu diÔn sù t­¬ng quan gi÷a nång ®é acid salicylic trong huyÕt thanh thá vµ mËt ®é quang. C(mcg/ml) E 3.5/ Nghiªn cøu sù hÊp thu ho¹t chÊt tõ thuèc mì acid salicylic 40% trªn thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm. B¶ng 4: Nång ®é acid salicylic trong m¸u thá t¹i c¸c thêi ®iÓm nghiªn cøu (n=5): H×nh 6: Sù biÕn ®æi nång ®é acid salicylic trong m¸u thá theo thêi gian. : ®é lÖch chuÈn PhÇn 4. KÕt luËn 1. Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng acid salicylic ®­îc kÕt qu¶ sau: - Trong kho¶ng b­íc sãng 230 – 330 nm, cã hai ®Ønh cùc ®¹i hÊp thô ë 239,6 vµ 308,3 nm. Chän b­íc sãng 308 nm ®Ó kh¶o s¸t nghiªn cøu. - Gi¸ trÞ = 279. - ë pH = 2, K vµ H cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 / H2O lµ cao nhÊt. - Ph­¬ng tr×nh ®­êng chuÈn biÓu thÞ t­¬ng quan gi÷a E vµ C lµ: E = 0,0051.C + 0,0019. 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu sù hÊp thu ho¹t chÊt tõ thuèc mì acid salicylic 40% trªn thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm nh­ sau: - Acid salicylic hÊp thu m¹nh qua da thá ®­îc g©y báng thùc nghiÖm. - Acid salicylic trong m¸u thá ®¹t nång ®é ®Ønh t¹i thêi ®iÓm 12 giê sau khi b«i thuèc. - ë pha th¶i trõ, acid salicylic ®­îc ®µo th¶i nhanh ra khái c¬ thÓ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu hấp thụ acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ acid salicylic 40% (file ppt).ppt
Luận văn liên quan