Đề tài Phân tích khả thi dự án đầu tư trạm chiết nạp bình LPG tại TP. Hồ Chí Minh của công ty chế bến và kinh doanh các sản phẩm khí

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành Công Nghiệp Khí là một trong những Nghành Công Nghiệp mới ở Việt Nam. Tuy mới chính thức hội nhập với các Nghành Công Nghiệp khác nhưng Nghành Công Nghiệp Khí đã không ngừng phát triển mạnh mẽ với tốc độ hết sức nhanh chóng bởi ưu điể mang tính thời đại của nó. Các sản phẩm khí đang được sử dụng làm nhiên liệu chủ yếu cho thị trường hiện nay như: Khí khô dùng làm nhiên liệu chủ yếu cho nhà máy điện, khí hóa lỏng dùng làm nhiên liệu đốt với chất lượng cao giá cả hợp lý và đặc biệt là sạch, ngoài ra còn các sản phẩm khí hóa lỏng đi kèm như Condensete và các sản phẩm dạng khí khác như: CNG (Compressed), LNG (Liquid Natural GAS) cũng đang được nghiên cứu và đi vào sử dụng. Việc chuyển đổi các dạng nguyên liệu truyền thống như xăng, dầu, than, củi v.v sang sử dụng khí đốt là một bước quan trọng và rất cần thiết cho một nước đang phát triển như Việt Nam. Nhiên liệu khí đốt đảm bảo nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất ra, giảm được xăng dầu nhập khẩu, cải thiện môi trường, ngăn chặn phá rừng và khai thác than bừa bãi. Kể từ ngày 12/12/1998 lần đầu tiên Việt Nam sản suất được khí hóa lỏng LPG bán ra thị trường từ nguồn khí đồng hành của mỏ Bạch Hổ, cho đến nay công suất và khả năng sản suất của nhà máy sử lý khí Dinh Cố vào khoảng 250.000 tấn/năm và tạm thời đáp ứng 2/3 nhu cầu thị trường trong nước. Nhà máy Dinh Cố là nhà máy duy nhất ở Việt Nam chế biến khí hóa lỏng và là đơn vị trực thuộc công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí. Thời gian qua, do cầu nhiều hơn cung nên thị trường bán lẻ khí hóa lỏng có biến động nên ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Vì lý do này tổng công ty Dầu Khí Việt Nam quyết định tham gia trực tiếp vào thị trường với kỳ vọng đưa nguồn khí trực tiếp từ nhà máy Dinh Cố để góp phần ổn định thị trường. Việc phân phối sớm và ổn định nguồn khí hóa lỏng sản suất trong nước đến người tiêu dùng là điều hết sức cấn thiết và cấp bách. Trên cơ sở này công ty CBVKDSPK được tổng công ty Dầu Khí Việt Nam giao nhiệm vụ tham gia thị trường bán lẻ khí hóa lỏng đã quy hoạch mạng lưới bán lẻ trên cả nước có kèm theo quy hoạch các trạm chiết nạp bình LPG. Đối với khu vực Miền Đông Nam Bộ và Thành Phố Hồ Chí Minh công ty CBVKDSPK đang triển khai đầu tư xây dựng các trạm chiết nạp bình LPG với quy mô lớn được phép xay dựng trong Khu Công Nghiệp Cái Mép –Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu. Tuy nhiên để hoàn thành nhà máy chiết nạp với dây chuyền tự động hóa như thế sẽ mất tối thiểu thời gian 3 năm. Trong khi xí nghiệp vẫn phải kinh doanh các sản phẩm khí. Công ty Khí Miền Nam là đơn vị trực thuộc công ty CBVKDSPK được giao nhiệm vụ và triển khia mạng lưới bán lẻ cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ và Thành Phố Hồ Chí Minh và mục tiêu thị trường trước mắt là Thành Phố Hồ Chí Minh đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ bình khí hóa lỏng LPG cho dân dụng. Điều này có nghĩa là phải có các trạm vệ tinh thực hiện nhiệm vụ chiết nạp bình GAS. Vấn đề đặt ra là có nên nhanh chóng xây dựng xưởng chiết nạp tạm thời đặt trong khu vực T.P hồ chí minh để làm nhiện vụ tiếp cận thị trường tiềm năng này là phương án chờ trạm nạp quy mô ở thị vải đi vào hoạt động. Đây là lý do hình thành đề tài “Phân tích khả thi dự án đầu tư trạm chiết nạp bình LPG tại TP. Hồ Chí Minh của công ty CBVKDSPK” 1.2 Mục tiêu của đề tài Trong quá trình đưa dự án xây dựng trạm chiết nạp LPG ngắn hạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động một cách có hiệu quả và mang tính kinh tế cao, cũng như việc áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế trong luận văn này tập trung chủ yếu ở các nội dung như: − Phân tích tính khả thi của dự án thông qua việc phân tích thị trường. − Phân tích tài chính đến dòng tiền của dự án đồng thời đánh giá độ nhạy của dự án. Kết quả phân tích cho biết dự án có tính khả thi hay không và đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư ra quyết định đầu tư. 1.3 Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của đề tài Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhằm hạn chế việc thiếu hiệu quả và mang tính tập trung hơn vào đề tài cũng như việc áp dụng những kiến thức đã học vào trong quá trình thực hiện một báo cáo nghiên cứu khả thi. Luận văn này chỉ vtập treung vào các công việc sau: − Chọn lựa mô hình dự báo thích hợp với số liệu thu thập được để dự báo thị trường tiêu thụ khí hóa lỏng. − Dùng các tiêu chuẩn đánh giá tài chính như : NPV, IRR THV hoặc B/C − Quá trình đánh giá có sự kết hợp đánh giá độ nhạy của dự án và sự hỗ trợ của các phần mềm Excel, Microsorf Project 1.4 Phương pháp luận Đây là dự án có quy mô nhỏ mang tính tạm thời do đó có thể sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển đầu tư của công ty và cũng có thể sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nên tính khả thi của dự án được đánh giá theo quan điểm của chủ đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá tài chính và quan điểm chiến lược của công ty. Các quan điểm được đặt ra như sau: − Thời gian thu hồi vốn ngắn nhất − Tối thiểu hóa chi phí − Nâng cao thị phần − Tối đa hóa lợi nhuận Trong quá trình làm luận văn việc tiến hành thu thập các thông tin liên quan cũng được tiến hành cũng như việc phỏng vấn tìm hiểu từ các đối tượng có liên quan.

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 2188 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích khả thi dự án đầu tư trạm chiết nạp bình LPG tại TP. Hồ Chí Minh của công ty chế bến và kinh doanh các sản phẩm khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n lôïi nhöng giaù theâu quaù cao. d ) Khu Coâng Nghieäp Goø Daàu Khu naøy cuõng ñang ñöôïc SONADAZI quaûn lyù, giaù theâu ñaát 1 USD moät naêm coäng theâm chi phí cô sôû haï taàng laø 0.75-1 USD/ m2/naêm. Giaù naøy thaáp hôn Khu Coâng Nghieäp Bieân Hoøa2, phöông thöùc chi traû thì nhö Bieân Hoøa. Tuy nhieân vò trí ngaøy caùch xa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh do ñoù vaán ñeà phaân phoái vaän chuyeån LPG vaøo khu vöïc coù thò tröôøng tieâu thuï maïnh nhö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laïi khoâng laø phöông aùn thuaän tieän vì muïc tieâu caøng gaàn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, giaù caû hôïp lyù, thuû tuïc nhanh choùng laø ñieàu caàn quan taâm nhaát. e ) Khu Coâng Nghieäp Cheá Xuaát Taân Thuaän Khu naøy do Coâng Ty Xaây Döïng Vaø Kinh Doanh Khu Cheá Xuaát Taân thuaän quaûn lyù vaø cho thueâ. Trong hoaït ñoäng cuûa Khu Cheá Xuaát chæ cho caùc ñôn vò hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán vaø xuaát khaåu theâu möôùn. Tröôøng hôïp Gas chæ phaân phoái noäi ñòa neân khoâng thueâ beân trong Khu Cheá Xuaát. Tuy nhieân coâng ty cuõng ñang quaûn lyù moät soá loâ ñaát nhoû ngoaøi töôøng raøo cuûa Khu Cheá Xuaát. Theo khaûo saùt thì nhöõng khu ñaát naøy nhoû nhöng giaù caû phöông thöùc thanh toaùn hôïp lyù. Ñieåm khoù hieän nay laø ñöôøng ñi ñeán Khu Cheá Xuaát phaûi ñi qua caàu Khaùnh Hoäi vaø caàu Taân Thuaän, nôi doïc theo caùc caûng neân nhieàu xe taûi thöôøng taéc ngheõn giao thoâng. Ñöôøng vaøo khu vöïc thueâ möôùn cuõng laø ñöôøng vaøo caûng Beán Ngheù. Hieän nay ñöôøng ñang xuoáng caáp tuy nhieân trong töông lai gaàn thì noù seõ ñöôïc môû roäng 30 m chieàu roäng. Tuy nhieân cuõng laáy nôi ñaây laøm nôi tham khaûo. 35 f ) Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 2 Khu Coâng Nghieäp naøy naèm trong ñòa phaän tænh Bình Döông vaø ñöôïc tænh quaûn lyù. Ñaây laø Khu Coâng Nghieäp ñaày tieàm naêng, ñaát ñai coøn roäng vaø hieän nay ñang ñöôïc xaây laép. Moãi loâ ñaát ñöôïc phaân khoaûng 5-10 hecta, vöôït quaù möùc yeâu caàu xaây döïng moãt traïm. Tuy nhieân cuõng laø nôi caàn quan taâm cho vieäc môû roäng trong töông lai. g ) Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 2 Khu vöïc naøy cuõng thuoäc ñòa phaän tænh Bình Döông, naèm caïnh Khu Soùng Thaàn 2, Khu Coâng Nghieäp naøy do coâng ty Thöông Maïi Thaønh Leã quaûn lyù vaø giôùi thieäu thueâ ñaát. Caùc loâ lôùn ñaõ ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö thueâ gaàn heát. Hieän nay chæ coøn nhöõng khu ñaát nhoû, nhönh laïi thích hôïp vôùi yeâu caàu ñaàu tö nhoû nhö traïm chieát naïp Gas. Qua khaûo saùt Khu Coâng Nghieäp naøy coøn moät khu ñaát nhoû 5000 m2 nhöng coù theå caét moät phaàn ñeå cho thueâ. Vôùi vò trí khaûo saùt thì coâng trình xaây döïng traïm chieát naïp naøy naèm trong Khu Coâng Nghieäp vaø caùch khu daân cö 30m, phuø hôïp vôùi yeâu caàu veà an toaøn moâi tröôøng, phía sau laø moät coâng ty Saûn Xuaát Kem Ñaùnh Raêng cuûa Myõ beân caïnh laø kho nhu yeáu phaåm ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Nhö vaäy yeâu caàu veà PCCC cuûa ñôn vò beân caïnh cuõng chaët cheõ nhö yeâu caàu PCCC cuûa moät traïm naïp, do ñoù chi tieát naøy cuõng laø moät thuaän lôïi. Giaù ñaát vaø phöông thöùc thanh toaùn cuõng ñöôïc coâng ty Thaønh Lôïi cung caáp nhö sau: 35 USD/m2/naêm traû moät laàn cho 45 naêm hoaëc traû thaønh hai ñôït, ñôït ñaàu laø 22 naêm vaø phaàn coøn laïi hoaëc 24.2 USD/m2/20 naêm coù bao goàm caû thueá VAT. Vaäy tính bình quaân vôùi laõi suaát 10% naêm theo giaù ngaân haøng thì giaù thueâ ñaát cuûa Khu Coâng Nghieäp naøy laø 2.8 USD/m2/naêm-3.5 USD/m2/naêm phuï thuoäc vaøo giaù thueâ ñaát trong thôøi gian bao laâu, cao hôn Khu Coâng Nghieäp Bieân Hoøa 2 moät ít. Tuy nhieân neáu thöông löôïng thì hoï coù theå thueâ theo döï aùn nhöng thôøi gian döï aùn phaûi laâu daøi. Nhìn chung thì giaù cho thueâ ñaát ôû Khu Coâng Nghieäp naøy ôû möùc töông ñoái so vôùi Khu Coâng Nghieäp khaùc. Öu theá cuûa Khu Coâng Nghieäp naøy ôû choã laø gaàn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø cuõng töông ñoái phuø hôïp so vôùi yeâu caàu cuûa vieäc xaây döïng moät traïm naïp nhoû ngaén haïn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vaø ñoàng thôøi tænh Bình Döông cuõng laø tænh coù nhu caàu söû duïng LPG lôùn. h ) Khu Coâng Nghieäp Taân Bình Ñaây laø nôi thích hôïp xaây döïng caùc traïm naïp. Hieän nay Khu Coâng Nghieäp Taân Bình ñaõ coù 7 doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö ñi vaøo hoaït ñoäng vaø 38 doanh nghieäp ñaêng kí thueâ ñaát, trong ñoù coù 10 doanh nghieäp ñang thi coâng xaây laép nhaø xöôûng .Khu coâng nghieäp naøy ñöôïc chia laøm 04 vuøng. Khu vöïc soá 4 ñaõ trieån khai xong khu vöïc soá 3 ñang trieån khai, coøn khu vöïc 1&2 chöa trieån khai. Coâng ty xuaát nhaäp khaåu Taân Bình ñang quaûn lyù Khu Coâng Nghieäp naøy .Qua quaù trình khaûo saùt thöïc teá cho thaáy, hieän traïng khu vöïc 3 ñang trong thôøi gian san laáp maët baèng, ñeán heát thaùng taùm thì con ñöôøng daãn ñeán khu ñaát trong khu vöïc 3 seõ traûi ñaù daêm. Cuõng nhö moät soá Khu Coâng Nghieäp khaùc Khu Coâng Nghieäp Taân Bình seõ cung caáp caùc coâng trình tieän ích (ñieän, nöôùc) tôùi taän töôøng raøo. Giaù cho thueâ ñöôïc naèm trong baûng ñính keøm. Neáu laáy chieát khaáu 10% trong moät naêm thì giaù töông ñöông haøng naêm phaûi traû laø 4.21 USD/naêm. 36 Khoù khaên: Giaù ñaát hôi cao, chæ reû hôn ñoái vôùi khu coâng nghieäp AMATA. Vieäc san laáp hieän nay trong khu vöïc 3 vaãn chöa xong theo tieán ñoä thi coâng thì phaûi ñeán heát thaùng 9 môùi xong vaø coù theå giao maët baèng cho ñôn vò thueâ. Ñieåm thuaän lôïi: Khu Coâng Nghieäp Taân Bình naèm trong Thaønh Phoá Hoà Chí Minh treân ñöôøng Caùch Maïng Thaùng Taùm noái daøi. Ñöôøng naøy cho pheùp xe taûi vaø xe boàn löu thoâng qua laïi, raát thuaän tieän cho vieäc phaân phoái Gas trong Thaønh Phoá Hoà Chí Minh nhanh choùnh vaø tieát kieäm chi phí vaän chuyeån. Xeùt treân bình dieän phaân phoái vaø kinh doanh Gas, khu vöïc naøy neân ñöôïc choïn laøm nôi ñeå xaây döïng traïm trieát naïp LPG haén haïn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 4.7.4 Ñeà xuaát löaï choïn vò trí Qua quaù trình ñaùnh giaù caùc vò trí ñaõ khaûo saùt baèng caùch so saùnh caùc vò trí vôùi nhau thoâng qua muïc tieâu vaø caùc tieâu chuaån veà kinh teá, tieâu chuaån veà dieän tích maët baèng, tieâu chuaån veà ñòa chaát vaø söï ñöôïc pheùp ñaàu tö caùc hoaït ñoäng kinh doanh caùc saûn phaåm Daàu Vaø Khí ta choïn ñöôïc vò trí toát nhaát trong caùc vò trí ñaõ khaûo saùt (trong caùc Khu Coâng Nghieäp) ñeå xaây döïng traïm chieát naïp ngaén haïn taïi TP. Hoà Chí Minh. Choïn xaây ñöïng traïm chieát naïp taïi vò trí: ƒ Khu coâng nghieäp Soùng Thaàn 1: Thuoäc ñòa phaän tænh Bình Döông do Coâng Ty Thöông Maïi Thaønh Leã quaûn lyù vaø giôùi thieäu thueâ ñaát. + Giaù thueâ ñaát: 3,55 (USD/m2/naêm) + Chieàu daøi ñoaïn ñöôøng vaøo TP. HCM: 30km + Chi phí vaän chuyeån phaân phoái LPG /naêm: 126.000 USD + Giaù vaän chuyeån LPG 25 USD/taán/100km=2,5USD/taán/km Trong Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn coù moät loâ ñaát nhoû dieän tích 32000 m2 (80 m, 40 m) ñieàu kieän löïa chon ñòa ñieåm xaây döïng laø khu ñaát raát thích hôïp cho vieäc xaây döïng traïm naïp LPG phuø hôïp vôùi nhöõng ñieàu kieän löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng, vì ñaây laø vò trí coù tieàm naêng phaùt trieån maïnh phuø hôïp vôùi phaân phoái môû roäng ra caùc thò tröôøng ngoaøi khu vöïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vaø döï kieán seõ xaây döïng moät traïm chieát naïp LPG taïi ñaây, maëc duø giaù ñaát hôi cao vaø nhö theá aûnh höôûng ñeàn tính toaùn lôïi nhuaän haøng thaùng nhöng buø laïi ñaây laø ñòa ñieåm naèm trong Thaønh Phoá Hoà Chí Minh thì deã daøng phaân phoái LPG vaø vaän chuyeån noù ñeán caùc ñaïi lyù baùn leû laøm giaûm phí vaän chuyeån. 4.7.5 Thôøi gian xaây döïng vaø ñöa vaøo vaän haønh Theo tính toaùn sô boä vaø döïa treân caùc chaøo haøng saün coù veà caùc traïm chieát naïp, thôøi gian caàn thieát ñeå ñöa moät traïm vaøo vaän haønh töø khi ñöôïc pheùp cuûa caáp thaåm quyeàn vaø caùc nghaønh coù chöùc naêng laø 4-5 thaùng, trong ñoù: − Thieát keá: 01 thaùng − Ñaët mua thieát bò vaät tö : 02-03 thaùng − Xaây laép: 01 thaùng Vôùi nhöõng baûn thieát keá maãu hieän coù cuûa nhöõng ñôn vò ñi tröôùc, thôøi gian coù theå ruùt ngaén xuoáng theâm laø 01 thaùng 37 4.8 Löïa choïn coâng ngheä 4.8.1 Coâng ngheä − Treân cô sôû ñaït ñöôïc muïc tieâu. − Ñeå deã môû roäng coâng suaát. − Linh hoaït trong laép raùp vaø vaän chuyeån. − Linh hoaït vôùi vieäc mua saém thieát bò vôùi thôøi gian nhanh choùng vaø giaù caû hôïp lyù. − Chuùng ta neân choïn kieåu laép raùp rôøi, khoâng choïn kieåu Skid. − Hieän nay treân thò tröôøng ñang söû duïng caùc lieåu loaïi bình loaïi 12kg vaø 45kg vaø duøng 2 loaïi Valve, do ñoù khi laép ñaët caùc maùy chieát naïp neân laép ñaët cho 2 loaïi ñaàu naïp cho 2 loaïi bình vaø 2 loaïi Valve. 4.8.2 Quy trình vaän haønh Nhaäp LPG: Caáu truùc cuûa moät heä thoáng chieát naïp Gas töông ñoái ñôn giaûn. Hieän nay ña soá caùc traïm chieát naïp cuûa caùc ñôn vò khaùc ñöôïc thieát keá laøm vieäc ñoäc laäp giöõa boä phaän naïp LPG töø xe boàn vaø boä phaän LPG vaøo bình. Quy trình: LPG ñöôïc chôû ñeán traïm naïp baèng xe boàn chuyeân duïng, sau khi noái vôùi caùc hoïng naïp tieâu chuaån, LPG ñöôïc bôm vaøo boàn chöùa baèng bôm coù saün treân xe hoaëc bôm theo heä thoáng. Ñoùng bình Bình roãng ñöôïc löu chöõ taïi kho chöùa cuûa boä phaän kyõ thuaät vaø ñöôïc kieåm tra kyõ tröôùc khi ñöa vaøo chieát naïp. Sau ñoù caùc bình ñöôïc naïp phaûi ñöa qua kieåm tra veà troïng löôïng, ñoä kín cuûa Valve roài môùi ñöa vaøo kho chöùa caùc bình ñaõ naïp ñaày ñeå saün saøng cung öùng cho thò tröôøng. 4.8.3 Thieát bò Moät soá chaøo haøng thieát bò cuûa caùc haõng nöôùc ngoaøi veà thieát bò coâng ngheä Baûng 4.12 Loaïi boàn chöùa Nöôùc saûn xuaát Thôøi gian nhaäp TB Giaù CIF Ghi chuù 10 taán Haøn Quoác 2 thaùng 20000USD D=2.5 m Xe Boàn Hoïng Naïp Beå Chöùa 30 taán Maùy chieát naïp Bôm chieátnaïp Bình LPG 38 15taán Nhaät 70 ngaøy 28000USD L=7.6m 20 taán Haøn Quoác 2 thaùng 30000USD 20 taán Nhaät 70 ngaøy 40000USD D= 2.5m L=10.2m 30 taán Haøn Quoác 65 ngaøy 40000USD 30 taán Nhaät 75 ngaøy 55000USD D= 2.5m L=14.8m Loaïi ñaàu naïp Nöôùc saûn xuaát Thôøi gian nhaäp Giaù CIF Ghi chuù Cô khí Haøn Quoác 1 thaùng 4500 USD Khoâng thoâng duïng Cô khí Nhaät 50 ngaøy 6800 USD Thoâng duïng Ñieän töû Haøn Quoác 1 thaùng 7000 USD Thoâng duïng Ñieän töû Nhaät 50 ngaøy 8500 USD Moät soá nôi söû duïng Thieát bò naïp LPG Döï toaùn giaù cho cuïm thieát bò coâng ngheä naïp bình Baûng 4.13 Thieát bò Soá löôïng Ñôn giaù (USD) Thaønh tieàn (USD) Boàn chöùa 30 taán 02 Caùi 41.000 28.000 Bôm & Moâtô 02 Boä 3.800 7.600 Ñaàu naïp 02 Caùi 6.800 13.600 Maùy neùn khí 01 Caùi 1.800 1.800 Van caàu 10 Caùi 400 4000 Heä thoáng oáng meàm naïp LPG 01 Boä 1.450 1.450 Van hoài löu, van an toaøn 01 Boä 1.800 1.800 Oáng theùp vaø caùc thieát bò khaùc 1.800 1.800 Toång coäng ( tính baèng ngoaïi teä –USD) 60.050 Toång coäng ( tính baèng Trieäu Ñoàng ) 847 4.9 Caùc giaûi phaùp an toaøn moâi tröôøng vaø phoøng choáng chaùy noå 4.9.1 Caên cöù thieát laäp caùc giaûi phaùp an toaøn moâi tröôøng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy − Vaán ñeà an toaøn moâi tröôøng caàn ñöôïc ñeà caäp vaø phaân tích kyõ löôõng. Caàn thieát ñöa ra caùc giaûi phaùp an toaøn ñaëc bieät nhaát laø caùc giaûi phaùp phoøng choáng chaùy noå do ñaëc tính deã phaùt hoûa vaøchaùy noå cuûa saûn phaåm. − Caàn quan taâm ñeán yeáu toá khaùch quan nhö höôùng gioù, hieän töôïng seùt vaø bieän phaùp choáng seùt, caùc yeáu toá chuû quan nhö: 39 + An toaøn lao ñoäng + Heä thoáng ñieän vaø caùc chi tieát deã gaây chaùy noå khaùc. − Ngoaøi ra coøn coù theâm quy ñònh veà vieäc ñaët traïm hoaït ñoäng vôùi caùc chaát loûng deã gaây noå. Do ñoù vieäc choïn löaï maët baèng, caùch saép seát boá trí nhaø naïp bình LPG, höôùng oáng saû cuûa xe boàn trong quaù trình naïp ñöôïc quan taâm trieät ñeå töø luùc thieát keá ban ñaàu. 4.9.2 An toaøn moâi tröôøng − Tính nguy hieåm nhaát cuûa LPG laø ñaëc tính deã gaây chaùy noå cuûa noù nhaát laø khi ñaït noàng ñoä cao cuõng laø luùc ñaït nguy hieåm nhaát. Do ñoù moät trong nhöõng vieäc phoøng choáng hieäu quaû nhaát laø traùnh ñeå doø ræ, chính vì vaäy traïm naïp khoâng theå coù chaát thaûi töø saûn phaåm cuûa LPG. Hôn nöõa baát kì moät löôïng LPG naøo thoaùt ra ngoaøi ñeàu phaûi thaáp hôn giôùi haïn chaùy noå thaáp nhaát cho pheùp vaø ñöôïc phaân taùn trong khoâng khí moät caùch an toaøn. − Caùc tieâu chuaån vaø quy phaïm thöïc haønh maø Quoác Teá chaáp nhaän ñöôïc vaø thích hôïp söû duïng cho traïm döï kieán nhö sau: + Vieäc söû duïng caùc khu ñaát laân caän trong hieän taïi vaø trong töông lai thuoäc khu vöïc ít coù khaû naêng xaây döïng. + Thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån giao thoâng, ít va chaïm. + Phaûi coù maët baèng vaø caùc coång thoaùt hieåm phuïc vuï cho nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp. + Caùc yeâu caàu veà haønh chính vaø nhaân sö. 4.9.3 Caùc bieän phaùp phoøng choáng chaùy Döïa vaøo caùc tieâu chuaån vaø quy phaïm Quoác Teá, cuï theå laø theo caùc ñieàu kieän NFPA-58 (National Fire Protection Association Standard No. 58) vaø tieâu chuaån theo höôùng daãn veà an toaøn lao ñoäng tieâu chuaån Vieät Nam, nguyeân taéc cô baûn cuûa vieäc chöõa chaùy cho traïm: − Khi coù chaùy thì vieäc ñaàu tieân caàn ngaét ngay nguoàn LPG. − Laøm laïnh caùc boàn chöùa vaø heä thoáng ñöôøng oáng. − Haïn cheá toái ña caùc hoaït ñoäng laøm taêng aùp suaát trong caùc boàn chöùa traùnh nguy cô noå. Löûa seõ töï taét khi khoâng coøn LPG vaø sau ñoù tieát tuïc laøm laïnh ñeå choáng chaùy laïi. − Coâng vieäc thieát keá vaø thi coâng heä thoáng phoøng chaùy cuûa traïm caàn tuaân theo tieâu chuaån NFPA-15-1982 vaø ñöôïc thöïc hieän bôûi cô quan coù ñaày ñuû naêng löïc vaø chuyeân moân. Thieát bò chuû yeáu do ñôn vò PC23 ñòa phöông cung caáp treân cô sôû hôïp ñoàng traùch nhieäm. 4.9.4 An toaøn trong vaän haønh − Yeâu caàu baûo ñaûm an toaøn saûn xuaát ñoái vôùi trang thieát bò vaø ngöôøi lao ñoäng taïi traïm naïp LPG luoân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu trong quaù trình khaûo saùt, thieát keá, thi coâng laép ñaët thieát bò, hieäu chænh chaïy thöû vaø vaän haønh − Trong thieát keá an toaøn, ñaëc bieät laø trong phoøng choáng chaùy vaø an toaøn lao ñoäng khi seáp dôõ vaø vaän chuyeån bình LPG caàn phaûi löu yù caùc ñieàu kieän ñaëc tröng cuûa coâng vieäc coù lieân quan ñeán tính chaát chaùy noå vaø toàn chöùa LPG nhö : + Doø ræ khí LPG ra moâi tröôøng xung quanh + Bình LPG ñöa vaøo chieát naïp phaûi coù kieåm ñònh ñaõ qua ñaûm baûo an toaøn. 40 − Thieát keá, boá trí caùc haïng muïc xaây döïng hôïp lyù ñeå coù khoaûng caùch ñaûm baûo cho xe nhaäp, xuaát haøng thuaän tieän, khoâng bò che khuaát taàm maét cuûa coâng nhaân vaän haønh. − Thieát keá boá trí heä thoáng chieáu saùng ñaûm baûo an toaøn vaø vaø ñuû cöôøng ñoä aùnh saùng cho coâng nhaân vaän haønh, nhaát laø beân trong nhaø toå hôïp vaø caàn thieát phaûi coù ñeøn pha cho khu boàn ñeå söû duïng trong tröôøng hôïp xuaát nhaäp vaøo ban ñeâm. − Traïm ñöôïc boá trí moät cöûa chính vaø hai cöûa thoaùt hieåm trong tröôøng hôïp caàn thieát. 4.9.5 Thieát bò kieåm soaùt an toaøn a ) Van ñoùng khaån caáp (ESDV) − Van ñoùng ngaét töø treân ñöôøng oáng xuaát ñöôïc daãn ñoäng baèng khí neùn. − Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thieát bò naøy nhö sau: Khi coù chaùy taïi khu vöïc boàn do taùc ñoäng cuûa nhieät ñöôøng oáng daãn khí neùn baèng nhöïa PVC bò vôõ, aùp suaát khí neùn giaûm, valve ñieàu khieån baèng khí neùn ñoùng laïi, ngoaøi ra coù theå ñieàu khieå thieát bò naøy baèng tay thoâng qua valve xaû ba ngaû treân ñöôøng oáng khí neùn. b ) Van xaû an toaøn ñöôøng oáng Treân toaøn boä ñöôøng oáng coâng ngheä bao goàm caû oáng LPG loûng vaø hôi LPG ñeàu coù laép ñaët van an toaøn, caùc valve naøy coù chöùc naêng khoáng cheá aùp löïc cuûa LPG, hôi LPG trong ñöôøng oáng döôùi taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng, khi aùp suaát cuûa LPG hoaëc LPG trong oáng taêng quaù giôùi haïn cho pheùp thì valve an toaøn töï môû xaû LPG ra ngoaøi moâi tröôøng. c ) Van an toaøn cuûa boàn Treân noùc moãi boàn LPG caàn thieát phaûi thieát keá laép ñaët valve an toaøn, caøi ñaët cheá ñoä giôùi haïn taïi 18.5 barg, khi aùp suaát vöôït quaù giôùi haïn caùc valve naøy töï ñoäng ngaét ñeå baûo ñaûm an toaøn traùnh gaây noå cho boàn. 4.10 Quaûn lyù toå chöùc nhaân söï vaø ñaøo taïo 4.10.1 Sô ñoà quaûn lyù saûn xuaát cuûa traïm 41 HAØNH CHAÙNH KYÕ THUAÄT BAN GIAÙM ÑOÁC PVGC ÑIEÀU HAØNH XÍ NGHIEÄP 1 TRÖÔÛNG TRAÏM NAÏP 1 Taïp vuï 1 Toå tröôûng baûo veä 3 Baûo veä 1 Tröôûng ca 4 Thôï naïp 24 Coâng nhaân vaän chuyeån bình 42 4.10.2 Caùc chi phí (quaûn lyù, nhaân coâng, ñaøo taïo) Baûng 4.14 CHI PHÍ LÖÔNG Soá löôïng Löông Thaønh tieàn Thaønh tieàn (Ngöôøi) (Tr.VNÑ) (Tr.VNÑ)/ thaùng (Tr.VNÑ)/ naêm Traïm tröôûng 1.00 3.50 3.5 Toå tröôûng kyõ thuaät 1.00 2.50 2.5 Coâng nhaân naïp bình 24.00 1.50 36 Thôï naïp bình 4.00 1.80 7.2 baûo veä 4.00 1.50 6 Moãi naêm chi phí löông taêng 1%toång chi phí löông 55.2 Toång chi phí löông 56.856 682.3 baûo hieåm (3% chi phí löông) 4.10.3 Caùc hình thöùc ñaøo taïo − Cöû caùc caùn boä kyõ thuaät ñi hoïc lôùp taïi chöùc taïi caùc tröôøng Ñaïi Hoïc. − Ñöa caùc boä coâng nhaân vieân ñi hoïc taäp taïi nöôùc ngoaøi ñeå tieáp thu coâng ngheä tieân tieán vaø naâng cao trình ñoä tay ngheà. − Keát hôïp vôùi caùc tröôøng Ñaïi Hoïc trong caû nöôùc vaø caùc tröôøng Ñaïi hoïc nöôùc ngoaøi, taïo ñieàu kieän cho sinh vieân thöïc taäp toát nghieäp, laøm chuyeân ñeà luaän vaên toát nghieäp. − Haøng naêm cöû caùn boä cuûa coâng ty ñeán caùc tröôøng Ñaïi Hoïc tuyeån nhöõng sinh vieân coù thaønh tích toát trong quaù trình hoïc taäp vaø coù chính saùch tuyeån duïng hôïp lyù, chính xaùc. − Ñoäng vieân caùn boä coâng nhaân vieân ñi hoïc Ñaïi Hoïc vaøo nhöõng thôøi gian raûnh ñeå naâng cao taàm hieåu bieát vaø naâng cao trí thöùc. 4.11 Xaây döïng vaø toå chöùc thi coâng xaây laép 4.11.1 Caùc giaûi phaùp thieát keá vaø xaây döïng a ) Boàn chöùa LPG − Boàn chöùa LPG 15 MT: + Löu löôïng thieát keá + Aùp löïc thuûy tónh + Nhieät ñoä thieát keá 30 lít/phuùt 26.4 kg/cm3 600C − Boàn ñaët treân moùng Beâ Toâng Coát Theùp (BTCT) − Heä thoáng oáng coâng ngheä daãn LPG vaøo nhaø naïp bình: Toaøn boä ñöôøng oáng duøng loaïi oáng khoâng haøn vaø caùc thieát bò coâng nghieäp ñöôïc thieát keá cho cheá ñoä laøm vieäc chòu aùp löïc 18 kg/cm3 nhieät ñoä 600 C vaø baûo ñaûm chaát löôïng thieát bò (Caùc loaïi van, khôùp noái v.v…) theo tieâu chuaån NPFA-58 vaø ISO-9000-9001. 43 b ) Nhaø toå hôïp Dieän tích: 8 m×10 m = 80 m2 Keát caáu: Moùng BTCT, neàn beâ toâng, khung theùp ñònh hình, keøo theùp maùi toân, khoâng bao che xung quanh, thieát bò ñoäng löïc thu loâi choáng seùt vaø chieáu saùng ñaûm baûo an toaøn phoøng chaùy noå theo tieâu chuaån hieän haønh. c ) Nhaø laøm vieäc ñieàu haønh Dieän tích: (3m×4m)+(3m×6m) = 30 m2 Keát caáu: Moùng vaø töôøng gaïch, neàn laùt ñaù hoa, cöûa nhoâm kính, maùi baèng d ) Nhaø thöôøng tröïc vaø baûo veä Dieän tích: 2 m×2 m= 4 m2 Keát caáu: Moùng vaø töôøng gaïch, neàn laùt ñaù hoa, cuûa nhoâm kính, maùi baèng e ) Nhaø ñaët bôm cöùu hoûa Dieän tíc: 2 m×3 m=6 m2 Keát caáu: Ñaët treân beå nöôùc cöùu hoûa, khung keøo theùp, maùi lôïp toân, bao che xaây gaïch, löôùi theùp B40 f ) Gara xe maùy vaø xe ñaïp Dieän tích: 4 m×4 m=16 m2 Keát caáu: Khung keøo theùp, lôïp toân, khoâng bao che g ) Töôøng raøo baûo veä vaø coång ra vaøo Töôøng raøo baûo veä daøi 200 m xaây gaïch cao 2.2 m, treân coù löôùi theùp gai. Coång ra vaøo baèng saét chaïy treân ray. Ñöôïc ñieàu khieån baèng ñieän hoaëc ñaåy tay. h ) Beå nöôùc cöùu hoûa Dung tích: 80 m3 Keát caáu: Beâ toâng coát theùp i ) Coâng trình phuï Dieän tích: 4m×3 m=12 m2 Keát caáu: Moùng töôøng gaïch, neàn laùt ñaù hoa, cöûa nhoâm kính ñuïc, maùi baèng j ) Xöôûng cô ñieän vaø nhaø maùy neùn khí Dieän tích: 4m×5m = 20 m2 Keát caáu: Khung keøo theùp, maùi lôïp toân, neàn xi maêng, bao che xaây gaïch vaø löôùi theùp B40 k ) Saân baõi Dieän tích: 660 m2 Keát caáu: Neàn xi maêng hoaëc traûi soûi l ) Ñöôøng xe boàn naïp GAS vaø oâ toâ nhaän haøng Dieän tích: 840 m2 44 Keát caáu: Neàn beâ toâng m ) Heä thoáng caáp ñieän, choáng seùt vaø an toaøn tónh ñieän Heä thoáng caáp ñieän Heä thoáng cung caáp ñieän duøng nguoàn ñieän löôùi quoác gia qua tram haï aùp ñoäc laäp cuûa traïm coù coâmg suaát 10 KVA. Taát caû ñöôøng daây phaân phoái ñieän töø tuû ñieän ñeán nôi tieâu thuï ñeàu ñöôïc ñi ngaàm theo tieâu chuaån hieän haønh, ñoái vôùi ñöôøng daây phaûi ñi noåi phaûi laép ñaët theo ñieàu kieän phoøng noå. Thu loâi choáng seùt vaø an toaøn tónh ñieän Caùc haïng muïc kieán truùc ñeàu ñöôïc laép ñaët heä thoáng thu loâi choáng seùt theo quy ñònh. Ñoái vôùi caùc boàn chöùa, heä thoáng naïp bình vaø caùc thieát bò ñieän ñeàu phaûi ñöôïc thieát keá vaø laép ñaët baûo veä tieáp ñaát. n ) Heä thoáng phoøng chaùy vaø chöõa chaùy Do ñaëc thuø cuûa LPG coù nguy cô chaùy noå cao, bieän phaùp chuû yeáu phoøng chaùy laø ngaét nguoàn khí bò doø ræ vaø khoâng ñeå aùp suaát trong thieát bò boàn chöùa leân cao quaù möùc do taùc duïng nhieät vaø haïn cheá tuyeät ñoái nguy cô phaùt sinh tia löûa trong khu vöïc nguy hieåm. Caùc thieát bò phoøng chaùy Bao goàm caùc thieát bò baùo doø ræ vaø heä thoáng baùo töï ñoäng khi phaùt hieän noàng ñoä khí trong moâi tröôøng tôùi möùc nguy hieåm vaø coù chaùy saûy ra trong khu vöïc. Thieát bò choáng chaùy − Ñoái vôùi khu vöïc ñaët thieát bò ñieän chuû yeáu laø duøng hoùa hoïc 12-15 kg vôùi moät bình töông öùng vôùi 50 m2 saøn vaø khoâng ít hôn 3 bình taïi moãi khu vöïc. − Ñoái vôùi vaên phoøng, thieát bò chöõa chaùy cuõng laø bình hoùa hoïc vôùi moãi bình töông öùng 100m2saøn vaø khoâng ít hôn 2 bình cho moãi khu vöïc. − Ñoái vôùi khu vöïc boàn chöùa, nhaø kho chöùa bình, nhaø naïp v.v… chuû yeáu duøng bieän phaùp ngaét nguoàn khi coù chaùy baèng heä thoáng van ngaét khaån caáp vaø töôùi laïnh boàn vaø bình LPG vôùi heä thoáng giaøn chöùa coá ñònh ñaët treân boàn löu löôïng töôùi maùt cho dieän tích baûo veä. Ñoái vôùi caùc coät laáy nöôùc cöùu hoûa yeâu caàu laép ñaët taïi caùc khu vöïc caàn chöõa chaùy toái thieåu laø 2 coät daïng keùp vôùi khoaûng caùch coät laø 50 m vaø aùp löïc laø 8.10kg / m3 Caùc thieát bò phun nöôùc chöõa chaùy − 02 bôm chöõa chaùy vôùi löu löôïng Q=70 m3/h − Coät aùp H=70-100 mH2O, Coâng suaát 15-25 Kw − Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn do ñieàu kieän khoâng coù nöôùc maùy neàn caàn phaûi khoan gieáng bôm nöôùc cho beå chöõa chaùy vaø sinh hoaït. 4.12 Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 4.12.1 Chuû ñaàu tö Chuû ñaàu tö: Coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí (PVGC) 45 4.12.2 Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn Caên cöù vaøo toång möùc ñaàu tö, döï aùn naèm trong nhoùm C thuoäc Doanh Nghieäp Nhaø Nöôùc. Vôùi chöùc naêng nhieäm vuï, naêng löïc saün coù, caên cöù vaøo Ñieàu 63 cuûa Quy Cheá Ñaàu Tö Vaø Xaây Döïng. Ban haønh theo Nghò Ñònh soá 52/1999/NÑ-CP, PVGC coù ñuû ñieàu kieän thöïc hieän döï aùn theo hình thöùc töï thöïc hieän döï aùn cuøng ñaáu thaàu mua saém thieát bò. 4.12.3 Keá hoaïch ñaáu thaàu mua saém thieát bò Toaøn boä thieát bò kyõ thuaät ñöôïc chia laøm 02 thaàu: − Goùi 1: Thieát bò naïp bình − Goùi 1: Thieát bò ñieän vaø heä thoáng phoøng choáng chaùy − Giaù trò töøng goùi thaàu theo quyeát ñònh pheâ duyeät cuûa toång coâng ty − Hình thöùc ñaáu thaàu: Töï ñaáu thaàu − Phöông thöùc: Ñaáu thaàu moät tuùi hoà sô − Thôøi gian toå chöùc ñaáu thaàu: Sau khi toång coâng ty pheâ duyeät thieát keá kyõ thuaät thi coâng. 4.12.4 Tieán ñoä xaây döïng − Vôùi quy moâ cuûa döï aùn vaø tính ñoàng boä cuûa thieát bò coâng ngheä. Döï aùn seõ ñöôïc thöïc hieän khoâng quaù 03 thaùng keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng. 46 CHÖÔNG 5 PHAÂN TÍCH KINH TEÁ 5.1 Phaân tích taøi chính Theo keá hoaïch ñeà ra, traïm chieát naïp LPG döï kieán seõ hoaït ñoäng trong 3 naêm coäng vôùi moät naêm döï phoøng cho traïm naïp lôùn Thò Vaûi hoaït ñoäng saûn suaát ñi vaøo oån ñònh sau ñoù coù theå seõ naâng caáp, môû roäng quy moâ saûn suaát. Doù ñoù trong döï aùn naøy seõ tính hieäu quûa kinh teá trong giai ñoaïn 1 thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù tham khaûo töø caùc traïm naïp ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò beân ngoaøi laø coøn treân 60% giaù trò söû duïng. Nhö vaäy thôøi gian tính toaùn FS trong baøi toaùn naøy laø: 4 naêm keå caû thôøi gian döï phoøng. Gía trò tieàn teä ñöôïc tính theo ñôn vò Trieäu Ñoàng trong suoát quaù trình tính toaùn hieäu quaû kinh teá. 5.1.1 Xaùc ñòng voán ñaàu tö ban ñaàu cho döï aùn a ) Voán ñaàu tö traïm naïp Baûng 5.1 Chi phí Thaønh tieàn (Tr.VNÑ) Baûng tham khaûo Chuaån bò ñaàu tö 26.64 Thöïc hieän ñaàu tö (bao goàm VAT) Xaây laép 978.12 Thieát bò 2456.27 Thöû nghieäm, chaïy thöû 50 Chi phí baûo hieåm trong thôøi gian xaây döïng 83 Döï phoøng phí 381.1 Ngoaïi teä (mua thieát bò), USD 127020 USD Noäi teä (Tr.VNÑ) 3632.1 b ) Chi phí vaän haønh Baûng 5.2 stt Moâ taû Chi phí (Tr.VNÑ/naêm) Ghi chuù 1 Chi phí löông (Moãi naêm chi phí löông taêng 1%) 702.8 2 Chi phí baûo döôõng 83 3 Chi phí tieän ích 384 47 4 Chi phí söûa chöõa lôùn 32.285 5 Chi phí khaùc 48.43 6 Toång coäng chi phí hoaït ñoäng 1628.04 7 Chi phí thueâ ñaát xaây döïng traïm chieát naïp LPG bao goàm VAT 1704 Bình quaân haøng thaùng chi phí vaän haønh traïm chieát naïp ñaët taïi khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 1 laø: 1254.304 (Tr.VNÑ) 5.1.2 Xaùc ñònh ñôn giaù chieát naïp vaø doanh thu döï kieán a ) Ñôn giaù chieát naïp Theo tình hình thò tröôøng hieän nay: − Giaù thueâ naïp ôû möùc thaáp do coâng ty Saøi Goøn Petro thöïc hieän laø 45 USD/taán bao goàm caû thueá VAT 10% − Giaù thueâ naïp cao do VT GAS thöïc hieän laø 57 USD/taán chöa tính thueá VAT töông ñöông 62.7 USD/taán neáu tính theâm thueá VAT. Ñeå laøm moác so saùnh hieäu quaû kinh teá, ta seõ choïn giaù thueâ naïp thaáp nhaát baèng giaù cuûa Sai Gon Petro laø 45 USD/taán. b ) Döï kieán doanh thu Theo nhö döï kieán muïc tieâu chieám lónh thò tröôøng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (baûng 4.10) thì. Döï kieán doanh thu laø: Baûng 5.3 Naêm 0 1 2 3 4 Saûn löôïng (ngaøn taán/naêm) 2.95 3.69 5.5 7.25 Giaù ñi thueâ naïp ($/taán) 45.00$ Doanh thu (Tr.VNÑ) 1991.25 2490.75 3712.5 4893.8 c ) Caùc thoâng soá chính duøng trong tính toaùn löïa choïn phöông aùn • Giaù thueâ naïp cuûa SAI GON Petro, nôi maø coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí coù theå hôïp ñoàng thueâ naïp 45 USD/taán. • Coâng suaát hoaït ñoäng cuûa traïm chieát naïp nhö trong muïc tieâu chieám lónh thò tröôøng cuûa coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí (Baûng 4.10 ) • Thôøi gian tính toaùn FS trong 4 naêm. • Tuoåi thoï cuûa thieát bò, nhaø xöôûng laø 10 naêm. • Thôøi gian hoaøn traû voán vay laø 4 naêm, vôùi laõi suaát 8.73% naêm töông ñöông 0.7%/thaùng. • Tyû giaù 1 USD=15000 VNÑ. • Thueá thu nhaäp cuûa coâng ty trong thôøi gian 2 naêm ñaàu laø 16%, 32% cho nhöõng naêm tieáp theo. • Voán vay cuûa Toång coâng ty chieám 80% toång soá voán ñaàu tö vaø 20% voán coøn laïi laø voán töï coù cuûa coâng ty. 48 ( )22 2− −= ∑ n FD S ii r 6082 =rS 7.24=rS d ) Toùm taét keát quaû phaân tích taøi chính Baûng 5.4 Vò trí xaây döïng traïm chieát naïp LPG Phöông aùn cô sôû Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 1 Voán ñaàu tö ban ñaàu 5537.4 Toång giaù trò thieát bò vaø xaây laép 3228 Voán vay 3322.46 Voán töï coù 22149 Hieän giaù thuaàn tuùy 495.3 Suaát thu hoài noäi boä 11.59% Thôøi gian hoaøn voán 4naêm 2 thaùng Tyû Soá B/C 12 e ) Ñieåm hoøa voán Do yeâu caàu saûn suaát kinh doanh phaûi coù lôøi. Vì vaäy trong quaù trình saûn suaát saûn löôïng chieát naïp vì moät lyù do naøo ñoù giaûm thaáp hôn so vôùi ñieåm hoøa voán thì hoaït ñoäng saûn suaát seõ bò loã voán. Vì theá traïm chieát naïp phaûi luoân luoân ñaûm baûo saûn löôïng chieát naïp lôùn hôn hoaëc baèng ñieåm hoøa voán. f ) Phaân tích ñoä nhaïy cuûa döï aùn Ta coù coâng thöùc tính khoaûng sai soá trong döï baùo: (5.1) Döï baùo saûn löôïng naèm trong khoaûng sai soá: Baûng 5.5 Naêm 2002 2003 2004 2005 Saûn löôïng ñaït cao nhaát 3.01 4.23 6.2 8 Saûn löôïng ñaït trung bình 2.95 3.96 5.5 7.25 Saûn löôïng ñaït thaáp nhaát 2.456 3.42 4.76 6.46 Baûng 5.6 Phöông aùn Dieãn giaûi phöông aùn NPV (trieäu) IRR (%/naêm) Thôøi gian Hoaøn voán Cô sôû Saûn löôïng (xem baûng 5.3) 495.3 11.59% 4 naêm 2 thaùng ri SF ×±2 49 Voán ñaàu tö (5537.4 Tr.VNÑ) 01 Saûn löôïng ñaït cao nhaát (baûng 5.5) Voán ñaàu tö khoâng ñoåi 1198.2 16.97% 4 naêm 4 thaùng 02 Saûn löôïng ñaït giaù trò thaáp nhaát Voán ñaàu tö khoâng ñoåi -676.44 5.43% 4 naêm 7 thaùng 03 Saûn löôïng giaûm 10% Voán ñaàu tö khoâng ñoåi -501.13 6.35% 4 naêm 6 thaùng 04 Saûn löôïng taêng 10% Voán ñaàu tö khoâng ñoåi 1602.5 17.27% 4 naêm 4 thaùng Trong phöông aùn 02 vaø 03 saûn löôïng ñaït giaù trò thaáp nhaát vaø saûn löôïng giaûm 10% laøm cho NPV<0. Nhöng ñeå chuû ñoäng thò tröôøng, traùnh bò eùp giaù chieát naïp vaø coù ñuû bình ñeå cung caáp cho khaùch haøng. Coâng ty vaãn tieáp tuïc ñaàu tö vì ñaây chính laø chieán löôïc laâu daøi cuûa coâng ty. 5.2 Phaân tích kinh teá-xaõ hoäi Töø caùc keát quaû Kinh Teá-Taøi Chính treân ñaõ chöùng toû hieäu quaû kinh teá raát cao cuûa vieäc xaây döïng traïm chieát naïp LPG ngaén haïn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. • Vieäc toång coâng ty daàu khí Vieät Nam hoäi nhaäp thò tröôøng muïc tieâu chính laø ñeå oån ñònh giaù baùn leû LPG treân thò tröôøng trong nöôùc. • Taïo theâm nhieàu vieäc laøm môùi cho ngöôøi lao ñoäng vôùi möùc thu nhaäp khaù oån ñònh. • Thuùc ñaåy nhieàu dòch khaùc trong nöôùc phaùt trieån theo nhö: Cheá taïo bình, baûo hieåm, sôn, baûo döôõng thieát bò v.v… • Vieäc kinh doanh LPG khuyeán khích ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc trong vieäc söû duïng LPG, giuùp baûo veä moâi tröôøng baèng caùch giaûm nguoàn naêng löôïng töï nhieân nhö: Than, cuûi, xaêng coù nguy cô oâ nhieãm cao vaø traùnh ñöôïc naïn chaët phaù röøng. • Ñoùng goùp vaøo nguoàn thu ngaân saùch nhaø nöôùc thoâng qua caùc khoaûn thueá, leä phí v.v…Döï tính caùc khoaûn maø coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí seõ noäp cho Nhaø nöôùc qua caùc naêm nhö sau: − Thueá VAT trong 4 naêm hoaït ñoäng: 395.55(Tr.VNÑ) − Thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong 4 naêm hoaït ñoäng : 2405 (Tr.VNÑ) 50 CHÖÔNG 6 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 6.1 Toùm taét − Ñòa ñieåm xaây döïng traïm chieát naïp LPG: − Toång voán ñaàu tö ban ñaàu: − Voán vay toång coâng ty: − Voán töø quyõ phaùt trieån saûn xuaát cuûa coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí: − Thôøi gian hoaøn voán: − Thôøi gian xaây döïng döï kieán: − Caùch thöùc thöïc hieän döï aùn: Khu Coâng Nghieäp Soùng Thaàn 1. 5537.4 Tr.VNÑ 80% toång voán ñaàu tö töông ñöông 4 naêm 2 thaùng Khoâng quaù 3 thaùng PVGC töï thöïc hieän 6.2 Keát luaän Ñeå giöõ vai troø chuû ñaïo trong vieäc phaân phoái LPG treân toaøn Quoác, nhaø Nöôùc (ñaïi dieän laø Petrovietnam-PVGC) caàn phaûi chuû ñoäng xuyeân suoát caùc khaâu töø khai thaùc, xöû lyù, xaây döïng caùc traïm chieát naïp cho ñeán vieäc phaân phoái LPG ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Vôùi caùc chæ soá thuaän lôïi veà taøi chính nhö ñaõ tính toaùn vaø theo yù kieán chæ ñaïo töø toång coâng ty, tröôùc maét caàn thieát xaây döïng traïm chieát naïp LPG ngaén haïn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh cuï theå laø ôû traïm naïp Soùng Thaàn1. Traïm naøy ñaët trong Khu Coâng Nghieäp ñeå hôïp lyù hoùa thuû tuïc haønh chính vaø taàm côõ hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Neáu nhö caùc böôùc tieán haønh ñöôïc thöïc hieän ñuùng döï kieán hoaëc nhanh hôn thì hoaït ñoäng cuûa traïm seõ hoaït ñoäng sôùm hôn vaø ñieàu ñoù cuõng coù lôïi veà maët taøi chính. 6.3 Kieán nghò Ñeå kòp thôøi ñöa traïm naïp ñi vaøo hoaït ñoäng vaø nhanh choùng tham gia vaøo thò tröôøng baùn leû LPG taïi TP. Hoà Chí Minh vaø Mieàn Ñoâng Nam BOÄ laøm tieàn ñeà cho vieäc chieám lónh thò tröôøng trong nöôùc cuõng nhö vieäc hoã trôï kinh doanh, kieán nghò: − Toång coâng ty coù chæ ñaïo sôùm vaø xeùt duyeät nhanh choùng döï aùn naøy deå vieäc xaây döïng traïm ñuùng tieán ñoä. − Nhanh choùng tieán haønh ñaët mua thieát bò coâng ngheä vaø thieát bò phuï trôï: PCCC, thu loâi v.v…töø caùc baûng baùo giaù cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñeå sôùm ñöa traïm vaøo hoaït ñoäng ñuùng tieán ñoä. − Xaây laép nhaø xöôûng: Coâng ty seõ chæ ñònh ñaáu thaàu vôùi nhöõng nhaø thaàu coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc xaây döïng caùc traïm chieát naïp LPG ñoøi hoûi tính an toaøn cao vaø chính xaùc cao. 51 PHUÏ LUÏC 52 Phuï luïc 1: THUEÁT MINH VOÁN ÑAÀU TÖ TRAÏM CHIEÁT NAÏP LPG CHI PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂY LAÉP STT Haïng muïc Ñôn vò tính Khoái löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù (Tr.VNÑ) (Tr.VNÑ) 1 Chi phí thöïc hieän döï aùn 1 Nhaø haønh chính m2 40.00 1.80 72 2 Nhaø thöôøng tröïc vaø baûo veä m2 4.00 1.80 7.2 3 Nhaø daët maùy phaùt dieän döï phoøng m2 6.00 1.00 6 4 Nhaø ñaët bôm chöõa chaùy m3 6.00 1.00 6 5 Beå nöôùc cöùu hoûa m2 80.00 0.45 36 6 Gara xe maùy vaø xe ñaïp m2 12.00 0.50 6 7 Coâng trình phuï m2 12.00 1.50 18 8 Xöôûng cô ñieän vaø nhaø maùy ñaët maùy neùn khí m2 20.00 1.50 30 9 Nhaø toå hôïp m2 200.00 1.00 200 10 Khu boàn LPG m2 100.00 0.35 35 11 Töôøng raøo m 200.00 0.30 60 12 Coâång chính, coång phuï, coång thoaùt hieåm Coång 3.00 10.00 30 13 Ñöôøng baõi noäi boä m2 700.00 0.14 98 14 Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc HT 1.00 50.00 50 15 Heä thoáng caùp khí neùn HT 1.00 75.00 75 16 Heä thoáng ñieän ngoaøi nhaø, tieáp ñòa vaø PCCC HT 1.00 60.00 60 17 Laép ñaët heä thoáng coâng ngheä HT 1.00 40.00 40 18 Laép ñaët heä thoáng caáp thoaùt nöôùc chöõa chaùy HT 1.00 60.00 60 Toång chi phí chöa coù VAT 889.2 53 CHI PHÍ ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ stt Haïng Muïc Ñôn vò tính Khoái löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn ghi chuù USD/ñôn vò 1 Boàn chöùa LPG vaø heä thoáng coâng ngheä LPG BOÀN Boàn chöùa 30 taán BOÄ 2.00 41000.00 82000 USD Bôm LPG, moâtô thaùi hoaëc haøn quoác BOÄ 2.00 1350.00 2700 USD Thieát bò baùo roø GAS CHIEÁC 2.00 2000.00 4000 USD Ñaàu naïp nhaät HT 4.00 6800.00 27200 USD Ñöôøng nhaäp LPG (thieát bò vaø phuï kieän) HT 1.00 1500.00 1500 USD Ñöôøng xuaát LPG ra maùy bôm HT 1.00 4120.00 4120 USD Ñöôøng daãn LPG ñeán thieát bò naïp HT 1.00 1500.00 1500 USD Ñöôøng thoâng 02 boàn chöùa LPG HT 1.00 3000.00 3000 USD Toång chi phí coâng ngheä tính baèng USD 126020 USD Toång chi phí coâng ngheä tính baèng TR.VNÑ 1890.3 Tr.VNÑ 2 Maùy neùn khí phuï kieän vaø xaây laép (tính baèng USD) Maùy 1.00 1000.00 1000 USD 15 Tr. VNÑ 3 Thieát bò coâng ngheä cöùu hoûa (tính baèng Tr.VNÑ) HT 1.00 200 01 maùy bôm ñoäng cô ñieän 1.00 75.00 75 01maùy bôm ñoäng cô xaêng 1.00 75.00 75 Bình CO2,bình boït-35kg vaø caùc phuï kieän 1.00 50.00 50 4 Thieát bò ñieän 234 Bình bieán theá 50 KVA, maùy phaùt ñieän döï phoøng HT 1.00 210 Maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä Caùi 2.00 12.00 24 54 Toång chi phí ñaàu tö thieát bò chöa coù VAT 2339.3 KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN KHAÙC stt Haïng Muïc Ñôn vò tính Thaønh tieàn (Tr.ÑVN) 1 GIAI ÑOAÏN CHUAÅN BÒ ÑAÀU TÖ 26.64 Laäp baùo caùo nghieân cöùu khaû thi (0.79%GTXL&TB) 25.51 Thaåm ñònh baùo caùo NCKT(0.035%GTXL%TB) 1.13 2 GIAI DOAÏN THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ 162.32 Thieát keá xaây laép (4.13%GTXL) 36.72 chi phí thaåm ñònh thieát keá(0.1197%GTXL&TB) 3.84 Chi phí thaåm ñònh toång döï toaùn (0.105%GTXL&TB) 0.93 Chi phí laäp hoà sô môøi thaàu xaây laép (0.33%GTXL) 2.93 Chi phí laäp hoà sô môøi thaàu xaây thieátt bò (0.22%GTXL) 1.96 Chi phí giaùm saùt thi coâng xaây döïng (1.458%GTXL) 12.96 Kieåm ñònh chaát löôïng coâng trình (taïm tính) 30.00 Chi phí quaûn lyù döï aùn (1.96%GTXL&TB) 63.28 Baûo hieåm xaây döïng coâng trình (0.3%GTXL&TB) 9.69 3 GIAI ÑOAÏN KEÁT THUÙC XAÂY DÖÏNG VAØ ÑI VAØO DÖÛ DUÏNG Vaän haønh thöû 50.00 Toång coäng bao goàm VAT 238.95 55 TOÅNG HÔÏP DÖÏ TOAÙN KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ GT tröôùc thuùeâ VAT ñaàu ra Giaù trò sau thuùeâ 1 CHI PHÍ XAÂY LAÉP 889.20 88.92 978.12 2 CHI PHÍ THIEÁT BÒ 2339.30 116.97 2456.27 3 CHI PHÍ CÔ BAÛN KHAÙC Giai ñoaïn chuaån bò 24.21 2.42 26.64 Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö 147.56 14.76 162.32 Thueâ ñaát dieän tích 3000 m2 45 naêm (0.72 USD/m2/naêm) 1325.45 132.55 1458.00 Giai ñoaïn keát thuùc xaây döïng vaø ñi vaøo khai thaùc 45.45 4.55 50.00 Chi phí döï phoøng 10% khoâng keå thueâ ñaát 333.94 33.39 367.33 Toång VAT ñaàu ra 393.55 Toång ñaàu tö chöa coù laõi vay 5498.67 Laõi vay trong thôøi gian xaây döïng (vay 80% voán ñaàu tö) 38.76 Toång ñaàu tö keå caûù laõi vay trong thôøi gian xaây döïng 5537.43 56 Phuï luïc 2: CHI PHÍ VAÄN HAØNH TRAÏM CHIEÁT NAÏP LPG CHI PHÍ VAÄN HAØNH CHI PHÍ LÖÔNG Soá löôïng Löông Thaønh tieàn (ngöôøi) (Tr.VNÑ) (Tr.VNÑ)/th (Tr.VNÑ)/n Traïm tröôûng 1.00 3.50 3.5 Toå tröôûng kyõ thuaät 1.00 2.50 2.5 Coâng nhaân naïp bình 24.00 1.50 36 Thôï naïp bình 4.00 1.80 7.2 baûo veä 4.00 1.50 6 Moãi naêm chi phí löông taêng 1%toång chi phí löông 55.2 Toång chi phí löông chöa coù baûo hieåm 56.856 682.3 baûo hieåm (3% chi phí löông) 20.469 Toång chi phí löông coù baûo hieåm 702.769 CHI PHÍ BAÛO HIEÅM COÂNG TRÌNH (1.5% giaù trò 1 naêm) 48.4275 Baûo hieåm coâng trình khoâng bao goàm VAT 83 CHI PHÍ TIEÄN ÍCH Ñôn vò tính Ñònh möùc Ñôn giaù Tr.VNÑ/kwh Tr.VNÑ/th Tr.VNÑ/naê m Ñieän Kwh/th 15000.00 0.001 15 Nöôùc Ñ/th 1.00 1 Ñieän thoaïi, Fax Ñ/th 6.00 6 Toång chi phí tieän ích chöa tính VAT 32 384 Toång chi phí tieän ích bao goàm VAT 422.4 CHI PHÍ BAÛO DÖÔÕNG SÖÛA CHÖÕA (1% giaù trò maùy moùc, thieát bò, nhaø xöôûng) 32.285 CHI PHÍ KHAÙC(1.5% giaù trò coâng trình) 48.4275 TOÅNG COÄNG CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG 1254.309 57 Phuï luïc 3: CAÙC BAÛNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH LÒCH KHAÁU HAO Khaáu hao nhaø xöôûng Naêm 0 1 2 3 4 Nguyeân giaù 889.20 1006.00 1006.00 1006 1006 Khaáu hao trong kyø 88.92 88.92 88.92 88.92 Khaáu hao tích luõy 88.92 177.84 266.76 355.68 Giaù trò coøn laïi 917.08 828.16 739.24 650.32 Khaáu hao thieát bò Naêm 0 1 2 3 4 Nguyeân giaù 2339.30 2488.00 2488.00 2488 2488 Khaáu hao trong kyø 233.93 233.93 233.93 233.93 Khaáu hao tích luõy 233.93 467.86 701.79 935.72 Giaù trò coøn laïi 2254.07 2020.14 1786.21 1552.28 Khaáu hao toång hôïp Naêm 0 1 2 3 4 Nguyeân giaù 3228.50 3494.00 3494.00 3494 3494 Khaáu hao trong kyø 322.85 322.85 322.85 322.85 Khaáu hao tích luõy 322.85 645.70 968.55 1291.4 Giaù trò coøn laïi 3171.15 2848.30 2525.45 2202.6 58 LÒCH TRAÛ NÔÏ Naêm 0 1 2 3 4 Soá tieàn vay töø quyõ phaùt trieån Toång Coâng ty (60%toång voán ñaàu tö) 3322.46 Traû laõi haønh naêm 290.09 264.76 170.27 178.52 Traû voán vay haøng naêm 1107.49 1107.49 1107.49 Tieàn traû nôï haøng naêm 290.09 1372.25 1277.76 1286.01 BAÛNG BAÙO CAÙO DOANH THU Naêm 0 1 2 3 4 Saûn löôïng (ngaøn taán/naêm) 2.95 3.69 5.5 7.25 Giaù ñi thueâ naïp ($/taán) 45.00 Doanh thu (Tr.VNÑ) 1991.25 2490.75 3712.5 4893.75 Tyû giaù (VNÑ/USD) 15000.00 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH Naêm 0 1 2.00 3 4 Doanh thu (Tr.VNÑ) 1991.25 2767.50 4125 5437.5 Chi phí Vaän haønh 1254.31 1261.13 1267.955 1274.778 Lôïi nhuaän goäp 736.94 1506.37 2857.045 4162.722 Tieàn traû laõi 290.09 264.76 170.27 178.52 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 446.85 1241.61 2686.77 3984.20 Noäp thueá thu nhaäp 71.50 198.66 859.77 1274.94 Lôïi nhuaän sau thueá 375.36 1042.95 1827.00 2709.25 59 BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU TAØI CHÍNH NAÊM 0 1 2 3 4 5 Thöïc thu Doanh thu 1991.25 2490.75 3712.50 4893.75 Giaù thanh lyù Nhaø xöôûng 561.4 Thieát bò 1318.35 Ñaát 1328.4 Thu hoài thueá giaù trò gia taêng 131.18 131.18 131.18 Toång CF vaøo 2122.43 2621.93 3843.6825 4893.75 3208.15 Thöïc chi Chi phí ñaàu tö ban ñaàu 5537.43 Chi phí vaän haønh 1254.31 1261.13 1267.96 1274.78 Traû laõi vay haøng naêm 290.09 264.76 170.27 178.52 Thueâá thu nhaäp cuûa coâng ty 71.50 198.66 859.77 1274.94 Toång CF ra 5537.43 1615.89 1724.55 2298.00 2728.25 NCF (TIP) -5537.43 506.54 897.38 1545.69 2165.50 3208.15 NPV (Tr. VNÑ) 495.32 IRR (%/naêm) 11.59% THV 4 naêm 2 thaùng Suaát chieát khaáu (%/naêm) 9.00% 62 Phuï luïc 6: Taøi lieäu tham khaûo • Tieâu chuaån Vieät Nam − TCVN 5684-1992 veà an toaøn chaùy caùc coâng trình xaêng, daàu. − TCVN 1999. Heä thoáng chöõa chaùy, caùc yeâu caàu veà thieát keá laép ñaët vaø söû duïng. • Tieâu chuaån veà thieát keá vaø laép ñaët kho LPG. API 2510 vaø API 2510A. • Tieâu chuaån veàø thieát keá vaø laép ñaët thieát bò phoøng chaùy chöõa chaùy kho LPG: NFPA 20- 1983 Edition vaø NFPA 15-1982 Edition. • Tieâu chuaån veà phoøng chaùy chöõa chaùy kho LPG: NFPA 59-1984 Edition. • Tieâu chuaån Quoác Gia veà nhieân lieäu khí NFPA 54-1992 Edition vaø NFPA 54-1996 Edition. • Tieâu chuaån phoøng chaùy chöõa chaùy trong toàn chöùa vaø vaän haønh kho LPG NFPA 58-1995 Edition. • Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi “Caên cöù ñaàu moái LPG taïi Haûi Phoøng” thaùng 12 naêm 1996. • Luaän chöùng Kinh Teá Kyõ Thuaät xöôûng chieát naïp bình LPG cuûa Lieân Doanh VTGAS taïi Ñoàng Nai. • Luaän chöùng Kinh Teá Kyõ Thuaät xöôûng chieát naïp bình LPG cuûa Lieân Doanh Thaêng Long GAS taïi Haûi Phoøng. Saùch tham khaûo • ENGINEERING ECONOMY (G.J.THUESEM, W.J.FABRYKY) • KYÕ THUAÄT DÖÏ BAÙO • MICROSORF PRO i ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA CÔ KHÍ BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG COÂNG NGHIEÄP ---------------o0o--------------- LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP LAÄP BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI TRAÏM CHIEÁT NAÏP BÌNH LPG NGAÉN HAÏN TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH GVHD: ThS.Leâ Phöôùc Khoâi SVTH: Nguyeãn Tröôøng Tuøng MSSV: 29703818 TP.Hoà Chí Minh, Thaùng 7/2002 ii LÔØI CAÙM ÔN Em xin chaân thaønh caùm ôn Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa vaø boä moân KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG COÂNG NGHIEÄP ñaõ taïo ñieàu kieän cho em hoïc taäp trong nhöõng naêm vöøa qua. Em cuõng xin caûm ôn thaày Leâ Phöôùc Khoâi ngöôøi ñaõ höôùng daãn em thöïc hieän ñeà taøi naøy, ñoàng thôøi em cuõng caùm ôn phoøng Döï Aùn, ban Giaùm Ñoác Coâng ty Cheá bieán vaø Kinh doanh caùc Saûn phaåm Khí ñaõ taän tình goùp yù vaø cung caáp cho em nhöõng soá lieäu caàn thieát ñeå thöïc hieän ñeà taøi naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân: Nguyeãn Tröôøng Tuøng iii TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI • Muïc ñích cuûa döï aùn: − Teân cuûa ñeà taøi: Laäp baùo caùo nghieân cöùu khaû thi xöôûng chieát naïp bình LPG ngaén haïn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. − Muïc ñích: Xaây döïng khaû thi traïm chieát naïp bình LPG ñeå ñöa vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khí hoùa loûng taïi thò tröôøng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh Mieàn Ñoâng Nam Boä coù tính kinh teá nhaát. • Muïc tieâu cuûa luaän vaên: − Aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc taïi tröôøng nhö: Döï Baùo vaø Phaân Tích Thò Tröôøng, Kinh Teá Kyõ Thuaät, thaåm ñònh döï aùn vaø caùc quy ñònh cuûa chính phuû veà quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng trong vieäc ñaùnh giaù tính khaû thi cuûa döï aùn. • Cô sôû ñeå ñaùnh giaù tính khaû thi: − Thuaän lôïi veà maët hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh − Döïa treân caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù: Giaù trò hieän taïi roøng (NPV), suaát thu lôïi noäi taïi (IRR), thôøi gian hoøa voán (THV) vaø tyû leä lôïi nhuaän/chi phí B/C iv MUÏC LUÏC Ñeà muïc Trang i.Trang bìa ii. Lôøi caûm ôn iii. Toùm taét iv. Muïc luïc vii. Danh saùch baûng bieåu viii. Danh saùch caùc hình veõ Chöông 1 Môû Ñaàu 1 1.1 Ñaët vaán ñeà 1 1.2 Muïc tieâu ñeà taøi 2 1.3 phaïm vi nghieân cöùu vaø giôùi haïn 2 1.4 Phöông phaùp luaän 2 Chöông 2 Cô Sôû Lyù Thuyeát 3 2.1 Quan ñieåm phaân tích döï aùn 3 2.2 Kyõ thuaät döï baùo 3 2.2.1 Phöông phaùp nhu caàu kyø tröôùc ( Last Period Demand) 4 2.2.2 Phöông phaùp trung bình tröôït 4 2.2.3 Phöông phaùp laøm trôn haøm soá muõ (EWWA) 5 2.2.4 Phöông phaùp phaân tích hoài quy 5 2.2.5 EWMA cho caùc maãu döï baùo chænh THEO khuynh höôùng 6 2.2.7 EWMA cho caùc maãu döï baùo chænh theo muøa 6 2.2.8 Phöông phaùp ño löôøng sai soá döï baùo 9 2.3 Kinh teá kyõ thuaät 9 2.3.1 Söï caàn thieát cuûa phaân tích kinh teá 9 2.3.2 Phaân tích lôïi nhuaän baèng tyû soá B/C 9 2.3.3 Suaát thu hoài noäi boä IRR 10 2.3.4 Thôøi gian thu hoài voán (Payback Period) 10 2.3.5 Giaù trò hieän taïi NPV 11 Chöông 3 Caên Cöù Phaùp Lyù 11 3.1 Caùc quy ñònh cuûa chính phuû veà vieäc quaûn lyù caùc döï aùn ñaàu tö taïi Vieät Nam 11 3.2 Caùc coâng vaên vaø quyeát ñònh do toång coâng ty Daàu Khí Vieät Nam thöïc hieän 12 Chöông 4 Giôùi Thieäu Döï Aùn 12 4.1 Giôùi thieäu chung veà Nghaønh Coâng Nghieäp Khí 12 4.2 Giôùi thieäu chung veà Coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí 12 4.2.1 Chuû ñaàu tö 12 v 4.2.2 Lòch söû hình thaønh Coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí 12 4.2.3 Boä maùy quaûn lyù 13 4.2.4 Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban 13 4.2.5 Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh 15 4.3 Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö 19 4.3.1 Môû ñaàu 19 4.3.2 Söï caàn thieát ñaàu tö 19 4.3.3 Heä thoáng chieát naïp bình hieän taïi cuûa caùc nhaø phaân phoái 19 4.3.4 Heä thoáng kho chöùa vaø trung chuyeån 20 4.3.5 Sô ñoà cung öùng GAS cuûa coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Saûn Phaåm Khí 20 4.4 Phaân tích thò tröôøng 21 4.4.1 Tình hình tieâu thuï LPG cuûa caùc coâng ty Kinh Doanh Saûn Phaåm Khí caùc thaùng cuoái naêm 1999 21 4.4.2 Soá lieäu thoáng keâ möùc tieâu thuï LPG treân Toaøn Quoác 21 4.4.3 Döï baùo khaû naêng kinh doanh baùn leû LPG cuûa coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Saûn Phaåm Khí 23 4.5 Löïa choïn hình thöùc ñaàu tö vaø coâng xuaát traïm naïp 27 4.5.1 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên trong vieäc ñaàu tö xaây döïng traïm naïp 27 4.5.2 Trình töï vaø hình thöùc ñaàu tö 27 4.5.3 Coâng xuaát cuûa traïm chieát naïp 28 4.5.4 Tính soá ñaàu naïp caàn thieát 29 4.5.5 Dung tích boàn chöùa 30 4.6 Chöông trình saûn xuaát 30 4.6.1 Tính chaát cuûa saûn phaåm LPG 30 4.6.2 Caùc saûn phaåm LPG thöông maïi 31 4.7 Phöông aùn choïn ñòa ñieåm xaây döïng vaø thôøi gian xaây döïng traïm naïp 31 4.7.1 Muïc tieâu cuûa vieäc choïn löïa ñòa ñieåm xaây döïng 31 4.7.2 Caùc ñaëc ñieåm caàn quan taâm khi khaûo saùt ñòa hình 31 4.7.3 Ñaùnh giaù caùc vò trí ñaõ khaûo saùt 33 4.7.4 Ñeà xuaát löaï choïn vò trí 36 4.7.5 Thôøi gian xaây döïng vaø ñöa vaøo vaän haønh 36 4.8 Löïa choïn coâng ngheä 37 4.8.1 Coâng ngheä 37 4.8.2 Quy trình vaän haønh 37 4.8.3 Thieát bò 37 4.9 Caùc giaûi phaùp an toaøn moâi tröôøng vaø phoøng choáng chaùy noå 39 4.9.1 Caên cöù thieát laäp caùc giaûi phaùp an toaøn moâi tröôøng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy 39 vi 4.9.2 An toaøn moâi tröôøng 39 4.9.3 Caùc bieän phaùp phoøng choáng chaùy 39 4.9.4 An toaøn trong vaän haønh 40 4.9.5 Thieát bò kieåm soaùt an toaøn 40 4.10 Quaûn lyù toå chöùc nhaân söï vaø ñaøo taïo 40 4.11 Xaây döïng vaø toå chöùc thi coâng xaây laép 43 4.11.1 Caùc giaûi phaùp thieát keá vaø xaây döïng 43 4.11.2 Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 44 4.12 Hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 44 4.12.1 Chuû ñaàu tö 44 4.12.2 Hình thuùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn 45 Chöông 5 Phaân Tích Kinh Teá 46 5.1 Phaân tích taøi chính 46 5.2 Phaân tích kinh teá-xaõ hoäi 46 Chöông 6 Keát Luaän Vaø Kieán Nghò 50 Phuï Luïc 51 Phuï luïc 1: THUYEÁT MINH VOÁN ÑAÀU TÖ TRAÏM NAÏP LPG 52 Phuï luïc 2: CHI PHÍ VAÄN HAØNH TRAÏM CHIEÁT NAÏP LPG 56 Phuï luïc 3: CAÙC BAÛNG BAÙO TAØI CHÍNH 57 Phuï luïc 4: SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ TRAÏM CHIEÁT NAÏP LPG 60 phuï luïc 5: SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG TRAÏM CHIEÁT NAÏP LPG 61 phuï luïc 6: TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 62 vii BAÛNG Moâ taû Baûng Trang Tình hình tieâu thuï LPG cuûa caùc coâng ty khí naêm 2000 4.1 21 Möùc tieâu thuï LPG treân toaøn Quoác 4.2 22 Khoái löôïng LPG tieâu thuï theo mieàn naêm 2000 4.3 22 Möùc tieâu thuï taïi caùc tænh phía NAM 4.4 23 Möùc tieâu thuï LPG trong coâng nghieäp vaø daân duïng 4.5 23 Caùc phöông phaùp döï baùo 4.6, 4.7, 4.8 24, 25 Döï baùo saûn löôïng tieâu thuï LPG treân toaøn Quoác (töø 2002- 2010) 4.9 25 Möïc tieâu chieám lónh thò tröôøng cuûa Coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí 4.10 26 Tình hình tieâu thuï caùc thaùng cuoái naêm 2001 4.11 29 Baûng chaøo haøng thieát bò coâng ngheä cuûa caùc haõng nöôùc ngoaøi 4.12 38 Döï toaùn giaù cho thieát bò coâng ngheä naïp bìnhb 4.13 38 Chi phí löông coâng nhaân vaø ñaøo taoï 4.14 42 Voán ñaàu tö traïm naïp 5.1 46 Chi phí vaän haønh 5.2 46 Doanh thu döï kieán 5.3 47 Toùm taét keát quaû phaân tích taøi chính 5.4 48 Baûng saûn löôïng max vaø min 5.5 48 Phaân tích ñoä nhaïy 5.6-5.7 48-49 viii SÔ ÑOÀ VAØ BIEÅU ÑOÀ Moâ taû Trang Sô ñoà khoái quaù trình döï baùo 7 Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty Cheá Bieán Vaø Kinh Doanh Caùc Saûn Phaåm Khí 17 Sô ñoà toång quaùt bieåu dieãn quaù trình vaän chuyeån vaø söû lyù khí cuûa PVGC 18 Bieåu ñoà tieâu thuï LPG töø 1993-2001 treân toaøn quoác 22 Bieåu ñoà quan heä giöõa nhu caàu vaø döï baùo 25 Bieåu ñoà tình hình tieâu thuï LPG caùc thaùng cuoái naêm 2001 28 Sô ñoà quaûn lyù saûn xuaát 40 Sô ñoà coâng ngheä traïm chieát naïp LPG Phuï luïc 4 trang 60 Sô ñoà maët baèng traïm naïp Phuï luïc 5 trang 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích khả thi dự án đầu tư trạm chiết nạp bình LPG tại TP Hồ Chí Minh của công ty CBVKDSPK.pdf
Luận văn liên quan