Đề tài Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng trong hai năm

Chương I. Một số vấn đề lý luận chung về ngân hàng và hoạt động cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương II. Phân tích tình hình cho vay ngắn và nhỏ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư phát triền Đà Nẵng Chương III. Những biện pháp chủ yếu để mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng trong hai năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cáúp hai naìo âaî gáy khoï khàn vaì laìm haûn chãú quy mä måí räüng hoaût âäüng tên duûng cuîng nhæ khaí nàng huy âäüng väún cuía ngán haìng, âàûc biãût âäúi tæåüng cáön thu huït laì caïc DNVVN våïi tênh cháút phán bäú trãn pháûm vi räüng khàõp. Båíi leî xu thãú hæåïng tåïi sæû thuáûn tiãûn cuía khaïch haìng noïi chung cuîng nhæ caïc DNVVN noïi riãng seî laìm cho hoü thæåìng tçm âãún våïi nhæîng ngán haìng maì theo hoü laì thuáûn låüi nháút vaì thæåìng âoï laì nhæîng ngán haìng gáön truû såí hoaût âäüng cuía hoü, màûc duì mæïc phê coï thãø “nhènh” hån. Hiãûn nay trãn âëa baìn thaình phäú våïi khoaíng gáön 20 chi nhaïnh NHTM, laûi chuí yãúu coï cuìng truû såí trong Quáûn Haíi Cháu do âoï aïp læûc caûnh tranh laì ráút khäúc liãût. Âàûc biãût, háöu nhæ caïc ngán haìng âãöu nháûn tháúy âæåüc táöm quan troüng cuía khäúi DNVVN trong viãûc måí räüng hoaût âäüng tên duûng, âãöu xem DNVVN laì khaïch haìng tiãöm nàng... Do âoï mäùi ngán haìng âãöu coï mäüt chiãún læåüc, chênh saïch khaïc nhau âãø giaình giáût thë træåìng, thë pháön. Âäúi våïi caïc DNVVN, duì âaî coï sæû phaït triãøn âaïng kãø, âoïng goïp khäng nhoí cho sæû phaït triãøn chung cuía âëa phæång. Tuy nhiãn, mäüt thæûc traûng “cäú hæîu” laì âa pháön caïc DNVVN väún tæû coï tháúp, hiãûu quaí hoaût âäüng coìn tháúp, thäng tin taìi chênh thiãúu roî raìng, minh baûch... Mäüt máu thuáùn låïn hiãûn nay laì caïc doanh nghiãûp noïi chung âàûc biãût laì caïc DNVVN xuáút hiãûn nhiãöu hiãûn tæåüng ghi giaím låüi nhuáûn kinh doanh nhàòm giaím mæïc näüp thuãú Thu nháûp Doanh nghiãûp cho Nhaì næåïc nhæng bãn caûnh âoï laûi muäún chæïng toí nàng læûc taìi chênh täút, låüi nhuáûn cao âäúi våïi Ngán haìng âãø âæåüc cho vay... Chênh sæû khäng roî raìng trãn âaî gáy khäng êt khoï khàn trong cäng taïc tháøm âënh cho vay âäúi våïi caïc doanh nghiãûp naìy gáy máút uy tên cuîng nhæ sæû an tám cáön thiãút cho ngán haìng khi cho vay, âoï laì chæa kãø tçnh traûng mäüt säú DNVVN coìn hoaût âäüng traïi phaïp luáût, buän láûu, laïch luáût, læìa âaío caïc cå quan chæïc nàng âãø thaình láûp doanh nghiãûp, âãø xin hoaìn thuãú giaï trë gia tàng, âãø goïp väún liãn doanh liãn kãút, læìa âaío vay väún ngán haìng... váùn xaîy ra åí nåi naìy nåi khaïc. Vãö phêa ngán haìng laûi quaï chàõc chàõn trong cäng taïc âaím baío tiãön vay, viãûc âaïnh giaï taìi saín âaím baío laûi chæa coï mäüt cå quan, täø chæïc chênh thæïc naìo âæïng ra âaím nháûn... Chênh nhæîng yãúu täú trãn laìm cho viãûc triãøn khai måí räüng hoaût âäüng tên duûng âäúi våïi khu væûc khaïch haìng naìy gàûp ráút nhiãöu khoï khàn. Tçnh hçnh kinh tãú, thë træåìng cuîng nhæ nhæîng hoaût âäüng kinh doanh trãn âëa baìn thaình phäú coï thãø coï nhiãöu biãún âäüng âoìi hoíi mäüt ngán haìng muäún täön taûi vaì phaït triãøn phaíi chuí âäüng væån lãn, nàõm bàõt cå häüi, phaït huy nhæîng thuáûn låüi coï âæåüc, âäöng thåìi biãút caïch væåüt qua nhæîng khoï khàn,... Træåïc nhæîng khoï khàn thaïch thæïc nãu trãn, táûp thãø Caïn bäü Cäng nhán viãn chi nhaïnh NH ÂT&PT Âaì Nàông âaî khäng ngæìng baïm saït chè âaûo cuía Trung æång, âäöng thåìi cáön nghiãn cæïu tçm ra nhæîng giaíi phaïp têch cæûc giuïp cho hoaût âäüng cho vay âäúi våïi caïc DNVVN trong thåìi gian tåïi âaût hiãûu quaí täút hån. II. PHÆÅNG HÆÅÏNG VAÌ MUÛC TIÃU CUÍA NH ÂT&PT ÂAÌ NÀÔNG TRONG THÅÌI GIAN ÂÃÚN 1. Phæång hæåïng hoaût âäüng chung cuía Ngán haìng trong thåìi gian âãún. - Âáøy maûnh cäng taïc huy âäüng väún, âa daûng hoaï caïc hçnh thæïc huy âäüng väún tæì dán cæ, têch cæûc tiãúp thë âãø khai thaïc nguäön tiãön gåíi, tiãön vay cuía caïc täø chæïc kinh tãú xaî häüi, thäng qua viãûc måí räüng quan hãû thanh toaïn vaì caïc tiãûn êch ngán haìng , sæí duûng håüp lyï nguäön väún trong thanh toaïn, khai thaïc nguäön väún âáöu vaìo coï laîi suáút tháúp âãø taûo thãú caûnh tranh trong sæí duûng väún. - Pháún âáúu tàng træåíng thë pháön tên duûng, tiãúp tuûc âäøi måïi cäng taïc tiãúp thë khaïch haìng, tàng cæåìng måí räüng âáöu tæ vaìo caïc khu cäng nghiãûp, khu chãú xuáút,caïc doanh nghiãûp laìm àn coï hiãûu quaí. Cháúp haình nghiãm tuïc quy chãú tên duûng måïi ban haình vaì chè âaûo cuía ban laînh âaûo trong tæìng thåìi kyì nhàòm tàng træåíng tên duûng quaí, cho vay phaíi thu häöi âæåüc väún gäúc vaì laîi.Tiãúp tuûc cå cáúu laûi nåü theo hæåïng måí räüng thãm caïc âäúi tæåüng cho vay:cho cho vay tiãu duìng cho vay doanh nghiãûp væìa vaì nhoí.Quan tám âuïng mæïc âãún caïc biãûn phaïp nhàòm âaím baío tiãön vay nhàòm tàng cæåìng traïch nhiãûm, nghéa vuû cuía ngæåìi vay, taûo cå såí kinh tãú vaì phaïp lyï âãø thu häöi nåü. - Âáøy maûnh cäng taïc kinh doanh âäúi ngoaûi, tiãúp tuûc triãøn khai caïc biãûn phaïp khai thaïc nguäön ngoaûi tãû mua vaìo nhàòm chuí âäüng taûo nguäön ngoaûi tãû cho thanh toaïn haìng nháûp kháøu, hoaût âäüng thu âäøi ngoaûi tãû taûi caïc baìn âäøi ngoaûi tãû Häù tråü têch cæûc cho caïc ngán haìng træûc thuäüc vãö û phaït triãøn nghiãûp vuû thanh toaïn quäúc tãú våïi khaïch haìng måïi. Cuíng cäú vaì phaït triãøn caïc dëch vuû ngoaûi häúi, dëch vuû nháûn vaì chuyãøn traí ngoaûi häúi nhàòm âa daûng hoaï caïc saín pháøm dëch vuû ngán haìng âäúi ngoaûi. - ÆÏng duûng cäng nghãû thäng tin âãø daình låüi thãú kinh doanh qua viãûc phaït triãøn hãû thäúng thæång maûi âiãûn tæí. Bäø sung trang thiãút bë chuyãn duìng vaì caïc saín pháøm måí räüng hãû thäúng kãnh phán phäúi dëch vuû nhæ: hãû thäúng ATM âæåüc måí räüng vãö säú læåüng, dëch vuû måïi. - Tàng cæåìng cäng taïc kiãøm tra, kiãøm soaït. Viãûc kiãøm tra cháúp haình nghiãm chènh, caïc quy chãú, cå chãú vaì quy trçnh nghiãûp vuû, âaím baío an toaìn moüi màût trong hoaût âäüng kinh doanh. - Táûn thu laîi treo vaì caïc khoaín laîi âãún haûn, giaím chi phê, pháún âáúu âaût låüi nhuáûn kãú hoaûch TW giao. - Giæî væîng cäng taïc an toaìn kho quyî, chuï troüng cäng taïc váûn chuyãøn tiãön, kiãøm âãúm giao nháûn âuïng chãú âäü. - Cäng taïc âiãöu haình: nghiãn cæïu, khaío saït, xem xeït âëa baìn thæûc tãú âãø måí räüng maûng læåïi, thaình láûp phoìng giao dëch. Bäú trê, sàõp xãúp caïn bäü âäúi våïi täø cho vay, täø chuyãøn tiãön,caïc phoìng ban phuì håüp våïi âiãöu kiãûn hoaût âäüng kinh doanh mang laûi hiãûu quaí. - Cäng taïc thi âua, khen thæåíng: luän hoaìn thiãûn vaì khäng ngæìng âæåüc âäøi måïi, giaïm saït vaìo muûc tiãu, nhiãûm vuû troüng tám cuía chi nhaïnh âãø täø chæïc caïc phong traìo thi âua phuì håüp. - Phäúi håüp chàût cheî våïi caïc täø chæïc Âaíng, cäng âoaìn vaì âoaìn thãø, quaïn triãût nghë quyãút cuía Âaíng vaì chênh phuí vãö ngàn chàûn âáøy luìi tãû tham nhuîng, âãø thæûc haình tiãút kiãûm chäúng laîng phê, vãö thæûc hiãûn täút quy chãú dán chuí cå såí. Phaït âäüng phong traìo thi âua,âäüng viãn toaìn thãø caïn bäü cäng nhán viãn hoaìn thaình täút chè tiãu hoaût âäüng kinh doanh nàm 2004 âaî âãö ra. 2. Phæång hæåïng hoaût âäüng âäúi våïi maíng cho vay ngàõn haûn âäúi våïi DNVVN taûi häüi såí. Tàng cæåìng cho vay laình maûnh, âáøy maûnh tên duûng theo chiãöu hæåïng cho vay âåïi våïi caïc DNVVN, qua âoï laìm tàng mæïc dæ nåü chung lãn 10%. Bãn caûnh âoï cáön phaíi cäú gàõng tçm caïch laìm giaím chi phê cho vay âãún mæïc tháúp nháút coï thãø âæåüc. Pháún âáúu giaím tè lãû nåü quaï haûn trãn täøng dæ nåü vaì khäng âãø phaït sinh nåü quaï haûn måïi. Thæåìng xuyãn kiãøm tra, giaïm saït chàût cheî træåïc vaì sau khi cáúp Tên duûng. Nghiãm khàõc xæí lyï vaì coï biãûn phaïp thu häöi väún sæí duûng sai muûc âêch. Tàng cæåìng cäng taïc quaíng caïo nhàòm thu huït caïc âäúi tæåüng DN, âàûc biãût laì caïc DNVVN. III. MÄÜT SÄÚ DÆÛ BAÏO VÃÖ TÇNH HÇNH CHO VAY NGÀÕN HAÛN DN DÁN DOANH THÅÌI GIAN ÂÃÚN. 1. Tçnh hçnh caûnh tranh Ngaìy nay, våïi täúc âäü phaït triãøn ngaìy caìng cao cuía nãön kinh tãú keïo theo sæû tàng træåíng maûnh cuía thë træåìng taìi chênh, thë træåìng tiãön tãû, thë træåìng Ngán haìng. Bãn caûnh âoï täúc âäü tàng nhanh caí vãö säú læåüng láùn cháút læåüng cuía caïc Ngán haìng Cäø pháön Thæång maûi, Ngán haìng liãn doanh, Ngán haìng håüp taïc quäúc tãú vaì Ngán haìng quäúc tãú...âaî khiãún cho caïc thë træåìng, âàûc biãût laì thë træåìng väún hoaût âäüng ngaìy caìng säi âäüng hån. Thaình phäú Âaì Nàông hiãûn nay coï 20 täø chæïc tên duûng âang hoaût âäüng ,tåïi hån 25 chi nhaïnh cáúp mäüt cuía caïc Ngán haìng TMQD vaì TMCP, coìn chi nhaïnh cáúp hai, cáúp ba âaî vaì âang måí räüng våïi täúc âäü choïng màût.Vç váûy, váún âãú caûnh tranh giæîa caïc Ngán haìng laì âiãöu khäng thãø traïnh khoíi, NH ÂT&PT Âaì Nàông cuîng khäng thãø loaûi khoíi voìng caûnh tranh naìy. Âaì Nàông laì mäüt thaình phäú træûc thuäüc Trung æång. Do âoï thaình phäú âang coï nhæîng bæåïc âäøi thay âãø xæïng táöm våïi danh hiãûu Thaình phäú loaûi mäüt. Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía thaình phäú, säú læåüng caïc DN cuîng âang ngaìy caìng gia tang nhanh choïng, âàûc biãût laì caïc DNVVN. Caïc DNVVN âaî coï nhæîng âoïng goïp quan troüng vaìo sæü phaït triãøn cuía thaình phäú vaì âang âæåüc thaình phäú quan tám taûo âiãöu kiãûn phaït triãøn. Ngoaìi ra, sæû caûnh tranh ngaìy caìng gay gàõt âaî khiãún caïc Ngán haìng måí räüng hoaût âäüng sang cho vay âäúi våïi caïc DNVVN ngaìy caìng nhiãöu. Xu hæåïng chung cuía caïc Ngán haìng sàõp tåïi seî taûo nhæîng âiãöu kiãûn thêch håüp âãø viãûc cho vay âäúi våïi caïc thaình pháön naìy âæåüc dãù daìng vaì thuáûn tiãûn hån. Âáy laì thuáûn låüi to låïn âãø caïc DNVVN måí räüng hoaût âäüng kinh doanh, náng cao uy tên vaì cháút læåüng kinh doanh cuía mçnh våïi NH vaì phaït triãøn ngaìy caìng bãön væîng hån. 2. Triãøn voüng måïi cuía maíng tên duûng ngàõn haûn âäúi våïi DNVVN hiãûn nay. Hiãûn nay, DN âaî phaït triãøn nhanh choïng trong táút caí caïc ngaình vaì åí khàõp caïc âëa phæång, âàûc biãût laì thaình pháön kinh tãú dán doanh. Âáy laì xu hæåïng táút yãúu cuía cuía nãön kinh tãú âang trãn âaì phaït triãøn cuía Viãût Nam. Viãûc caïc Ngán haìng taìi tråü väún cho caïc DNVVN caìng nhiãöu âaî chæïng toí triãøn voüng phaït triãøn trong tæång lai cuía thaình pháön kinh tãú naìy ráút cao. Theo säú liãûu thäúng kã cuía Ngán haìng Nhaì næåïc, trong 4 nàm tæì nàm 2000 âãún nàm 2003, khäúi læåüng väún Tên duûng cho vay âäúi våïi khu væûc dán doanh âaî âaût mæïc tàng træåíng lãn tåïi 21-24%/nàm. Riãng dæ nåü cuäúi nàm 2003 âaî væåüt gáúp 2,2 láön so våïi cuäúi nàm 2000. caïc TCTD cuîng coï sæû âiãöu chènh cå cáúu cho vay theo hæåïng giaím dáön tè troüng cho vay âäúi våïi caïc DN Nhaì næåïc vaì måí räüng cho vay âäúi våïi DNVVN. Lénh væûc âàng kyï kinh doanh cuîng âaî âaût âæåüc tiãún bäü roî rãût. Thåìi gian âàng kyï âaî tæì 15 xuäúng coìn 7 ngaìy hoàûc tháûm chê laì 3 ngaìy. Pháön låïn caïc tènh âaî thæûc hiãûn chênh saïch mäüt cæía, mäüt dáúu nhàòm âån giaín hoaï caïc thuí tuûc haình chênh. Caïc kãnh truyãön thäng cuîng tàng cæåìng âäúi thoaûi nhàòm muûc âêch phaït triãøn kinh tãú tæ nhán. Caïc tènh täø chæïc Häüi nghë thæåìng niãn âãø làõng nghe vaì tçm hiãøu nhu cáöu, giaíi âaïp vaì thàõc màõc cuía doanh nghiãûp. Nháûn thæïc âæåüc nhæîng æu thãú cuía DNVVN, caïc Ngán haìng âang ráút chuï troüng âãún maíng cho vay naìy, âàûc biãût laì cho vay ngàõn haûn. Båíi vç caïc DNVVN hoaût âäüng våïi qui mä nhoí leí vaì täúc âäü quay voìng väún nhanh nãn hoü âang cáön mäüt læåüng väún Tên duûng ngàõn haûn âãø häù tråü cho hoaût âoüng kinh doanh cuía mçnh. Âäúi våïi caïc Ngán haìng Thæång maûi, Tên duûng ngàõn haûn seî giuïp giaím thiãøu båït ruíi ro Tên duûng âäöng thåìi mang laûi låüi nhuáûn cao hån. Sæû gàûp nhau giæîa cung vaì cáöu Tên duûng ngàõn haûn trãn thë træåìng seî giuïp thaïo gåî nhæîng væåïng màõc, haûn chãú cuía caïc DN noïi chung vaì caïc DNVVN noïi riãng. Sæû håüp taïc hai bãn cuìng coï låüi seî giuïp cho hoaût âäüng kinh doanh cuía caïc DNVVN phaït triãøn ngaìy caìng bãön væîng hån vaì qua âoï thuïc âáøy quaï trçnh tàng træåíng cuía nãön kinh tãú. IV. NHÆÎNG BIÃÛN PHAÏP CHUÍ YÃÚU ÂÃØ MÅÍ RÄÜNG HOAÛT ÂÄÜNG CHO VAY NGÀÕN HAÛN ÂÄÚI VÅÏI DNVVN TAÛI NGÁN HAÌNG ÂÁÖU TÆ VAÌ PHAÏT TRIÃØN ÂAÌ NÀÔNG A. ÂÄÚI VÅÏI NGÁN HAÌNG: TAÛO VÄÚN ÂÃØ PHAÏT TRIÃØN CAÏC DNVVN: 1. Tàng cæåìng huy âäüng väún ngàõn haûn, daìi haûn trong caïc täø chæïc kinh tãú vaì dán cæ. 1.1. Hoaìn thiãûn caïc hçnh thæïc tiãön gæíi tiãút kiãûm cuía dán cæ: Trong täøng säú nguäön väún cuía caïc NHTM, nguäön gæíi tiãút kiãûm cuía dán cæ chiãúm tyí troüng låïn, ngaìy caìng tàng vaì äøn âënh. Caïc hçnh thæïc tiãön gæíi tiãút kiãûm naìy tuy âaî sæía âäøi vaì caíi tiãún nhæng váùn coìn ngheìo naìn. Váún âãö âàût ra cho caïc nhaì nghiãn cæïu vaì quaín lyï trong lénh væûc ngán haìng cáön âæa ra caïc hçnh thæïc huy âäüng phong phuï hån. Theo em caïc hçnh thæïc huy âäüng tiãön gæíi tiãút kiãûm nãn âäøi måïi theo hæåïng: Tiãön gæíi tiãút kiãûm khäng kyì haûn, haìng quyï nãn coï quay säú thæåíng. Laîi suáút huy âäüng väún khäng chãnh lãûch nhiãöu so våïi hçnh thæïc tiãön gæíi coï kyì haûn ngàõn vç âáy laì loaûi khaïch haìng dãù cháúp nháûn hån. Thãø thæïc tiãön gæíi ngàõn haûn tæì trãn mäüt thaïng âãún dæåïi mäüt nàm khäng cáön phán ra thåìi haûn gæíi 3 thaïng, 6 thaïng , 9 thaïng nhæ thãø thæïc hiãûn nay muûc âêch laì âãø âån giaín thuí tuûc giáúy tåì. Phaït haình thãø thæïc gæíi tiãút kiãûm 1 nàm, 2 nàm, 3 nàm våïi mæïc laîi suáút håüp lyï âãø khuyãún khêch ngæåìi gæíi. Loaûi tiãút kiãûm naìy âæåüc tæû do chuyãøn nhæåüng quyãön såí hæîu vaì coï khaí nàng thanh toaïn åí caïc ngán haìng trong cuìng hãû thäúng vaì khaïc hãû thäúng trãn phaûm vi caí næåïc. Âáy laì mäüt hçnh thæïc âãø måí räüng giao dëch tiãön trãn thë træåìng tiãön tãû 1.2. Âa daûng hoaï caïc cäng cuû huy âäüng väún cuía ngán haìng: Ngoaìi caïc hçnh thæïc huy âäüng tiãön gæíi truyãön thäúng cáön phaíi âa daûng hoaï caïc hçnh thæïc huy âäüng väún nhæ phaït haình kyì phiãúu, traïi phiãúu näüi tãû vaì ngoaûi tãû. Âáy laì cäng cuû huy âäüng väún vaì muûc âêch sæí duûng väún tæìng thæoìi kyì maì caïc ngán haìng quyãút âënh thåìi haûn phaït haình, täøng læåüng väún cáön huy âäüng qua cäng cuû phaït haình kyì phiãúu vaì traïi phiãúu coï muûc âêch cao hån laîi suáút huy âäüng thäng thæåìng vaì do âoï caïc NHTM cuîng âæåüc cho pheïp vay våïi laîi suáút thoaí thuáûn cao hån laîi suáút âáöu ra âãø phuûc vuû täút hån cho caïc DNNN 1.3. Thæûc hiãûn chênh saïch æu âaîi âäúi våïi khaïch haìng. Trong cå chãú thë træåìng caïc nhaì kinh doanh luän coï nhu cáöu sæí duûng âäöng väún coï hiãûu quaí. Nhiãöu nhaì doanh nghiãûp coï säú dæ tiãön gæíi låïn taûi ngán haìng (âáy chè laì nguäön väún taûm thåìi vaì khäng äøn âënh) caïc ngán haìng muäún sæí duûng nguäön väún naìy cáön phaíi coï chênh saïch æu âaîi âäúi våïi nhæîng khaïch haìng naìo coï säú tiãön gæíi vaìo ngán haìng nhæ æu âaîi vãö laîi suáút, æu âaîi khi vay väún vaì thanh toaïn. Muûc âêch laì âãø khuyãún khêch khaïch haìng gæíi tiãön vaì vay tiãön nhiãöu hån. 1.4. Âáøy maûnh viãûc måí taìi khoaín tiãön gæíi thanh toaïn cuía caïc doanh nghiãûp, caïc täø chæïc kinh tãú nhàòm thu huït læåüng tiãön cuía caïc häü kinh doanh caï thãø, cuía caïn bäü cäng nhán viãn chæïc vaì cuía caïc doanh nghiãûp, caïc täø chæïc kinh tãú - xaî häüi chæa sæí duûng âãún gæíi taûi taìi khoaín ngán haìng. Mäüt màût âãø tàng cæåìng nguäön väún tên duûng. màût khaïc taûo âiãöu kiãûn måí räüng cäng taïc thanh toaïn khäng duìng tiãön màût. Hai màût naìy coï taïc duûng thuïc âáøy láùn nhau vaì tàng hiãûu quaí váûn âäüng väún trong nãön kinh tãú haìng hoaï. Chè coï thãø thæûc hiãûn âæåüc biãûn phaïp huy âäüng väún naìy khi hoaût âäüng ngán haìng linh hoaût, goün nheû, saït cuûm dán cæ, traïnh giáúy tåì thuí tuûc phiãön haì. Ngán haìng hoaût âäüng vç låüi êch cuía ngæåìi coï tiãön thç måïi coï låüi êch cho chênh mçnh. Phaíi âäøi måïi cå chãú taìi khoaín taûi ngán haìng âãø tàng nguäön väún tên duûng. xoa boí sæû phán biãût âäúi xæí våïi viãûc måí vaì sæí duûng taìi khoaín chênh phuû, taìi khoaín tiãön gæíi quäúc doanh, ngoaìi quäúc doanh vaì tæ nhán. Thuí tuûc måí taìi khoaín phaíi âån giaín nhæng âaím baío tênh phaïp lyï. Khaïch haìng måí taìi khoaín giao dëch phaíi âæåüc âaím baío tênh bê máût taìi khoaín tiãön gæíi cuía mçnh. Ngán haìng thæûc hiãûn chi theo lãûnh cuía khaïch haìng bàòng caïc phæång tiãûn thanh toaïn nhæ tiãön màût, chuyãøn khoaín tuyì yï...,âàûc biãût âäúi våïi khaïch haìng DNVVN 1.5. Måí räüng caïc dëch vuû ngán haìng âàûc biãût laì dëch vuû thanh toaïn sao cho nhanh, thuáûn tiãûn, an toaìn våïi mæïc phê tháúp, laîi suáút thoaí âaïng taûo âæåüc loìng tin âãø huy âäüng väún. Caíi tiãún viãûc chuyãøn tiãön nhæ chuyãøn tiãön nhanh, chuyãøn tiãön qua maûng vi tênh, thanh toaïn âiãûn tæí. Ngán haìng cáön âáøy maûnh phaït triãøn seïc caï nhán, sæí duûng caïc loaûi theí thanh toaïn, theí tên duûng vaì maïy ruït tiãön tæû âäüng ATM, aïp duûng caïc hçnh thæïc thanh toaïn khäng chæïng tæì...Ngán haìng phaíi tçm tháúy sæû hoaût âäüng cuía bæu âiãûn âãø xem xeït chênh mçnh 2. Phaït triãøn thë træåìng väún âãø thu huït väún: Phaït triãøn thë træåìng tiãön tãû bao gäöm thë træåìng tên duûng truyãön thäúng, thë træåìng näüi tãû vaì ngoaûi tãû liãn ngán haìng, thë træåìng tên phiãúu kho baûc. Âáy laì thë træåìng coï tênh cháút näüi bäü giæîa caïc ngán haìng nhàòm mua baïn, chuyãøn nhæåüng näüi tãû, ngoaûi tãû nhàòm váûn duûng nguäön väún ngàõn haûn cuía ngán haìng. Caïc loaûi thë træåìng väún âaî âæåüc hçnh thaình åí næåïc ta bæåïc âáöu coï kãút quaí. Nhæîng nàm âáöu viãûc mua baïn ngoaûi tãû vaì vay mæåün trãn thë træåìng naìy âaî âaût âæåüc doanh säú khaï. 3. Khuyãún khêch caïc häü tæ nhán boí väún âáöu tæ phaït triãøn: Âãø giuïp cho caïc DN tæû huy âäüng väún trong dán, Nhaì næåïc cáön coï luáût cho pheïp caïc DN træûc tiãúp huy âäüng väún bàòng caïch phaït haình cäø phiãúu, huy âäüng caïc cäø pháön âãø dán âáöu tæ træûc tiãúp vaìo caïc DN, coï chênh saïch khuyãún khêch nhæîng DN coï väún tæû coï låïn âáöu tæ vaìo caïc dæû aïn. Âäøi måïi thiãút bë cäng nghãû, saín xuáút màût haìng måïi, màût haìng xuáút kháøu,khuyãún khêch caïc nhaì kinh doanh tæ nhán goïp väún liãn doanh våïi nhaì næåïc hoàûc træûc tiãúp âáöu tæ vaìo saín xuáút kinh doanh. Âãø huy âäüng âæåüc nguäön väún naìy, Nhaì næåïc laì ngæåìi baío vãû quyãön såí hæîu vaì låüi êch håüp phaïp, taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi âi âäi våïi tàng cæåìng quaín lyï, hæåïng dáùn hoü laìm àn âuïng phaïp luáût, coï låüi êch cho quäúc kãú dán sinh. Ngoaìi caïc biãûn phaïp taûo väún cho nãön kinh tãú noïi chung vaì cho viãûc phaït triãøn caïc DNVVN noïi riãng, mäüt váún âãö quan troüng næîa laì ngán saïch nhaì næåïc phaíi tàng cæåìng têch luyî tæì GDP cho âáöu tæ phaït triãøn. Âáy laì nguäön väún quan troüng âãø âáöu tæ vaìo caïc cäng trçnh then chäút, caïc ngaình kinh tãú muî nhoün cuía âáút næåïc. MÅÍ RÄÜNG VAÌ NÁNG CAO CHÁÚT LÆÅÜNG TÊN DUÛNG ÂÄÚI VÅÏI DNVVN 1. Måí räüng cho vay väún trung vaì daìi haûn âãø giuïp caïc DNVVN âäøi måïi cäng nghãû thiãút bë. Âáöu tæ väún trung daìi haûn laì âáöu tæ cho tæång lai cuía caïc DN, laì âãø caïc DN xáy dæûng cå såí váût cháút, kyî thuáût, aïp duûng cäng nghãû måïi âãø phaït triãøn. Ngaìy nay, cuäüc caïch maûng khoa hoüc vaì cäng nghãû maì näüi dung cå baín laì nhæîng tiãún bäü væåüt báûc cuía cäng nghãû thäng tin, cäng nghãû sinh hoüc... âang phaït triãøn åí trçnh âäü cao. Caïc næåïc âang âæïng træåïc cå häüi phaït triãøn, nhæng æu thãú vãö väún, vaì vãö thë træåìng næåïc ta väún huy âäüng trong næåïc daình âáöu tæ daìi haûn coìn êt, nãn viãûc âáöu tæ cuía caïc caïc NHTM âäúi våïi DN phaíi biãút læûa choün æu tiãn cho caïc dæû aïn quy mä væìa vaì nhoí, æïng duûng kyî thuáût tiãn tiãún traïnh tçnh traûng âáöu tæ, mua laûi nhæîng thiãút bë cuî kyî, laûc háûu cuía caïc næåïc. Thåìi giam qua mäüt säú DNVVN thuäüc caïc ngaình giaìy da, may màûc, chãú biãún lám saín...âaî sæí duûng väún âáöu tæ cuía tên duûng ngán haìng mua phaíi mäüt säú thiãút bë cuî laûc háûu vãö kyî thuáût cuía Haìn Quäúc, Âaìi Loan nãn hiãûu quaí kinh tãú tháúp, cháûm thu häöi väún. Cáön daình cho mäüt tyí lãû väún âãø âáöu tæ cho caïc dæû aïn måí räüng saín xuáút, caíi tiãún kyî thuáût, håüp lyï hoaï saín xuáút vaì aïp duûng cäng nghãû måïi, âáöu tæ taûo láûp mäüt säú DN måïi coï quy mä væìa vaì nhoí. Æu tiãn caïc dæû aïn taûo viãûc laìm, thu hut nhiãöu lao âäüng, dæû aïn khäi phuûc caïc ngaình nghãö laìng nghãö truyãön thäúng, dæû aïn saín xuáút haìng xuáút kháøu, saín xuáút haìng tiãu duìng, dæû aïn phaït triãøn cuía caïc ngaình cäng nghiãûp phuûc vuû dán sinh. Våïi säú väún âáöu tæ êt oíi, thåìi gian thi cäng nhanh, hiãûu quaí kinh tãú cao thêch håüp våïi trçnh âäü nàng læûc quaín lyï vaì quaín trë âiãöu haình cuía caïc DNVVN. Âãø coï thãø âáøy maûnh âáöu tæ thu huït väún trung, daìi haûn cho caïc DNVVN cáön phaíi giaíi quyãút mäüt säú váún âãö: - Cáön coï mäüt cå quan tæ váún âáöu tæ âãø giuïp caïc DNVVN xáy dæûng caïc dæû aïn khaí thi, læûa choün cäng nghãû phuì håüp, aïp duûng vaìo saín xuáút laì hãút sæïc quan troüng. Båíi vç, caïc DNVVN thæåìng khäng âuí âiãöu kiãûn âãø giaíi quyãút caïc váún âãö vãö cäng nghãû, hoü thæåìng thiãúu thäng tin vãö caïc nguäön cäng nghãû trong caí næåïc. Trong thåìi gian qua, viãûc âáöu tæ cho caïc DNVVN chuí yãúu laì âáöu tæ nháûp caïc thiãút bë leí hoàûc mäüt dáy chuyãön hiãûn âaûi våïi mæïc âáöu tæ väún maì caïc DNVVN coï khaí nàng traí âæåüc. Coìn nhaì xæåíng thç âaî coï sàôn, thiãút bë nháûp vãö âæåüc làõp raïp nhanh vaì âæa vaìo saín xuáút, phaït huy hiãûu quaí ngay. - Quy âënh roî cå quan naìo coï tháøm quyãön xeït duyãût vaì thuí tuûc xeït duyãût caïc dæû aïn âáöu tæ âãø cáúp pheïp cho caïc DNVVN nhanh choïng, thuáûn låüi. - Ngán haìng nhaì næåïc cáön quy âënh laûi tyí lãû väún tæû coï cuía caïc DN tham gia vaìo dæû aïn - Âãö nghë Ngán haìng nhaì næåïc cho pheïp caïc NHTM âæåüc sæí duûng mäüt tyí lãû väún ngàõn haûn äøn âënh âãø âáöu tæ trung, daìi haûn âäúi våïi DNVVN. - Cho pheïp caïc DN âæåüc thãú cháúp taìi saín hçnh thaình tæì väún vay cuía NHTM âãø khàõc phuûc tçnh traûng âäúi våïi mäüt säú DN coï dæû aïn khaí thi, coï âuí väún tæû coï nhæng khäng âuí taìi saín thãú cháúp âãø vay väún ngán haìng. - Chênh quyãön caïc cáúp cáön taûo âiãöu kiãûn giuïp âåî caïc DN vãö âáút âai, thuí tuûc xáy dæûng cå baín âãø caïc dæû aïn âæåüc thæûc hiãûn mäüt caïch thuáûn låüi. 2. Måí räüng cho vay âäúi våïi caïc thaình pháön kinh tãú, âiãöu chènh cå cáúu âáöu tæ phuûc vuû muûc tiãu chiãún phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi cuía âáút næåïc Thêch æïng våïi nãön kinh tãú haìng hoaï nhiãöu thaình pháön, näüi dung vaì phæång thæïc hoaût âäüng cuía ngán haìng âaî coï sæû âäøi måïi càn baín: tæì ngán haìng âån nháút cuía caïc DNNN chuyãøn sang hãû thäúng ngán haìng cuía caïc thaình pháön kinh tãú trong nhæîng nàm qua, NHÂTVPTÂN âaî måí räüng âáöu tæ väún cho caïc DNVVN ngoaìi quäúc doanh, song nhçn chung viãûc âáöu tæ cho lénh væûc naìy coìn theo yãu cáöu, coï tênh cháút daìn âãöu, chæa táûp trung cho vay troüng âiãøm, chæa khai thaïc âæåüc thãú maûnh vaì âiãöu kiãûn thuáûn låüi vãö nguäön nguyãn liãûu, vãö lao âäüng taûi chäù, thãú maûnh cuía tæìng vuìng kinh tãú vaì ngaình kinh tãú. Âãø khàõc phuûc nhæîng täön taûi noïi trãn trong nhæîng nàm tåïi tên duûng ngán haìng cáön táûp trung âáöu tæ vaìo caïc ngaình kinh tãú sau: - Ngaình saín xuáút váût liãûu nhæ gaûch, ngoïi, väúi, caïc loaûi cæía gäù, cæía sàõt...âãø phuûc vuû xáy dæûng caïc cäng trçnh Nhaì næåïc vaì tæ nhán - Ngaình saín xuáút thuí cäng myî nghãû truyãön thäúng nhæ máy tre, chiãúu coïi, âaï myî nghãû âãø xuáút kháøu vaì phuûc vuû tiãu duìng cuía nhán dán. - Ngaình dãût may xuáút kháøu laì ngaình phaït triãøn våïi nhiãöu triãøn voüng. - Ngaình saín xuáút da giaìy, âäö nhæûa vaì ngaình chãú biãún näng - lám - haíi saín vaì thæûc pháøm. Âoï laì nhæîng ngaình ráút phuì håüp våïi cå cáúu âáöu tæ mäüt caïch cán âäúi vaì håüp lyï giæîa caïc ngaình thæång maûi - dëch vuû khuyãún khêch âáöu tæ cho xuáút kháøu. Hiãûn nay, chuïng ta chæa coï cå chãú khuyãún khêch cho caïc ngaình saín xuáút. Hån næîa, do tçnh hçnh saín xuáút nháút laì saín xuáút cäng nghiãûp, tiãøu thuí cäng nghiãûp gàûp nhiãöu khoï khàn nãn viãûc âáöu tæ väún cuía ngán haìng vaìo khu væûc saín xuáút coìn chiãúm tyí troüng tháúp hån so våïi khu væûc læu thäng. Âãø thæûc hiãûn muûc tiãu âáøy maûnh phaït triãøn saín xuáút nháút laì saín xuáút haìng xuáút kháøu, tên duûng ngán haìng cáön phaíi coï cå chãú æu tiãn vãö cung æïng väún vaì æu âaîi laîi suáút. Vç váy, cáön âaím baío këp thåìi nhu cáöu väún håüp phaïp, håüp lyï cho caïc doanh nghiãûp saín xuáút. Táûp trung väún cho caïc doanh nghiãûp saín xuáút haìng xuáút kháøu vaì sæí duûng nhiãöu lao âäüng vaì laìm àn coï hiãûu quaí. Cáön coï chênh saïch laîi suáút tên duûng æu âaîi âäúi våïi caïc DN saín xuáút, âàûc biãût laì haìng xuáút kháøu. Mæïc âäü æu âaîi tuyì theo mæïc chãnh lãûch bçnh quán giæîa laîi suáút âáöu vaìo vaì laîi suáút âáöu ra cuía tæìng ngán haìng maì quy âënh nhæng êt ra phaíi tháúp hån so våïi cho vay âãø kinh doanh thæång maûi vaì dëch vuû. Toïm laûi, caïc chênh saïch tên duûng noïi trãn phaíi âæåüc cuû thãø hoaï trong cå chãú, biãûn phaïp cho vay, kiãøm tra, kiãøm soaït sæí duûng tiãön vay nháút laì phaíi thãø hiãûn trong chênh saïch laîi suáút ngán haìng. 3. Náng cao cháút læåüng tên duûng ngán haìng baío âaím an toaìn väún vaì haûn chãú ruíi ro. Cháút læåüng tên duûng luän laì váún âãö quan tám haìng âáöu cuía hoaût âäüng ngán haìng. Song hiãûn nay cháút læåüng tên duûng ngán haìng åí næåïc ta âang laì váún âãö âàûc biãût quan tám cuía nhiãöu ngæåìi. Âoï laì tçnh traûng nåü quaï haûn vaì ruíi ro tên duûng phaït sinh ngaìy caìng tàng. Màûc duì thåìi gian qua mäüt säú NHTM daî thæûc hiãûn nhæîng biãûn phaïp âaím baío an toaìn väún vay vaì haûn chãú âãún mæïc tháúp nháút ruíi ro tên duûng nhæ: + Ban haình mäüt säú cå chãú tên duûng våïi âiãöu kiãûn cho vay chàût cheî hån + Thaình láûp häüi âäöng tên duûng, xem xeït laûi viãûc phán cáúp uyí quyãön xeït duyãût cho vay + Ban haình chênh saïch khaïch haìng, phán loaûi khaïch haìng khi cho vay, quy âënh khaïch haìng chè âæåüc vay åí mäüt ngán haìng + Thæûc hiãûn biãûn phaïp âäöng taç tråü + Tàng cæåìng cäng taïc kiãøm tra, kiãøm soaït, thäng tin ruíi ro, náng cao trçnh âäü quaín lyï, chuyãn män nghiãûp vuû cho CBCNV ngán haìng Nhçn chung, cháút læåüng tên duûng chæa âæåüc náng lãn, nháút laì tæì âáöu nàm 2003 tåïi nay tçnh traûng nåü quaï haûn phaït sinh ngaìy mäüt tàng. Do âoï, cáön coï caïc biãûn phaïp âãø náng cháút læåüng tên duûng åí NHÂTVPTÂN: Tàng cæåìng caïc biãûn phaïp quaín lyï tên duûng, træåïc hãút cáön náng cháút læåüng tháøm âënh khi cho vay, chuï troüng tháøm âënh caïc âiãöu kiãûn vay väún, tæ caïch ngæåìi vay, tháøm âënh caïc tênh khaí thi caíu dæû aïn nháút laì tháøm âënh kyî vãö phæång diãûn thë træåìng, håüp âäöng mua baïn, khaí nàng thanh toaïn cuía ngæåìi mua haìng. Khi giaíi quyãút mäüt moïn vay khäng nãn coi taìi saín thãú cháúp laì âiãöu kiãûn tiãn quyãút xeït duyãût cho vay, váún âãö cå baín laì khaí nàng taìi chênh cuía ngæåìi vay, tênh khaí thi caíu dæû aïn. Nãúu taìi saín thãú cháúp âáöy âuí, baío âaím tênh phaïp lyï, gáúp nhiãöu láön säú tiãön cho vay nhæng dæû aïn cho vay khäng chàõc chàõn, khaí nàng hoaìn traí tæì hiãûu quaí cuía moïn vay khäng âaím baío thç cáön phaíi xem xeït kyî. Khi cho vay phaíi cháúp haình âuïng cå chãú, quy chãú, cháúp haình âuïng quy trçnh cho vay, âàûc biãût chuï yï tênh phaïp lyï cuía taìi saín thãú cháúp. Taìi saín thãú cháúp nháút thiãút phaíi qua cäng chæïng, qua UBND Quáûn, huyãûn, phæåìng, xaî xaïc nháûn. Tàng cæåìng cäng taïc kiãøm tra sæí duûng väún vay âãø ngàn ngæìatçnh traûng ngæåìi vay sæí duûng väún sai muûc âêch nhæ láúy väún læu âäüng ra sæí duûng cho xáy dæûng cå baín. Quy âënh thåìi haûn cho vay phaíi saït, phán ra tæìng thæopç haûn ngàõn âãø thu nåü. Tæìng bæåïc tiãu chuáøn hoaï caïn bäü tên duûng (CBTD) vaì caïn bäü laînh âaûo træûc tiãúp âäüi nguî CBTD ngaìy nay chuí yãúu âæåüc âaìo taûo trong thåìi kyì bao cáúp vaì nàng læûc nháút laì sæû hiãøu biãút vãö kinh tãú thë træåìng vãö caïc nghiãûp vuû ngán haìng coìn nhiãöu haûn chãú. Do âoï, viãûc âaìo taûo vaì âaìo taûo laûi âäüi nguî CBTD laì vaïn âãö cáön thiãút hiãûn nay. Cáön ban haình ngay quy chãú CBTD. Quy âënh roî tiãu chuáøn cuía tæìng chæïc danh CBTD, chæïc nàng nhiãûm vuû quãön haûn phaíi âæåüc xaïc âënh mäüt caïch roî raìng. Náng cao cháút læåüng cäng taïc thäng tin phoìng ngæìa ruíi ro: hiãûn nay, NHNN coï hãû thäúng caïc trung tám phoìng ngæìa ruíi ro, caïc NHTM âãöu coï phoìng chuyãn traïch thäng tin vãö khaïch haìng, vãö hoaût âäüng cuía thë træåìng tên duûng, coï taïc duûng täút ho viãûc náng cao cháút læåüng tên duûng, baío âaím an toaìn väún. Song viãûc thäng tin coìn cháûm, chæa âáöy âuí, hçnh thæïc coìn âån âiãûu. Thåìi gian tåïi cáön coï nhæîng hçnh thæïc thäng tin nhanh, âáöy âuí vaì këp thåìi hån. Thäng tin khaïch haìng vay väún caïc ngán haìng trãn âëa baìn laì cáön thiãút âãø âaím baío khaïch haìng khäng âæåüc vay väún åí nhiãöu ngán haìng. Tàng cæåìng kiãøm tra, giaïm saït khaïch haìng vay väún, theo doîi ruíi ro coï thãø xaíy Ra âäúi våïi caïc khoaín vay: kiãøm tra thæåìng xuyãn, âäüt xuáút taûi cå såí saín xuáút kinh doanh cuía khaïch haìng. Kiãøm tra viãûc âaïnh giaï taìi saín thãú cháúp, baío quaín taìi saín thãú cháúp, cáöm cäú. Kiãøm tra caïc thäng tin thu tháûp âæåüc tæì caïc nguäön khaïc nhau vãö khaïch haìng. Kiãøm tra tçnh hçnh sæí duûng tiãön vay, âän âäúc caïc khaïch haìng traí nåü caïc khoaín gäúc vaì laîi âãún haûn. 4. Âäøi måïi cå chãú tên duûng ngán haìng phuì håüp caïc âàûc âiãøm caïc DNVVN: 4.1. Sæía âäøi, bäø sung thãø lãû cho vay: 4.1.1. Vãö nguyãn tàõc tên duûng: tên duûng laì quan hãû vay traí, nguäön väún huy âäüng coï thåìi haûn, do âoï viãûc cho vay väún phaíi âaím baío nguyãn tàõc hoaìn traí laîi vaì gäúc âuïng thåìi haûn. Trong thåìi kyì bao cáúp tên duûng coï ba nguyãn tàõc âoï laì cho vay coï muûc âêch coï kãú hoaûch, coï váût tæ haìng hoaï tæång âæång laìm âaím baío, hoaìn traí gäúc vaì laîi âuïng thåìi haûn. Trong ba nguyãn tàõc trãn suy cho cuìng âãöu thæûc hiãûn theo nguyãn tàõc duy nháút âoï laì nguyãn tàõc hoaìn traí. Hiãûn nay, caïc ngán haìng âaî chuyãøn sang haûch toaïn kinh doanh, tên duûng ngán haìng khäng coìn tçnh traûng bao cáúp, nguyãn tàõc tên duûng ngán haìng trong cå chãú thë træåìng phaíi coï mäüt näüi dung måïi. Âoï laì phaíi âaïp æïng yãu cáöu haûch toaïn kinh doanh cuía ngán haìng vaì phaíi tän troüng quyãön tæû chuí taìi chênh cuía khaïch haìng trong viãûc sæí duûng väún vay âuïng muûc âêch, linh hoaût chuí âäüng våïi cå chãú thë træåìng. 4.1.2. Måí räüng âäúi tæåüng tên duûng: nghiãn cæïu cho vay DNVVN åí mäüt säú næåïc trong khu væûc, âäúi tæåüng cho vay cuía ngán haìng ráút âa daûng vaì thêch håüp våïi cå chãú thë træåìng. Vç âæïng trãn phæång diãûn kinh doanh cuía ngán haìng nåi naìo coï cáöu vãö tên duûng thç ngán haìng cho vay. Do muûc âêch cuía tên duûng ngán haìng khäng chè âáöu tæ vaìo saín xuáút kinh doanh maì coìn âáöu tæ vaìo lénh væûc tiãu duìng caï nhán. Cå chãú tên duûng cuía caïc næåïc khäng phán biãût âäúi tæåüng cho vay ngàõn haûn laì âáöu tæ vaìo kháu dæû træî váût tæ haìng hoaï, cho vay trung haûn laì âáöu tæ vaìo taìi saín cäú âënh nhæ Viãût Nam. Âãø måí räüng âäúi tæåüng âáöu tæ âaïp æïng yãu cáöu vãö tên duûng, nhæng caïc âiãöu kiãûn quy âënh coìn haûn heûp, nháút laì cho vay tiãu duìng. Âãø thêch håüp våïi caïc nhu cáöu vay väún cuía caïc DNVVN vaì âãø âaím baío mäúi quan hãû giæîa têch luyî vaì tiãu duìng, thuïc âáøy nãön kinh tãú phaït triãøn, cå chãú tên duûng ngán haìng cáön phaíi sæía âäøi vaì måí räüng âäúi tæåüng cho vay. - Cho vay ngàõn haûn khäng nháút thiãút chè âáöu tæ vaìo lénh væûc mua sàõm cäng cuû saín xuáút, maïy moïc thiãút bë,...(thuäüc taìi saín cäú âënh), nãúu phæång aïn vay väún cuía khaïch haìng âaím baío traí nåü trong voìng 12 thaïng hoàûc khaïch haìng khäng coï nguäön väún khaïc cam kãút traí nåü trong voìng 4 thaïng thç ngán haìng coï thãø xeït cho vay ngàõn haûn âãø âáöu tæ vaìo caïc âäúi tæåüng laìm taìi saín cäú âënh. Biãûn phaïp naìy nhàòm laìm thaïo gåî cho caïc DN khäng phaíi laìm caïc thuí tuûc xin vay väún trung, daìi haûn, khäng bë lãû thuäüc vaìo nguäön väún vaì mæïc phaïn quyãút cuía ngán haìng cå såí - Âäúi tæåüng cho vay tiãu duìng caï nhán cáön âæåüc måí räüng vaì cho vay vaìo caïc muûc âêch nhæ sau: cho vay mua, xáy dæûng vaì sæía chæîa nhaì åí; cho vay mua sàõm caïc phæång tiãûn âi laûi, nghe nhçn; cho vay âi du lëch; cho vay âoïng hoüc phê, âi hoüc nghãö, du hoüc næåïc ngoaìi, cho vay chæîa bãûnh...Táút nhiãn, viãûc cho vay naìy phaíi âæåüc xem xeït khaí nàng thæûc hiãûn cuía ngæåìi vay trong viãûc âaím baío hoaìn traí âuïng kyì haûn 4.1.3.Âäøi måïi phæång thæïc cho vay: Phæång thæïc cho vay tuy laì biãûn phaïp kyî thuáût nghiãûp vuû cuía ngán haìng âãø âaím baío cho vay âuïng nguyãn tàõc, âuïng âäúi tæåüng, quaín lyï âæåüc khoaín vay. Nhæng noï laì nhæîng váún âãö quy âënh vãö thuí tuûc coï liãn quan âãún khaïch haìng vay väún. Nãúu mäüt phæång thæïc cho vay âãö ra coï quaï nhiãöu thuí tuûc ræåìm raì thée gáy khoï khàn, phiãön phæïc cho ngæåìi vay. Traïi laûi, nãúu phæång hæåïngcho vay, quy trçnhcho vay khäng chàût cheî seî dáùn tåïi khäng an toaìn. Viãûc âäøi måïi phæång thæïc cho vay phaíi chàût cheî vãö phaïp lyï, an toaìn vãö taìi saín, âån giaín vãö thuí tuûc, linh hoaût chuí âäüng vãö sæí duûng väún. ÅÍ caïc NHTM thæåìng sæí duûng phæång thæïc cho vay phäø biãún laì cho vay tæìng láön, song vãö thuí tuûc cho vay quy âënh quaï phæïc taûp, khäng phuì håüp våïi trçnh âäü cuía caïc DN Viãût Nam. Theo em cáön phaíi âån giaín mäüt säú biãøu máùu, boí båït mäüt säú thuí tuûc khäng cáön thiãút. Vê duû: phæång aïn kinh doanh khäng nháút thiãút mäùi moïn vay phaíi xáy dæûng mäüt phæång aïn. Tåì trçnh xin vay väún chè cáön laìm láön âáöu thay thãú âån xin vay, giáúy nháûn nåü, cam kãút thãú cháúp hoàûc håüp âäöng thãú cháúp bàòng mäüt håüp âäöng tên duûng. Âãø phuì håüp våïi cå chãú tên duûng trong nãön kinh tãú thë træåìng coï thãø nghiãn cæïu xem coï thãø aïp duûng mäüt säú phæång thæïc tên duûng maì caïc næåïc âang aïp duûng phäø biãún nhæ: - Cho vay theo säú dæ (tháúu chi): khaïch haìng coï säú dæ tiãön gæíi vaì säú dæ tiãút kiãûm taûi ngán haìng trãn mäüt nàm thç âæåüc ngán haìng cho vay tháúu chi, tæïc laì khaïch haìng âæåüc ruït tiãön âãø chi tiãu hoàûc thanh toaïn væåüt quaï mæïc dæ tiãön gæíi cuía khaïch haìng. Chãnh lãûch giæîa säú tiãön gæíi vaì säú tiãön ruït laì säú tiãön ngán haìng cho vay tháúu chi, nhæng mæïc ruït tiãön phaíi coï giåïi haûn do ngán haìng xaïc âënh - Chiãút kháúu chæïng tæì: khi maì thë træåìng chæïng khoaïn åí næåïc ta âang dáön phaït triãøn, caïc luáût vãö læu thäng häúi phiãúu vaì kyì phiãúu âæåüc ban haình thç nghiãûp vuû chiãút kháúu chæïng tæì laì nghiãûp vuû âæåüc aïp duûng phäø biãún. Hiãûn nay, mäüt säú NHTM coï cå chãú hæåïng dáùn nghiãûp vuû naìy nhæng thæûc tãú caïc ngán haìng cå såí chè cho vay thãú cháúp bäü chæïng tæì xuáút 4.2. Âa daûng hoaï caïc hçnh thæïc tên duûng Nhæîng nàm tåïi caïc NHTM vaì caïc täø chæïc tên duûng næåïc ta seî aïp uûng mäüt säú hçnh thæïc tên duûng måïi thêch æïng våïi sæû hoaût âäüng ngaìy caìng âa daûng cuía caïc DN cuîng nhæ nhæîng tiãún bäü vãö cäng nghãû ngán haìng. Nhæîng hçnh thæïc tên duûng âaî vaì seî âæåüc thæûc hiãûn åí Viãût Nam laì: tên duûng baío laînh; tên duûng thuã mua; tên duûng âäöng taìi tråü; nghiãûp vuû cáöm âäö, mäi giåïi, chæïng khoaïn. Caïc hçnh thæïc tên duûng naìy åí Viãût Nam hiãûn nay âaî coï caïc vàn baín hæåïng dáùn nhæng thåìi gian qua hoaût âäüng coìn keïm phaït triãøn. Do quan âiãøm chè âaûo chæa nháút quaïn, do cå chãú phaïp luáût chæa âæåüc ban haình âãø taûo âiãö kiãûn cho caïc hçnh thæïc tên duûng måïi phaït triãøn. Vãö nghiãûp vuû baío laînh: Nhaì næåïc âaî ban haình quyãút âënh vãö "Quy chãú nghiãûp vuû baío laînh cuía ngán haìng". Âáy laì mäüt hçnh thæïc tên duûng taûo âiãöu kiãûn cho caïc DN tranh thuí âæåüc nguäön vän næåïc ngoaìi dæåïi hçnh thæïc nháûp váût tæ, thiãút bë traí cháûm coï sæû baío laînh cuía ngán haìng. Hçnh thæïc naìy khaï phaït triãøn trong nhæîng nàm gáön âáy, giaíi quyãút âæåüc nhu cáöu väún, nháút laì väún ngoaûi tãû âãø thiãút bë âäöng bäü våïi cäng nghãû vaì baío laînh âaî phaït huy hiãûu quaí. Vãö chuí træång nãn måí räüng hçnh thæïc baío laînh âãø nháûp thiãút bë âäöng bäü hiãûn, âãø thæûc hiãûn caïc dæû aïn âaî âæåüc cáúp coï tháøm quyãön tháøm âënh vaì phã duyãût. Cáúm nháûp váût tæ, haìng hoaï maì trong næåïc coï khaí nàng cung æïng âãø baío vãû haìng näüi âëa Vãö tên duûng thuã mua: Tên duûng thuã mua laì hoaût âäüng cho thuã maïy moïc, thiãút bë vaì caïc âäüng saín khaïc phuûc vuû cho saín xuáút kinh doanh âæåüc caïc täø chæïc tên duûng mua theo yãu cáöu cuía bãn thuã. Bãn thuã thanh toaïn tiãön cho täø chæïc tên duûng trong suäút thåìi haûn thuã âaî âæåüc hai bãn thoaí thuáûn vaì khäng âæåüc huyí boí khi kãút thuïc thåìi haûn thuã. Bãn thuã âæåüc quyãön quaín lyï, sæí duûng taìi saín, thuã hoàûc mua laûi taìi saín theo hay tiãúp tuûc thuã caïc âiãöu kiãûn âaî thoaí thuáûn trong håüp âäöng thuã mua. Do âàûc âiãøm cuía DNVVN laì väún êt, caïc âiãöu kiãûn âãø âæåüc vay väún ngán haìng khäng âaím baío, âàûc biãût laì khäng coï taìi saín thãú cháúp âãø vay väún ngán haìng, tên duûng thuã mua nháút laì thuã mua thiãút bë phaït triãøn seî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho caïc DNVVN. Vãö tên duûng håüp väún: laì hçnh thæïc tên duûng âäöng taìi tråü vaìo mäüt dæû aïn âoìi hoíi quy mä väún âauìa tæ seî khoï khàn vãö nguäön väún, vãö nguy cå ruíi ro. Hçnh thæïc tên duûng håüp väún hay noïi caïch khaïc laì nhiãöu ngán haìng cuìng tham gia âáöu tæ vaìo mäüt dæû aïn seî giaíi quyãút âæåüc nhæîng khoï khàn trãn. ÅÍ hçnh thæïc tên duûng naìy âaî vaì âang aïp duûng coï hiãûu quaí. Song âãø coï thãø måí räüng hçnh thæïc tên duûng naìy NHNN cáön ban haình mäüt thãø lãû cho vay väún âäöng taìi tråü 4.3. Thæûc hiãûn chênh saïch laîi suáút häù tråü cho caïc DNVVN âãø laîi suáút tråí thaình cäng cuû âiãöu haình chênh saïch tiãön tãû, NHNN âaî thæûc hiãûn mäüt bæåïc quan troüng laì chuyãøn tæì laîi suáút ám sang laîi suáút dæång, viãûc chuyãøn naìy coï yï nghéa quan troüng trong viãûc sæí duûng laîi suáút laìm cäng cuû âiãöu haình vé mä Tæì chäù Nhaì næåïc quy âënh ráút cuû thãø mæïc laîi suáút âäúi våïi caïc ngaình, caïc thaình pháön kinh tãú, caïc âäúi tæåüng âáöu tæ vaì âæåüc aïp duûng thäúng nháút âäúi våïi caïc NHTM. Hiãûn nay, NHNN chè quy âënh mäüt tráön laîi suáút, trãn cå såí âoï coï caïc ngán haìng, täø chæïc tên duûng tæû xaïc âënh mæïc laîi suáút cuû thãø cuía mçnh âaî thu heûp dáön khoaíng caïch giæîa laîi suáút ngoaûi tãû vaì näüi tãû, ngàõn haûn vaì daìi haûn. Nhæîng âäøi måïi vãö cå chãú laîi suáút åí táöm vé mä cuía NHNN laì ráút phuì håüp våïi cå chãú thë træåìng. Song vãö cå chãú laîi suáút cuû thãø cuîng cáön âæåüc nghiãn cæïu coï nhæîng chãú âäü æu âaîi, kêch thêch mäüt säú ngaình saín xuáút phaït triãøn theo âæåìng läúi chinh saïch cuía Âaíng. Ngán haìng nãn aïp duûng laîi suáút täúi âa, täúi thiãøu âãø phán biãût chênh sach stên duûng âäúi våïi tæìng ngaình kinh tãú, tæìng muûc âêch sæí duûng väún. Nhæîng ngaình cáön khuyãún khêch âáöu tæ, nhæîng loaûi hçnh doanh nghiãûp cáön khuyãún khêch phaït triãøn thç âæåüc hæåíng laîi suáút æu âaîi våïi mæïc laîi suáút täúi thiãøu vaì ngæåüc alë aïp duûng laîi suáút täúi âa. Laîi suáút täúi thiãøu coìn âæåüc æu âaîi våïi khaïch haìng vay nhiãöu väún, vay traí ngán haìng soìng phàóng, khäng vi phaûm quy chãú tên duûng âãø thæûc hiãûn chênh saïch khaïch haìng 4.4. Xaïc láûp vaì hoaìn thiãûn âiãöu kiãûn vaì mäi træåìng cho tên duûng ngán haìng häù tråü DNVVN phaït triãøn: Taûi cuäüc häüi thaío vãö phaït triãøn DNVVN åí Viãût Nam nhiãöu tham luáûn sau khi phán têch vai troì, âàûc âiãøm, nhæîng khoï khàn vaì thuáûn låüi cuía DNVVNVN âãöu âi âãún thäúng nháút: âãø âáøy maûnh phaït triãøn caïc DNVVNVN cáön xem xeït giaíi quyãút caïc váún âãö nhæ taûo väún âãø phaït triãøn DNVVN; náng cao trçnh âäü cäng nghãû, aïp duûng tiãún bäü khoa hoüc kyî thuáût taûo âiãöu kiãûn âãø caïc DNVVN thám nháûp vaìo thë træåìng trong næåïc vaì ngoaìi næåïc; häù tråü vaì xæí lyï caïc thäng tin cáön thiãút cho caïc DNVVN, taûo haình lang phaïp lyï baío âaím cho caïc DNVVN âæåüc tæû do hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong khuän khäø phaïp luáût cuía Nhaì næåïc B. ÂÄÚI VÅÏI CHÊNH PHUÍ VAÌ NGÁN HAÌNG NHAÌ NÆÅÏC. Nghiãn cæïu, sæía âäøi, bäø sung caïc quy âënh hiãûn haình vãö taìi chênh nhàòm taûo mäi træåìng kinh doanh bçnh âàóng caí vãö nghéa vuû vaì caïc æu âaîi cuía Nhaì næåïc âäúi våïi caïc loaûi hçnh doanh nghiãûp thuäüc moüi thaình pháön kinh tãú. Thäng qua caïc chênh saïch phaït triãøn kinh tãú xaî häüi, phaït triãøn cå såí haû táöng, chênh saïch âáöu tæ khai thaïc vaì huy âäüng moüi tiãöm nàng sàôn coï cuía doanh nghiãûp, phaït huy thãú maûnh vaì tênh nàng âäüng cuía caïc DNVVN trong nãön kinh tãú. Nhaì næåïc cuîng nãn kháøn træång quan tám nghiãn cæïu vaì såïm ban haình caïc quy âënh riãng cho DNVVN (luáût hoàûc Nghë âënh), thaình láûp Hiãûp häüi caïc DNVVN ... Qua âoï caïc DNVVN coï âiãöu kiãûn giao læu trao âäøi kinh nghiãûm håüp taïc; Hiãûp häüi seî xaïc âënh âæåüc âäúi tæåüng caïc doanh nghiãûp cáön häù tråü, tiãu chi phán loaûi, xaïc âënh lénh væûc ngaình nghãö æu tiãn, æu âaîi, âån giaín hoïa caïc thuí tuûc haình chênh... Khi khung phaïp lyï cho caïc DNVVN ra âåìi seî khàóng âënh roî raìng hån vãö chuí træång khuyãún khêch phaït triãøn DNVVN cuía Nhaì næåïc. Taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho caïc DNVVN hoaût âäüng trong caïc lénh væûc læu thäng haìng hoïa åí näng thän, goïp pháön thuïc âáøy näng nghiãûp näng thän phaït triãøn, thu huït læûc læåüng lao âäüng näng thän, goïp pháön thay âäøi cå cáúu lao âäüng. Coï chênh saïch khuyãún khêch phaït triãøn caïc DNVVN hoaût âäüng trong caïc lénh væûc, caïc ngaình maì caïc doanh nghiãûp låïn khäng coï låüi thãú, chênh saïch liãn kãút DNVVN våïi caïc doanh nghiãûp låïn trong saín xuáút kinh doanh nhàòm thuïc âáøy chuyãøn giao cäng nghãû, âaìo âaûo tay nghãö, måí räüng thë træåìng tiãu thuû saín pháøm, náng cao nàng læûc caûnh tranh cho caïc DNVVN. NHNN såïm tham mæu cho Chênh phuí ban haình caïc chênh saïch chæång trçnh tråü giuïp caïc DNVVN. Træåïc màõt, cáön kháøn træång nghiãn cæïu, sæía âäøi, bäø sung quy chãú thaình láûp täø chæïc vaì hoaût âäüng cuía Quyî baío laînh tên duûng cho caïc DNVVN väún coìn nhiãöu báút cáûp vaì tranh caîi nãn cho âãún nay háöu nhæ chæa coï tènh thaình naìo trong næåïc thæûc hiãûn âæåüc theo quy âënh. Âáy laì bæåïc âi quan troüng âãø coï thãø thaïo gåî khoï khàn vãö väún âáöu tæ phaït triãøn saín xuáút cuía caïc DNVVN trong caí næåïc. Bãn caûnh Quyî baío laînh tên duûng, cáön nghiãn cæïu thaình láûp caïc Quyî baío hiãøm tiãön vay vaì Quyî âáöu tæ maûo hiãøm âãø khuyãún khêch caïc DNVVN âáöu tæ vaìo caïc hoaût âäüng cäng nghãû cao âãø hæåïng tåïi hçnh thaình nãn nhæîng doanh nghiãûp cäng nghãû cao. Màût khaïc, tàng cæåìng häù tråü cho caïc DNVVN thäng qua haû båït thuãú suáút thuãú thu nháûp doanh nghiãûp âãø doanh nghiãûp coï âiãöu kiãûn tæû taûo väún, âáøy maûnh cho vay æu âaîi qua quyî häù tråü xuáút kháøu, quyî häù tråü phaït triãøn, quyî xuïc tiãún thæång maûi. Triãøn khai xáy dæûng hãû thäúng khai thaïc dæî liãûu thäng tin vaì tæ váún taìi chênh giuïp cho caïc DNVVN phaït triãøn maûnh meî theo âënh hæåïng cuía Nhaì næåïc. Vãö phêa NHNN nãn coï giaíi phaïp náng cao cháút læåüng hoaût âäüng tên duûng ngán haìng âàûc biãût laì Trung tám thäng tin tên duûng (CIC) cuía Ngán haìng Nhaì næåïc. Chênh phuí cáön såïm ban haình cå chãú quaín lyï taìi chênh âäúi våïi caïc DNVVN, bäø sung chãú âäü kãú toaïn cho phuì håüp våïi trçnh âäü DNVVN. Quy âënh chãú âäü kiãøm toaïn chàûc cheî, bàõt buäüc hàòng nàm âäúi våïi caïc doanh nghiãûp nhàòm cung cáúp nhæîng baïo caïo taìi chênh chênh xaïc hån cho ngán haìng trong viãûc quyãút âënh cho vay nhàòm haûn chãú ruíi ro, náng cao hiãûu quaí cho vay. Trong thåìi gian qua, caïc chæång trçnh tråü giuïp cho caïc DNVVN cuía caïc täø chæïc næåïc ngoaìi nhæ: ADB, EU, UNDP, WB... âaî toí ra khaï hiãûu quaí. Do âoï trong nhæîng nàm tåïi Nhaì næåïc cáön tiãúp tuûc måí räüng caïc quan hãû âäúi ngoaûi âãø tàng cæåìng vaì tranh thuí caïc chæång trçnh vaì dæû aïn taìi tråü khäng hoaìn laûi trong tråü giuïp vaì phaït triãøn caïc DNVVN... C. ÂÄÚI VÅÏI CHÊNH QUYÃÖN ÂËA PHÆÅNG. Nàm 2004 væìa qua, Såí Taìi Chênh thaình phäú âaî trçnh lãn Chênh phuí xin cå chãú thaình láûp Quyî baío laînh tên duûng cho caïc doanh nghiãûp, trong âoï âäúi tæåüng chuí yãúu laì cho caïc DNVVN. Dæû kiãún, säú väún ban âáöu cuía Quyî laì 100 tyí âäöng, trong âoï Ngán saïch thaình phäú seî âoïng goïp 30 - 50 tyí âäöng. Âáy laì mäüt näù læûc hãút sæïc låïn cuía chênh quyãön thaình phäú trong viãûc âáöu tæ cho sæû phaït triãøn caïc DNVVN. Váún âãö coìn laûi laì khaí nàng huy âäüng âuí säú väún âiãöu lãû coìn laûi, tæì 50 - 70 tyí âäöng. Trong nhæîng nàm qua, cuîng chênh vç pháön väún goïp naìy maì háöu hãút åí caïc âëa phæång trãn caí næåïc Quyî naìy váùn chæa âæåüc thaình láûp. Theo Quyãút âënh 193/2001/QÂ-TTg thç pháön väún naìy do caïc doanh nghiãûp, caïc TCTD, caïc hiãûp häüi, ngaình nghãö... goïp vaìo âãø hçnh thaình âuí säú väún âiãöu lãû hoaût âäüng. Tuy nhiãn træåïc thæûc traûng hoaût âäüng khoï khàn cuía caïc doanh nghiãûp hiãûn nay khaí nàng huy âäüng väún goïp tæì caïc doanh nghiãûp laì ráút tháúp; caïc TCTD trãn âëa baìn laûi pháön låïn laì caïc âån vë haûch toaïn phuû thuäüc, màût khaïc laûi khäng muäún råi vaìo tçnh traûng “cho vay tay naìy, baío laînh tay kia”; huy âäüng tæì caïc hiãûp häüi, ngaình nghãö laûi caìng khoï do hoü háöu nhæ chæa coï thäng tin vãö hoaût âäüng cuía Quyî... Giaíi phaïp âãø cho Quyî baío laînh tên duûng naìy såïm hçnh thaình âæa vaìo hoaût âäüng laì Thaình phäú nãn coï chênh saïch thu huït, sæí duûng nguäön väún häù tråü phaït triãøn chênh thæïc (ODA); coï phæång aïn quy âënh cuû thãø phæång thæïc goïp cuîng nhæ tyí lãû goïp väún cuía caïc doanh nghiãûp, TCTD, väún häù tråü... âäöng thåìi coï thãø huy âäüng thãm tæì Ngán saïch Trung Æång mäüt tyí lãû nháút âënh vaì seî âæåüc hoaìn traí thäng qua väún bäø sung tæì kãút quaí hoaût âäüng cuía Quyî. Ngoaìi ra, Thaình phäú nãn coï nhæîng kiãún nghë våïi Trung Æång theo âoï, nãn giaím mæïc phê baío laînh tên duûng (hiãûn nay quy âënh laì 0,8%/nàm trãn säú tiãön âæåüc baío laînh laì quaï cao), boí phê tháøm âënh häö så baío laînh tên duûng, âäöng thåìi gia tàng giaï trë baío laînh... âãø taûo sæû thuáûn låüi täúi âa cho caïc DNVVN coï nhu cáöu vay väún, giuïp Quyî âi vaìo hoaût âäüng tháût sæû coï yï nghéa. Thaình láûp ngán haìng dæî liãûu cung cáúp thäng tin. Hiãûn nay viãûc thu tháûp thäng tin kinh tãú, täøng håüp thæåìng chè âæåüc khai thaïc qua Såí Kãú Hoaûch vaì Âáöu Tæ. Tuy nhiãn cháút læåüng caïc thäng tin naìy khäng âæåüc cao vç háöu hãút dæûa trãn caïc baïo caïo cuía caïc âån vë cung cáúp. Caïc thäng tin khai thaïc âæåüc tæì Cuûc Thäúng Kã thç chi tiãút, chênh xaïc nhæng khäng âaím baío tênh këp thåìi. Âãö nghë Ngán haìng Nhaì næåïc coï kiãún nghë våïi caïc cå quan chæïc nàng baío vãû vaì thi haình luáût phaïp nhæ: Såí Tæ phaïp, Såí Âëa chênh, cäng chæïng... cáön phäúi håüp chàûc cheî våïi nhau trong viãûc thaình láûp Cå quan âàng kyï giao dëch taìi saín âaím baío, bäü pháûn baïn âáúu giaï taìi saín phaït maîi taìi saín thãú cháúp, cáöm cäú nhàòm taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho ngán haìng thu häöi väún këp thåìi, âáöy âuí; qua âoï ngán haìng måïi coï thãø maûnh daûn trong viãûc âáøy maûnh cho vay. Trãn cå såí quy hoaûch phaït triãøn kinh tãú xaî häüi vaì quy hoaûch, kãú hoaûch sæí duûng âaït trãn âëa baìn, Thaình phäú cáön taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho caïc DNVVN coï màût bàòng saín xuáút phuì håüp, coï chênh saïch khuyãún khêch xáy dæûng caïc khu, cuûm cäng nghiãûp cho caïc DNVVN coï màût bàòng saín xuáút, âæåüc æu âaîi trong viãûc thuã âáút, chuyãøn nhæåüng, thãú cháúp theo quy âënh cuía phaïp luáût. Thæåìng xuyãn täø chæïc caïc chæång trçnh haình âäüng häù tråü caïc DNVVN nhæ bäöi dæåîng kiãún thæïc phaïp luáût, thæång maûi cho caïc DNVVN; chæång trçnh liãn kãút xuáút kháøu, kêch cáöu cho doanh nghiãûp, täø chæïc nhiãöu hån caïc häüi chåü thæång maûi näüi âëa vaì quäúc tãú âãø caïc DNVVN giåïi thiãûu nàng læûc saín xuáút kinh doanh cuía mçnh vaì tçm kiãúm khaïch haìng... Ngoaìi ra, Laînh âaûo thaình phäú cáön thæåìng xuyãn âæïng ra täø chæïc caïc buäøi toüa âaìm giæîa caïc Ngán haìng vaì caïc DNVVN trãn âëa baìn âãø tçm caïch thaïo gåî nhæîng khoï khàn væåïng màõt trong quan hãû tên duûng ngán haìng - khaïch haìng, phuûc vuû täút nhu cáöu phaït triãøn cuía caïc Doanh nghiãûp trãn âëa baìn thaình phäú, nhæ muûc tiãu maì Thaình phäú âaî âàût ra trong nàm 2004 - “Nàm Doanh nghiãûp”. KÃÚT LUÁÛN Lénh væûc Ngán Haìng laì mäüt lénh væûc quan troüng âäúi våïi nãön kinh tãú, âàûc biãût laì våïi næåïc ta hiãûn nay trong giai âoaûn chuyãøn sang nãön kinh tãú thë træåìng vaì häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú. Do âoï viãûc tçm ra giaíi phaïp náng cao cháút læåüng cho vay âäúi våïi doanh nghiãûp væìa vaì nhoí laì mäüt viãûc vä cuìng cáön thiãút. Tuy nhiãn do kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö cuía em khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu sai soït, kênh mong tháöy cä, caïc cä chuï trong Ngán haìng vaì caïc baûn âoïng goïp yï kiãún âãø chuyãn âãö hoaìn thiãûn hån. Mäüt láön næîa em xin baìy toí loìng biãút ån sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía tháöy Nguyãùn Hoaì Nhán, caïc cä chuï phoìng tên duûng Ngán haìng Âáöu tæ vaì Phaït triãøn Âaì Nàông âaî giuïp âåî em hoaìn thaình chuyãn âãö naìy Âaì Nàông, thaïng 4 nàm 2005 Sinh viãn thæûc hiãûn Phaûm Thë Thanh Haì Nháûn xeït cuía giaïo viãn hæåïng dáùn Nháûn xeït cuía âån vë thæûc táûp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tín dụng ngân hàng dành cho các doanh nghiệp Nhà xuất bản thống kê Hà Nội – 2002 Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng PTS. Nguyễn Đăng Dờn – TP.HCM – 1998 Giáo trình tín dụng ngân hàng TS. Hồ Diệu – Hà Nội – 2001 Chính sách hỗ trợ phát triển các doang nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam – 2001 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại PTS. Nguyễn Văn Tề Quy trình tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Đàu tu và phát triển Việt Nam Sổ tay tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Tạp chí ngân hàng Báo cáo cân đối kế toán của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đà Nẵng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và ph át triển đà nẵng trong hai năm.doc
Luận văn liên quan