Đề tài Phân tích tình hình lạm phat 2007 và đưa ra biện pháp khắc Phục

Mục Lục Lời mở đầu 1,Khái niệm, bản chất và nguyên nhân của lạm phát 1.1 Khái niệm 1.2 Bản chất 1.3 Nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam hiện nay 1.3.1 Về phương pháp tính 1.3.2 Điều tiết vi mô kém 1.3.3 Lạm phát tiền tệ 1.3.4 Cung ứng tiền tệ của Ngân Hàng Nhà Nước 1.3.5 Lạm phát do cầu kéo 1.3.6 Lạm phát do chi phí đẩy 1.3.7 Do tâm lý dân chúng 1.3.8 Nguyên nhân khách quan 2, Diễn biến lạm phát 2007 3, Hậu quả của lạm phát 3.1 Đối với lạm phát dự kiến được 3.2 Đối với lạm phát không dự kiến trước được 4. Giải pháp kiềm chế lạm phát 5. Ý kiến Tài liệu tham khảo: 1,Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ -Nhà xuất bản Thống Kê 2, Http://www.tuoitre.com.vn 3, Http://www.laodong.com.vn 4, Http://www.imfstatiscs.org LỜI MỞ ĐẦU Một trong những vấn đề hóc búa nhất mà xã hội phải đối mặt trong quá trình chuyển từ một nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường là lạm phát.Tuy nhiên , đó là thách thức mà các xã hội đó phảI vượt qua nếu muốn hưởng những lợi ích vật chất mà nền kinh tế mang lại. Lạm phát là một chỉ tiêu kinh tế vi mô có vị trí quan trọng hàng đầu trọng điều hành chính sách của một quốc gia.Đây cũng là một trong hai mục tiêu mà Ngân hàng trung ương các nước đều hướng tới. Khái niệm chung về lạm phát được khoa học kinh tế đưa ra là sự tăng giá chung theo thời gian, khi đó mặt bằng chung về giá cả hàng tiêu dùng trên thị trường tăng lên còn lạm phát tiền tệ hoặc lạm phát tiền tệ hoặc lạm phát giá cả được gọi theo cách nhìn nhận ở góc độ nguyên nhân lạm phát. Theo thuyết kinh tế học hiện đại, Lạm phát do ba nguyên nhân : cầu kéo , chi phí đẩy và quá thừa mức tiền cung ứng trong lưu thông .Tuy nhiên trong quá trình thực tế,lạm phát gia tăng còn do một số nguyên nhân nữa.Ví dụ như tâm lý của dân chúng, sự mất cân đối trong cơ cấu đầu tư Vì vậy kìm chế lạm phát là yêu cầu cấp bách. Chúng ta cần kéo lạm phát xuống một con số,và càng thấp càng tốt nhưng không hy sinh tiềm năng tăng trưởng của đất nước, nhất là trong điều kiện ta đã là thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO với những cơ hội mới mang lại,nhất là cơ hội vế đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình lạm phat 2007 và đưa ra biện pháp khắc Phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc Lêi më ®Çu 1,Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t 1.1 Kh¸i niÖm 1.2 B¶n chÊt 1.3 Nguyªn nh©n l¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay 1.3.1 VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh 1.3.2 §iÒu tiÕt vi m« kÐm 1.3.3 L¹m ph¸t tiÒn tÖ 1.3.4 Cung øng tiÒn tÖ cña Ng©n Hµng Nhµ N­íc 1.3.5 L¹m ph¸t do cÇu kÐo 1.3.6 L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy 1.3.7 Do t©m lý d©n chóng 1.3.8 Nguyªn nh©n kh¸ch quan 2, DiÔn biÕn l¹m ph¸t 2007 3, HËu qu¶ cña l¹m ph¸t 3.1 §èi víi l¹m ph¸t dù kiÕn ®­îc 3.2 §èi víi l¹m ph¸t kh«ng dù kiÕn tr­íc ®­îc 4. Gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t 5. ý kiÕn Tµi liÖu tham kh¶o:1,Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ -Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª 2, 3, 4, Http:// www.imfstatiscs.org Lêi Më §Çu Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hãc bóa nhÊt mµ x· héi ph¶i ®èi mÆt trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung sang kinh tÕ thÞ tr­êng lµ l¹m ph¸t.Tuy nhiªn , ®ã lµ th¸ch thøc mµ c¸c x· héi ®ã ph¶I v­ît qua nÕu muèn h­ëng nh÷ng lîi Ých vËt chÊt mµ nÒn kinh tÕ mang l¹i. L¹m ph¸t lµ mét chØ tiªu kinh tÕ vi m« cã vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu träng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch cña mét quèc gia.§©y còng lµ mét trong hai môc tiªu mµ Ng©n hµng trung ­¬ng c¸c n­íc ®Òu h­íng tíi. Kh¸i niÖm chung vÒ l¹m ph¸t ®­îc khoa häc kinh tÕ ®­a ra lµ sù t¨ng gi¸ chung theo thêi gian, khi ®ã mÆt b»ng chung vÒ gi¸ c¶ hµng tiªu dïng trªn thÞ tr­êng t¨ng lªn cßn l¹m ph¸t tiÒn tÖ hoÆc l¹m ph¸t tiÒn tÖ hoÆc l¹m ph¸t gi¸ c¶ ®­îc gäi theo c¸ch nh×n nhËn ë gãc ®é nguyªn nh©n l¹m ph¸t .Theo thuyÕt kinh tÕ häc hiÖn ®¹i, L¹m ph¸t do ba nguyªn nh©n : cÇu kÐo , chi phÝ ®Èy vµ qu¸ thõa møc tiÒn cung øng trong l­u th«ng .Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc tÕ,l¹m ph¸t gia t¨ng cßn do mét sè nguyªn nh©n n÷a.VÝ dô nh­ t©m lý cña d©n chóng, sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu ®Çu t­… V× vËy k×m chÕ l¹m ph¸t lµ yªu cÇu cÊp b¸ch.Chóng ta cÇn kÐo l¹m ph¸t xuèng mét con sè,vµ cµng thÊp cµng tèt nh­ng kh«ng hy sinh tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng cña ®Êt n­íc ,nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn ta ®· lµ thµnh viªn tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO víi nh÷ng c¬ héi míi mang l¹i,nhÊt lµ c¬ héi vÕ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ t­ nh©n. L¹m ph¸t 1.Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t 1.1 Kh¸i niÖm L¹m ph¸t lµ hiÖn t­îng cung tiÒn t¨ng lªn,kÐo dµi lµm cho møc gi¸ c¶ chung t¨ng nhanh vµ kÐo dµi trong mét thêi gian dµi 1.2 B¶n chÊt cña l¹m ph¸t Lµ hiÖn t­îng tiÒn tÖ khi nh÷ng biÕn ®éng t¨ng lªn cña gi¸ c¶ diÔn ra trong mét thêi gian nhÊt dµi 1.3 Nguyªn nh©n l¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay Nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t xÐt theo nguån gèc: -Nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ s©u xa: NÒn kinh tÕ quèc d©n bÞ mÊt c©n ®èi,s¶n xuÊt sót kÐm,ng©n s¸ch quèc gia bÞ th©m hôt dÉn ®Õn l¹m ph¸t -Nguyªn nh©n trùc tiÕp: Cung cÊp tiÒn tÖ t¨ng tr­ëng qu¸ møc cÇn thiÕt -Nguyªn nh©n quan träng:Lµ hÖ thèng chÝnh trÞ bÞ khñng ho¶ng do nh÷ng t¸c ®éng bªn trong hoÆc bªn ngoµi lµm cho lßng tin cña d©n chóng vµo chÕ ®é cña Nhµ n­íc bÞ xãi mßn tõ ®ã lµm cho uy tÝn vµ søc mua cña ®ång tiÒn bÞ gi¶m sót,hä kh«ng tieu xµi hoÆc ®¸nh gi¸ thÊp giÊy b¹c mµ nhµ n­íc ph¸t hµnh. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã th× trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ biÕn ®éng gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t ë ViÖt Nam,c¸c nhµ kinh tÕ häc cho r»ng l¹m ph¸t ë ViÖt Nam thêi gian qua th× do nh÷ng nguyªn nh©n nh­: 1.3.1 VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh Ph­¬ng ph¸p tÝnh chØ sè CPI cña c¸c n­íc kh¸c víi ViÖt Nam. Mét lµ,c¸c n­íc th­êng lo¹i trõ gi¸ l­¬ng thùc ,dÇu má ra khi tÝnh to¸n Hai lµ,gi¸ ®ã lµ gi¸ giao dÞch mua bu«n,b¸n bu«n trªn thÞ tr­êng hµng hãa cña c¸c nhµ kinh doanh,cßn gi¸ b¸n lÎ cho ng­êi tiªu dïng ®èi víi nhiÒu mÆt hµng th× vÉn æn ®Þnh. Ba lµ,c¸c mÆt hµng ®ã chiÕm tû träng nhá trong c¸c nhãm hµng hãa vµ dÞch vô tÝnh CPI ë ViÖt Nam,theo ph­¬ng ph¸p tÝnh CPI hiÖn nay,gi¸ c¶ cña nhãm hµng l­¬ng thùc,thùc phÈm chiÕm quyÒn sè lín nhÊt,tíi 47% trong ræ hµng hãa tÝnh CPI.Trong c¸c n¨m tr­íc ®©y.mÆc dï nhiÒu nhãm mÆt hµng kh¸c cã biÕn ®éng t¨ng ®¸ng kÓ,nh­ng nhãm mÆt hµng l­¬ng thùc,thùc phÈm,nhÊt lµ gi¸ lóa g¹o,gi¸ cao su,gi¸ cµ phª,h¹t ®iÒu,thÞt lîn,rau qu¶ biÕn ®éng thÊt th­êng,Trong c¸c n¨m 1991.1993.1994,1998,...gi¸ l­¬ng thùc vµ thùc phÈm t¨ng rÊt cao kÌm theo ®ã lµ chØ sæ gi¸ chung còng rÊt cao.Ng­îc l¹i, trong c¸c n¨m 1997,1999,2000… c¸c mÆt hµng l­¬ng thùc,thùc phÈm cã gi¸ b¸n gi¶m thÊp ,khã tiªu thô,nªn ®· lµm cho CPI ë møc rÊt thÊp, thËm chÝ lµ ©m. Theo sè liÖu tõ t«ng côc thèng kª, chØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 12 ®· t¨ng tíi 2.91% so víi th¸ng 11-2007 .TÝnh chung cho 12 th¸ng trong n¨m 2007,, møc t¨ng cña CPI ®· lªn ®Õn hai con sè(t¨ng 12,63%) “Vät lªn møc cao nhÊt 10 n¨m qua vµ dÉn ®Çu c¸c n­íc §«ng Nam ¸” 1.3.2 §iÒu tiÕt vÜ m« kÐm : Mét thùc tÕ cÇn ph¶i thõa nhËn lµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña chóng ta,tr­íc hÕt nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng c¶ tõ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó nh»m b×nh æn thÞ tr­êng trong n­íc lµ cßn nhiÒu bÊt cËp.VÝ dô, ®Õn khi gi¸ thuèc t©n d­îc leo thang hµng ngµy vµ ®­îc b¸n ë møc cao, g©y rèi lo¹n thÞ tr­êng thuèc ch÷a bÖnh, lóc ®ã chóng ta míi nghÜ ®Õn vÊn ®Ò dù tr÷ thuèc quèc gia. Bªn c¹nh ®ã, t×nh tr¹ng ®éc quyÒn, ®Çu c¬ trôc lîi vÉn cßn phæ biÕn dÉn ®Õn thao tóng, g©y rèi lo¹n thÞ tr­êng.Còng do qu¶n lý kÐm ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tham nhòng, l·ng phÝ trong ®Çu t­ c¬ b¶n rÊt lín. HÖ lôy tÊt yÕu cña nh÷ng t×nh tr¹ng trªn lµ thÞ tr­êng trong n­íc thªm rèi lo¹n.MÆc dï tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ lµ phï hîp víi c¸c chØ sè kinh tÕ vÜ m«,nh­ng d­íi søc Ðp d­ luËn , Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam l¹i thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th¾t chÆt nh»m gi¶m møc cung øng tiÒn tÖ,Nh­ vËy,Ng©n hµng nhµ n­íc ®· kh¾c phôc bÊt hîp lý nµy b»ng mét c¸ch bÊt hîp lý kh¸c.hÖ qu¶ cña nã lµ ®Èy l·i suÊt lªn cao, t¨ng chi phÝ ®Çu t­, h¹n chÕ ®Çu t­, h¹n chÕ ®Çu t­, k×m h·m s¶n xuÊt vµ t¨ng thÊt nghiÖp. 1.3.3 Vèn “ngo¹i” lµ thñ ph¹m L¹m ph¸t tiÒn tÖ §Ó lý gi¶i cho “c©u chuyÖn l¹ vÒ l¹m ph¸t”,theo phã Vô tr­ëng vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn ng©n hµng,n¨m 2007 lµ n¨m ®Çu tiªn mét l­îng ngo¹i tÖ rÊt lín ®æ vµo ViÖt Nam, tõ vèn trùc tiÕp, gi¸n tiÕp,ODA, thu tõ dÞch vôqua biªn giíi, kiÒu hèi... khiÕn tæng l­îng ngo¹i tÖ ®æ vµo ViÖt Nam n¨m qua lªn tíi trªn giíi 25 tØ USD.Nã t¸c ®«ng vµo mét thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lín l¾m,søc hÊp thô cña chóng ta l¹i rÊt yÕu ë nhiÒu lÜnh vùc, dÉn tíi thõa côc bé, theo thêi ®o¹n,mét sè ng©n hµng thõa ngo¹i tÖ, thiÕu VN§.Nh­ng trong chuyÖn l¹ ®ã, chóng ta thÊy cã mét sè nÐt næi lªn,tuy ch­a ®Õn møc giãng lªn mét håi chu«ng b¸o ®«ng ghª gím. YÕu tè lín nhÊt lµm cho l¹m ph¸t 2007 cña ViÖt Nam t¨ng cao lµ do dßng vèn n­íc ngoµi vµo mµ chóng ta kh«ng hÊp thô ®­îc,trong ®ã ph¶i ®­a ra mét l­îng rÊt lín néi tÖ ®Ó mua ngo¹i tÖ vµo vµ l­îng ngo¹i tÖ mua vµo ®¸ng lÏ ph¶i ®­îc quay vßng – biÕn thµnh ®ång tiÒn mua thiÕt bÞ ... gi¶i ng©n kÐm qua nªn bÞ ø l¹i. 1.3.4 Cung øng tiÒn tÖ cña Ng©n Hµng Nhµ N­íc Tæng ph­¬ng tiªn thanh to¸n, bao gåm tiÒn mÆt trong l­u th«ng, tiÒn göi t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông (néi vµ ngo¹i tÖ).Nh©n tè nµy vÒ nguyªn lý lµ th­êng t¸c ®éng cã ®é trÔ, tøc lµ tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n t¨ng lªn trong kú nµy th× ¶nh h­ëng cña nã ph¸t sinh ë kú sau, trong ng¾n h¹n lµ s¸u th¸ng,trung vµ dµi h¹n th­êng lµ mét n¨m trë lªn. Trong 14 n¨m qua, møc t¨ng tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n b×nh qu©n 23% - 26%/n¨m, phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ kh«ng thÊy t¸c ®éng râ rÖt vÒ l¹m ph¸t.So víi cuèi n¨m 2007, tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n chØ t¨ng 5,77%.Trong c¶ n¨m 2007. tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n t¨ng ®Õn 46% lµ mét trong nh­ng nguyªn nh©n khiÕn cho l¹m ph¸t t¨ng m¹nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m.ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ n¨m 2007 còng cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt,Tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n t¨ng nhanh.N¨m 2005 lµ 23,4%,n¨m 2006 lµ 33,6%, n¨m 2007 lµ 53,8%.Tæng céng ba n¨m cung tiÒn M2 t¨ng 134,2% trong khi 3 n¨m qua GDP chØ t¨ng 25,09% , chªnh lÖch gi÷a cung tiÒn t¨ng trong ba n¨m qua 134,5% víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ GDP 25,09% lµ rÊt lín, ch¾c ch¾n sÏ ®Ì nÆng lªn gi¸ c¶ trong n­íc.V× vËy, gi¶i ph¸p kiÓm so¸t cung tiÒn, gi¶m tæng cÇu lu«n lu«n lµ liÒu thuèc chèng l¹m ph¸t tr­íc tiªn ®­îc c¸c n­íc sö dông, nh­ng víi møc ®é, liÒu l­îng kh¸c nhau. 1.3.5 L¹m ph¸t do cÇu kÐo Trong nh÷ng n¨m qua, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng trong n­íc dåi dµo, ®a d¹ng vµ phong phó.Do ®ã, hÇu nh­ kh«ng cã t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ,dÉn tíi t¨ng gi¸ mét hay mét sè mÆt hµng nµo ®ã.Do ®Çu t­ bao gåm ®Çu t­ c«ng vµ ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng, lµm nhu cÇu vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¨ng, thu nhËp d©n c­, kÓ c¶ thu nhËp do xuÊt khÈu lao ®éng vµ ng­êi th©n tõ n­íc ngoµi göi vÒ kh«ng ®­îc tÝnh vµo tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) còng t¨ng,lµm xuÊt hiÖn trong mét bé phËn d©n c­ nh÷ng nhu cÇu míi cao h¬n.BiÓu hiÖn râ nhÊt cña l¹m ph¸t cÇu kÐo lµ nhu cÇu nhËp khÈu l­¬ng thùc trªn thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng,lµm gi¸ xuÊt khÈu t¨ng(gi¸ xuÊt khÈu g¹o b×nh qu©n cña n­íc ta n¨m 2007 t¨ng 18.92% so víi cuèi n¨m 2006) kÐo theo cÇu vÒ l­¬ng thùc trong n­íc cho xuÊt khÈu t¨ng.Trong khi ®ã, nguån cung trong n­íc do t¸c ®éng cña thiªn tai, dÞch bÖnh kh«ng thÓ t¨ng kÞp. TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã g©y ra l¹m ph¸t cÇu kÐo, ®Èy gi¸ mét sè mÆt hµng ho¸ dÞch vô, nhÊt lµ l­¬ng thùc thùc phÈm t¨ng theo.Gi¸ l­¬ng thùc,thùc phÈm cuèi n¨m 2007 t¨ng 18,92% so víi cuèi n¨m 2006.§©y lµ nhãm hµng chiÕm tû träng 42,85%,tû träng lín nhÊt trong sè gi¸ hµng ho¸ ®­îc kh¶o s¸t. 1.3.6 L¹m ph¸t chi phÝ ®Èy Nh©n tè nµy chñ yÕu lµ do gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng mµ ViÖt Nam nhËp khÈu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng lªn, tËp trung lµ gi¸ x¨ng dÇu, ph«i thÐp, nguyªn liÖu nhùa, ph©n ®¹m, urª , bét giÊy, thuèc ch÷a bÖnh , vËt phÈm y tÕ ... lµm cho gi¸ b¸n lÎ t¨ng lªn.Do t¨ng chi phÝ vµ cã thÓ ph¸t triÓn ngay c¶ khi thÊt nghiÖp vµ viÖc sö dông nguån lùc cßn thÊp. V× tiÒn l­¬ng th­êng lµ chi phÝ s¶n xuÊt quan träng nhÊt, sù gia t¨ng tiÒn l­¬ng kh«ng phï hîp víi t¨ng tr­ëng n¨ng suÊt cã thÓ kh¬i mµo cho qu¸ tr×nh l¹m ph¸t.Nh­ng l¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy cã thÓ dai d¼ng nÕu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ t¸c ®éng vµo, trong tr­êng ®ã tiÒn l­¬ng t¨ng dÉn tíi thÊt nghiÖp cao h¬n thay v× l¹m ph¸t cao h¬n. 1.3.7 Do t©m lý ng­êi d©n Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n còng gãp phÇn vµo møc l¹m ph¸t gia t¨ng t¹i ViÖt Nam hiÖn nay lµ yÕu tè t©m lý cña ng­êi d©n. §Æc biÖt lµ yÕu tè ®Çu c¬, g¨m hµn, lµm gi¸ rÊt “ kinh nghiÖm” cña c¸c ®¬n vÞ cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô, c¸c ®¹i lý b¸n lÎ t¹i ViÖt Nam.Bªn c¹nh ®ã, khi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam ®ang g©y rèi lo¹n, gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng ®ang leo thang hµng ngµy g©y t©m lý bÊt æn trong d©n chóng th× tiÕp ®ã (®Çu n¨m 2004) Bé Néi Vô c«ng bè dù kiÕn t¨ng l­¬ng míi ®· kÝch thÝch t©m lý t¨ng tiªu dïng cña d©n chón, lµm cho gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng tiªu dïng t¨ng nhanh tõ ®Çu n¨m (th«ng th­êng lµ t¨ng vµo cuèi n¨m). MÆt kh¸c khi d©n chóng ®ang lo sî sôt gi¸ cña ®ång tiÒn ViÖt Nam th× Ng©n Hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam l¹i ph¸t hµnh thªm lo¹i tiÒn mÖnh gi¸ 100.000® míi l­u th«ng ( gÊp ®«i mÖnh gi¸ lín nhÊt tr­íc ®ã) vµo cuèi n¨m 2003, Ng©n Hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam l¹i ®­a tiÕp lo¹i tiÒn polyme míi víi c¸c mÖnh gi¸ 50.000®,100.000®,500.000® vµo l­u th«ng.§Æc biÖt lµ ®ång tiÒn cã mÖnh gi¸ 500.000® (lín gÊp m­êi lÇn so víi ®ång tiÒn cã mÖnh gi¸ lín nhÊt tr­íc ®ã) ®· tiÕp tôc t¸c ®éng xÊu ®Õn t©m lý cña ng­êi d©n.Ng­êi d©n cho r»ng Ng©n Hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam ®ang ®­a thªm vµo l­u th«ng mét khèi l­îng tiÒn rÊt lín vµ v× vËy gi¸ trÞ ®ång tiÒn ViÖt Nam sÏ gi¶m m¹nh. Do ®ã ng­êi d©n cµng cã xu h­íng chuyÓn tõ tµi s¶n tiÒn tÖ VN§ sang c¸c tµi s¶n tµi chÝnh kh¸c vµ cµng khuyÕn khÝch t©m lý tiªu dïng.KÕt qu¶ lµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng trong nÒn kinh tÕ tiÕp tôc gia t¨ng. 1.3.8 Nguyªn nh©n kh¸ch quan Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n trªn thÞ tr­êng th× thiªn tai, ®éng ®Êt, sãng thÇn, m­a b·o, lò lôt, nh÷ng ®ît rÐt ®Ëm, rÐt h¹i ë c¸c tØnh phÝa b¾c g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ : con ng­êi, tµi s¶n, ®Êt trång, l­¬ng thùc, thùc phÈm, ¶nh h­ëng ®Õn gi¶m tæng cung.§©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc nguyªn nh©n nÒn kinh tÕ bÞ tµn ph¸ sau chiÕn tranh, t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng nhiªn liÖu, vµng, ngo¹i tÖ trªn thÕ giíi. 2. DiÔn biÕn l¹m ph¸t 2007 §Ó n¾m râ diÔn biÕn l¹m ph¸t 2007, chóng ta s¬ l­îc qua vÒ bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi vµ trong n­íc. Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña ®¶ng ta tõ n¨m 1986 ®Õn nay, nÒn kinh tÕ n­íc ta liªn tôc t¨ng tr­ëng víi tû lÖ cao trªn 7% trong h¬n 20 n¨m qua (trong n¨m n¨m 2003-2007) GDP t¨ng b×nh qu©n trªn 8%/n¨m. §êi sèng nh©n d©n ®­îc t¨ng lªn, thu nhËp GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi tõ 402 USD n¨m 2000 t¨ng lªn 836 USD n¨m 2007 sè hé nghÌo gi¶m dÇn, ®êi s«ng n«ng d©n c¶i thiÖn râ rÖt nhiÒu c«ng tr×nh kinh tÕ x· héi ®­îc hoµn thµnh, héi nhËp s©u réng víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ( tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam n¨m 2007 chiÕm 156% GDP) ; gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO ,... ViÖt Nam ®­îc c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®¸nh gi¸ tèt vµ khen ngîi. HiÖn nay n­íc ta ®ang ®øng tr­íc khã kh¨n thùc sù, chØ sè gi¸ c¶ tiªu dïng t¨ng nhanh 2007 lµ 12,63%.§Æc biÖt lµ c¸n c©n th­¬ng m¹i n¨m 2007 th©m hôt lín, nhËp khÈu 62,7 tû USD t¨ng 39,6% so víi n¨m 2006, xuÊt khÈu 48,6 tû USD t¨ng 21,9%, nhËp siªu chiÕm tû lÖ rÊt ®¸ng lo ng¹i19,8% GDP ( l­u ý viÖc nhËp siªu t¨ng nhanh cã yÕu tè gi¸ c¶ thÕ giíi (x¨ng dÇu. s¾t thÐp, sîi b«ng, chÊt dÎo...) t¨ng cao do ®ång USD yÕu), c¸n c©n v·ng lai th©m hôt ë tû lÖ cao trªn 6% GDP ë møc ®¸ng lo ng¹i. Kinh tÕ thÕ giíi ®ang b­íc vµo giai ®o¹n suy gi¶m m¹nh 4,9% n¨m 2007 th­¬ng m¹i quèc tÕ gi¶m m¹nh so víi n¨m 2006.NÒn kinh tÕ Mü (chiÕm 1/4 GDP thÕ giíi) ®ang suy gi¶m chuyÓn qua suy th¸i, ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ nguyªn liÖu, l­¬ng thùc thùc phÈm trªn thÕ giíi gia t¨ng ®ét biÕn, l¹m ph¸t x¶y ra ë nhiÒu n­íc, thÞ tr­êng tµi chÝnh thÕ giíi thiÖt h¹i kho¶ng 3500 tû USD.V× vËy bµi to¸n kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét bµi to¸n phøc t¹p vµ v« cïng khã kh¨n, võa kiÒm chÕ l¹m ph¸t, võa ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng. BiÓu ®å: Nguồn: IMF, International Financial Statistics Bªn c¹nh ®ã theo th«ng kª s¬ bé cña tæng côc thèng kª, tÝnh ®Õn cuèi th¸ng 10/2007, møc t¨ng chØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI) ®· lªn tíi h¬n 9,14% so víi cïng k× n¨m tr­íc vµ kho¶ng 8,12% so víi ®Çu n¨m. B¶ng 1 cËp nhËt diÔn biÕn t¨ng gi¸ trong thêi gian qua: Nhãm hµng ho¸ vµ dÞch vô QuyÒn sè (%) Th¸ng10/97 so víi 08/06 §ãng gãp cña mçi nhãm Tæng chi dïng 100.00 109.34 100.00 01 Hµng ¨n vµ dÞch vô ¨n uèng 42.85 113.94 63.92 011 Trong ®ã : 1. L­¬ng thùc 9.86 115.98 16.86 012 2. Thùc phÈm 25.20 114.19 38.26 02 §å uèng vµ thuèc l¸ 4.56 105.75 2.81 03 May mÆc, muc nãn, giÇy dÐp 7.21 105.82 4.49 04 Nhµ ë, ®iÖn n­íc, chÊt ®èt vµ VLXD 9.99 111.72 12.53 05 ThiÕt bÞ vµ ®å dïng gia ®×nh 8.62 105.90 5.44 06 Thuèc vµ dÞch vô y tÕ 5.42 106.46 3.75 07 Giao th«ng, b­u chÝnh viÔn th«ng 9.04 102.33 2.25 08 Gi¸o dôc 5.41 102.02 1.17 09 V¨n ho¸, gi¶i trÝ vµ du lÞch 3.59 102.05 0.79 10 Hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c 3.31 108.08 2.86 B¶ng 1: T×nh h×nh t¨ng gi¸ ®Õn cuèi th¸ng 10/2007 Tõ b¶ng nµy, chóng ta thÊy møc t¨ng CPI b¾t nguån chñ yÕu tõ viÖc t¨ng gi¸ l­¬ng thùc vµ thùc phÈm.§©y lµ nguyªn nh©n gi¶i thÝch tíi h¬n 60% trong tæng møc t¨ng CPI. KÕ ®ã lµ sù gia t¨ng cña nhãm nhµ ë, ®iÖn n­íc vµ vËt liÖu x©y dùng, ®ãng gãp 12%.C¸c nhãm mÆt hµng kh¸c cã møc t¨ng trung b×nh kho¶ng 5-6%. vµ do tû träng trong tæng tiªu dïng nhá( d­íi 10%) nªn møc ®ãng gãp cña mçi nhãm chØ kho¶ng trªn d­íi 3%.Nh­ng nh×n chung mÆt b»ng gi¸ cua tÊt c¶ c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng kho¶ng 5%, ngoµi hai nhãm ®Ò cËp ®Çu tiªn lµ t¨ng h¬n 10%.§iÒu nµy cho thÊy cã 1 sù t¨ng gi¸ chung trªn toµn bé c¸c mÆt hµng råi lan to¶ ra c¸c mÆt hµng kh¸c. Qua theo dâi diÔn biÕn kinh tÕ vµ mét sè ®éng th¸i chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam hiÖn nay, cã ®èi chiÕu trªn nh÷ng khÝa c¹nh t­¬ng tù víi mét sè n­íc trong khu vùc, c¸c nhµ kinh tÕ häc cho r»ng t×nh tr¹ng l¹m ph¸t hiÖn nay ë ViÖt Nam lµ hËu qu¶ tæng hîp cña mét sè hiÖn t­îng kinh tÕ ®Æc thï ®i liÒn víi sù kÕt hîp thiÕu ®ång bé gi÷a c¬ mét sè chÝnh s¸ch vÜ m« trong thêi gian qua. HiÖn t­îng kinh tÕ ®Æc thï ®­îc l­u ý ë ®©y lµ sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ cña kiÒu hèi (bao gåm mét phÇn rÊt lín vµ ngµy cµng t¨ng tiÒn göi cña ng­êi ®i xuÊt khÈu lao ®éng), kÕt hîp sù t¨ng tr­ëng cña dßng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ch¶y vµo ViÖt Nam. Mét sù kÕt hîp n÷a lµ trong n¨m 2006 qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®¹t nh÷ng b­íc ph¸t triÓn lín, khiÕn ViÖt Nam trë thµnh mét ®Þa ®iÓm hÊp dÉn vµ dßng vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp ch¶y m¹nh vµo n­íc ra.Theo ­íc l­îng kh«ng chÝnh thøc cã kho¶ng h¬n 5 tû USD kiÒu hèi ®· göi vÒ vµ kho¶ng 1-2 tû USD vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp ®· ®­îc chuyÓn vµo trong n­íc trong n¨m 2006 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2007. C¸c chÝnh s¸ch t¨ng tr­ëng cung tiÒn vµ tÝn dông theo ®µ cña c¸c n¨m tr­íc, chÝnh s¸ch kÕt hîp kh«ng ®ång bé.bao gåm hai chÝnh s¸ch lín : chÝnh s¸ch t¨ng tr­ëng cing tiÒn vµ tÝn dông theo ®µ cu¶ c¸c n¨m tr­íc, chÝnh s¸ch theo tû gi¸ æn ®Þnh theo ®ång USD th«ng qua can thiÖp cña Ng©n Hµng Nhµ N­íc trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. 3. HËu qu¶ cña l¹m ph¸t Khi l¹m ph¸t x¶y ra nã ®· ®Ó laÞ hËu qu¶ nh­ : 3.1 §èi víi l¹m ph¸t dù kiÕn ®­îc th× - Lµm cho tiÒn tÖ kh«ng gi÷ ®­îc chøc n¨ng th­íc ®o gi¸ trÞ, do ®ã x· héi kh«ng thÓ tÝnh to¸n hiÖu qu¶, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - TiÒn vµ thuÕ lµ hai c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó nhµ n­íc ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ ®· bÞ c« hiÑu ho¸ v× tiÒn bÞ mÊt gi¸ nªn kh«ng ai tin vµo ®ång tiÒn n÷a, c¸c biÓu thuÕ kh«ng ®iÒu chØnh kÞp víi møc ®é t¨ng bÊt ngê cña l¹m ph¸t vµ do vËy, t¸c dung ®iÒu chØnh cña thuÕ bÞ h¹n chÕ. - Ph©n phèi l¹i thu nhËp - KÝch thÝch t©m lý ®Çu c¬ tÝch tr÷ hµng ho¸. bÊt ®éng s¶n. - Xuyªn t¹c bãp mÐo c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng lµm cho c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ tr­êng bÞ biÕn d¹ng. - S¶n xuÊt ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu, vèn ch¹y vµo nh÷ng ngµnh nµo cã lîi nhuËn cao. - Ng©n s¸ch béi chi ngµy cµng t¨ng. - §èi víi ng©n hµng, l¹m ph¸t lµm cho ho¹t ®éng b×nh th­êng cña ng©n hµng bÞ ph¸ vì. - §èi víi tiªu dïng : lµm gi¶m søc mua thùc tÕ cña nh©n d©n vÒ hµng ho¸ tiªu dïng vµ buéc nh©n d©n ph¶i gi¶m khèi l­îng hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n ph¶i gi¶m khèi l­îng hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng khã kh¨n.MÆt kh¸c, l¹m ph¸t còng lµm thay ®æi nhu cÇu tiªu dïng, khi l¹m ph¸t gay g¾t sÏ g©y nªn hiÖn t­îng lµ t×m c¸ch th¸o ch¹y khái ®ång tiÒn vµ t×m mua bÊt kú hµng ho¸ dï kh«ng cã nhu cÇu. 3.2 §èi víi l¹m ph¸t kh«ng dù kiÕn ®­îc §©y lµ lo¹i l¹m ph¸t g©y ra nhiÒu tæn thÊt nhÊt v× nã ph©n phèi lai cña c¶i gi÷a c¸c c¸ nh©n mét c¸ch ®éc ®o¸n. C¸c hîp ®ång, cam kÕt tÝn dông th­êng ®­îc lËp trªn l·i suÊt danh nghÜa khi l¹m ph¸t cao h¬n dù kiÕn, ng­êi ®i vay ®­îc h­ëng lîi con ng­êi cho vay bÞ thiÖt h¹i vµ ng­îc l¹i. L¹m ph¸t kh«ng dù kiªn th­êng ë møc cao hoÆc siªu l¹m ph¸t nªn t¸c ®éng cña nã rÊt lín. 4. Gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t : - VÒ gi¶i ph¸p tiÒn tÖ . mÆc dï kh¼ng ®Þnh kh«ng ph¶i do nh©n tè nµy t¸c ®éng trùc tiÕp, nh­ng ®Ó chñ ®éng gãp phÇn vµo kiÒm chÕ l¹m ph¸t, nhÊt lµ tr­íc diÔn biÕn t©m lý vµ søc Ðp cña mét bé phËn d­ luËn, gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· ®­îc ®­a ra. Thèng ®èc Ng©n Hµng Nhµ N­íc ®· cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh t¨ng tû lÖ tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Víi quyÕt ®Þnh nµy, Ng©n Hµng Nhµ N­íc rót bít khèi l­îng tiÒn trong l­u th«ng vÒ, víi møc ®é thu vÒ gÊp hai lÇn truíc ®ã.Riªng ®èi víi tiÒn göi ngo¹i tÖ tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng cao nh»m kh«ng khuyÕn khÝch c¸c Ng©n Hµng Th­¬ng M¹i t¨ng l·i suÊt vµ kh«ng khuyÕn khÝch t¨ng c­êng huy ®«ng vèn ngo¹i tÖ, h¹n chÕ t×nh tr¹ng ®« la ho¸ tµi s¶n nî trong hÖ th«ng ng©n hµng. Tuy nhiªn nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, l¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng ph¶i do nguyªn nh©n tõ tiÒn tÖ nªn Ng©n Hµng Nhµ N­íc cÇn sím gi¶m bít tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc xuèng møc b×nh qu©n chØ tõ 1-2% lµ hîp lý. Gi¶i ph¸p quan träng lµ ph¶i thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn liªn tôc vµ bÒn v÷ng, n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña ViÖt Nam ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu....Do ®ã cÇn ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ linh ho¹t, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ. - ChÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ : Bao gåm h¹n chÕ l­îng tiÒn l­u th«ng(M2) vµ h¹n chÕ møc t¨ng tÝn dông. §©y lµ biÖn ph¸p th­êng ®­îc ¸p dông khi x¶y ra l¹m ph¸t xuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh l¹m ph¸t th­êng xuÊt hiÖn khi l­îng tiÒn trong l­u th«ng t¨ng, mÆc dï ®©y kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n duy nhÊt. Ng©n Hµng Nhµ N­íc còng ®ang ¸p dông chÝnh s¸ch nµy. ViÖc lµm ®ã lµ cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n. - C¾t gi¶m ®Çu t­ c«ng vµ chi phÝ th­êng xuyªn cña c¸c c¬ quan sö dông ng©n s¸ch, kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, cè g¾ng gi¶m tû lÖ th©m hôt ng©n s¸ch. C¾t gi¶m nguån ®Çu t­ nµy sÏ lµm gi¶m ¸p lùc vÒ cÇu, gi¶m nhËp siªu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ. - TËp trung søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, kh¾c phôc nhanh hËu qu¶ cña thêi tiÕt vµ dÞch bÖnh ®Ó t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc, thùc phÈm. HiÖn nay tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng cña n­íc ta cßn rÊt lín, nhÊt lµ khi ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn ®Çy ®ñ cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi , v× vËy ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµ gi¶i ph¸p gèc t¹o hiÖu qu¶ nhiÒu mÆt, võa t¨ng nguån cung cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸tm gi¶m nhËp siªu, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ, l¹i kh«ng g©y ph¶n øng phô. - C©n ®èi cung cÇu vÒ hµng ho¸, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu nh­ l­¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc ch÷a bÖnh, x¨ng dÇu, s¾t thÐp, vËt liÖu x©y dùng, ph©n bãn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n lµ tiÒn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Ó kh«ng g©y ra ®ét biÕn vÒ gi¸, ng¨n chÆn ®Çu c¬. Trong khi kiªn tr× chñ tr­¬ng thùc hiÖn c¬ chÕ gi¸ thÞ tr­êng xo¸ bá bao cÊp qua gi¸, nh­ng chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh : Tõ nay ®Õn cho ®Õn th¸ng 6 ch­a t¨ng gi¸ ®iÖn, gi¸ than, gi¸ x¨ng dÇu, gi÷ æn ®Þnh gi¸ xi m¨ng, ph©n bãn, n­íc s¹ch,....§Ó ®¶m b¶o nguån cung trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, gi÷ v÷ng an ninh l­¬ng thùc vµ kiÒm chÕ sù t¨ng gi¸ qu¸ møc cña nhãm hµng nµy. §Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. kiÓm so¸t nhËp khÈu. ChÝnh phñ ®ang chØ ®¹o Ng©n Hµng Nhµ N­íc b¶o ®¶m ®ñ vèn vµ mua hÕt ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp lµm hµng xuÊt khÈu, xö lý ngay c¸c ¸ch t¾c tÝn dông xuÊt khÈu cho tõng tr­êng hîp cô thÓ, t¨ng c­êng hç trî c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®èi víi hµng xuÊt khÈu c¶i c¸ch m¹nh thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Ó gi¶m chi phÝ cho doanh nghiÖp, ®i ®«i víi viÖc ¸p dông c¸c hµng rµo kü thuËt vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c phï hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ cña n­íc ta ®Õn gi¶m nhËp siªu kÓ c¶ viÖc t¨ng thuÕ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng thiÕt yÕu. - ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c c¬ quan nhµ n­íc c¾t gi¶m 10% chi tiªu hµnh chÝnh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ra so¸t tÊt c¶ c¸c kho¶n chi nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ chi phÝ l­u th«ng. ChÝnh phñ kªu gäi mäi ng­êi, mäi nhµ triÖt ®Ó tiÕt kiÖm tiªu dïng, nhÊt lµ nhiªn liÖu, n¨ng l­îng. §©y lµ gi¶i ph¸p võa cã t¸c dông gi¶m søc Ðp vÒ cÇu, gi¶m nhËp siªu, võa gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¶ nÒn s¶n xuÊt x· héi. - Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng l¹m dông c¸c biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng ®Ó ®Çu c¬, n©ng gi¸, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nh­ : x¨ng dÇu, s¾t thÐp, xi m¨ng, thuèc ch÷a bÖnh, l­¬ng thùc, thùc phÈm, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng bu«n lËu qua biªn giíi, ®Æc biÖt lµ qua bu«n lËu x¨ng dÇu, kho¸ng s¶n. - Tr­íc t×nh h×nh gi¸ c¶ t¨ng cao, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng cña mj©m d©m, chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh t¨ng 20% møc l­¬ng tèi thiÓu cho nh÷ng ng­êi lao ®éng thuéc khèi c¬ quan nhµ n­íc, lùc l­îng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi. ChÝnh phñ còng qui ®Þnh ®iÒu chØnh møc l­¬ng tèi thiÓu theo h­íng t¨ng lªn ®èi víi ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ vµ c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, lao ®éng ë c«ng ty, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, trang tr¹i, hé gia ®i×nh, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kh¸c cña ViÖt Nam cã thuª m­ín lao ®éng. - Sö dông c«ng cô tû gi¸ : ®©y lµ mét gi¶i ph¸p cÇn ®­îc tÝnh ®Õn . Tu©n thñ nguyªn t¾c tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång USD vµ VN§ ph¶n ¸nh quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. 5. ý kiÕn Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay th× cÇn ­u tiªn cho môc tiªu t¨ng tr­ëng, cßn chØ sè gi¸ t¨ng cao chñ yÕu do nh©n tè bªn ngoµi th× cã thÓ t¹m thêi chÊp nhËn ®­îc, tÊt nhiªn lµ cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ gi¸ c¶ theo ®óng nguyªn lý thÞ tr­êng, kh«ng nªn dïng kªnh ng©n s¸ch bao cÊp qua gi¸ kÐo dµi, lµm ¶nh h­ëng chung ®Õn nÒn tµi chÝnh quèc gia.ViÖt Nam cÇn tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n chØ sè l¹m ph¸t theo th«ng lÖ quèc tÕ, ®ång thêi cã nhËn thøc ®óng vÒ chØ sè gi¸ c¶ hµng tiªu dïng hiÖn nay; ®Ó kh«ng t¹o ra t©m lý bÊt lîi g©y søc Ðp vÒ d­ luËn lªn viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.Tæng côc Thèng kª cÇn më réng danh môc hµng ho¸ tÝnh chØ sè t¨ng gi¸ hµng tiªu dïng lªn 86 mÆt hµng.§ång thêi sím c«ng bè møc l¹m ph¸t c¬ b¶n hµng th¸ng, lo¹i bá bít c¸c yÕu tè t¸c ®éng g©y nªn nh÷ng ®ét biÕn vÒ gi¸, nhÊt lµ gi¸ thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh.Nh­ ®· nãi, l¹m ph¸t lµ sù gia t¨ng liªn tôc cña møc gia chung trong nªn kinh tÕ.Th«ng tin vÒ th­íc ®o, l¹m ph¸t ®Õn víi d©n chóng hµng ngµy, hµng th¸ng,... chñ yÕu ®­îc tÝnh tõ ph­¬ng ph¸p CPI. Nh­ng CPI kh«ng thÓ ®o l¹m ph¸t chÝnh x¸c, bëi v× nã bÞ t¸c ®éng cña mét sè yÕu tè g©y sai lÖch sè hµng ho¸ ®­îc quy ®Þnh tr­íc. ViÖt Nam ®ang tiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ theo xu h­íng héi nhËp, thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü AFTA, cam kÕt gia nhËp WTO, nªn thÞ tr­êng trong n­íc diÔn biÕn theo s¸t thÞ tr­êng quèc tÕ.Thêi gian tíi, gi¸ c¶ thÞ tr­êng thÕ giíi tiÕp tôc cã nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p khã l­êng tr­íc ®­îc.VËy ViÖt Nam cÇn t«n träng quy luËt kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng; chÝnh phñ kh«ng nªn lµm thay thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ kh«ng sö dông c¸c biÖn ph¸p cã tÝnh bao cÊp tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc nh­: cÊp bï lç, cÊp bï l·i suÊt, khoanh nî....C¬ chÕ bao cÊp qua gi¸ mét sè mÆt hµng cã tÝnh theo s¸t thÞ tr­êng thÕ giíi sÏ lµm mÐo mã gi¸ c¶ trong n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn xuÊt lËu qua biªn giíi, t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ng©n s¸ch quèc gia g©y tiÒm Èn nguy c¬ l¹m ph¸t.ViÖc sö dông biÖn ph¸p tµi chÝnh hç trî cho c¸c doanh nghiÖp trong dù tr÷ vµ thu mua n«ng s¶n phÈm cµng lµm gia t¨ng c¬ chÕ xin cho, t¹o kÏ hë cho nhiÒu lo¹i tiªu cùc kh¸c trong khi ng­êi n«ng d©n, ng­êi s¶n xuÊt kh«ng ®­îc h­ëng lîi trùc tiÕp. C¬ chÕ qu¶n lý gi¸ vµ qu¶n lý thÞ tr­êng còng cÇn linh ho¹t vµ ®èi víi míi phï hîp víi t×nh h×nh cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. - Víi chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ th× viÖc lµm ®ã lµ cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n, tuy nhiªn th¾t chÆt qu¸ møc sÏ h¹n chÕ t¨ng tr­ëng ( th«ng qua ®ã còng lµ h¹n chÕ nguån cung) ®ång thêi lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §Õn l­ît nã sÏ ®Èy gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶ b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô lªn, ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈum viÖc lµm còng gi¶m. V× vËy, chóng ta cÇn ¸p dông chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ nh­ng mÒm dÎo h¬n so víi c¸c biÖn ph¸p ®ang ¸p dông hiÖn nay. - Víi chÝnh s¸ch th¾t chÆt chi tiªu cña chÝnh phñ, kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Çu t­ c«ng vµ ®Çu t­ cña Doanh NghiÖp th× ®©y lµ lÜnh vùc cßn nhiÒu d­ ®Þa vµ n»m trong tÇm tay cña chÝnh phñ, võa víi t­ c¸ch lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cao nhÊt. Võa lµ chñ së h÷u nhµ n­íc ®èi víi Doanh NghiÖp Nhµ N­íc nh­ng ®­îc nhÊn m¹nh trong c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ chèng l¹m ph¸t.MÆt kh¸c, còng ph¶i thùc hiÖn tõng b­íc kÕ ho¹ch gi¶m th©m hôt ®Ó tiÕn tíi c©n b»ng ng©n s¸ch, v× ®©y còng lµ mét chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« quan träng. §­¬ng nhiªn, viÖc th¾t chÆt chi tiªu chÝnh phñ vµ ®Çu t­ còng kh«ng lµm gi¶m sù t¨ng gi¸ l­¬ng thùc, thùc phÈm, gi¸ x¨ng dÇu.Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷ chÝnh s¸ch tµi kho¸ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña kinh tÕ nhµ n­íc, gi¶m bít søc Ðp cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ Doanh ngiÖp cã nguån tÝn dông ®Ó më réng ®Çu t­, lµm cho viÖc chèng l¹m ph¸t kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn t¨ng tr­ëng viÖc lµm. - Víi viÖc sö dông c«ng cô tû gi¸ th× nªn ®iÒu chØng t¨ng nhÑ VN§ so víi USD. §iÒu nµy còng phï hîp víi viÖc ®« la Mü liªn tôc bÞ gi¶m gi¸ so víi c¸c ®ång tiÒn kh¸c. T¨ng nhÑ VND tuy cã ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu nh­ng kh«ng qu¸ lín. Bëi lÏ, trõ n«ng s¶n vµ thuû s¶n, hÇu hÕt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu kh¸c gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®· chiÕm 60-70%. T¨ng gi¸ VN§ sÏ lµm gi¸ hµng nhËp khÈu gi¶m, t¨ng nguån cung cã t¸c dông gi¶m møc t¨ng gi¸ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nhËp khÈu hiÖn chiÕm tû lÖ cao trong GDP cña n­íc ta. T¨ng gi¸ VN§ còng gãp phÇn k×m gi÷ gi¸ l­¬ng thùc hiÖn ®ang t¨ng cao vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc t¨ng tr­íc nhu cÇu thÕ giíi.  KÕt luËn Trong suèt n¨m 2007, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· thùc sù ®øng tr­íc nguy c¬ khñng ho¶ng víi sù xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c yÕu tè nguy hiÓm mµ l¹m ph¸t phi m· trªn 15% cao nhÊt trong m­êi n¨m qua...Tuy vËy nhê sù can thiÖp kÞp thêi cña chÝnh phñ trong viÖc ban hµnh vµ thùc thi mét lo¹t c¸c gi¶i ph¸p chèng l¹m ph¸t mµ t×nh hinh cã æn ®Þnh h¬n, c¬ cÊu kinh tÕ vÜ m« ®­îc ®¶m b¶o.Nh­ng c¸c biÖn ph¸p trªn ch­a thùc sù ®­îc cho lµ thËt tèt vµ hoµn h¶o, nã ®· ®Ó l¹i kh«ng Ýt nh÷ng hËu qu¶ vµ di chøng cho nÒn kinh tÕ. L¹m ph¸t lµ hÖ qu¶ t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu nguyªn nh©n, chèng l¹m ph¸t ph¶i ¸p dông nhiÒu gi¶i ph¸p tæng hîp ®Ó gi¸ ph¶i tr¶ cho viÖc chèng l¹m ph¸t lµ thÊp nhÊt.H¬n n÷a, chèng l¹m ph¸t th­êng lµ sù kh¶o nghiÖm thùc chøng.V× vËy “trªn ph­¬ng h­íng ®óng cø lµm ®i råi thùc tiÔn sÏ cho thÊy dÇn” . §iÒu quan träng lµ th­êng xuyªn theo dâi, ®¸nh gi¸ ph¶n øng cña thÞ tr­êng ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh ®i ®«i víi viÖc h×nh thµnh nhanh vµ ®ång bé c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr­êng. §¸nh gi¸ l¹i vÒ hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p nµy lµ mét viÖc lµm ®óng ®¾n ®Ó chóng ta cã thÓ rót ®­îc bµi häc kinh nghiÖm cho nh÷ng n¨m tiÕp theo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình lạm phat 2007 và đưa ra biện pháp khắc Phục - TL 9 điểm.doc
Luận văn liên quan