Đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương I: Cơ sở lý luận chung về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp3 I. Những vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh. 3 1.Khái niệm3 2.Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 3 3. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh. 4 3.1. Vốn cố định. 4 3.2. Vốn lưu động. 10 4. Hình thành vốn sản xuất kinh doanh. 14 4.1 Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. 14 4.2 Nguồn vốn đi vay. 15 4.3 Nguồn vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu. 15 4.4 Nguồn vốn liên doanh, liên kết15 4.5 Nguồn vốn trong thanh toán. 15 II. Ý nghĩa và nội dung của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 16 1. Vai trò và tác dụng của báo cáo tài chính. 16 1.1 Vai trò của các báo cáo tài chính. 17 1.2 Tác dụng của báo cáo tài chính. 17 2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 17 3. Nội dung và phương pháp của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 18 3.1 Khái niệm về hiệu quả. 18 3.2. Phương pháp phân tích. 19 3.3. Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn. 20 III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.24 1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 24 1.1. Chu kỳ sản xuất kinh doanh. 24 1.2 Kỹ thuật sản xuất25 1.3 Đặc điểm về sản phẩm25 1.4 Trình độ quản lý, hạch toán nội bộ doanh nghiệp. 25 1.5 Trình độ lao động của doanh nghiệp. 26 1.6 Các chính sách vĩ mô. 26 1.7 Biến động về thì trường đầu vào, đầu ra. 26 2. Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 26 2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm26 2.2. Xác định, lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn. 27 2.3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh. 27 2.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. 27 2.5. Tổ chức tốt công tác hoạch toán. 28 Chương II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội29 I. Tổng quan về Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội29 1. Lịch sử phát triển của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội29 2. Khái quát tình hình sản suất kinh doanh của Công ty trong những năm qua ( 2002 - 2005)31 3. Đặc điểm sản xuất Kinh doanh của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội31 4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội34 4.1 Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty. 34 4.2 Sơ đồ sản xuất35 4.3 Đặc điểm công nghệ. 35 4.3 Đặc điểm công nghệ. 36 4.4 Đặc điểm về lao động. 36 II. Đánh giá khái quát tình hình sử dụng vốn của công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội37 1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. 37 1.1 Tài sản cố định và sự biến động. 37 1.2 Nguồn tài trợ cho TSCĐ của công ty. 42 1.3 Khấu hao TSCĐ44 1.4 Bảo toàn và phát triển vốn cố định. 46 1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 47 2. Phân tích hiệu quả sử dụng Vốn lưu động. 50 2.1 Phân tích chung. 52 2.2 Đánh giá chung tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 53 2.3 Cơ cấu vốn lưu động. 58 2.4 Phân tích tình hình tài chính năm 2005 của công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội62 2.5 Tình hình bảo toàn và phát triển vốn lưu động. 64 3. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty năm 200565 3.1 Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn. 66 3.2 Những tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn. 68 3.3 Nguyên nhân tồn tại68 3.4 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong năm tới69 Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị hà nội71 I. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao công suất máy móc thiết bị71 II. Nâng cao chất lượng công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. 73 III. Giảm vốn lưu động sử dụng bình quân hàng năm74 IV. Bảo toàn vốn lưu động. 77 V. Cải thiện công tác khấu hao TSCĐ78 VI. Cải tiến cơ cấu vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn. 78 VII. Tăng cường hoạt động Marketing. 80 Một số kiến nghị với nhà nước. 82 Kết luận. 83 Danh mục tài liệu tham khảo. 84 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch hiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng B¶ng sè 8: TSL§ n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ : TriÖu ®ång TSL§ §Çu n¨m Cuèi n¨m So s¸nh Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % I. TiÒn 18.498,79 31 19.498,067 26 999,277 5,4 TiÒn mÆt t¹i quü 4.003,14 6,7 4.219,377 5,6 216,237 5,4 TiÒn göi ng©n hµng 14.495,65 24,3 15.298,69 20,4 783,04 5,4 II. Hµng tån kho 19.677,515 32,98 26.405,66 35,22 6.728,145 34,19 Hµng ®i ®­êng - - - - - - Nguyªn vËt liÖu 15.301,24 25,64 19.825,37 26,44 4.524,13 29,57 C«ng cô, dông cô 956,33 1,6 1.148,646 1,53 192,316 20,11 Chi phÝ sxkd dë dang 2.408,53 4,04 4.129,845 5,51 1.721,315 71,47 Thµnh phÈm 1.011,415 1,7 1.301,799 1,74 290,384 28,71 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 13.128,177 22 15.291,35 20,4 2.163,173 16,48 Ph¶i thu kh¸ch hµng 11.009,289 18,45 13.838,67 18,46 2.829,381 25,7 Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 89,2717 0,15 84,129 0,11 -5,1427 -5,8 Ph¶i thu néi bé - - - - - - Ph¶i thu kh¸c 2.029,6163 3,4 1.368,551 1,83 -661,065 -32,6 IV. TSL§ kh¸c 8.369,05 14,02 13.780,513 18,38 5.411,463 64,66 Tæng céng 59.673,53043 100 74.976,5897 100 17.302,0593 30 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô BiÓu ®å 1 C¬ cÊu TSL§ cña c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi n¨m 2005 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô B¶ng sè 9: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi n¨m 2005 §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh n¨m 2005/2004 Gi¸ trÞ % 1. Doanh thu thuÇn 117.800 147.250 +29.450 +25 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 23.560 31.000 + 7.440 + 31,6 3. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n 54.364,394 67.324,56 12.960,166 23,84 4. Thêi gian kú ph©n tÝch (ngµy) 360 360 360 360 5. Søc s¶n xuÊt VL§ (5)=(1)/(3) 2,17 2,18 +0,01 +0,46 6. Søc sinh lêi vèn l­u ®éng (7) = (2)/(3) 0,4 0,46 +0,06 +15 7. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng (8) = (3)/(1) 0,46 0,457 -0,003 -0,65 8.§é dµi mét vßng lu«n chuyÓn VL§ (9) = (4)/(5) 165,89 163,64 -2,25 1,356 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô 2.1 Ph©n tÝch chung HiÖu qu¶ sö dông TSL§ ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu: Søc s¶n xuÊt TSL§ = Doanh thu thuÇn Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n Søc s¶n xuÊt cña TSL§ t¨ng so víi n¨m 2004 = 0,46% do: Tuy doanh thu thuÇn vµ vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2005 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2004 nh­ng tèc ®é t¨ng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n = 23,84%chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn =25%. §iÒu ®ã cã nghi· lµ: Cø mét ®ång TSL§ b×nh qu©n t¹o ra ®­îc 2,17 ®ång doanh thu n¨m 2004 vµ 2,18 ®ång doanh thu n¨m 2005, t¨ng = 2,18-2,17 = +0,01 ®ång. Nh­ vËy trong n¨m 2005 c«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm tèt. Søc sinh lêi TSL§ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n N¨m 2005 Søc sinh lêi TSL§ = 0,46 N¨m 2004 Søc sinh lêi TSL§ = 0,4 §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: cø mét ®ång gi¸ trÞ TSL§ b×nh qu©n lµm ra ®­îc 0,46 ®ång lîi nhuËn n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004 lµ 0,06 ®ång ( = 0,46 - 0,4). Nh­ vËy, tuy søc s¶n xuÊt cña TSL§ t¨ng 46% nh­ng søc sinh lêi TSL§ l¹i t¨ng 15% cho thÊy c«ng ty ®· qu¶n lý chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt ( chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ) kÐm h¬n so víi n¨m 2004. Tãm l¹i qua hai chØ tiªu trªn ta thÊy c«ng ty cÇn kiÓm so¸t tèt chi phÝ ®Ó ®ång vèn l­u ®éng ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn l­u ®éng lu«n vËn ®éng kh«ng ngõng, th­êng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh( giai ®o¹n dù tr÷, s¶n xuÊt , tiªu thu). ViÖc ®Èy m¹nh tèc ®é lu«n chuyÓn vèn l­u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2.2 §¸nh gi¸ chung tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng §¸nh gi¸ chung tèc ®é lu«n chuyÓn vèn l­u ®éng lµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng c¸c chØ tiªu sau: + Sè vßng quay vèn l­u ®éng + hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng + §é dµi mét vßng lu«n chuyÓn vèn l­u ®éng Sè vßng quay vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn l­u ®éng quay ®­îc mÊy vßng trong kú. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vßng quay vèn l­u ®éng cña n¨m 2005 nhanh h¬n cña n¨m 2004 = 0,01 vßng(=2,18-2,17). Nguyªn nh©n vßng quay vèn l­u ®éng n¨m 2005 t¨ng v× tèc ®é t¨ng vèn l­u ®éng b×nh qu©n chËm h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ dÊu hiÖu cho thÊy c«ng ty sö dông vèn l­u ®éng trong n¨m qua cã tiÕn bé. §é dµi mét vßng lu©n chuyÓn = Thêi gian kú ph©n tÝch Sè vßng quay vèn l­u ®éng N¨m 2005 = 163,64 ngµy, n¨m 2004 = 165,89 ngµy. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn l­u ®éng quay ®­îc mét vßng. Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. Do sè vßng quay cña vèn l­u ®éng n¨m 2005 nhanh h¬n n¨m 2004 nªn sè ngµy ®Ó vèn l­u ®éng quay ®­îc mét vßng gi¶m = -2,25 ngµy (=163,64-165,89). Nh­ vËy, c«ng ty ®· quan t©m ®Õn viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn tuy ch­a nhiÒu nh­ng ®iÒu ®ã lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®­îc chÝnh x¸c chu kú ho¹t ®éng cña vèn l­u ®éng nh»m cã kÕ ho¹ch vay ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt cho phï hîp, kÞp thêi. Thêi gian cña vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m 2005 ng¾n h¬n n¨m 2004 cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ tr¶ l·i vay cña c«ng ty cã tiÕn triÓn. Tuy nhiªn, c«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m thêi gian cña vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng h¬n n÷a, cã nh­ vËy míi gi¶i quyÕt ®­îc nhu cÇu vèn l­u ®éng cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Doanh thu thuÇn N¨m 2005 = 0,457®ång, n¨m 2004 = 0,46 ®ång Nh­ vËy ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn n¨m 2004 cÇn 0,46 ®ång vèn l­u ®éng vµ n¨m 2005 cÇn 0,457 ®ång vèn l­u ®éng. C«ng ty ®· tiÕt kiÖm mét l­îng vèn l­u ®éng lµ: ∆VL§ = 147.250 * (163,64 - 165,89) = -920,3125 triÖu ®ång 360 Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch 3 chØ tiªu cho thÊy: N¨m 2005 c«ng ty ThiÕt bÞ vµ chiÕu s¸ng §« thÞ Hµ Néi ®· c¶i thiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. Sè vèn l­u ®éng bÞ sö dông tiÕt kiÖm lµ 920,3125 triÖu ®ång. §©y lµ ®µ phÊn ®Êu cho c«ng ty trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ sö dông vèn l­u ®éng trong nh÷ng n¨m tíi. * X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cã thÓ chÞu ¶nh h­ëng bëi c¸c nguyªn nh©n sau: - T×nh h×nh thu mua, cung øng, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. - TiÕn ®é s¶n xuÊt - Tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ - T×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî ViÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn sÏ gãp phÇn lµm gi¶m nhu cÇu vÒ vèn, lµm t¨ng lîi nhuËn. N¨m 2005 ®Ó ®¹t ®­îc møc doanh thu thuÇn b»ng 114988,619 triÖu ®ång víi sè vßng quay vèn l­u ®éng lµ 2,17 vßng th× c«ng ty cÇn mét l­îng vèn l­u ®éng b×nh qu©n lµ 114988,619 : 2,17 = 52990,147 triÖu ®ång Nh­ng do tèc dé lu©n chuyÓn vèn t¨ng lªn Ýt lµ 2,18 vßng nªn ®· ph¶i sö dông 67.324,56 triÖu ®ång, do ®ã c«ng ty ®· lµm l·ng phÝ mét l­îng vèn l­u ®éng lµ: 67.324,56 -52990,147 = 14.334,413triÖu ®ång Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy sè ngµy vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè sau: - Do l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho cña c«ng ty cßn chiÕm tû lÖ cao trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng. - Do vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu thuÇn. - TiÕn ®é s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶. §Ó ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cña c«ng ty ta cã thÓ ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nh»m rót bít sè vèn tån ®äng vµ thêi gian vèn l­u l¹i ë tõng kh©u, tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng cã t¸c dông lµm gi¶m nhu cÇu vÒ vèn. NghÜa lµ víi mét sè vèn kh«ng t¨ng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thªm lîi nhuËn, v×: Tæng doanh thu thuÇn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n * HÖ sè lu©n chuyÓn Cho nªn trong ®iÒu kiÖn vèn kh«ng ®æi, nÕu t¨ng ®­îc hÖ sè lu©n chuyÓn vèn th× sÏ t¨ng ®­îc doanh thu thuÇn. §Ó ®¸nh gi¸ râ ¶nh h­ëng cña l­îng hµng tån kho víi tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng ta cÇn xem xÐt t×nh h×nh qu¶n lý hµng tån kho cña c«ng ty trong n¨m qua: NhËn xÐt:tèc ®é lu©n chuyÓn vld cã t¨ng nh­ng t¨ng chËm nªn vld vÉn bÞ l·ng phÝ B¶ng sè 10: C¬ cÊu hµng tån kho n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ : TriÖu ®ång H×nh th¸i tµi s¶n §Çu n¨m Cuèi n¨m So s¸nh Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % 1. Hµng göi b¸n - - - - - - 2. Nguyªn vËt liÖu 15.301,24 78% 19.825,37 75% 4.524,13 29,57 3. C«ng cô, dông cô 956,33 5% 1.148,646 4% 192,316 20,11 4. S¶n phÈm dë dang 2.408,53 12% 4.129,845 16% 1.721,315 71,47 5. Thµnh phÈm 1.011,415 5% 1.301,799 5% 290,384 28,71 Tæng sè 19.677,515 100% 26.405,66 100% 6.728,145 34,19 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Hµng tån kho cuèi n¨m t¨ng 6728,145 TriÖu ®ång so víi ®Çu n¨m, t­¬ng øng tû lÖ lµ 34,19%. §©y lµ tû lÖ kh¸ cao. Trong c¬ cÊu TSL§ th× hµng tån kho chiÕm tû lÖ cao nhÊt. §Çu n¨m chiÕm 32,98%, cuèi n¨m lµ 35,22%. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu lµ bé phËn chiÕm tû träng lín nhÊt: ®Çu n¨m lµ 25,64% vµ cuèi n¨m lµ : 26,44% S¶n phÈm dë dang ®Çu năm là 2408,53 triÖu ®ång chiÕm 4,04%, cuèi n¨m lµ 4129,845 triÖu ®ång, chiÕm 5.51%. Nguyªn vËt liÖu lín h¬n s¶n phÈm dë dang rÊt nhiÒu trong khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t­¬ng ®èi dµi ngµy. Nh­ vËy, nguyªn vËt liÖu dù tr÷ nhiÒu, kh«ng hîp lý trong hµng tån kho, lµm gi¶m tèc ®ộ lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng, t¨ng thªm chi phÝ kh¸c. B¶ng sè 11: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh qu¶n lý hµng tån kho n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ : TriÖu ®ång chØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Gi¸ trÞ % 1. Gi¸ vèn hµng b¸n 80.658.51 103.687.15 +23028,64 +28,55 2. Gi¸ trÞ hµng tån kho trung b×nh 16.131,7013 23.041,588 6.909,886 42,8 3. HÖ sè vßng quay hµng tån kho (3)=(1)/(2) 5 4,5 -0,5 -10 4. Thêi gian mét vßng quay hµng tån kho (4)=360ngµy/(3) 72 80 +8 +11,11 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Qua kÕt qu¶ trªn ta thÊy hÖ sè quay vßng hµng tån kho n¨m 2005 thÊp h¬n n¨m 2004 lµ 0,5 vßng (= 4,5-5). Vµ sè ngµy b×nh qu©n hµng ho¸ n»m trong kho n¨m 2005 t¨ng 8 ngµy so víi n¨m 2004. §iÒu nµy cho thÊy t×nh h×nh tiªu thô hµng hãa cña c«ng ty n¨m 2005 kÐm h¬n n¨m 2004. L­îng hµng tiªu thô ®· gi¶m vµ lµm l·ng phÝ vèn l­u ®éng mét c¸ch râ rÖt. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh møc ®é ®¶m b¶o cña nguån vèn l­u ®éng cho hµng tån kho theo c«ng thøc: Møc ®é ®¶m b¶o vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng thùc tÕ - Gi¸ trÞ hµng tån kho B¶ng sè 12: Møc ®é ®¶m b¶o vèn l­u ®éng n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi n¨m I. Vèn l­u ®éng thùc tÕ 24.040,574 28.082,251 1. Ng©n s¸ch cÊp 21.088,69 21.088,69 2. Tù bæ sung 3.951,884 6.993,561 II. Hµng tån kho 19.677,515 26.405,66 Møc ®¶m b¶o vèn l­u ®éng +4.363,059 +1.676,591 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Qua b¶ng trªn ta thÊy c¶ ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m sè vèn l­u ®éng thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Òu thõa cho s¶n xuÊt. Sè vèn nµy bÞ ø ®äng hoÆc bÞ chiÕm dông lµm hiÖu qu¶ sö dông vèn gi¶m. 2.3 C¬ cÊu vèn l­u ®éng 2.3.1 C¬ cÊu vèn l­u ®éng theo nguån h×nh thµnh B¶ng sè 13: C¬ cÊu vèn l­u ®éng theo nguån h×nh thµnh n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång Nguån h×nh thµnh tµi s¶n §Çu n¨m Cuèi n¨m So s¸nh Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % 1. Nguån ng©n s¸ch cÊp 21.088,69 35,34 21.088,69 28,13 0 0 2. Nguån tù bæ sung 3.951,884 6,62 6.993,561 9,33 3.041,677 76,96 3. Nguån vèn liªn doanh, liªn kÕt 23.891,721 40,04 28.674,27 38,24 4.782,549 20,02 4. Nguån vèn ®i vay 10.741,2355 18 18.219,0683 24,3 7.477,8328 69,6 Tæng sè 59.673,53043 100 74.975,5897 100 17.302,0593 30 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô BiÓu ®å 2: C¬ cÊu vèn l­u ®éng theo nguån h×nh thµnh n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Tõ c¸ch chia c¬ cÊu vèn l­u ®éng theo nguån h×nh thµnh ta cã nhËn xÐt: + Nguån vèn l­u ®éng tõ nguån vèn liªn doanh liªn kÕt chiÕm tû träng lín nhÊt. §Çu n¨m: 23.891,721 triÖu ®ång( chiÕm 40,04%) Cuèi n¨m : 29.674,27 triÖu ®ång ( chiÕm 38,24%) Nguån nµy chiÕm mét l­îng vèn lín vµ biÓu hiÖn chñ yÕu ë h×nh th¸i tiÒn mÆt lµm hiÖu qu¶ sö dông vèn gi¶m xuèng. TSC§ cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nh­ng ®Çu t­ ®æi míi kh«ng nhiÒu trong khi l­îng tiÒn mÆt t¹i c¸c quü cao, ®©y lµ sù l·ng phÝ vÒ vèn. + Nguån ng©n s¸ch kh«ng ®æi trong n¨m. + Nguån tù bæ sung chiÕm tû träng nhá, ®Çu n¨m lµ 3951,884 triÖu ®ång( chiÕm 6,62%), cuèi n¨m lµ 6993,561 triÖu ®ång chiÕm 9,33%. Hai nguån nµy ®ñ ®Ó tµi trî cho tµi s¶n dù tr÷ cña c«ng ty. + Nguån vèn ®i vay ®Çu n¨m lµ 10.741,2355 triÖu ®ång, chiÕm 18%, cuèi n¨m lµ 18.219,0683 triÖu ®ång , chiÕm 24,3%. Nguån nµy nhá h¬n tæng nguån ng©n s¸ch vµ nguån tù bæ sung. Nh­ vËy, dï vèn l­u ®éng tõ c¸c nguån cßn l¹i ®ñ kh¶ n¨ng tµi trî cho c¸c nhu cÇu dù tr÷ nh­ng c«ng ty vÉn ph¶i vay thªm 10.741,2355 triÖu ®ång ( ®Çu n¨m) vµ 7.477,8328 triÖu ®ång ( cuèi n¨m). §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn l­u ®éng. 2.3.2 C¬ cÊu vèn l­u ®éng theo qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn B¶ng sè 14: C¬ cÊu vèn l­u ®éng theo qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång H×nh th¸i tµi s¶n §Çu n¨m Cuèi n¨m So s¸nh Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % 1. Vèn dù tr÷ s¶n xuÊt 16.257,57 27,24 20.974,016 27,97 4.716,446 29,01 - Nguyªn vËt liÖu 15.301,24 25,64 19.825,37 26,44 4.524,13 29,56 - C«ng cô, dông cô 956,33 1,6 1.148,646 1,53 192,316 20,11 2. Vèn trong s¶n xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 2.408,53 4,1 4.129,845 5,5 1.721,315 71,47 3. Vèn trong l­u th«ng 41.007,43 68,72 49.871,729 66,52 8.864,299 21,62 - TiÒn 18.498,79 30,99 19.498,067 2,60 999,277 5,4 - Thµnh phÈm 1.011,415 1,69 1.301,799 1,74 290,384 28,71 - Vèn thanh to¸n 21.497,225 36,04 29.071,863 38,78 7.574,638 35,24 Tæng céng 59.673,53043 100 74.975,5897 100 17.302,0593 30 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Qua b¶ng trªn rót ra nhËn xÐt: + Vèn trong l­u th«ng chiÕm tû träng chñ yÕu: - §Çu n¨m lµ 41.007,43 triÖu ®ång, chiÕm 68,72% - Cuèi n¨m lµ 49.871,729 triÖu ®ång, chiÕm 66,52% Sè tuyÖt ®èi t¨ng thªm 8.864,299 triÖu ®ång, t­¬ng øng 21,62%. + Vèn dù tr÷ chiÕm 27,24% ®Çu n¨m vµ ®Õn cuèi n¨m lµ 27,97%. C¬ cÊu vèn theo qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ lu©n chuyÓn cña c«ng ty kh«ng hîp lý. Vèn l­u ®äng trong l­u th«ng chiÕm tû träng qu¸ lín mµ chñ yÕu lµ vèn b»ng tiÒn mÆt vµ vèn thanh to¸n. Sè vèn b»ng tiÒn nµy tån t¹i d­íi d¹ng tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, kh¶ n¨ng sinh lêi thÊp , ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng sinh lîi vèn. H¬n n÷a, l­îng vèn trong thanh to¸n cao khiÕn cho l­îng vèn dµnh cho s¶n xuÊt thÊp, ®©y lµ sù mÊt c©n c©n ®èi lín khi mµ c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh gi¶m bít l­îng vèn thanh to¸n b»ng c¸ch t¨ng tû träng vèn b»ng tiÒn vµo s¶n xuÊt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi. 2.4 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh n¨m 2005 cña c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi Th«ng qua TSL§ vµ c¸c kho¶n nî cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty nh­ sau: B¶ng 15: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh n¨m 2005 cña c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Chªnh lÖch (±) % 1. Tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh 100.485,0039 115.733,7847 15.248,7808 15,2 2. Tæng TSL§ 59.673,53043 74.975,5897 15.302,05927 25,64 3. Hµng tån kho 19.677,515 26.405,66 6.728,145 34,19 4. Tæng sè nî 21.419,608 26.322,346 4.902,738 22,89 5. Nî ng¾n h¹n 10.741,23548 18.219,0683 7.477,832 69,6 6.Nî dµi h¹n 10.678,37203 8.103,27763 -2.575,0944 -24,12 6. Vèn b»ng tiÒn 18.498,79 19.498,067 999,277 5,4 7. HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n (7)=(2)/(5) 5,55 4,115 -1,435 -25,9 8. Tû suÊt thanh to¸n cña Vèn l­u ®éng (8)=(6)/(2) 0,3 0,26 -0,04 -13,33 9. HÖ sè thanh to¸n nhanh (9)=(6)/(5) 1,722 1,07 -0,652 -37,9 10. Tû sè nî (10)=(4)/(1) 21,3% 22,7% 14% 6,57 11.Tû sè tù tµi trî (11)= 1-(10) 78,7% 77,3% -1,4% -1,78 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Ph©n tÝch Nh×n chung c¸c tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ cao, tuy n¨m 2005 thÊp h¬n n¨m 2004, cô thÓ: ChØ tiªu hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n( Rc: the current ratio) Rc2004 = 5,55 Rc2005 = 4,115 KÕt qu¶ nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng mét n¨m( Mét chu kú kinh doanh ) cña c«ng ty n¨m 2005 thÊp h¬n n¨m 2004 lµ 25,9%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cø mét ®ång nî ng¾n h¹n ®­îc b¶o ®¶m b»ng 5,55 ®ång TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n n¨m 2004 vµ 4,115 ®ång n¨m 2005. Rc n¨m 2005 tuy vÉn cao nh­ng gi¶m so víi n¨m 2004 lµ dÊu hiÖu b¸o tr­íc nh÷ng khã kh¨n tµi chÝnh tiÒm tµng. ChØ tiªu thanh to¸n nhanh : (the quick Ratio) Rq2004 = 1,722 Rq2005 = 1,07 Qua tû sè nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n thùc sù cña doanh nghiÖp lµ kh¶ quan. Tøc lµ cø mét ®ång nî ng¾n h¹n ®­îc ®¶m b¶o b»ng 5,55 ®ång TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n n¨m 2004 vµ 4,115 ®ång n¨m 2005. Tuy nhiªn tû sè thanh to¸n nhanh chØ ra r»ng cã qu¸ nhiÒu vèn b»ng tiÒn n»m d­íi d¹ng hµng tån kho c¸c lo¹i ( ®Æc biÖt lµ nguyªn vËt liÖu), do ®ã c«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ l¹i l­îng hµng tån kho. Kh¶ n¨ng cña c«ng ty chØ cã 1,722 ®ång n¨m 2004 vµ 1,07 ®ång n¨m 2005 s½n sµng ®¸p øng cho mét ®ång nî ng¾n h¹n. Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng N¨m 2005 lµ 0,26 N¨m 2004 lµ 0,3 Tû sè nµy cña c«ng ty hai n¨m qua ®Òu nhá h¬n 0,5 nªn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña TSL§ ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu thanh to¸n cÇn thiÕt rÊt tèt. Doanh nghiÖp cã ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n. Tû sè nî: ( Debit Ratio - Rd) Rd2004 = 21,3% Rd2005 = 22,7% Tû sè nî n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004 nh­ng tû sè nµy chØ râ g¸nh nÆng nî nÇn cña c«ng ty trong hai n¨m qua kh«ng cao. Tøc lµ mét ®ång vèn hiÖn nay, c«ng ty cã tû träng nî ph¶i tr¶ chØ lµ 21,3% n¨m 2004 vµ 22,7% n¨m 2005. §©y lµ c¬ héi ®Ó c«ng ty cã thÓ vay m­în thªm ®­îc tiÒn cña c¸c nhµ tµi trî vµ møc rñi ro sÏ gi¶m. Tû sè tù tµi trî §©y lµ mét chØ tiªu tµi chÝnh ®o l­êng sè vèn gãp cña chñ së h÷u trong tæng sè vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Tû sè tù tµi trî cña c«ng ty hai n¨m qua ®Òu cao N¨m 2004 lµ 78,7% N¨m 2005 lµ 73,3% §iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty cã thÓ tù chñ trong vèn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo c¸c chñ nî nªn cã kh¶ n¨ng tù tµi trî. Tãm l¹i, qua c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña c«ng ty n¨m 2004 vµ n¨m 2005 cho thÊy t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty lµ ®éc lËp vµ kh¶ quan nh­ng c¸c chØ sè còng ph¶n ¸nh sù ø ®äng vèn cña c«ng ty. 2.5 T×nh h×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn l­u ®éng B¶ng sè 16: T×nh h×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2005 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Gi¸ trÞ Trong ®ã Ng©n s¸ch cÊp Tù bæ sung 1. Vèn l­u ®éng ph¶i b¶o toµn ®Çu n¨m 24.040,574 21.088,69 3.951,884 2. Vèn l­u ®éng ph¶i b¶o toµn cuèi n¨m 28.082,251 21.088,69 6.993,561 3. Vèn l­u ®éng thùc tÕ b¶o toµn 28.082,251 21.088,69 6.993,561 4. Chªnh lÖch (4)=(3)-(2) 0 0 0 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Qua b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o toµn vèn l­u ®éng. C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n trong viÖc ph¸t triÓn vèn l­u ®éng. 3. §¸nh gi¸ chung hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2005 B¶ng sè 17: ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh n¨m 2005 cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Chªnh lÖch (±) % 1. Doanh thu thuÇn 117.800 147.250 +29.450 +25 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 23.560 31.000 + 7.440 + 31,6 3. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n 97.603,8599 108.109,39 +10.505,5301 +10,76 4. HiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh (4)=(1)/(3) 1,21 1,36 +0,15 +12,4 5. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh (5)=(2)/(3) 0,24 0,29 +0,05 +20,83 Nguån: Phßng hµnh chÝnh -Tµi vô Qua b¶ng ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi ta thÊy n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004 ,cô thÓ : * HiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 2004 = 1,21 N¨m 2005 = 1,36 §iÒu nµy cã nghÜa lµ mét ®ång vèn bá ra s¶n xuÊt kinh doanh thu ®­îc 1,21 doanh thu n¨m 2004 vµ 1,36 ®ång doanh thu n¨m 2005. * Tû suÊt lîi nhuËn vèn s¶n xuÊt kinh doanh Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã tû suÊt lîi nhuËn qua hai n¨m lµ cao. N¨m 2004 lµ 0,24 N¨m 2005 lµ 0,29 Nh­ vËy tû suÊt lîi nhuËn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 = 0,05 ®ång t­¬ng øng 20,nh÷ng 20,83%. Tãm l¹i n¨m 2005 so víi n¨m 2004 v× hiÖu qu¶ sö dông TSL§ vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¨ng lªn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng. 3.1 HiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc chñ yÕu lµ cung cÊp dÞch vô c«ng Ých chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty ®· gÆp khã kh¨n chung lµ tr×nh ®é kü thuËt l¹c hËu, thiÕu vèn… Nh­ng víi sù cè g¾ng cña c«ng ty víi nh÷ng chñ tr­¬ng ®óng ®¾n, c«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. B¶ng sè 18: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2005 so víi n¨m 2004. TT C¸c chØ tiªu tµi chÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 §¸nh gi¸ I HÖ sè thanh to¸n 1 HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n 5,55 lÇn 4,12 lÇn Gi¶m 2 HÖ sè thanh to¸n nhanh 1,722 lÇn 1,07 lÇn Gi¶m 3 Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ 0,3 0,26 Gi¶m II HÖ sè kÕt cÊu Tµi chÝnh 1 HÖ sè nî 21,3% 22,7% T¨ng 2 HÖ sè tù tµi trî 78,7% 77,3% Gi¶m III HÖ sè ho¹t ®éng 1 Sè vßng quay hµng tån kho 5 4,5 Gi¶m 2 Kú thu tiÒn trung b×nh 43 ngµy 35 ngµy Gi¶m 3 Sè vßng quay vèn l­u ®éng 2,17 2,18 T¨ng 4 HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh 2,7 3,76 T¨ng IV HÖ sè sinh lêi 1 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu 20 % 21% T¨ng 2 Tû suÊt lîi nhuËn vèn s¶n xuÊt kinh doanh 24% 29% T¨ng KÕt luËn: Qua b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy: Nh×n chung, kh¶ n¨ng thanh to¸n n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004. Kh¶ n¨ng ®éc lËp tµi chÝnh cña c«ng ty ngµy cµng gi¶m thÓ hiÖn hÖ sè nî t¨ng vµ hÖ sè tù tµi trî gi¶m. Do vËy, kh¶ n¨ng vay vèn cña c«ng ty trong kú tíi h¹n chÕ. C¸c hÖ sè ho¹t ®éng vµ hÖ sè sinh lêi cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng ngµy cµng tèt. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng tykh¶ quan. * HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh C«ng ty ®· tËn dông gÇn møc tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ huy ®éng trªn 90% c«ng suÊt thiÕt kÕ qua c¸c n¨m. C«ng ty ®· tËn dông tèi ®a nguån vèn cña ng©n s¸ch cÊp vµ nguån tù bæ sung, ®ång thêi huy ®éng thªm mét lùc l­îng vay vèn ®æi míi c«ng nghÖ qua c¸c giai ®o¹n ®Ó n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty lu«n tÝnh ®ñ sè khÊu hao theo kÕ ho¹ch vµ bæ sung vµo quü khÊu hao ®Ó ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt TSC§ Bªn c¹nh ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi, c«ng ty ®· sö dông tèi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ cò ch­a cÇn ph¶i thay thÕ ngay nªn võa cã thÓ t¨ng n¨ng lùc m¸y thiÕt bÞ, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, tiÕt kiÖm ®­îc nh÷ng nguån vèn ®Çu t­ ch­a thËt cÇn thiÕt. C¸c bé phËn TSC§ kh«ng tham gia vµo s¶n xuÊt ®­îc gi¶m xuèng møc cã thÓ. * HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng C«ng ty ®· ¸p dông nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ lu«n ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn ngay, lµm t¨ng vßng quay cña vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn vµ chiÕm dông vèn. T×nh tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¶ quan, c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty huy ®éng thªm ®­îc l­îng vèn cÇn thiÕt. Th«ng qua viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn gãp phÇn t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty ®· b¶o toµn vµ ph¸t triÓn TSC§ vµ vèn l­u ®éng trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n hiÖn nay. Thµnh tùu lín nhÊt trong ho¹t ®éng sö dông vèn lµ c«ng ty ®· t¹o ra lîi nhuËn lín, tû suÊt lîi nhuËn cao trong khi hiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n. 3.2 Nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý vµ sö dông vèn + MÆc dï nhu cÇu trong n­íc lín nh­ng m¸y mãc thiÕt bÞ vÉn ch­a ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt. C«ng ty ®æi míi c«ng nghÖ tõng bé phËn vµ theo c¸c giai ®o¹n nªn m¸y mãc kh«ng ®ång bé, vÉn cßn mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò trong d©y chuyÒn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng s¶n l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. + Tr×nh ®é lao ®éng cßn h¹n chÕ nªn kh«ng lµm chñ ®­îc c¸c c«ng nghÖ ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt. ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ cßn thÊp, g©y khã kh¨n cho viÖc ®æi míi TSC§, c«ng ty vÉn cßn tån t¹i bé phËn TSC§ chê thanh lý vµ doanh thu ch­a cÇn dïng. MÆc dï gi¸ trÞ nhá nh­ng c«ng ty cÇn nhanh chãng thanh lý c¸c TSC§ ®Ó huy ®éng vèn vµo ®æi míi c«ng nghÖ vµ huy ®éng c¸c TSC§ ch­a dïng tham gia vµo s¶n xuÊt. + TSL§ cña c«ng ty ®ang sö dông ch­a thËt hiÖu qu¶. C¬ cÊu vèn l­u ®éng ch­a hîp lý, vèn l­u ®éng ë kh©u l­u th«ng qu¸ cao trong khi ë kh©u s¶n xuÊt thÊp. 3.3 Nguyªn nh©n tån t¹i Sù h¹n chÕ vÒ vèn lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ ThiÕt bÞ §« thÞ Hµ Néi. Nhu cÇu vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ cña c«ng ty qu¸ lín trong khi nguån tù cã cña c«ng ty nhá vµ ch­a t×m ®­îc nguån vay víi l·i suÊt thÞ tr­êng. C«ng ty ®æi míi c«ng nghÖ nhiÒu giai ®o¹n dÉn ®Õn thiÕu ®ång bé. C«ng t¸c marketing cßn ch­a hiÖu qu¶. C«ng ty cÇn lËp phßng marrketing ®Ó xóc tiÕn b¸n hµng. VÊn ®Ò ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé tuy vÉn ®­îc tiÕn hµnh hµng n¨m nh­ng chÊt l­îng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Hµng tån kho cña c«ng ty qua c¸c n¨m cã xu h­íng t¨ng do l­îng nguyªn vËt liÖu ph¶i dù tr÷ lín lµm cho c«ng ty thiÕu vèn, do ®ã c«ng ty ph¶i ®i vay ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt. VÊn ®Ò nµy lµ do c«ng ty ch­a ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm. 3.4 Môc tiªu, ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m tíi Víi tÇm nh×n toµn cÇu ho¸ lµ xu thÕ m¹nh mÏ tÊt yÕu, ®Êt n­íc ®ang tiÕn nhanh trªn con ®­êng CNH-H§H víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng hoµn thiÖn. N¨m 2006 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty cã nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc sau: C¬ héi - Tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao, ®­êng giao th«ng ®­îc më réng, c¸c khu du lÞch ngµy cµng nhiÒu, yªu cÇu ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt Thñ §« v¨n minh, hiÖn ®¹i ®Ó h­íng ®Õn 1000 n¨m Th¨ng Long sÏ t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng ty. - ViÖc gia nhËp AFTA, WTO vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ song ph­¬ng víi c¸c n­íc sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. Th¸ch thøc - Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ sÏ dÉn ®Õn c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc. - ThÞ tr­êng thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng t¨ng ®ét biÕn mµ kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. Riªng ®èi víi c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ThuËn lîi N¨ng lùc thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y l¾p dÉn ®Çu c¶ n­íc. Th­¬ng hiÖu HAPULICO cã uy tÝn réng lín trªn toµn quèc, b­íc ®Çu ®­îc biÕt ®Õn ë n­íc ngoµi. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm, tinh thÇn ®oµn kÕt, cã ý chÝ v­¬n lªn v­ît qua mäi khã kh¨n th¸ch thøc, ®Ó hîp t¸c cïng nhau ®­a c«ng ty ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Khã kh¨n N¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a theo kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh cña c«ng ty, cßn lóng tóng khi tiÕp cËn c¸i míi, c«ng tr×nh lín, vÊn ®Ò réng vµ phøc t¹p, thiÕu tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, nh×n xa tr«ng réng. HÖ thèng qu¶n lý phèi kÕt hîp, còng nh­ hÖ thèng th«ng tin cßn nhiÒu bÊt cËp, yÕu kÐm. Phong c¸ch lµm viÖc thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp. Víi phßng tµi vô, qu¸n triÖt quy chÕ cña c«ng ty phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc triÓn khai tèt c¸c chØ tiªu, nhiÖm vô cña c«ng ty ®Ò ra nh»m gãp phÇn hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®¹t møc t¨ng tr­ëng 20%, mÆc dï: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n n¨m 2005, vèn ng©n s¸ch cÊp cho c¸c c«ng tr×nh chÆt chÏ h¬n, thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng nh­: gi¸ s¾t thÐp, c¸p, gang, nh«m ….t¨ng ë møc cao nªn chi phÝ ®Çu ra ch­a kÞp ®iÒu chØnh víi chi phÝ ®Çu vµo. §Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ cña nguån vèn sù nghiÖp ®iÒu chØnh gi¶m nhiÒu. C¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc ¸p dông luËt kÕ to¸n, thèng kª, luËt doanh nghiÖp ®­îc ¸p dông ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cÇn nghiªm ngÆt h¬n. Phßng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc: - KÞp thêi ®«n ®èc tham gia x©y dùng bæ sung hoµn chØnh c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n toµn c«ng ty, t¨ng c­êng n¨ng lùc häc tËp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n phÊn ®Êu qu¶n lý tèt. - §«n ®èc thanh to¸n thu håi c«ng nî, phÊn ®Êu gi¶m thiÓu nî ph¶i thu so víi n¨m 2005. - Duy tr× häp bµn giao ban phßng cã ph©n c«ng c¸c c¸ nh©n gi¶i quyÕt døt ®iÓm tõng viÖc trong tuÇn vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c ®­îc giao. Ch­¬ng iii Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ hµ néi Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: I. ®Èy m¹nh ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ §æi míi c«ng nghÖ lµ vÊn ®Ò ®ang ®­îc quan t©m t¹i bÊt cø doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ViÖc cã mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh­ cã ®­îc mét lo¹i vò khÝ lîi h¹i ®Ó gióp c«ng ty giµnh chiÕn th¾ng trong bÊt kú cuéc c¹nh tranh nµo. §èi víi c«ng ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi, tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y C«ng ty ®· tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ nhÊt ®Þnh. Do sè vèn ®æi míi c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ nªn c«ng ty tiÕn hµnh ®æi míi tõng phÇn. §iÒu ®ã dÉn ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ thiÕu tÝnh ®ång bé, h¹n chÕ viÖc n©ng cao c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ.Cho ®Õn nay phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm 1/3 nguyªn gi¸ vµ mét sè TSC§ ®· khÊu hao hÕt nh­ng ch­a cã ®iÒu kiÖn ®æi míi. NÕu kh«ng ®Èy m¹nh viÖc ®æi míi c«ng nghÖ th× s¶n l­îng t¨ng Ýt, kh«ng ®¸p øng nhiÒu nhu cÇu kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, nÕu kh«ng ®æi míi c«ng nghÖ th× viÖc h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ khã kh¨n. Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ,hiÖn nay ®· xuÊt hiÖn h×nh thøc: “ chÝnh s¸ch tÝn dông b»ng thuª mua” . §ã lµ viÖc doanh nghiÖp t¹o vèn b»ng c¸ch thuª trang thiÕt bÞ, vËt t­ c«ng cô vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh. Víi h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp ®­îc sö dông vèn nh­ chÝnh m×nh lµ ng­êi së h÷u víi gi¸ thuª ®Þnh tr­íc trong hîp ®ång sau thêi h¹n thuª mua, doanh nghiÖp cã quyÒn tr¶ l¹i tµi s¶n ®· mua hoÆc thuª víi gi¸ cßn l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª víi gi¸ thuª thÊp h¬n. Víi h×nh thøc nµy, c«ng ty cã nh÷ng ®iÓm lîi sau: Khi mµ thÞ tr­êng vèn ch­a ph¸t triÓn, thuª mua lµ h×nh thøc dÔ thùc hiÖn h¬n, nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty nhá, khã cã kh¶ n¨ng vay tÝn dông dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ TSC§ . - Thuª mua tµi s¶n th­êng cã chi phÝ sau thuÕ nhá h¬n lµ vay mua, v× thuÕ ®¸nh vµo gi¸ trÞ thuª mua thÊp h¬n gi¸ trÞ vay mua (vay mua thuÕ ®¸nh vµo c¶ khÊu hao, tiÒn l·i, chi phÝ b¶o d­ìng) - Cuèi cïng, viÖc thuª mua kh«ng cÇn cã c¸c b¶o l·nh nh­ khi vay mua vµ nã kh«ng lµm t¨ng hÖ sè nî cña c«ng ty, lµm cho c«ng ty cã c¬ héi tèt h¬n ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c khi cÇn thiÕt . Bªn c¹nh ®ã, h×nh thøc thuª mua mÆc dï t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty gi¶i quyÕt tèt khã kh¨n vÒ vèn song c«ng ty th­êng ph¶i chÞu gi¸ thuª cao, g©y khã kh¨n cho c¹nh tranh vÒ gi¸. MÆt kh¸c tæ chøc h×nh thøc nµy rÊt phøc t¹p vµ khi cã sù cè vi ph¹m hîp ®ång, c«ng ty cã thÓ ph¸ s¶n rÊt nhanh do bªn cho thuª tÝn dông ®ßi l¹i tµi s¶n. C¸c tæ kinh doanh tÝn dông thuª mua th­êng ®­îc lîi nhê tÝn dông cho thuª cao. Do ®ã c«ng ty cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò hîp ®ång sau: + Gi¸ thuª mua: Nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ thuª mua lµ thêi h¹n thuª mua. §Ó cã c¨n cø x©y dùng gi¸ c¶ thuª mua, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña tµi s¶n thuª mua, doanh thu dù kiÕn, chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cã sù tham gia cña tµi s¶n thuª mua. + Thêi h¹n thuª mua: Thêi h¹n thuª mua cµng ng¾n th× gi¸ cao vµ ng­îc l¹i. + Thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thuª mua: HiÖn nay cã 2 thêi diÓm tÝnh gi¸ thuª mua lµ thêi diÓm ký hîp ®ång vµ thêi ®iÓm ®· l¾p ®Æt xong. Tãm l¹i, dï c«ng ty sö dông h×nh thøc huy ®éng vèn nµo còng cã hai mÆt.Th«ng qua h×nh thøc nµy, ban l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ tham kh¶o nªn chän lo¹i c«ng nghÖ nµo ®Ó thuª. ViÖc chän c«ng nghÖ ®Ó thuª ph¶i lµ nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm ®èi víi c«ng ty.Muèn vËy, c«ng ty ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi c«ng nghÖ, tr¸nh viÖc thuª mét c¸ch trµn lan vµ kh«ng cã träng ®iÓm. ViÖc b¶o ®¶m c©n ®èi trong s¶n xuÊt chØ ®­îc thùc hiÖn nÕu trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ nÕu s¶n phÈm vµ lao vô cña bé phËn tr­íc b¶o ®¶m cho bé phËn sau ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ®óng kü thuËt, chu kú s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lµ ng¾n nhÊt. §©y chÝnh lµ sù c©n ®èi vÒ c«ng suÊt (s¶n l­îng) gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh.HiÖn nay c«ng ty cÇn n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cña bé phËn phôc vô s¶n xuÊt, nhê ®ã mµ t¸c ®éng ®Õn c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm chÝnh. C«ng nghÖ ®­îc ®æi míi, d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc c©n ®èi l¹i sÏ rót ng¾n ®­îc chu kú s¶n xuÊt. H¬n n÷a, ®é dµi s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng s¶n phÈm dë dang, ®Õn viÖc sö dông c«ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc, diÖn tÝch s¶n xuÊt, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng vµ ®Õn viÖc hoµn thiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®· ký kÕt. II. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu §Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu lµ l­îng tiªu dïng nguyªn vËt liÖu lín nhÊt kh«ng ®­îc phÐp v­ît qua møc ®Ó chÕ t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc mét chi tiÕt s¶n phÈm hay mét c«ng viÖc cô thÓ nµo ®ã trong ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt, t©m lý vµ m«i tr­êng cña thêi kú kÕ ho¹ch. §Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu lµ c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®iÒu hoµ c©n ®èi nguyªn vËt liÖu tiªu dïng trong c«ng ty,§ång thêi,cã thÓ x¸c ®Þnh mèi quan hÖ trong viÖc mua b¸n vµ ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. §Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu lµ c¨n cø trùc tiÕp ®Ó tæ chøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c, phÊn ®Êu tùc hiÖn ®óng møc h¹ thÊp møc tiªu dïng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay cã ba ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ®­îc ®a sè Doanh nghiÖp sö dông. C«ng ty cã thÓ tham kh¶o mét trong 3 c¸ch sau: Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm : Thùc chÊt lµ khi x©y dùng ®Þnh møc ta c¨n cø vµo sè liÖu thèng kª ®· ghi chÐp ®­îc vÒ t×nh h×nh hao phÝ nguyªn vËt liÖu hoÆc dùa vµo tr×nh ®é c«ng nh©n tiªn tiÕn ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. ­u §iÓm : X©y dùng nhanh chãng, phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nh­îc ®iÓm : Kh«ng ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn vµ hiÖn thùc.Tuy nhiªn trong thùc tÕ, h×nh thøc nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp míi ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch : Thùc chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ khi tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn møc tiªu hao nh­ ph©n tÝch thiÕt kÕ s¶n phÈm, ph©n tÝch nguyªn vËt liÖu, ph©n tÝch t×nh tr¹ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph©n tÝch tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, ph©n tÝch ¶nh h­ëng ®Õn x©y dùng ®Þnh møc ,tõ ®ã dù kiÕn vÒ møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. ¦u §iÓm : B¶o ®¶m tÝnh tiªn tiÕn vµ hiÖn thùc. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm : Thùc chÊt lµ khi tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc ,®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, cô thÓ lµ phßng thÝ nghiÖm .V× thÕ,nªn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh tiªn tiÕn cao. Muèn ®­a ®Þnh møc ¸p dông vµo thùc tÕ ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ trong tõng c¬ së. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i cã c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o, cho nªn trong thùc tÕ ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ nguyªn vËt liÖu ®¾t tiÒn. III. Gi¶m vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n hµng n¨m §Ó gi¶m vèn l­u ®éng, c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: B­íc 1: C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh l¹i nhu cÇu vèn l­u ®éng cho hîp lý. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng th× cã nhiÒu song ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp lµ phï hîp h¬n c¶ ®èi víi c«ng ty, bëi nã t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n gióp c«ng ty ­íc tÝnh ®­îc nhanh chãng nhu cÇu vèn l­u ®éng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nguån tµi trî cho phï hîp. Néi dung ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: - §Æc ®iÓm : dùa vµo kÕt qu¶ thèng kª kinh nghiÖm vÒ vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m b¸o c¸o, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m kÕ ho¹ch, kh¶ n¨ng t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng n¨m kÕ ho¹ch. C«ng thøc Vnc = Vl®0 * M1 *(1+t) M0 Trong ®ã: Vnc : nhu cÇu vèn l­u ®éng cña n¨m kÕ ho¹ch M1, M0 : Tæng møc lu©n chuyÓn n¨m kÕ ho¹ch vµ n¨m b¸o c¸o Vl®0 : Sè d­ b×nh qu©n vèn l­u ®éng n¨m b¸o c¸o t : Tû lÖ gi¶m hoÆc t¨ng sè ngµy lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m b¸o c¸o. Trªn thùc tÕ ®Ó ­íc ®o¸n nhanh nhu cÇu vèn l­u ®éng n¨m kÕ ho¹ch, c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh c¨n cø vµo tæng møc lu©n chuyÓn vèn vµ sè vßng quay vèn l­u ®éng dù kiÕn n¨m kÕ ho¹ch. Ph­¬ng ph¸p tÝnh Vnc = M1 L1 Trong ®ã: M1: Tæng møc lu©n chuyÓn n¨m kÕ ho¹ch L1 : Sè vßng quay vèn l­u ®éng n¨m kÕ ho¹ch. B­íc 2: So s¸nh nhu cÇu vèn l­u ®éng cña tõng kho¶n môc víi thùc tÕ tån cuèi kú n¨m b¸o c¸o vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt. C¸c kho¶n ph¶i thu cuèi kú n¨m 2005 lµ15.291,35 ®ång. §©y lµ con sè kh¸ lín ®ßi hái c«ng ty ph¶i gi¶m bít c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2006. §Ó gi¶m bít c¸c kho¶n nµy ta cã thÓ dïng c¸c c¸ch ®· ®­îc nªu ra ë phÇn lý luËn. Nh­ng c«ng ty nªn tham kh¶o chÝnh s¸ch thay thÕ tÝn dông b»ng ®¸o nî . Néi dung Thùc chÊt cña chÝnh s¸ch nµy lµ viÖc doanh nghiÖp gi¶m thiÓu c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong c©n ®èi tµi chÝnh nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng tµi chÝnh thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua mét lo¹i tµi chÝnh trung gian lµ factoring. + C¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ xuÊt hiÖn khi doanh nghiÖp cã viÖc ph¶i mua b¸n chÞu. Khi ®ã cã c«ng ty Factoring sÏ ®øng trung gian thanh to¸n tøc thêi c¸c kho¶n vay nµy víi mét kho¶n chiÕt khÊu tho¶ thuËn(th«ng th­êng lµ cao h¬n l·i vay tÝn dông ng¾n h¹n) + ChÝnh s¸ch nµy cã ­u ®iÓm : - C«ng ty cã ngay c¸c tµi s¶n thanh to¸n phôc vu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ cho viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n nî ph¶i tr¶. - Do lµm gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ nªn gi¸ trÞ b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh cña c«ng ty gi¶m xuèng, ®iÒu nµy dÉn ®Õn chØ sè doanh lîi vèn l­u ®éng cã thÓ ®­îc c¶i thiÖn . - Nhê lµm gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu mµ doanh nghiÖp cã thÓ tr¸nh ®­îc rñi ro khi kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Gi¶m ®­îc chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®ßi nî + ChÝnh s¸ch nµy cã nh­îc ®iÓm lµ tû lÖ chiÕt khÊu cao, dÉn ®Õn gi¶m lîi nhuËn . X¸c ®Þnh l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh cÇn dïng: cã 2 c¸ch tÝnh C¸ch 1: Dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc khÊu hao. C¸ch 2: Dùa theo tû lÖ chÕ thµnh. X¸c ®Þnh l­îng nguyªn vËt liÖu phô cÇn dïng: cã 2 c¸ch tÝnh C¸ch 1: TÝnh trùc tiÕp C¸ch 2: TÝnh kh¸i qu¸t theo tû lÖ thuËn víi viÖc t¨ng s¶n l­îng - Gi¶m c«ng cô, dông cô C«ng viÖc nµy phô thuéc vµo bé phËn c¬ ®iÖn. Bé phËn nµy sÏ cã nhiÖm vô më hå s¬ theo dâi c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty, x¸c ®Þnh vµ dù ®o¸n xem trong thêi gian tíi cã nh÷ng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nµo cÇn b¶o d­ìng, söa ch÷a( lín, võa, nhá) vµ cÇn tíi nh÷ng lo¹i chi tiÕt phô tïng nµo thay thÕ. Sau ®ã ph¶i lËp mét b¶ng b¸o c¸o tr×nh lªn phã gi¸m ®èc kü thuËt ®Ó cã kÕ ho¹ch mua dù tr÷. Nh÷ng lo¹i chi tiÕt nµo kh«ng cÇn dïng cã thÓ b¸n bít. - Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - Gi¶m thµnh phÈm tån kho: Th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu b¸n hµng, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm nh»m t¨ng l­îng vèn b»ng tiÒn. IV. B¶o toµn vèn l­u ®éng VÒ hiÖn vËt Tæng VL§ ®Çu kú = Tæng VL§ cuèi kú Gi¸ 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ Gi¸ 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ VÒ gi¸ trÞ Sè VL§ ph¶i toµn ®Õn cuèi n¨m = VL§ ®­îc giao ®Çu n¨m * HÖ sè tr­ît gi¸ VL§ trong n¨m Nãi c¸ch kh¸c, vèn l­u ®éng ®Çu kú vµ cuèi kú ph¶i t­¬ng ®­¬ng (cã søc mua nh­ nhau) Cô thÓ lµ: - X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp hîp lý, x¸c ®Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸ võa ®¶m b¶o ®ñ hµng ho¸ cho kh¸ch hµng nh­ng kh«ng g©y ø ®äng vèn. - T¨ng c­êng l­u chuyÓn hµng hãa. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu nhãm hµng hãa lµm c¬ së tÝnh to¸n, b¶o toµn vèn l­u ®éng ®èi víi bé phËn dù tr÷ hµngho¸. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n, gi¶m c«ng viÖc d©y d­a. - Thµnh lËp quü dù phßng tµi chÝnh ®Ó bï ®¾p tr­ît gi¸ b¶o toµn vèn. Quü dù phßng tµi chÝnh b¶o toµn vèn l­u ®éng = Doanh sè b¸n trong kú * Tû lÖ b¶o toµn vèn l­u ®éng - X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc qu¶n lý vèn ®èi víi xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, cöa hµng trùc thuéc c«ng ty. V. C¶i thiÖn c«ng t¸c khÊu hao TSC§ Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty thùc hiÖn khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 1062/TC/Q§/CSTC, khÊu hao ®­êng th¼ng tû lÖ 10 -> 12% khÊu hao c¬ b¶n. Víi tû lÖ nµy 8 ®Õn 10 n¨m míi khÊu hao hÕt TSC§ vµ thùc hiÖn ®æi míi hoµn toµn TSC§. Thùc tÕ c«ng ty cã nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu cÇn ®æi míi. D­íi sù t¸c ®éng cña khoa häc kü thuËt, sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, sù h­ háng mÊt m¸t gi¶m c«ng suÊt m¸y mãc tr­íc thêi h¹n lµ nguyªn nh©n lµm cho quü khÊu hao kh«ng thÓ bï ®¾p ®Ó t¸i ®Çu t­ vµo TSC§. Trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn cã sù ®æi míi c«ng t¸c trÝch khÊu hao. Cô thÓ lµ t¨ng tû lÖ khÊu hao TSC§ ®Ó ®¶m b¶o t¸i ®Çu t­ vµo TSC§. C«ng ty cÇn ph©n lo¹i tõng nhãm TSC§ vµ x¸c ®Þnh tû lÖ khÊu hao mçi nhãm cho phï hîp. Theo quy ®Þnh vÒ khÊu hao hiÖn nay quyÕt ®Þnh sè 206/ TC/Q§/CSTC do Bé tµi chÝnh ban hµnh, C«ng ty cã thÓ trÝch khÊu hao c¬ b¶n TSC§ víi tû lÖ 20%. §Ó t¨ng nguån vèn tù cã cho ®æi míi c«ng nghÖ, tuú theo nhãm TSC§ c«ng ty cã thÓ t¨ng tû lÖ trÝch khÊu hao trªn 10% ®Õn 12%. Tuy vËy viÖc ¸p dông trÝch t¨ng tû lÖ khÊu hao sÏ lµm t¨ng gi¸ thµnh dÉn ®Õn t¨ng gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ c«ng ty sö dông TSC§ trong nh÷ng n¨m võa qua rÊt cã hiÖu qu¶. Do vËy, c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng tû lÖ khÊu hao c¬ b¶n, ®Èy m¹nh ®æi míi TSC§. VI. C¶i tiÕn c¬ cÊu vèn phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh»m sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng chØ phô thuéc vµo khèi l­îng vèn ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn phô thuéc vµo c¬ cÊu l­îng vèn ®ã. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng ngµnh, tõng doanh nghiÖp mµ tõ ®ã x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn tèi ­u. HiÖn nay, c¬ cÊu vèn cña c«ng ty vÉn ch­a hîp lý trong viÖc ph©n phèi vµo tµi s¶n. Nh­ ®· ph©n tÝch, TSC§ cña c«ng ty cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao nh­ng viÖc ®æi míi TSC§ ch­a m¹nh mÏ, c¸c bé phËn thiÕu ®ång bé, c«ng suÊt thùc tÕ vÉn ch­a ®¹t møc thiÕt kÕ. Trong khi ®ã, TSL§ chiÕm tû träng lín h¬n nh­ng sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Tèc ®é lu©n chuyÓn chËm vµ bÞ ø ®äng. MÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô m¹nh vµ c«ng ty cã c¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu b¸n hµng hiÖu qu¶ nªn ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh. Do ®ã vèn l­u ®éng cña c«ng ty bÞ chiÕm dông kh«ng nhiÒu. Hµng tån kho chiÕm 32,98% ®Çu n¨m vµ 35,22% cuèi n¨m. Bé phËn nguyªn vËt liÖu trong hµng tån kho chiÕm tû träng cao nh­ng c«ng ty ®· cè g¾ng gi¶m xuèng møc cã thÓ. Nh­ vËy, c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ hµng tån kho cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng sö dông vèn l­u ®éng kÐm hiÖu qu¶ lµ do l­îng hµng tån kho nhiÒu. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy ®Ó x©y dùng mét c¬ cÊu vèn hîp lý th× c«ng ty nªn gi¶m l­îng hµng tån kho (®Æc biÖt lµ l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho) . T ¨ng l­îng vèn b»ng tiÒn b»ng c¸ch xóc tiÕn ho¹t ®éng Marketing ®Ó tiªu thô l­îng thµnh phÈm tån kho cµng sím cµng tèt. Sau khi TSL§ ®­îc ®Çu t­ th× c«ng suÊt thùc tÕ sÏ n©ng cao ,l­îng vèn d­ thõa sÏ gi¶m dÇn,t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng.§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cÇn nhanh chãng cã c¸c biÖn ph¸p xö lý hµng tån kho.HiÖn nay, l­îng hµng tån kho cña c«ng ty chiÕm gÇn 40% trong tæng sè TSL§ .Do ®ã ®· lµm ø ®äng mét l­îng vèn lín mµ chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu tån kho vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang.V× vËy,®Ó gi¶m vèn l­u ®éng,t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th× c«ng ty cÇn cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sö dông vèn l­u ®éng nh­ cÇn lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ sao cho hîp lý.Cô thÓ lµ cÇn x¸c ®Þnh sè vèn l­u ®éng cÇn thiÕt trong kú s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh ë tõng kh©u riªng biÖt. + Kh©u dù tr÷ : CÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng thËt chÝnh x¸c vÒ nguyªn vËt liÖu, muèn vËy ph¶i c¨n cø vµo tiªu hao b×nh qu©n mçi ngµy vµ thêi gian dù tr÷ cña tõng lo¹i vËt t­. + Kh©u s¶n xuÊt : CÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt hoÆc b¸n thµnh phÈm c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt b×nh qu©n ngµy vµ ®é dµi cña chu kú s¶n xuÊt , cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt tr¸nh viÖc vèn bÞ ø ®äng nhiÒu ë kh©u s¶n phÈm dë dang. + Kh©u l­u th«ng : CÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn thµnh phÈm b»ng c¸ch dùa vµo gi¸ thµnh ph©n x­ëng cña s¶n phÈm, c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Ngoµi ra,cÇn cã c¸c biÖn ph¸p b¶o toµn vµ ph¸t triÓn cèn l­u ®éng. VII. t¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh nh­ ngµy nay th× ho¹t ®éng Marketing lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng sö dông vèn nãi riªng.Ho¹t ®éng Marketing tiÕn hµnh ph©n tÝch kh¶ n¨ng thÞ tr­êng, lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu, so¹n th¶o ch­¬ng tr×nh Marketing-mix víi chÝnh s¸ch(s¶n phÈm ,gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn) t¸c ®éng m¹nh tíi ho¹t ®éng sö dông vèn cña c«ng ty. Tõ ®ã, C«ng ty sÏ biÕt ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõ ®ã c«ng ty sÏ ®Çu t­ dµi h¹n vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. * X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng : Cã thÓ nãi thÞ tr­êng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp (doanh nghiÖp nªn kinh doanh mÆt hµng g×, sè l­îng bao nhiªu? ph­¬ng thøc b¸n ra sao? TÊt c¶ ®Òu do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh). HiÖn nay, t×nh h×nh kinh doanh trªn thÞ tr­êng ngµy mét khã kh¨n, t×nh tr¹ng mÆt hµng chiÕu s¸ng cung lín h¬n cÇu, søc mua gi¶m dÇn lµm cho viÖc tiªu thô chËm. Bªn c¹nh ®ã, trªn thÞ tr­êng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng kinh doanh mÆt hµng chiÕu s¸ng. V× vËy mµ c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t trªn nhiÒu mÆt. §Æc biÖt trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn mét sè ®¬n vÞ kinh doanh mÆt hµng chiÕu s¸ng chÊt l­îng kÐm , gi¸ rÎ nªn g©y bÊt lîi lín cho c«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng tèt, gi¸ c¹nh tranh. Víi ®iÒu kiÖn khã kh¨n nh­ vËy ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i t×m mäi c¸ch chñ ®éng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng. Cã nh­ vËy c«ng ty míi cã kh¶ n¨ng mua vµ b¸n ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i, gi¶i quyÕt tèt h¬n ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. ViÖc øng dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing trong b¸n hµng còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn t¨ng s¶n l­îng tiªu thô. Ch¼ng h¹n trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ th× c«ng ty võa ph¶i duy tr× nh÷ng mÆt hµng chiÕu s¸ng chÊt l­îng, ®ång thêi ph¶i xem xÐt chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý. * Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng C«ng ty nªn thiÕt lËp hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi trªn diÖn réng ®Ó giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o mÆt hµng. C«ng ty cÇn n¨ng ®éng h¬n trong viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc thanh to¸n, t¨ng c­êng kû luËt thanh to¸n: c«ng ty cã thÓ ¸p dông nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n nh­ tiÒn mÆt, sec, ng©n phiÕu… t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng. Cã nh­ vËy th× c«ng ty ®Èy m¹nh ®­îc tiªu thô s¶n phÈm, do ®ã lµm cho khèi l­îng hµng tån kho gi¶m vµ lµm cho kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty v÷ng m¹nh. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn bªn c¹nh nh÷ng nç lùc cña c«ng ty. D­íi ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ®ãng gãp nhiÒu cho ng©n s¸ch, c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi cÇn ®­îc sù cÊp vèn cña ng©n s¸ch ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ. Th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng, nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty vay vèn nhanh chãng vµ cã nh÷ng nguån vèn ­u ®·i. - Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó h×nh thµnh réng r·i c¸c tæ chøc t­ vÊn c«ng nghÖ, c¸c c¬ quan nghiªn cøu c«ng nghÖ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty t×m ®­îc c«ng nghÖ thÝch hîp còng nh­ n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ. - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÝch hîp ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn ø ®äng vµo s¶n xuÊt kinh doanh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c mäi nguån vèn - Nhµ n­íc kiªn quyÕt thùc hiÖn chèng bu«n lËu,hµng gi¶, t¹o lËp m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Trªn ®©y lµ néi dung tãm l­îc t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty mµ em xin m¹nh d¹n nªu ra. Víi sù c¹nh tranh gay g¾t trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i t×m c¸ch sö dông vèn sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do ®ã sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ hÕt søc thiÕt thùc ®èi víi doanh nghiÖp. Trong ph¹m vi kho¸ luËn nµy em chØ xin nªu ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi víi nh÷ng néi dung sau: + VÒ lý luËn: Tr×nh bµy cã hÖ thèng lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. + VÒ thùc tiÔn: - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông vèn ë c«ng ty. - §Ò ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi. Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS.TS thÇy gi¸o NguyÔn Kim Truy, c¸c c« chó trong c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi ®· gióp ®ì em trong thêi gian qua. Hµ Néi th¸ng 6 - 2006 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp - §HKTQD 2. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Phan Quang NiÖm-ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi 3. Gi¸o tr×nh Thèng kª Doanh nghiÖp – PGS.TSKH Tõ §iÓn,PGS.TS Ph¹m Ngäc KiÓm - ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi 4. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn - NXB Thèng Kª 5. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp - Chñ biªn PTS. L­u ThÞ H­¬ng - Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh §HKTQD - NXBGD 1998. 6. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty ChiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ Hµ Néi n¨m 2001 ®Õn 2005. 7. T¹p chÝ Tµi chÝnh, T¹p chÝ Ng©n hµng 8. C¸c tµi liÖu kh¸c…… NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan