Đề tài Phát triển ngành du lịch Việt Nam

Lời mở đầu Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng. Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành “công nghiệp không có ống khói”, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức được điều này, Đảng và nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc nghiên cứu về du lịch trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ, chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về phương diện lí luận và thực tiễn. Nó giúp du lịch Việt Nam đạt được những thành tựu mới, khắc phục được những hạn chế, nhanh chóng đưa du lịch phát triển đúng với tiềm năng của đất nước, nhanh chóng hội nhập với du lịch khu vực và thế giới. Tiểu luận của em đề cập đến những nhận thức cơ bản về du lịch, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch nước ta. Do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô giáo.

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1721 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển ngành du lịch Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña ®Êt n­íc. H¬n 40 n¨m ph¸t triÓn vµ ®æi míi ngµnh du lÞch ®· cho nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u: Mét lµ: tõ ®Þnh h­íng ®óng ®¾n cña §¶ng viÖc qu¸n triÖt ®Çy ®ñ vai trß vµ t¸c dông nhiÒu mÆt cña du lÞch, còng nh­ nh÷ng mÆt tr¸i, nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc cã thÓ ph¸t sinh vµ ®i liÒn víi ho¹t ®éng du lÞch ë mäi cÊp, mäi ngµnh hiÖn nay lµ rÊt cÊp thiÕt c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ x· héi ho¸ du lÞch, quan hÖ vÒ mäi mÆt gi÷a c¸c n­íc võa hîp t¸c, võa ®Êu tranh vµ c¹nh tranh tr× ph¸t triÓn du lÞch lµ h­íng chiÕn l­îc, yÕu tè gãp phÇn trùc tiÕp vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Hai lµ: du lÞch chØ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng khi cã mét chiÕn l­îc quèc gia vÒ ph¸t triÓn du lÞch vµ ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia. CÇn cã mét sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt, ®óng h­íng vµ nhanh chãng tõ cÊp cao trong bé m¸y l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®Õn c¸c cÊp thõa hµnh ë c¸c bé, ngµnh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, t¹o m«i tr­êng cho du lÞch ph¸t triÓn ®óng h­íng vµ hiÖu qu¶. Ba lµ: qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch cÇn t¨ng c­êng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u tiªn ph¸t triÓn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc vµ hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch thÕ giíi; ph¶i ®©u t­ ban ®Çu b»ng ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ huy ®éng nhiÒu nguån vèn kh¸c; cã bé m¸y tæ chøc t­¬ng øng nhiÖm vô chÝnh trÞ, ®¶m b¶o æn ®Þnh, quan t©m ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch vµ gi¸o dôc du lÞch toµn d©n; phèi hîp ®ång bé, th­êng xuyªn liªn ngµnh, ®Þa ph­¬ng ë tÊt c¶ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn du lÞch trong va ngoµi n­íc. Bèn lµ: ngµnh du lÞch ph¶i ®i ®Çu lµm nßng cèt trong nghiªn cøu, triÓn khai chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch vµ thÓ chÕ ho¸ thµnh c¸c luËt lÖ, biÖn ph¸p vµ ch­¬ng tr×nh cô thÓ. Th­êng xuyªn nghiªn cøu th«ng tin, kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch thÕ giíi, tæng kÕt thùc tiÔn kÞp thêi ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng to lín vÒ du lÞch cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. Ch­¬ng II thùc tr¹ng ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ë n­íc ta trong thêi gian qua 1) Sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn du lÞch ë n­íc ta Tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh ®Êt n­íc ta ®· bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ, nÒn kinh tÕ suy sôp, d©n ta nghÌo khæ, c¸c n­íc cßn e dÌ trong quan hÖ víi ta. Tr­íc t×nh h×nh ®ã n­íc ta cÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn tr­êng quèc tÕ. §¶ng vµ nhµ n­íc ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña mçi ngµnh trong ®ã cã ngµnh du lÞch. §¶ng vµ nhµ n­íc ®· x¸c ®Þnh “du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp quan träng mang néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c, cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao; ph¸t triÓn du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, nghØ d­ìng cña nh©n d©n vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, t¹o viÖc lµm vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc” (TrÝch ph¸p lÖnh du lÞch 2/1999) vµ coi “ph¸t triÓn du lÞch lµ mét h­íng chiÕn l­îc quan träng trong ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh»m gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc” (TrÝch chØ thÞ 46/CTTW ban bÝ th­ trung ­¬ng ®¶ng kho¸ VII, 10/1994) vµ “ph¸t triÓn du lÞch thùc sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän” (TrÝch v¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng kho¸ IX) ¶nh h­ëng cña du lÞch ®Õn kinh tÕ: Du lÞch ®· ®ãng gãp rÊt lín vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. T×nh ®Õn thêi ®iÓm nµy, ho¹t ®éng du lÞch ®· mang l¹i doanh thu hµng tØ USD vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng ngµn tØ ®ång. Hµng n¨m c¸c ngµnh cè g¾ng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®Ó thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt n­íc vµ du lÞch lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ nhÊt. Bëi du lÞch lµ mét ngµnh “xuÊt khÈu t¹i chç” nh÷ng hµng ho¸ c«ng nghiÖp, tiªu dïng… ®­îc trao ®æi qua con ®­êng du lÞch, c¸c hµng ho¸ ®­îc xuÊt khÈu mµ kh«ng ph¶i chÞu hµng rµo thuÕ quan mËu dÞch quèc tÕ. MÆt kh¸c, du lÞch cßn lµ ngµnh “xuÊt khÈu v« h×nh” hµng ho¸ du lÞch. §ã lµ c¶nh quan thiªn nhiªn, khÝ hËu, gi¸ trÞ cña di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸… Quy luËt cã tÝnh phæ biÕn cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trªn thÕ giíi hiÖn nay còng nh­ ë ViÖt Nam lµ gi¸ trÞ ngµnh dÞch vô ngµy cµng chiÕm tû träng cao trong tæng s¶n phÈm x· héi vµ trong sè ng­êi cã viÖc lµm. §Ó ®i t×m hiÖu qu¶ cña ®ång vèn th× du lÞch lµ mét lÜnh vùc kinh doanh hÊp dÉn so víi nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c. Du lÞch ®em l¹i tû xuÊt lîi nhuËn cao, v× vèn ®Çu t­ vµo du lÞch t­¬ng ®èi Ýt so víi ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, giao th«ng vËn t¶i mµ kh¶ n¨ng thu håi vèn l¹i nhanh, kü thuËt kh«ng phøc t¹p. ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh n­íc ta- mét n­íc cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, thiÕu vèn ®Çu t­, sù cÇn thiÕt hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®iÒu ®ã cã ý nghÜa to lín. Du lÞch lµ cÇu nãi giao l­u kinh tÕ cã quan hÖ chÆt chÏ víi chÝnh s¸ch më cöu cña ®¶ng vµ nhµ n­íc do ®ã ph¸t triÓn du lÞch lµ viÖc cÇn thiÕt ®èi víi n­íc ta. Ngoµi nh÷ng lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ mµ du lÞch ®em l¹i, du lÞch cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt x· héi. Du lÞch cã vai trß gi÷ g×n, phôc håi søc khoÎ vµ t¨ng c­êng søc sèng cho ng­êi d©n. Trong mét chõng mùc nµo ®ã du lÞch cã t¸c dông h¹n chÕ bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng­êi. MÆt kh¸c qua nh÷ng chuyÕn du lÞch mäi ng­êi cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi nhau, gÇn gòi nhau h¬n nhê ®ã mäi ng­êi hiÓu nhau h¬n vµ lµm t¨ng thªm t×nh ®oµn kÕt trong céng ®ång. Bªn c¹nh ®ã do t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt th× hµng lo¹t m¸y mãc ®· ®­îc t¹o ra thay thÕ con ng­êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt do ®ã dÉn ®Õn mét l­îng ng­êi bÞ thÊt nghiÖp vµ g©y søc Ðp lªn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Nh­ng nhê cã sù ph¸t triÓn cña du lÞch vµ dÞch vô mµ mét l­îng lín nh÷ng ng­êi nµy ®· cã c«ng ¨n viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh. ChÝnh du lÞch ®· gãp phÇn lµm gi¶m g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ cña dÊt n­íc, gãp phÇn ®­a nÒn kinh tÕ cña n­íc nhµ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ nhanh chãng. ¶nh h­ëng cña du lÞch ®Õn v¨n ho¸: mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña du lÞch lµ giao l­u v¨n ho¸ gi÷a c¸c céng ®ång. Khi ®i du lÞch, du kh¸ch lu«n muèn ®­îc x©m nhËp vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng qua ®ã du kh¸ch cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt míi. Du lÞch cßn gãp phÇn cho viÖc phôc håi vµ ph¸t triÓn v¨n hãa d©n téc. Nhu cÇu vÒ n©ng cao nhËn thøc v¨n ho¸ trong chuyÕn ®i cña du kh¸ch thóc ®Èy c¸c nhµ cung øng chó ý, yÓm trî cho viÖc kh«i phôc, duy tr×, c¸c di tÝch, lÔ héi, s¶n phÈm lµng nghÒ… Du lÞch ®· gãp phÇn ®­a h×nh ¶nh ®Êt n­íc ta ®Õn víi b¹n bÌ quèc tÕ ®ång thêi gióp chóng ta cã c¸i nh×n réng h¬n bªn ngoµi mµ qua ®ã ta lµm cho cuéc sèng tinh thÇn trë nªn phong phó vµ ®Çy ®ñ h¬n. ¶nh h­ëng cña du lÞch ®Õn m«i tr­êng: môc ®Ých chñ yÕu cña du kh¸ch khi ®i du lÞch lµ ®­îc tiÕp xóc, ®¾m m×nh trong thiªn nhiªn, ®­îc c¶m nhËn mét c¸ch trùc gi¸c sù hïng vÜ, trong lµnh, t­¬i m¸t vµ nªn th¬ cña c¸c c¶nh quan thiªn nhiªn. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ tù nhiªn, thÊy ®­îc gi¸ trÞ cña thiªn nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. §iÒu nµy cã nghÜa lµ b»ng thùc tiÔn phong phó, du lÞch sÏ gãp phÇn rÊt tÝch cùc vµo sù nghiÖp gi¸o dôc m«i tr­êng, mét vÊn ®Ò toµn thÕ giíi ®ang hÕt søc quan t©m. Nhu cÇu du lÞch nghØ ng¬i t¹i nh÷ng khu vùc cã nhiÒu c¶nh quan thiªn nhiªn ®· kÝch thÝch viÖc t«n t¹o, b¶o vÖ m«i tr­êng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch ph¶i dµnh nh÷ng kho¶ng ®Êt ®ai cã m«i tr­êng Ýt bÞ x©m ph¹m, x©y dùng c¸c c«ng viªn bao quanh thµnh phè, thi hµnh c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng, b¶o vÖ nguån n­íc, kh«ng khÝ nh»m t¹o nªn m«i tr­êng sèng phï hîp víi nhu cÇu cña du kh¸ch. §Ó gia t¨ng thu nhËp tõ du kh¸ch ph¶i cã chÝnh s¸ch maketing, chÝnh s¸ch tu bæ b¶o vÖ tù nhiªn ®Ó ®iÓm du lÞch ngµy cµng hÊp dÉn. ¶nh h­ëng cña du lÞch ®Õn an ninh, chÝnh trÞ: tr­íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh du lÞch lµ chiÕc cÇu nèi hoµ b×nh gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng du lÞch gióp cho c¸c d©n téc xÝch l¹i gÇn nhau h¬n, hiÓu h¬n vÒ gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña ®Êt n­íc b¹n. Ngoµi nh÷ng mÆt tÝch cùc mµ du lÞch ®em l¹i th× cßn cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc tõ du lÞch. Do ®ã chóng ta cÇn ph¶i nhËn thøc râ ®Ó cã h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n. Víi nh÷ng g× du lÞch ®em l¹i cho kinh tÕ, x· h«i, v¨n ho¸, m«i tr­êng… th× viÖc ph¸t triÓn du lÞch ë n­íc ta lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho sù x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc trë thµnh mét n­íc “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. 2) TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch ë n­íc ta ViÖt Nam n»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng, gÇn trung t©m §«ng Nam ¸, võa cã biªn giíi lôc ®Þa, võa cã h¶i giíi réng lín, lµ cöa ngâ ®i ra Th¸i B×nh D­¬ng cña mét sè n­íc vµ cña vïng §«ng Nam ¸. N­íc ta n»m ë vµnh ®ai nhiÖt ®íi b¾c b¸n cÇu, ®óng vµo khu vùc giã mïa §«ng Nam ¸, do ®ã, mang l¹i ®Æc tr­ng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Ch©u ¸. Nhê ®ã mµ ViÖt Nam cã hÖ thèng ®éng thùc vËt phong phó, ®a d¹ng. ViÖt Nam cßn cã nh÷ng danh th¾ng ®· ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa thÕ giíi nh­ vÞnh H¹ Long, phè cæ Héi An, cè ®« HuÕ, th¸nh ®Þa Mü S¬n, v­ên quèc gia Phong Nha- KÎ B¶ng ngoµi ra cßn cã di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi phi vËt thÓ lµ nh· nh¹c HuÕ. Chóng ta cßn thu hót du kh¸ch n­íc ngoµi b»ng hµng lo¹t c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i kÐo dµi kh¾p ba miÒn tæ quèc: B¶n Gèc, MÉu S¬n, Sa Pa, Th¸c M¬, hå Ba BÓ, v­ên quèc gia Ba V×, Mai Ch©u, Tam Cèc- BÝch §éng, C¸t Tiªn, khu ngËp n­íc V¨n Long, Bµ Nµ, §ång Th¸p M­êi, ®Þa ®¹o Cñ Chi, U Minh… HiÖn nay, du lÞch sinh th¸i ®ang ®­îc nhiÒu du kh¸ch quan t©m nªn ®©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó du lÞch ViÖt Nam khai th¸c tiÒm n¨ng s½n cã. MÆt kh¸c l·nh thæ n­íc ta kÐo dµi tõ B¾c vµo Nam tiÕp gi¸p víi biÓn còng t¹o cho chóng ta nh÷ng b·i biÓn c¸t mÞn vµ ®Ñp nh­ Trµ Cæ, B·i Ch¸y, §å S¬n, SÇm S¬n, Nha Trang, Vòng Tµu… Ngoµi nh÷ng th¾nh c¶nh t­¬i ®Ñp, ViÖt Nam cßn cã rÊt nhiÒu c¸c lµng nghÒ, lÔ héi truyªn thèng. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng cña n­íc ta rÊt lín, mçi lµng nghÒ g¾n víi mét vïng v¨n ho¸, hÖ thèng di tÝch vµ truyÒn thèng riªng, víi cung c¸ch s¸ng t¹o s¶n phÈm riªng cña m×nh. Du kh¶o hÕt c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, du kh¸ch cã thÓ thÊy râ b¶n s¾c còng nh­ ®Æc tr­ng cña bé mÆt n«ng th«n ViÖt Nam. HiÖn nay, c¶ n­íc ®· cã h¬n 2000 lµng nghÒ thñ c«ng thuéc 11 nhãm nghÒ chÝnh nh­: cãi, s¬n mµi, m©y tre ®an, gèm sø, thªu ren, dÖt, gç, ®¸, giÊy, tranh d©n gian. §i däc ViÖt Nam du kh¸ch cã thÓ thÊy nhiÒu vïng quª mµ mËt ®é lµng nghÒ truyÒn thèng dµy ®Æc r¶i tõ b¾c vµo nam. Nh÷ng c¸i n«i cña lµng nghÒ lµ Hµ N«i, Hµ T©y, H¶i D­¬ng, H­ng Yªn, B¾c Ninh, Thõa Thiªn HuÕ… Thùc tÕ, hiÖn nay du kh¸ch muèn ®Õn tËn lµng nghÒ nh×n c¶nh c©y ®a, bÕn n­íc, s©n ®×nh, th¨m c¸c di tÝch cña mét lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam, t×m hiÓu c¸c vÞ tæ lµng nghÒ hoÆc c¸c danh nh©n v¨n ho¸. Lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam chøa ®ùng tiÒm n¨ng dåi dµo vÒ du lÞch cßn bëi v× du kh¸ch muèn ®Õn tËn n¬i xem c¸c c«ng ®o¹n nghÖ nh©n lµm ra s¶n phÈm vµ còng muèn tËn tay tham gia lµm s¶n phÈm theo trÝ t­ëng t­îng cña riªng m×nh. T×m hiÓu vÒ v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng lµng nghÒ lµ ®iÒu mµ du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc quan t©m. ViÖt Nam cßn cã c¸c tµi nguyªn cã gi¸ trÞ lÞch sö, c¸c tµi nguyªn cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ thu hót kh¸ch du lÞch víi môc ®Ých tham quan, nghiªn cøu. Víi lÞch sö h¬n 4000 n¨m dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, ViÖt Nam ®· t¹o dùng ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ phong phó vµ ®éc ®¸o. Kh«ng nh÷ng vËy 54 d©n téc anh em cïng chung sèng trªn mét m¶nh ®Êt, l¹i cã bao phong tôc, tËp qu¸n, lÔ héi kh¸c nhau t¹o nªn sù ®a d¹ng cho s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®· vµ ®ang x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. §Æc biÖt con ng­êi ViÖt Nam th©n thiÖn, hiÕu kh¸ch ®· t¹o sù tho¶i m¸i cho du kh¸ch. ChÝnh tÊt c¶ nh÷ng tiÒm n¨ng trªn lµ mét nÒn t¶ng ®Ó du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Nh­ng vÊn ®Ò lµ chóng ta tËn dông nh÷ng tiÒm n¨ng ®ã nh­ thÕ nµo nã phô thuéc vµo c¸ch lµm cña chóng ta. 3) Thµnh tùu ngµnh du lÞch n­íc ta ®¹t ®­îc trong thêi gian qua NhËn thøc ®­îc vai trß cña ngµnh du lÞch ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ viÖc ®¸nh gi¸ ®óng c¸c tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong thêi gian qua ®· ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch. Trong thêi gian qua du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thµnh tùu vµ nh÷ng tiÕn bé v÷ng ch¾c. Ngay tõ nh÷ng n¨m míi thµnh lËp, trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, ®éi ngò c¸n bé cßn Ýt, tr×nh ®é nghiÖp vô h¹n chÕ, ngµnh du lÞch ®· cã nhiÒu cè g¾ng, ®¸p øng nhu cÇu phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch cña ®¶ng, nhµ n­íc vµ c¸c ®oµn kh¸ch quèc tÕ. Sau ngµy thèng nhÊt ®Êt n­íc n¨m 1975, ph¹m vi më réng trªn toµn quèc, t¨ng c­êng ph¸t triÓn nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt dÇn ®­îc c¶i thiÖn, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ho¹t ®éng, tõng b­íc du lÞch kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp. Nhê vËy mµ ngµnh du lÞch cã thÓ nhanh chãng thÝch nghi ®­îc vµ ph¸t triÓn mét c¸ch n¨ng ®éng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ cña thêi kú míi. §¶ng vµ nhµ n­íc ®· cã sù quan t©m vµ quyÕt t©m ®­a ngµnh du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Tõ nh÷ng ®Ò xuÊt cña ngµnh, ban chØ ®¹o nhµ n­íc vÒ du lÞch ®­îc thµnh lËp do mét phã thñ t­íng lµm tr­ëng ban. §ång thêi thñ t­íng chÝnh phñ còng phª duyÖt “ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch” vµ triÓn khai kh¸ hiÖu qu¶ tõ n¨m 2000 ®Õn nay. Mét lo¹t c¸c v¨n b¶n ph¸p lý nh­: ph¸p lÖnh du lÞch, c¸c nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh vµ gÇn ®©y nhÊt lµ luËt du lÞch ®­îc th«ng qua vµ ®­a vµo thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã ngµnh cßn tiÕn hµnh nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ®Êt n­íc, c¸c vïng du lÞch träng ®iÓm, vµ h¬n 50 tØnh, thµnh phè. Nhê vµo sù ®ång bé vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, m«i tr­êng ph¸p luËt ®· t¨ng c­êng nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch, c¬ së h¹ tÇng, nh©n lùc vµ n©ng cao nhËn thøc x· héi ®èi víi du lÞch. Nh÷ng thµnh tùu cña ngµnh du lÞch trong thêi gian qua ®· ®­îc ph¶n ¸nh phÇn nµo qua nh÷ng con sè. Sè l­îng kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng, doanh thu vÒ du lÞch, thu nhËp x· héi tõ du lÞch vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc cã møc t¨ng tr­ëng cao, kh«ng thua kÐm c¸c ngµnh kinh tÕ hµng ®Çu ®Êt n­íc. Tõ n¨m 1991 ®Õn 2001, l­ît kh¸ch quèc tÕ ®· t¨ng tõ 300 ngµn l­ît ng­êi lªn 2,33 triÖu l­ît ng­êi, t¨ng 7,8 lÇn. Kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¨ng tõ 1,5 triÖu l­ît ng­êi lªn 11,7 triÖu l­ît ng­êi, t¨ng gÊp 8 lÇn. Thu nhËp x· héi tõ du lÞch t¨ng nhanh, n¨m 2001 ®¹t 20500 tû ®ång, so víi n¨m 1991 gÊp kho¶ng 9,4 lÇn. Ho¹t déng du lÞch ®· t¹o 22 v¹n lao ®éng trùc tiÕp vµ hµng v¹n lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶i quyÕt ®­îc phÇn nµo n¹n thÊt nghiÖp ë n­íc ta. Theo sè liÖu míi nhÊt, trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2005 ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· ®ãn nhËn h¬n 1,72 triÖu l­ît kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang rÊt tin t­ëng vµo môc tiªu ®ãn 3,2 triÖu l­ît kh¸ch quèc tÕ trong n¨m nay trë thµnh hiÖn thùc. Trong 5 n¨m qua, víi nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lªn tíi 2141 tû ®ång ®· gãp phÇn kh«ng nhá khuyÕn khÝch c¸c ®Þa ph­¬ng thu hót ®Çu t­ du lÞch dùa trªn lîi thÕ tõng vïng. Nh×n chung, c¬ së h¹ tÇng cã b­íc chuyÓn m¹nh mÏ. HiÖn nay, c¶ n­íc cã h¬n 5900 c¬ së l­u tró víi h¬n 120 ngh×n phßng. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh­ ®­êng bé, ®­êng thuû, ®­êng s¾t, ®­êng kh«ng ®­îc hiÖn ®¹i ho¸. NhiÒu khu du lÞch, s©n g«n, c«ng viªn chuyªn ®Ò vµ c¬ së vui ch¬i ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®ãn hµng triÖu kh¸ch mçi n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña du lÞch ®¹t b×nh qu©n h¬n 11%/n¨m c¶ vÒ c¬ së h¹ tÇng, sè l­îng du kh¸ch. Bªn c¹nh viÖc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ngµnh du lÞch cßn tËn dông c¸c nguån vèn n­íc ngoµi nh»m huy ®éng thªm nguån lùc cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh. N¨m 2005, n­íc ta ®· cã thªm hai dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng 1,5 triÖu USD, dù ¸n b»ng nguån vèn ODA do EU tµi trî lµ 11,8 triÖu USD còng lµ tÝn hiÖu høa hÑn c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng vµ n©ng cao n¨ng lùc cña ngµnh du lÞch trong thêi gian tíi. Do nguån vèn cã h¹n nªn ngµnh du lÞch ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch tæng hîp quèc gia vµ khu du lÞch chuyªn ®Ò. §ång thêi ngµnh cã kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch ®èi víi c¸c ®Þa bµn du lÞch träng ®iÓm nh­: Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, NghÖ An, HuÕ…vµ c¸c tuyÕn du lÞch quèc gia, ®Çu t­ ph¸t triÓn bÒn v÷ng mét sè ®Þa ®iÓm: H¹ Long, Nha Trang, §µ L¹t, Héi An, Sa Pa…ViÖc ®Çu t­ cña ngµnh trong thêi gian qua ®· cã chiÒu s©u, cã träng ®iÓm. HÖ thèng tæ chøc ®­îc kiÖn toµn mét b­íc, ®éi ngò c¸n bé t¨ng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng nh©n lùc ®­îc ®æi míi vÒ c¬ së, tr­êng líp, gi¶ng d¹y, thùc hµnh, ®éi ngò gi¸o viªn, ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cïng víi viÖc chó träng nghiªn cøu, øng dông khoa häc. NhiÒu ®Ò tµi khoa häc cÊp nhµ n­íc, cÊp ngµnh ®­îc triÓn khai, tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña ngµnh mang tÝnh thùc tiÔn cao. Nh÷ng tiÕn bé trªn lÜnh vùc nµy ®· gióp ®µo t¹o cho ngµnh 230 ngh×n lao ®éng trùc tiÕp cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kho¶ng 500 ngh×n lao ®éng gi¸n tiÕp trªn c¸c lÜnh vùc. §ång thêi ngµnh du lÞch kh«ng ngõng më mang giao l­u víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi nh»m t¨ng t×nh ®oµn kÕt, hîp t¸c, h÷u nghÞ, xóc tiÕn th­¬ng m¹i… n©ng cao vÞ trÝ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ. HiÖn nay, du lÞch ViÖt Nam quan hÖ b¹n hµng víi h¬n 1000 h·ng du lÞch. Trong ®ã cã nh÷ng h·ng lín cña h¬n 60 n­íc, hiÖp héi du lÞch Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng. N­íc ta còng ®· ký hiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch víi nhiÒu n­íc, chñ ®éng tham gia hîp t¸c du lÞch tiÓu vïng, liªn khu vùc… MÆc dï nh÷ng thµnh tùu mµ ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc lµ ®¸ng kÓ, song nã ®· thùc sù t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lÞch cña n­íc ta ch­a? Ngµnh du lÞch cÇn ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i, c¸ch lµm phï hîp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, ®Ó du lÞch thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän. 4) H¹n chÕ cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam trong thêi gian qua Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµm ®au ®Çu c¸c nhµ l·nh ®¹o kh«ng chØ ë trong ngµnh du lÞch lµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt. Cã lÏ ®©y lµ mét rµo c¶n lín cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãi riªng. Chóng ta ch­a cã mét hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hoµn chØnh, thèng nhÊt ®iÒu chØnh viÖc tæ chøc, kinh doanh, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, nghÜa vô cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®Þa ph­¬ng, c¸ nh©n tham gia kinh doanh du lÞch còng nh­ kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, nguån nh©n lùc ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn th× cho ®Õn nay, chóng ta vÉn ch­a ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò nh©n viªn du lÞch (l¸i xe, tiÕp viªn, h­íng dÉn viªn…) cã nghiÖp vô, cã v¨n ho¸, biÕt ngo¹i ng÷ ®ñ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng ®ang ngµy cµng t¨ng. Ho¹t ®éng du lÞch ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm du lÞch, lo¹i h×nh du lÞch vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm du lÞch. §iÒu nµy ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong ngµnh du lÞch cã tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu, mét sè ch­a qua ®µo t¹o vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp du lÞch. Tuy tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín nh­ng hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o du lÞch cßn qu¸ Ýt. §iÓn h×nh nh­ ë Hµ Néi- mét trung t©m v¨n ho¸- chÝnh trÞ lín cña c¶ n­íc còng chØ cã vµi tr­êng ®µo t¹o du lÞch lµ trung häc nghiÖp vô du lÞch, khoa du lÞch tr­êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, khoa du lÞch tr­êng ®¹i häc v¨n ho¸, khoa du lÞch viÖn ®¹i häc më Hµ Néi. Trong khi nguån nh©n lùc cã chuyªn m«n, nghiÖp vô cßn thiÕu th× sù s¾p xÕp bé m¸y c¸n bé kh«ng hîp lý, r­êm rµ g©y ra l·ng phÝ rÊt nhiÒu nh©n lùc. Do ®ã, kiÖn toµn s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé lµ mét ®ßi hái cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ngay. So víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Th¸i Lan, Indonesia th× chóng ta ®i sau c¸c n­íc nµy ®Õn gÇn hai thËp kû vÒ lÜnh vùc du lÞch. §Çu t­ vÒ du lÞch cña chÝnh phñ tuy ®ang c¶i thiÖn nh­ng ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng du lÞch cña n­íc ta. Mét n¨m, chÝnh phñ Th¸i Lan bá ra gÇn 100 triÖu USD ®Ó qu¶ng b¸ du lÞch quèc gia víi trªn 20 v¨n phßng ®¹i diÖn du lÞch quèc gia ë n­íc ngoµi. Cßn chóng ta ch­a cã mét v¨n phßng ®¹i diÖn nµo c¶. Chóng ta thiÕu vèn ®Ó cã thÓ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng mét c¸ch nhanh chãng. Chóng ta thiÕu xe tèt, xe míi, thiÕu kh¸ch s¹n vµo nh÷ng th¸ng cao ®iÓm, chÊt l­îng ®­êng x¸ thÊp, liªn tôc x¶y ra ¸ch t¾c giao th«ng, lÒ ®­êng dµnh cho kh¸ch d¹o bé bÞ chiÕm dông. MÆc dï tiÒm n¨ng du lÞch ë ViÖt Nam lµ rÊt lín song nÕu chóng ta chØ biÕt dõng l¹i ë viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng tù nhiªn hoÆc cã s½n th× ngµnh du lÞch khã cã thÓ ph¸t triÓn ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nh­ng ®ã l¹i chÝnh lµ thùc tr¹ng cña du lÞch ViÖt Nam trong thêi gian qua. Chóng ta ch­a t¹o ra ®­îc c¸c dÞch vô du lÞch ®i kÌm. Do ®ã, chóng ta chØ gi÷ ®­îc kh¸ch trong mét thêi gian ng¾n. §iÓn h×nh nh­ ë H¹ Long- mét th¾ng c¶nh ®­îc thÕ giíi c«ng nhËn còng chØ gi÷ ®­îc ch©n kh¸ch trong 1 hoÆc 2 ngµy. Chóng ta cã lîi thÕ lµ gi¸ sinh ho¹t rÊt rÎ nªn viÖc ViÖt Nam trë thµnh “thiªn ®­êng mua s¾m” lµ ®iÒu chóng ta cã thÓ lµm ®­îc. Nh­ng nh÷ng s¶n phÈm du lÞch cña ViÖt Nam ch­a ®a d¹ng, chÊt l­îng ch­a cao, ch­a cã sù qu¶n lý hÖ thèng c¸c cöa hµng phôc vô kh¸ch quèc tÕ. Do ®ã, chóng ta ch­a thu ®­îc mét l­îng lín ngo¹i tÖ tõ dÞch vô nµy. HiÖn nay, l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng vµ ®©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng cña du lÞch ViÖt Nam. Song l­îng kh¸ch quèc tÕ quay l¹i ViÖt Nam du lÞch l¹i rÊt Ýt. C©u hái ®Æt ra cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam lµ t¹i sao l¹i nh­ vËy? Vµ lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch du lÞch quèc tÕ trë l¹i ViÖt Nam? §Ó lµ ®­îc ®iÒu nµy cÇn ph¶i cã sù gióp søc cña c¸c ngµnh, ®Ó du lÞch kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ. Chóng ta ph¶i x©y dùng mét x· héi v¨n minh, lÞch sù tr¸nh t×nh tr¹ng ¨n xin b¸m lÊy kh¸ch, tranh giµnh kh¸ch, mãc tói, lõa ®¶o, g©y mÊt thiÖn c¶m ®èi víi du kh¸ch. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam còng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ®Ó nã kh«ng trë thµnh vÕt ®en cña du lÞch ViÖt Nam. Trong khi mét l­îng lín kh¸ch kh«ng quay trë l¹i ViÖt Nam lÇn thø hai, c«ng t¸c qu¶ng b¸ du lÞch ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ch­a thùc sù ®­a ®­îc h×nh ¶nh ViÖt Nam ®Õn ®­îc víi b¹n bÌ trªn thÕ giíi. Chóng ta chØ tËp trung khai th¸c nh÷ng thÞ tr­êng cò nh­ khu vùc §«ng ¸, ¢u- Mü. §Ó du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh h¬n n÷a th× ViÖt Nam cÇn ph¶i cã mét chiÕn dÞch qu¶ng b¸ cã chiÒu s©u, dµi h¬n vµo thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm. Nh­ng cho ®Õn nay nh÷ng viÖc mµ ngµnh du lÞch lµm ®­îc chØ ®¬n gi¶n lµ ®¨ng ký héi trî, kªu gäi c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký råi sau ®ã cö ®oµn ®i roadshow vµ tr­ng bµy t¹i héi chî. Nªn chó träng thÞ tr­êng nµo th× cö t¨ng sè l­îng héi chî vµ roadshow lªn. §¬n cö nh­ t¹i héi chî ITB ®­îc tæ chøc th­êng niªn t¹i §øc, mÆc dï ngµnh du lÞch ViÖt Nam tham gia kh¸ ®Òu ®¨n nh­ng l­îng kh¸ch §øc ®Õn ViÖt Nam trong thêi gian qua còng ch¼ng t¨ng ®­îc lµ bao nhiªu, thËm chÝ n¨m 2003, l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn tõ n­íc nµy cßn gi¶m gÇn 4% so víi n¨m 2002. NÕu so s¸nh víi c¸c n­íc kh¸c th× chiÕn l­îc cña ta tõ logo, ®Õn c¸ch ph¸t ®éng lÔ héi, héi chî…cßn thiÕu sù s¸ng t¹o, chiÒu s©u. Tr­íc thùc tr¹ng nµy chóng ta cÇn ph¶i cã sù häc tËp s¸ng t¹o c«ng nghÖ qu¶ng b¸ cña n­íc ngoµi, sö dông lo¹i h×nh qu¶ng b¸ míi…®Ó mäi ng­êi biÕt ®Õn ViÖt Nam nh­ mét ®iÓm ®Õn an toµn, th©n thiÖn, hÊp dÉn. Gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trªn kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cña riªng ngµnh du lÞch mµ ®ßi hái ph¶i cã sù gióp søc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. Nã ®ßi hái nhiÒu thêi gian, tiÒn cña nh­ng chóng ta ph¶i lµm bëi lîi Ých mµ du lÞch mang l¹i cßn lín h¬n nhiÒu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng vµ nhµ n­íc ®· quan t©m ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc. 5) Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam 5.1) Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh tùu Trong thÕ kû XXI, t×nh h×nh thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c víi nh÷ng b­íc nh¶y vät ch­a tõng thÊy vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. Kinh tÕ tri thøc sÏ cã vai trß ngµy cµng næi bËt trong ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, ngµy cµng cã nhiÒu n­íc tham gia, hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn vÉn lµ mét xu thÕ lín ph¶n ¸nh nguyÖn väng vµ ®ßi hái cña mçi quèc gia, mçi d©n téc. Trong bèi c¶nh ®ã, nhu cÇu du lÞch t¨ng m¹nh, du lÞch thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh víi xu thÕ chuyÓn dÇn sang khu vùc §«ng ¸- Th¸i B×nh D­¬ng, ®Æc biÖt lµ khu vùc §«ng Nam ¸. §©y thùc sù lµ c¬ héi tèt cho du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa vµ héi nhËp cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã cã du lÞch, ph¸t triÓn. §¶ng vµ nhµ n­íc quan t©m, l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t sao sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch cña ®Êt n­íc. Du lÞch ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam lµ ®Êt n­íc cã tiÒm n¨ng lín vÒ du lÞch, ngoµi nh÷ng danh th¾ng ®· ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi nh­ vÞnh H¹ Long, cè ®« HuÕ, phè cæ Héi An, th¸nh ®Þa Mü S¬n, v­ên quèc gia Phong Nha- KÎ B¶ng, chóng ta cßn thu hót kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi b»ng hµng lo¹t ®Þa ®iÓm du lÞch sinh th¸i kÐo dµi kh¾p ba miÒn tæ quèc víi nh÷ng bê biÓn ®Ñp. Ngoµi nh÷ng th¾ng c¶nh ®Ñp, ViÖt Nam cßn cã rÊt nhiÒu c¸c lµng nghÒ víi c¸c lÔ héi mang ®Ëm truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc. Cïng víi ®ã, ViÖt Nam ngµy cµng thu hót nhiÒu du kh¸ch n­íc ngoµi do gi¸ c¶ sinh ho¹t rÎ, do chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i më cöa cña nhµ n­íc, do kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam tíi b¹n bÌ thÕ giíi. §Æc biÖt, n­íc ta cã t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ an ninh trËt tù ®¶m b¶o nªn ®· t¹o ®­îc sù an t©m cho du kh¸ch khi ®Õn víi ViÖt Nam. Sau hµng lo¹t c¸c sù kiÖn quèc tÕ nh­ sù kiÖn 11-9 ë Mü, vô ®¸nh bom ë khu du lÞch Bali (Indonesia), vµ hµng lo¹t c¸c vô ®¸nh bom khñng bè ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi…g©y hoang mang cho du kh¸ch nªn nh÷ng ®iÓm ®Õn an toµn lµ lùa chän sè mét cña kh¸ch du lÞch. Trong khi ®ã ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc ®­îc nhiÒu c¬ quan nghiªn cøu du lÞch vµ th«ng tÊn ph­¬ng t©y thõa nhËn lµ “®iÓm du lÞch an toµn vµ th©n thiÖn nhÊt khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng”. §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· kh«ng ngõng gi÷ v÷ng an ninh, æn ®Þnh chÝnh trÞ, cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng. 5.2) Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i Nguyªn nh©n kh¸ch quan: ViÖt Nam vÉn lµ mét n­íc nghÌo ®ang tõ tõ kh«i phôc nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh. Kinh tÕ ViÖt Nam gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ tôt hËu rÊt xa so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam lóc bÊy giê cßn non kÐm, trong thêi ®iÓm ®ã du lÞch thÕ giíi ®· ph¸t triÓn ë mét tr×nh ®é cao vÒ nhiÒu mÆt. NhiÒu du kh¸ch ®Õn nh÷ng n¬i cña c¸c n­íc cã nÒn du lÞch ph¸t triÓn cao bëi ë ®ã nhiÒu nhu cÇu cña kh¸ch ®­îc ®¸p øng. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam- mét ngµnh cßn non trÎ l¹i më ra vµo lóc thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng nh­ nguån viÖn trî cho ViÖt Nam gi¶m, l­îng du kh¸ch tõ thÞ tr­êng Liªn X« cò Ýt ®i, ViÖt Nam cßn chÞu sù bao v©y cÊm vËn…DÉu biÕt tiÒm n¨ng du lÞch cña ViÖt Nam lµ lín nh­ng trong ®iÒu kiÖn mét nÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn nªn ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ tiÒm n¨ng ®ã thµnh s¶n phÈm du lÞch ®a d¹ng, phong phó cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nã ®ßi hái ph¶i cã thêi gian ®Ó kh¾c phôc. Nguyªn nh©n chñ quan: c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý du lÞch trong mätt thêi gian dµi kh«ng æn ®Þnh. §éi ngò c¸n bé ngµnh du lÞch cã mÆt b»ng kiÕn thøc ch­a cao, võa lµm, võa häc, do ®ã kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt. Kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý, tæ chøc trong du lÞch kÐm. C¬ së vËt chÊt cho du lÞch cßn thiÕu, kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ kh«ng nhiÒu, thiÕu ®ång bé kh«ng t¹o ®­îc sù tho¶i m¸i cho du kh¸ch. Ch­¬ng III nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn ngµnh du lÞch n­íc ta 1) Môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch ë n­íc ta 1.1) Môc tiªu Ngµy nay, du lÞch ®­îc nhiÒu n­íc coi lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Ngµnh du lÞch ®ãng gãp lín vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, gi¶i quyÕt ®­îc phÇn nµo vÊn ®Ò thÊt nghiÖp ë c¸c n­íc. Theo nhËn ®Þnh cña tæ chøc du lÞch thÕ giíi: ViÔn c¶nh du lÞch kh¶ quan, môc tiªu 2010 kh¸ch du lÞch quèc tÕ trªn thÕ giíi ®¹t 1 tû l­ît ng­êi, thu nhËp x· héi du lÞch ®¹t kho¶ng 900 tû USD, t¹o ra 150 triÖu chç lµm viÖc trùc tiÕp, chñ yÕu ë Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng trong ®ã §«ng Nam ¸ cã vÞ trÝ quan träng chiÕm 34% l­ît kh¸ch vµ 38% du lÞch cña toµn khu vùc. NhËn thøc ®­îc xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong bèi c¶nh trong n­íc vµ quèc tÕ, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch phï hîp. Ngµy 11/11/1998, bé chÝnh trÞ cã kÕt luËn sè 179/TB-T¦ vÒ ph¸t triÓn du lÞch trong t×nh h×nh míi. NghÞ quyÕt ®¹i héi IX cña §¶ng x¸c ®Þnh: ph¸t triÓn du lÞch thùc sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc, tranh thñ sù céng t¸c, hç trî quèc tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc ta trë thµnh mét trung t©m du lÞch tÇm cì khu vùc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, du lÞch ViÖt Nam xÕp vµo nhãm c¸c quèc gia du lÞch ph¸t triÓn trong khu vùc. Ngoµi môc tiªu tæng qu¸t nªu trªn, §¶ng vµ nhµ n­íc ®Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ: Môc tiªu kinh tÕ: ngµnh du lÞch sÏ t¹o sù tèi ­u ho¸ vÒ ®ãng gãp cña ngµnh vµo thu nhËp quèc d©n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu, viÖc lµm vµ c¸n c©n thanh to¸n b»ng c¸ch t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch. PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña ngµnh du lÞch b×nh qu©n thêi kú 2001-2010 ®¹t 11-11,5%/n¨m, víi c¸c chØ tiªu cô thÓ: n¨m 2005, kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 3 ®Õn 3,5 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 15 ®Õn 16 triÖu l­ît ng­êi, thu nhËp du lÞch ®¹t trªn 2 tû USD; n¨m 2010, kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 5,5 ®Õn 6 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 25 ®Õn 26 triÖu l­ît ng­êi, thu nhËp du lÞch ®¹t kho¶ng 4-4,5 tû USD. Trong c¸c môc tiªu th× môc tiªu kinh tÕ lµ môc tiªu c¬ b¶n v× nã lµ ®éng lùc trùc tiÕp, th­êng xuyªn thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn manh mÏ. Môc tiªu an ninh quèc gia, trËt tù vµ an toµn x· héi: ®¶m b¶o nÒn an ninh quèc gia, an toµn x· héi v× an ninh quèc gia vèn dÜ lµ tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn ë bÊt kú quèc gia, d©n téc nµo. Du lÞch- an ninh g¾n bã mËt thiÕt t¹o nªn nÒn an ninh quèc gia v÷ng ch¾c. Môc tiªu m«i tr­êng: m«i tr­êng lµ mét thµnh tè t¹o nªn c¶nh quan du lÞch. Do ®ã, §¶ng vµ nhµ n­íc ph¶i cã quy ho¹ch mét c¸ch hîp lý, ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i g¾n liÒn víi c¶nh quan thiªn nhiªn nh»m khai th¸c, t«n t¹o, b¶o vÖ c¸c di s¶n thiªn nhiªn, c¶nh quan thiªn nhiªn khi ph¸t triÓn du lÞch. Môc tiªu v¨n ho¸- x· héi: xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña ph¸t triÓn du lÞch. Mçi khi du kh¸ch ®Õn mét n¬i du lÞch, ngoµi yªu cÇu th­ëng thøc phong c¶nh thiªn nhiªn, hä cßn cã yªu cÇu häc tËp, sinh ho¹t v¨n ho¸, nghÖ thuËt truyÒn thèng cña d©n téc n¬i hä du lÞch. Do vËy, ho¹t ®éng du lÞch cµng ph¸t triÓn, cµng hiÖn ®¹i th× cµng ph¶i lµm giµu thªm b¶n s¾c vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc, lµm ®Ñp thªm c¶nh quan m«i tr­êng, ng¨n ch¨n kh«ng cho c¸c tiªu cùc vµ tÖ nan x· héi trµn lan x©m nhËp vµo c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. Môc tiªu hç trî ph¸t triÓn: ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i cã sù hç trî cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh nh­ cung cÊp th«ng tin, ®­a ra nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc c¬ b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi…gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch du lÞch, xóc tiÕn ph¸t triÓn, phèi hîp nghiªn cøu…®Ó t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. Ngµnh du lÞch sÏ t¸c ®éng trë l¹i ®Õn c¸c ngµnh kh¸c, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thÞ tr­êng tiªu thô, më réng giao l­u, chuyÓn giao c«ng nghÖ. 1.2) §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch Ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam theo h­íng tËp trung ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸, lÞch sö, c¶nh quan m«i tr­êng lÞch sö truyÒn thèng t¹o søc hÊp dÉn ®Æc thï, gi÷ g×n, ph¸t huy ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ nh©n phÈm con ng­êi ViÖt Nam. N©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch, thu hót nhiÒu kh¸ch quèc tÕ, ®¸p øng nhu cÇu tham quan du lÞch ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n, t¹o viÖc lµm cho x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn du lÞch ®¹t hiÓu qu¶ nhiÒu mÆt: du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mang tÝnh tæng hîp, cã t¸c dông thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, thóc ®Èy sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, më réng giao l­u v¨n ho¸ víi v¨n ho¸ thÕ giíi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng t×nh h÷u nghÞ vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc. Ph¸t triÓn du lÞch víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, cã sù qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n­íc. §©y lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò thèng nhÊt víi nhau, võa huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån lùc, võa lµm cho du lÞch n­íc ta ph¸t triÓn ®óng h­íng, æn ®Þnh thÞ tr­êng kinh doanh du lÞch, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ph¸t triÓn du lÞch nh»m tËn dông ®­îc c¸c lîi thÕ cã s½n ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Ph¸t triÓn du lÞch c¶ du lÞch quèc tÕ vµ du lÞch néi ®Þa. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®êi sèng cña nh©n d©n ta ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Do ®ã, ngoµi nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n vÒ vËt chÊt, hä cßn cã nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n vÒ mÆt tinh thÇn trong ®ã cã ®i du lÞch, tham quan, më réng tÇm hiÓu biÕt nªn ta ph¶i khai th¸c tèt thÞ tr­êng nµy. Ph¸t triÓn du lÞch nhanh vµ bÒn v÷ng: Ph¸t triÓn du lÞch nhanh ®Ó tr¸nh nguy c¬ r¬i vµo tôt hËu so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc. Song ngµnh du lÞch còng nh­ nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c ®ang ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. §Æc biÖt lµ khi n­íc ta ®ang chuÈn bÞ ra nhËp WTO th× sù c¹nh tranh ®ã sÏ khèc liÖt h¬n nhiÒu nªn ph¶i cã yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ó du lÞch n­íc ta ngµy cµng ®ñ søc c¹nh tranh víi thÞ tr­êng du lÞch bªn ngoµi. X©y dùng du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän: du lÞch ViÖt Nam cã thÓ vµ cã kh¶ n¨ng trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän v× sù ph¸t triÓn cña nã dùa trªn nguån tµi nguyªn du lÞch to lín cña n­íc ta. H¬n n÷a, quan ®iÓm nµy cßn dùa vµo xu h­íng cã tÝnh quy luËt vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn cã sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ, lµ tû träng thu nhËp dÞch vô, du lÞch t¨ng lªn nhanh chãng trong thu nhËp quèc d©n. 2) C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn du lÞch n­íc ta 2.1) C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ 1.2.1) Gi¶i ph¸p quy ho¹ch Quy hoach du lÞch lµ mét ho¹t ®éng c¬ b¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c khu vùc n¬i ®Õn du lÞch, ®Æc biÖt trong m«i tr­êng kinh doanh cã nhiÒu thay ®æi nh­ hiÖn nay. MÆc dï, mét sè níi ®Õn du lÞch ®· thùc sù ph¸t triÓn mµ kh«ng cÇn cã mét sù quy ho¹ch nµo, nh­ng nh÷ng n¬i nµy cuèi cïng sÏ ph¶i chÞu nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng v× ®· kh«ng c©n nh¾c thËn träng sù ¶nh h­ëng cña c¸c t×nh huèng trong t­¬ng lai. Tr­íc ®©y, quy ho¹ch th­êng liªn quan ®Õn viÖc s¾p xÕp kh«ng gian l·nh thæ th«ng qua m« h×nh sö dông ®Êt ®ai, kiÕn tróc phong c¶nh vµ kiÕn tróc x©y dùng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nã ®­îc bæ xung thªm c¸c yÕu tè kinh tÕ vµ x· héi. V× v©yh, quy ho¹ch lµ mét ho¹t ®éng ®a chiÒu vµ h­íng tíi mét thÓ thèng nhÊt trong t­¬ng lai. Nã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi vµ c«ng nghÖ; liªn quan ®Õn sù ph©n tÝch qu¸ khø, hiÖn t¹i, t­¬ng lai cña mét n¬i ®Õn du lÞch. §ång thêi, quy hoach còng ®Ò cËp tíi sù lùa chän mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong nhiÒu kh¶ n¨ng ®Æt ra. Nã còng liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ môc ®Ých c¬ b¶n cho khu vùc n¬i ®Õn ®Ó lµm c¨n cø cho c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng hç trî kh¸c tiÕp theo. ViÖc quy ho¹ch lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng, nã gióp cho du lÞch ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng, khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng vµ gi¶m nh÷ng t¸c ®éng xÊu do du lÞch g©y ra. Du lÞch ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ng nã míi chØ dõng l¹i ë viÖc khai th¸c theo h­íng “¨n xæi” mµ ch­a ph¸t triÓn s©u, ch­a huy ®éng ®­îc mäi tiÒm lùc. MÆt kh¸c do ph¸t triÓn thiÕu quy ho¹ch ®ång bé, thèng nhÊt nªn ho¹t ®éng du lÞch ë n­íc ta cßn rêi r¹c, lÎ tÎ. Ta cÇn nghiªn cøu, x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ®Êt n­íc, quy ho¹ch c¸c vïng du lÞch träng ®iÓm. Do quy ho¹ch du lÞch rÊt quan träng nªn trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch cÇn ph¶i kh¶o s¸t, ph©n tÝch, c©n nh¾c cÈn thËn c¸c yÕu tè m«i tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i h×nh ph¸t triÓn vµ vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt. ë n­íc ta nh÷ng n¨m qua t×nh tr¹ng tæ chøc du lÞch tù ph¸t ë c¸c ®Þa ph­¬ng diÔn ra ®· lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn m«i tr­êng du lÞch, lµm « nhiÔm m«i tr­êng, c¸c di tÝch, danh lam bÞ xuèng cÊp… Nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­a ra quy ho¹ch vïng du lÞch, quy ho¹ch khu du lÞch vµ quy ho¹ch ®iÓm du lÞch mét c¸ch cô thÓ ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®Þnh h­íng vµ khai th¸c khu du lÞch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 2.1.2) Gi¶i ph¸p vÒ s¾p xÕp l¹i hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh du lÞch §Ó cã thÓ thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch giai ®o¹n 2001-2010, cÇn kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý t­¬ng øng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ. §æi míi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, chó träng hiÖu qu¶ nhiÒu mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn l¬i cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch du lÞch theo ph¸p luËt; x©y dùng vµ ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch cã chÊt l­îng cao, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao khi n­íc ta ®ang chuÈn bÞ ra nhËp WTO, ban hµnh c¸c quy ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i h×nh du lÞch míi, c¸c quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. C¸c nhiÖm vô ®­îc ®Æt ra: KiÖn toµn hÖ thèng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch S¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, h×nh thµnh c¸c c«ng ty hoÆc tæng c«ng ty m¹nh, t¨ng c­êng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc trong ho¹t ®éng du lÞch. §a d¹ng ho¸ së h÷u tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp du lÞch ®Ó t¨ng tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc c¹nh tranh ë tõng doanh nghiÖp. Thµnh lËp hiÖp héi du lÞch ViÖt Nam. G¾n m« h×nh tæ chøc ®æi míi qu¶n lý víi yªu cÇu b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, hiÖu qu¶ vµ b¶o ®¶m æn ®Þnh, an ninh, an toµn trong ho¹t ®éng cña ngµnh víi nhiÖm vô b¶o ®¶m an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi. Tõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ du lÞch §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ph©n cÊp vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn kh¸ch du lÞch vµ doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch. 2.1.3) Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng §ång thêi víi c¸c gi¶i ph¸p ph¸t huy néi lùc, cÇn coi träng më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh du lÞch ViÖt Nam, g¾n thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam víi thÞ tr­êng du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng hîp t¸c trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc víi c¸c n­íc, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc nh­ WTO, PATA, ASEAN, ASEANTA, EU…®Ó tranh thñ kinh nghiÖm, vèn vµ nguån kh¸ch gãp phÇn ®­a du lÞch ViÖt Nam nhanh chãng ®uæi kÞp vµ héi nhËp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn chung cña du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi. Thùc hiÖn vµ khai th¸c hiÖu qu¶ 16 hiÖp ®Þnh ®· ký, duy tr×, cñng cè vµ ph¸t huy c¸c quan hÖ song ph­¬ng, ký tiÕp mét sè hiÖp ®Þnh míi. Chñ ®éng tham gia hîp t¸c ®a ph­¬ng trong khu vùc vµ quèc tÕ, khai th¸c tèt quyÒn lîi héi viªn vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh. H­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch, gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ trong du lÞch nãi riªng vµ trong hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ nãi chung, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¨ng thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng truyÒn thèng, n©ng dÇn vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng míi. KhuyÕn khÝch hç trî c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n ViÖt Nam ®Çu t­ du lÞch ra n­íc ngoµi. Bªn c¹nh viÖc chñ ®éng héi nhËp, hîp t¸c quèc tÕ ®Ó më réng thÞ tr­êng cho du lÞch, ta cÇn xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ cña du lÞch ViÖt Nam. C«ng t¸c qu¶ng b¸ tiÕp thÞ cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ vèn nhiÒu h¬n, tæ chøc c¸c chiÕn dÞch qu¶ng b¸ du lÞch tÇm cì quèc gia ra n­íc ngoµi, më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn du lÞch quèc gia t¹o thuËn lîi cho ng­êi n­íc ngoµi tiÕp cËn vµ më réng hîp t¸c du lÞch, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch míi nh­ du lÞch m¹o hiÓm, du lÞch carnavan…®Ó t¨ng c­êng l­îng kh¸ch du lÞch dÕn ViÖt Nam. §Ó më réng thÞ tr­êng du lÞch cÇn thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Cã kÕ ho¹ch cô thÓ khai th¸c thÞ tr­êng quèc tÕ träng ®iÓm ë khu vùc §«ng ¸- Th¸i B×nh D­¬ng, T©y ¢u, B¾c Mü bªn c¹nh ®ã kh«i phôc khai th¸c c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng c¸c n­íc SNG, §«ng ¢u. MÆt kh¸c cÇn cã nh÷ng ph­¬ng ¸n kÞp thêi ®iÒu chØnh ®Þnh h­íng thÞ tr­êng khi cã biÕn ®éng. Chó träng kÝch thÝh du lÞch néi ®Þa Ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ ra n­íc ngoµi cña c«ng d©n ViÖt Nam ë møc ®é hîp lý §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam G¾n s¶n phÈm víi thÞ tr­êng §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch Viªt Nam. 2.1.4) Gi¶i ph¸p vÒ nguån lao ®éng YÕu tè con ng­êi t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng. §Ó ph¸t triÓn du lÞch ta cÇn x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn du lÞch cã tr×nh ®é vµ kü thuËt nghiÖp vô, phÈm chÊt v÷ng vµng, c¬ cÊu hîp lý, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh trong tiÕn tr×nh héi nhËp du lÞch khu vùc vµ quèc tÕ C¸c nhiÖm vô ®­îc ®Æt ra: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §µo t¹o l¹i vµ båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã kÕt hîp víi ®µo t¹o míi c¶ ë trong lÉn ngoµi n­íc, kÕt hîp ®µo t¹o míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t vµ chuÈn bÞ l©u dµi. G¾n gi¸o dôc vµ ®µo t¹o du lÞch víi hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quèc gia vµ chó träng gi¸o dôc du lÞch toµn d©n. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc chÝnh s¸ch c¸n bé tõ quy ho¹ch, tuyÓn dông, s¾p xÕp, sö dông vµ qu¶n lý ®Õn ®·i ngé…chó träng tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé, kÕt hîp ­u tiªn sö dông c¸n bé cã kiÕn thøc, tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc chÝnh trÞ vµ kinh nghiÖm cao, ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa. §Æc biÖt chó träng ®µo t¹o, sö dông vµ ®·i ngé trÝ thøc, träng dông vµ t«n vinh nh©n tµi, chuyªn gia vµ nghÖ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch. 2.1.5) Gi¶i ph¸p vÒ khoa häc c«ng nghÖ Nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ gi¶i ph¸p quan träng cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®èi víi du lÞch, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi hµm l­îng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong mçi s¶n phÈm x· héi ngµy cµng cao, n­íc ta ®ang b­íc vµo ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc. C¸c s¶n phÈm nghiªn cøu khoa häc sÐ lµ c¬ së cho c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, cho viÖc ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp vµ cho c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc n©ng cao øng dông thµnh tùu míi cña c«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß quan träng kh«ng chØ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý mµ cßn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch. Do vËy, ta cÇn ®Èy m¹nh nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ trong du lÞch. 2.1.6) Gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng M«i tr­êng kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn du lÞch mµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña con ng­êi. Tr­íc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay, §¶ng vµ nhµ n­íc ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó tuyªn truyÒn vµ kªu gäi ng­êi d©n b¶o vÖ m«i tr­êng- m«i tr­êng sèng cña chóng ta, vµ ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ. Nhµ n­íc còng ®· cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch ®Ó võa khai th¸c ®­îc tµi nguyªn thiªn nhiªn, võa b¶o vÖ ®­îc m«i tr­êng. NhiÖm vô ®­îc ®Æt ra: T¨ng c­¬ng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc, sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn, m«i tr­êng du lÞch, ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña du lÞch ViÖt Nam. §¸nh gi¸ toµn diÖn tiÒm n¨ng, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng du lÞch (c¶ tù nhiªn vµ x©y dùng) ®Æc biÖt lµ ë c¸c khu vùc träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch, ë c¸c vïng s©u, vïng xa. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng du lÞch. 2.2) Gi¶i ph¸p tµi chÝnh 2.2.1) Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­ §Çu t­ du lÞch lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn, nh»m t¨ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, v× vËy cÇn t¹o ra chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c«ng t¸c ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, h­íng ®Çu t­ vµo nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ cña du lÞch ViÖt Nam vµ hç trî c¸c h­íng ph¸t triÓn ­u tiªn trong viÖc x©y dùng c¸c khu, tuyÕn ®iÓm du lÞch trong viÖc t«n t¹o c¶nh quan, m«i tr­êng, di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸… §ång thêi ®Çu t­ ®Ó n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së vËt chÊt t¹o sù thuËn lîi trong ®i l¹i vµ nghØ ng¬i cho du kh¸ch kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu xe tèt, thiÕu nh÷ng kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn… §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn tËp trung ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t­ du lÞch ®Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh trong ®Çu t­, tr¸nh ®Çu t­ dµn tr¶i, kh«ng hîp lý. Chó träng ­u tiªn xóc tiÕn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch tæng hîp cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕ, c¸c khu, ®iÓm du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸. §Çu t­ hîp lý, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn c¸c ®iÓm tham quan du lÞch, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ngµnh, n©ng cao chÊt l­îng vµ t¹o c¸c s¶n phÈm du lÞch míi, ®Çu t­ cho c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch, x©y dùng hÖ thèng c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ du lÞch, t¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu, c¸n bé gi¶ng d¹y, c¸n bé xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch… ¦u tiªn ®Çu t­ ®èi víi c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm lµ Hµ Néi vµ phô cËn, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, HuÕ, §µ N½ng, Nha Trang, §µ Lat, Vòng Tµu, C«n §¶o, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ phô cËn…víi mét sè dù ¸n cô thÓ cho 4 khu du lÞch tæng hîp vµ 16 khu du lÞch chuyªn ®Ò. Giai ®o¹n tr­íc m¾t, trong bèi c¶nh ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ch­a cã xu h­íng t¨ng, cÇn dùa vµo ®Çu t­ trong n­íc, t¨ng ®Çu t­ cho du lÞch tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh chøc n¨ng vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan trong viÖc ®Çu t­ b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch, c¶nh quan m«i tr­êng, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lÔ héi, ho¹t ®éng v¨n ho¸ d©n gian, c¸c lµng nghÒ phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. 2.2.2) Gi¶i ph¸p vÒ tÝn dông Du lÞch ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ, ®Ó kh¸c phôc vµ ph¸t triÓn ®ái hái cÇn mét sè vèn lín. Nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c ­u ®·i trong tÝn dông ®Ó c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch cã ®iÒu kiÖn vay vèn víi l·i suÊt thÊp. §ång thêi c¶i tiÕn c¸c thñ tôc vay tr¶ t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®Çu t­ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c víi sù tham gia cña tÝn dông th«ng qua dÞch vu thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· lµm gi¶m chi phÝ l­u th«ng vµ an toµn trong thanh to¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ träng ®iÓm, x©y dùng khu ®iÓm du lÞch, khu gi¶i trÝ… Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cÇn cã sù ­u ®·i trong l·i suÊt ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¬ së h¹ t©ng phôc vô du lÞch. §ång thêi c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông n©ng cao kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®Ó cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶, vµ tr¸nh t×nh tr¹ng cho vay cøng nh¾c chØ dùa vµo t¸i s¶n thÕ chÊp mµ kh«ng c¨n cø vµo tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. C¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông còng ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng tiÒm lùc ®Ó s½n sµng cho vay víi sè vèn lín cã tÝnh hiÖu qu¶ cao. 2.2.3) Gi¶i ph¸p vÒ thuÕ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng ­u tiªn thuÕ nhËp khÈu víi thuÕ suÊt b»ng thuÕ suÊt nhËp t­ liÖu s¶n xuÊt ®èi víi trang thiÕt bÞ kh¸ch s¹n, c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, vËt t­ phôc vô du lÞch mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së du lÞch theo nhu cÇu du kh¸ch, ­u tiªn, miÔn gi¶m, cho chËm nép thuÕ, gi¶m tiÒn thuª dÊt, l·i suÊt ­u tiªn vèn vay ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n ­u tiªn vµ t¹i c¸c vïng träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch, khu du lÞch quèc gia, cã chÕ ®é hîp lý vÒ thuÕ, vÒ gi¸ ®iÖn, n­íc trong kinh doanh kh¸ch s¹n, rµ so¸t ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ, c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ, c¸c h×nh thøc vÐ liªn quan ®Õn du lÞch, ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch mét gi¸ trong c¶ n­íc. Ho¹t ®éng du lÞch lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i chç, do ®ã cho phÐp kinh doanh du lÞch quèc tÕ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. 2.3) Gi¶i Ph¸p ®iÒu kiÖn Ph¸p lÖnh du lÞch ra ®êi n¨m 1999 ®· më ®­êng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia khai th¸c du lÞch. Sau 5 n¨m thùc hiÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn, c¬ së ®Ó khai th¸c tèt h¬n tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh vÒ du lÞch cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, cÇn cã mét v¨n b¶n vÒ luËt du lÞch thèng nhÊt quy ®Þnh tâ rµng nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tham gia trong ngµnh du lÞch cïng víi c¸c nghÞ ®Þnh vÒ khu, tuyÕn, ®iÓm du lÞch ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã thÓ b×nh ®¼ng tham gia kinh doanh du lÞch. Do ®ã viÖc söa ®æi vµ bæ xung luËt du lÞch ph¶i lu«n ®­îc tiÕn hµnh ®Ó t¹o ®­îc mÆt b»ng ph¸p lý ®Çy ®ñ gióp viÖc ph¸t triÓn cña du lÞch ®­îc thuËn lîi. TiÕp tôc ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt nhiÒu thêi gian g©y khã kh¨n cho du kh¸ch. §Æc biÖt cÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh ®èi víi ng­êi vµ hµnh lý cña kh¸ch du lÞch phï hîp kh¶ n¨ng qu¶n lý cña n­íc ta vµ th«ng lÖ quèc tÕ, c¶i tiÕn quy tr×nh, t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i t¹i c¸c cöa khÈu quèc tÕ trong viÖc kiÓm tra ng­êi vµ hµnh lý, söa ®æi, bæ xung quy ®Þnh vÒ ®å gi¶ cæ, ®å thñ c«ng mü nghÖ d©n gian; më thªm c¸c dÞch vô thuËn tiÖn cho kh¸ch du lÞch nh­: ®æi tiÒn, thu trùc tiÕp ngo¹i tÖ, quÇy th«ng tin du lÞch… Nghiªn cøu vµ xóc tiÕn miÔn thÞ thùc víi c¸c n­íc ASEAN vµ mét sè n­íc lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm kh¸c cã nhiÒu kh¸ch vµo ViÖt Nam du lÞch. Nghiªn cøu ¸p dông visa ®iÖn tö trong xu©t, nhËp c¶nh, ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. ViÖc söa ®æi vµ bæ sung chÝnh s¸ch lµ viÖc khã kh¨n song ®Ó ph¸t triÓn vµ héi nhËp chóng ta cÇn lµm ®Ó cã mét hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o viÖc gi÷ g×n æn ®inh an ninh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ mäi mÆt. KÕt luËn Nh­ vËy nh÷ng néi dung ®· nghiªn cøu ë trªn cho phÐp chóng ta kÕt luËn r»ng ®Þnh h­íng “ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän” cña n­íc ta lµ hoµn toµn ®óng. Bëi nh÷ng lîi Ých mµ du lÞch mang l¹i vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, m«i tr­êng…lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ ngµnh du lÞch ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua th× du lÞch ViÖt Nam vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt. Song víi nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, xu h­íng ph¸t triÓn cña du lÞch th× §¶ng vµ nhµ n­íc kh«ng ngõng ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ. Ph¸t triÓn du lÞch sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c vµ ng­îc l¹i. Nhê ®ã nÒn kinh tÕ n­íc ta míi cã thÓ ph¸t triÓn nhanh chãng, ®ñ søc héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi ®­a ®Êt n­íc trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vao n¨m 2020 vµ trë thµnh mét n­íc cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn hµng ®Çu khu vùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển ngành du lịch VN.doc