Đề tài Thực tập tại công ty CP dầu thực vật Tân Bình

MỤC lục CHƯƠNG 1. tổng quan nhà máy 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 1 1.2. Địa chỉ – mặt bằng nhà máy 2 1.3. Sơ đồ tổ chức – bố trí nhân sự 2 1.3.1. Sơ đồ tổ chức 3 1.3.2. Bố trí nhân sự 4 CHƯƠNG 2. nguyên liệu sản xuất 5 2.1. Cọ dầu 5 2.2. Mè 7 2.3. Đậu nành 8 2.4. Đậu phộng 10 2.5. Các chỉ tiêu của nguyên liệu 13 CHƯƠNG 3. quy trình sản xuất dầu mè thô và dầu mè rang 15 3.1. Quy trình sản xuất dầu mè thô 15 3.1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ 15 3.1.2. Giải thích quy trình công nghệ 15 3.2. Quy trình sản xuất dầu mè rang 20 3.2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ 20 3.2.2. Giải thích quy trình công nghệ 21 3.3. Một số thiết bị 23 3.3.1. Hướng dẫn vận hành máy sàng lắc 23 3.3.2. Hướng dẫn vận hành máy nghiền cán 24 3.3.3. Hướng dẫn vận hành máy ép ETP I, II, III, V (ép mè thô) 25 3.3.4. Hướng dẫn vận hành lò rang 28 3.3.5. Hướng dẫn vận hành máy ép EP (ép mè rang lần 1) 29 3.3.6. Hướng dẫn vận hành máy ép ETP IV (ép mè rang lần 2) 31 3.3.7. Hướng dẫn vận hành máy lọc khung bản 33 CHƯƠNG 4. TINH luyện dầu và đóng bao bì 35 4.1. Tinh luyện hóa học 35 4.1.1. Trung hòa 35 4.1.2. Tẩy màu 43 4.1.3. Khử mùi 48 4.2. Tinh luyện vật lý 54 4.2.1. Chuẩn bị 55 4.2.2. Hoạt động 55 4.2.3. Tắt máy 55 4.3. Quy định lọc nguội tại ngành tinh chế 55 4.3.1. Cách xếp túi lọc tại khâu tẩy màu và khử mùi 55 4.3.2. Quy định tại khâu lọc nguội thành phẩm sau tinh luyện 56 4.3.3. Xếp túi lọc bơm dầu vào bồn thành phẩm và bơm qua ngành BBTP 56 4.4. Chuyển đổi dầu trong sản xuất 57 4.4.1. Chuyển từ dầu palm olein qua dầu nành 57 4.4.2. Chuyển từ dầu nành qua dầu palm olein 57 4.4.3. Sản xuất dầu mè xuất khẩu – dầu mè nội địa – dầu mè bán tinh luyện. 57 4.4.4. Chuyển từ palm olein qua palm oil 58 4.4.5. Chuyển từ palm oil qua palm olein 58 4.5. Quy định lọc dầu tại ngành bao bì – thành phẩm 59 4.5.1. Hướng dẫn xếp túi lọc bơm dầu vào bồn inox (chiết dầu chai) 59 4.5.2. Hướng dẫn xếp túi lọc bơm dầu đóng xá 59 4.6. Đóng bao bì 59 4.6.1. Sơ đồ đóng dầu chai 59 4.6.2. Sơ đồ đóng gói dầu can, phuy 60 4.7. Vệ sinh bồn – đường ống trong quá trình đóng dầu chai 61 4.7.1. Từ dầu cooking thường chuyển sang đóng dầu cooking cao cấp 61 4.7.2. Từ dầu cooking (cao cấp, thường) chuyển qua đóng dầu nành / mè 62 4.7.3. Từ dầu cooking cao cấp chuyển qua đóng dầu cooking thường 62 4.7.4. Từ dầu nành chuyển qua dầu cooking (cao cấp, thường) 62 4.7.5. Từ dầu mè chuyển sang dầu nành, cooking (cao cấp, thường) 62 4.8. Vệ sinh bồn – đường ống trong quá trình đóng dầu xá 62 4.8.1. Đối với dầu xá 63 4.8.2. Đối với dầu mè xuất khẩu 63 4.8.3. Đối với dầu mè rang xuất khẩu 64 4.9. Chuẩn bị can phuy trước khi đóng dầu 64 4.9.1. Quy trình rửa can phuy 64 4.9.2. Quy trình tráng can phuy 65 4.10. Xử lý sản phẩm không phù hợp trên dây chuyền 67 4.10.1. Trung hòa 67 4.10.2. Tẩy màu 67 4.10.3. Khử mùi 67 4.10.4. Lọc nguội 67 4.10.5. Tại ngành Bao bì thành phẩm 67 CHƯƠNG 5. sản xuất shortening 70 5.1. Yêu cầu và tính chất 70 5.2. Quy trình sản xuất shortening 70 5.2.1. Sơ đồ quy trình sản xuất shortening 70 5.2.2. Giải thích quy trình (B) 70 5.2.3. Hướng dẫn thao tác khâu sản xuất shortening (quy trình B) 71 5.2.4. Hướng dẫn vận hành máy nhồi nhuyễn 73 CHƯƠNG 6. lấy mẫu và kiểm tra chất lượng 75 6.1. Lấy mẫu 75 6.1.1. Lấy mẫu bán thành phẩm 75 6.1.2. Lấy mẫu thành phẩm 77 6.2. Kiểm tra chất lượng 78 6.2.1. Ngành sơ chế 78 6.2.2. Ngành tinh chế 79 6.2.3. Ngành bao bì thành phẩm 80 CHƯƠNG 7. sản phẩm 82 7.1. Sản phẩm 82 7.1.1. Sản phẩm dầu chai 82 7.1.2. Các dạng sản phẩm khác 85 7.2. Công thức phối chế một số loại dầu 89 7.2.1. Dầu cooking 89 7.2.2. Dầu hương mè 90 Phụ lục 91 PHỤ LỤC 1. Tiêu chuẩn của một số hóa chất 91 PHỤ LỤC 2. Hướng dẫn sử dụng chất bảo quản dầu 94 PHỤ LỤC 3. Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu 95 Tài liệu tham khảo 106

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty CP dầu thực vật Tân Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.2. Kieåm tra chaát löôïng PAGEREF _Toc186970452 \h 78 HYPERLINK \l "_Toc186970453" 6.2.1. Ngaønh sô cheá PAGEREF _Toc186970453 \h 78 HYPERLINK \l "_Toc186970454" 6.2.2. Ngaønh tinh cheá PAGEREF _Toc186970454 \h 79 HYPERLINK \l "_Toc186970455" 6.2.3. Ngaønh bao bì thaønh phaåm PAGEREF _Toc186970455 \h 80 HYPERLINK \l "_Toc186970456" CHÖÔNG 7. saûn phaåm PAGEREF _Toc186970456 \h 82 HYPERLINK \l "_Toc186970457" 7.1. Saûn phaåm PAGEREF _Toc186970457 \h 82 HYPERLINK \l "_Toc186970458" 7.1.1. Saûn phaåm daàu chai PAGEREF _Toc186970458 \h 82 HYPERLINK \l "_Toc186970459" 7.1.2. Caùc daïng saûn phaåm khaùc PAGEREF _Toc186970459 \h 85 HYPERLINK \l "_Toc186970460" 7.2. Coâng thöùc phoái cheá moät soá loaïi daàu PAGEREF _Toc186970460 \h 89 HYPERLINK \l "_Toc186970461" 7.2.1. Daàu cooking PAGEREF _Toc186970461 \h 89 HYPERLINK \l "_Toc186970462" 7.2.2. Daàu höông meø PAGEREF _Toc186970462 \h 90 HYPERLINK \l "_Toc186970463" Phuï luïc PAGEREF _Toc186970463 \h 91 HYPERLINK \l "_Toc186970464" PHUÏ LUÏC 1. Tieâu chuaån cuûa moät soá hoùa chaát PAGEREF _Toc186970464 \h 91 HYPERLINK \l "_Toc186970465" PHUÏ LUÏC 2. Höôùng daãn söû duïng chaát baûo quaûn daàu PAGEREF _Toc186970465 \h 94 HYPERLINK \l "_Toc186970466" PHUÏ LUÏC 3. Phöông phaùp phaân tích moät soá chæ tieâu PAGEREF _Toc186970466 \h 95 HYPERLINK \l "_Toc186970467" Taøi lieäu tham khaûo PAGEREF _Toc186970467 \h 106 caùc töø vieát taét Töø vieát taétTeân ñaày ñuûAVChæ soá acidBBTPBao bì thaønh phaåmBGNBoä gia nhieätBTDNBoä trao ñoåi nhieätCNSXCoâng nhaân saûn xuaátFFAAcid beùo töï doIVChæ soá iodP.OPalm oleinP.SPalm stearinePoVChæ soá peroxideRÑoû SVChæ soá xaø phoøng hoùaYVaøng danh muïc hình TOC \h \z \c "Hình" HYPERLINK \l "_Toc186970468" Hình 11: Coâng ty coå phaàn Daàu Thöïc Vaät Taân Bình PAGEREF _Toc186970468 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc186970469" Hình 12: Sô ñoà maët baèng coâng ty PAGEREF _Toc186970469 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc186970470" Hình 13: Sô ñoà toå chöùc PAGEREF _Toc186970470 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc186970471" Hình 21: Haït meø nguyeân lieäu PAGEREF _Toc186970471 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc186970472" Hình 31: Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát daàu meø thoâ PAGEREF _Toc186970472 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc186970473" Hình 32: Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát daàu meø rang PAGEREF _Toc186970473 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc186970474" Hình 33: Maùy eùp EP (eùp meø rang laàn 1) PAGEREF _Toc186970474 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc186970475" Hình 34: Noài chöng saáy treân maùy eùp ETP IV PAGEREF _Toc186970475 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc186970476" Hình 35: Maùy loïc khung baûn PAGEREF _Toc186970476 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc186970477" Hình 41: Sô ñoà quaù trình saûn xuaát daàu theo phöông phaùp tinh luyeän hoùa hoïc PAGEREF _Toc186970477 \h 35 HYPERLINK \l "_Toc186970478" Hình 42: Sô ñoà quy trình trung hoøa PAGEREF _Toc186970478 \h 36 HYPERLINK \l "_Toc186970479" Hình 43: Maùy ly taâm taùch baõ 4291 PAGEREF _Toc186970479 \h 41 HYPERLINK \l "_Toc186970480" Hình 44: Sô ñoà quy trình taåy maøu PAGEREF _Toc186970480 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc186970481" Hình 45: Sô ñoà quy trình khöû muøi PAGEREF _Toc186970481 \h 48 HYPERLINK \l "_Toc186970482" Hình 46: Sô ñoà quaù trình saûn xuaát daàu theo phöông phaùp tinh luyeän vaät lyù PAGEREF _Toc186970482 \h 55 HYPERLINK \l "_Toc186970483" Hình 47: Sô ñoà ñoùng daàu chai PAGEREF _Toc186970483 \h 60 HYPERLINK \l "_Toc186970484" Hình 48: Sô ñoà ñoùng daàu can, phuy PAGEREF _Toc186970484 \h 61 HYPERLINK \l "_Toc186970485" Hình 51: Sô ñoà 2 quy trình saûn xuaát shortening PAGEREF _Toc186970485 \h 70 HYPERLINK \l "_Toc186970486" Hình 71: Saûn phaåm daàu cooking oil PAGEREF _Toc186970486 \h 82 HYPERLINK \l "_Toc186970487" Hình 72: Saûn phaåm daàu Vò Gia PAGEREF _Toc186970487 \h 83 HYPERLINK \l "_Toc186970488" Hình 73: Saûn phaåm daàu Haûo Vò PAGEREF _Toc186970488 \h 83 HYPERLINK \l "_Toc186970489" Hình 74: Saûn phaåm daàu naønh PAGEREF _Toc186970489 \h 84 HYPERLINK \l "_Toc186970490" Hình 75: Saûn phaåm daàu höông meø PAGEREF _Toc186970490 \h 84 HYPERLINK \l "_Toc186970491" Hình 76: Saûn phaåm daàu meø TL PAGEREF _Toc186970491 \h 85 HYPERLINK \l "_Toc186970492" Hình 77: Saûn phaåm daàu meø rang PAGEREF _Toc186970492 \h 85 HYPERLINK \l "_Toc186970493" Hình 78: Saûn phaåm shortening PAGEREF _Toc186970493 \h 86 danh muïc baûng TOC \h \z \c "Baûng" HYPERLINK \l "_Toc186970494" Baûng 11: Cô caáu toå chöùc nhaân söï PAGEREF _Toc186970494 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc186970495" Baûng 21: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu coïï [2] PAGEREF _Toc186970495 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc186970496" Baûng 22: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu P.O vaø P.S [2] PAGEREF _Toc186970496 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc186970497" Baûng 23: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu naønh [2] PAGEREF _Toc186970497 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc186970498" Baûng 24: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu phoäng [2] PAGEREF _Toc186970498 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc186970499" Baûng 25: Caùc chæ tieâu cuûa haït meø nguyeân lieäu PAGEREF _Toc186970499 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc186970500" Baûng 26: Caùc chæ tieâu cuûa daàu naønh thoâ PAGEREF _Toc186970500 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc186970501" Baûng 31: Caùc chæ tieâu chaát löôïng trong saûn xuaát daàu meø thoâ PAGEREF _Toc186970501 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc186970502" Baûng 32: Moät soá keát quaû phaân tích trong quaù trình saûn xuaát daàu meø thoâ PAGEREF _Toc186970502 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc186970503" Baûng 33: Caùc chæ tieâu chaát löôïng trong saûn xuaát daàu meø rang PAGEREF _Toc186970503 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc186970504" Baûng 34: Moät soá keát quaû phaân tích trong quaù trình saûn xuaát daàu meø rang PAGEREF _Toc186970504 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc186970505" Baûng 35: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp meø thoâ PAGEREF _Toc186970505 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc186970506" Baûng 36: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp EPø PAGEREF _Toc186970506 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc186970507" Baûng 37: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp ETP IV PAGEREF _Toc186970507 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc186970508" Baûng 41: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu trong khaâu trung hoøa PAGEREF _Toc186970508 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc186970509" Baûng 42: FFA (%) cuûa moät soá loaïi daàu thoâ khoâng caàn trung hoøa PAGEREF _Toc186970509 \h 41 HYPERLINK \l "_Toc186970510" Baûng 43: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu trong khaâu taåy maøu PAGEREF _Toc186970510 \h 45 HYPERLINK \l "_Toc186970511" Baûng 44: Höôùng daãn söû duïng chaát choáng oxi hoùa PAGEREF _Toc186970511 \h 51 HYPERLINK \l "_Toc186970512" Baûng 45: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu sau khöû muøi PAGEREF _Toc186970512 \h 51 HYPERLINK \l "_Toc186970513" Baûng 61: Höôùng daãn laáy maãu ngaønh sô cheá PAGEREF _Toc186970513 \h 75 HYPERLINK \l "_Toc186970514" Baûng 62: Höôùng daãn laáy maãu ngaønh tinh cheá PAGEREF _Toc186970514 \h 76 HYPERLINK \l "_Toc186970515" Baûng 63: Höôùng daãn laáy maãu trong quy trình saûn xuaát PAGEREF _Toc186970515 \h 77 HYPERLINK \l "_Toc186970516" Baûng 71: Tieâu chuaån chaát löôïng cuûa moät soá saûn phaåm daàu loûng PAGEREF _Toc186970516 \h 86 HYPERLINK \l "_Toc186970517" Baûng 72: Tieâu chuaån chaát löôïng saûn phaåm shortening PAGEREF _Toc186970517 \h 87 HYPERLINK \l "_Toc186970518" Baûng 73: Tieâu chuaån chaát löôïng cuûa moät soá saûn phaåm PAGEREF _Toc186970518 \h 88 HYPERLINK \l "_Toc186970519" Baûng 74: Coâng thöùc phoái cheá daàu cooking thöôøng PAGEREF _Toc186970519 \h 89 HYPERLINK \l "_Toc186970520" Baûng 75: Coâng thöùc phoái cheá daàu cooking cao caáp PAGEREF _Toc186970520 \h 89 HYPERLINK \l "_Toc186970521" Baûng 76: Coâng thöùc phoái cheá daàu höông meø PAGEREF _Toc186970521 \h 90 CHÖÔNG 1 – TOÅNG QUAN NHAØ MAÙY Trang PAGE 4 toång quan nhaø maùy Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Nhaø maùy daàu Taân Bình ñöôïc xaây döïng vaøo thaùng 07/1971, hoaøn thaønh vaøo thaùng 03/1973, laáy teân laø NAKYDAKO. Hình STYLEREF 1 \s 1 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 1: Coâng ty coå phaàn Daàu Thöïc Vaät Taân Bình Maùy moùc vaø thieát bò nhaø maùy chuû yeáu laø do Taây Ñöùc vaø Nhaät Baûn cung caáp. Nhaø maùy chính thöùc hoaït ñoäng vaøo thaùng 6/1973 vôùi nhieäm vuï chuû yeáu laø saûn xuaát daàu thöïc vaät, shortening vaø margarine. Ñeán ngaøy 30 – 4 – 1975, nhaø maùy ñöôïc Nhaø nöôùc tieáp quaûn vaø ñoåi teân thaønh Nhaø maùy Daàu Taân Bình thuoäc Coâng ty Daàu Thöïc Vaät Mieàn Nam. Töø 1980 ÷ 1984, nhaø maùy thuoäc xí nghieäp Lieân Hieäp Daàu Thöïc Vaät Mieàn Nam. Vaøo naêm 1981, do vieäc môû roäng giao thöông vôùi nöôùc ngoaøi, nhaø maùy ñöôïc söï phaân coâng cuûa Lieân Hieäp Daàu taäp trung saûn xuaát, xuaát khaåu cho Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu. Nhaø maùy cuõng ñoåi teân laïi thaønh NAKYDACO ñeå thuaän tieän trong vieäc kinh doanh. Töø naêm 1992 ñeán 2004, nhaø maùy thuoäc Coâng ty Daàu Thöïc Vaät – Höông Lieäu – Myõ Phaåm Vieät Nam (Vocarimex) thuoäc Boä Coâng Nghieäp. Töø thaùng 1 – 2005, nhaø maùy chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå phaàn Daàu Thöïc Vaät Taân Bình, teân tieáng Anh laø TANBINH VETGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY. Ñòa chæ – maët baèng nhaø maùy Ñòa chæ: 889 Tröôøng Chinh, P. Taây Thaïnh, Q. Taân Phuù, Tp. Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi: 8513010 – 8153113 – Fax: 8153226. Email: HYPERLINK "mailto:nakydaco@hcm.vnn.vn" nakydaco@hcm.vnn.vn Web: HYPERLINK "" www.nakydaco.com.vn Hình STYLEREF 1 \s 1 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 2: Sô ñoà maët baèng coâng ty Sô ñoà toå chöùc – boá trí nhaân söï Sô ñoà toå chöùc Giaùm Ñoác Taøi Chính Toång Giaùm Ñoác Keá Toaùn Tröôûng Phoù Toång Giaùm Ñoác Tröôûng Ngaønh Cô Nhieät Ñieän Toå Tröôûng Daàu Xaù Giaùm Ñoác Saûn Xuaát Giaùm Ñoác Baùn Haøng Giaùm Ñoác Chaát Löôïng Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät Giaùm Ñoác Nhaân Söï Toå Tröôûng Daàu Chai Tröôûng Ngaønh BBTP Tröôûng Ngaønh Tinh Cheá Tröôûng Ngaønh Sô Cheá Toå Tröôûng Toå Ñieän Toå Tröôûng Loø Hôi Toå Tröôûng Baûo Trì Hình STYLEREF 1 \s 1 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 3: Sô ñoà toå chöùc Boá trí nhaân söï Baûng STYLEREF 1 \s 1 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 1: Cô caáu toå chöùc nhaân söï STTÑôn vòSoá lao ñoängGhi chuù1Ban Toång giaùm ñoác22Boä phaän nhaân söï103Boä phaän taøi chính keá toaùn64Boä phaän baùn haøng120Tieáp thò & baùn haøng5Boä phaän kyõ thuaät76Boä phaän saûn xuaát107Boä phaän chaát löôïng158Ñoäi baûo veä209Toå kho710Toå y teá311Toå VSCN812Toå taøi xeá613Toå boác xeáp3014Ngaønh cô-ñieän-nhieät17Toå baûo trì, loø hôi, ñieän15Ngaønh sô cheá3016Ngaønh tinh cheá27Tinh luyeän vaø phoái cheá17Ngaønh bao bì thaønh phaåm130Toång coäng448 CHÖÔNG 2 – NGUYEÂN LIEÄU SAÛN XUAÁT nguyeân lieäu saûn xuaát Ñoái vôùi caùc loaïi haït coù daàu, coâng ty chæ thu mua haït meø nguyeân lieäu (trong nöôùc), haït meø nguyeân lieäu naøy seõ ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát daàu meø tinh luyeän hoaëc daàu meø rang. Caùc loaïi daàu thoâ (nhö daàu naønh, daàu palm olein, daàu palm stearine…) ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi veà ñeå tinh cheá laïi. Coï daàu Coï daàu phaùt trieån toát ôû vuøng noùng aåm, giaøu aùnh saùng, nhieät ñoä trung bình treân 22, löôïng möa töø 1500÷3000 mm vaø phaân boá ñeàu trong naêm. Malaysia laø nöôùc daãn ñaàu vaø chieám 70% toång soá daàu coï xuaát khaåu treân theá giôùi. Quaû coï naëng töø 5.5÷10.2 g. Quaû naøy taäp trung treân nhöõng cuoáng hoa coù töø 1300 ÷ 2300 quaû. Quaû coï daàu ñöôïc bao boïc bôûi lôùp voû sôïi, döôùi lôùp naøy laø phaàn thòt coù daàu, beân trong laø haït coï (nhaân) cuõng chöùa daàu. Daàu ñöôïc eùp ra töø quaû coï vaø nhaân coï coù thaønh phaàn hoaù hoïc khaùc nhau (trong baøi naøy khoâng noùi ñeán daàu nhaân coï do noù khoâng ñöôïc söû duïng trong nhaø maùy). Daàu quaû maøu töø vaøng ñeán ñoû do coù nhieàu -carotene, phaân laøm 2 lôùp : lôùp loûng ôû treân (palm olein) coøn lôùp ñaëc ôû döôùi (palm stearine). Daàu nhaân maøu traéng vaø ñaëc ôû nhieät ñoä 25. Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu coï: Baûng STYLEREF 1 \s 2 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 1: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu coïï [ REF _Ref182903178 \h 2] TÍNH CHAÁTCaùc chæ soáGiaù trò thöôøng gaëpKhoaûng thöôøng gaëpIV5346 ÷ 56 SV196190 ÷ 202 Tæ khoái, 50__0.888 ÷ 0.889Chæ soá khuùc xaï, 50__1.455 ÷ 1.456Nhieät ñoä noùng chaûy ()37.535.5 ÷ 45.0THAØNH PHAÀN HOÙA HOÏCHaøm löôïng chaát beùo trong coï (%)45 ÷ 50Haøm löôïng carotene (mg/kg)500 ÷ 700 Haøm löôïng phosphatide (%)0.0750.025Haøm löôïng sterol (ppm)2250250Haøm löôïng cholesterol (ppm)163Haøm löôïng phytosterol (mg/100g) 419Haøm löôïng tocotrienol (ppm)560140Haøm löôïng tocopherol (ppm): 24060Loaïi tocopherolGiaù trò thöôøng gaëpKhoaûng thöôøng gaëp- Tocopherol172129 ÷ 215- Tocopherol3022 ÷ 37- Tocopherol2619 ÷ 32- Tocopherol13 10 ÷ 16Thaønh phaàn acid beùo (%)Loaïi acid beùoGiaù trò thöôøng gaëpKhoaûng thöôøng gaëpLauric (C12:0)0.20.1 ÷ 1.0 Myristic (C14:0)1.10.9 ÷ 1.5 Palmitic (C16:0)4441.8 ÷ 46.8Palmitoleic (C16:1)0.120.1 ÷ 0.3Stearic (C18:0)4.54.5 ÷ 5.1Oleic (C18:1)39.237.3 ÷ 40.8Linoleic (C18:2)10.19.1 ÷ 11 Linolenic (C18:3)0.4 0.4 ÷ 0.6Arachidic (C20:0)0.40.2 ÷ 0.7Thaønh phaàn triglyceride (%)Loaïi triglycerideThaønh phaànTrisaturated (GS3) 10.24.0 ÷ 10.5Disaturated (GS2U) 48.041.0 ÷ 59.0 Monosaturated (GSU2) 34.632.0 ÷ 54.0Triunsaturated (GU3)6.83.0 ÷ 12.0 Baûng STYLEREF 1 \s 2 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 2: Moät soá thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa daàu P.O vaø P.S [ REF _Ref182903178 \h 2] TÍNH CHAÁTCaùc chæ soáDaàu palm oleinDaàu palm stearineIV51.0 ÷ 61.022.0 ÷ 49.0 SV194 ÷ 202 193 ÷ 206 Nhieät ñoä noùng chaûy ()19.0 ÷ 24.044.0 ÷ 56.0THAØNH PHAÀN HOÙA HOÏCThaønh phaàn acid beùo (%)Loaïi acid beùoDaàu palm oleinDaàu palm stearineMyristic (C14:0)1.0 ÷ 1.5 1.0 ÷ 2.0 Palmitic (C16:0)38.0 ÷ 42.047.0 ÷ 74.0 Stearic (C18:0)4.0 ÷ 5.0 4.0 ÷ 6.0Oleic (C18:1)40.0 ÷ 44.016.0 ÷ 37.0Linoleic (C18:2)10.0 ÷ 13.0 3.0 ÷ 10.0Meø Meø ñöôïc troàng phoå bieán ôû nöôùc ta vaø moät soá nöôùc khaùc treân theá giôùi nhaát laø AÁn Ñoä. Haït meø chöùa khoaûng 42 ÷ 55% daàu. Coù nhieàu loaïi meø: meø ñen, meø vaøng, meø moät voû vaø meø hai voû. Daàu eùp ra töø haït coù maøu vaøng nhaït ñeán vaøng (ñoái vôùi meø vaøng), coù muøi thôm ñaëc tröng cuûa meø. Hieän nay trong nhaø maùy chæ saûn xuaát loaïi daàu eùp töø haït meø vaøng. Hình STYLEREF 1 \s 2 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 1: Haït meø nguyeân lieäu Caùc chæ soá cuûa daàu: SV 187 ÷ 194 IV 103 ÷ 116 Tæ troïng ôû 20 0.917 ÷ 0.922 Thaønh phaàn phytosterols (mg/100g): 221. [ REF _Ref182903178 \h 2] Thaønh phaàn acid beùo (%): [ REF _Ref182903367 \h 3] Acid palmitic 8 ÷ 10 Acid stearic 5 ÷ 6 Acid oleic 36 ÷ 42 Acid linoleic 41 ÷ 48 Acid linolenic 9% vaø aåm loøng eùp >3% trong ba ca lieân tieáp: ngöng maùy eùp ñeå kieåm tra. Veä sinh baûo döôõnng: Veä sinh loøng eùp, noài chöng saáy, khu vöïc xung quanh. Neáu vít eùp moøn, ñaép vít eùp. Kieåm tra ñònh kyø daây curoa cuûa maùy. Neáu khoâng hoaït ñoäng toát thì phaûi thay. Ñònh kyø thay daàu boâi trôn trong hoäp ñoåi toác cuûa maùy. Ñònh kyø kieåm tra oå tröôït, tra daàu boâi trôn, hoaëc thay theá neáu caàn Baûng STYLEREF 1 \s 3 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 5: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp meø thoâ Thoâng soá kyõ thuaätÑôn vò tínhETP I, III (4 taàng)ETP II, V (5 taàng)Naêng suaát eùp ñoái vôùi nguyeân lieäuTaán/ngaøy10÷1510÷15Haøm löôïng daàu/nguyeân lieäu%42÷4742÷47AÅm nguyeân lieäu, toái ña%8.58.5Nhieät ñoä chöng saáy treân taàng cuoái tröôùc khi vaøo maùy eùp95÷11595÷115Möùc nguyeân lieäu ôû taàng chöng saáy-2/32/3Ñoä aåm nguyeân lieäu vaøo loøng eùp%2÷32÷3Haøm löôïng daàu/baõ eùp%99Ampe chöng saáyA10÷1610÷30Ampe naïp lieäuA2÷72÷7Ampe eùpA20÷5020÷50AÙp löïc hôiKg/cm24÷82÷6 Höôùng daãn vaän haønh loø rang Kieåm tra Kieåm tra ñai truyeàn, puly. Kieåm tra ñoàng hoà nhieät ñoä. Kieåm tra quaït huùt. Kieåm tra daàu ñoát DO, beùc phun, ñöôøng oáng daàu, van daàu Kieåm tra vít taûi, gaøu taûi. Hoaït ñoäng Chuaån bò nguyeân lieäu Môû coâng taéc loø rang quay Ñoát loø. Môû quaït huùt ôû ñuoâi loø. Chaïy khoaûng 20÷25 phuùt, naïp nguyeân lieäu vaøo loø töø töø (theo doõi nguyeân lieäu ôû ñaàu ra maø naïp tieáp nguyeân lieäu vaøo thích hôïp). Khi nhieät ñoä loø rang ñaït nhieät ñoä caàn thieát (phuï thuoäc vaøo maøu daàu quy ñònh), nguyeân lieäu ñaàu ra ñaït thì môû naép thaùo lieäu. Ngöng hoaït ñoäng Taét quaït huùt voû chaùy. Ngöng ñoát loø, vaãn ñeå loø rang quay, tieáp tuïc naïp lieäu cho ñeán khi nguyeân lieäu ra ôû cöûa thoaùt lieäu laø nguyeân lieäu soáng ôû ñaàu vaøo. Tieáp tuïc ñeå loø rang quay töø 12÷24h roài döøng haún. Ngöøng hoaït ñoäng khi coù söï coá: Khi coù tieáng keâu laï do hoûng oå tröôït, ngöøng hoaït ñoäng, baùo cho ngöôøi phuï traùch. Neáu ngheït beùc daàu, ñöôøng oáng daàu thì veä sinh ñaàu beùc, ñöôøng oáng. Neáu nguyeân lieäu ra chaùy kheùt thì naïp theâm nguyeân lieäu. Khi nhieät ñoä loø rang ñaït maø nguyeân lieäu ra soáng thì naïp theâm nhieân lieäu vaøo loø hoaëc ngöng naïp lieäu tieáp, uû trong loø (vôùi thôøi gian tuyø theo löôïng nguyeân lieäu naïp vaøo). Veä sinh baûo döôõng Thöôøng xuyeân tra daàu môõ vaøo caùc boä phaän cuûa maùy nhö oå tröôït,… Thöôøng xuyeân kieåm tra daây ñai, baùnh raêng. Neáu phaùt hieän bò hoûng thì thay theá. Veä sinh caûm bieán nhieät, nam chaâm ôû vít taûi ñònh löôïng. Veä sinh beùc loø. Veä sinh xung quanh khu vöïc maùy. Höôùng daãn vaän haønh maùy eùp EP (eùp meø rang laàn 1) Hình STYLEREF 1 \s 3 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 3: Maùy eùp EP (eùp meø rang laàn 1) Kieåm tra Kieåm tra caùc khôùp noái xem an toaøn chöa. Kieåm tra nöôùc laøm nguoäi, aùp löïc hôi. Kieåm soaùt toaøn boä daây chuyeàn vaø ñoùng caàu dao ñieän chính. Kieåm tra möùc daàu boâi trôn, neáu thieáu chaâm theâm. Quan saùt kyõ beân ngoaøi noài chöng saáy, maùy eùp, laáy ñi taát caû nhöõng vaät laï beân ngoaøi. Hoaït ñoäng Môû van hôi chính, 3 van hôi giaùn tieáp ñeå laøm noùng noài chöng saáy (khoaù van hôi tröïc tieáp) vaø môû van hôi gia nhieät sô boä coát eùp khoaûng 15 phuùt. Khi nhieät ñoä noài chöng saáy ñaït 600C thì cho noài chöng saáy hoaït ñoäng. Saáy ñeán nhieät ñoä quy ñònh 95÷1150C ôû taàng cuoái. Môû cho nguyeân lieäu xuoáng loøng eùp töø töø. Kieåm tra troïng taûi maùy eùp thöôøng xuyeân qua ampe keá khi nguyeân lieäu vaøo loøng eùp. Khi baõ ra ñeàu thöôøng xuyeân, kieåm tra ampe ñaït quy ñònh 10÷25 ampe. Sau khi maùy chaïy oån ñònh, coâng nhaân thao taùc phaûi thöôøng xuyeân caøo phoâi ñeå daàu chaûy ra khoâng bò caûn trôû. Luoân kieåm soaùt caùc thoâng soá kyõ thuaät ñaõ quy ñònh. Chuù yù khi thaáy baõ chaùy thì môû nöôùc laøm nguoäi loøng eùp. Ngöng maùy Ñoùng cöûa naïp lieäu vaøo loøng eùp. Khoaù van hôi chính. Cho nguyeân lieäu soáng vaøo loøng eùp cho ñeán khi nguyeân lieäu cuoái ra ôû loøng eùp laø nguyeân lieäu soáng. Taét maùy, veä sinh xung quanh. Taét nöôùc laøm nguoäi loøng eùp. Ngöøng maùy khi gaëp söï coá Maùy ñang chaïy bò cuùp ñieän: neáu quaù 15phuùt, baõ khoâ ñoùng cöùng. Khoaù van hôi chính, ñoùng cöûa naïp lieäu. Môû naép ñaäy ñaàu loøng eùp ra, ñoåi caàu dao ñieän cho maùy chaïy ngöôïc, cho nguyeân lieäu ra heát (tröôøng hôïp coù ñieän). Thaùo cuøm eùp, thaùo nguyeân lieäu ra (tröôøng hôïp khoâng coù ñieän). Coù tieáng keâu laï trong noài chöng saáy hoaëc loøng eùp: taét maùy vaø tìm vaät laï trong noài chöng saáy, loøng eùp. Daây curoa chính loûng hoaëc tuoät: taét maùy, caêng maéc laïi. Tuoät caùnh khuaáy: ngöøng maùy, xieát laïi bulong caùnh khuaáy. Daây curoa loûng hoaëc tuoät: taét maùy, caêng maéc laïi. Khi baõ khoâ: môû nheï van hôi tröïc tieáp, giaûm nguyeân lieäu vaøo loøng eùp, taét quaït huùt aåm. Neáu nguyeân lieäu aåm, môû quaït huùt aåm. Veä sinh baûo döôõng: Veä sinh loøng eùp, noài chöng saáy, khu vöïc xung quanh maùy. Boâi trôn caùc boä phaän chuyeån ñoäng cuûa maùy nhö oå tröôït cuûa truïc caùnh khuaáy… Kieåm tra ñònh kyø daây curoa. Neáu khoâng hoaït ñoäng toát thì phaûi thay. Ñònh kyø thay daàu boâi trôn trong hoäp ñoåi toác cuûa maùy. Ñònh kyø kieåm tra oå tröôït, tra daàu boâi trôn, hoaëc thay theá neáu caàn. Thoâng soá kyõ thuaät Baûng STYLEREF 1 \s 3 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 6: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp EPø Thoâng soá kyõ thuaätÑôn vò tínhMeø rangNaêng suaát eùp ñoái vôùi nguyeân lieäuTaán/ngaøy6÷7.5Haøm löôïng daàu/nguyeân lieäu%42÷47AÅm nguyeân lieäu, toái ña%8.5Nhieät ñoä chöng saáy treân taàng cuoái khi eùp95÷115Möùc nguyeân lieäu ôû taàng chöng saáy-2/3Ñoä aåm nguyeân lieäu vaøo loøng eùp, toái ña%3 Haøm löôïng daàu/baõ eùp%9Ampe eùp (28 toái ña)A10÷25AÙp löïc hôiKg/cm20.4÷3Höôùng daãn vaän haønh maùy eùp ETP IV (eùp meø rang laàn 2) Hình STYLEREF 1 \s 3 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 4: Noài chöng saáy treân maùy eùp ETP IV Caùch vaän haønh töông töï nhö vaän haønh maùy eùp ETP I, II, III, V. Thoâng soá kyõ thuaät Baûng STYLEREF 1 \s 3 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 7: Thoâng soá kyõ thuaät cuûa caùc maùy eùp ETP IV Thoâng soá kyõ thuaätÑôn vò tínhMeø rangNaêng suaát eùp ñoái vôùi nguyeân lieäuTaán/ngaøy10÷15Haøm löôïng daàu/nguyeân lieäu%42÷47AÅm nguyeân lieäu, toái ña%8.5Nhieät ñoä chöng saáy treân taàng cuoái tröôùc khi vaøo maùy eùp85÷100Möùc nguyeân lieäu ôû taàng chöng saáy-2/3Haøm löôïng daàu/baõ eùp%9Ampe chöng saáyA10÷25Ampe naïp lieäuA2÷7Ampe eùp, toái ñaA50AÙp löïc hôiKg/cm20.6÷3 Höôùng daãn vaän haønh maùy loïc khung baûn Maùy loïc söû duïng laø daïng loïc khung baûn, taïp chaát seõ baùm treân vaûi loïc hình thaønh lôùp baõ loïc, lôùp baõ naøy daàn trôû thaønh maøng loïc vaø laøm aùp löïc trong maùy taêng daàn. AÙp löïc bôm daàu 2 ÷ 5kg/cm2. Trong quaù trình loïc theo doõi daàu ra ôû caùc van daàu ra ñeå xaùc ñònh thôøi gian caïo baõ. Hình STYLEREF 1 \s 3 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 5: Maùy loïc khung baûn Kieåm tra Kieåm tra ñoäng cô bôm daàu Kieåm tra khung, baûn vaø vaûi loïc ñaõ eùp chaët chöa. Kieåm tra meùp vaûi loïc coù bò keït khoâng. Kieåm tra caùc van daàu vaø khí neùn. Kieåm tra daàu ôû boàn chöùa daàu. Hoaït ñoäng Môû nhoû van xaû daàu. Môû bôm daàu. Môû töø töø van daàu vaøo maùy eùp loïc. Khi daàu chaûy oån ñònh thì môû lôùn töø töø. Ngöng hoaït ñoäng Taét bôm daàu. Khoùa van daàu vaøo. Môû van khí neùn ñeå thoåi saïch daàu ra khoûi maùy. Sau khi thoåi saïch, khoùa van khí neùn laïi. Xaû van thuûy löïc, dôøi taám ñeá di ñoäng ra. Caïo baõ ra khoûi maùy, veä sinh maùy, thay vaûi loïc. Raùp maùy laïi, sieát chaët. Ngöng hoaït ñoäng khi gaëp söï coá Khi ñang hoaït ñoäng bò xì daàu do meùp vaûi loïc bò keït. Phaûi khoùa van daàu vaøo, môû van khí neùn thoåi daàu ra khoûi maùy loïc, xaû ñoäi thuûy löïc, söûa laïi meùp vaûi. Sau ñoù sieát chaët laïi. Bôm leân khoâng ñuû aùp löïc: Caën, raùc baùm vaøo caùnh bôm, taét bôm. Thaùo ñaàu bôm ra laøm veä sinh. Caën, raùc ôû trong ñöôøng oáng, taét bôm. Thaùo ñöôøng oáng ra laøm veä sinh. Coù gioù trong bôm, xaû gioù. Veä sinh vaø baûo döôõng Veä sinh maùy eùp loïc, veä sinh maùng daàu. Thoåi khí neùn vaøo ñeå thoåi saïch daàu trong oáng vaø maùy eùp loïc ra. Ñònh kyø thay nhôùt hoaëc chaâm nhôùt vaøo ñoäi thuûy löïc. Veä sinh toaøn boä khu vöïc loïc. CHÖÔNG 4 – TINH LUYEÄN DAÀU VAØ ÑOÙNG BAO BÌ TINH luyeän daàu vaø ñoùng bao bì Tuøy thuoäc vaøo loaïi daàu maø quaù trình tinh luyeän coù theå laø tinh luyeän hoùa hoïc hoaëc tinh luyeän vaät lyù. Veà cô baûn, 2 quaù trình naøy khaùc nhau ôû ñieåm quaù trình tinh luyeän vaät lyù khoâng coù khaâu trung hoøa. Tinh luyeän hoùa hoïc AÙp duïng ñoái vôùi nhöõng loaïi daàu coù haøm löôïng FFA > 0.6%, ví duï: daàu naønh, caûi, meø…. Hình STYLEREF 1 \s 4 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 1: Sô ñoà quaù trình saûn xuaát daàu theo phöông phaùp tinh luyeän hoùa hoïc Trung hoøa Hình STYLEREF 1 \s 4 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 2: Sô ñoà quy trình trung hoøa Muïc ñích chính: loaïi boû caùc acid beùo töï do. Daàu thoâ ñöôïc loïc sô boä sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo boàn 4270. Taïi boàn naøy, daàu coù theå ñöôïc gia nhieät 1 phaàn. Töø boàn 4270, daàu ñöôïc bôm qua thieát bò trao ñoåi nhieät 4813.1 vaø boä gia nhieät 4274, nhieät ñoä daàu luùc naøy khoaûng 70÷80. Sau ñoù daàu ñöôïc troän vôùi dung dòch acid phosphoric 85%, hoãn hôïp ñöôïc ñaûo troän taïi mixer 4277 vaø boàn 4278. Daàu töø boàn 4278 seõ ñöôïc ñöa qua thieát bò trao ñoåi nhieät 4280.1 tröôùc khi ñöôïc troän vôùi xuùt. Hoãn hôïp sau trung hoøa töø boàn 4284 seõ qua thieát bò trao ñoåi nhieät 4280.1, qua thieát bò gia nhieät 4286 tröôùc khi vaøo maùy ly taâm 4291. Taïi maùy ly taâm 4291, baõ xaø phoøng ñöôïc taùch ra seõ ñöôïc ñöa ñeán boàn 3035, daàu seõ ñi qua thieát bò gia nhieät 4292. Tröôùc khi vaøo maùy ly taâm 4293, daàu ñöôïc troän vôùi nöôùc. Daàu sau ly taâm taùch nöôùc seõ ñöôïc ñöa qua khaâu taåy maøu. Chuaån bò Kieåm tra bôm daàu thoâ vaø môû caùc van töø caùc boàn daàu thoâ veà boàn 4270. Baät taát caû caùc contact ñieàu khieån bôm, mixer vaø caùnh khuaáy veà vò trí “I”. Kieåm tra môû caùc van ñöôøng ñi cuûa daàu theo ñuùng qui trình coâng ngheä. Kieåm tra boàn acid phosphoric 4275, neáu caàn phaûi bôm theâm. Kieåm tra caùc boàn xuùt 4282.1 phaûi ñaày boàn, boàn 4281 neáu ít thì bôm theâm xuùt töø haàm chöùa vaø pha töï ñoäng baèng heä thoáng QIC 4282.1 ñeå ñaït 20 oBe. Kieåm tra hôi gia nhieät ñaït 2 bar, khí neùn 6 bar. Kieåm tra boàn nöôùc meàm. Kieåm tra boàn nöôùc noùng 329, neáu thieáu phaûi chaâm theâm nöôùc meàm vaø gia nhieät leân 90÷95. Kieåm tra boàn chöùa nöôùc röûa 4294 vaø boàn chöùa baõ 3035: caùc van xaû nöôùc phaûi ôû traïng thaùi môû, gia nhieät cho ñöôøng bôm baõ töø boàn 3035 ra boàn 4294.2. Kieåm tra maùy ly taâm 4291 vaø 4293: Kieåm tra nhôùt, caùc thaéng an toaøn phaûi ñöôïc nhaû hoaøn toaøn. Chuaån bò kieåm tra xaø phoøng ñònh tính: duïng cuï (bình tam giaùc, coác 250ml), phenolphtalein, nöôùc caát. Khôûi ñoäng Khôûi ñoäng bôm töø caùc boàn daàu thoâ vaøo boàn 4270, laáy maãu xaùc ñònh FFA daàu thoâ. Caøi ñaët caùc thoâng soá treân maùy tính nhö sau: TIC 4274: 70 ÷ 80 TIC 4286: 90 ÷ 95 TIC 4292 90 ÷ 95 LIC 4278: 50 ÷70% LIC 4284: 15 ÷40% Löôïng nöôùc röûa: 10 ÷ 12% Löôïng acid phosphoric (noàng ñoä 85%) vaø NaOH (20oBe) phuø hôïp töøng loaïi daàu Baät mixer 4277 Môû bôm 4273 bôm daàu qua mixer 4277 vaø vaøo boàn 4284, môû bôm acid 4276. Khi daàu ôû boàn phaûn öùng ñaït 8 ÷ 10%: môû caùnh khuaáy taïi boàn 4278. Möïc daàu trong boàn 4278 ñaït giaù trò caøi ñaët (50 ÷ 70%): môû bôm 4279 bôm daàu töø boàn 4287 sang boàn 4284, ñoàng thôøi môû bôm xuùt 4282.3. Möïc daàu trong boàn 4824 khoaûng 8 ÷ 10%: môû caùnh khuaáy. Khôûi ñoäng maùy ly taâm 4291, khôûi ñoäng xong môû bôm nöôùc noùng 330 ñoàng thôøi môû van cho nöôùc noùng vaøo röûa maùy. Khôûi ñoäng mixer 4297. Khôûi ñoäng maùy ly taâm 4293, khi maùy hoaït ñoäng oån ñònh: môû nöôùc noùng vaøo röûa maùy. Möïc daàu ôû boàn 4284 ñaït giaù trò caøi ñaët (15 ÷ 40%): môû bôm 4285 bôm daàu töø boàn 4284 qua boä trao ñoåi nhieät 4286 vaøo maùy ly taâm 4291, ñoàng thôøi môû van cho daàu sau ly taâm trôû veà boàn daàu thoâ 4270 Khi nhieät ñoä ôû 4286 ñaït 90 ÷ 95 vaø baõ thoaùt ra ôû ñöôøng thoaùt baõ cuûa maùy ly taâm 4291: khoùa van nöôùc vaøo maùy ly taâm 4293, khoùa van daàu veà boàn 4270, môû van cho daàu qua mixer 4279 vaø vaøo maùy ly taâm 4293. Khi daàu ôû kính quan saùt maùy ly taâm 4293 trong: môû van daàu veà boàn 4100. Ñieàu chænh caùc van vaø thoâng soá cuûa 2 maùy ly taâm ñeå ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu sau: Maùy ly taâm 4291: daàu sau ly taâm: trong, caën xaø phoøng thoaùt ra ñeàu. Maùy ly taâm 4293: Daàu ra: trong, thöû ñònh tính xaø phoøng baèng phenolphtalein coù maøu hoàng nhaït hoaëc khoâng maøu. Nöôùc röûa: trong, khoâng laãn nhieàu daàu. Ngöøng hoaït ñoäng Taét bôm naïp daàu thoâ vaøo boàn 4270. Heát daàu ôû boàn 4270: taét bôm 4273, taét bôm acid 4276, taét mixer 4277 Heát daàu taïi boàn 4278: taét bôm 4279 vaø 4282.3 taét caùnh khuaáy taïi boàn 4278, khoùa van xuùt vaøo boàn 4284. Heát daàu taïi 4284: taét bôm 4285, taét caùnh khuaáy taïi boàn 4284. Khoùa caùc van daàu vaøo maùy ly taâm 4291 vaø 4293, môû van nöôùc noùng vaøo röûa maùy. Khi nöôùc ra ôû kính quan saùt cuûa maùy ly taâm trong: taét van nöôùc röûa maùy, taét maùy ly taâm, taét bôm 330. Thoåi hôi thoâng ñöôøng oáng bôm baõ töø boàn 3035 ra boàn 4294.2. Kieåm tra an toaøn vaø veä sinh khu vöïc saûn xuaát. Moät soá thoâng soá kyõ thuaät khaùc: Löôïng dung dòch acid phosphoric (85%) töø 0.04÷0.05% so vôùi daàu (theå tích) (0.04% ñoái vôùi daàu naønh, vaø 0.05% ñoái vôùi daàu meø). Baûng STYLEREF 1 \s 4 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 1: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu trong khaâu trung hoøa GiôøDaàu thoâH3PO4 (l/h)NaOHDaàu sau röûa nöôùcLöu löôïng (l/h)FFA (%)oBeLöu löôïng (l/h)FFA (%)Xaø phoøng ñònh tínhDaàu naønh. Ngaøy 17/9/20071172000.852.920650.13O 1273002.820650.16O1476000.942.820720.17+1678002.920740.23O1778002.920740.27O1876002.920690.28+1976002.920690.28+2084003.120760.22ODaàu naønh. Ngaøy 20/7/2007677001.002.920680.55O877002.920700.51O977002.920700.40O1073002.620700.23O1173002.620700.24O1273002.920760.46ODaàu naønh. Ngaøy 10/10/2007667000.612.720520.21O858002.220420.23O958002.220420.21O1057002.220430.23O1157002.220430.25O1258002.520490.21O1454000.642.420410.24O1654002.420410.27O1754002.420400.25O1854002.320410.24ODaàu meø.ngaøy 31/7/20071162003.603.0202301.04O1362003.0202300.55O1461003.2202500.50O1663003.2202510.47O1863003.3202660.42ODaàu meø. Ngaøy 31/10/2007657003.902.8201690.17O857002.8201690.17O960002.8201690.5OCaùc loaïi daàu palm oil (P.oil), palm olein (P.O), palm stearin (P.S), daàu döøa (D.D) thöôøng coù FFA > 0.6% neân khoâng tieán haønh trung hoøa. Baûng STYLEREF 1 \s 4 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 2: FFA (%) cuûa moät soá loaïi daàu thoâ khoâng caàn trung hoøa Ngaøy09/1008/1001/931/828/827/815/810/803/824/7P.oil0.100.051P.O0.100.080.08÷ 0.090.08÷ 0.09P.S0.15÷ 0.160.11÷ 0.140.13D.D0.06÷ 0.07 Hình STYLEREF 1 \s 4 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 3: Maùy ly taâm taùch baõ 4291 Vaän haønh maùy ly taâm taùch baõ Kieåm tra Kieåm tra ñieän, hôi, nöôùc phaûi ñaày ñuû. Chaâm nhôùt puli ñöùng vaø naèm, quay thöû 2 puli neáu thaáy nheï laø ñöôïc. Truïc ñöùng quay khoâng bò ñaûo, cho môõ boø vaøo oå ñôõ döôùi. Kieåm tra long ñeàn taùch baõ thích hôïp. Hoaït ñoäng Baät taét nhieàu laàn cho ñeán khi maùy chaïy oån ñònh (khoâng taûi). Cho maùy ly taâm hoaït ñoäng: môû van nöôùc cho maùy ñeå oån ñònh maùy, luùc naøy ampe keá chæ 10÷15A. Khi thaáy nöôùc thoaùt ra khoûi maùy, luùc naøy ampe keá chæ 5÷6A, khoùa van nöôùc, môû van daàu vaøo maùy ly taâm taùch baõ, luùc naøy ampe keá chæ 3÷7A. Trong khi maùy chaïy phaûi thöôøng xuyeân theo doõi puly ñöùng vaø naèm ñeå chaâm nhôùt. Khi phaùt hieän maùy coù tieáng keâu laï phaûi taét maùy ngay. Ngöng maùy Khoùa van hôi, khoùa van daàu xuoáng maùy ly taâm. Môû van nöôùc cho vaøo maùy ñeå ñaåy heát daàu trong maùy ra boàn. Röûa nöôùc trong voøng 5 ÷ 10 phuùt thì taét maùy. Ngaét contact chính vaø caàu dao chính. Ngöøng maùy khi gaëp söï coá Khi phaùt hieän coù tieáng keâu laï nhö hoûng baïc ñaïn: phaûi taét maùy. Daàu ra theo baõ: thay long ñeàn thoaùt baõ cho phuø hôïp. Ampe taêng cao: maùy dô, taét maùy, thaùo ra veä sinh. Veä sinh baûo döôõng Veä sinh saïch seõ beân ngoaøi maùy, thaân maùy, beä ñôõ maùy. Maùy dô (ampe taêng cao), thaùo maùy ra veä sinh. Chaâm nhôùt vaøo caùc boä phaän caàn boâi trôn cuûa maùy. Ñònh kyø laøm veä sinh maùy, thay theá caùc boä phaän deã hö hoûng trong maùy. Taåy maøu Hình STYLEREF 1 \s 4 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 4: Sô ñoà quy trình taåy maøu Muïc ñích chính: loaïi caùc hôïp chaát maøu. Ngoaøi ra quaù trình naøy coøn loaïi veát xaø phoøng soùt, kim loaïi naëng, caùc saûn phaåm oxi hoùa cuûa daàu… Daàu ñaõ qua trung hoøa seõ ñöôïc ñöa veà boàn 4100 ñeå chuaån bò taåy maøu. Daàu ñöôïc troän vôùi acid citric, ñaát hoaït tính hoaëc coù theå theâm than hoaït tính roài ñöa vaøo boàn taåy maøu 4107. Quaù trình taåy maøu ñöôïc thöïc hieän ôû aùp suaát khoaûng 60÷70mbar, nhieät ñoä khoaûng 110. Sau ñoù, daàu vaø than, ñaát ñöôïc ñöa ñeán thieát bò loïc laù ñeå loaïi than, ñaát. Daàu sau loaïi than, ñaát seõ ñöôïc ñöa qua loïc tuùi ñeå loïc an toaøn. Daàu sau loïc an toaøn seõ ñöôïc ñöa ñi khöû muøi. Chuaån bò Kieåm tra caùc ñöôøng hôi vaø khí neùn Van xaû ñaùy cuûa caùc boàn 4100, 4107, 4115, 4123: ôû traïng thaùi ñoùng. Kieåm tra caùc van daàu töø boàn 4100 vaøo boàn taåy maøu 4107, caùc van daàu vaøo 1 trong 2 boä loïc 4142.1 hoaëc 4142.2, van ñænh boàn 4107, van daàu vaøo 1 trong 2 boä loïc an toaøn 4120.1 hoaëc 4120.2, van daàu qua boàn khöû khí 4800: ôû traïng thaùi môû Van tay cuûa caùc bôm 4116, 4108, 4124 vaø ñöôøng hoài löu cuûa bôm 4124: ôû traïng thaùi môû. Khoùa van böôùm boä loïc 4112.1, 4112.2. Kieåm tra xieát chaët naép cuûa caùc boä loïc 4112.1 vaø 4112.2, 4120.1 vaø 4120.2. Khoùa 2 van rung 4112.1.10 vaø 4112.2.10. Khoùa van ñaùy cuûa 2 boä loïc an toaøn 4120.1 vaø 4120.2. Khoùa van daàu veà boàn 4115. Thoâng ñöôøng huùt daàu töø boàn 4107 vôùi bôm 4116, 4108. Baät taát caû contact cuûa caùc bôm 4111, 4104, 4116,4108, 4124, 4204 veà vò trí “I”. Môû van hôi gia nhieät tuaàn hoaøn 4110. Môû caùc van ñöôøng hôi nöôùc ngöng tuï. Môû van nöôùc giaûi nhieät bôm chaân khoâng 4111. Môû van hôi saáy khoâ (van tay) 2 boä loïc 4112.1 vaø 4112.2. Chuaån bò than, ñaát hoaït tính, dung dòch acid citric 30%. Hoaït ñoäng. Khôûi ñoäng bôm 4201, 4203, 4204. Khôûi ñoäng bôm chaân khoâng 4111. Khi chaân khoâng boàn taåy maøu 4107 ñaït 60 ÷ 70 mbar, khôûi ñoäng bôm 4104 ñeå bôm daàu töø 4100 vaøo boàn taåy maøu 4107. Khôûi ñoäng boä ñònh löôïng ñaát, boä ñònh löôïng than (neáu caàn) vaø bôm acid citric. Khi möïc daàu trong boàn 4107 ñaït 20%, khôûi ñoäng 4116 ñeå gia nhieät, ñoàng thôøi khôûi ñoäng bôm 4108 bôm daàu tuaàn hoaøn veà 4107. Caøi ñaët nhieät ñoä taåy maøu 110 vaø möïc daàu trong boàn 60%, bôm daàu qua 1 trong 2 boä loïc 4112.1 hoaëc 4112.2. Thöïc hieän quy trình loïc. Ngöng hoaït ñoäng Khi boàn 4100 heát daàu : taét bôm 4104, bôm 4276.2, boä ñònh löôïng than/ñaát. Boàn 4107 coøn 25%: taét bôm 4116. Khi boàn 4107 heát daàu: taét bôm 4108 Khi boàn 4123 heát daàu: taét bôm 4124. Khoùa van ñænh boàn 4107, khoùa van nöôùc laøm nguoäi baromet. Khoùa van daàu qua boàn 4800. Khoùa caùc van daàu vaøo boàn 4107. Chuyeån contact caùc bôm veà vò trí “O”. Kieåm tra an toaøn vaø toaøn boä veä sinh khu vöïc saûn xuaát. Baûng STYLEREF 1 \s 4 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 3: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu trong khaâu taåy maøu Giôø Löu löôïng (l/h)Ñaát (%)Than (%)Acid citric (%)FFA (%)RYDaàu meø. Ngaøy 31/10/2007855003.52.80.030.241.414955003.52.80.030.251.7171051003.52.80.030.391.3131151003.52.80.030.531.515Daàu meø. Ngaøy 31/7/20071364003.52.80.031.101.5151469003.52.80.031.001.2121669003.52.80.030.721.1111865003.52.80.030.371.1111965003.52.80.030.341.1112065003.52.80.030.631.3132170003.52.80.030.531.1112271003.52.80.030.631.2102371003.52.80.030.621.5152461003.52.80.030.641.616Daàu döøa. Ngaøy 03/8/20079750000.030.110.7710750000.030.090.5513h30750000.030.0760.4414860000.030.060.6616850000.030.0770.6617850000.030.0770.66Daàu palm oil. Ngaøy 10/9/20071676002.00.030.172.1211776002.20.030.182.1211883002.20.030.162.1211983002.20.030.182.0202074002.20.030.142.020Daàu palm stearine. Ngaøy 28/10/2007671000.70.030.112.020870000.70.030.112.120970000.70.030.122.1201069000.70.030.112.2201169000.70.030.122.1201275000.80.030.0972.120Daàu palm stearine. Ngaøy 15/8/20071175000.50.030.171.9191275000.50.030.171.9191375000.30.030.181.81814740000.030.142.02016700000.030.162.32317700000.030.172.3201872000.30.030.192.3201972000.30.030.182.3202073000.30.030.192.220Daàu palm olein. Ngaøy 26/10/2007673002.00.030.131.717874002.20.030.141.717974002.20.030.141.7171073002.20.030.111.7171173002.20.030.121.7171273002.50.030.101.919Daàu palm olein. Ngaøy 27/9/2007657001.20.030.131.515857001.20.030.151.414957001.20.030.141.5151052001.20.030.141.515Daàu naønh. Ngaøy 23/10/2007980001.50.030.361.5151072001.50.030.236.1301172001.50.030.224.5301272002.50.030.232.7271480002.50.030.262.7271681002.50.030.252.71.51781002.50.030.273.4301880002.50.030.284.3301980002.50.030.263.5302083002.50.030.272.930 Khöû muøi Hình STYLEREF 1 \s 4 SEQ Hình \* ARABIC \s 1 5: Sô ñoà quy trình khöû muøi Muïc ñích: loaïi caùc taïp chaát deã bay hôi. Daàu sau taåy maøu ñöôïc ñöa ñeán boàn khöû khí 4800. Taïi boàn naøy ngöôøi ta taïo chaân khoâng ñoàng thôøi gia nhieät sô boä cho daàu. Sau ñoù, daàu laàn löôït ñöôïc ñöa qua thieát bò trao ñoåi nhieät 4823, thieát bò gia nhieät 4813, 4853 ñeå ñaït nhieät ñoä yeâu caàu (khoaûng 250÷260) tröôùc khi khöû muøi taïi thaùp khöû muøi 4807. Daàu sau khöû muøi töø 4807 ñöôïc ñöa qua thieát bò trao ñoåi nhieät 4823, 4813 ñeå haï nhieät ñoä xuoáng tröôùc khi boå sung chaát choáng oxi hoùa. Daàu tieáp tuïc ñöôïc laøm nguoäi nhôø thieát bò laøm nguoäi 4809 tröôùc khi cho qua coät acid citric ñeå loaïi kim loaïi veát. Cuoái cuøng, daàu ñöôïc qua qua boä loïc 4810.1/2. Chuaån bò Kieåm tra bôm nhaäp lieäu 4804 vaø bôm thaønh phaåm 4808. Kieåm tra ñöôøng hôi chính (13 bar) vaø caùc ñöôøng hôi 9 bar, 2 bar. Kieåm tra bôm 4818, gia nhieät laøm tan acid beùo taïi boä trao ñoåi nhieät (BTDN) 4819 baèng hôi 2 bar ( nhieät ñoä 100 ÷ 105). Môû bôm 4818 tuaàn hoaøn acid beùo. Kieåm tra heä thoáng chaân khoâng. Kieåm tra caùc ñöôøng khí neùn duøng ñieàu khieån caùc van 4800, 4807, 4809 ôû traïng thaùi saün saøng, aùp löïc ñaït 4 ÷ 6 bar. Kieåm tra loø hôi cao aùp. Xaû nöôùc ngöng tuï treân caùc ñöôøng oáng (traùnh giaät gaõy oáng khi caáp hôi vaøo). Khoùa taát caû caùc van xaû ñaùy taàng 1, 2 cuûa thaùp khöû muøi. Chuaån bò chaát choáng oxi hoùa taïi boàn 4841.1 phuø hôïp cho töøng loaïi daàu. Kieåm tra caùc van coùt daàu ra boàn thaønh phaåm. Hoaït ñoäng Môû bôm nöôùc laøm nguoäi 4201, quaït giaûi nhieät 4200. Taïo chaân khoâng. Khi baét ñaàu coù daàu qua boàn khöû khí 4800: khôûi ñoäng loø hôi Môû hôi 2 bar gia nhieät cho boàn 4800 leân 110. Daàu trong boàn khöû khí ñaït 20%: khôûi ñoäng bôm nhaäp lieäu 4804 ñeå bôm daàu töø boàn 4800 vaøo thaùp khöû muøi 4807, ñoàng thôøi môû hôi 13 bar gia nhieät cho daàu taïi BTDN 4813. Môû hôi phun tröïc tieáp 3 ÷ 4 bar khi daàu ñaày 30% moãi taàng. Khi daàu ôû moãi taàng ñaït 50% thì phun hôi tröïc tieáp toái ña (8 bar). Khi LIC 4807 ñaït 30%, môû bôm 4808 cho daàu hoài löu veà thaùp khöû muøi 4807, ñoùng van daàu qua BTDN 4823, môû van qua caùc boä gia nhieät (BGN) 4813, 4853 veà thaùp, ñoàng thôøi giaûm nhoû van daàu töø bôm 4804 qua BTDN 4823 ñeå ruùt ngaén thôøi gian gia nhieät. Khi daàu trong thaùp (taàng 3) ñaït 50%: taét bôm 4804 ñeå daàu chæ hoài löu trong thaùp. Khi nhieät ñoä taïi BTDN 4823.1 ñaït 200: khoùa van hôi 13 bar taïi 4813. Tieáp tuïc hoài löu daàu theo muïc treân ñeán khi nhieät ñoä trong thaùp ñaït yeâu caàu (daàu olein 250; daàu naønh, meø 255 ÷ 260): khoùa van daàu hoài löu qua BTDN 4813, môû caùc van cho daàu laàn löôït qua BTDN 4823, 4813.1, boä laøm nguoäi 4809 daàu xuoáng 40 ÷ 45, coät acid citric 4843, boä loïc noùng 4810 vaø veà boàn 4800. Laáy maãu cho phoøng KCS kieåm tra caùc chæ tieâu chaát löôïng, khi chaát löôïng daàu ñaït theo quy ñònh nhaø maùy: môû bôm chaát choáng oxi hoùa 4841.2, môû van daàu ra caùc boàn thaønh phaåm töông öùng vôùi töøng loaïi daàu, khoùa van daàu veà boàn 4800. Ngöøng hoaït ñoäng Daàu taïi boàn 4800 heát: taét bôm naïp lieäu 4804. Taét loø hôi 4821. Daàu taàng 3 caïn: khoùa phun hôi tröïc tieáp, taét bôm chaát choáng oxi hoùa 4841.2, khoùa van daàu ra boàn thaønh phaåm. Môû van xaû ñaùy taàng 1, 2. Bôm daàu hoài löu qua boä laøm nguoäi 4809 veà thaùp khöû muøi ñeán khi nhieät ñoä trong thaùp khöû muøi ñaït 70, taét bôm 4809. Taét heä thoáng chaân khoâng. Veä sinh vaø kieåm tra an toaøn khu vöïc saûn xuaát. Moät soá thoâng soá coâng ngheä khaùc: AÙp suaát khi khöû muøi: 3÷5 mbar Nhieät ñoä tröôùc khi boå sung chaát choáng oxi hoùa: 150 Baûng STYLEREF 1 \s 4 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 4: Höôùng daãn söû duïng chaát choáng oxi hoùa Loaïi daàuLöôïng daàu (lít)Vitamin EBHABHTppmgppmgppmg5045Döøa 1000100907568Meø 1000100907568Naønh 1000100907568Palm stearin 10001002265045250010090Palm olein (xaù, cty söõa)1000100Palm olein (cty acecook)100050455045Palm olein (cty Aone)1000200360Palm stearin (cty Aone)10002003602500200900Palm oil (cty Uni)10002003600 Baûng STYLEREF 1 \s 4 SEQ Baûng \* ARABIC \s 1 5: Moät soá keát quaû phaân tích chaát löôïng daàu sau khöû muøi Giôø Löu löôïng (l/h)FFA (%)PoVMp ()RYDaàu meø. Ngaøy 31/10/2007650000.02500.887h1565000.02100.77865000.02900.77965000.02300.881068000.02100.881168000.02700.88Daàu meø. Ngaøy 31/7/2007 vaø moät phaàn ngaøy 1/8/20071875000.0402.8281969000.02301.1112069000.02301.0102167000.02400.882270000.02700.772370000.02700.772452000.02600.77152000.02500.88266000.02600.88Daàu döøa. Ngaøy 3/8/20071241000.01001.6161367000.01000.9913h3067000.01100.661469000.00900.661669000.01200.661769000.01100.661867000.01300.66Daàu palm oil. Ngaøy 15/7/20071670000.026036.42.2221770000.02302.0201872000.02202.0201972000.02302.020Daàu palm olein. Ngaøy 30/10/2007679000.022019.31.212876000.02001.313Daàu palm olein. Ngaøy 27/10/2007680000.024020.21.414880000.02201.212980000.02301.2121076000.02101.212Daàu palm olein. Ngaøy 26/10/2007682000.0220211.313881000.02101.414981000.02301.3131081000.02401.3131181000.02401.4141281000.02201.515Daàu palm stearine. Ngaøy 30/10/2007673000.025052.71.919872000.01901.919972000.02102.0201072000.02102.020Daàu palm stearine. Ngaøy 14/10/2007683000.024052.42.222783000.02502.121874000.02502.121974000.02302.0201083000.02002.0201270000.01902.020Daàu naønh. Ngaøy 15/10677000.02000.66877000.01800.66977000.02100.661075000.02000.661175000.02000.66Daàu naønh. Ngaøy 23/10/2007969000.02000.551074000.02400.771174000.02300.771280000.02400.88Tinh luyeän vaät lyù Ñoái vôùi nhöõng loaïi daàu thoâ coù FFA 750.10.0002 Caân maãu vaøo bình noùn dung tích 250ml. Hoøa tan maãu baèng 50 ÷ 150ml hoãn hôïp dung moâi etanol vaø eter etylic trung tính theo tyû leä 1:1. Chuaån ñoä dung dòch KOH 0.1N vôùi chaát chæ thò phenolphtalein ñeán khi xuaát hieän maøu hoàng beàn ít nhaát 30 giaây. Tính keát quaû Chæ soá acid (AV) ñöôïc tính theo coâng thöùc V: theå tích dung dòch KOH ñaõ söû duïng, ml C: noàng ñoä chính xaùc cuûa dung dòch KOH, mol/l m: khoái löôïng maãu thöû, g Haøm löôïng acid beùo töï do tính theo coâng thöùc: M: phaân töû löôïng cuûa acid beùo (ñaëc tröng cho töøng loaïi daàu) Phöông phaùp xaùc ñònh chæ soá peroxyt (Theo TCVN 6121:1996, ISO 3960:1977) Ñònh nghóa Laø löôïng chaát coù trong maãu thöû ñöôïc tính baèng mili ñöông löôïng cuûa oxy hoaït tính laøm oxy hoùa kali iodua treân 1kg maãu döôùi caùc ñieàu kieän thao taùc ñaõ ñöôïc quy ñònh. Nguyeân taéc Xöû lyù phaàn maãu thöû trong moâi tröôøng acid acetic vaø cloroform baèng dung dòch KI. Chuaån ñoä iod töï do baèng dung dòch chuaån natrithiosulfat. Duïng cuï vaø hoùa chaát Caân phaân tích, ñoä chính xaùc 0.001g Burette 10ml hay 25ml, chia vaïch 0.1ml Bình noùn coå nhaùm nuùt maøi 250ml Acid acetic P Cloroform P Dung dòch hoà tinh boät 0.05%. Dung dòch Na2S2O3 0.01N ñöôïc pha töø oáng chuaån Dung dòch KI baõo hoøa, ñöôïc pha môùi nhaát vaø laøm saïch iodat vaø I2 töï do Tieán trình thöû Pheùp thöû ñöôïc tieán haønh trong aùnh saùng ban ngaøy khueách taùn hoaëc aùnh saùng nhaân taïo. Caân vaøo bình noùn coå nhaùm löôïng maãu theo chæ soá peroxy (PoV)döï kieán phuø hôïp vôùi baûng sau: PoV döï kieán (meq/kg)Khoái löôïng maãu thöû (g)0 ÷ 125.0 ÷ 2.0 12 ÷ 20 2.0 ÷ 1.2 20 ÷ 30 1.2 ÷ 0.8 30 ÷ 500.8 ÷ 0.5 50 ÷ 90 0.5 ÷ 0.3 Hoøa tan maãu thöû baèng 10ml cloroform, theâm 15ml acid acetic. Sau ñoù theâm 1ml KI baõo hoøa. Ñaäy bình laïi ngay laäp töùc. Laéc trong 1 phuùt vaø ñeå yeân trong 5 phuùt ôû nôi toái. Theâm 75ml nöôùc caát, laéc maïnh, theâm vaøi gioït hoà tinh boät laøm chaát chæ thò. Chuaån ñoä iod töï do baèng dung dòch Na2S2O3 0.01N ñeán khi maát maøu tím ñaëc tröng cuûa iod. Tieán haønh thöû maãu traéng song song vôùi maãu thöû. Neáu keát quaû thöû cuûa maãu traéng vöôït quaù 0.1ml dung dòch Na2S2O3 0.01N thì thay ñoåi hoùa chaát do khoâng tinh khieát. Tính keát quaû Chæ soá PoV ñöôïc tính theo coâng thöùc: V1: theå tích dung dòch Na2S2O3 duøng cho maãu thöû, ml V0: theå tích dung dòch Na2S2O3 duøng cho maãu traéng, ml T: noàng ñoä dung dòch Na2S2O3, N m: khoái löôïng maãu thöû, g Keát quaû cuoái cuøng laø trung bình coäng cuûa 2 pheùp thöû cuøng luùc hoaëc keá tieáp. Ñoä cheânh leäch cuûa 2 pheùp thöû theo baûng sau: PoV (meq/kg)Ñoä laëp laïi121Phöông phaùp xaùc ñònh chæ soá iod (Theo TCVN 6122:1996, ISO 3961:1989) Ñònh nghóa Laø löôïng iod do maãu thöû haáp thuï döôùi caùc ñieàu kieän thao taùc theo quy ñònh. Chæ soá iod ñöôïc bieåu thò baèng soá gam iod treân 100g maãu thöû. Duïng cuï vaø hoùa chaát Caân phaân tích, ñoä chính xaùc 0.0001g Bình noùn 500ml coù nuùt maøi, saïch vaø ñöôïc saáy khoâ Thìa caân baèng thuûy tinh (Caùc hoùa chaát söû duïng phaûi laø loaïi hoùa chaát duøng cho phaân tích) Nöôùc Dung dòch Na2S2O3 0.1N Tetra clorua carbon Dung dòch KI 10% hay 100g/l, khoâng coù iodat hay iod töï do Dung dòch hoà tinh boät 0.5% Dung dòch thuoác thöû Wijs. Coù theå söû duïng thuoác thöû Wijs loaïi thöông phaåm. Chuaån bò dung dòch Wijs nhö sau: Hoøa tan 9g ICl3 trong 1 lít hoãn hôïp dung moâi: 700ml acid acetic ñaäm ñaëc + 300ml CCl4. Haøm löôïng halogen trong dung dòch ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: theâm vaøo 5ml dung dòch ICl3 vaøo bình noùn, theâm vaøo 5ml dung dòch KI 10%, theâm 30ml nöôùc caát. Chuaån ñoä baèng dung dòch Na2S2O3 0.1N vôùi chaát chæ thò hoà tinh boät. Ghi löôïng Na2S2O3 ñaõ duøng. Theâm vaøo dung dòch ICl3 ban ñaàu 10g Iod vaø laéc cho tan, xaùc ñònh haøm löôïng halogen trong dung dòch nhö phöông phaùp treân. Löôïng Na2S2O3 caàn duøng laàn sau phaûi baèng 1.5 laàn so vôùi laàn ñaàu thì dung dòch hoaøn taát. Ñeå traùnh phaûn öùng thay theá hydro, dung dòch Wijs phaûi khoâng coù ICl3. Ñeå laéng dung dòch, gaïn phaàn trong vaøo chai naâu coù nuùt kín. Tieán haønh thöû Khoái löôïng maãu thöû thay ñoåi theo chæ soá iod (IV) döï kieán IV döï kieánKhoái löôïng maãu thöû (g)<53.005 ÷ 20 1.0021 ÷ 500.1051 ÷ 1000.20101 ÷ 150 0.13151 ÷ 2000.10Caân maãu thöû vaøo thìa caân saïch khoâ ñaõ bieát khoái löôïng, ñaët thìa caân coù maãu thöû vaøo bình noùn. Theâm 20ml dung dòch CCl4 ñeå hoøa tan maãu. Theâm chính xaùc 25ml dung dòch Wijs, ñaäy naép vaø laéc maïnh. Dung dòch Wijs ñöôïc laáy baèng pipet coù gaén quaû boùp cao su, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc duøng mieäng. Tieán haønh ñoàng thôøi vôùi 1 maãu traéng töông töï nhö treân. Vôùi maãu coù IV<150, ñeå bình trong boùng toái 1 giôø. Vôùi maãu coù IV 150 vaø caùc saûn phaåm polymer hoùa hoaëc saûn phaåm bò oxi hoùa töông ñoái lôùn thì ñeå 2 giôø. Sau ñoù, theâm vaøo dung dòch 20ml KI vaø 150ml nöôùc cho moãi bình. Chuaån ñoä baèng dung dòch Na2S2O3 0.1N ñeán khi maát maøu vaøng cuûa iod. Theâm vaøi gioït hoà tinh boät, tieáp tuïc chuaån ñoä ñeán khi laéc maïnh bình thì maøu xanh bieán maát. Tính keát quaû C: noàng ñoä chính xaùc cuûa dung dòch Na2S2O3 0.1N V1: theå tích dung dòch Na2S2O3 duøng cho maãu traéng, ml. V2: theå tích dung dòch Na2S2O3 duøng cho maãu thöû, ml. m: khoái löôïng maãu thöû, g. Keát quaû cuoái cuøng laø trung bình coäng cuûa 2 pheùp thöû song song hay lieân tieáp. Cheânh leäch giöõa 2 pheùp thöû khoâng vöôït quaù 0.5 ñôn vò chæ soá iod. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Taøi lieäu tham khaûo SEQ sach \* ARABIC 1. Taøi lieäu kyõ thuaät, Coâng Ty Coå Phaàn Daàu Thöïc Vaät Taân Bình. SEQ sach \* ARABIC 2. Richard D.O’Brien, Fats and Oils, CRC Press , Boca Raton, Florida, USA, 2004, 574p. SEQ sach \* ARABIC 3. Zdzislaw E.Sikorski, Anna Kolakowska, Chemical and functional properties of food lipids, CRC Press , Boca Raton, Florida, USA, 2003, 365p.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo thực tập tại công ty CP dầu thực vật Tân Bình.doc