Đề tài Thực tập tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Promexco

Báo cáo thực tập tại Cty sản xuất bao bì và hàng XK PROMEXCO GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I- Giới thiệu về công ty: - Tên giao dịch của doanh nghiệp : Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Tên viết tắt: PROMEXCO Trụ sở giao dịch: km 9 quốc lộ 1A xã Hoàng Liệt-Thanh Trì - Hà Nội . Cơ quan chủ quản( cơ quan sáng lập) Bộ Thương mại. Doanh nghiệp được quyết định thành lập vào ngày 4/9/1996 do quyết định số 766 thương mại/ TCCB của Bộ thương mại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu thuộc loại doanh nghiệp nhà nưóc do ông Nguyễn Văn Thuấn làm giám đốc chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. Công ty thực hiên chức năng nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bao bì và hàng nông - lâm – hải sản. Nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư hàng hoá và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kho bãi, mở cửa hàng bán buôn bán lẻ hàng xuất khâu trong nước và hàng nhập khẩu. II-Quá trình lịch sử từ khi hình thành đến nay của công ty: Năm 1973 Bộ Ngoại Thương ( nay là Bộ Thương Mại ) có quyết định số 242/BNT – TCCB ngày 23/12/1973 về việc thành lập xí nghiệp bao bì xuất khẩu II- tiền thân của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu hiện nay. Kể từ ngày thành lập xí nghiệp bao bì xuất khẩu II với nhiệm cụ chính là chế biến gỗ - nguyên liệu nhập từ Liên xô để sản xuất hòm gỗ xuất khẩu. Các sản phẩm được tiêu thụ cho các công ty có hàng xuất khẩu ra nước ngoài (chủ yếu là Liên xô cũ). Trải qua gân 30 năm sản xuất và xây dựng, xí nghiệp bao bì xuất khẩu II có truyền thống vể vang sản xuất luôn luôn ổn định, sản lượng năm sau lớn hơn sản lượng năm trước từ 10% đến 15%, chất lượng hàng hoá luôn được đảm. Xí nghiệp chú trọng đến tiêu chuẩn hoá hàng xuất khẩu để đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Những năm đầu xí nghiệp gập rất nhiều thuận lợi sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao và có tới 500 bạn hàng các tỉnh phía bắc, xí nghiệp bao bì xuất khẩu II luôn được công nhận là đơn vị khá nhất của khối cộng nghiệp huyện Thanh trì. Với vốn kinh doanh ban đầu là: 4.100.000.000 đ + Vốn cố định: 2.300.000.000 đ Trong đó: vốn ngân sách cấp :1.700.000.000 đ Vốn tự có : 600.000.000 đ + Vốn lưu dộng: 1.800.000.000 đ Trong đó: vốn ngân sách cấp: 1.500.000.000 đ Vốn tự có : 300.000.00 đ Nền kinh tế thị trường được mở ra vào cuối năm 1986 đã làm không ít nhà máy xí nghiệp sản xuất kinh doanh bị chao đảo, thậm chí còn phá sản. Thi trường liên xô cũ bị tan rã, hàng hoá không xuất khẩu được. Mặt hàng bao bì gỗ của xí nghiệp bị thu hẹp. Trước hoàn cảnh đó xí nghiệp đã tự mình vươn lên không ngừng để thích nghi với tình hình mới. Đến tháng 3/1990 bộ kinh tế đối ngoại đã ra quyết định số 195/ KTĐN – TCCB quyết định đổi tên xí nghiệp bao bì xuất khẩu II thành xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng gỗ xuất khẩu và nội địa. Do nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ bao cấp nên khi chuyển sang cơ chế thị trường thì xí nghiệp gặp không ít khó khăn: sản xuất kinh doanh thu a lỗ, hàng hoá sản xuất ra không tiêu thụ được, vốn trong sản xuất nợ động nhiều xí nghiệp gần như không đứng vững được trên thị trường. Vào thời điểm kết năm tài chính , tổng doanh thu toàn công ty đạt: 14.150 triệu đồng, lỗ 15.648 triệu đồng phần lớn do hàng hoá sản xuất ra bị ứ đọng khó tiêu thụ tổng giá trị hàng tồn kho lên đến 4.788 triệu đồng. Đời sống của CBCNV gặp rất nhiều khó khăn, lương bình quân tháng chỉ có 145.250 đồng/người. Theo số liệu tổng số vốn vay ngân hàng xà các khoản phải trả khác là 31.465 triệu đồng; bình quân 1 năm công ty phải trả lãi vay là 4.560 triệu đồng. Đến thời điểm này công ty gần như mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả và ở trong tình trạng bên bờ việc phá sản. Sau một thời gian điêu đứng trên thị trường với những kinh nghiệm đã được đúc kết, đến nay xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu đã phát triển với quy mô tương đối lớn và sản xuất kinh doanh mang nhiều hình thái khác nhau. Xí nghiệp liên hợp đã thành lập được 5 thành viên với số lượng máy móc vừa hiện đại vừa sửa chữa thay thế, cải tiến được những máy móc cũ thời kỳ trước tạo điều kiện cho 460 cán bộ công nhân viên có công ăn việc làm ổn định. Tháng 9 năm 1996 xí nghiệp được nhà nước cho thành lập lại doanh nghiệp mới mang tên: Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu trực thuộc bộ thương mại. Quyết định số 766 TM/TCCB ngày 4/9/1996 với nghành nghề kinh doanh sản xuất, xuất khẩu bao bì lâm sản và các sản phẩm khác do công ty sản xuất, nhập khẩu vật tư; nguyên liệu máy móc thiết bị hàng tiêu dùng, gia công hợp tác đầu tư liên doanh để sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu, kinh doanh nhà hàng, nhà khách, kho bãi, mở cửa hàng bán buôn bán lẻ hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu Vốn kinh doanh: 4.851.000.000 đ Trong đó: + Vốn cố định: 3.021.000.000 đ + Vôn lưu dộng: 1.829.000.000 đ Nắm bắt được các đặc điểm của nền kinh tế thị trường để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, thị trường và khai thác triệt để các tiềm năng giàu có của mình. Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu có xin phép nhà nước thay đổi, bổ xung thêm các nghành nghề kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. - Thay đổi lần 1(ngày 22/6/98) bổ xung kinh doanh mặt hàng nông sản, hải sản, phương tiện vận tải vật liệu xây dựng. Theo quyết định 0667/1998/QĐ - BTM - Thay đổi lần 2: nhờ có diện tích rộng và địa điểm thuận lợi(gần bến xe phía nam) doanh nghiệp xin đăng ký dịch vụ trông gửi xe ô tô qua đêm trong phạm vi kho bãi của doanh nghiệp theo: Quyết định: /207/QĐ - BTM ngày 22/10/99 - Thay đổi lần 3: bổ xung kinh doanh khách sạn, lữ hành nội địa, xây dựng công trình dân dụng, trang trí nội thất (theo quyết định 950/2000/QĐ - BTM ngày 5/7/2000. Năm 1999 với những lỗ lực vượt bậc và sự quyết tâm phấn đấu của CBCNV doanh thu toàn công ty đạt 15.031.946.563 đồng, nộp ngân sách nhà nước 860.938.500 đồng, thu nhập bình quân người/tháng là 467.617 đồng. Năm 1999 tổng doanh thu toàn công ty đạt 26.663.695.980 đồng bằng 146% so với kế hoạch bộ giao, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện lương bình quân là 503.000 đồng người/tháng, nộp đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 1,292 tỷ đồng

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Promexco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty I- Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: - Tªn giao dÞch cña doanh nghiÖp: C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Tªn viÕt t¾t: PROMEXCO Trô së giao dÞch: km 9 quèc lé 1A x· Hoµng LiÖt-Thanh Tr× - Hµ Néi . C¬ quan chñ qu¶n( c¬ quan s¸ng lËp) Bé Th­¬ng m¹i. Doanh nghiÖp ®­îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµo ngµy 4/9/1996 do quyÕt ®Þnh sè 766 th­¬ng m¹i/ TCCB cña Bé th­¬ng m¹i c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu thuéc lo¹i doanh nghiÖp nhµ n­ãc do «ng NguyÔn V¨n ThuÊn lµm gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty thùc hiªn chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu s¶n phÈm bao b× vµ hµng n«ng - l©m – h¶i s¶n. NhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ hµng ho¸ vµ kinh doanh nhµ hµng, kh¸ch s¹n, kho b·i, më cöa hµng b¸n bu«n b¸n lÎ hµng xuÊt kh©u trong n­íc vµ hµng nhËp khÈu. II-Qu¸ tr×nh lÞch sö tõ khi h×nh thµnh ®Õn nay cña c«ng ty: N¨m 1973 Bé Ngo¹i Th­¬ng ( nay lµ Bé Th­¬ng M¹i ) cã quyÕt ®Þnh sè 242/BNT – TCCB ngµy 23/12/1973 vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II- tiÒn th©n cña c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu hiÖn nay. KÓ tõ ngµy thµnh lËp xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II víi nhiÖm cô chÝnh lµ chÕ biÕn gç - nguyªn liÖu nhËp tõ Liªn x« ®Ó s¶n xuÊt hßm gç xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm ®­îc tiªu thô cho c¸c c«ng ty cã hµng xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi (chñ yÕu lµ Liªn x« cò). Tr¶i qua g©n 30 n¨m s¶n xuÊt vµ x©y dùng, xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II cã truyÒn thèng vÓ vang s¶n xuÊt lu«n lu«n æn ®Þnh, s¶n l­îng n¨m sau lín h¬n s¶n l­îng n¨m tr­íc tõ 10% ®Õn 15%, chÊt l­îng hµng ho¸ lu«n ®­îc ®¶m. XÝ nghiÖp chó träng ®Õn tiªu chuÈn ho¸ hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Nh÷ng n¨m ®Çu xÝ nghiÖp gËp rÊt nhiÒu thuËn lîi s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ cã tíi 500 b¹n hµng c¸c tØnh phÝa b¾c, xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II lu«n ®­îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ kh¸ nhÊt cña khèi céng nghiÖp huyÖn Thanh tr×. Víi vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 4.100.000.000 ® + Vèn cè ®Þnh: 2.300.000.000 ® Trong ®ã: vèn ng©n s¸ch cÊp :1.700.000.000 ® Vèn tù cã : 600.000.000 ® + Vèn l­u déng: 1.800.000.000 ® Trong ®ã: vèn ng©n s¸ch cÊp: 1.500.000.000 ® Vèn tù cã : 300.000.00 ® NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc më ra vµo cuèi n¨m 1986 ®· lµm kh«ng Ýt nhµ m¸y xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh bÞ chao ®¶o, thËm chÝ cßn ph¸ s¶n. Thi tr­êng liªn x« cò bÞ tan r·, hµng ho¸ kh«ng xuÊt khÈu ®­îc. MÆt hµng bao b× gç cña xÝ nghiÖp bÞ thu hÑp. Tr­íc hoµn c¶nh ®ã xÝ nghiÖp ®· tù m×nh v­¬n lªn kh«ng ngõng ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh míi. §Õn th¸ng 3/1990 bé kinh tÕ ®èi ngo¹i ®· ra quyÕt ®Þnh sè 195/ KT§N – TCCB quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II thµnh xÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt bao b× vµ hµng gç xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. Do nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú bao cÊp nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× xÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n: s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®­îc, vèn trong s¶n xuÊt nî ®éng nhiÒu xÝ nghiÖp gÇn nh­ kh«ng ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng. Vµo thêi ®iÓm kÕt n¨m tµi chÝnh, tæng doanh thu toµn c«ng ty ®¹t: 14.150 triÖu ®ång, lç 15.648 triÖu ®ång phÇn lín do hµng ho¸ s¶n xuÊt ra bÞ ø ®äng khã tiªu thô tæng gi¸ trÞ hµng tån kho lªn ®Õn 4.788 triÖu ®ång. §êi sèng cña CBCNV gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, l­¬ng b×nh qu©n th¸ng chØ cã 145.250 ®ång/ng­êi. Theo sè liÖu tæng sè vèn vay ng©n hµng xµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c lµ 31.465 triÖu ®ång; b×nh qu©n 1 n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay lµ 4.560 triÖu ®ång. §Õn thêi ®iÓm nµy c«ng ty gÇn nh­ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ vµ ë trong t×nh tr¹ng bªn bê viÖc ph¸ s¶n. Sau mét thêi gian ®iªu ®øng trªn thÞ tr­êng víi nh÷ng kinh nghiÖm ®· ®­îc ®óc kÕt, ®Õn nay xÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®· ph¸t triÓn víi quy m« t­¬ng ®èi lín vµ s¶n xuÊt kinh doanh mang nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau. XÝ nghiÖp liªn hîp ®· thµnh lËp ®­îc 5 thµnh viªn víi sè l­îng m¸y mãc võa hiÖn ®¹i võa söa ch÷a thay thÕ, c¶i tiÕn ®­îc nh÷ng m¸y mãc cò thêi kú tr­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho 460 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh. Th¸ng 9 n¨m 1996 xÝ nghiÖp ®­îc nhµ n­íc cho thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp míi mang tªn: C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trùc thuéc bé th­¬ng m¹i. QuyÕt ®Þnh sè 766 TM/TCCB ngµy 4/9/1996 víi nghµnh nghÒ kinh doanh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu bao b× l©m s¶n vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt, nhËp khÈu vËt t­; nguyªn liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ hµng tiªu dïng, gia c«ng hîp t¸c ®Çu t­ liªn doanh ®Ó s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu, kinh doanh nhµ hµng, nhµ kh¸ch, kho b·i, më cöa hµng b¸n bu«n b¸n lÎ hµng s¶n xuÊt trong n­íc vµ hµng nhËp khÈu Vèn kinh doanh: 4.851.000.000 ® Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 3.021.000.000 ® + V«n l­u déng: 1.829.000.000 ® N¾m b¾t ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, thÞ tr­êng vµ khai th¸c triÖt ®Ó c¸c tiÒm n¨ng giµu cã cña m×nh. C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu cã xin phÐp nhµ n­íc thay ®æi, bæ xung thªm c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Thay ®æi lÇn 1(ngµy 22/6/98) bæ xung kinh doanh mÆt hµng n«ng s¶n, h¶i s¶n, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vËt liÖu x©y dùng. Theo quyÕt ®Þnh 0667/1998/Q§ - BTM - Thay ®æi lÇn 2: nhê cã diÖn tÝch réng vµ ®Þa ®iÓm thuËn lîi(gÇn bÕn xe phÝa nam) doanh nghiÖp xin ®¨ng ký dÞch vô tr«ng göi xe « t« qua ®ªm trong ph¹m vi kho b·i cña doanh nghiÖp theo: QuyÕt ®Þnh: /207/Q§ - BTM ngµy 22/10/99 - Thay ®æi lÇn 3: bæ xung kinh doanh kh¸ch s¹n, l÷ hµnh néi ®Þa, x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, trang trÝ néi thÊt (theo quyÕt ®Þnh 950/2000/Q§ - BTM ngµy 5/7/2000. N¨m 1999 víi nh÷ng lç lùc v­ît bËc vµ sù quyÕt t©m phÊn ®Êu cña CBCNV doanh thu toµn c«ng ty ®¹t 15.031.946.563 ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 860.938.500 ®ång, thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng lµ 467.617 ®ång. N¨m 1999 tæng doanh thu toµn c«ng ty ®¹t 26.663.695.980 ®ång b»ng 146% so víi kÕ ho¹ch bé giao, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn l­¬ng b×nh qu©n lµ 503.000 ®ång ng­êi/th¸ng, nép ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc víi tæng sè tiÒn lµ 1,292 tû ®ång… III – Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty. 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cã liªn quan ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®­îc nhµ n­íc cÊp kho¶ng 4000 m2 ®Êt ®Ó c«ng ty ®Æt trô së vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n»m trªn km9 quèc lé 1A thuéc x· Hoµng liÖt – huyÖn Thanh tr× - Hµ néi vµ c«ng ty cã thªm 2 chi nh¸nh t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ Qu¶ng Ninh. C«ng ty x©y dùng vµ n©ng cÊp hÖ thèng ®­êng x¸ trong néi bé, ®iÖn n­íc phôc vô cho s¶n xuÊt, ®Çu t­ c¶i t¹o c¸c x­ëng s¶n xuÊt ®· h­ háng xuèng cÊp vµ khu phßng lµm viÖc, mua s¾m c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tac qu¶n lý. C«ng ty thùc hiªn chøc n¨ng chñ yÕu cña m×nh lµ võa s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®­îc chÕ biÕn tõ nguyªn vËt liÖu lµ gç vµ võa kinh doanh c¸c dÞch vô nh­ mua b¸n, xuÊt khÈu n«ng – l©m – h¶i s¶n, dÞch vô nhµ hµng, nhµ kh¸ch… C«ng ty thùc hiÖn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt t¹i chç c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, ®å dïng trang trÝ néi thÊt, c¸c lo¹i bao b× b»ng LDPE, HDPE, PP, PE chÊt l­îng cao, nhiÒu chñng lo¹i míi gi¸ c¹nh tranh phï hîp phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng trong n­íc c«ng ty quan hÖ chñ yÕu víi c¸c b¹n hµng ngoµi b¾c vµ ®ang cã xu h­íng quan hÖ hîp t¸c réng thªm víi c¸c vïng kh¸c nh­ TP.HCM, miÒn trung…KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ, më réng c¸c dÞch vô bÕn b·i vµ ®Çu t­ gãp vèn liªn doanh víi c¸c d¬n vÞ trong n­íc x©y dùng nhµ kh¸ch, cöa hµng vµ ®¹i lý. C«ng ty d· më 2 chi nh¸nh ë TP.HCM va Qu¶ng Ninh vµ 2 phßng xuÊt nhËp khÈu nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë thÞ tr­êng phÝa nam vµ vïng nuÝ phÝa b¾c. §èi víi thÞ tr­êng ngoµi n­íc c«ng ty xuÊt khÈu ®­îc s¶n phÈm cña m×nh ra rÊt nhiÒu n­íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi víi chÊt l­îng vµ ®é tin cËy cao, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ v¸n sµn tinh chÕ,gç sÎ c¸c lo¹i, v¸n èp t­êng, trÇn vµ c¸c mÆt hµng n«ng – l©m – h¶i s¶n. C«ng ty xuÊt khÈu hµng mü nghÖ sang thÞ tr­êng n­íc Th¸i Lan, §µi Loan, NhËt B¶n, Mü, Italia.., XuÊt khÈu ®­îc mét sè l­îng lín c¸c mÆt hµng n«ng – l©m – h¶i s¶n sang thi tr­êng n­íc Trung Quèc, NhËt B¶n, §µi loan, Singgapo… N¨m 1999 2000 2001 Doanh thu 26,78 112,01 120(tû VN§) XuÊt khÈu 11,64 38,678 43,5 Néi ®Þa 15,14 73,333 76,5 Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó cho c«ng ty sö dông gåm thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Nguyªn vËt liÖu trong n­íc c«ng ty thu mua tõ c¸c v­ên trång, c¸c hé gia ®×nh…, cßn thÞ tr­êng n­íc ngoµi nhËp khÈu gç chñ yÕu cña Lµo vµ Campuchia. C¸c mÆt hµng kh¸c tõ c¸c n­íc Hµn Quèc,Trung Quèc,§µi Loan… C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®­îc chia thanh 8 xÝ nghiÖp nhá. Mçi xÝ nghiÖp thùc hiÖn m« h×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp còng ®­îc thùc hiÖn kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng c«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi thay thÕ m¸y mãc ®· l¹c hËu. Nh­ng so víi tr×nh ®é cña c¸c n­íc hiÖn ®¹i nh­ §µi Loan, Singgapo, NhËt B¶n… th× m¸y mãc cña c«ng ty vÉn l¹c hËu h¬n. C«ng ty ®ang cè g¾ng bæ sung nh÷ng c«ng nghÖ míi hiªn ®¹i vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®Ó t¨ng n¨ng suÊt cña c«ng ty s¸nh kÞp vãi c¸c n­íc tiªn tiÕn. Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®­îc chia thµnh 8 xÝ nghiÖp nhá vµ 3 phßng ban , 2 chi nh¸nh. C¸c chi nh¸nh phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, khai th¸c kh¸ch hµng..mçi xÝ nghiÖp nhá ®Òu cã m« h×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc thùc hiªn theo quy tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn l¹i cã quan hÖ h÷u c¬ bæ trî cho nhau. VÝ dô: XÝ nghiÖp 1 nhËp khÈu gç Lµo cung øng cho c¸c xÝ ngiÖp c¸c lo¹i gç phôc vô c¸c llo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau, xÝ nghiÖp 2 ®¸p øng kh¸ch hµng (n­íc ngoµi) gç nguyªn liÖu d¹ng thanh. XÝ nghiÖp 3 sö dông gç phôc vô nhu cÇu s¶n phÈm trong n­íc va xuÊt khÈu s¶n phÈm hoµn chØnh. XÝ nghiÖp 4 sö dông gç cung øng cho kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ bao b×. XÝ nghiÖp 5 s¶n xuÊt ®å mü nghÖ xuÊt khÈu... - Quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp 2: c«ng nghÖ nµy ®­îc h×nh thµnh nh­ mét bé m¸y liªn quan víi nhau b»ng nhiÒu kh©u rÊt chÆt chÏ víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô râ rµng ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: s¬ ®å 2.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp 2 XÎ ph¸ XÎ l¹i Ng©m tÈm Dùng ph«i Nguyªn vËt liÖu gç §ãng gãi tiªu thô SÊy Däc c¹nh 1 Däc c¹nh 2 Soi C¾t Bµo u Nguyªn vËt liÖu gç ®­a vµo s¶n xuÊt chñ yÕu lµ gç trßn ®­îc b¶o qu¶n chu ®¸o th«ng qua viÖc ng©m n­íc. Sau ®ã ®­îc cÈu vµo dµn m¸y xÎ ph¸ thµnh tõng hép lín, tõng hép gç ®ã ®­îc ®­a vµo xÎ l¹i thµnh nh÷ng tÊm nhá. Sau ®ã gç ®­îc ng©m tÈm ®Ó b¶o vÖ kh«ng bÞ mèc, mèi ,mät ... sau ®ã dùng ph¬i råi chuyÓn vµo lß sÊy víi thêi gian tõ 90-96 giê. Sau khi sÊy gç ®­îc chuyÓn b­íc hoµn thiÖn. Trong c«ng viÖc hoµn thiÖn ®­îc chia thµnh 5b­íc nhá. Nh÷ng tÊm gç sÊy kh« ®­îc ®­a vµo m¸y ®Ó däc c¹nh råi bµo nh½n ,c¾t theo khÈu ®é, soi r·nh theo nh÷ng tiªu chuÈn kÝch th­íc ®· ký kÕt trong hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Cuèi cïng lµ KCS kiÓm tra vµ ®ãng gãi thµnh tõng kiÖn ®Ó xuÊt khÈu . NguyªnvËt liÖu S¬ chÕ XÎ §ãng C¾t S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp Méc – Bao b× - Mü nghÖ Trong c«ng nghÖ nµy nguyªn vËt liÖu gç ®­îc ®­a vµo s¬ chÕ sau ®ã xÎ c¾t theo kÝch cì cña tõng ®¬n hµng , ®ãng hßm gç hoÆc ®å dïng ®Ó xuÊt khÈu hay tiªu thô trong n­íc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ViÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý khoa häc nh»m n©ng cao hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n lýlµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao th× m¬Ý ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña giai ®o¹n hiÖn nay. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc bè trÝ d­íi h×nh thøc c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc c«ng ty Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch kinh doanhvµ XNK phßng kinh doanh kho hµng Xn gia c«ng chÕ biÕn gç XN SX vµ kinh doanh l©m s¶n XN SX KD hµng xuÊt khÈu XN chÕbiÕn l©m s¶n bao b× XNSX dÞch vô gç C-N TP Hå ChÝ minh C-N Q-Ninh Kh¸ch s¹n Nam Thµnh XN chÕ biÕn gç C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn th× ®­îc tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh sau: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp s¶n xuÊt Qu¶n ®èc Nh©n viªn vËt t­ Thñ kho Tæ tr­ëng s¶n xuÊt C«ng nh©n s¶n xuÊt Nh©n viªn S¬ ®å 2:4: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp thµnh viªn C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc, bé m¸y tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc, trî lý gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban xÝ nghiÖp. Toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty chôi sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c m¶ng: Kh¸ch hµng, vèn , ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ... Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty , chôi tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ lµm nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Gi¸m ®èc ký tÊt c¶ c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi Phã gi¸m ®èc : Lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®­îc sö dông mét sè quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc gi¸m ®èc uû nhiÖm kh«ng ®­îc lµm tr¸i ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, chôi tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã quyÒn ph©n c«ng vµ yªu cÇu trî lý gi¸m ®èc b¸o c¸o nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan thuéc ph¹m vØ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Phã gi¸m ®èc ký c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc cña m×nh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c¸c phßng ban do gi¸m ®èc giao : Theo Q§ 93/ PR –G§ ngµy 18/8/2000 cña gi¸m ®èc c«ng ty: Phßng Tæ chóc Hµnh chÝnh : Lµ phßng tham m­u cho gi¸m ®èc x©y dùng, Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch c¸n bé, c«ng t¸c ph¸p chÕ. §¶m b¶o doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt ph¸p hiÖn hµnh cña nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÑet Nam. Tr­ëng phßng Tæ chøc hµnh chÝnh ®­îc phÐp chi c¸c kho¶n d­íi 1 triÖu ®ång cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng tynh­ mua b¸n v¨n phßng phÈm; x¨ng dÇu , ®iÖn n­íc .... Hµng n¨m c¨n cø vµo chñ tr­¬ng chÝch s¸ch cña nhµ n­íc, sù h­íng dÉn cña c¬ quan nhµ qu¶n lý cÊp trªn, c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Î gióp gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô cña ®¬n vÞ thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n , thêi ®iÓm cô thÓ. N¾m v÷ng, qu¶n lý chÆt chÏ CBCNV, gióp gi¸m ®èc x©y dùng ®µo t¹o ®éi ngò CBCNVC phôc vô yªu cÇu tr­íc m¾t lÉn l©u dµi cho viÖc tæ chøc kinh doanh – xuÊt nhËp khÈu . Gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c quy chÕ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh, qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu vµ sö dông con dÊu quy ®Þnh, ... Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh – XuÊt nhËp khÈu : Lµ phßng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng, triÓn khai, qu¶n lý ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch hµng n¨m, quü, th¸ng cña toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®ång thêi dù kiÕn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o Bé Th­¬ng m¹i, Nhhµ n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ò xuÊt chñ tr­¬ng ®Þnh h­íng vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. Tr­ëng phßng KHKD – XNK ®­îc phÐp ký ho¸ ®¬n b¸n hµng néi ®Þa vµ ký tªn ®ãng dÊu trªn tê khai h¶i quan, chøng tõ thanh to¸n , hîp ®ång ngo¹i gi¸m ®èc ký. Phßng KHKD – XNK cïng víi c¸c phßng ban cã cïng chøc n¨ng qu¶n lý nghiªn cøu x©y dùng c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ thÝch hîp tõng thêi ®iÓm, tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ ... H­íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc c«ng ty uû quyÒn ®èi víi ®èi t¸c kinh tÕ ( c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ). .... Phßng kÕ to¸n Tµi chÝnh : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: lµ phßng tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty, x©y dùng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch c¸n bé, c«ng t¸c ph¸p chÕ ®¶m b¶o an toµn doanh nghiÖp theo luËt ph¸p hiÖn hµnh cña nhµ n­îc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®­îc phÐp chi c¸c kho¶n d­íi 1.000.000® cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­: mua b¸n v¨n phßng phÈm, x¨ng dÇu ®IÖn n­íc… Hµng n¨m c¨n cø vµo chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, sù h­íng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó gióp gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô cña ®¬n vÞ cho thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty t¹i tõng thêi ®iÓm cô thÓ. Cïng víi c¸c phßng ban cã chøc n¨ng qu¶n lý n¾m v÷ng t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, gióp gi¸m ®èc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao ®i ®óng h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc. N¾m v÷ng, qu¶n lý chÆt chÏ c¸n bé c«ng nh©n viªn, gióp gi¸m ®èc x©y dùng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸cn bé c«ng nh©n viªn chøc phôc vô yªu cÇu c¶ tr­íc m¾t lÉn l©u dµI cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Gióp gi¸m ®èc x©y dùng vµ thèng nhÊt c¸c quy chÕ ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh, qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu vµ sö dông con dÊu ®óng quy ®Þnh. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: lµ phßng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng, b¶o vÖ, triÓn khai, qu¶n lý, ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t viÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch hµng n¨m, quý, th¸ng cña toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®ång thêi dù kiÕn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o Bé Th­¬ng M¹i, nhµ n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ò xuÊt chñ tr­¬ng ®Þnh h­íng vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®­îc phÐp ký ho¸ ®¬n b¸n hµng néi ®Þa vµ ký tªn ®ãng dÊu trªn tê khai h¶i quan, chøng tõ thanh to¸n vµ hîp ®ång ngo¹i gi¸m ®èc ký. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cïng víi c¸c phßng ban cã chøc n¨ng qu¶n lý nghiªn cøu x©y dùng c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ thÝch hîp víi tõng thêi ®IÓm, tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ… h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc c«ng ty uû quyÒn ®èi víi c¸c ®èi t¸c kinh tÕ ( c¶ trong vµ ngoµI n­íc ). Tæ chøc viÖc tiÕp thÞ ®Ó më réng quan hÖ thÞ tr­êng: mua b¸n, x©y dùng, liªn doang, liªn kÕt kinh tÕ, hç trî t×m viÖc lµm cho doanh nghiÖp… Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp chung thùc hiÖn h¹ch to¸n toµn c«ng ty theo ®ã toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµI chÝnh ®Òu ®­îc thùc hiÖn trän vÑn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lín nh­ng tr×nh ®é quant lý s¶n xuÊt t­¬ng ®èi cao, ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®­îc trang bÞ biªn chÕ víi nghiÖp vô t­¬ng ®èi v÷ng vµng vµ ngµy cµng n©ng cao, víi ®Æc ®IÓm nµy c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc nhËn ký chøng tõ, viÖc ¸p dông nµy ®· ®­îc thùc hiÖn tõ nhiÒu n¨m, phßng kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty, ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n lµm nhiÖm vô h­íng dÉn kiÓn tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu thu nhËn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n. §Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sö dông ®ång vèn ®óng møc, ®óng chÕ ®é, hîp lý vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®­îc biªn chÕ gåm 4 ng­êi, c«ng t¸c kÕ to¸n tµI chÝnh ®­îc thùc hiÖn thµnh c¸c phÇn nh­ sau: -kÕ to¸n tr­ëng: chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c tµI chÝnh, kÕ to¸n, ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý míi, x©y dùng kÕ ho¹ch tµI chÝnh, tæng hîp -Mét kÕ to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ng­êi b¸n, thanh to¸n t¹m øng, thñ quü - Mét kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng vu dông cô -Mét kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô , thanh to¸n víi ng­êi mua. S¬ ®å :tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu. KÕ to¸n tr­ëng tæng hîp KÕ to¸n tµI s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ng­êi b¸n, thanh to¸n t¹m øng, thñ quü KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh tiªu thô, thanh to¸n víi ng­êi mua KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô C¸c nh©n viªn kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp nhá Víi m« h×nh hach to¸n tËp chung vµ ¸p dông h×nh thøc ký chøng tõ, quy ®Þnh më, ghi chÐp trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ c¸c sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vÒ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n gåm 10 nhËt ký chøng tõ, 10 b¶ng kª, 4 b¶ng ph©n bæ, 6 sæ chi tiÕt vµ 1 sæ c¸i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu PROMEXCO.doc
Luận văn liên quan