Đề tài Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua

Đất nước ta với hơn 4000 năm lịch sử, ngay từ buổi đầu dựng nước, ông cha ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực. Điều đó thể hiện qua câu nói nổi tiếng được lưu lại tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của nước ta: “ Hiền tài là nguyên khí của đất nước, nguyên khí có sức mạnh thì đất nước mới vững, vì vậy không có vị vua nào là không quan tâm chăm lo đến hiền tài của đất nước”. Sau này, Bác Hồ vị lãnh tụ của chúng ta đã khẳng định: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Qua đây khẳng định được tầm quan trọng của giáo dục đào tạo. Thực vậy, chỉ khi có con người với đủ tài và đức mới là tài sản quý nhất của mỗi quốc gia trong mọi thời đại. Chúng ta đang bước sang nhưng năm đầu của TK 21, mong muốn của toàn Đảng , toàn dân ta là “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Trước mắt là sớm hoàn thành CNH-HĐH đất nước, trong công cuộc này đòi hỏi cần có: “ Con người phát triển cao về trí tụê, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là đông lực của xây dựng xã hội mới đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”. Chính vì thế nguồn lực con người luôn được coi trọng và quyết định nhất trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia . Bởi vậy những năm gần đây chúng ta đã coi “ GD là quốc sách” Đảng và nhà nước ta mở rộng thực hiện “ xã hội hoáGD”. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật đòi hỏi phải có những con người có trình độ hiểu biết, thực sự dám nghĩ, dám làm. Đó là kết quả của một nền giáo dục toàn diện. Những năm gần đây tỷ trọng khá cao trong cơ cấu chi NSNN. Trên thực tế sự nghiệp GD đã đạt được những thành tích đáng kể, xong bên cạnh đó cũng còn những mặt hạn chế , trong đó đáng chú ý là hiệu quả sử dụng nguồn lực từ NSNN còn thấp. Để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả chi NSNN đòi hỏi phải xây dựng những biện pháp quản lý chặt chẽ , hiệu quả và phù hợp với tình hình KT-XH đất nước . Đặc biệt là riêng đối với Lạng sơn một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thì việc chi và quản lý chi cho GD là một vấn đề cần quan tâm. Do điều kiện hạn chế không thể nghiên cứu được toàn bộ vấn đề chi và quản lý NSNN Cho GD -ĐT trong cả nước. Nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm tang cường quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh LS trong thời gian tới

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t­ h­¬ng dÉn sè 147/1998/TT-LT-TCCP-TC-L§TBXH-GD §T ngµy 5/3/1998 vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i ®èi víi gi¸o viªn ®ang triÕp gi¶ng d¹y ë c¸c tr­êng c«ng lËp cña Nhµ N­íc. §èi víi gi¸o viªn c«ng t¸c t¹i c¸c tr­êng khu vùc III theo QuyÕt ®Þnh 42/UBDT MN cña Uû ban D©n Téc vµ MiÒn nói cßn ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp thªm theo Q§ sè 1498/UB-Q§ ngµy 25/9/1998 cña Uû ban Nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n vÒ viÖc trî cÊp thªm cho gi¸o viªn. N¨m 2000 Nhµ n­íc ®· quyÕt ®Þnh t¨ng møc l­¬ng c¬ b¶n tõ 180.000®/ th¸ng, lªn 210.000 ®/ th¸ng, vµ sau ®ã l¹i t¨ng lªn 290.000/th¸ng ®iÒu ®ã gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña gi¸o viªn. Trong tæng sè chi CN th× chi l­¬ng chiÕm tû träng lín nhÊt trªn 40% vµ t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, cô thÓ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 1646 triÖu ®ång, t­¬ng øng 46%. Chi l­¬ng bao gåm theo ng¹ch bËc, theo quü l­¬ng ®­îc duyÖt, l­¬ng tËp sù vµ l­¬ng hîp ®ång dµi h¹n. Kho¶n ®¸ng kÓ thø 2 ph¶i kÓ ®Õn lµ phô cÊp l­¬ng, bao gåm: phô cÊp chøc vô, phô cÊp ®éc h¹i, phô cÊp gi¶ng d¹y t¹i vïng III, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n... C¸c kho¶n phô cÊp còng t¨ng cïng víi tèc ®é t¨ng l­¬ng, n¨m 2003 lµ 4.120 triÖu ®ång, n¨m 2002 lµ 3993 triÖu ®ång, t¨ng 127 triÖu ®ång, kho¶n phô cÊp l­¬ng lu«n chiÕm tû träng rÊt cao trªn 30% trong tæng sè chi CN. Së dÜ nh­ vËy lµ do: tiÒn l­¬ng b×nh qu©n ch­a ®ñ ®¶m b¶o ®êi sèng th× sè phô cÊp t¨ng lªn sÏ gãp phÇn hç trî ®êi sèng cña gi¸o viªn. MÆt kh¸c, chÕ ®é phô cÊp cao nh­ vËy lµ nh»m ®Ó thu hót gi¸o viªn lªn c«ng t¸c ë c¸c vïng khã kh¨n. XÐt vÒ l©u dµi th× Nhµ N­íc nªn cã chÝnh s¸ch t¨ng l­¬ng cho gio¸ viªn ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cña hä. TiÒn th­ëng: kho¶n tiÒn nµy chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng chi CN, n¨m 2002 chiÕm 0,9%, n¨m 2003 chiÐm 1,5 % .Tuy vËy nã gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng GD, khuyÕn khÝch ®éi ngò gi¸o viªn thùc hiªn tèt nhiªm vô gi¶ng d¹y. Phóc lîi tËp thÓ: kho¶n chi nµy chñ yÕu lµ chi trî cÊp khã kh¨n cho c¸n bé, gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn c«ng t¸c t¹i vïng s©u, vïng xa cßn gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n. Môc chi nµy còng chiÕm tû träng nhá trong tæng sè chi cho con ng­êi, n¨m 2002 lµ 0,5%, n¨m 2003 lµ 0,4%, C¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c: c¸c kho¶n ®ãng gãp nµy lu«n chiÕm mét tû träng æn ®Þnh kho¶ng 20%. T­¬ng øng v¬Ý sù t¨ng lªn cña quü l­¬ng c¸c kho¶n nµy còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ 173 triÖu ®ång, t­¬ng øng lµ 21%. Nh×n chung qua ®¸nh gi¸ chi tiÕt t×nh h×nh chi cho tõng môc th× thÊy c¬ cÊu chi CN t­¬ng ®èi hîp lý. §¶m b¶o ®­îc yªu cÇu chi ®óng, chi ®ñ, chi kÞp thêi theo chÕ ®é Nhµ n­íc ban hµnh. Nhãm chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n (chi NVCM): §©y lµ nhãm chi quan träng thø hai sau nhãm chi cho con ng­êi, nã ®¸p øng kinh phÝ cho viÖc mua t­ liÖu, s¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc tËp, m« h×nh gi¶ng d¹y…kho¶n chi nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng GDTHPT, nã ®¸p øng ph­¬ng tiÖn cho viÖc gi¶ng d¹y, gióp thÇy c« truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ häc sinh dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc. Trªn ®Þa bµn TØnh L¹ng S¬n, m¹ng l­íi tr­êng THPT ngµy cµng ®­îc më réng nªn sè l­îng häc sinh vµ gi¸o viªn ngµy cµng t¨ng. Chñ tr­¬ng ®æi míi GD ®· ®­a vµo gi¶ng d¹y nhiÒu m«n häc vµ s¸ch gi¸o khoa míi, t¨ng c­êng ®Çu t­ d¹y vµ häc 2 m«n Ngo¹i ng÷ vµ Tin Häc. Nh­ng trªn thùc tÕ cho thÊy c¸c kho¶n chi nµy cßn thÊp nªn t×nh tr¹ng häc chay, thiÕu s¸ch tham kh¶o, thiÕu ®å dïng gi¶ng d¹y.. vÉn cßn x¶y ra ë nhiÒu tr­êng THPT. §Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lµ häc ®i ®«i víi hµnh, t¨ng c­êng d¹y nghÒ, d¹y ngo¹i ng÷ vµ tin häc cho häc sinh THPT, th× Së Tµi ChÝnh L¹ng S¬n , Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o vµ c¸c Ban ngµnh liªn quan cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng tû träng chi NVCM. §Ó biÕt ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ kho¶n chi nµy ta ®i nghiªn cøu sè liÖu sau (b¶ng 7): ChØ tiªu N¨m 2002 Tû lÖ (%) N¨m2003 Tû lÖ Tæng 1366 1520 Mua vËt t­ 134 9,8 210 13,8 Mua trang thiÕt bÞ 83 6 88 5,7 Mua s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n 224 16,4 234 15,5 Chi kh¸c 925 67,8 988 65 (Nguån Së gi¸o dôc L¹ng S¬n) Qua sè liÖu ë b¶ng 7 ta thÊy n¨m 2003 chi NVCM ®· ®¹t ®­îc 1.520 triÖu ®ång, t¨ng 154 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, t­¬ng øng víi 11% . Trong c¬ cÊu c¸c kho¶n chi NVCM th× chi vËt t­, s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n , chi trang thiÕt bÞ kÜ thuËt lµ c¸c kho¶n chi chiÕm tû träng lín trong chi NVCM. Chi mua s¾m vËt t­ n¨m 2003 ®¹t 210 triÖu ®ång , chiÕm 13,8%, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 76 triÖu ®ång. MÆc dï cã sù t¨ng lªn gi÷a c¸c n¨m nh­ng tû träng chi cña môc nµy vÉn cßn thiÕu so víi nhu cÇu thùc tÕ ë c¸c tr­êng THPT, nhÊt lµ ë nh÷ng tr­êng ë vïng s©u, vïng xa. Thùc tÕ ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh cÇn quan t©m ®Çu t­ h¬n cho nhãm chi nµy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ kÜ thuËt lµ mét kho¶n chi trong viÖc thùc hiªn c«ng t¸c chuyªn m«n cña ngµnh, nh»m trang bÞ nh÷ng gi¸o cô trùc quan, ®å dïng thÝ nghiÖm, m¸y vi tÝnh…phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n nh­ng kh«ng ph¶i lµ TSC§. Nh­ng n¨m 2003 tû trong nhãm chi nµy lµ 5,7 t­¬ng øng víi 88 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 5 triÖu ®ång, nh­ vËy ngµnh gi¸o dôc L¹ng S¬n ®· cã sù quan t©m cÇn thiÕt tíi lÜnh vôc nµy tuy v©n cßn rÊt khiªn tèn vµ ch­a thÝch ®¸ng cho l¾m. Chi cho s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n : Trong nhãm chi cho NVCM th× nhãm chi nµy cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, s¸ch gi¸o kgoa vµ tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng GD THPT. Trong n¨m 2003 tuy sè tiÒn dµnh cho mua s¸ch vµ tµi liÖu chuyªn m«n ®· t¨ng lªn 234 triÖu ®ång , so víi n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 10 triÖu ®ång nh­ng vÒ tû träng. Trong tæng sè chi NVCM th× chØ chiÕm 15,5% tû lÖ nµy vÉn cßn nhá. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ h¬n n÷a cho nhãm, môc chi nµy nh»m ®¸p øng nhu cÊu tèi thiÓu vÒ s¸ch gi¸o khoa vµ tµi liÖu cho gi¸o viªn vµ häc sinh. Kho¶n chi lín n÷a cÇn kÓ ®Õn lµ chi phÝ kh¸c : Trªn thùc tÕ c¸c kho¶n chi nµy th­êng ®­îc dïng ®Ó chi cho c¸c héi thi nh­: thi häc sinh giái, thi gi¸o viªn giái.... nh÷ng kho¶n chi nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay NSNN cßn eo hÑp , trong khi kho¶n chi nµy t­¬ng ®èi lín n¨m 2003 kho¶n chi nµy lµ 988 triÖu ®ång, chiÕm tíi 65%, t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 63 triÖu ®ång, nh­ vËy thiÕt nghÜ chi phÝ nh­ vËy lµ vÉn cßn lín vµ kh«ng hîp lý. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý sao cho tiÕt kiÖm mµ vÉn ®¹t hiÖu qu¶. Ngoµi ra cßn c¸c kho¶n chi kh¸c nh­ : chi in Ên chØ, chi ®ång phôc , trang phôc....C¸c kho¶n chi nµy chiÕm tû träng t­¬ng ®èi nhá, xong trong nh÷ng n¨m qua c¸c môc chi nµy ®· ®­îc thùc hiªn t­¬ng ®èi hîp lý. Cô thÓ sè chi cho in Ên chØ n¨m 2003 lµ 2 triÖu ®ång, gi¶m h¬n so víi n¨m 2002 lµ 3 triÖu ®ång, vµ c¸c kho¶n thanh to¸n bªn ngoµi còng tiÕt kiÖm ®­îc 12 tiÖu ®ång so víi n¨m 2002 vµ sè chi n¨m 2003 lµ 4 triÖu ®ång. Møc chi cho ®ång phôc, trang phôc t¨ng lªn do trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh L¹ng S¬n thùc hiÖn ®ång phôc cho gi¸o viªn vµ häc sinh, nªn môc chi nµy t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua. Chi cho NVCM trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc chó träng vµ t¨ng c­êng ®¸ng kÓ, ngoµi nguån vèn NSNN cÊp hµng n¨m c¸c tr­êng cßn ®­îc gi÷ l¹i mét phÇn häc phÝ... tuy nhiªn c¸c kho¶n chi nµy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cho GD THPT, trong thêi gian tíi ph¶i tiÕp tôc n©ng cao tû träng c¸c kho¶n chi nµy nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng chuyªn m«n ®­îc tèt h¬n. Nhãm chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh: Nhãm chi QLHC nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng cña Nhµ tr­êng, bao gåm : chi vÒ c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ, héi nghÞ phÝ , chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng.... C¸c kho¶n chi nµy ®ßi hái ph¶i chi ®óng, chi ®ñ. chi kÞp thêi vµ ph¶i tiÕt kiÖm ®­îc mét c¸ch tèi ®a. §Æc ®iÓm cña nhãm chi nµy lµ khã ®Þnh møc ®­îc vµ kh«ng cô thÓ, do ®ã ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ cho NSNN. Chi QLHC n¨m 2003 t¨ng 122 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 (1461 triÖu ®ång so víi 1339 triÖu ®ång), vÒ t­¬ng ®èi t¨ng 9%, vÒ sè chi cô thÓ n¨m 2003 lµ 1461 triÖu ®ång, nh­ vËy kho¶n chi nµy vÉn cßn t¨ng, ®ay lµ mét ®iÒu kh«ng tèt vµ ¶nh h­ëng tíi sô ®Çu t­ cho viÖc n©ng cao chÊt l­¬ng chuyªn m«n thiÕt nghÜ ngµnh gi¸o dôc L¹ng S¬n cÇn gi¶n kho¶n chi nµy ®i n÷a vµ ®Ò ra mét ph­¬ng ph¸p thËt hiÖu qu¶. Thùc tÕ ®Ó thÊy ®­îc mét c¸ch chi tiÕt h¬n t×nh h×nh chi ng©n s¸ch cho QLHC cÇn ®i s©u nghiªn cøu tõng môc chi cô thÓ: Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng: Kho¶n chi nµy bao gåm tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, vÖ sinh m«i tr­êng...Do thùc hiÖn kho¸n sè ®iÖn, n­íc sö dông trong c¸c tr­êng häc nªn kho¶n chi nµy ®­îc lËp t­¬ng ®èi s¸t víi thùc tÕ. Nh­ng trªn thùc tÕ kho¶n chi nµy vÉn t¨ng so víi n¨m 2002, cô thÓ n¨m 2003 lµ 282 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 50 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 18,82%. Nguyªn nh©n chñ yÕu do nhu cÇu ®iÖn n­íc phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y t¨ng do sè häc sinh t¨ng, mÆt kh¸c gi¸ ®iÖn, gi¸ n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng t¨ng lªn. Tuy vËy còng kh«ng thÓ lo¹i trõ lý do c¸c tr­êng THPT ch­a thùc hiÖn tiÕt kiÖm mét c¸ch triÖt ®Ó dÉn tíi l·ng phÝ vµ lµm cho sè chi cho kho¶n nµy t¨ng lªn 2.4 .Thùc tr¹ng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng: Chu tr×nh qu¶n lý NSNN lµ mét qu¸ tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i bao gåm 3 kh©u: - LËp dù to¸n NSNN. - ChÊp hµnh quyÕt to¸n NSNN. - QuyÕt to¸n NSNN. Qu¶n lý chi NSNN cho gi¸o dôc THPT còng kh«ng n»m ngoµi khu«n khæ cña chu tr×nh nµy, ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi lµ ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t­îng, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. HÇu hÕt c¸c tr­êng THPT trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n ®· ¸p dông c¬ chÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP cña ChÝnh Phñ ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, cô thÓ chu tr×nh qu¶n lý chi NSNN cho gi¸o dôc THPT ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: 2.4.1. LËp dù to¸n chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n: §©y lµ kh©u ®Çu tiªn cña chu tr×nh qu¶n lý, nã lµ nÒn t¶ng, c¬ së cho c¸c kh©u tiÕp theo. NÕu kh©u dù to¸n ®­îc thùc hiÖn chÝnh x¸c vµ cã c¬ së khoa häc th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c kh©u tiÕo theo thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ kh©u chÊp hµnh dù to¸n. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, nhiÖm vô cña n¨m kÕ ho¹ch; C¨n cø vµo ®Þnh møc , chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc quy ®Þnh; KÕt qu¶ thu sù nghiÖp vµ chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña n¨m tr­íc liÒn kÒ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; ®¬n vÞ sù nghiÖp lËp dù to¸n thu, chi n¨m kÕ ho¹ch: + Dù to¸n thu, chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn : §Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh møc b¶o ®¶m chi phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ møc kinh phÝ NSNN hç trî ho¹t ®éng th­êng xuyªn. C¨n cø ®Ó lËp dù to¸n chi: - C¸c kho¶n chi tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp theo l­¬ng: tÝnh theo l­ong cÊp bËc, chøc vô vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi ®¬n vÞ. -Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô: C¨n cø vµo chÕ ®é vµ khèi l­äng ho¹t ®éng nghiÖp vô. - Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: VËt t­ v¨n phßng, dÞch vô c«ng céng, c«ng t¸c phÝ... theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh do c¬ quan Nhµ N­íc quy ®Þnh -C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ N­íc vµ thùc hiÖn cña n¨m tr­íc; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo chÕ ®é ¸p dông cho c¸c c¬ quan Nhµ N­íc. +Dù to¸n kinh phÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ N­íc, cÊp Bé, nghµnh; ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; kinh phÝ thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ; vèn ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ ...®¬n vÞ lËp dù to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Dù to¸n thu, chi cö ®¬n vÞ ph¶i cã thuyÕt minh c¬ së tÝnh to¸n, chi tiÕt theo néi dung thu, chi vµ môc lôc NSNN göi Së Tµi chÝnh vµ theo biÓu mÉu ®Ýnh kÌm. * Giao dù to¸n: c¨n cø vµo dù to¸n thu, chi NSNN ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; c¨n cø vµo dù to¸n thu, chi do ®¬n vÞ lËp; c¬ quan chñ qu¶n thÈm tra xem xÐt tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh. Chñ tÞch UBND tØnh c¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña Së Gi¸o Dôc vµ Së Tµi ChÝnh ra dù to¸n thu chi NSNN cho c¸c tr­êng THPT , trong ®ã cã møc chi NSNN b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng th­êng xuyªn. Dù to¸n 2 n¨m tiÕp theo thêi k× æn ®Þnh: - §èi víi dù to¸n thu, chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn. Bé Tµi ChÝnh th«ng b¸o møc NSNN ®­îc Thñ T­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh t¨ng thªm hµng n¨m ®èi víi tõng lÜnh vùc. C¨n cø vµo møc NSNN ®­îc t¨ng vµ dù to¸n thu, chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn ®­îc UBND tØnh giao n¨m ®Çu, c¸c n¨m tiÕp theo ®¬n vÞ lËp dù to¸n thu, chi theo nhiÖm vô vµ tiÕn ®é ho¹t ®éng hµng n¨m göi Së tµi ChÝnh vµ KBNN n¬i giao dÞch ®Ó theo dâi, kiÓm so¸t chi theo dù to¸n cña ®¬n vÞ. C¬ quan chñ qu¶n vµ c¬ quan tµi chÝnh kh«ng duyÖt l¹i dù o¸n 2 n¨m tiÕp theo thêi kú æn ®Þnh. -Dù to¸n kinh phÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ N­íc, cÊp Bé, ngµnh; ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; kinh phÝ tinh gi¶n biªn chÕ; vèn ®Çu t­, mua s¾m trang thiÕt bÞ...hµng n¨m ®¬n vÞ lËp dù to¸n theo tiÕn ®é ho¹t ®éng vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tr×nh tù lËp dù toµn nh­ vËy cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: VÒ c¬ b¶n viÖc lËp dù to¸n chi NSNN cho gi¸o dôc THPT ë tØnh L¹ng S¬n ®· ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña Nhµ N­íc, ®¶m b¶o ®­îc sù kÕt hîp nhiÖm vô chi vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ngµnh. C¸c tr­êng häc chñ ®éng trong kh©u lËp kÕ ho¹ch, do ®ã kÕ ho¹ch ®­îc lËp s¸t ®óng víi yªu cÇu, nhiÖm vô chi cña tõng tr­êng. T¹o ®iÒu kiÖn tèt cho kh©u chÊp hµnh, quyÕt to¸n sau nµy. ViÖc lËp dù to¸n chi NSNN cho gi¸o dôc THPT dùa trªn h­íng dÉn cña c¬ quan cÊp trªn , ®· cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong kh©u lËp kÕ ho¹ch, kÕt hîp ®­îc sù qu¶n lý theo ngµnh, vïng l·nh thæ, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ cña c¸c tr­êng vµ b¶o ®¶m ®­îc sù c©n ®èi chi ng©n s¸ch toµn tØnh. Tuy nhiªn viÖc lËp dù to¸n cßn tån t¹i mét sè mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: C¸c ®¬n vÞ dù to¸n th­êng cã xu h­íng lËp dù to¸n cao h¬n so víi thùc tÕ cÇn sö dông nh»m môc ®Ých khi c¬ quan Tµi ChÝnh, c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn xem xÐt c¾t gi¶m ®i lµ võa. Mét sè tr­êng c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cßn mang tÝnh ­íc lÖ. Dù to¸n ch­a thùc sù s¸t sao víi nhiÖm vô chi thùc tÕ cña tõng tr­êng, dù to¸n ch­a ®­îc lËp chi tiÕt ®Õn tõng nhãm chi cô thÓ. V× vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn th­êng ph¶i ®iÒu chØnh dù to¸n g©y mÊt thêi gian, l·ng phÝ , g©y ra nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc. Do n¨m ng©n s¸ch kh«ng trïng víi n¨m häc, vµo thêi ®iÓm lËp dù to¸n c¸c tr­êng ch­a b¾t ®Çu n¨m häc míi nªn c¬ së ®Ó x©y dùng dù to¸n nh­: sè häc sinh, sè gi¸o viªn cã thÓ biÕn ®éng vµo ®Çu n¨m häc. 2.4.2. ChÊp hµnh dù to¸n chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n: §©y lµ kh©u quan träng nhÊt trong chu tr×nh qu¶n lý ng©n s¸ch gi¸o dôc THPT, lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc biÕn c¸c chØ tiªu trong dù to¸n ng©n s¸ch kÕ ho¹ch thµnh hiÖn thùc, viÖc tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n bao gåm c¸c c«ng viÖc: ph©n phèi, cÊp ph¸t vèn NSNN cho c¸c ®¬n vÞ ®ång thêi kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông kinh phÝ cña hÖ thèng gi¸o dôc trong toµn tØnh. Sau khi ®ùoc UBND tØnh giao kÕ ho¹ch ng©n sÊch n¨m, c¨n cø vµo sè kÕ ho¹ch giao cho c¸c tr­êng THPT,c¸c tr­êng tiÕn hµnh ph©n bæ ng©n s¸ch b¶o ®¶m ®óng víi dù to¸n c¶ vÒ tæng møc vµ chi tiÕt. Göi kÕt qu¶ ph©n bæ cho Së Tµi ChÝnh, ®ång göi KBNN n¬i giao dÞch. Së Tµi ChÝnh xem xÐt , kiÓm tra nÕu cã vÊn ®Ò kh«ng phï hîp th× yªu cÇu ®iÒu chØnh l¹i vµ g­Ø l¹i cho c¸c ®¬n vÞ. C¨n cø vµo dù to¸n ®­îc giao, c¸c tr­êng THPT lËp dù to¸n chi hµng quý ( chia tõng th¸ng ) göi Së Tµi ChÝnh. C¬ quan Tµi chÝnh xem xÐt, c¨n cø vµi dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®­îc duyÖt cho c¸c tr­êng THPT göi Th«ng b¸o h¹n møc cho c¸c ®¬n vÞ, ®ång göi KBNN n¬i giao dÞch. C¨n cø vµo h¹n møc chi ®­îc ph©n phèi, HiÖu tr­ëng tr­êng THPT ra lÖnh chuÈn chi kÌm theo hå s¬ thanh to¸n göi KBNN n¬i giao dÞch. KBNN n¬i giao dÞch c¨n cø vµo th«ng b¸o h¹n møc chi ®­îc Së Tµi ChÝnh ph©n phèi cho c¸c tr­êng THPT kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña hå s¬ thanh to¸n, c¸c ®iÒu kiÖn chi vµ lÖnh chuÈn chi cña hiÖu tr­ëng, thùc hiÖn cÊp ph¸t vµ thanh to¸n. Së Tµi ChÝnh phèi hîp cïng víi KBNN t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é chi tiªu th«ng qua viÖc kiÓm tra xÐt duyÖt hµng th¸ng, quý ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng sai lÖch, thiÕu sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông kinh phÝ nh»m ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi lµ ®óng môc ®Ých, chÕ ®é vµ hiÖu qu¶. Nh­ vËy viÖc cÊp ph¸t kinh phÝ ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®Çy ®ñ, ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t­îng vµ theo ®óng dù to¸n ®· ®­îc duyÖt. C¸c kho¶n chi ®­îc ph©n bæ ®Õn tõng néi dung chi theo môc lôc ng©n s¸ch vµ ®­îc kiÓm tra, gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt NSNN hiÖn hµnh. Bªn c¹nh ®ã th× vÉn cßn tån t¹i mét sã nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc nh­: Do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ nªn ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn triÖt ®Ó nguyªn t¾c chi trùc tiÕp qua KBNN, nªn c¸c ®¬n vÞ dù to¸n th­êng rót kinh phÝ tõ KBNN vµ trùc tiÕp chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng liªn quan, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ t×m c¸ch chi tiªu hÕt sè kinh phÝ ®· rót g©y l·ng phÝ cho NSNN vµ ®«i khi sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, ®èi t­îng. Do tr×nh ®ä qu¶n lý yÕu kÐm nªn viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n cßn mét sè h¹n chÕ. 2.4.3. QuyÕt to¸n chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n: QuyÕt to¸n lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý Ng©n S¸ch, nã lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra ®èi chiÕu, chØnh lý sè liÖu ®· ®­îc ph¶n ¸nh sau mét kú h¹ch to¸n vµ t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n nh»m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¶ n¨m ng©n s¸ch. C¨n cø vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n gióp cho c¬ quan Tµi ChÝnh vµ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn kiÓm tra, trªn c¬ së ®ã t¨ng c­êng kû luËt Tµi ChÝnh, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t­îng vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é kÕ to¸n, ®ång thêi gióp c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ c¬ quan Tµi ChÝnh tæng hîp quyÕt to¸n NSNN hµng n¨m ®­îc ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. §Ó theo dâi vµ ®¸nh gi¸ viÖc sö dông kinh phÝ ®· cÊp ph¸t, vµo ngµy 15 cuèi quý, Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o phèi hîp víi Së Tµi ChÝnh- VËt Gi¸ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn trong quý. Khi kÕt thóc n¨m Ng©n s¸ch ®¬n vÞ thô h­áng Ng©n s¸ch cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n chi göi Së Tµi ChÝnh vµ ®ång göi Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o. C¸c ®¬n vÞ ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m theo ®óng biÓu mÉu b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó lµm c¬ së gióp c¬ quan cÊp trªn kiÓm tra, néi dung cña c«ng t¸c quyÕt to¸n bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: . KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, ®Þnh møc chi cña Nhµ n­íc. KiÓm tra tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Þnh møc chi, tÝnh hîp ph¸p cña c¸c kho¶n chi. . KiÓm tra ®èi t­îng thô h­ëng vÒ c¸ch tÝnh to¸n cña c¸c ®èi t­îng xem cã chÝnh x¸c vµ kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c ®èi t­îng so víi chÝnh s¸ch,chÕ ®é. Nh×n chung qu¶ tr×nh quyÕt to¸n NSNN ®­îc thùc hiÖn theo LuËt ®Þnh, ®óng tr×nh tù c«ng viÖc, thêi gian vµ ®· phat huy ®­îc hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i nh­îc ®iÓm lµ viÖc kiÓm tra mét c¸ch th­êng xuyªn t×nh h×nh sö dông kinh phÝ ë c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thùc hiÖn ch­a tèt, chñ yÕu tËp trung vµo lóc quyÕt to¸n. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi . 3.1. Chñ tr­¬ng ph¸t triÓn gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi: Gi¸o dôc ®­îc x¸c ®Þnh lµ" quèc s¸ch hµng ®Çu" nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi, coi träng c¶ ba mÆt: më réng quy m«, n©ng cao chÊt l­îng vµ ph¸t triÓn hiÖu qu¶. Ph­¬ng h­íng chung ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu CNH-H§H, ®µo t¹o nªn nh÷ng con ng­êi cã ®ñ trÝ-dòng-thÓ -mü, cã ®ñ n¨ng lùc vµ nh©n c¸ch ®Ó ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn ngµy cµng ®i lªn, bªn c¹nh ®ã kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña gio¸ dôc. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cô thÓ ho¸ trong v¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau : - TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn, ®æi míi néi dung ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc, hÖ thèng tr­êng líp vµ hÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc; thùc hiÖn "chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸". -Ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp suy nghÜ vµ s¸ng t¹o cña häc sinh vµ sinh viªn, ®Ò cao n¨ng lùc tù häc, tù hoµn thiÖn häc vÊn vµ tay nghÒ. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, nhµ tr­êng g¾n liÒn víi ®êi sèng x· héi. -§Èy m¹nh phong trµo häc tËp trong nh©n d©n b»ng nhiÒu h×nh thøc chÝnh quy vµ kh«ng chÝnh quy, thùc hiÖn "gi¸o dôc cho mäi ng­êi", "C¶ n­íc trë thµnh mét x· héi häc tËp". -T¨ng NSNN cho Gi¸o dôc-§µo t¹o theo nhÞp ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ -Trong nh­ng n¨m tr­íc m¾t, nhanh chãng gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc, söa ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, c¶i tiÕn chÕ ®é thi cö, kh¾c phôc khuynh h­íng " Th­¬ng m¹i ho¸" gi¸o dôc. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu mµ nhµ n­íc ®Æt ra cho sù nghiÖp gi¸o dôc cña c¶ n­íc, ngµnh gi¸o dôc tØnh L¹ng S¬n ®· ®­a ra nhiÒu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cho sù nghiÖp GD tØnh nãi chung vµ cho tõng cÊp bËc nãi riªng, nh»m ®­a chÊt l­îng GD cña tØnh ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô cô thÓ sau: VÒ nhËn thøc: CÇn t¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, tæ chøc c¸ nh©n hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò gi¸o viªn n©ng cao nhËn thøc vµ cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo ph¸t triÓn cho sù nghiÖp gi¸o dôc-®µo t¹o nãi chung vµ gi¸o dôc THPT nãi riªng. VÒ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr­êng THPT: §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cho ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. TiÕp tôc cñng cè, x©y dùng míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tr­êng líp , theo ph­¬ng ch©m Nhµ N­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. T¨ng cuêng thªm trang thiÕt bÞ, ®å dïng dËy häc vµ thÝ nghiÖm cho tÊt c¶ c¸c tr­êng, ®Æc biÖt lµ trang bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµ phßng häc ngo¹i ng÷ cho c¸c tr­êng THPT.§Õn n¨m 2008 tÊt c¶ c¸c tr­êng cÇn ph¶i cã th­ viÖn vµ c¸c ®å dïng dËy häc thiÕt yÕu, c¸c tr­êng ®Òu ph¶i cã s©n ch¬i, b·i tËp cho häc sinh. VÒ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ häc tËp: +TiÕp tôc t¨ng c­êng kû c­¬ng, nÒ nÕp, x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý trong nhµ tr­êng ®Æc biÖt lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi cö. +N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn nhÊt lµ chÊt l­îng ®¹o ®øc cña häc sinh, tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc. §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. §Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc thÝ ®iÓm d¹y häc theo phßng tõng bé m«n. + Rµ so¸t l¹i ®éi ngò gi¸o viªn, n¾m ch¾c sè l­äng gi¸o viªn thõa thiÕu nãi chung. S¾p sÕp ph©n c«ng l¹i gi¸o viªn, ®¶m b¶o ®ñ tû lÖ gi¸o viªn phï hîp c¬ cÊu c¸c m«n häc vµo ®Çu n¨m. Quan t©m båi d­ìng l¹i ®éi ngò gi¸o viªn, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh båi d­ìng, t¹o ®iÒu kiÖn cho hÇu hÕt gi¸o viªn ®Òu ®­îc häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é, tæ chøc h«Þ th¶o vµ phæ biÕn kinh nghiÖm c¸c gi¸o viªn giái ë c¸c bé m«n c¬ b¶n. X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn giái cÊp tØnh ®Õn n¨m 2008 ®¹t tû lÖ 5% gi¸o viªn THPT. TriÓn khai kÕ ho¹ch båi d­ìng chu kú 2000-2008 cho gi¸o viªn theo ch­¬ng tr×nh cña Bé GD-§T. +Thùc hiÖn c«ng b»ng trong gi¸o dôc, ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn ë ®Þa bµn KT-XH cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phÊn ®Êu gi¶m bít chªnh lÖch gi¸o dôc ë c¸c vïng miÒn. VÒ t¨ng c­êng nguån kinh phÝ ®Çu t­ cho GD-§T: §Ó t¨ng c­ßng c«ng t¸c ®Çu t­ NSNN cho gi¸o dôc cÇn: Hµng n¨m tØnh ph¶i cÊp ®ñ nguån kinh phÝ th­êng xuyªn cho GD-§T theo kÕ ho¹ch ph©n bæ hµng n¨m cña T¦. TØnh cÇn n©ng cao tû lÖ ®Çu t­ NS cho x©y d­ng c¬ b¶n. Ngoµi ra trong nh÷ng n¨m tíi cÇn huy ®éng häc sinh, nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan ®oµn thÓ,c¸c ®¬n vÞ KT-XH trong vµ ngoµi quèc doanh ®ãng gãp x©y dùng nh»m hç trî ®Ó gi¶m häc phÝ cho häc sinh hÖ b¸n c«ng d©n lËp, t¨ng c­êng tranh thñ c¸c nguån viÖn trî, c¸c nguån kinh phÝ cña Bé, T¦ vµ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi. VÒ më réng x· héi ho¸ GD- §T: Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n, søc manh cña GD-§T lµ ë x· héi ho¸ gi¸o dôc. Do ®ã cÇn: cñng cè vµ më réng c¸c ho¹t ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc nh­ ch¨m lo ®éng viªn häc sinh ®i gióp häc sinh nghÌo, khuyÕn khÝch häc sinh giái, x©y dùng vµ b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt tr­êng khang trang s¹ch ®Ñp. Nghiªn cøu tæng kÕt kinh nghiÖm vÒ thµnh lËp, ho¹t ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ së GD-§T ngoµi quèc lËp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî vÒ tµi chÝnh , ®Êt ®ai cho c¸c c¬ së nµy. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: +KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ t¸c phong c«ng t¸c. T¨ng c­êng kû luËt, kû c­¬ng ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ N­íc. +Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý cho ®éi ngò l·nh ®¹o, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt cña ng­êi l·nh ®¹o gi¸o dôc hiÖn nay. +T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ N­íc vÒ gi¸o dôc. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n : 3.2.1. X©y dùng tiªu chuÈn ®Þnh møc chi cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn tõng vïng: §Þnh møc chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc THPT lµ c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch chi, thùc hiÖn cÊp ph¸t vµ còng lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra viÖc cÊp ph¸t, quyÕt to¸n chi. X©y dùng ®Þnh møc chi chÝnh x¸c, phï hîp víi c¸c ®èi t­îng thô h­ëng ng©n s¸ch sÏ lµm cho qu¸ tr×nh cÊp ph¸t chÝnh x¸c, hiÖu qu¶, ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng gi÷a c¸c ®èi t­îng thô h­ëng. Ph­¬ng thøc ph©n bæ ng©n s¸ch cho gi¸o dôc THPT theo ®Çu häc sinh, biªn chÕ c¸n bé, gi¸o viªn ®· h­íng tíi viÖc ®¶m b¶o cÊp ®ñ kinh phÝ cho c¸c tr­êng hoµn thµnh nhiÖm vô. Tuy nhiªn ®Þnh møc chi nµy l¹i bÞ nh­îc ®iÓm lín lµ lµm t¨ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng . Bëi v× ®èi víi vïng gi¸o dôc chËm ph¸t triÓn, sè l­îng häc sinh,c¸n bé, gi¸o viªn Ýt th× kinh phÝ ®Çu t­ cho vïng ®ã sÏ cµng Ýt, do ®ã gi¸o dôc vïng nµy l¹i cµng kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn, sè l­îng häc sinh, c¸n bé, gi¸o viªn ®«ng. §Ó viÖc ph©n bæ NSNN cho gi¸o dôc THPT vïa ®¶m b¶o nhu cÇu tèi thiÓu cÇn thiÕt ph¶i chi cho mçi tr­êng, vïa kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c«ng gi÷a c¸c vïng. L¹ng s¬n cÇn ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn ®Þnh møc chi tiªu trªn c¬ së kÕt hîp nh÷ng chØ tiªu KT-XH cô thÓ : Sè l­îng häc sinh, biªn chÕ c¸n bé, gi¸o viªn, c¬ së tr­êng líp, chÕ ®é cña Nhµ N­íc vµ ®Æc ®iÓm KT-XH cña tõng vïng. 3.2.2. T¨ng c­êng nguån lùc ®Çu t­ cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng L¹ng S¬n: Chi NSNN bao gåm nhiÒu néi dung chi liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Chi NSNN cho gi¸o dôc THPT chØ lµ mét phÇn trong tæng chi nãi chung, nh­ng nã l¹i chiÕm tû träng lín vµ cã ý nghÜa ®èi víi sù ph¸t triÓn KT-XH cu¶ tØnh. V× vËy viÖc t¨ng c­êng nguån lùc ®Çu t­ cho gi¸o dôc THPT lµ rÊt cÇn thiÕt. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi quy m« tr­êng, líp më réng, sè l­înghäc sinh ®«ng th× nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ dông cô... phôc vô cho gi¸o dôc ngµy cµng lín. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy L¹ng S¬n cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®ång bé vµ ®Çy ®ñ cô thÓ nh­ sau: Mét lµ: ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho gi¸o dôc b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc; ph¸t triÓn c¸c tr­êng b¸n c«ng, d©n lËp. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó tõng b­íc chuyÓn mét sè ®ñ lín c¸c tr­êng, líp sang b¸n c«ng, d©n lËp. C¸c gi¸o viªn tõ tr­êng c«ng chuyÓn sang b¸n c«ng vÉn thuéc biªn chÕ Nhµ N­íc vµ ®­îc h­ëng mäi quyÒn lîi vÒ phóc lîi c«ng céng, b¶o hiÓm x· héi. Hai lµ: Kho¶n thu häc phÝ cña häc sinh ®­îc phÐp gi÷ l¹i tr­êng coi nh­ lµ mét kho¶n kinh phÝ Nhµ N­íc cÊp cho c¸c tr­êng THPT ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, ho¹t ®éng gi¸o dôc. Ngoµi c¸c kho¶n miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch, th× L¹ng S¬n cÇn ph¶i tõng b­íc n©ng dÇn møc häc phÝ cho phï hîp víi sù ph©n tÇng thu nhËp trong x· héi. Ba lµ: Thµnh lËp c¸c quü hç trî ph¸t triÓn gi¸o dôc. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n lËp c¸c quü khuyÕn häc, quü tµi n¨ng, quü häc ®­êng. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña gi¸o dôc. PhÇn tµi trî cho gi¸o dôc sÏ ®­îc khÊu trõ tr­íc khi tÝnh thuÕ thu nhËp. C¸c c«ng tr×nh gi¸o dôc ®­îc x©y dùng b»ng tiÒn ñng hé cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ®­îc Nhµ N­íc ghi nhËn b»ng h×nh thøc phï hîp theo yªu cÇu cña c¸ nh©n hoÆc tæ chøc tµi trî. Bèn lµ:T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c n­íc hîp t¸c ®Ó x©y dùng nÒn gi¸o dôc toµn diÖn, tranh thñ sù gióp ®ì, viÖn trî c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó bæ sung chi cho gi¸o dôc-®µo t¹o nãi chung vµ THPT nãi riªng. N¨m lµ: CÇn tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng hiÐu häc vµ tù häc cña d©n téc, t¹o ®­îc mét phong trµo quÇn chóng lµm cho mäi tæ chøc x· héi, doanh nghiÖp, céng ®ång, mäi ng­êi, mäi gia ®×nh ®Òu tÝch cùc tham gia ®ãng gãp vÒ nh©n tµi, nh©n lùc vµ vËt lùc cho sù nghiÖp gi¸o dôc, x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. 3.2.3. TiÕp tôc t¨ng c­êng tù qu¶n lý chi cho gi¸o dôcTrung häc phæ th«ng h¬n n÷a ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ nµy ngµy cµng n©ng cao ®­îc tÝnh tù chñ cña m×nh vµi ®©y lµ mét ®¬n vÞ cã thu: Ngµy 16/01/2002 ChÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§ CP vÒ" ChÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu". §èi t­îng ¸p dông ë ®©y lµ c¸c ®¬n vÞ do Nhµ n­íc thµnh lËp, ho¹t ®éng cã thu trong c¸c lÜnh vùc Gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, v¨n ho¸ t«ng tin, thÓ dôc thÓ thao. §©y lµ mét c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh míi nh­ng b­íc ®Çu ®· cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh sè 10, Së Tµi ChÝnh L¹ng S¬n ®· tiÕn hµnh rµ so¸t vµ ¸p dông c¬ chÕ nµy ®èi víi 405 ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, trong ®ã riªng nghµnh gi¸o dôc cã tíi 373 ®¬n vÞ. Trªn nguyªn t¾c lÊy thu bï chi, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp Gi¸o dôc thuéc diÖn c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ, phÇn cßn l¹i do NSNN cÊp. C¸c nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ nµy bao gåm: NSNN cÊp: Kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn, kinh phÝ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ N­íc, cÊp Bé, Ngµnh, ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt kh¸c ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng sù nghiÖp theo dù ¸n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m; vèn ®èi øng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Nguån kinh phÝ nµy ®­îc cÊp qua Kho B¹c Nhµ N­íc vµo môc 134 “chi kh¸c” cña môc lôc NSNN. §¬n vÞ thùc hiÖn chi vµ kÕ to¸n, quyÕt to¸n theo c¸c môc chi cña Môc lôc NSNN t­¬ng øng víi tõng néi dung chi. Nguån tù thu sù nghiÖp cña ®¬n vÞ: PhÇn ®­îc ®Ó l¹I tõ sè phÝ, lÖ phÝ, häc phÝ thuéc NSNN do ®¬n vÞ thu theo quy ®Þnh. Thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô. Møc thu c¸c ho¹t ®éng nµy do thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh, theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o ®ñ bï ®¾p chi phÝ vµ cã tÝch luü. Nguån kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nÕu cã) : ViÖn trî, vèn vay tÝn dông trong vµ ngoµI n­íc, quµ biÕu tÆng… Trong ph¹m vi nguån tµI chÝnh ®­îc sö dông, c¸c ®¬n vÞ ®­îc tù chñ tµI chÝnh, ®­îc chñ ®éng bè trÝ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, ®­îc æn ®Þnh kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn do NSNN cÊp theo ®Þnh kú 3 n¨m (trung h¹n) vµ hµng n¨m ®­îc t¨ng gi¶m theo tû lÖ ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ tù quyÕt ®Þnh møc chi qu¶n lý hµnh chÝnh, chi nghiÖp vô th­êng xuyªn tuú theo tõng néi dung c«ng viÖc nÕu thÊy cÇn thiÕt vµ hiªu qu¶. Ngoµi ra, c¸c ®¬n vÞ cßn ®­îc chñ ®éng sö dông sè biªn chÕ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc vµ chñ tr­¬ng tinh gi¶n biªn chÕ cña Nhµ N­íc. Tõ nguån tiÕt kiÖm ®­îc c¸c ®¬n vÞ cã thÓ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng theo hÖ sè ®IÒu chØnh kh«ng qu¸ 2,5 lÇn so víi møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ N­íc quy ®Þnh. Hµng n¨m, sau khi trang tr¶i toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; sè chªnh lÖch gi÷a phÇn thu vµ phÇn chi t­¬ng øng, ®¬n vÞ ®­îc trÝch lËp c¸c quü: quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp, quü khen th­ëng, quü phóc lîi vµ quü ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp. ViÖc trÝch lËp c¸c quü do thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh, sau khi ®· thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng ®oµn cña ®¬n vÞ. Trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n, do míi ®­a chÕ ®é tµi chÝnh cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu vµo thùc hiÖn tõ quý III n¨m 2002 nªn cßn nhiÒu lóng tóng. Tr­íc m¾t cÇn tËp trung th¸o gì ngay nh÷ng v­íng m¾c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai nh­: -Tr×nh ®é c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ, chÕ ®é kÕ to¸n míi dµnh cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ch­a cã kÞp thêi nªn g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ trong viÖc cËp nhËp chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n. -Lµ mét TØnh miÒn nói biªn giíi nªn sè thu cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp Gi¸o dôc cßn nhá, ch­a cã nguån ®Ó t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, gi¸o viªn... Trong n¨m ng©n s¸ch tíi, cÇn tiÕp tôc ph©n lo¹i, rµ so¸t ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu lËp dù to¸n tr×nh UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn theo c¬ chÕ NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP. §ång thêi cÇn tiÕp tôc theo s¸t c¸c ®¬n vÞ trong ¸p dông c¬ chÕ nµy, kh¾c phôc ngay nh÷ng v­íng m¾c n¶y sinh, ®¶m b¶o ph¸y huy tèt kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. 3.2.4. TiÕp tôc hoµn thiªn c¬ chÕ cÊp ph¸t kinh phÝ theo h­íng cÊp ph¸t theo dù to¸n: ViÖc thanh to¸n kinh phÝ NSNN trùc tiÕp qua hÖ thèng kho b¹c ®­îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ¸p dông, ë n­íc ta th× cßn kh¸ míi mÎ, v× hÖ thèng kho b¹c míi ®­îc thµnh lËp, c¸c ®iÒu kiÖn trang bÞ kü thuËt cßn nhiÒu chÕ. V× vËy, viÖc ®æi míi quy tr×nh chi NSNN, cÊp ph¸t trùc tiÕp qua KBNN ph¶i ®­îc thùc hiÖn dÇn tõng b­íc trªn c¬ së n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¬ quan KBNN, ®ång thêi tæ chøc cã hiÖu qu¶ viÖc kiÓm so¸t tr­íc vµ sau khi cÊp ph¸t. Theo cña LuËt Ng©n S¸ch n¨m 2002 (cã hiÖu lùc thi hµnh vµo n¨m 2004) th× chñ yÕu sÏ cÊp ph¸t kinh phÝ theo dù to¸n ®­îc duyÖt, bá cÊp ph¸t theo h¹n møc kinh phÝ. V× thùc tÕ, b¶n th©n dù to¸n ®· lµ mét h×nh thøc h¹n møc kinh phÝ, cÊp ph¸t nh­ hiÖn nay sÏ lµm phøc t¹p ho¸ vÊn ®Ò, lµm cho viÖc cÊp ph¸t trë nªn trång chÐo, khã kiÓm so¸t. §iÒu 56 LuËt NSNN n¨m 2002 nªu râ :"C¨n cø vµo dù to¸n NSNN ®­îc giao vµ yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô, thñ tr­ëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch quyÕt ®Þnh chi göi KBNN. KBNN kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ thùc hiÖn chi ng©n s¸ch khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 5 cña LuËt nµy theo ph­¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp. Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn cô thÓ ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ". N¨m 2004 LuËt NSNN b¾t ®Çu ®­îc thi hµnh, ®Ò nghÞ c¸c ban nghµnh chøc n¨ng cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó chñ ®éng xö lý khi cÇn thiÕt. ViÖc cÊp ph¸t kinh phÝ ph¶i nhÊt thiÕt theo luËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c v¨n b¶n th«ng t­ h­íng dÉn hiÖn hµnh. Ph¶i tiÕp thu ý kiÕn cña ®¬n vÞ vÒ nh÷ng khã kh¨n vµ v­íng m¾c d¬n vÞ gÆp ph¶i do ¸p dông luËt míi, nh÷ng vÊn ®Ò cßn ch­a phï hîp ®Ó cã thÓ ®­a ra ®­îc ph­¬ng ¸n hîp lý gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh tr¹ng khã kh¨n do luËt míi mang l¹i thËt phï hîp 3.2.5 Bè trÝ c¬ cÊu chi tiªu Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng hîp lý: Chi NSNN cho sù nghiÖp gi¸« dôc THPT bao gåm 4 nhãm chi. Trong mçi nhãm chi ®Òu cã nhiÒu môc chi kh¸c nhau. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô mµ Bé GD-§T giao, ®ßi hái ph¶i cÊp ph¸t ®Çy ®ñ c¸c nhãm chi, môc chi. Song tuú theo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, tÇm quan träng cña mçi môc chi mµ cÇn cã møc ®é ­u tiªn kh¸c nhau. HiÖn nay c¬ cÊu chi NSNN cho gi¸o dôc THPT chua thËt hîp lý trong viÖc bÊ trÝ gi÷a c¸c nhãm chi còng nh­ gi÷a c¸c môc chi víi nhau. Chi cho con ng­êi lµ nhãm chi hÕt søc quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc.TØnh L¹ng S¬n ®· dµnh phÇn lín kinh phÝ ®Çu t­ cho kho¶n nµy. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé, gi¸o viªn lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ hîp lý. Nh­ng thu nhËp cña mét sè c¸n bé gi¸o viªn vÉn cßn thÊp, kh«ng ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh hä. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ do thang bËc l­¬ng cña tõng ng­êi kh¸c nhau. MÆt kh¸c, trong c¬ cÊu chi NSNN cho gi¸o dôc THPT th× chi cho con ng­êi lµ kho¶n chi chiÕm tû träng lín nhÊt nh­ng do sè l­îng häc sinh, c¸n bé, gi¸o viªn ngµy mét t¨ng nªn sè kinh phÝ tõ NSNN cÊp kh«ng ®ñ. Do vËy buéc ph¶i c¾t gi¶m mét sè kho¶n chi kh¸c ®Ó chi tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ®ßi hái vÒ phÝa ngµnh GD-§T ph¶i quan t©m kiÓm tra chÆt chÏ biªn chÕ gi¸o viªn vµ bé m¸y qu¶n lý, ph¶i s¾p xÕp l¹i ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé phôc vô theo h­íng tinh gi¶m dÇn. Mét vÊn ®Ò n÷a còng cÇn ph¶i gi¶i quyÕt râ ®ã lµ vÊn ®Ò bÊt cËp trong c¬ chÕ tr¶ tiÒn l­¬ng theo th¸ng. ViÖc tr¶ tiÒn l­¬ng theo th¸ng dÉn tíi t×nh tr¹ng ®èi víi tr­êng thõa gi¸o viªn th× Nhµ N­íc ph¶i tr¶ ®ñ l­ong cho giÊo viªn cßn ®èi víi tr­êng thiÕu gi¸o viªn, gi¸o viªn ph¶i d¹y thªm giê th× Nhµ n­íc ph¶i tr¶ thªm phô cÊp. V× vËy nÕu cø tiÕp tôc thùc hiÖn theo c¬ chÕ tr¶ tiÒn l­¬ng theo th¸ng th× hiÖu qu¶ ®Çu t­ sÏ kh«ng cao, võa g©y l·ng phÝ tiÒn cña cho Nhµ N­íc võa kh«ng kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu gi¸o viªn ë c¸c tr­êng. §iÒu ®ã ®ßi hái L¹ng S¬n cÇn söa ®æi c¬ chÕ tr¶ tiÒn l­¬ng theo th¸ng, thùc hiÖn tr¶ l­¬ng theo giê d¹y vµ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ ®Þnh møc chi cho mçi giê d¹y. Cïng víi kho¶n tiÒn l­¬ng, kho¶n tiÒn th­ëng vµ häc bæng cña häc sinh trong nhãm chi cho con ng­êi còng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc khuyÕn khÝch gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn, häc sinh. Trong 3 n¨m qua tû träng cña 2 nhãm nµy cßn rÊt thÊp. §iÒu nµy g©y ra nhiÒu h¹n chÕ ®èi víi chÊt l­îng gi¸o dôc. ChÝnh v× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng dËy, ®Ó nu«i d­ìng nh©n tµi cho ®Êt n­íc ®ßi hái tØnh L¹ng S¬n cÇn cè g¾ng n©ng dÇn tû träng cña 2 kho¶n chi nµy. Chi nghiÖp vô chuyªn m«n, chi mua s¾m, söa ch÷a lín vµ x©y dùng nhá vèn lµ c¸c kho¶n chi liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, dông cô phôc vô gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Cßn chi qu¶n lý hµnh chÝnh lµ kho¶n chi kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh­ng kh«ng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn gi¸o dôc. Do vËy cÇn t¨ng cuêng chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n vµ chi mua s¾m, söa ch÷a lín, x©y dùng nhá b»ng c¸ch t¨ng møc ®Çu t­ tõ NSNN ( nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp) hoÆc c¾t gi¶m bít mét phÇn chi qu¶n lý hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt ®Ó giµnh c¬ héi ®Çu t­ cho 2 kho¶n trªn. Tuy nhiªn t¨ng hoÆc gi¶m mét nhãm chi nµo ®ã kh«ng ph¶i chØ ®¬n thuÇn t¨ng (gi¶m) bÊt kú môc chi nµo trong mçi nhãm chi mµ cÇn ph¶i cã sù lùa chän thÝch hîp. §èi víi kho¶n chi nghiÖp vô chuyªn m«n nªn chó träng nhiÒu h¬n ®Õn viÖc trang thiÕt bÞ, dông cô gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Sau ®ã cÇn ph¶i xem xÐt m«n häc nµo lµ c¬ b¶n ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ theo chiÒu s©u. §èi víi kho¶n chi mua s¾m, söa ch÷a lín, x©y dùng nhá cÇn tËp trung ®Çu t­ nhiÒu h¬n cho môc chi söa ch÷a lín, x©y dùng nhá. CÇn ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh cho c¸c kho¶n chi söa ch÷a trang thiÕt bÞ häc tËp, n©ng cÊp phßng häc, phßng thùc hµnh, thÝ nghiÖm. Bªn c¹nh ®ã cÇn ®Çu t­ tËp trung vµo nh÷ng n¬i cã c¬ së vËt chÊt h­ háng, kh«ng ®ñ chÊt l­îng. Ngoµi ra cÇn c¾t gi¶m bít kho¶n chi mua s¾m kh«ng thùc sù cÇn thiÕt nh­ mua « t«, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é... ®Ó t¨ng c­êng kho¶n chi mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu häc tËp cña häc sinh nh­ mua s¾m m¸y vi tÝnh. §èi víi kho¶n chi qu¶n lý hµnh chÝnh cÇn thùc hiÖn tiÕt kiÖm, cÊp ph¸t theo xu h­íng gi¶m dÇn nh÷ng kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt nh­ chi vÒ héi nghÞ phÝ, c«ng t¸c phÝ. Chi qu¶n lý hµnh chÝnh lµ nhãm chi rÊt khã qu¶n lý vµ th­êng x¶y ra t×nh tr¹ng l·ng phÝ. Do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm kho¶n chi nµy nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­, L¹ng S¬n cÇn ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi tiªu thuéc nhãm nµy. 3.2.6. T¨ng c­êng qu¶n lý Ng©n s¸ch cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña chu tr×nh Ng©n s¸ch vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c Thanh tra, kiÓm tra: Muèn ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý NSNN nãi chung vµ qu¶n lý ng©n s¸ch cho sù nghiÖp Gi¸o dôc nãi riªng, cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u trong chu tr×nh qu¶n lý Ng©n s¸ch, tõ kh©u lËp dù to¸n, ph©n phèi, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n ®Õn gi¸m ®èc, kiÓm tra. Kh©u lËp dù to¸n: C¬ quan tµi chÝnh ph¶i yªu cÇu vµ theo dâi c¸c ®¬n vÞ lËp dù to¸n kinh phÝ cã theo ®óng tr×nh tù, ph­¬ng ph¸p vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn lËp dù to¸n NSNN hay kh«ng. Xem xÐt c¸c ®¬n vÞ lËp dù to¸n cã ®óng víi yªu cÇu, b¸m s¸t t×nh h×nh thùc tÕ vµ nh÷ng biÕn ®éng trong n¨m kÕ ho¹ch cã thÓ x¶y ra hay kh«ng. CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp chØ muèn trôc lîi, tiÕn hµnh lËp dù to¸n chËm, kh«ng tu©n theo c¸c yªu cÇu cña c¬ quan tµi chÝnh ... Kh©u chÊp hµnh: CÇn c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n chi kh«ng cÇn thiÕt trong qu¶n lý hµnh chÝnh mµ chñ yÕu lµ gi¶m chi c¸c kho¶n thanh to¸n dÞch vô c«ng céng, héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ. Trong thùc tÕ nh÷ng kho¶n chi nµy g©y rÊt nhiÒu l·ng phÝ, t×nh tr¹ng " ®iÖn tho¹i chïa" vÉn nghiÔm nhiªn tån t¹i...do v©y cÇn ph¶i b¸m s¸t nh÷ng tiªu chuÈn ®Þnh møc do Nhµ N­íc quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh chi, kiÓm tra kª khai tõng ®èi t­îng, tõng ®Þnh møc tr­íc khi xin kinh phÝ hay kh«ng, kiªn quyÕt tõ chèi cÊp ph¸t c¸c kho¶n chi ngoµi dù to¸n vµ kh«ng cã c¨n cø thùc tÕ. §èi víi nh÷ng môc chi kh«ng cã ®Þnh møc cô thÓ th× cÇn x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh cÊp ph¸t thanh to¸n, nh»m t¨ng c­êng h¬n n÷a tû träng chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, kÞp thêi, thñ tôc nhanh gän, cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a Së Tµi ChÝnh, Së Gi¸o Dôc-§µo t¹o vµ Kho B¹c Nhµ N­íc. Kh©u quyÕt to¸n :§©y lµ kh©u diÔn ra sau khi ®· tiÕn hµnh ph©n phèi, cÊp ph¸t vµ sö dông cho sù nghiÖp Gi¸o dôc, nã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc xem xÐt, kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ cã ®óng môc ®Ých, kh©u quyÕt to¸n cã ®­îc thùc hiÖn ®Þnh kú hµng quý, hµng n¨m hay kh«ng. Trong kh©u quyÕt to¸n cÇn thùc hiÖn kiªn quyÕt ®èi víi nh÷ng kho¶n chi kh«ng ®óng vµ cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm sai nguyªn t¾c. KiÓm tra lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt trong tÊt c¶ c¸c kh©u, nã lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. Qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ. Th«ng qua kiÓm tra vÞªc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc chi tiªu vÒ gi¸o dôc, kiÓm tra tÝnh môc ®Ých trong viÖc sö dông c¸c kho¶n chi, t¨ng c­ßng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n chi cña chu tr×nh ng©n s¸ch. KiÓm tra ®èi víi c¸c thiÕt bÞ mua s¾m vµ c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cã gi¸ trÞ cao ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, tr¸nh t×nh tr¹ng mua b¸n l¹i thiÕt bÞ cò, t©n trang, chÊt l­îng kÐm nh­ng gi¸ c¶ cao g©y l·ng phÝ nguån NSNN, ®ång thêi ¶nh h­ëng xÊu tíi c«ng t¸c chuyªn m«n. 3.2.7. T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n c¬ së: §Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn NSNN t¹i c¸c tr­êng THPT ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t­îng vµ ®¹t hiÖu qu¶ th× tr­íc hÕt ®ßi hái ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n t¹i c¸c Së, ban, phßng vµ c¸c tr­êng THPT cã nghiÖp vô, n¾m v÷ng chuyªn m«n. Cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ thùc hiÖn tèt nh÷ng thay ®æi trong c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. Nh­ng trªn thùc tÕ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c tr­êng THPT chñ yÕu lµ do c¸c gi¸o viªn hoÆc c¸n bé hµnh chÝnh kiªm nhiÖm, hÇu hÕt ®Òu ch­a qua ®µo tä chuyªn m«n rÊt yÕu vÒ nghiÖp vô nªn viÑc ghi chÐp, h¹ch to¸n nhiÒu khi cßn sai sãt ch­a ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh. Trong khi ®ã nguån lùc ®Çu t­ cho gi¸o dôc THPT ngµy cµng lín yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng phøc t¹p. Tr­íc t×nh h×nh ®ã chóng ta ph¶i t¨ng c­êng më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô kÕ to¸n cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¬ së, ®ång thêi trong kh©u tuyÓn dông c¸n bé kÕ to¸n t¹i c¸c tr­êng THPT cÇn thóc ®Èy n©ng dÇn tû träng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao, thùc hiÖn ghi chÐp, h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch nhµ n­íc ban hµnh. * Mét sè ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn: Sù quan t©m cña cÊp Uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn tØnh ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc THPT: thÓ nãi ®©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tèi thiÓu ®Ó ®¶m cho c¸c gi¶i ph¸p trªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. ChØ b»ng sù quan t©m cña s¸t sao cña cÊp Uû §¶ng chÝnh quyÒn Nhµ N­íc c¸c cÊp cña ®Þa ph­¬ng míi ®¶m b¶o cho c¸c t­ t­ëng, ®Þnh h­íng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc cña §¶ng vµ Nhµ N­íc ®­îc thùc hiÖn ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶. Sù quan t©m cña cÊp Uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn tØnh kh«ng ph¶i chung chung, h« hµo trong lêi nãi mµ ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ trong c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn KT-XH cña tØnh, trong c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña tØnh ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù nghiÖp gi¸o dôc THPT vµ gi¸o dôc nãi chung. §iÒu quan träng lµ c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ nµy ph¶i cã hiÖu lùc trong thùc tiÔn vµ ph¶i biÕn thµnh nh÷ng viÖc lµm cô thÓ thùc sù cã Ých ®èi víi gi¸o dôc THPT. Ph¶i cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ng©nh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc THPT hµng n¨m cña tØnh. Sù nghiÖp gi¸o dôc THPT cña tØnh chØ cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch ®ång bé vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt ®èi víi häc sinh khi cã ®­îc sù quan t©m, phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh c¸c cÊp. Sù phèi kÕt ®ã ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ nh­ sau: ngµnh Tµi ChÝnh vµ tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng phèi hîp chÆt chÏ víi ngµnh Gi¸o dôc ®Ó thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña Gi¸o dôc hµng n¨m vÒ Ng©n s¸ch, båi d­ìng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn gi¶ng d¹y, x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ t¹o ®IÒu kiÖn cho ngµnh Gi¸o dôc chñ ®éng ®IÒu hµnh hoat ®«ng cña ngµnh. Hay nh­ ngµnh V¨n ho¸ th«ng tin, ThÓ dôc thÓ thao chñ ®éng thùc hiÖn tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n trong toµn tØnh cïng ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc THPT. Phèi hîp ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu vÒ gi¸o dôc thÓ chÊt, c¸c phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ, nªu g­¬ng ®IÓn h×nh ng­êi tèt viÖc tèt, gi¸o dôc nÕp sèng tèt ®Ñp cho häc sinh…TÊt c¶ c¸c Së, ban, ngµnh trong toµn TØnh tuú chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh ®Òu cÇn ®ãng gãp c«ng søc, tiÒn cña cho gi¸o dôc THPT ngµy cµng ph¸t triÓn. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ vai trß cña GD-§T nãi chung vµ gi¸o dôc THPT nãi riªng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KT-XH vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi d©n : gióp cho ng­êi d©n hiÓu r»ng tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn ssù nghiÖp gi¸o dôc kh«ng chØ cña riªng Nhµ n­íc mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. Tõ ®ã hä sÏ chñ ®éng vµ tÝch cùc h¬n trong viÖc gãp phÇn lµm cho sù nghiÖp gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc THPT nãi riªng ph¸t triÓn. KÕt luËn Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã vai trß v« cïng to lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KT-XH cña Quèc gia. Gi¸o dôc lµ nÒn mãng cña x· héi, gi¸o dôc t¹o ®IÒu kiÖn n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi cña ®Êt nø¬c. V× thÕ §¶ng vµ Nhµ nø¬c ta ®· coi “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch”, lµ chiÕc cÇu nèi quan träng ®Ó ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi vµ thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ N­íc, còng nh­ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng bé mÆt gi¸o dôc THPT ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ nh­: hÖ thèng tr­êng líp ®­îc më réng, x©y dùng míi, c¸c trang thiÕt bÞ dÇn ®­îc n©ng cÊp söa ch÷a vµ trang bÞ míi, tû lªh häc sinh kh¸, giái, thi ®ç c¸c tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy ®· khuyÕn khÝch ®éi ngò gi¸o viªn vµ häc sinh thùc h¹ªn tèt c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã gi¸o dôc THPT ë L¹ng S¬n vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Muèn ph¸t triÓn ®­îc gi¸o dôc THPT trong giai ®o¹n tíi cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ h¬n n÷a cho gi¸o dôc THPT. Thùc hiÖn huy ®éng tèt c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c cïng víi NSNN ®Çu t­ cho gi¸o dôc, t¨ng c­êng x· héi ho¸ gi¸o dôc. Song song víi viÖc t¨ng c­êng ®Çu t­ cho gi¸o dôc THPT cÇn ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chi NSNN cho gi¸o dôc THPT ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi lµ ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi NSNN cho gi¸o dôc THPT trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n trong nh÷ng n¨m qua, trong cuèn chuyªn ®Ò cña em ®Ò cËp tíi phÇn lý luËn vÒ chi NSNN cho giÊo dôc THPT, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chi vµ qu¶n lý chi, tõ ®ã rót ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý chi cho gi¸o dôc THPT trong thêi gian tíi. Do ®iÒu kiÖn h¹n chÕ, sù hiÓu biÕt thùc tÕ ch­a s©u s¾c, nªn cuèn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé Së Tµi chÝnh L¹ng S¬n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó cuèn chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2005 Sinh viªn Chu H¶i §«n Mét sè tõ viÕt t¾t NSNN : Ng©n s¸ch Nhµ N­íc THPT : Trung häc phæ th«ng CNH-H§H : C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ KTXH : Kinh tÕ – x· héi GD : Gi¸o dôc KH-KT : Khoa häc kü thuËt KBNN : Kho b¹c Nhµ N­íc UBND : Uû Ban Nh©n D©n H§ND : Héi ®ång nh©n d©n XHCN : X· héi chò nghÜa GD-§T : Gi¸o dôc ®µo t¹o Chi CN : Chi con ng­êi Chi QLHC : Chi qu¶n lý hµnh chÝnh Chi NVCM : Chi nghiÖp vô chuyªn m«n Chi MS : Chi mua s¾m Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng 1: Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng vµ chi ng©n s¸ch cho gi¸o dôc trung häc phæ th«ng Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ®Çu t­ vµ qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian qua. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc Trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi ®­îc sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña thÇy Ph¹m V¨n Liªn cïng víi sù gióp ®ì cña anh chÞ trong së TC L¹ng S¬n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn. Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp ng¾n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt t«i rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì vµ gãp ý bæ sung cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i së TC L¹ng S¬n. vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n, T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! L¹ng s¬n ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2005 Sinh viªn Chu H¶i §«n Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp (dµnh cho líp chuyªn ngµnh vµ líp chuyªn ngµnh cña HVTC.) LuËt NSNN vµ h­íng dÉn thi hµnh luËt NSNN xuÊt b¶n 06/2002 – NXB Tµi chÝnh. MiÔn gi¶m thèng kª tØnh L¹ng S¬n c¸c n¨m 2001, 2002,2003 cña Côc Thèng kª TØnh L¹ng S¬n. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn thu, chi NSNN vµ dù to¸n NSNN c¸ n¨m 2002,2003,2004 UBND tØnh L¹ng S¬n. §Þnh h­íng Ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh L¹ng S¬n giai ®o¹n 2000 – 2010. Dù to¸n thu, chi c¸c n¨m 2002,2003,2004 cña Së TC L¹ng S¬n Tæng hîp quyÕt to¸n thu chi c¸c n¨m 2002,2003,2004 cña Së TC L¹ng S¬n. Ph­¬ng h­íng chi cña Së GD - §T tØnh L¹ng S¬n C¸c tµi liÖu kh¸c cña phßng TC hµnh chÝnh sù nghiÖp. Lêi cam ®oan T«i lµ Chu H¶i §«n sinh viªn líp K39/01.02 Khoa Tµi chÝnh c«ng – Häc ViÖn Tµi ChÝnh t«i xin cam ®oan chuyªn ®Ò vÒ ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ë tØnh L¹ng S¬n” Trong thêi gian tíi lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu riªng cña t«i. Mäi sè liÖu vµ kÕt qu¶ trong bµi lµ hoµn toµn cã thùc, xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i tØnh L¹ng S¬n Ng­êi viÕt Chu H¶i §«n môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.Doc
Luận văn liên quan