Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) Hải Phòng

LỜI NÓI ĐẦU Như chúng ta vẫn biết, vốn là tiền để cho sự tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiệu quả của vốn đầu tư. Nếu không kể việc đầu tư từ ngân sách hoặc đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp thì việc khai thác và chuyển dịch các nguồn vốn tích luỹ đến lĩnh vực đầu tư cho vay có thể được tiến hành theo hai phương thức: Đầu tư trực tiếp qua thị trường tài chính (phát hành trái phiếu doanh nghiệp) và Đầu tư gián tiếp thông qua các trung gian tài chính. Tuy nhiên do thị trường tài chính nước ta mới đang trong giai đoạn hình thành và ngay cả khi thị trường đi vào hoạt động thì khả năng huy động vốn cũng còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy nguồn vốn đầu tư qua các trung gian tài chính mà chủ yếu là hệ thống ngân hàng thương mại càng trở nên quan trọng và hữu hiệu hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta cũng đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định là một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Bằng lượng vốn huy động được trong xã hội và thông qua nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng thương mại đã cung cấp một lượng vốn lớn cho mọi hoạt động kinh tế, đáp ứng được nhu cầu vốn một cách nhanh chóng, kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần trong nền kinh tế diễn ra một cách trôi chảy. Tóm lại việc huy động vốn là vấn đề hàng đầu đối với các tổ chức tài chính nói chung và Ngân hàng thương mại nói riêng trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng đó em đã tìm hiểu và thực tập vấn đề này tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng. Sau đây là báo cáo thực tập tổng hợp của em tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Nội dung của báo cáo gồm những phần sau: I. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng 2. Nội dung hoạt động chủ yếu của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN THUỘC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG 1. Mô hình tổ chức 2. Chức năng nhiệm vụ của từng khối phòng ban. III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG 1. Vài nét về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng thời gian vừa qua. 2. Kết quả kinh doanh IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Nh­ chóng ta vÉn biÕt, vèn lµ tiÒn ®Ó cho sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¨ng tr­ëng kinh tÕ phô thuéc vµo quy m« vµ hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­. NÕu kh«ng kÓ viÖc ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch hoÆc ®Çu t­ cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp th× viÖc khai th¸c vµ chuyÓn dÞch c¸c nguån vèn tÝch luü ®Õn lÜnh vùc ®Çu t­ cho vay cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo hai ph­¬ng thøc: §Çu t­ trùc tiÕp qua thÞ tr­êng tµi chÝnh (ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp) vµ §Çu t­ gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c trung gian tµi chÝnh. Tuy nhiªn do thÞ tr­êng tµi chÝnh n­íc ta míi ®ang trong giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ngay c¶ khi thÞ tr­êng ®i vµo ho¹t ®éng th× kh¶ n¨ng huy ®éng vèn còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vËy nguån vèn ®Çu t­ qua c¸c trung gian tµi chÝnh mµ chñ yÕu lµ hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cµng trë nªn quan träng vµ h÷u hiÖu h¬n bao giê hÕt. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ta còng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn kinh tÕ. B»ng l­îng vèn huy ®éng ®­îc trong x· héi vµ th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông, ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· cung cÊp mét l­îng vèn lín cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Nhê ®ã mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn trong nÒn kinh tÕ diÔn ra mét c¸ch tr«i ch¶y. Tãm l¹i viÖc huy ®éng vèn lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh nãi chung vµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi riªng trong thêi gian tíi. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã em ®· t×m hiÓu vµ thùc tËp vÊn ®Ò nµy t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng. Sau ®©y lµ b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng trong thêi gian võa qua. Néi dung cña b¸o c¸o gåm nh÷ng phÇn sau: I. Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng 2. Néi dung ho¹t ®éng chñ yÕu cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng II. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban thuéc Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng 1. M« h×nh tæ chøc 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng khèi phßng ban. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng 1. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng thêi gian võa qua. 2. KÕt qu¶ kinh doanh IV. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng trong thêi gian tíi. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn - Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ thµnhviªn cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (BIOV) ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 26/4/1957, tiÒn th©n lµ Chi hµng kiÕn thiÕt H¶i Phßng, thuéc ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam, trùc thuéc Bé tµi chÝnh. Cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n­íc, Ng©n hµng §Çu t­ ph¸t triÓn ViÖt Nam còng tr¶i qua nh÷ng b­íc th¨ng trÇm. Ngµy 26/4/1981, Thñ t­íng ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 259/CP chuyÓn Ng©n hµng kiÕn thiÕt trùc thuéc Bé tµi chÝnh sang trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ thµnh lËp Ng©n hµng §Çu t­- X©y dùng. TiÕp theo, ngµy 14/11/1990, Héi ®ång Bé tr­ëng, nay lµ Thñ t­íng chÝnh phñ cã QuyÕt®Þnh sè 401/CP v/v thµnh lËp Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam. Mçi tªn gäi, mçi thêi kú cã chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau: Tõ chç chØ cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch giµnh cho x©y dùng c¬ b¶n cho vay vèn ng¾n h¹n phôc vô thi c«ng x©y l¾p, råi cho vay vèn trung dµi h¹n theo kÕ ho¹ch nhµ n­íc ®Çut­ c¸c dù ¸n, ®Õn n¨m 1995, Chi nh¸nh còng nh­ toµn hÖ thèng bµn giao cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch cho x©y dùng c¬ b¶n sang Kho b¹c Nhµ n­íc vµ chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi: ho¹t ®éng kinh doanh nh­ mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Sè c¸n bé nh©n viªn nh÷ng ngµy míi thµnh lËp gåm 18 ng­êi, 3 n÷ vµ 15 nam tr×nh ®é nghiÖp vô chØ lµ s¬ cÊp cho ®Õn n¨m 2003 sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· lªn tíi 125 ng­êi. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ §¹i häc chiÕm 85% tæng sè c¸n bé nh©n viªn cña Ng©n hµng. C¬ së vËt chÊt ngµy míi thµnh lËp cña Ng©n hµng cßn nghÌo nµn l¹c hËu ®Õn nay Ng©n hµng ®· cã trô së chÝnh khang trang, hiÖn ®¹i ®­îc ®Æt t¹i sè 68-70 §iÖn Biªn Phñ – Hång Bµng – H¶i Phßng. Víi 47 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cïng hÖ thèng ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, chi nh¸nh H¶i Phßng ®· cã b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc trë thµnh chi nh¸nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc hµng ®Çu trªn ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng vÒ qui m«, tæng tµi s¶n, nguån vèn, an toµn trong tÝn dông vµ hiÖu qu¶ kinh doanh, liªn tôc nhiÒu n¨m ®­îc UBND thµnh phè H¶i Phßng tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c vµ lµ Ng©n hµng l¸ cê ®Çu trªn ®Þa bµn H¶i Phßng lµ Ng©n hµng chñ ®¹o trong phôc vô ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn lµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc ®Çu tiªn cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000. 2. Néi dung ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng 2.1. Huy ®éng vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc. 2.2. Trùc tiÕp nhËn vèn ñy th¸c ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. 2.3. Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n tïy theo tÝnh chÊt cña nguån vèn ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 2.4. Lµm trung gian thanh to¸n trong n­íc. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng thêi gian qua. 1. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn H¶i Phßng. Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn H¶i Phßng hiÖn nay cã gÇn 130 c¸n bé nh©n viªn. Trô së chÝnh ®Æt t¹i 68-70 §iÖn Biªn Phñ Hång Bµng- H¶i Phßng. Chi nh¸nh gåm 14 phßng ban chÝnh vµ 5 quÇy tiÕt kiÖm ®­îc ph©n bæ réng kh¾p trªn ®Þa bµn thµnh phè. C¸c phßng ban chÝnh cña chi nh¸nh bao gåm: -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. -Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn. -Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé. -Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ. -Phßng tÝn dông doanh nghiÖp nhµ n­íc 1. -Phßng tÝn dông doanhnghiÖp nhµ n­íc 2 -Phßng tÝn dông doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. -Phßng thÈm ®Þnh qu¶n lý tÝn dông. -Phßng dÞch vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp nhµ n­íc. -Phßng dÞch vô kh¸ch hµng c¸ nh©n. -Phßng tiÒn tÖ kho quü. -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. -Phßng ®iÖn to¸n. -Phßng giao dÞch BÕn BÝnh. C¸c phßng ban cña chi nh¸nh ph©n theo c¸c khèi d­îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: Khèi tÝn dông Khèi dÞch vô kh¸ch hµng Khèi hç trî Kinh doanh Khèi Qu¶n lý Néi bé §¬n vÞ trùc thuéc -C¸c phßng tÝn- dông bè trÝ theo ®èi t­îng kh¸ch hµng. -C¸c phßng dÞch vô kh¸ch hµng. -Phßng hanh to¸n quèc tÕ. -Phßng tiÒn tÖ kho quü. -Phßng thÈm ®Þnh qu¶n lý tÝn dông. -Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn. -Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh. -Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n. -Phßng ®iÖn to¸n. Phßng kiÓm tra-kiÓm to¸n néi bé. -Phßng giao dÞch BÕn BÝnh -Quü tiÕt kiÖm Khèi qu¶n lý néi bé Phßng ®iÖn to¸n DÞch vô kh¸ch hµng c¸ nh©n DÞch vô kh¸ch hµng DN §¬n vÞ trùc thuéc Khèi hç trî kinh doanh Khèi TD Khèi dÞch vô kh¸ch hµng Phßng thanh to¸n quèc tÕ TÝn dông ngoµi quèc doanh Phßng tiÒn tÖ ng©n quü Phßng giao dÞch CÇu §Êt Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé C¸c quü tiÕt kiÖm Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng giao dÞch BÕn BÝnh TÝn dông DN2 TÝn dông DN1 Chi nh¸nh Qu¸n Toan Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch nguån vèn Phßng qu¶n lý tÝn dông Ban gi¸m ®èc 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng nghiªp vô thuéc chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­-ph¸t triÓn H¶i Phßng: 2.1 Khèi tÝn dông:C¸cphßng tÝn dông ®­îc ph©n theo ®èi tuîng kh¸ch hµng (doanh nghiÖp nhµ n­íc,doanh ngiÖp ngoµi quèc doanh, kh¸ch hµng c¸ nh©n). a.Bé phËn quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng: * NhiÖm vô tÝn dông doanh nghiÖp: -ThiÕt lËp, duy tr× vµ më réng c¸c mèi quan hÖvíi kh¸ch hµng:tiÕp thÞ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng(tiÒn göi, tiÒn vay vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c)®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp theo ®èi t­îng kh¸ch hµng ®­îc ph©n c«ng, trùc tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. -NhËn hå s¬, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña hå s¬, chuyÓn ®Õn c¸c phßng liªn quan ®Ó thùc hiÖn theo chøc n¨ng. -Ph©n tÝch doanh nghiÖp, kh¸ch hµng vay theo quy tr×nh nghiÖp vô:®¸nh gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m nî vay, tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cã liªn quan. -QuyÕt ®Þnh trong h¹n møc ®­îc giao huÆc tr×nh duyÖt c¸c kho¶n cho vay, b¶o l·nh tµi trî th­¬ng m¹i. -Qu¶n lý hËu gi¶i ng©n (kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn cña kh¸ch hµng, gi¸m s¸t liªn tôc c¸c kh¸ch hµng vay vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vay, th­êng xuyªn trao ®æi kh¸ch hµng ®Ó n¾m v÷ng t×nh tr¹ng cña kh¸ch hµng). Thùc hiÖn cho vay thu nî theo quy dÞnh. Xö lý gia h¹n nî, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî (gèc, l·i) ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî. -§Ò xuÊt h¹n møc tÝn dông ®èi víi tõng kh¸ch hµng. -Ch¨m sãc toµn diÖn kh¸ch hµng, tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu vÒ tÊt c¶ dÞch vô ng©n hµng cña kh¸ch hµng chuyÓn ®Õn c¸c phßng liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt nh»m tho¶ m·n tèi ­u nhu cÇu cña kh¸ch hµng. -Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cho phßng thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý tÝn dông, tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông. -LËp c¸c b¸o c¸o vÒ tÝn dông theo quy ®Þnh. -Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. b.Bé phËn t¸c nghiÖp (gi¸n tiÕp): Nh©n viªn t¸c nghiÖp lµm nhiÖm vô qu¶n lý kho¶n vay: -Xem xÐt c¸c chøng tõ ph¸p lý vÒ më tµi kho¶n cña kh¸ch hµng vµ më tµi kho¶n tiÒn vay.N¾m ®­îc c¸c d÷ liÖu vÒ kho¶n cho vay vµ h¹n møc. -ThiÕt lËp c¸c th«ng tin kh¸ch hµng .NhËp c¸c d÷ liÖu vÒ c¸c kho¶n cho vay vµo hÖ thèng ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông. ChÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c giao dÞch ®­îc nhËp vµo hÖ thèng tr­¬ng tr×nh øng dông cña ng©n hµng. §¶m b¶o c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c kh¸ch hµng vay vµ c¸c kho¶n vay trong hÖ thèng lu«n chÝnh x¸c cËp nhËt. -Xem xÐt ®Þnh kú vµ ¸p dông c¸c quy tr×nh h­íng dÉn néi bé vÒ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp c¸c kho¶n cho vay. -Thùc hiÖn viÖc l­u gi÷ c¸c hå s¬ tÝn dông. -ChuÈn bÞ c¸c sè liÖu thèng kª, c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c kho¶n cho vay phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý néi bé cña chi nh¸nh, cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. 2.2 Khèi dÞch vô kh¸ch hµng: 2.2.1 Phßng thanh to¸n quèc tÕ: -Trªn c¬ së c¸c h¹n møc, kho¶n vay, b¶o l·nh, L\C ®· ®­îc phª duyÖt, thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp trong tµi trî th­¬ng m¹i phôc c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng. -Më c¸c L\C cã ký quü 100% vèn cña kh¸ch hµng. -Thùc hiÖn nhiÖm vô ®èi ngo¹i víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. -§Çu mèi trong viÖc cung cÊp dÞch vô th«ng tin ®èi ngo¹i. -LËp b¸o c¸o ho¹t ®éng ngiÖp vô theo quy ®Þnh. -Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng. 2.2.2 Phßng dÞch vô kh¸ch hµng c¸ nh©n: -Thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n vèn vay trªn c¬ së hå s¬ gi¶i ng©n ®­îc duyÖt. -Më tµi kho¶n tiÒn göi, chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tµi kho¶n hiÖn t¹i vµ tµi kho¶n míi. -Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giao dÞch nhËn tiÒn göi vµ rót tiÒn b»ng néi ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. -Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thu ®æi vµ mua b¸n ngo¹i tÖ giao ngay ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n theo thÈm quyÒn ®­îc gi¸m ®èc giao. -Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n chuyÓn tiÒn, b¸n thÎ ATM, thÎ tÝn dông… cho kh¸ch hµng. -TiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. -Duy tr× vµ kiÓm so¸t c¸c giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng. -Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng. 2.2.3 Phßng dÞch vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp: ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸c giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kh¸c. Thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n vèn vay cho kh¸ch hµng vay lµ tæ chøc trªn c¬ së hå s¬ gi¶i ng©n ®­îc duyÖt. Më tµi kho¶n tiÒn göi cho kh¸ch hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tµi kho¶n hiÖn t¹i vµ tµi kho¶n míi. Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giao dÞch nhËn tiÒn göi vµ rót tiÒn b»ng néi ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ giao ngay ®èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp theo quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch kinh doanh ngo¹i tÖ cña gi¸m ®èc. TiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n hæi tõ kh¸ch hµng. Duy tr× vµ kiÓm so¸t c¸c giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng. Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng. 2.2.4 Phßng tiÒn tÖ kho quü: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kho quü. Qu¶n lý quü nghiÑp vô cña chi nh¸nh, thu chi tiÒn mÆt. Qu¶n lý v¸ng b¹c, kim lo¹i quý, ®¸ quý. Qu¶n lý chøng chØ cã gi¸, hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. Thùc hiÖn xuÊt nhËp tiÒn mÆt ®Ó ®¶m b¶o thanh kho¶n tiÒn mÆt cho chi nh¸nh. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô tiÒn tÖ, kho quü cho kh¸ch hµng. 2.3 Khèi hç trî kinh doanh: 2.3.1 Phßng thÈm ®Þnh - qu¶n lý tÝn dông: Thu nhËp, cung cÊp th«ng tin vµ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kü thuËt. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cho vay, b¶o l·nh (trung, dµi h¹n) vµ c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n v­ît møc ph¸n quyÕt cña tr­ëng phßng tÝn dông, tham gia ý kiÕn vÒ quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông ®èi víi c¸c dù ¸n trung, dµi h¹nvµ c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n v­ît møc ph¸n quyÕt cña tr­ëng phßng tÝn dông. ThÈm ®Þnh c¸c ®Ò xuÊt vÒ h¹n møc tÝn dông vµ giíi h¹n cho vay ®èi víi tõng kh¸ch hµng. ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay. Th­ ký héi ®ång tÝn dông, héi ®ång xö lý rñi ro… cña chi nh¸nh. Gi¸m s¸t chÊt l­îng kh¸ch hµng xÕp lo¹i rñi ro tÝn dông cña kh¸ch hµng vay vµ ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, xÕp lo¹i kh¸ch hµng doanh nghiÖp. §Þnh kú kiÓm so¸t phßng tÝn dông trong viÖc gi¶i ng©n vèn vay vµ kiÓm tra, theo dâi sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. Qu¶n lý, kiÓm so¸t h¹n møc tÝn dông cho tõng kh¸ch hµng vµ cña toµn bé chi nh¸nh. KiÓm so¸t, gi¸m s¸t c¸c kho¶n v­ît h¹n møc, viÖc tr¶ nî, gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n ®¶m b¶o vµ c¸c kho¶n vay ®· ®Õn h¹n vµ hÕt h¹n. Theo dâi tæng hîp ho¹t ®éng tÝn dông t¹i chi nh¸nh. Ph©n tÝch ho¹t ®éng c¸c ngµnh kinh tÕ, cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông, ®Çu mèi tham m­u x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông. Qu¶n lý danh môc tÝn dông, qu¶n lý rñi ro tÝn dông, ®Çu mèi trùc tiÕp qu¶n lý vµ b¸o c¸o, tham m­u xö lý nî xÊu. Gi¸m s¸t sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc, quy dÞnh vµ chÝnh s¸ch cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam vÒ tÝn dông vµ quy dÞnh, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn tÝn dông ë c¸c phßng tÝn dông. §Çu mèi tæng hîp vµ thùc hiÖn c¸c lo¹i b¸o c¸o tÝn dông. 2.3.2 Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn: a.NhiÖm vô kÕ ho¹ch tæng hîp: Tæ chøc thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh, x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, c¸c chinh s¸ch kinh doanh, chÝnh s¸ch marketing, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch huy ®éng vèn… LËp, theo dâi, kiÓm tra tiÕn ®é thøc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh(5 n¨m, 3n¨m, hµng n¨m), x©y dùng tr­¬ng tr×nh hµnh ®éng (n¨m, quý, th¸ng) ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña chi nh¸nh. Tham m­u cho gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò vÒ liªn quan ®Õn an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. §Çu mèi tæng hîp, ph©n tÝch, b¸o c¸o. ®Ò xuÊt vÒ c¸c th«ng tin ph¶n håi cña kh¸ch hµng, tæng hîp, b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ phßng ngõa rñi ro. Qu¶n lý c¸c hÖ sè an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh(c¸c hÖ sè NIM, ROA…) trªn c¬ së ®ã x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. b. NhiÖm vô nguån vèn kinh doanh: Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng huy ®éng vèn, c©n ®èi vèn vµ vµ c¸c quan hÖ vèn cña chi nh¸nh. Nghiªn cøu ph¸t triÓn lùa chän, øng dông c¸c s¶n phÈm míi vÒ huy ®éng vèn. Thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o ®Ò xuÊt ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch, s¶n phÈm, biÖn ph¸p huy ®éng vèn. Tham m­u gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng doanh ngiÖp gåm: giao ngay, kú h¹n, quyÒn lùa chän,SWAP theo quyÕt ®Þnh vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ngo¹i tÖ cña gi¸m ®èc. Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (Chi nh¸nh khu vùc, phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm). c. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸p chÕ, chÕ ®é : H­íng dÉn, phæ biÕn, l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, v¨n b¶n chÕ ®é. Tham m­u, t­ vÊn cho gi¸m ®èc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph¸p lý ®Ó chi nh¸nh ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt nhÊt lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph¸p lý liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Tham m­u t­ vÊn cho gi¸m ®èc, c¸c phßng nghiÖp vô vÒ viÖc so¹n th¶o, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, nh÷ng vÊn ®Ò gi¶i quyÕt tè tông trùc tiÕp b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña chi nh¸nh. 2.4 Khèi qu¶n lý néi bé: 2.4.1. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cho toµn bé ho¹t ®éng cña chi nh¸nh (kh«ng trùc tiÕp lµm nhiÖm vô kÕ to¸n kh¸ch hµng vµ tiÕt kiÖm) bao gåm: - Tæ chøc, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c phßng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - HËu kiÓm (®èi chiÕu, kiÓm so¸t) c¸c chøng tõ thanh to¸n cña c¸c phßng t¹i chi nh¸nh. - LËp vµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n ( b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, b¸o c¸o thu nhËp chi phÝ, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ...) cña chi nh¸nh. - Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. - Thùc hiÖn kÕ to¸n chi tiªu néi bé ( mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng). - Thùc hiÖn nép thuÕ, trÝch lËp vµ qu¶n lý sö dông c¸c quü. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh doanh (thu nhËp, chi phÝ, lîi nhuËn) cña c¸c phßng, ®¬n vÞ trùc thuéc vµ toµn chi nh¸nh. - Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu thanh kho¶n cña chi nh¸nh. 2.4.2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: NhiÖm vô tæ chøc c¸n bé: Tham m­u cho gi¸m ®èc vµ h­íng dÉn c¸n bé thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­ßi lao ®éng. Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi, thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña chi nh¸nh. LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tuyÓn dông nh©n sù theo yªu cÇu ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Qu¶n lý theo dâi, b¶o mËt hå s¬ lý lÞch , nhËn xÐt c¸n bé nh©n viªn. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, ngµy c«ng lao ®éng, thùc hiÖn néi quy c¬ quan. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña chi nh¸nh, bè trÝ c¸n bé nh©n viªn tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o theo quy ®Þnh. NhiÖm vô hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh ( qu¶n lý con dÊu, v¨n th­, in Ên, l­u tr÷, b¶o mËt… ) Thùc hiÖn c«ng t¸c hËu cÇn cho chi nh¸nh nh­: lÔ t©n, vËn t¶i, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, tµi s¶n … phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh an toµn cho con ng­êi, tµi s¶n, tiÒn b¹c cña chi nh¸nh vµ kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i chi nh¸nh. 2.4.3 Phßng ®iÖn to¸n : - Qu¶n lý m¹ng, qu¶n trÞ hÖ thèng ph©n quyÒn truy cËp, kiÓm so¸t theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc, qu¶n lý hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ tin häc t¹i chi nh¸nh, ®¶m b¶o an toµn th«ng suèt mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. H­íng dÉn ®µo t¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chi nh¸nh vËn hµnh hÖ thèng tin häc phôc vô kinh doanh, qu¶n trÞ ®iÒu hµnh chi nh¸nh. 2.4.4 Phßng kiÓm tra- kiÓm to¸n néi bé : Thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé t¹i trô së chi nh¸nh vµ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chi nh¸nh : KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c qui chÕ, chÕ ®é t¹i chi nh¸nh. Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸n néi bé t¹i chi nh¸nh theo qui chÕ ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé ( Bao gåm ë c¶ c¸c phßng giao dÞch, quÜ tiÕt kiÖm). T­ vÊn cho Gi¸m ®èc nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, gióp chi nh¸nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao vµ ®óng ph¸p luËt. H­íng dÉn ®«n ®èc viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong chi nh¸nh. Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c cña bé phËn kiÓm tra néi bé theo qui ®Þnh chung vÒ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt Nam. 2.5 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : Bao gåm : Phßng giao dÞch BÕn BÝnh, Phßng giao dÞch Qu¸n Toan. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn, c¸c ho¹t ®éng tÝn dông vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c cho kh¸ch hµng. C¸c ho¹t ®éng nµy ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo sù chØ ®¹o chung cña ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng. 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng trong thêi gian qua: VÒ c¬ b¶n, mét ng©n hµng th­¬ng m¹i lu«n ho¹t ®éng víi ba nghiÖp vô chÝnh ®ã lµ: + NghiÖp vô tµi s¶n nî ( nghiÖp vô huy ®éng vèn). + NgiÖp vô tµi s¶n cã( nghiÖp vô cho vay). + NghiÖp vô cung øng dÞch vô ng©n hµng. Ba nghiÖp vô nµy cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng hç trî thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn, t¹o nªn uy tÝn vµ søc m¹nh c¹nh tranh cho NHTM. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng lu«n phÊn ®Êu t×m tßi vµ ®Çu t­ nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao chÊt l­¬ng nghiÖp vô còng nh­ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n. Sau ®©y lµ nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ho¹t déng cña tõng nghiÖp vô t¹i ng©n hµng. 3.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn: Huy ®éng vèn lµ mét nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña c¸c NHTM v× ®ã lµ nguån vèn chÝnh ®Ó ng©n hµng cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn kinh doanh. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy vµ tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay, Ng©n hµng ®· lu«n chñ ®éng tÝch cùc quan t©m ph¸t triÓn c«ng t¸c huy ®éng vèn d­íi mäi h×nh thøc vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tr©n träng. Tõ khi míi thµnh lËp Chi nh¸nh ch­a cã nghiÖp vô huy ®éng vèn ®Çu t­, nguån vèn chñ yÕu do ng©n s¸ch chuyÓn sang ®Ó cÊp ph¸t vµ cho vay x©y l¾p. §Õn n¨m 1995, chuyÓn h¼n sang lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®­¬c phÐp huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, d©n c­ vµ n­íc ngoµi. N¨m 1995, Chi nh¸nh huy ®éng ®­îc 9.5 tû ®ång vµ ®Õn n¨m 2003 Chi nh¸nh ®· tù huy ®éng ®­îc 2100 tû ®ång t¨ng 30 lÇn so víi n¨m 1995. ThÞ phÇn huy ®éng vèn n¨m 1995 cña chi nh¸nh lµ 3.58% th× ®Õn n¨m 2003 ®¹t 23.5% t¨ng gÊp 7 lÇn. Nh­ vËy chØ trong vßng 6 n¨m (1995-2000), kÓ tõ khi chuyÓn sang ho¹t ®éng nh­ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i, chi nh¸nh ®· tù tóc hoµn toµn nguån vèn ®Ó cho vay vµ tõ n¨m 2002 chi nh¸nh ®· v­¬n lªn ®øng ®Çu hÖ thèng ng©n hµng trªn ®Þa bµn vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn. §Æc biÖt, tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn n¨m 2002 vµ n¨m 2003 cao gÊp nhiÒu lÇn møc b×nh qu©n chung cña hÖ thèng vµ trªn ®Þa bµn còng nh­ møc b×nh qu©n chung cña c¶ n­íc. N¨m 2002, nguån vèn tù huy ®éng t¨ng tr­ëng 37% so víi n¨m 2001 vµ n¨m 2003 t¨ng tr­ëng 46% so víi n¨m 2002, trong ®ã nguån vèn tù huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng rÊt m¹nh. N¨m 2002, tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc t¨ng tr­ëng 97.68% so víi n¨m 2001 th× n¨m 2003 tiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng 104.63% so víi n¨m 2002. §©y chÝnh lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh do nguån tiÒn göi cã kú h¹n dµi vµ sè l­îng tiÒn göi lín. V× vËy chi nh¸nh cÇn tËp trung cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn lµm t¨ng nguån tiÒn nµy. T×nh h×nh huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh trong thêi gian võa qua ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 1. Tæng nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ 839.388 1.007.265 1.208.718 2. TiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ 211.645 253.973 304.768 Tæng nguån vèn tù huy ®éng 1.051.033 1.261.238 1.513.486 (Sè liÖu : Phßng KÕ ho¹ch - Nguån vèn) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÊy c¸c chØ sè huy ®éng vèn trong nh÷ng n¨m qua cña chi nh¸nh ®Òu cã chiÒu h­íng t¨ng, ®Æc biÖt nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn tù huy ®éng cña Ng©n hµng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn t×nh h×nh huy ®éng vèn cña Ng©n hµng ®ang diÔn ra rÊt tèt ®Æc biÖt lµ trong t×nh h×nh thÞ tr­êng tµi chÝnh cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. 3.2 Ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Víi lîi thÕ lµ mét ng©n hµng chuyªn ngµnh vÒ ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®­îc thµnh lËp sím nhÊt trªn ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng nªn Chi nh¸nh cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t­. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, Chi nh¸nh ®· cÊp ph¸t vµ cho vay hµng ngh×n l­ît dù ¸n víi sè vèn luü kÕ lªn tíi hµng ngh×n tû ®ång, ®ãng gãp tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ an ninh quèc phßng cña thµnh phè. Mét sè dù ¸n quan träng mµ ng©n hµng ®· ®Çu t­ vèn nh­: §Çu t­ c¸c dù ¸n gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho lao ®éng nh­ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao xuÊt khÈu, dÖt, may…. §Çu t­ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thay thÕ hµng nhËp ngo¹i nh­: C¸p ®iÖn , s¶n phÈm ¾c quy, tÊm nhùa èp t­êng, èng nhùa, s¬n tµu biÓn …. §Çu t­ dù ¸n phôc c¸c môc tiªu kinh tÕ kÕt hîp quèc phßng nh­ c¸c ®éi tµu ®¸nh b¾t c¸ xa bê… §Çu t­ c¸c dù ¸n kinh tÕ mòi nhän, träng ®iÓm cña thµnh phè nh­: nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng cò, nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng míi, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp l­íi ®iÖn H¶i Phßng, chÕ biÕn vµ nu«i trång thuû s¶n xuÊt khÈu, c¸c nhµ m¸y söa ch÷a vµ ®ãng tµu… Ngoµi viÖc cho vay c¸c dù ¸n theo chØ ®Þnh cña chÝnh phñ, cho vay theo kÕ ho¹ch cña nhµ n­íc vµ cho vay th­¬ng m¹i, Chi nh¸nh cßn gi¶i ng©n c¸c dù ¸n b»ng nguån vèn ODA vµ ADB, cho vay vèn ®èi øng nh­ dù ¸n cÊp n­íc, tho¸t n­íc, c¶i t¹o luíi ®IÖn …. Víi sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng tÝn dông nªn d­ nî n¨m 2003 t¨ng gÊp 5.5 lÇn so víi n¨m 1995 vµ nî qu¸ h¹n n¨m 2003 lµ 0.42% gi¶m 8 lÇn so víi n¨m 1995. N¨m 2003 Chi nh¸nh cßn cho vay hç trî t¹m thêi ng©n s¸ch thµnh phè 100 tû ®ång víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó phôc vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c nót giao th«ng träng ®iÓm vµ ph¸t triÓn lµng nghÒ... T×nh h×nh ho¹t ®éng cho vay t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng trong nh÷ng n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau : §¬n vÞ : TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 Doanh sè cho vay 1.108.026 1.329.630 1.594.232 Tæng d­ nî tÝn dông 837.066 1.004.478 1.204.374 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, doanh sè cho vay t¹i chi nh¸nh t¨ng kh¸ ®Òu, n¨m 2002 t¨ng 20% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 20% so víi n¨m 2002. D­ nî tÝn dông cuèi n¨m 2003 ®¹t 1.204.374 triÖu t¨ng 20% so víi n¨m 2002 vµ t¨ng 43,88% so víi n¨m 2001. 3.3 C¸c ho¹t ®éng cung øng dÞch vô cña Chi nh¸nh: Ngoµi hai ho¹t ®éng c¬ b¶n trªn, ho¹t ®éng cung øng c¸c dÞch vô còng gãp phÇn mang l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho ng©n hµng, gióp chi nh¸nh thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng trong xu thÕ c¹nh tranh ngµy nay. C¸c dÞch vô chñ yÕu hiÖn nay ®­îc Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i Phßng thùc hiÖn gåm cã: DÞch vô thanh to¸n thu chi hé DÞch vô chuyÓn tiÒn c¸ nh©n trong n­íc. DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi. DÞch vô b¶o l·nh t­ vÊn. Trong xu thÕ hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay ng©n hµng ®· ®­a thªm dÞch vô thÎ ATM vµ dÞch vô th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng vµo sö dông vµ ®· t¹o nhiÒu thuËn lîi cho kh¸ch hµng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Ng©n hµng. 3.4 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: Trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc buíc sang giai do¹n ph¸t triÓn míi, tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Lµ mét trong lÜnh vùc cã ®é nh¹y c¶m cao ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng b­íc di v÷ng ch¾c trong c«ng cuéc ®æi míi. HÖ thèng Ng©n hµng Nhµ n­íc nãi chung vµ chi nh¸nh ng©n hµng ®µu t­ vµ ph¸t triÓn H¶i phßng nãi riªng ph¶i g¸nh v¸c nh÷ng nhiÖm vô rÊt khã kh¨n. Chi nh¸nh võa ph¶i v­¬n lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong t×nh h×nh míi võa ph¶i kh¾c phôc nh÷ng tån ®äng cò. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ®ã còng nh­ ý thøc ®­îc nh÷ng mÆt yÕu m¹nh cña m×nh, trong nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng lu«n ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh tÝch cùc, võa b¸m s¸t nh÷ng ®Þnh h­íng, nhiÖm vô cña Ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn ViÖt Nam, võa n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh v× vËy chi nh¸nh lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ kinh doanh an toµn vµ hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt qua b¶ng tæng kÕt sau: §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m ChØ tiªu 2002 2003 Tæng thu 63,357 71,252 Tæng chi 52,21 56,385 Chªnh lÖch thu chi 11,147 14,867 (Sè liÖu: Phßng KÕ ho¹ch - Nguån vèn) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh n¨m 2003 ®· t¨ng h¬n 33% so víi n¨m 2002 cã thÓ nãi n¨m 2003 lµ mét n¨m kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng. IV. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng trong thêi gian tíi Lµ mét ng©n hµng lín ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng, Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn H¶i Phßng lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc tµi trî cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn kinh tÕ H¶i Phßng nãi riªng. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng Chi nh¸nh vÉn lu«n kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ giµnh ®­îc nhiÒu sù tiÕn nhiÖm cña kh¸ch hµng, ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ kinh doanh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó gi÷ v÷ng nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m tíi, Chi nh¸nh ®· ®­a ra nh÷ng ®Þnh h­íng kinh doanh víi nh÷ng môc tiªu cô thÓ sau: - VÒ nguån vèn: b»ng mäi biÖn ph¸p më réng thªm m¹ng l­íi huy ®éng vèn, t¨ng c­êng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n v× nhu cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®ang ngµy cµng t¨ng trong nÒn kinh tÕ. T¨ng c­êng tiÕp thÞ ®Ó thu hót c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng míi ®Õn Ng©n hµng, phÊn ®Êu n¨m 2004 ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn tõ 25% trë lªn, ®Èy m¹nh huy ®éng vèn b»ng c¶ ViÖt Nam ®ång vµ ngo¹i tÖ ®Ó cung øng cho nhu cÇu vay nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. - VÒ c«ng t¸c tÝn dông: TiÕp tôc t¨ng tr­ëng tÝn dông vµ bªn c¹nh ®ã chó träng cñng cè chÊt l­îng tÝn dông th«ng qua n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n vµ dù ¸n vay vèn. T¨ng c­êng sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông, c¶i tiÕn lÒ lèi lµm viÖc, phÊn ®Êu t¨ng tr­ëng tÝn dông tõ 25% trë lªn. Thùc hiÖn ®ång tµi trî víi c¸c dù ¸n lín v­ît qu¸ kh¶ n¨ng nguån vèn cña Ng©n hµng vµ phÊn ®Êu h¹n chÕ nî qu¸ h¹n kh«ng v­ît qu¸ 1%, tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî qu¸ h¹n ®Ó më réng tÝn dông. - VÒ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng: Ng©n hµng sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch theo hÖ thèng Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ViÖt Nam ®ã lµ: t¸ch b¹ch ho¹t ®éng chÝnh s¸ch ®Ó ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh mang tÝnh th­¬ng m¹i h¬n vµ x©y dùng m« h×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ng vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc theo ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Hải Phòng.DOC
Luận văn liên quan