Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I 1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH 27/7 XUÂN BẮC 2 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH 27/7 XUÂN BẮC 2 1. Những vấn đề chung. 2 2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh 3 2.1 . Đặc điểm về tổ chức – bộ máy của doanh nghiệp: 3 2.2 . Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 4 II.HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 5 1. Hình thức kế toán. 5 2. Tổ chức bộ máy kế toán. 6 PHẦN II: 7 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1/2006. 7 1. Kế toán TSCĐ 7 1.1.Kế toán TSCĐ 7 2.Khấu hao TSCĐ. 14 2.1.Phương pháp tính khấu hao 14 2.2.Cách tính khấu hao của phương pháp này như sau 14 3.Bảng phân bổ và tính khấu hao TSCĐ. 14 III.KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CCDC 23 1.NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NVL, CCDC. 23 1.1. Nội dung: 23 1.2. Nhiệm vụ của kế toán. 23 2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC. 23 2.1. Phân loại NVL, CCDC 23 2.2. Phân loại nguyên vật liệu: 23 2.3. Phân loại công cụ dụng cụ: 23 3. ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC 23 3.1. Đối với NVL, CCDC nhập kho 23 3.2. Đối với NVL, CCDC xuất kho 24 4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIẾT VL, CCDC 25 5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT CCDC - VẬT LIỆU. 26 IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 35 1. KHÁI NIỆM: 35 2. HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG. 35 2.1. Hình thức tiền lương: 35 2.2. Hình thức trả lương theo thời gian: 35 2.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 35 2.3.1.Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 35 2.3.2.Trả lương theo sản phẩm tập thể: 36 2.3.3.Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: 36 2.3.4.Trả lương theo sản phẩm có thưởng: 36 2.3.5.Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: 36 3. Tình hình trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc. 37 V. TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 42 1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 42 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 42 1.2.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 42 1.3.Khái niệm giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 43 1.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 43 2.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 43 3.Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 44 VI.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH KQKD, PPLN 49 1. Khái niệm thành phẩm 49 2. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 49 3. Xác định kết quả kinh doanh 49 4. Kế toán chi tiết 49 VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 56 PHẦN III: 60 NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 60 1. Một số ý kiến đóng góp và đề xuất về công tác kế toán quản lý tiền lương tại doanh nghiệp 60 2.Một số ý kiến đóng góp cho doanh nghiệp: 61 KẾT LUẬN

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®«ng kinh doanh. 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nvl, ccdc. 2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC Trong c¸c doanh nghiÖp do ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt s¶n xu©t s¶n phÈm kh¸c nhau do vËy doanh nghiÖp sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu dông cô lµ viÖc nghiªn cøu s¾p xÕp c¸c lo¹itheo tõng néi dung c«ng dông tÝnh chÊt th­¬ng phÈm cña chóng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp 2.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: - VËt liÖu chÝnh lµ lo¹i vËt liÖu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm, nã chiÕm mét tû träng rÊt lín vÒ gi¸ trÞ. - VËt liÖu phô lµ lo¹i lµm t¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm, lµm hoµn chØnh s¶n phÈm. - Nhiªn liÖu phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho vËn t¶I, cho ch¹y m¸y - Phô tïng thay thÕ lµ nh÷ng chi tiÕt phô tïng c¶u m¸y mãc thiÕt bÞ , phôc vô cho viÖc thay thÕ. - C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nh­ phÕ liÖu, vËt liÖu ®Æc biÖt. 2.3. Ph©n lo¹i c«ng cô dông cô: * C¨n cø vµo ph©n bæ chi phÝ th× CCDC ®­îc chia lµm 2 lo¹i: + CCDC thuéc lo¹i ph©n bæ mét lÇn( ph©n bæ 100% gi¸ trÞ) + CCDC thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn. * C¨n cø vµo néi dung cña CCDC: + C¸c l¸n tr¹i t¹m thêi: ®µ, gi¸o, cèp pha…. + Bao b× tÝnh gi¸ riªng dïng ®Ó vËn chuyÓn b¶o qu¶n hµng ho¸ + §å dïng b»ng thuû tinh sµnh sø… + QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng… 3. §¸nh gi¸ NVL, CCDC 3.1. §èi víi NVL, CCDC nhËp kho Khi nhËp kho NVL, CCDC kÕ to¸n ph¶I x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña chóng ®Ó nhËp kho. Tuy nhiªn, c¨n cø vµo tõng nguyªn nh©n nhËp kh¸c nhau mµ ta cã c¸c c¸ch tÝnh kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng nhËp kho. - NÕu nhËp kho do mua ngoµi: TrÞ gi¸ hµng nhËp kho Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b¶o qu¶n Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n TrÞ gi¸ hµng nhËp kho + + = - NÕu nhËp kho do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ NVL trùc tiÕp TrÞ gi¸ hµng nhËp kho + + = - NÕu nhËp kho do thuª ngoµi ra c«ng chÕ biÕn: Chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n 2 chiÒu Chi phÝ thuª gia c«ng Chi phÝ NVL trùc tiÕp TrÞ gi¸ hµng nhËp kho + + = 3.2. §èi víi NVL, CCDC xuÊt kho C¨n cø vµo ®Æc diÓm tÝnh chÊt cña vËt liÖu, dông cô hµng ho¸ mµ ta cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p xuÊt kho sau: - Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc - Ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc - Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ tån kho ®Çu kú + = Gi¸ b×nh qu©n Sè l­îng nhËp kho trong kú Sè l­îng tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ xuÊt kho = Sè l­îng xuÊt kho x Gi¸ b×nh qu©n - Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tr­íc - Ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh - Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ tån kho ®Çu kú + = HÖ sè gi¸ (H) + TrÞ gi¸ h¹ch to¸n nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ xuÊt kho = Sè l­îng xuÊt kho x Gi¸ h¹ch to¸n x H 4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vl, ccdc DN sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ë kho: ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xu¸t – tån do thñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo chØ tiªu sè l­îng. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho, ®Þnh kú. Thñ kho göi lªn cho phßng kÕ to¸n c¸c chøn tõ nhËp xuÊt ®· ®­îc ph©n lo¹i theo tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ, cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt VL, CCDC theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song: Chøng tõ nhËp ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt VL, CCDC B¶ng kª tæng hîp nhËp-xuÊt-tån kho Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra ®èi chiÕu ¦u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p thÎ song song: + ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu. + Nh­îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phong kÕ to¸n cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l­îng, h¬n n÷a viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng do vËy han chÕ chøc n¨ng cña kiÓm tra kÕ to¸n. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i VL, CCDC. Khèi l­îng c¸c nghiÖp vô chøng tõ nhËp xuÊt Ýt kh«ng th­êng xuyªn. 5. KÕ to¸n tæng hîp nhËp xuÊt CCDC - vËt liÖu. KÕ to¸n sö dông chøng tõ kÕ to¸n N-X-VL nh­ sau: - Hîp ®ång kinh tÕ - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm - PhiÕu chi, phiÕu thu C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Sè:… §Þa chØ: Kha lÝ – Thuþ Quúnh- Th¸i Thuþ – Th¸i B×nh PhiÕu nhËp kho TK Nî: 152 Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006 TK cã:111 Ng­êi giao hµng: Vò V¨n Nam §¬n vÞ: HTX Thuþ Xu©n §Þa chØ: Thuþ Xu©n – Th¸i B×nh Néi dung: Mua NVL STT Tªn VËt t­ §VT Sè l­îng Gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 01 §Êt Khèi 100 100 50000 5,000,000 Tæng céng 5,000,000 B»ng ch÷: N¨m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m2006. Ng­êi giao hµng Phô tr¸ch nhËp hµng Ng­êi nhËn hµng Thñ kho ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Sè:… §Þa chØ: Kha lÝ – Thuþ Quúnh- Th¸i Thuþ – Th¸i B×nh Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006 - C¨n cø ho¸ ®¬n sè 026589 ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006 cña C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c. - Ban kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng( Bµ): Vò V¨n Xu©n. Tr­ëng ban ¤ng( Bµ): Bïi Lan H­¬ng Phã ban ¤ng( Bµ): TrÇn Träng Thµnh viªn §· kiÓm nhËn: M· VT Tªn VT §VT Sè l­îng Theo chøng tõ Thùc nhËp §óng quy c¸ch Kh«ng ®óng quy c¸ch N0105 §Êt Khèi 100 100 100 …. ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §óng quy c¸ch, phÈm chÊt. Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006 §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c QuyÓn sè : 01 §Þa chØ: Kha lÝ – Thuþ Quúnh- Nî TK : 331 Th¸i Thuþ – Th¸i B×nh Cã TK : 111 PhiÕu chi Ngµy 06 th¸ng 01n¨m 2006. Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Mai V¨n Chung §Þa chØ: HTX Thuþ Xu©n Néi dung: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 40,000,000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n KÌm theo: 01 chøng tõ gèc. Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KT tr­ëng Thñ quü Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Sè: 01 §Þa chØ: Kha lÝ – Thuþ Quúnh- Th¸i Thuþ – Th¸i B×nh PhiÕu XuÊt kho TK Nî: 621 Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006. TK cã: 152 Ng­êi nhËn hµng: Bïi Trung Dòng §¬n vÞ(bé phËn): S¶n xuÊt Lý do xuÊt kho: XuÊt NVL s¶n xuÊt s¶n phÈm XuÊt t¹i kho: Sè 02 §Þa ®iÓm: C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c STT Tªn NVL §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 01 §Êt Khèi 100 100 50000 5,000,000 Tæng céng 5,000,000 B»ng ch÷: N¨m triÖu ®ång ch½n Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006. Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho KT tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c QuyÓn sè : 01 §Þa chØ: Kha lÝ – Thuþ Quúnh- Nî TK : 111 Th¸i Thuþ – Th¸i B×nh Cã TK : 112 PhiÕu Thu Ngµy 05 th¸ng 01n¨m 2006 Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn: Vò ThÞ Mai §Þa chØ: C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Néi dung: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt Sè tiÒn: 200,000,000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m triÖu ®ång ch½n §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Hai tr¨m triÖu ®ång ch½n KÌm theo: 01 chøng tõ gèc. Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2006 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn tiÒn Thñ quü KT tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 01/01/2006 Tê sè: 01 Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: §Êt §¬n vÞ tÝnh: Khèi M· sè: N0105 STT Chøng tõ TrÝch yÕu Ngµy NhËp XuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng  300  01 PN01  01/01  NhËp NVL  01/01  100  Céng ph¸t sinh  100 Tån cuèi th¸ng 400  Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC B¶ng kª xuÊt VT theo s¶n phÈm - G¹ch x©y dùng lo¹i 1 Th¸ng: 1 n¨m: 2006 M· VT Tªn VT §v TÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn N0101 C¸t Khèi 60,000 100 6,000,000 N0101 C¸t Khèi 60,000 70 4,200,000 N0105 §Êt Khèi 50,000 100 5,000,000 N0105 §Êt Khèi 50,000 70 3,500,000 Tæng céng 340 18,700,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC B¶ng kª xuÊt VT theo s¶n phÈm - G¹ch x©y dùng lo¹i 2 Th¸ng: 1 n¨m: 2006 M· VT Tªn VT §v TÝnh §¬n gi¸ Sè l­îng Thµnh tiÒn N0101 C¸t Khèi 60,000 60 3,600,000 N0105 §Êt Khèi 50,000 60 3,000,000 Tæng céng 120 6,600,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ B¶ng kª xuÊt VT theo s¶n phÈm 00003 - G¹ch phÕ lo¹i Th¸ng: 1 n¨m: 2006 M· VT Tªn VT §v TÝnh §¬n gi¸ Sè lù¬ng Thµnh tiÒn Tæng céng 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 152 - Nguyªn liÖu, VËt liÖu Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 68,000,000 01/01/2006 Mua nguyªn vËt liÖu cña HTX Thôy Xu©n 1 1 1111 5,000,000 02/01/2006 Mua NVL cña HTX §«ng H­ng 2 3 3311 4,500,000 03/01/2006 XuÊt NVL cho s¶n xuÊt s¶n phÈm 2 5 621 11,000,000 04/01/2006 Mua NVL cña HTX H­ng Hµ 2 6 1111 3,500,000 08/01/2006 XuÊt NVL s¶n xuÊt s¶n phÈm 3 11 621 6,600,000 09/01/2006 XuÊt NVL cho s¶n xuÊt 4 12 621 7,700,000 Tæng céng ph¸t sinh 13,000,000 25,300,000 Sè d­ cuèi kú 55,700,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 153 - C«ng cô dông cô Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú Tæng céng ph¸t sinh 0 0 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC B¸o c¸o xuÊt - nhËp - tån kho: 1521 - Gi¸ mua nguyªn vËt liÖu Th¸ng: 1 n¨m: 2006 §.vÞ Tån ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú Tån cuèi kú M· VT Tªn vËt t­ tÝnh §¬n gi¸ L­îng TiÒn NhËp XuÊt L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn N0101 C¸t Khèi 300.00 18,000,000 50.00 3,000,000 230.00 13,800,000 120.00 7,200,000 N0103 §¸ Khèi 200.00 13,000,000 200.00 13,000,000 N0105 §Êt Khèi 300.00 15,000,000 130.00 6,500,000 230.00 11,500,000 200.00 10,000,000 N0106 Sái TÊn 200.00 22,000,000 200.00 22,000,000 Tæng 68,000,000 9,500,000 25,300,000 52,200,000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) IV.KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 1. Kh¸I niÖm: TiÒn l­¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éngmµ ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ph¶I tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éngmµ hä ®· ®ãng gãp ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng cña hä trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi tiÒn l­¬ng, c«ng nhan viªn cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc phóc lîi x· héi, trong ®ã cã trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn mµ c¸c kho¶n nµy ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ trÝch trªn tiÒn l­¬ngcña CNV. V× vËy mµ gäi lµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng. 2.1. H×nh thøc tiÒn l­¬ng: ViÖc tÝnhvµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng cã thÓ ®­îc tÝnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý trong DN. HiÖn nay h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®­îc thùc hiÖn theo hai h×nh thøc sau: 2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: Lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, nã ®­îc c¨n cø vµo tr×nh ®é ng­êi lao ®éng vµ dùa vµo thang l­¬ng, bËc l­¬ng cña Nhµ n­íc quy ®Þnh ®Ó møc l­¬ng th¸ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. L­¬ng lao ®éng th­êng ®­îc ¸p dông víi lùc l­îng gi¸n tiÕp cña doanh nghiÖp nh­ hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tæ chøc lao ®éng, thèng kª, tµi vô kÕ to¸n, l­¬ng thêi gian cã thÓ kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. L­¬ng ph¶i tr¶ = Møc l­¬ng ´ Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng mét ngµy thùc tÕ trong ngµy L­¬ng ngµy lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo møc l­¬ng ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng. L­¬ng ngµy ®­îc ¸p dông cho lao ®éng trùc tiÕp h­ëng l­¬ng thêi gian… L­¬ng ngµy = L­¬ng th¸ng : 22 ngµy L­¬ng giê lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh: L­¬ng giê = L­¬ng ngµy : 8 giê TiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ ®­îc quy ®æi tõ 3 c«ng thøc trªn vµ ®­îc rót ra b»ng mét c«ng thøc chung lµ: L­¬ng thêi gian trùc tiÕp ph¶i tr¶ = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng thêi gian lµm viÖc ´ §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng thêi gian 2.3. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo chÊt l­îng, sè l­îng lµm ra. ViÖc tr¶ l­¬ng theo SP cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: 2.3.1.Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n: H×nh thøc nµy ¸p dông víi cÊp bËc c«ng nh©n, kh«ng phï hîp víi cÊp bËc c«ng viÖc, do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã sù chªnh lÖch râ rÖt vÒ n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c thµnh viªn trong tæ hoÆc trong nhãm. Toµn bé tiÒn l­¬ng ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: Chia l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc cña mçi ng­êi. Chia l­¬ng theo thµnh tÝch trªn c¬ së b×nh qu©n c«ng chÊm ®iÓm cho mçi ng­êi. TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng = Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ´ §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®· quy ®Þnh 2.3.2.Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ: §­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kÕt qu¶ s¶n xuÊt ra kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc riªng cho tõng ng­êi mµ lµ kÕt qu¶ cña tËp thÓ. TiÒn l­¬ng tr¶ cho tËp thÓ = Sè l­îng s¶n phÈm trong ngµy hoÆc trong th¸ng cña tËp thÓ ´ §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tËp thÓ Hay c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n phÈm cña tËp thÓ ®· lµm ra vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng sÏ tÝnh ra l­îng s¶n phÈm cña tËp thÓ. Sau ®ã tiÕn hµnh chia l­¬ng cho tõng ng­êi, cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph­¬ng ph¸p sau: Chia l­¬ng theo cÊp bËc trong c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc. Chia l­¬ng theo cÊp bËc trong c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc kÕt hîp víi c«ng viÖc chÊm ®iÓm. 2.3.3.Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: §­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n phô mµ c«ng viÖc cña hä cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm vµ tiÒn l­¬ng cña hä phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n chÝnh. TiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: L­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp ´ Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh 2.3.4.Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng: H×nh thøc nµy thùc chÊt lµ mét trong hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n vµ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp nh­ng cã sö dông thªm chÕ ®é th­ëng cho ng­êi lao ®éng. Theo h×nh thøc nµy tiÒn l­¬ng ng­êi lao ®éng ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng = TiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp hay gi¸n tݪp + tiÒn th­ëng 2.3.5.Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Lµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng nh­ng nh÷ng s¶n phÈm v­ît møc sau ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cao h¬n nh÷ng s¶n phÈm v­ît møc tr­íc. H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông rÊt h¹n chÕ v× tû träng tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh v­ît møc sÏ cao h¬n b×nh th­êng, vËy gi¸ thµnh b×nh qu©n sÏ t¨ng. Do ®ã h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy chØ ¸p dông víi nh÷ng kh©u träng yÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi ph¸t hiÖn tû lÖ luü tiÕn c©n xem xÐt ®Õn nguån tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ gi¸n tiÕp, ®ång thêi ph¶i chó ý ®Õn thêi gian tr¶ l­¬ng, kh«ng quy ®Þnh ng¾n qu¸. Th­êng ng­êi ta quy ®Þnh 1, 3 ®Õn 6 th¸ng th× ®­îc tÝnh nh­ sau: L­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ´ Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh + §¬n gi¸ l­îng s¶n phÈm v­ît møc + Sè l­îng s¶n phÈm v­ît ®Þnh møc. 3. T×nh h×nh tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c. C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cho nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm c«ng t¸c v¨n phßng. +Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm: 25.000®/sp. +Tr¶ l­¬ng theo thêi gian: - L­¬ng c¬ b¶n = HÖ sè l­¬ng x Møc l­¬ng tèi thiÓu. - L­¬ng ph¶i tr¶ = Møc l­¬ng x Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng mét ngµy thùc tÕ trong ngµy - L­¬ng ngµy = L­¬ng th¸ng : 22 ngµy * C¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT: - BHXH = L­¬ng c¬ b¶n x 5% - BHYT = L­¬ng c¬ b¶n x 1% * C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n l­¬ng - Sæ l­¬ng C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 334 - Ph¶i tr¶ C«ng nh©n viªn Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 32,000,000 TL01 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV trong kú 6 24 622 40,000,000 TL02 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV trong kú 6 25 622 50,000,000 TL03 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLPX 6 26 6271 6,000,000 TL03 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLPX 7 27 6271 7,500,000 TL04 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn bµn hµng 7 28 6411 12,400,000 TL05 15/01/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLDN 7 29 6421 15,600,000 BH 15/01/2006 TrÝch BHXH cho CBCNV 11 48 3383 6,575,000 BH 15/01/2006 TrÝch BHYT cho CBCNV 11 49 3382 1,315,000 PC04 26/01/2006 Tr¶ l­¬ng cho CBCNV 16 74 1111 123,610,000 Tæng céng ph¸t sinh 131,500,000 131,500,000 Sè d­ cuèi kú 32,000,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 50,000,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho CN SXSP lo¹i 1 7 30 622 6,800,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho CN SXSP lo¹i 2 7 31 622 8,500,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho SX chung 8 32 6271 1,020,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho SX chung 8 33 6271 1,275,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho bé phËn b¸n hµng 8 34 6411 2,108,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho bé phËn QLDN 8 35 6421 2,652,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho CNSX SP 8 36 622 400,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho CNSX SP 9 37 622 500,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho SX chung 9 38 6271 60,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho SX chung 9 39 6271 75,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho bé phËn b¸n hµng 9 40 6411 124,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho bé phËn QLDN 9 41 6411 156,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CN SX SP lo¹i 1 10 42 622 400,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP lo¹i 2 10 43 622 500,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP chung 10 44 6271 60,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP chung 10 45 6271 75,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho bé phËn B¸n hµng 10 46 6411 124,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho bé phËn QLDN 11 47 6411 156,000 BH 01/15/2006 TrÝch BHXH cho CBCNV 11 48 334 6,575,000 BH 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CBCNV 11 49 334 1,315,000 Tæng céng ph¸t sinh 0 32,875,000 Sè d­ cuèi kú 82,875,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ tæng hîp tiÒn l­¬ng th¸ng 1 n¨m 2006 STT Tªn ®¬n vÞ hö¬ng l­¬ng Sè tiÒn Ghi cã TK 334, Ghi nî c¸c TK 622 627 641 642 1 Ban gi¸m ®èc 4.500.000 4.500.000 2 P. Tæ chøc hµnh chÝnh 4.725.000 4.725.000 3 Phßng kÕ to¸n 8.500.000 8.500.000 4 Phßng kinh doanh 12.400.000 12.400.000 5 Phßng kü thuËt 3.150.000 3.150.000 6 Phßng ®iÒu hµnh 3.225.000 3.225.000 7 V¨n phßng x­ëng 5.000.000 5.000.000 8 C¸c Ph©n x­ëng SX 90.000.000 90.000.000 Céng 131.500.000 90.000.000 13.500.000 12.400.000 15.600.000 V. to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ DN ®· chi ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn hoÆc b¨ng gi¸ trÞ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt: Theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ: + Chi phÝ NVL + Chi phÝ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + C¸c chi phi kh¸c b»ng tiÒn Theo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ: + Kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp + Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.2.§èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt cña DN ph¸t sinh lu«n g¾n liÒn víi n¬I diÔn ra ho¹t ®«ng s¶n xuÊt vµ víi s¶n phÈm ®­îc t¹o ra. V× vËy kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trªn c¬ së ®ã ®Ó kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. X¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn ®èi víi kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cÇn dùa vµo ®Æc tÝnh c¬ b¶n sau nh­ lµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ ….. Dùa vµo nh÷ng ®Æc tÝnh c¨n cø trªn ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c DN cã thÓ lµ: Tõng ph©n x­ëng bé phËn tæ ®éi s¶n xuÊt hoÆc toµn DN Tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ hoÆc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ Tõng s¶n phÈm tõng ®¬n ®Æt hµng hoÆc tõng c«ng tr×nh Tõng chi tiÕt bé phËn cña s¶n phÈm hoÆc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh 1.3.Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm: Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm: gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n vËt t­ lao ®éng vµ tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kinh tÕ kü thu©th vµ c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ®· sö dông nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 1.4. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng c«ng viÖc lao vô ®· hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm, tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Trong c¸c DN s¶n xuÊt tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ mµ ®èi t­äng tÝnh gi¸ thµnh: - Tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc , tõng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. - Tõng chi tiÕt, tõng bé phËn cña s¶n phÈm Trªn c¬ së ®ã ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh ®­îc ph¶I c¨n cø vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh ®Ó cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña DN. 2.Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. S¶n phÈm lµm dë lµ nh÷ng s¶n phÈm cßn ®ang n»m trªn c¸c d©y chuyÒn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chóng ®ang trong giai ®o¹n ®­îc chÕ t¹o, ®­îc s¶n xuÊt, chóng ch­a hoµn thµnh, ch­a bµn giao. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c th× ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c s¶n phÈm lµm dë cuèi kú tøc lµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè chi phÝ tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ph¶i chÞu tuú vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ vÒ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, tuú thuéc yªu cÇu qu¶n lý mµ ta cã c¸c c¸ch kh¸c nhau ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú = Gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú S¶n phÈm hoµn thµnh S¶n phÈm lµm dë S¶n phÈm lµm dë + x + Theo ph­¬ng ph¸p nµy chØ tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë cuèi kú phÇn chi phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ NVL chÝnh trùc tiÕp, cßn c¸c chi phÝ kh¸c tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh. 3.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸ DN s¶n xuÊt ph¶I ®­îc tÝnh theo c¸c kho¶n môc sau: + Kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp + Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung Nhµ n­íc quy ®Þnh thèng nhÊt cho c¸c DN 3 kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh trªn nh­ng tuú theo yªu cÇu qu¶n lý mµ DN cã thÓ chi tiÕt cô thÓ vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn.HoÆc cã thÓ lùa chän ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau: TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc + Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm + Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ®¬n ®Æt hµng TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p tû lÖ TÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú PX01 01/03/2006 XuÊt NVL cho s¶n xuÊt s¶n phÈm 2 5 1521 11,000,000 PX02 01/08/2006 XuÊt NVL s¶n xuÊt s¶n phÈm 3 11 1521 6,600,000 PX03 01/09/2006 XuÊt NVL cho s¶n xuÊt 4 12 1521 7,700,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 54 154 18,700,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 57 154 6,600,000 Tæng céng ph¸t sinh 25,300,000 25,300,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú TL01 01/15/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV trong kú 6 24 334 40,000,000 TL02 01/15/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CBCNV trong kú 6 25 334 50,000,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho CN SXSP lo¹i 1 7 30 3383 6,800,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho CN SXSP lo¹i 2 7 31 3383 8,500,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho CNSX SP 8 36 3382 400,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho CNSX SP 9 37 3382 500,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CN SX SP lo¹i 1 10 42 3384 400,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP lo¹i 2 10 43 3384 500,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 55 154 48,100,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 58 154 59,000,000 Tæng céng ph¸t sinh 107,100,000 107,100,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú TL03 01/15/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLPX 6 26 334 6,000,000 TL03 01/15/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLPX 7 27 334 7,500,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho SX chung 8 32 3383 1,020,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho SX chung 8 33 3383 1,275,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho SX chung 9 38 3382 60,000 KP01 01/15/2006 TrÝch KPC§ cho SX chung 9 39 3382 75,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP chung 10 44 3384 60,000 YT01 01/15/2006 TrÝch BHYT cho CNSX SP chung 10 45 3384 75,000 KH01 01/18/2006 TrÝch khÊu hao TSC§ cho bé phËn SX 11 50 2141 1,666,667 KH01 01/18/2006 TrÝch khÊu hao TSC§ cho bé phËn SX 11 51 2141 4,166,667 PC03 01/20/2006 Thanh to¸n tiÒn nî n­íc ë bé phËn SX 12 52 1111 5,490,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 56 154 7,140,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 59 154 8,925,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC khÊu hao TSC§ 17 79 154 1,666,667 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC khÊu hao TSC§ 17 80 154 4,166,667 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC kh¸c 17 81 154 5,490,000 Tæng céng ph¸t sinh 27,388,334 27,388,334 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 154 - Chi phÝ S¶n xuÊt, kinh doanh dë dang Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 50,000,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 54 621 18,700,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 55 622 48,100,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 1 12 56 6271 7,140,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 57 621 6,600,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 58 622 59,000,000 KC01 01/20/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ SX g¹ch lo¹i 2 13 59 6271 8,925,000 NK01 01/21/2006 NhËp kho thµnh phÈm g¹ch lo¹i 1 13 60 155 111,000,000 NK01 01/21/2006 NhËp kho thµnh phÈm g¹ch lo¹i 2 13 61 155 79,040,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC khÊu hao TSC§ 17 79 6274 1,666,667 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC khÊu hao TSC§ 17 80 6274 4,166,667 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn CP SXC kh¸c 17 81 6278 5,490,000 Tæng céng ph¸t sinh 159,788,334 190,040,000 Sè d­ cuèi kú 19,748,334 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ VI.kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm, x¸c ®Þnh kqkd, ppln Kh¸i niÖm thµnh phÈm Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®­îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt ®· hoµn thµnh kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ®· ®­îc nhËp kho hoÆc ®em tiªu thô ngay. Thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ chung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ s¶n phÈm chØ cã thÓ trë thµnh thµnh phÈm khi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh cßn kh«ng th× ®­îc gäi lµ b¸n thµnh phÈm (nöa thµnh phÈm). Kh¸i niÖm tiªu thô thµnh phÈm Tiªu thô (b¸n hµng) lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸, tøc lµ ®Ó chuyÓn ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt (hµng) sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng trong chu tr×nh t¸i s¶n xuÊt, hµng ®­îc ®em tiªu thô cã thÓ lµ thµnh phÈm, hµng ho¸, vËt t­ hay c¸c lao vô dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn viÖc trao ®æi hµng-tiÒn, doanh nghiÖp pahØ bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ (chi phÝ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, tiÕp thÞ...) gäi lµ chi ph¸i b¸n hµng. TiÒn hµng thu ®­îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh vµ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a mét bªn lµ tæng doanh thu vµ thu nhËp víi mét bªn lµ tæng chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. KÕ to¸n chi tiÕt C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó ghi sæ (®· thÓ hiÖn ë phÇn mua hµng) KÕ to¸n ®· sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 155: Thµnh phÈm TK 156: Hµng ho¸ TK 511: Doanh thu b¸n hµng TK 632: gi¸ vèn hµng b¸n TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 641: Chi phÝ b¸n hµng TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 421: Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c nhau nh­: TK 111, TK 331, TK 133, TK 334 Khi hµng ho¸ nhËp vÒ t¹i kho cña nhµ m¸y, kÕ to¸n lµm phiÕu nhËp kho sau khi lµm thñ tôc ph¸p lý xong kÕ to¸n x¸c nhËn ký tªn, mét liªn gi÷ l¹i lµm c¨n cø ®Ó ghi thÎ kho ë nhµ m¸y, mét liªn giao cho kh¸ch hµng ®· mua hµng ho¸. Khi xuÊt kho hµng ho¸: C¨n cø vµo b¶ng kÕ ho¹ch giao hµng, kÕ to¸n tiªu thô viÕt ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt ®ång thêi viÕt “ ho¸ ®¬n b¸n hµng”. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt kho hµng ho¸: C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c tÝnh gi¸ hµng ho¸ xuÊt theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn §¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng ho¸ = TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp trong kú Sè l­îng hµng ho¸ nhËp trong kú + Sè l­îng hµng ho¸ tån ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt trong kú = §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn x Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt trong kú *H×nh thøc b¸n hµng cña Doanh NghiÖp: - B¸n hµng trùc tiÕp - B¸n lÎ - Göi b¸n ë c¸c ®¹i lý. *Ph­¬ng thøc b¸n hµng: - Thu b»ng tiÒn mÆt - Thu qua tiÒn göi ng©n hµng - Thu b»ng SÐc,… *C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng: - Hîp ®ång kinh tÕ - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu thu - GiÊy b¸o nî. C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 155 - Thµnh phÈm Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 175,000,000 NK01 21/01/2006 NhËp kho thµnh phÈm g¹ch lo¹i 1 13 60 154 111,000,000 NK01 21/01/2006 NhËp kho thµnh phÈm g¹ch lo¹i 2 13 61 154 79,040,000 PX06 22/01/2006 XuÊt b¸n SP cho CTy VÜnh Thä 14 62 632 54,000,000 PX07 23/01/2006 XuÊt b¸n SP cho §¹i lý vËt liÖu XD Hßa Ph¸t 14 65 632 60,000,000 PX08 24/01/2006 XuÊt b¸n SP cho c«ng ty XD cÇu ®­êng 15 68 632 134,300,000 PX09 25/01/2006 B¸n SP cho ®¹i lý Thanh Hoa 15 71 632 53,590,000 Tæng céng ph¸t sinh 190,040,000 301,890,000 Sè d­ cuèi kú 63,150,000 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 511 - Doanh thu b¸n hµng Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú PT03 01/10/2006 B¸n xi m¨ng cho §¹i lý Thanh Hoa 4 14 1111 8,800,000 GBC 01 01/11/2006 B¸n s¾t cho ®¹i lý vËt liÖu x©y dùng Hßa Ph¸t 5 17 1121 14,250,000 PT04 01/22/2006 XuÊt b¸n SP cho CTy VÜnh Thä 14 63 1111 66,000,000 PT05 01/23/2006 XuÊt b¸n SP cho §¹i lý vËt liÖu XD Hßa Ph¸t 14 66 1111 76,000,000 PX08 01/24/2006 XuÊt b¸n SP cho c«ng ty XD cÇu ®­êng 15 69 1311 169,000,000 PT06 01/25/2006 B¸n SP cho ®¹i lý Thanh Hoa 16 72 1111 63,400,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng ho¸ 17 77 911 23,050,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm 17 78 911 374,400,000 Tæng céng ph¸t sinh 397,450,000 397,450,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú PX04 01/10/2006 B¸n xi m¨ng cho §¹i lý Thanh Hoa 4 13 1561 7,000,000 PX05 01/11/2006 B¸n s¾t cho ®¹i lý vËt liÖu x©y dùng Hßa Ph¸t 4 16 1561 12,000,000 PX06 01/22/2006 XuÊt b¸n SP cho CTy VÜnh Thä 14 62 155 54,000,000 PX07 01/23/2006 XuÊt b¸n SP cho §¹i lý vËt liÖu XD Hßa Ph¸t 14 65 155 60,000,000 PX08 01/24/2006 XuÊt b¸n SP cho c«ng ty XD cÇu ®­êng 15 68 155 134,300,000 PX09 01/25/2006 B¸n SP cho ®¹i lý Thanh Hoa 15 71 155 53,590,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n X§KQ 18 82 911 320,890,000 Tæng céng ph¸t sinh 320,890,000 320,890,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Kha lÝ - Thôy Quúnh - Th¸i Thôy - Th¸i B×nh Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 641 - Chi phÝ b¸n hµng Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Ngµy GS Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d ®Çu kú 15/01/2006 TL04 1/15/2006 TÝnh sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn bµn hµng 7 28 334 12,400,000 15/01/2006 BH01 1/15/2006 TrÝch BHXH cho bé phËn b¸n hµng 8 34 3383 2,108,000 15/01/2006 KP01 1/15/2006 TrÝch KPC§ cho bé phËn b¸n hµng 9 40 3382 124,000 15/01/2006 KP01 1/15/2006 TrÝch KPC§ cho bé phËn QLDN 9 41 3382 156,000 15/01/2006 YT01 1/15/2006 TrÝch BHYT cho bé phËn B¸n hµng 10 46 3384 124,000 15/01/2006 YT01 1/15/2006 TrÝch BHYT cho bé phËn QLDN 11 47 3384 156,000 31/01/2006 KCT1 1/31/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng nh©n c«ng 18 83 911 15,068,000 Tæng céng ph¸t sinh 15,068,000 15,068,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC Sæ c¸i tµi kho¶n: 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng: 1 n¨m: 2006 Chøng tõ Néi dung NhËt ký chung T kho¶n Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Trang sæ STT dßng ®èi øng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú TL05 01/15/2006 TÝnh sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLDN 7 29 334 15,600,000 BH01 01/15/2006 TrÝch BHXH cho bé phËn QLDN 8 35 3383 2,652,000 KCT1 01/31/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn 18 84 911 18,252,000 Tæng céng ph¸t sinh 18,252,000 18,252,000 Sè d­ cuèi kú 0 0 Ngµy :.../.../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ VII. B¸o c¸o tµi chÝnh. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ®­îc lËp chøng tõ lµ c¬ së cho viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, vµo c¸c sæ kÕ to¸n, sè liÖu tõ c¸c tµi kho¶n sæ kÕ to¸n ®­îc ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ tæng hîp theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ó tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc tr×nh bµy vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng sö dông ®­îc coi lµ kh©u cuèi cïng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c MÉu sè B 01 - DN Kha lÝ - Thôy Quúnh - Th¸i Thôy - Th¸i B×nh Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Th¸ng: 1 n¨m: 2006 §¬n vÞ tÝnh : VND Tµi s¶n M· sè ThuyÕt minh Sè cuèi n¨m (3) Sè ®Çu n¨m (3) 1 2 3 4 5 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100)=110+120+130+140+150 100 3,585,311,834 3,735,000,000 I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 3,007,813,500 3,150,000,000 1. TiÒn 111 V.01 3,007,813,500 3,150,000,000 2. C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 112 V.02 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 0 0 1. §Çu t­ ng¾n h¹n 121 0 0 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n (*) (2) 129 0 0 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 405,900,000 240,000,000 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 365,900,000 200,000,000 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 0 0 3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 0 0 4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134 0 0 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V.03 40,000,000 40,000,000 6. Dù phßng c¸c kho¶n thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 0 0 IV. Hµng tån kho 140 171,598,334 345,000,000 1. Hµng tån kho 141 V.04 171,598,334 345,000,000 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149 0 0 V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 0 0 1. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 151 0 0 2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 152 0 0 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc 154 V.05 5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 0 0 B . Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260) 200 1,746,166,666 1,540,000,000 I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 0 0 1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 V.06 4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 V.07 5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) 219 II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 756,166,666 550,000,000 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 756,166,666 550,000,000 - Nguyªn gi¸ 222 912,000,000 700,000,000 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223 (155,833,334) (150,000,000) 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 V.09 0 0 - Nguyªn gi¸ 225 0 0 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 226 0 0 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 0 0 - Nguyªn gi¸ 228 0 0 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229 0 0 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 0 0 III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ 240 V.12 0 0 - Nguyªn gi¸ 241 0 0 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 242 0 0 IV. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 250 0 0 1. §Çu t­ vµo c«ng ty con 251 0 0 2. §Çu t­ vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 0 0 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 258 V.13 0 0 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (*) 259 0 0 V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 990,000,000 990,000,000 1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 261 V.14 990,000,000 990,000,000 2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 0 0 3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 0 0 Tæng céng tµi s¶n (270=100+200) 270 5,331,478,500 5,275,000,000 Nguån vèn A . Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) 300 1,667,345,700 1,642,000,000 I. Nî ng¾n h¹n 310 467,345,700 442,000,000 1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15 250,000,000 250,000,000 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 312 74,950,000 110,000,000 3. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 313 0 0 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 314 V.16 27,520,700 0 5. Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 315 32,000,000 32,000,000 6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 0 0 7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 0 0 8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 318 0 0 9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 82,875,000 50,000,000 10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 II. Nî dµi h¹n 330 1,200,000,000 1,200,000,000 1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng­êi b¸n 331 2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19 3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 0 0 4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20 1,200,000,000 1,200,000,000 5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21 0 0 6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 0 0 7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 0 0 B .vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430) 400 3,664,132,800 3,633,000,000 I. Vèn chñ së h÷u 410 V.22 3,664,132,800 3,633,000,000 1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u 411 0 0 2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn 412 0 0 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 0 0 4. Cæ phiÕu quü (*) 414 0 0 5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµn s¶n 415 0 0 6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 0 0 7. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 417 1,788,000,000 1,831,240,000 8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 0 0 9. Quü kh¸ch thuéc vèn chñ së h÷u 419 0 0 10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi 420 74,372,800 0 11. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 421 1,801,760,000 1,801,760,000 II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 0 0 1. Quü khen th­ëng, phóc lîi 431 0 0 2. Nguån kinh phÝ 432 V.23 0 0 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433 0 0 Tæng céng nguån vèn 440 5,331,478,500 5,275,000,000 LËp ngµy ..../..../....... Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) C«ng ty TNHH 27/7 Xu©n B¾c MÉu sè B 02 - DN Kha lÝ - Thôy Quúnh - Th¸i Thôy - Th¸i B×nh Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006/Q§ - BTC Ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé Tr­ëng BTC B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Th¸ng: 1 n¨m: 2006 §¬n vÞ tÝnh:VN§ ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh N¨m nay N¨m Tr­íc 1 2 3 4 5 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 397,450,000 0 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 0 0 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 10 dÞch vô ( 10=01-02) 397,450,000 0 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.26 320,890,000 0 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 76,560,000 0 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.27 0 0 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 0 0 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 15,068,000 0 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 18,252,000 0 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 30 43,240,000 0 11. Thu nhËp kh¸c 31 0 0 12. Chi phÝ kh¸c 32 0 0 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 0 0 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ 50 43,240,000 0 (50=30+40) 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 12,107,200 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 0 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 60 31,132,800 0 (60=50-51) 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*) 70 Ghi chó: (*) ChØ tiªu nµy chØ ¸p dông ®èi víi c«ng ty cæ phÇn Ngµy.....th¸ng........n¨m 200...... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) phÇn III: NhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp 1. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n lý tiÒn l­¬ng t¹i doanh nghiÖp Nhê sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ban l·nh ®¹o cïng víi sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña c¶ tËp thÓ v÷ng m¹nh doanh nghiÖp lu«n t¨ng doanh thu, tiÕt kiÖm chi phÝ, tõ ®ã lµ c¬ së ®Ó t¨ng quü l­¬ng cho doanh nghiÖp còng nh­ t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Doanh nghiÖp lu«n lu«n ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, nh÷ng tæn thÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhiÒu so víi nh÷ng n¨m tr­íc. Bªn c¹nh ®ã Doanh nghiÖp cßn lu«n chó träng vÒ c«ng t¸c bè trÝ, qu¶n lý lao ®éng, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp. Do yªu cÇu cña s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®­îc c¸n bé qu¶n lý quan t©m ®óng møc nh­ tuyÓn dông thªm sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao vµo c¸c phßng ban, ®©y lµ nh©n tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ®¹t hiÖu qu¶. Ngo¸i ra doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ, quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a kÞp thêi c¸c h­ háng ®Ó s¶n xuÊt. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng: ®Ó ph¸t huy vai trß vµ n¨ng lùc c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ®· bè trÝ lao ®éng mét c¸ch hîp lý theo ®óng chuyªn m«n ®Ó cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Cóng víi nh÷ng ®æi míi cña nghµnh, cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, doanh nghiÖp ®· liªn tôc ®µo t¹o, båi d­ìng thªm kiÕn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nhÇm ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hµng n¨m doanh nghiÖp ®Òu cö ng­êi ®i häc c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé. Môc tiªu cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ cã mét ®éi ngò nh©n lùc m¹nh vÕ tay nghÒ v÷ng vÒ kiÕn thøc, råi rµo kinh nghiÖm còng nh­ tinh thÇm lao ®éng. Song song víi viÖc thay ®æi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n th× ban l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp còng lu«n nghÜ tíi ®êi s«ng cña ng­êi lao ®éng. Bëi v× cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng cã æn ®Þnh th× hä míi chuyªn t©m vµo lao ®éngvµ nh­ vËy th× n¨ng suÊt lao ®éng sÏ ngµy cµng n©ng cao. C¸n bé nhµ m¸y ®· ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ chç ¨n ë cho c«ng nh©n viªn, khuyÕn khÝch hä häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc còng nh­ tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng vµ cuéc sèng. §Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi yªu cÇu thùc hiÖn qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn kÕ to¸n m¸y trªn m¸y tÝnh, do ®ã h¹n chÕ bít sæ s¸ch cång kÒnh ®ång thêi thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra sè liÖu. Bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh ®· phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi ®éi ngò kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, nhiÖt t×nh c«ng t¸c ®· ®­îc ph©n c«ng theo chuyªn m«n ho¸ vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ ®ång bé giióp cho c«ng tac kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng nãi riªng lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Thanh to¸n kÞp thêi, ®óng chÕ ®é BHXH cho c¸ ®èi t­îng ®­îc h­ëng. Sau tõng quý kÕ to¸n lµm b¶ng tæng hîp thanh to¸n víi c«ng ty b¶o hiÓm. Víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ giµu kinh nghiÖm cña ban l·nh ®¹o nhµ m¸y cïng víi sù nhiÖt t×nh lao ®éng trong c«ng viÖc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp kinh doanh lu«n cã l·i, møc t¨ng tr­ëng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, kh«ng ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t vèn, c«ng nî d©y d­a trong toµn bé doanh nghiÖp, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn dang d­îc cñng cè vµ n©ng cao râ rÖt, v× ®· x¸c ®Þnh ®óng h­íng vÒ néi dung kinh doanh. 2.Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp cho doanh nghiÖp: §Ó nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp vµ n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm trong nhµ m¸y cÇn: KhuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng xøng ®¸ng víi hä. Lu«n n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch më c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é gióp hä hoµn thiÖn tay nghÒ cña m×nh. V× doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm nªn chÊt l­îng cña s¶n phÈm cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng nªn cÇn ph¶i cã c¸c phßng ban kiÓm tra chÊt l­îng cña s¶n phÈm lµm ra. Doanh nghiÖp cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµ còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®êi sèng vËt chÊt cña hä ®Ó hä toµn t©m toµn ý cho doanh nghiÖp gióp cho doanh nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n trong nh÷ng n¨m tíi trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. môc lôc kÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27-7 Xuân Bắc <kiến tập>.DOC
Luận văn liên quan