Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BCTC 1.1.1. Thông tin kế toán tài chính và việc trình bày trên BCTC 1.1.1.1. Khái niệm về thông tin kế toán tài chính Các nghiệp vụ kinh tế- TC phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được lập chứng từ làm cơ sở cho việc ghi chép phản ánh vào các TK, sổ kế toán. Số liệu từ các TK, sổ kế toán được phân loại, hệ thống hoá, tổng hợp theo các chỉ tiêu để trình bày trên BCTC. Việc trình bày và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng được coi là khâu cuối cùng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Thông tin kế toán tài chính có đặc điểm là những thông tin thích hợp, hiện thực về hoạt động kinh tế TC đã diễn ra và hoàn thành, có độ tin cậy và giá trị pháp lý cao. 1.1.1.2. Thông tin trình bày trên BCTC Thông tin trình bày trên BCTC ở các doanh nghiệp về cơ bản cũng tương đồng với những quy định trong chuẩn mực kế toán Quốc tế. Để đạt được mục đích của BCTC, những thông tin sau đây cần phải trình bày trên BCTC: - Tên của doanh nghiệp lập báo cáo. - BCTC là báo cáo cho một doanh nghiệp riêng lẻ hay một nhóm các doanh nghiệp. - Ngày lập báo cáo hoặc niên độ báo cáo được lập. - Các bộ phận cấu thành của BCTC được trình bày bao gồm: ã Bảng cân đối kế toán- Mẫu BO1-DN. ã Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Mẫu BO2-DN. ã Báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Mẫu BO3- DN. ã Thuyết minh báo cáo tài chính- Mẫu BO9- DN. Các BCTC phác hoạ những ảnh hưởng TC của các giao dịch, các sự kiện bằng cách tập hợp thành các khoản mục lớn theo tính chất kinh tế của chúng. Những khoản mục này được gọi là các yếu tố của BCTC và cũng chính là những thông tin cơ bản cần phải trình bày trên các BCTC. 1.1.2. Khái niệm, tác dụng, mục đích và yêu cầu của BCTC BCTC vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra quyết định kinh tế. BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tình hình lưu chuyển các dong tiền và tình hình vận động, sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Mục đích của BCTC là cung cấp những thông tin về tình hình TC, tình hình sản xuất kinh doanh và những biến động về TC của Nhà máy. Những thông tin này rất hữu ích, giúp cho người sử dụng ra quyết định kinh tế kịp thời. Đối tượng sử dụng thông tin trên BCTC là những người bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, có lợi ích kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp. Các quyết định kinh tế này đòi hỏi việc đánh giá về năng lực của doanh nghiệp để tạo ra ngồn tiền và các khoản tương đương tiền cũng như về thời gian và tính chắc chắn của quá trình này. - Thông tin về tình hình TC: Tình hình TC doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát, cơ cấu TC, khả năng thanh toán và khả năng thích ứng phù hợp với môi trường kinh doanh. Nhờ có thông tin về các nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và năng lực kinh doanh trong quá khứ đã tác động đến nguồn lực kinh tế này và có thể dự đoán năng lực của doanh nghiệp tạo ra các khoản tiền và tương đương tiền trong tương lai. Thông tin về cơ cấu TC có tác dụng to lớn để dự đoán nhu cầu đi vay, phương thức phân phối lợi nhuận, tiền lưu chuyển cũng là mối quan tâm của doanh nghiệp và cũng là thông tin cần thiết để dự đoán khả năng huy động các nguồn TC ở doanh nghiệp. - Thông tin về tình hình kinh doanh: Trên các BCTC trình bày những thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là thông tin về tính sinh lợi, tình hình biến động trong sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho đối tượng sử dụng đánh giá những thay đổi tiềm tàng của các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp có thể kiểm soát trong tương lai, để dự đoán khả năng tạo ra các nguồn tiền của doanh nghiệp trên cơ sở hiện có và việc đánh giá hiệu quả các nguồn lực bổ sung mà doanh nghiệp có thể sử dụng. - Thông tin về sự biến động tình hình TC của doanh nghiệp: Những thông tin này trên BCTC rất hữu ích trong việc đánh giá các hoạt động đầu tư, tài trợ và kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Hệ thống BCTC có tác dụng chủ yếu là: - Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế TC cần thiết giúp cho việc kiểm tra một cách toàn diện có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các điều chỉnh kinh tế TC chủ yếu của doanh nghiệp. - Cung cấp những số liệu, thông tin để kiểm tra giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ kinh tế TC của doanh nghiệp. - Cung cấp số liệu cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế TC doanh nghiệp, để nhận biết tình hình kinh doanh, tình hình kinh tế TC nhằm đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh, xác định kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Dựa vào các BCTC có thể phát hiện những khả năng tiềm tàng về kinh tế, dự đoán tình hình hoạt động kinh doanh cũng như xu hướng vận động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và có hiệu quả. - Cung cấp tài liệu, số liệu để tham khảo phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư mở rộng hay thu hẹp phạm vi Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, như: chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, ban giám đốc Dựa vào BCĐKT để biết được tiềm lực của doanh nghiệp, tình hình công nợ, tình hình thu, chi TC, khả năng TC, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh để có quyết định về những công việc cần phải tiến hành, phương pháp tiến hành và kết quả có thể đạt được Đối với các nhà đầu tư, các chủ nợ, ngân hàng, đại lý và các đối tác kinh doanh: dựa vào báo cáo kế toán doanh nghiệp để biết được thực trạng về TC, sản xuất kinh doanh, triển vọng thu nhập, khả năng thanh toán, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp để quyết định đầu tư, quy mô đầu tư, quyết định liên doanh, cho vay hay thu hồi vốn . Đối với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước: dựa vào Báo cáo kế toán của doanh nghiệp để kiểm soát kinh doanh của doanh nghiệp có đúng chính sách chế độ đúng pháp luật không, để thu thuế và ra các quyết định cho những vấn đề xã hội Để có thể thực sự phát huy tác dụng Báo cáo kế toán cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: Phải được lập theo mẫu thống nhất, nhất là BCTC. Cần tuân thủ những quy định của Nhà nước. Nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu trên Báo cáo kế toán phải thống nhất với nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu kế hoạch tương ứng. Yêu cầu này giúp cho việc tổng hợp số liệu và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế được dễ dàng, chính xác và khách quan. Số liệu trên Báo cáo kế toán phải đảm bảo chính xác trung thực khách quan và phải được tổng hợp từ các sổ kế toán sau khi đã đối chiếu, kiểm tra việc ghi chép một cách chính xác. Các chỉ tiêu trên các Báo cáo kế toán có liên quan phải thống nhất với nhau, liên hệ bổ sung cho nhau và đảm bảo phản ánh trung thực và khách quan tình hình và kết quả kinh doanh của đơn vị cũng như các vấn đề về kinh tế TC của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán phải được lập và gửi đúng kỳ hạn quy định, nhằm đảm bảo tính kịp thời của thông tin. Chủ doanh nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm chính về tính trung thực, đúng đắn và đáp ứng các yêu cầu của Báo cáo kế toán doanh nghiệp. Do vậy, trong việc tổ chức công tác kế toán cần phải chú trọng việc tổ chức phân công lập và xét duyệt Báo cáo kế toán cho phù hợp. Ngoài ra, BCTC phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được chấp nhận và ban hành. Có như vậy, hệ thống BCTC mới thực sự hữu ích, đảm bảo được các yêu cầu của các đối tượng sử dụng để ra các quyết định hợp lý. 1.1.3. Những quy định chung về BCTC

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tho¶ ®¸ng ®­îc v× kú thu tiÒn gÇn 3 th¸ng th× vÉn qu¸ chËm, lµm kho¶n vèn cña Nhµ m¸y bÞ chiÕm dông qu¸ l©u. Do ®ã, sÏ g©y bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh. XÐt vßng quay HTK: T­¬ng tù c¸c kho¶n ph¶i thu, HTK cña Nhµ m¸y còng chiÕm tû träng lín. V× vËy, cÇn xem xÐt vßng quay HTK ®Ó xem xÐt tèc ®é lu©n chuyÓn tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng cña nã ®Õn rñi ro TC. Qua hÖ sè vßng quay HTK cã thÓ thÊy, nÕu rót ng¾n ®­îc chu kú s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ®Õn ®©u b¸n hÕt ®Õn ®ã sÏ lµm gi¶m HTK, do ®ã lµm t¨ng hÖ sè vßng quay HTK vµ lóc nµy rñi ro vÒ TC sÏ gi¶m vµ ng­îc l¹i. MÆt kh¸c, khi hÖ sè vßng quay HTK t¨ng, thêi h¹n hµng ho¸ ë trong kho sÏ ng¾n, lµm gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n, gi¶m ®­îc hao hôt vµ do ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ viÖc qu¶n lý vèn l­u ®éng cña Nhµ m¸y. Trong ph©n tÝch: HTK kh«ng bao gåm NVL, CCDC vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. C¨n cø vµo b¶ng D2 trong 3 n¨m 2000, 2001, 2002 th× vßng quay HTK cña n¨m 2000 lµ lín nhÊt, nghÜa lµ thêi gian s¶n phÈm, hµng ho¸ ë trong kho ng¾n nhÊt (b×nh qu©n h¬n 45 ngµy tøc lµ mét n¨m HTK quay ®­îc gÇn 8 lÇn), n¨m 2002 vµ n¨m 2001 vßng quay HTK gi¶m xuèng, cô thÓ n¨m 2001 lµ 6,1 lÇn, n¨m 2002 thÊp h¬n lµ 3,71 lÇn. Nh­ vËy, HTK ngµy cµng nhiÒu, hÖ sè vßng quay cßn chËm, rñi ro TC ë Nhµ m¸y ngµy cµng cao, cã nguy c¬ ø ®äng vèn vµ t¨ng nhu cÇu tµi trî vÒ TSL§. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn chó ý ®Ó gi¶i quyÕt. HTK cµng nhiÒu, vèn cµng “bÞ chÕt” dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rñi ro TC cao vµ ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña Nhµ m¸y. Ph©n tÝch hÖ sè thanh to¸n l·i vay: HÖ sè thanh to¸n l·i vay = L·i thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh tÕ L·i vay ph¶i tr¶ ChØ tiªu nµy chØ ra r»ng, nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, Nhµ m¸y kh«ng nh÷ng hoµn tr¶ ®­îc vèn vay mµ cßn tr¶ ®­îc l·i tiÒn vay. Do ®ã, Nhµ m¸y dÔ dµng vay vèn cña Ng©n hµng, rñi ro vÒ TC còng gi¶m vµ ng­îc l¹i. Qua b¶ng D3 cho thÊy: L·i vay tr­íc thuÕ ngµy cµng t¨ng, l·i vay còng ngµy cµng t¨ng nh­ng kh«ng ®ång ®Òu lµm cho hÖ sè thanh to¸n l·i vay còng t¨ng, gi¶m kh«ng ®ång ®Òu. Cô thÓ n¨m 2000 lµ 3,69 n¨m 2001 lµ 2,7, n¨m 2002 lµ 3,54. N¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 37%, n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 31%. Nh­ vËy, ®Õn n¨m 2002 Nhµ m¸y ®· cã kh¶ n¨ng tr¶ l·i vay Ng©n hµng h¬n so víi n¨m 2001. Trªn c¬ së ®ã cã ®iÒu kiÖn huy ®éng ®­îc vèn vay khi cã nhu cÇu, ®ång thêi rñi ro TC ®· gi¶m xuèng. 2.2.2.3.5. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ viÖc qu¶n lý sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét khèi l­îng nhÊt ®Þnh vÒ vèn. Nãi c¸ch kh¸c, vèn lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu vÒ vèn cña doanh nghiÖp, theo nghÞ ®Þnh 59/CP do Nhµ n­íc ®Çu t­ mét phÇn cßn l¹i do doanh nghiÖp tù huy ®éng. KÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vèn ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña Nhµ m¸y, nh­ vËy ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ trÞ s¶n xuÊt, DT, lîi nhuËn cña Nhµ m¸y. ViÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña Nhµ m¸y míi chØ dõng l¹i ë ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh thu, tµi s¶n vµ vèn chñ së h÷u. Nh­ng ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cÇn ph©n tÝch thªm hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng (VL§): ë phÇn ph©n tÝch tr­íc, nhËn thÊy r»ng HTK vµ c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2001 gi¶m nh­ng ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn lµm cho vßng quay HTK vµ c¸c kho¶n ph¶i thu chËm, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông VL§ kÐm ®i. §Ó thÊy râ h¬n t×nh h×nh nµy, cÇn ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông VL§ cña Nhµ m¸y. Qua b¶ng E cho thÊy: Nhµ m¸y sö dông VL§ kh«ng ®ång ®Òu, t¨ng dÇn. N¨m 2000 VL§ b×nh qu©n gÇn 200 tû ®ång, ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn 1,03 lÇn so víi n¨m 2000. Víi nhu cÇu VL§ b×nh qu©n h¬n 101 tû ®ång. N¨m 2002 t¨ng 1,01 lÇn so víi n¨m 2001 vµ VL§ b×nh qu©n t¨ng lªn h¬n 109 tû ®ång. Nh­ng lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh l¹i kh«ng t¨ng nh­ vËy. N¨m 2000 Nhµ m¸y ®¹t h¬n 1 tû ®ång, n¨m 2001 l¹i t¨ng ®Õn 9,25 lÇn tøc h¬n 10 tû ®ång - t¨ng qu¸ lín. Nh­ng sang n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng chØ cßn h¬n 9 tû ®ång, gi¶m 13%. Nh­ vËy, nhu cÇu VL§ ngµy cµng nhiÒu mµ hiÖu qu¶ sö dông VL§ l¹i kh«ng t¨ng lªn. Cô thÓ: hiÖu qu¶ sö dông cña TSL§ n¨m 2000 lµ 0,01 (cã nghÜa mét ®ång VL§ t¹o ra 0,01 ® lîi nhuËn), n¨m 2001 lµ 0,11; n¨m 2002 l¹i chØ 0,09. Nh­ thÕ, tèc ®é t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu. N¨m 2001 t¨ng vät lªn, n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng. N¨m 2001 t¨ng 11% so víi n¨m 2000, cßn n¨m 2002 l¹i gi¶m 18%. §©y lµ mét vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ Qu¶n trÞ cÇn t×m hiÓu v× sao n¨m 2001 l¹i t¨ng vät cßn n¨m 2002 l¹i bÞ gi¶m xuèng, kh«ng duy tr× ®­îc nh­ n¨m 2001. §ã lµ do viÖc qu¶n lý VL§ ch­a tèt. Vßng lu©n chuyÓn TSL§ th× t¨ng lªn tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002. N¨m 2000 VL§ lu©n chuyÓn ®­îc 1,5 lÇn; n¨m 2001 lu©n chuyÓn ®­îc 1,51 lÇn cßn ®Õn n¨m 2002 l¹i t¨ng lªn 1,94 lÇn. V× vßng lu©n chuyÓn ngµy cµng lín nªn sè ngµy lu©n chuyÓn ngµy cµng Ýt. Cô thÓ: n¨m 2000 sè vßng lu©n chuyÓn lµ gÇn 8 th¸ng, n¨m 2001 lµ h¬n 7 th¸ng, cßn n¨m 2002 lµ h¬n 6 th¸ng. §©y lµ ®iÒu tèt ®èi víi Nhµ m¸y. Qua ®©y, ta còng tÝnh ®­îc sè tiÒn tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cña VL§ trong n¨m (theo c«ng thøc (*) ë b¶ng E1). Theo tÝnh to¸n cho thÊy: N¨m 2001 Nhµ m¸y ®· sö dông tiÕt kiÖm 523.839.193® so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 sö dông tiÕt kiÖm 31.689.682.015® so víi n¨m 2001, ®©y lµ ®iÒu ®¸ng ghi nhËn. Nhµ m¸y cÇn tiÕp tôc ph¸t huy h¬n n÷a. MÆc dï n¨m 2002 hiÖu qu¶ sö dông VL§ cã gi¶m nh­ng v× DT thuÇn t¨ng, sè ngµy lu©n chuyÓn VL§ gi¶m nªn sè VL§ vÉn ®­îc tiÕt kiÖm. V× vËy, ®ã kh«ng h¼n lµ ®iÒu kh«ng tèt ®èi víi Nhµ m¸y. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§: Theo chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ sè 16 (IAS 16), tµi s¶n ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô, hoÆc cho c¸c môc ®Ých hµnh chÝnh vµ cã thêi gian sö dông nhiÒu h¬n mét kú kÕ to¸n ®­îc gäi lµ TSC§. TSC§ lµ kho¶n ®Çu t­ nh»m môc ®Ých sö dông l©u dµi cña Nhµ m¸y. Qu¸ tr×nh ®Çu t­ ®ã ®­îc coi lµ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng sö dông chóng ®Ó t¹o ra DT, lîi nhuËn vµ thêi gian hoµn vèn mong muèn. ViÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ sÏ ®­îc xem xÐt theo hai néi dung: Nguyªn gi¸ b×nh qu©n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Qua b¶ng E2 cho thÊy Nguyªn gi¸ TSC§ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2002 rÊt nhiÒu, t¨ng 2,53 lÇn, cßn sang n¨m 2002 th× l¹i gi¶m xuèng 0,59 lÇn. N¨m 2002 Nguyªn gi¸ TSC§ lµ 103.354.252.819®, n¨m 2001 lµ 175.628.584.758® vµ n¨m 2000 lµ 69.660.750.855®. §iÒu ®ã chøng tá qua c¸c n¨m Nhµ m¸y ®· chó träng ®Çu t­ mua s¾m TSC§, nh­ng n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng so víi n¨m 2001 song vÉn kÐm h¬n n¨m 2000. Tuy nhiªn ®Ó xem hiÖu qu¶ sö dông, ta xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña chóng. Trong 3 n¨m 2000, 2001 vµ n¨m 2002: n¨m 2000 hiÖu qu¶ sö dông cña TSC§ lµ cao nhÊt (2,13), råi ®Õn n¨m 2002 (2,06). ë 2 n¨m nµy TSC§ ®Çu t­ Ýt nh­ng t¹o ra DT t­¬ng ®èi cao - mét ®ång t¹o ra 2,13 ® DT, n¨m 2000 vµ n¨m 2002 lµ 2,06®. N¨m 2001 gi¶m ®i 0,41 lÇn cßn n¨m 2002 t¨ng 2,37 lÇn so víi n¨m 2001. Cïng víi hiÖu qu¶ sö dông VC§, kh¶ n¨ng sinh lêi còng t¨ng dÇn do lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng t­¬ng ®èi. Cô thÓ, n¨m 2000 mét ®ång TSC§ t¹o ra ®­îc 0,02 ® lîi nhuËn. N¨m 2001, mét ®ång Nguyªn gi¸ TSC§ t¹o ra ®­îc 0,06® lîi nhuËn; t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2000, n¨m 2002, mét ®ång Nguyªn gi¸ TSC§ t¹o ra ®­îc 0,08® lîi nhuËn, t¨ng 1,33 lÇn so víi n¨m 2001. Nh­ vËy, kh¶ n¨ng sinh lêi cña TSC§ ngµy cµng t¨ng lªn, chØ cã ®iÒu n¨m 2001 t¨ng nhanh h¬n n¨m 2002. Nh×n chung, nÕu chØ ®øng trªn gãc ®é xÐt Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§, kÕt luËn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña Nhµ m¸y lµ ngµy cµng tèt. Nh­ng chØ xÐt ë gãc ®é Nguyªn gi¸ th× ch­a ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶ sö dông v× cã thÓ nh÷ng TSC§ ®· mua s¾m tõ l©u vµ ®­îc khÊu hao gÇn hÕt, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng bÞ gi¶m dÇn. NÕu ®øng trªn gãc ®é xem xÐt Nguyªn gi¸ TSC§ ®Ó ®¸nh gi¸ th× cã thÓ bÞ sai lÖch. V× thÕ, ta cÇn xem xÐt hiÖu suÊt sö dông gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ hiÖu qu¶ sö dông gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Khi ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VC§ sÏ ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ n¨m 2000 lµ: 27.795.216.377®, n¨m 2001 gi¶m xuèng 27.765.455.420® t­¬ng øng 0,01 lÇn. Nh­ng ®Õn n¨m 2002 l¹i 33.346.505.243®, t¨ng 1,21 lÇn so víi n¨m 2001. N¨m 2002, mét ®ång gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t¹o ra ®­îc 5,35® DT. N¨m 2001 lµ 5,48® vµ n¨m 2002 lµ 6,42®. KÕt luËn, hiÖu suÊt ngµy cµng t¨ng. §©y lµ dÊu hiÖu tèt ®èi víi Nhµ m¸y. NÕu kÕt hîp víi viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng sinh lêi gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ th× tuy hiÖu suÊt sö dông gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ cµng ngµy cµng t¨ng nh­ng hiÖu qu¶ sö dông gi¸ trÞ cña TSC§ kh«ng ph¶i vËy. N¨m 2000 hiÖu qu¶ sö dông gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lµ 0,04; n¨m 2001 lµ 0,39 t¨ng lªn 9,75 lÇn, nh­ng sang n¨m 2002 lµ 0,27 lÇn, ®· gi¶m ®i 0,69 lÇn so víi n¨m 2001. VËy, møc sinh lêi cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 tèt cßn n¨m 2002 so víi n¨m 2001 kh«ng tèt, mÆc dï nã lín h¬n n¨m 2000. NÕu nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, xÐt hiÖu qu¶ sö dông TSC§ trªn c¶ hai gãc ®é: Nguyªn gi¸ TSC§ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ta ®i ®Õn kÕt luËn lµ viÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cña Nhµ m¸y cã hiÖu qu¶ nh­ng nÕu xÐt chi tiÕt th× ch­a ®­îc nh­ vËy.Vµ ®©y còng lµ thµnh tÝch cña Nhµ m¸y trong 3 n¨m qua. Theo sè liÖu kú kÕ to¸n tr­íc th× trong 3 n¨m 1998, 1999, 2000 viÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ ch­a cã hiÖu qu¶. §©y lµ sù cè g¾ng næ lùc rÊt lín cña toµn Nhµ m¸y, cÇn n©ng cao vµ ph¸t huy h¬n n÷a vÒ khÝa c¹nh nµy, gióp lîi nhuËn cña Nhµ m¸y ngµy cµng nhiÒu, ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN. 2.3. Mét sè so s¸nh gi÷a viÖc lËp vµ ph©n tÝch BCTC gi÷a KÕ to¸n ViÖt Nam vµ KÕ to¸n Quèc tÕ 2.3.1. So s¸nh víi chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ Trong quan hÖ héi nhËp víi thÕ giíi, víi t­ c¸ch lµ mét thµnh viªn, ViÖt Nam ®ang tõng b­íc tiÕp cËn dÇn víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ. VÒ c¬ b¶n, qu¸ tr×nh lËp, ph©n tÝch BCTC, n­íc ta còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ qu¸ tr×nh lËp, ph©n tÝch BCTC theo kÕ to¸n Quèc tÕ, tu©n theo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc chÊp nhËn réng r·i. Tuy nhiªn, do ®iÒu kiÖn còng nh­ tr×nh ®é ch­a hoµn toµn b¾t kÞp víi thÕ giíi, nh÷ng c«ng viÖc trªn ë ViÖt Nam vÉn cßn mét sè kh¸c biÖt. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ sè 1(IAS – Internationnal Accauting Standard-1) hÖ thèng ®Çy ®ñ c¸c BCTC bao gåm: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n, B¸o c¸o thu nhËp, Thay ®æi vèn cæ ®«ng, BCLCTT, ChÕ ®é kÕ to¸n vµ thuyÕt minh. Ngoµi c¸c BCTC, c¸c tæ chøc th­êng ®­îc khuyÕn khÝch cung cÊp c¸c th«ng tin TC vµ phi TC kh¸c cã liªn quan. Trong khi ®ã, hÖ thèng BCTC theo chuÈn mùc kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh bao gåm: BC§KT, BCKQH§KD, BCLCTT, ThuyÕt minh BCTC. Theo IAS sè 7 (®· söa ®æi n¨m 1992 ®­îc th«ng qua vµo th¸ng 7 n¨m 1997) yªu cÇu tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy BCLCTT v× 1 BCLCTT khi ®­îc dïng cïng víi c¸c phÇn kh¸c cña c¸c BCTC sÏ cung cÊp th«ng tin gióp cho ng­êi sö dông ®¸nh gi¸ c¸c thay ®æi trong c¸c tµi s¶n rßng cña doanh nghiÖp, c¬ cÊu TC cña nã (kÓ c¶ tÝnh thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n) vµ kh¶ n¨ng cña mét doanh gnghiÖp trong viÖc c¶i t¹o ¶nh h­ëng tíi sè l­îng c¸c yÕu tè thêi gian cña c¸c luång tiÒn nh»m thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi lu«n thay ®æi. Th«ng tin vÒ luång tiÒn rÊt h÷u d¹ng cho viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp, t¹o ra tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn gióp ng­êi sö dông ph¸t triÓn c¸c m« h×nh ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn trong t­¬ng lai cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau. Bëi v×, nã lo¹i trõ c¸c ¶nh h­ëng cña viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p H¹ch to¸n kÕ to¸n kh¸c nhau cho cïng c¸c giao dÞch hiÖn t­îng. Th«ng tin luång tiÒn gèc th­êng ®­îc sö dông nh­ mét chØ sè vÒ sè l­îng thêi gian vµ møc ®é ch¾c ch¾n cña c¸c luång tiÒn trong t­¬ng lai. Nã còng h÷u Ých trong viÖc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c ®¸nh gi¸ tr­íc kia vÒ c¸c luång tiÒn trong t­¬ng lai vµ trong viÖc kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi vµ luång tiÒn rßng cïng c¸c thay ®æi vÒ gi¸. Trong lóc ®ã, t¹i ViÖt Nam BCLCTT kh«ng ph¶i lµ BCTC b¾t buéc mµ chØ khuyÕn khÝch sö dông. Kh«ng nh÷ng thÕ, theo IAS, BCLCTT ®­îc lËp cho doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc tµi chÝnh víi mÉu biÓu kh¸c nhau, cßn n­íc ta tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu lËp BCLCTT theo mÉu B03- DN do Bé tµi chÝnh ban hµnh. 2.3.2. So s¸nh víi kÕ to¸n c¸c n­íc HÖ thèng BCTC cña ViÖt Nam lµ mét bé b¸o c¸o gåm 4 b¶n b¸o c¸o kÕ to¸n liªn quan víi nhau… BCTC cña Mü gåm 4 b¸o c¸o: BC§KT, BCLCTT, B¸o c¸o thu nhËp, B¸o c¸o vèn chñ së h÷u vµ ®Ýnh kÌm theo lµ c¸c thuyÕt minh gi¶i thÝch sù biÕn ®éng cña c¸c b¸o c¸o trªn. Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ Mü ph¸t triÓn cao víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u t­¬ng øng víi c¸c lo¹i h×nh c«ng ty kh¸c nhau. Mét c«ng ty cã thÓ gåm nhiÒu së h÷u nªn cÇn thiÕt ph¶i cã mét b¸o c¸o theo dâi chi tiÕt sù biÕn ®éng vÒ vèn chñ së h÷u. Cßn ë ViÖt Nam, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chñ yÕu tån t¹i nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp mét hoÆc mét vµi chñ së h÷u nªn b¸o c¸o vèn chñ së h÷u ch­a ®­îc ®Ò cËp tíi. Trong BC§KT ë ViÖt Nam, c¸c kho¶n môc bªn tµi s¶n th­êng ®­îc liÖt kª theo tÝnh gi¶m dÇn cña kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña c¸c lo¹i tµi s¶n tõ tiÒn mÆt ®Õn c¸c kho¶n ®Çu t­ råi ®Õn TSC§ cßn BC§KT Ph¸p l¹i s¾p xÕp c¸c kho¶n môc nµy theo h­íng ng­îc l¹i. §ång thêi c¸c lo¹i TSC§ ®­îc thÓ hiÖn trªn BC§KT Ph¸p víi sè liÖu lµ Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n sau khi trõ ®i c¸c kho¶n khÊu hao. Do ®ã, trªn BC§KT Ph¸p kh«ng xuÊt hiÖn kho¶n môc khÊu hao bÊt ®éng s¶n, chØ cã kho¶n môc dù phßng theo quy ®Þnh xuÊt hiÖn bªn phÇn nguån tµi trî. Theo kÕ to¸n ViÖt Nam, ®Êt ®ai chØ ®­îc theo dâi vÒ mÆt quyÒn sö dông ®Êt vµ ®­îc xÕp vµo lo¹i TSC§ v« h×nh, cã tÝnh khÊu hao hµng th¸ng. Cßn theo kÕ to¸n Ph¸p, Mü th× ®Êt ®ai ®­îc theo dâi nh­ mét lo¹i tµi s¶n nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh khÊu hao chØ trõ ®Êt ®ai cã hÇm má vµ nhµ cöa; do ®Êt ®ai lµ tµi s¶n sö dông l©u dµi vµ kh«ng thÓ ­íc tÝnh ®­îc thêi gian sö dông lo¹i tµi s¶n nµy. Nh­ng ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u Quèc gia nªn c¸c doanh nghiÖp chØ cã quyÒn sö dông vµ ph¶i tÝnh khÊu hao. BCTC ViÖt Nam sau khi lËp th­êng chØ ®­îc kiÓm tra l¹i bëi ng­êi lËp b¸o c¸o vµ hµng n¨m c¬ quan thuÕ cã xuèng tõng ®¬n vÞ ®Ó kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp ch­a cã thãi quen kiÓm tra bëi c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp tiÕn hµnh. Cßn ë Mü, c¸c BCTC ®Òu ®­îc hai bé phËn KiÓm to¸n néi bé vµ KiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n th­êng xuyªn, ®Òu ®Æn. ViÖc tiÕn hµnh ph©n tÝch BCTC ë n­íc ta còng sö dông c¸c chØ tiªu, tû suÊt c¬ b¶n gièng c¸c n­íc kh¸c. Nh­ng ë Mü, do th«ng tin tµi chÝnh ph¸t triÓn nªn viÖc ph©n tÝch cßn ph¶i ®Ò cËp ®Õn m¶ng ho¹t ®éng s«i ®éng cña c¸c c«ng ty, ®ã lµ ®Çu t­ chøng kho¸n, cæ phiÕu. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch cã sö dông mét sè chØ tiªu sau: Tû suÊt chuyÓn ®æi dßng tiÒn = TiÒn mÆt + chuyÓn kho¶n + dßng tiÒn tõ H§KD Nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña doanh ngiÖp tõ c¸c kho¶n cã thÓ coi lµ tiÒn Tû suÊt lîi nhuËn thu ®­îc tõ gi¸ c¶ = Gi¸ thÞ tr­êng cæ phiÕu cña cæ phiÕu th¸ng Thu nhËp mçi cæ phiÕu Tû suÊt tr¶ cæ tøc = Møc cæ tøc tr¶ cho mçi cæ phiÕu Nî ng¾n h¹n Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n lËp vµ ph©n tÝch BCTC trong Nhµ m¸y thiÕt bÞ B­u ®iÖn Hµ Néi Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña NM trong nh÷ng n¨m tíi MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng Nhµ m¸y còng ®· vµ ®ang cè g¾ng hÕt søc ®Ó v« hiÖu ho¸ chóng vµ ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh trong nh÷ng n¨m tíi. Môc tiªu tr­íc m¾t cÇn ®Æt ra cho Nhµ m¸y hiÖn nay lµ phÊn ®Êu trong n¨m 2003 tæng Doanh thu sÏ lµ 250 tû VND vµ lîi nhuËn sÏ lµ 15 tû VND. Thu nhËp lao ®éng b×nh qu©n sÏ lµ 1,8 triÖu ®ång/1 ng­êi/1 th¸ng. §©y lµ con sè mµ toµn thÓ Nhµ m¸y cÇn ph¶i næ lùc phÊn ®Êu rÊt nhiÒu nÕu kh«ng nãi lµ rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y giai ®o¹n 2003-2007 nh­ sau: (Xem s¬ ®å 2.1) §æi míi c«ng nghÖ. §Çu t­ chiÒu s©u. T¨ng s¶n l­îng. T¨ng doanh thu. T¨ng lîi nhuËn. T¨ng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. T¨ng kho¶n nép Ng©n s¸ch. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch BCTC Yªu cÇu cña néi dung hoµn thiÖn Qua thùc tr¹ng lËp vµ ph©n tÝch BCTC t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn, dùa trªn ®Þnh h­íng x©y dùng BCTC thùc tiÔn viÖc lËp vµ ph©n tÝch BCTC cña mét sè doanh nghiÖp kh¸c, xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp BCTC t¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay nãi chung vµ t¹i Nhµ m¸y nãi riªng nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu: C«ng t¸c kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶i ®óng víi chÕ ®é kÕ toµn hiÖn hµnh. C«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch ph¶i kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ vµ thuËn tiÖn. Th«ng tin trªn BCTC ®¶m b¶o tÝnh trung thùc vµ kh¸ch quan. Néi dung hoµn thiÖn Thø nhÊt: Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c lËp BCTC. HÖ thèng BCTC doanh nghiÖp hiÖn nay ë ViÖt Nam ®­îc quy ®Þnh trong Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh víi bèn b¸o c¸o. Theo quy ®Þnh gåm c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh; võa mang tÝnh tæng qu¸t võa chi tiÕt. V× vËy, x¸c ®Þnh vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm lËp cho mäi ng­êi, cho c¸c bé phËn cïng thùc hiÖn chuÈn bÞ sè liÖu, sÏ gi¶m bít sè l­îng c«ng viÖc cña kÕ to¸n tæng hîp - ng­êi trùc tiÕp tÝnh to¸n vµ lËp c¸c chØ tiªu trªn BCTC. §ång thêi lµm cho viÖc lËp BCTC nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n. VËy, viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm lËp BCTC cã thÓ thùc hiÖn nh­ sau: BC§KT do kÕ to¸n tæng hîp trùc tiÕp lËp. BCKQH§KD phÇn I nªn giao cho kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lËp. - BCKQH§KD phÇn II nªn giao cho kÕ to¸n phô tr¸ch ThuÕ kÕt hîp víi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi. BCLCTT nªn giao cho kÕ to¸n thanh to¸n. ThuyÕt minh BCTC cã thÓ ph©n c«ng chi tiÕt nh­ sau: PhÇn “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè” giao cho kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh. PhÇn “T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn” giao cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. PhÇn “T×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶” giao cho kÕ to¸n thanh to¸n. PhÇn cßn l¹i sÏ giao cho kÕ to¸n tæng hîp lËp. Tuy nhiªn, ®Ó ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm nh­ trªn, ®ßi hái c¸c kÕ to¸n viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh, kh«ng chØ n¾m v÷ng c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n do m×nh phô tr¸ch mµ ph¶i hiÓu biÕt cÇn thiÕt vµ ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt, néi dung, kÕt cÊu, nguyªn t¾c lËp vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu trªn BCTC ®ång thêi ph¶i t©m huyÕt víi c«ng viÖc m×nh lµm. Thø hai: HÖ thèng sæ kÕ to¸n. §èi víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§ ngµy 1/11/1995, cã thÓ mét sè TK doanh nghiÖp kh«ng sö dông ®Õn v× kh«ng cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Cßn c¸c tµi kho¶n cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th× Nhµ m¸y nªn ¸p dông ®Ó c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trªn BCTC ®­îc trung thùc vµ chÝnh x¸c h¬n.VÝ dô nh­ tµi kho¶n 113-“ TiÒn ®ang chuyÓn” ë Nhµ m¸y nghiÖp vô thanh to¸n qua Ng©n hµng t­¬ng ®èi nhiÒu (c¸c kho¶n kh¸ch hµng tr¶ cho Nhµ m¸y víi gi¸ trÞ lín, c¸c kho¶n thanh to¸n cho nhµ cung cÊp n­íc ngoµi th«ng qua më L/C. Nh­ vËy, trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc thanh to¸n, c¸c kho¶n ph¶i thu cña Nhµ m¸y ch­a thùc sù thu, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ch­a thùc sù tr¶ mµ ®ang trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc thanh to¸n. Sè tiÒn nµy nªn ®­îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 113- “TiÒn ®ang chuyÓn”- ph¶n ¸nh ®óng néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Vµ tµi kho¶n 151- “Hµng mua ®ang ®i ®­êng” ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t­ hµng ho¸ Nhµ m¸y ®· mua, ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc ®· chÊp nhËn thanh to¸n nh­ng ch­a vÒ nhËp kho vµ ®ang ®i ®­êng cuèi th¸ng tr­íc. NghiÖp vô nµy ë Nhµ m¸y còng cã x¶y ra nh­ng kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trªn BCTC. Nh­ vËy, Nhµ m¸y nªn h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy. MÆt kh¸c, Nhµ m¸y ®ang sö dông c¶ hai h×nh thøc kÕ to¸n lµ NhËt ký chung vµ NhËt ký chøng tõ. Nhµ m¸y nªn sö dông h×nh thøc NhËt ký chung, v× NhËt ký chung thuËn lîi h¬n cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y. H¬n n÷a, nã kh¾c phôc tÝnh phøc t¹p, ®ßi hái chuyªn m«n cao, mÉu sæ cång kÒnh… cña h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Vµ h×nh thøc NhËt ký chung kÕ to¸n cã thÓ më nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi riªng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã sè l­îng ph¸t sinh lín mµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ kh«ng cã (tr×nh tù ghi sæ xem ë Phô lôc 3.1). Thø ba: VÒ BCKQH§KD LuËt thuÕ GTGT lµ luËt thuÕ míi ®­îc ®i vµo ¸p dông n¨m 1999, ®Ó hiÓu nã ®· khã, ¸p dông nã l¹i cµng khã h¬n. Tõ tr­íc ®Õn nay ch­a cã luËt thuÕ nµo cã nhiÒu Th«ng t­ h­íng dÉn, bæ sung vµ söa ®æi nh­ thuÕ GTGT. Trong ®ã, cã h­íng dÉn lËp phÇn III- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc miÔn gi¶m, ®­îc hoµn l¹i vµ ®· ®­a ra mÉu sæ h¹ch to¸n chi tiÕt thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m cña BCKQH§KD. NÕu c¨n cø vµo mÉu sæ nµy ta sÏ nhËn thÊy ®­îc dÔ dµng thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m ph¸t sinh t¨ng, gi¶m khi nµo, v× sao l¹i ph¸t sinh vµ ®ång thêi ®©y còng lµ c¨n cø ®Ó lËp BCKQH§KD- phÇn III. Do vËy, viÖc ¸p dông mÉu sæ kÕ to¸n chi tiÕt thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m lµ cÇn thiÕt (MÉu sæ xem Phô lôc 3.2). MÆt kh¸c, Nhµ m¸y nªn lËp thªm cét “Kú nµy” vµ cét “Kú tr­íc” ë BCKQH§KD. Thø t­: VÒ thuyÕt minh BCTC. Trong phÇn thuyÕt minh BCTC chi tiÕt phÇn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶, sè ®Çu n¨m vµ sè cuèi kú Nhµ m¸y nªn ghi râ tæng sè vµ trong ®ã sè qu¸ h¹n, sè tiÒn tranh chÊp mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Theo c¸ch nh­ vËy th× sÏ gióp cho c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin trªn BCTC nhÊt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c chñ nî cã c¸ch nh×n cô thÓ cã h­íng ®i ®óng (Xem Phô lôc 3.3). Vµ Nhµ m¸y nªn lËp B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ SXKD (Xem Phô lôc 3.4). Thø n¨m: VÒ BCLCTT. N¨m 2002 Nhµ m¸y ch­a lËp BCLCTT, n¨m 2001 lËp theo mÉu chØ cã cét n¨m 2001 kh«ng cã cét kú tr­íc (2000). Do vËy cã thÓ lËp theo Phô lôc 3.5. Thø s¸u: Ph©n tÝch BCTC NÕu nh×n vµo nh÷ng con sè trªn BCTC còng nh­ c¸c con sè mµ kÕ to¸n Nhµ m¸y tÝnh to¸n trªn néi dung phÇn n¨m cña ThuyÕt minh BCTC ch­a nãi lªn ®­îc nhiÒu. V× vËy, c¸c ®èi t­îng cÇn th«ng tin ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch; h¬n n÷a, kh«ng ph¶i ai còng ®Òu cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®­îc BCTC. Do ®ã, ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt cña th«ng tin trªn BCTC mét c¸ch cô thÓ h¬n vµ c«ng viÖc nµy cÇn giao cho ng­êi cã n¨ng lùc, am hiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, tiÕn hµnh ph©n tÝch BCTC mét c¸ch nghiªm tóc, cô thÓ, chi tiÕt, diÔn gi¶i b»ng lêi c¸c chØ tiªu trªn thuyÕt minh BCTC vµ ph©n tÝch thªm mét sè chØ tiªu cÇn thiÕt nh­ ®· ®­îc tr×nh bµy ë ch­¬ng II. KÕt qu¶ ph©n tÝch ph¶i ®­îc c«ng khai trªn tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, chØ râ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña Nhµ m¸y, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, triÓn väng trong t­¬ng lai…§Ó tõ ®ã Ban l·nh ®¹o còng nh­ nh÷ng ng­êi nhiÖt huyÕt g¾n bã víi Nhµ m¸y kÞp thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c ®­îc nh÷ng tiÒm tµng vµ nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc c¬ héi còng nh­ cã biÖn ph¸p th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ®Ó kh«ng ngõng ®­a Nhµ m¸y ph¸t triÓn, phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, khi tiÕn hµnh ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n, kÕ to¸n cã thÓ sö dông c¸c hÖ sè ph©n tÝch sau: Thø b¶y: VÒ thêi h¹n göi BCTC Bé tµi chÝnh quy ®Þnh thêi h¹n göi BCTC quý chËm nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý, BCTC n¨m chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Nh­ vËy, Nhµ m¸y cã thÓ kiÕn nghÞ ®Ó cã thªm thêi gian, nÕu theo quy ®Þnh ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng BCTC do h¹n chÕ cè h÷u cña viÖc lËp BCTC cña Nhµ m¸y. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh TC vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Nhµ m¸y thiÕt bÞ b­u ®iÖn Qua mét sè nÐt vÒ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña Nhµ m¸y ®· nªu ë ch­¬ng II phÇn “§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña Nhµ m¸y” cã thÓ kh¸i qu¸t l¹i nh­ sau: VÒ thuËn lîi chung: Nhµ m¸y ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng- lµ lÜnh vùc quan träng, ph¸t triÓn nhÊt hiÖn nay vµ ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc tiÕp tôc cho më réng quy m« ®Ó ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, Nhµ m¸y còng ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh ®ã lµ: Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ rÊt m¹nh mÏ, lÜnh vùc s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®ßi hái ph¶i b¾t kÞp tiÕn bé khoa häc, ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao, chuÈn bÞ gia nhËp AFTA vµo n¨m 2006 cho nªn mäi vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y lµ rÊt khã kh¨n. Cïng víi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh TC cña Nhµ m¸y (ë ch­¬ng II) nÕu ®øng trªn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau th× Nhµ m¸y còng cã nh÷ng xu h­íng tèt, gãp phÇn lµm t×nh h×nh TC kh¶ quan h¬n nh­: c¸c kho¶n nî ph¶i thu cã xu h­íng gi¶m, tû träng nguån vèn chñ së h÷u cã xu h­íng t¨ng vµ nguån vèn chñ së h÷u kh«ng nh÷ng ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n mµ cßn mét phÇn ®Ó bæ sung TSL§. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i lµm t×nh h×nh TC cña Nhµ m¸y kh«ng tèt l¾m, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu vÊn ®Ò. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã xu h­íng t¨ng lªn tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002. Cô thÓ, n¨m 2001 lµ 94.741.722.373® ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn ®Õn 106.608.083.123®. Nh­ vËy, cho thÊy Nhµ m¸y ®· ®i chiÕm dông vèn cho nªn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt TC bÞ gi¶m xuèng, rñi ro TC t¨ng lªn. Nhµ m¸y dïng nguån vèn chñ së h÷u ®Çu t­ cho tµi s¶n kh«ng nhiÒu, kh¶ n¨ng thanh to¸n cßn ch­a linh ®éng, HTK vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thu cßn chiÕm tû träng lín, hiÖu qu¶ sö dông TSL§ vµ TSC§ cã chiÒu h­íng gi¶m sót, l­îng tiÒn mÆt tån quü qu¸ Ýt, nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn, hiÖu qu¶ sö dông vèn ch­a cao… Nh­ vËy, ®Ó ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh h×nh TC, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y cã thÓ cã mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: Thø nhÊt: T¨ng tû träng TSC§ Nhµ m¸y nªn t¨ng tû träng TSC§ lªn ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn; cÇn chñ träng vµo viÖc mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i… nh»m phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cho qu¸ tr×nh chuyªn chë vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm. TSC§ lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. NÕu cã c¬ cÊu hîp lý, tËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc s¶n xuÊt, sö dông tèi ®a c«ng suÊt th× cã thÓ t¹o kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §èi víi Nhµ m¸y qua xem xÐt thùc tiÔn cho thÊy sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò rÊt nhiÒu, h¬n n÷a Nhµ m¸y ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr­¬ng “ Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc”. Do vËy, viÖc mua s¾m, ®æi míi t¨ng sè l­îng vµ chÊt l­îng TSC§ lµ cÇn thiÕt nhÊt lµ trong giai ®o¹n nµy. S¶n phÈm cña Nhµ m¸y mang tÝnh ®Æc thï, rÊt dÔ bÞ l¹c hËu, lçi thêi nhÊt lµ trong giai ®o¹n Khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn nhanh. Cho nªn, viÖc chó träng ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ rÊt quan träng vµ thiÕt yÕu. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó b¾t kÞp víi thÞ tr­êng Quèc tÕ. Trong mÊy n¨m võa qua, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ngµy cµng gi¶m. Tuy Nhµ m¸y cã ®Çu t­ mua s¾m nh­ng ch­a chó träng ®Õn viÖc bï ®¾p nh÷ng TSC§ ®· khÊu hao nay ®· gi¶m n¨ng lùc s¶n xuÊt, nÕu cø tiÕp tôc xu h­íng nµy th× Nhµ m¸y sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc gi÷ vÞ thÕ cña m×nh hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Thø hai: T¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nhµ m¸y cÇn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhÊt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. Víi kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ngµy cµng gi¶m thÓ hiÖn Ýt cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong n¨m mÆc dï n¨m 2001 lµ 1,51 vµ n¨m 2002 lµ 1,37; chóng ®Òu lín h¬n 1 nh­ng n¨m 2002 cã sù gi¶m sót so víi n¨m 2001. MÆt kh¸c, HTK vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu qu¸ nhiÒu nªn møc ®é linh ®éng cña kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh n¨m 2001 lµ 0,05 vµ n¨m 2002 lµ 0,03. C¶ hai n¨m ®Òu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, nh­ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña Nhµ m¸y cho thÊy t×nh h×nh TC cña Nhµ m¸y lµ kh«ng tèt. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh qu¸ thÊp cã nghÜa lµ l­îng tiÒn rÊt Ýt. TiÒn mÆt lµ tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n cao nhÊt cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî, trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ, gióp Nhµ m¸y chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh, tõ ®ã cã thÓ chíp lÊy nh÷ng thêi c¬ cã lîi nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn vµ triÓn väng tèt cho sau nµy. Nh­ vËy, viÖc t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cã thÓ theo con ®­êng t¨ng l­îng tiÒn hiÖn cã. Muèn vËy, Nhµ m¸y ph¶i nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu, gi¶i phãng HTK, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm thu tiÒn ngay. Thø ba: T¨ng tû suÊt tù tµi trî Qua t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi nguån vèn chñ së h÷u cña m×nh, Nhµ m¸y ®· dïng ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n lµ mét phÇn dïng ®Ó bæ sung TSL§. §©y lµ biÓu hiÖn kh¶ quan. NÕu xÐt vÒ tû träng th× nguån vèn chñ së h÷u chiÕm trong tæng tµi s¶n kh«ng lín l¾m. N¨m 2001 chiÕm 32,8%. N¨m 2002 t¨ng lªn 33,27%, ®©y lµ xu h­íng tèt nªn ph¸t huy ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tû träng nguån vèn chñ së h÷u, chñ ®éng ®éc lËp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m chi phÝ l·i vay, t¨ng lîi nhuËn, tr¸nh nh÷ng rñi ro trong kinh doanh khi Nhµ m¸y lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, gi¶m nhanh tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u (khi tû suÊt sinh lêi cña vèn ®Çu t­ nhá h¬n l·i suÊt tiÒn vay). Tuy nhiªn, ®Ó t¨ng ®­îc nguån vèn chñ së h÷u th× Nhµ m¸y ph¶i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. (Cßn vèn ng©n s¸ch cÊp sÏ kh«ng cã v× Nhµ n­íc chØ cÊp mét lÇn khi Nhµ m¸y míi thµnh lËp, nÕu kh«ng bæ sung nhiÖm vô míi sÏ kh«ng ®­îc cÊp thªm). Ngoµi ra, Nhµ m¸y cã thÓ t¨ng nguån vèn chñ së h÷u b»ng c¸ch xin Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng trî cÊp thªm vèn hoÆc nhËn vèn gãp liªn doanh… Thø t­: T¨ng vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi Nhµ m¸y, kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng hiÖn nay rÊt lín, n¨m 2002 lµ 43.349.094.737®, DT b¸n chÞu nhiÒu. §©y còng lµ mét ®Æc tr­ng, s¶n phÈm cña Nhµ m¸y cã gi¸ trÞ lín, cung cÊp cho m¹ng B­u chÝnh ViÔn th«ng vµ cã ­u ®iÓm lµ Ýt mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, Ýt cã kho¶n nî khã ®ßi. Nh­ng viÖc b¸n chÞu nµy sÏ lµm cho vèn cña Nhµ m¸y bÞ chiÕm dông g©y thiÕu vèn gi¶ t¹o, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th­êng. MÆt kh¸c, khi thiÕu vèn Nhµ m¸y ph¶i ®i vay vµ ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i suÊt nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, chi phÝ sÏ t¨ng lªn vµ lîi nhuËn sÏ gi¶m ®i. Bªn c¹nh ®ã, c¸c kho¶n ph¶i thu lín, nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n, g©y nghi ngê ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­, g©y t¸c ®éng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy, Nhµ m¸y nªn yªu cÇu T«ng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng gióp ®ì. MÆt kh¸c, c¸c hîp ®ång mua b¸n ph¶i râ rµng, minh b¹ch, ghi thêi h¹n thanh to¸n ng¾n h¬n; nÕu qu¸ thêi h¹n ghi trong hîp ®ång cã thÓ yªu cÇu kh¸ch hµng tr¶ l·i theo l·i suÊt qu¸ h¹n. Qua t×m hiÓu chi tiÕt t×nh h×nh cña Nhµ m¸y thÊy r»ng ë ®©y cã nh÷ng kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng kÐo dµi nhiÒu n¨m, ®iÒu nµy g©y bÊt lîi ®èi víi Nhµ m¸y. C¸c nhµ Qu¶n trÞ cÇn t×m biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng nµy. Thø n¨m: T¨ng nhanh vßng quay HTK §Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh thanh to¸n, gi¶m rñi ro TC th× t¨ng nhanh HTK lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Thùc tÕ ë Nhµ m¸y cho thÊy n¨m 2000, 2001 vµ 2002 cµng ngµy cµng chËm. Cô thÓ n¨m 2000 lµ 7,93, n¨m 2001 lµ 6,10 vµ n¨m 2002 lµ 3,71, mµ xu h­íng thµnh phÈm vµ hµng göi b¸n l¹i ngµy cµng t¨ng. §©y lµ biÓu hiÖn rÊt xÊu cho t×nh TC cña Nhµ m¸y. S¶n phÈm s¶n xuÊt b¸n ra ngµy cµng chËm, tån kho ngµy cµng nhiÒu. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt cÊp b¸ch vµ khã kh¨n, cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc ngay, nÕu kh«ng hµng sÏ ø ®äng, dÉn tíi “vèn chÕt” vµ cuèi cïng gi¶m DT, kÐo theo gi¶m lîi nhuËn, g©y nguy hiÓm cho sù tån t¹i cña Nhµ m¸y. Bªn c¹nh ®ã, s¶n phÈm l¹c hËu rÊt nhanh, nÕu thêi gian ë trong kho nhiÒu nã sÏ bÞ gi¶m gi¸ trÞ do sù tiÕn bé cña Khoa häc c«ng nghÖ, do nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng. NÕu Nhµ m¸y kh«ng cã gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i phãng l­îng HTK nµy th× sau mét thêi gian s¶n phÈm sÏ bÞ gi¶m gi¸, nhiÒu khi sù gi¶m gi¸ ®ã còng kh«ng cã ng­êi mua. §©y lµ mét rñi ro rÊt lín cã thÓ g©y mÊt uy tÝn cña Nhµ m¸y, mÊt vÞ thÕ trong th­¬ng tr­êng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rÊt xÊu ®èi víi t­¬ng lai. HiÖn nay, theo nhËn ®Þnh thùc tÕ vµ kiÕn thøc ®· ®­îc häc thÊy r»ng: cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶i to¶ khã kh¨n nµy nh­ sau: Mét lµ: Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, khi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña HTK nhá h¬n gi¸ gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ HTK. Sè dù phßng gi¶m gi¸ HTK ®­îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña HTK lín h¬n gia trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cña chóng. Tr­êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ HTK ph¶i lËp ë cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n sè ®· lËp cïng kú n¨m tr­íc th× sè chªnh lÖch ®­îc lËp thªm, ghi: Nî TK632-Gi¸ vèn hµng b¸n (chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ HTK). Cã TK159-Dù phßng gi¶m gi¸ HTK. Ng­îc l¹i tr­êng hîp trªn thi sè chªnh lÖch nhá h¬n ®­îc hoµn nhËp, ghi: Nî TK159- Dù phßng gi¶m gi¸ HTK. Cã TK632- Gi¸ vèn hµng b¸n Hai lµ: Nhµ m¸y ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó xóc tiÕn qu¸ tr×nh b¸n hµng nhanh chãng, cã thÓ: §µo t¹o, tuyÓn dông ®é ngò b¸n hµng, tiÕp thÞ cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã t©m huyÕt víi nghÒ. Thªm vµo ®ã lµ tæ chøc b¸n hµng theo chiÒu däc (nghÜa lµ mét nhãm nh©n viªn b¸n hµng ®¶m nhiÖm mét sè s¶n phÈm mµ hä am hiÓu tÝnh n¨ng, t¸c dông cña nã. Tõ ®ã, hä cã thÓ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, xóc tiÕn qu¸ tr×nh b¸n hµng nhanh h¬n). HiÖn nay, Nhµ m¸y ®ang tæ chøc b¸n hµng theo chiÒu ngang (cã nghÜa lµ mçi ®é ngò nh©n viªn b¸n hµng phô tr¸ch mét khu vùc, ®¶m nhiÖm tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ Nhµ m¸y cã). Nh­ vËy, sÏ h¹n chÕ n¨ng lùc, tr×nh ®é cña ng­êi b¸n hµng, v× kh«ng ®­îc chuyªn m«n ho¸, nh÷ng ng­êi b¸n hµng nµy kh«ng thÓ hiÓu hÕt tÝnh n¨ng, t¸c dông cña tÊt c¸c s¶n phÈm trong Nhµ m¸y; thËm chÝ nhiÒu khi hä kh«ng nhí hÕt tªn mÆt hµng, ®iÒu nµy lµm cho qu¸ tr×nh b¸n hµng kh«ng cã hiÖu qu¶, dÉn ®Õn ø ®äng hµng, g©y ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña Nhµ m¸y. ¸p dông c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, chiÕt khÊu thanh to¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n…HiÖn nay, Nhµ m¸y còng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy nh­ng cßn ë møc ®é h¹n h÷u. §Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh b¸n hµng, Nhµ m¸y cã thÓ thùc hiÖn niªm yÕt gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín (chiÕt khÊu th­¬ng m¹i). HoÆc gi¶m trõ tiÒn mua hµng cho ng­êi mua, do hä thanh to¸n tiÒn mua tr­íc thêi h¹n theo hîp ®ång (chiÕt khÊu thanh to¸n). Ngµy nay, Nhµ m¸y ®· cã Trung t©m b¶o hµnh, bé phËn nµy nªn ph¸t huy h¬n n÷a ®Ó g©y niÒm tin cho kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm. Trong thêi gian b¶o hµnh, nÕu s¶n phÈm bÞ h­ háng th× cÇn ®­îc söa ch÷a nhanh chãng, kÞp thêi víi th¸i ®é s½n lßng; ®iÒu nµy cµng t¹o t©m lý tho¶i m¸i, tin c©y cho kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm cña Nhµ m¸y. MÆt kh¸c, hiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· ¸p h×nh thøc “dÞch vô giao sau” tøc lµ khi kh¸ch hµng mua xong sÏ ®­îc ng­êi b¸n chë vÒ tËn nhµ vµ b¶o hµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Nhµ m¸y còng nªn ¸p dông h×nh thøc nµy. Nhµ m¸y nªn t¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cÇn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng mÆt hµng m×nh cã, më réng thÞ phÇn, t¨ng tiªu thô s¶n phÈm. T×m hiÓu vµ thu thËp c¸c th«ng tin ®Ó ®­a ra c¸c chiÕn l­îc Marketing dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. T¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o nhiÒu mÉu, kiÓu phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng…§Æc biÖt lµ n¾m b¾t ®­îc sù ph¸t triÓn cña Khoa häc c«ng nghÖ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó kh«ng nh÷ng t¨ng thÞ phÇn trong n­íc mµ c¶ Quèc tÕ. Ba lµ: §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm trong Nhµ m¸y. Gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ nh©n tè ¶nh h­ëng lín, trùc tiÕp ®Õn DT vµ lîi nhuËn. Gi¸m ®èc Nhµ m¸y biÕt r»ng, gi¸ b¸n s¶n phÈm cho lîi nhuËn tèi ®a khi mµ sè chªnh lÖch d­¬ng gi÷a tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ lµ lín nhÊt. H¬n n÷a, tæng DT lín nhÊt khi khèi l­îng tiªu thô lín nhÊt vµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ cao nhÊt. Cßn tæng chi phÝ ¶nh h­ëng bëi khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n xem xÐt vµ cè g¾ng thùc hiÖn sao cho phï hîp víi nh÷ng quy luËt kh¸ch quan vèn cã cña nÒn kinh tÕ, ®ã lµ quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ… ChÝnh v× sù nhËn thøc kh«ng ®Çy ®ñ nh÷ng quy luËt vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ mét sè kh«ng Ýt c¸c nhµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp cho r»ng: viÖc ®Þnh gi¸ b¸n cña s¶n phÈm lµ kh«ng cÇn thiÕt v× theo hä quan niÖm ®ã lµ do thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt bëi cung- cÇu do sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua- ng­êi b¸n. NÕu chØ ®¬n thuÇn suy nghÜ theo quan ®iÓm ®ã th× doanh nghiÖp khã cã thÓ tån t¹i ®­îc chø ch­a nãi ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®Ó c¹nh tranh ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Cã thÓ ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm dùa vµo lý thuyÕt kinh tÕ vi m« ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng nh»m môc ®Ých trang tr¶i bï ®¾p chi phÝ liªn quan ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn mong muèn. C¸c ph­¬ng ph¸p ®ã cã thÓ lµ: Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm th«ng th­êng: Néi dung chñ yÕu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c bé phËn chi phÝ gåm: Chi phÝ gèc lµ chi phÝ c¬ së gåm chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CPNVLTT), chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CPNCTT), chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC) vµ toµn bé biÕn phÝ vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô vµ biÕn phÝ qu¶n lý. PhÇn chi phÝ céng thªm vµo chi phÝ gèc: §ã lµ mét tû lÖ ®Ó ®¶m b¶o cho Nhµ m¸y cã thÓ bï ®¾p tÊt c¶ chi phÝ vµ tho· m·n møc hoµn vèn mong muèn. Møc hoµn vèn mong muèn ®­îc tÝnh nh­ sau: Møc hoµn vèn mong muèn = Tû lÖ hoµn vèn mong muèn ´ Vèn ho¹t ®éng b×nh qu©n. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ chia lµ thµnh hai ph­¬ng ph¸p nhá: - §Þnh gi¸ b¸n dùa vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm: Tøc lµ gi¸ b¸n gåm (CP gèc): Vµ c¨n cø vµo chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m chi phÝ céng thªm vµo chi phÝ gèc ë trªn sao cho bï ®¾p ®­îc phÇn chi phÝ b¸n hµng (CPBH), chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (CPQLDN) tÝnh cho s¶n phÈm tiªu thô vµ ®¹t ®­îc møc l·i mong muèn. - §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm dùa vµo biÕn phÝ trong gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô: Chi phÝ gèc gåm: CPNVLTT CPNCTT BiÕn phÝ SXC BiÕn phÝ CPBH BiÕn phÝ QLDN Vµ còng t­¬ng tù trªn x¸c ®Þnh chi phÝ céng thªm theo mét tû lÖ hîp lý so víi chi phÝ gèc ®Ó bï ®¾p ®ñ phÇn ®Þnh phÝ vÒ CPSXC, CPBH vµ CPQLDN, ®ång thêi cã l·i. - Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ theo CPNVL vµ CPNC: Bao gåm ®Þnh gi¸ CPNVL vµ ®Þnh gi¸ CPNC. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô cho nªn Nhµ m¸y cã thÓ kh«ng cÇn theo ph­¬ng ph¸p nµy. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm míi: S¶n phÈm míi hiÓu theo nghÜa réng bao gåm nh÷ng s¶n phÈm ch­a cã trªn thÞ tr­êng hoÆc nh÷ng s¶n phÈm t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm ®· cã nh­ng kh¸c vÒ mÉu m·, thay ®æi vÒ chÊt l­îng,… lo¹i nµy Nhµ m¸y còng cã. §èi víi mÆt hµng nµy, viÖc ®Þnh gi¸ lµ rÊt khã kh¨n, cã tÝnh chÊt th¸ch thøc vµ kh«ng ch¾c ch¾n; nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng lµm ®­îc. NÕu biÕt vËn dông mäi kh¶ n¨ng cña m×nh th× vÉn cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ b¸n, ®¶m b¶o ®­îc lîi nhuËn vµ chèng tån kho hµng ho¸ qu¸ l©u. Trªn thùc tÕ cho thÊy, viÖc ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm míi th­êng ®Þnh trªn c¬ së tiÕp thÞ, giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm. §iÒu nµy cÇn ®­îc tiÕn hµnh ë nh÷ng n¬i ®· x¸c ®Þnh, lùa chän mµ cã kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc nhiÒu nhÊt ë nh÷ng vïng kh¸c nhau. C¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm míi ë nh÷ng vïng, khu vùc kh¸c nhau ®ã mµ tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, ®Ó ®­a ra mét møc gi¸ hîp lý nhÊt cho viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm míi trong c¸c kú s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp theo. Vµ Nhµ m¸y cã thÓ ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c trong c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt nh­ ë thÞ tr­êng tiªu thô míi, kh¸ch hµng n­íc ngoµi, khèi l­îng ®¬n ®Æt hµng nhiÒu, ®Þnh gi¸ chuyÓn giao néi bé… Trong c¸c tr­êng hîp trªn, Nhµ m¸y ph¶i nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ®óng ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ nh÷ng khã kh¨n cu¶ m×nh ®Ó cã thÓ dµnh ®­îc nh÷ng hîp ®ång, thÞ tr­êng tiªu thô míi víi khèi l­îng lín. Tõ ®ã, cã chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ s¶n phÈm hîp lý vµ lµm gi¶m sù ø ®äng cña HTK. Víi c¸ch ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm trong c¸c tr­êng hîp trªn th×: Song Nhµ m¸y còng cÇn ph¶i chó ý: NÕu kh¶ n¨ng, n¨ng lùc s¶n xuÊt ch­a tËn dông hÕt nh­ng doanh sè hµng b¸n kh«ng thÓ t¨ng thªm víi gi¸ b¸n hiÖn t¹i th× Nhµ m¸y cã thÓ ph¶i chÊp nhËn s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng vµ b¸n víi gi¸ thÊp h¬n víi gi¸ mong muèn nh­ng cao h¬n gi¸ gèc (tøc biÕn phÝ tiªu thô s¶n xuÊt s¶n phÈm). NÕu Nhµ m¸y gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm nªn chÊp nhËn gi¶m gi¸ chø kh«ng nªn ®×nh chØ s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu Nhµ m¸y ph¶i c¹nh tranh ®Ó thÇu c¸c ®¬n ®Æt hµng míi hoÆc ®Ó cã thÞ tr­êng tiªu thô míi th× viÖc ®Þnh gi¸ theo “gi¸ linh ho¹t” nªu trªn ®Ó Nhµ m¸y ®­a ra gi¸ tróng thÇu. Thø s¸u: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§. Thùc tÕ cho thÊy, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Nhµ m¸y nãi chung, hiÖu qu¶ sö dông VC§ cña Nhµ m¸y nãi riªng ngµy cµng tèt lªn. §èi víi TSC§ hiÖu qu¶ sö dông vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Qua t×m hiÓu th× Nhµ m¸y s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt hµng lo¹t. V× vËy, TSC§ kh«ng ®­îc sö dông hÕt c«ng suÊt (chØ ®¹t 60-70%). ThÕ mµ hiÖu qu¶ sö dông VC§ n¨m 2001 gi¶m trÇm träng so víi n¨m 2000, cßn n¨m 2002 l¹i t¨ng kh¸ nhiÒu so víi n¨m 2001. §©y lµ ®iÒu kh«ng b×nh th­êng, nªn ®iÒu tra nghiªn cøu vµ ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. ViÖc t¨ng gi¶m bÊt th­êng nh­ thÕ nµy kh«ng cã lîi, cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn trong kinh doanh. Nhµ m¸y cã thÓ ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p sau: Xem xÐt nh÷ng TSC§, nÕu cßn phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th× cã kÕ ho¹ch tu bæ, söa ch÷a. KÞp thêi vµ m¹nh d¹n thanh lý, nh­îng b¸n nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã nhu cÇu sö dông, nh÷ng TSC§ cò, l¹c hËu, n¨ng suÊt thÊp ®Ó thu håi vèn, ®Çu t­ vµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cã n¨ng suÊt cao h¬n. TÝnh to¸n lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®æi míi TSC§ mét c¸ch tèi ­u ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm. Thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó thu hót tr×nh ®é c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c ®èi t¸c. Huy ®éng tèi ®a n¨ng lùc cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã vµo s¶n xuÊt… HiÖn nay, Nhµ m¸y ®· ¸p dông ph­¬ng thøc thuª TC. §©y lµ mét ph­¬ng thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n, ®ã còng lµ mét gi¶i ph¸p h÷u Ých víi Nhµ m¸y trong giai ®o¹n tr­íc m¾t còng nh­ vÒ l©u dµi. ViÖc sö dông ph­¬ng thøc nµy mang l¹i cho Nhµ m¸y nh÷ng lîi Ých: gióp cho Nhµ m¸y kh«ng ph¶i huy ®éng tËp trung tøc thêi mét l­îng vèn ®Ó mua TSC§. Víi sè vèn hiÖn cã vÉn cã kh¶ n¨ng më réng quy m« kinh doanh. §ång thêi gióp nhanh chãng thùc hiÖn ®­îc dù ¸n ®Çu t­, chíp ®­îc thêi c¬ kinh doanh. Ph­¬ng thøc nµy rÊt phï hîp trong t×nh h×nh thiÕu vèn hiÖn nay. Do ®ã, Nhµ m¸y nªn ph¸t huy h¬n n÷a h×nh thøc nµy. Thø b¶y: N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Trong Nhµ m¸y, TSL§ chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng sè tµi s¶n. V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSL§ gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSL§, vÊn ®Ò ®Çu tiªn lµ t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn VL§. §iÒu nµy cã nghÜa lµ viÖc gi¶i phãng HTK vµ ®«n ®èc thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu vÉn lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu. Thùc tÕ cho thÊy, TSL§ cña Nhµ m¸y trong mÊy n¨m võa qua lµ rÊt l·ng phÝ. Do ®ã, cÇn chó träng h¬n n÷a viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®­îc rót ra tõ thùc tr¹ng t×nh h×nh TC cña Nhµ m¸y. Nh÷ng gi¶i ph¸p nµy kh«ng mong muèn cïng mét lóc Nhµ m¸y sÏ ¸p dông mµ Ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y nªn x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu tr­íc m¾t vµ môc tiªu l©u dµi ®Ó ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p nµy phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña Nhµ m¸y hiÖn nay. §iÒu kiÖn hoµn thiÖn c¸c néi dung trªn Víi c¸c gi¶i ph¸p ®· nªu, nÕu Nhµ m¸y c©n nh¾c xem xÐt ®Ó ¸p dông, tin ch¾c r»ng hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Nã phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra vµ ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña Nhµ m¸y v×: - VÒ phÝa Nhµ n­íc: X©y dùng vµ hoµn chØnh luËt kÕ to¸n. X©y dùng vµ hoµn chØnh chuÈn mùc kÕ to¸n. X©y dùng vµ hoµn chØnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp . §©y lµ hµnh lang ph¸p lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Mét chÕ ®é kÕ to¸n th«ng tho¸ng, chuÈn mùc kÕ to¸n vµ luËt kÕ to¸n phï hîp víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò dÔ lµm. Do vËy, tuú vµo tõng h×nh thøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng Th«ng t­ h­íng dÉn cô thÓ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp víi kinh tÕ Quèc tÕ. §èi víi chuÈn mùc kÕ to¸n ®· cã chÝn chuÈn mùc ra ®êi, nh­ng hiÖn nay ch­a thùc sù ®i vµo thùc tiÔn; chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh còng thùc sù vÉn cßn mét sè giíi h¹n. Cô thÓ: HÖ thèng c¸c chØ tiªu trªn BC§KT do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 1121TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 vµ QuyÕt ®Þnh 1199TC/Q§/C§KT ngµy 23-12-1996 ch­a thËt sù ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch BCTC. Trong phÇn nµy, kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng dïng ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n kÓ c¶ trong tr­êng hîp doanh nghiÖp cã ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n tr¶ chËm hoÆc b¸n tr¶ gãp lµ kh«ng hîp lý.V× vËy, ®Ó lµm râ chØ tiªu ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®· ®­îc ph¶n ¸nh trªn BC§KT vµ ®Ó gióp cho ®èi t­îng sö dông th«ng tin ë ®©y nh»m ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp ®­îc chÝnh x¸c, nªn c«ng bè phÇn c«ng nî ph¸t sinh tõ nghiÖp vô b¸n hµng tr¶ chËm hoÆc b¸n tr¶ gãp (cã thêi h¹n tÝn dông trªn 1 n¨m) trªn ThuyÕt minh BCTC cña doanh nghiÖp phÇn III môc 3.6: C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶. ChØ tiªu ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc trong BC§KT còng cã bÊt cËp: Th«ng t­ sè 10TC/C§KT do Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 20-3-1997 vµ sau ®ã lµ QuyÕt ®Þnh 167/2000 Q§-BTC ngµy 25-10-2000 cã quy ®Þnh TK3387-“Doanh thu nhËn tr­íc” khi lªn BC§KT, sÏ ®­îc tæng hîp céng víi sè d­ Cã chi tiÕt TK131 “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” ®Ó lªn trªn cïng chØ tiªu “ Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc” ë môc Nî ng¾n h¹n”. Còng theo Th«ng t­ nµy, quy ®Þnh chØ h¹ch to¸n vµo TK3387 sè tiÒn cña kh¸ch hµng ®· tr¶ tr­íc cho mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n vÒ lao vô, dÞch vô…®¬n vÞ ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng, nh­ sè tiÒn ®· nhËn cña kh¸ch hµng tr¶ mét lÇn cho mét hoÆc nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n vÒ viÖc ®¬n vÞ ®· cho thuª nhµ ë, v¨n phßng lµm viÖc, kho hµng…Nh­ v©y, kho¶n DT nhËn tr­íc khi ph¸t sinh cã thÓ lµ kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n. Do ®ã, nÕu sö dông th«ng tin ë môc: “ Nî ng¾n h¹n” lµm c¨n cø ®Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n, khi doanh nghiÖp cã ph¸t sinh DT nhËn tr­íc cho nhiÒu niªn ®é lµ kh«ng chÝnh x¸c. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, nªn c«ng bè chØ tiªu DT nhËn tr­íc mµ kh¸ch hµng tr¶ tr­íc cho nhiÒu n¨m trªn ThuyÕt minh BCTC phÇn 3; môc 3.6- kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶ vµ chØ tiªu nµy sÏ ®­îc lo¹i ra khái Nî ng¾n h¹n khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp …. - VÒ phÝa Nhµ m¸y: §éi ngò kÕ to¸n viªn cña Nhµ m¸y ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh.TÊt c¶ ®Òu ®· ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng §¹i häc, cao ®¼ng… cho nªn viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tõng phÇn BCTC cho tõng bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn lµ cã thÓ tin cËy ®­îc. Còng chÝnh ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ m¸y cã thÓ thùc hiÖn viÖc c«ng viÖc ph©n tÝch BCTC nh­ ®· kiÕn nghÞ ë trªn. §Ó lªn ®­îc phÇn chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ trªn ThuyÕt minh BCTC; trong ®ã “Sè ®Çu kú” vµ “Sè cuèi kú”®­îc chi tiÕt cho sè nî qu¸ h¹n, tæng sè tiÒn tranh chÊp mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ c«ng viÖc t­¬ng ®èi khã vµ phøc t¹p. V× Nhµ m¸y cã nhiÒu bé phËn h¹ch to¸n phô thuéc, do vËy ®Ó lªn ®­îc phÇn nµy trªn ThuyÕt minh BCTC, yªu cÇu kÕ to¸n ph¶i tËp hîp ®­îc sè liÖu tõ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. Tuy cã phøc t¹p nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng lµm ®­îc. Bëi v×, ®©y lµ mét bót to¸n tæng hîp sè liÖu nh­ nh÷ng bót to¸n kh¸c. Do ®ã, nªn xem xÐt vµ ®­a kiÕn nghÞ nµy ¸p dung vµo thùc tiÔn.ViÖc ph¶n ¸nh nµy sÏ cho ®èi t­îng sö dông th«ng tin biÕt ®­îc chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ Nhµ m¸y còng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng g× c¶. HiÖn nay, Nhµ m¸y ®· ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ, cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n Nhµ m¸y h¹ch to¸n ®óng, ®ñ, kÞp thêi, sö dông thèng nhÊt c¸c lo¹i sæ s¸ch theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ. Nhµ m¸y cã thÓ chuyÓn tõ kÕ to¸n thñ c«ng sang kÕ to¸n m¸y vµ chuyÓn sang h×nh thøc NhËt ký chung ®Ó phï hîp víi viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n. Nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cung cÊp thiÕt bÞ viÔn th«ng cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ c¶ n­íc ngoµi. MÆt kh¸c, Nhµ m¸y ®­îc Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, chuÈn bÞ gia nhËp AFTA vµo n¨m 2006, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nhanh, B­u chÝnh viÔn th«ng l¹i lµ ngµnh ®éc quyÒn…§ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt më ra con ®­êng thµnh c«ng, v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû XXI, thÕ kû Khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ m¸y. KÕt luËn Mét lÇn n÷a ta kh¼ng ®Þnh r»ng: tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lËp vµ ph©n tÝch BCTC cã t¸c dông to lín trong viÖc cung cÊp th«ng tin vµ qu¶n lý kinh tÕ. Th«ng qua lËp vµ ph©n tÝch BCTC cho c¸c nhµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp còng nh­ c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin kh¸c ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi vµ phï hîp. TÝnh khoa häc cña kÕ to¸n lËp vµ ph©n tÝch BCTC thùc sù ®· ph¸t huy t¸c dông nh­ mét c«ng cô s¾c bÐn, cã hiÖu lùc phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp hiÖn nay. Sau h¬n 2 th¸ng thùc tËp t¹i Nhµ m¸y gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt lËp, ph©n tÝch BCTC vµ viÖc vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn. Qua ®ã, ®Ó thÊy ®­îc mét kÕ to¸n giái toµn diÖn, mét ng­êi lµm ®­îc viÖc kh«ng chØ cÇn ®Õn sù hiÓu biÕt cÆn kÏ vÒ lý thuyÕt mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông linh ho¹t lý luËn ®· häc vµo thùc tiÔn c«ng viÖc. Thêi gian Êy em ®· ®­îc gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n thèng kª cña Nhµ m¸y, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh, cô thÓ cña kÕ to¸n tæng hîp. Thªm vµo ®ã lµ sù truyÒn ®¹t kiÕn thøc vµ sù gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong bé m«n Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, bé m«n KÕ to¸n doanh nghiÖp cïng c¸c bé m«n kh¸c ®· gióp em nghiªn cøu mét c¸ch khoa häc h¬n, ®Çy ®ñ h¬n vÒ ®Ò tµi ®· chän. V× thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn cã h¹n l¹i ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ b¶n luËn v¨n nµy kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong sù gãp ý cña thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó b¶n luËn v¨n nµy hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc, tËp thÓ phßng KÕ to¸n thèng kª Nhµ m¸y ThiÕt bÞ B­u ®iÖn vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn V¨n Dung ®· gióp em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Ký hiÖu viÕt t¾t BCTC : B¸o c¸o tµi chÝnh BC§KT : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n BCKQKD : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh BCLCTT : B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh TSL§ : Tµi s¶n l­u ®éng TK : Tµi kho¶n DT : Doanh thu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện.DOC
Luận văn liên quan