Khóa luận Danh mục khóa luận khoa Kiểm Toán - Học viện ngân hàng

Kiểm toán chi phí thực hiện dựán tài trợbởi các tổchức phi chính phủvà các nhà tài trợdo Công ty kiểm toán thực hiện. 2. Hoàn thiện quy trình lập kếhoạch kiểm toán dựán do Công ty Kiểm toán thực hiện. 3. Hoàn thiện giai ñoạn kết thúc lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán dựán. 4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính dựán ODA do Công ty Kiểm toán thực hiện. 5. Kiểm toán báo cáo chi phí thực hiện dựán ODA. Kiểm toán công trình ñầu tưxây dựng cơbản 1. Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn ñầu tưcông trình xây dựng cơbản hoàn thành. 2 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dựán ñầu tưxây dựng của Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước (của công ty kiểm toán ñộc lập .) Kiểm toán tuân thủ 1. Soát xét việc chấp hành các thủtục trong ñầu tưxây dựng cơbản. 2 Quy trình kiểm toán thuếcủa Kiểm toán Nhà nước ñối với các doanh nghiệp . 3 Kiểm soát chất lượng hoạt ñộng kiểm toán tại công ty kiểm toán .

pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 4608 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Danh mục khóa luận khoa Kiểm Toán - Học viện ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ðộc lập – tự do – hạnh phúc DANH MỤC GỢI Ý CÁC ðỀ TÀI VIẾT CHUYÊN ðỀ VÀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán) I- Các ñề tài về kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng dịch vụ và xây lắp. 1- Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty… 2. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu (vật tư) tại Công ty… 3. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng NVL, công cụ, dụng cụ tại Công ty… 4. Thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả (kế toán công nợ) tại Công ty… 5. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty… 6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 7. Kế toán bán hàng và xác ñịnh kết quả bán hàng tại … 8. Tổ chức kế toán TSCð và phân tích tình trạng sử dụng TSCð tại… 9. Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại… 10. Quản lý hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại…. 11. Kế toán bán hàng và xác ñịnh kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 12. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty… 13. Kế toán xác ñịnh kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại… 14. Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, thanh toán và xử lý chênh lệch tỷ giá tại Doanh nghiệp …. 15. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán của doanh nghiệp…… qua ngân hàng 16. Giải pháp ñối với công tác kế toán ñể nâng cao hiệu quả quản lý các khoản nợ vay ngân hàng tại công ty….. 17. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp…. thông qua việc sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế 18. Nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua tài khoản tiền gửi của công ty…. tại ngân hàng 19. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp …. 20. Kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ñịnh mức tại Doanh nghiệp …. 21. Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất Y. 22. Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử ñể lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất …. 23. Lập dự toán ngân sách tại Doanh nghiệp sản xuất …. 24. ðánh giá trách nhiệm các ñơn vị trực thuộc Doanh nghiệp sản xuất …. 25. Phân tích ñiểm hòa vốn tại Doanh nghiệp …. 26. Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp ... 27. ðịnh giá chuyển giao sản phẩm giữa các ñơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp… 28. Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các ñơn vị trực thuộc ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp …. 29. Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những ñiều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp …. 30. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tại Xí nghiệp …. 31. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp sản xuất ... 32. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của Doanh nghiệp …. 33. Phân tích giá thành sản phẩm của Xí nghiệp …. 34. Phân tích báo cáo tài chính của Doanh nghiệp …. 2. Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu 1. Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty thương mại (siêu thị)................ 2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCð tại công ty thương mại ......................... 3. Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCð tại công ty thương mại (siêu thị)....................... 4. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại…. 5. Kế toán mua hàng và thanh toán cho nhà cung cấp tại ............................ 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán mua hàng tại ................................................ 7. Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại ........... 8. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác ñịnh KQKD tại .............................. 9. Kế toán xác ñịnh KQKD và phân phối lợi nhuận tại ............................... 10. Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại ........................................................ 11. Hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại ........................................................ 12. Hoàn thiện kế toán thuế và các khoản phải nộp NSNN tại ................... 13. Công tác kế toán mua bán hàng hàng hoá tại ........................................ 14. Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác ñịnh KQKD ......... 15. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại ..................................................... 16. Kế toán nghiệp vụ XNK tại ................................................................... 17. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán NK hàng hoá tại .................... 18. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán NK hàng hoá và thanh toán tại 19. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XK hàng hoá và thanh toán tại 20.Tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hoá XK và xác ñịnh KQKD tại ........ 21. Kế toán thanh toán trong hoạt ñộng kinh doanh XNK hàng hoá tại ...... 22. Hoàn thiện kế toán XNK tại .................................................................. 23. Kế toán xác ñịnh KQKD trong hoạt ñộng XNK hàng hoá tại ............... 24. Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác ñịnh KQKD tại ........................... 25. Kế toán vồn bằng tiền và các khoản thanh toán tại ............................... 26. Kế toán các khoản phòng tại ................................................................. 27. Kế toán các khoản ñầu tư tài chính tại .................................................. 28. Kế toán các khoản phải trả tại ............................................................... 28. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu tại ......................................................... 29. Hoàn thiện lập và phân tích BCTC tại ................................................... 30. Hoàn thiện kế toán quản trị tại .............................................................. 31. Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại ............................................... 31.Giải pháp hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết ñịnh tại 32.Giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại ...................................... 33. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm (Kế toán hàng hóa) tại doanh nghiệp thương mại … 34. Công tác kế toán thuế GTGT tại… 35. Công tác kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại… 36. Kế toán xác ñịnh kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại… 37. Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác ñịnh kết quả tại… 38. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại…( phải thu, phải trả cho các ñối tượng). 39. Kế toán bán hàng và xác ñịnh kết quả kinh doanh tại… 40. Quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại… 41. Tổ chức kế toán tài sản cố ñịnh với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố ñịnh tại… 42. Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại… 43. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại… 44. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác ñịnh kết quả kinh doanh tại… 45. Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích BCTC tại… 46. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Bưu ñiện (công ty vận tải,..) …. 47. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu (xuất khẩu) hàng hoá tại… 48. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại… 49. Kế toán tiêu thụ và xác ñịnh kết quả tiêu thụ tại… 50. Hoàn thiện kế toán xuất khẩu (nhập khẩu)… tại … 51. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu… tại… 52. Ứng dụng tin học và và hoàn thiện kế toán xuất nhập khẩu tại… 53. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại… 54. Thực trạng tổ chức kế toán lập và phân tích BCTC tại… 55. Kế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại … 56. Hạch toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác ñịnh kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại… 57. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích (hoặc tiền thưởng) theo lương tại… 58. Kế toán tài sản cố ñịnh và vai trò của công tác kế toán nhằm tăng cường quản lý tái sản cố ñịnh tại… 3. Trong các doanh nghiệp xây lắp 1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm XL tại ... 2. Giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại công ty xây dựng........ 3. Kế toán NVL và CCDC tại công ty xây dựng......................... 4. Tổ chức kế toán tài sản cố ñịnh với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố ñịnh tại công ty xây dựng........................... 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng................ 6. Hoàn thiện kế toán bàn giao công trình xây lắp tại công ty.................. 7. Kế toán các khoản dự phòng tại công ty xây dựng.............. 8. Hoàn thiện kế toán NVL tại xí nghiệp xây lắp................... 9. Kế toán thuế và các khoản phải nộp NSNN tại công ty xây dựng.................... 10. Kế toán các khoản phải trả tại công ty xây dựng..................... 11. Kế toán các khoản thanh toán tại công ty xây dựng............................ 12. Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng................................ 13. Kế toán xác ñịnh KQKD tại công ty xây dựng......................... 14. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác ñịn KQKD tại công ty xây dựng....... 15. Kế toán tiêu thụ và xác ñịnh kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng (công ty lắp máy)… 16. Kế toán các khoản nợ và khả năng thanh toán tại công ty xây dựng… 17. Thực trạng của kế toán lập và phân tích BCTC tại công ty xây dựng… 18. Kế toán ñầu tư xây dựng cơ bản và chủ ñầu tư tại doanh nghiệp …. II- Các ñề tài về kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp và ñơn vị HCSN có thu 1. Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi phí nguồn kinh phí sự nghiệp tại… 2. Thực trạng kế toán hành chính sự nghiệp tại cơ quan (bệnh viện, trường ñại học,…)… và giải pháp hoàn thiện 3. Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n c¸c nguån kinh phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån kinh phÝ t¹i ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp….. 4. Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n thanh to¸n gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d−íi trong ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp. 5. Gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp…. 6. Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp… 7. Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu chi t¹i ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp. 8. Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n c¸c quü nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c quü t¹i ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp 9. VËn dông chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt nam vµo c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n trong ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp 10. Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp. 11. Vận dụng các chuẩn mực kế toán công quốc tế vào công tác kế toán tại ñơn vị…. 12. Kế toán các hạng mục ngân sách tại phòng Lð Thương binh – Xã Hội... II. Các ñề tài về kế toán trong các tổ chức tài chính, tín dụng 1. Hoàn thiện công tác kế toán nhằm kiểm soát hiệu quả chi ngân sách thường xuyên tại Kho bạc… 2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cấp phát vốn ñầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại kho bạc…. 3. Giải pháp hoàn thiện công tác thanh toán vốn NSNN qua hệ thống kho bạc NN… 4. Hoàn thiện hệ thống kế toán của Kho bạc NN …. nhằm quản lý hiệu quả thu chi NSNN 5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty tài chính…. 6. Ứng dụng chuẩn mực kế toán vào tổ chức kế toán nghiệp vụ ñầu tư tại Công ty tài chính… 7. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán ñầu tư chứng khoán tự doanh tại Công ty chứng khoán… 8. Kế toán nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty chứng khoán…., thực trạng và giải pháp 9. Kế toán quản lý quỹ ñầu tư tập trung tại Công ty chứng khoán….., thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 10. Vận dụng hệ thống kế toán các TCTD vào tổ chức công tác kế toán tại Công ty tài chính…. 11. Vận dụng chuẩn mực kế toán vào nghiệp vụ kế toán ñầu tư chứng khoán tự doanh tại Công ty chứng khoán. (công ty quản lý quỹ ñầu tư).… 12. Thực trạng và giải pháp phối hợp kế toán giữa doanh nghiệp… với ngân hàng ñối với các khoản cho vay tại NH… 13. Kế toán huy ñộng vốn tại của ngân hàng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp… 14. Kế toán cho vay ñối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại NH…, những giải pháp hoàn thiện 15. Kế toán tài sản cố ñịnh và phân tích thực trạng sử dụng tài sản cố ñịnh tại TCTD… 16. So sánh giữa kế toán TSCð trong doanh nghiệp SXKD với các NHTM và những ñề xuất 17. Thực trạng sử dụng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại công ty… và giải pháp nâng cao hiệu quả 18. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại TCTD.... 19. ðịnh hướng và giải pháp phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong ñiều kiện hội nhập quốc tế. 20. Giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ tại NH… 21. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng séc thanh toán trong các doanh nghiệp tại NH…. 22. Nâng cao chất lượng hệ thống thanh toán ñiện tử của NH… nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và ñiều hoà vốn. 23. Hoàn thiện và mở rộng phương thức TTBT giữa các NH nhằm hỗ trợ cho nghiệp vụ thanh toán thẻ (thanh toán séc) tại ngân hàng. 24. Kinh nghiệm tổ chức thanh toán bù trừ séc của các nước và những khuyến nghị cho VN 25. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá và ñiều hành vốn kinh doanh thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng…. 26. Kế toán với các giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp của NH… thông qua hệ thống NH bán lẻ. 27. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay ñể tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng của NH… 28. Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản ñảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng tại NH ... 29. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kế toán cho thuê tài chính tại NH 30. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro của NH... 31. Kế toán nghiệp vụ huy ñộng vốn và vấn ñề quản lý thanh khoản và khả năng thanh toán của TCTD …. 32. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kế toán ñầu tư tại NH ... 33. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả/hoàn thiện kế toán nghiệp vụ KD ngoại tệ tại ... 34. Thực trạng và giải pháp nâng cap hiệu quả/hoàn thiện kế toán các công cụ phái sinh tại ... 35. Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng KD của NH... 36. Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NH ... 37. ðánh giá hoạt ñộng tài chính và kết quả kinh doanh của NH ... theo chuẩn mực kế toán và hướng hoàn thiện. 38. Hoàn thiện phương pháp phân tích BCTC và ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng KD của TCTD .. 39. Phân tích báo cáo tài chính của NH... và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích ñể ñáp ứng thông tin cho quản trị và ñiều hành ngân hàng. 40. ðổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong ñiều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế. 41. ðánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc ñộ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị TCTD – hướng hoàn thiện. 42. Ứng dụng công nghệ tin học trong NH và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện ñại. 43. Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch tại NH... và giải pháp nâng cao hiệu quả. 44. Giải pháp hoàn thiện các phương pháp kế toán ở các TCTD Việt Nam trong ñiều kiện ứng dụng công nghệ tin học. 45. Xây dựng bộ máy kế toán ngân hàng và vấn ñề phân công lao ñộng kế toán ở các NHTM trong xu thế hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ mới. 46. Kế toán quản trị trong hoạt ñộng huy ñộng vốn và việc xác ñịnh chi phí ñầu vào tại NH (TCTD) ... 47. Xây dựng và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị tại NH (TCTD) ... . 48. Phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng ñể ñáp ứng xu thế phát triển giao dịch thương mại ñiện tử tại NH…. 49. Ứng dụng kế toán quản trị trong việc tính toán phân bổ các chi phí gián tiếp cho các sản phẩm của NH (TCTD)… 50. Kế toán tập hợp chi phí và xác ñịnh giá thành các sản phẩm dịch vụ của NH (TCTD).... 51. Kế toán quản trị trong hoạt ñộng tín dụng và ñầu tư với vấn ñề quản lý hiệu quả nghiệp vụ tín dụng, ñầu tư của NH (TCTD)…. 52. Vận dụng các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt ñộng KSNB tại ... 53. Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán hiện ñại ñể nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại NH (TCTD)... 54. Thoả ước Basel và giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại NH ... 55. Lý luận và thực tiễn về trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán BCTC của NHTM VN 56. Kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường quản lý an toàn hoạt ñộng kho quỹ tại NH ... 57. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Bảo hiểm…. III. Các ñề tài về hệ thống thông tin kế toán 1. Tổ chức công tác kế toán trong ñiều kiện tin học hoá tại doanh nghiệp …. 2. Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ … tại doanh nghiệp … trong ñiều kiện tin học hoá công tác kế toán. 3. Quy trình và thủ tục ñánh giá kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại doanh nghiệp …. 4. Mô tả, ñánh giá và ñề xuất ñể hoàn thiện phần mềm kế toán …. tại doanh nghiệp … 5. Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán … tại doanh nghiệp …. 6. Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự ñộng hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp …. 7. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp …. IV. Các ñề tài về kiểm toán doanh nghiệp 1. Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán … thực hiện. 2. Kiểm toán khoản mục tiền và tương ñương tiền trong quy trình kiểm toán BCTC. 3. Tìm hiểu quy trình kiểm toán vốn bằng tiền. 4. Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 5. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty… 6. ðánh giá và hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty… 7. Áp dụng phương pháp kiểm toán hệ thống trong ñánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ do Công ty Kiểm toán … thực hiện. 8. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC. 9. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC. 10. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ trong kiểm toán BCTC. 11. Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư khoản mục trong kiểm toán BCTC. 12. Kiểm toán các khoản ñầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC. 13. Kiểm toán các khoản ñầu tư tài chính và dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán BCTC. 14. Kiểm toán các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó ñòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho) trong kiểm toán BCTC. 15. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC. 16. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC. 17. Kiểm toán các khoản phải thu trong quy trình kiểm toán BCTC. 18. Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC. 19. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong quy trình kiểm toán BCTC. 20. Kiểm toán các khoản chi phí trả trước trong kiểm toán BCTC. 21. Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán BCTC. 22. Kiểm toán khoản mục tài sản cố ñịnh trong kiểm toán BCTC. 23. Kiểm toán khoản mục tài sản cố ñịnh và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán BCTC. 24. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán BCTC. 25. Kiểm toán khoản mục phải trả người lao ñộng và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC. 26. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả trong kiểm toán BCTC. 26. Kiểm toán khoản mục chi phí phải trả và phải trả người bán trong kiểm toán BCTC. 27. Kiểm toán các khoản phải thu khác và phải trả khác trong kiểm toán BCTC. 28. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 29. Hoàn thiện quy trình tìm hiểu khách hàng và quản lý hợp ñồng kiểm toán BCTC. 30. Hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 31. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 32. Hoàn thiện công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 33. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 34. Quy trình ñánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 35. Quy trình ñánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC. 36. Quy trình ñánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC. 37. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC. 38. Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC. 39. Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán BCTC. 40. Kiểm toán khoản mục chi phí hoạt ñộng trong kiểm toán BCTC. 41. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán BCTC. 42. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC. 43. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC. 44. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán … 45. Kiểm toán khoản mục Vốn chủ sở hữu trong kiểm toán BCTC. 46 Phương pháp tìm hiểu và ñánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán …. 47 Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả trong kiểm toán BCTC. 48 Thủ tục phân tích ñược áp dụng tại công ty kiểm toán …. 49 Phương pháp xác ñịnh mức trọng yếu và ñánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán ... 50 Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty Kiểm toán ... Kiểm toán dự án 1. Kiểm toán chi phí thực hiện dự án tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ do Công ty kiểm toán … thực hiện. 2. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Kiểm toán … thực hiện. 3. Hoàn thiện giai ñoạn kết thúc lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán dự án. 4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính dự án ODA do Công ty Kiểm toán … thực hiện. 5. Kiểm toán báo cáo chi phí thực hiện dự án ODA. Kiểm toán công trình ñầu tư xây dựng cơ bản 1. Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn ñầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. 2 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ñầu tư xây dựng của Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước (của công ty kiểm toán ñộc lập….) Kiểm toán tuân thủ 1. Soát xét việc chấp hành các thủ tục trong ñầu tư xây dựng cơ bản. 2 Quy trình kiểm toán thuế của Kiểm toán Nhà nước ñối với các doanh nghiệp…. 3 Kiểm soát chất lượng hoạt ñộng kiểm toán tại công ty kiểm toán …. Kiểm toán hoạt ñộng, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiểm soát chất lượng kiểm toán 1. Kiểm toán quy trình ñầu tư dây chuyền sản xuất mới do Công ty Kiểm toán … thực hiện. 2 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty (TCTD)…. 3 Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại doanh nghiệp/ngân hàng …. 4 Quy trình kiểm toán hoạt ñộng tại phòng kiểm toán nội bộ của Công ty (Ngân hàng, TCTD)…. 5 Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại công ty (TCTD)... 6 Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần …. 7 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty (hay tại công ty Kiểm toán ñộc lập …). 8 Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty … (hay tại Doanh nghiệp Kiểm toán ñộc lập …). 9 V. Các ñề tài về thống kê doanh nghiệp 1 Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích doanh thu và lợi nhuận của Công ty…… trong giai ñoạn 2000-2007 và dự ñoán ñến 2010 2 Nghiên cứu thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty….. giai ñoạn 2000-2007 3 Nghiên cứu thống kê quy mô, cơ cấu, tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCð của Công ty ….. giai ñoạn 2000-2007 4 Vận dụng phương pháp thống kê phân tích tình hình lao ñộng và tiền lương ở Công ty …… 5 Vận dụng phương pháp thống kê phân tích quy mô, cơ cấu, hiệu quả sử dụng vốn SXKD của Công ty………. Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008 Trưởng khoa TS LÊ VĂN LUYỆN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDanh mục đề tài khóa luận khoa Kiểm Toán - HVNH.pdf
Luận văn liên quan