Đề tài Thực trạng và biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị vật tư Hàng không tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không - Airimex

Lời nói đầu Ngày nay, toàn cầu hoá và khu vực hoá đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện đại. Hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam, không thể đứng ngoài vòng xoáy đó. Với xu thế đó, từ đại hội lần thứ V, Đảng ta đã chủ trương mở rộng quan hệ thương mại quốc tế với tất cả các nước trên thế giới. Với đưòng lối và chủ trương đúng đắn đó, hoạt động nhập khẩu đang phát huy được vai trò quan trọng của nó. Nhập khẩu tạo ra thị trường trong nước sôi động đồng thời tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ, thanh lọc những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và tạo ra sự cố gắng vươn lên của các doanh nghiệp thuộc đủ các thành phần kinh tế. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vận tải Hàng không ngày càng đóng góp một phần quan trọng và không thể thiếu đươc trong sự nghiệp phát triển đó. Hàng không dân dụng Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vai trò là một nghành kinh tế mũi nhọn, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong sự giao lưu và phát triển kinh tế. Ngành Hàng không là ngành kỹ thuật công nghệ cao. Vì vậy, yếu tố đồng bộ khép kín trong một chuyến bay là hết sức nghiêm ngặt. Mục tiêu an toàn tuyệt đối là mục tiêu cao nhất của ngành Hàng không. Mục tiêu đó, ngoài yếu tố tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngành, còn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố vật chất, mua sắm trang thiết bị. Công ty xuất nhập khẩu Hàng không - AIRIMEX là một doanh nghiệp Nhà nước, chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị Hàng không. Cũng như nhiều Doanh nghiệp khác đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường nhiếu thành phần, công ty Airimex cũng không tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn, thử thách và bộc lộ nhiều mặt hạn chế trong quá trình kinh doanh của mình. Tìm ra được những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá, trang thiết bị vật tư Hàng không để nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị cho ngành Hàng không và một số yếu kém, tồn tại trong công tác nhập khẩu của công ty, với những kiến thức sau 4 năm học tập tại trường và trong thời gian thực tập, được sự giúp đỡ tận tình của PGS-TS: Trần Văn Chu và các cán bộ trong công ty, em xin tập trung nghiên cứu vấn đề : ” Thực trạng và biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị vật tư Hàng không tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không - Airimex ". MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I 3 Cơ sở lý luận hoạt động nhập khẩu tại doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu 3 I. Những vấn đề cơ bản về nhập khẩu: 3 1/ Khái niệm về nhập khẩu: 3 2/ Vai trò của nhập khẩu: 3 2.1/ Đối với nền kinh tế quốc dân: 3 2.2/ Đối với doanh nghiệp: 5 3. Các hình thức nhập khẩu chủ yếu: 5 II/ Nội dung quy trình nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 6 1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu, lựa chọn bạn hàng giao dịch. 7 1.1/ Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu: 7 1.2/ Nghiên cứu dung lượng thị trường: 8 1.3/ Lựa chọn đối tác giao dịch: 8 1.4/ Nghiên cứu giá cả hàng hoá nhập khẩu: 8 2. Đàm phán ký kết hợp đồng: 9 2.1/ Đàm phán: 9 2.2/ Nội dung của hợp đồng nhập khẩu: 9 3. Tổ chức thực hịên hợp đồng: 10 3.1/ Xin giấy phép nhập khẩu: 10 3.2/ Mở L/C: 10 3.3/ Thuê phương tiện vận tải: 10 3.4/ Mua bảo hiểm: 11 III.Đặc điểm nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu Hàng không - AIRIMEX 11 Chương II 13 Thực trạng hoạt động nhập khẩu thiết bị vật tư tại công ty xuất nhập khẩu hàng không -AIRIMEX 13 1. Giới thiệu chung về công ty. 13 2. Mô hình tổ chức của công ty. 13 2.1/ Cơ cấu tổ chức. 13 2.2/ Chức năng nhiệm vụ của công ty: 13 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty AIRIMEX. 15 3.1/ Phương thức hoạt động của công ty . 16 3.2/ Kim ngạch nhập khẩu của công ty. 17 4. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu . 18 5. Thị trường nhập khẩu chính của công ty. 20 6. Khách hàng chủ yếu của công ty. 21 7. Nhận xét hoạt động kinh doanh của công ty: 22 7.1/ Ưu điểm 22 7.2. Những nhược điểm và những tồn tại: 23 7.2.1/ Nhược điểm trong công tác nghiên cứu thị trường: 23 7.2.2/ Nhược điểm trong công tác lựa chọn bạn hàng: 24 7.2.3/ Nhược điểm trong công tác đàm phán ký kết hợp đồng: 24 7.2.4/ Nhược điểm trong tổ chức con người. 25 Chương III 26 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác nhập khẩu tại công ty XNK Hàng không. 26 I/ Định hướng phát triển của công ty AIRIMEX trong thời gian tới. 26 1. Quan điểm: 26 2. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty AIRIMEX trong giai đoạn 2000-2010 là: 26 II/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty: 28 1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường: 28 2. Hoàn thiện công tác đàm phán ký kết hợp đồng : 30 3. Thông tin quảng cáo về công ty. 30 4. Biện pháp đối với nguồn nhân lực của công ty. 30 5. Biện pháp về tổ chức bộ máy. 31 6. Củng cố và mở rộng quan hệ với thị trường nước ngoài: 32 Kết luận 33

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị vật tư Hàng không tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không - Airimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g qua viÖc ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng nhËp khÈu, tr×nh ®é d©n trÝ cã ®iÒu kiÖn ®­îc n©ng cao, c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi cña nh©n lo¹i ®­îc tiÕp thu, ®­îc ®em øng dông vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Cã nh­ vËy, chóng ta míi thÝch øng víi xu h­íng kh¸ch quan toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét c¸ch chñ ®éng vµ cã lîi nhÊt. 2.2/ §èi víi doanh nghiÖp: Vai trß cña nhËp khÈu ®­îc kh¼ng ®Þnh cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh­ c¸c doanh nghiÖp. Th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu, doanh nghiÖp cã c¬ héi më réng quan hÖ víi nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ trong vµ ngoµi n­íc, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý còng nh­ trong ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc kinh doanh. NhËp khÈu gióp doanh nghiÖp t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn th«ng qua viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña x· héi, tõ ®ã t¨ng vèn kinh doanh cho doanh nghiÖp còng nh­ t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn s¶n xuÊt vµ con ®­êng nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt lµ th«ng qua con ®­êng nhËp khÈu. §Æc biÖt, ®èi víi ngµnh Hµng kh«ng th× viÖc nhËp khÈu trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mang mét ý nghÜa cùc kú to lín v× nÒn c«ng nghiÖp Hµng kh«ng n­íc ta tuy ®· rÊt cè g¾ng. Song, còng ch­a thÓ tù m×nh s¶n xuÊt ®­îc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho ngµnh. 3. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu chñ yÕu: HiÖn nay, cã nhiÒu h×nh thøc nhËp khÈu kh¸c nhau nh­: nhËp khÈu trùc tiÕp, nhËp khÈu uû th¸c, nhËp khÈu liªn doanh, nhËp khÈu hµng ®æi hµng, nhËp khÈu t¸i xuÊt...CÇn tËp trung ph©n tÝch vµo 2 h×nh thøc chñ yÕu, ®ã lµ: * NhËp khÈu trùc tiÕp: Kh¸i niÖm: NhËp khÈu trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu ®éc lËp cña doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu trªn c¬ së tù nghiªn cøu kü thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu, tu©n thñ ®óng chÝnh s¸ch luËt ph¸p quèc gia vµ quèc tÕ, trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm ®èi t¸c, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. Khi thùc hiÖn ph¶i dïng vèn ®Ó tæ chøc kinh doanh. §Æc ®iÓm cña nhËp khÈu trùc tiÕp : Doanh nghiÖp cã nhu cÇu nhËp khÈu ph¶i tù bá vèn, ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô còng nh­ thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lÊy danh nghÜa cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu nh­ ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c an toµn nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng lín th× ng­îc l¹i, nhËp khÈu trùc tiÕp tuy mang tÝnh rñi ro cao h¬n nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc sÏ lín h¬n, ®ång thêi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc còng nh­ t×m kiÕm b¹n hµng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i nç lùc, nh¹y bÐn vµ linh ho¹t h¬n. * NhËp khÈu uû th¸c: Kh¸i niÖm: NhËp khÈu uû th¸c lµ ho¹t ®éng dÞch vô th­¬ng m¹i d­íi h×nh thøc thuª vµ nhËn lµm dÞch vô nhËp khÈu. Ho¹t ®éng nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång uû th¸c c¸c doanh nghiÖp. Thùc chÊt ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c lµ h×nh thøc nhËp khÈu qua trung gian th­¬ng m¹i do doanh nghiÖp xuÊt khÈu tiÕn hµnh ®Ó nhËn phÝ uû th¸c. §Æc ®iÓm cña nhËp khÈu uû th¸c : Doanh nghiÖp nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch, kh«ng ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô còng nh­ tiªu thô hµng nhËp khÈu mµ chØ ®øng ra lµm ®¹i diÖn cho bªn uû th¸c ®Ó t×m vµ giao dÞch víi b¹n hµng n­íc ngoµi, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång uû th¸c còng nh­ thay mÆt bªn uû th¸c khiÕu n¹i, ®ßi båi th­êng nÕu cã tæn thÊt x¶y ra. Doanh nghiÖp nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu chi phÝ, ®é rñi ro thÊp nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng cao. Khi tiÕn hµnh nhËp khÈu uû th¸c, doanh nghiÖp nhËn uû th¸c chØ tÝnh kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu chø kh«ng tÝnh vµo doanh sè. II/ Néi dung quy tr×nh nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô, nhiÒu kh©u tõ ®iÒu tra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ nhËp khÈu vµ ®èi t¸c, tiÕn hµnh ®µm ph¸n giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång cho ®Õn khi hµng ho¸ chuyÓn tíi c¶ng vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua, hoµn thµnh thñ tôc thanh to¸n. Mçi kh©u, mçi nghiÖp vô nµy ®Òu ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü l­ìng, ®Æt chóng trong mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, tranh thñ n¾m b¾t nh÷ng lîi thÕ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, phôc vô ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc. Tuy nhiªn, viÖc nghiªn cøu b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c th× th«ng qua ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, cÇn ph¶i tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái c¬ b¶n sau: Kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ gi? Kinh doanh víi ai? Kinh doanh ë ®©u, vµo thêi gian nµo? Kinh doanh víi sè l­îng bao nhiªu? Gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn ®­îc tÝnh to¸n ra sao? 1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng nhËp khÈu, lùa chän b¹n hµng giao dÞch. §Ó cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong kinh doanh th× ho¹t ®éng nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng nhËp khÈu lµ rÊt quan träng, lµ nh©n tè then chèt. Nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lo¹t c¸c thñ tôc kü thuËt ®­a ra nh»m gióp c¸c nhµ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ cã ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt. §Ó hiÓu râ c¸c ®Æc tr­ng vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng còng nh­ quy luËt vËn ®éng cña nã, cÇn ph¶i xem xÐt vµ nghiªn cøu trªn c¸c mÆt sau: 1.1/ Nghiªn cøu mÆt hµng nhËp khÈu: Ph¶i xem xÐt, t×m hiÓu kü vÒ c¸c khÝa c¹nh th­¬ng phÈm ®Ó hiÓu râ gi¸ trÞ, c«ng dông, n¾m ®­îc nh÷ng ®Æc tÝnh cña nã vµ nh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ hµng ho¸. §Ó chñ ®éng trong viÖc giao dÞch mua b¸n cßn cÇn n¾m v÷ng t×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã nh­: thêi vô, kh¶ n¨ng vÒ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, tay nghÒ, nguyªn lý chÕ t¹o… VÒ mÆt tiªu thô ph¶i biÕt mÆt hµng ®Þnh lùa chän ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng. Trªn thÞ tr­êng, ta ph¶i nhËn biÕt ®­îc mÆt hµng dù ®Þnh kinh doanh ®ang ë giai ®o¹n th©m nhËp, ph¸t triÓn, b·o hoµ hay suy tho¸i ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Mét nh©n tè ®­îc tÝnh ®Õn trong viÖc lùa chän mÆt hµng nhËp khÈu lµ tû suÊt ngo¹i tÖ cña mÆt hµng. Tû suÊt ngo¹i tÖ lµ tæng sè tiÒn b¶n tÖ cã thÓ thu ®­îc khi chi ra mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu. NÕu tû suÊt ngo¹i tÖ mÆt hµng ®ã (VND/USD) lín h¬n tû gi¸ hèi trªn thÞ tr­êng th× viÖc chän mÆt hµng nhËp khÈu ®ã lµ cã hiÖu qu¶. 1.2/ Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng: Dung l­îng thÞ tr­êng lµ khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng lµ viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu thËt cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña nhµ s¶n xuÊt ë thÞ tr­êng ®ã. 1.3/ Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch: ViÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr­êng gióp cho doanh nghiÖp kinh doanh lùa chän thÞ tr­êng, thêi c¬ thuËn lîi, lùa chän ph­¬ng thøc mua b¸n vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch thÝch hîp. Tuy nhiªn, trong nhiÒu tr­êng hîp, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cßn phô thuéc vµo kh¸ch hµng. Trong cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau, viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng nµy th× thµnh c«ng, víi kh¸ch hµng kh¸c th× bÊt lîi. §Ó lùa chän kh¸ch hµng, kh«ng nªn c¨n cø vµo nh÷ng lêi qu¶ng c¸o, tù giíi thiÖu mµ cÇn t×m hiÓu vµ thu thËp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vµ chÝnh x¸c vÒ hä. 1.4/ Nghiªn cøu gi¸ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu: Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸, lu«n g¾n liÒn víi thÞ tr­êng vµ lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn thÞ tr­êng. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng bao gåm nh÷ng néi dung sau: Nghiªn cøu møc gi¸ tõng mÆt hµng t¹i tõng thêi ®iÓm trªn thÞ tr­êng. Xu h­íng biÕn ®éng cña møc gi¸ ®ã. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi møc gi¸ ®ã. 2. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång: 2.1/ §µm ph¸n: Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c bªn giao dÞch th­êng cã nh÷ng sù kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸, ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n vµ chÞu sù ®iÒu tiÕt cña hÖ thèng chÝnh trÞ, ph¸p luËt, tiÒn tÖ tµi chÝnh kh¸c nhau. QuyÒn lîi cña c¸c bªn kh«ng thèng nhÊt víi nhau, nhiÒu khi lµ tr¸i ng­îc nhau nªn th­êng xuyªn tån t¹i nh÷ng bÊt ®ång. V× vËy, ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång, c¸c bªn ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi, bµn b¹c ®Ó thèng nhÊt quan ®iÓm ®Ó cã thÓ ®i ®Õn ký kÕt mét hîp ®ång th­¬ng m¹i. Qu¸ tr×nh nh­ vËy ®­îc gäi lµ "§µm ph¸n th­¬ng m¹i". Cã 3 h×nh thøc ®µm ph¸n: Qua th­ tÝn, qua ®iÖn tho¹i vµ b»ng c¸ch gÆp gì trùc tiÕp. 2.2/ Néi dung cña hîp ®ång nhËp khÈu: Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®­¬ng sù cã quèc tÞch kh¸c nhau, trong ®ã, mét bªn lµ bªn b¸n (bªn XK) cã nghÜa vô ph¶i chuyÓn vµo quyÒn së h÷u cña bªn kia gäi lµ bªn mua (bªn NK) mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh gäi lµ hµng ho¸. H×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n lµ mét h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ta, lµ c¬ së ph¸p lý cô thÓ cho ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ tõ quèc gia nµy sang quèc gia kh¸c vµ lµm c¨n cø cho viÖc x¸c ®Þnh lçi khi cã tranh chÊp x¶y ra. Néi dung cña hîp ®ång nhËp khÈu bao gåm: + Tªn hµng + Sè l­îng + Quy c¸ch phÈm chÊt hµng ho¸. + Gi¸ c¶. + Ph­¬ng thøc thanh to¸n. + §Þa ®iÓm vµ thêi h¹n giao nhËn hµng. 3. Tæ chøc thùc hÞªn hîp ®ång: ViÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång bao gåm c¸c b­íc sau: 3.1/ Xin giÊy phÐp nhËp khÈu: Xin giÊy phÐp nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò quan träng ®Çu tiªn vÒ mÆt ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh c¸c kh©u tiÕp theo trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸. NÕu hµng ho¸ cã trong nghÞ ®Þnh th­ th× kh«ng cÇn xin phÐp. 3.2/ Më L/C: NÕu ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, lµm thñ tôc më lu©n chuyÓn khi bªn b¸n yªu cÇu. L/C lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý, trong ®ã ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu nÕu hä tr×nh ®­îc bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. C¸c ®Æc ®iÓm cña L/C rÊt quan träng, v× vËy khi më L/C cÇn ph¶i lµm vµ kiÓm tra kü l­ìng. 3.3/ Thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: Trong tr­êng hîp nhËp khÈu theo ph­¬ng thøc FOB, chóng ta cÇn tiÕn hµnh thuª tµu dùa vµo c¨n cø sau: Nh÷ng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång. §Æc ®iÓm cña hµng ho¸ mua b¸n. §iÒu kiÖn vËn t¶i. Tuú thuéc vµo khèi l­îng vµ ®Æc ®iÓm hµng ho¸ cÇn chuyªn chë mµ lùa chän thuª tµu cho phï hîp, ®¶m b¶o thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. 3.4/ Mua b¶o hiÓm: Hµng ho¸ chuyªn chë th­êng gÆp nhiÒu rñi ro, tæn thÊt. V× vËy, b¶o hiÓm hµng ho¸ ®­êng biÓn lµ lo¹i b¶o hiÓm phæ biÕn nhÊt. Tuú theo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt hµng ho¸, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn mµ mua b¶o hiÓm chuyÕn hay mua b¶o hiÓm bao. ViÖc lùa chän ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ph¶i dùa trªn 4 nguyªn t¾c sau: + §iÒu kiÖn hîp ®ång. +TÝnh chÊt hµng ho¸. +TÝnh chÊt bao b× vµ ph­¬ng thøc xÕp hµng. +Lo¹i tµu chë. III.§Æc ®iÓm nhËp khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng - AIRIMEX C¨n cø nhu cÇu ph¸t triÓn cña Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ,ngµy 21/3/1989, Tæng côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 197 /TCHK thµnh lËp "C«ng ty xuÊt nhËp khÈu chuyªn ngµnh vµ dÞch vô hµng kh«ng ". C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng lµ c«ng ty ®­îc thµnh lËp ®Çu tiªn cña Ngµnh cã ®Æc ®iÓm nhËp khÈu lµ chÝnh vµ mang tÝnh chÊt chuyªn ngµnh. Nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu lµ m¸y bay, trang thiÕt bÞ qu¶n lý kh«ng l­u vµ c¸c côm c¶ng hµng kh«ng. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã ®Æc tr­ng riªng biÖt, tõ l·nh ®¹o c«ng ty ®Õn c¸c chuyªn viªn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã häc vÊn, tr×nh ®é, kinh nghiÖm vÒ chuyªn ngµnh Hµng kh«ng vµ ngo¹i th­¬ng . NhiÖm vô quan träng nhÊt trong c«ng t¸c nhËp khÈu lµ an toµn Hµng kh«ng. Do vËy viÖc nhËp khÈu ®óng chñng lo¹i, ®óng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, theo c¸c khuyÕn c¸o cña tæ chøc Hµng kh«ng quèc tÕ ICAO, ®¶m b¶o nguån gèc xuÊt xø cña c¸c trung t©m c«ng nghÖ Hµng kh«ng . Thùc hiÖn chñ tr­¬ng më réng ngµnh nghÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN, qua ®ã tËn dông vµ ph¸t huy kinh nghiÖm, thÕ m¹nh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng, c«ng ty ®· chñ ®éng xuÊt nhËp khÈu, nhËn uû th¸c phôc vô cho c¸c ngµnh nh­ ngµnh §iÖn, Ho¸ chÊt, B­u chÝnh viÔn th«ng... ý thøc ®Çy ®ñ nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm nhËp khÈu chuyªn ngµnh nªn 15 n¨m qua, c«ng ty ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o khai th¸c vËn t¶i Hµng kh«ng cã hiÖu qu¶, an toµn tuyÖt ®èi. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t­ t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng kh«ng -AIRIMEX 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. Tªn c«ng ty: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng. Tªn quèc tÕ: GENERAL AVIATION IMPORT - EXPORT COMPANY – ViÕt t¾t AIRIMEX. Trô së chÝnh: 100 NguyÔn V¨n Cõ - Gia l©m - Hµ néi. §iÖn tho¹i: 04 8271351 Sè Fax: 84- 4 8271925 Sè ®¨ng ký kinh doanh: 100162, cÊp ngµy 27/ 9 / 1994. §iÖn tÝn: AIRIMEX HN. Email: airimex@fpt.vn. Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: 126 Th¨ng Long - quËn T©n B×nh. §¹i lý b¸n vÐ cña VN Airlines: 142 T«n §øc Th¾ng - §èng §a - Hµ Néi. 2. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty. 2.1/ C¬ cÊu tæ chøc. C«ng ty AIRIMEX lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tæ chøc thµnh c¸c phßng ban thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh . * C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh ë s¬ ®å 1 (xem phô lôc). 2.2/ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: * KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng cã chøc n¨ng sau ®©y: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu m¸y bay, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ phô tïng, vËt t­ cho ngµnh Hµng kh«ng. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t­, vËt liÖu vµ hµng ho¸ d©n dông . Kinh doanh dÞch vô nhËn göi hµng ho¸, ®¹i lý b¸n vÐ vµ gi÷ vÐ m¸y bay. Tuy c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng chØ mang danh nghÜa c«ng ty xuÊt nhËp khÈu nh­ng thùc chÊt hiÖn nay c«ng ty chØ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc nhËp khÈu vµ lµ nhËp khÈu uû th¸c h­ëng hoa hång theo tõng l« hµng nhËp khÈu. V× vËy mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®Òu phô thuéc vµo bªn uû th¸c nhËp khÈu do ®ã t×nh h×nh nhËp khÈu cña c«ng ty biÕn ®éng lóc t¨ng, lóc gi¶m theo nhu cÇu cña ngµnh. * NhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng ty lµ: Thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®¸p øng yªu cÇu vÒ kÜ thuËt m¸y bay, trang thiÕt bÞ, dÇu mì vµ c¸c yªu cÇu kh¸c. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu xuÊt nhËp khÈu do côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam giao vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ khÝ tµi, phô tïng thay thÕ víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. X©y dùng c¬ chÕ xuÊt nhËp khÈu nh÷ng m¸y bay, phô tïng thiÕt bÞ...kÞp thêi thay thÕ nh÷ng s¶n phÈm nãi trªn nÕu kh«ng thÊy phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn hoÆc kÐm hiÖu qu¶. X©y dùng c¬ chÕ vµ tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh vµ giÊy phÐp phï hîp víi ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Tæ chøc thùc hiÖn c¬ chÕ nhËp uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc trong côc Hµng kh«ng, s©n bay, c«ng ty thuéc h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ c¸c h·ng dÞch vô Hµng kh«ng kh¸c. Nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng hµng nhËp vµ kÜ thuËt mua b¸n, më réng thÞ tr­êng quèc tÕ nh»m gãp phÇn thu ngo¹i tÖ cho ngµnh vµ ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu. Thùc hiÖn cam kÕt ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th­¬ng vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, ®Ò xuÊt cÊp trªn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng kÜ thuËt thiÕt bÞ cña ngµnh Hµng kh«ng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. * Cïng víi nhiÖm vô trªn c«ng ty cã quyÒn h¹n sau: Më tµi kho¶n tiÒn ViÖt. Më tµi kho¶n ngo¹i tÖ. Thùc hiÖn vµ xuÊt khÈu víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi víi c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. §­îc vay vèn ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi, ®Çu t­ liªn doanh víi n­íc ngoµi theo ®óng luËt ®Çu t­ vµ chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i tÖ cña Nhµ n­íc. §­îc ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu víi n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ luËt ph¸p quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n hîp t¸c cña Nhµ n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi do cÊp trªn giao. §­îc ®i dù héi trî triÓn l·m, mêi bªn n­íc ngoµi hoÆc cö c¸n bé ra n­íc ngoµi ®Ó ®µm ph¸n kÝ hîp ®ång. Kh¶o s¸t thÞ trêng vµ trao ®æi kÜ thuËt nghiÖp vô. §­îc quyÒn ®Æt c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn cña c«ng ty ë trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ n­íc së t¹i. §­îc thu nhËp vµ cung cÊp th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty AIRIMEX. C«ng ty airimex lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc cña Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam. Nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé. §Õn n¨m 1993, c«ng ty ®­îc giao vèn trë thµnh mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. B­íc vµo th­¬ng tr­êng víi l­îng vèn nhá, c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a thÝch øng víi thÞ tr­êng...®· g©y khã kh¨n cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan còng ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­: hµng lo¹t c¸c bé phËn thuéc Tæng c«ng ty ®· ®­îc t¸ch ra vµ còng cã chøc n¨ng nhËp khÈu nªn hä kh«ng nhËp khÈu qua c«ng ty nh­ tr­íc kia. §iÓn h×nh lµ nghiÖp vô nhËp x¨ng dÇu - nghiÖp vô chiÕm 70 - 80% tû träng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty ®· ph¶i chuyÓn sang cho c«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng trong n¨m 1995. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc §«ng Nam ¸ n¨m 1997 ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ngµnh Hµng kh«ng nãi chung vµ ®Õn c«ng ty nãi riªng. §Æc biÖt, mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c trang thiÕt bÞ ngµnh Hµng kh«ng nªn ho¹t ®éng cu¶ c«ng ty phô thuéc lín vµo nhu cÇu mua s¾m cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh Hµng kh«ng . Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng tr­ëng thµnh, c«ng ty ®· v­¬n m×nh ra kh¾p c¸c lÜnh vùc, kh«ng bã hÑp m×nh trong viÖc nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ cho ngµnh Hµng kh«ng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. Khã kh¨n cßn nhiÒu, song nh÷ng g× c«ng ty ®· ®¹t ®­îc lµ sù cæ vò lín lao cho airimex. * KÕt qu¶ kinh doanh nãi chung cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng 1 (xem phô lôc) 3.1/ Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty . Hai ph­¬ng thøc ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu ñy th¸c vµ nhËp khÈu trùc tiÕp. a) NhËp khÈu ñy th¸c Kim ng¹ch ho¹t ®éng nhËp khÈu ñy th¸c lín th­êng chiÕm tû träng trªn 60% trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. VÒ c¬ b¶n, ®©y lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu quan träng cña c«ng ty. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu ñy th¸c, phÇn lín c¸c hîp ®ång ®Òu do Tæng c«ng ty hoÆc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty ñy th¸c. §©y lµ ho¹t ®éng võa mang tÝnh nghÜa vô, võa mang tÝnh kinh doanh cña c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn ñy th¸c cña mét sè ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi ngµnh Hµng kh«ng. §èi víi hµng ho¸ do Tæng c«ng ty hay c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty ñy th¸c, Tæng c«ng ty sÏ giao chØ tiªu vµ cÊp vèn cho c«ng ty ®ång thêi cßn cã thÓ chØ ®Þnh ®èi t¸c nhËp khÈu. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, cïng víi c¸n bé cña c«ng ty cßn cã c¸n bé cña Tæng c«ng ty thuéc c¸c bé phËn chøc n¨ng cïng tham gia. Hµng ho¸ nhËp vÒ c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc giao nhËn, vËn chuyÓn tíi tËn ch©n c«ng tr×nh mµ Tæng c«ng ty chØ ®Þnh. Møc phÝ ñy th¸c ®èi víi hµng nhËp khÈu theo sù ñy th¸c cña c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu do hai bªn tho¶ thuËn, th­êng lµ tõ 0,8-2%. Nh×n chung, gi¸ trÞ nhËp khÈu ñy th¸c lu«n chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu, cô thÓ: n¨m 2000 ®¹t 17.096.000 USD chiÕm tû träng 82,6%, n¨m 2001 tû träng nµy gi¶m xuèng cßn 34,7%. Së dÜ n¨m 2001, tû träng nµy gi¶m xuèng lµ v× sau khi nghÞ ®Þnh 57/CP cã hiÖu lùc, quyÒn xuÊt nhËp khÈu ®­îc më réng h¬n ®èi víi nhiÒu kh¸ch hµng cña c«ng ty. Do vËy, hä ®· thùc hiÖn nhËp khÈu trùc tiÕp mµ kh«ng cÇn ñy th¸c qua c«ng ty. Nh­ng ®Õn c¸c n¨m 2002 vµ 2003 tû träng cña nhËp khÈu ñy th¸c ®· dÇn t¨ng lªn kh«i phôc l¹i vÞ trÝ vèn cã cña m×nh, ®¹t 40% vµ 65% do kim ng¹ch nhËp khÈu phô tïng m¸y bay trong 2 n¨m nµy t¨ng cao. MÆt hµng nµy AIRIMEX vÉn ®ang ®éc quyÒn, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ Tæng c«ng ty ®Òu uû th¸c qua AIRIMEX. b) NhËp khÈu trùc tiÕp Bªn c¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu ñy th¸c, ho¹t ®éng nhËp khÈu trùc tiÕp còng lµ mét ho¹t ®éng quan träng cña c«ng ty nh»m t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Kinh doanh hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu thÞ tr­êng lµ mét trong hai m¶ng kinh doanh lín cña c«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng nµy, c«ng ty mét phÇn thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty, mét phÇn ph¶i tù chñ hoµn toµn. Hµng ho¸ mµ c«ng ty nhËp khÈu chñ yÕu phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Ngoµi ra cã mét phÇn nhá ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng d©n dông trong n­íc. Gi¸ trÞ nhËp khÈu hµng ho¸ tù kinh doanh cã gi¸ trÞ t­¬ng ®èi nhá vµ chiÕm kho¶ng trªn d­íi 35% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu. * C¬ cÊu nhËp khÈu theo c¸c h×nh thøc ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng 2 (xem phô lôc). 3.2/ Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. * Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng 3 (xem phô lôc). Trªn b¶ng 3 cho thÊy: Tæng kim ng¹ch cña c«ng ty giai ®o¹n 2000 - 2003 biÕn ®æi liªn tôc. N¨m 2000 kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 20.968.000 USD nh­ng sang n¨m 2001 kim ng¹ch nhËp khÈu chØ cßn 9.035.000 USD, gi¶m 56,3% so víi n¨m 2000. Sù gi¶m ®i nµy cña tæng kim ng¹ch mét phÇn lµ do nhËp khÈu ñy th¸c gi¶m sau mét thêi gian nghÞ ®Þnh 57/CP ®­îc thùc thi, nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c còng ®­îc Tæng c«ng cho phÐp nhËp khÈu g©y ra sù c¹nh tranh trong néi bé ngµnh. Sang n¨m 2002 tæng kim ng¹ch l¹i ®¹t 11.725.000 USD, t¨ng 1,3 lÇn so víi n¨m 2001. N¨m 2003 kim ng¹ch nhËp khÈu lªn tíi 26.023.000 USD, t¨ng 2,2 lÇn so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n cã lÏ lµ do nhu cÇu mua s¾m trang thiÕt bÞ, b¶o d­ìng, söa ch÷a... cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh Hµng kh«ng t¨ng cao. Trªn ®å thÞ sè 2 ph¶n ¸nh rÊt râ sù biÕn ®æi cña kim ng¹ch nhËp khÈu: kim ng¹ch n¨m 2000 t­¬ng ®èi cao vµ gi¶m ®i trong n¨m 2001, 2002 sau ®ã t¨ng trë l¹i ®¹t møc cao nhÊt vµo n¨m 2003. Ta còng thÊy r»ng gi¸ trÞ tæng kim ng¹ch rÊt lín bëi v× tæng kim ng¹ch nhËp khÈu bao gåm c¶ gi¸ trÞ cña hîp ®ång uû th¸c cña c¸c ®¬n vÞ ñy th¸c nh­ng phÝ ñy th¸c AIRIMEX thu ®­îc qua c¸c hîp ®ång nµy th­êng rÊt nhá, cßn gi¸ trÞ hîp ®ång AIRIMEX nhËp khÈu trùc tiÕp th­êng chiÕm mét tû träng kh«ng cao trong tæng kim ng¹ch. Dã ®ã phÇn lîi nhuËn c«ng ty thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu thÊp. 4. C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu . LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c trang thiÕt bÞ Hµng kh«ng, nªn c¸c b¹n hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng ty, c¸c ban ngµnh, c¸c Bé tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (VN AIRLINES) cïng c¸c C«ng ty dÞch vô Hµng kh«ng nh­: C«ng ty dÞch bay (VASCO), C«ng ty Côm c¶ng Hµng kh«ng miÒn B¾c (NASCO)... Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cung øng c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu vµ dÞch vô cho c¸c h·ng liªn doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Hµng kh«ng vµ cã c¶ c¸c kh¸ch hµng trùc thuéc kh«ng qu©n Bé Quèc phßng. Trong sè kh¸ch hµng kÓ trªn, h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam lµ kh¸ch hµng lín nhÊt, tæng trÞ gÝa hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c chiÕm 80% tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty. MÆc dï thùc hiÖn kinh doanh nhiÒu mÆt hµng nh­ng C«ng ty vÉn tËp trung kinh doanh vµo mét sè mÆt hµng chñ lùc nh­: Phô tïng m¸y bay (phô tïng ATR-72; phô tïng MB-320) n¨m 2003 chiÕm 76.7% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu, thiÕt bÞ s©n bay, thiÕt bÞ qu¶n lý bay… NhËn râ ®­îc tÇm quan träng cña nã, tõ n¨m 1993, ngµnh Hµng kh«ng b¾t ®Çu chuyªn s©u vÒ mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, do vËy kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Trong nh÷ng n¨m tíi, thùc hiÖn môc tiªu hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh Hµng kh«ng vµ giµnh quyÒn qu¶n lý th«ng b¸o bay (FIR) trong khu vùc ch¾c ch¾n sÏ t¹o c¬ héi thuËn lîi cho C«ng ty. §Æc ®iÓm cña lo¹i hµng nµy cÇn sù chÝnh x¸c, an toµn tuyÖt ®èi cho mçi chuyÕn bay do vËy yªu cÇu ®æi míi, n©ng cÊp lµ cÇn thiÕt. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh víi c¸c h·ng Hµng kh«ng kh¸c, ®Ó ngµy cµng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng trªn nh÷ng chuyÕn bay, C«ng ty cßn tiÕn hµnh nhËp c¸c lo¹i r­îu, bia, ®å ¨n... * C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng 4 (xem phô lôc). C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cho ngµnh: phô tïng m¸y bay, thiÕt bÞ s©n bay, thiÕt bÞ qu¶n lý bay...vÉn lµ nh÷ng mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty vµ chiÕm tû träng lín. Trong ba mÆt hµng trªn th× gi¸ trÞ nhËp phô tïng m¸y bay cho viÖc söa ch÷a, thay thÕ, b¶o d­ìng chiÕm tû träng lµ lín nhÊt. Cô thÓ, n¨m 2000 gi¸ trÞ nhËp khÈu phô tïng m¸y bay ®¹t 11.820.000 USD, tû träng chiÕm 57,1% ; sang n¨m 2001 ®¹t 4.789.000 USD, tû träng chiÕm 53,02%; n¨m 2002 ®¹t 6.952.000 USD, tû träng chiÕm 59,3%; ®Õn n¨m 2002 ®¹t 14.708.000 USD, tû träng chiÕm 56,5%. Sau ®ã ®Õn thiÕt bÞ s©n bay, thiÕt bÞ qu¶n lý bay. C¸c mÆt hµng nµy sÏ t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m tíi do nhu cÇu ®Çu t­ mua s¾m c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam. Kim ng¹ch nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ngoµi Ngµnh kh«ng ngõng t¨ng lªn. N¨m 2000 ®¹t gi¸ trÞ 41.000 USD, chiÕm tû träng 0,2%; n¨m 2001 ®¹t gi¸ trÞ 496.000 USD, chiÕm tû träng 5,5%; ®Õn n¨m 2002 t¨ng cao vµ ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt trong 4 n¨m lµ 1.644.000 USD, chiÕm tû träng 14%; ®Õn n¨m 2003 l¹i t¨ng, ®¹t 14,2%. Së dÜ cã sù t¨ng m¹nh tû träng kinh doanh c¸c mÆt hµng ngoµi ngµnh lµ do sau nghÞ ®Þnh 57/CP sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh cao (Tæng c«ng ty cho phÐp c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong ngµnh nhËp khÈu trùc tiÕp). V× vËy AIRIMEX chó ý h¬n trong viÖc ®Çu t­ kinh doanh c¸c mÆt hµng ngoµi ngµnh. 5. ThÞ tr­êng nhËp khÈu chÝnh cña c«ng ty. * ThÞ tr­êng nhËp khÈu chÝnh ®­îc nªu trong b¶ng 5 (xem phô lôc) Theo b¶ng 5 cho thÊy: C«ng ty ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, m¸y mãc víi nhiÒu nhµ cung øng n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña ngµnh. Nh­ng chiÕm phÇn lín gi¸ trÞ ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu chØ tËp trung chñ yÕu ë s¸u thÞ tr­êng chÝnh lµ: §øc, Ph¸p, Singapore, Hµ Lan, Mü, Nga. Trªn b¶ng sè liÖu ta thÊy gi¸ trÞ hîp ®ång mua c¸c dÞch vô söa ch÷a, b¶o d­ìng, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc míi phôc vô cho ngµnh ®­îc ký kÕt víi §øc vµ Ph¸p lµ lín nhÊt vµ t¨ng qua c¸c n¨m. Cô thÓ: n¨m 2000 ®¹t 5.737.000 USD, tû träng chiÕm 27,7%; sang n¨m 2001 ®¹t 5.413.000 USD, gi¶m 5,7% so víi n¨m 2000 vµ tû träng chiÕm 59,8%; N¨m 2002 ®¹t 8.307.000 USD, t¨ng 1,5 lÇn so víi n¨m 2001, tû träng chiÕm 70,9%. §Õn n¨m 2003 ®¹t 20.567.000 USD, t¨ng 2,5 lÇn so víi n¨m 2002 vµ tû träng chiÕm 79%. ThÞ tr­êng Singapore cã xu h­íng gi¶m dÇn. ThÞ tr­êng Mü còng biÕn ®èi liªn tôc cô thÓ: n¨m 2000 ®¹t 6.722.000 USD, tû träng chiÕm 32,5%; sang n¨m 2001 ®¹t 223.000 USD, gi¶m 96,7% so víi n¨m 2000, tû träng lµ 2,5%; ®Õn n¨m 2002 ®¹t 453.000 USD, t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 2001, chØ b»ng 6,7% so víi n¨m 2000 vµ tû träng chiÕm 3,9%. N¨m 2003 ®¹t gi¸ trÞ 1.574.000 USD, chiÕm tû träng 6%. Còng tõ b¶ng trªn ta thÊy gi¸ trÞ nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng Hång K«ng, NhËt vµ Trung Quèc ®ang t¨ng dÇn nh­: thÞ tr­êng Trung Quèc n¨m 2000 ®¹t 44.000 USD, tû träng lµ 0,2%; sang n¨m 2001 ®¹t 93.000 USD, t¨ng 2,1 lÇn so víi n¨m 2000, tû träng chiÕm 1%; sang n¨m 2002 ®¹t 170.000 USD, t¨ng 1,8 lÇn so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 3,9 lÇn so víi n¨m 2000, tû träng chiÕm lªn 1,5%; N¨m 2003 gi¸ trÞ t¨ng ®¹t 406.000, chiÕm tû träng 1,6%. Nh÷ng con sè nµy cho thÊy mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng v× ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng vÒ nhËp khÈu c¸c trang thiÕt bÞ cña c«ng ty cho Ngµnh trong nh÷ng n¨m tíi. 6. Kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty. Víi nhu cÇu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ kh«ng ngõng t¨ng trong nh÷ng n¨m qua, viÖc më réng c¸c tuyÕn ®­êng bay, t¨ng chuyÕn bay ®· dÉn ®Õn viÖc kh«ng thÓ kh«ng ®Çu t­ mua s¾m m¸y bay míi vµ trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc b¶o d­ìng, s÷a ch÷a vµ qu¶n lý cho c¸c chuyÕn bay. Lµ c«ng ty cã nhiÖm vô nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ®Æc chñng nµy nªn kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh Hµng kh«ng nh­ ViÖt Nam AIRLINES, c¸c xÝ nghiÖp b¶o d­ìng m¸y bay, s©n bay trong l·nh thæ ViÖt Nam nh­ xÝ nghiÖp b¶o d­ìng A76 cña Néi bµi, s©n bay C¸t Bi, Lai Ch©u, §iÖn Biªn, Vinh, HuÕ... C¸c c«ng ty dÞch vô bay SASCO, VASCO, NASCO, MASCO, vµ nhiÒu trung t©m côm c¶ng... * Danh s¸ch kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty ®­îc nªu trong b¶ng 6 (xem phô lôc). B¶ng 6 cho thÊy: Kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty vÉn lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam nh­ng kh¸ch hµng ViÖt Nam Airlines cã gi¸ trÞ nhËp lín nhÊt vµ tû träng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m cô thÓ: n¨m 2000 ®¹t 10.826.000 USD, tû träng chiÕm 52,4%; sang n¨m 2001 ®¹t 5.035.000 USD, gi¶m 53,5% so víi n¨m 2000, tû träng chiÕm 55,6%; n¨m 2002 ®¹t 7.053.000 USD, t¨ng 1,4 lÇn so víi n¨m 2001, tû träng chiÕm 60,2%; sang ®Õn n¨m 2003 ®¹t 18.346.000 USD, t¨ng 2,6 lÇn so víi n¨m 2002 vµ chiÕm tû träng cao nhÊt 70,5%. Sau lµ ®Õn trung t©m qu¶n lý bay vµ c¸c côm c¶ng Hµng kh«ng. Trong nh÷ng n¨m tíi th× ®©y vÉn lµ c¸c kh¸ch hµng môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty. Pacific Airlines lµ mét c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo luËt c«ng ty nh­ng thùc chÊt lµ sù ®ãng gãp cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh (Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam, c«ng ty du lÞch H¶i Phßng, c«ng ty du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh, c«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt TEDCO, c«ng ty TDC- INCOMEX). HiÖn nay Pacific Airlines ®· më réng nhiÒu c¸c chuyÕn bay trong n­íc vµ ngoµi n­íc, do ®ã nhu cÇu vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ chuyªn dông phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Pacific Airlines sÏ rÊt lín. Trªn b¶ng ta thÊy gi¸ trÞ mµ c«ng ty nhËp khÈu cho Pacific Airlines ®· t¨ng lªn nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ cô thÓ: n¨m 2001 ®¹t 74.000 USD; n¨m 2002 ®¹t 112.000 USD, t¨ng 1,5 lÇn so víi n¨m 2001; sang n¨m 2003 ®¹t gi¸ trÞ 260.000 USD, t¨ng 2,3 lÇn so víi n¨m 2002. NÕu c«ng ty tÝch cùc vµ chñ ®éng h¬n n÷a, ®­îc Pacific Airline ñy th¸c cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu lín c¸c m¸y mãc trang thiÕt bÞ chuyªn dông th× nh÷ng n¨m tíi ®©y Pacific Airline sÏ lµ mét kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng lín ®èi víi c«ng ty. Gi¸ trÞ AIRIMEX nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh còng cã xu híng ngµy cµng t¨ng lªn. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt vµ rÊt cã thÓ sÏ lµ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi khi sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh Hµng kh«ng ®ang trë nªn ngµy mét gay g¾t h¬n. 7. NhËn xÐt ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: 7.1/ ¦u ®iÓm Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ n¨m 1989 cho ®Õn nay, c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. §Æc biÖt ph¶i ®èi mÆt víi c¬ chÕ míi, c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Tuy cã nhiÒu trë ng¹i nh­ng c«ng ty ®· v­ît qua b»ng nç lùc vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. C«ng ty kh«ng chØ hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty giao cho mµ cßn ®¶m b¶o lµm ¨n cã l·i, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. H¬n m­êi n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty kh«ng ngõng tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn, ®· phÇn nµo ®¸p øng tèt ®­îc nhu cÇu trang thiÕt bÞ m¸y mãc cho ngµnh Hµng kh«ng, gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. C«ng ty ®ang cïng ngµnh hµng kh«ng thùc hiÖn nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®a ngµnh, ®­a ngµnh Hµng kh«ng trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña §Êt n­íc, tõng b­íc hoµ nhËp vµo lÜnh vùc Hµng kh«ng quèc tÕ. Trong kinh doanh, c«ng ty lu«n thùc hiÖn kinh doanh ®óng theo ph¸p luËt, theo ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, thùc hiÖn nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ ®óng h¹n, chØ nhËp nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc, ®¶m b¶o hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, gi¶m tèi thiÓu chi phÝ. C«ng t¸c tæ chøc kinh doanh ®Æc biÖt ®­îc chi uû, Ban l·nh ®¹o quan t©m chØ ®¹o. Hµng th¸ng chi bé ®Òu cã ®Ò xuÊt vµ th«ng qua nghÞ quyÕt tæ chøc më réng s¶n xuÊt kinh doanh, hµng tuÇn ®Òu cã giao ban cÊp l·nh ®¹o kÞp thêi xem xÐt ®Ò ra ph­¬ng ¸n, ®Þnh h­íng hîp lý. Trong c«ng t¸c nghiÖp vô, c«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi c¸c b¹n hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. MÆc dï ph¶i c¹nh tranh víi mét sè c«ng ty ®­îc phÐp XNK trùc tiÕp kh¸c nh­ng c«ng ty vÉn lu«n ®­îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, lu«n cã ®­îc c¸c hîp ®ång ñy th¸c trong vµ ngoµi ngµnh. Th«ng qua viÖc nhËp khÈu ñy th¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cho ngµnh Hµng kh«ng vµ c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh, c«ng ty ®· thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn qua c¸c hîp ®ång ®ã. MÆt kh¸c, sè l­îng mÆt hµng kinh doanh ngoµi ngµnh ngµy cµng t¨ng lªn, gãp phÇn thu nhËp cho c«ng ty, còng nh­ gi¶m ®­îc sù phô thuéc vµo mÆt hµng truyÒn thèng lµ c¸c thiÕt bÞ Hµng kh«ng. C¸c hîp ®ång nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc ký kÕt, h¹n chÕ ë møc tèi thiÓu nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô. C«ng t¸c giao nhËn cã nhiÒu tiÕn bé ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng ®óng tiÕn ®é vµ cã rÊt Ýt tr­êng hîp bÞ ph¹t l­u kho, l­u b·i, ®¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång nhanh, ®óng thêi h¹n vµ c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång t¹o ra sù tin cËy ®èi víi kh¸ch hµng cña c«ng ty. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn ®©y, lµ nh÷ng tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c t¹o thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 7.2. Nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i: 7.2.1/ Nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: LÜnh vùc kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty lµ phôc vô nhu cÇu vÒ mÆt hµng thiÕt bÞ Hµng kh«ng. Do vËy, sù phô thuéc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµo c¸c nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh lµ rÊt lín. Nhu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ Hµng kh«ng ë c¸c ®¬n vÞ tuy th­êng xuyªn nh­ng kh«ng æn ®Þnh. Do vËy, ®Ó chñ ®éng vµ æn ®Þnh kinh doanh c«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c thÞ tr­êng ngoµi ngµnh Hµng kh«ng. Trªn thùc tÕ, c«ng ty cã khai th¸c thÞ tr­êng nµy nh­ng ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao do ch­a cã sù ®Çu t­ ®óng møc. C¸c nhu cÇu vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu chñ yÕu lµ do kh¸ch hµng tù t×m ®Õn c«ng ty, ®iÒu nµy kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng nh­ng dï sao c«ng ty nªn chñ ®éng h¬n n÷a trong kinh doanh b»ng c¸ch t×m ra nh÷ng mÆt hµng, nh÷ng nhu cÇu míi mµ ®iÒu nµy qua thùc tÕ ®· chøng tá c«ng ty cã kh¶ n¨ng lµm ®­îc. Ho¹t ®éng Marketing ch­a tiÕn hµnh tèt do ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch mµ chØ cã h×nh thøc manh món nhÊt thêi, ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn vµ s©u réng tõ thu thËp th«ng tin cho ®Õn xö lý th«ng tin. C«ng ty chñ yÕu thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng quèc tÕ th«ng qua c¸c ®¬n ®Æt hµng mµ c«ng ty nhËn ®­îc, qua c¸c tµi liÖu cña côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Do vËy AIRIMEX ch­a cã ®­îc mét hÖ thèng th«ng tin hoµn h¶o vÒ c¸c nhµ cung øng cã tiÒm n¨ng trªn thÕ giíi, ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c nhµ cung øng vµ c¸c th«ng tin kh¸c gióp c«ng ty mua b¸n hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh. 7.2.2/ Nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c lùa chän b¹n hµng: ViÖc lùa chän b¹n hµng trong giao dÞch, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Mét mÆt, do ®Æc thï cña ngµnh Hµng kh«ng, c¸c thiÕt bÞ chØ do mét sè h·ng s¶n xuÊt nªn sè ®èi t¸c giao dÞch vµ cung cÊp kh«ng nhiÒu. Song mÆt kh¸c, c«ng ty ch­a tÝch cùc t×m kiÕm c¸c b¹n hµng míi, chñ yÕu vÉn quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng. §iÒu nµy ®· thu hÑp kh¶ n¨ng lùa chän b¹n hµng vµ tèi ­u ho¸ lîi Ých cho c¶ c«ng ty vµ kh¸ch hµng cña c«ng ty. Trong quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp, c«ng ty míi chØ quan hÖ víi c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c h·ng s¶n xuÊt trªn thÕ giíi mµ ch­a trùc tiÕp ®µm ph¸n ký kÕt trùc tiÕp víi c¸c nhµ s¶n xuÊt nªn ph¶i chia sÎ lîi nhuËn víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. 7.2.3/ Nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång: Trong thêi ®¹i ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay, viÖc t×m hiÓu vÒ ®Êt n­íc, ng«n ng÷, v¨n ho¸, hay tËp qu¸n cña tõng ®èi t¸c lµ ®iÒu kh¸ dÔ dµng. Nh­ng thùc tÕ c«ng viÖc nµy hiÖn nay AIRIMEX lµm ch­a ®­îc tèt. C¸c c¸n bé nghiÖp vô cña c«ng ty ch­a chÞu khã t×m tßi vÒ ®èi t¸c mµ hä sÏ giao dÞch g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc dù ®o¸n c¸c yªu cÇu, dù ®Þnh cña hä. MÆc dï ®éi ngò nh©n viªn c«ng ty cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c, song c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång vÉn th­êng bÞ kÐo dµi, mÊt nhiÒu thêi gian. Trong ®µm ph¸n, c«ng ty ch­a giµnh ®­îc nhiÒu sù chñ ®éng nªn phÇn nµo vÉn bÞ phô thuéc vµo ®èi t¸c n­íc ngoµi. Trong c¸c hîp ®ång ®· ký, chñ yÕu c«ng ty nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn CIF nªn kh«ng giµnh ®­îc quyÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm. H¹n chÕ nµy lµm cho c«ng ty bÞ ®éng trong viÖc nhËn hµng, tèn nhiÒu ngo¹i tÖ vµ h×nh thµnh nªn thãi quen nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn CIF dÉn tíi tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn kh«ng ®­îc thêng xuyªn trau dåi vµ n©ng cao. ViÖc nhËp khÈu chñ yÕu dùa vµo h×nh thøc nhËp khÈu ñy th¸c. NhËp khÈu theo h×nh thøc nµy kh«ng cÇn nhiÒu chi phÝ vµ an toµn song c«ng ty chØ thu ®­îc phÇn lîi nhuËn rÊt nhá. Cho nªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu ch­a ®­îc tèi ®a ho¸. Víi kh¶ n¨ng cña m×nh AIRIMEX cã thÓ tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng nhËp khÈu tù doanh h¬n ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cho c«ng ty. 7.2.4/ Nh­îc ®iÓm trong tæ chøc con ng­êi. Tæ chøc bé m¸y vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty cßn nhiÒu ®iÓm ch­a hîp lý. HiÖn nay trong c«ng ty, c¶ ba phßng ®Òu cã nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi sè l­îng nh©n viªn kh¸ ®«ng. Sù bè trÝ c¸c phßng chøc n¨ng nµy cã sù trïng l¾p, kh«ng ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tËp thÓ, trao ®æi kinh nghiÖm vµ häc hái lÉn nhau trong c«ng t¸c. Chøc n¨ng kÕ ho¹ch, tæ chøc, hµnh chÝnh l¹i ®­îc bè trÝ chung trong mét phßng vµ kiªm c¶ chøc n¨ng giao nhËn vµ qu¶n lý kho hµng ho¸, b¶o vÖ. C¬ cÊu nµy sÏ dÉn ®Õn sù kh«ng râ rµng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kÕ ho¹ch vµ nghiÖp vô. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nhËp khÈu t¹i c«ng ty XNK Hµng kh«ng. I/ §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty AIRIMEX trong thêi gian tíi. 1. Quan ®iÓm: C«ng ty AIRIMEX lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trong Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, trùc tiÕp kinh doanh XNK víi vai trß lµ mét ®¬n vÞ chñ chèt trong c«ng t¸c nhËp khÈu c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng, mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ huyÕt m¹ch cña ®Êt n­íc. Phôc vô nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ hiÖu qu¶ cho toµn Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam nãi riªng lµ môc tiªu c¬ b¶n xuyªn suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. LÊy néi lùc cña b¶n th©n lµ c¬ b¶n, sù hç trî cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam lµm chç dùa trong viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ph¶i tranh thñ vµ khai th¸c tèi ®a c¸c c¬ héi huy ®éng nguån lùc tõ n­íc ngoµi ®Ó nhanh chãng ®­a c«ng ty trë thµnh mét ®¬n vÞ m¹nh nßng cèt trong Tæng c«ng ty. 2. Môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty AIRIMEX trong giai ®o¹n 2000-2010 lµ: X©y dùng c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã quy m« phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh, cã c¬ cÊu kinh doanh hîp lý, cã ®éi ngò c¸n bé, chuyªn viªn, nh©n viªn ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®iÒu hµnh c«ng ty trá thµnh mét doanh nghiÖp cã tªn tuæi vµ vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn thÞ tr­êng. * Môc tiªu cô thÓ: X©y dùng chi nh¸nh phÝa Nam ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. X©y dùng c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp kinh doanh XNK nßng cèt, cã quy m« phï hîp ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Ph¸t triÓn c«ng ty víi c¬ cÊu kinh doanh hîp lý, trong ®ã lÊy c«ng t¸c XNK c¸c mÆt hµng phôc vô cho ngµnh lµm ho¹t ®éng trung t©m chñ yÕu xuyªn suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®ång thêi më réng vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng ngoµi ngµnh. X©y dùng ®éi ngò l·nh ®¹o, chuyªn viªn trî lý vµ c¸c nh©n viªn cã ®Çy ®ñ chuyªn m«n nghiÖp vô, tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt... * ChiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty: M­êi l¨m n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®¸nh dÊu sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nhËp khÈu cung øng tèt h¬n, ®¸p øng yªu cÇu vËn t¶i Hµng kh«ng an toµn ,hiÖu qu¶, chÊp nhËn c¹nh tranh quèc tÕ. C«ng ty xuÊt nhËp Hµng kh«ng cã chiÕn l­îc kinh doanh tæng thÓ ng¾n h¹n ®Õn 2005, trung h¹n 2010 vµ dµi h¹n sau 2010. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vËn t¶i Hµng kh«ng th× trong ®ã c«ng viÖc®¶m b¶o chÊt l­îng nhËp khÈu m¸y bay, vµ phô tïng m¸y bay lµ mét trong nh÷ng néi dung hµng ®Çu. C¸c trung t©m s¶n xuÊt m¸y bay vµ thiÕt bÞ lµ EU( AIRBUS), Mü (Boing), Nga. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng cã chiÕn l­îc tr­íc m¾t vµ l©u dµi lµ t×m hiÓu s©u c«ng nghÖ chÕ t¹o cña c¸c trung t©m trªn, ph©n tÝch kü l­ìng ®Ó cã mèi quan hÖ b¹n hµng tin cËy, truyÒn thèng nh»m chän ®óng chñng lo¹i, thiÕt bÞ cã chÊt l­îng cao nhÊt, víi gi¸ c¶ hîp lý, c¹nh tranh. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng x©y dùng chiÕn l­îc kho hµng ban ®Çu vµ dù tr÷ , qu¶n lý chÆt chÏ tiªu hao, qua ®ã ®ñ kh¶ n¨ng dù phßng ®¶m b¶o khai th¸c bay ®Òu ®Æn, æn ®Þnh kh«ng bÞ ®éng khi cã t×nh huèng cã chiÕn tranh, khñng bè hoÆc tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. Víi chñ tr­¬ng gi¶m ®Çu t­ kho phô tïng ban ®Çu vµ tiªu hao, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng thùc hiÖn hai gi¶i ph¸p quan träng : Gi¶i ph¸p thø nhÊt lµ trao ®æi phô tïng vËt t­ víi c¸c H·ng hµng kh«ng cã ®­êng bay ®Õn ViÖt Nam vµ c¸c H·ng hµng kh«ng mµ ViÖt Nam cã ®­êng bay ®Õn. Gi¶i ph¸p thø hai lµ quan hÖ víi nhµ cung cÊp phô tïng, thiÕt bÞ vËt t­ ®Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc nhËp khÈu t¹i chç b»ng c¸ch cho c¸c h·ng lËp kho ngo¹i quan ë ViÖt Nam. Tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng trong kÕ ho¹ch trung h¹n ®Õn 2010 tiÕp tôc ®æi míi, hoµn thiÖn linh ho¹t vÒ c¬ chÕ. §Æc biÖt x©y dùng lùc l­îng s¶n xuÊt mµ trong ®ã yÕu tè ®µo t¹o míi ,®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng,chó träng ®Õn lùc l­îng chuyªn viªn cã phÈm chÊt ,n¨ng lùc ,tri thøc ,tÝnh s¸ng t¹o n¨ng ®éng .MÆt kh¸c cã chiÕn l­îc ®ång bé ®Ó n©ng cao møc sèng vËt chÊt ,tinh thÇn,kh¬i dËy tÝnh lµm chñ ,s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng . Tõ 2005 ®Õn 2010, x¸c lËp cho ®­îc môc tiªu cña c«ng ty lµ kh«ng dõng l¹i ë nhËp khÈu mµ ph¶i t¨ng c­êng quan hÖ tù s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoÆc nhËn uû th¸c xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ngoµi ngµnh, c©n ®èi xuÊt - nhËp . Trong kÕ ho¹ch nãi trªn c«ng ty phÊn ®Êu tham gia c¸c gãi thÇu lín trong n­íc ,tiÕn tíi vai trß tæng thÇu. Thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc trªn, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÓn v÷ng vµng, gi÷ v÷ng vµ t¨ng uy tÝn, t¹o ®é tin cËy cao víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ quèc tÕ . II/ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu t¹i c«ng ty: 1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc coi lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh kinh doanh XNK, nã cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· coi träng ®Õn ho¹t ®éng nµy, tuy nhiªn ¶nh h­ëng cña lÒ lèi kinh doanh cò nªn ho¹t ®éng nµy vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý. §ã lµ, phÇn lín ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu uû th¸c vµ th­¬ng th× c«ng ty ®­îc bªn uû th¸c chØ ®Þnh ng­êi cung cÊp nªn c«ng ty ®· bá qua b­íc nghiªn cøu thÞ tr­êng. Cho ®Õn nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do m«i tr­êng kinh doanh biÕn ®éng, AIRIMEX ®· më réng quy m« nhËp khÈu trùc tiÕp nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ c«ng t¸c b¾t buéc. Song, nã ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý. C«ng ty AIRIMEX vÉn ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. HiÖn t¹i , c«ng viÖc nµy do phßng nghiÖp vô vµ phßng kinh doanh kiªm lu«n. §iÒu nµy khiÕn cho c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc thiÕu tÝnh hÖ thèng vµ ®ång bé. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ ®ã, c«ng ty nªn thµnh lËp bé phËn thu thËp th«ng tin vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó më réng t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng, gióp c«ng ty t×m kiÕm ®­îc nh÷ng b¹n hµng thÝch hîp. C¸c th«ng tin nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng ph¶i ®­îc cËp nhËt, ph©n tÝch, tæng hîp mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi bé phËn x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch cho ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ x¸c ®Þnh thÞ tr­êng nhËp khÈu. C«ng ty nªn tæ chøc quy tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch hoµn thiÖn vµ ®ång bé ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng d¾n trong ho¹t ®éng khinh doanh cña m×nh vµ ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh cao h¬n. Quy tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: X©y dùng môc tiªu nghiªn cøu Ph©n tÝch ®èi t­îng ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n nghiªn cøu Thu thËp th«ng tin Xö lý th«ng tin Ph©n tÝch lùa chän thÞ tr­êng Ph©n tÝch khai th¸c c«ng suÊt thÞ tr­êng Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh Ph©n tÝch lùa chän mÆt hµng Dùa vµo thÞ tr­êng 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång : Lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.§Ó t¨ng vÞ thÕ cña m×nh trªn bµn ®µm ph¸n AIRIMEX cÇn lËp kÕ ho¹ch ®µm ph¸n mét c¸ch chi tiÕt cô thÓ ,phï hîp víi môc ®Ých cña mçi cuéc ®µm ph¸n .KÕ ho¹ch ®µm ph¸n cÇn bao qu¸t c¸c néi dung sau : XÐt vÒ thêi gianvµ ®Þa ®iÓm ë toµ nhµ 7 tÇng míi x©y dùng cña c«ng ty. Nh©n sù tham gia ®µm ph¸n cÇn tuyÓn c¸n bé chuyªn s©u vÒ luËt quèc tÕ .§Ó c¸c nh©n viªn kh¸c chØ chuyªn t©m vµo nghiÖp vô cña m×nh .Kh«ng ph¶i n¾m c¶ vÊn ®Ò luËt ph¸p nÕu sö dông phiªn dÞch ®Ó n¾m râ h¬n ®èi t¸c cÇn g×? muèn g×?. CÇn lùa chän nh©n viªn theo nguyªn t¾c dùa trªn c¬ së kiÕn thóc nghiÖp vô ,ngo¹i ng÷ vµ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc kh¸c .Chän tr­ëng ®oµn ph¶i cã quyÒn ®¹i diÖn cho c«ng ty ,cã n¨ng kùc tr×nh ®é ,kinh nghiÖm ,cã kh¶ n¨ng ngo¹i giao ,cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm . Ph¶i ph©n tÝch ®­îc quan hÖ gi÷a mÆt gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng ®Ó tr¸nh tæn thÊt víi c¸c thñ ®o¹n cña ®èi t¸c. 3. Th«ng tin qu¶ng c¸o vÒ c«ng ty. HiÖn nay søc Ðp c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c h·ng ngµy cµng lín,C«ng ty nµo cã biÖn ph¸p thu ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ m×nh cho kh¸ch hµng cµng nhiÒu th× cµng cã ­u thÕ c¹nh tranh trong kinh doanh .VËy cã thÓ nãi r»ng th«ng tin qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng b¾t buéc vµ còng cã vai trß ngµy cµng lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi c«ng ty. Th«ng qua ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ,c«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn m×nh nhiÒu h¬n vµ sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh h¬n.§ã lµ nh÷ng c¬ héi nhËn ®­îc nhiÒu hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c ngoµi ngµnh . 4. BiÖn ph¸p ®èi víi nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× vai trß cña con ng­êi kh«ng thÓ thiÕu ®­îc .Yªu cÇu ®èi víi ®éi ngò c¸n bé ngµy cµng cao ,ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô mçi c¸n bé nh©n viªn cßn ph¶i tù trau råi kiÕn thøc cho m×nh vÒ ngo¹i ng÷ ,tin häc ,am hiÓu ph¸p luËt ,c¸c chÝnh s¸ch cu¶ Nhµ n­íc ®èi víi c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn ...sù thµnh c«ng cña c«ng ty ë hiÖn t¹i còng nh­ sau nµy phô thuéc rÊt lín vµo hä .V× vËy ,c«ng ty cÇn cã mét chiÕn l­îc vÒ con ng­êi cho phï hîp ®Ó thu hót ®­îc nhiÒu c¸n bé cã n¨ng lùc lµm viÖc ,cã thÓ thùc hiÖn nh­ sau: Tæ chøc thi tuyÓn nghiÖp vô kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ ­u tiªn nh÷ng ng­êi giái ngo¹i ng÷ vµ ph¶i cã thêi gian thö th¸ch (3th¸ng trë lªn)tr­íc khi cã quyÕt chÝnh thøc.Cã chÝnh s¸ch ®µo t¹ båi d­ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c nghiÖp vô ,kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ c¸c chÝnh s¸ch ,ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®äng nhËp khÈu. Tr¶ l­¬ng xøng ®¸ng víi c«ng søc lao ®éng cña tõng ng­êi cã chÕ ®é th­ëng ph¹t c«ng b»ng lµm ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty ph¶i cã nh÷ng quy chÕ phï hîp trong kinh doanh sau ®ã cã thÓ g¾n bã tr¸ch nhiÖm ,nghÜa vô quyÒn h¹n vµ lîi Ých cña c¸n bé kinh doanh .§ã lµ mÊu chèt ®Ó kh¬i dËy tinh thÇn s¸ng t¹o ,tÝch cùc trong c«ng viÖc cña mçi c¸ nh©n.C«ng ty nªn thùc hiÖn kho¸n c¸c chØ tiªu trªn c¬ së ph©n bè chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty .Th«ng qua kho¸n c¸c chØ tiªu doanh sè l·i ,kim ng¹ch c«ng ty buéc c¸c phßng ban vµ c¸c c¸ nh©n ph¶i thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®ã th× doanh nghiÖp míi tån t¹i ®­îc trong c¬ chÕ hiÖn nay. 5. BiÖn ph¸p vÒ tæ chøc bé m¸y. CÇn tinh gi¶m gän nhÑ nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng kinh doanh hoÆc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ .§Ó cã thÓ tån t¹i trong c¬ chÕ c¹nh tranh hiÖn nay b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¬ cÊu gän nhÑ .§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cÇn gi¶m bít nh÷ng c¸ nh©n kh«ng lµm viÖc t¹i c¸c bé phËn kinh doanh còng ph¶i nhËn c¸c chØ tiªu kho¸n nh­ng cã thÓ chØ tiªu kh«ng cao.Trong qu¸ tr×nh kinh doanh còng cÇn gi¶m bít nh÷ng c¸ nh©n lµm viÖc yÕu kÐm ®Ó dÇn cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é ,cã tr¸ch nhiÖm ,n¨ng ®éng s¸ng t¹o phï hîp víi c¬ chÕ míi .Cã thÓ c¬ cÊu l¹i phßng ban nh­ sau: 01Phßng kinh doanh :kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ chuyªn ngµnh Hµng kh«ng. 01Phßng nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ chuyªn ngµnh Hµng kh«ng. 01 Phßng hµnh chÝnh tæ chøc. 01 Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. 01 Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng 6. Cñng cè vµ më réng quan hÖ víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi: §Ó gi÷ v÷ng ®­îc uy tÝn, mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, A IRIMEX ph¶i th­êng xuyªn theo dâi vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p cñng cè ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c nhËp khÈu trùc tiÕp. §©y lµ viÖc quan träng hiÖn nay vµ sau nµy khi ngµnh Hµng kh«ng ph¸t triÓn h¬n n÷a cho c¶ c¸c tuyÕn bay trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn cµng ®ßi hái sù ®i s¸t, g¾n bã víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó viÖc nhËp khÈu ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. * Tãm l¹i:Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu cña AIRIMEX. Mong r»ng, víi thùc lùc vµ b¶n lÜnh cña m×nh, c«ng ty sÏ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. KÕt luËn Trong thêi ®¹i khoa häc ph¸t triÓn nh­ ngµy nay, mäi sù viÖc thay ®æi ®Òu rÊt nhanh chãng vµ mau lÑ. §iÒu nµy kh«ng cho phÐp bÊt kú quèc gia nµo nµo hay mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt nµo b»ng lßng víi chÝnh m×nh. Quan träng lµ ph¶i t×m ra nh÷ng b­íc tiÕn míi, nh÷ng b­íc ®i phï hîp víi thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp còng nh­ phï hîp víi nÒn kinh tÕ x· héi . AIRIMEX lµ mét c«ng ty Nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, ®­îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ phôc vô ngµnh, gãp phÇn n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh Hang kh«ng ViÖt Nam. Trong thêi gian tíi, víi nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc, c«ng ty cÇn ph¶i tÝch cùc ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña m×nh nh»m t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi x©y dùng ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng - AIRIMEX, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña PGS.TS TrÇn V¨n Chu vµ c¸c c« chó lµ c¸n bé cña c«ng ty, t«i ®· hoµn thµnh luËn v¨n cña m×nh víi ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu trang thiÕt bÞ vËt t­ Hµng kh«ng t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng - AIRIMEX" Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ ®i s©u vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng quy tr×nh nhËp khÈu trang thiÕt bÞ chuyªn ngµnh Hµng kh«ng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng - AIRIMEX. Tõ ®ã, tËp trung ph©n tÝch c¸c c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn cña c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn cã hiÖu qu¶ quy tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty. Tuy nhiªn, víi tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n nµy kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n lu©n v¨n cña m×nh. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu trang thiết bị vật tư Hàng không tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không - Airimex.Doc
Luận văn liên quan