Đề tài Thực trạng việc thực hiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua

LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vưn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của mỗi người. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch được tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hướng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta ngành du lịch mới ra đời cách đây hơn 40 năm, song thực sự phát triển và tăng trưởng trong mấy năm gần đây. hơn nữa nước ta đang trong giai đoạn chuyển đổỉ nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Ngành du lịch Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới giai đoạn thực sự phát triển đã khẳng định dược chỗ đứng và vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế quốc dân. Cũng như các ngành kinh doanh khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì việc thực hiện chiến lược marketing thật sự là một yếu tố quan trọng đốivới sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty du lịch cựu chiến binh có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của tổng cục du lịch Việt Nam cũng như ngành du lịch Việt Nam nói chung hiện nay công ty là một trong nhưngxx công ty hoạt động kinh doanh lữ hành đạt kết quả kinh doanh tương đối tốt. Trong thời gian gần đây ngành du lịch nước ta có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trường hiện nay đang hết sức gay gắt với sự xuất hiện ngàyn càng nhièu các tổ chức tham gia vào quá trìng tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn và lữ hành. nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chỉ vì lợi ích trước mắt mà không theo khuynh hướng thúc đẩy nền công nghiệp du lịch nước nước nhà đi lên. làm cho tình hình cạnh tranh trong nước đối với ngành du lịch tăng lên một các hỗn loạn. chỉ dùng các phương pháp giảm giá lôi kéo khách hàng bằng các thủ đoạn tiêu cực mà chưa nhận thức rõ ràng về hoạt động marketing sao cho có hiệu quả còn khá phổ biến trong nước. Trên thi trường quốc tế các doanh nghiệp du lịch của ta do thiếu hoạt động marketing nên đẫn tới thiếu thông tin vê khách hàng. việc áp dụng các thành tựu khoa học vào các lĩnh vực đặc biệt là công nghệ quảng cáo cong chậm và lạc hậu so với các nước trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng nặng tính bao cấp bảo thủ ra các quyết định còn dựa trên cảm tính chính vì vậy mà chính sách cạnh tranh không thực hiện được. Công ty du lịch cựu chiến bing Việt Nam là một công ty lữ hành cũng không hẳn ở ngoài vòng luẩn quẩn chungmà các công ty du lịch hiện nay đang mắc phải. Trong những năm gần đây khi tham gia vào quá trình kinh doanh công ty đã gặt hái được những thành công nhưng bên cạnh đó công ty còn nhiều hạn chế như chư thực sự có một chiến lược maketing cụ thể dẫn tới việc không tận dụng được tiềm năng của mình. nhận thức được điều đó trong khuân khổ một chuyên đề thực tập tốt nghiệp tôi chọn đề tài thực hiện chiến lược marketingtaij công ty du lịch cựu chiến binh việt nam. Với mục đích đề cập đến một số vấn đề nhất định trong việc thực hiện chiến lược marketing của công ty đối tượng nghiên cứu là chiến lược marketing được áp dụng trong các doanh nghiệp du lịch hiện nay từ đó có giải pháp nhằm đưa việc thực hiện chiến lược marketing có hiệu quả hơn. phạm vi nghiên cứu tập trung nghiên cứu với một doanh nghiệp đó là công ty du lịch cựu chíên binh Việt Nam trong mối so sánh với các doanh nghiệp khác. trong đề tài này tôi sử dụng phương pháp nhất định như phương pháp phân tích thống kê nhận xét đánh giá duy vật biện chứng trên cơ sở lí luận và thực tiễn có so sánh và chọn lọc. Đề tài này được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về du lịch và marketing Chương 2: Thực trạng việc thực hiện chiến lược marketing tại công tydu lịch cựu chiến binh việt nam trong những năm qua. Chương 3: Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam . NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng việc thực hiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Þch kh¸c, tuy nhiªn ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc häp b¸o giíi thiÖu vÒ c«ng ty, s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty th«ng qua ®ã mµ qu¶ng c¸o th«ng tin cho c«ng chóng, kh¸ch hµng biÕt ®Õn c«ng ty. C«ng ty th­êng tham gia triÓn l·m du lÞch, vËn ®éng hµnh lang... d. ViÖc b¸n trùc tiÕp t¹i c«ng ty du lÞch Cùu chiÕn binh ViÖt Nam. C«ng viÖc nµy ®­îc c«ng ty rÊt coi träng, viÖc b¸n hµng trùc tiÕp th­êng th«ng qua c¸c h­íng dÉn viªn, th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m hµng n¨m, kÕt hîp víi qu¶ng c¸o, quan hÖ c«ng chóng víi viÖc b¸n trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty hay lµ ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c h·ng tæ chøc du lÞch n­íc ngoµi. Trong n­íc, th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch, ®ång thêi ph¸t hiÖn ra c¸c nhu cÇu míi cña kh¸ch, th«ng b¸o l¹i víi phßng thÞ tr­êng ®Ó ®­a c¸c s¶n phÈm dÞch vô phï hîp víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ho¹t ®éng b¸n trùc tiÕp ë c«ng ty víi kh¸ch n­íc ngoµi ch­a nhiÒu mµ chñ yÕu th«ng qua h×nh thøc b¸n bu«n (Th«ng qua c¸c ®¹i lý lµ c¸c h·ng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ®Ó b¸n) mµ ch­a cã ®¹i diÖn ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, do ®ã mµ ho¹t ®éng b¸n hµng trùc tiÕp cña c«ng ty ph¹m vi còng nh­ møc ®é cßn thÊp vµ hÑp. 2. ViÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc Marketing ë c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm. Cã thÓ nãi viÖc triÓn khai vµ thùc thi chÝnh chiÕn l­îc Marketing cßn kÐm, ch­a cã hiÖu qu¶, ch­a cã mét kÕ ho¹ch xóc tiÕn khoa häc. Ho¹t ®éng nµy cßn manh món, nÕu cã th× chØ cã ë h×nh thøc qu¶ng c¸o cßn c¸c h×nh thøc kh¸c ch­a ®­îc chó träng. NhËn thøc cña c¸c c¸n bé trong c«ng ty cßn m¬ hå ch­a thÊy râ tÇm quan träng cña chiÕn l­îc Marketing ®óng ®¾n . Ng©n s¸ch c«ng ty dµnh cho ho¹t ®éng Marketing cßn rÊt Ýt, chñ yÕu ®Çu t­ cho in tê r¬i, tËp gÊp, in trªn b¸o chÝ, tæ chøc gian hµng ë héi chî... C¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng chÝnh cña c«ng ty lµ b¸o chÝ, tuµn b¸o du lÞch, t¹p chÝ du lÞch cña ngµnh. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph¸t hµnh c¸c tËp gÊp, tê r¬i ®Ó giíi thiÖu kh¸ch hµng hiÖn t¹i, tiÒm n¨ng trong vµ ngoµi n­íc. C¸c tËp gÊp, tê r¬i ®­îc c«ng ty sö dông b»ng hai thø tiÕng chÝnh lµ tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt Nam. VÒ h×nh thøc mµu s¾c phèi hîp ®Ñp, néi dung bao qu¸t ®Çy ®ñ. §ång thêi trong ®ã giíi thiÖu cho du kh¸ch tiÒm n¨ng thÊy ®­îc ViÖt Nam hÊp dÉn nh­ thÕ nµo. §Çu tiªn giíi thiÖu mét c¸ch tæng qu¸t vÒ c¸c trung t©m du lÞch: nh­ Hµ Néi, HuÕ, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh kÕt hîp víi c¸c h×nh ¶nh phô ho¹. Bè trÝ mµu s¾c hµi hoµ ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch. VÒ néi dung hÊp dÉn ®· nªu bËt ®­îc tiÒm n¨ng du lÞch còng nh­ lîi Ých ®em ®Õn cho kh¸ch nÕu kh¸ch tham gia vµo tour. MÆt kh¸c do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn c¸c tËp gÊp, tê r¬i dµnh cho du lÞch néi ®Þa lµ chñ yÕu. Cßn trªn b¸o chÝ, th­êng c¸c t¹p chÝ du lÞch, cßn trªn c¸c tËp san kh¸c th× Ýt hoÆc kh«ng cã. Cã lÏ do chi phÝ qu¸ lín, kh¶ n¨ng cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ cho nªn dÉn ®Õn viÖc qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra vÒ néi dung cßn s¬ sµi cã Ýt hoÆc kh«ng cã h×nh ¶nh minh ho¹ cô thÓ hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn mµ c«ng ty ®­a ra ch­a thùc sù thu hót ®­îc kh¸ch. C¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ khuyÕn m¹i, quan hÖ c«ng chóng hay b¸n hµng trùc tiÕp ch­a thùc sù hiÓu theo ®óng nghÜa cña nã, theo mét quy t¾c chung lµ viÖc g× ®Õn lµm chø ch­a thùc sù cã sù nghiªn cøu ®Çu t­ hoÆc x©y dùng mét c¸ch cô thÓ. Nguyªn nh©n th× cã nhiÒu: vi m«, vÜ m«, chñ quan, kh¸ch quan song cã lÏ nguyªn nh©n chÝnh hiÖn nay lµ ng©n s¸ch dµnh cho c¸c ho¹t ®éng trªn. - ThÞ tr­êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng §©y lµ mét khu vùc cã tiÒm n¨ng rÊt lín trong t­¬ng lai ®èi víi c«ng ty. HiÖn nay ë khu vùc thÞ tr­êng nµy trong vµi n¨m gÇn ®©y ch­a cã dÊu hiÖu t¨ng râ rÖt vÒ ®Çu kh¸ch lÉn doanh thu. Sè l­îng ë c¸c n­íc trong khu vùc nµy cã nh÷ng biÓu hiÖn tËp trung ë mét sè n­íc nh­: Trung Quèc, §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n cßn cã c¸c n­íc kh¸c còng cã nh­ng kh«ng ®ñ lín. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o... ë khu vùc thÞ tr­êng nµy lµ ch­a phï hîp. Cô thÓ nh­ sau: Trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o, c«ng ty chØ sö dông c¸c tËp gÊp tê r¬i, tham gia c¸c héi chî du lÞch Quèc tÕ. C¸c tËp gÊp, tê r¬i ®­îc c«ng ty in Ên vµ sö dông ng«n ng÷ lµ tiÕng Anh. VÒ mµu s¾c, h×nh ¶nh còng nh­ c¸ch bè trÝ t­¬ng ®èi hÊp dÉn vµ cã khoa häc. Nh­ng vÒ mÆt néi dung th× cÇn xem l¹i, hiÖn t¹i néi dung c«ng ty ghi trong c¸c tËp gÊp nÕu ®øng trªn ph­¬ng diÖn giíi thiÖu vÒ tiÒm n¨ng du lÞch th× ®­îc, nh­ng giíi thiÖu vÒ c¸c ®Æc tr­ng cña c¸c tour mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch th× ch­a ®­îc. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nãi chung ®Ó qu¶ng c¸o ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty lµ cßn h¹n chÕ, c«ng ty chØ míi dõng ë viÖc göi c¸c tËp gÊp, tê r¬i ®Õn c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng trong khu vùc nµy mµ th«i. Cßn viÖc ®¬n vÞ b¹n hµng cã qu¶ng c¸o cho c«ng ty hay kh«ng, hay viÖc c¸c Ên phÈm cña c«ng ty cã bÞ ch×m xuèng bëi nhiÒu c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o cña c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng hay kh«ng th× c«ng ty ch­a thùc sù quan t©m. ViÖc tham gia héi chî du lÞch thÕ giíi cña c«ng ty hµng n¨m: nh­ tham gia c¸c héi chî EXPO tæ chøc t¹i Hång K«ng, ASIAN Travel Mat t¹i Singapo, Pata t¹i Th¸i Lan... VÒ môc ®Ých tham gia th× nhiÒu nh­ng kÕt qu¶ ®em l¹i cßn h¹n chÕ. Cô thÓ viÖc tham gia héi chî, c«ng ty míi chØ dõng ë viÖc tham kh¶o thÞ tr­êng, ký kÕt lµm v¨n víi mét sè b¹n hµng. Ngoµi ra th«ng qua ®ã giíi thiÖu víi thÕ giíi vÒ tiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam vµ c¸c tour du lÞch míi mµ c«ng ty cung øng. Nh­ng do kinh phÝ cßn h¹n chÕ... nªn kÕt qu¶ lµ c¸c Ên phÈm cña c«ng ty mµ c«ng ty tham gia giíi thiÖu kh«ng ®ñ søc hÊp dÉn hay c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng kh¸c trªn thÕ giíi, råi diÖn tÝch gian tr­ng bµy, sè l­îng s¶n phÈm dÞch vô cßn nhá vµ thiÕu. Nh×n chung c«ng t¸c nµy c«ng ty thùc hiÖn kh¸ tèt. Ngoµi c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i nh­ gi¶m gi¸ tour vµo nh÷ng ngµy ®Æc biÖt cho kh¸ch. Tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng tham gia kh¶o s¸t thÞ tr­êng trong n­íc... Trong c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp ë khu vùc thÞ tr­êng nµy nh×n chung lµ ch­a cã, chñ yÕu th«ng qua c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng ë n­íc ngoµi ®Ó b¸n cho kh¸ch cßn ®¹i diÖn cña c«ng ty ë n­íc ngoµi ch­a cã, mÆt kh¸c c«ng ty ch­a thùc sù quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc b¸n trùc tiÕp. Nh­ng c«ng ty ®· ý thøc ®­îc viÖc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, phôc vô tèt ®èi víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i cña m×nh. §èi víi c«ng t¸c quan hÖ c«ng chóng, nh×n chung vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cßn ph¶i lµm. HiÖn t¹i c«ng ty míi chØ thùc hiÖn h×nh thøc nµy th«ng qua viÖc giao l­u víi mét sè h·ng l÷ hµnh nh­ Trung Quèc vÒ v¨n ho¸ gi÷a hai n­íc, tham gia héi. Tãm l¹i ë khu vùc thÞ tr­êng nµy th× quan hÖ c«ng chóng ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶. - ThÞ tr­êng Ch©u ¢u: Nh×n chung ë khu vùc thÞ tr­êng nµy sè l­ît kh¸ch mµ c«ng ty phôc vô chñ yÕu lµ kh¸ch Ph¸p chiÕm 60% cßn l¹i lµ kh¸ch ë c¸c n­íc §øc, Thôy Sü... cßn c¸c n­íc khu vùc §«ng ©u lµ ch­a cã. C¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o mµ c«ng ty sö dông ë thÞ tr­êng nµy lµ chñ yÕu vÉn lµ c¸c tËp gÊp, tê r¬i. Ngoµi ra c«ng ty cßn qu¶ng c¸o vµ héi chî du lÞch tæ chøc hµng n¨m ë khu vùc nµy nh­ héi chî tæ chøc t¹i Paris. Trong c«ng t¸c khuyÕn m¹i c«ng ty ®· chñ ®éng trong c«ng t¸c ®ãn tiÕp mét sè h·ng n­íc ngoµi ®Ó kh¶o s¸t thÞ tr­êng t¨ng c­êng hiÓu biÕt lÉn nhau gi¶i to¶ ®­îc c¸c v­íng m¾c trong c«ng t¸c lµm ¨n. §ång thêi c¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ theo ph­¬ng thøc thanh to¸n. Trong c«ng t¸c b¸n hµng trùc tiÕp nh×n chung so víi khu vùc Ch©u ¸ kÓ c¶ khu vùc nµy c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp cßn kÐm h¬n. C«ng ty chØ b¸n cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh th«ng qua sù giíi thiÖu cña ®¬n vÞ b¹n hµng, cßn kh¸ch tù t×m ®Õn c«ng ty lµ rÊt Ýt. Trong c«ng t¸c quan hÖ c«ng chóng, hiÖn t¹i còng chØ th«ng qua triÓn l·m héi chî hay héi nghÞ cña c¸c chñ h·ng, víi môc ®Ých tuyªn truyÒn giíi thiÖu vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam. ThÞ tr­êng B¾c Mü: so víi khu vùc Ch©u ©u th× khu vùc thÞ tr­êng nµy cã l­îng kh¸ch ®i du lÞch rÊt thÊp. §èi víi c«ng ty viÖc thu hót kh¸ch t¹i khu vùc nµy ®ang lµ môc tiªu cÇn ph¶i phÊn ®Êu. HiÖn t¹i sè l­îng kh¸ch ë khu vùc B¾c Mü ®Õn víi c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch ë c¸c n­íc Mü, Canada phÇn lín lµ c¸c cùu chiÕn binh vµ ViÖt KiÒu (vÒ ViÖt Nam víi hai môc ®Ých chÝnh lµ th¨m l¹i chiÕn tr­êng x­a vµ th¨m ng­êi th©n). ChÝnh v× thÕ mµ c«ng t¸c qu¶ng c¸o cña c«ng ty ë khu vùc nµy ch­a sö dông nhiÒu. HiÖn nay c«ng ty chØ giíi h¹n viÖc qu¶ng c¸o th«ng qua mét sè tËp gÊp vµ tê r¬i víi néi dung ®¬n gi¶n. C«ng t¸c nh­ khuyÕn m¹i, quan hÖ c«ng chóng, b¸n trùc tiÕp, ch­a thùc sù ph¸t huy cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o c«ng ty ch­a chó ý ®Õn viÖc qu¶ng c¸o nh»m vµo ph©n ®o¹n kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. Do ®ã nhiÒu khi qu¶ng c¸o nh­ng kh¸ch hµng thùc sù ®Õn víi c«ng ty lµ rÊt Ýt. - Nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c c«ng cô Marketing cña c«ng ty t¹i ba thÞ tr­êng môc tiªu lµ: do thiÕu kinh phÝ cho hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o. §iÒu nµy kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc bëi do kh¶ n¨ng c«ng ty cßn h¹n chÕ, tuy nhiªn ®èi víi ngµnh du lÞch ViÖt nam ch­ cã sù hç trî nµo vÒ vèn cho c«ng ty. MÆt kh¸c viÖc thµnh lËp mét v¨n phßng ®¹i diÖn cho du lÞch ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi lµ ch­a cã, ®©y lµ mét thiÖt thßi lín ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch trong n­íc khi muèn qu¶ng c¸o ra n­íc ngoµi... ®©y lµ vÒ mÆt kh¸ch quan, cßn vÒ mÆt chñ quan viÖc nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ trong c«ng t¸c Marketing. - HiÖn t¹i ë c«ng ty ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c Marketing lµ c¨n cø vµo sè l­îng kh¸ch, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn theo ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ th× c«ng ty ch­a lµm ®­îc, viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o vµo mét thêi ®iÓm trong n¨m lµ ch­a lµm ®­îc. HoÆc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña mét ®ît khuyÕn m¹i th× còng ch­a lµm ®­îc... nh­ vËy viÖc thèng kª xem xÐt hiÖu qu¶ ®em l¹i cã hay kh«ng th× c«ng ty còng ch­a x¸c ®Þnh ®­îc râ rµng cô thÓ. Ch­¬ng III. Nh÷ng c¨n cø vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing t¹i c«ng ty Du lÞch Cùu chiÕn binh I. Nh÷ng c¨n cø ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing t¹i C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam. Qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam trong hai n¨m 2000-2001 ta nhËn thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao, nh­ng nh×n chung vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®ång vèn, ®¶m b¶o ®­îc møc l­¬ng c¬ b¶n cña toµn bé c¸c thµnh viªn trong c«ng ty vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. VÒ thÞ tr­êng kh¸ch cña c«ng ty, thÞ tr­êng kh¸ch truyÒn thèng vÉn lµ kh¸ch Trung Quèc, råi ®Õn c¸c n­íc khu vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng nh­ Hång C«ng - Hµn Quèc... lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng tõ 60% trë lªn c¶ vÒ sè l­îng kh¸ch lÉn doanh thu. ThÞ tr­êng ch©u ¢u - B¾c Mü tuy cã t¨ng tr­ëng song tèc ®é t¨ng ch­a râ rÖt... thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa t¨ng tr­ëng thÊt th­êng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan lµ chñ yÕu nh­ng còng do mét sè yÕu tè chñ quan g©y ra. - S¶n phÈm du lÞch ch­a phong phó hÊp dÉn kh¸ch. C¸c khu du lÞch, ®iÓm du lÞch cßn khai th¸c ë d¹ng tù nhiªn lµ chñ yÕu, ch­a ®­îc t«n t¹o. C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ cßn Ýt, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña c¸c dÞch vô ch­a cã tÝnh c¹nh tranh cao. Cßn nhiÒu phÝ vµ lÖ phÝ bÊt hîp lý. C«ng t¸c thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c tiÕp thÞ th× ph©n t¸n, ®¹i diÖn doan nghiÖp du lÞch ë n­íc ngoµi cßn Ýt, mét sè chi nh¸nh cña c«ng ty ë c¸c tØnh kh¸c cßn thô ®éng chê kh¸ch ®Õn. Nh÷ng h¹n chÕ trªn lµm cho kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña c«ng ty kh«ng ®­îc cao. Ngoµi ra thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh tuy ®­îc c¶i tiÕn, nh­ng ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc víi nh÷ng ®ßi hái trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña ngµnh du lÞch nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng. Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông ch­a hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch vÒ gi¸, ph©n phèi ®· lµm cho kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y chóng ta cã thÓ ®­a ra mét sè c¨n cø sau ®Ó x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing cña C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam. 1) C¨n cø vµo møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng du lÞch - Ngµy nay du lÞch thùc sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Nã trë thµnh mét hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi chÝnh, v× vËy mµ sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng diÔn ra ngµy cµng gay g¾t ë c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng thÕ giíi. + §èi víi thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam. - Do nhËn thÊy lîi nhuËn ®em l¹i tõ kinh doanh du lÞch nhÊt lµ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh lµ cao, cho nªn ®· cã hµng lo¹t c¸c tæ chøc c¸ nh©n å ¹t tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. §Ó t×m kiÕm c¸i lîi tr­íc m¾t, hä thi nhau gi¶m gi¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch (c¸c tour du lÞch) nh»m thu hót kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn hËu qu¶ cña viÖc gi¶m gi¸ ®ã sÏ ®em l¹i nh÷ng hËu qu¶ lµ lµm gi¶m chÊt l­îng cña s¶n phÈm du lÞch cña toµn ngµnh dÉn tíi mÊt lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Cã nhiÒu tæ chøc ch­a thùc sù ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ, nh­ng vÉn tham gia vµo lÜnh vùc nµy, dÉn ®Õn kh«ng ®¸p øng sù mong ®îi cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ khi ®Õn ViÖt Nam. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ quay trë l¹i ViÖt Nam lÇn thø hai rÊt Ýt. MÆt kh¸c khi kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam gi¶m ®i th× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh l÷ hµnh kh«ng biÕt lµm c¸ch nµo ®Ó thu hót kh¸ch ngoµi viÖc gi¶m gi¸ c¸c s¶n phÈm cña m×nh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ, tõ ®ã l¹i ®i tíi mét kÕt qu¶ lµ hiÖu qu¶ kÕ to¸n thu ®­îc tõ ngµnh du lÞch kh«ng cao. §©y cã thÓ nãi lµ mét yÕu kÐm cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. + §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch quèc tÕ. - HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch cña ViÖt Nam ch­a cã ®­îc sù c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña du lÞch n­íc ngoµi c¶ vÒ gi¸ c¶ lÉn chÊt l­îng dÞch vô cho nªn ch­a thu hót ®­îc c¸c thÞ tr­êng kh¸ch tiÒm n¨ng ®ång thêi c¸c s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam ch­a ®­îc kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt ®Õn. Nguyªn do lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam cßn ®¬n ®iÖu, thiÕu c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, marketing du lÞch nhiÒu quy ®Þnh ph¸p luËt cßn phiÒn hµ chång chÐo lªn nhau, n¹n quan liªu tr× trÖ vÉn cßn nhiÒu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c¸c c«ng ty du lÞch ViÖt Nam muèn v­¬n lªn trong thÞ tr­êng cÇn ph¶i kh¾c phôc c¸c yÕu ®iÓm trªn vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng marketing lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn m×nh thu hót kh¸ch hµng vÒ víi m×nh cïng víi nã lµ t¨ng cao chÊt l­îng dÞch vô tõ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. 2) C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam trong t­¬ng lai. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, nh­ng nh×n chung th× toµn nÒn kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng khã kh¨n vµ cßn nhiÒu th¸ch thøc c¸c ngµnh kÕ to¸n, thiÕu nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vµ chi phÝ s¶n xuÊt toµn x· héi cßn cao. Do ®ã, ®Ó ho¹t ®éng tèt vµ trë thµnh mét ngµnh kÕ to¸n m¹nh ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh ngµnh du lÞch cÇn cã ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé tÝch cùc th× míi gi÷ ®­îc c¸c kÕt qu¶ nh­ n¨m tr­íc. Tuy nhiªn trong xu thÕ chung cña sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, cïng víi nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m qua, ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc ®­îc hoµ b×nh æn ®Þnh, ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m vµ coi du lÞch lµ mét ngµnh kÕ to¸n mòi nhän nh­ §¹i héi §¶ng toµn quèc kho¸ IX võa qua nªu lªn c¸c ngµnh c¸c cÊp hç trî toµn ngµnh du lÞch ®ang phÊn ®Êu triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cã tÝnh kh¶ thi lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngµnh du lÞch v­ît qua nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t ®Ó ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vµ c¸c sù kiÖn du lÞch cña n¨m 2002 nh­ c¸c pasival, c¸c liªn hoan du lÞch, qu¶ng b¸ vµ tuyªn truyÒn cho du lÞch ViÖt Nam, du lÞch v¨n ho¸ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng du lÞch. ChÊn chØnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ du lÞch, n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô du lÞch ®a d¹ng ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ lo¹i h×nh du lÞch, t¹o ra c¸c lo¹i h×nh du lÞch míi ®éc ®¸o mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ còng nh­ néi ®Þa cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña tõng vïng, tiÕp tôc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ®iÓm du lÞch ®· cã vµ ph¸t hiÖn c¸c ®iÓm du lÞch míi. T¨ng c­êng ho¹t ®éng marketing trªn thÞ tr­êng, cô thÓ trong n¨m 2002 qu¶ng b¸ cho du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng marketing h­íng m¹nh vµ thÞ tr­êng c¸c n­íc Asean, Trung Quèc, NhËt. Kh«i phôc c¸c thÞ tr­êng du lÞch truyÒn thèng vµ c¸c n­íc §«ng ¢u, ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng ë c¸c n­íc liªn minh ch©u ¢u vµ B¾c Mü, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng n­íc Mü ®©y lµ mét thÞ tr­êng du lÞch lín h¬n n÷a trong n¨m 2001. N­íc ta vµ Hoa Kú ®· ký tho¶ thuËn vÒ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh du lÞch cña hai n­íc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn vµ hîp t¸c, t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng míi vÒ du lÞch ë c¸c n­íc Trung CËn §«ng ch©u Phi vµ ch©u Mü Latinh. TÝch cùc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i vµo c«ng t¸c qu¶ng b¸ cho du lÞch ViÖt Nam. TriÓn khai më v¨n phßng ®¹i diÖn ra n­íc ngoµi ®Ó nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng, kÕt hîp víi viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p quan träng kh¸c ®Ó ph¸t triÓn m¹nh, nhanh bÒn v÷ng du lÞch ViÖt Nam theo h­íng du lÞch v¨n ho¸ c¶nh quan m«i tr­êng dÇn dÇn ®­a ViÖt Nam trë thµnh mét trung t©m du lÞch cña khu vùc vµ thÕ giíi. 3) C¨n cø vµo xu thÕ du lÞch trªn thÕ giíi vµ trong n­íc. Tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi II ®Õn nay, ngµnh du lÞch trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng, ngµy nay nã trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh kÕ to¸n mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ nhÞp ®é t¨ng tr­ëng tõ 30-40% cho mçi thËp niªn. §Ó minh ho¹ cho ®iÒu nµy ng­êi ta ®­a ra con sè trong b¶ng thèng kª kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi tõ n¨m 1950 ®Õn n¨m 2000 vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2010 nh­ sau: B¶ng 1: Thèng kª kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi tõ n¨m 1950 ®Õn n¨m 2000 §¬n vÞ: TriÖu ng­êi C¸c n¨m Sè l­îng kh¸ch (ng­êi) 1950 25 1960 71 1970 183 1980 300 1990 458 2000 661 vµ 2010 935 Nguån: WTO Tuy nhiªn nhÞp ®é t¨ng tr­ëng nguån kh¸ch ë c¸c khu vùc trªn thÕ giíi lµ kh«ng ®Òu nhau, trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y khu vùc cã tèc ®é t¨ng tr­ëng du lÞch cao nhÊt lµ c¸c n­íc ë khu vùc §«ng Nam ¸. §©y lµ vïng kinh tÕ n¨ng ®éng, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao víi mét sè n­íc ®­îc coi nh­ lµ nh÷ng con rång ch©u ¸ nh­ Singapore, §µi Loan, Hång C«ng. Sè l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn du lÞch ngµy cµng t¨ng ngay c¶ ng­êi d©n ch©u ¸ còng cã nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®i du lÞch trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Theo con sè th¸m do míi ®©y ng­êi ta biÕt ®­îc nh÷ng ng­êi ch©u ¸ thuéc thÕ hÖ míi thµnh ®¹t trung b×nh mçi n¨m hay ra n­íc ngoµi ®Ó kinh doanh hay nghØ ng¬i 11 lÇn ngñ t¹i kh¸ch s¹n 49 ®ªm. Sù ph©n bè kh¸ch du lÞch cña c¸c n­íc thuéc khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng cho ta thÊy tû lÖ kh¸ch ®Õn khu vùc nµy lu«n cao h¬n c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi. Khu vùc §«ng Nam ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng 60,35% Khu vùc ch©u ¢u 26,84% Khu vùc ch©u Mü 6,78% Khu vùc kh¸c 6,03% Qua ®ã cã thÓ thÊy viÖc tËp trung khai th¸c thÞ tr­êng khu vùc lµ kh¸ quan träng kh«ng nh÷ng vÒ sè l­îng kh¸ch du lÞch ë khu vùc §«ng Nam ¸ mµ ngay c¶ c¬ cÊu chi tiªu còng t­¬ng ®èi cao. §Ó chøng minh cho ®iÒu nµy chóng ta cã b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2: BiÕn vÒ sè kh¸ch vµ c¬ cÊu chi tiªu kh¸ch du lÞch mét sè n­íc STT Tªn n­íc Sè ngµy kh¸ch Chi tiªu kh¸ch/ngµy 1 Singapore 33 54 USD 2 óc 21 52 USD 3 Indonesia 11,8 82 USD 4 NhËt B¶n 13,2 144 USD 5 Philippin 12,1 121 USD 6 Hµn Quèc 5,5 219 USD 7 Th¸i Lan 7,1 116 USD 8 Hång C«ng 3,3 233 USD Thùc tÕ hiÖn nay khu vùc §«ng Nam ¸ vÉn lµ khu vùc cã tû lÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhÊt vÒ du lÞch c¶ vÒ sè ngµy kh¸ch lÉn doanh thu. Tuy nhiªn, trong mét sè n¨m gÇn ®©y (tõ 1997) c¸c n­íc ch©u ¸ ®ang gÆp khã kh¨n do khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc cho nªn nÒn kinh tÕ ch­a ®­îc phôc håi céng thªm t×nh h×nh an ninh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ sau vô khñng bè ngµy 11/9/2001 ë Mü vµ c¸c cuéc sung ®ét t«n gi¸o, t×nh tr¹ng khñng bè ®· lµm cho l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn khu vùc nµy kh«ng ®¹t ®­îc con sè nh­ mong muèn, ngo¹i trõ mét vµi n­íc cã sù t¨ng tr­ëng cao nh­ Th¸i Lan, Hµn Quèc,... - Theo con sè thèng kª vµ ph©n tÝch vÒ du lÞch l÷ hµnh cña TBA'A (Travel Bersiness Analyst's) n¨m 1997 n¨m s¶y ra cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ th× qua cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ c¸c mÆt kh¸c trong kinh doanh du lÞch thÕ giíi nãi chung kÓ c¶ B¾c Mü vµ ch©u ¢u ®Òu cã phÇn gi¶m sót trong nh÷ng n¨m qua do nÒn kinh tÕ cña mét sè n­íc trong khu vùc ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ nªn thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®ang h­íng vµo thÞ tr­êng nµy ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng NhËt B¶n. Do ng­êi d©n NhËt cã thu nhËp cao, h¬n n÷a c­êng ®é lao ®éng cña hä lín nªn nhu cÇu ®i du lÞch ®Ó nghØ ng¬i vµ gi¶i trÝ lµ rÊt lín. Hä rÊt thÝch t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸ còng nh­ phong tôc cña mét sè n­íc quanh hä cho nªn du lÞch trong khu vùc lµ sù lùa chän thÝch thó nhÊt cña ng­êi NhËt. Sau NhËt B¶n thÞ tr­êng chÝnh cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸ lµ c¸c thÞ tr­êng ë c¸c n­íc Trung Quèc, §µi Loan, Hång C«ng, Hµn Quèc. HiÖn nay thu nhËp trung b×nh mçi n¨m cña ng­êi d©n Hµn Quèc gÇn ®¹t 11.000 USD, §µi Loan gÇn 13.000 USD vµ Trung Quèc lµ 700 USD. Dù ®o¸n chi tiªu cña ng­êi Hµn Quèc vµ §µi Loan t¨ng 6%/n¨m cßn Trung Quèc t¨ng 8%/n¨m. Bªn c¹nh ®ã mét sè n­íc nh­ ? óc, §øc, Anh, Mü vÉn lµ nh÷ng thÞ tr­êng chÝnh cña khu vùc §«ng Nam ¸. §ång ®«la Mü vèn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n m¹nh trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ thÕ giíi còng nh­ tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ®«la Mü vÉn cao so víi nh÷ng ®ång tiÒn trong khu vùc cho nªn cã c¬ së tin r»ng ng­êi Mü sÏ ®i du lÞch tíi khu vùc nµy; h¬n n÷a do b¶n th©n c¸c n­íc trong khu vùc nÒn kinh tÕ còng ®ang ®­îc ph¸t triÓn m¹nh tuy r»ng ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng ch­a chÊm døt nh­ng nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao ë nh÷ng n­íc nµy b¾t ®Çu cã xu h­íng ®i du lÞch ra n­íc ngoµi. - §èi víi ViÖt Nam mét n­íc n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ giao th«ng thuËn lîi l¹i n»m trong khu vùc cña sù ph¸t triÓn du lÞch s«i ®éng vµ còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ tù nhiªn - v¨n ho¸ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch cña c¸c n­íc trong khu vùc hiÖn nay kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam ®­îc thèng kª nh­ sau: - §i du lÞch chiÕm 68,6% - Du lÞch kÕt hîp víi c«ng viÖc chiÕm 26% - §i víi môc ®Ých kh¸c lµ 5,4% MÆc dï, trong nh÷ng n¨m qua du lÞch ViÖt Nam chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng tõ bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch©u ¸ nh­ng nguån kh¸ch vµo ViÖt Nam vÉn ngµy cµng t¨ng vµ nguån kh¸ch chñ yÕu tõ 3 nguån sau: + Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Kh¸ch NhËt, Hång C«ng, óc, Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore, Malaixia, Trung Quèc. Trong ®ã NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan lµ nh÷ng thÞ tr­êng kh¸ch tiÒm n¨ng cña ViÖt Nam. Sè l­îng kh¸ch cña nh÷ng n­íc nµy ®Õn ViÖt Nam nhiÒu h¬n c¶. - Kh¸ch ch©u ¢u: Bao gåm Ph¸p, §øc, BØ, Thuþ SÜ, Italia. Nguån kh¸ch ch©u ¢u ®æ vµo ViÖt Nam trong mÊy n¨m qua kh«ng ngõng t¨ng lªn. Trong sè ®ã chñ yÕu lµ kh¸ch Ph¸p. Tuy nhiªn, mét sè nguån kh¸ch nh­ §øc, Italia ®ang cã nh÷ng dÊu hiÖu tÝch cùc cho du lÞch ViÖt Nam. - B¾c Mü: Kh¸ch Mü, Cana®a lµ hai thÞ tr­êng chñ yÕu, nguån kh¸ch nµy chñ yÕu lµ kh¸ch cùu chiÕn binh vµ ViÖt kiÒu vÒ th¨m quª h­¬ng. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngo¹i giao cëi më quan hÖ víi nhiÒu n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc l¸ng giÒng trong ®ã cã quan hÖ víi Trung Quèc ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Nh©n d©n hai n­íc ngµy cµng tù do ®i l¹i nhiÒu h¬n, giao l­u nhiÒu h¬n. ViÖc khai th«ng tuyÕn ®­êng s¾t quèc tÕ ViÖt - Trung tõ ®ã l­îng kh¸ch quèc tÕ ®Æc biÖt lµ kh¸ch Trung Quèc vµo ViÖt Nam ngµy cµng cao, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ Hµ Néi trong c¸c n¨m qua nh­ sau: B¶ng 3: Thèng kª l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ Hµ Néi trong c¸c n¨m N¨m ViÖt Nam Hµ Néi 1989 2.700.000 900.000 1997 1.700.000 1998 1.900.000 2000 dù b¸o 2005 4.300.000 1.500.000 2010 5.000.000 1.800.000 Nguån: Tæng Côc du lÞch ViÖt Nam * VÒ du lÞch néi ®Þa - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §êi sèng v¨n ho¸ x· héi cña ng­êi d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, nhu cÇu ®i du lÞch cña ng­êi d©n ngµy cµng trë nªn phæ biÕn. Trong nh÷ng n¨m tíi, l­îng kh¸ch néi ®Þa sÏ t¨ng lªn rÊt nhanh. Tuy nhiªn, c¸c du kh¸ch vÉn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lo¹i h×nh du lÞch nghØ biÓn vµ tham quan c¶nh quan v¨n ho¸. Bªn c¹nh ®ã, thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cho nªn nhiÒu gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i du lÞch. Sù giao l­u v¨n ho¸ - kinh tÕ - th­¬ng m¹i gi÷a c¸c vïng trong c¶ n­íc ngµy cµng s«i ®éng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ xu thÕ ph¸t triÓn cña du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa chóng ta thÊy nhu cÇu ®i du lÞch ngµy cµng t¨ng, nã trë thµnh mét nhu cÇu cña ®êi sèng x· héi, v× vËy ph¸t triÓn tèt ngµnh du lÞch lµ viÖc n©ng cao ®êi sèng x· héi cho ng­êi d©n vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ®Êt n­íc. C¸c c«ng ty du lÞch ph¶i n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®­a ra chiÕn l­îc marketing cña m×nh. 4) C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. a) Kh¶ n¨ng cña c«ng ty - C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®· sím t¹o ®­îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa. C«ng ty cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, nghiÖp vô v÷ng ch¾c. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. Vèn vµ tµi s¶n ®ang trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn quy m« kinh doanh cña c«ng ty. C¸c mèi quan hÖ lµm ¨n víi ®èi t¸c trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn. §ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong kinh doanh. b) VÒ ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. - Víi t×nh h×nh thùc tÕ n¨m 2001 vµ triÓn väng cña n¨m 2002 c«ng ty ®· c¨n cø vµo nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi cña m×nh ®Ó ®­a ra ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. - NhËn thøc ®­îc t×nh h×nh kinh doanh x· héi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi cßn nhiÒu phøc t¹p, d­ ©m cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc vÉn cßn nhiÒu, nÒn kinh tÕ cña mét sè n­íc trong khu vùc ch­a thùc sù phôc håi. ViÖc triÓn khai mét sè luËt thuÕ míi trong mÊy n¨m võa qua nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµm cho t×nh h×nh thÞ tr­êng ch­a thùc sù ®­îc æn ®Þnh, c¬ héi gi¶m gi¸ s¶n phÈm cña m×nh kh«ng cßn ®­îc nh­ tr­íc. Trong khi ®ã c«ng ty l¹i ph¶i xem xÐt l¹i viÖc b¸n c¸c tour cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh. Tõ ®ã c«ng ty ®­a ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh sau. - T¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ tr­êng hiÖn cã më réng thÞ tr­êng ®· bÞ thu hÑp, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. - T¹o ra c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó vµ ®Æc thï, víi gi¸ c¶ hîp lý, chÊt l­îng cao. - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ néi ®Þa b»ng c¸ch tham gia c¸c héi chî quèc tÕ, häp b¸o, triÓn l·m giíi thiÖu ®Ó s¶n phÈm nh÷ng kh¶ n¨ng cña c«ng ty cã thÓ cung øng cho kh¸ch. - T¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc m«i giíi, c¸c ®¬n vÞ cung øng du lÞch hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh, h­íng dÉn. Trªn nh÷ng c¬ së ®ã, môc tiªu cô thÓ ®Æt cho n¨m 2002 ®¹t doanh thu vÒ du lÞch 250.000.000, thu vÒ c¸c du lÞch kh¸c 150.000.000, gi÷ æn ®Þnh nguån kh¸ch Trung Quèc. Tõ n¨ng lùc vµ ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh c«ng ty cã thÓ ®Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc marketing tèi ­u. II. §Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing ë c«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam. Nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc marketing cña C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam 1) C¸c nguyªn t¾c cña chiÕn l­îc marketing ViÖc ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn mét chiÕn l­îc marketing trong mét c«ng ty ®ßi hái ph¶i t«n träng c¸c nguyªn t¾c chung, cô thÓ lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc 8 nguyªn t¾c sau: a) Nguyªn t¾c tån t¹i - Mét chiÕn l­îc marketing ph¶i ®­îc viÕt ra, kh¶o s¸t kü vµ ph¸t ®i nh÷ng phÇn cña chiÕn l­îc ®­îc coi lµ quan träng nhÊt, vµ tiÕp nhËn tÊt c¶ nh÷ng g× ph¶n håi tõ mäi ng­êi cã liªn quan dï bªn trong hay bªn ngoµi c«ng ty. b) Nguyªn t¾c liªn tôc Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc cèt yÕu cña mét chiÕn l­îc marketing lµ ®· trï liÖu ®­îc c¸c gi¶i ph¸p hç trî ®Ó tån t¹i l©u dµi. Ph¸t triÓn mét h×nh ¶nh s¸ng sña cña mét kh¸i niÖm dÞch vô, mét nh·n hiÖu x©y dùng c¸ tÝnh cho nã ®ßi hái thêi gian, tÝnh kiªn tr× vµ bÒn bØ bao giê ®ã còng lµ mét qu¸ tr×nh kÐo dµi cho nhiÒu giai ®o¹n. c) Nguyªn t¾c ph©n biÖt. - Sù ph©n biÖt lµ kÕt qu¶ cña mét chiÕn l­îc marketing thµnh c«ng, nã ®em l¹i cho nh·n hiÖu s¶n phÈm mét sù ®éc ®¸o, kh¼ng ®Þnh tÝnh riªng biÖt cña nã. X¸c ®Þnh cho nã mµ lµm sao ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng thÓ b¾t ch­íc. d) Nguyªn t¾c râ rµng Mét chiÕn l­îc marketing muèn thµnh c«ng ph¶i ®­a ®­îc cho kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c râ rµng, dùa trªn nh÷ng t­ t­ëng m¹nh d¹n vµ gi¶n dÞ. Mét chiÕn l­îc qu¸ r¾c rèi víi c¸ch biÖn luËn tinh vi vµ nguyªn t¾c vËn hµnh qu¸ phøc t¹p cã nguy c¬ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ th¶m h¹i ®èi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Nguyªn t¾c nµy rÊt quan träng, t­¬ng øng víi tÝnh gi¶n dÞ cña dÞch vô th× ph¶i ®i kÌm víi nh÷ng biÓu gi¸ cã th«ng tin râ rµng. e) Nguyªn t¾c thùc tÕ Nguyªn t¾c nµy chÆt chÏ h¬n khi chóng ta sö dông c¸c c«ng cô ®Ó thùc hiÖn mét chiÕn l­îc marketing. Víi c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng tiÖn kh«ng nªn cã c¸c môc tiªu qu¸ lín so víi c¸c ph­¬ng tiÖn cã ®­îc. f) Nguyªn t¾c dÔ chuyÓn biÕn Mét chiÕn l­îc marketing ph¶i cã thÓ thÝch øng víi nhiÒu ®iÒu kiÖn kinh doanh nh­ng kh«ng mÊt ®i tÝnh c¹nh tranh cña nã. - Trong c¸c h×nh thøc thùc hiÖn vµ th«ng tin kh¸c nhau th× chiÕn l­îc marketing ph¶i b¶o ®¶m r»ng nã sÏ ®em l¹i thµnh c«ng khi thùc hiÖn. g) Nguyªn t¾c ¨n khíp - ChiÕn l­îc marketing ph¶i phï hîp víi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp còng nh­ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. ViÖc thùc hiÖn mét chiÕn l­îc marketing ph¶i b¶o ®¶m sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi c¸c chiÕn l­îc kh¸c vµ gióp cho c¸c chiÕn l­îc kh¸c ®­îc thµnh c«ng. h) Nguyªn t¾c néi bé cã thÓ chÊp nhËn Nãi chung th«ng tin cïng c¸c th«ng b¸o cña nã ph¶i ®­îc nghe thÊy vµ hiÓu, kh«ng chØ bëi ng­êi tiªu dïng mµ cßn bëi c«ng chóng bªn trong c«ng ty. Nguyªn t¾c nµy hoµn toµn phï hîp víi mét ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh du lÞch bëi v× phÇn tö cña mét chiÕn l­îc marketing kh«ng ph¶i lµ phÇn tö nhá nhÊt sÏ ®­îc thùc hiÖn bëi nh©n viªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ 8 nguyªn t¾c trong mét chiÕn l­îc marketing thµnh c«ng. Tuy nhiªn, 8 nguyªn t¾c nµy kh«ng ph¶i lµ ®iÒu duy nhÊt lµm cho chiÕn l­îc thµnh c«ng. Nã chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn nh­ ch­a ®ñ. C«ng ty cã thÓ tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh mµ ¸p dông vµo chiÕn l­îc marketing. 2) Nh÷ng ®Ò xuÊt a) §èi víi thÞ tr­êng ch©u ¸ - Tuy khu vùc nµy ®ang trong qu¸ tr×nh phôc håi l¹i nÒn kinh tÕ cña m×nh sau khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nh­ng ®©y vÉn lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch chñ yÕu cña du lÞch ViÖt Nam còng nh­ cña C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc. N­íc nµy rÊt Ýt bÞ ¶nh h­ëng bëi khñng ho¶ng tµi chÝnh mÊy n¨m tr­íc, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®ang t¨ng cao, ®iÒu nµy thóc ®Èy ng­êi d©n Trung Quèc ®i du lÞch ra n­íc ngoµi nhiÒu h¬n. §©y lµ mét c¬ héi lín cho du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam nãi riªng. MÆc dï chØ tiªu ®i du lÞch cña ng­êi Trung Quèc ch­a cao, th­êng chØ sang ViÖt Nam ®Ó th¨m th©n nh©n nh­ng l­îng kh¸ch Trung Quèc nµy vÉn chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín ®èi víi tæng sè kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã mét sè ®oµn kh¸ch tr­íc ®©y khi ®Õn Trung Quèc song hä míi sang ViÖt Nam vµ cã xu h­íng t¨ng trong c¸c n¨m võa qua. Nh­ vËy ®©y còng lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng c«ng ty cã thÓ khai th¸c thÞ tr­êng nµy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Ngoµi ra, thÞ tr­êng NhËt vµ thÞ tr­êng Hµn Quèc lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng ch­a thùc sù ®­îc khai th¸c, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng NhËt. NÒn kinh tÕ cña hä ®ang ®­îc phôc håi, ®ång yªn t¨ng gi¸ trë l¹i, tû lÖ ng­êi NhËt ®i du lÞch ra n­íc ngoµi vµ vµo ViÖt Nam ®ang t¨ng lªn. Nh­ng kh¸ch NhËt ®Õn ViÖt Nam chñ yÕu vÉn lµ c¸c th­¬ng nh©n kÕt hîp ®i du lÞch víi nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m ®èi t¸c lµm ¨n, v× vËy nhu cÇu cña hä lu«n ®ßi hái ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô cã chÊt l­îng cao, c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt ph¶i ®Çy ®ñ. §æi l¹i hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. §©y lµ mét thÞ tr­êng triÓn väng cho c¸c c«ng ty du lÞch nãi chung vµ C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam nãi riªng. - §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch ë c¸c n­íc khu vùc §«ng Nam ¸. Do ch­a thùc sù phôc håi kinh tÕ nªn nhu cÇu ®i du lÞch ë nh÷ng nµy ch­a t¨ng. Tuy nhiªn khu vùc nµy l¹i ®ãn ®­îc mét l­îng kh¸ch lín. §iÒu nµy sÏ t¹o ra thuËn lîi cho viÖc thu hót kh¸ch ®Õn mét n­íc thø 3. DÜ nhiªn ®iÒu nµy kh«ng ph¶i dÔ dµng g×, h¬n n÷a theo dù b¸o cña tæ chøc du lÞch thÕ giíi th× l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ tõ óc vµ §µi Loan sÏ cã xu h­íng t¨ng trong c¸c n¨m tíi ë khu vùc §«ng Nam ¸. Nh­ vËy trong t­¬ng lai kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam sÏ t¨ng nh­ng ®èi víi C«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh ViÖt Nam ®Ó thu hót ®­îc kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi m×nh th× ngoµi nh÷ng viÖc kh¸c ra c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng marketing cña m×nh, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng truyÒn th«ng míi mong thµnh c«ng. Tõ nh÷ng xem xÐt trªn chóng ta cã thÓ ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt sau cho chiÕn l­îc marketing cña c«ng ty t¹i thÞ tr­êng ch©u ¸. * §èi víi c«ng t¸c qu¶ng c¸o t¹i thÞ tr­êng ch©u ¸. - C«ng ty cÇn ph¶i cã chi phÝ dµnh cho c¸c ho¹t ®éng marketing thËt hîp lý vµ chi tiÕt, ®Æc biÖt lµ chi phÝ qu¶ng c¸o, coi ®©y nh­ mét kho¶n ®Çu t­. KÕt qu¶ ®em l¹i cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ qua l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty vµ doanh thu hµng n¨m thu ®­îc. - X¸c ®Þnh râ môc tiªu qu¶ng c¸o cña khu vùc thÞ tr­êng nµy lµ n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty, thóc ®Èy b¸n ®­îc nhiÒu hµng lµm cho ho¹t ®éng marketing ®­îc hiÖu qu¶. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o chñ yÕu, t×m ®­îc kh«ng gian vµ thêi gian qu¶ng c¸o phï hîp. Sau ®ã x¸c ®Þnh ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o. Cuèi cïng xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o. Khi kh¸ch ë khu vùc nµy chiÕm phÇn lín lµ kh¸ch th­¬ng gia, c¸c nhµ nghiªn cøu. Nh÷ng ng­êi ®i du lÞch rÊt ®a d¹ng nªn viÖc lùa chän c¸c c«ng cô qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi víi tõng kh¸ch hµng môc tiªu lµ rÊt khã. + C«ng ty cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a trong viÖc tham gia c¸c héi chî du lÞch tæ chøc t¹i khu vùc nµy nh­ EXPO tæ chøc t¹i Hång C«ng, PATA t¹i Singapore, th«ng qua ®ã mµ qu¶ng b¸ giíi thiÖu vÒ c¸c tour cña m×nh víi b¹n bÌ quèc tÕ kÕt hîp víi viÖc giíi thiÖu c¸c tour du lÞch mang tÝnh chÊt m¹o hiÓm, míi mÎ vui vÎ nh»m môc ®Ých l«i kÐo kh¸ch hµng, ng­êi d©n ë n­íc ®ã vµ kh¸ch du lÞch tõ n­íc thø 3 ®Õn c¸c n­íc nµy tham quan. + HiÖn nay c«ng ty sö dông tËp gÊp, tê r¬i göi ®Õn c¸c b¹n hµng vµ chØ dõng l¹i ë chç giíi thiÖu cho b¹n hµng vÒ c¸c s¶n phÈm còng nh­ c¸c ®Þa ®iÓm, vïng du lÞch cña ViÖt Nam mµ ch­a trùc tiÕp göi ®Õn tËn tay kh¸ch hµng tiÒm n¨ng v× vËy, c«ng ty cÇn më réng ph¹m vi sö dông tê r¬i, tËp gÊp ®Õn kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. Cô thÓ cã thÓ göi trùc tiÕp qua b­u ®iÖn ®Õn c¸c c¸ nh©n, c¸c chñ h·ng hay c¸c hiÖp héi tæ chøc cã liªn quan ®Õn kh¸ch hµng mµ m×nh ®ang theo ®uæi, ®i kÌm víi tËp gÊp lµ c¸c catalog, phiÕu ®Æt hµng hay phiÕu tr¶ lêi c©u hái vµ bao giê bao th­ còng d¸n s½n l­u phÝ. + C«ng ty cã thÓ xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, ph¸p luËt, thuÕ ®Ó xóc tiÕn viÖc thiÕt lËp mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë Trung Quèc, v¨n phßng nµy cã thÓ n»m ë B¾c Kinh hay Th­îng H¶i bëi v× ë ®©y tËp trung phÇn lín c¸c ®iÓm du lÞch ngoµi ra cßn lµ trung t©m kinh tÕ cã sè l­îng kh¸ch quèc tÕ ra vµo rÊt nhiÒu, thuËn lîi cho qu¶ng c¸o, ngoµi ra c«ng ty cã thÓ ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn ë Th¸i Lan, cô thÓ lµ ë B¨ng Cèc ®Ó qu¶ng c¸o b¸n hµng trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng cña m×nh. + C«ng ty cã thÓ tæ chøc tr­ng bµy du lÞch hay tæ chøc chiÕu phim du lÞch phôc vô cho c¸c héi nghÞ trong khu vùc nh»m l«i kÐo c¸c tæ chøc, nhãm c¸ nh©n ®Ó tham gia vµo c¸c tour cña c«ng ty hay th«ng qua c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia héi nghÞ truyÒn ®i c¸c th«ng tin tèt vÒ du lÞch cña ViÖt Nam trong ®ã ®¹i diÖn lµ c«ng ty. + Sö dông th­ riªng th«ng qua b­u ®iÖn göi cho c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty: tµi liÖu th­ gåm b­u thiÕp, danh thiÕp, b¶ng gi¸, bµi qu¶ng c¸o göi tíi cho kh¸ch hµng lÉn c¸c nhµ trung gian. Cã thÓ lµ c¸c hiÖp héi nh­ PATA, ASTA, JATA hay c¸c h·ng truyÒn h×nh, truyÒn thanh ë mét sè n­íc nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan, NhËt B¶n. + Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thÓ cïng tham gia víi Tæng côc Du lÞch, h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam ®Ó x©y dùng c¸c b¨ng h×nh, ®Üa h×nh giíi thiÖu th«ng tin vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam. C¸c s¶n phÈm, lo¹i h×nh du lÞch t¹i ViÖt Nam cho kh¸ch biÕt. * §èi víi c«ng t¸c khuyÕn m¹i vµ gi¸ c¶ + Do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng nµy phÇn lín kh¸ch ®Õn víi c«ng ty cã thu nhËp thÊp so víi c¸c c«ng ty vµ thÞ tr­êng kh¸c do vËy mµ c«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸. C¸c tour, c¸c tuyÕn cho ®¬n vÞ trung gian vµ kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ nh÷ng lóc tr¸i mïa. Tuy nhiªn viÖc gi¶m gi¸ kh«ng ®ång thêi kÐo theo viÖc gi¶m chÊt l­îng dÞch vô xuèng mµ cßn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô lªn ®Ó t¹o uy tÝn niÒm tin cho kh¸ch, t¹o ra Ên t­îng tèt cho kh¸ch. + Ngoµi ra cßn cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ b¹n sang ViÖt Nam ®Ó kh¶o s¸t nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm cña c«ng ty. Th­êng sau mçi chuyÕn ®i c«ng ty cã thÓ tÆng quµ l­u niÖm ®ång thêi g©y Ên t­îng ®èi víi kh¸ch hµng tõ ®ã th«ng qua hä ®Ó truyÒn ®i nh÷ng g× tèt ®Ñp mµ hä ®· nhËn ®­îc khi ®Õn du lÞch ViÖt Nam ®èi víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. * C«ng ty quan hÖ c«ng chóng. + Th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m, tæ chøc häp b¸o, tæ chøc giao l­u gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng víi chñ ®Ò nh­ thi t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty, nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®Æc biÖt cña c«ng ty lµ g×, lîi Ých mµ nã ®em l¹i cho kh¸ch hµng, t×m hiÓu vÒ ®Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam. + Tæ chøc giao l­u v¨n ho¸ Èm thùc gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc b¹n trong khu vùc thÞ tr­êng nµy cã thÓ giao l­u gi÷a c«ng ty víi c¸c h·ng du lÞch cña c¸c n­íc trong thÞ tr­êng träng ®iÓm th«ng qua ®ã mµ giíi thiÖu thu hót c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. * C«ng t¸c b¸n trùc tiÕp Víi thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng hiÖn nay cña c«ng ty th× c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp míi chØ giíi h¹n ë thÞ tr­êng néi ®Þa, cßn ra thÞ tr­êng quèc tÕ hÇu nh­ lµ kh«ng cã. ViÖc b¸n trùc tiÕp gi÷a c¸ nh©n c«ng ty víi kh¸ch quèc tÕ cÇn ph¶i ®­îc c«ng ty quan t©m trong t­¬ng lai. Cßn hiÖn nay c«ng ty ph¶i phôc vô tèt kh¸ch hµng hiÖn t¹i ®Ó hä tuyªn truyÒn ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, ®©y còng lµ h×nh thøc b¸n trùc tiÕp cña s¶n phÈm du lÞch. Chóng ta biÕt r»ng, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× kh¸ch hµng v« cïng quan träng, nÕu kh«ng cã kh¸ch hµng th× s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm dÞch vô chØ ë d­íi d¹ng tiÒm n¨ng do ®ã viÖc b¸n hµng trùc tiÕp nhiÒu khi kh«ng ph¶i do nh©n viªn cña c«ng ty b¸n mµ l¹i do kh¸ch hµng hiÖn t¹i cña c«ng ty. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt cña s¶n phÈm dÞch vô so víi s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i t¹o ra ®­îc s¶n phÈm dÞch vô hoµn h¶o (chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ phï hîp, c¸c h×nh thøc chµo hµng hÊp dÉn). Khi ®· kÕt thóc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cô nµy th× th× c«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña nã mang l¹i b»ng nh÷ng sè liÖu cô thÓ qua ®ã x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña toµn bé chiÕn l­îc marketing. ViÖc ®¸nh gi¸ cã thÓ c¨n cø vµo hiÖu qu¶ tõng c«ng cô mang l¹i hay c¨n cø vµo l­îng kh¸ch cña c«ng ty phôc vô ®­îc. b) ThÞ tr­êng ch©u ¢u. - §©y lµ thÞ tr­êng t­¬ng ®èi khã tÝnh, nhu cÇu cña hä t­¬ng ®èi cao. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng chi cña hä th× còng lín. HiÖn nay t¹i khu vùc thÞ tr­êng nµy kh¸ch ®Õn víi ViÖt Nam còng nh­ c«ng ty kh¸ch Ph¸p lµ chñ yÕu. V× vËy môc tiªu ®Æt ra cho c«ng ty tr­íc m¾t lµ ph¶i æn ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch nµy lµ chñ yÕu, vµ t¨ng tr­ëng trong t­¬ng lai. - MÆt kh¸c, thÞ tr­êng nµy cã nguån kh¸ch hµng lín nhÊt thÕ giíi trong ®ã Ph¸p gi÷ vÞ trÝ truyÒn thèng cña m×nh lµ n¬i thu hót kh¸ch du lÞch nhiÒu nhÊt thÕ giíi. Theo con sè c«ng bè cña tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO) n¨m 1999 Ph¸p ®ãn 70 triÖu kh¸ch t¨ng 4,7% so víi n¨m 1998, ®ång thêi ng­êi Ph¸p ®i du lÞch ra n­íc ngoµi còng rÊt lín, thêi gian l­u l¹i dµi vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ lín. - Sè l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty chñ yÕu lµ ë ®é tuæi trung tuæi cho nªn cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch nµy khi ®Õn ViÖt Nam lµ ®i nghiªn cøu vÒ nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cæ truyÒn cña ng­êi ViÖt ®ång thêi kiÕm c¸c di tÝch nghÖ thuËt, kiÕn tróc cña Ph¸p ë ViÖt Nam, t×m kiÕm c¸c di tÝch chiÕn tranh nh­ §iÖn Biªn Phñ, th¨m l¹i chiÕn tr­êng x­a, tham gia vµo c¸c tour du lÞch v¨n ho¸ m¹o hiÓm. ChÝnh v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu nµy ®Ó thu hót còng nh­ sù quan t©m cña kh¸ch hµng c«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc marketing dùa trªn kh¶ n¨ng cña c«ng ty còng nh­ ®Æc tr­ng cña ®èi t­îng kh¸ch hµng. * §èi víi viÖc thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc marketing ë khu vùc thÞ tr­êng nµy c«ng ty cÇn sö dông tèt c¸c c«ng cô cña marketing. + C«ng t¸c qu¶ng c¸o T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c tËp gÊp, tê r¬i, s¸ch h­íng dÉn, m« t¶ c¸c tour du lÞch v¨n ho¸ ®Æc tr­ng, gi¸ c¶ phï hîp ®Õn c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty. Trªn c¬ së thiÕt kÕ mÉu qu¶ng c¸o theo chu tr×nh AIPA. - §Çu tiªn lµ l«i cuèn sù chó ý (Altention): mét lý do phÇn lín nh÷ng môc tiªu chi phÝ qu¶ng c¸o kh«ng ®­îc sö dông víi hiÖu n¨ng cao lµ bµi qu¶ng c¸o kh«ng thu hót l«i cuèn sù chó ý cña kh¸ch hµng. Do ®ã l«i cuèn sù chó ý cña kh¸ch hµng lµ mÊu chèt cña mét qu¶ng c¸o tèt vµ trong h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy nªn thÓ hiÖn b»ng c¸c tiªu ®Ò ch÷ lín vµ kh¸c biÖt ®Ó ®éc gi¶ thÝch thó ®äc tiÕp vµ biÕt thªm th«ng tin. - Khëi ®éng sù quan t©m (intrest) tiªu ®Ò th­êng kÌm theo mét tiªu ®Ò in ch÷ nhá h¬n. Môc ®Ých ®Ó t¹o sù quan t©m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®äc tiÕp qua phÇn chÝnh cña néi dung. - T¹o sù ­íc muèn (pesine) phÇn chÝnh cña néi dung nµy cho thªm phÇn chi tiÕt vµ chøa ®ùng néi dung chiªu hµng ®Ó t¹o sù quan t©m ®èi víi s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o mét trong nh÷ng c¸ch hiÖu nghiÖm nhÊt ®Ó g©y sù chó ý ®ã lµ nªu lªn sù lîi Ých, sù lîi léc trong ­u ®iÓm cña s¶n phÈm ®ang qu¶ng c¸o. - Gîi ý hµnh ®éng (action) mét b¶ng qu¶ng c¸o tèt kh«ng thÓ kÕt thóc mµ kh«ng nãi víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ph¶i lµm g×, tiÕp ®ã sù gîi ý, nh¾c nhë ph¶i liªn quan ®Õn lîi Ých cña s¶n phÈm nh­ng hµnh ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i mua ngay. - C«ng ty cã thÓ göi th­ trùc tiÕp tíi c¸c hiÖp héi du lÞch cña Ph¸p, §øc, Thuþ SÜ hay tæ chøc nghiªn cøu vÒ lÞch sö v¨n ho¸ c¸c n­íc trong ®ã cã ViÖt Nam. ë c¸c tr­êng häc, c¸c viÖn nghiªn cøu, trong th­ cã nhiÒu b¶ng qu¶ng c¸o giíi thiÖu vÒ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ l¨ng miÕu Quèc Tö Gi¸m, Chïa Mét Cét... h·y göi ®Õn c¸c tæ chøc PhËt gi¸o t¹i Ph¸p giíi thiÖu vÒ PhËt ph¸p ViÖt Nam vµ c¸c di tÝch nh­ chïa ChÊn Quèc, Yªn Tö. .. th«ng qua ®ã mµ nhß hä qu¶ng c¸o tíi c¸c thµnh viªn cña tæ chøc. - T¨ng c­êng qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c héi chî tæ chøc ë khu vùc nµy nh­ ITB t¹i Berlin (§øc). Chóng ta biÕt r»ng §øc lµ mét thÞ tr­êng göi kh¸ch tiÒm n¨ng lín cã l­îng kh¸ch ®i du lÞch ®øng ®Çu thÕ giíi ®ång thêi ®©y còng lµ mét thÞ tr­êng hÊp dÉn mµ bÊt kú ®iÓm du lÞch nµo trªn thÕ giíi còng muèn thu hót v× vËy ngoµi viÖc ký hîp ®ång víi c¸c c«ng ty göi kh¸ch, c«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c qu¶ng c¸o. - Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ qu¶ng c¸o trùc tiÕp víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i cña m×nh th«ng qua hä mµ qu¶ng c¸o tíi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. §©y lµ mét c¸ch qu¶ng c¸o hiÖu qu¶ bëi v× hiÖn nay kh¶ n¨ng cña m×nh. Cïng víi ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p luËt, thuÕ, th× c«ng ty kh«ng thÓ më mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë khu vùc nµy. ChÝnh v× thÕ viÖc qu¶ng c¸o trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ë khu vùc nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× vËy c«ng ty cã thÓ tËn dông c¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i ®Ó truyÒn ®i nh÷ng th«ng tin tèt vÒ c«ng ty. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng tèt nhÊt, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch. KÕt hîp víi gi¸ c¶ phï hîp cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch th­ëng phï hîp cho nh©n viªn ®Ó kÝch thÝch sù nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc cña hä t¹o ra c¸c dÞch vô tèt cho kh¸ch hµng. - C«ng ty cã thÓ qu¶ng c¸o ®Ó thu hót ®èi t­îng kh¸ch hµng míi lµ giíi trÎ ch©u ¢u. Tuy Ýt tiÒn nh­ng hä lµ nh÷ng con ng­êi v¨n ho¸ vµ say mª nghiªn cøu v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt. Cã thÓ giíi thiÖu ®èi t­îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nµy b»ng nh÷ng tour du lÞch v¨n ho¸ hay tour du lÞch m¹o hiÓm th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­ göi b­u ®iÖn tËp gÊp, tê r¬i ®Õn trùc tiÕp ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy hay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian nh­ c¸c h·ng l÷ hµnh, c¸c tr­êng häc, c¸c viÖn nghiªn cøu. - C«ng ty cã thÓ liªn kÕt víi mét sè h·ng hµng kh«ng, c¸c kh¸ch s¹n danh tiÕng, c¸c ®¹i sø qu¸n ®Ó tæ chøc tuÇn lÔ v¨n ho¸, Èm thùc ë c¸c n­íc nµy. - C«ng ty cã thÓ qu¶ng c¸o qua m¹ng internet ®Õn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh. Khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o lµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét phÇn thµnh c«ng cña chiÕn l­îc marketing ë thÞ tr­êng nµy. * C«ng t¸c khuyÕn m¹i vµ gi¸ c¶ - Ngoµi h×nh thøc khuyÕn m¹i c«ng ty ®ang ¸p dông nh­ tæ chøc cho c¸c h·ng l÷ hµnh cña Ph¸p vµ mét sè b¹n hµng Ph¸p sang ViÖt Nam nghiªn cøu thÞ tr­êng miÔn phÝ th× c«ng ty cã thÓ sö dông thªm mét sè h×nh thøc khuyÕn m¹i sau: - Gi¶m gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµo mét sè ngµy lÔ, ngµy kû niÖm nh­ ngµy "Du lÞch thÕ giíi" ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. - Thay ®æi h×nh thøc thanh to¸n, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thanh to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt thêi gian cho kh¸ch. - T¨ng tû lÖ % cho c¸c ®¬n vÞ cung cÊp kh¸ch ph¶i tho¶ thuËn lµ ®¬n vÞ cung øng sÏ ph¶i t¨ng l­îng kh¸ch. *C«ng t¸c b¸n hµng trùc tiÕp. C«ng t¸c b¸n hµng trùc tiÕp cÇn ph¶i ®­îc ®Èy m¹nh. C«ng ty nªn xem xÐt xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó më réng ph¹m vi giíi thiÖu, kÝ kÕt b¸n hµng trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc kinh doanh. C¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh, nh÷ng ng­êi ®an t×m kiÕm th«ng tin vÒ ViÖt Nam. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt c¸c th«ng ®iÖp truyÒn ®i cña m×nh cã thu hót ®­îc kh¸ch hµng môc tiªu vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng hay kh«ng. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, t¹o ra nh÷ng c¸i míi l¹ cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¸n hµng trùc tiÕp. * Quan hÖ c«ng chóng. C«ng ty cÇn quan t©m tíi viÖc quan hÖ víi c«ng chóng ë thÞ tr­êng nµy nhiÒu h¬n. Bëi v× thÞ tr­êng nµy cã tiÒm n¨ng lín vÒ viÖc göi kh¸ch, ng­êi d©n cã thu nhËp cao vµ æn ®Þnh, thêi gian nghØ ng¬i nhiÒu ®Æc biÖt së thÝch cña hä lµ ®i du lÞch, thÝch kh¸m ph¸ ra c¸i míi c¸i ®Ñp ë c¸c quèc gia kh¸c. - Khi quan t©m tíi c«ng t¸c quan hÖ c«ng chóng c«ng ty cßn cã thÓ sö dông hçn hîp vµ toµn diÖn c¸c c«ng cô trªn ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing ®i vµo cô thÓ ngoµi nh÷ng g× c«ng ty ®· lµm nh­ tham gia héi chî, häp b¸o th× c«ng ty cã thÓ tham kh¶o c¸c ý kiÕn sau: - Th«ng qua tæng côc du lÞch lµm ®¹i diÖn cho c«ng ty ë c¸c héi nghÞ, héi chî triÓn l·m tæ chøc ë khu vùc nµy kÕt hîp víi viÖc giíi thiÖu vÒ du lÞch ViÖt Nam vµ c¸c s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng. c) ThÞ tr­êng ch©u Mü §Õn nay t¹i thÞ tr­êng khu vùc nµy c«ng ty míi chØ khai th¸c nh»m vµo khu vùc B¾c Mü chñ yÕu hai n­íc Mü vµ Cana®a. Kh¸ch hµng môc tiªu ë khu vùc nµy chñ yÕu lµ c¸c cùu chiÕn binh Mü vµ ViÖt kiÒu cho nªn trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o ë khu vùc thÞ tr­êng nµy c«ng t¸c nªn h­íng m¹nh vµo thÞ tr­êng môc tiªu. Tuy nhiªn, c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ viÖc sö dông qu¶ng c¸o ë khu vùc thÞ tr­êng nµy so víi c¸c khu vùc thÞ tr­êng kh¸c cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy, c«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o. Cô thÓ: - Göi c¸c tËp gÊp, tê r¬i ®Õn c¸c trung gian lµ c¸c b¹n hµng vµ më réng ®èi víi kh¸ch hµng môc tiªu. - Göi c¸c th­ b­u ®iÖn ®Õn ®¹i diÖn céng ®ång ng­êi ViÖt ë ®©y trong qu¶ng c¸o nªn th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Êt n­íc, nh­ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ æn ®Þnh, §¶ng vµ Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nh­ thÕ nµo ®Ó khuyÕn khÝch ViÖt kiÒu vÒ n­íc. Th«ng b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch trong n­íc, th«ng b¸o vÒ nh÷ng th«ng tin cña c«ng ty, c¸c lo¹i s¶n phÈm cã thÓ kÌm theo h×nh ¶nh minh ho¹. Cuèi cïng lµ c«ng ty tiÕp tôc ®Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng nµy ®Ó tõ ®ã cã ®­îc mét chiÕn l­îc marketing phï hîp, më réng thÞ tr­êng ra c¸c n­íc kh¸c v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh høa hÑn më ra con ®­êng ph¸t triÓn c¸c ®èi t­îng kh¸ch tiÒm n¨ng lín cho c«ng ty. Tãm l¹i: ®èi víi ba khu vùc thÞ tr­êng môc tiªu mµ c«ng ty ®ang theo ®uæi hiÖn nay, ngoµi viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc marketing cho tõng khu vùc thÞ tr­êng mét th× c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, thu ®­îc ®èi víi tõng thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó tõ ®ã biÕt ®­îc ph­¬ng h­íng, ®iÒu chØnh chiÕn l­îc marketing cho phï hîp. C«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ th«ng qua sè l­îng kh¸ch hay doanh thu. Sau mçi giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn l­îc nÕu nh­ cho chiÕn l­îc nµy lµ thµnh c«ng th× c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch phï hîp hÊp dÉn kÕt hîp víi viÖc sö dông chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t, thêi ®iÓm c¹nh tranh phï hîp víi chÊt l­îng phôc vô ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. KÕt luËn Trong nh÷ng nghiªn cøu vª ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty du lÞch cùu chiÕn binh viÖt nam chóng ta thÊy ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ cña doanh nghiÖp nµy vµ còng thÊy ®­îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Víi nh÷ng kiÕn thøc lÝ luËn ®· d­îc häc vµ thêi gian thùc tËp ë c«ng ty t«i mong muèn phÇn nµo ®­îc ®èng gãp ý kiÕn cña m×nh vµo môc tiªu vµ ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty. Do cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é lÝ luËn, kinh nghiÖm vµ thêi gian nªn néi dung cña ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt cÇn ®­îc hoµn thiÖn. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Tr­¬ng Tö Nh©n vµ c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2002. Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh (tr­êng ®¹i häc KTQD) - Gi¸o tr×nh Marketing ( tr­êng ®¹i häc KTQD) Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh ( tr­êng ®¹i häc KTQD) C¸c bµi gi¶ng vÒ Marketing du lÞch vµ kinh tÕ du lÞch T¹p chÝ Du lÞch c¸c sè n¨m 2001 - 2002 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty du lÞch Cùu chiÕn binh ViÖt Nam trong 2 n¨m 2000 vµ 2001 V¸ c¸c tµi liÖu kh¸c Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng việc thực hiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam trong những năm qua.DOC
Luận văn liên quan