Đoàn thanh niên huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việc làm cho con ngươơời nói chung và việc làm cho thanh niên nói riêng đang là một bài toán nan giải của loài ngươơời. Đặc biệt với Việt Nam bài toán lao động, việc làm đã đơươợc Đảng, Nhà nơươớc và toàn xã hội luôn luôn quan tâm và tìm mọi lời giải trong tiến trình xây dựng đất nước. Việc sử dụng nguồn nhân lực và phát huy tiềm lực của đội ngũ lao động trẻ là một yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nươơớc. Thực tế Việt Nam là một nươớc có nguồn lao động dồi dào với 2/3 dân số trong độ tuổi lao động. Lực lươơợng lao động trẻ ngày càng tăng mỗi năm bổ sung vào nguồn lao động từ 1,6 - 1,8 triệu ngươơời, trong đó số học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, một số đi lao động nơươớc ngoài về chươa có việc làm đang nằm trong diện thất nghiệp. Điều này gây ảnh hươơởng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nươơớc. Sau hơn 30 năm thoát khỏi chiến tranh Việt Nam vẫn là một nơơước thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới với trên 56% dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động chươơa có việc làm rất lớn, ở các thành phố là (5 - 6%), tỷ lệ lao động ở vùng nông thôn chỉ mới đạt từ 70 - 80%. Tỷ lệ này sẽ là rất lớn khi mang so sánh với tỷ lệ tăng dân số hàng năm trên 1.6% của Việt Nam chúng ta. Mặc dù đất nươơớc đã trải qua hơn 20 năm đổi mới với chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nươơớc, nền kinh tế tăng trươơởng bình quân là 7.4% năm, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực. Song áp lực từ nhiều phía như tăng dân số, thiếu lao động có tay nghề, sự đầu tơơư công nghệ mới để tăng năng suất lao động nhằm đươơa nươơớc ta tiến nhanh hơn trong quá trình CNH-HĐH sẽ dẫn đến dươơ thừa lao động trong toàn xã hội ngày càng tăng lên, đó là tình trạng thừa ngươơời nhương thiếu việc làm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mất việc làm trong toàn xã hội nói chung và trong Huyện Nguyên Bình nói riêng, là mối quan tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các ban nghành đoàn thể, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng. Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo chiếm 26,9 % dân số Việt Nam và chiếm trên 68% trong lực lượng lao động chính của xã hội, họ là những người lao động có sức khoẻ, sức trẻ có trình độ kiến thức là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước”. Là nguồn nhân lực chủ yếu cho mọi quốc gia. Thanh niên có vai trò hết sức to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong mọi thời kỳ, mọi lĩnh vực, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ. Cùng với hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa thanh niên Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược hơn, chiều sâu hơn, mới mẻ hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn, từ đấy cũng thúc đẩy thanh niên phấn đấu học tập ra sức tu dưỡng rèn luyện về trình độ cũng như chuyên môn, đặc biệt sự đòi hỏi về việc làm và thu nhập. Trong thực tế công tác giải quyết việc làm hiện nay hết sức bức xúc nhất là trong lực lượng thanh niên. Hiện nay có hơn 30% thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định, thu nhập thấp. Trước tình hình đó công tác giải quyết việc làm cho thanh niên tại các Chi đoàn là rất cần thiết và cấp bách. Để làm tốt công tác này đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, các ban ngành đoàn thể Từ thực trạng của đất nươơớc và của huyện Nguyên Bình - Cao Bằng cho thấy trách nhiệm giải quyết việc làm cho ngươơời lao động nói chung và thanh niên nói riêng không chỉ là trách nhiệm của cá nhân hay tập thể mà là trách nhiệm của toàn xã hội đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt là sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, nhà nươơớc và các tổ chức chính trị xã hội trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải giữ vai trò nhươơ là ngươơời đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng đó cho thanh niên. Huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng đang hòa mình vào công cuộc chuyển mình cùng đất nơơước, sự phát triển đa dạng của các thành phần kinh tế trong đó đặc biệt là sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp. Do vậy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Nguyên Bình phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ Huyện Nguyên Bình để giúp đỡ đoàn viên thanh niên lập nghiệp thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng, vơơươn lên trở thành những chủ nhân thực sự của đất nươơớc, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngơơời công dân đối với tổ quốc, với xã hội thông qua đó tập hợp thanh niên vào trong tổ chức Đoàn - Hội để giáo dục thanh niên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nươớc đồng thời củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Với lý do trên, em chọn đề tài “Đoàn thanh niên huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu, hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của bản thân cùng với Đoàn thanh niên Huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng để tham gia tích cực vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân lao động trong toàn huyện nói chung và thanh niên nói riêng. MụC LụC MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2, Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 5 3, Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 5 4, Phạm vi nghiên cứu. 6 5, Phương pháp nghiên cứu. 6 6. Kết cấu tiểu luận 6 Chương 1. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 7 với vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên 7 1.1, Nhận thức về việc làm và tìm kiếm việc làm đối với thanh niên. 7 1.1.1. Khái niệm việc làm và tìm kiếm việc làm 7 1.1.2, Việc làm cho thanh niên ở nước ta hiện nay. 8 1.1.3. Tình hình chung về lực lượng lao động ở nước ta hiện nay. 8 1.1.4. Tình hình việc làm và thất nghiệp của lao động thanh niên 8 1.1.5. Xu hướng nghề nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 12 1.2. Đoàn thanh niên với viêc giải quyết việc làm cho thanh niên. 14 1.2.1 Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn. 14 Chương 2. Đoàn thanh niên Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 20 với việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên 20 2.1, Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 20 2.1.1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên. 20 2.1.2. Tình hình kinh tế - Chính trị - Xã hội của huyện Nguyên Bình. 20 2.2, Vấn đề việc làm ở huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng. 24 2.2.1. Cơ cấu ngành nghề trong huyện 24 2.2.2.Trình độ tay nghề của thanh niên trong độ tuổi lao động. 25 2.2.3. Tình trạng đào tạo bồi dưỡng, dịch vụ lao động tại huyện 25 2.3.Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm. 26 2.4. Những mặt còn tồn tại. 30 2.4.1 Nguyên nhân khách quan. 32 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan. 32 Chương 3. Đề xuất kiến nghị và giải pháp 34 3.1. Đề xuất kiến nghị 34 3.1.1.Kiến nghị đối với Đảng 34 3.1.2. Đối với Nhà Nước và các tổ chức đoàn thể. 35 3.1.3. Đối với Đoàn cấp trên. 35 3.2.Một số giải pháp 36 3.2. 1 Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, tạo cơ chế, chính sách trong công tác giải quyết việc làm. 36 2. 2 Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên. 36 3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho thanh niên trong độ tuổi lao động. 37 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết việc làm. 38 kết luận 41 Danh mục tài liệu tham khảo 43 CHuyên đề tốt nghiệp HVTTN 2011 K49

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õu nhi; t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng cña §éi. §èi víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ kh¸c: §oµn phèi hîp liªn kÕt trªn c¬ së chøc n¨ng cña m×nh vµ dùa trªn c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña §oµn vÒ c«ng t¸c thanh niªn nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp ®ång bé trong c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn. * Vai trß cña tæ chøc §oµn thanh niªn víi viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña thanh niªn ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn víi chøc n¨ng lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, lµ tr­êng häc lín XHCN cho thanh niªn, lµ ng­êi ®¹i diÖn ch¨m lo cho vµ b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tuæi trÎ tr­íc hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. H¬n lóc nµo hÕt tæ chøc §oµn ph¶i lu«n lµ lùc l­îng tiªn phong xung kÝch ®i ®Çu trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng. Muèn lµm tèt nhiÖm vô ®ã tr­íc hÕt chóng ta ph¶i trang bÞ cho thanh niªn nh÷ng phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã chuyªn m«n nghiÖp vô cã chi thøc khoa häc, ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt cña cuéc sèng. §èi víi tæ chøc §oµn x©y dùng nh÷ng phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, nh÷ng ch­¬ng tr×nh hiÖu qu¶, ®ã chÝnh lµ mét ph­¬ng thøc ®Ó nh»m thu hót tËp hîp §VTN vµo tæ chøc, tõ ®ã kÞp thêi n¾m b¾t vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu cña thanh niªn. Theo ®iÒu tra x· héi häc cña viÖn nghiªn cøu thanh niªn vµ c¸c nhu cÇu cña thanh niªn bao gåm: Häc tËp, lµm viÖc, vui ch¬i, gi¶i trÝ, t×nh yªu h«n nh©n…th× cã ®Õn 100% c¸c phiÕu tr¶ lêi ®Çu tiªn lµ nhu cÇu viÖc lµm råi ®Õn häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §iÒu nµy ®Æt tr¸ch nhiÖm lªn vai toµn x· héi, trong ®ã tæ chøc §oµn ph¶i ®i ®Çu s¸ng t¹o, thiÕt thùc, gi¸m nghÜ, gi¸m lµm vµ gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nh÷ng ho¹t ®éng cña m×nh ®èi víi thanh niªn. Thanh niªn lµ lùc l­îng trÎ, kháe, cã trÝ tuÖ lµ nguån lùc v« cïng quan träng cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. NÕu con ng­êi ®­îc coi lµ “Nguån lùc vµng” th× thanh niªn ®­îc coi lµ nguyªn khÝ quèc gia. H¬n lóc nµo hÕt chóng ta ph¶i ph¸t huy hÕt tiÒm lùc to lín trong thanh niªn ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc. Muèn lµm tèt ®­îc viÖc nµy chØ cã thÓ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, ®ã lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt hµng ®Çu. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 04 cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §oµn vµ KÕt luËn sè 152 cña Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §oµn, c¸c tØnh, thµnh §oµn x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai, thùc hiÖn. §Æc biÖt, c¸c cÊp bé §oµn ngµy cµng quan t©m t¹o m«i tr­êng tÝch cùc hç trî ®oµn viªn, thanh niªn m­u sinh, lËp nghiÖp, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña tuæi trÎ tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn c«ng, khuyÕn ng­ nh­ tËp huÊn, chuyÓn giao, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xu©t; x©y dùng c¸c tæ hîp t¸c, HTX thanh niªn, c¸c c«ng tr×nh, phÇn viÖc thanh niªn tham gia x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n; tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c cÊp bé §oµn, Héi ®· tæ chøc 30.853 líp tËp huÊn khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ cho h¬n 13 triÖu l­ît ®oµn viªn thanh niªn, tæ chøc 13.462 ®iÓm tr×nh diÔn khoa häc kü thuËt; thµnh lËp míi vµ duy tr× 17.239 CLB khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­, thu hót 424.342 ®oµn viªn thanh niªn tham gia. Bªn c¹nh ®ã, c¸c cÊp bé §oµn cßn chñ ®éng phèi hîp víi chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng truyÒn, d¹y nghÒ t¹i chç cho thanh niªn th«ng qua viÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, tæ chøc d¹y nghÒ g¾n víi c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt cho thanh niªn n«ng th«n... Phong trµo vay vèn gióp nhau lËp nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®­îc c¸c cÊp bé §oµn t¨ng c­êng chØ ®¹o. Trung ­¬ng §oµn ®· ký kÕt NghÞ quyÕt liªn tÞch víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi t¹o c¬ chÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thanh niªn ®­îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Phong trµo tù gãp vèn, c©y, con gièng gióp nhau ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt ë c¸c tØnh phÝa Nam. Sau h¬n hai n¨m, tæng sè vèn thanh niªn ®­îc vay gióp nhau ph¸t triÓn s¶n xuÊt lªn ®Õn gÇn 7 tû ®ång. Bªn c¹nh ®ã, c¸c cÊp bé §oµn trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· chØ ®¹o, tæ chøc x©y dùng nhiÒu m« h×nh míi, ph¸t huy vai trß xung kÝch cña thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. §ã lµ c¸c m« h×nh: tæ hîp t¸c thanh niªn, “Hîp t¸c x· thanh niªn”, “Lµng thanh niªn lËp nghiÖp”, “Trang tr¹i trΔ, “Lµng nghÒ thanh niªn”, “Lµng ng­ nghiÖp thanh niªn”, “Khu kinh tÕ thanh niªn”, “Khu kinh tÕ quèc phßng”, “Lµng Thanh niªn biªn giíi”. Theo b¸o c¸o, hiÖn nay c¶ n­íc ®· x©y dùng vµ cñng cè 9634 m« h×nh trang tr¹i trÎ; 273 Lµng thanh niªn lËp nghiÖp, HTX thanh niªn vµ khu kinh tÕ thanh niªn thu hót 182.308 ®oµn viªn thanh niªn tham gia. NhiÒu tØnh, thµnh §oµn ®· tæ chøc c¸c CLB thanh niªn s¶n xuÊt giái, CLB së thÝch nh»m t¨ng c­êng giao l­u, häc tËp kinh nghiÖm vµ hç trî nhau trong s¶n xuÊt, kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ho¹t ®éng h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn tiÕp tôc ®­îc c¸c cÊp bé §oµn quan t©m chØ ®¹o. Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §oµn ®· ban hµnh KÕt luËn sè 200 KL/T¦§TN, ngµy 19/11/2004 vÒ “T¨ng c­êng c«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn, d¹y nghÒ, giíi thiÖu vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn”. C¸c trung t©m d¹y nghÒ, dÞch vô viÖc lµm do §oµn thanh niªn qu¶n lý®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu , nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o ®oµn viªn, thanh niªn, nh­: Thµnh lËp c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm, tæ chøc c¸c “Héi chî viÖc lµm”, “Ngµy héi viÖc lµm”, “§iÓm hÑn viÖc lµm”, c¸c diÔn ®µn “Thanh niªn víi nghÒ nghiÖp, viÖc lµm”... §ång thêi chñ ®éng phèi hîp víi c¸c tr­êng THPT ®Ó ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho thanh niªn ngay khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, gióp cho ®oµn viªn, thanh niªn sím h×nh thµnh ý thøc nghÒ nghiÖp, chñ ®éng chän nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c cÊp bé §oµn ®· tæ chøc d¹y nghÒ cho 268.602 thanh niªn, giíi thiÖu viÖc lµm cho 665.536 ®oµn viªn thanh niªn; gióp 274.266 ®oµn viªn thanh niªn ®­îc hç trî vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm víi trÞ gi¸ h¬n 1.800 tû ®ång; ®· cã 13.328 nhãm, c©u l¹c bé thanh niªn gióp nhau lËp nghiÖp ®­îc thµnh lËp thu hót 246.341 ®oµn viªn thanh niªn tham gia; nhËn uû th¸c hç trî thanh niªn vay vèn lËp th©n, lËp nghiÖp, gi¶i quyÕt viÖc lµm d­ nî ®Õn nay víi tæng gi¸ trÞ 3.200 tû ®ång. Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §oµn tham m­u cho ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n “Hç trî thanh niªn häc nghÒ vµ t¹o viÖc lµm” vµ chuÈn bÞ triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung cña ®Ò ¸n. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua, c¸c cÊp bé §oµn ®· ®éng viªn ®­îc ®«ng ®¶o thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn… nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®· thùc sù gióp ®ì, th¸o gì ®­îc nhiÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cña thanh niªn gióp hä v­¬n lªn ph¸t triÓn kinh tÕ. §¹i héi §oµn toµn qu«c lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh hai phong trµo “N¨m xung kÝch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc” vµ “Bèn ®ång hµnh víi thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp” thÓ hiÖn tinh thÇn xung kÝch c¸ch m¹ng, ý chÝ tiÕn c«ng cña tæ chøc céng s¶n trÎ. Lµm tèt hai phong trµo nµy §oµn sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh râ h¬n vai trß cña m×nh trong x· héi v× ®· tæ chøc cho thanh niªn ph¸t huy râ vai trß xung kÝch, t×nh nguyÖn trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña ®Êt n­íc, ®ång thêi §oµn còng lµ chç dùa tin cËy ®Ó thanh niªn t×m ®Õn chia sÎ trong mäi lóc, mäi n¬i. §ång thêi còng gãp phÇn hç trî h­íng dÉn thanh niªn gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu, lîi Ých chÝnh ®¸ng trong qu¸ tr×nh lËp th©n lËp nghiÖp, ®Ó thanh niªn cã thªm c¬ héi häc tËp, lµm viÖc, vui ch¬i gi¶i trÝ trong m«i tr­êng lµnh m¹nh, cã kü n¨ng x· héi ®Ó biÕt øng xö hîp lý víi nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong cuéc sèng vµ trong quan hÖ x· héi. Ch­¬ng 2. §oµn thanh niªn HuyÖn Nguyªn B×nh - Cao B»ng víi viÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn 2.1, §iÒu kiÖn tù nhiªn, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña huyÖn Nguyªn B×nh, tØnh Cao B»ng. 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Æc ®iÓm tù nhiªn. Nguyªn B×nh lµ mét huyÖn miÒn nói cao cña tØnh Cao B»ng, c¸ch thÞ x· Cao B»ng 45km vÒ phÝa T©y theo ®­êng quèc lé 34, cã to¹ ®é ®Þa lý: tõ 22 29 30 ®Õn 22 48 08 vÜ ®é B¾c vµ 105 43 42 ®Õn 106 10 28 kinh §«ng; phÝa §«ng gi¸p huyÖn Hoµ An, phÝa T©y gi¸p huyÖn B¶o L¹c vµ Ba BÓ, phÝa Nam gi¸p huyÖn Th¹ch An vµ Ng©n S¬n, phÝa B¾c gi¸p huyÖn Th«ng N«ng. Nguyªn B×nh ®­îc ph©n bæ thµnh 20 ®¬n vÞ hµnh chÝnh x· vµ thÞ trÊn (trong ®ã cã 18 x· vµ 2 thÞ trÊn), trung t©m cña huyÖn lþ lµ thÞ trÊn Nguyªn B×nh. HuyÖn Nguyªn B×nh cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ: 83,720ha, víi tæng sè d©n lµ: 40.000 ng­êi (2007). Gåm 08 d©n téc cïng chung sèng, trong ®ã cã d©n téc Dao chiÕm 52%, Tµy, Nïng chiÕm 36%, M«ng chiÕm 5% cßn l¹i lµ c¸c d©n téc kh¸c. Lµ huyÖn cã ®Þa h×nh phøc t¹p chñ yÕu lµ nói ®¸ v«i, cã ®é dèc lín. D­íi lßng ®Êt Nguyªn B×nh cã nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nh­ng tr÷ l­îng kh«ng cao vµ ph©n t¸n, kh«ng thuËn lîi cho viÖc khai th¸c c«ng nghiÖp. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®· h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ; N«ng l©m nghiÖp lµ chñ yÕu. Thùc hiÖn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn râ rÖt. KÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp ®· tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. C«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc do §¶ng khëi x­íng ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng cho sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi cña huyÖn nhµ. 2.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ - ChÝnh trÞ - X· héi cña huyÖn Nguyªn B×nh. * VÒ kinh tÕ: HuyÖn Nguyªn B×nh b­íc vµo thêi kú x©y dùng kinh tÕ x· héi vµo n¨m 1995 -2009 trong hoµn c¶nh ®Çy khã kh¨n phøc t¹p, do khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ tõng ®Þa ph­¬ng nãi riªng cña thËp kû 80 thÕ kû XX vµ thùc tÕ vÒ kinh tÕ cña huyÖn nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90 míi b¾t ®Çu h×nh thµnh vÒ c¬ cÊu, c¸c nguån lùc ch­a biÕt tËn dông vµ ph¸t huy, trong s¶n xuÊt ch­a cã tÝch luü, c¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng l©m nghiÖp, khÝ hËu kh¾c nhiÖt thiªn tai liªn tôc x¶y ra nh­; h¹n h¸n, lò quÐt, ch¨n nu«i bÞ dÞch bÖnh l©y lan, hµng n¨m x· vÊn ph¶i chê trî cÊp c©n ®èi cña TØnh vµ Trung ­¬ng tõ 80% - 85%. MÆc dï cßn giÆp nhiÒu khã kh¨n, song víi nç lùc cao, l¹i ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m gióp ®ì, nh÷ng n¨m qua do ®­îc thõa h­ëng tõ nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, sau 20 n¨m ®æi míi huyÖn Nguyªn B×nh ®· t¹o ra nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, lËp nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong x©y dùng kinh tÕ - x· héi. VÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng, nh÷ng n¨m gÇn ®©y tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n cña x· lµ 8%/n¨m. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp - x©y dùng vµ dÞch vô. §ã lµ sù t¨ng tr­ëng ®¸ng khÝch lÖ, t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. VÒ n«ng nghiÖp: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l­¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi hµng n¨m ®¹t 378.69kg/ng­êi. Tæng s¶n l­îng c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy(l¹c, ®ç t­¬ng,...) ®¹t 508,21 tÊn/n¨m; Tæng s¶n l­îng c©y cã cñ thùc hiÖn ®­îc 7.317,99tÊn/n¨m. Thu ng©n s¸ch ®¹t tõ 3.432.000.000 ®ång n¨m 2006 lªn 8.082.750.000 ®ång n¨m 2008. VÒ ch¨n nu«i: Tæng ®µn tr©u cã 9.440con, ®µn bß cã 12.026con, ®µn lîn cã 31.263con, tæng ®µn gia cÇm cã 107.933con. Do vËy võa ®¶m b¶o søc kÐo vµ cung cÊp mét phÇn thùc phÈm t¹i chç trªn ®Þa bµn huyÖn. ViÖc thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n mÆc dï ch­a trë thµnh diÖn réng nh­ng ®· cã b­íc tiÕn bé, nhiÒu hé gia ®×nh m¹nh d¹n ®Çu t­ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn gãp phÇn t¨ng n¨ng xuÊt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng n«ng s¶n. VÒ l©m nghiÖp: ®· hoµn thµnh viÖc giao ®Êt, giao rõng cho tõng hé gia ®×nh qu¶n lý vµ sö dông. Phong trµo trång rõng, khoanh nu«i b¶o vÖ rõng cã hiÖu qu¶, tÖ ®èt rõng, ph¸ rõng lµm n­¬ng rÉy ®· gi¶m, tû lÖ rõng ®­îc che phñ ®¹t trªn 80%. VÒ c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn, ngoµi nh÷ng lµng nghÒ nghÒ ch¹m kh¾c B¹c cña ®ång bµo Dao Th¸i Häc, Tam Kim, Hoa th¸m, ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cã b­íc ph¸t triÓn kh¸. C¸c s¶n phÈm phong phó ®a d¹ng gi÷ ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt phôc vô ®êi sèng cña bµ con nh©n d©n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 8,5%/n¨m. Song nh×n chung quy m« s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ cßn nhá lÎ, chñ yÕu lµ hé gia ®×nh, viÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn h¹n chÕ, s¶n phÈm tiªu thô cßn khã kh¨n. KÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc x©y dùng míi víi tèc ®é kh¸ nhanh nhÊt lµ: Giao th«ng, x©y dùng c¬ b¶n, thuû lîi, hÖ thèng cÊp n­íc, m¹ng l­íi tr­êng häc, y tÕ, c¸c tr¹m truyÒn thanh, tr¹m tiÕp sãng truyÒn h×nh. Tõ n¨m 2006 - 2008 huyÖn Nguyªn B×nh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch kh¸ quan träng, næi bËt nhÊt lµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, c¶nh ®ãi nghÌo triÒn miªn ®­îc gi¶m, hé nghÌo ®­îc thu hÑp, kinh tÕ b­íc ®Çu dÇn dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn thuËn lîi. C¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tû träng c«ng nghiÖp - x©y dùng vµ dÞch vô. §Æc biÖt lµ n«ng l©m nghiÖp b­íc ®Çu ®· t¹o ®­îc thÕ vµ lùc míi h¬n h¼n nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 90, t¹o tiÒn ®Ò cho b­íc ph¸t triÓn míi gãp phÇn thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. * VÒ chÝnh trÞ x· héi: §¶ng bé th­êng xuyªn coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n vÒ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m h­íng vÒ c¬ së, chó träng c¶ gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ gi¸o dôc truyÒn thèng, gi¸o dôc ph¸p luËt ®Ó t¹o sù nhÊt qu¸n nhËn thøc vµ hµnh ®éng trong §¶ng vµ trong nh©n d©n, c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng nghiªm tóc triÓn khai, qu¸n triÖt häc tËp trong c¸n bé ®¶ng viªn vµ quÇn chóng nh©n d©n t¹o chuyÓn biÕn nhËn thøc vÒ c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng vÒ x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay. C¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®­îc §¶ng bé x©y dùng phï hîp víi víi thùc tiÔn do vËy mang tÝnh kh¶ thi cao. T­ t­ëng cña c¸n bé §¶ng viªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n c¬ b¶n æn ®Þnh vµ tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o, ®oµn kÕt h¨ng h¸i trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gi÷ g×n trËt tù trÞ an. C«ng t¸c quèc phßng qu©n sù ®Þa ph­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn ®­îc cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn quan t©m chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt. C«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng bao gåm lùc l­îng th­êng trùc, dù bÞ ®éng viªn vµ d©n qu©n tù vÖ ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng, do vËy lu«n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu, cñng cè thÕ trËn an ninh nh©n d©n, bæ sung hoµn thiÖn c¸c kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc trong t×nh h×nh míi. An ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi ®­îc gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh, th­êng xuyªn n¾m t×nh h×nh vµ cã ph­¬ng ¸n tÝch cùc b¶o vÖ néi bé, néi ®Þa. An ninh n«ng th«n, an ninh kinh tÕ, v¨n ho¸ t­ t­ëng ®­îc ®¶m b¶o... Ch­¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m vµ ma tuý ®­îc l·nh ®¹o chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt, h¹n chÕ ®­îc c¸c lo¹i téi ph¹m trªn ®Þa bµn huyÖn. Song nhËn thøc vÒ nhiÖm vô quèc phßng - an ninh cßn h¹n chÕ ë mét sè bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n, ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i téi ph¹m ma tuý, bu«n b¸n trÎ em cßn rÊt phøc t¹p ®ang lµ nçi lo cña toµn x· héi. C¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt ®· cã sù phèi hîp tèt trong viÖc xö lý, gi¶i quyÕt c¸c vô vi ph¹m ph¸p luËt ®­îc t¨ng c­êng nh»m n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho nh©n d©n gãp phÇn gi÷ g×n trËt tù trÞ an ®Þa ph­¬ng. * V¨n ho¸, gi¸o dôc: §Õn n¨m 2000 míi phæ cËp xo¸ mï ch÷ xong toµn x· , tÝnh ®Õn th¸ng 11 n¨m 2008 toµn huyÖn Nguyªn B×nh ®· hoµn thµnh phæ cËp THCS 4 Tr­êng. §Ó thùc hiÖn n©ng cao d©n trÝ, c«ng t¸c gi¸o dôc lu«n ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh trong toµn x· quan t©m, trong n¨m häc 2008 - 2009 c¶ ba ngµnh häc ( phæ th«ng, bæ tóc v¨n ho¸, mÇm non ) ®Òu ®­îc duy tr× æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. X©y dùng ®­îc 06 tr­êng häc kiªn cè ®¶m b¶o cho c¸c em häc sinh trong vïng ®Õn tr­êng häc tËp. M¹ng l­íi v¨n ho¸ th«ng tin tuyªn truyÒn tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®­îc cñng cè, nÕp sèng lµnh m¹nh trong c¸c tÇng líp nh©n d©n lu«n ®­îc ph¸t huy, c¸c m« h×nh kinh tÕ giái, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, bµi trõ c¸c hñ tôc l¹c hËu nh­: mª tÝn dÞ ®oan, ®a sè c¸c c¬ quan ban ngµnh ®Òu cã phong trµo thÓ thao nh­ : cÇu l«ng, bãng bµn, bãng truyÒn... Thu hót ®­îc ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia, tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh ®­îc ®­a vµo sö dông phôc vô ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. * VÒ c«ng t¸c y tÕ: §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong x· tr¹m y tÕ ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng réng kh¾p. C¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch, chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh cña c¸c c¬ së y tÕ ngµy cµng ®­îc cñng cè, c«ng t¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh, dïng muèi Ièt ®Ó chèng b­íu cæ, vµ chèng bÖnh sèt rÐt, phèi hîp tuyªn truyÒn phßng trèng HIV/AIDS vµ c¸c bÖnh x· héi...Tæng sè lÇn kh¸m bÖnh trong n¨m ®¹t 33.816/24.000 l­ît ng­êi. Ch­¬ng tr×nh tiªm chñng ®¹t 100% sè trÎ em trong ®é tuæi ®­îc tiªm vµ uèng thuèc. C«ng t¸c d©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®­îc nh©n d©n h­ëng øng cao. 2.2, VÊn ®Ò viÖc lµm ë huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng. 2.2.1. C¬ cÊu ngµnh nghÒ trong huyÖn Trong thêi kú ngµy nay sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi ®· ngµy mét lµm thay ®æi bé mÆt x· héi. VÊn ®Ò viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng huyÖn Nguyªn B×nh còng ®ang cã nh÷ng b­íc thay ®æi râ nÐt trong ®ã cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. B¶ng I N¨m C«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i X©y dùng vµ dÞch vô N«ng l©m ng­ nghiÖp C¸c ngµnh nghÒ kh¸c 2006 18,25% 12,35% 63,24% 6,16% 2007 22,5% 16,54% 52,26% 9,15% 2008 23,17% 18,43% 48,24% 10,16% 2.2.2.Tr×nh ®é tay nghÒ cña thanh niªn trong ®é tuæi lao ®éng. Qua kh¶o s¸t ®iÒu tra sè lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt bËc trung cao rÊt Ýt chØ chiÕm 5.53% sè lao ®éng nµy phÇn lín cã viÖc lµm æn ®Þnh vµ thu nhËp kh¸ cao, trong khi ®ã lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ lao ®éng trong n«ng nghiÖp phi n«ng nghiÖp, lao ®éng gi¶n ®¬n chiÕm ®a sè tíi gÇn 80%. Sè cßn l¹i lµ lao ®éng trong c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. 2.2.3. T×nh tr¹ng ®µo t¹o båi d­ìng, dÞch vô lao ®éng t¹i huyÖn T×nh tr¹ng ®µo t¹o båi d­ìng lao ®éng: hiÖn nay x· cã mét trung t©m d¹y nghÒ hµng n¨m cã tõ 400 ®Õn 500 thanh niªn theo häc chñ yÕu c¸c nghÒ nh­ ®iÖn d©n dông, may mÆc, hµn xú. §µo t¹o xong ®­îc cÊp chøng chØ s¬ cÊp nghÒ. Sè thanh niªn lao ®éng trong n«ng - l©m hµng n¨m cã kho¶ng 65% ®­îc tham gia c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao khoa häc kü thuËt, chuyÓn ®æi c©y trång vËt nu«i. trong ®ã cã kho¶ng 28% tiÕp thu tèt, øng dông cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Sè thanh niªn lao ®éng t¹i c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng hµng n¨m ®Òu ®­îc tham gia c¸c cuéc thi, tham quan c¸c lµng nghÒ trong tØnh vµ c¶ n­íc nh»m häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. VÒ dÞch vô lao ®éng cña huyÖn : t¹i trung t©m d¹y nghÒ hµng n¨m cã 35% ®Õn 40% sè häc viªn tèt nghiÖp ®­îc giíi thiÖu t×m viÖc lµm nh÷ng n¬i æn ®Þnh cã thu nhËp t­¬ng ®èi cao. 2.3.Nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tr­íc t×nh h×nh biÕn ®æi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy mét n©ng cao nh­ng ®iÒu nµy còng ®Æt ra cho tæ chøc §oµn mét yªu cÇu míi nh»m ®­a ra nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn ®i ®óng vµ phï hîp víi xu thÕ míi trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn lµ tr¸ch nhiÖm to lín mµ §oµn lµ lùc l­îng xung phong trong c«ng t¸c nµy. §¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thanh niªn ngµy cµng cao vµ cÊp b¸ch lµ vÊn ®Ò nãng báng cña toµn x· héi. §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh ®· thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña toµn x· héi ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn thanh niªn, x©y dùng ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng d¹y vµ giíi thiÖu viÖc lµm æn ®Þnh cã thu nhËp ®¶m b¶o cuéc sèng. Trong n¨m 2008 - 2009 §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh ®· cã nhiÒu nÐt ®æi míi ho¹t ®éng x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh n©ng cao ®êi sèng cña ®oµn viªn thanh niªn gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn , tØnh nãi chung vµ cña huyÖn nãi riªng. Tæ chøc §oµn ®· tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn thùc hiÖn hµng ngh×n ngµy c«ng lµm thuû lîi, phong trµo tu söa ®­êng giao th«ng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn, Héi, §éi trong c¸c tr­êng häc, §oµn cßn tÝch cùc tham gia nhiÒu buæi lao ®éng t×nh nguyÖn nh­: quÐt dän vµ th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sü, th¨m vµ tÆng quµ c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng . §Æc biÖt lµ c¸c phong trµo nh­: TÊm ¸o tÆng b¹n, thi phô tr¸ch sao giái, tæng phô tr¸ch §éi xuÊt s¾c, héi thi nhµ n«ng ®ua tµi kh«ng nh÷ng thÕ §oµn cßn gióp ®ì thanh niªn lËp c¸c dù ¸n vay vèn t¹i c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh vµ dÞch vô, ch¨n nu«i, tr«ng c©y ¨n qu¶ vµ c¸c lo¹i c©y hoa mµu kh¸c víi sè vèn vay ®­îc gÇn 1 tû ®ång gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho hµng tr¨m thanh niªn, ngoµi ra cßn vay vèn tõ c¸c kªnh cña Trung ­¬ng §oµn, vèn tõ c¸c phong trµo thanh niªn gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, c¸c h×nh thøc hîp t¸c trong thanh niªn gãp phÇn x¸c lËp ph­¬ng thøc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm n©ng cao thu nhËp cho thanh niªn ®­îc thanh niªn h­ëng øng tham gia nhiÖt t×nh. Nh­ vËy tr­íc t×nh h×nh míi §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng ®· tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn trªn mäi lÜnh vùc. Qua ®ã ®· thu hót tËp hîp thanh niªn tham gia vµo tæ chøc §oµn ngµy mét ®«ng ®¶o, ®ång thêi còng ®óc kÕt ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh vµ nh÷ng h¹n chÕ ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh trong c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn h¬n. * Ho¹t ®éng §oµn ®øng ra tÝn chÊp vay vèn cho thanh niªn. §èi víi hÇu hÕt thanh niªn ®Òu cã nguyÖn väng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ng do thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh nªn ch­a ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng cho ®oµn viªn thanh niªn vay vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn cã nhu cÇu vay vèn gi¶m tèi thiÓu sè l·i cho vay kÐo dµi thêi gian tr¶ vèn cho thanh niªn, coi viÖc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn cho thanh niªn lµ c«ng viÖc hµng ®Çu trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. §­îc sù hç trî cña §¶ng uû chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ §oµn huyÖn Nguyªn B×nh ®· phèi hîp víi Ng©n hµng chÝnh s¸ch huyÖn ®øng ra tÝn chÊp cho ®oµn viªn thanh niªn vay vèn. Trong 2 n¨m 2007- 2008 §oµn thanh niªn ®· ®øng ra tÝn chÊp cho thanh niªn trong huyÖn vay vèn h¬n 3 tû ®ång. Qua ®ã ®· gãp phÇn t¹o thu nhËp æn ®Þnh cho hµng ngh×n ®oµn viªn, thanh niªn. Tæng sè ®oµn viªn thanh niªn cã thu nhËp tõ 10 triÖu ®ång/n¨m trë lªn cã kho¶ng 200 ng­êi. HÇu hÕt vèn vay ®Òu sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §oµn viªn thanh niªn ®­îc vay vèn ®Ó phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i trång trät vµ dÞch vô c¶i t¹o ®­îc hµng tr¨m ha c©y ¨n qu¶, thµnh lËp nhiÒu trang tr¹i ch¨n nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ, më dÞch vô cã hiÖu qu¶ gãp phÇn t¨ng thu nhËp lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi. Stt N¨m §¬n vÞ thùc hiÖn Sè hé vay Tæng sè vèn LÜnh vùc ®Çu t­ 1 2007 X· Minh T©m 21 200.000.000 Ch¨n nu«i gia sóc X· ThÓ Dôc 16 80.000.000 Trång chÌ ®¾ng X· Ca Thµnh 22 120.000.000 Nu«i c¸ X· H­ng §¹o 21 150.000.000 Trång nÊm ThÞ trÊn NB 50 350.000.000 Nu«i bß 2 2008 X· Tam Kim 15 60.000.000 Trång c©y ¨n qu¶ X· Minh Thanh 20 130.000.000 Cá voi nu«i bß X· Quang Thµnh 17 120.000.000 Ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm * §oµn thanh niªn ®· tham gia thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm vµ triÓn khai c¸c c«ng tr×nh thanh niªn mµ §oµn ®¶m nhËn Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng ®· vËn ®éng thanh niªn ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ. HuyÖn Nguyªn B×nh víi diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn kh¸ lín nhÊt lµ ®Êt n«ng nghiÖp, huyÖn ®oµn ®· vËn ®éng thanh niªn tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm c©y trång,vËt nu«i ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Lu«n tiÕp thu ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp trªn, thanh niªn trong huyÖn lµ nh÷ng ng­êi xung kÝch ®i ®Çu trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Bªn c¹nh ®ã §oµn thanh niªn cßn phèi hîp víi phßng Lao ®éng- Th­¬ng binh vµ x· héi cña huyÖn më c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®µo t¹o d¹y nghÒ, më c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn tham gia ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, bæ sung kiÕn thøc KH - KT phôc vô cho c«ng t¸c hiÖn nay, c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm t¹i huyÖn ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ thu ®­îc kÕt qu¶ cao, nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®· cã viÖc lµm æn ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh gi¶m tû lÖ thanh niªn thÊt nghiÖp gãp phÇn æn ®Þnh x· héi n©ng cao møc sèng cña thanh niªn. Trªn ®Þa bµn huyÖn cã mét trung t©m ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng nãi chung vµ cho thanh niªn nãi riªng, cã mét líp ®µo t¹o nghÒ do §oµn qu¶n lý vµ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ban ChÊp hµnh vµ ban th­êng vô ®· tæ chøc nhiÒu cuéc thi: T×m hiÓu vÒ khoa häc kü thuËt, Thi thî giái, thi khÐo tay hay lµm qua ®ã ®· cã nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®­îc thÓ hiÖn m×nh mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trªn mäi lÜnh vùc, mÆt kh¸c §oµn thanh niªn cña huyÖn cßn phèi hîp víi c«ng ty cung øng vµ xuÊt khÈu lao ®éng trong n¨m 2008 toµn huyÖn cã h¬n 90 ng­êi trong ®ã mét nöa lµ ®oµn viªn thanh niªn ®i xuÊt khÈu lao ®éng ®iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi t¹o ®­îc nguån vèn khi hÕt thêi gian lao ®éng ë n­íc ngoµi th× cã vèn vÒ ®Þa ph­¬ng ®Çu t­ s¶n xuÊt. Nh­ vËy: ViÖc thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm vµ triÓn khai c¸c c«ng tr×nh thanh niªn ®· vµ ®ang ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®èi víi huyÖn Nguyªn B×nh, gãp phÇn gi¶m bít c¸c tÖ n¹n x· héi, gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n hiÖn nay m« h×nh nµy ®ang ®­îc nh©n réng vµ lµ m« h×nh mÉu cho nhiÒu n¬i tham kh¶o. * Tæ chøc §oµn thanh niªn øng dông khoa häc - c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thêi gian võa qua §oµn huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng ®· tÝch cùc phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cã liªn quan ¸p dông khoa häc kü thuËt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i vµ t¨ng n¨ng suÊt nh­: lóa, ng«, thuèc l¸ vµ c¸c c©y hoa mµu kh¸c. Trong nh÷ng n¨m qua tæ chøc §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng cã t¸c dông m¹nh mÏ tíi ®oµn viªn thanh niªn, t¹o nªn phong trµo thi ®ua x©y dùng c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång bé cã ®Þnh h­íng cho thanh niªn, ®ång thêi quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t ®¶m b¶o vai trß tù chñ s¸ng t¹o, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña ®oµn viªn thanh niªn, ph¸t huy ®­îc tinh thÇn quyÕt t©m cao ®é, nç lùc kh¾c phôc mäi khã kh¨n thËn träng trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Tæ chøc c¸c héi thi tay nghÒ giái cho ®oµn viªn thanh niªn lµ c«ng nh©n, n«ng d©n víi môc ®Ých kÝch thÝch ng­êi lao ®éng häc hái, s¸ng t¹o c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n©ng cao tay nghÒ t¨ng thu nhËp. §oµn thanh niªn cßn phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn vµ héi khoa häc kü thuËt tæ chøc c¸c líp tËp huÊn cho qu¶n lý c¸c nhµ doanh nghiÖp trÎ vÒ luËt kinh doanh. Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cña §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ®óng h­íng ®óng môc ®Ých võa ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng lao ®éng võa t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho gia ®×nh, x· héi gãp phÇn hoµn chØnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn, ®êi sèng nh©n d©n nãi chung vµ ®oµn viªn thanh niªn nãi riªng ngµy cµng n©ng cao râ rÖt. 2.4. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh tØnh Cao B»ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, do ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i ch­a kh¾c phôc ®­îc nh­: Mét sè ®¬n vÞ cßn lóng tóng trong c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû, chÝnh quyÒn, ch­a chó träng c«ng t¸c phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho thanh niªn. C¸c phong trµo ho¹t ®éng cña §oµn ch­a thùc sù ®i vµo chiÒu s©u, sè l­îng ®oµn viªn thanh niªn ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm ch­a nhiÒu, sè l­îng ®­îc tham gia c¸c líp tËp huÊn cßn Ýt, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc hái, n©ng cao tr×nh ®é cña ®«ng ®¶o thanh niªn trong huyÖn. Nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn nhiÒu khi mang tÝnh bÒ næi, viÖc h­íng dÉn ®oµn viªn thanh niªn n¾m b¾t kiÕn thøc míi trong s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu v­íng m¾c. Nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc ho¹t ®éng ch­a cã nhiÒu ®æi míi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi vµ nhu cÇu cña cña ®oµn viªn thanh niªn v× vËy hiÖu qu¶ cña viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn ch­a cao. §èi víi thanh niªn n«ng th«n:C¸c tæ nhãm hîp t¸c vµ hîp t¸c x· thanh niªn cßn Ýt, ho¹t ®éng ch­a æn ®Þnh, lóc cã viÖc th× lµm, kh«ng cã viÖc th× nghØ, c¸c tæ nhãm dÞch vô n«ng nghiÖp chñ yÕu h×nh thµnh theo mïa vô, c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô chñ yÕu phôc vô d©n sinh t¹i chç. HÇu hÕt c¸c tæ nhãm hîp t¸c thanh niªn ®Òu ch­a cã ®¨ng ký vµ ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng x¸c nhËn do ®ã rÊt h¹n chÕ trong c¸c quan hÖ giao dÞch d©n sù. Vai trß cña tæ chøc §oµn trong viÖc vËn ®éng, khuyÕn khÝch, hç trî vµ tæ chøc thanh niªn tham gia ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c x· thanh niªn vÉn cßn mê nh¹t, ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña thanh niªn trong viÖc tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c vµ hîp t¸c x· t¹i ®Þa ph­¬ng. ViÖc tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ch­a ®­îc chó träng quan t©m nhiÒu nªn vÉn mang nÆng tÝnh h×nh thøc vÒ viÖc phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vÉn ch­a cã sù thèng nhÊt ®ång bé dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao. MÆt kh¸c do tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc cña ®oµn viªn thanh niªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt, ch­a nh¹y bÐn víi c¸i míi, ch­a biÕt c¸c øng dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi. Ch­a thÓ hiÖn râ vai trß xung kÝch cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ v× vËy sè l­îng thanh niªn ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn h¹n chÕ. 2.4.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan. HuyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng lµ mét huyÖn miÒn nói, chñ yÕu lµ ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, tr×nh ®é häc vÊn thÊp, ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ, d©n c­ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu do ®ã rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn, thu hót thanh niªn ®Õn víi c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña §oµn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÐm ph¸t triÓn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu viÖc lµm cña x· héi trong thêi kú míi. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ lµm cho quü ®Êt bÞ thu hÑp. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng n¨m gÇn ®©y thiªn tai, h¹n h¸n, dÞch bÖnh th­êng xuyªn x¶y ra ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Kinh phÝ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn Ýt nªn dÉn ®Õn quy m« vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc t¹o viÖc lµm vµ vay vèn l·i suÊt ­u ®·i ®Ó cho thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp cßn thÊp vµ h¹n chÕ. C¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ cho thanh niªn cßn nhiÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c chØ ®¹o vµ triÓn khai thùc hiÖn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ch­a cao, ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc. ViÖc quan t©m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ë mét sè cÊp, ngµnh ch­a chÆt chÏ, hiÖu qu¶ ch­a cao, ch­a t¹o ra x· héi ho¸ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. 2.4.2 Nguyªn nh©n chñ quan. Do tr×nh ®é chung cña c¸n bé §oµn so víi yªu cÇu hiÖn nay cßn nhiÒu h¹n chÕ trong khi thùc tÕ cho thÊy tr×nh ®é cña thanh niªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, phong phó ®a d¹ng h¬n, V× vËy, muèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× rÊt cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé §oµn võa cã tr×nh ®é, võa cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm, m¹nh d¹n trong ph¸t triÓn kinh tÕ, cã kiÕn thøc s©u réng vµ cã n¨ng lùc vËn ®éng quÇn chóng. Mét sè c¸n bé §oµn cßn tr«ng chê, û l¹i, thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o. C«ng t¸c tham m­u cña nhiÒu c¬ së §oµn víi cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn vÒ vÊn ®Ò tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cßn ch­a m¹nh d¹n, thiÕu s¸ng t¹o chñ ®éng trong c«ng viÖc. Tõ ®ã dÉn tíi c¸c h×nh thøc triÓn khai dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh vµ m« h×nh kinh tÕ cßn ch­a réng kh¾p, thiÕu cô thÓ, ch­a cã nhiÒu ®æi míi cho phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. C¸c “kªnh” th«ng tin vÒ kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi ch­a ®­îc tuyªn truyÒn s©u réng tíi ®oµn viªn thanh niªn. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi vµo trong s¶n xuÊt ch­a ®­îc ¸p dông réng r·i vµ ®Çu t­ s©u réng. C¸c cÊp bé §oµn ch­a thùc sù quan t©m s©u s¾c ®Õn c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm. Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng mÆt tån t¹i trong c«ng t¸c tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cña §oµn thanh niªn huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tham gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña huyÖn. Ch­¬ng 3. §Ò xuÊt kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p 3.1. §Ò xuÊt kiÕn nghÞ 3.1.1.KiÕn nghÞ ®èi víi §¶ng T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn,tr­íc hÕt §¶ng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chØnh ®èn §¶ng vµ ®æi míi c«ng t¸c chØ ®¹o ®Ó cã t¸c ®éng hËu thuÉn tíi thanh niªn. thùc tiÔn cho thÊy n¬i nµo cã sù quan t©m l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Uû §¶ng th× n¬i ®ã cã phong trµo, ho¹t ®éng §oµn ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¸n bé ®­îc tr­ëng thµnh sù l·nh ®¹o cña cÊp Uû §¶ng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn. §¶ng ph¶i tin cËy vµo thanh niªn, giao viÖc cho thanh niªn t¨ng c­êng båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ë ®é tuæi thanh niªn vµo cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn. Trong bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ N«ng §øc M¹nh nh©n dÞp chµo mõng §¹i héi §¶ng lÇn thø X cã nãi: “ Thanh niªn ph¶i n©ng cao lßng yªu n­íc vµ quyÕt t©m ®i theo con ®­êng cña §¶ng, B¸c Hå vµ nh©n ®· lùa chän. Häc tËp thÊm nhuÇn ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña ®¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, biÕn nhËn thøc thµnh hµnh ®éng. Phèi hîp tæ chøc ®éng viªn thanh niªn rÌn ®øc luyÖn tµi ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng ngÖ, tõng b­íc tiÕp thu vµ lµm chñ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó h×nh thµnh nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao phôc vô cho c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc. TiÕp tôc ®­a phong trµo thi ®ua t×nh nguyÖn vµ b¶o vÖ tæ quèc vµo trong thÕ hÖ thanh niªn ngµy cµng s©u réng, vµ t¹o ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong c¸c lÜnh vùc KT - VH - XH ®Ó tõ ®ã t¹o ra c¸c s©n ch¬i lµnh m¹nh, bæ Ých kh«ng ®Ó thanh niªn bÞ l«i kÐo vµo c¸c thãi h­ tËt xÊu nh­: cê b¹c, nghiÖn hót vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. TiÕp tôc x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh vÒ, chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc; thùc sù lµ ®éi dù bÞ cña §¶ng, th­êng xuyªn bæ sung cho §¶ng nguån sinh lùc míi.” ChØ ®¹o s¸t sao, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cô thÓ h¬n n÷a cho thanh niªn. §Þnh kú hµng th¸ng hµng quý cã ch­¬ng tr×nh lµm viÖc víi BTV §oµn, l¾ng nghe ý kiÕn vµ chØ ®¹o kÞp thêi. Phª b×nh vµ tù phª trong §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ x©y dùng tæ chøc thùc sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh. 3.1.2. §èi víi Nhµ N­íc vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ h¬n cho sù nghiÖp ®µo t¹o c¸n bé thanh niªn ®Ó ®¶m b¶o ph¸t huy quyÒn lµm chñ cho thanh niªn, t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a ®Ó thanh niªn ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña m×nh. §Æc biÖt trong c«ng t¸c GQVL cho thanh niªn cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o theo h­íng t¨ng c­êng ®µo t¹o nh÷ng nghÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng nghÖ cao h­íng ®µo t¹o theo nhu cÇu x· héi, ®¸p øng thÞ tr­êng lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã cÇn t×m ra nh÷ng m« h×nh ®µo t¹o nghÒ phï hîp víi ®Þa ph­¬ng. ViÖc ®µo t¹o nghÒ còng nªn tiÕn hµnh t¹i ®Þa ph­¬ng, tr¸nh tèn kÐm cho thanh niªn n«ng th«n. Nhµ n­íc cã quy ®Þnh h­íng dÉn thùc hiÖn luËt thanh niªn, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ thanh niªn, quan t©m x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c thanh niªn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi c¸n bé c«ng t¸c thanh niªn. Më réng thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®¶m b¶o viÖc lµm cho thanh niªn. §Ò nghÞ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó phèi hîp víi §oµn lµm tèt c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, thùc hiÖn tèt c¸c nghÞ quyÕt, nghÞ quyÕt liªn tÞch, c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, h¹n chÕ tiªu cùc trong thanh niªn. 3.1.3. §èi víi §oµn cÊp trªn. §oµn cÊp trªn cÇn ®i s©u, th©m nhËp vµo c¬ së ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng khã kh¨n, t×m hiÓu t©m t­ nguyÖn väng cña §oµn viªn thanh niªn. CÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong tõng thêi kú, cã c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é cña ®oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu. Mäi ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Òu xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña thanh niªn. §Ò nghÞ §oµn cÊp trªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp hÊn båi d­ìng kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn - Héi nhÊt lµ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ®Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc. Tr­íc nh÷ng yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ c«ng t¸c Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn nh­ hiÖn nay, §oµn cÊp trªn cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ c¸ch lµm míi t¹o b­íc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c tr­íc m¾t, gióp c¬ së §oµn cÊp d­íi tõng b­íc tho¸t khái thùc tr¹ng hiÖn nay. 3.2.Mét sè gi¶i ph¸p 3.2. 1 T¨ng c­êng c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §¶ng, t¹o c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tr­íc yªu cÇu cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng vµ sù biÕn ®æi nhanh chãng cña t×nh h×nh thanh niªn, ®ßi hái sù t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn nh»m ch¨m lo båi d­ìng vµ ph¸t huy cao nhÊt vai trß, søc m¹nh cña thanh niªn. §Æc biÖt trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn cÇn cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuËn lîi vµ cã sù chØ ®¹o cô thÓ nh­ cÇn cã chÝnh s¸ch ®ét ph¸ trong ®µo t¹o nguån nh©n lùc trÎ chÊt l­îng cao ®¸p øng thÞ tr­êng lao ®éng. ®Èy m¹nh c«ng nghÞªp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc g¾n liÒn víi gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho thanh niªn. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®Êt ®ai, vèn khuyÕn khÝch thanh niªn ph¸t triÓn c¸c m« h×nh n«ng- l©m- ng­ tr¹i t¹o viÖc lµm t¹i chç, ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm giµu chÝnh ®¸ng trªn quª h­¬ng. §ång thêi còng khuyÕn khÝch thanh niªn ®i xuÊt khÈu lao ®éng cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. 2. 2 §oµn thanh niªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn. Thanh niªn lµ lùc l­îng ®«ng ®¶o cã søc khoÎ th«ng minh cÇn cï, s¸ng t¹o nh¹y bÐn vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nhanh khoa häc kü thuËt, h¨ng say nhiÖt t×nh nªn chóng ta cÇn t¹o cho thanh niªn cã c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó hä cã thu nhËp æn ®Þnh v× vËy tæ chøc §oµn ph¶i th­êng xuyªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn nh­: Trång c©y, ra qu©n lµm thuû lîi, thu dän vÖ sinh lµm ®­êng giao th«ng . HuyÖn §oµn ph¶i tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Ó §oµn thanh niªn ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh ®ã, ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc x©y dùng tæ chøc ®a d¹ng c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho thanh niªn. C¸c c«ng tr×nh ®ã ph¶i ®­îc ng­êi, ®­îc viÖc, ®­îc tæ chøc, ®­îc phong trµo cô thÓ nh­ §oµn thanh niªn ®øng ra ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, giao th«ng thuû lîi cho thanh niªn ®øng ra thi c«ng, tæ chøc §oµn muèn ho¹t ®éng vµ triÓn khai c¸c c«ng tr×nh thanh niªn ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i t¨ng c­êng lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc n©ng cao chÊt l­îng nhËn thøc cho thanh niªn nãi riªng vµ c¸c tÇng líp x· héi nãi chung vÒ ý nghÜa cña viÖc tham gia ®¶m nhËn c¸c c«ng tr×nh thanh niªn kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých vÒ kinh tÕ mµ cßn lµm thay ®æi c¸ch nh×n nhËn cña mét sè ng­êi trong x· héi vÒ thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn. MÆt kh¸c ph¶i tæ chøc ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua th«ng qua ®ã ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, trong c¸c c«ng t¸c ®Ó båi d­ìng, ph¸t triÓn §¶ng vµ §oµn viªn trÎ ®ång thêi ®Ó giao nhiÖm vô qu¶n lý chØ ®¹o c¸c c«ng tr×nh thanh niªn. Khi kÕt thóc c¸c ch­¬ng tr×nh cÇn tiÕn hµnh tæng kÕt ®¸nh gi¸ vÒ mäi mÆt ®Ó rót kinh nghiÖm cho viÖc tiÕn hµnh c«ng tr×nh sau tèt h¬n t¹o sù tÝn nhiÖm víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, bªn c¹nh ®ã ph¶i lùa chän nh÷ng c«ng viÖc phï hîp n¨ng lùc, tr×nh ®é qu¶n lý cña tæ chøc §oµn, ®éng viªn thanh niªn ph¸t huy tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn trong viÖc tham gia thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kiÓm tra s©u s¸t c¸c chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n chñ c«ng khai. 3.2.3 N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, båi d­ìng tay nghÒ cho thanh niªn trong ®é tuæi lao ®éng. Huy ®éng nhiÒu nguån lùc x· héi, ®Çu t­ ng©n s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó ®Èy m¹nh d¹y nghÒ. Phæ cËp s¬ cÊp nghÒ cho thanh niªn. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o nghÒ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. TËp trung ®µo t¹o h×nh thµnh nguån nh©n lùc khoa häc- c«ng nghÖ cao, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin c«ng nghÖ míi, ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ tri thøc. KhuyÕn khÝch ®µo t¹o nghÒ t¹i chç nh­ t¹i doanh nhiÖp, t¹i c¬ së s¶n xuÊt, t¹i c¸c lµng nghÒ chó träng gi¸o dôc ý thøc kû luËt, kü n¨ng lao ®éng, t¸c phong c«ng nghiÖp, tay nghÒ cho lao ®éng thanh niªn.T­ vÊn kÞp thêi cho häc sinh, sinh viªn trong còng nh­ ngoµi tr­êng häc vÒ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, tõ ®ã ®Ó hä n¾m b¾t th«ng tin chÝnh x¸c lùa chän h­íng ®i vÒ nghÒ nghiÖp vµ viÖc lµm cho phï hîp víi tr×nh ®é, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng, së thÝch cña m×nh, dÉn ®Õn trong lao ®éng hä míi c¶m thÊy kh«ng bÞ gß bã, Ðp buéc, t¹o tinh thÇn tho¶i m¸i, yªu nghÒ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc vµ sù ®am mª s¸ng t¹o cã hiÖu cao trong qu¸ tr×nh lao ®éng. 3.2.4 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. Mét lµ : Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót thanh niªn ®Õn víi tæ chøc §oµn ®Ó hä ®­îc t­ vÊn, ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ trung thùc nhÊt. Bªn c¹nh ®ã cÇn chó träng n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c GQVL cho ®é ngò c¸n bé §oµn c¬ së ®Ó hä kh«ng tôt hËu víi thanh niªn, mçi c¸n bé §oµn ®Òu cã thÓ t­ vÊn vÒ nghÒ nghiÖp cho thanh niªn. Hai lµ : CÇn b¸m s¸t chñ tr­¬ng nghÞ quyÕt cña cÊp uû chÝnh quyÒn vµ §oµn cÊp trªn, tranh thñ sù hæ trî cña chÝnh quyÒn c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Ó ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng. §Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn ®Ó lËp th©n lËp nghiÖp, x©y dùng ý thøc tù häc trong thanh niªn, chó träng ®óng møc ®Õn khèi n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, vïng ®ång bµo theo ®¹o, thanh niªn hµnh chÝnh sù nghiÖp, doanh nghiÖp, lùc l­îng vò trang. Phèi hîp víi trung t©m h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó ®µo t¹o nghÒ vµ GQVL cho thanh niªn. Phèi hîp víi phßng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n, trung t©m chuyÓn giao KHKT, c¸c ban ngµnh tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao KHKT, khuyÕn khÝch thanh niªn øng dông KHKT, gièng míi, c©y con míi vµo s¶n xuÊt. Ba lµ : Chñ ®éng tham m­u víi UBND huyÖn vµ phßng n«ng nghiÖp ®Ó x©y dùng c¸c c©u l¹c bé lµm v­ên, lµng thanh niªn lËp nghiÖp t¹i c¸c x· vïng trung du, nh©n tréng c¸c nhãm, ®éi gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ nu«i trång thuû h¶i s¶n, ch¨n nu«i, dÞch vô KhuyÕn khÝch thanh niªn ph¸t triÓn c¸c l©m - ng­ - trang tr¹i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t¹o viÖc lµm t¹i chç. Bèn lµ : CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn: C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn th«ng qua tæ chøc §oµn, Héi trong nhµ tr­êng: Tæ chøc §oµn thanh niªn cÇn phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc, l·nh ®¹o c¸c tr­êng c¸c c¬ quan b¸o chÝ ®Èy m¹nh viÖc h­íng nghiÖp trong c¸c tr­êng phæ th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c buæi to¹ ®µm, trao ®æi, giao l­u trùc tiÕp víi c¸c häc sinh cuèi cÊp, qua ®ã gióp häc sinh cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vÒ c¸c ngµnh nghÒ, khèi häc cña c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng còng nh­ x¸c ®Þnh lùc häc cña b¶n th©n ®Ó cã thÓ tù ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho m×nh. C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n do §oµn thanh niªn ph¸t ®éng vµ ®¶m nhËn, tËn dông ®­îc nguån vèn, nguån nguyªn liÖu t¹i chç, gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç, ®iÒu nµy gióp cho thanh niªn nhËn thøc hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò lùa chän vµ h¹n chÕ vÊn ®Ò thanh niªn ®i lµm ¨n xa. Ngoµi ra cÇn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó khuyÕn khÝch thanh niªn tù t¹o viÖc lµm nh­ ch­¬ng tr×nh: “Khëi sù doanh nghiÖp”, tæ chøc c¸c diÔn ®µn gi÷a ng­êi lao ®éng víi c¸c nhµ doanh nghiÖp, t­ vÊn cho thanh niªn lËp c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ tù t¹o viÖc lµm. C«ng t¸c h­íng nghiÖp, t­ vÊn nghÒ nghiÖp th«ng qua c¸c trung t©m d¹y nghÒ, dÞch vô cho thanh niªn: C¸c trung t©m d¹y nghÒ, dÞch vô viÖc lµm cho thanh niªn ®· gióp nhiÒu lao ®éng trÎ hiÓu h¬n vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn vÒ lao ®éng, viÖc lµm cña ViÖt Nam vµ ph¸p luËt lao ®éng, phong tôc, tËp qu¸n cña mét sè n­íc; h­íng nghiÖp cho lao ®éng trÎ c¸ch thøc t×m viÖc lµm cho phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng chuyªn m«n, kü n¨ng tr¶ lêi pháng vÊn, c¸ch giao tiÕp nh»m gióp cho lao ®éng trÎ kiÕn thøc ban ®Çu trªn con ®­êng lËp th©n lËp nghiÖp. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn nhiÒu lao ®éng trÎ ®· tù t×m cho m×nh mét nghÒ, c«ng viÖc phï hîp víi nguyÖn väng, së tr­êng cña b¶n th©n, gi¶m dÇn t×nh tr¹ng tr¸i ngµnh tr¸i nghÒ, t¹o nªn n¨ng suÊt trong c«ng viÖc. kÕt luËn C«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ ®­îc x· héi quan t©m. §èi víi tæ chøc §oµn thanh niªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu v× trong t×nh h×nh §Êt n­íc héi nhËp kinh kÕ quèc tÕ, ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc, chóng ta cÇn ph¶i cã nguån lao ®éng. Nguån lao ®éng lµ tµi s¶n quý gi¸ vµ to lín cña quèc gia, võa lµ môc tiªu tiÒn ®Ò, võa lµ ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt n­íc. Quan t©m ®Õn con ng­êi ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng, cßn thÓ hiÖn b¶n chÊt tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é XHCN. Sù thÞnh v­îng cña c¸c quèc gia trong thÕ kû XXI sÏ ®­îc x©y dùng chñ yÕu trªn nÒn t¶ng v¨n minh vÒ trÝ tuÖ cña con ng­êi, kh¸c víi tr­íc ®©y lµ dùa vµo sù giµu cã cña tµi nguyªn thiªn nhiªn. §Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trong xu thÕ héi nhËp ngµy cµng s©u réng vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét ®éi ngò ng­êi lao ®éng héi tô nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc kÕt hîp víi tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, ®ã lµ nh÷ng con ng­êi cã ®øc, cã tµi, th«ng minh, s¸ng t¹o, lµm viÖc quªn m×nh v× sù phån vinh cña Tæ quèc, ®­îc chuÈn bÞ tèt vÒ mäi mÆt, ®ñ n¨ng lùc tõ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn ®iÒu hµnh vÜ m« kinh tÕ - x· héi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chØ cã thÓ lµ lùc l­îng thanh niªn v× hä lµ nh÷ng con ng­êi cã søc khoÎ, tri thøc, d¸m nghÜ, d¸m lµm. Mét trong nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc lµ ®· x©y dùng ®­îc thÕ hÖ thanh niªn thêi kú míi cã ®¹o ®øc, nh©n c¸ch, tri thøc, søc khoÎ t­ duy n¨ng ®éng vµ hµnh ®éng s¸ng t¹o; tiÕp nèi truyÒn thèng hµo hïng cña §¶ng vµ d©n téc, nªu cao lßng yªu n­íc, ý thøc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa; kh«ng ng¹i khã kh¨n, gian khæ, t×nh nguyÖn v× céng ®ång; cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, x· héi; cã ý chÝ v­¬n lªn trong häc tËp, lao ®éng, lËp th©n, lËp nghiÖp, lµm giµu chÝnh ®¸ng, quyÕt t©m ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu; mong muèn ®­îc tin t­ëng, ®­îc cèng hiÕn cho ®Êt n­íc, cã viÖc lµm thu nhËp æn ®Þnh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn lµnh m¹nh, phong phó, m«i tr­êng sèng an toµn. Dï cã nhiÒu t©m tr¹ng kh¸c nhau, song ®a sè thanh niªn lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. H«m nay trong sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, tuæi trÎ cµng ph¶i kh¼ng ®Þnh m×nh h¬n n÷a trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô c¸ch m¹ng cña §¶ng trong thêi ®¹i hiÖn nay. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm ®©y lµ vÊn ®Ò quan träng trong tæ chøc ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn bëi c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ nhiÖm vô quan träng trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt n­íc, ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ võa n©ng cao thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cho thanh niªn . Trong nh÷ng n¨m qua vÊn ®Ò §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh t¹i huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng ®· tÝch cùc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, gãp phÇn tÝch cùc ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc CNH - HDH ®Êt n­íc; ®¸p øng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn b­íc vµo thêi kú ®æi míi ®ßi hái c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn ë huyÖn Nguyªn B×nh - tØnh Cao B»ng thêi gian qua ®ang cßn h¹n chÕ vµ h×nh thøc néi dung cßn nghÌo nµn ch­a ®¸p øng ®ùoc yªu cÇu cña thêi ®¹i. V× vËy chuyªn ®Ò nµy lµ mét c«ng tr×nh nghiªn cøu nhá cña b¶n th©n em sau 18 th¸ng häc tËp cïng víi lý luËn ®­îc cßn t¹i HuyÖn Nguyªn B×nh, cïng víi lý luËn ®­îc c¸c thÇy c« trang bÞ trong hai n¨m häc tËp t¹i Häc ViÖn TTN ViÖt Nam sÏ gãp phÇn nhá bÐ trong viÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn . trong thêi gian tíi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao vai trß cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH - H§H §Êt n­íc, tiÕn lªn con ®­êng CNXH mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· chän. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o §¹i héi cña Ban chÊp hµnh §oµn TNCS Hå ChÝ Minh QuËn Hµ §«ng - thµnh phè Hµ Néi 2. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi c¸c n¨m 2006 - 2007 - 2008 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2009 cña §oµn thanh niªn QuËn Hµ §«ng - thµnh phè Hµ Néi. 3.CÈm nang viÖc lµm cho tuæi trÎ 4. Tuæi trÎ Cao B»ng 5. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng X 6. Tæng quan t×nh h×nh thanh niªn, c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi 7. Thùc tr¹ng Lao ®éng vµ viÖc lµm QuËn Hµ §«ng - thµnh phè Hµ Néi - Ban chØ ®¹o vµ ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm Thµnh phè Hµ Néi. 8. Nhu cÇu viÖc lµm hiÖn nay

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên.doc
Luận văn liên quan