Đề tài Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU i 1. Ý nghĩa của đề tài 2. Mục tiêu 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu và ứng dụng 5. Tính mới của đề tài 6. Nội dung chính của đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG LOGISTICS NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI CÂY 1 1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics 1 1.1.1 Bàn về khái niệm logistics 1 1.1.2 Phân loại logistics 4 1.1.3 Mối quan hệ giữa logistics và Quản trị dây chuyền cung ứng 7 1.1.4 Vai trò của logistics 8 1.1.4.1 Đối với nền kinh tế 8 trang 1.1.4.2 Đối với các doanh nghiệp 9 1.1.5 Xu hướng phát triển của logistics trên thế giới 10 1.1.5.1 Xu hướng phát triển của logistics trong thời gian qua 10 1.1.5.2 Các xu hướng mới nổi lên 11 1.2 Một số bài học kinh nghiệm trong ứng dụng logistics vào quá trình sản xuất và tiêu thụ trái cây 12 1.2.1 Bài học từ các nước trong khu vực về ứng dụng logistics vào phát triển cây ăn quả 12 1.2.1.1 Bài học từ Thái Lan 12 1.2.1.2 Bài học từ Đài Loan 14 1.2.1.3 Bài học từ Malaysia và Philippines 14 1.2.2 Bài học về ứng dụng logistics vào phát triển một số loại cây ăn quả ở Việt nam 15 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI DA XANH Ở BẾN TRE 17 2.1 Giới thiệu tổng quan về tỉnh Bến Tre 17 2.1.1 Giới thiệu chung 17 2.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội 18 2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh và năng lực sản xuất của tỉnh 20 2.2.1 Sơ lược về Bưởi Da Xanh 20 2.2.2 Các vùng trồng Bưởi Da Xanh hiện tại và qui hoạch đến năm 2010 21 2.2.3 Năng lực sản xuất hiện tại và tương lai đến năm 2010 23 2.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thực tế 24 2.3.1 Tình hình sản xuất thực tế 24 2.3.1.1 Về qui mô 25 2.3.1.2 Giống và kỹ thuật canh tác 25 2.3.2 Tình hình tiêu thụ 31 2 2.4 Phân tích mối quan hệ giữa sản lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ 36 2.4.1 Xu hướng giá biến động theo mùa vụ 36 2.4.2 Phân tích xu hướng giá biến động qua các năm 37 2.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bưởi trong những năm tới 39 2.4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cung 39 2.4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu 41 2.4.3.3 Đánh giá xu hướng biến động giá theo các nhân tố ảnh hưởng 42 2.5 Phân tích SWOT – đánh giá chung thực trạng việc sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh ở Bến Tre 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44

pdf179 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
13.8% 18.6% 34.8% 32.9% 100.0% 10. Nôi mua gioáng caây troàng cuûa noâng daân: Nôi mua gioáng Soá laàn choïn Tyû leä (%) Ñaët haøng khi ñaõ xem vöôøn caây ñang cho traùi 32 19.4% Baùn daïo, khoâng roõ nguoàn goác 5 3.0% Vöôøn öôm chuyeân baùn caây gioáng 38 23.0% Töï chieát, töï gheùp caây con ñeå troàng 90 54.5% Coäng 165 100.0% 3.0% 23.0% 19.4% 54.5% Ñaët haøng khi ñaõ xem vöôøn caây ñang cho traùi Baùn daïo, khoâng roõ nguoàn goác Vöôøn öôm chuyeân baùn caây gioáng Töï chieát, töï gheùp caây con ñeå troàng - 139 - 139 11. Ñoä an toaøn cuûa gioáng caây theo ñaùnh giaù cuûa noâng daân: Gioáng caây troàng Soá maãu Tyû leä (%) An toaøn 85 63% Khoâng 9 7% Khoâng bieát 41 30% Coäng 135 100% 12. Hoïc caùch chaêm soùc caây böôûi qua: Rieâng thò xaõ Beán Tre Caùc huyeän khaùc Chung cuûa tænh Beán Tre Hoïc caùch chaêm soùc caây böôûi qua Soá caâu choïn Tyû leä Soá caâu choïn Tyû leä Soá caâu choïn Tyû leä Töï ruùt kinh nghieäm 27 37.0% 94 51.4% 121 47.3% Trao ñoåi kinh nghieäm trong xoùm, toå 17 23.3% 30 16.4% 47 18.4% Hoäi khuyeán noâng 22 30.1% 21 11.5% 43 16.8% Taøi lieäu, phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng 7 9.6% 38 20.8% 45 17.6% Coäng 73 100.0% 183 100.0% 256 100.0% 13. Khaûo saùt ngöôøi thu hoaïch böôûi laø thöông laùi hay nhaø vöôøn: Ngöôøi thu hoaïch Löïa choïn Soá maãu Tyû leä (%) Töï haùi 1 83 61.5% Ngöôøi mua haùi 2 52 38.5% Coäng 135 100.0% 14. Tyû leä noâng daân seõ troàng theâm trong nöûa cuoái naêm 2006 vaø 2007: Seõ troàng theâm Soá maãu Tyû leä (%) Coù 104 77% Khoâng 31 23% Coäng 135 100% - 140 - 140 15. Soá noâng daân khoâng troàng theâm vôùi caùc lí do nhö sau: Lí do khoâng troàng theâm Soá hieäu Soá maãu Tyû leä (%) Nhieàu ngöôøi troàng quaù sôï khoâng baùn ñöôïc 1 7 22.6% Khoù chaêm soùc, khoâng kinh teáû so vôùi loaïi caây khaùc 2 4 12.9% Ñaõ heát ñaát canh taùc 3 18 58.1% Thôøi gian troàng ñeán khi cho traùi quaù daøi 4 0 0% Lyù do khaùc: . . . . 5 2 6.5% Coäng 31 100% 16. Khaùch haøng mua böôûi: Ngöôøi mua böôûi Soá caâu traû lôøi Tyû leä (%) Ngöôøi baùn leû, ngöôøi tieâu duøng 35 19.9% Töï ñi chôï baùn (thöông laùi ôû chôï) 17 9.7% Hôïp taùc xaõ, Nhaø nöôùc 6 3.4% Thöông laùi 118 67.0% Coäng 176 100.0% 17. Tieâu duøng traùi böôûi khoâng ñaït chaát löôïng: Ñoái töôïng tieâu duøng traùi böôûi khoâng ñaït chaát löôïng Ngöôøi baùn leû Thöông laùi Coäng Tyû leä (%) Baùn reû cho ngöôøi tieâu duøng 25 22 47 92.2% Taëng theâm cho khaùch mua nhieàu 1 3 4 7.8% Baùn cho coâng ty cheá bieán, nhaø haøng, quaùn caø pheâ, … 0 0 0 0% Coäng 26 25 51 100% - 141 - 141 18. Giaù mua – baùn qua caùc trung gian vaø ngöôøi tieâu duøng: Ñoái töôïng Ñôn vò tính Thöông laùi (giaù mua) Ngöôøi baùn leû ôû Beán Tre (giaù baùn) Ngöôøi baùn leû ôû TP.HCM (giaù baùn) Cheânh leäch giaù: tieâu thò taïi TP.HCM / noâng daân baùn Trong muøa vuï ñoàng / kg 10000 10800 20900 209% Nghòch muøa (traùi vuï) ñoàng / kg 13800 14600 24400 177% 19. Ñeå tieâu thuï traùi böôûi nhanh hôn caàn quan taâm yeáu toá naøo nhaát? Thöù töï quan troïng Yeáu toá Ñieåm 1 Chaát löôïng traùi 160 2 Gioáng toát 246 3 Thò tröôøng tieâu thuï 285 4 Nghòch muøa 329 20. Löôïng böôûi saûn xuaát thay ñoåi theo muøa: Yeáu toá muøa vuï Toång coäng (taát caû maãu khaûo saùt) Trung bình moãi ngöôøi Ñoái töôïng Thöông laùi Ngöôøi baùn leû Thöông laùi Ngöôøi baùn leû Vaøo muøa (taán/thaùng) 157.8 38.55 6.31 1.48 Nghòch muøa (taán/thaùng) 65.25 21.69 2.61 0.83 21. Ñieåm trung bình ñaùnh giaù chaát löôïng böôûi: - Thöông laùi, ngöôøi baùn buoân: 6.6 / 10 - Ngöôøi baùn leû: 6.4 / 10 - 142 - 142 22. Ñaùnh giaù chaát löôïng qua caùc yeáu toá: Yeáu toá caàn caûi tieán Thöông laùi Ngöôøi baùn leû Ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù (*) Ngöôøi tieâu duøng quan taâm (*) Toång hôïp Vò ngoït, thôm, ngon, … 3 5 6 1 4 Maãu maõ, maøu da 1 1 3 5 Traùi lôùn, caân naëng 4 4 4 6 Nhieàu / ít nöôùc 2 2 2 4 2 Troùc voû, khoâng vôû muùi 5 2 3 Giaù caû 3 1 3 1 (*) Ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù thöù töï caùc yeáu toá caàn caûi tieán (**) Khi mua böôûi ngöôøi tieâu duøng qua taâm tôøi yeáu toá naøo nhaát? Ví duï: Khi mua böôûi ngöôøi tieâu duøng quan taâm ñeán chaát löôïng traùi böôûi nhaát (soá 1 ôû coät 5) vaø theo ngöôøi tieâu duøng chaát löôïng böôûi laø raát ngon (thöù töï caàn caûi tieán laø 6 – coät 4). 23. Giaù caû bieán ñoäng theo thôøi gian töø naêm 2001 ñeán nay: Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Giaù mua cuûa thöông laùi (giaù baùn cuûa noâng daân) (ngaøn ñoàng / kg) 19.0 17.9 16.4 14.2 11.9 11.0 Giaù mua cuûa thöông laùi (giaù baùn cuûa noâng daân) (ngaøn ñoàng / kg) - 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006Naêm - 143 - 143 24. Noâng daân ñeà nghò Chính phuû hoã trôï: Möùc ñoä caàn thieát Taøi chính Ñaàu ra Gioáng Kyõ thuaät Caáp thieát, böùt xuùc nhaát 1 53 89 10 55 Caàn thieát 2 38 30 43 50 Möùc ñoä caàn thieát ít hôn 3 18 11 49 21 Khoâng caàn laém 4 19 4 27 7 Khoâng caàn hoã trôï 5 7 1 6 2 Coäng 135 135 135 135 25. Khaùch haøng cuûa thöông laùi vaø baùn buoân laø: Ngöôøi baùn leû: 41.2% Vöïa traùi caây trong tænh: 38.2% Vöïa traùi caây ngoaøi tænh: 17.6% Coâng ty cheá bieán: 2.9% 26. Ñoái töôïng khaûo saùt ngöôøi tieâu duøng theo thu nhaäp: - TP.Hoà Chí Minh: chieám 86% (ñaây cuõng laø thò tröôøng chính cuûa Böôûi Da Xanh hieän nay) - Ñoái töôïng phaân theo thu nhaäp: Thu nhaäp (trieäu ñoàng) soá hieäu soá maãu tyû leä (%) döôùi 1 trieäu 1 19 12% töø 1 - 2 2 71 46% tööø 2 - 4 3 45 29% töø 4 - 7 4 13 8% töø 7 - 10 5 1 1% treân 10 trieäu 6 4 3% Coäng 153 100% - 144 - 144 27. Ñoái töôïng khaûo saùt theo ngaønh ngheà: Soá trong baûng caâu hoûi Ngaønh ngheà Soá ngöôøi Tyû leä 1 Nhaân vieân VP, quaûn lyù, SX-TM-DV 106 69.3% 2 Ngheà töï do, sx-kd qui moâ gia ñình 5 3.3% 3 Noäi trôï 6 3.9% 4 Ngheà noâng 1 0.7% 5 Ngheà khaùc 35 22.9% Coäng 153 100.0% 28. Ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán BDX qua: Soá trong baûng caâu hoûi Bieát ñeán BDX qua Soá ngöôøi Tyû leä 1 Ngöôøi baùn giôùi thieäu 37 24.2% 2 Thoâng tin ñaïi chuùng / quaûng caùo 16 10.5% 3 Ngöôøi thaân bieáu / taëng 88 57.5% 4 Con ñöôøng khaùc 12 7.8% Coäng 153 100.0% 29. Ngöôøi tieâu duøng coù quan taâm tôùi loaïi böôûi mình seõ mua hay khoâng? Soá trong baûng caâu hoûi NTD coù quan taâm tôùi loaïi böôûi mình seõ mua hay khoâng? Soá ngöôøi Tyû leä 1 Coù quan taâm 110 71.9% 2 Khoâng quan taâm 43 28.1% Coäng 153 100.0% - 145 - 145 30. Khaûo saùt möùc ñoä thöôøng xuyeân mua böôûi cuûa khaùch haøng: TT Loaïi böôûi 1 laàn / tuaàn hoaëc nhieàu hôn khoaûng 2 laàn / thaùng 1 laàn / thaùng hoaëc ít hôn Hieám khi mua hoaëc khoâng mua bao giôø 1 Böôûi Da Xanh 16 22 57 58 2 Böôûi Naêm Roi 35 30 45 43 3 Böôûi khaùc 6 4 29 114 Nhaän xeùt: ña soá khaùch haøng duøng Böôûi Naêm Roi thöôøng xuyeân hôn. 31. Khaûo saùt: khaùch haøng thích loaïi böôûi naøo nhaát? TT Loaïi böôûi Soá maãu Tyû leä (%) 1 Böôûi Da Xanh 79 51.6% 2 Böôûi Naêm Roi 61 39.9% 3 Böôûi Bieân Hoaø 4 2.6% 4 Böôûi Thanh Traø / Hoàng Traø 5 3.3% 5 Böôûi khaùc : . . . . . . . . . . 4 2.6% Coäng soá maãu 153 100.0% 32. Khaùch haøng tìm mua BDX deã hay khoù? TT Möùc ñoä Soá maãu Tyû leä (%) 1 Khoâng coù ngöôøi baùn 12 7.8% 2 Coù ngöôøi baùn nhöng raát ít, khoù tìm 86 56.2% 3 Coù ngöôøi baùn nhöng chaát löôïng khoâng roõ coù baûo ñaûm hay khoâng 18 11.8% 4 Mua deã daøng 37 24.2% Coäng 153 100.0% - 146 - 146 33. Khaùch haøng thöôøng mua BDX ôû ñaâu? TT Nôi khaùch haøng thöôøng mua BDX Soá maãu Tyû leä (%) 1 Chôï 61 39.9% 2 Quaày chuyeân baùn traùi caây 60 39.2% 3 Ngöôøi baùn daïo 5 3.3% 4 Sieâu thò 27 17.6% Coäng 153 100.0% 34. Ngöôøi tieâu duøng quan taâm ñeán yeáu toá naøo nhaát? Yeáu toá Ñieåm Thöù töï CL toát Thöù töï caûi tieán Ñieåm Thöù töï Vò ngoït 1.52 1 6 1.52 1 Maãu maõ 2.27 4 3 2.63 5 Traùi to, naëng 2.25 3 4 2.68 6 Nhieàu nöôùc 2.50 5 2 2.24 4 Troùc voû 1.83 2 5 1.78 2 Giaù caû 3.55 6 1 2.05 3 35. Khaùch haøng coù quan taâm ñeán thöông hieäu BDX khoâng? TT Möùc ñoä quan taâm ñeán thöông hieäu BDX Soá maãu Tyû leä (%) 1 Khoâng quan taâm 23 15.0% 2 Coù nhöng khoâng quan taâm laém 81 52.9% 3 Raát quan taâm 49 32.0% Coäng 153 100.0% 36. Khaùch haøng coù quan taâm ñeán Böôûi saïch (ñöôïc troàng theo qui trình GAP) khoâng? - 147 - 147 TT Möùc ñoä quan taâm ñeán Böôûi saïch cuûa khaùch haøng Soá maãu Tyû leä (%) 1 Chöa bieát Böôûi saïch laø gi, chöa heà nghe ñeán GAP 34 22.2% 2 Coù nghe noùi ñeán nhöng cho raèng VN chöa laøm ñöôïc 43 28.1% 3 Khoâng tin töôûng vì khoâng coù thöông hieäu baûo ñaûm 36 23.5% 4 Raát quan taâm 40 26.1% Coäng 153 100.0% 37. Neáu chaéc chaén BXD laø böôûi saïch ñöôïc troàng theo qui trình GAP vôùi giaù taêng theâm 20% thì NTD coù tieáp tuïc mua khoâng? TT Quyeát ñònh cuûa NTD Soá maãu Tyû leä (%) 1 Mua 76 49.7% 2 Khoâng 17 11.1% 3 Khoâng chaéc chaén, suy nghó theâm 60 39.2% Coäng 153 100.0% - 148 - 148 PHUÏ LUÏC 4: NGUYEÂN LYÙ VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN CUÛA EUREPGAP (PHIEÂN BAÛN 2.0 THAÙNG 01/2004) (Nguoàn: taùc giaû toång hôïp töø caùc taøi lieäu tham khaûo) 1. Khaùi nieäm “GAP”: Khaùi nieäm “GAP”: GAP (Good Agriculture Practices) laø moät chuoãi hoaït ñoäng cuûa heä thoáng saûn xuaát noâng phaåm chaát löôïng cao coù söï quaûn lyù chaët cheõ suoát quaù trình saûn xuaát ñeán tieâu thuï. Vai troø cuûa nhaø vöôøn heát söùc quan troïng vì chính hoï taïo ra saûn phaåm saïch. Moãi nöôùc hoaëc moät soá nöôùc (hieäp hoäi, khoái caùc nöôùc) coù theå xaây döïng tieâu chuaån GAP cho rieâng mình theo tieâu chuaån quoác teá vaø caùc thaønh vieân khaùc coù theå thöïc hieän vì nhöõng lôïi ích cuûa mình, hieän nay coù USGAP (Myõ), EUREPGAP (Lieân minh Chaâu AÂu), ASEANGAP (Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ), THAIGAP (Thaùi Lan), … Caùc nöôùc thuoäc khu vöïc ASEAN ñaõ ñi ñaàu trong öùng duïng GAP vaøo saûn xuaát noâng nghieäp: + Thaùi Lan + Singapore + Malaysia 2. Khaùi nieäm “EUREPGAP”: Khaùi nieäm “EUREPGAP”: laø saùng kieán cuûa caùc nhaø baùn leû Chaâu AÂu (EUREP – Euro-Retall Produce) vôùi muïc tieâu thoûa thuaän caùc tieâu chuaån vaø thuû tuïc nhaèm phaùt trieån neàn saûn xuaát noâng nghieäp beàn vöõng, haøng hoaù cuûa caùc nöôùc khaùc muoán vaøo caùc nöôùc thaønh vieân cuûa EUREPGAP phaûi tuaân theo caùc tieâu chuaån (coù hieäu löïc töø ngaøy 12/9/2003) 3. Muïc tieâu cuûa EUREPGAP: Muïc tieâu cuûa EUREPGAP laø giaûm söï ruûi ro veà an toaøn thöïc phaåm trong noâng nghieäp vaø giaùm ñònh khaùch quan caùc phöông phaùp toát nhaát vôùi caùc ñieåm lieân quan ñeå noù ñöôïc thöïc hieän vaø nhaát quaùn treân toaøn caàu. (Caùc tieâu chuaån ñang ñöôïc - 149 - 149 phaùt trieån cho muïc ñích naøy). Thöïc hieän GAP nhaèm phaùt trieån noâng nghieäp beàn vöõng vôùi muïc ñích baûo ñaûm: - An toaøn thöïc phaåm - An toaøn cho ngöôøi saûn xuaát - Baûo veä moâi tröôøng 4. Caùc nguyeân lyù chung cuûa saûn xuaát noâng saûn EUREPGAP, phieân baûn 2.0 thaùng 01/2004 veà thöïc phaåm an toaøn: 1. Baûo veä moâi tröôøng, ngaên ngöøa söï baïc maøu cuûa ñaát, haïn cheá söï oâ nhieãm, gia taêng söï saûn xuaát cuûa vi sinh vaät trong heä thoáng, xaây döïng moät neàn taûng vöõng chaéc cho söùc khoûe. 2. Boå sung vaø duy trì ñoä maøu môõ cuûa ñaát. 3. Duy trì tính ña daïng sinh hoïc trong trang traïi, moâi tröôøng xung quanh vaø quan taâm ñeán tính ña daïng sinh hoïc cuûa ñoäng vaät hoang daõ ôû moâi tröôøng töï nhieân. 4. Nguyeân lieäu taùi cheá vaø nguoàn taøi nguyeân cuûa trang traïi phaûi ñuû lôùn ñeå boå sung dinh döôõng ñaõ maát ñi do hoaït ñoäng cuûa trang traïi vaø cho döï tröõ. 5. Quan taâm chaêm soùc ñeå taêng cöôøng söùc khoûe. 5. Caùc tieâu chuaån cuûa EUREPGAP 1. Tieâu chuaån saûn xuaát theo kyõ thuaät: muïc ñích laø caøng söû duïng ít thuoác baûo veä thöïc vaät caøng toát nhaèm laøm giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa dö löôïng hoaù chaát leân con ngöôøi vaø moâi tröôøng. Tieâu chuaån naøy thì thöôøng deã daøng ñöôïc thoûa maõn bôûi caùc nhaø saûn xuaát ra noâng phaåm noâng nghieäp höõu cô. 2. Tieâu chuaån veà veä sinh: caùc tieâu chuaån naøy bao goàm caùc bieän phaùp ñeå baûo ñaûm khoâng coù hoùa chaát, nhieãm khuaån hoaëc oâ nhieãm vaät lyù khi thu hoaïch. - 150 - 150 3. Moâi tröôøng laøm vieäc: muïc ñích ñeå ngaên chaën vieäc laïm duïng söùc lao ñoäng cuûa noâng daân. 4. Truy nguyeân nguoàn goác: EUREPGAP taäp trung nhieàu vaøo vieäc truy nguyeân nguoàn goác. Neáu khi coù söï coá xaûy ra, caùc nhaø phaân phoái phaûi thöïc söï coù khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà vaø thu hoài saûn phaåm bò loãi. Trong saûn xuaát noâng phaåm theo tieâu chuaån EUREPGAP, phieân baûn 2.0 thaùng 01/2004 coù yeâu caàu: - Ngöôøi saûn xuaát coù taøi lieäu chöùng minh EUREPGAP, tieán haønh thanh tra haøng naêm. - Ngöôøi laøm vöôøn neân löu giöõ hoà sô toái thieåu trong 2 naêm. - Taøi lieäu phaûi chöùng toû ñöôïc quaù trình ñaøo taïo vaø khaû naêng cuûa nhaân vieân kyõ thuaät trong vieäc xaùc ñònh lieàu löôïng vaø loaïi phaân boùn söû duïng (höõu cô hay voâ cô neáu noùi veà phaân boùn). Hoà sô phaûi ghi chính xaùc ngaøy, thaùng, naêm aùp duïng. 6. 14 quy taéc cuûa EUREPGAP 1. Truy nguyeân nguoàn goác 2. Kieåm tra noäi boä vaø löu tröõ hoà sô 3. Gioáng vaø nguoàn goác gioáng 4. Lòch söû ñaát troàng vaø taàng ñaát troàng 5. Quaûn lyù thaønh phaàn ñaát troàng 6. Söû duïng phaân boùn 7. Töôùi tieâu 8. Baûo veä thöïc vaät 9. Kyõ thuaät thu hoaïch 10. Coâng ngheä sau thu hoaïch 11. Quaûn lyù oâ nhieãm vaø chaát thaûi, taùi söû duïng chaát thaûi 12. Söùc khoûe, an sinh xaõ hoäi - 151 - 151 13. Baûo veä moâi tröôøng 14. Khieáu naïi 7. Chöùng nhaän EUREPGAP Coù nhieàu toå chöùc quoác teá caáp chöùng chæ EUREPGAP, caùc toå chöùc caáp chöùng chæ phaûi ñaït caùc ñieàu kieän sau: - Toå chöùc chöùng nhaän phaûi laø toå chöùc ñöôïc coâng nhaän chính thöùc. Toå chöùc ñoù ñöôïc quoác teá coâng nhaän bôûi thò tröôøng cuõng nhö khaùch haøng ñoái taùc. - Toå chöùc coâng nhaän phaûi coù chuyeân moân quoác teá vaø kieán thöùc veà ñòa phöông. - Chuyeân gia ñaùnh giaù phaûi coù kinh nghieäm thöïc söï. - 152 - 152 PHUÏ LUÏC 5 MOÄT SOÁ ÑIEÅM CHÍNH TRONG BAÛN DÖÏ THAÛO ASEANGAP VAØ LÔÏI ÍCH ÑOÁI VÔÙI CAÙC NÖÔÙC THAØNH VIEÂN (Nguoàn: taùc giaû toång hôïp töø caùc taøi lieäu tham khaûo) 1. Khaùi nieäm ASEANGAP: Khaùi nieäm “ASEANGAP”: ASEANGAP laø baûn döï thaûo caùc tieâu chuaån veà thöïc phaåm an toaøn do Chính phuû UÙc xaây döïng ñaïi dieän cho 10 nöôùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, tieâu chuaån ASEANGAP seõ ñöôïc chaáp nhaän cuûa khaùch haøng cuûa caùc chính phuû trong khu vöïc vaø treân toaøn caàu. ASEANGAP döï kieán ban haønh vaøo giöõa naêm 2006, hieän coù theå trieån khai aùp duïng trong saûn xuaát nhöng chöa chính thöùc ban haønh vaø aùp duïng trong thöông maïi quoác teá. 2. Muïc tieâu cuûa ASEANGAP: - Taïo ñieàu kieän cho thöông maïi khu vöïc vaø theá giôùi - Haøi hoøa hoaù trong noäi boä ASEAN thoâng qua moät ngoân ngöõ chung ñoái vôùi GAP. - Taêng cöôøng an toaøn thöïc phaåm cuûa saûn phaåm töôi ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. - Taêng cöôøng ñoä beàn vöõng cuûa caùc nguoàn taøi nguyeân ôû caùc nöôùc ASEAN. - Taïo theá caïnh tranh quoác teá cho saûn phaåm noâng nghieäp cuûa khu vöïc ASEAN. * Phaïm vi aùp duïng cuûa ASEANGAP: + Bao goàm caùc saûn phaåm rau quaû töôi vaø caây thuoác. + Khoâng aùp duïng cho caùc saûn phaåm höõu cô vaø caùc saûn phaåm coù möùc ñoä laây nhieãm cao nhö caùc saûn phaåm traùi caây sô cheá. 3. Moät soá ñieåm chính trong baûn döï thaûo ASEANGAP: 1. Lòch söû ñòa ñieåm saûn xuaát 2. Vaät lieäu gieo troàng 3. Phaân boùn vaø chaát phuï gia cho ñaát - 153 - 153 4. Töôùi tieâu 5. Baûo veä thöïc vaät 6. Thu hoaïch vaø xöû lyù rau quaû 7. Quaûn lyù trang traïi 4. Lôïi ích cuûa ASEANGAP ñoái vôùi caùc nöôùc thaønh vieân: - Noâng phaåm an toaøn: vì dö löôïng caùc chaát ñoäc (thuoác baûo veä thöïc vaät, phaân boùn, …) khoâng vöôït möùc an toaøn cho pheùp, baûo ñaûm söùc khoûe cho ngöôøi tieâu duøng (keå caû tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu). - Chaát löôïng cao (ngon, ñeïp, …) neân duø giaù baùn cao hôn vaãn ñöôïc ngöôøi tieâu duøng trong vaø ngoaøi nöôùc chaáp nhaän. - Caùc quy trình saûn xuaát theo GAP höôùng höõu cô sinh hoïc neân moâi tröôøng ñöôïc baûo veä vaø an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng khi laøm vieäc. - ASEANGAP taïo ñieàu kieän cho thöông maïi khu vöïc vaø quoác teá veà noâng saûn: khi coù moät ngoân ngöõ chung ñoái vôùi GAP thì thöông maïi veà noâng saûn taêng nhanh thoâng qua caùc hình thöùc mua baùn nhanh vaø ít toán chi phí hôn. - Taïo theá caïnh tranh cho noâng saûn trong khu vöïc vaø treân theá giôùi: trieån khai aùp duïng ASEANGAP seõ taïo ñieàu kieän vaø thuùc ñaåy aùp duïng GAP cho toaøn khu vöïc, vì theá saûn phaåm taêng khaû naêng tieáp caän thò tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi. - 154 - 154 PHUÏ LUÏC 6 DAÃN CHÖÙNG MOÄT SOÁ VUÏ NGOÄ ÑOÄC THÖÏC PHAÅM TREÂN THEÁ GIÔÙI, VAØ NGUY CÔ NGOÄ ÑOÄC THÖÏC PHAÅM ÔÛ VIEÄT NAM (Nguoàn: taùc giaû toång hôïp töø caùc taøi lieäu tham khaûo) 1. Moät vaøi vuï ngoä ñoäc thöïc phaåm lôùn treân theá giôùi: - Naêm 1999 – Australia, 500 ngöôøi ngoä ñoäc do uoáng phaûi nöôùc cam nhieãm vi sinh Salmonela maø qua ñieàu tra trong kho ñoùng goùi coù thuøng thuoác tröø naám beänh. - Naêm 2003 – Hoa Kyø, haønh laù nhieãm khuaån bò quy laø thuû phaïm chính gaây ra dòch vieân gan laøm 400 ngöôøi maéc beänh vaø 3 tröôøng hôïp töû vong. - Naêm 2004 – Hoa Kyø vaø Canada, 3 ñôït dòch nhieãm khuaån Salmonela lieân quan tôùi caø chua Roma laøm 561 ngöôøi bò ngoä ñoäc ôû 18 bang Hoa Kyø vaø 1 tænh ôû Canada. - Naêm 2005 – Philippines, 27 hoïc sinh ôû mieàn Trung Philippines cheát sau khi aên baùnh saén nhieãm thuoác baûo veä thöïc vaät. (Theo ThS. Voõ Höõu Thoaïi – Saûn xuaát Rau quaû an toaøn) 2. Nguy cô ngoä ñoäc thöïc phaåm ôû Vieät Nam: Theo thoáng keâ cuûa Boä Y Teá töø naêm 1997 ñeán 2000 coù 1.391 vuï ngoä ñoäc thöïc phaåm vôùi 25.509 ngöôøi phaûi ñi caáp cöùu, trong ñoù 217 ngöôøi cheát. Naêm 2001 coù 227 vuï vôùi 3.814 ngöôøi caáp cöùu vaø 63 ngöôøi cheát. Theo öôùc tính cuûa WHO, ôû Vieät Nam haøng naêm coù hôn 3 trieäu ca ngoä ñoäc thöïc phaåm, gaây toån haïi khoaûng 3.000 tyû ñoàng VN (Cuïc noâng nghieäp – Boä Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, 2004). Trong hoäi thi traùi caây ngon vaø an toaøn thöïc phaåm toå chöùc ngaøy 11/12/2004 taïi Hoäi Chôï Noâng Nghieäp Quoác Teá taïi Caàn Thô, trong toång soá 30 maãu traùi caây ñaït giaûi traùi ngon coù ñeán 4 maãu traùi khoâng ñaït an toaøn thöïc phaåm do haøm löôïng thuoác - 155 - 155 baûo veä thöïc vaät (goác laân höõu cô vaø goác carbamate) tích luyõ trong traùi cao quaù möùc qui ñònh (Taï Minh Tuaán, 2004). Keát quaû phaân tích haøm löôïng nitrat (NO3-) treân baép caûi, caûi xanh, su haøo, caø chua, ñaäu, nho, cheø trong saûn xuaát ôû caùc ñòa phöông (Haø Noäi, Baéc Giang, Haûi Phoøng, Haø Nam, Ninh Thuaän, TP.HCM, Thaùi Nguyeân) treân 100% maãu kieåm tra ñeàu vöôït möùc cho pheùp töø 3 – 5 laàn (Cuïc noâng nghieäp – Boä Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, 2004). Caùc nghieân cöùu treân nho, taùo baùn treân thò tröôøng vaø khu vöïc saûn xuaát cho thaáy dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät cao gaáp nhieàu laàn so vôùi khuyeán caùo cuûa WHO, FAO (TS. Buøi Caùch Tuyeàn vaø coäng taùc vieân, 1998). Keát quaû ñieàu tra treân thò tröôøng Haø Noäi vaø TP.HCM töø 1996 – 2001 treân 10 loaïi rau quaû cho thaáy coù 30% - 60% maãu coù dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät. - 156 - 156 PHUÏ LUÏC 7: CHUYEÅN LÔØI NHÖÕNG KIEÁN NGHÒ CUÛA NOÂNG DAÂN TROÀNG BÖÔÛI Trong caùc caâu hoûi khaûo saùt thu thaäp thoâng tin töø noâng daân troàng böôûi, chuùng toâi ghi nhaän ñöôïc nhöõng ñeà nghò giuùp ñôõ töø Chính phuû, xeáp haïng thöù töï öu tieân theo möùc ñoä caáp thieát, taàm quan troïng theo baûng sau: Baûng: Nhöõng lónh vöïc noâng daân caàn thieát söï hoã trôï töø Chính phuû Möùc ñoä caàn thieát Taøi chính Ñaàu ra Gioáng Kyõ thuaät Caáp thieát, böùt xuùc nhaát 1 53 89 10 55 Caàn thieát 2 38 30 43 50 Möùc ñoä caàn thieát ít hôn 3 18 11 49 21 Khoâng caàn laém 4 19 4 27 7 Khoâng caàn hoã trôï 5 7 1 6 2 Coäng 135 135 135 135 Nguoàn: keát quaû khaûo saùt cuûa taùc giaû Ghi chuù: soá ñieåm trong baûng treân laø soá caâu traû lôøi ñöôïc choïn (treân toång soá 135 baûng caâu hoûi khaûo saùt) Qua baûng treân chuùng ta thaáy noâng daân raát lo laéng cho ñaàu ra cuûa saûn phaåm trong töông lai vì ñieàu ñoù quyeát ñònh moät phaàn chaát löôïng cuoäc soáng cuûa hoï, vaø hôn ai khaùc hoï ñaõ coù quaù nhieàu kinh nghieäm cay ñaéng töø nhöõng loaïi traùi caây khaùc trong hieän taïi vaø quaù khöù, coù 66% cho raèng ñaàu ra cuûa saûn phaåm trong nhöõng naêm tôùi laø vaán ñeà böùt xuùc nhaát. Caàn thieát thöù hai laø söï hoã trôï veà kyõ thuaät, thöù ba laø voán ñaàu tö cho saûn xuaát. Phaàn lôùn khoâng ñaùnh giaù cao taàm quan troïng cuûa gioáng caây troàng nhöng theo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi gioáng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính taïo ra saûn phaåm khoâng ñoàng nhaát, aûnh höôûng ñaëc bieät nghieâm troïng ñeán vieäc baùn traùi böôûi ra thò tröôøng theá giôùi. Tuy nhieân, taát caû nhöõng yeáu toá treân laø nhöõng ñeà nghò cuûa raát nhieàu noâng daân maø chuùng ta phaûi quan taâm. Chuùng toâi xin chuyeån nhöõng kieán nghò naøy ñeán nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm vì söï phaùt trieån kinh teá noâng thoân Beán Tre noùi rieâng vaø kinh teá noâng nghieäp Vieät Nam noùi chung. - 157 - 157 Baûng CH3: Baûng caâu hoûi daønh cho ngöôøi baùn leû (tieâu thuï trong nöôùc) 26 26 Baûng CH4: Baûng caâu hoûi daønh cho NGÖÔØI TIEÂU DUØNG 220 153 2. Phaân boá Baûng caâu hoûi ÑVT: baûng Caâu hoûi Baûng CH1 Baûng CH2 Baûng CH3 Baûng CH4 Laäp vaø ñi ñieàu tra 150 25 35 55 Soá baûng döï kieán söû duïng ñöôïc 120 20 30 50 Phaân chia nhö sau: 1. Chôï Laùch 20 3 2. Moû Caøy 30 5 3. Chaâu Thaønh 30 5 4. Gioàng Troâm 30 6 ñieàu tra 5. Thò xaõ Beán Tre 40 6 Beán Tre: 20 nhieàu tænh 6. Bình Ñaïi, Ba Tri, Thanh Phuù 0 0 nhieàu vuøng 7. Caùc Chôï ñaàu moái ôû TG 0 0 Tieàn Giang: 5 khaùc nhau (Caùi Beø vaø Myõ Tho) 8. Caùc Chôï ñaàu moái ôû TP.HCM 0 0 TP.HCM: 10 - 158 - 158 TT HOÏ TEÂN NGÖÔØI TRAÛ LÔØI (TUOÅI) ÑÒA CHÆ ÑIEÄN THOAÏI DIEÄN TÍCH DÖÔÙI 3 TUOÅI NAÊM T 1 Voõ Vaên Chaâu (62) 92/1D An Thuaän A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 816641 3 3 0 7 2 Nguyeãn Vaên Möôøi 168G An Thaïnh B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 812340 3 4 0 9 3 Leâ Höõu Ñöùc 31G An Thaïnh B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 815821 1 1 0 7 4 Nguyeãn Chí Trung (27) 265F An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 3 3 0 9 5 Nguyeãn Vaên Chuyeân (57) 265E An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 4 4 0 5 6 Leâ Vaên Hoaøng 269 An Thaïnh B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 1 1 0 7 7 Leâ Quang Thaêng 182F An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 815233 10 4 0 10 8 Leâ Höõu Bình 176F An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 817391 7 5 3 9 9 Leâ Vaên Huøm (72) 178F An Thaïnh , Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 20 5 3 8 10 Traàn Anh Tuaán 190F An Thaïnh , Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 816414 2 1 0 4 11 Leâ Vaên Taåu (66) 184F An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 4 3 0 5 12 Traàn Vaên Thích 162E An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 810876 5 5 4 8 13 Leâ Vaên Trieäu 164E An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 838119 2 3 2 6 14 Traàn Hoaøng Mai 165E1 An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 2 3 0 6 15 Leâ Troïng Bình 164E1 An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 4 4 3 6 - 159 - 159 16 Nguyeãn Vaên Tieáp 198E An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 811382 6 5 2 6 17 Leâ Taân Thònh 189F An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 822733 4 3 2 5 18 Huyønh Vaên Phöôùc 254E An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 810851 5 5 3 7 19 Nguyeãn Thò Chaâu 160E1 An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 815192 2 2 1 5 20 Nguyeãn Vaên Taân aáp An Thuaän B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 2 2 0 6 21 Nguyeãn Taân Hieän 269D aáp 3, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 823749 7 5 5 6 22 Voõ Duy Kha 80 aáp 4, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 810518 3 4 2 6 23 Phaïm Vaên Lai (64) 24A aáp 1, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 821386 5 5 0 7 24 Phaïm Vaên Möôøi (48) aáp 1, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 817415 3 4 2 7 25 Cao Vaên Khaûi (51) 362D aáp 4, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 2 3 1 5 26 Cao Vaên Hoaèng (57) 37D aáp 4, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 810898 3 3 0 7 27 Leâ Taân Kyø (35) 34D aáp 4, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 810865 3 5 2 8 28 Nguyeãn Vaên Nghieâm (46) 81D aáp 4, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 3 4 1 6 29 Phaïm Vaên Phó aáp 3, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 3 4 3 4 30 Löu Hoàng Phuùc aáp 1, Nhôn Thaïnh, TX Beán Tre 075 825523 5 5 4 5 31 Nguyeãn Thaønh An aáp 2, Phuù Nhuaän, TX. Beán Tre 5 5 4 4 32 Huyønh Thò Haûo xaõ Sôn Ñoâng, TX. Beán Tre 075 828178 5 4 1 3 33 Phaïm Myõ Dung 129 Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán 075 840556 16 6 6 4 - 160 - 160 Tre 34 Nguyeãn Vaên Gaám aáp Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 075 840163 8 5 4 5 35 Traàn Vaên Ñöùc 119 Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 7 6 5 4 36 Traàn Thò Phi aáp Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 075 840857 3 5 5 3 37 Phaïm Vaên Huøng 40 Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 075 840063 3 4 3 5 38 Traàn Vaên Xay 286 Taân Long 2, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 075 671689 1 2 1 5 39 Phan Vaên Möôøi 143 aáp 5 Chôï Xeáp, Taân Thaønh Bình, Moû Caøy, Beán Tre 1 2 0 3 40 Phaïm Vaên Chaáp 255 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 5 5 2 10 41 Nguyeãn Thanh Huøng 268 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671362 1 1 0 5 42 Huyønh Thò Hoàng aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 2 0 4 43 Ñoaøn Ngoïc Phöông 55 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840013 18 6 6 7 44 Voõ Vaên Hoaøi aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671496 2 4 1 12 45 Nguyeãn Thaønh Minh aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 3 4 3 4 46 Döông Vaên Beù Tö 287 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671079 3 2 0 6 47 Nguyeãn Vaên Nhôn aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671215 2 2 1 5 48 Ñaëng Vaên Roâ aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840240 10 6 6 8 - 161 - 161 49 Nguyeãn Minh Lyù 238 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 1 0 4 50 Nguyeãn Vaên Ne 257 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 2 1 4 51 Ñaëng Thanh Sang 363 Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 4 0 3 52 Toáng Phöôùc Nghóa aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 3 3 1 4 53 Traàn Vaên Reát aáp Thanh Sôn 2, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 4 1 6 54 Nguyeãn Vaên Chaùnh aáp Thanh Sôn 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 3 2 3 55 Traàn Vaên Nhu aáp Thanh Sôn 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840662 3 3 3 3 56 Phaïm Thò Thaønh aáp Thanh Sôn 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840119 3 4 2 5 57 Voõ Thanh Tuøng 17 Thanh Sôn 3, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840217 2 1 0 5 58 Leâ Vaên Taøi aáp Thanh Sôn, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 3 3 3 59 Ñoaøn Vónh Khang aáp Taân Thoâng 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840844 3 3 2 7 60 Ñoaøn Kim Phuù 27 Taân Thoâng 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671558 3 3 1 4 61 Huyønh Vaên Aán 63 Taân Thoâng 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 10 4 0 4 62 Ñaøo Vaên Cuùc aáp Taân Thoâng 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 671559 1 1 0 5 63 Voõ Thò Haïnh 23 Taân Thoâng 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 4 6 6 3 64 Ñoaøn Thaønh Trung aáp Thanh Taân 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 3 3 1 7 65 Traàn Vaên Thanh aáp Taân Sôn 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 2 4 3 5 66 Tröông Vaên Hoa aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng 075 640232 10 6 5 5 - 162 - 162 Troâm, Beán Tre 67 Leâ Thò Vaân aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640227 5 3 2 6 68 Traàn Vaên Phieân aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 861419 3 4 3 4 69 Nguyeãn Vaên Thoï aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 3 0 7 70 Nguyeãn Vaên Thôm aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 3 1 6 71 Nguyeãn Beù Toå 26 aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 892273 3 4 3 6 72 Huyønh Vaên Danh aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 892312 1 1 1 4 73 Traàn Tieán Duõng aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 1 1 0 7 74 Huyønh Kim Anh aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 2 1 1 5 75 Huyønh Thò Xeâ aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 8 4 3 5 76 Hoà Vaên Hoäi aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 2 4 2 5 77 Traàn Hoàng Haûi 263 aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640351 3 4 1 4 78 Nguyeãn Vaên Trung aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 882856 1 1 0 7 79 Nguyeãn Vaên Quang aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 2 1 0 4 80 Traàn Thò Yeán 843 aáp 3 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 2 1 0 3 81 Ñinh Vaên Tö (47) aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640382 4 5 4 7 82 Buøi Vaên Ñöïc (59) aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 4 3 4 83 Traàn Vaên Thanh (55) 101 aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640375 4 4 3 5 - 163 - 163 84 Traàn Vaên Huøng aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 4 3 7 85 Nguyeãn Vaên Vieät (52) 408 aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640381 5 1 0 7 86 Huyønh Coâng Ñöùc aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 4 4 4 5 87 Traàn Vaên Phuïc aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 861081 6 4 2 5 88 Nguyeãn Thò Hoàng Vaân aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 892095 3 4 3 5 89 Leâ Vaên Hai aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 892935 2 3 2 7 90 Leâ Vaên Mieân aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 3 3 1 8 91 Nguyeãn Vaên Thaønh toå 8 aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 4 3 7 92 Leâ Thanh Haûi aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 892034 5 4 3 5 93 Nguyeãn Vaên Nghieâm aáp 4 Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 861178 7 5 4 4 94 Nguyeãn Vaên Quang aáp 5 Löông Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 0909 133763 3 3 2 6 95 Nguyeãn Thaønh Thaät 52 aáp 5 Löông Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 3 4 3 5 96 Traàn Huøng Phong aáp 5 Löông Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 5 4 4 4 97 Nguyeãn Vaên Phöông aáp 5 Thò traán Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640458 3 4 3 9 98 Voõ Thaønh Trieäu aáp 5 Thò traán Gioàng Troâm, Beán Tre 075 640476 2 1 1 3 99 Ñinh Minh Phuïng aáp 1 Löông Quôùi, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 882928 4 4 1 5 100 Nguyeãn Vaên Duø aáp 2 Löông Quôùi, Gioàng Troâm, Beán Tre 3 2 1 3 101 Cao Anh Vuõ Hoaøng aáp 3 Löông Quôùi, Gioàng 2 4 3 4 - 164 - 164 Troâm, Beán Tre 102 Nguyeãn Vaên Hieäp Myõ Thaïnh, Chôï Haøng Sao, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 862393 4 3 2 5 103 Leâ Vaên Hoa 200/12 Taân Phu,ù Sôn Ñònh, Chô Laùch, Beán Tre 075 871741 5 4 0 8 104 Traàn Duy Linh Taân Phu,ù Sôn Ñònh, Chô Laùch, Beán Tre 075 871035 3 4 3 4 105 Leâ Hoaøng Nam 161/75 Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 874218 8 4 4 4 106 Nguyeãn Vaên Be Loäc Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 872410 3 4 2 4 107 Leâ Vaên Nhöït toå 11 aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 2 2 0 5 108 Leâ Vaên Só 188/78 Vónh Loäc, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 1 1 0 4 109 Hoà Thò Ba 190/78 Vónh Loäc, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 874077 2 2 1 6 110 Nguyeãn Thanh Lieâm aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 2 3 1 7 111 Leâ Vaên Tröôøng aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 871118 2 3 1 4 112 Nguyeãn Minh Caûnh aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 874233 3 3 0 7 113 Nguyeãn Phuùc Thò Ñaàm aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 2 1 0 4 114 Nguyeãn Vaên Long aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 874215 10 5 3 5 115 Traàn Vaên Vinh aáp Phuù Hieäp, Vónh Bình, Chôï Laùch, Beán Tre 075 871418 2 2 1 4 116 Ñoaøn Ngoïc Thanh aáp Bình An B, Thò traán Chô Laùch, Beán Tre 075 710331 3 4 3 8 117 Nguyeãn Trung Tröïc aáp Bình An B, Thò traán Chô Laùch, Beán Tre 075 871072 8 5 0 4 118 Voõ Ngoïc Myõ aáp Bình An B, Thò traán Chô Laùch, Beán Tre 2 3 0 4 - 165 - 165 119 Phaïm Thò Móm aáp Bình An B, Thò traán Chô Laùch, Beán Tre 2 4 3 5 120 Ñoaøn Vaên Nhaøn aáp Bình An, Hoøa Nghóa, Chô Laùch, Beán Tre 075 710331 3 1 1 5 121 Phan Quang Vinh 155 Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 20 6 5 4 122 Nguyeãn Coâng Lôïi aáp Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 1 2 0 4 123 Nguyeãn Khaéc Cöôøng aáp Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 075 868255 5 4 2 4 124 Mai Phuù Khaùnh aáp Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 4 4 3 4 125 Nguyeãn Vaên Lôïi aáp Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 3 4 3 3 126 Phan Trung Haäu aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 3 4 3 4 127 Nguyeãn Vaên Thaûnh 155/2 aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 075 867998 2 3 1 4 128 Leâ Ngoïc Chính aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 2 3 2 5 129 Traàn Vaên Kyø aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 3 4 3 4 130 Nguyeãn Thaønh Chieán aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 2 4 3 4 131 Nguyeãn Vaên Hieäp aáp Bình An, Töôøng Ña, Chaâu Thaønh, Beán Tre 6 4 4 4 132 Vuõ Thò Thuùy An aáp Bình An, Töôøng Ña, Chaâu Thaønh, Beán Tre 4 4 3 4 133 Nguyeãn Coâng Noâng aáp Bình An, Töôøng Ña, Chaâu Thaønh, Beán Tre 075 626060 12 5 5 8 134 Ñoã Chí Thònh aáp Bình An, Töôøng Ña, Chaâu Thaønh, Beán Tre 1 1 0 3 135 Traàn Thò Thaûo aáp Bình An, Töôøng Ña, Chaâu Thaønh, Beán Tre 2 3 2 4 544 460 256 721 - 166 - 166 DANH SAÙCH THÖÔNG LAÙI - NGÖÔØI BAÙN BUOÂN LÖÔÏNG MUA BAÙN MOÃI NGAØY (KG) TT HOÏ TEÂN NGÖÔØI TRAÛ LÔØI TEÂN CÔ SÔÛ ÑÒA CHÆ ÑIEÄN THOÏAI VAØO MUØA NGHÒCH MUØA T V 1 Traàn Thò Ngoïc Dung 176F aáp An Thaïnh A, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 817391 20 10 2 Leâ Thò Kim Yeán Quaày 15, Cöûa Nam, phöôøng 3, Chô Beán Tre 075 817541 500 350 3 Nguyeãn Thanh Sôn aáp 1, Nhôn Thaïnh TX Beán Tre 0918 948380 300 200 4 Traàn Thò Ngoïc Thaûo 82J An Thaïnh B, Myõ Thaïnh An, TX Beán Tre 075 816298 100 50 5 Voõ Thò Hueä 26G/1 aáp An Thanh B, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 817652 300 30 6 Buøi Thò Hoaøng Dieãm 375A aáp 1, Nhôn Thaïnh, TX. Beán Tre 075 818236 200 30 7 Traàn Vaên Tuøng aáp 1 Nhôn Thaïnh, TX. Beán Tre 60 20 8 Buøi Thò Leâ Quyeân 51C Myõ An, Myõ Thaïnh An, TX. Beán Tre 075 817305 500 200 9 Nguyeãn Thò Thanh Höông An Thaïnh, Myõ Thaïnh An, TX Beán Tre 075 817676 120 50 10 Ñaëng Thò Hoa (ñaàu Caàu Caùi Coái) phöôøng 1, TX. Beán Tre 60 30 11 Traàn Höõu Phaùt Baûy Phaùt aáp 1, xaõ Löông Quôùi, Gioàng Troâm, Beán Tre 0919 457786 100 70 12 Tröông Vaên Vui aáp 3, Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 075 641008 650 85 13 Leâ Thanh Phöông aáp 5, Löông Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 60 40 14 Nguyeãn Thò Hoàng Phöôïng aáp 4, Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 100 50 15 Leâ Vaên Xuaân soá 10 aáp 5, Taân Phuù, Moû Caøy, 50 30 - 167 - 167 Beán Tre 16 Phan Vaên Tuaán 31 Thuû Sôû, Thaïch Ngaõi, Moû Caøy, Beán Tre 075 671712 60 40 1 17 Nguyeãn Vaên Huøng Thanh Sôn 1, Thanh Taân, Moû Caøy, Beán Tre 075 840939 200 70 1 18 Leâ Thò Nghieäp aáp 5 Chôï Xeáp, Taân Thaønh Böûu, Moû Caøy, Beán Tre 075 671344 300 50 19 Traàn Thò Höôøng aáp Taân Nam, Taân Phuù, Chaâu Thaønh, Beán Tre 500 350 1 20 Ñaêng Thò Phaän 254/3 aáp 3 , Tam Phöôùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 60 40 1 21 Nguyeãn Thanh Baèng aáp Phuù Töôøng, Phuù Ñöùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 300 100 1 22 Huyønh Thò Lieân Vaïn Phaùt 113 Khu phoá 2, phöông 10, TP. Myõ Tho 073 856003 300 150 23 Nguyeãn Thò Thieät 16/6 phöôøng 8 TP. Myõ Tho, Tieàn Giang 70 30 24 Phaïm Anh Duõng (Chô ñaàu moái NS) Khu phoá 2, phöông 1, TP. Myõ Tho, Tieàn Giang 150 50 25 Leâ Thò Nhö Haûo (Chô ñaàu moái NS) Khu phoá 2, phöông 1, TP. Myõ Tho, Tieàn Giang 200 50 5260 2175 - 168 - 168 DANH SAÙCH NGÖÔØI BAÙN LEÛ L TT HOÏ TEÂN NGÖÔØI BAÙN LEÛ ÑÒA CHÆ ÑIEÄN THOÏAI V M 1 Nguyeãn Thò Kim Tuyeán Quaày 10, Cöûa Nam, phöôøng 3, TX. Beán Tre 075 811889 2 Traàn Thò Beán Quaày 1, Cöûa Nam. Phöôøng 3, TX. Beán Tre 3 Nguyeãn Thò Hoøa aáp 1, Höõu Ñònh, Chaâu Thaønh, Beán Tre 075 813260 4 Traàn Thò Bích Lieân aáp 3, Taân Phöôùc, Chaâu Thaønh, Beán Tre 5 Khöu Thò Beù Baûy 01B aáp 6, Taân Thaïch, Chaâu Thaønh, Beán Tre 075 895190 6 Traàn Thò Loan aáp 3. Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 7 Nguyeãn Thò Nhan aáp 4, Bình Hoøa, Gioàng Troâm, Beán Tre 8 Huyønh Ba aáp 3. Löông Quôùi, Gioàng Troâm, Beán Tre 9 Traàn Thò Thuùy aáp 6, Taân Thaïch, Chaâu Thaønh, Beán Tre 10 Thaïch Thò Hieàn aáp 2, Phuù An Hoøa, Chaâu Thaønh, Beán Tre 11 Voõ Anh Tuaán Taân Phuù, Sôn Ñònh, Chôï Laùch, Beán Tre 12 Leâ Thò Bích Vaân Taân Phuù, Sôn Ñònh, Chôï Laùch, Beán Tre - 169 - 169 13 Nguyeãn Thò Beù Saùu 112 Khu phoá 2, phöôøng 10, TP. Myõ Tho 073 857180 14 Traàn Thò Vaân Haïnh 438 Nguyeãn Ñình Chieåu, P.4, Q.3, TP.HCM 15 Vuõ Thò Nhaät Haèng 436 Nguyeãn Ñình Chieåu, P.4, Q.3, TP.HCM 08 8843824 16 Cöûa haøng Ñình Tuaân 301 Nguyeãn Ñình Chieåu, P.5, Q.3, TP.HCM 08 9026522 17 Nguyeãn Thò Hoàng Hoa CH CHI, 126 Nguyeãn Thöôïng Hieàn, P.5, Q.3, TP.HCM 08 8290830 18 Sieâu Thò Traùi Caây Töôi N&NN 450 Nguyeãn Thò Minh Khai, P.5. Q.3, TP.HCM 08 8217818 19 Vöïa traùi caây Nhö Maãn 126 Phaïm Vaên Hai, P.2, Taân Bình, TP.HCM 08 9905263 20 Leâ Thò Thanh Nga 124A Phaïm Vaên Hai, P.2, Taân Bình, TP.HCM 08 9915202 21 Leâ Thò Dung 702 Chôï Phaïm Vaên Hai, P.2, Taân Bình, TP.HCM 22 Döông Chí Ñình 126 Phaïm Vaên Hai, P.2, Taân Bình, TP.HCM 23 Traàn Thò Nguyeãn Mai T.6 102 Chôï Phaïm Vaên Hai, P.2, Taân Bình, TP.HCM 08 8461259 24 Cöûa haøng 141 141 An Döông Vöông , Q.5, TP.HCM 25 Nguyeãn Thò Kim Loan 22 Nguyeãn Tri Phöông, P.8, Q.5, TP.HCM 08 9230148 26 Mai Thò Huyeàn Traân 406 Nguyeãn Tri Phöông, P.4, Q.10, TP.HCM 08 9091559 - 170 - 170 1 DANH SAÙCH NGÖÔØI TIEÂU DUØNG TT HOÏ TEÂN NGÖÔØI TIEÂU DUØNG ÑÒA CHÆ QUAÄN / HUYEÄN TP / TÆNH ÑIEÄN THOÏAI 1 Laâm Phi Yeán 34B/1 Nguyeãn Caûnh Chaân P.Caàu Kho 1 HCM 08 8364628 2 Leâ Thò Cuùc 598/1 Nguyeãn Thò Minh Khai 1 HCM 3 Ñaøo Duy 117/1E Coáng Quyønh 1 HCM 08 8377592 4 Nguyeãn Thanh Thuûy 114 Buøi Thò Xuaân 1 HCM 08 9250220 5 Nguyeãn Vaên Tröôøng 153Bis Leâ Thò Rieâng 1 HCM 0903 950579 6 Phan Vaên Mao 01 Phaïm Vieát Chaùnh 1 HCM 08 9253080 7 Nguyeãn Trung Toaøn 107 Löông Ñònh Cuûa 2 HCM 0919 559326 8 Leâ Hoàng Vyõ 108/16 Traàn Quang Dieäu, P.14 3 HCM 08 8111451 9 Leâ Thò Hoàng 240 Nguyeãn Thieän Thuaät 3 HCM 08 8421556 10 Ngoâ Thò Kim Haø 195/63 Traàn vaên Ñang 3 HCM 0915 897503 11 Ngoâ Trung Nhaân 1/49 Nguyeãn Thoâng 3 HCM 08 8438925 12 Nguyeãn Minh Linh 145 Döông Baù Traïc P.1 3 HCM 13 Nguyeãn Thò Bích Vaân 195/63 Traàn Vaên Ñang 3 HCM 0918 499470 14 Nguyeãn Thò Huyønh Trang 124 Traàn Quoác Thaûo 3 HCM 0958 392067 - 171 - 171 15 Nguyeãn Thò Khöông 436/76/13 CMT8 P.10 3 HCM 16 Nguyeãn Thò Ngoïc Taâm 195/63 Traàn vaên Ñang 3 HCM 08 8829011 17 Nguyeãn Thò Nhuaàn 493/4 CMT.8 P.13 3 HCM 08 8620784 18 Nguyeãn Thò Thö 4B/13 Traàn Quang Dieäu 3 HCM 0907 699191 19 Nguyeãn Thò Thu Vaân 353/38 Ñieän Bieân Phuû 3 HCM 20 Nguyeãn Thò Töôøng Vy 12 Kyø Ñoàng P.9 3 HCM 08 8249654 21 Nguyeãn Thò Xem 14/38B Kyø Ñoàng P.9 3 HCM 08 8421555 22 Töø Quoác Vuõ Vieän Pasteur TP.HCM 3 HCM 0989 046816 23 Traàn Quang Chöông 64 Baø Huyeän Thanh Quan 3 HCM 0913 752998 24 Traàn Thò Nhaãn 18/32B Traàn Quang Dieäu 3 HCM 0909 850011 25 Traàn Thò Thô 195/63 Traàn vaên Ñang 3 HCM 0986 351297 26 Tröông Yeán Loan 124 Traàn Quoác Thaûo 3 HCM 0918 332565 27 Voõ Dieäu Truyeàn 18/32B Traàn Quang Dieäu 3 HCM 08 9318653 28 Voõ Ngoïc Ñieäp 6C Tuù Xöông 3 HCM 08 9325099 29 Vuõ Thuûy Yeân 66/2 Nguyeãn Vaên Troãi 3 HCM 0909 538997 30 Nguyeãn Thò Moäng Thu 692/57/26/4 Ñoaøn Vaên Bô 4 HCM 0918 738896 31 Traàn Nguyeân 37/25 Laõo Töõ P.11 5 HCM 32 Traàn Thò Thanh Duyeân 57/99 Traàn Bình Troïng 5 HCM 0909 347689 - 172 - 172 33 Nguyeãn Coâng Danh 541 Haäu Giang 6 HCM 0983 341763 34 Traàn Thò Thu Haèng 165/22A Nguyeãn Vaên Luoâng P.10 6 HCM 0918 818379 35 Traàn Thuùy Kieàu 172B Taân Hoøa Ñoâng P.14 6 HCM 08 4071354 36 Nguyeãn Quoác Tuaán 136/1 Phong Phuù P.12 8 HCM 0919 446137 37 Voõ Coâng Taâm 5/11 Voõ Tröù P.9 8 HCM 0918 192875 38 Nguyeãn Thò Ngoïc Thaûo 33/27 Taân Laäp 2, KP 3, Hieäp Phuù 9 HCM 08 8962233 39 Leâ Thò Phöông Trang 134B/1 Traàn Bình Troïng P.1 10 HCM 08 9256315 40 Leâ Thò Thu Cuùc 69/21D Hoà Thò Kyû P.01 10 HCM 08 8335822 41 Leâ Thò Thu Höông 266/48 Toâ Hieán Thaønh P.15 10 HCM 0908 297388 42 Mai Thò Thanh Thuøy 345 ñöôøng 3T2 10 HCM 0908 295463 43 Ñaëêng Vaên Ngoïc 343/7C Toâ Hieán Thaønh, P.12 10 HCM 0908 049187 44 Ñaëng Thò Kim Phöông 343/7C Toâ Hieán Thaønh, P.12 10 HCM 08 8628168 45 Ñaëng Thò Ngoïc Haân 663/9 Leâ Hoàng Phong, P.10 10 HCM 0918 066455 46 Ñaëng Thò Thu Khoang 521/11B CMT8 P.13 10 HCM 0908 461254 47 Ñaëng Vaên Cöôøng 343/7C Toâ Hieán Thaønh, P.12 10 HCM 0909 763712 48 Nguyeãn Ñaêng Thuùy Nhi 337 Leâ Hoàng Phong P.12 10 HCM 08 8633472 49 Nguyeãn Thanh Haûi 70/24 Ngoâ Gia Töï 10 HCM 0908 272532 50 Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn 3/53/28 Thaønh Thaùi P.14 10 HCM 08 8661951 - 173 - 173 51 Phaïm Thò Nhung 190B/C9/A5 ñöôøng 3T2 P.14 10 HCM 08 8446513 52 Taát Kim Chaâu 504/16/16 Baø Haït, P.8 10 HCM 08 9570284 53 Traàn Hoaøng Anh B5 Böûu Long 10 HCM 54 Leâ Quang Hoàng Phuùc 412/3 Hoàng Baøng P.16 11 HCM 0958 809419 55 Nguyeãn Thò Hieáu 27/15 Taân Thaønh noái daøi P.16 11 HCM 0989 509808 56 Nguyeãn Vaên Söï 010 C/cö A3 P.7 11 HCM 0908 402380 57 Phan Leâ Baûo 130B Leâ Ñaïi Haønh P.7 11 HCM 0908 550650 58 Phan Thanh Thaûo 54/21 Lyù Thöôøng Kieät P.15 11 HCM 0907 276275 59 Phan Thò Hoøa 152/64/21Laïc Long Quaân P.3 11 HCM 08 9635086 60 Vuõ Ñình Hoàng 130/6 Leâ Ñaïi Haønh P.7 11 HCM 08 9008888 61 Cao Kim Chaát 122/6 12 HCM 0918 461511 62 Hoaøng Thò Kieàu Linh 246/4A KP 3, Thôùi An 12 HCM 08 2553042 63 Huyønh Thò Dieãm Thuùy 12 HCM 0909 540729 64 Leâ Thò Huaán 77B Vaïn Haïnh Taân Xuaân, Hoác Moân 12 HCM 08 2500001 65 Löu Thanh Lieâm B27 Toâ Kyù, Trung Myõ Taây 12 HCM 08 7157316 66 Lyù Vaên Sôùt 52/5 KP 2 P.Taân Thôùi Nhaát 12 HCM 08 2557073 67 Nguyeãn Coâng Hoäi P.Taân Chaùnh Hieäp 12 HCM 08 7181933 68 Nguyeãn Thò Thanh Thaûo B10/1 KP 1 Trung Myõ Taây 12 HCM - 174 - 174 69 Ñoaøn Ngoïc Duõng 33/15/4B toå 23 KP 2A Taân Chaùnh Hieäp 12 HCM 0908 100358 70 Phan Phuù Haûi 175/H1 P.Taân Chaùnh Hieäp 12 HCM 0903 393885 71 Leâ Ñaït Thanh B19/3 aáp 3 Bình Höng Bình Chaùnh HCM 08 7583479 72 Leâ Thò Moäng Thuùy C19/20 aáp 3 Höng Long Bình Chaùnh HCM 73 Huyønh Thanh Lieâm 418 Taân Phöôùc Bình Taân HCM 08 8530620 74 Voõ Thò Minh Kieàu 06/20 Taân Kyø-Taân Quyù P.Bình Höng Hoøa Bình Taân HCM 0909 246086 75 Cao Thò caåm My 125/21 Buøi Ñình Tuùy, P.24 Bình Thaïnh HCM 76 Leâ Thanh Nôû 378A Buøi Ñình Tuùy P.24 Bình Thaïnh HCM 08 5111487 77 Leâ Thò Kim Dung 27/3G Xoâ Vieát Ngheä Tónh Bình Thaïnh HCM 78 Leâ Thò Ngoïc Giaøu 169/72/74 NTT P.12 Bình Thaïnh HCM 08 8996584 79 Nguyeãn Laâm Toaøn 777 Baïch Ñaèng Bình Thaïnh HCM 0913 664096 80 Nguyeãn Taán Ñaït 62/63/26A Huøynh Tònh Cuûa P.19 Bình Thaïnh HCM 0913 110503 81 Nguyeãn Thò Myõ Dung 280/29/13 Buøi Höõu Nghóa P.2 Bình Thaïnh HCM 82 Nguyeãn Thò Myõ Xuaân 12 Buøi Ñình Thuùy Bình Thaïnh HCM 0909 878813 83 Nguyeãn Thò Nguyeät 297/4A Nô Trang Long P.13 Bình Thaïnh HCM 0908 899617 84 Nguyeãn Thò Nhung 230/23 Phan Vaên Trò Bình Thaïnh HCM 08 5164293 85 Traàn Quang Nhoû 261/10 Chu Vaên An, P.12 Bình Thaïnh HCM 0983 691260 86 Tröông Thaønh Trung 74 Tröông Vaên Kyû P.14 Bình Thaïnh HCM 0989 250295 - 175 - 175 87 Lyù Hoàng Nhung Cuû Chi HCM 0919 348631 88 Leâ Thò Myõ Dung 59/8 Quang Trung Goø Vaáp HCM 08 5892132 89 Leâ Vaên Nam 55/363C Quang Trung, P.12 Goø Vaáp HCM 0918 152434 90 Nguyeãn Thanh Trang 32/31/12 ñöôøng soá 12 P.11 Goø Vaáp HCM 0909 437575 91 Nguyeãn Thaønh Nguyeân 42/27 Caây Traâm Goø Vaáp HCM 0909 112443 92 Ñöôøng Thò Hoàng Nhung 95 Leâ Lôïi Goø Vaáp HCM 08 8957977 93 Phan Tònh 819/15 Nguyeãn Kieäm P.3 Goø Vaáp HCM 08 9856370 94 Traàn Baù Thònh 95 Leâ Lôïi, P.4 Goø Vaáp HCM 0903 947983 95 Traàn Thò Mai Thuùy 89/8 Quang Trung Goø Vaáp HCM 96 Trònh Thu Thuûy Nguyeãn Thaùi Sôn Goø Vaáp HCM 97 Trònh Ngoïc Dieãm 41/1A Taân Tieán, Xuaân Thôùi Ñoâng Hoác Moân HCM 08 8914452 98 Hoà Thò Phöôùc 184/3 Leâ Vaên Syõ P.11 Phuù Nhuaän HCM 08 8440972 99 Laâm Thò Dieäu Linh 86/9E Thích Quaûng Ñöùc P.5 Phuù Nhuaän HCM 0908 127173 100 Ngoâ Thò Thuûy 184/3 Leâ Vaên Syõ P.11 Phuù Nhuaän HCM 0915 897508 101 Nguyeãn Thu Ngoïc Loâ B cö xaù Nguyeãn Ñình Chieåu Phuù Nhuaän HCM 08 8458510 102 Traàn Ngoïc Thanh 96 Hoaøng Vaên Thuï Phuù Nhuaän HCM 0989 015497 103 Traàn Vaên Troøn 115/77 Leâ Vaên Syõ P.13 Phuù Nhuaän HCM 0913 945099 104 Döông Thaønh An Coäng Hoøa Taân Bình HCM - 176 - 176 105 Hoà Chaâu yeán Nhi 361 Coäng Hoøa Taân Bình HCM 106 Huyønh Thò Chi Taân Bình HCM 08 8421555 107 Huyønh Thò Haûo 18E Coäng Hoøa Taân Bình HCM 08 8111451 108 Leâ Baûo Phuùc Baøo Caùt Taân Bình HCM 109 Leâ Minh Thuaän 20 Phaïm Phuù Thöù Taân Bình HCM 110 Leâ Thanh Höông 18E Coäng Hoøa Taân Bình HCM 08 8111451 111 Leâ Thò Ngoïc Anh 18E Coäng Hoøa Taân Bình HCM 08 8111451 112 Mai Thò Aùnh Tuyeát 65 Baïch Ñaèng P.12 Taân Bình HCM 0908 962440 113 Ngoâ Töôøng Hy 177/2 Ñoàng Ñen Taân Bình HCM 0913 888814 114 Nguyeãn Ngoïc Thuùy Vi 302L Chung Cö Baøo Caùt II Taân Bình HCM 115 Nguyeãn Thò Kim Löông 21/3B Giaûi Phoùng P.4 Taân Bình HCM 0919 385889 116 Nguyeãn Thò Ngoïc Thaûo 63/34 Leâ Vaên Syõ Taân Bình HCM 0907 244554 117 Nguyeãn Thò Tuyeát Traâm 31A Thaêng Long, P.4 Taân Bình HCM 08 8428740 118 Ñoã Minh Phöông 36 Baøu Caùt 5 P.14 Taân Bình HCM 0909 308686 119 Tröông Thanh Haûi 92/6 Nguyeãn Thò Nhoû P.9 Taân Bình HCM 08 8637896 120 Vaên Coâng Tuaán Taân Bình HCM 0918 454537 121 Leâ Vaên Khaùnh 18 Sôn Kyø, P. Sôn Kyø Taân Phuù HCM 0919 353199 122 Nguyeãn Thò Hoàng Ngoïc 117/8 Döông Vaên Döông P.Taân Quyù Taân Phuù HCM - 177 - 177 123 Ñinh Anh Kieät 95 Trònh Ñình Thaûo Taân Phuù HCM 0909 203949 124 Phaïm Ngoïc Ñan Thanh 681/21 Aâu Cô Taân Thaønh Taân Phuù HCM 08 8101811 125 Traàn Thaùi Ñeä 68/11 Quaùch Ñình Baûo P.Phuù Thaïnh Taân Phuù HCM 0908 459527 126 Leâ Minh Thaùi 11 ñöôøng soá 4, P.Hieäp Bình Chaùnh Thuû Ñöùc HCM 127 Leâ Vaên Huøng 41/13 Hieäp Bình Chaùnh Thuû Ñöùc HCM 08 8621066 128 Ñaëng Thò Vaân P.Hieäp Bình Chaùnh Thuû Ñöùc HCM 129 Nguyeãn Vaên Duõng 45/5 ñöôøng 19 Kha Vaïn Caân Thuû Ñöùc HCM 08 4035223 130 Huyønh Ngoïc Huyønh Anh 248B Nguyeãn Vaên Tö HCM 0908 561345 131 Nguyeãn Ngoïc Nga HCM 0909 235919 132 Traàn Thu Nguyeät HCM 08 9627496 133 Phan Thò Aùnh Mai 265 toå 15 P.B TX Chaâu Ñoác An Giang 08 2937793 134 Phan Thò Thuøy Trang 267 toå 15 P.B TX Chaâu Ñoác An Giang 135 Mai Thò Ngoïc Trinh aáp 1 xaõ Höng Phong Gioàng Troâm Beán Tre 0909 954772 136 Huyønh Thò Hoàng Truùc Thò traán Gioàng Troâm Gioàng Troâm Beán Tre 137 Nguyeãn Höõu Linh TX Beán Tre Beán Tre 075 823633 138 Traàn Vaên Phong aáp 5, Thò traán Gioàng Troâm Gioàng Troâm Beán Tre 0909 252919 139 Leâ Quang Hieáu 78D Ñoaøn Hoaøng Minh P.6 TX Beán Tre Beán Tre 140 Nguyeãn Vaên Huøng Löông Quôùi Gioàng Troâm Beán Tre 0907 177187 - 178 - 178 141 Thaùi Thanh Hoøa TX Beán Tre Beán Tre 075 671414 142 Nguyeãn Thaønh Ngoïc Baûo 68 Nguyeãn Tri Phöông Thuû Daàu Moät Bình Döông 0907 787562 143 Leâ Thò Thu Höông TP. Phan Thieát Bình Thuaän 062 839726 144 Tröông Thuøy Trang Phöôùc Thaùi Long Thanh Ñoàng Nai 145 Leâ Thò Ñaäm Cao Laõnh Ñoàng Thaùp 146 Nguyeãn Thò Myõ Haïnh 92 Ñoáng Ña P.4 TP. Myõ Tho Tieàn Giang 073 880160 147 Nguyeãn Thò Myõ Gaám 147 toå 5 Myõ Höng, Long Taân Cai Laäy Tieàn Giang 073 815388 148 Phan Quang Vinh Caùi Beø Tieàn Giang 0903 888764 149 Nguyeãn Ngoïc Baûo Nghi Tieàn Giang 0909 154959 150 Leâ Hoà Baù Phöôùc Vieät Nam 151 Ngoâ Chaâu Khoa 0902 963461 152 Leâ Thanh Long 0908 106055 153 Nguyeãn Thò Bích Thaûo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng lý thuyết logistics nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ Bưởi Da Xanh Bến Tre.pdf
Luận văn liên quan