Đề tài Ứng dụng tin học và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA Ở CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY. I. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN: 1. Đặc điểm của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa: Có thể nói nhu cầu trao đổi hàng hóa của loài người xuất hiện từ thời cổ đại nhưng chỉ từ khi có sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa mới dẫn đến sự phá vỡ tính chất đóng kín của từng đơn vị kinh tế trong từng quốc gia, gắn phân công lao động trong nước với phân công lao động quốc tế. Việc trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa các nước thông qua việc mua bán sẽ tạo điều kiện cho sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phạm vi của chuyên môn hóa hàng sản xuất, số sản phẩm dịch vụ thoả mãn nhu cầu con người ngày một dồi dào và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng lớn. Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng mỗi một quốc gia nào trên thế giới sống một cách riêng rẽ thực hiện chế độ tự cung tự cấp không có quan hệ buôn bán thương mại mà có khả năng phát triển nền kinh tế trong nước một cách có hiệu quả. Do vậy xu thế phát triển của nhiều nước trong những năm gần đây là thay đổi chiến lược phát triển kinh tế từ "đóng cửa" sang "mở cửa", từ "thay thế nhập khẩu" sang "hướng vào xuất khẩu". Nền kinh tế mở đã tạo điều kiện cho thương mại quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói riêng phát triển mạnh. Hoạt động xuất khẩu là một mặt của lĩnh vực ngoại thương, là việc bán hàng hóa ra nước ngoài thu ngoại tệ trên cơ sở hợp đồng ký kết hoặc Nghị định thư mà Chính phủ đã ký kết với nước ngoài hoặc xuất khẩu trừ nợ Nhà nước giao cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện. Xuất khẩu được xem là một trong những nghiệp vụ kinh tế quan trọng trong quan hệ kinh tế đối ngoại, là một yếu tố kích thích sự tăng trưởng kinh tế. Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế ở nước ta được thể hiện trên những mặt như: - Xuất khẩu đem lại nguồn ngoại tệ mạnh để nhập khẩu máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa đất nước theo những bước đi phù hợp là con đường tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu ở nước ta. Để tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong một thời gian ngắn, đòi hỏi phải có một số vốn lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật, công nghệ tiến tiến. Nguồn vốn để nhập khẩu đó có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác như: đầu tư nước ngoài, vay nợ, viện trợ, xuất khẩu hàng hóa và sức lao động . Các nguồn vốn như đầu tư nước ngoài, viện trợ, vay nợ . tuy quan trọng nhưng rồi cũng phải trả bằng cách này hay cách khác ở thời kỳ sau này. Vì vậy xét cho cùng thì nguồn vốn quan trọng nhất để công nghiệp hóa đất nước là xuất khẩu . Xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu. - Đẩy mạnh xuất khẩu được xem là một yếu tố quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế và mở rộng thị trường cho sản xuất trong nước. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành sản xuất có cơ hội phát triển thuận lợi. Thông qua xuất khẩu, hàng hóa của ta sẽ được lưu thông trên thị trường quốc tế và tham gia vào các cuộc cạnh tranh với hàng hóa của các nước về giá cả chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất luôn thích nghi với thị trường. - Xuất khẩu có tác động đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. Sản xuất hàng xuất khẩu là nơi thu hút hàng triệu lao động và làm việc và có thu nhập ổn định. - Xuất khẩu là mũi nhọn quan trọng trong họat động kinh tế đối ngoại, là một chương trình kinh tế lớn do đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra" Trong toàn bộ hoạt động kinh tế, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng toàn dân là ra sức xuất khẩu để nhập khẩu ." Do tầm quan trọng của xuất khẩu mà phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại thời kỳ 1996 - 2000 của Việt Nam là tiếp tục mở rộng hoạt động ngoại thương theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, là chấp nhận xu hướng hợp tác trong cạnh tranh gay gắt. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đòi hỏi các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp phải có định hướng phát triển thị trường xuất khẩu và các biện pháp phù hợp trong việc hoàn thiện các chính sách ngoại thương nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. * Hàng hóa được coi là xuất khẩu trong các trường hợp sau: - Hàng xuất khẩu bán cho các doanh nghiệp nước ngoài theo các hợp đồng kinh tế đã ký kết, thanh toán bằng ngoại tệ. - Hàng gửi đi triển lãm hội trợ sau đó bán thu bằng ngoại tệ. - Hàng bán cho khách nước ngoài hoặc Việt kiều thanh toán bằng ngoại tệ. - Các dịch vụ sửa chữa, bảo hành tàu biển, máy bay cho nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ. - Hàng viện trợ ra nước ngoài thông qua các hiệp định, nghị định thư do Nhà nước ký kết với nước ngoài nhưng được thực hiện qua các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Việc xác định đúng đắn thời điểm xuất khẩu hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi chép doanh thu bán hàng xuất khẩu, giải quyết các nghiệp vụ thanh toán, tranh chấp khiếu nại, thưởng phạt trong buôn bán ngoại thương. Theo quy định thì hàng hóa được xác định là hàng xuất khẩu khi hàng đã được trao cho bên mua, sau khi đã hoàn thành các thủ tục hải quan. Tuy nhiên tuỳ theo phương thức hàng hóa mà xác định thời điểm hàng xuất khẩu. 1.2. Các phương thức, hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng hóa: a) Phương thức xuất khẩu có thể thực hiện theo 2 phương thức sau: - Xuất khẩu theo nghị định thư: Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, các chính phủ đàm phán ký kết với nhau nhưng văn bản, hiệp định, nghị định về việc trao đổi hàng hóa dịch vụ và việc đàm phán ký kết này vừa mang tính kinh tế vừa mang tính chính trị. Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Nhà nước xây dựng kế hoạch và giao cho một số doanh nghiệp thực hiện. Theo cách này Nhà nước cấp vốn, vật tư và các điều kiện khác để doanh nghiệp thay mặt Nhà nước thực hiện những hợp đồng cụ thể. Khi xuất khẩu toàn bộ số ngoại tệ thu được sau khi đã trừ đi các khoản chi phí bằng ngoại tệ, đơn vị phải nộp vào quỹ ngoại tệ chung của Nhà nước thông qua các tài khoản của Bộ Thương mại. Ở nước ta phương thức này chủ yếu được áp dụng trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trước đây. - Xuất khẩu tự cân đối: Các quan hệ đàm phán ký kết hợp đồng do các doanh nghiệp trực tiếp tiến hành trên cơ sở các quy định trong chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với những hợp đồng này các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu và hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện cũng như phân phối kết quả thu được từ các hoạt động đó. b) Hình thức xuất khẩu: Thường được tiến hành theo các hình thức sau: - Xuất khẩu trực tiếp: Theo hình thức này các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc các tỉnh thành phố có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, có trình độ năng lực chuyên môn được Nhà nước hoặc Bộ thương mại cấp giấy phép cho phép trực tiếp giao dịch ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Số ngoại tệ thu được do xuất khẩu hàng hóa được sử dụng để nhập khẩu các loại hàng tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế địa phương theo chính sách của Nhà nước. - Xuất khẩu uỷ thác: Là hình thức mà các doanh nghiệp, đơn vị được cấp giấy phép xuất nhập khẩu không có điều kiện đàm phán ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải uỷ thác cho đơn vị khác có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu tiến hành nghiệp vụ xuất khẩu hộ (đơn vị giao uỷ thác phải trả một khoản hoa hồng cho đơn vị nhận uỷ thác theo tỷ lệ thoả thuận trong hợp đồng) hoặc ngược lại đơn vị được một đơn vị khác giao uỷ thác xuất khẩu một lô hàng mà đơn vị có đủ điều kiện để xuất khẩu (doanh thu của đơn vị nhận uỷ thác trong trường hợp này là số hoa hồng được hưởng). - Xuất khẩu hỗn hợp: Hình thức này kết hợp cả hai hình thức trên có nghĩa là doanh nghiệp vừa tiến hành xuất khẩu trực tiếp vừa nhờ các đơn vị khác xuất khẩu hộ hoặc xuất khẩu hộ các doanh nghiệp khác. Cả ba hình thức trên chủ yếu được thực hiện theo hợp đồng kinh tế ngoài ra còn có thể được thực hiện theo hợp đồng kinh tế ngoài ra còn có thể được thực hiện theo hiệp định, nghị định của chính phủ. 1.3 Các phương thức thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu: Xuất khẩu hàng hóa là việc giao dịch buôn bán giữa các quốc gia trong phạm vi quốc tế nên phát sinh nhiều vấn đề khó khăn phức tạp dễ xảy ra rủi ro tranh chấp nhất là trong việc vận chuyển và thanh toán. Do vậy bất cứ một doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đều phải thực sự am hiểu về điều kiện thanh toán quốc tế. Với mục đích đảm bảo an toàn trong kinh doanh và nhằm hạn chế những rủi ro cho các bên mua bán hàng hóa, người ta đã xây dựng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Tuỳ hợp đồng kinh tế đã ký kết mỗi đơn vị tham gia buôn bán quốc tế chọn cho mình một hình thức thanh toán phù hợp với thông lệ thanh toán quốc tế và hợp đồng kinh tế đã ký kết. Hiện nay các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu thường sử dụng một số phương thức thanh toán thông dụng sau: a) Phương thức nhờ thu: (Collection of Payment) Phương thức nhờ thu là phương thức mà người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát hối phiếu đòi tiền người mua nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên tờ hối phiếu đó. Có hai loại nhờ thu: Nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. - Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1611 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng tin học và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÕ ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n (N¨m) theo c¸c chØ tiªu t­¬ng øng - Sæ doanh sè vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - Sæ chi tiÕt thanh to¸n VÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh, cuèi mçi liªn ®é kÕ to¸n (N¨m) phßng kÕ to¸n C«ng ty lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n TGNH KÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n phiÕu thu phiÕu chi Thñ quü - KÕ to¸n tr­ëng: cã nhiÖm vô tæ chøc kiÓm tra c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty còng nh­ ë c¸c ®¬n vÞ. Tæ chøc pháo biÕn vµ h­íng dÉn thi hµnh kÞp thêi ®Çy ®ñ c¸c thÓ lÖ kÕ to¸n tµi chÝnh cña Nhµ n­íc vµ QuyÕt ®Þnh cña cÊp trªn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kª sto¸n cña C«ng ty. Ngoµi ra kª sto¸n tr­ëng cßn cã nghÜa vô quan träng trong viÖc gióp gi¸m ®èc thiÕt kÕ ph­¬ng ¸n tù chñ tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô kiÓm tra ®èi chiÕu sè ph¸t sinh cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n vµo cuèi th¸ng, quý. KÕ to¸n tæng hîp trùc tiÕp lËp chøng tõ vµo sæ tæng hîp, vµo sæ chi tiÕt vµ cuèi kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra kÕ to¸n tæng hîp cßn ph¶i gi÷ toµn bé c¸c sæ s¸ch l­u tr÷ cña c¸c n¨m, gi÷ c¸c bé chøng tõ b¶n kª .. ®ång thêi thùc hiÖn ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Õn tiÒn göi ng©n hµng vµo c¸c sæ tiÕt kiÖm cña tõng tµi kho¶n ®­îc më ë c¸c ng©n hµng vµo c¸c sæ chi tiÕt cña tõng tµi kho¶n ®­îc më ë c¸c ng©n hµng kh¸c nhau. - KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng©n hµng, thanh to¸n kh¸c. - Kª to¸n chi tiÕt: cung cÊp th«ng tin b¸o c¸o nhanh, ®ßng thêi chiu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý tÊt c¶ c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu vµ tËp hîp ghi chÐp nh÷ng kho¶n chi phÝ vµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú vµo c¸c sæ chi tiÕt. - Kª to¸n phiÕu thu, phiÕu chi: lµ ng­êi lu«n ghi chÐp c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i chi cho toµn C«ng ty khi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh x¶y ra, ®ång thêi viÕt phiÕu l­¬ng cho C«ng ty. - Thñ quü: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ quü vµ lµ ng­êi trùc tiÕp vµo sæ quü nh÷ng nghiÖp vô nh­ thu chi ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt. ViÖc bè trÝ c¸n kÕ to¸n vµ ph©n c«ng c«ng viÖc trong bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña qu¶n lý ®Æt ra. III - Thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp xuÊt khÈu hµng hãa t¹i C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam. 1. Chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n xuÊt khÈu: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi C«ng ty diÔn ra th­êng xuyªn. Tæng gi¸ trÞ kinh ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ t­¬ng víi nhËp khÈu. C«ng ty võa xuÊt khÈu trùc tiÕp võa nhËn uû th¸c xuÊt khÈu. Mét hîp ®ång xuÊt khÈu ®Ó thùc hiÖn ®­îc ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a phßng xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty vµ Phßng kÕ to¸n. Phßng xuÊt nhËp khÈu ®¶m nhiÖm c¸c nghiÖp vô mang tÝnh ngo¹i th­¬ng nh­ t×m kiÕm b¹n hµng, t×m kiÕm nguån hµng ®ång thêi hoµn tÊt chøng tõ xuÊt khÈu. Bé chøng tõ bao gåm: - Hîp ®ång ngo¹i - Hãa ®¬n th­¬ng m¹i (Commercicil Involce) - VËn ®¬n (Bill of Lading) - PhiÕu ®ãng gãi (Packing list) - GiÊy chøng nhËn sè l­îng (Certificate of quanlity) - GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng (Certificate of quanlity) - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of Orgin) * Qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng hãa xuÊt khÈu gåm 2 giai ®o¹n: Thu mua s¶n phÈm hµng hãa trong n­íc hoÆc tõ nguån xuÊt khÈu. Sau ®ã b¸n ra n­íc ngoµi theo hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®· ký kÕt gi­u· 2 chÝnh phñ (xuÊt khÈu theo NghÞ ®Þnh th­) hoÆc gi÷a C«ng ty víi 1 tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i (xuÊt khÈu tù c©n ®èi). Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu theo ph­¬ng ph¸p xuÊt khÈu tù c©n ®èi d­íi 2 h×nh thøc: xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cho ®¬n vÞ kh¸c. Tr×nh tù nh­ sau: Ký H§ LËp ph­¬ng ¸n KD vµ tæ chøc thu mua chÕ biÕn biÕn hµng XK KiÓm tra L/C Ký H§ thuª tµu nÕu cã ChuÈn bÞ hµng ho¸ Xin giÊy phÐp XK Lµm thñ tôc h¶i quan Giao hµng lªn tµu Lµm thñ tôc t.to¸n 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: 2.1 Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô xuÊt khÈu hµng hãa phßng kÕ to¸n sö dông 1 sè tµi kho¶n sau: - TK 156: hµng hãa - TK 133: thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch - TK 157: hµng göi b¸n - TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - TK 641: Chi phÝ b¸n hµng - TK 111: TiÒn mÆt - TK 413: ± tØ gi¸ - TK 112: TiÒn göi ng©n hµng - TK 911: X§KQ - TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 511: DT b¸n hµng NÕu trong nh÷ng TK cÊp I trªn l¹i cã nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt kinh tÕ th× cÇn ph¶i ®uùc ph¶n ¸nh cô thÓ theo tõng TK cÊp II. 2.2 Tr×nh tù h¹ch to¸n a) KÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu trùc tiÕp Trong kh©u xuÊt khÈu, ®iÒu ®Çu tiªn vµ quan träng lµ 2 bªn ph¶i ®µm ph¸n nh÷ng ®iÒu kho¶n vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn vµ h×nh thøc thanh to¸n, tõ ®ã ký kÕt hîp ®ång cã ch÷ ký vµ dÊu cña 2 bªn. Khi nhËn ng©n hµng th«ng b¸o L?C ®· ®ùoc më, C«ng ty triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng. Khi xuÊt khÈu göi hµng ®i xuÊt khÈu C«ng ty lËp lÖnh xuÊt hµng (hµng xuÊt). §©y võa lµ hãa ®¬n b¸n hµng võa lµ phiÕu xuÊt kho vµ cßn lµ c¨nc ø ®Ó kÕ to¸n doanh thu. Khi giao hµng lªn tµu, C«ng ty c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó lËp hîp ®ång th­¬ng m¹i. Khi bèc xÕp hµng lªn tµu, c¸n bé nghiÖp vô nhËn vËn ®¬n ®­êng biÓn do tµu biÓn x¸c nhËn. Khi giao hµng xong C«ng ty lËp bé chøng tõ thanh to¸n yªu cÇu cña L/C thanh to¸n. Khi tiÒn hµng vÒ ®Õn ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng göi giÊy b¸o cã cho C«ng ty vµ c¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ. * Chøng tõ sö dông: - Hîp ®ång kinh tÕ - LÖnh xuÊt hµng (hµng xuÊt) - Hãa ®¬n th­¬ng m¹i (Invoice) - VËn ®¬n (Bill of lading) - Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu Tuú sù tháa thuËn cña 2 bªn trong hîp ®ång mµ C«ng ty xuÊt khÈu theo gi¸ CIF hoÆc FOB. Nh­ng ®a phÇn lµ ®óng gi¸ FOB v× viÖc mua b¶o hiÓm ký kÕt hîp ®ång víi h·ng vËn t¶i biÓn n­íc ngoµi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - TK sö dông: TK 156, 331, 413, 632 TK 112: TiÒn göi ng©n hµng ®­îc chia thµnh 2 TK cÊp II: TK 1121: TiÒn göi ng©n hµng = tiÒn ViÖt Nam TK 1222: TiÒn göi ng©n hµng = tiÒn ngo¹i tÖ. Ngoµi ra ®Ó tiÖn theo dâi, kÕ to¸n cã sö dông kÌm theo 1 sè kÝ hiÖu ch÷ viÕt t¾t sau sè tµi kho¶n thÓ hiÖn tªn ng©n hµng nh­: - TK 112 E: Tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NH: EXIMBANK - TK 112 V: Tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NH: VIETCOMBANK - TK 112 H: Tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NH: HABUBANK - TK 112 C: Tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NH: CITYBANK TK 511: doanh thu b¸n hµngh: ghi chÐp doanh thu cña sè hµng ®· x¸c ®Þnh tiªu thô vµ ®­îc chi tiÕt thµnh 3 TK cÊp 2: - TK 5111: DTBH - TK 5112: DTBH néi bé - TK 5113: DT b¸n s¶n phÈm dÞch vô. c) H¹ch to¸n: §Ó minh ho¹ cho viÖc h¹ch to¸n mét hîp ®ång xuÊt khÈu trùc tiÕp ta cã thÓ theo dâi vÝ dô cô thÓ sau: Ngµy 15/12/99 C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam ký hîp ®ång kinh tÕ sè 01/VLAS - GEN víi BUSSANCO - LTD BANGKOK - Th¸i Lan vÒ viÖc xuÊt khÈu 33 tÊn cãi chÎ theo gi¸ CIF. Tæng gi¸ trÞ l« hµng lµ: 12.672USD. Trong ®ã: chi phÝ vËn chuyÓn ph¶i tr¶ cho Singapor CO.PRIRATE-LTD lµ: 42,2 USD. Thêi gian giao hµng : 29/1/2000 ThuÕ xuÊt khÈu lµ 0% ; TGTT= 13.881,76®/USD TGNH = 13893,93®/USD. * Quy tr×nh h¹ch to¸n: - C¨n cø vµo lÖnh xuÊt hµng (hµng xuÊt) kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: 142.593.4389 Nî 157 Cã 156 - Kho¶n chi phÝ c­íc vËn t¶i khi thuª tµu chuyªn chë ®Õn c¶ng ®Ých, kÕ to¸n ghi theo TGTT: 33.316.224 Nî 641 Cã 1222 §ång thêi ghi cã: 007: 2400 USD - Kho¶n chi phÝ göi chøng tõ nhanh ph¶i tr¶ cho ng©n hµng: Nî TK 1333: 54.179® = 3,9 x 13.892,99® Nî TK 413: 85® Cã TK 1122: 596.052 = 42,9USD x 13.893,99® §ång thêi ghi cã TK 007: 42,9 USD - Khi kh¸ch hµng nhËn ®­îc l« hµng trªn vµ qua ng©n hµng göi th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n cho C«ng ty, kÕ to¸n ghi sæ theo TGTT: 142.593.439 Nî TK 131 Cã TK 157 ®ång thêi kÕt chuyÓn gi¸ vèn b¸n hµng xuÊt khÈu theo trÞ gi¸ mua: 99.329.982 Nî TK 632 Cã TK 157 - Khi nhËn b¸o cã cña VIETCOMBANK tiÒn hµng ®· vÒ ®Õn TK cña C«ng ty kÕ to¸n ®Þnh kho¶n c¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña ng©n hµng: Nî TK 1122: 142.719.065® Cã TK 413: 125.626® Cã TK 131: 142.593.439® ®ång thêi ghi Nî TK: 007: 10.272USD KÕt thóc th­¬ng vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c bót to¸n kÎ: DTTT = å DT - å chi phÝ = 142.593.439® - 33.316.224 ® - 596.052® = 108.681.163® - KÕt chuyÓn DT thùc tÕ: 108.681.163 Nî TK 5111 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ: 33.912.276 Nî 911 Cã 641 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu: 99.329.982 Nî 911 Cã 632 S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu trùc tiÕp. 156 X.Kho, XK hµng 157 TrÞ gi¸ mua cña hµng XK hµng 632 911 Gi¸ vèn 511 Doanh thu 131 Bªn NK ký nhËn nî NhËn ®­îc tiÒn hµng XK 151 Hµng mua göi b¸n th¼ng 133 VAT 334 tr¶ l­¬ng b»ng tiÒn mÆt L­¬ng cña CBCNV 641, 632 chi phÝ X.Kho, XK hµng 3333 ThuÕ XK 413 TGTT>TGHT chi phÝ v/chuyÓn bèc dì (nÕu cã) 532 532 338 TÝnh b¸n hµng 421 l·i Lç C¸c kho¶n GG hµng hãa 1122 111, 1121 TGTT< TGHT b) KÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu uû th¸c * Chøng tõ sö dông: Tr­êng hîp C«ng ty nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cho ®¬n vÞ kh¸c ngoµi c¸c chøng tõ nh­ trong TH xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn cã thªm hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu cho C«ng ty vµ ®¬n vÞ giao uû th¸c ký kÕt víi nhau ®Ó tháa thuËn c¸c ®iÒu kho¶n trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh KDXK vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n tiÒn hµng cho ®¬n vÞ giao uû th¸c. * Tµi kho¶n sö dông: Ngoµi ra c¸c TK ph¶n ¸nh chi phÝ thuÕ, kÕt chuyÓn DT, x¸c ®Þnh KQKD kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK sau: - 1388: Ph¶i thu kh¸c: (c¸c kho¶n chi phÝ C«ng ty ®· chi hé ®¬n vÞ giao uû th¸c trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu ) - 3388: Ph¶i tr¶ kh¸c: (C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ tiÒn hµng b¸n hé cho ®¬n vÞ giao uû th¸c sau khi trõ kho¶n hoa hång ®­îc h­ëng) - 5133: DT uû th¸c: (Ph¶n ¸nh sè hoa hång ®­îc hq trong qu¸ tr×nh) * §Ó minh ho¹ ta xÐt vÝ dô sau: VD: Ngµy 19/12/99 xÝ nghiÖp may Ninh B×nh ký hîp ®ång néi bé sè 05/NV1 víi C«ng ty xuÊt khÈu kh¨n tr¶i bµn víi tæng gi¸ trÞ l« hµng lµ: 15.636,8USD. Hoa hång uû th¸c lµ: 4%/tæng gi¸ trÞ l« hµng. Bªn giao uû th¸c ph¶i chë hµng ®Õn c¶ng, bèc dì lªn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ chÞu mäi chi phÝ ph¸t sinh. Ngµy 20/3/2000 C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam ký hîp ®ång ngo¹i sè 018 GEN víi GENTEX – ITALY ®Ó xuÊt khÈu l« hµng nãi trªn theo gi¸ FOB H¶i Phßng (INCOTERM 90) Ngµy giao hµng lµ: 27/3/2000 ThuÕ xuÊt khÈu lµ 0% VAT ®èi víi hoa hång mµ C«ng ty ®­îc h­ëng lµ: 10% TGTT: 13.882®/1USD TGNH 13.894®/1 USD *Quy tr×nh h¹ch to¸n: - Khi hµng ®­îc chuyÓn ®Õn c¶ng lµ thñ tôc h¶i quan kÕ to¸n ghi kho¶n chi phÝ nép hé bªn giao uû th¸c c¨n cø vµo : 14.471.000 Nî TK 1388 Cã TK 111 - Khi nhËn ®­îc b¸o c¸o cã cña City bank tiÒn hµng ®· vÒ ®Õn TK cña C«ng ty kÕ to¸n h¹ch to¸n sè tiÒn thu ®­îc trªntheo TGNH: 217.257.699® = 15.638,8 USD x 13.894 ® Nî TK 1122 Cã TK 3388 §ång thêi ghi: Nî TK 007: 15.636,8USD Sau ®ã tÝnh ra sè hoa hång ®­îc h­ëng vµ kho¶n thuÕ GTGT ph¶i nép trªn hoa hång uû th¸c ®­îc h­ëng theo TGTT: Nî TK 3388: 10.411.609® Nî TK 413 : 960.456® Cã TK 5113: 8.682.803® Cã TK 33311: 868.350 ® - Khi tr¶ sè tiÒn cßn l¹i cho bªn giao uû th¸c: 206.846.090 Nî TK 3388 Cã TK 1122 §ång thêi ghi: Cã TK 007: 14.887,44 USD - Thu kho¶n chi phÝ ®· chi hé cho bªn giao uû th¸c 14.471.000 Nî TK 111 Cã TK 1388 S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu uû th¸c 3388 1121 nhËn tiÒn nép hé thuÕ XK chi phÝ chi hé bªn giao uû th¸c thu tiÒn thuÕ c/phÝ nép hé chi hé 138 111 333.11 5113 1122 VAT trªn hoa hång uû th¸c Hoa hång uû th¸c T.T tiÒn hµng cho bªn giao uû th¸c 641, 642 334 tr¶ l­¬ng l­¬ng 338 BHKPC§ 911 DT CP L·i 421 Lç 3388 IV- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô xs t¹i C«ng ty 1. NhËn xÐt chung vÒ hîp ®ång kinh doanh cña C«ng ty Häat ®éng kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hay xuÊt nhËp khÈu ®Òu hÕt søc khã kh¨n nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Víi ngµnh xuÊt nhËp khÈu th× l¹i cµng khã kah­n h¬n nhiÒu. C«ng ty VYPEXCO lµ mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp, cßn cã nh÷ung khã kh¨n trong viÖc ®i lªn vµ ph¸t triÓn. Tuy vËy C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh tèt h¬n. C«ng ty cã mét m¹ng l­íi chi nh¸nh ho¹t ®éng r¶i r¸c kh¾p ®Êt n­íc, s½n sµng cung øng s¶n phÈm tËn n¬i yªu cÇu vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô sau khi ®· b¸n 1 c¸ch tèt nhÊt cã thÓ ®­îc. §ång thêi C«ng ty kh«ng ngõng t×m tßi nh÷ng nguån hµng míi chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ hîp lý ®Ó b¸n ra t2. MÆc dï míi thµnh lËp nh­ung C«ng ty ®· cã 1 ®éi ngò cÊn bé c«ng nh©n viªn hÕt søc n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o ngoµi ra C«ng ty cßn tiÕp tôc båi d­ìng ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸n bé m×nh. VÒ hîp ®ång kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× C«ng ty ®· ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng nh­: m©y tre, ®an cãi vµ më räng thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc kh¸c, c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu phong phó ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §ång thêi C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi Nhµ n­íc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tr­ëng thµnh vµ ®i lªn ®ã C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu thanh niªn còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ung khã kh¨n bëi t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ biÕn ®éng. Sè l­îng c¸c ®¬n vÞ ®­îc phÐp tham gia xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c vµ kinh doanh tæng hîp ngµy cµng ph¸t triÓn cho c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. NhiÒu kh¸ch hµng néi ®Þa tæ chøc kinh doanh, c¸c kh¸ch hµng lín ngoµi n­íc còng trùc tiÕp ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc kh¸c ®Ó kinh doanh nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu cã kim ng¹ch lín. hÖ thèng TGNH theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc cã nhiÒu biÕn ®æi, l·i vay ng©n hµng cao, luËt ®Çu t­ trong nuíc ch­a khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam bá vèn ®Çu t­ ... dÉn tíi nhiÒu doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¶i s¸t nhËp vµo nhau khiÕn C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò thu håi c«ng nî. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng C«ng ty ®· võa lµm võa häc, ®óc rót kinh nghiÖm víi ph­¬ng ch©m tù båi d­ìng tù ®µo t¹o lµ chÝnh. L·nh ®¹o C«ng ty ®· s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ tuú tõng giai ®o¹n mµ kÕt hîp xuÊt víi nhËp hoÆc t¸ch xuÊt riªng nhËp riªng kh«ng cøng nh¾c trong 1 m« h×nh. B­íc vµo thêi kú kÕ ho¹ch 1996 - 2000, nh÷ng thö th¸ch còng nh­ tiÒm n¨ng míi trong quan hÖ kinh tÕ ®Æt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam nãi riªng tr­íc nh÷ng thö th¸ch to lín lµ ph¶i theo kÞp nh÷ng c¶i c¸ch vÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn míi, ph¶i tù v­¬n lªn vÒ nghiÖp vô kü thuËt cho phï hîp víi nh÷ng ®èi t¸c thùc sù cã "nghÒ" , cã "vèn". 2.§¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu : Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« häat ®éng lín ®­îc tæ chøc trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau, kho¶ng c¸ch gi­· c¸c ®Þa bµn kh¸ xa nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc c«ng t¸c ph©n t¸n lµ rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm tá chøc qu¶n lý cña C«ng ty. H×nh thøc nµy thóc ®Èy chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô cho qu¶n lý ë tõng ®¬n vÞ c¬ së. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc táo chøc kh¸ qui cñ, cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp chØ ®¹o tõ trªn xuèng nªn ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. §a phÇn ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty cã tr×nh ®é nghiÖp vô kh¸ cao, cã kinh nghiÖm thùc tÕ l©u n¨m trong nghÒ, cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Trong kh©u tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu c¸c chøng tõ ®­îc lËp ra ®Òu phï hîp víi yªu cÇu kinh tÕ vµ ph¸p lý cña nghiÖp vô. C¸c chøng tõ ®­îc sö dông theo ®óng mÉu cña BTC ban hµnh vµ ®Òu cã ch÷ ký cña c¸c bªn cã liªn quan. Chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i hÖ thèng hãa theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®­îc ®ãng thµnh tËp theo tõng th¸ng cña niªn ®é, kÕ to¸n l­u tr÷ cÈn thËn ®Ó khi cÇn kiÓm tra ®èi chiÕu cã thÓ t×m ngay thuËn tiÖn cho viÖc sö dông ¹i chøng tõ. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n tæng hîp kÕ to¸n ®· dông hÖ thèng chÕ kÕ to¸n doanh nghiÖp míi ®­îc Bé tµi chÝnh ban hµnh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ t×nhh×nh kinh doanh cña C«ng ty, kÕ to¸n C«ng ty ®· më 1 sè tµi kho¶n cÊp II ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vµ h¹ch to¸n tr¸nh ®­îc sù nhÇm lÉn vµ chång chÐo trong ghi chÐp. §èi víi tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, ®Æc tr­ng chung lµ mçi sæ ®­îc ®ãng thµnh quyÓn theo dâi cho c¶ n¨m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc b¶o qñan vµ tra cøu sè liÖu. Lµ ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nªn ®­êng tiÒn thanh to¸n chñ yÕu lµ ngo¹i tÖ, nªn C«ng ty sö dông tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ngo¹i tÖ ®Ó h¹ch to¸n ngo¹i tÖ lµ thÝch hîp, gióp kª sto¸n theo dâi chÝnh x¸c sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i vµ ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ tiÒn ViÖt Nam ghi sæ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hîp ®ång xuÊt khÈu t¹i C«ng ty s¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu thanh niªn ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n cã nhiÒu ­u ®iÓm song bªn c¹nh ®ã do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ mµ h¹n chÕ lín nhÊt cña C«ng ty lµ vèn tù cã h¬i thÊp. C«ng ty häat ®éng kinh doanh dùa vµo vèn vay ng©n hµng do ®ã l·i suÊt vay ng©n hµng lín lµm cho chi phÝ cao dÉn ®Õn thu nhËp cña C«ng ty gi¶m. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p lµ t¨ng vèn tù cã cña m×nh vµ gi¶m phÇn vèn vay sao cho tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. H¹ch to¸n lµ 1 c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi häat ®éng trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng ®ã nªn yªu cÇu cÇn thiÕt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cÇn ph¶i ®­îc tæ chøc 1 c¸ch khoa häc vµ hîp lý. §Ó tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o ®ång thêi nh»m kh¾c phôc nh­îc ®iÓm ph¸t huy ­u ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Khi c¸c nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n HDXK ®­îc xem xÐt vµ kh¾c phôc, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu ®­îc ®Ò xuÊt kÞp thêi th× ng©n s¸ch lao ®oäng sÏ t¨ng, nh©n viªn kÕ to¸n bít ®­îc nh÷ng phÇn viÖc thñ c«ng, cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã hä cßn tiÕp thu nhanh vµ ®óng c¸c thÓ lÖ, chÕ ®é míi ®Ó ¸p dông vµo phÇn viÖc cña m×nh, tr¸nh ®­îc nh÷ng nhÇm lÉn, söa ®æi g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian c«ng søc. Mçi nh©n viªn sÏ thÊy v« tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao vµ hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã mét c¸ch tù gi¸c. Ngoµi ra hoµn thiÖn qu¸ tr×nh HT H§ xuÊt khÈu sÏ trùc tiÕp kÕt qu¶ cña H§ xuÊt khÈu vÒ kinh ng¹ch thùc hiÖn, x¸c ®Þnh thùc chÊt vèn bá ra ®Ó xuÊt khÈu tõng l« hµng còng nh­ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vßng quay cña vèn xuÊt khÈu ®Ócã biÖn ph¸p sö dông vèn ngµy cµng hîp lý h¬n. Cïng víi ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý & c«ng t¸c HT H§xuÊt khÈu, hay Nhµ n­íc ®ang khuyÕn khÝch xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ cho ng©n s¸ch b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nh­: thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng xuÊt khÈu = 0%, kh«ng ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi 1 sè mÆt hµng. §©y lµ thuËn lîi lín cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh xuÊt khÈu , C«ng ty cÇn khai th¸c thÕ m¹nh nµy ®Ó ph¸t triÓn kim ng¹ch xuÊt khÈu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ch­¬ng III øng dông tin häc trong c«ng t¸c xuÊt khÈu I - m¸y vi tÝnh vµ kÕ to¸n xuÊt khÈu hµng ho¸ 1.1-T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ øng dông m¸y vi tÝnh: HiÖn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta dang biÕn ®æi tõ nÒn kinh tÕ mang tÝnh hµnh chÝnh bao cÊp chuÓn sang x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn më réng trao ®æi hµng ho¸ trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nµy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®· ®­îc ®Æt voµ vÞ trÝ v« cïng quan träng, chóng cã ý nghi· sèng cßn víi tõng doanh nghiÖp, tõng nghµnh kinh tÕ vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. H¹ch to¸n kÕ to¸n víi hÖ thèng chØ tiªu ®a d¹ng, phong phó cïng víi c¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc,c«ng cô tiªn tiÕn mµ nã sö dông ®· cã ý nghÜa lín lao. ViÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kÞp thêi ®Çy ®ñ lµ viÖc lµm cÇn thiÕt gióp cho ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶.§Ó h¹ch to¸n kÞp thêi ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c th× cÇnph¶i thu nhËp tæng hîp sè liÖu.Tõ c¸c sè liÖu ®ã thùc hiÖn tÝnh to¸n, ph©n tÝch theo c¸c chØ tiªu ®Ó ®­a ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.§©y lµ c«ng viÖc phøc t¹p khã kh¨n nh­ng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn.Hµng th¸ng, quÝ, n¨m c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp b¸o c¸o tæng hîp,do vËy ®Ó gi¶m bít ®­îc phÇn nµo khã kh¨n vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ng­êi ta ®¸ sö dông c¸c c«ng cô tiªn tiÕn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc cña c«ng nghÑ th«ng tin ®Æc biÖt m¸y vi tÝnh vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Sù bïng næ cã tÝnh c¸ch m¹ng cña c«ng nghÖ ®iÖn tö trong hai thËp kû qua ®· t¹o nªn b­íc nh¶y vät kú diÖu cña c«ng nghÖ m¸y tÝnh vµ dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn v« cïng to lín cña c«ng nghÖn tin häc. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ tin häc, m¸y vi tÝnh kh«ng cßn lµ thÕ giíi cao cÊp, c«ng cô cña nh÷ng ng­êi lµm khoa häc thuÇn tuý, mµ nã ®· ®­îc øng dông réng r·i trong x· héi. Cã thÓ nãi n­íc ta lµ mét n­íc tõ x· héi n«ng nghiÖp cßn ®ang vÊt v¶ ph¸t triÓn lªn x· héi c«ng nghiÖp råi míi lªn x· héi th«ng tin.Nh­ vËy hoµn toµn chÝnh x¸c khi nãi ph¶i ®ång thêi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ chÝnh lµ tin häc ho¸, lµ thùc chuyÓn biÕn lªn x· héi th«ng tin. Trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn, m¸yn tÝnh ®iÖn tö xuÊt hiÖn nh­ mét trong nhiÒu lo¹i c«ng cô lao ®éng míi cña con ng­êi. Nh­ng sù bïng næ vÒ th«ng tin trong vµi thËp kû qua, m¸y tÝnh vµ c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi quèc ngia trªn thÕ giíi.Bëi lÏ, nÕu theo quan ®iÓm truyÒn thèng, ba nh©n tè c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ lµ ®Êt ®ai( boa gåm c¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn), lao ®éng vµ t­ b¶n th× ngµy nay ng­êi ta ®· bèn nh©n tè kinh tÕ then chèt ®ã lµ ®Ên ®ai, lao ®éng , t­ b¶n vµ th«ng tin.Râ rµng lµ trong c¸c nh©n tè trªn th«ng tin lµ nh©n tè mang l¹i gia trÞ gia t¨ng lín nhÊt.Tr­íc ®©y m¸y vi tÝnh ®iÖn tö víi thiÕt bÞ cång kÒnh, phøc t¹p gi¸ thµnh l¹i cao chØ ®­îc trang bÞ t¹i c¸c viÖn khoa häc cao cÊp nh­ng ®Õn nay ®­îc trang bÞ réng r·i tõ c«ng së ®Õn tõng gia ®×nh ®Ó trî lùc vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng kú diÖu vèn cã cu¶ con ng­êi.Dï muèn hoÆc kh«ng muèn chóng ta lu«n thõa nhËn m¸y vi tÝnh cã nh÷ng øng dông rÊt kú diÖu nh­ng con ng­êi muèn sö dông c¸c c«ng cô c¸c c«ng cô khoa häc tinh x¶o nµy cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc vËn hµnh, trao ®æi th«ng tin gi÷a ng­êi vµ m¸y. HiÖn nay ë n­íc ta trong qu¶n lý kinh tÕ nãi chung hay qu¶n trÞ kinh doanh t¹i c¸c doanh nghiÖp viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc, sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n lµ viÖc cÇn thiÕt vµ nªn lµm. 1.2-Nhu cÇu sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c xuÊt khÈu: §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ kinh doanh mua b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ víi chøc n¨ng tæ chøc l­u th«ng hµng ho¸ gi÷a trong n­íc vµ quèc tÕ.Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi mua b¸n ®¬n lÎ mµ lµ c¶ hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n trong nÒn th­¬ng m¹i cã tæ chøc nh»m môc ®Ých ®¶y m¹nh ph¸t triÓn hµng ho¸ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ æn ®Þnh vµ tõng nb­íc n©ng cao®êi sèng nh©n d©n, cho nªn viÖc øng dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãichung vµ kÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu nãi riªng ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý vµ nh÷ng ng­êi cã nghiÖp vô kÕ to¸n quan t©m.Hä mong ®îi c¸c nhµ kÕ to¸n, c¸c chuyªn gia vÒ xö lý th«ng tin kinh tÕ, c¸c chuyªn gia vÒ c«ng nghÖ th«ng tin nghiªn cøu ra nh÷ng nguyªn lý, ph­ng ph¸p luËn, gi¶i ph¸p, chØ dÉn, c¸ch tiÕp cËn ®Î gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸i khã cña vÊn ®Ò nµy ë chç nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn m¹nh sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi nã kÐo theo sù thay ®æi vÒ chuÈn mùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n.C¸c kh¸i niÖm ph¹m trï vµ thuËt ng÷ kÕ to¸n cña ta còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Ó phï hîp v¬Ý sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chuÈn mùc kÕ to¸n míi ®ang h×nh thµnh. M¸y vi tÝnh ®· trë thµnh thiÕt bÞ xö lý th«ng tin quen thuéc víi ng­êi ViÖt Nam ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kÕ to¸n, c«ng viÖc xö lý sè liÖu b»ng m¸y vi tÝnh lµ ®iÒu tÊt yÕu. HiÖn nay søc m¹nh cña c¸c c¸ nh©n hay tæ chøc phô thuéc vµo nhiÒu kh¶ n¨ng thu nhËp vµ tr×nh ®é xö lý th«ng tin phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. ChÝnh v× vËy viÖc s¸ng t¹o vµ c¶i tiÕn hÖ thèng c«ng cô míi nh»m khai th¸c tèt nhÊt nh÷ng tµi nguyªn th«ng tin ®· vµ ®ang cã sÏ tÝch luü ®­îc lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Nh÷ng ®Æc tr­ng ­u viÖt cña m¸y tÝnh ®iÖn tö nh­ søc bÒn, ®é tin cËy, kh¶ n¨ng l­u tr÷ th«ng tin lín, tèc ®é xö lý th«ng tin cao, gi¸ thµnh ngµy...®· khiÕn nã trë thµnh mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu phôc vô cho viÖc khai th¸c, trao ®æi th«ng tin trong x· héi hiÖn ®¹i vµ cã thÓ nãi nã chÝnh lµ cøu c¸nh quyÕt ®Þnh nhÊt cña con ng­êi trong kû nguyªn th«ng tin. Ngµy nay c¸c m¸y tÝnh ®iÖn tö ®· x©m nhËp vµo mäi ngâ ng¸ch ®êi th­êng cña mét x· héi v¨n minh. Còng nh­ vËy trong c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ng­êi mua vµ ng­êi b¸n thuéc hai quèc gia kh¸c nhau cho nªn viÖc liªn hÖ gÆp gì nhau lµ rÊt khã kh¨n. Mµ muèn xuÊt khÈu ®­îc mét l« hµng th× cÇn ph¶i lµm rÊt nhiÒu thñ tôc tõ viÖc ký hîp ®ång, më LC, thanh to¸n...®iÒu ®ã tèn kÐm rÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c, hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ kh«ng cao nªn viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu lµ cÇn thiÕt. ë thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay, khèi l­îng th«ng tin ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng ®Ò cËp ®Õn mäi lÜnh vùc. VÊn ®Ò s¾p xÕp khèi l­îng th«ng tin khæng lå ®ã lµ mét c¸ch khoa häc, dÔ truy t×m , dÔ xö dông vµ trao ®æi víi nhau mét c¸ch nhanh chãng trë nªn cÊp b¸ch.M¹ng Internet ra ®êi gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn. Internet lµ m¹ng liªn kÕt cã tÝnh toµn cÇu c¸c m¸y tÝnh tõ lo¹i cã n¨ng lùc tÝnh to¸n rÊt cao ®Õn c¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n, xö dông c¸c nguån tµi nguyªn hÇu nh­ v« tËn trªn c¸c m¸y tÝnh nèi m¹ng. Khi ®· ®­îc nèi m¹ng Internet tõ bÊt kú mét m¸y tÝnh nµo còng cã thÓ göi th«ng tin ®Õn mét ®Þa chØ x¸c ®Þnh. §iÒu nµy gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n xuÊt khÈu rÊt thuËn lîi, gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ giao dÞch, t¨ng thªm hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­ vËy ta cã thÓ h×nh dung Internet nh­ mét con ®­êng cao tèc kÕt nèi c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc l¹i víi nhau. Khi ®· ®­îc nèi m¹ng, ng­êi mua , ng­êi b¸n cã thÓ tù t×m thÊy nhau, trùc tiÕp liªn l¹c víi nhau mµ kh«ng ph¶i qua ng­êi m«i giíi, gi¶m bít ®­îc chi phÝ t¨ng thªm hiÖu qu¶ kinh doanh vµ qua m¹ng Internet c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®­îc th«ng tin míi nhÊt trong n­íc vµ quèc tÕ mµ trong kinh doanh viÖc n¾m b¾t th«ng tin chÝnh x¸c , kÞp thêi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp. Dï muèn hay kh«ng chóng ta còng ph¶i nh×n nhËn mét thùc tÕ Internet lµ xu thÕ cña thêi ®¹i. §ã lµ mét ®¹i b¸ch khoa toµn th­ cña t­¬ng lai ®ang ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn , lµ kho tµng l­u tr÷ tri thøc cña toµn nh©n lo¹i. 2.Quy tr×nh thùc hiÖn bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh: 2.1- §Ó thùc hiÖn bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh ta ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: B1: §Æt bµi to¸n B2: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng bµi to¸n. B3: ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt tõng c«ng viÖc cña bµi to¸n B4: KÕt hîp c¸c ch­¬ng tr×nh thµnh ch­¬ng tr×nh chung B5: Khai th¸c ch­¬ng tr×nh thùc ®¬n 2.2- C¸c b­íc gi¶i mét bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh: * §Æt bµi to¸n: Tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc cña bµi to¸n ng­êi ta gäi lµ ®Çu ra. Th«ng th­êng ®ã lµ c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o. Tõ yªu cÇu ®· ®Æt ra ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè liÖu gèc hay cßn gäi lµ ®Çu vµo. §ã lµ c¸c sè liÖu ®­îc x¸c ®Þnh kh«ng theo mét quy luËt nµo c¶. - §èi víi bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu. Yªu cÇu ®Æt ra sau mçi kú h¹ch to¸n ph¶i in ®­îc b¶ng kª, b¶ng tæng hîp hµng ho¸ xuÊt khÈu. §Çu vµo:§èi víi tõng mÆt hµng ®ã lµ bé chøng tõ hµng xuÊt bao gåm: Sè l­îng , chñng lo¹i, ®¬n vÞ, hîp ®ång th­¬ng m¹i... *ThiÕt kÕ hÖ thèng vµ ph©n tÝch hÖ thèng: Dùa vµo môc tiªu ®Æt ra cña bµi to¸n ng­êi lËp ch­¬ng tr×nh ph¶i biÕt sè d÷ liÖu ®­a vµo ®­îc l­u vµo sæ nµo. Ph¶i ph©n tÝch thùc hiÖn ®­îc nh÷ng c«ng viÖc ®ã, ph¶i sö dông nh÷ng ch­¬ng tr×nh g×. ë ®©y viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng bao gåm 2 c«9ng viÖc ®ã lµ m· ho¸ vµ khai b¸o cÊu tróc sæ: +M· ho¸: §èi víi c¸c d÷ liÖu cã d¹ng phøc t¹p ®Ó dÔ dµng thùc hiÖn chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh sö lý vµ tÝnh to¸n ta ph¶i m· ho¸ chóng. M· ho¸: Lµ tõ mét d·y kÝ hiÖu phøc t¹p ®­îc thay thÕ bëi mét d·y kÝ hiÖu ®¬n gi¶n h¬n sao cho cã sù t­¬ng uøng lµ 1-1. + Khai b¸o cÊu tróc sæ: Muèn khai th¸c ®­îc ch­¬ng tr×nh ta ph¶i t¹o ra c¸c së phôc vô cho c¸c ch­¬ng tr×nh sö lý tÝnh to¸n. §Ó t¹o ra c¸c sæ tr­íc hÕt ta ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o cÊu tróc sæ phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra trªn m¸y tÝnh. Néi dung khai b¸o: -Tªn sæ: Do ng­êi sö dông tù ®Æt khi t¹o sæ. Tªn sæ ®­îc ®Æt theo qui ®Þnh ®Æt tªn tÖp MSDOS -Tªn cét: lµ mét d·y liªn tiÕp kh«ng qu¸ 10 ký hiÖu,b¾t ®Çu ph¶i lµ kÝ hiÖu ch÷. -KiÓu cét: Khai b¸o kiÓu cét x¸c ®Þnh kiÓu gia trÞ mµ cét sÏ nhËn: VD: N: Sè C: KiÓu v¨n b¶n D: Ngµy th¸ng L: L« gic - §é réng: X¸c ®Þnh sè ký tù lín nhÊt cã thÓ biÓu diÔn ®­îc trong cét ®ã. -Sè ch÷ sè thËp ph©n: §èi víi cét sè (N) th× ph¶i khai b¸o sè ch÷ sè thËp ph©n: Sè chòe sè thËp ph©n nhá h¬n hoÆc b»ng ®é réng -2. Ph©n tÝch hÖ thèng: Lµ x¸c ®Þnh néi dung c¸c b­íc c«ng viÖc vµ thø tù thùc hiÖnc¸cb­íc c«ng viÖc nµy phï hîp v¬Ý thùc tÕ. *ViÕt c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt tõng c«ng viÖc cña bµi to¸n: -Ch­¬ng tr×nh t¹o cÊu tróc sæ vµ vµo d÷ liÖu cho sæ. -Ch­¬ng tr×nh sö lý d÷ liÖu. -Ch­¬ng tr×nh in kÕt qu¶ sau khi ®· sö lý. *KÕt hîp c¸c ch­¬ng tr×nh thµnh ch­¬ng tr×nh chung: §©y chÝnh lµ b­íc x©y dùng ch­¬ng tr×nh thùc ®¬n. §ã lµ ch­¬ng tr×nh mµ khi thùc hiÖn nã, m¸y sÏ ®­a ra mµn h×nh danh s¸ch c¸c c«ng viÖn cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Î ng­êi sö dông cã c¨n cø lùa chän thùc hiÖn c«ng viÖc nµo sao cho thÝch hîp. Cµi ®Æt: Th«ng th­êng ng­êi ta tæ chøc mét th­ môc ®Ó ch­a c¸c tÖp ch­¬ng tr×nh vµ c¸c sæ gi¶i quyÕt bµi to¸n ®ã. *Khai th¸c c¸c ch­¬ng tr×nh: Lµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh thùc ®¬n. Khi ®· cã ch­¬ng tr×nh ë trªn ®Üa ph¶i thö ngiÖm ch­¬ng tr×nh ( Ch¹y ch­¬ng tr×nh ®ã víi nh÷ng d÷ liÖu gi¶ ®Þnh ®¬n gi¶n, ®Çy ®ñ vµ ®¹i diÖn cho mäi tr­êng hîp) 3 - Ph©n tÝch bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh: ë phÇn trªn ta ®· biÕt ®­îc qui tr×nh thùc hiÖn bµi to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh.Muèn ph©n tÝch ®­îc bµi to¸n kÕ to¸n xu¸t khÈu ta ph¶i n¾m vµ hiÓu râ ®­îc yªu cÇu ®èi víi bµi to¸n ®ã lµ: Víi bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu yªu cÇu m¸y vi tÝnh ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò sau: -Tù ®éng ho¸ c¸c thao t¸c vÒ phÐp tÝnh to¸n sè häc mµ tõ tr­íc ph¶i thùc hiÖn b»ng nph­¬ng ph¸p thñ c«ng. -L­­ tr÷ c¸c th«ng tih vÒ mua hµng vµ xuÊt hµng. -Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng hái ®¸p, tra cøu nhanh vÒ bÊt cø mét th«ng tin nµo ®ã cho mét mÆt hµng bÊt kú. -§¶m b¶o thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæng hîp hµng xuÊt theo mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm 2 giai ®o¹n: Mua hµng xuÊt khÈu vµ b¸n hµng xuÊt khÈu cho nªn nhiÖmn vô kÕ to¸n ph¶i qu¶n lý tõ kh©u mau hµng trong n­íc choi ®Õn khi xuÊt khÈu ®­îc mét l« hµng.NÐt ®Æc tr­ng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ gi¸ trÞ ph¸p lý ®Çy ®ñ c¶u nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc, nã ®­îc chøng minh b»ng chøng tõ cho mçi nghiÖp vô ®­îc ph¶n ¸nh.Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi vµo sæ, thÎ chi tiÕt vµ tµi kho¶n víi nh÷ng chøng tõ hîp lÖ, phï hîp víi m« h×nh th«ng tin ®· ho¹ch ®Þnh. Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¸i gèc ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Mµ muèn lµm ®­îc bµi to¸n xuÊt khÈu ta ph¶i dùa vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®Ó t­d ®ã x©y dùng c¸c ch­o­ng trïnh qu¶n lý hµng xuÊt khÈu. HÖ thèng sæ kÕ to¸n hµng xuÊt khÈu bao gåm: Mua hµng XK B¶ng kª mua hµng XK Tæng hîp hµng ho¸ B¶ng kª b¸n hµng XK B¸n hµng Xk ë ®©y c¸c th«ng tin vµo cho bµi to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu lµ chøng tõ mua hµng v¸ bé chøng tõ hµng xuÊt. §èi víi bµi to¸n xuÊt khÈu ta ph¶i qu¶n lý tõ khi cã hµng ®Ó xuÊt kho cho ®Õn khi bªn nhËp khÈu chÊp nhËn thanh to¸n vµ tr¶ tiÒn hµng. Dùa vµo phiÕu mua hµng hay hîp ®ång mua hµng ®Ó vµo sæ mua hµng, trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh khi mua hµng ®Ó tÝnh gi¸ hµng xuÊt khÈu.Sæ mua hµng dïng ®Ó theo dâi sè l­îng hµng ho¸ mua vÒ tõ ®ã lªn bÈng kª mua hµng thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Khi ®É lµm xong ®Çy ®ñ thñ tôc h¶i quan vµ bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n th× dùa v¸o c¸c th«ng tin trªn bé chøng tõ hµng xuÊt ta tiÕn hµnh vµo sæ theo qui ®Þnh. Khi hµng ®­îc coi lµ tiªu thô dùa vµo chøng tõ thanh to¸n ngo¹i tÖ kiªm giÊy b¸o cã ta theo dâi doanh thu hµng xuÊt khÈu trªn sæ b¸n hµng. Tõ hai sæ mua hµng vµ b¸n hµng ta lªn ®­îc sæ tæng hîp hµng ho¸. Tãm l¹i c¸c th«ng tin ®Çu vµo cña bµi to¸n ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña bµi to¸n ®· ®Æt ra. II- ThiÕt kÕ hÖ thèng sæ kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. 1-T¹o th­ môc lµm viÖc: Khi lµm viÖc víi FOX ta cã thÓ thùc hiÖn: -Lµm viÖc trùc tiÕp trong FOXPRO. C: CD: FOXPRO 25 C:\FOXPRO 25>FOXPRO Thùc hiÖn trong th­ môc FOXPRO §Ó thuËn tiÖn trong qu¶n lý vµ sö dông c¸c tÖp th«ng tin ng­êi sö dông t¹o mét thu môc lµm viÖc ®éc lËp. C>MD TENNSD C>PATH C:\FOXPRO 25 CD TENNSD C:\TENNSD>FOXPRO Thùc hiÖn trong th­ môc tªn ng­êi sö dông. 2- T¹o sæ ®iÖn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu trªn m¸y vi tÝnh: -Sæ vµo mua hµng xuÊt khÈu: VMUAHXK. DBF SCT NT NDUNG TENKH MHANG §GIA SL¦¥NG TST TK1 ST1 TK2 ST2 §©y lµ sæ vµo mua hµng xuÊt khÈu sæ nµy chøa c¸c d÷ liÖu mua hµng, chøng tõ ghi sæ mua hµng lµ phiÕu mua hµng hay hîp ®ång mua hµng xuÊt khÈu. CÊu tróc: NAME TYPE WIDTH DEC SCT C 6 NTHANG D 8 NDUNG C 25 TENKH C 6 MHANG C 4 §GIA N 8 2 SLUONG N 6 2 TST N 12 2 TK1 C 6 ST1 N 12 2 TK2 C 6 ST2 N 12 2 T¹o sæ CREA VMUAHXK 2- Sæ b¸n hµng xuÊt khÈu: VBANHXK.DBF Sæ VMUAHXK.DBF vµ VBANHXK.DBF cã cÊu tróc gièng nhau, kh«ng thay ®æi.Ta t¹o sæ VMUAHXK råi ra COPY cÊu tróc sæ nµy vµo sæ VBANHXK b»ng lÖnh USE VMUAHXK COPY TO VBANHXK USE VBANHXK MODI STRUC CTRL + W Ta ®· t¹o xong sæ VBANHXK.DBF B¶ng kª mua hµng xuÊt khÈu: BKMHXK.DBF SCT NTHANG NDUNG TENKH NO156 CO331 CO111 CO112 ... CONG (+) (+) (+) (+) CÊu tróc: NAME TYPE WIDTH DEC SCT C 6 NTHANG D 8 NDUNG C 25 TENKH C 6 NO156 N 12 2 (T­¬ng øng víi 2 cét TK1,ST1) CO331 N 12 2 CO112 N 12 2 (T­¬ng øng víi 2 cét TK2,ST2) CO111 N 12 2 T¹o sæ: CREA BKMHXK B¶ng kª b¸n hµng xuÊt khÈu: BKBHXK.DBF SCT NTHANG NDUNG TENKH NO511 NO641 NO642 CO632 CO 3331 ..... TONG (+) (+) (+) (+) (+) CÊu tróc: NAME TYPE WIDTH DEC SCT C 6 NTHANG D 8 NDUNG C 25 TENKH C 6 T­¬ng øng víi 2 cét TK1, ST1 NO511 N 12 2 NO641 N 12 2 T­¬ng øng víi 2 cét TK2, ST2 NO642 N 12 2 CO632 N 12 2 CO3331 N 12 2 T¹o sæ CREA BKBHXK 5- Sæ tæng hîp hµng ho¸: THOPHH.DBF SCT MHANG THANG GVON S§KY T§KY SMUA TMUA SBAN TBAN SCKY TCKY CONG (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Sæ tæng hîp hµng ho¸ theo dâi l­îng hµng ho¸ tån ®Çu kú, nhËp xuÊt trong kú vµ tån cuèi kú. Cét sè ®Çu kú lÊy sè liÖu tõ cét sè cuèi kú cña th¸ng tr­íc chuyÓn sang. CÊu tróc: NAME TYPE WIDTH DEC STT N 6 MHANG C 4 THANG C 10 GVON N 8 2 S§KY N 6 2 T§KY N 12 2 SMUA N 6 2 TMUA N 2 TBAN N 12 2 SCKY N 6 2 TCKY N 12 2 THANG N 2 NAM N 4 T¹o sæ: CREA THOPHH III- X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÖn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu. HÖ thèng ch­¬ng tr×nh ®iÖn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu bao gåm: 1- Ch­¬ng tr×nh vµo sè liÖu: VSLIEU.PRG 2- Ch­¬ng tr×nh dùng b¶ng kª hµng ho¸: 3- Ch­¬ng tr×nh in b¶ng kª hµng ho¸: INBKEHH.PRG 4- Ch­¬ng tr×nh tæng hîp hµng ho¸: THOPHH.PRG 5- Ch­¬ng tr×nh in tæng hîp hµng ho¸: INTHOPHH.PRG 1- Néi dung thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®iªn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu: 1.1Ch­¬ng tr×nh vµo sè liÖu: +T¹o mét chu tr×nh lµm viÖc. +Trong chu tr×nh lµm viÖc. §­a vµo tªn sæ: Mua hµng hoÆc b¸n hµng. Më sæ: Xo¸ chøng tõ cò nÕu vµo tõ ®Çu th¸ng. T¹omét chøng tõ tr¾ng vµ hiÖn sæ vµo d÷ liÖu KÕt thóc vµo sè liÖu: Xo¸ c¸c chøng tõ tr¾ng. 1.2 Ch­¬ng tr×nh dùng b¶ng kª. +T¹o 1 chu tr×nh lµm viÖc. +Trong chu tr×nh lµm viÖc. Më vïng 2: Xo¸ tÊt c¶. Më vïng 1:Thùc hiÖn lËp tíi cuèi sæ. Më vïng 2: Thay thÕ Më vïng1: ChuyÓn tiÕp chøng tõ. KÕt thóc lËp. 1.3 Ch­¬ng tr×nh in b¶ng kª: +T¹o mét chu tr×nh lµm viÖc. +Trong chu tr×nh lµm viÖc. Më sæ In tiªu ®Ò b¶ng. In 4 cét cè ®Þnh: SCT, NT, TENKH C¸c cét thay ®æi: Tõ cét 5 ®Õn cét cuèi sæ. In dßng kÕt thóc. 1.4 Ch­¬ng tr×nh tæng hîp hµng ho¸. +T¹o mét chu tr×nh lµm viÖc. +Trong chu tr×nh lµm viÖc. Më vïng 1: LÊy XTHANG=MONTH XNAM=YEAR Më vïng 2: G¸n S§KY- SCKY ChuyÓn tiÕp Më vïng 1: TÝnh tæng: SUM SLUONG TO XSLUONG FOR... Më vïng 2: Thay thÕ XTCOT- XSLUONG ChuyÓn tiÕp Thay thÕ: STMUA- SLMUA * GVON STBAN-SLBAN * GVON SCKY-SDKY + SMUA - SBAN TCKY - SCKY * GVON THANG- XTHANG, NAM- XNAM 1.5 Ch­¬ng tr×nh in tæng hîp hµng ho¸: +T¹o mét chu tr×nh lµm viÖc. +Trong chu tr×nh lµm viÖc. Më sæ. In tiªu ®Ò b¶ng. In c¸c cét tiÕp theo. In dßng kÕt thóc. *. S¬ ®å thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÖn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu. Ch­¬ng tr×nh vµo sè liÖu Ch­¬ng tr×nh dùng b¶ng kª Ch­¬ng tr×nh in tæng hîp hµng ho¸ Ch­¬ng tr×nh in b¶ng kª Ch­¬ng tr×nh tæng hîp hµng ho¸ 2- So¹n th¶o ch­¬ng tr×nh. 2.1 - Ch­¬ng tr×nh dÊu chÊm: MODI COMM DCHAM PARA Y PRIV ALL X=STR (Y,12) X1=SUBS (X,1,3) X2=SUBS (X,4,3) X3=SUBS (X,7,3) X4=SUBS (X,10,3) KQUA=X1+IIF (X1=SPAC (3),” “,”.”)+X2+IIF (X2=SPAC (3),” “, “.”)+X3+IIF (X3=SPAC (3),” “,”.”)+X4 RETU KQUA 2.2- Ch­¬ng tr×nh vµo sè liÖu: MODI COMM VSLIEU >CLOS ALL >§KLV=1 >DO WHIL §KLV=1 >CLEA >?”CHUY:VAO MUA HXK: TENSOMUAXHK, VAO BANHXK: TENSOBANHXK” >ACCE “§UA VAO TSO : MUAHANG THI BAM VMUAHXK, BANHANG - VBANHXK” TO XTSO >USE & TSO >INPU “NEU VAO TU §AU THANG THI BAM 1=”TO XTTUC >IF XTTUC = 1 >DELE ALL >PACK >ENDI >BROW >DELE FOR SL = 0 >PACK >CLEA >?”§A VAO XONG SO LIEU” >INPU “NEU LAM VIEC TIEP TUC THI BAM 1 =”TO §KLV >ENDD >CLOS ALL >RETU TO MAST 2.3- Ch­¬ng tr×nh dùng b¶ng kª hµng ho¸: MODI COMM BKEHH >CLOS ALL >§KLV = 1 >DO WIHL §KLV = 1 >CLEA >INPU “NEU VAO MUA HXK THI BAM 1=”TO XMBAN >TSO1=IIF (XMBAN=1, “VSOMUAHXK”,”VSOBANHXK”) >TSO2=IIF (XMBAN=1, “BKEMUAHXK”,”BKEBANHXK” >SELE 2 >USE & TSO2 >DELE ALL >PACK >SELE 1 >USE & TSO1 >GO 1 >DO WIHL. NOT.EOF () >XSCT = SCT >XNT = NT >XND = ND >XTENKH = TENKH >XMHANG = MHANG >X§GIA = §GIA >XSLUONG = SLUONG >XTST = TST >XTK1 = TK1 >XST1 = ST1 >XTK2 = TK2 >XST2 = ST2 >SELE 2 >IF XSCTSPAC (6) >REPL SCT WITH XSCT, NT WITH XNT, ND WITH XND, XTENKH WITH TENKH, MHANG WITH XMHANG, §GIA WITH X§GIA, SLUONG WITH XSLUONG, & XTK1 WITH XST1 >ENDI >REPL & XTK2 WITH XTK2 >SELE 1 >SKIP >ENDD >CLOS ALL >CLEA >?”§A CO BANG KE HANG HOA” >INPU “NEU LAM VIEC TIEP TUC THI BAM 1=” TO §KLV >ENDD >RETU TO MAST 2.4- Ch­¬ng tr×nh in b¶ng kª hµng ho¸: MODI COMM INBKEHH >SET DEVI TO PRIN >CLEA >§KLV=1 >DO WHILKLV = 1 >INPU “NEU VAO MAU HXK THI BAM 1=”TO XMBAN >TSO=IIF (XMBAN=1, “BKEMUAHXK”,”BKEBANHXK”) >USE & TSO >XTHANG = MONTH (NT) >XNAM = YEAR (NT) >XNGAY = IIF (XTHANG = 2,”28”, IIF (XTHANG = 4. OR. XTHANG = 6.OR.XTHANG = 9. OR.XTHANG = 11,”30/”))+STR xTHANG,2)+STR (XNAM,4) >@ PROW () + 1,1 say “CONG TY SX-XNK THANH NI£N VIET NAM” + SPAC (20) + IIF(XMBAN = 1,”BKEMHXK”,”BKEBANHXK”) >@PROW () + 1,1 SAY “PHONG -KE -TOAN “+ SPAC (30) + “THANG” + STR (XTHANG, 2) + “/” + STR (XNAM,4) >N = 8+10+27+8+5+17 * (FCOUC () - 4) >@ PROW () +1,1 SAY REPL (“_”,N) >@PROW () + 1,1 SAY “ I SCT I NTHANG I NOIDUND I TENKH I” >I = 5 >DO WIHL I<FCOU () >@PROW (), PCOL () SAY SPAC (50 + SUBS (FIEL (I) +SPAC (4),1,6) >I=I+1 >ENDD >@PROW () + 1,1 SAY REPL (“_”,N) >GO 1 >DO WIHL . NOT . EOF () >@PROW () + 1,1 SAY “ I “ + SCT + “ I “ + DTOC (NT) + “ I“ + NDUNG + “ I “ TENKH + “ I” >I = 5 >DO WIHL I<=FCOU () >TCOT = FIEL (I) >SUM &TCOT TO XTCOT >@ PROW (), PCOL () SAY DCHAM (&TCOT) >I = I+1 >ENDD >SKIP >ENDD >@ PROW () + 1,1 SAY REPL (“_”,N) >@ PROW () + 1,1 SAY SPAC (50) + “ HA- NOI NGAY” + XNGAY >@ PROW () + 1,1 SAY SPAC (55) + “KE-TOAN:” + CHR (10) >CLOS ALL >INPU “NEU LAM VIEC TIEP TUC THI BAM PHIM 1=” TO §KLV >ENDD >RETU TO MAST 2.5- Ch­¬ng tr×nh tæng hîp hµng ho¸: MODI COMM THOPHH >I = 1 >DO WHIL I<=2 >TSO1 = IIF (I=1,”VMUAHXK”,”VBANHXK”) >TCOT = IIF (I=1,”SLMUA”,”SLBAN) >SELE 1 >USE & TSO 1 >XTHANG = MONTH (NT) >XNAM = YEAR (NT) >SELE 2 >USE THOPHH >?”CHU Y: NEU TONG HOP LAN THU 1 DOI VOI THANG MOI CAN CHUYEN SCKY VE S§KY” >INPU”NEU CHUYEN SCKY VE S§KY THI BAM 1=” TO STTUC >IIF XTTUC = 1 >REPL SCKY WITH S§KY >ENDI >GO 1 >DO WIHL . NOT.EOF () >XMHANG = MHANG >SELE 1 >SUM SLUONG TO XSLUONG FOR UPPE (XMHANG) = MHANG >SELE 2 >REPL &TCOT WITH XSLUONG >SKIP >ENDD >I = I + 1 >ENDD >CLOS ALL >USE THOPHH >REPL ALL STMUA WITH SLMUA * GVON, STBAN WITH SLBAN * GVON >REPL ALL SCKY WITH (S§KY + SMUA - SBAN) >REPL ALL TCKY WITH SCKY * GVON, THANG WITH XTHANG, NAM WITH XNAM >CLOS ALL >?”§A TONG HOP HANG HOA” >ENDD >RETU TO MAST 2.6- Ch­¬ng tr×nh in tæng hîp hµng ho¸: MODI COMM IN THOPHH >SET DEVI TO PRIN >CLEA >§KLV = 1 >DO WIHL §KLV = 1 >TSO = THOPHH >USE TSO >XTHANG = MONTH (NT) >XNAM = YEAR (NT) >XNGAY = IIF (XTHANG = 2,”28/”,IIF (XTHANG = 4 .OR. XTHANG = 6. OR. XTHANG = 9.OR. XTHANG = 11,”30/”,”31/”)) + STR (XTHANG, 2) + STR (XNAM,4) >@ PROW () 1,1 SAY “CONG TY SX-XNK THANH NIEN VIET NAM” + SPAC (20) + “TONG HOP HANG HOA” >@ PROW () + 1,1 SAY “ PHONG - KE - TOAN “ + “THANG: “ + STR (XHANG,2) +”/” + STR (XNAM,4) >N=8+6+12+10+8+14+8+14+8+14+8+14+4+6+15 >@ PROW () + 1,1 SAY REPL (“_”,N) >@ PROW () + 1,1 SAY I STT I MHANG I THANG I GVON I S§KY T§KY I SMUA I TMUA I SBAN I TBAN I SCKY TCKY I >@ PROW () 1,1 SAY REPL (“_”,N) >GO 1 > DO WHIL. NOT.EOF () >@ PROW () 1,1 SAY “I “ + STT + “ I “ + MHANG + “ I “ + THANG + “ I “ + DCHAM (GVON) + “ I “ + DCHAM (S§KY) + “ I “ + DCHAM (T§KY) + DCHAM (SMUA) + “ I “ + DCHAM (TMUA) + “ I” + DCHAM (SBAN) + “ I’’ + DCHAM (TBAN) + “ I “+ DCHAM (SCKY) + “ I “ >SKIP >ENDD >@ PROW () + 1,1 SAY REPL (“_”,N) >I = 4 >DO WHIL I<= 12 >TCOT = FIEL (I) >SUM & TCOT TO XTCOT >@ PROW () + 1,1 SAY “ I “ + SPAC (6) + “ I “ +SPAC (8) + “ I “ + SPAC (25) + “ I “ + DCHAM (&XTCOT) +” I “ >I= I + 1 >ENDD >@ PROW () 1,1 SAY PEPL (“_”,N) >@PROW () 1,1 SAY SPAC (50) + “ HA- NOI-NGAY” + XNGAY >@PROW () 1,1 SAY SPAC (55) + “KE - TOAN” + CHR (10) >CLOS ALL >INPU “NEU LAM VIEC TIEP TUC THI BAM 1 =” TO §KLV >ENDD >RETU TO MAST 3- Khai th¸c c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÖn to¸n kÕ to¸n: 3.1- §Æt bµi to¸n: gi¶ sö trong bµi to¸n ®iÖn to¸n kÕ to¸n xuÊt khÈu ®· x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh. Ch­¬ng tr×nh vµo sè liÖu: VSLIEU.PRG Ch­¬ng tr×nh dùng b¶ng kª hµng ho¸: BKEHH.PRG Ch­¬ng tr×nh in b¶ng kª hµng ho¸: INBKEHH.PRG Ch­¬ng tr×nh tæng hîp hµng ho¸: THOPHH.PRG Ch­¬ng tr×nh in tæng hîp hµng ho¸: INTHOPHH.PRG Th«ng th­êng ta cã thÓ thùc hiÖn tõng ch­¬ng tr×nh: DO VSLIEU DO BKHH ................. Ta t¹o MENU lµm viÖc cã d¹ng: MENU DIEN TOAN KE TOAN XUAT KHAU HANG HOA 1. Vµo sè liÖu 2. Dùng b¶ng kª hµng ho¸ 3. In b¶ng kª hµng ho¸ 4. Tæng hîp hµng ho¸ 5. In tæng hîp hµng ho¸ 6. KÕt thóc Khi ®ã ng­êi ta sö dông muèn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nµo th× dïng phÝm di chuyÓn ­ , ¯ vÒ dßng x¸c ®Þnh vµ bÊm enter. M¸y vi tÝnh tù ®éng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh t­¬ng øng cña dßng lùa chän ®ã. KÕt thóc trªn mµn h×nh l¹i xuÊt hiÖn thùc ®¬n lµm viÖc ®Ó ng­êi sö dông lùa chän cho tíi khi ng­êi sö dông lùa chän kÕt thóc. M¸y vi tÝnh trë vÒ tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng cña FOX. 3.2-Ch­¬ng tr×nh thùc ®¬n: MODI COMM MENU >SET ECHO OFF >SET TALK OFF >SET STAT OFF >CLEA >@2, 10 TO 20, 70 DOUB >@3,15 SAY “MENU DIEN TOAN KE TOAN XUAT KHAU HANG HOA” >@5,10 TO 5,70 >@6,14 FROM “1-VSLIEU” MESS”DO - VSLIEU.PRG” >@7,14 FROM “2-BKEHH” MESS”DO - BKEHH.PRG” >@8,14 FROM “3-INBKEHH” MESS”DO - INBKEHH.PRG” >@9,14 FROM “4-THOPHH” MESS”DO - THOPHH.PRG” >@10,14 FROM “5-INTHOPHH”MESS”DO - INTHOPHH.PRG” >@11,14 FROM “KET THUC LAM VIEC: MESS “CHAO TAM BIET” >MENU TO XCHON >SET MESS TO 22 CENT >CASE XCHON = 1 >DO VSLIEU >CASE XCHON = 2 >DO BKEHH >CASE XCHON = 3 >DO INBKEHH >CASE XCHON = 4 >DO THOPHH >CASE XCHON = 5 >DO INTHOPHH >EXIT >ENDCASE >ENDD >CLEA ALL >RETU TO MAS kÕt luËn §Êt n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ®æi míi, më cöa nÒn kinh tÕ, tõng b­íc hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó cã thÓ chiÕn th¾ng trªn th­¬ng tr­êng th× mét ®iÒu tÊt yÕu ®ßi hái c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i ®i s©u t×m hiÓu c¸c quy luËt kinh tÕ, c¸c thÓ chÕ ph¸p luËt, ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng vµ cô thÓ h¬n n÷a lµ chÕ ®é kÕ to¸n cña n­íc nhµ. Tuy nhiªn, hiÖn nay ®ang lµ giai ®o¹n bïng næ th«ng tin, giai ®o¹n mµ ng­êi nµo lµm chñ ®­îc th«ng tin th× ng­êi ®ã sÏ chiÕn th¾ng, mµ th«ng tin th× g¾n liÒn víi “Tin häc ‘, víi m¸y tÝnh. Do ®ã, ngoµi viÖc n¾m ®­îc c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, còng ®ßi hái c¸c nhµ kinh tÕ ph¶i biÕt vÒ “ Tin häc”. Hai lÜnh vùc nµy cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, kh«ng thÓ t¸ch rêi trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ mai sau. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ hiÖn nay ®· cã rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh øng dông tin häc vµo kÕ to¸n ®­îc viÕt ra, nh»m môc ®Ých gãp phÇn cung cÊp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin ®­îc nhanh nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty s¶n xuÊt - XNK Thanh Niªn ViÖt Nam, ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn cïng toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé trong c¬ quan em ®· hoµn thµnh ®­îc ®Ò tµi:” øng dông tin häc vµo hµon thiÖn nghiÖp vôkÕ to¸n xuÊt khÈu trong doanh nghiÖp XNK”. Em xin ch©n thµnh bµy tá0 lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c thÇy c« trong khoa kÕ to¸n - Tr­êng §HTM, nh÷ng ng­êi ®· trùc tiÕp gi¶ng d¹y, h­íng dÉn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trrong viÖc thùc hiÖn tèt giai ®o¹n thùc tËp tèt nghiÖp. Em xin ®Æc biÖt c¸m ¬n TS. Ng« ThÕ Khanh lµ ng­êi ®· nhiÖt t×nh quan t©m h­íng dÉn em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé CNV c«ng ty s¶n xuÊt – XNK Thanh niªn ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n – tµi vô ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty. V× thêi gian vµ kinh nghiÖm cã h¹n nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. V× vËy, em tha thiÕt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp phhª b×nh quý b¸u cña c¸c thÇy, c¸c c« còng nh­ b¹n ®äc ®Ó cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Tµi liÖu tham kh¶o: KÕ to¸n doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trong kinh tÕ thÞ tr­êng – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong kinh doanh XNK- Ng« ThÕ Chi Tin häc §¹i c­¬ng . H­íng dÉn sö dông FOXPRO FOR WINDOWN- LËp tr×nh c¬ b¶n vµ n©ng cao- Kü s­ Hoµng Hång. C¸c s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n V¨n phßng Phßng KH - kinh doanh HÖ thèng xÝ nghiÖp HÖ thèng chi nh¸nh HÖ thèng c¸c phßng KD HÖ thèng cöa hµng HÖ thèng trung t©m XÝ nghiÖp XD thanh niªn Thµnh phè HCM Phßng KD XNK sè 1 9B L¸ng H¹ Du lÞch §«ng Ph­¬ng Thµnh phè Vinh Thµnh phè H¹ Long Phßng KD XNK sè 2 Phßng KD XNK sè 3 Phßng KD XNK sè 4 Phßng KD XNK sè 5 104 Lª DuÈn Hç trî nh©n t¹o §µo t¹o Lao ®éng quèc tÕ S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu trùc tiÕp 111, 1121 156 157 632 911 511 632 1122 151 133 334 641, 642 338 532 421 3333 413 Hµng mua göi th¼ng b¸n VAT Tr¶ l­¬ng b»ng tiÒn mÆt Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì (nÕu cã) C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n Lç L·i TÝnh b¸n hµng L­¬ng cña c¸n bé nh©n viªn Chi phÝ ThuÕ XK TGTT > TGHT TGTT > TGHT NhËn ®­îc tiÒn hµng XK Bªn NK ký nhËn nî Doanh thu Gi¸ vèn TrÞ gi¸ mua cña hµng XK XuÊt kho XK hµng doanh sè vµ thuÕ gtgt N¨m 1999 Ngµy th¸ng Tªn kh¸ch hµng Tªn hµng Phßng Sè l­îng Ngo¹i tÖ 511 XK Doanh sè (ch­a thuÕ) ThuÕ suÊt % ThuÕ GTGT TK ®èi øng Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24/1 Tæ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mang tre ®an XK 30/4 M©y tre ®an 2 2.422.238 2.422.238 10 242.224 1122 XK UTP5 24/1 XÝ nghiÖp may Minh B×nh + Thanh Ho¸ May gia c«ng 4 1.828.723 1.828.723 10 182.872 1122 P4 01/BG V.LASCO - LTD - THAILAND Cãi chÎ 5 140.492.539 140.492.539 0 1122 + 641 88.329.882 Sæ chi tiÕt víi thanh to¸n Víi ng­êi mua - ng­êi b¸n Tµi kho¶n: ........................................... QuyÓn sè: ............................................ N¨m 199............. Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Thêi h¹n ®­îc chiÕt khÊu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ngµy th¸ng ®· thanh to¸n Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Ngµy ...... th¸ng ....... n¨m.......... Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký) (ký) (ký) Sæ c¸i N¨m 199.............. tªn tµi kho¶n: .............. Ngµy th¸ng ghi sæ chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngµy ........th¸ng .......n¨m S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu uû th¸c 3388 1121 138 111 33311 5113 1122 3388 911 413 641, 642 334 338 421 Lç L·i Chi phÝ L­¬ng Tr¶ l­¬ng Chi phÝ ph¸t sinh B¶o kinh phÝ c«ng ®oµn DT TGTT >TGHT TGTT <TGHT NhËn tiÒn nép hé thuÕ XK Chi phÝ chi hé bªn giao uû th¸c Thu tiÒn thuÕ chi phÝ nép hé chi hé VAT trªn hoa hång uû th¸c Hoa hång uû th¸c Thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn giao uû th¸c Sæ chi tiÕt b¸n hµng QuyÓn sè: ............ N¨m: ................... Sæ cã: ..................................................... Ngµy th¸ng më sæ:.................................. Ngµy th¸ng kÕt thóc ghi sæ: .................... Tªn s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô:.............. Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ Ngµy ........ th¸ng ........... n¨m........ Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký) (ký) (ký tªn, ®ãng dÊu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng tin học và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu trong Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.DOC
Luận văn liên quan