Đề tài Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1 1.1. Tổng quan về bao thanh toán: 4 . 1.1.1. Lịch sử của bao thanh toán . 4 1.1.1.1. Hoạt động thương mại dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ bao 4 thanh toán . .4 1.1.1.2. Lịch sử ra đời của bao thanh toán, giới thiệu về bao thanh .5 toán . 5 1.2. Chức năng của nghiệp vụ bao thanh toán 7 1.3. Lợi ích của nghiệp vụ bao thanh toán . .9 1.4. Lợi ích của bao thanh toán đối với bên mua và bên bán .11 1.5. Các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu .14 1.6. Bao thanh toán xuất nhập khẩu: . 18 1.6.1. Sự ra đời của bao thanh toán xuất nhập khẩu .18 1.6.2. Mối quan hệ giữa các bên trong nghiệp vụ BTT xuất nhập khẩu 21 1.6.3. Các loại bao thanh toán xuất nhập khẩu .21 1.6.3.1. BTT kỳ hạn (Maturity Factoring) 21 1.6.3.2. Bao thanh toán chiết khấu-Hệ thống hai đơn vị BTT .23 1.6.3.3. Bao thanh toán kỳ hạn có truy đòi .26 1.6.3.4. Bao thanh toán giáp lưng . 26 1.6.4. Vai trò của bao thanh toán trong thương mại quốc tế .29 1.6.5. Kinh nghiệm về bao thanh toán tại một số nước : .30 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .35 3 Chương I: Cơ sở lý thuyết GVHD : PGS.TS. Trần Huy Hoàng HVTH : Lê Minh Thanh Lam 2.1. Tổng quan về hoạt động ngân hàng và tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2005: . .35 2.1.1. Tổng quan về hoạt động ngân hàng Việt nam năm 2005: .35 2.1.2. Tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu Việt nam năm 2005: 39 2.2. Thực trạng hoạt động bao thanh toán trên thế giới và tại Việt Nam.41 2.2.1. Hoạt động bao thanh toán trên thế giới: .41 2.2.1.1. Những phát triển của FCI gần đây : .42 2.2.1.2. Hoạt động của bao thanh toán quốc tế : 44 2.2.2. Thực trạng về hoạt động bao thanh toán tại Việt nam : 49 2.2.2.1. Cơ sở pháp lý để thực hiện dịch vụ bao thanh toán .49 2.2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai dịch vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại Việt nam . .54 2.2.2.2.1. Thuận lợi: 54 2.2.2.2.2. Khó khăn : . 55 2.2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn khi triển khai dịch vụ .57 bao thanh toán xuất nhập khẩu tại Việt Nam: 57 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BTT XNK TẠI VIỆT NAM . 62 3.1. Giải pháp về chiến lược Marketing: 63 3.1.1. Thu thập thông tin điều tra về thị trường .63 3.1.2. Chiến lược thu hút khách hàng: .64 3.2. Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu: 66 3.3. Một số giải pháp vĩ mô : . .76 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Vieät Nam 2.2.2.2.1. Thuaän lôïi: Vieät Nam ñang trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá, tieàm naêng phaùt trieån veà kinh teá coøn raát lôùn, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc thöông maïi trong vaø ngoaøi nöôùc. Thò tröôøng xuaát khaåu ñang treân ñaø phaùt trieån, soá löôïng doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu ngaøy caøng gia taêng nhöng caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå phaùt trieån laïi raát ít, chính vì vaäy ñoøi hoûi ngaønh ngaân haøng caàn phaûi coù ngaøy caøng nhieàu dòch vuï môùi ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc doanh nghieäp. Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá phoå bieán nhaát maø caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu thöôøng aùp duïng laø tín duïng thö (vieát taét laø L/C). Nhöng trong xu theá thanh toaùn quoác teá hieän nay, phöông thöùc L/C ñaõ boäc loä nhöõng nhöôïc ñieåm trong quaù trình thöïc hieän. Neáu söû duïng phöông thöùc L/C thì beân baùn haøng luoân ñöùng tröôùc caùc ruûi ro töø choái thanh toaùn töø beân mua haøng hoaëc coù suoân seû thì thôøi gian ñeå nhaän ñöôïc tieàn cuõng khaù laâu. Ngöôïc laïi neáu duøng phöông thöùc BTT thì ngöôøi baùn haøng coù theå thu tieàn ngay thay vì phaûi ñôïi ñeán kyø haïn traû tieàn, tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí trong vieäc theo doõi, thu hoài khoaûn phaûi thu. Beân caïnh ñoù beân baùn coøn ñöôïc ñôn vò BTT hoã trôï trong vieäc ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa beân mua haøng. 55 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam Ngoaøi ra, tieâu chuaån löïa choïn khaùch haøng ñöôïc BTT raát khaét khe neân khaùch haøng beân mua laãn beân baùn khi ñöôïc chaáp nhaän BTT seõ nhaän ñöôïc raát nhieàu lôïi ích. Ñoái vôùi khaùch haøng beân baùn, coù nguoàn voán boå sung kòp thôøi ñeå thu mua haøng hoùa. Khaùch haøng beân mua seõ taêng möùc tín nhieäm treân thò tröôøng vaø coù theå môû roäng quy moâ kinh doanh. Maët khaùc, quyeát ñònh 1096/QÑ-NHNN ban haønh quy cheá hoaït ñoäng bao thanh toaùn cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñaõ taïo haønh lang phaùp lyù ñieàu chænh hoaït ñoäng bao thanh toaùn taïi Vieät Nam, vaø nhaèm ña daïng hoùa hoaït ñoäng tín duïng, boå sung voán löu ñoäng cho khaùch haøng, thuùc ñaåy quan heä thöông maïi trong nöôùc vaø quoác teá. 2.2.2.2.2. Khoù khaên : Treân lyù thuyeát, bao thanh toaùn laø moät nghieäp vuï ñôn giaûn, nhöng ñieàu kieän ñeå noù thöïc söï ñôn giaûn laø ñöôïc söï hoã trôï bôûi moät haønh lang phaùp lyù minh baïch, ñaày ñuû… Chính vì ñieàu kieän thöïc teá ôû Vieät Nam khoâng ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu treân neân nghieäp vuï bao thanh toaùn vaãn maõi chöa phaùt trieån. - Bao thanh toaùn khoâng chæ tham gia vaøo giai ñoaïn ñaàu laø cho vay ñoái vôùi ngöôøi baùn, maø coøn ñi saâu vaøo caû quaù trình tieáp theo nhaèm muïc ñích ñeå cho ñôn vò bao thanh toaùn coù theå kieåm soaùt ñöôïc caû beân mua baùn vaø nhaát laø kieåm soaùt ñöôïc muïc ñích söû duïng voán vay cuûa doanh nghieäp. Chính ñaëc ñieåm naøy ñaõ taïo ra raøo caûn ngaên trôû quaù trình ñôn vò bao thanh toaùn tieáp xuùc vôùi caùc doanh nghieäp. Taâm lyù caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaãn chöa muoán coâng khai tình hình hoaït ñoäng, caøng khoâng muoán baát kyø moät toå chöùc naøo can thieäp vaøo quaù trình kinh doanh cuûa hoï. Vì vaäy, caùc ñôn vò bao thanh toaùn gaëp nhieàu khoù khaên khi tieáp thò saûn phaåm môùi vôùi khaùch haøng. - Duø xeùt veà maët lyù thuyeát, bao thanh toaùn khaéc phuïc ñöôïc tình traïng cho vay döïa treân theá chaáp cuûa tín duïng ngaân haøng, nhöng thöïc teá ôû Vieät Nam thì 56 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam chöa haún laø vaäy. Caùc ngaân haøng Vieät Nam, keå caû caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaãn coi troïng taøi saûn ñaûm baûo, nhöng veà ñaëc ñieåm naøy cuõng khoâng traùch caùc ngaân haøng ñöôïc vì thò tröôøng Vieät nam laø moät thò tröôøng ñaày ruûi ro khoâng cho pheùp maïo hieåm. Caùc ngaân haøng khoâng theå xeùt duyeät haïn möùc tín duïng ñôn thuaàn sau khi nghe caùc doanh nghieäp chöùng minh tình traïng taøi chính cuûa mình laø laønh maïnh trong khi nhöõng lyù leõ ñoù coù ñöôïc töø vieäc phaân tích caùc baùo caùo taøi chính khoâng theå tin töôûng ñöôïc. - Lôïi ích cuûa bao thanh toaùn laø khoâng caàn duøng thöông phieáu ñeå taøi trôï vaø giaûi quyeát moïi tranh chaáp thöông maïi, maø chæ caàn coù hôïp ñoàng vaø caùc hoùa ñôn thöông maïi ñaõ ñöôïc ñoùng daáu chuyeån quyeàn sôû höõu. Trong ñieàu kieän Vieät Nam chöa coù luaät thöông phieáu ñeå xöû lyù nôï thì hôïp ñoàng bao thanh toaùn cuõng nhö caùc hôïp ñoàng thöông maïi khaùc ñöôïc xem nhö laø cô sôû phaùp lyù ñeå trong tröôøng hôïp coù tranh chaáp, seõ ñöôïc ñöa ra troïng taøi kinh teá hoaëc toøa aùn thöông maïi ñeå xeùt xöû. Nhöng vaán ñeà ôû ñaây laø, ôû Vieät Nam, hieäu löïc hôïp ñoàng vaø thaäm chí laø hieäu löïc keát quaû xeùt xöû cuûa troïng taøi kinh teá hay toøa aùn thöông maïi vaãn coøn bò xem nheï. Raát nhieàu tröôøng hôïp vi phaïm hôïp ñoàng, khoâng tuaân thuû phaùn quyeát cuûa troïng taøi vaø toøa aùn maø vaãn nhôûn nhô ngoaøi voøng phaùp luaät. - Caùc doanh nghieäp vaãn quen duøng caùc phöông thöùc thanh toaùn truyeàn thoáng nhö chuyeån tieàn T/T, ñaëc bieät laø L/C. Nhaän thöùc cuûa phaàn lôùn caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam vaø coäng vôùi moâi tröôøng kinh teá khoâng oån ñònh khieán raát khoù thuyeát phuïc ñöôïc hoï nhaän bieát ñöôïc nhöõng lôïi ích maø bao thanh toaùn coù theå mang laïi veà laâu daøi qua caùc dòch vuï phong phuù, ña daïng cuûa noù nhö tö vaán veà khaùch haøng, thu nôï hoä, quaûn lyù caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng, baûo hieåm ruûi ro. Chính taâm lyù deø daët tröôùc saûn phaåm môùi cuûa doanh nghieäp cuõng goùp phaàn laøm thui choät ñi söï naêng ñoäng, saùng taïo vaø tìm kieám caùc saûn phaåm dòch vuï môùi cuûa ngaân haøng. 57 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam - Chöa coù quyõ döï phoøng buø ñaép ruûi ro vaø baûo hieåm tín duïng cho caùc ngaân haøng. Bao thanh toaùn cuõng nhö caùc nghieäp vuï tín duïng khaùc, laø loaïi hình kinh doanh coù ruûi ro. Nhöng möùc ruûi ro so vôùi tyû leä sinh lôøi ôû möùc ñoä naøo laø chaáp nhaän ñöôïc, ñoù môùi laø vaán ñeà quan troïng. 2.2.2.3. Nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng khoù khaên khi trieån khai dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Vieät Nam: Ta ñaõ bieát raèng, lôïi ích cuûa saûn phaåm bao thanh toaùn mang laïi cuõng raát lôùn. Bao thanh toaùn xuaát khaåu (BTTXK) khi cuøng luùc boán ngaân haøng Vieät Nam - goàm Ngaân haøng AÙ Chaâu, Ngaân haøng Kyõ thöông Vieät Nam, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông tín - tham gia vaøo toå chöùc bao thanh toaùn quoác teá, goïi taét laø FCI (Factors Chain Intemational). Roõ raøng, caùc khía caïnh tích cöïc cuûa bao thanh toaùn nhö ñöôïc ñöa tin laø chính xaùc. Coù theå toùm laïi caùc maët tích cöïc aáy trong boán chöùc naêng cô baûn cuûa bao thanh toaùn: chöùc naêng taøi trôï öùng tröôùc, chöùc naêng baûo hieåm ruûi ro tín duïng, chöùc naêng thu hoä tieàn vaø chöùc naêng quaûn lyù soå saùch caùc khoaûn phaûi thu. Tuy nhieân, cuõng caàn hieåu roõ moät ñieàu raèng, sôû dó khaùch haøng caàn ñeán söû duïng saûn phaåm bao thanh toaùn laø ngaân haøng döïa treân moät giaû ñònh raèng nhu caàu söû duïng phöông thöùc môû soå (open account) seõ gia taêng. Taïi sao laïi nhö vaäy? Coù theå giaûi thích giaû ñònh naøy nhö sau: khi so saùnh töông quan giöõa vò theá cuûa nhaø nhaäp khaåu vaø nhaø xuaát khaåu thì xem ra nhöõng nhaø xuaát khaåu Vieät Nam seõ yeáu theá hôn so vôùi nhöõng nhaø nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi. Maø nhöõng nhaø nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi aáy, ña soá laø Myõ vaø Chaâu AÂu, laïi raát chuoäng phöông thöùc thanh toaùn môû soå. Nhöng phöông thöùc thanh toaùn naøy chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro cho nhaø xuaát khaåu. Vaø ñeå haïn cheá ruûi ro aáy, ngaân haøng seõ cung caáp saûn phaåm BTTXK cho khaùch haøng trong nöôùc. Laäp luaän laø nhö vaäy, nhöng ña soá chæ neâu nhöõng vaán ñeà öu ñieåm. Treân thöïc teá thì saûn phaåm bao thanh toaùn coù thöïc söï toát cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam 58 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam hay khoâng? Ñoù laø ñieàu chuùng ta caàn phaûi nhìn saâu hôn nöõa. Bôûi leõ, vaán ñeà phaùt sinh khaù phöùc taïp. Beân caïnh ñoù, caùch laøm maø moät soá ngaân haøng Vieät Nam döï tính thöïc hieän cuõng coøn nhieàu vaán ñeà phaûi baøn tôùi. Ñaàu tieân laø nhöõng phaùt sinh coù theå coù, bao goàm: tröôøng hôïp giaù trò haøng lôùn hôn haïn möùc tín duïng maø nhaø bao thanh toaùn nhaäp khaåu caáp cho ngöôøi mua, tröôøng hôïp nöõa laø coù tranh chaáp thöông maïi. Tröôøng hôïp 1 : Giaù trò haøng lôùn hôn haïn möùc tín duïng maø nhaø bao thanh toaùn nhaäp caáp cho ngöôøi mua. Neáu giaù trò haøng hoùa cuûa hôïp ñoàng xuaát lôùn hôn haïn möùc tín duïng maø nhaø bao thanh toaùn caáp cho nhaø nhaäp khaåu thì nhaø bao thanh toaùn nhaäp chæ coù traùch nhieäm thanh toaùn soá tieàn trong haïn möùc tín duïng theo cam keát sau 90 ngaøy keå töø ngaøy hoùa ñôn ñaùo haïn. Nhö vaäy, neáu soá tieàn vöôït haïn möùc tín duïng thì ngöôøi baùn vaãn coù ruûi ro bò maát tieàn haøng khaù cao vì luùc naøy, haøng ñaõ giao roài. Tröôøng hôïp 2: Tranh chaáp laø vieäc phaùt sinh thöôøng xuyeân trong giao thöông quoác teá. Theo thoáng keâ sô boä cuûa FCI, naêm 2004, caùc hoùa ñôn bao thanh toaùn bò tranh chaáp ôû Myõ laø 8.23%, ôû Anh: 12.52%, ôû YÙ : 11 83%, ôû Ñöùc: 3.44%, Phaùp: 6.37%. Thoaït nhìn, con soá tranh chaáp noùi treân chöa quaù cao. Tuy nhieân, neáu ñi vaøo con soá cuï theå thì moãi naêm, ôû Myõ coù 3009 hoùa ñôn tranh chaáp, ôû Anh laø 2047 hoùa ñôn tranh chaáp, YÙ laø 4172 hoùa ñôn, Ñöùc laø 704 hoùa ñôn vaø Phaùp laø 1636 hoùa ñôn. Con soá naøy khoâng phaûi nhoû . Nhöõng tranh chaáp phaùt sinh ña phaàn laø do 2 nguyeân nhaân. Ngöôøi mua khoâng muoán traû tieàn (muoán trì hoaõn thanh toaùn hoaëc khoâng muoán thanh toaùn) hoaëc haøng hoùa khoâng ñuùng nhö hôïp ñoàng. Trong xeùt tröôøng hôïp ngöôøi mua khoâng traû vaø coá tình gaây ra tranh chaáp thì nhaø bao thanh toaùn nhaäp khaåu cuõng seõ khoâng laøm gì ñeå giuùp ngöôøi baùn haøng vì hoï raát sôï aûnh höôûng ñeán thanh danh cuûa mình, cuõng nhö khoâng muoán laøm maát loøng hai beân mua baùn. Maø vôùi moät quoác gia nhö Vieät Nam, trình ñoä kinh doanh quoác teá 59 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam coøn quaù non nôùt thì khi gaëp nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy seõ raát khoù ñeå giaûi quyeát. Luùc naøy, haøng ñaõ giao roài, maø gaëp phaûi khaùch haøng khoâng toát nhö vaäy thì cuõng ñaønh maát caû chì laãn chaøi ! Thöù hai, caùch thöùc caùc ngaân haøng Vieät Nam döï tính thöïc hieän ñoái vôùi saûn phaåm BTTXK cuõng coù moät soá ñieåm khoâng hôïp lyù : Moät laø, bao thanh toaùn quoác teá thoâng thöôøng laø mieãn truy ñoøi, caùch laøm cuûa caùc nhaø bao thanh toaùn seõ gioáng nhö laø caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm. Hoï laáy soá ñoâng ñeå buø ñaép cho thieät haïi thieåu soá. Tuy nhieân, do soá khaùch haøng coù nhu caàu söû duïng saûn phaåm BTTXK quaù ít vaø giaù trò haøng hoùa khaù cao neân ngaân haøng buoäc phaûi aùp duïng coù truy ñoøi. Ñieàu naøy taïo ra thieät thoøi cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc, vì khaû naêng xaûy ra tranh chaáp trong phöông thöùc thanh toaùn môû soå laø raát cao. Hai laø, thôøi gian truy ñoøi khoaûn öùng tröôùc maø moät ngaân haøng thöông maïi döï tính qui ñònh laø 30 ngaøy keå töø ngaøy ñaùo haïn cuûa hoùa ñôn. Ñieàu naøy laø khoâng hôïp lyù. Vì noù vöøa traùi vôùi qui ñònh cuûa FCI, maø laïi ñi ngöôïc laïi vôùi quyeàn lôïi cuûa ngöôøi baùn haøng. Theo qui ñònh cuûa FCI, nhaø bao thanh toaùn nhaäp khaåu coù thôøi gian thu tieàn laø 90 ngaøy keå töø ngaøy hoùa ñôn ñaùo haïn. Nhöng ngaân haøng Vieät Nam laïi döï tính seõ truy ñoøi ngöôøi mua neáu ngöôøi baùn khoâng traû tieàn sau 30 ngaøy keå töø ngaøy hoùa ñôn ñaùo haïn. Vaäy coù phaûi ngöôøi baùn haøng ñaõ bò thieät 60 ngaøy moät caùch voâ lyù? Trong khi, ngaân haøng xuaát vaãn duy trì quyeàn thu tieàn ñoái vôùi khoaûn phaûi thu cho ñeán heát 90 ngaøy. Ñeán ñaây, chuùng ta thaáy roõ ngaân haøng taïo ra söï an toaøn quaù cho mình ñaõ laøm cho saûn phaåm BTTXK trôû neân ruûi ro vôùi ngöôøi baùn. Ba laø, ñoái töôïng maø caùc ngaân haøng trong nöôùc nhaém ñeán laø nhöõng doanh nghieäp lôùn. Bôûi leõ, ngaân haøng phoøng ngöøa tröôøng hôïp laø neáu khoâng ñoøi ñöôïc ngöôøi mua thì seõ truy ñoøi ngöôøi baùn. 60 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam Nhöng söï thaät laø chính nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû laøm neân söï thaønh coâng cuûa saûn phaåm bao thanh toaùn treân theá giôùi. Chieán löôïc cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc seõ khieán caùc doanh nghieäp nhoû bò thieät thoøi vì khoâng ñöôïc cung caáp dòch vuï maø hoï coù nhu caàu. Coøn caùc doanh nghieäp lôùn, vò theá cao hôn, thöôøng söû duïng phöông thöùc thanh toaùn L/C, laïi "bò" caùc ngaân haøng "saên ñoùn" ñeå quaûng caùo saûn phaåm BTTXK. Nhö vaäy, khi saûn phaåm BTTXK ra ñôøi, caùc doanh nghieäp seõ thaáy ñöôïc caùc ruûi ro khi söû duïng saûn phaåm naøy. Vaø caùc ngaân haøng cuõng neân linh hoaït hôn vôùi nhöõng nhaø xuaát khaåu trong nöôùc ñeå taïo thoùi quen söû duïng moät saûn phaåm môùi cuûa ngaân haøng. Hieän nay, haàu heát caùc doanh nghieäp Vieät Nam vaãn chöa bieát ñeán dòch vuï bao thanh toaùn. Trong khi ñoù, tieän ích cuûa dòch vuï naøy raát quan troïng ñoái vôùi nhaø saûn xuaát, nhaát laø nhöõng ñôn vò chuyeân laøm haøng xuaát khaåu, hieän caùc nhaø nhaäp khaåu quy moâ öu theá thöôøng chæ chaáp nhaäp hình thöùc traû sau vaø töø choái yeâu caàu môû L/C cuûa nhaø xuaát khaåu. Ñieàu naøy seõ khieán caùc doanh nghieäp VN maát ñôn haøng xuaát khaåu, neáu khoâng coù khaû naêng veà voán. Neáu chaáp nhaän hình thöùc traû sau, doanh nghieäp seõ khoù khaên trong vieäc quay voøng voán vaø gaëp nhieàu ruûi ro. Ñaëc bieät laø nhöõng ñôn vò xuaát khaåu caùc maët haøng luoân bieán ñoäng giaù nhö caø pheâ, gaïo, tieâu... khoù traùnh ñöôïc thieät haïi moät khi giaù caû vaø ñoàng ngoaïi teä bieán ñoåi. Ngaân haøng cuõng khoâng theå cho doanh nghieäp keùo daøi thôøi gian vay voán neáu thanh toaùn theo phöông thöùc traû sau. Vì theá, dòch vuï bao thanh toaùn xuaát khaåu ra ñôøi seõ giuùp doanh nghieäp giaûi quyeát ñöôïc nhöõng khoù khaên naøy. Coâng cuï bao thanh toaùn seõ giuùp doanh nghieäp aùp duïng phöông thöùc baùn haøng traû chaäm nhöng vaãn an toaøn. Töø ñoù, khaû naêng caïnh tranh vaø moái quan heä cuûa doanh nghieäp vôùi caùc nhaø nhaäp khaåu seõ phaùt trieån hôn. 61 Chöông II: Thöïc traïng vaän duïng nghieäp vuï BTT taïi caùc NHTM Vieät Nam GVHD : PGS.TS. Traàn Huy Hoaøng HVTH : Leâ Minh Thanh Lam OÂng Karl-joachim Lubitz, Chuû tòch Hieäp hoäi bao thanh toaùn quoác teá (FCI) khaúng ñònh, khi cung caáp dòch vuï naøy ngaân haøng phaûi gaùnh chòu hoaøn toaøn nhöõng ruûi ro ñoù veà mình. Ngaân haøng cuûa nhaø nhaäp khaåu cam keát thanh toaùn cho nhaø xuaát khaåu neáu nhaø xuaát khaåu xuaát trình ñuû caùc chöùng töø yeâu caàu. Ñaây laø bieän phaùp baûo veä toát nhaát ñoái vôùi ngöôøi baùn haøng. Tuy nhieân, dòch vuï naøy cuõng toán keùm ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu neân nhöõng ñôn vò thöïc hieän dòch vuï bao thanh toaùn caàn tính toaùn kyõ löôõng ñoái vôùi nhöõng maët haøng nhieàu ruûi ro nhö noâng saûn thöïc phaåm, bôûi ñaây laø saûn phaåm khoù baûo quaûn vaø raát deã hoûng. Phí bao thanh toaùn xuaát khaåu goàm phí taøi trôï voán, töông töï nhö laõi suaát tín duïng. Beân caïnh ñoù, doanh nghieäp xuaát khaåu phaûi chòu phí dòch vuï khoaûng 1-2%, tuøy thuoäc vaøo toång doanh soá xuaát khaåu, giaù trò bình quaân cuûa moãi hoùa ñôn, thôøi haïn thanh toaùn vaø uy tín cuûa nhaø nhaäp khaåu. Rieâng phí chuyeån nhöôïng moãi hoùa ñôn maát töø 10 ñeán 20 USD. Hieän nay ôû VN dòch vuï bao thanh toaùn cuûa caùc ngaân haøng vaãn chöa thaät tieän lôïi. Ngaân haøng thöôøng ñoøi hoûi cao ñoái vôùi ñoái khaùch haøng. Ngoaøi phí dòch vuï, nhaø xuaát khaåu phaûi chöùng minh vôùi ngaân haøng veà uy tín cuûa beân mua haøng hoaù. Ñaây laø khoù khaên lôùn cho nhaø saûn xuaát, bôûi söï hieåu bieát veà thò tröôøng xuaát khaåu cuûa doanh ngieäp coøn haïn cheá, söï thieáu thoán thoâng tin veà thò tröôøng xuaát khaåu laø moái lo chính ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu khi phaûi quyeát ñònh baùn haøng theo ñieàu kieän traû chaäm. Toùm laïi, vôùi thöïc teá veà hoaït ñoäng BTT nhö trình baøy ôû treân cuõng nhö tìm ra ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng khoù khaên khi trieån khai dòch vuï naøy taïi caùc ngaân haøng Vieät nam ñeå töø ñoù ñeà ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän vaø phaùt trieån dòch vuï BTT XNK taïi Vieät Nam laø thaät söï caàn thieát. CHÖÔNG 3. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN VAØ PHAÙT TRIEÅN NGHIEÄP VUÏ BTT XNK TAÏI VIEÄT NAM. Trong nhöõng naêm vöøa qua, trong quaù trình hoäi nhaäp neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhieàu söï thay ñoåi lôùn, taêng tröôûng kinh teá töông ñoái cao ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho xaõ hoäi phaùt trieån, vì theá caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù ñieàu kieän ñeå tham gia vaøo thò tröôøng theá giôùi neân tình hình xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam gia taêng nhanh choùng vaø chieám tyû troïng lôùn trong GDP. Maët khaùc, Vieät Nam hieän nay coù nguoàn nguyeân lieäu doài daøo, giaù nhaân coâng reû, coù nhieàu ñieàu kieän ñeå khai thaùc nguoàn nguyeân lieäu taïi choã, tieàm naêng phaùt trieån nhieàu maët haøng nhö: thuûy saûn, may maëc, thuû coâng myõ ngheä… laø raát lôùn. Vì theá, caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ caàn theâm nhieàu voán ñeå gia taêng saûn xuaát, ñaùp öùng nhu caàu kinh doanh ngaøy caøng cao. Soá löôïng caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû caøng gia taêng vaø hoïat ñoäng cuûa noù cuõng raát soâi ñoäng. Cuøng vôùi quaù trình hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi thì caùc doanh nghieäp ñoù cuõng phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng thöû thaùch maø ñaëc bieät laø söï caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp Vieät Nam phaûi luoân naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình vaø muoán thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy thì tröôùc tieân caùc doanh nghieäp caàn phaûi coù nguoàn voán ñeå ñaàu tö, töø ñoù daãn ñeán nhu caàu ñöôïc taøi trôï voán laø raát cao. Nhö vaäy, vieäc môû cöûa thò tröôøng trong nhieàu lónh vöïc maø ñaëc bieät laø lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng laø moät ñieàu taát yeáu. Vieäc môû cöûa naøy laøm cho caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc phaûi ñoái maët vôùi söùc eùp caïnh tranh lôùn, nguoàn thu seõ giaûm vaø nhöõng ruûi ro phaùt sinh ngaøy caøng nhieàu hôn. Caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc vaø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi phaûi caïnh tranh bình ñaúng vôùi nhau, trong boái caûnh caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù nhieàu lôïi theá hôn veà taøi chính, kinh nghieäm quaûn lyù, coâng ngheä dòch vuï hieän ñaïi. Nhö vaäy, caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc cuõng phaûi töï naâng cao chaát löôïng phuïc vuï vaø ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng. Vaø saûn phaåm bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu ra ñôøi ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät coâng cuï taøi chính quan troïng vöøa coù theå cung öùng voán linh hoaït cho doanh nghieäp, vöøa giaûm thieåu ruûi ro trong thöông maïi haøng hoùa. Xeùt veà maët lyù luaän laø nhö vaäy nhöng treân thöïc teá töø vieäc trieån khai cho ñeán vieäc aùp duïng cuõng xaûy ra raát nhieàu vaán ñeà phöùc taïp, caàn phaûi ñeà ra caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän vaø phaùt trieån loaïi hình dòch vuï naøy. 3.1. Giaûi phaùp veà chieán löôïc Marketing: Phaûi taêng cöôøng coâng taùc Marketing ñeå cho taát caû caùc thaønh phaàn trong neàn kinh teá nhaän thöùc ñöôïc lôïi ích cuûa bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Do dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu laø saûn phaåm môùi, haàu nhö caùc doanh nghieäp chöa hieåu bieát nhieàu veà loaïi hình dòch vuï naøy, vì vaäy, tröôùc heát khi phaùt trieån saûn phaåm cuûa mình caàn thoâng tin veà saûn phaåm môùi roäng raõi tôùi caùc khaùch haøng, vì ñaây laø moät saûn phaåm dòch vuï taøi chính neân saûn phaåm naøy khaùc vôùi haøng hoùa thoâng thöôøng. Thuyeát phuïc khaùch haøng söû duïng vaø duy trì moái quan heä giöõa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu (ngaân haøng) vaø khaùch haøng, nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay khi caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc ñang töøng böôùc trieån khai dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu naøy, vì theá neân ñöa ra moät chieán löôïc tieáp thò hieäu quaû böôùc ñaàu seõ thu ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc doanh nghieäp. 3.1.1. Thu thaäp thoâng tin ñieàu tra veà thò tröôøng 3.1.1.1.Thu thaäp yeâu caàu cuûa khaùch haøng : thu thaäp thoâng tin chi tieát veà khaùch haøng vôùi nhöõng noäi dung khoâng quaù raéc roái phöùc taïp laøm cho khaùch haøng khoù hieåu. Sau ñoù caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu seõ ra quyeát ñònh döïa vaøo nhöõng thoâng tin ñoù xem coù theå aùp duïng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän ñaët ra hay khoâng. 3.1.1.2.Tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng: böôùc naøy giuùp ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu bieát ñöôïc nhu caàu cuûa beân xuaát khaåu vaø yeâu caàu cuûa beân nhaäp khaåu raèng dòch vuï naøy cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, vaø ñoàng thôøi ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuõng kieåm tra yeâu caàu cung caáp dòch vuï bao thanh toaùn cuûa khaùch haøng coù phuø hôïp vôùi ñôn vò vaø phuø hôïp vôùi quy ñònh ñaõ ñeà ra. 3.1.2. Chieán löôïc thu huùt khaùch haøng: Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng chieán löôïc raát quan troïng bôûi leõ caùc ngaân haøng thöông maïi caàn phaûi thu huùt hôn nöõa söï chuù yù cuûa caùc doanh nghieäp nhaát laø caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu veà dòch vuï môùi bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, vì neáu caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu coù nghe noùi ñeán saûn phaåm cuûa mình thì môùi tìm hieåu ñeå söû duïng. Vì vaäy caàn phaûi cung caáp thoâng tin roäng raõi veà dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu thoâng qua quaûng caùo tieáp thò treân taát caû caùc phöông tieän truyeàn thoâng, vaø ñaây cuõng laø caùch nhanh nhaát vaø khaû quan ñeå caùc doanh nghieäp bieát ñeán saûn phaåm môùi dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Tuyeân truyeàn veà saûn phaåm, dòch vuï nhieàu tieän ích naøy cho khaùch haøng nhaèm giuùp cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu tìm hieåu xu höôùng baùn haøng traû chaäm, taêng lôïi theá caïnh tranh duy trì vaø môû roäng thò tröôøng. Caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo veà dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vaø ñeå töø ñoù laéng nghe nhöõng nhu caàu khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu khi tieáp caän nguoàn taøi trôï töø ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu ñeå caùc ñôn vò naøy ngaøy caøng hoaøn thieän vaø phaùt trieån dòch vuï cuûa mình toát hôn. Caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân nghieân cöùu hoà sô caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu vaø saép xeáp theo thöù töï veà caùc tieâu chuaån nhö kinh doanh hieäu quaû, saûn phaåm coù uy tín, lôïi nhuaän taêng tröôûng oån ñònh , . .. vaø laäp moái quan heä vôùi caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu baèng caùch chuû ñoäng gôûi taøi lieäu giôùi thieäu veà bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu baèng nhieàu hình thöùc vaø coù theå thaønh laäp töøng nhoùm nhaân vieân ñeán tröïc tieáp caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu ñeå thaêm doø yù kieán cuõng nhö coù theå hieåu roõ hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng laïi vöøa coù theå quaûng caùo saûn phaåm môùi cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Neáu ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu naøy coù beà daøy kinh nghieäm veà lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu vaø moät soá lôùn khaùch haøng laø doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu thì phaûi bieát taän duïng lôïi theá cuûa mình ñeå tö vaán khuyeán khích doanh nghieäp voán ñaõ söû duïng saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa ñôn vò söû duïng dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Vaø khi söû duïng dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu thì taát nhieân phaûi töø boû hình thöùc taøi trôï xuaát nhaäp khaåu ñang söû duïng, neân caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi tö vaán cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu trong tröôøng hôïp naøo thì hình thöùc taøi trôï naøo laø hieäu quaû nhaát. 3.1.3. Chieán löôïc veà qui ñònh möùc phí linh hoaït phuø hôïp vôùi doanh nghieäp vöøa vaø nhoû: trong coâng taùc Marketing thì giaù caû (phí dòch vuï) cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Ñaây cuõng laø chieán löôïc caïnh tranh cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vaø cuõng laø moät trong nhöõng vaán ñeà maø caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu quan taâm nhaát khi giao dòch vôùi ngaân haøng neân caàn phaûi xaây döïng möùc phí phuø hôïp. Do trong thôøi gian naøy haàu nhö caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu ñang töøng böôùc trieån khai neân caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuõng khoù khaên trong vieäc tham khaûo bieåu laõi suaát vaø phí cuûa caùc ñoái thuû khaùc, neân vieäc ñöa ra moät moät bieåu phí laõi suaát caïnh tranh thì ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu caàn phaûi phaân tích ñuùng chi phí, giaûm thieåu caùc chi phí ôû möùc toái ña vaø ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro maø ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu chaáp nhaän ñöôïc vaø caàn phaûi coù chính saùch laõi suaát linh hoaït khoâng cöùng nhaéc thay ñoåi cho töøng doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu, töøng hôïp ñoàng mua baùn ñöôïc taøi trôï vaø tuøy töøng thôøi ñieåm maø ngaân haøng (ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu) aùp duïng laõi suaát nhaèm laøm cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu giao dòch vôùi ngaân haøng thöôøng xuyeân, laâu daøi, . . . 3.2. Phoøng ngöøa ruûi ro trong hoaït ñoäng thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu: Trong hoaït ñoäng bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, maëc duø mang laïi nhieàu lôïi ích cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu söû duïng noù, nhöng cuõng coù theå xaûy ra khoâng nhöõng laø ruûi ro, nhöõng tranh chaáp khieán caùc beân coù lieân quan phaûi toán nhieàu coâng söùc, chi phí maø coøn aûnh höôûng ñeán moái quan heä cuûa taát caû caùc beân. Nhöõng ruûi ro vaø tranh chaáp naøy chuû yeáu phaùt sinh töø ngöôøi mua (nhaø nhaäp khaåu). Ñaây cuõng laø ñaëc tröng cuûa hoaït ñoäng bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu laø chæ taäp trung phaàn lôùn söï quan taâm cuûa mình ñeán beân nhaäp khaåu vaø phaûi phaân tích ñöôïc lyù do nhaø nhaäp khaåu khoâng thanh toaùn. Do ñoù ñeå coù theå tieán haønh bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu caàn phaûi xaùc ñònh, thaåm ñònh, ñaùnh giaù ñuùng khaû naêng traû nôï cuûa nhaø nhaäp khaåu seõ ñaûm baûo ñöôïc khaû naêng thanh toaùn nôï, traùnh ñöôïc ruûi ro trong thanh toaùn. Nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra chuû yeáu laø do moät trong nhöõng nguyeân nhaân sau : Thöù nhaát, khaùch haøng trong nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu thöôøng laø ôû caùc quoác gia khaùc nhau neân raát khoù cho ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu trong vieäc thaåm ñònh ñaùnh giaù ñuùng khaùch haøng vaø cuõng do moái quan heä giöõa nöôùc nhaäp khaåu vaø ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vôùi nöôùc chuû nhaø laø ngaân haøng, tuy nhieân hình thöùc ruûi ro naøy ít bò aûnh höôûng ñeán khaû naêng thanh toaùn nôï cuûa nhaø nhaäp khaåu. Vì vaäy, toå chöùc bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi coù moái lieân heä maät thieát vôùi toå chöùc bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu ôû quoác gia maø ngöôøi mua cö truù, nhö vaäy chuùng ta bieát ñöôïc roõ hôn veà uy tín vaø naêng löïc taøi chính ngöôøi mua. Thöù hai, phaùt sinh trong hôïp ñoàng mua baùn caùc ñieàu khoaûn nhö thanh toaùn, chieát khaáu, thôøi gian giao haøng, phaân ñònh quyeàn haïn vaø moät soá ñieàu kieän gaây khoù khaên cho ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu nhö hình thöùc kyù gôûi, thanh toaùn theo tieán ñoä, chieát khaáu doanh soá trong moät thôøi gian nhaát ñònh. …. Hoaëc beân mua (beân nhaø nhaäp khaåu) maø ñaëc bieät laø nhöõng nhaø nhaäp khaåu lôùn ñöa ra moät soá ñieàu kieän mua haøng coù lôïi cho beân mình nhö : phaït chaäm giao haøng, coù quyeàn huûy hôïp ñoàng, chuyeån giao ruûi ro, traùch nhieäm cuûa beân thöù ba vaø toån thaát giaùn tieáp, baûo haønh saûn phaåm vaø ñieàu khoaûn thanh toaùn. ….. ngoaøi ra, trong hôïp ñoàng mua baùn cuõng coøn moät nhaân toá quan troïng khaùc aûnh höôûng ñeán moái quan heä mua baùn laø caùc quy taéc vaø luaät cuûa moät quoác gia, thoâng thöôøng thì luaät quoác gia coù giaù trò cao hôn neân döïa vaøo ñoù ngöôøi mua kieän ngöôøi baùn, . . . Thöù ba, trình ñoä quaûn lyù cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu yeáu keùm cuõng daãn ñeán ruûi ro trong hoaït ñoäng bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu do caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu khoâng döï ñoaùn ñöôïc khaû naêng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. Ngoaøi ra, vieäc töø choái thanh toaùn cuõng do moái quan heä chính trò giöõa nöôùc nhaäp khaåu vaø ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, vaø söï thay ñoåi thueá khoùa cuûa chính phuû nöôùc nhaäp khaåu coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng thanh toaùn nôï cuûa nhaø nhaäp khaåu nhöng hình thöùc ruûi ro chính trò naøy ít nghieâm troïng hôn, hoaëc chính phuû cuûa doanh nghieäp nhaäp khaåu phong toûa khaû naêng chuyeån ñoåi cuûa ñoàng tieàn cuõng laø moät hình thöùc ruûi ro giaùn tieáp. Maët khaùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuõng neân ñaùnh giaù ñieàu kieän taøi chính cuûa nöôùc ngoaøi vì ñieàu kieän naøy aûnh höôûng ñeán khaû naêng taøi trôï cuûa chính phuû vaø caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu nöôùc ñoù vaø ñeå traùnh ñieàu kieän naøy döïa vaøo chæ tieâu kinh teá cao. Thöù tö, quy ñònh soá dö bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu trong töøng ngaønh treân toång soá dö bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu xaùc ñònh ruûi ro cho moãi ngaønh kinh teá, vaø möùc ñoä ruûi ro ôû caùc ngaønh nhaát ñònh ñeå ñeà ra bieän phaùp thích hôïp. Giaûi phaùp : * Ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân choïn moät ñôn vò bao thanh toaùn ôû nöôùc nhaäp khaåu maø raát coù uy tín ñeå thaåm ñònh veà : lòch söû tín duïng, khaû naêng taøi chính, uy tín cuûa nhaø nhaäp khaåu. Caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân gia nhaäp vaøo maïng löôùi bao thanh toaùn quoác teá FCI. Nhö vaäy, luùc naøy söï löïa choïn ñôn vò bao thanh toaùn nhaäp khaåu ñaùng tin caäy raát thuaän lôïi vaø môû roäng maïng löôùi cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu baèng hình thöùc ñaïi lyù, vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc chi nhaùnh ôû nöôùc ngoaøi. * Ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi yeâu caàu doanh nghieäp nhaäp khaåu giao hoùa ñôn, giaáy chöùng nhaän xuaát haøng, soå caùi baùn haøng ñeå töø ñoù thaåm ñònh tính chính xaùc cuûa caùc khoaûn phaûi thu vaø ñoái chieáu giöõa soå caùi baùn haøng vaø hoùa ñôn. Ngoaøi ra, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân ñeà ra moät haïn möùc bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cho töøng khaùch haøng ñeå ñaûm baûo an toaøn hôn. * Ñoái vôùi hôïp ñoàng mua baùn : - Tröôùc khi kyù hôïp ñoàng : vieäc ñaàu tieân phaûi löïa choïn ngöôøi baùn döïa vaøo nhöõng yeáu toá khi kieåm tra tình hình taøi chính cuõng nhö soå saùch keá toaùn cuûa ngöôøi baùn nhö sau : Vieäc thanh toaùn chaäm, ñoåi haøng, thanh toaùn töøng phaàn phaùt sinh laø do hoùa ñôn sai, haøng hoùa bò töø choái, khoâng ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa hôïp ñoàng, buø tröø vôùi caùc khoaûn phaûi traû, hoaëc haøng hoùa keùm chaát löôïng, khaû naêng quaûn lyù hoà sô, chöùng töø keùm, caùc ñieàu kieän trong hôïp ñoàng mua baùn, mua baùn hai chieàu. Ngoaøi ra ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi ñaûm baûo bieát roõ veà ngöôøi baùn, moïi phöông dieän tröôùc khi kyù hôïp ñoàng bao thanh toaùn. - Sau khi kyù hôïp ñoàng: phaûi bieát chi tieát noäi dung cuûa caùc hoùa ñôn, yeâu caàu ngöôøi mua xaùc nhaän ñaët haøng vaø tieán haønh ñoøi tieàn sôùm, . . . - Khi thöïc hieän hôïp ñoàng bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu thì xaûy ra moät soá tranh chaáp neáu : * Tröôøng hôïp caùc tranh chaáp coù theå hoøa giaûi ñöôïc : ngöôøi baùn coù theå xaùc nhaän laïi vaán ñeà vaø vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát eâm ñeïp, nhöng thöôøng thì ngöôøi baùn cuõng khoâng nhanh choùng trong vieäc naøy, neân trong moät soá tröôøng hôïp ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi ñöùng ra xuùc tieán caû hai beân coù bieän phaùp ñeå keát thuùc vaán ñeà. * Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp tranh chaáp khoâng theå hoøa giaûi : thì neân ñöa ra troïng taøi kinh teá. Maët khaùc, khaâu toác ñoä thoâng tin cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá khoâng keùm phaàn quan troïng khi coù vaán ñeà tranh chaáp phaùt sinh giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn thì ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân nhanh choùng phaùt hieän sôùm vaø nhanh baát kyø daáu hieäu khaû nghi naøo. Vaø caøng phaùt hieän sôùm chöøng naøo vaø thu thaäp thoâng tin caøng nhieàu, coù söï kieåm tra laïi giöõa hai beân nhaèm xaùc ñònh tính xaùc thöïc cuûa thoâng tin. Thöôøng xuyeân thu thaäp caäp nhaät thoâng tin qua maïng Internet cuûa nhöõng quoác gia coù quan heä giao dòch töø nhaø nhaäp khaåu. Ñoái vôùi beân mua haøng : Tuøy töøng loaïi hình doanh nghieäp maø chuùng ta seõ xaùc ñònh thu thaäp nhöõng thoâng tin naøo, vaø nhöõng ruûi ro naøo seõ phaùt sinh khi quan heä giao dòch vôùi nhaø nhaäp khaåu naøo ñoù, vaø tuøy moãi quoác gia seõ coù nhöõng quy ñònh cuï theå khaùc nhau chi phoái töøng loaïi hình doanh nghieäp neân khi thu thaäp thoâng tin phaûi chuù yù ñeán nhöõng öu ñaõi, söï khaùc bieät, . . . cuûa caùc doanh nghieäp ñoù nhö theá naøo. Thoâng thöôøng ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu thì laøm vieäc vôùi nhieàu ngöôøi baùn vaø nhôø ñoù coù theå bieát ñöôïc tình hình cuûa nhaø nhaäp khaåu töø nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc nhau, vaø töø ñoù coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén. Nhöng neáu coù nhöõng thoâng tin veà nhaø nhaäp khaåu khoâng chính xaùc seõ laøm cho ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu caáp hoaëc töø choái haïn möùc tín duïng nhaàm ñoái töôïng cuûa nhaø nhaäp khaåu hoaëc laáy thoâng tin töø caùc toå chöùc chuyeân ñaùnh giaù hoaït ñoäng tín duïng cuûa haøng loaït doanh nghieäp khaùc nhau. Ngoaøi ra, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu caàn phaûi xem xeùt kyõ nhöõng chöùng töø veà caùc khoaûn thanh toaùn thöôøng xuyeân ñuùng haïn, nhöõng khoaûn thanh toaùn coù giaù trò lôùn ñeå töø ñoù ñi ñeán quyeát ñònh bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu hay khoâng, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi naém ñöôïc khaû naêng taøi chính cuûa ngöôøi mua nhöng caàn phaûi löu yù raèng khoâng neân chæ döïa vaøo baûng phaân tích tình hình taøi chính maø caàn phaûi ñöa ra quyeát ñònh taøi trôï döïa treân nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc nhau nhö sau: + Baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh: do baùo caùo naøy ñöôïc laäp haøng thaùng neân coù theå döïa vaøo ñoù ñeå phaân tích taïm (sô boä) tình hình hoaït ñoäng kinh doanh vaø khaû naêng sinh lôøi cuûa doanh nghieäp nhöng baùo caùo naøy cuõng coù theå chöa chính xaùc bôûi vì noù coøn phaûi phuï thuoäc vaøo naêng löïc quaûn trò taøi chính cuûa nhaø nhaäp khaåu vaø moät nguyeân nhaân nöõa laø do nhaø nhaäp khaåu thöôøng baûo maät caùc soá lieäu naøy. + Baùo caùo kieåm toaùn haøng naêm: thöôøng bao goàm caùc taøi lieäu veà baùo caùo cuûa caùc giaùm ñoác, baùo caùo cuûa beân kieåm toaùn, baûng caân ñoái keá toaùn… ñöôïc taïo ra moät caùch chaët cheõ phuø hôïp vôùi quy ñònh phaùp luaät vaø caùc ñònh cheá taøi chính. + Ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu ñònh kyø neân ñaùnh giaù hoaït ñoäng kinh doanh cuûa nhaø nhaäp khaåu tuøy thuoäc vaøo söï hôïp taùc cuûa nhaø khaäp khaåu vaø khaû naêng cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, coâng vieäc naøy neân tieán haønh haøng thaùng, xaây döïng moái quan heä toát… + Khi nhaø nhaäp khaåu coù daáu hieäu cho thaáy khoù khaên veà tình hình taøi chính, thì caùc ñôn vò xuaát nhaäp khaåu neân aùp duïng caùc bieän phaùp naøo nhaèm thu ñöôïc caùc khoaûn phaûi thu vaø vaãn giöõ vöõng moái quan heä toát vôùi beân nhaø nhaäp khaåu, khoâng neân söû duïng caùc bieän phaùp nhö huûy ngang haïn möùc bao thanh toaùn ñaõ caáp cho nhaø nhaäp khaåu. Neân söû duïng moät soá bieän phaùp nhö sau: • Ñoøi tieàn theo töøng caáp baäc taêng daàn. • Khi kyù hôïp ñoàng mua baùn thì neân coù ñieàu khoaûn ngöôøi baùn coù theå thu hoài laïi haøng hoùa neáu ngöôøi mua khoâng thanh toaùn • Ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân taïo ñieàu kieän cho ngöôøi mua tieáp tuïc kinh doanh trong tröôøng hôïp khoaûn nôï quaù lôùn vaø ngöôøi mua phaûi phuï thuoäc vaøo vieäc cung caáp haøng töø ngöôøi baùn ñeå duy trì hoaït ñoäng kinh doanh. Nhö vaäy, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi ñaùnh giaù kyõ tieàm löïc cuûa ngöôøi mua thì seõ mang laïi keát quaû khaû quan. • Laäp moät keá hoaïch ñoøi nôï theo moät lòch trình cuï theå baèng vaên baûn neáu nhöõng khoaûn nôï do nhöõng khoù khaên taïm thôøi ngaén haïn vaø lòch trình thanh toaùn phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng hieän taïi cuûa nhaø nhaäp khaåu. Ñoái vôùi beân baùn haøng: Nhaø xuaát khaåu phaûi ñaùnh giaù caùc khoaûn thu ñeå töø ñoù ñöa ra quyeát ñònh bao thanh toaùn vì caùc yeáu toá sau : Coù theå chuyeån nhöôïng ñöôïc. Coù theå thu hoài ñöôïc. Hôïp ñoàng mua baùn phaûi roõ raøng. Soá löôïng ngöôøi mua lôùn. Khoâng chæ taäp trung vaøo moät ngöôøi mua. Uy tín thanh toaùn cuûa beân nhaäp khaåu. Haïn cheá nhöõng tranh chaáp phaùt sinh trong quaù trình mua baùn, phöông thöùc giao haøng phaûi ñaûm baûo ít ruûi ro. Theo doõi ñaùnh giaù tình hình kinh doanh cuûa beân xuaát khaåu vaø khaû naêng beân xuaát khaåu. Nhöõng tieâu chí ñöôïc ñöa ra ñaùnh giaù nhö sau : Tình hình taøi chính : caùc baùo caùo taøi chính, tình hình kinh doanh, khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi traû trong ngaén haïn, keá hoaïch traû nôï coù thöïc thi ñöôïc hay khoâng. Veà loaïi hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp, thôøi gian hoaït ñoäng, saûn phaåm coù uy tín treân thò tröôøng hay khoâng. Muïc ñích khaùch haøng caàn söû duïng dòch vuï bao thanh toaùn, söû duïng voán coù phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu hay khoâng. Tìm hieåu nhu caàu cuûa nhaø xuaát khaåu söû duïng dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vaø ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuõng ñöa ra moät möùc phí hôïp lyù cho khaùch haøng veà : Haïn möùc bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Nhöõng khoaûn khaáu tröø coù theå phaùt sinh trong hôïp ñoàng mua baùn. Khaû naêng thanh toaùn cuûa beân mua haøng. So saùnh vôùi dòch vuï cho vay. So saùnh vôùi dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu vôùi ñôn vò bao thanh toaùn khaùc. Ñaùnh giaù lôïi nhuaän thu ñöôïc, soá löôïng khaùch haøng vaø soá löôïng chöùng töø. Ñaùnh giaù caùc vaán ñeà quoác gia, caùc ñieàu khoaûn vaø thoâng leä thanh toaùn quoác teá cuõng phaûi ñöôïc xeùt ñeán trong bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu naøy. Quaûn lyù khaùch haøng. Ñònh kyø neân ñaùnh giaù laïi tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa nhaø xuaát khaåu vaø tham gia ñaùnh giaù naøy phuï thuoäc vaøo söï hôïp taùc cuûa ñôn vò xuaát khaåu vaø khaû naêng cuûa ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Tieáp thu nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa nhaø nhaäp khaåu veà dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, hoã trôï beân xuaát khaåu khi gaëp khoù khaên, tö vaán cho nhaø xuaát khaåu vaø sau ñoù ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân toång hôïp laïi vaøo nghieân cöùu, phaân tích nhöõng khoù khaên cuûa nhaø xuaát khaåu ñeå nhaèm ñöa ra giaûi phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. Ñoái vôùi caùc ñôn vò thöïc hieän nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, xaây döïng ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân veà nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Yeâu caàu ñoái vôùi caùn boä bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu laø phaûi naém vöõng nghieäp vuï tín duïng, thoâng thaïo nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá cuõng nhö nghieäp vuï bao thanh toaùn quoác teá, caùc quy ñònh quoác teá veà bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, khaû naêng ngoaïi ngöõ. Vì vaäy, caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân tuyeån choïn kyõ löôõng, ñaøo taïo chuyeân saâu caùc caùn boä nhaân vieân tröïc tieáp thöïc hieän nghieäp vuï naøy. Vieäc naâng cao chaát löôïng caùn boä phaûi theo moät chöông trình noäi dung ñaøo taïo ñuùng vôùi nhöõng phöông thöùc phuø hôïp. Hieän nay, taïi Vieät Nam do nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu naøy coøn quaù môùi meõ, raát ít thoâng tin, cuõng nhö raát ít caùc ngaân haøng Vieät Nam ñang aùp duïng. Tuøy theo nguoàn ngaân saùch nhieàu hay ít maø ñaøo taïo cho phuø hôïp nhö cöû caùn boä ñi ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi hoaëc môøi chuyeân gia nöôùc ngoaøi, . . . neân löïa choïn caùc caùn boä treû coù naêng löïc ñeå ñaøo taïo, coù cheá ñoä ñaõi ngoä thoûa ñaùng ñeå thu huùt theâm nhöõng sinh vieân khaù gioûi, caùn boä gioûi ôû lónh vöïc thanh toaùn quoác teá, tín duïng. Tranh thuû söï taøi trôï, hôïp taùc cuûa caùc Ngaân haøng nöôùc ngoaøi, caùc toå chöùc quoác teá vaø thoâng qua vieäc trieån khai caùc döï aùn hieän ñaïi hoùa ngaân haøng töï ñaøo taïo vaø hôïp taùc ñaøo taïo gaén boù maët thieát vôùi nhau, töø ñoù nhaän roõ ñöôïc nhöõng yeáu keùm cuûa mình, ñoàng thôøi hoïc hoûi ñöôïc nhöõng kinh nghieäm ñaõ qua, nhanh choùng ruùt ngaén khoaûng caùch phaùt trieån vaø hoäi nhaäp, naâng cao söùc caïnh tranh. Ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân coù cheá ñoä löông, thöôûng phaït hôïp lyù nhaèm khuyeán khích hoïc taäp, taïo nieàm say meâ hoïc taäp thöôøng xuyeân cuûa caùc caùn boä, nhaân vieân trong heä thoáng ñöa ra nhöõng chính saùch nhö daønh nguoàn ngaân saùch hoã trôï cho nhaân vieân naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cuõng nhö khaû naêng giao tieáp ngoaïi ngöõ, xaây döïng loä trình thaêng tieán ngheà nghieäp, theo ñoù ñoái vôùi nhöõng ñònh höôùng phaùt trieån vò trí trong heä thoáng thì nhaân vieân caàn phaûi ñaït ñuû ñöôïc nhöõng baèng caáp gì, thaâm nieân, . . . Ñònh kyø ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån cuûa ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân, leân keá hoaïch ñaøo taïo haøng naêm theo yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng kinh doanh, giaùo trình, taøi lieäu phaûi ñöôïc caäp nhaät vaø hoaøn chænh thöôøng xuyeân. Laäp ra moät phoøng vôùi caùc caùn boä, nhaân vieân chuyeân veà nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Trong boái caûnh hoäi nhaäp quoác teá ñang dieãn ra maïnh meõ vaø Vieät Nam cuõng laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng thì khaû naêng thaønh laäp caùc chi nhaùnh coâng ty bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam laø taát yeáu seõ xaûy ra, vì vaäy caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam caàn phaûi ñoùn ñaàu ñeå naâng cao naêng löïc söùc caïnh tranh cuûa mình. Khaû naêng lieân keát vôùi FCI : Nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu khoâng phaûi gioáng nhö nhöõng nghieäp vuï lieân quan ñeán thö tín duïng laø nhaø xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu ñaõ thoûa thuaän choïn ra moät ngaân haøng phaùt haønh L/C do ñoù phaûi hieåu roõ Ngaân haøng phuïc vuï nhaø nhaäp khaåu laø ai, coøn ñoái vôùi nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, thì ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu khi nhaän ñöôïc ñeà nghò bao thanh toaùn cuûa khaùch haøng phaûi tieán haønh tìm kieám löïa choïn moät ñôn vò bao thanh toaùn nhaäp khaåu coù uy tín ôû nöôùc nhaäp khaåu (ñeå giaûm thieåu ruûi ro) vaø coâng vieäc naøy cuõng raát khoù khaên, vaø khi tìm ñöôïc ngaân haøng coøn phaûi thöông löôïng kyù keát hôïp ñoàng giöõa ngaân haøng vaø ñôn vò bao thanh toaùn nhaäp khaåu. Vì vaäy caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu neân gia nhaäp vaøo caùc toå chöùc FCI, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu seõ raát thuaän lôïi trong vieäc löïa choïn ñôn vò bao thanh toaùn nhaäp khaåu. Tuy nhieân, chæ nhöõng toå chöùc bao thanh toaùn coù uy tín thì môùi ñöôïc keát naïp vaøo FCI, vì vaäy ñoái moät soá ngaân haøng lôùn ôû Vieät Nam thì ñieàu kieän naøy cuõng khoâng phaûi laø moät trôû ngaïi lôùn. Ngoaøi ra, caùc ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu phaûi caân nhaéc kyõ löôõng tính toaùn chi phí gia nhaäp haøng naêm, doanh soá bao thanh toaùn vaø caùc chi phí lieân quan khaùc khi quyeát ñònh gia nhaäp FCI, vì noù aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa ñôn vò mình. - Veà cô cheá quaûn lyù : phaûi taùch baïch giöõa caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï kinh doanh vaø chöùc traùch giaùm saùt vaø kieåm soaùt quy trình, ñöa hoaït ñoäng quaûn lyù ruûi ro trôû neân chuyeân nghieäp hôn. - Caùc ñôn vò bao thanh toaùn khoâng neân chuù troïng lôïi nhuaän caù nhaân maø phaûi luoân chuù yù môû roäng kinh doanh. - Caùc ñôn vò bao thanh toaùn phaûi cung caáp loaïi hình bao thanh toaùn ñaày ñuû ñeå ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng. - Khoâng neân taùch rôøi chöùc naêng baûo hieåm hoaëc taøi trôï vôùi chöùc naêng theo doõi vaø thu nôï, khoâng neân söû duïng loaïi hình bao thanh toaùn kín. - Theo doõi tình hình kinh teá, chính trò cuûa quoác gia nhaäp khaåu veà nhieàu maët nhö heä thoáng luaät leä, chính saùch thöông maïi ñaàu tö, quaûn lyù ngoaïi hoái…. Ngoaøi ra, coù theå söû duïng chöông trình baûo hieåm tín duïng hoaëc baûo hieåm ruûi ro quoác gia theo nhieàu phöông aùn khaùc nhau nhö : baûo hieåm toaøn boä, baûo hieåm chia seõ toån thaát, baûo hieåm vöôït toån thaát, baûo hieåm vöôït quaù toån thaát toång theå, vaø ñaây cuõng laø moät trong nhöõng coâng cuï toát nhaát cho nghieäp vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. Maët khaùc, ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuõng neân caàn trích laäp quyõ döï phoøng ruûi ro seõ giuùp ñôn vò bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu giaûi quyeát toån thaát khi ruûi ro xaûy ra. Dòch vuï bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu laø moät dòch vuï khaù môùi meõ nhöng ñaây cuõng laø moät loaïi dòch vuï coù möùc ñoä trieån voïng taêng tröôûng trong töông lai cao neân caàn phaûi xem xeùt kyõ nhu caàu thò tröôøng nhö theá naøo ñeå haïn cheá ruûi ro xaûy ra. 3.3. Moät soá giaûi phaùp vó moâ : Hoaït ñoäng bao thanh toaùn seõ dieãn ra moät böôùc quan troïng laø: “ chuyeån giao quyeàn ñoøi nôï” töø ngöôøi baùn sang ñôn vò bao thanh toaùn nhöng khoâng coù quy ñònh lieân quan naøo xaùc laäp moái quan heä naøy, nhö vaäy vieäc chuyeån giao naøy coù ñöôïc thöøa nhaän hay khoâng, vaø trong tröôøng hôïp khoâng ñöôïc thöøa nhaän phaûi xöû lyù nhö theá naøo. Beân caïnh ñoù, sau khi beân baùn haøng vaø ñôn vò bao thanh toaùn thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng bao thanh toaùn seõ phaûi :”Thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân mua haøng” vaø laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc raèng vieäc thoâng baùo ñaõ coù hieäu löïc thi haønh cho taát caû. Hoaït ñoäng cuûa nghieäp vuï bao thanh toaùn taïi ngaân haøng cuõng chöa ñöôïc taùch baïch khoûi hoaït ñoäng tín duïng maø haàu nhö theo söï quaûn lyù thì laïi gaàn nhö gioáng nhau hoaøn toaøn. Trong khi ñoù, yeâu caàu ñeå phaùt trieån hoaït ñoäng bao thanh toaùn ôû caùc nöôùc treân theá giôùi laø vieäc taøi trôï trong bao thanh toaùn seõ “khoâng thieân veà khuynh höôùng töøng giao dòch cuõng nhö khoâng phaûi laø hoaït ñoäng “chieát khaáu ”töøng khoaûn phaûi thu rieâng bieät”, caùc ñôn vò bao thanh toaùn seõ coù nhöõng tieâu chí rieâng ñeå löïa choïn khaùch haøng vaø kieåm soaùt khaùch haøng, khoâng phaûi gioáng hoaøn toaøn tieâu chí cuûa ngaân haøng khi cho vay (coù theå döïa vaøo taøi saûn ñaûm baûo vaø vieäc thaåm ñònh ngöôøi baùn haøng), coù raát nhieàu yeáu toá maø ñöôïc caùc ñôn vò bao thanh toaùn xem xeùt, trong khi nhöõng yeáu toá ñoù thöôøng khoâng ñöôïc caùc ngaân haøng ñeå yù. Nhö vaäy, ñeå Vieät Nam coù theå phaùt trieån ñöôïc moät thò tröôøng dòch vuï bao thanh toaùn hoaøn thieän nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa caùc doanh nghieäp, nhaát laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá seõ caàn söï coá gaéng vaø noã löïc töø nhieàu beân, tuy nhieân caùi goác vaãn laø nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp caùc vaên baûn phaùp luaät hieän haønh sao cho vaãn giöõ ñöôïc nhöõng ñaëc tröng voán coù cuûa loaïi nghieäp vuï ñaëc bieät naøy vaø ñoàng thôøi phaùt huy hieäu quaû trong quaù trình trieån khai thöïc hieän nghieäp vuï. Moät trong nhöõng giaûi phaùp laø neân taùch baïch hoaït ñoäng cho vay vôùi bao thanh toaùn, hai nghieäp vuï naøy khoâng theå laø moät vaø khoâng chòu chung söï kieåm soaùt theo cuøng moät kieåu, cuõng nhö neáu coù theå thì boä phaän phuï traùch dòch vuï bao thanh toaùn seõ naèm ñoäc laäp vôùi caùc boä phaän cung caáp dòch vuï khaùc cuûa ngaân haøng, nhaát laø boä phaän tín duïng ñeå coù theå taäp trung vaøo nhöõng tieâu chuaån thaåm ñònh rieâng cuûa mình, töø ñoù tieán tôùi coâng ty bao thanh toaùn laø moät coâng ty ñoäc laäp vaø khoâng chòu söï chi phoái cuûa luaät caùc toå chöùc tín duïng hieän haønh. Ngoaøi ra, coøn coù moät soá giaûi phaùp vó moâ khaùc nhö: hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin tín duïng cuûa ngaønh ngaân haøng; xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát trong toaøn ngaønh…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan