Đề tài Văn hoá Doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự thành đạt và phát triển của Doanh nghiệp

A. LỜI MỞ ĐẦU Đối với các doanh nhân và doanh nghiệp “văn hoá” - một từ xem ra không có mấy giá trị đối với các cổ đông của một doanh nghiệp. Trong thực tiễn kinh doanh, khái niệm văn hoá có thật sự tồn tại hay không, khi mà khi mà yếu tố này không được xem trọng? Đôi khi yếu tố văn hoá có thể làm thay đổi chiến lược chung của doanh nghiệp hoặc gây tranh cãi về các hình thức quản lý vẫn được xem là yếu tố toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các quan hệ quốc tế, sự toàn cầu hoá nền kinh tế luôn cho thấy tầm quân trọng ngày càng cao của các vấn đề phát sinh từ sự đa dạng của văn hoá doanh nghiệp. Các hình thái quản lý mới với các giá trị văn hoá “Chân - Thiện - Mỹ” .Các hình thức quản trị khác nhau cùng song song và “sống chung” với nhau. Chúng sẽ đối kháng và kết quả doanh nghiệp sẽ thành công hoặc thất bại.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Văn hoá Doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự thành đạt và phát triển của Doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Lêi më ®Çu §èi víi c¸c doanh nh©n vµ doanh nghiÖp “v¨n ho¸” - mét tõ xem ra kh«ng cã mÊy gi¸ trÞ ®èi víi c¸c cæ ®«ng cña mét doanh nghiÖp. Trong thùc tiÔn kinh doanh, kh¸i niÖm v¨n ho¸ cã thËt sù tån t¹i hay kh«ng, khi mµ khi mµ yÕu tè nµy kh«ng ®­îc xem träng? §«i khi yÕu tè v¨n ho¸ cã thÓ lµm thay ®æi chiÕn l­îc chung cña doanh nghiÖp hoÆc g©y tranh c·i vÒ c¸c h×nh thøc qu¶n lý vÉn ®­îc xem lµ yÕu tè toµn cÇu. Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c quan hÖ quèc tÕ, sù toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ lu«n cho thÊy tÇm qu©n träng ngµy cµng cao cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh tõ sù ®a d¹ng cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp. C¸c h×nh th¸i qu¶n lý míi víi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ “Ch©n - ThiÖn - Mü” .C¸c h×nh thøc qu¶n trÞ kh¸c nhau cïng song song vµ “sèng chung” víi nhau. Chóng sÏ ®èi kh¸ng vµ kÕt qu¶ doanh nghiÖp sÏ thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i. B.Néi Dung I. V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. 1.Kh¸i niÖm v¨n ho¸ doanh nghiÖp: V¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ mét d¹ng cña v¨n ho¸ tæ chøc bao gåm nh÷ng gi¸ trÞ, nh÷ng nh©n tè v¨n ho¸ mµ doanh nghiÖp lµm ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o ra nªn c¸i b¶n s¾c cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng tíi t×nh c¶m, lý trÝ vµ hµnh vi cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nã. Lµ nÒn v¨n ho¸ ®Æc thï cña doanh nghiÖp, lµ c¸i ph©n biÖt gi÷a doanh nghiÖp nµy víi doanh nghiÖp kh¸c; lµ mét “tiÓu v¨n ho¸” vµ c¸i bé phËn nÕu so víi nÒn v¨n ho¸ cña mét d©n téc hay quèc gia. MÆc dï chØ lµ mét “tiÓu v¨n ho¸” thuéc lo¹i h×nh v¨n ho¸ céng ®ång nh­ng v¨n ho¸ doanh nghiÖp vÉn lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu thµnh tè cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau: -Hµnh vi øng xö, phong c¸ch vµ lèi hµnh ®éng (chung) cña doanh nghiÖp. -C¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t v¨n ho¸ nghÖ thuËt nh­ ca, nh¹c, v¨n ch­¬ng...cña doanh nghiÖp -Phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen, t©m lý chung cña doanh nghiÖp. -C¸c truyÒn thuyÕt, huyÒn tho¹i hoÆc tÝn ng­ìng chung cña doanh nghiÖp. -C¸c triÕt lý, hÖ t­ t­ëng chung cña doanh nghiÖp. -HÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Nãi mét c¸ch kh¸c, v¨n ho¸ doanh nghiÖp chÝnh lµ lèi øng xö lèi sèng vµ ho¹t ®éng, lèi suy nghÜ vµ b¶ng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Trong c¸c yÕu tè trªn, th× c¸c triÕt lý vµ b¶ng gi¸ trÞ cña doanhnghiÖp cã tÇm quan träng nhÊt. Mét b¶ng gi¸ trÞ - hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ - doanh nghiÖp bao gåm: -Ch©n: quan niÖm vÒ c¸i ®óng, c¸i cÇn ph¶i lµm, cÇn noi theo ®ång thêi ph©n biÖt c¸i sai, c¸i kh«ng ®­îc phÐp lµm, hµnh vi cÇn lªn ¸n, lo¹i bá... -ThiÖn: quan niÖm vÒ c¸i tèt, thiÖn - nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc, quy ph¹m h­íng dÉn cho c¸c hµnh vi, hµnh ®éng phï hîp. §ång thêi, nã nhËn diÖn ®­îc c¸i ¸c, c¸i xÊu, tr¸i víi l­¬ng t©m cña doanh nghiÖp; c¸i cÇn bÞ lªn ¸n, lo¹i bá, phßng tr¸nh. -Mü: quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp, sù hoµn thiÖn, c¸i cao c¶, anh hïng... mµ mäi thµnh viªn cña doanh nghiÖp cÇn v­¬n tíi, duy tr× vµ b¶o vÖ. Tãm l¹i v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ sù kÕt hîp gi÷a m«i tr­êng v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp, hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ c¸c nh©n tè v¨n ho¸ trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.Vai trß cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp: §èi víi mét doanh nghiÖp v¨n ho¸ doanh nghiÖp t¹o ra sù thèng nhÊt, ®ång t©m cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp b»ng mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ - chuÈn mùc chung, tõ ®ã t¹o lªn mét nguån néi lùc chung cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ sù tËp hîp cña nhiÒu c¸ nh©n víi nh÷ng nh©n c¸ch kh¸c nhau. TÝnh ®ång nhÊt, thèng nhÊt cña doanh nghiÖp chØ cã ®­îc khi mäi thµnh viªn cña nã ®Òu tù gi¸c chÊp nhËn mét b¶ng thang bËc c¸c gi¸ trÞ chung. Nhê vËy doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ra mét lùc céng h­ëng vµ ®éng lùc chung b»ng c¸ch hîp lùc tõ c¸c c¸ nh©n, bé phËn, ®¬n vÞ kh¸c nhau. §ång thêi víi chøc n¨ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng mét c¸ch tù gi¸c vµ réng kh¾p, v¨n ho¸ doanh nghiÖp cã thÓ khiÕn c¸c thµnh viªn ®i ®óng h­íng, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mµ kh«ng cÇn cã qu¸ nhiÒu quy chÕ vµ mÖnh lÖnh chi tiÕt, th­êng nhËt tõ cÊp trªn ban xuèng. V¨n ho¸ doanh nghiÖp m¹nh t­¬ng hîp víi lèi qu¶n trÞ doanh nghiÖp coi träng kh¶ n¨ng cña nh©n viªn (thuyÕt Y, J, Z). Tr¸i l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp cã mét nÒn v¨n ho¸ ngÌo nµn, dung tóng cho nh÷ng ph¶n gi¸ trÞ tån t¹i, sÏ t¹o ra mét m«i tr­êng phi v¨n ho¸ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tù gi¸ cña nh©n viªn, kh«ng t¹o ra tÝnh thèng nhÊt trong hµnh ®éng cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian khëi sù ch­a thÓ cã mét v¨n ho¸ doanh nghiÖp æn ®Þnh tøc lµ ch­a thÓ cã mét b¶n s¾c ®Çy ®ñ. Qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi, d­íi sù l·nh ®¹o cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, võa ph¶i thÝch nghi, phï hîp, võa ph¶i ®Êu tranh ®æi míi víi nhiÒu thµnh c«ng vµ thÊt b¹i, c¸c yÕu tè v¨n ho¸ sÏ ®­îc t¹o lËp, thö th¸ch ®Ó råi tån t¹i mét hÖ thèng, t¹o ra lèi ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh nã. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - còng lµ qu¸ tr×nh chän läc vµ t¹o lËp v¨n ho¸ cña nã - vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o vµ bé phËn qu¶n lý cao cÊp cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. Khi doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× cïng víi thêi gian, lý t­ëng, hÖ gi¸ trÞ, phong c¸ch qu¶n lý cña ng­êi l·nh ®¹o sÏ ®­îc “x· héi ho¸” trong m«i tr­êng nh©n v¨n cña doanh nghiÖp thÊm s©u vµo tõng thµnh viªn vµ dÇn dÇn ®Þnh h×nh nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®ã. V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã tÝnh “di truyÒn”, b¶o tån ®­îc c¸i b¶n s¾c cña doanh nghiÖp qua nhiÒu thÕ hÖ thµnh viªn, t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Cã thÓ vÝ v¨n ho¸ doanh nghiÖp nh­ mét bé “gen” cña nã “cho nªn th¸ch thøc ®èi víi nh÷ng ng­êi s¸ng lËp vµ t¹o dùng c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o bé “gen” tèt cho doanh nghiÖp cña m×nh”. Mét doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× sím muén bÞ thÞ tr­êng c¹nh tranh t­íc mÊt tÊm c¨n c­íc (bÞ s¸t nhËp, gi¶ thÓ, ph¸ s¶n...).Tr¸i l¹i, doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng b¶o tån vµ di truyÒn b¶n s¾c, nÕu cã n¨ng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng.Bëi vËy tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng­êi s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn mµ cßn lµ viÖc t¹o lËp ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®Ëm ®µ mµu s¾c nh©n v¨n vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Lµm ®­îc nh­ vËy, hä sÏ thu hót ®­îc nh©n tµi, khiÕn mäi ng­êi ®oµn kÕt ®ång lßng tËp trung trÝ tuÖ, søc lùcvµ thêi gian cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓncña doanh nghiÖp; khiÕn mäi thµnh viªn d¸m ®­¬ng ®Çu víi thö th¸ch, ®ång cam céng khæv­ît mäi khã kh¨n mµ vÉn gi÷ ®­îc lßng trung thµnhvíi mét lý t­ëng cao c¶. Qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®ã mµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®­îc di truyÒn cho c¸c thÕ hÖ thµnh viªn, søc sèngcña doanh nghiÖp cßn l©u dµi h¬n ®êi sèng cña nh÷ng nhµ s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o nã. MÆt kh¸c muèn cã v¨n ho¸ doanh nghiÖp th× b¶n th©n nh÷ng ng­êi s¸ng lËp ra doanh nghiÖp ph¶i cã nh©n c¸ch ho¸ vµ coi träng c¸c nh©n tè v¨n ho¸, t¹o ra m«i tr­êng th¸ch thøc sö dông c¸c nguån lùc vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ l©u dµi, t¹o ra ph­¬ng thøc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. II.Liªn hÖ thùc tÕ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng (1996)®· kh¼ng ®Þnh r»ng: “V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi”Chñ tr­¬ng cña §¶ng t¹i Héi nghÞ lÇn thø 5 ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng kho¸ VIII (1998) lµ yªu cÇu c¸c cÊp, c¸c nghµnh, cho tíi mçi ng­êi d©n, cÇn cè g¾ng ®­a c¸c yÕu tè v¨n ho¸, tinh thÇn thÊm s©u vµo c¸c lÜnh vùc ®êi sèng, X· héi, tõ c¸ch øng sö trong gia ®×nh, trong Tr­êng häc, X· héi ®Ðn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, giao tiÕp. Thùc tiÔn s¶n xuÊt, kinh doanh ®· chøng minh r»ng doanh nh©n vµ doanh nghiÖp nµo coi träng nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh th× sÏ ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc - kiÓu kinh doanh cã v¨n ho¸vµ cã ®iÒu kiÖn l©u dµi, ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bªn c¹nh c¸c m«i tr­êng cã v¨n ho¸ doanh nghiÖp cã m«i tr­êng bªn trong phi v¨n ho¸, hay cè t×nh chµ ®¹p lªn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cßn gäi lµ cã “v¨n ho¸ xÊu”, mµ v× lý do nµo ®ã vÉn cã thÓ tån t¹i kh¸ l©u dµi cã thÕ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn nh­ng ®ã chØ lµ mãn nî tr­íc m¾t vµ ng¾n h¹n sím muén th× ng­êi tiªu dïng vµ x· héi sÏ ph¸t hiÖn ra b¶n chÊt xÊu cña kiÓu kinh doanh “¨n xæi” vµ “chôp giËt” vµ kh«ng thÓ tån t¹i l©u dµi. M«i tr­êng kinh doanh n­íc ta trong thÕ kû XXI ®· vµ ®ang diÔn ra sù thay ®æi lín lao s©u s¾c. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang më ra nhiÒu th¸ch thøc vµ c¬ héi míi. C«ng viÖc kinh doanh ®ßi hái giíi doanh nghiÖp n­íc ta kh«ng nh÷ng ph¶i n©ng cao tr×nh ®ä v¨n minh (vÒ c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, chÊt l­îng s¶n phÈm...) mµ cßn ph¶i thÓ hiÖn ®­îc c¸i riªng, c¸i b¶n s¾c cña m×nh trong mèi quan hÖ c¹nh tranh vµ hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, viÖc ph¸t huy cac yÕu tè trong kinh doanh kh«ng nh÷ng t¹o ra mét nguån néi lùc m¹nh mµ cßn lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh lín kh«ng thÓ bá qua cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp còng cÇn chó ý ®Õn quan ®iÓm th­¬ng tr­êng nh­ chiÕn tr­êng, muèn th¾ng ®­îc “®èi thñ c¹nh tranh, th× ph¶ibiÕt m×nh biÕt ng­êi”. Muèn râ ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh ph¶i nghiªn cøuv¨n ho¸ kinh doanh cña hä. Sau ®©y lµ thùc tr¹ng cña C«ng ty qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh 1. Liªn hÖ thùc tÕ C«ng ty Qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh v­ît khã kh¨n h­íng tíi môc tiªu chÊt l­îng vµ v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp C«ng ty bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých víi chøc n¨ng qu¶n lý c¸c bÕn xe kh¸ch c«ng céng bÕn tµu Cöa Lôc, c¶ng tµu Du lÞch B·i ch¸y vµ tÊt c¶ c¸c bÕn xe, bÕn tµu tõ Mãng C¸i ®Õn §«ng triÒu. Lµ Doanh nghiÖp mang nhiÒu tÝnh phøc t¹p cña x· héi, C«ng ty lu«n ®­a c¸c c«ng t¸c an ninh, an toµn lªn hµng ®Çu. B»ng mäi c¸ch th«ng tin, tuyªn truyÒn ®Ó kh¸ch n¾m b¾t d­îc mäi quy ®Þnh gi¸ c¶ cña tõng lo¹i dÞch vô, kh«ng bÞ t­ nh©n lîi dông ¶nh h­ëng tíi quyÒn lîi cña kh¸ch. HiÖn nay, c«ng ty cã ba bÕn xe kh¸ch chÊt l­îng cao c¸c bÕn xe ®· ®­îc qu¶n, trËt tù v¨n minh an toµn vÖ sinh. VÒ bÕn tµu cung rÊt phøc t¹p nh­ng c«ng ty còng ®· phèi hîp chÆt chÏvíi lùc l­îng c¶nh s¸t giao th«ng ®­êng thuû, ®­êng bévµ lùc l­îng c«ng an tØnh trong c«ng viÖc g÷ g×n an ninh trËt tù. ¤ng D­¬ng §øc Quý ®· lu«n nh¾c ®Õn yÕu tè ®µo t¹o con ng­êi: “c¬ së vËt chÊt cÇn ph¶i ngang tÇm vãi yÕu tè con ng­êi”. C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo häc c¸c líp t¹i chøc ®Ó n©ng cao tr×ng ®é. Hiªn nay C«ng ty ®· cã gÇn 50 ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc vµ cã gÇn 30 ng­êi ®ang theo häc nghiÖp vô t¹i c¸c tr­êng më c¸c líp nghiÖp vô theo gi¸o ¸n chuyªn m«n cña c«ng ty . N¨m 2001 C«ng ty sÏ më réng c¶ng bÕn tµu du lÞch h¬n 4000 met vu«ng ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch ngµy mét gia t¨ng. Hiªn nay , c¶ng tµu du lÞch c¬ së vËt chÊt vÉn cßn nghÌo nµn, hµng ngµy tiÒn chi thu rÊt nhiÒu cho nªn cÇn trang bÞ thªm, c¬ së th«ng tin, hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, biÓn b¸o...C¸c bÕn xe còng cÇn n©ng cÊp më réng nh­ bÕn xe Mãng C¸i, hiÖn nay ®· tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, dù tÝnh cuèi n¨m 2001 sÏ thi c«ng. Sau ®ã më réng vµ n©ng cÊp tiÕp c¸c hÖ thèng bÕn b·i nh­ Qu¶ng hµ, Tiªn Yªn, Vµng Danh, Hßn Gai, B·i Ch¸y, Cöa ¤ng... Hµng lo¹t dù ¸n ®· vµ ®ang ®­îc tØnh phª duyÖt, muèn lµm ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch cña C«ng ty còng ph¶i ph¸t huy hÕt néi lùc cña m×nh ®Ó t¹o ra vèn b»ng sù nç lùc phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty lu«n lu«n v­ît so víi kÕ ho¹ch n¨m. Thùc hiÖ ®ãng gãp nép ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc v­ît møc c¸c chØ tiªu ®­îc giao, ®­îc TØnh ®¸nh gi¸ cao vÒ thµnh tÝch nép thuÕ v­ît møc, ®­îc tÆng b»ng khen vµ phÇn th­ëng cña tØnh. Víi sù phÊn ®Êu ph¸t triÓn n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña l·nh ®¹o c«ng ty cïng víi sù lao ®éng kh«ng mÖt mái, kh«ng ng¹i khã kh¨n cña C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, hy väng r»ng C«ng ty qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh sÏ lµ ®iÓm s¸ng cña ngµnh giao th«ng Qu¶ng Ninh. 2. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó thµnh ®¹t vµ ph¸t tiÓn C«ng ty Theo nh­ em biÕt v¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp cña mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nh­: C¹nh tranh lµnh m¹nh HiÓu râ vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp cña ®èi thñ §¹t lßng tin vµo nh©n viªn §¶m b¶o an toµn th«ng tin néi bé Trang bÞ cho nh©n viªn nh÷ng kiÕn thøc ®Ó phôc vô cho C«ng ty Qu¶n lý doanh nghiÖp phï hîp theo tõng giai ®o¹n Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn phï hîp víi søc lùc mµ hä bá ra T¹o ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng C¬ së vËt chÊt tèt Giíi thiÖu C«ng ty qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, B¸o... C. KÕt luËn Trªn c¬ së cña mét nÒn v¨n ho¸ kinh doanh chung cña d©n téc. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta cÇn vËn dông, s¸ng t¹o ra v¨n ho¸ ®Æc thï cña m×nh ®Ó viÖc kinh doanh võa cã tÝnh tiªn tiÕn võa cã b¶n s¾c d©n téc ®Ëm ®µ vµ giµu tÝnh nh©n v¨n nhê vËy ®¹t tíi hiÖu qu¶ cao vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §ã lµ kh¸t väng chung cña nh©n lo¹i , sù ®ång thuËn trong c¸c gi¸ trÞ Ch©n - ThiÖn - Mü. Kinh doanh ph¶i phï hîp víi b¶n s¾c d©n téc ®Ó ph¸t triÓn néi lùc vµ lîi thÕ c¹nh tranh. CÇn t×m c¸ch ph¸t huy vai trß cña c¸c nh©n tè v¨n ho¸ kinh doanh ®Ó kinh doanh trong quü ®¹o cã v¨n ho¸ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê hy sinh v¨n ho¸ ®Ó ®æi lÊy kinh tÕ. Môc Lôc V¨n ho¸ kinh doanh vµ triÕt lý kinh doanh V¨n ho¸ khinh doanh B¸o nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn B¸o tµi chÝnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVăn hoá Doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự thành đạt và phát triển của Doanh nghiệp.DOC
Luận văn liên quan