Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty vận tải trường sinh (2008 – 2012)

TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nước ta trong thời kỳ đổi mới từng bước hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Vì vậy, mọi cá nhân tổ chức trong xã hội cần nỗ lực hơn nữa để góp phần đưa đất nước từng bước đi lên. Nghành vận tải nói chung và vận chuyển hàng hóa bằng container nói riêngđã đóng góp không nhỏ trong việc phát triển thành phố nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Tuy nhiên xu hướng ngày nay đòi hỏi tập thể công ty cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Crông ty vận tải Trường Sinh là moat trong những công ty chuyên nhận vận chuyển hàng hóa bằng Container và hàng hóa quá khổ và quá tải. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi công ty gặp không ìt khó khăn trong việc quản lí và hoạch định chiến lược kinh doanh. Đó là cơ sở hình thành đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty vận tải trường sinh (2008 – 2012) Mục tiêu của đề tài để đưa ra chiến lược kinh doanh bằng cách phân tích môi trường kinh doanh của công ty và những điều kiện khách quan của công ty nhằm đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất. Sau khi thực hiện xong đề tài tôi hy vọng sẽ cải thiện được tình hình và xu thế phát triển của công ty nhằm tăng doanh thu sản lượng và khả năng cạnh tranh công ty. Và cũng từ đây góp phần phát triển nước nhà. LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quí thầy cô trong khoa Quản Lí Công Nghiệp đã truyền đạt những kiến thức quí báu cho tôi và các bạn trong lớp cũng như tập thể nhân viên công ty vận tải Trường Sinh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn tất luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn cô Võ Thị Ngọc Trân đã hết lòng giúp đỡ thực hiện luận văn trôi chảy. Tôi xin chân thành cảm ơn chú Phan Đức Nhẫn và tài xế xe Nguyễn Thanh Trà ( tài xế xe Container 61H – 2290) đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình tiếp cận với đội xe kéo Container. MỤC LỤC Đề mục Trang Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách hình vẽ iv Danh sách bảng biểu v Danh sách từ viết tắt vi CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1 I. Lý do hình thành đề tài 1 II. Mục tiêu đề tài 2 III. Yù nghĩa thực tiễn đề tài 2 IV. Phương pháp nguyên cứu 2 V. Giới hạn đề tài 3 VI. Bố cục luận văn 3 CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7 I. Tầm Quan Trọng Của Chiến Lược 7 I.1 Chiến lược là gì 7 I.2 Quản trị chiến lược là gì 7 I.3 Lợi ích của quản trị chiến lược 8 II. Mô Hình Quản Trị Chiến Lược 9 II.1 Theo Garry Smith 9 II.2 Theo Fred R David 10 II.3 Mô hình nguyên cứu 11 III. Qui Trình Hoạch Định Chiến Lược Công Ty 11 III.1 Giai đoạn hoạch định chiến lược 12 III.2 Giai đoạn hình thành chiến lược 12 III.3 Giai đoạn thực thi chiến lược 12 IV. Các Loại Chiến Lược Đặt Thù 13 IV.1 Chiến lược chuyên sâu 14 IV.2 Chiến lược kết hợp 14 IV.3 Chiến lược thâm nhập thị trường 14 IV.4 Chiến lược phát triển thị trường 14 IV.5 Chiến lược phát triển sản phẩm 14 IV.6 Chiến Lược Mở Rộng Hoạt Động 14 IV.6.1 Đa dạng hóa đồng tâm 14 IV.6.2 Đa dạng hóa theo chiều ngang 14 IV.6.3 Đa dạng hóa kiểu hỗn hợp 14 IV.7 Các chiến lược khác 14 IV.7.1 Liên doanh 14 IV.7.2 Thu hẹp hoạt động 14 IV.7.3 Cắt bỏ hoạt động 14 IV.7.4 Thanh lí 15 IV.7.5 Tổng hợp 15 V. Một Số Công Cụ Hỗ Trợ Hoạch Định Chiến Lược 15 V.1 Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh 15 V.2 Ma trận SWOT 15 V.2.1 Ưu điểm 16 V.2.2Nhược điểm 16 V.3 Ma trận QSPM 17 V.3.1Ưu điểm 19 V.3.2Nhược điểm 19 CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 21 I. Giới thiệu công ty 21 II. Giới thiệu về đội xe 23 III. Giới thiệu đội cơ giới 24 IV. Sơ đồ tổ chức 25 V. Báo cáo tài chính các năm qua 26 1. Báo cáo tài chính 2004 26 2. Báo cáo tài chính 2005 27 3. Báo cáo tài chính 2006 28 VI. Tổng quan về giao nhận 30 CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 35 A. Phân tích môi trường bên ngoài 35 A.I Phân tích môi trường vĩ mô 35 A.I.1 Yếu tố kinh tế 35 A.I.2 Yếu tố chính trị, pháp lý 38 A.I.3 Yếu tố xã hội tự nhiên 39 A.I.4 Yếu tố công nghệ 42 A.II Môi trường tác nghiệp 41 A.II.1 Đối thủ cạnh tranh 41 A.II.2 Khách hàng 43 A.II.3 Nhà cung cấp nguồn hàng 44 A.II.4 Đối thủ tìm ẩn 44 A.II.5 Dịch vụ thay thế 45 A.III Bảng tổng hợp các yếu tố bên ngoài 45 B. Phân tích môi trường bên trong 46 B.I. Dịch vụ 46 B.I.1 Dich vụ giao nhận –vận tải 46 B.I.2 Thiết bị và máy móc 47 B.I.3 Kho bãi 47 B.I.4 Nguồn hàng 47 B.II Chất lượng dịch vụ 48 B.III Tài chính 49 B.IV Tiếp thị 53 B.V Hệ thống thông tin 54 B.VI Nguồn nhân lực 54 B.VII Nề nếp tổ chức 55 B.VIII Bảng tổng hợp các yếu tố bên trong 56 CHƯƠNG V. XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ, CHỌN CHIẾN LƯỢC 57 I. Bảng đánh giá yếu tố bên ngoài 57 II. Bảng đánh giá yếu tố bên trong 60 III. Xây dựng chiến lược cho công ty 63 IV. Giải thích cơ sở hình thành chiến lược 64 V. Bảng tham khảo ý kiến chuyên gia 74 CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 I. Kết luận 76 II. Kiến nghị 77 HỆ THỐNG BẢNG VÀ HÌNH BẢNG 2.1: Qui Trình Hoạch Định Chiến Lược 13 BẢNG 2.2: Ma Trận SWOT 16 BẢNG 2.3: Ma Trận QSPM 18 BẢNG 3.1: Giới Thiệu Đội Cơ Giới 25 BẢNG 3.2: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2004) 27 BẢNG 3.3: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2005) 28 BẢNG 3.4: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2006) 29 BẢNG 4.1: Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh TeÁ Việt Nam 35 BẢNG 4.2: Tốc Độ Lạm Phát Việt Nam 37 BẢNG 4.3: Vài Thông Số Chính Công Ty EDC 40 BẢNG 4.4: Bảng So Sánh 42 BẢNG 4.5: Bảng Tổng Hợp Các Yếu Tố Bên Ngoài 46 BẢNG 4.6: Số Liệu Thương Mại Công Ty 47 BẢNG 4.7: Số Liệu Tài Chính Công Ty 49 BẢNG 4.8: Các Tỷ Số Tài Chính Công Ty 50 BẢNG 4.9: Tổng Hợp Các Yếu Tố Bên Trong 56 BẢNG 5.1: Bảng Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngoài 58 BẢNG 5.2: Bảng Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong 61 BẢNG 5.3: Ma Trận SWOT Của Công Ty 63 BẢNG 5.4: Điểm Các Chiến Lược 72 BẢNG 5.5: Bảng Hoạch Định Chiến Lược 73 BẢNG 5.6: Bảng Tham Khảo Yù Kiến Chuyên Gia 74 GHI CHÚ VIẾT TẮT CÁC TỪ: SWOT: Strength Weaknesses Opportunities Threats. QSPM: Quantity Strategy Possibility Matrix. SPACE: Strategy Position Action Evaluate. BCG: Boston Consulting Group. IE: In Element. IEF: In Factor Element. EFE: Exterior Factor Element. PEST: Politicy Economy Society Technology. WTO: World Trade Oganization. AFTA: Asean Free Trade Area. CFPT: Common Effective Preferencial Tariff. GDP:

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty vận tải trường sinh (2008 – 2012), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nam vaän chuyeån haøng hoùa hoä. Caùc thieát bò xe khoù mua neáu xaûy ra hoûng hoùc. Moät coâng ty chuyeân veà nghaønh vaän taûi vaø giao nhaän ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh laø coâng ty vaän taûi Sao Vieät coâng ty naøy thaønh laäp vaøo ngaøy 19/5/99 laø coâng ty chuyeân vaän taûi haøng Container, saét theùp. Coâng ty coù ñoäi nguõ xe hieän ñaïi, taøi xeá laâu naêm nhieàu kinh nghieäm, heä thoáng thoâng tin lieân laïc roäng, coâng ty chuyeân chaïy haøng naëng. Hoaït ñoäng tieáp thò coâng ty raát hieäu quaû vì hoï coù maët khaép moïi thò tröôøng Baûng toång keát ñieåm maïnh yeáu coâng ty EDC vaø SAO VIEÄT: Baûng 4.4 Coâng ty Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu EDC Maùy moùc thieát bò hieän ñaïi Soá löôïng xe nhieàu Uy tín treân thò tröôøng Khaùch haøng laâu daøi Khoâng chuû ñoäng hôïp ñoàng Cöôùc vaän chuyeån cao Thieát bò xe khoù tìm Sao Vieät Maùy moùc thieát bò hieän ñaïi Hoaït ñoäng tieáp thò hieäu quaû Thò tröôøng roäng Uy tín Cöôùc vaän chuyeån cao Ngaïi vaän chuyeån xa Vôùi keát quaû phaân tích treân veà ñoái thuû caïnh tranh xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng coâng ty: Veà cô hoäi: Ñoái thuû caïnh tranh khoâng chuû ñoäng veà hôïp ñoàng. Cöôùc vaän chuyeån cao. Veà nguy cô: Ñoái thuû caïnh tranh. Khaùch haøng Vaán ñeà khaùch haøng laø boä phaän khoâng theå taùch rôøi trong moâi tröôøng caïnh tranh. Söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng coù theå laø taøi saûn coù giaù trò nhaát cuûa coâng ty. Söï tín nhieäm ñoù ñaït ñöôïc do bieát nhu caàu vaø thò tröôøng cuûa khaùch haøng so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Nhö ñaõ phaân tích ôû treân dòch vuï vaän taûi cuûa caùc coâng ty Vieät Nam phaàn lôùn laø chaïy cho khaùch haøng trong nöôùc. Khaùch haøng: Khaùch haøng noäi ñòa: töø tröôùc ñeán nay ngöôøi daân Vieät Nam quen vôùi vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vôùi khoái löôïng nhoû, trong khi ñoù vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vôùi khoái löôïng lôùn giuùp cho quaù trình saûn xuaát haøng hoùa trong thôøi ñaïi coâng nghieäp khoâng bò trì treä Ñaûm baûo haøng hoùa ñuôïc giao nhaän kòp thôøi, vieäc vaän chuyeån cuõng ñôn giaûn hôn, an toaøn hôn. Ñoái vôùi coâng ty thì nhöõng naêm tröôùc do chöa ñaàu tö veà thieát vaän taûi neân thò tröôøng coøn haïn cheá, caùc ñôn haøng ít. Nhöõng naêm trôû laïi ñaây coâng ty nhaäp veà nhieàu loaïi xe vaän taûi cuûa Myõ, tìm hieåu roõ nhu caàu khaùch haøng vaø thoõa maõn toái ña nhu caàu cuûa hoï neân baét ñaàu coù nhöõng khaùch haøng laâu naêm. Veà cô hoâi: Nhu caàu nhieàu. Toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao. Veà nguy cô: Quyeàn löïc khaùch haøng. Khaùch haøng co ùnhieàu löïa choïn. Nhaø cung caáp nguoàn haøng Nguoàn haøng Chuû yeáu laáy töø caùc caûng Khaùnh Hoäi, Caùt Laùi, Vict, Ga Soùng Thaàn. Taøi chính Trong nhöõng thôøi ñieåm nhaát ñònh phaàn lôùn caùc coâng ty vaän taûi, keå caû nhöõng coâng ty laøm aên coù laõi ñeàu phaûi vay voán cuûa caùc coïâng ñoàng taøi chính. Coâng ty Tröôøng Sinh cuõng vaäy phaàn lôùn vay voán. Tuy nhieân, do laøm aên coù hieäu quaû vaø ñöôïc söï hoã trôï caùc ngaân haøng neân khoâng gaëp nhieàu khoù khaên trong vaán ñeà vay voán. Coâng ty chuû yeáu vay voán töø Ngaân Haøng Coâng Thöông- Chi Nhaùnh 04 Thaønh Phoá HCM. Nguoàn lao ñoäng Nguoàn lao ñoäng cuõng laø phaàn chính yeáu trong moâi tröôøng caïnh tranh cuûa coâng ty. Khaû naêng thu huùt vaø giöõ ñöôïc nhöõng nhaân vieân, taøi xeá coù kinh nghieäm laø tieàn ñeà ñaûm baûo thaønh coâng cuûa coâng ty. Coâng ty naèm ôû An Bình, Dó An , Bình Döông laø khu vöïc coù daân soá ñoä tuoåi lao ñoäng treân 4000000 ngöøôi. Tuy nhieân löïc löôïng taøi xeá coù tay ngheà trong lónh vöïc chaïy xe keùo Container coøn ít. Maùy moùc thieát bò Maùy moùc thieát bò duøng trong vaän taûi cuûa coâng ty chuû yeáu nhaäp töø Myõ, Nhaät. Nhaø nöôùc taïo moïi ñieàu kieän trong vieäc chuyeån giao coâng ngheä. Vì vaäy, vieäc mua maùy moùc thieát bò khoâng gaëp nhieàu khoù khaên vaán ñeà laø coâng ty coù ñuû voán hay khoâng. Vôùi keát quaû phaân tích treân veà nhaø cung caáp ruùt ra caùc yeáu toá sau: Veà cô hoäi Nhaø nöôùc khuyeán khích chuyeån giao coâng ngheä. Nguoàn haøng nhieàu. Nguy cô Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Ñoái thuû tìm aån Do nhu caàu veà dòch vuï vaän taûi, toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao neân coù raát nhieàu coâng ty muoán gia nhaäp nghaønh. Ñaây chính laø ñoái thuû tìm aån coâng ty. Tuy nhieân caùc ñoái thuû töông lai phaûi gaëp phaûi vaán ñeà khi gia nhaäp nghaønh Qui moâ ñeå tieáp caän vôùi khaùch haøng lôùn vaø laâu naêm, coù uy tín thì phaûi coù qui moâ töông ñoái lôùn ñeå ñaùp öùng nhu caàu vaän taûi naøy. Ñoàng thôøi neáu muoán thöïc hieän qui moâ lôùn thì cöôùc vaän taûi thaáp. Yeáu toá naøy ngaên caûn söï xaâm nhaäp caùc ñoái thuû xaâm nhaäp vôùi qui moâ lôùn vaø maïo hieåm vôùi caùc phaûn öùng maïnh meõ cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi trong nghaønh hoaëc vôùi qui moâ nhoû thì chòu baát lôïi veà chi phí caû 2 ñieàu naøy ñoái thuû môùi ñeàu khoâng muoán. Caùc ñoøi hoûi veà voán Ñeå ñaàu tö mua xe thì soá tieàn mua xe cuõng treân 10 tæ ñoàng. Ñaây cuõng laø raøo caûn cho caùc coâng ty nhoû muoán nhaäp nghaønh. Söï tieáp caän nguoàn haøng Coù theånoùi ñaây laø raøo caûn lôùn, vì moät coâng ty muoán hoaït ñoäng phaûi coù nguoàn haøng lôùn. Do ñoù caùc coâng ty môùi gia nhaäp phaûi kyù keát töøng ñôn haøng rieâng reõ, ñoâi khi nhöõng ñôn haøng vaän taûi naøy ñoâi khi gaëp khoù khaên veà: ñöôøng boä, baûo quaûn haøng, coâng taùc haønh chính khoù khaên, cöôùc vaän chuyeån thaáp. Uy tín treân thò tröôøng Ñeå tieáp caän vôùi nhöõng khaùch haøng lôùn coâng ty caàn coù uy tín treân thò tröôøng maø caùc doanh nghieäp môùi gia nhaäp nghaønh thì khoâng thoõa maõn yeâu caàu naøy. Vôùi keát quaû phaân tích treân veà ñoái thuû tieàm aån ruùt ra caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán coâng ty: Veà cô hoäi Gia nhaäp nghaønh. Veà nguy cô Ñoái thuû tieàm aån. Dòch vuï thay theá Hieän nay ngoaøi dòch vuï vaän chuyeån haøng hoùa baèng caùc Container khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng vì moät soá khaùch haøng coù hôïp ñoàng vaän chuyeån Fe, Beâtoâng, Goã vaøo caùc coâng trình xaây döïng. Tuy nhieân do vieäc vaän chuyeån caùc maët haøng naøy ñoøi hoûi xe coù taûi troïng keùo lôùn, heä thoáng cuõng nhö chaát löôïng xe toát, ña soá phaûi söõ duïng xe Myõ vì xe Nhaät chaïy keùo haøng naëng khoâng noåi. Xeùt cô hoäi Dòch vuï thay theá vaän chuyeån Cotainer. Baûng toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi Baûng 4.5 Cô hoäi Nguy cô Neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh. Toác ñoä taêng tröôûng caùc nöôùc baïn haøng oån ñònh. Laõi suaát cho vay giaûm. Xu theá kinh teá toaøn caàu. Tyû giaù hoái ñoaùi oån ñònh Moâi tröôøng chính trò oån ñònh Chính phuû khuyeán khích phaùt trieån nghaønh. Luaät thueá caûi cacùh. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä töông ñoái chaäm. Ñoái thuû caïnh tranh khoâng chuû ñoäng nguoàn haøng. Cöôùc dòch vuï vaän taûi cuûa ñoái thuû cao. Nhu caàu vaän taûi lôùn. Nhaø nöôùc khuyeán khích chuyeån giao coâng ngheä. Raøo caûn nhaäp nghaønh. Laïm phaùt chuyeån sang giaûm phaùt. Naïn quan lieâu, tham nhuõng, cöûa quyeàn vaãn coøn. Ngöôøi daân Vieät Nam chöa chuù yù ñeán dòch vuï naøy. Vieät Nam khoâng coù coâng ngheä tieân tieán. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Khaùch haøng coù theå löïa choïn nhaø cung caáp khaùc. Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Ñoái thuû tieàm aån nhieàu. MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG Hoaøn caûnh noäi boä coâng ty bao goàm taát caû caùc yeáu toá vaø heä thoáng beân trong coâng ty. Phaân tích caùc yeáu toá noäi boä giuùp xaùc ñònh caùc öu nhöôïc ñieåm cuûa coâng ty. Caùc yeáu toá noäi boä bao goàm: Dòch Vuï Vaän Taûi, Taøi Chính, Tieáp Thò, Nguyeân Cöùu Vaø Phaùt Trieån, Nguoàn Nhaân Löïc, Neà Neáp Toå Chöùc. Dòch Vuï Dòch vuï vaän taûi - giao nhaän Trong naêm 2005, vôùi qui moâ vaän taûi môû roäng, ñoàng thôøi trang bò theâm moät soá loaïi xe môùi tình hình vaän taûi coâng ty ñöôïc caûi thieän vaø oån ñònh Baûng 4.6 soá löôïng cont buoân baùn vaø vaän taûi cuûa coâng ty Haïng muïc Soá löôïng vaän taûi Mua Baùn Cont haøng khoâ Cont (20feet) Cont (40feet) 300 512 144 254 125 211 Cont haøng laïnh: Cont (20feet) Cont (40feet) 250 400 180 147 124 102 (Nguoàn: taøi lieäu coâng ty) Vôùi qui moâ cung caáp dòch vuï treân cuûa coâng ty thì ñöôïc xem laø töông ñoái lôùn trong nghaønh. Thieát bò vaø maùy moùc Caùc thieát bò maùy moùc duøng trong vaän taûi coâng ty laø phaàn lôùn cuûa Myõ ñaõ qua söû duïng laâu naêm neân khoâng theå traùnh ñöôïc tình traïng cuõ kyõ nhöng chuùng vaãn coøn söû duïng ñöôïc vaø khaù ñoàng boä. Thieát bò xe ñaàu tö 1997 ñeán nay maùy moùc phaàn lôùn cuûa Myõ, coøn laïi moät ít laø Nhaät Baûn, caùc maùy moùc naøy chuû yeáu laø haøng mua ñaõ qua söû duïng giaù trò coøn laïi 60%. Nhìn chung maùy moùc thieát bò vaän chuyeån cuûa xe ñaõ qua söû duïng khoâng hieän ñaïi hôn so vôùi caùc coâng ty trong cuøng nghaønh nhö EDC, Song Toaøn, Sao Vieät caùc coâng ty naøy ñöôïc trang bò xe cuûa Myõ, heä soá söû duïng maùy moùc cao cuûa coâng ty cao, haøng thaùng coâng ty coù caùc ñôn haøng hôïp ñoàng chaïy lôùn coù theå vöôït coâng suaát thieát keá cuûa xe. Ñeå laøm ñieàu naøy coâng ty taän duïng toái ña caùc maùy moùc thieát bò, toå chöùc vaän chuyeån haøng hoùa hieäu quaû, heä soá söû duïng maùy moùc coâng ty raát cao, caùn boä coâng nhaân vieân laøm vieäc caàn cuø ñaëc bieät laø aùp löïc töø phía khaùch haøng veà thôøi gian giao haøng vaø nhaän haøng. Veà kho baõi coâng ty hieän coù 2 baõi xe moät ôû An Bình, Dó An, Bình Döông vaø 1 ôû Caùt Laùi( thueâ). Hieän nay coâng ty ñang ñaàu tö xaây döïng baõi xe trang thieát bò xe ñaày ñuû ñeå ñaùp Ñòa ñieåm coâng ty: Coâng ty naèm ôû huyeän An Bình, Dó An, Bình Döông coù nhöõng thuaän lôïi sau: Naèm trong khu qui hoaïch tænh Bình Döông Giao thoâng: naèm treân quoác loä 1K thuaän tieän cho vieäc ra vaøo cuûa xe Caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh 25 km. Caùch caûng Saøi Goøn 32km. Caùch caûng Taân Caûng 22km. Caùch caûng Caùt Laùi 25km. Caùch caûng Khaùnh Hoäi 32km. Caùch caûng Vict 28 km. Nguoàn haøng chính coâng ty Laáy chuû yeáu töø caùc caûng treân. Vaø caùc coâng ty laân caän tænh Bình Döông. Ñieän: maïng löôùi ñòeân quoác gia. Nöôùc: söû duïng gieáng khoan cho sinh hoaït. Ñòa hình: coâng ty naèm ôû ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, ñòa chaát oån ñònh. Moâi sinh: chung quanh khu vöïc baõi xe thöa thôùt daân cö. Ñieåm maïnh: Quy moâ töông ñoái lôùn. Heä soá söû duïng thieát bò cao. Ñòa ñieåm thuaän lôïi. Ñieåm yeáu: Thieát bò maùy cu.õ Chaát löôïng dòch vuï Cho ñeán nay coâng ty chöa coù nhaän ñöôïc giaáy chöùng nhaän veà chaát löôïng dòch vuï vaän taûi, chöa coù heä thoáng quaûn lí chaát löôïng dòch vuï hoaøn chænh, vieäc kieåm tra maùy moùc chuû yeáu baèng maét, ñoâi tay, maãu chuaån, kinh nghieäm. Tuy nhieân vaán ñeà veà chaát löôïng dòch vuï vaän taûi ñang ñöôïc ban laõnh ñaïo quan taâm vì noù aûnh höôûng uy tín cuûa coâng ty. Caùc yeâu caàu chaát löôïng dòch vuï vaän taûi theo tieâu chuaån khaùch haøng ñaët ra. Thoâng thöôøng cöù 1 Container 40 feet thì chöùa khoaûng 45 taán vaø coøn phuï thuoäc vaøo loaïi haøng hoùa vaän chuyeån. Tröôùc ñaây haøng hoùa töø ngöôøi baùn ñeán ngöôøi mua thöôøng qua nhieàu phöông thöùc vaän taûi khaùc nhau. Nhö vaäy ruûi ro raát lôùn, ngöôøi göûi haøng phaûi kyù nhieàu hôïp ñoàng vaän taûi rieâng bieät vôùi töøng ngöôøi vaän taûi thöïc söï. Traùch nhieäm cuûa ngöôøi vaän taûi chæ theo chaën ñöôøng vaø dòch vuï maø anh ta ñaûm nhaän. Caùch maïng Container ra ñôøi vaøo nhöõng naêm 60, 70 cuûa theá kyû ñaõ ñaûm baûo an toaøn vaø tin caäy trong dòch vuï vaän chuyeån haøng hoùa, laø tieàn ñeà cho vaän taûi ña phöông thöùc. Ñieåm maïnh coâng ty: Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Ñieåm yeáu: Chöa coù heä thoáng kieåm tra chaát löôïng hoaøn chænh. Taøi chính Hoaït ñoäng taøi chính coù quan heä tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng kinh doanh. Moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh töø vieäc cung caáp dòch vuï vaän taûi cuûng nhö thöïc hieän dòch vuï naøy ñeán ñoái taùc ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán taøi chính cuûa coâng ty. Coâng taùc taøi chính cuûa coâng ty ñöôïc thöïc hieän toát hay xaáu seõ coù taùc ñoäng thuùc ñaåy hay kieàm haõm ñoái vôùi dòch vuï. Vì vaäy ñaùnh giaù tình hình taøi chính seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn nhöõng öu nhöôïc cuûa coâng ty. Coâng Ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Thöông Maïi Vaän Taûi Tröôøng Sinh hoaïch toaùn phuï thuoäc vaøo coâng ty, ñöôïc söû duïng con daáu rieâng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. Taøi saûn coâng ty bao goàm taøi saûn coá ñònh vaø löu ñoäng phuø hôïp vôùi keá hoaïch ñöôïc duyeät vaø khaû naêng taøi chính cuûa coâng ty. Coâng ty cung caáp dòch vuï vaän taûi thöông maïi theo töøng hôïp ñoàng kinh teá cuï theå. Caùc soá lieäu taøi chính coâng ty Baûng 4.7 Naêm 2005 2006 Doanh thu 4580000000 5704000000 Doanh thu thöông maïi 500000000 800000000 Lôïi nhuaän 743400000 1290720000 Toång voán 30000000000 34000000000 Voán coá ñònh 5000000000 6000000000 Voán löu ñoäng 250000000000 280000000000 Voán chuû sôû höõu 27000000000 30000000000 Khoaûn phaûi thu 2633000000 1340000000 Nôï ngaén haïn 2682119000 3800166000 Khoaûn phaûi traû 441000000 462400000 Ñoøn caân 10,4% 12,5% Caùc tyû soá taøi chính: Baûng 4.8 (moät vaøi tyû soá taøi chính) naêm 2005 2006 Lôïi nhuaän/doanh thu 16,23% 22,6% Lôïi nhuaän/voán 2,4% 5,55% Lôïinhuaän/voán chuû sôû höõu 2,7% 6,1% Khaû naêng thanh toaùn nhanh 1,47 1,36 Khaû naêng söû duïng voán 0,74 0,78 Kyø thu tieàn bình quaân 31,6 14,2 Hieäu suaát söû duïng toaøn boä voán 1,153 1,17 Hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh 1,94 1,95 Hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng 1,18 1,2 Nôï treân voán 10,4% 12,5% Qua caùc soá lieäu baûng treân cho ta thaáy tình hình taøi chính coâng ty nhö sau: Xu höôùng taêng tröôûng toát: Do chính saùch nhaø nöôùc, nghaønh vaän taûi phaùt trieån nhanh choùng ñeå phuïc vuï caùc nghaønh khaùc. Naêm 2004 do heä thoáng ñöôøng boä nöôùc ta coøn laïc haäu thò tröôøng tieâu thuï trong vaø ngoaøi nöôùc giaûm, neân aûnh höôûng ñeán dòch vuï vaän taûi cuõng nhö thöông maïi cuûa coâng ty, neân naêm 2004 doanh thu coâng ty giaûm nheï. Tuy nhieân ñoù laø tình traïng chung cuûa caùc doanh nghieäp trong nghaønh vaøo thôøi ñieåm naøy. Sau naêm 2004 cuøng vôùi vieäc ñaàu tö caùc loaïi xe môùi coù taûi trong keùo lôùn trình ñoä quaûn lí vaø tay ngheà taøi xeá naâng leân heä thoáng ñöông boä daàn ñöôïc caûi thieän. Doanh thu coâng ty taêng raát maïnh lôïi nhuaän trong naêm 2005 cuõng taêng ttheo doanh thu. Suaát thu lôïi treân doanh thu naêm 2005 laø 16,23% naêm 2006 taêng leân laø 22,6% cöù 100 ñoàng doanh thu coù 22,6 ñoàng lôïi nhuaän. Tyû leä naøy coù xu höôùng taêng chöùng toû coâng ty laøm vieäc coù hieäu quaû. Khaû naêng huy ñoäng voán cao vôùi laõi suaát öu ñaõi: Hieän nay coâng ty coù theå huy ñoäng voán töø Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam vôùi möùc laõi suaát öu ñaõi. Coâng ty coù theå vay öu ñaõi treân 5 tyû ñoàng vôùi möùc laõi suaát öu ñaõi 7%/naêm. Vôùi löôïng voán naøy coâng ty coù theå mua theâm caùc loaïi xe ñaàu keùo ñôøi môùi vaø môû roäng kho baõi. Moät soá tyû soá taøi chính: Chæ soá veà khaû naêng thanh toaùn: Heä soá thanh toaùn nhanh coâng ty naêm 2005 laø 1,47 hay noùi ñuùng hôn tình hình thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn cuûa coâng ty naêm 2006 xaáu hôn 2005. Tuy nhieân heä soá vaãn lôùn hôn 1 cho thaáy khaû naêng thanh toaùn coâng ty coøn ñaûm baûo. Chæ soá veà hieäu suaát söû duïng voán: Phaân tích hieäu suaát söû duïng voán laø vaán ñeà then choát gaén lieàn vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån coâng ty, coù tieán haønh ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán môùi coù keát quaû cuoái cuøng veà vaán ñeà quaûn lí vaø ñoàng voán boû ra trong moät thôøi kyø nhaát ñònh. Xem xeùt soá voán ñoù coù mang laïi hieäu quaû hay khoâng, thöøa thieáu voán so vôùi hieän coù. Phaán tích hieäu quaû söû duïng voán thoâng qua nhöõng chæ tieâu sau: Kyø thu tieàn bình quaân: Chæ tieâu naøy duøng ñeå ño löôøng khaû naêng thu hoài voán cuûa coâng ty, ñoàng thôøi ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc khoaûn phaûi thu. Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy naêm 2002 DSO = 31,6 ngaøy naêm 2003 DSO = 14,2 ngaøy. Trong naêm 2006 vieäc thu hoài nôï cuûa coâng ty toát hôn so vôùi naêm 2005. khoaûn phaûi thu laø caùc coâng nôï naêm 2001 trôû veà tröôùc, hieän con nôï khoâng coù ñòa chæ hoaëc coù ñòa chæ khoâng coøn khaû naêng thanh toaùn. Hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh: Chæ tieâu naøy coøn goïi laø voøng quay voán coá ñònh phaûn aùnh tình traïng söõ dung voán coá ñònh nhö theá naøo? Cuï theå 1 ñoàng voán ñaàu tö thu veà bao nhieân ñoàng doanh thu? Qua chæ tieâu phaân tích hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh ta thaáy cöù 1 ñoàng voán naêm 2005 boû ra thu veà 1,94 ñoàng doanh thu. Naêm 2006 taêng leân 1,95 ñoàng do naêm 2006 giaûm voán coá ñònh 3% so vôùi naêm 2005. Nhìn chung hieäu suaát söû duïng voán naêm 2003 töông ñoái cao. Hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng: Naêm 2005 cöù 1 ñoàng voán taïo ra 1,18 ñoàng doanh thu, naêm 2006 1 ñoàng voán löu ñoäng taïo ra 1,2 ñoàng doanh thu, chöùng toõ voán löu ñoäng trong naêm 2006 söû duïng nhieàu hôn naêm 2005. Nguyeân nhaân do naêm 2006 coâng ty nhaäp veà nhieàu xe vaø soá giôø xe ngöøng baõi ít. Hieäu suaát söû duïng voán toaøn boä: Ta thaáy hieäu suaát söû duïng voán toaøn boä coâng ty naêm 2006 laø 1,17 do voán kinh doanh coâng ty khoâng nhieàu nhöng trong naêm coâng ty coù khaùch haøng lôùn, hôïp ñoàng chaïy nhieàu neân doanh thu taêng cao. Chæ soá veà tyû suaát lôïi nhuaän: Caùc tyû soá taøi chính treân cho thaáy phöông thöùc hoaït ñoäng coâng ty ñaõ ñieàu haønh nhöng veà lôïi nhuaän seõ cho ñaùp soá sau cuøng. Tyû suaát lôïi nhuaän voán: Chæ tieâu naøy ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôøi cuûa voán ñaàu tö, bao goàm voán tö ïcoù vaø voán vay. Qua chæ soá lôïi nhuaän treân voán, ta thaáy tyû soá lôïi nhuaän treân voán naêm 2005 laø 0,024 taêng leân 0,055. Nguyeân nhaân do coâng ty aùp duïng voán hôïp lí vaø tieát kieäm, giaûm chi phí doanh nghieäp. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán: Ñaây laø chæ tieâu quan troïng nhaát trong taát caû caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán doanh nghieäp. Chæ tieâu naøy phaûn aùnh khaû naêng sinh lôøi cuûa voán chuû sôû höõu. Hay noùi caùch khaùc noù laø thöôùc ño möùc lôïi nhuaän treân möùc ñaàu tö voán chuû sôû höõu. Qua keát quaû treân ta nhaän thaáy lôïi nhuaän taïo ra töø moät ñoàng voán cuûa doanh nghieäp trong naêm 2006 laø raát cao cöù 1 ñoàng voán töï coù thì sinh lôøi 1.55 ñoàng, taêng so vôùi naêm 2005 laø 5,85%. Nguyeân nhaân do voán chuû sôõ höûu trong naêm 2006 khoâng nhöõng khoâng taêng maø coøn giaûm so vôùi naêm 2005, ñieàu naøy cho thaáy nguoàn voán coâng ty phuï thuoäc vaøo voán vay. Chæ soá nôï: Tyû soá nôï treân voán cuûa coâng ty naêm 2005 vaø naêm 2006 laø khoâng cao treân 15%. Ñaây cuõng laø yeáu toá thuaän lôïi cuûa doanh nghieäp. Qua phaân tích taøi chính cuûa coâng ty ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc ñieåm maïnh yeáu sau: Ñieåm maïnh: Möùc taêng tröôûng cao. Hieäu suaát söû duïng voán cao. Khaû naêng huy ñoäng voán laõi suaát öu ñaõi. Tyû soá nôï treân voán cao. Ñieåm yeáu: Doanh thu thong maïi vaø dòch vuï ít hôn nhieàu so vôùi vaän taûi. Tieáp thò Laø quaù trình xaùc ñònh döï baùo thoõa maõn nhu caàu khaùch haøng, laø vieäc raát quan troïng vì noù laø cô sôû ban ñaàu cho caùc quyeát ñònh veà phöông aùn dòch vuï, möùc giaù vaø chaát löôïng phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng vaø khaùch haøng. Theo quan ñieåm caùc coâng ty vaän taûi thì hoï chæ ñôn thuaàn cung caáp caùc dòch vuï vaän taûi cho caùc coâng ty ñaàu moái neân tieáp thò chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Hieän taïi, coâng ty vaãn chöa coù boä phaän tieáp thò rieâng bieät. Dòch vuï vaân taûi, giao nhaän Dòch vuï vaän taûi vaø giao nhaän coâng ty raát ña daïng: toå chöùc vaän taûi vaø cho thueâ kho baõi. Toå chöùc vaän taûi: nhaän vaän chuyeån Container vaø haøng hoùa coù taûi troïng lôùn treân 35 taán. Löu kho daùn nhaõn ñoùng goùi bao bì, thueâ phöông tieän vaän chuyeån, laøm thuû tuïc haûi quan vaø mua baûo hieåm giuùp chuû haøng. Cho thueâ kho baõi Nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân coâng ty coù baõi xe lôùn, thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi cuûa caùc phöông tieän vaän taûi sieâu troïng, heä thoáng kho baõi thuaän lôïi naèm ôû khu thöa thôùt daân cö, heä thoáng ñieän nöôùc vaø ñòa chaát ñòa hình toát. Giaù caû vaän chuyeån Vieäc tính giaù caû vaän chuyeån döïa vaøo chi phí cuûa caùc khaâu, thoâng thöôøng cöôùc vaän chuyeån theo giaù thò tröôøng vaø thoûa thuaän vôùi khaùch haøng. Quaûng caùo Phöông tieän duy nhaát maø coâng ty löïa choïn laø quaûng caùo treân maïng vaø Catalogue vaø thoâng qua quan heä vôùi khaùch haøng. Khuyeán maõi: Coâng ty coù chính saùch giaûm giaù cöôùc dòch vuï ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng laâu naêm, coù ñôn haøng nhieàu. Ngoaøi ra coâng ty coøn coù hoa hoàng cho nhöõng ngöôøi moâ giôùi. Neáu trong quaù trình vaän chuyeån haøng hoùa coù gì hö hoûng ñeán haøng hoùa coâng ty ñeàn buø hoaøn toaøn veà lo haøng vaän taûi cuûa mình. Qua phaân tích treân, ta nhaän thaáy: Ñieåm maïnh: Giaù vaän chuyeån reû hôn ñoái thuû Coù uy tín Coù khaùch haøng laâu naêm Ñieåm yeáu: Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Heä thoáng thoâng tin Heä thoáng thoâng tin coâng ty ñöôïc caäp nhaät haèng ngaøy vaø ñöôïc baùo caùo cho ban giaùm ñoác laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân, daøy daïng kinh nghieäm nghaønh vaän taûi, do ñoù hoï hieåu roõ caùc thoâng tin caàn caäp nhaät vaø yù nghóa caùc thoâng tin ñoù. Tuy nhieân do heä thoáng maùy vaø thieát bò thoâng tin coâng ty laïc haäu vaø trình ñoä nhaân vieân coøn thaáp neân heä thoáng thoâng tin coâng ty chöa goïi laø hoaøn chænh. Nguoàn nhaân löïc Cô caáu coâng ty goàm ban giaùm ñoác, heä thoáng phoøng ban. Hieän taïi coâng ty coù gaàn 100 nhaân vieân. Trong ñoù lao ñoäng coù trình ñoä ñaïi hoïc chieám 2,1% trung caáp vaø thôï baäc 3/7 chieám 9,3% vaên hoùa heát lôùp 12 chieám 46,5% coøn laïi 42,1% laø heát caáp 2. Coâng nhaân vieân ôû ñaây laøm vieäc theo nhöõng hôïp ñoàng ngaén haïn. Coâng ty chæ kyù hôïp ñoàng laâu naêm ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân coù tay ngheà cao, coù yù muoán phuïc vuï laâu daøi cho coâng ty. Coâng ty coù khoaûng 30 hôïp ñoàng lao ñoäng laâu daøi. Nhaân söï boá trí hôïp lí, nhaân vieân laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng caàn cuø, gaén boù laâu daøi coâng ty. Tuy nhieân, coâng ty ñang thieáu caùn boä trong lónh vöïc tieáp thò. Ñoäi nguõ lao ñoäng treû, söùc khoûe toát, naêng ñoäng. Haàu heát nhöõng nhaân vieân ñeàu coù khaû naêng tieáp thu coâng ngheä, hieåu veà qui cheá lao ñoäng, chaáp haønh toát noäi quy cuûa coâng ty. Coâng taùc tuyeån duïng cuûa coâng ty ñôn giaûn thoâng qua phoûng vaán vaø hoà sô cuûa nhaân vieân. Löông thöôûng trung bình cuûa nhaân vieân khoaûn 2.5 trieäu thaùng, caùn boä vaên phoøng 3 trieäu/thaùng. Vôùi tieàn löông nhö vaäy coù theå noùi töông ñoái cao. Ngoaøi ra cuoái naêm coâng ty coøn coù cheá ñoä löông thöôûng cho nhaân vieân. Qua phaân tích treân ta thaáy: Ñieåm maïnh Giaùm ñoác coù naêng löïc, taâm huyeát vôùi ngheà. Ban laõnh ñaïo coù kinh nghieäm vaø gioûi chuyeân moân. Taäp theå nhaân vieân caàn cuø gaén boù vôùi coâng ty. Ñieåm yeáu Thieáu caùn boä tieáp thò. Coâng taùc tuyeån duïng. Neà neáp toå chöùc Moãi coâng ty ñeàu coù moät neà neáp toå chöùc cuûa mình ñeå ñònh höôùng phaùt trieån. Caùc coâng ty coù neà neáp toå chöùc maïnh, tích cöïc coù nhieàu cô hoäi thaønh coâng hôn nhöõng coâng ty coù neà neáp yeáu. Boä maùy coâng ty coù toå chöùc theo quan heä tröïc tuyeán, caùc phoøng ban coù moái quan heä vaø nhieäm vuï roõ raøng. Giaùm ñoác coâng ty phaân cho caáp döôùi moät soá quyeàn coù quyeàn cho thoâi vieäc ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân laøm aûnh höôûng ñeán coâng ty. Qua phaân tích treân ta nhaän thaáy: Ñieåm maïnh: Cô caáu toå chöùc chaët cheõ. Tinh thaàn laøm vieäc nhaân vieân. Toång hôïp caùc yeáu toá moâi tröông beân trong: Baûng 4.9 (baûng toång hôïp caùc yeáu toá beân trong) Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu Qui moâ lôùn Heä soá söû duïng thieát bò cao. Ñòa ñieåm coâng ty thuaän lôïi. Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Möùc taêng tröôûng cao. Hieäu suaát söû duïng voán. Cöôùc vaän taûi reû. Ban laõnh ñaïo gioûi chuyeân moân vaø coù kinh nghieäm. Taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân caàn cuø. Uy tín treân thò tröôøng. Khaùch haøng laâu naêm. Tinh thaàn laøm vieäc nhaân vieân. Cô caáu toå chöùc chaët cheõ. Thieát bò maùy cuõ. Tyû soá nôï treân voán cao. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñöôïc ñaàu tö. Coâng taùc tuyeån duïng. Heä thoáng kieåm tra chaát löôïng. Thieáu caùn boä tieáp thò. Heä thoáng thoâng tin chöa toát. CHÖÔNG V XAÂY DÖÏNG, ÑAÙNH GIAÙ VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN CHIEÁN LÖÔÏC Xaùc ñònh laïi muïc tieâu töø 2002 ñeán 2006. Treân cô sôû nhöõng muïc tieâu ñaõ trình baøy ôû chöông 2, sau khi phaân tích nhöõng yeáu toá aûnh höôûng moâi tröôøng kinh doanh cuûa coâng ty. Muïc tieâu coâng ty ñöôïc xaùc ñònh laïi nhö sau: Duy trì quan heä laøm aên vôùi nhöõng khaùch haøng lôùn. Taêng soá löôïng xe, môû roäng baõi xe. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo caùn boä kyõ thuaät, tieáp thò. Môû roäng thò tröôøng, gia taêng thò phaàn taïi thò tröôøng hieän taïi. Ñaït chöùng chæ chöùng nhaän chaát löôïng. Baûng ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø beân trong: Baûng ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: Sau khi phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc cô hoäi vaø nguy cô aûnh höôûng ñeán coâng ty. Tuy nhieân, coù quaù nhieàu cô hoäi vaø nguy cô ñöôïc ruùt ra. Vì vaäy phaûi xaùc ñònh ñaâu laø nhöõng cô hoäi nguy cô chuû yeáu caàn quan taâm trong quaù trình hình thaønh chieán löôïc. Ñeå xaùc ñònh möùc ñoä quan troïng ñoái vôùi nghaønh vaø ñoái vôùi coâng ty cuûa töøng yeáu toá beân ngoaøi, em söû duïng phöông phaùp chuyeân gia cho ñieåm. Baûng 5.1 (baûng ñaùnh giaù yeáu toá beân ngoaøi) Yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi (1) Möùc ñoä taùc ñoäng vôùi nghaønh (2) Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi coâng ty (3) Tính chaát taùc ñoäng (4) Ñieåm toång keát (5) Yeáu toá kinh teá Neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh. Caùc nöôùc baïn haøng phaùt trieån oån ñònh. Laõi suaát cho vay giaûm. Xu theá kinh teá toaøn caàu. Tyû giaù hoaùi ñoái oån ñònh. Laïm phaùt chuyeån sang giaûm phaùt. MAERK Line môû caûng caïn taïi Vieät Nam. Yeáu toá chính trò phaùp luaät. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh. Chính phuû khuyeán khích phaùt trieån. Luaät thueá caûi caùch. Naïn quan lieâu tham nhuõng vaãn coøn toàn taïi. oâ nhieãm Yeáu toá xaõ hoäi töï nhieân: Ngöôøi Vieät Nam chöa chuù yù nhieàu ñeán dòch vuï vaän taûi. Ñöôøng xaù ngaøy caøng môû roäng. Yeáu toá coâng ngheä: Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä töông ñoái chaäm. Vieät Nam khoâng coù coâng ngheä tieân tieán cho caùc loaïi xe treân. Ñoái thuû caïnh tranh: Ñoái thuû caïnh tranh khoâng chuû ñoäng nguoàn haøng. Giaù cöôùc vaän chuyeån cao. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Khaùch haøng: Nhu caàu vaän chuyeån nhieàu. Toác ñoä taêng tröôûng cuûa nghaønh cao. Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Khaùch haøng coù nhieàu löïa choïn nhaø vaän chuyeån. Nhaø cung caáp: Nguoàn haøng nhieàu. Nhaø nöôùc khuyeán khích chuyeån giao coâng ngheä. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi: Raøo caûn nhaäp nghaønh. Ñoái thuû tìm aån nhieàu. Dòch vuï thay theá: Vaïân chuyeån khaùc ngoaøi container. 3,3 2,5 2,0 2,3 2,0 1,8 4 2,2 3,0 2,0 2,0 2,1 2,5 2,3 3,0 2,0 2,3 2,3 3,0 4,0 4,0 3,0 3,2 3,5 2,2 3,0 2,8 2,7 3,2 2,5 2,0 2,7 2,0 2,0 1,7 3 2 3,3 2,0 2,0 2,1 3,3 3,0 3,3 2,0 2,2 3,0 3,3 4,0 4,0 2,7 3,3 3,5 2,0 3,2 3,0 3,3 3,7 + + + + + - + + + + - - - + + - + + - + + - - + + - + - + +8,25 +5,0 +5,4 +4,6 +4,0 -3,06 +12 +4,4 +9,9 +4,0 -4,0 -4,41 -8,25 +6,9 +9,9 -4,0 +5,06 +6,9 -9,9 +16 +16 -8,1 -10,56 +12,25 +4,4 -9,6 +8,4 -8,91 +11,84 Möùc ñoä quan troïng nghaønh: 1= Ít quan troïng. 2= Trung bình. 3= Quan troïng. 4= Raát quan troïng. Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi coâng ty: 1= Ít quan troïng. 2= Trung bình. 3= Nhieàu. 4= Raát nhieàu. Ñieåm toång keát: (5)= (2)*(3)*(4). Caùc cô hoäi: Nhu caàu vaän chuyeån nhieàu. Maerk line môû caûng caïn taïi Vieät Nam. Toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao. Nguoàn haøng nhieàu. Dòch vuï vaän chuyeån khaùc. Chính phuû khuyeán khích. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä chaäm. Raøo caûn nhaäp nghaønh cao. Neàn kinh teá vieät nam phaùt trieån oån ñònh. Caùc nguy cô: Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Khaùch haøng coù nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï. Ñoái thuû tìm aån nhieàu. Ngöôøi Vieät chöa chuù yù ñeán dòch vuï naøy. Baûng ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong Cuõng töông töï nhö phaân tích beân ngoaøi, qua quaù trình phaân tích beân trong ñaõ xaùc ñònh ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa coâng ty. Em söû duïng phöông phaùp cho ñieåm cuûa caùc chuyeân gia ñeå xaùc ñònh ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu coát loõi cuûa coâng ty aûnh höôûng ñeán vò theá caïnh tranh vaø thöïc thi chieán löôïc cuûa coâng ty. Baûng 5.2 (baûng ñaùnh giaù yeáu toá beân trong) Yeáu toá moâi tröôøng beân trong Möùc ñoä quan troïng vôùi nghaønh Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi coâng ty Tính chaát taùc ñoäng Ñieåm toång keát Qui moâ töông ñoái lôùn. Heä soá söû duïng xe cao. Ñòa ñieåm coâng ty thuaän lôïi. Ñöôïc söï hoã trôï nghaønh. Xe cuõ. Chaát löôïng: Chaát löôïng dòch vuï ñöôïc ñaûm baûo. Chöa coù heä soá kieåm tra chaát löôïng dòch vuï. Taøi chính: Möùc taêng tröôûng cao. Hieäu suaát söû duïng voán cao. Khaû naêng huy ñoäng voán cao laõi suaát thaáp. Tyû soá nôï treân voán cao. Tieáp thò: Giaù cöôùc vaän chuyeån reû hôn ñoái thuû. Coù uy tín treân thò tröôøng. Khaùch haøng laøm aên laâu daøi. Hoïat ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Heä thoáng thoâng tin: Chöa hoaøn chænh. Nguoàn nhaân löïc: Giaùm ñoác laø ngöôøi coù taâm huyeát. Ban laõnh ñaïo gioûi vaø coù chuyeân moân. Taäp theå coâng ty caàn cuø gaén boù. Thieáu caùn boä tieáp thò. Neà neáp toå chöùc: Cô caáu toå chöùc chaët. Tinh thaàn laøm vieäc caùn boä, nhaân vieân cao. 3,3 3,2 3,0 2,2 3,3 3,8 2.8 2,3 2,2 2,8 2,2 3,2 3,7 3,3 3,3 2,0 2,5 2,7 3,2 3,0 2,3 2,5 3,5 3,7 3,3 2,2 3,0 3,8 2.8 2,3 2,3 3,7 2,0 3,7 3,8 3,7 2,8 1,7 3,8 3 2,7 2,7 2,3 2,7 + + + + - - + + + - + + + - - + + + - + + +11,55 +11,84 +9,9 +4,84 -9,9 +14,44 -7,84 +5,29 +5,06 +10,36 -4,4 +11,84 +14,06 +12,21 -9,24 -3,4 +9,5 +8,1 +10,6 -8,1 +5,29 +6,75 Möùc ñoä quan troïng nghaønh: 1= Ít quan troïng. 2= Trung bình. 3= Quan troïng. 4= Raát quan troïng. Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi coâng ty: 1= Ít quan troïng. 2= Trung bình. 3= Nhieàu. 4= Raát nhieàu. Ñieåm toång keát: (5)=(2)*(3)*(4). Caùc ñieåm maïnh: Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Coù uy tín treân thò tröôøng. Coù khaùch haøng laâu daøi. Giaùm ñoác laø ngöôøi coù taâm huyeát vaø chuyeân moân. Taäp theå coâng ty can cuø gaén boù. Cöôùc vaän taûi reû hôn ñoái thuû. Qui moâ lôùn. Khaû naêng huy ñoäng voán cao laõi suaát thaáp. Heä soá söû duïng thieát bò cao. Ñòa ñieåm coâng ty thuaän lôïi. Caùc ñieåm yeáu: Thieát bò maùy cuõ. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Xaây döïng caùc chieán löôïc cho coâng ty Tröôøng Sinh: Ma traän SWOT: Treân cô sôû caùc nguy cô, ñieåm maïnh vaø yeáu ruùt ra töø baûng ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø beân trong, sau nay laø ma traän SWOT ñeå xaây döïng caùc chieán löôïc nhaèm ñaït ñeán muïc tieâu coâng ty. Baûng 5.3 Ma traän swot cuûa coâng ty Caùc cô hoäi (O) Nhu caàu vaän chuyeån nhieàu. Toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao. Nguoàn haøng nhieàu. Dòch vuï vaän chuyeån khaùc. Chính phuû khuyeán khích. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä chaäm. Raøo caûn nhaäp nghaønh cao. Neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh. Caùc nguy cô(T) Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Khaùch haøng coù nhieàu nhaøcung caáp dòch vuï. Ñoái thuû tìm aån nhieàu. Ngöôøi Vieät chöa chuù yù ñeán dòch vuï naøy. Ñieåm maïnh Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Coù uy tín treân thò tröôøng. Coù khaùch haøng laâu daøi. Ban laõnh ñaïo gioûi vaø coù chuyeân moân. Taäp theå coâng ty caàn cuø gaén boù. Cöôùc vaän taûi reû. Qui moâ lôùn. Khaû naêng huy ñoäng voán cao laõi suaát thaáp. Heä soá söû duïng thieát bò cao. Chieán löôïc SO Ñaàu tö naâng soá löôïng xe. Thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng môùi. Chieán löôïc ST. Taäp trung vaøo khaùch haøng troïng ñieåm. Chieán löôïc veà cöôùc vaän taûi. Ñieåm yeáu Thieát bò maùy cuõ. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Maët baèng boá trí khoâng hôïp lí. Maïng löôùi nhoû, ít thoâng tin. Chieán löôïc WO Ñaàu tö mua theâm xe môùi. Chieán löôïc WT Duy trì chaïy theo ñôn haøng. Chieán löôïc nhaân söï. Giaûi Thích Veà Cô Sôû Hình Thaønh Chieán Löôïc Giaûi thích Chieán löôïc 1 Chieán löôïc naøy nhaèm ñaït muïc tieâu môû roäng vieäc cung caáp dòch vuï cuûa coâng ty ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng. Chieán löôïc naøy söû duïng caùc ñieåm maïnh ñeå taän duïng caùc cô hoäi sau: Coâng ty coù uy tín treân thò tröôøng. Giaùm ñoác laø ngöôøi coù naêng löïc vaø taâm huyeát vôùi ngheà. Ñöôïc söï hoã trôï cuûa nghaønh. Khaùch haøng laøm aên laâu daøi vôùi coâng ty. Taäp theå caùn boä caàn cuø gaén boù. Khaû naêng huy ñoäng voán vôùi laõi suaát thaáp. Heä soá söû duïng xe cao. Nhu caàu dòch vuï vaän taûi baèng Container ngaøy caøng cao. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä töông ñoái chaäm. Dòch vuï thay theá nhieàu. Chieán löôïc 1: Ñaàu Tö Mua Theâm Xe Môùi. Chieán löôïc naøy nhaèm caûi thieän caùc ñieåm yeáu beân trong do taän duïng caùc cô hoäi beân ngoaøi. Thieát bò maùy cuõ. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Maët baèng boá trí khoâng hôïp lí. Nhu caàu vaän chuyeån nhieàu. Toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao. Nguoàn haøng nhieàu. Dòch vuï vaän chuyeån khaùc. Ñaàu tö mua xe môùi Muïc tieâu Môû roäng saûn xuaát. Taêng doanh soá. Taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa baèng Container ngaøy caøng cao trong khi maët baèng coâng ty khoâng theå môû roäng do hieän taïi maët baèng coâng ty laø maët baèng taän duïng Nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa baèng Container vaø coù taûi troïng lôùn ngaøy caøng cao ñeå phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån ñaát nöôùc. Ñaát nöôùc ta ñang treân con ñöôøng coâng nghieäp hoùa vieäc phaùt trieån dòch vuï naøy laø raát caàn thieát. Tröôøng Sinh laø moät trong nhöõng coâng ty cung caáp dòch vuï vaän taûi haøng ñaàu. Tuy nhieân coâng ty ñaõ hoaït ñoäng toái ña coâng suaátvì vaäy muoán taêng theâm doanh soá coâng ty caàn phaûi ñaàu tö mua theâm xe môùi laø raát caàn thieát. Hieän taïi, coâng ty ñaõ ñöôïc söï hoã trôï cuûa nghaønh veà thieát bò xe. Nguoàn voán maø coâng ty muoán ñaàu tö mua xe môùi coù theå ñöôïc vay vôùi soá löôïng lôùn vaø laõi suaát öu ñaõi taïi Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam Chi Nhaùnh Soá 4 Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ngoaøi ra caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân cao vaø mong muoán phuïc vuï cho coâng ty. Do vaäy, vieäc ñaàu tö nhaø maùy môùi ñöôïc hoï uûng hoä. Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö Naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaän taûi, taïo ra dòch vuï coù chaát löôïng cao. Ñaàu tö naâng cao chaát löôïng xe vaø heä thoáng kho baõi laøm taêng naêng suaát. Taïo ra theá maïnh nghaønh trong nghaønh. Phöông thöùc thöïc hieän: Choïn vò trí baõi xe gaàn caûng, ñöôøng boä: tænh Bình Döông gaàn quoác loä 1A Voán ñaàu tö: Mua xe: 5 tyû. Soá löôïng xe mua 10 chieác. Loaïi xe caàn mua:Freiligh ñôøi 2002, International Ñôøi 98, Ñôøi 95. Freiligh Nhaø saûn xuaát: Myõ. Naêm saûn xuaát: 2002. Soá löôïng: 5 chieác. International Nhaø saûn xuaát: Myõ. Naêm saûn xuaát: 1998, 1995. Soá löôïng: 5 chieác. Xaây döïng baõi 1 tyû. Chi phí khaùc: 500.000.000. Chi phí döï phoøng: 1tyû. Toång voán: 7,5 tyû. Voán vay:3 tyû. Voán coâng ty:4ty.û Chieán löôïc 2: Thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. Ñaây laø chieán löôïc laøm taêng thò phaàn trong caùc thò tröôøng hieän coù vaø phaùt trieån thò tröôøng môùi. Chieán löôïc naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi muïc tieâu taêng tröôûng cuûa coâng ty, noù söû duïng ñieåm maïnh ñeå taän duïng caùc cô hoäi sau: Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Coâng ty coù uy tín treân thò tröôøng. Giaùm ñoác laø ngöôøi coù naêng löïc vaø taâm huyeát vôùi ngheà. Ñöôïc söï hoã trôï cuûa nghaønh. Khaùch haøng laøm aên laâu daøi vôùi coâng ty. Taäp theå caùn boä caàn cuø gaén boù. Cöôùc vaän taûi reû hôn ñoái thuû. Qui moâ lôùn. Nhu caàu vaän chuyeån nhieàu. Toác ñoä taêng tröôûng nghaønh cao. Nguoàn haøng nhieàu. Dòch vuï vaän chuyeån khaùc. Chính phuû khuyeán khích. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä chaäm. Raøo caûn nhaäp nghaønh cao. Neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh. Muïc tieâu: Môû roäng thò tröôøng. Taêng doanh soá. Chieán löôïc thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng ñoøi hoûi coâng ty taäp trung moïi noã löïc cuûa mình nhaèm giöõ vöõng thò phaàn hieän coù vaø gia taêng thò phaàn baèng nhöõng bieän phaùp nhö: Naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Ñaûm baûo giaù thaønh. Giao haøng ñuùng heïn. Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng, khuyeán khiùch khaùch haøng laøm aên laâu daøi. Chieán löôïc 3: Taäp Trung Vaøo Khaùch Haøng Troïng Ñieåm Nhaèm giöõ vöõng nhöõng khaùch haøng lôùn vaø coù uy tín. Söû duïng ñieåm maïnh ñeå haïn cheá moái ñe doïa beân ngoaøi: Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Coù uy tín treân thò tröôøng. Coù khaùch haøng laâu daøi. Ban laõnh ñaïo gioûi vaø coù chuyeân moân. Taäp theå coâng ty can cuø gaén boù. Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Muïc tieâu: Giöõ vöõng thò phaàn. Oån ñònh cung caáp dòch vuï. Trong nhöõng naêm qua uy tín cuûa coâng ty Tröôøng Sinh ngaøy caøng cao, nhieàu khaùch haøng lôùn ñaõ tìm ñeán coâng ty nhö: Ga Soùng Thaàn, Theùp Pomina, Nhöïa Bình Minh. Trong qua trình cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng neáu coù ñieàu gì chöa thoõa maõn, khaùch haøng vaø coâng ty coù theå cuøng nhau giaûi quyeát nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng thoáng nhaát chung. Nhö vaäy coâng ty coù nhöõng khaùch haøng lôùn hôïp taùc laâu daøi, mang nhieàu lôïi nhuaän laâu daøi cho coâng ty. Tuy nhieân khaùch haøng coù nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï naøy, ñoái thuû coâng ty maïnh neân coâng ty xuùc tieán ngay caùc bieän phaùp nhaèm thaét chaët moái quan heä, naâng cao chaát löôïng dòch vuï, giaù cöôùc vaän taûi ít thay ñoåi, giao haøng ñuùng heïn, thaûo luaän caùc keá hoaïch laøm aên laâu daøi. Duy trì vaø phaùt trieån moái quan heä ñeå 2 beân cuøng coù lôïi. Chieán löôïc 4: Chieán löôïc giaù Taän duïng caùc ñieåm maïnh ñeå haïn cheá nguy cô: Chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo. Cöôùc vaän taûi reû. Quy moâ lôùn. Heä soá söû duïng thieát bò cao. Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Khaùch haøng coù nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï. Chieán löôïc giaù: Muïc tieâu: Thu huùt khaùch haøng vaø taêng khaû naêng caïnh tranh. Khaùch haøng coâng ty chuû yeáu laø nhöõng coâng ty, do vaäy phaûi cung caáp dòch vuï thoûa maõn nhöõng yeâu caàu cuûa hoï. Coâng ty taän duïng caùc ñieåm maïnh nhö: Heä soá söû duïng thieát bò cao, cöôùc vaän taûi reû ñeå thu huùt khaùch haøng tieàm naêng, taêng khaû naêng caïnh tranh vôùi ñoái thuû. Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng khaùc, do chöa quen vôùi dòch vuï naøy, giaù cöôùc reû ñeå thu huùt hoï. Chieán löôïc 5: Duy trì cung caáp dòch vuï theo ñôn haøng. Ñaây laø chieán löôïc phoøng thuû giaûm ñi nhöõng ñieåm yeáu beân trong traùnh nhöõng moái ñe doïa beân ngoaøi. Maïng löôùi nhoû, ít thoâng tin. Thieát bò maùy cuõ. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Nguy cô: Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Khaùch haøng coù nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï. Ñoái thuû tìm aån nhieàu. Muïc tieâu Giöõ vöõng thò tröôøng. Chieán löôïc naøy haïn cheá ñieåm yeáu veà hoïat ñoäng tieáp thò, cung caáp dòch vuï vaän taûi theo ñôn haøng, thoõa maõn nhöõng yeâu caàu cuûa hoï nhaèm traùnh khaùch haøng boû ñi tìm nhaø cung caáp khaùc. Chieán löôïc 6: Chieán Löôïc Nhaân Söï Nhaèm qui hoaïch ñaøo taïo con ngöôøi, giöõ gìn, chaêm lo ñôøi soáng cuûa coâng nhaân vieâncoù tay ngheà. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Thieáu nhaân vieân tieáp thò. Muïc tieâu: Cung caáp nhaân söï cho coâng ty. Naâng cao trình ñoä nhaân vieân. Löïa choïn caùc chieán löôïc cho coâng ty: Nhìn vaøo ma traän SWOT thì chieán löôïc 5 vaø 1 gioáng nhau. Thöïc chaát coâng ty chæ coù 6 chieán löôïc. Tuy nhieân, trong moät giai ñoaïn coâng ty khoâng theå ñeo ñuoåi nhieàu chieán löôïc moät luùc maø coù theå mang laïi hieäu quaû cao, ñoâi khi nguoàn löïc cuûa coâng ty khoâng ñuû khaû naêng. Vôùi 6 chieán löôïc treân seõ tieán haønh löïa choïn chieán löôïc döïa treân öu nhöôïc, tính khaûthi vaø hieäu quaû töøng phöông aùn, keát hôïp vôùi ma traän QSPM ñeÅ löïa choïn chieán löôïc phuø hôïp. Öu nhöôïc caùc chieán löôïc: Chieán löôïc ñaàu tö mua xe môí Chieán löôïc naøy nhaèm ñoøi hoûi söï noã löïc taäp theå coâng ty nhaèm muïc tieâu môû roâng cung caáp dòch vuï. Öu ñieåm: Taïo coâng aên vieäc laøm. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Ñaùp öùng nhu caàu vaän taûi treân thò tröôøng. Nhöôïc ñieåm: Ñoøi hoûi voán lôùn. Toán nhieàu chi phí tuyeån duïng. Chieán löôïc thaâm nhaäp vaø phaùt trieån Duy trì vaø khai thaùc trieät ñeå thò tröôøng hieän taïi, ñoàng thôøi môû roäng vaøo khaùch haøng tieàm naêng. Öu ñieåm: Taêng thò phaàn vaø doanh thu. Nhöôïc ñieåm: Toán chi phí tìm kieám thò tröôøng. Phaùt trieån roäng raõi vaø khoâng taäp trung vaøo thò tröôøng muïc tieâu. Chieán löôïc taäp trung vaøo khaùch haøng troïng ñieåm Öu ñieåm: Oån ñònh cung caáp dòch vuï. Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng toát hôn. Nhöôïc ñieåm: Chæ taäp trung vaøo moät soá khaùch haøng, maát cô hoäi thaâm nhaäp thò tröôøng môùi. Chieán luôïc veà cöôùc vaän taûi Thu huùt khaùch haøng, taêng khaû naêng caïnh tranh so vôùi ñoái thuû nhôø vaøo nhöõng lôïi theá coù ñöôïc. Öu ñieåm: Thu huùt khaùch haøng, taêng khaû naêg caïnh tranh. Nhöôïc ñieåm: Söï phaûn öùng maïnh töø ñoái thuû. Chieán löôïc duy trì theo ñôn haøng Öu ñieåm: Coâng ty chieám duïng voán khaùch haøng ñeå söû duïng vaøo voán löu ñoäng saûn xuaát. Nhöôïc: Ít thoâng tin thò tröôøng. Chieán löôïc nhaân söï Öu ñieåm: Coù ñoäi nguõ nhaân vieân laønh ngheà Taêng naêng suaát, naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Nhöôïc ñieåm: Toán keùm chi phí. Ma traän QSPM: Ñeå thuaän tieän cho vieäc coù theå löïa choïn caùc chieán löôïc öu tieân trong 6 chieán löôïc treân, ma traän QSPM duøng ñeå laáy yù kieán caùc chuyeân gia: Ghí chuù: Cl1: Ñaàu tö mua xe môùi Cl2: Thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. Cl3: Taäp trung vaøo khaùch haøng troïng ñieåm. Cl4: Chieán löôïc veà giaù. Cl5: Duy trì theo ñôn haøng. Cl6: Chieán löôïc nhaân söï. Sau khi ñaùnh giaù möùc ñoä haáp daãn cuûa töøng chieán löôïc, keát quaû chieán löôïc coù ñieåm haáp daãn nhö sau: Toång soá ñieåm haáp daãn cuûa töøng chieán löôïc: Baûng 5.4 (ñieåm caùc chieán löôïc) Caùc chieán löôïc Toång soá ñieåm haáp daãn. Ñaàu tö mua theâm xe môùi. 343 Thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. 325 Taäp trung vaøo khaùch haøng troïng ñieåm 294 Duy trì chaïy theo ñôn haøng cuûa khaùch haøng. 282 Chieán löôïc veà giaù. 330 Chieán löôïc nhaân söï. 290 Caên cöù vaøo keát quaû ma traän QMSP keát hôïp vôùi öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng chieán löôïc neân choïn chieán löôïc ñaàu tö mua xe môùi. Keát luaän: Coâng ty traùch nhieâm höõu haïn thöông maïi vaän taûi Tröôøng Sinh khoâng theo ñuoåi caùc chieán löôïc ñôn thuaàn maø theo ñuoåi chieán löôïc hoãn hôïp mang tính hoã trôï boã sung cho nhau, giuùp coâng ty ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Baûng 5.5 Giai ñoaïn töø 2008 -2011 Giai ñoaïn töø 2011 - 2012 Chieán löôïc kinh doanh: Ñaàu tö mua xe môùi vaø xaây döïng kho baõi. Thaâm nhaäp thò tröông. Chaïy theo ñôn haøng. Chieán löôïc nhaân söï. Chieán löôïc kinh doanh: Tieáp tuïc thaâm nhaäp thò tröôøng. Phaùt trieån thò tröôøng. Chieán löôïc veà cöôùc vaän taûi. Muïc tieâu: Môû roäng dòch vuï. Duy trì quan heä laøm aên vôùi khaùch haøng lôùn vaø laâu daøi. Xaây döïng nguoàn nhaân löïc maïnh. Muïc tieâu: Taêng thò phaàn. Taêng chaát löôïng dòch vuï. Ñaùp öùng nhu caàu chaát löôïng dòch vuï vaän taûi cao nhaát. V. Baûng tham khaûo yù kieán chuyeân gia Baûng 5.6 Ma traän QSPM Caùc yeáu toá aûnh höôûng chieán löôïc Phaân loaïi Caùc phöông aùn chieán löôïc Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 Cl6 Caùc cô hoäi: Nhu caàu vaän taûi lôùn. Toác ñoä taêng tröôûng ngaønh cao. Nguoàn haøng nhieàu. Dòch vuï thay theá. Chính phuû khuyeán khích. Toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä chaäm. Raøo caûn nhaäp nghaønh cao. Neàn kinh teá Vieät Nam phaùt trieån oån ñònh. Caùc nguy cô: Quyeàn löïc khaùch haøng lôùn. Ñoái thuû caïnh tranh maïnh. Nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà ít. Khaùch haøng coù nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï naøy. Ñoái thuû tieàm aån nhieàu. Ngöôøi Vieät Nam chöa chuù yù ñeán dòch vuï naøy. Ñieåm maïnh: Chaát löôïng luoân ñaûm baûo. Coâng ty coù uy tín. Giaùm ñoác laø ngöôøi coù naêng löïc vaø taâm huyeát. Ñöôïc söï hoã trôï veà nghaønh. Coù khaùch haøng laâu daøi. Cöôùc vaän taûi reû. Qui moâ töông ñoái lôùn. Taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân caàn cuø. Khaû naêng huy ñoäng voán vôùi laõi suùaât öu ñaõi. Heä soá söû dung thieát bò cao. Caùc ñieåm yeáu Thieát bò maùy cuõ. Hoaït ñoäng tieáp thò chöa ñaàu tö ñuùng möùc. Heä thoáng thoâng tin keùm. Boá trí maët baèng khoâng hôïp lí. Coâng taùc nhaân söï. 4 4 3.5 3 3 3 3,3 4 3,5 3 3.5 4 3 3 4 4 3,7 3 3,5 4 4 3,5 4 4 3,5 3,7 3,3 3 3,5 4 4 4 3,5 3 3 3 3,5 3,5 3 4 4 3,5 3 3,5 3,5 4 3 3,5 4 4 3,5 3,5 4 3 3,5 3 3 3,5 16 16 14 10,5 14 9 9,9 14 10,5 9 14 16 10,5 9 14 14 14,8 9 10,5 16 16 10,5 14 16 10,5 12,9 9,9 9 10,5 4 4 3 3,7 3,7 3 3 3 3,5 2 2,5 3 3 2 3,5 3 3 3,5 3 3,5 3 3 3,5 3 3,5 3 3,2 2,6 3 16 16 10,5 10,1 10,1 9 9,9 12 10,5 6 7,5 12 9 6 14 12 10,7 10,5 10,7 14 12 10,5 14 12 10,6 10,1 9,6 7,8 10,5 3 3 3.1 3 3.2 3,5 3 3 4 4 3 3,5 3 3 3 3,5 3 2 2,5 3 3 3,2 2,6 3 2,5 2 3 2,5 3 12 12 9,6 9 9,6 10,5 9,9 12 14 12 10,5 14 9 9 12 14 11,1 6 7,6 12 12 9,6 10,4 12 7 7,4 9,9 7,5 10,5 3,5 3,5 4 4 2 2.3 3 3,4 3 3,1 3 3 3 3 3,5 3,2 2 3 3,5 3,4 3,5 2,5 2,3 3 3 3,1 2,5 2,5 3 14 14 14 12 6 6,9 9,9 13,6 10,5 9,3 10,5 12 9 9 14 12,8 7,4 9 10,6 13,6 14 7 9,2 12 10,5 9,8 7,3 7,5 10,5 3,5 3 3,5 2 3 3 3 2 3,5 3,5 2,5 3,5 3.2 3 3,5 3,5 3,4 2,5 3,5 2,5 3 3 3,1 3 2,5 3 3,5 3,2 3 14 12 10,6 6 9 9 9,9 8 10,6 10,5 7,6 14 9,6 9 14 14 11,4 7,5 10,6 10 12 10,5 12,4 12 7,5 11 10,2 9,6 10,5 3 3,5 3,5 3 2,5 2,5 2,5 3 3 3,1 4 3 3 3,5 3 3,5 3 2,5 3 2,5 4 3 2,4 3,5 3 3 2,5 3 3,2 12 14 10,6 10,5 7,5 7,5 7,6 12 10,5 9,3 14 12 9 10,5 12 14 11,1 7,5 10,5 10 16 10,5 9,6 14 10,5 11 7,6 9 10,7 Toång 343 325 294 282 330 290 CHÖÔNG VI KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ KEÁT LUAÄN Coâng ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn Tröôøng Sinh laø coâng ty vaän taûi hoaït ñoäng trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét. Ñieàu naøy hoûi ban laõnh ñaïo caàn phaûi coù ñònh höôùng nghieân cöùu töông lai, xaây döïng chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp trong quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa mình. Thöïc hieän luaän vaên hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh cho coâng ty Tröôøng Sinh ngöôøi vieát cuõng khoâng ngoaøi mong muoán cung caáp cho laõnh ñaïo taøi lieäu tham khaûo trong quaù trình ñònh höôùng vaø phaùt trieån coâng ty. Luaän vaên naøy ñaëc bieät ñi saâu phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty vaø phoái hôïp vôùi caùc caùc coâng cuï ma traän SWOT ñeå xaây döïng chieán löôïc vaø ma traän QSPM ñeå löïa choïn chieán löôïc. Chieán löôïc löïa choïn cho coâng ty TNHH Tröôøng Sinh laø chieán löôïc hoãn hôïp, hoã trôï boã sung cho nhau goàm caùc chieán löôïc: Ñaàu tö mua xe môùi. Thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. Duy trì theo ñôn haøng. Chieán löôïc nhaân söï. Chieán löôïc cöôùc vaän taûi. Taäp trung vaøo khaùch haøng troïng ñieåm. Vì thôøi gian vaø khaû naêng nghieân cöùu coù haïn, luaän vaên chaéc chaén khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát chaân thaønh nhaän ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñôõ ñoùng goùp töø phía thaày coâ khoa Quaûn Lyù Coâng Nghieäp Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaøo vieäc boã sung cuûng coá kieán thöùc ñeå hoaøn thieän luaän vaên. KIEÁN NGHÒ Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi coâng ty Tröôøng Sinh chính laø caùc chieán löôïc. Ngoaøi ra ngöôøi vieát cuõng coù kieán nghò nhö sau: Ñoái Vôùi Cô Quan Höõu Quan Hieän nay, hieäp hoäi vaän taûi haøng Container ñaõ ñöôïc thaønh laäp nhöng chöa phaùt huy ñöôïc vai troø nhieäm vuï chöùc naêng cuûa mình ñeå hoã trôï cho caùc coâng ty trong nghaønh raát caàn hoã trôï cuûa nghaønh vaän taûi vaø nhaø nöôùc noí chung vaø tænh Bình Döông noùi rieâng ñeå hoaït ñoäng toát hôn. Boïâ giaùo duïc vaø ñaøo taïo phaûi xaây döïng keá hoaïch nhaèm khuyeán khích lao ñoäng tröïc tieáp vaøo caùc tröôøng giao thoâng vaän taûi, nghieäp vuï xuaát nhaäp khaåu ñeå naâng cao trình ñoä hieåu bieát cuõng nhö nhaän thöùc veà nghaønh vaän taûi haøng hoùa baèng Container. Ñoái vôùi nghaønh vaän taûi Coù keá hoaïch xaây döïng caùc ñöôøng cao toác, söõa chöõa caùc tuyeán ñöôøng daønh cho loaïi xe naøy. Taïo ñieàu kieän cho coâng ty deã daøng tieáp taän caùc nguoàn haøng. Ñoái vôùi coâng ty Ban laõnh ñaïo caàn hoã trôï coâng ty trong vieäc tìm kieám khaùch haøng. Hoã trôï voán vaø taïo nieàm tin trong taäp theå coâng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docduy khoa.doc
  • docMuïc luïc.doc
  • docNhiemvu.doc
  • docToùm Taét Ñeà Taoi.doc
Luận văn liên quan