Đề tài Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc

Chương I : Cơ sở lý luận chung về xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc. 1.1. Tổng quan về xuất khẩu. 1.1.1. Những khái niệm liên quan đến xuất khẩu. * Khái niệm xuất khẩu: Cùng với sự phát triển của xã hội và tri thức nhân loại không ngừng mở mang và kéo theo đó là sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất cũng có những tiến bộ vượt bậc, những phương thức sản xuất tiên tiến, hình thức đa dạng, nên sản xuất hiện đại đã đạt được những thành quả to lớn. Các quốc gia đã sản xuất được lượng hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng cao, hàng hóa sản xuất ra đã vượt khỏi tiêu dùng của quốc gia, đồng thời nhu cầu về hàng hóa cũng ngày trở lên đa dạng hơn xuất hiện nhu cầu trao đổi mua bán, dần dần nhu cầu đó đã vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ một quốc gia, do đó hoạt động trao đổi mua bán giữa các quốc gia xuất hiện từ rất sớm và một trong hoạt động trao đổi đó ngày nay gọi là xuất khẩu. Như vậy xuât khẩu là hoạt động đưa hàng hóa dịch vụ ra khỏi phạm vi lãnh thổ một quốc gia, hoặc những người tham gia mua bán trao đổi có quốc tịch khác nhau. Ngày nay xuất khẩu được coi là một hình thức thâm nhập thị trường nước ngoài hiệu quả bởi chi phí thấp lại ít rủ ro. *Chủ thể tham gia xuất khẩu: Chủ thể tham gia xuất khẩu rất đa dạng bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ của các nước. *Hàng hóa xuất khẩu: Hàng hóa xuất khẩu là tất cả các loại hàng hóa mà quốc gia đó có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thế giới, và có khả năng thu về lợi ích cho quốc gia mình. * Thị trường xuất khẩu : Là thị trường của một quốc gia khác, có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu này phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường đó, vì thế thị trường xuất khẩu cũng rất đa dạng phong phú , tùy vào hàng hóa xuất khẩu mà thị trường xuất khẩu cũng khác nhau. * Hoạt động xuất khẩu : Hoạt động xuất khẩu là một trong những hoạt động ngoại thương của quốc gia có vai trò rất quan trọng, to lớn đến sự phát triển, sống còn của quốc gia. Vậy ta cần hiểu hoạt động xuất khẩu khác hoạt động tiêu thụ hàng hóa thông thường ở chỗ nào? Thứ nhất , người tiêu dùng và người sản xuất hàng xuất khẩu có quốc tịch khác nhau,do đó có sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, Vì vậy đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thì người sản xuất cần tìm hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng. Thứ hai, thị trường xuất khẩu rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như văn hóa, chính trị, pháp luật, do vậy mang nhiều rủi ro hơn hoạt động trao đổi thông thường. Thứ ba, tiền sử dụng trong hoạt động xuất khẩu thường là ngoại tệ đối với ít nhất một bên. Thứ tư, các hoạt đỗng xuất khẩu thường liên quan đến rất nhiều vận chuyển, thanh toán quốc tế, đặc biệt các hoạt động này hàm chứa rủi ro rất lớn khi vượt ra khỏi phạm vi biên giới một quốc gia. Do vậy , cần phải xem xét đối tác trước khi ký kết hợp đồng xuất khẩu thường đi kèm theo các hợp đồng khác như bảo hiểm , vận chuyển thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸ng s¶n, hµng n¨m nhËp khÈu mét l­îng rÊt lín hµng n«ng s¶n thùc phÈm nhiÖt ®íi vµ c¸c lo¹i kho¸ng s¶n nh­ dÇu th«, than ®¸. Do ®ã thÞ tr­êng Hµn Quèc lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng to lín cho hµng xuÊt khÈu n­íc ta. Trong khi ®ã, ViÖt nam còng rÊt cÇn nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng m¸y mãc c«ng nghÖ cña Hµn Quèc ®Ó phôc vô c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. 1.3.2.2 §èi víi Hµn Quèc: Cho ®Õn cuèi thËp kû 80, c¸c ®èi t¸c ®Çu t­ vµ bu«n b¸n chñ yÕu cña Hµn Quèc vÉn lµ Mü, NhËt B¶n vµ c¸c n­íc T©y ¢u. Do ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i chung (GSP): §­îc gi¶m thuÕ quan nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu, hµng cña Hµn Quèc dÔ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng lín vµ ®a d¹ng nµy. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Hµn Quèc sang Mü ®· t¨ng lªn h¬n 3 lÇn, tõ 24,74 tû USD thêi kú 1971 –1980 lªn 73,76 tû USD trong thêi kú 1981 – 1987. Vµ ë thÞ tr­êng NhËt B¶n còng thÕ, kim ng¹ch xuÊt khÈu Hµn Quèc t¨ng tõ 15,54 tû USD (1970 – 1980) lªn 33,31 tû USD (1981 – 1987) do NhËt B¶n kh«ng ngõng më réng nhu cÇu trong n­íc, t¨ng c­êng nhËp hµng ho¸ cña c¸c n­íc NICs vµ ASEAN. Tuy nhiªn, vÒ sau h¹n chÕ dÇn mét sè hµng xuÊt khÈu cña Hµn Quèc vµ thÞ tr­êng NhËt B¶n ngµy cµng trë nªn eo hÑp h¬n ®èi víi Hµn Quèc. §Æc biÖt, tõ th¸ng 1/1989 Mü ®· ®­a Hµn Quèc ra ngoµi ®èi t­îng ®­îc h­ëng quy chÕ GSP nªn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña Hµn Quèc sang thÞ tr­êng §«ng Nam ¸ cã xu h­íng t¨ng lªn. MÆt kh¸c, còng tõ ®Çu thËp kû 90, ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc toµn cÇu ho¸ Hµn Quèc b¾t ®Çu triÓn khai chÝnh s¸ch “h­íng nam”, ph¸t triÓn m¹nh c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c n­íc trong khu vùc ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng còng nh­ c¸c n­íc ASEAN nãi chung vµ víi ViÖt nam nãi riªng, ®Æc biÖt sù æn ®Þnh ®­îc thiÕt lËp l¹i trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng. Hµn Quèc vèn lµ n¬i khan hiÕm tµi nguyªn, khÝ hËu kh¾c nghiÖt, chi phÝ lao ®éng gia t¨ng ®ang lµm mÊt dÇn nh÷ng lîi thÕ so s¸nh, g©y khã kh¨n cho sù c¹nh tranh cña hµng Hµn Quèc trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Qu¸ tr×nh nµy ®· thóc ®Èy Hµn Quèc t¨ng c­êng c¶i c¸ch c¬ cÇu kinh tÕ mµ mét néi dung quan träng lµ chuyÓn giao c¸c lo¹i c«ng nghÖ sö dông lao ®éng tËp trung ra n­íc ngoµi. Trong nhiÒu n¨m, Hµn Quèc duy tr× møc thÆng d­ th­¬ng m¹i cao, trung b×nh h¬n 7 tû USD/n¨m trong thêi kú 1987 - 1989. Thªm vµo ®ã ®ång Won Hµn Quèc l¹i lªn gi¸ (tõ 841W/1USD/1996 lªn 679W/1USD/1989) - theo KOREA Annual 1996, khiÕn nÒn kinh tÕ mµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu h­íng vÒ xuÊt khÈu cña Hµn Quèc trë nªn kÐm hiÖu qu¶ h¬n. V× vËy, chÝnh phñ Hµn Quèc ®· khuyÕn khÝch c¸c C«ng ty - c¶ lín vµ võa - h­íng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ra n­íc ngoµi. §«ng Nam ¸, trong ®ã cã ViÖt nam, lµ mét vïng ph¸t triÓn n¨ng ®éng, cëi më víi nhiÒu ®iÒu kiÖn kinh doanh thuËn lîi. ThuËn lîi ®Çu tiªn ®èi víi Hµn Quèc ®ã lµ thÞ tr­êng ViÖt nam víi d©n sè trªn 70 triÖu ng­êi, kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn ®ång ®Òu, ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín ®èi víi Hµn Quèc. H¬n thÕ n÷a, hîp t¸c ®Çu t­ víi ViÖt nam gióp Hµn Quèc tËn dông ®­îc nguån lao ®éng rÎ, bï ®¾p ®­îc sù thiÕu thèn vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n . . . ViÖc t¨ng ®Çu t­ sang ViÖt nam cßn gióp Hµn Quèc t¨ng xuÊt khÈu, v­ît qua c¸c trë ng¹i vÒ quan thuÕ, ®­a hµng Hµn Quèc x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt nam dÔ dµng h¬n. 1.3.3 Nh÷ng lîi Ých vÒ chÝnh trÞ Nh­ chóng ta ®· chøng kiÕn nhiÒu cuéc viÕng th¨m quan träng cña c¸c l·nh ®¹o cao cÊp 2 n­íc: Hai th¸ng sau khi hai n­íc thiÕt lËp mèi quan hÖ ngo¹i giao, Bé tr­ëng Bé ngo¹i giao ViÖt nam ®· th¨m chÝnh thøc Hµn Quèc ®Ó trao ®æi ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c nhiÒu mÆt gi÷a 2 n­íc. TiÕp ®Õn lµ chuyÕn viÕng th¨m Hµn Quèc cña Thñ t­íng chÝnh phñ Vâ V¨n KiÖt vµo n¨m 1993, chuyÕn th¨m ViÖt nam cña Thñ t­íng Hµn Quèc LEE YOUNG DUK n¨m 1994, chuyÕn th¨m ViÖt nam cña Chñ tÞch Quèc héi Hµn Quèc KIM SOO HAN n¨m 1996; chuyÕn th¨m Hµn Quèc cña Chñ tÞch Quèc héi N«ng §øc M¹nh n¨m 1998 vµ chuyÕn th¨m ViÖt nam cña Bé tr­ëng ngo¹i giao vµ th­¬ng m¹i Hµn Quèc PARK CHUNG SOO 7/1998. Vµo ngµy 28/7/1999 Bé tr­ëng ngo¹i giao vµ Th­¬ng m¹i Hµn Quèc Hong Soon Young vµ phu nh©n ®· sang th¨m chÝnh thøc ViÖt nam theo lêi mêi cña Phã thñ t­íng kiªm Bé tr­ëng ngo¹i giao NguyÔn M¹nh CÇm; tiÕp theo ®ã, nhËn lêi mêi cña Bé tr­ëng ngo¹i giao vµ Th­¬ng m¹i Hµn Quèc Hong Soon Young, cuèi th¸ng 9/1999 mét ph¸i ®oµn cña Bé th­¬ng m¹i ViÖt nam do Bé tr­ëng Tr­¬ng §×nh TuyÓn dÉn ®Çu ®· tíi Seoul vµo s¸ng ngµy 26/9 vµ ë l¹i th¨m Hµn Quèc trong 4 ngµy tõ 26- 30/9/1999; tiÕp ®ã lµ chuyÕn th¨m cña ®oµn ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n Thµnh phè Seoul nµy 4 - 6 /10/1999; chuyÕn th¨m ViÖt nam cña Bé tr­ëng Th­¬ng m¹i C«ng nghiÖp vµ n¨ng l­îng Hµn Quèc Park Tae Young vµo cuèi th¸ng 4/1999; ®Æc biÖt lµ chuyÕn th¨m Hµn Quèc cña Tæng bÝ th­ §ç M­êi th¸ng 4/1995 vµ chuyÕn th¨m ViÖt nam cña Tæng thèng Hµn Quèc KIM YOUNG SAM th¸ng 11/1996. C¸c cuéc tiÕp xóc, trao ®æi ý kiÕn cña l·nh ®¹o cao cÊp 2 n­íc cã tÇm quan träng to lín vµ lµ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c ph¸t triÓn. Còng n¨m 1998, mét sù kiÖn träng ®¹i ®· mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh , kh¼ng ®Þnh t×nh bang giao tèt ®Ñp cña chÝnh phñ hai n­íc. §ã lµ chuyÕn th¨m ViÖt nam tõ ngµy 12 ®Õn ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Tæng thèng Kim Te Chung, ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña n­íc §¹i Hµn D©n Quèc. ChuyÕn th¨m nµy ®­îc giíi b¸o chÝ gäi lµ mét sù kiÖn lÞch sö, lµ ®Ønh cao cña quan hÖ Hµn - ViÖt. T¹i héi ®µm vµ c¸c cuéc tiÕp xóc cÊp cao, Tæng thèng Hµn Quèc Kim Te Chung vµ Chñ TÞch TrÇn §øc L­¬ng ®· dµnh nhiÒu thêi gian trao ®æi vÒ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn quan hÖ Hµn - ViÖt tiÕn ®Õn thÕ kû XXI. Sau ch­a ®Çy 2 n¨m kÓ tõ khi hai n­íc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao, quan hÖ gi÷a 2 ®¶ng cÇm quyÒn còng ®· chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp, gãp phÇn quan träng thóc ®Èy quan hÖ vÒ mÆt nhµ n­íc vµ nh©n d©n 2 n­íc. C¸c nhµ l·nh ®¹o Hµn Quèc ®¸nh gi¸ cao vai trß l·nh ®¹o vµ chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ViÖt nam. Mèi quan hÖ hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a hai quèc héi hai n­íc lµ biÓu hiÖn sinh ®éng cña sù hîp t¸c nhiÒu mÆt gi÷a 2 n­íc. Cho ®Õn nay, hai n­íc ®· ký trªn 10 hiÖp ®Þnh cÊp chÝnh phñ thuéc hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc vµ ngµnh quan träng, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho sù hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc nµy Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc sang thÞ tr­êng Hµn Quèc. 1.Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1.1.1. Quá trình hình thành của công ty: Công ty CP Que hàn điện Việt Đức là một trong số 41 đơn vị thành viên của Tổng Công ty hoá chất Việt Nam. Sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, Công ty đã liên tục đổi mới mọi mặt và đã tiến những bước dài trên con đường phát triển. Tên đầy đủ của công ty là : Công ty cổ phần Que hàn điện Viêt Đức Công ty có tên giao dịch quốc tế là : VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY Viết tắt là : Viwelco E-Mail : Viwelco@fpt.vn Website :www.viwelco.com.vn Địa chỉ : xã Nhị Khê huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây Công ty có diện tích mặt bằng nhà xưởng khoản 25.000m² với 6 dây truyền sản xuất que hàn, một dây truyền sản xuất dây hàn công suất thiết kế là 7.200 tấn/năm. Hiện công ty sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng trên 27 loại vật liệu hàn các loại ( que hàn, dây hàn và bột hàn các loại) với nhiều sản phẩm uy tín đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khach hàng trong trong và ngoài nước như que hàn N45-VD, N46-VD, J420-VD... Vốn kinh doanh của công ty tính đến ngày 31-12-2007 là 75.200 triệu đồng trong đó vốn cố định là 15.000 triệu đồng, vốn lưu động là 48.200 triệu đồng, vốn xây dựng cơ bản là 12.000 triệu đồng. 1.1.2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức:s *Giai đoạn 1965 – 1986 Ngày 6/12/1965 Công ty Que Hàn Điện Việt - Đức được thành lập theo quyết định QĐ 1432 BCNND/KH6 của Bộ công nghiệp nặng và lấy tên là Nhà máy Que hàn điện,nhưng tới ngày 28/03/1967 nhà máy mới cắt băng khánh thành và ngày nay đã được chọn làm ngày thành lập công ty, khi đó nhà máy được đặt tại Giáp Bát Hà Nội, năm 1972 khi đế quốc Mỹ ném bom miền bắc, nhà máy đã được sơ tán khỏi Hà Nội chuyển về Thường Tín Hà Tây cho tơi nay . Ban đầu, Nhà máy có quy mô nhỏ, chỉ gồm 2 dây chuyền sản xuất với các trang thiết bị và dây chuyền sản xuất do Cộng hoà Dân chủ Đức trước đây cung cấp. Tới năm 1977 chính phủ đã đầu tư mở rộng nhà máy với 6 dây chuyền sản xuất đồng bộ của CHDC Đức * Giai đoạn 1986 - 1993 Năm 1986 nền kinh tế nước ta chuyển sang hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Bộ máy lãnh đạo công ty đã năng động thích ứng với cơ chế mới không còn chỉ hoạt động theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên ban xuống mà chủ động sáng tạo trong việc khai thác nguồn nguyên vật liệu để sản xuất ra nhưng mặt hàng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đã giành được sự tin tưởng của khách hàng. Ngoài sản phẩm chính là que hàn N46, nhà máy còn chú ý mở rộng sản xuất thêm một số loại que hàn mới như N38, C5, J421, ...tuy nhiên giai đoạn này thị trường của công ty mới tập trung chủ yếu ở miền bắc và một số ở miền trung. * Giai đoạn 1993 - 2003 Nhà máy que hàn điện Việt Đức được Bộ Công Nghiệp ra quyết định thành lập lại theo quyết định số 16/QĐ/TCN/SĐT ngày 26/5/1993 và quyết định cho phép đổi tên thành Công ty Que hàn điện Việt Đức theo quyết định số 128/QĐ/TCCBDT ngày 20/05/95. * Giai đoạn từ 2003 đến nay Nằm trong phạm vi đối tượng của chính sách sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, ngày 14/10/2003, theo Quyết định số 166/2003/QĐ- BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ Công ty Que hàn điện Việt Đức thành Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức với 51% vốn chủ sở hữu thuộc về nhà nước. Kể từ sau khi chuyển đổi, người lao động trong Công ty giờ đây vừa là người chủ vừa là người lao động, hay nói cách khác, họ làm giàu cho chính mình.Công ty đã mở rộng sản xuất băng việc nhập thêm dây truyền sản xuất dây hàn, cai tiến công nghệ kỹ thuật, cải cách trong bộ máy quản lý tinh giảm gọn nhẹ, và đã dân khẳng định được vị trí tên tuổi của mình trên thị trường trong nước và trên thế giới. 1.1.3. Những thành tích đã đạt được: - Năm 1980 Cty đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. - Năm 1986 Cty đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng hai. - Năm 2002 Cty đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. - Huân chương chiến công hạng Ba cho thành tích phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc từ năm 1985 đến năm 1995. - Huân chương độc lập hạng Ba tháng 1 năm 2007. - Chứng chỉ QLCL ISO 9001 : 2000. 1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 1.2.1.. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty : *Chức năng Công ty có chứ năng sản xuất các loại vật liệu hàn như Que hàn, Dây hàn, Bột hàn phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra công ty còn trực tiếp hay gián tiếp nhập khẩu các thiết bị vật tư, nguyên liệu sản xuất que hàn từ các nước trên thế giới. Là một thành viên của tổng công ty hoá chất Việt Nam đã đóng góp vào quá trình xây dựng, công nghiệp hoá hiện, đại hoá đất nước, đây là một ngành sản xuất quan trọng góp phần thúc đẩy nền công nghiệp nước nhà *Nhiệm vụ: Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là tổ chức sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu hàn nhăm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho gần 400 lao động, góp phần xây dựng và làm giầu cho đất nước. Để thích ứng với cơ chế thị trường nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chứ thương mại thế giới WTO, công ty đã đề ra các nhiêm vụ cụ thể sau: - Dựa vào năng lực của công ty, công ty tiến hành nghiên cứ thì trường trong và ngoài nước, xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạc sản xuât, nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm,tự chủ về tài chính và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, kinh doanh có hiệu quả, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên. - Nghiên cứu nhu cầu về các loại sản phẩm vật liệu hàn trên thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu để có kế hoặc mua sắm trang bị vật tư nguyên liệu đầu vào, hoặc định kế hoặc sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn phải xem xét phản ứng của các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các chương trình biện pháp hợp lý. - Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, củng cố vị thế trên thị trường, tìm các bạn hàng, đối tác mới va vươn ra thế giới. 1.5 Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là sản xuất và bán các loại vật liệu hàn cho công nghiệp nặng và dân dụng. Bên cạnh đó công ty còn trực tiếp hay gián tiếp nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất từ các nhà nhập khẩu hay từ các nhà cung cấp nước ngoài. 1.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 1.2.1.1. Quy trình sản xuất sản phẩm. Về mặt kỹ thuật, que hàn điện có thể được mô tả như sau: cấu tạo của que hàn gồm 2 phần chủ yếu là lõi que hàn và thuốc bọc. Lõi que hàn có tác dụng dẫn điện là nguồn năng lượng chính để làm nóng chảy nó, sau đó hóa lỏng để liên kết các kết cấu kim loại cần gép nối hoặc phủ lên bề mặt kim loại cần phục hồi .Lớp vỏ bọc có tác dụng làm cho quá trình nóng chảy của thanh kim loại nhanh hơn đồng thời làm sạch bề mặt cần hàn, giúp mối hàn thêm bền vững, tuy nhiên tùy thuộc vào nhu cầu đặc thù mà cấu tạo này có thể thay đôi chút như dây hàn thì lõi thuốc lại nằm trong còn vỏ bọc kim loại lại ở phía ngoài. S¬ ®å 2 : CÊu t¹o chung cña que hµn Vá que Lâi que Để hiểu rõ quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, ta có thể xem mô hình sau: Sơ đồ 3: quy trình sản xuất que hàn Nguyên liệu vỏ bọc Dây thép Dây thép Vuốt Cắt Sấy Cân trộn Nghiền sàng Trộn ướt, ép bánh, ép que Gói thành phẩm Phơi sấy ( Nguồn: Phòng Kỹ thuật – Chất lượng ) Qua sơ đồ trên cho ta thấy, quá trình sản xuất của Công ty Cp Que hàn điện Việt đức thuộc loại “Quá trình hội tụ” tức các nguyên liệu đầu vào được tập trung đưa vào máy và cho ra thành phẩm, gồm 3 công đoạn chính : *Công đoạn1: Vuốt – cắt lõi que hàn Trong công đoạn này, dây thép được vuốt nhỏ từ F6,5; 6; 5,5 xuống các đường kính nhỏ hơn F5; 4; 3,2 ;2,5 cho phù hợp yêu c ầu tiếp theo uốn thẳng thép rồi cắt phân đoạn ra các độ dài : 400 mm; 300 mm; 250mm cho phù hợp với kích thước lõi của từng loại vật liệu hàn.Công đoạn này đòi hỏi người công nhân thực hiện phải điều chình máy sao cho các thông số phù hợp với yêu cầu quy định. *Công đoạn 2: Gia công thuốc bọc Nguyên liệu vỏ bọc gồm nhiều nguyên liệu: Rutil; Ilmenit; Fero các loại Sấy: đối với các nguyên liệu như cao lanh, phế phẩm các loại phải qua công đoạn sấy(sấy bằng sàng). Quá trình sấy phải đảo liệu không bị cháy cục bộ. Nghiền sàng: Nghiền các loại nguyên liệu rắn cứng thành các bột Cân trộn: Đây là công đoạn phối hợp các nguyên liệu theo tỉ lệ nhất định Trong công nghệ chế tạo sản xuất vật liệu hàn thì công nghệ chế tạo thuốc bọc là quan trọng nhất, gần như là quyết định đến toàn bộ tính năng, công dụng, chất lượng của sản phẩm vật liệu hàn. tuỳ theo thành phần cũng như tỉ lệ khác nhau sẽ cho ra các sản phẩm vật liệu hàn có tính năng công dụng và độ bền gia công khác nhau. Trên 50 năm xây dựng và phát triển, Que hàn điên Việt Đức đã giành được chỗ đứng vững chắc trong lòng khác hàng trong và ngoài nước với những sản phẩm uy tín chất lượng như que hàn thép các bon thấp N46 – VD,que hàn đặc biệt Inox VD 308 - 16,que hàn đồng Hm – Cu, dây hàn khí bảo vệ cacbon W49 – VD.......và nhiều sản phẩm khác đã giành được các giải vàng tại các hội trợ trong và ngoài nước. *Công đoạn, ép – sấy – bao gói Đây là công đoạn chính, quan trọng nhất để có sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn. Que thép được vuốt nhỏ, cắt ngắn và thuốc bọc được đưa vào máy ép để ép thành phẩm, Công đoạn này đòi hỏi người công nhân thực hiện phải có tay nghề cao, đòi hỏi sự chính xác rất cao để có thể có được sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến các lỗi lệch tâm, phồng rộp hoặc sản phẩm bị nứt vỡ, vì vậy đòi người thợ máy fải là công nhân bậc 7 trở lên có tay nghề chuyên môn cũng như kinh nghiêm nhiều năm trong nghề. Sau đó que hàn được ép được lấy ra và đưa vào máy sấy cho khô, rồi được bao gói thành các gói theo tiêu chuẩn, rồi được nhập vào kho. 1.1.2 Các loại sản phẩm chủ yếu: Công ty que hàn điện Việt Đức là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu hàn, đã có mặt trên thị trường gần 40 năm qua, sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú nhiều chủng loại đáp ứng các nhu cầu của khách hàng., chủ yế là khách hàng trong nước và một số nước của châu á và một số nước đông âu thuộc liên xô cũ,các chủng loại vật liêu hàn được phân loại làm 4 nhóm chính : - Que hàn thép Carbon thấp : N38-VD, N42-VD, N46-VD, J420-VD, VD-6013 .. - Que hàn thép carbon thấp độ bền cao : N50-6B, N55-6B, E7016-VD, E7018-VD.. - Que hàn đắp phục hồi bề mặt : DCr60, DCr250, DMn350, HX5.. - Que hàn đặc biệt : Que hàn INOX 308-16, que hàn đồng Hm-Cu, Que hàn gang GG33, que căt C5.. -dây hàn H08A-VD bột nóng chảy F6-VD.. trên đây là một số sản phẩm chính chủ lực của công ty đã dành được nhiều giải thưởng tại các hội trợ hàng tiêu dùng trong và ngoài nước cũng như giành được chỗ đứng trong lòng khách hàng. 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ que hàn * Đối với công tác kế hoạch điêu độ sản xuất: Việc xây dựng kế hoạch và tác nghiệp kế hoạch sản xuất luôn được gắn với nhu cầu của thị trường do vậy trong năm 2007 vừa qua về cơ bản để đáp ứng cân đối giữa sản xuất tiêu thụ và tồn kho trong mọi tình huống. Tuy nhiên có lúc vẫn còn hiện tượng mất cân đối giữa các khâu vẫn xảy ra tuy không kéo dài nhưng it nhiều để làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. * Đối với công viêc quản lý kho: Luôn được tuân thủ theo quy trình quản lý để được quy đênh, không để xảy ra hiện tượng sản phẩm và vật tư hỏng do quản lý không đúng quy trình gây ra, không có hiện tượng xuất nhầm hoặc xuất thừa sản phẩm, vật tư phụ tùng. Tuy nhiên qua công tác kiểm kế 6 tháng và cả năm 2007 vẫn còn hiện tượng thừa sản phẩm này, thiêu sản phẩm kia tuy số lượng không đáng kể. * Đối với công tác cung ứng vật tư: Trong năm 2007 vừa qua với 32 nhà cung ứng để được lựa chọn cung ứng đầy đủ, kếp thời xấp xỉ 14 ngàn tấn nguyên nhiên vật liệu bao bì đạt chất lượng cần dùng cho sản xuất vật liệu hàn của công ty. phần lớn các nguyên vật liệu đều phải nhập khẩu * Đối với công tác bán hàng: Với 182 khách hàng có quan hệ thường xuyên mua hàng của Công ty và về trê trải dài trên cả nước, năm 2007 vừa qua số lượng tiêu thụ đạt 11.392 tấn trong đê que hàn là 10.258 tấn, dây hàn 1.199 tấn với tổng doanh thu trước thuê đạt 121 tỷ đồng. Số tiên dư nợ tới thời điểm 31.12.2007 là 21.158 triệu bằng 17.6%. Tuy nhiên công tác bán hàng trong năm 2007 vẫn còn một số tồn tại như sau: - Công tác nắm bắt thông tin thị trường còn hạn chê, chưa kếp thời tham mưu cho lãnh đạo những quyêt sách phù hợp với tình hình cạnh tranh trên thị trường. - Số dư nợ khó đòi so với số dư nợ khách hàng còn cao. * Đối thủ cạnh tranh Trong thực tế kinh doanh của Công ty CP que hàn điện Việt Đức, cạnh tranh diễn ra rất gay gắt và khốc liệt. Đối thủ của Công ty Việt Đức có thể kể đến: Công ty Hà Việt, Công ty Kim Tín, Công ty Nam Triệu, Công ty Vạn Đạt, Công ty Z17, Công ty Que hàn Hữu Nghị, Công ty Que hàn Atlantic, ..Các loại que hàn ngoại nhập.Trong tình hình khi giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng làm cho chi phí sản xuất cũng tăng theo mà các công ty mà làm việc tăng gía sản phẩm rất khó khăn khi mà sự cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt, rất dễ mất đi các khách hàng mới. Hiện tại sản phẩm que hàn của các công ty TNHH cạnh tranh rất mạnh với que hàn Việt Đức ở mảng thị trường hàn dân dụng. 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña c«ng ty. 2.2.1. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y * Ho¹t ®éng xuÊt khÈu: C«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu c¸c lo¹i que hµn J421 VD ®­êng kÝnh tõ 2,5 ®Õn 4 mm sang mét sè ë Ch©u ¸ nh­ Hµn Quèc , Lµo, Dubai. - Ho¹t ®éng kinh doanh néi ®Þa: C«ng ty b¸n hÇu hÕt s¶n phÈm que hµn, d©y hµn c¸c lo¹i phôc vô trong c¶ n­íc nh­ng tËp trung chñ yÕu lµ khu vùc phÝa b¾c vµ mét sè tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam. Kh¸ch hµng chñ yÕu chia thµnh 2 nhãm: + Kh¸ch hµng tiªu dïng cuèi cïng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp víi ®ñ lo¹i quy m« gåm c¸c c«ng ty ®ãng tµu, l¾p r¸p xe m¸y, « t«; C«ng ty x©y dùng cÇu ®­êng nhµ ë;, cña hµng söa ch÷a, nhµ s¶n xuÊt. + C¸c nhµ ph©n phèi: Gåm c¸c ®¹i lý ph©n phèi, ng­êi mua bu«n. §¹i lý ph©n phèi: Gåm h¬n 130 ®¹i lý kh¾p c¸c tØnh nh»m giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty. Ng­êi mua bu«n: Lµ nh÷ng ng­êi mua ®øt b¸n ®o¹n kiÕm lîi nhuËn. 2.2.2. ThÞ tr­êng c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu : Víi ph­¬ng ch©m “Duy tr× æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh doanh néi ®Þa ®Èy m¹nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi” , c«ng ty ®· cè g¾ng v­¬n tÇm ho¹t ®éng ra kh¾p n¬i, më réng thÞ tr­êng tiªu thô kh¸ ®a d¹ng, võa phôc vô trùc tiÕp ng­êi tiªu dïng võa thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp trªn ®Þa bµn khu vùc phÝa B¾c vµ c¶ n­íc. Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn xuÊt khÈu mét sè s¶n phÈm que hµn lo¹i: J42 VD ( ®­êng kÝnh 2,5; 3,2; 4) sang thÞ tr­êng Myama, Lµo, Dubai (TiÓu c¸c v­¬ng quèc ¶ RËp Thèng NhÊt). B¶ng sè 2: Kim ng¹ch c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng chÝnh. §¬n vÞ tÝnh: usd ThÞ tr­êng MÆt hµng Hµn Quèc Lµo Dubai 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 J 421 VD 2,5 mm 2.000 3.800 4.500 3.000 5.500 2.500 3.000 J 421 VD 3.2 mm 2.500 3.700 5.000 4.000 8.000 4.700 2.300 J 421 VD 4 mm 1.500 3.000 4.700 4.500 8.500 5.200 4.500 D©y hµn 1.300 3.500 4.300 5.000 7.700 2.600 2.500 Tæng céng 7.300 14.000 18.500 16.500 29.700 14.000 12.300 ( Nguån phßng kÕ to¸n c«ng ty) Tæng kim ng¹nh xuÊt khÈu n¨m 2005 lµ: 7300 USD; N¨m 2006 lµ 44.500USD; n¨m 2007 lµ : 60.500USD. Cïng víi kim ng¹ch xuÊt khÈu, hµng n¨m c«ng ty ph¶i nhËp khÈu mét sè l­îng lín nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao B¶ng sè 3: Kim ng¹ch c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc trong c¸c n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ tÝnh : usd ThÞ tr­êng MÆt hµng Trung Quèc Hµn Quèc Italy 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Imihit 41,7 74 81 25 135 Lâi thÐp 70 105 195 65 109 Felo magan 18 13 20 7,6 8 Khu«n vuèt d©y thÐp 15 30 70 D©ï b«i tr¬n 2 2 10 Tæng 129,7 192 307 97,6 252 17 34 80 (Nguån: Phßng kÕ to¸n c«ng ty Cæ phÇn que Hµn ®iÖn ViÖt §øc) Gi¸ trÞ nhËp khÈu n¨m 2005 lµ: 146.700 USD, n¨m 2006 lµ: 323.600USD n¨m 2007 lµ: 639.000USD 2.2.3. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty: Trong mÊy n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn thÓ hiÖn ®­îc sù ph¸t triÓn cña c«ng ty qua c¸c n¨m gÇn ®©y. B¶ng sè 4: C¬ cÊu kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty VIWELCO ChØ tiªu Gi¸ trÞ TØ lÖ t¨ng 2005 2006 2007 06/05 07/06 I. Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu 146.700 323.600 639.000 20,5 97,5 1. Iminhit 41.700 99.000 216.000 137,4 118,2 2. Lâi thÐp 70.000 170.000 304.000 142,8 78,8 3. Felomangan 18.000 20.600 28.000 14,4 35,9 4. Khu«n vuèt d©y thÐp 15.000 30.000 70.000 100 133,3 5. DÇu b«i tr¬n 2.000 4.000 10.000 100 150 II. Tæng gi¸ trÞ XK 7.300 44.500 60.500 509,5 135 1. Que hµn J421 VD 2,5mm 2.000 5.300 13.000 365 39,7 2. Que hµn J421 VD 3,2mm 2.500 12.400 15.300 396 123 3. Que hµn J421 VD 4 mm 1.500 15.700 17.700 946,6 12,7 4. D©y hµn 1.300 11.100 14.500 753 30,6 III. Tæng gi¸ trÞ XNK 154.000 368.100 699.500 139 90 §¬n vÞ tÝnh USD (Nguån phßng kÕ ho¹ch tæng hîp c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc) Th«ng qua sè liÖu trªn ta thÊy C«ng ty nhËp khÈu lµ c¸c mÆt hµng nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, chñ yÕu lµ quÆng Iminhit, lâi thÐp, quÆng Felo mangan, khu«n vuèt lâi thÐp vµ dÇu b«i tr¬n. Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng nµy t¨ng ®Òu trong qua c¸c n¨m víi tØ lÖ trung b×nh trªn 60%/ n¨m. §èi víi nguyªn liÖu quÆng Iminhit gi¸ trÞ nhËp khÈu lµ 41.700 USD (n¨m 2005) chiÕm 28,4% trong tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu, gi¸ trÞ nhËp khÈu n¨m 2005 lµ146.700 USD. Gi¸ trÞ nhËp khÈu cña mÆt hµng lâi thÐp lµ 70.000 USD ( n¨m 2005) chiÕm 47,7% trong tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu n¨m 2005. §©y lµ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. QuÆng Felo mangan cã gi¸ trÞ nhËp khÈu 18.000 USD ( n¨m 2005) chiÕm 12% trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu, tiÕp ®ã lµ khu«n vuèt lâi thÐp lµ 15.000 USD chiÕm 10% vµ dÇu b«i tr¬n lµ 2.000 USD chiÕm 1,3%. Sang n¨m 2006 gi¸ trÞ nhËp khÈu cña c«ng ty lµ 323.600 USD cao h¬n n¨m 2005 lµ 176.900 USD v­ît 120%. Gi¸ trÞ nhËp khÈu t¨ng chñ yÕu tËp trung vµo hai mÆt hµng nguyªn liÖu chñ yÕu do nhu cÇu t¨ng n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng cña c«ng ty lµ Iminhit vµ lâi thÐp. N¨m 2006 c«ng ty nhËp khÈu 99.000 USD quÆng Iminhit v­ît 137% so víi n¨m 2005. Lâi thÐp cã gi¸ trÞ nhËp khÈu lµ: 170.000 USD chiÕm 52,5% tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu n¨m 2006, v­ît 100.000 USD so víi n¨m 2005. N¨m 2007 gi¸ trÞ nhËp khÈu cña c«ng ty ®èi víi c¸c mÆt hµng nguyªn liÖu chñ yÕu nµy tiÕp tôc t¨ng cao. Cô thÓ tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu lµ: 639.000 USD, trong ®ã Iminhit ®­îc nhËp khÈu cã gi¸ trÞ 216.000 USD chiÕm 33,8% so víi tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. Lâi thÐp cã gi¸ trÞ nhËp khÈu 304.000 USD chiÕm 47,5% so víi tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. Felomangan cã gi¸ trÞ 28.000 USD chiÕm 4,3% tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. Gi¸ trÞ nhËp khÈu ®èi víi ( khu«n vuèt lâi thÐp trong n¨m nµy lµ 70.000 USD chiÕm 11% vµ dÇu b«i tr¬n lµ 10.000 USD chiÕm 1,5% so víi tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. Trong n¨m 2007 tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cao gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 2006 vµ cã gi¸ trÞ nhËp khÈu cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay ®· thÓ hiÖn ®­îc sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong n¨m 2007 s¶n l­îng vËt liÖu hµn lµ 8622 tÊn cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. Qua b¶ng sè liÖu trªn gÝa trÞ xuÊt khÈu còng ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c n¨m gÇn ®©y, n¨m 2005 tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸c lo¹i que hµn vµ d©y hµn chØ lµ 7.300 USD so víi tæng doanh thu cña c«ng ty, con sè trªn lµ kh¸ nhá bÐ. Sang n¨m 2006 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· khëi s¾c h¬n n¨m trø¬c lµ 44.500 USD cao h¬n n¨m 2005 lµ 37.200 USD t¨ng 509%. N¨m 2007 gÝa trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ 60.500 USD cao h¬n n¨m 2006 lµ 16.000 USD t¨ng 35%. Nh×n chung kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y liªn tôc t¨ng tr­ëng vÒ mäi mÆt doanh thu, lîi nhuËn. 2.2.4. C¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu: HiÖn nay c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng c¸c n­íc qua viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­ mua s¾m d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i que hµn cã chÊt l­îng cao víi c«ng nghÖ cña Italy ®Ó c¹nh tranh ®­îc víi mét sè n­íc trong khu vùc. Tuy nhiªn c«ng ty còng cã ®Þnh h­íng tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm mµ c«ng ty ®· xuÊt khÈu nh­ c¸c lo¹i que hµn: J421 VD vµ mét sè lo¹i kh¸c. - VÒ mÆt hµng xuÊt khÈu: Trong c¸c n¨m gÇn ®©y c«ng ty chØ xuÊt khÈu ®­îc víi c¸c lo¹i que hµn, lo¹i J421 VD cã ®­êng kÝnh tõ 2,5 mm ®Õn 4,0 mm. S¶n phÈm nµy ®· ®­îc trung t©m chøng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam ( Quacert) cÊp chøng nhËn ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng sè 5: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty ViWelCo §¬n vÞ tÝnh: USD Tªn hµng 2006 2007 So s¸nh Sè l­îng (tÊn) Tæng trÞ gi¸ Tû träng (%) Sè l­îng (tÊn) Tæng trÞ gi¸ Tû träng ± Sè l­îng ± Sè tiÒn 1. Que hµn J421 VD 2,5 mm 8,42 5.300 12 20,6 13.000 21,5 12,18 7.700 2. Que hµn J421 VD 3,2 mm 19,7 12.400 27,8 24,32 15.300 25,2 4,62 2.900 3. Que hµn J421 VD 4 mm 24,49 15.700 35,2 28,13 17.700 29,2 3,23 2.000 4. D©y hµn 8,81 11.100 24,9 11,51 14.500 23,9 2,7 3.400 Tæng trÞ gi¸ 44.500 100 60.500 100 16.000 (Nguån: B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ n¨m 2006 vµ 2007). Tæng hîp c¸c sè liÖu trong hai n¨m qua ta thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty cßn kh¸ khiªm tèn so víi tæng doanh thu cña c«ng ty trong 2 n¨m: N¨m 2006 lµ 80,547 tû ®ång vµ n¨m 2005 lµ 92,6 tû ®ång. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña que hµn c¸c lo¹i chiÕm phÇn lín n¨m 2006 lµ: 33.400 USD chiÕm 75% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong n¨m, d©y hµn chiÕm 25%. Sang n¨m 2007 kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 60.500 USD cao h¬n n¨m 2006 lµ 16.000 USD. Trong ®ã c¸c s¶n phÈm que hµn c¸c lo¹i gi¸ trÞ xuÊt khÈu còng t¨ng lªn h¬n n¨m tr­íc, que hµn lo¹i J421 VD 2,5 mm cã khèi l­îng lµ 20,6 tÊn cao h¬n n¨m 2006 lµ: 12,18 tÊn víi sè tiÒn lµ 7.700 USD. Cßn c¸c s¶n phÈm kh¸c t¨ng trung b×nh trªn 25%. Qua viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy: MÆc dï trong t×nh h×nh khã kh¨n chung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh­ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty vÉn ®­îc duy tr× vµ t¨ng lªn. Tuy nhiªn mét sè s¶n phÈm que hµn cña c«ng ty vÉn cßn ch­a x©m nhËp ®­îc thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­: N42 VD;N45 VD; T420 VD; N50-6B; N55-6B... C«ng ty cßn chó träng h¬n n÷a vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm, c«ng t¸c thÞ tr­êng ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - VÒ mÆt hµng nhËp khÈu: Ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã tiÕn bé nh­ng ph¸t triÓn kh«ng c©n ®èi víi xuÊt khÈu B¶ng sè 6: C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh: USD ChØ tiªu 2006 2007 So s¸nh TrÞ gi¸ (USD) Tû träng (%) TrÞ gi¸ (USD) Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng 1. Iminhit 99.000 30,5 216.000 35,5 117.000 3,3 2. Lâi thÐp 170.000 52,5 304.000 47,5 134.000 -5 3. Felomangan 20.600 6,4 39.000 4,3 7.400 -2,1 4. Khu«n vuèt lâi thÐp 30.000 9,2 70.000 11 40.000 1,1 5. DÇu b«i tr¬n 4.000 1,2 10.000 1,5 6.000 0,3 Tæng trÞ gi¸ 323.600 100 639.000 100 304.400 (Nguån: Phßng kÕ hoach kinh doanh Viwelco) Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty lín h¬n rÊt nhiÒu so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty ®ång thêi kim ng¹ch nhËp khÈu còng tû lÖ thuËn theo tæng doanh thu cña c«ng ty. Kim ng¹ch nhËp khÈu 2004 lµ 323.600 USD, trong ®ã lâi thÐp trÞ gi¸ cao nhÊt lµ 170.000 USD chiÕm 52,5% so víi tæng kim ng¹ch nhËp khÈu, cïng víi lâi thÐp nguyªn vËt liÖu Iminhit cã gi¸ trÞ nhËp khÈu 99.000 USD chiÕm 30,5% so víi tæng kim ng¹ch nhËp khÈu. Sang n¨m 2007 gi¸ trÞ kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty t¨ng gÇn gÊp ®«i 639.000 USD, trong ®ã hai mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ lâi thÐp 304.000 USD chiÕm 47,5% nh­ng gi¶m 5% so víi tû träng 2006 vµ Iminhit lµ 216.000 USD chiÕm 35,5% so víi 2006. 2.2.5. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty: ThÞ tr­êng nhËp khÈu: C«ng ty chñ yÕu nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu tõ Trung Quèc, Hµn Quèc vµ Italy. Trong ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu tõ Trung Quçc chiÕm tû träng lín nhÊt , tiÕp ®Õn lµ Hµn Quèc , ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu thèng kª d­íi ®©y B¶ng sè 7: kim ng¹ch nhËp khÈu tõ c¸c n­íc qua 3 n¨m §¬n vÞ tÝnh USD Theo tõng n¨m So s¸nh (%) 2005 2006 2007 06/05 07/06 Trung Quèc 129.700 192.000 307.000 48 59,8 Hµn Quèc 97.600 252.000 158 Italy 17.000 34.000 80.000 100 135 Tæng céng 146.700 323.600 639.000 120 97 (B¸o c¸o tæng kÕt vÒ thÞ tr­êng qua 3 n¨m cña phßng kÕ ho¹ch KD) - ThÞ tr­êng XK cu¶ C«ng ty chñ yÕu lµ 3 thÞ tr­êng Hµn Quèc, Lµo vµ Dubai víi kim ng¹ch xuÊt khÈu cßn kh¸ khiªm tèn so víi kim ng¹ch nhËp khÈu vµ doanh thu b¸n hµng trong n­íc. Ta cã thÓ nhËn thÊy qua c¸c sè liÖu d­íi ®©y. B¶ng sè 8: Kim ng¹ch xuÊt khÈu trong 3 n¨m trë l¹i. §¬n vÞ tÝnh: usd TrÞ gi¸ N­íc Theo tõng n¨m So s¸nh 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Hµn Quèc 7.300 14.000 18.500 91,7 32,1 Lµo 16.500 29.700 80, Dubai 14.000 12.300 -12,2 Tæng 7.300 44.500 60.500 509,5 35,9 (Nguån Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty) Trong 3 n¨m trë l¹i ®©y tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng nãi chung lµ t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc thÓ hÞªn ®­îc sù cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc x©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trong n¨m tíi c«ng ty cã kÕ ho¹ch n©ng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña m×nh ra mét sè n­íc trong khu vùc b»ng c¸ch chuÈn bÞ ®Çu t­ mua s¾m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi víi c«ng nghÖ Italy . 2.2.6. Ph­¬ng thøc xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty - Ph­¬ng thøc nhËp khÈu: XÐt vÒ h×nh thøc nhËp khÈu chñ yÕu lµ nhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËp khÈu uû th¸c. B¶ng sè 9: C¬ cÊu lo¹i h×nh NhËp khÈu ( 2005-2007) §¬n vÞ tÝnh: usd ChØ tiªu 2005 2006 2007 So s¸nh 2006/2005 2007/2006 NhËp khÈu trùc tiÕp 80.500 180.600 380.000 123,6 110,5 NhËp khÈu uû th¸c 66.200 143.000 259.000 116 81 Tæng kim ng¹nh N khÈu 146.700 323.600 639.000 120,5 97,5 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2005-2007 cña c«ng ty VIWELCO) H×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp lu«n chiÕm ­u thÕ h¬n so víi h×nh thøc nhËp khÈu uû th¸c qua c¸c c«ng ty kh¸c. N¨m 2005 lµ 80.500 USD chiÕm 54,8 % so víi tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu. N¨m 2006 nhËp khÈu trùc tiÕp chiÕm 55,6% vµ n¨m 2007 chiÕm 59,5% so víi tæng kim ng¹ch nhËp khÈu. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty cè g¾ng tù chñ trong ho¹t ®éng nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt.. Ph­¬ng thøc nhËp khÈu cña C«ng ty chñ yÕu lµ: NhËp theo gi¸ CIF ®Þa ®iÓm giao hµng lµ c¶ng H¶i Phßng, Lµo Cai, L¹ng S¬n b»ng ®­êng s¾t. - Gi¶ c¶ nhËp khÈu ®èi víi lâi thÐp vµ Imilit trong n¨m 2007 lµ : Lâi thÐp : 950 USD/ tÊn Imihit : 314 USD/ tÊn Felomangan: 1100USD/tÊn - Ph­¬ng thøc xuÊt khÈu: V× khèi l­îng xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ kh¸ Ýt cho nªn c«ng ty th­êng giao hµng cho ng­êi chuyªn chë giao trùc tiÕp cho ng­êi nhËp khÈu giao hµng t¹i c¶ng H¶i Phßng. 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua. Trong mấy năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của công ty rất hiệu quả, doanh thu của công ty không ngừng tăng lên, đời sống của cán bộ công nhân viên công ty được cải thiện( chúng ta có thể tham khảo bảng 5) Bảng số 10: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua. STT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT TH 2006 TH 2007 Năm 2007 Tỉ lệ % so của TH 2007 KH TH KH 2007 TH 2006 I Giá trị SXCN triệu 56.262 59.636 62.600 65.600 104 110 II Tổng Doanh thu triệu 71.441 80.775 88.800 93.700 105 116 III Lợi nhuận (trước thuế) triệu 1.4789 18.486 1.934 2.736 141 148 IV Cổ tức % 9.5 10 12 120 126 V Tổng nộp Ngân sách triệu 3.457 4.172 4.964 5.758 115 138 VI Tổng Quỹ lương triệu 6.214 6.496 6.654 7.081 106 109 VII Thu nhập người lao động 1000đ /người/tháng 2.200 2.284 2.410 2.490 103 109 ( Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán ) Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP que hàn điện Việt Đức trong mấy năm gần đây và kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2006 cho thấy: Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức đang ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước khoảng 15%, Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 32% năm, Sản lượng bán ra không ngừng tăng cao, đặc biệt việc đưa dây chuyền sản xuất dây hàn vào sản xuất cho thấy sự đầu tư đúng đắn của công ty trong việc khai thác thị trường đầy tiềm năng này và bước đầu đã tạo ra lượng sản phẩm dây hàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp sản xuất phía Bắc và chính sản phẩm mới này là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Đối với một đơn vị hoạt động dưới hình thức là Công ty cổ phần thì chỉ tiêu cổ tức là một chỉ tiêu rất quan trọng đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Trong những năm qua cổ tức của Công ty Que hàn điện Việt Đức không ngừng được nâng cao, mặc dù chưa phải là một mức cổ tức quá cao nhưng trong điều kiện của một doanh nghiệp mới tiến hành cổ phần hoá và trong điều kiện đầy biến động của thị trường thì những con số kể trên đã phần nào làm cho nhà đầu tư yên tâm, mà ở đây nhà đầu tư chủ yếu là những người lao động đóng góp vốn của mình nhằm xây dựng và phát triển công ty. Thu nhập của người lao động cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng, nó không những chỉ ra được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà còn cho thấy sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với đời sống cán bộ công nhân viên. Từ bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên cho thấy thu nhập của người lao động trong công ty CP Que hàn điện Việt Đức không ngừng được tăng cao. Điều này sẽ thúc đẩy người lao động ra sức sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh, làm cho người lao động gắn bó với công việc và chịu trách nhiệm trước kết quả làm việc của mình. Kết quả trên có thể đúc kết trong một số điểm sau: Doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, và phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Nhờ ứng dụng Marketing vào tiêu thụ cho nên sản lượng bán hàng được giữ vững và tăng trưởng qua các năm. Khách hàng cảm thấy hài lòng khi ký kết hợp đồng với công ty. Doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ có năng lực lãnh đạo, các công nhân kĩ thuật có tay nghề cao. Ban lãnh đạo của công ty luôn kịp thời xử lí các tình huống xảy ra, để công việc sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, năng xuất lao động ngày càng được nâng lên. 2.3 §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn trong thêi gian qua Ch­¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ tr­êng Hµn Quèc 1.Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 1.1. §Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña c«ng ty NhËn ®Þnh t×nh h×nh cña c«ng ty: Sang n¨m 2008 t×nh h×nh c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm que hµn trªn thÞ tr­êng sÏ diÔn ra ngµy cµng gay g¾t h¬n, ®Æc biÖt sù c¹nh tranh cña que hµn Trung Quèc. Bªn c¹nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty sÏ cã xu h­íng t¨ng do ¶nh h­ëng cña sù bÊt æn nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi, nhµ n­íc sÏ vÉn gi÷ møc thuÕ nhËp khÈu lâi que tõ 0%-5% th× theo cã thÓ c«ng ty sÏ ph¶i t¨ng gi¸ b¸n que hµn do gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng.Trong khi ®ã thÞ tr­êng trong tiªu thô que hµn trong n­íc cã nguy c¬ bÞ thu hÑp do sù ®×nh trÖ cu¶ ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu, ®©y sÏ lµ mét khã kh¨n lín ®èi víi c«ng ty. Tõ c¸c nhËn ®Þnh trªn c«ng ty cÇn cã mét ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÝch hîp - Gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã më réng thªm thÞ tr­êng míi ®Ó t¨ng thÞ phÇn tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ l­u ý më réng thÞ tr­êng quèc tÕ Më réng quy m« s¶n suÊt b»ng viÖc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm míi C¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng N46VD gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÊt l­îng hiÖn s¶n phÈm hiÖn cã. §Çu t­ x©y dùng hÖ thèng lß xÊy ®iÖn ®¸p øng yªu cÇu xÊy trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt . Hoµn thiÖn mét sè ®¬n phèi liÖu nh­ S22, S7, N38 ®Ó gi¶m l­îng tiªu hao thuèc bäc trong qu¸ tr×nh Ðp . X©y dùng chÝnh s¸ch b¸n hµng hîp lý kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quyÒn lîi cña ng­êi s¶n xuÊt víi ng­êi tiªu dïng vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lµm c«ng t¸c b¸n hµng. Chñ ®éng t×m nguån cung øng vËt t­ cã chÊt l­îng æn ®Þnh gi¸ c¶ hîp lý ®¶m b¶o nguån vËt t­ æn ®Þnh ®Çu vµo. TiÕn tíi xuÊt khÈu que hµn ra thÞ tr­êng thÕ giíi 200-300 tÊn. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh 1-1,5%, phÊn ®Êu thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn >= 1.900.000 ®ång/ng­êi. 1.2. §Þnh h­íng më réng xuÊt khÈu mÆt hµng que hµn ®iÖn cña c«ng ty: §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ §¹i héi ®¶ng lµn thø 8 ®· ®Ò ra lµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, khuyÕn khÝch t¹o mäi ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc chñ ®éng th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng quèc tÕ. Dùa vµo ®­êng lèi mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ®· ®­a ra, c«ng ty ®· ®­a ra ®Þnh h­íng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña m×nh Dùa vµo môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Ngµnh que hµn kh«ng ngõng cÇn kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm h­íng vÒ xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn thùc hiÖn xuÊt khÈu theo h­íng ®¶m b¶o ch÷ tÝn trong kinh doanh t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ chÊt l­îng vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c, ®¶m b¶o viÖc xuÊt sø hµng ho¸... C«ng ty cã xu h­íng cñng cè vµ duy tr× thÞ tr­êng truyÒn thèng Mianma ®ång thêi më réng sang ch©u ¢u. C«ng ty còng x¸c ®Þnh thÞ tr­êng iran, Lµo, Hµn Quèc lµ nh÷ng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng cã nhiÒu triÓn väng cÇn cã chiÕn l­îc th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng nµy. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch kÕt hîp v¬i s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, c«ng ty thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång theo nh÷ng mÉu yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - TiÕp tôc ®Çu t­ chuyªn s©u ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm thùc hiÖn quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i theo tiªu chuÈn ISO9001: 2000 ®Ó hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi - Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng hiÖn t¹i qua c¸c ®¹i lý ph©n phèi më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang Ch©u ¢u, vµ c¸c n­íc kh¸c, t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng b»ng c¸ch thóc ®Èy chµo hµng 2. Mét sè gi¶i ph¸p më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty 2.1. Gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp 2.1.1.§Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Marketing Quèc tÕ Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing gi÷ vai trß ngµy cµng quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ho¹t ®éng marketing quèc tÕ ¶nh h­ëng ®Õn më réng thÞ tr­êng quèc tÕ cña c«ng ty Tõ tr­íc ®Õn nay hÖ th«ng marketing cña c«ng ty ch­a ®­îc thµnh lËp riªng biÖt mµ gép vµo phßng tiªu thô, ho¹t ®éng marketing quèc tÕ rÊt mê nh¹t thiÕu chñ ®éng trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã phßng chuyªn tr¸ch vÒ vÊn ®Ò marketing c«ng ty cÇn th­êng xuyªn trao ®æi víi c¸c c¬ quan ë n­íc ngoµi nh­ ®¹i sø qu¸n ViÖt nam, c¸c tham t¸n th­¬ng m¹i hay c¸c chuyªn gia ë n­íc ngoµi ®Ó n¨m b¾t ®­îc th«ng tin t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Ó c«ng ty cã ®iÒu chØnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi 2.1.2 Tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm MÆt hµng que hµn lµ mÆt hµng chuÈn ho¸ do vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®óng tiªu chuÈn ISO 9001:2000 bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cÇn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch theo ®¬n ®Æt hµng 2.1.3 .§Çu t­ ®æi míi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng mÉu m· HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong c«ng ty ngµy ®­îc ®æi míi song vÉn cßn l¹c hËu so víi thÕ giíi. M¸y mãc c«ng nghÖ l¹c hËu sÏ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt cao vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm que hµn sÏ cao, lµm gi¶m søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng 2.1.4 .Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm TiÕt kiÖm chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xu©t thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: - C¸c bé phËn chøc n¨ng cÇn cã sù trao ®æi thèng nhÊt trong viÖc nhËn ®¬n ®Æt hµng vÒ gi¸ c¶ ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã lîi nhuËn cao - Th­êng xuyªn rµ so¸t l¹i ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®Æc biÖt nh÷ng nguyªn vËt liÖu c«ng ty cung øng ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm - Chñ ®éng khai th¸c vËt t­ trong n­íc nh»m thay thÕ dÇn mét sè nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i, tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng cung øng nguyªn vËt liÖu trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt que hµn - TiÕt kiÖm chi phÝ vÒ xuÊt nhËp khÈu, nh­ chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ l­u kho b·i - Thùc hiÖn tèt quy ®Þnh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm trong mua b¸n sö dông vËt t­ , tiÕt kiÖm vÒ thêi gian lao ®éng, qu¶n lý lao ®éng, tiÕt kiÖm ®iÖn n­íc, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ hµnh chÝnh 2.1.5. ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh Trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ®ang bïng næ, m¸y mãc tù ®éng lµm gi¶m søc lao ®éng t¨ng ®é chÝnh x¸c, c«ng nghÖ th«ng tin qu¶n lý d÷ liÖu khai th¸c th«ng tin ph©n tÝch d÷ liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c. Khoa häc kü thuËt lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trong s¶n xuÊt. Khoa häc c«ng nghÖ kh«ng nh÷ng gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt, s¶n l­îng cña c«ng ty mµ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña s¶n phÈm. §èi víi mét sè s¶n phÈm yªu cÇu chÊt l­îng cao ph¶i cã m¸y mãc hiÖn ®¹i nÕu kh«ng c«ng ty cã thÓ sÏ mÊt c¸c ®¬n hµng ®ã v× kh«ng ®ñ yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cÇn n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó ®Çu t­ ¸p dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp ph¶i c¸c c«ng nghÖ l¹c h©ô 2.1.6.§èi víi hÖ thèng phßng ban cÇn trang bÞ mét sè thiÕt bÞ th«ng tin nh»m qu¶n lý ph©n tÝch d÷ liÖu vµ khai th¸c th«ng tin 2.1.7. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn quèc tÕ 9001:2000 mét c¸ch cã hiÖu qu¶ §Ó cã thÓ th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× s¶n phÈm cña c«ng ty cÇn ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ. - Duy tr× nghiªm ngÆt viÖc thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o hÖ thèng chÊt l­îng ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé - §Çu t­ vµ quan t©m tíi viÖc thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng. V× ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng cho c«ng ty nãi riªng - C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn ®óng c¸c thñ tôc cã liªn quan 2.1.8. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n vª xuÊt khÈu Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng ph¸p sau - Göi c¸n bé trÎ ®i ®µo t¹o ë c¸c trung t©m ®µo t¹o c¸n bé kinh doanh cã uy tÝn trong vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua c«ng t¸c ®µo t¹o gióp hä n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm ®ång thêi cñng cè nghiÖp vô trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu - Më líp ®µo t¹o ng¾n ngµy vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt lµm nhiÖm vô kiÓm ®Þnh chÊt l­îng hµng ho¸ tr­íc khi giao hµng - §èi víi c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hä häc tËp n©ng cao nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ®i c«ng t¸c ®Ó häc tËp trao ®æi kinh nghiÖm n¾m b¾t thÞ tr­êng, t¹o c¬ héi cho hä tiÕp cËn c¸c c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý tiªn tiÕn - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cÇn ®­îc ®µo t¹o qua c¸c kho¸ häc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ®Æc biÖt lµ tr­íc khi ®­a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt , d©y truyÒn c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, hµng n¨m cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra tay nghÒ c«ng nh©n ®Ó ph©n lo¹i lao ®éng nh»m cã kÕ ho¹ch båi d­ìng - C«ng ty cÇn cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi ®èi nh÷ng ý t­ëng míi kh¶ thi, nh÷ng ph¸t minh s¸ng kiÕn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi cÇn kû luËt nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng hµnh vi g©y thiÖt h¹i ®Õn c«ng ty 2. Gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n­íc Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh«ng nh÷ng chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè chñ quan bªn trong doanh nghiÖp mµ nã cßn chÞu t¸c ®éng cña nh©n tè kh¸ch quan. V× vËy ®Ó ho¹t ®éng më réng thÞ tr­ìng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t ®­îc kÕt qu¶ th× kh«ng chØ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p vÒ phÝa doanh nghiÖp mµ cßn cÇn cã sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tõ phÝa nhµ n­íc 2.1 Hç trî c«ng ty më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu: * Hç trî cho nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng, cung cÊp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp trong n­íc tiÕp cËn víi thÞ tr­êng tiªu thô kh«ng qua trung gian, nhµ n­íc cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy cao h¬n n÷a chøc n¨ng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam, c¬ quan tham t¸n th­¬ng m¹i cña n­íc ta t¹i c¸c n­íc. HiÖn nay n­íc ta ®· cã c¸c tham t¸n th­¬ng m¹i t¹i kho¶ng 30 n­íc trªn thÕ giíi. Nh­ vËy cÇn ph¶i t¨ng c­êng thªm c¸c c¬ quan tham t¸n, mÆt kh¸c hiÖn nay c¸c c¬ quan nµy vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc chøc n¨ng cña m×nh - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch trî gi¸ cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m ®Çu nh»m khuyÕn khÝch c«ng ty më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh, cho vay víi l·i xuÊt thÊp, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng... T¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng quy m« s¶n xuÊt, nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm míi 2.2 ChÝnh s¸ch ®Çu t­ T¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ®Çu t­ ra n­íc ngoµi s¶n xuÊt chiÕm lÜnh thÞ tr­êng Hç trî vèn cho doanh nghiÖp ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu - Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ cho lÜnh vùc ph¸t triÓn c«ng nghÖ, ®µo t¹o môc tiªu ®­a s¶n phÈm ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh que hµn nãi riªng, phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc tiÕn ®Õn xuÊt khÈu 2.3 VÒ c¸c quy ®Þnh xuÊt nhËp khÈu, æn ®Þnh m«i tr­êng ph¸p lý §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty nhµ n­íc nha n­íc cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh­ : - Hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ xuÊt nhËp khÈu §Ò nghÞ bé tµi chÝnh cã c¸c biÖn ph¸p tiÕp tôc c¶i thiÖn hÖ thèng thuÕ ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c trong thùc hiÖn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®Þnh hÖ thèng thuÕ, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vÒ m«i tr­êng ph¸p lý, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh KÕt luËn Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã h­íng ®i ®óng ®¾n tuú thuéc vµo tõng thêi kú vµ ®Æc ®iÓm cña tõng quèc gia. Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®èi víi c«ng ty lµ h­íng ®i phï hîp víi yªu cÇu cña thêi kú hiÖn nay. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu nãi riªng bÞ ¶nh h­ëng m¹nh mÏ cña xu h­íng nµy. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i bµi viÕt ®· ®­a ra ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m duy tr× vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt- §øc trong thêi gian tíi. §©y lµ mét sè gi¶i ph¸p mang tÝnh chÊt gîi më tíi c«ng ty, bµi viÕt hy väng r»ng nã sÏ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cho qu¸ tr×nh më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Que Hµn §iÖn ViÖt §øc em nhËn thøc ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý, vÒ thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi riªng. §iÒu ®ã ®· gióp em g¾n kÕt gi÷a c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó nhËn thøc mét vÊn ®Ò toµn diÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô cña c«ng ty 2.B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Que Hµn §iÖn ViÖt- §øc 3.B¸o c¸o kÕt qu¶ cña phßng kÕ ho¹c kinh doanh 4.B¸o c¸o kÕt qu¶ cña phßng kÕ to¸n 5.Gi¸o tr×nh Kinh Doanh Quèc tÕ - Khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ 6.Gi¸o tr×nh NghiÖp vô ngo¹i th­¬ng- Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng. 7. Gi¸o tr×nh Marketing Quèc tÕ - khoa Kinh TÕ vµ Kinh Doanh Quèc TÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc.DOC
Luận văn liên quan