Đồ án 200 Câu hỏi tham khảo cho tốt nghiệp - Xây dựng công trình

CÂU HỎI THAM KHẢO . 6 1. Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?. 6 2. Khi tính tải gió có cần tính gió động không ?(có hai thành phần gió tĩnh và gió động) . 7 3. Phương pháp kiểm tra độ thẳng đứng của nhà khi thi công ?. 7 4. Ưu, khuyết điểm của sàn gạch bọng & sàn panen ? . 7 5. Hãy nêu cách chống nứt ô văng ? . 7 6. Khi nào dùng sàn panen, khi nào dùng sàn toàn khối ?. 7 7. Trong nhà làm việc 1 phương và 2 phương, kích thước cột làm việc thếnào cho hợp lý ? . 7 8. Tại sao khi tính toán phải tính gió theo phương vuông góc với trục nhà ?. 7 · Chủ yếu là dotải trọng ngang gây ra, về địa chất các lỗ khoan phải dày đặc hơn, dố liêu địa chất của từng hố khoan phải đầy đủ và chi tiết hơn. . 7 10. Khung thép cọc nhồi đặt đến đâu thì đủ : (2/3; 1/5) ? . 8 11. Hãy nêu quan niệm cấu tạo dầm móng ? . 8 12. Hãy nêu ưu khuyết điểm của sàn nấm ? . 8 13. Tại sao phải khống chế m (min, max) của dầm & cột ? . 8 14. Tường chôn chen kín trong khung có phải là vách cứng không ? Tại sao ?. 8 15. Độ cứng của sàn có ảnh hưởng đến sự làm việc của khung không ? .

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án 200 Câu hỏi tham khảo cho tốt nghiệp - Xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oïng taäp trung ñoù. 130. Trong saøn thì daàm chính & daàm phuï ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? · Daàm chính ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài · Daàm phuï ñöôïc tính theo sô ñoà khôùp deûo 131. Khi naøo chieàu daøi tính toaùn trong daàm laø töø tim ñeán tim, khi naøo tính töø meùp ñeán meùp ? · Ñoái vôùi caùc daàm tính theo sô ñoà deûo (Baûn saøn 1 phöông, daàm phuï) thì nhòp tính toaùn tính töø meùp ñeán meùp. · Khi tính theo sô ñoà ñaøn hoài (daàm chính) thì nhòp tính toaùn keå töø truïc goái töïa naøy ñeán truïc goái töïa kia 132. Caùch tính ñoä voõng cuûa daàm ñôn ? · Ñoái vôùi daàm 1 ñaàu coá ñònh, 1 ñaàu di ñoäng fmax = EJ pl 384 5 4 133. Vai troø caùc loaïi coát theùp trong daàm ? · Coát chòu löïc : Chòu moment uoán, tham gia ñònh hình tieát dieän. · Coát giaù : Hình thaønh khung theùp, giöõ vò trí caùc ñai, chòu neùn cuøng beâ toâng · Coát phuï : Choáng xoaén, cuøng coát ñai choáng co ngoùt. · Coát ñai : Chòu löïc caét, lieân keát caùc coát doïc, tham gia ñònh hình tieát dieän, choáng co ngoùt, taêng khaû naêng choáng neùn thuûng Ñieàu 5.24 TCVN 5574 : 1991) · Coát xieân : Keát hôïp coát theùp chòu moment phía döôùi cuøng moment phía treân tham gia chòu löïc caét cuøng vôùi coát ngang. 134. Caùch choïn kích thöôùc tieát dieän daàm ? · Chieàu cao daàm phuï : hdp = dpl÷ ø ö ç è æ ¸ 15 1 18 1 · Chieàu cao daàm chính : hdc = dcl÷ ø ö ç è æ ¸ 8 1 12 1 rtt ol vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 26 · Chieàu roäng daàm phuï, daàm chính : b = h÷ ø ö ç è æ ¸ 2 1 4 1 ñoâi khi b = h 3 2 135. Trong daàm khi naøo tính toaùn coát theùp theo tieát dieän chöõ nhaät, khi naøo tính theo tieát dieän chöõ T ? · Khi daàm ñuùc lieàn khoái vôùi baûn saøn xem moät phaàn baûn tham gia chòu löïc vôùi daàm nhö caùnh cuûa tieát dieän chöõ T. Neáu caùnh naèm trong vuøng keùo, boû caùnh Þ tính toaùn theo tieát dieän chöõ nhaät (b.h); Neáu caùnh naèm trong vuøng neùn keå ñeán söï laøm vieäc cuûa caùnh tính theo tieát dieän chöõ T 136. Caùch tính coát theùp ôû tieát dieän T ? · Caùnh naèm trong vuøng chòu neùn, tham gia chòu löïc cuøng söôøn. Chieàu roäng caùnh ñöa vaøo tính toaùn bc = b + 2C1 - Trò soá C1 khoâng ñöôïc lôùn hôn 3 trò soá sau : + Moät nöûa khoaûng caùch hai meùp trong daàm + 6 1 nhòp tính toaùn cuûa daàm + 6hc. Khi hc > 0,1h thì coù theå taêng thaønh 9hc (hc laáy baèng chieàu daøy baûn) - Xaùc ñònh vò trí truïc trung hoaø baèng caùch tính Mc Mc = Rnbchc(ho – 0,5hc) - Neáu M £ Mc : Truïc trung hoaø qua caùnh, luùc naøy tính toaùn nhö ñoái vôùi tieát dieän chöõ nhaät (bch) A = 2 0hbR M cn )211(5,0 A-+=g Fa = 0hR M ag - Neáu M > Mc : Truïc trung hoaø qua söôøn A = 2 0 0 )5,0)(( hbR hhbbhRM cn cccn --- Vôùi A211 --=a Fa = [ ]cc a n hbbbh R R )(0 -+a 137. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? Khi naøo tính coát xieân ? · Coát xieân coù theå ñöôïc duøng trong khung buoäc cuûa caáu kieän chòu uoán ñeå taêng khaû naêng chòu löïc caét (ñieàu 5.20 TCVN 2275 : 1995) · Khi Q > Qdb cho pheùp tính dieän tích caàn thieát cuûa caùc lôùp coát xieân (khi coát ngang vaø beâ toâng khoâng ñuû khaû naêng chòu löïc. Ñieàu 3.12 TCVN 5574:1991) Q > Qñb = 2 dk qbhR 2 02 138. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát ñai ? Vì sao coát ñai choáng ñöôïc löïc caét ? Ñaët coát ñai trong daàm coù taùc duïng gì ? Caùch boá trí coát ñai trong daàm ? · Khi tính caáu kieän BTCT theo khaû naêng chòu löïc treân tieát dieän nghieâng ôû nhöõng vuøng caáu kieän chòu löïc caét Q tính vôùi taùc duïng cuûa M & Q (vuøng coù khe nöùt xieân) · Taùc duïng cuûa coát ñai - Chòu löïc caét - OÅn ñònh coát doïc khi chòu löïc - Taïo hình caáu kieän - Choáng co ngoùt - Taêng khaû naêng choáng neùn thuûng (ñieàu 5.24 TCVN 5574:1991) · Trong daàm vaø söôøn chòu uoán khoaûng caùch giöõa coát ngang ñaët theo phöông taùc duïng cuûa löïc caét laáy khoâng lôùn hôn caùc quy ñònh sau : (ñieàu 5.17 TCVN 5574 : 1991) - Trong ñoaïn gaàn goái töïa : arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 27 + 0,5h vaø 150mm khi chieàu cao tieát dieän h £ 450mm + 1/3h vaø 300 mm khi chieàu cao h > 450mm - Trong ñoaïn coøn laïi giöõa daàm : + 3/4 h vaø 500mm khi h > 300mm · Caàn tính coát ñai taïi nhöõng vò trí sau : - Choã thay ñoåi ñoät ngoät chieàu cao tieát dieän - Meùp goái töïa bieân keâ töï do - Choã thay ñoåi coát doïc chòu keùo (do caét bôùt hoaëc uoán sang vò trí khaùc) 139. Nguyeân taéc boá trí coát doïc trong daàm ? · Coát theùp boá trí trong tieát dieän ngang cuûa daàm phaûi ñoái xöùng qua truïc ñöùng cuûa tieát dieän caû veà soá löôïng thanh & ñöôøng kính coát theùp. · Caùc thanh ôû goùc phaûi thaúng vaø khoâng ñöôïc uoán leân hoaëc xuoáng ñeå chòu moment hay löïc caét (coát xieân). · Caùc thanh khaùc ñöôïc pheùp caét, uoán ñeå chòu moment vaø chòu löïc caét (coát xieân) nhöng phaûi naèm trong mp cuûa noù. · Soá thanh coát theùp ôû nhòp ñöa vaøo goái khoâng ít hôn 2 thanh (coøn tuyø thuoäc vaøo kích thöôùc tieát dieän cuûa daàm), sau khi ñaõ caét hoaëc uoán leân goái. Caùc thanh naøy phaûi keùo daøi quaù meùp goái 1 ñoaïn ln ³ 15 F (coát chòu neùn) · Trong 1 caáu kieän khoâng neân choïn quaù nhieàu loaïi thanh coù ñöôøng kính khaùc nhau vaø ñoä cheânh leäch ñöôøng kính thanh quaù lôùn Soá loaïi ñöôøng kính thanh n £ 3 vaø mm8minmax £F-F=DF · Tröôøng hôïp taïi goái coù löïc caét lôùn, caàn phaûi boá trí nhieàu lôùp coát xieân maø soá thanh coát doïc ôû nhòp uoán leân khoâng ñuû, thì ñaët theâm coát xieân ôû ngoaøi vaøo (ôû lôùp thöù 1) döôùi daïng vai boø khoâng duøng coát coå ngoãng. Goùc uoán cuûa coát xieân thöôøng laø 450 khi chieàu cao daàm £ 800mm, neáu chieàu cao daàm > 800mm thì laáy goùc naøy laø 600 · Coát ñai tính toaùn boá trí trong ñoaïn L/4 ôû gaàn goái töïa, ôû ñoaïn L/2 giöõa daàm ñaët theo caáu taïo, khoaûng caùch coát ñai neân boá trí ñeàu trong moãi ñoaïn ñeå tieän thi coâng. · Noái coát theùp : Treân lyù thuyeát coù theå noái baát kyø tieát dieän naøo cuõng ñöôïc neáu ta ñaûm baûo ñoaïn noái choàng cuûa 2 thanh theùp ñoù. Tuy nhieân trong thöïc teá chæ neân noái coát theùp taïi tieát dieän coù noäi löïc nhoû nhaát nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho keát caáu. Vì theá, coát theùp chòu moment döông neân goái taïi goái töïa coøn coát theùp chòu moment aâm neân noái ôû giöõa nhòp · Ñoái vôùi daàm ñoái xöùng, taûi ñoái xöùng thì coát theùp boá trí phaûi ñoái xöùng. 140. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc nhö theá naøo cho hôïp lyù ? Caùch xaùc ñònh ? · Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông coät coù tieát dieän chöõ nhaät laø hôïp lyù, caïnh daøi cuûa tieát dieän song song vôùi mp khung. · Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän F = nR kN - N laø löïc doïc tính toaùn, ñöôïc xaùc ñònh sô boä theo dieän truyeàn taûi töø saøn vaøo coät (phöông phaùp chia ñoâi) N= å ii qS - Si laø dieän truyeàn taûi cuûa coät vaøo saøn thöù i, coù taûi troïng tính toaùn qi - Rn laø cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng - k laø heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa taûi troïng ngang, moment uoán. + Coät neùn ñuùng taâm : k = 0,9 ¸ 1,1 + Coät neùn leäch taâm : k = 1,2 ¸ 1,5 + Ñoái vôùi coät goùc : k = 1,4 ¸ 1,5 + Ñoái vôùi coät bieân : k = 1,3 ¸ 1,4 + Ñoái vôùi coät giöõa : k = 1,2 ¸ 1,3 141. Caùch kieåm tra oån ñònh cho coät ? arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 28 · Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän oån ñònh cuûa thanh khi neùn (bò oaèn) thì haïn cheá ñoä maûnh. Ñieàu kieän kieåm tra : [ ]ll £= r l0 - Vôùi ñieàu kieän neùn ñuùng taâm, laáy rmin - Vôùi caáu kieän neùn ñuùng taâm, laáy theo phöông coù moment uoán. - Chieàu daøi tính toaùn 10 phuï thuoäc vaøo daïng keát caáu & ñieàu kieän lieân keát. + Hai ñaàu khôùp : l0 = 1 + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu khôùp l0 = 0,7l + Hai ñaàu ngaøm l0 = 0,5l + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu töï do l0 = 2l + Moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu loø xo l0 = (1 ¸ 1,5)l - Vôùi tieát dieän chöõ nhaät (b.h) coù theå duøng b l0=l cho neùn ñuùng taâm & h l0=l cho neùn leäch taâm. - Giaù trò ñoä maûnh giôùi haïn : + Vôùi tieát dieän chöõ nhaät [ ] 5030 ¸=l + Vôùi tieát dieän khaùc : [ ] 200120 ¸=l tuyø loaïi caáu kieän. 142. Tieát dieän coät giaûm daàn theo chieàu cao laø theo nguyeân taéc naøo ? Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng ñöôïc khoâng ? Xaùc ñònh tim coät treân cao ? · Coät döôùi mang toaøn boä taûi troïng do coät treân truyeàn vaøo Þ coät döôùi mang taûi nhieàu hôn coät treân Þ Coät treân phaûi coù tieát dieän nhoû hôn coät döôùi · Trong cuøng moät khung khoâng neân thay ñoåi maùc beâ toâng · Khi xaùc ñònh tim coät treân cao thì ta duøng maùy, daây doïi & thöôùc. 143. Khi naøo coät truyeàn löïc leân daàm ? · Khi nhaø bò luùn leäch, öùng suaát trong coät seõ truyeàn leân daàm vaøo coät keá beân ñeå cuøng gaùnh chòu; khi coät ñaët tröïc tieáp leân daàm. 144. Khi naøo tính khung phaúng ? Khi naøo tính khung khoâng gian ? · Khi tyû soá 2³ B L (coâng trình coù maët baèng chaïy daøi) noäi löïc chuû yeáu gay trong khung ngang. Vì ñoä cöùng cuûa khung ngang nhoû hôn nhieàu laàn ñoä cöùng cuûa khung doïc (khung ngang ít nhòp hôn khung doïc). Cuõng coù theå xem laø gaàn ñuùng : khung doïc “Tuyeät ñoái cöùng” vì theá cho pheùp taùch rieâng töøng khung phaúng ñeå tính noäi löïc theo khung phaúng · Khi tyû soá 2< B L , ñoä cöùng khung ngang & ñoä cöùng khung doïc cheânh leäch nhau khoâng nhieàu, luùc naøy phaûi tính noäi löïc theo khung khoâng gian. 145. Nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch naøo ? · Laøm haøo ñeå ngaên bôùt dao ñoäng (chuû yeáu laø soùng maët) aûnh höôûng ñeán coâng trình 146. Ñònh vò ñoä nghieâng cuûa thang maùy baèng gì ? Thang maùy chôû bao nhieâu ngöôøi/ ngaøy ? Nhaø bao nhieâu taàng thì caàn coù thang maùy ? Ñoä saâu taàng ñeäm cuûa thang maùy laø bao nhieâu ? Toác ñoä trung bình cuûa thang maùy laø bao nhieâu ? · Baèng maùy kinh vó, thöôùc ño goùc · 400 löôït ngöôøi treân moät ngaøy · Nhu caàu thang maùy phuï thuoäc vaøo chöùc naêng coâng trình - Nhaø laøm vieäc coù soá taàng ³ 5 taàng - Beänh vieän, tröôøng hoïc coù soá taàng ³ 4 taàng rttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 29 · Ñoä saâu taàng ñeäm - 1,4m (4 ¸ 5) taàng - 1,8m (8 ¸ 9) taàng · 0,5 m/s 147. Khi tính theo sô ñoà phaúng thì laøm theá naøo ? · Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung tính toaùn : Döïa vaøo hình thöùc lieân keát trong khung maø xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung. · Sô boä xaùc ñònh kích thöôùc tieát dieän : Döïa vaøo kinh nghieäm thieát keá · Laäp sô ñoà tính khung : Caên cöù vaøo tình hình ñòa chaát coâng trình, giaûi phaùp neàn moùng, kích thöôùc hình hoïc cuûa khugn, ngöôøi thieát keá phaûi quyeát ñònh moät sô ñoà tính toaùn & caáu taïo khung, trong ñoù ñieàu quan troïng laø phaûi chæ roõ vò trí caùc lieân keát cöùng (nuùt cöùng) vaø caùc lieân keát khôùp. · Tính toaùn & toå hôïp noäi löïc : Noäi löïc trong khung coù theå ñöôïc xaùc ñònh theo sô ñoà ñaøn hoài hay sô ñoà khôùp deûo. · Tính toaùn tieát dieän : Caên cöù vaøo noäi löïc lôùn nhaát ñaõ toå hôïp ñöôïc, xeùt laïi xem tieát dieän choïn hôïp lyù hay khoâng. 148. Ñoä cöùng cuûa khung phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá gì ? Muoán naâng cao ñoä cöùng khung thì duøng nhöõng giaûi phaùp gì ? · Phuï thuoäc : - Baäc sieâu tónh - Ñoä cöùng cuûa caùc caáu kieän trong khung · Ñeå taêng ñoä cöùng ngang cuûa khung coù theå boá trí theâm caïnh caùc thanh xieân taïi moät soá nhòp treân suoát chieàu cao cuûa noù. Phaàn keát caáu daïn daøn ñöôïc taïo thaønh seõ laøm vieäc nhö 1 vaùch cöùng thaúng ñöùng. Neáu thieát keá theâm caùc daøn ngang (ôû taàng treân cuøng hoaëc ôû moät soá taàng trung gian) Lieân keát caùc boä phaän trung gian coøn laïi vôùi keát caáu daøn ñöùng naøy thì hieäu quaû chòu taûi cuûa heä ñoù coù theå taêng theâm ñeán 30%. · Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn khung coù ñoä cöùng lôùn, vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc. Nhöng trong soá khung ngang seõ coù vaøi khung nguy hieåm nhaát, ñeå tìm ra khung nguy hieåm nhaát coù theå döïa vaøo moät soá ñieàu kieän sau : Soá nhòp cuûa khung, dieän truyeàn taûi … 149. Coù maáy loaïi toå hôïp ? Caùch xaùc ñònh töøng loaïi toå hôïp ? Giaûi thích caùc sô ñoà chaát taûi treân khung ? Caùch toå hôïp noäi löïc trong khung ? Coù hai loaïi toå hôïp taûi troïng · Toå hôïp taûi troïng cô baûn : goàm caùc taûi troïng thöôøng xuyeân, taûi troïng taïm thôøi, ngaén haïn, daøi haïn. · Toå hôïp taûi troïng ñaëc bieät : Goàm caùc taûi troïng thöôøng xuyeân, taûi troïng taïm thôøi, ngaén haïn, daøi haïn & 1 trong caùc hoaït taûi ñaëc bieät (taûi troïng ñoäng ñaát, taûi troïng duøng ñeå tính khaû naêng choáng chaùy cuûa keát caáu…) Caùch tính : · Khi tính toå hôïp cô baûn : Coù moät taûi troïng ngaén haïn thì giaù trò cuûa taûi troïng ngaén haïn ñöôïc laáy toaøn boä. Ñoái vôùi toå hôïp cô baûn coù töø hai hay nhieàu taûi troïng ngaén haïn thì giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng ñoù hay cuûa caùc noäi löïc töông öùng vôùi chuùng phaûi nhaân vôùi heä soá toå hôïp baèng 0,9 (Neáu trong caùc tieâu chuaån thieát keá keát caáu & neàn moùng cuï theå khoâng neâu ra moät giaù trò naøo khaùc) Giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng tónh luoân laáy toaøn boä. · Khi tính toå hôïp ñaëc bieät : Giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng ngaén haïn hay noäi löïc töông öùng vôùi chuùng phaûi nhaân vôùi heä soá toå hôïp baèng 0,8; coøn taûi troïng tónh laáy toaøn boä (Neáu trong caùc tieâu chuaån thieát keá keát caáu & neàn moùng cuï theå khoâng neâu ra moät giaù trò naøo khaùc). · Giaûi thích : - Tónh taûi chaát ñaày (TT) : Ñaây laø taûi troïng baûn thaân coâng trình. - Hoaït taûi ñaët caùch nhòp (chaün, leû; HT1, HT2) : gaây nguy hieåm cho nhòp daàm. - Hoaït taûi ñaët caùch taàng (chaün, leû; HT3, HT4) Gaây nguy hieåm cho coät - Gioù thoåi töø beân traùi (GT) Tìm giaù trò moment cöïc ñaïi cho coät beân traùi arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 30 - Gioù thoåi töø beân phaûi (GP) Tìm giaù trò moment cöïc ñaïi cho coät beân phaûi · Caùch toå hôïp noäi löïc trong khung : TOÅ HÔÏP CAÁU TRUÙC TOÅ HÔÏP CAÁU TRUÙC COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 TT + HT1 TT + HT2 TT + HT3 TT + HT4 TT + GT TT + GP TT + 0.9(HT1 + GT) TT + 0.9(HT2 + GT) COMB9 COMB10 COMB11 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 TT + 0.9(HT3 + GT) TT + 0.9(HT4 + GT) TT + 0.9(HT1 + GP) TT + 0.9(HT2 + GP) TT + 0.9(HT3 + GP) TT + 0.9(HT4 + GP) TT + 0.9(HT1 + HT2 + GT) TT + 0.9(HT1 + HT2 + GP) BAO Bao cuûa (COMB1 ¸ COMB16) 150. Laøm theá naøo ñeå coù caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp ? Trong coät coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? · Chaát taûi, toå hôïp taûi troïng ñeå coù caëp noäi löïc nguy hieåm · Trong coät coù 3 caëp noäi löïc duøng ñeå tính toaùn & kieåm tra - M+max vaø Nt öùng - M+min vaø Nt öùng - Nmax vaø Mt öùng Rieâng ñoái vôùi tieát dieän chaân coät, ngoaøi Nt öùng coøn phaûi tính theâm Qt öùng ñeå phuïc vuï cho vieäc tính moùng 151. Tính theùp coät theo toå hôïp naøo ? · Tính vôùi taát caû caùc tröôøng hôïp toå hôïp, xem tröôøng hô-j naøo trong phaàn töû cho theùp nhieàu nhaát thì ñaët theùp theo tröôøng hôïp ñaáy. 152. Taïi sao neáu uoán theùp thì phaûi theo bieåu ñoà bao moment ? · Vì treân bieåu ñoà bao moment theå hieän nhöõng moment lôùn nhaát trong daàm, do taûi troïng gaây ra, laø moment daàm phaûi chòu. Döïa vaøo bieåu ñoà bao moment ñeå boá trí, caét, uoán theùp seõ tieát kieäm ñöôïc theùp. 153. Vò trí ñaø kieàng ? · Naèm döôùi chaân töôøng taàng treät. 154. Giaûi thích vì sao ñaø kieàng khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà khung, noù ñöôïc boá trí ñeå laøm gì ? · Ñaø kieàng thöôøng ñöôïc xem khoâng phaûi laø boä phaän cuûa khung ngang (thieân veà an toaøn) Vì thöôøng ñaø kieàng khoâng ñöôïc boá trí theo hai phöông, ñoä cöùng cuûa ñaø kieàng nhoû hôn ñoä cöùng cuûa daàm saøn, taïi vò trí ñaø kieàng coät coù chuyeån vò ngang, trong moät soá tröôøng hôïp khoaûng caùch töø ñaø kieàng ñeán maët treân cuûa moùng nhoû, neáu xem ñaø kieàng laø daàm khung thì giaù trò moment taïi chaân coät nhoû khoâng an toaøn Þ khoâng ñöôïc keå ñeán trong sô ñoà tính toaùn. · Tuy nhieân ñaø kieàng coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi khung nhö giaûm chieàu daøi tính toaùn, giaûm ñoä maûnh cuûa coät taàng treät vaø taêng ñoä cöùng khoâng gian cuûa coâng trình…Do ñoù ñaø kieàng ñöôïc boá trí trong khung. 155. Taïi sao coát theùp thöôøng ñaët ñoái xöùng ? Noùi ngaén goïn caùch tính theùp ñoái xöùng ? · Ñeå tieän cho vieäc thi coâng (luùc ñaët theùp) ngöôøi ta thöôøng ñaët theùp ñoái xöùng neáu khoâng ngöôøi coâng nhaân deã bò nhaàm laãn. · Caùch tính theùp ñoái xöùng - Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm Chieàu cao sô boä cuûa vuøng chòu neùn x = bR N n + Neáu x < 00ha : leäch taâm lôùn artt ol vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 31 + Neáu x ³ 00ha : leäch taâm beù - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < 00ha Neáu x > 2a’ Neáu x £ 2a’ Fa = Fa’ = )'(' )5,0( 0 ahaR xheN o - +- Fa = Fa’ = )'( ' 0 ahRa Ne - - Tính coát theùp ñoái xöùng cho tröôøng hôïp leäch taâm beù x ³ 00ha Neáu 02,0 heo £h Neáu 02,0 heo >h Tính laïi Tính laïi 00 0 )4,15,08,1( e h hhx ha-+-= 000 )(8,1 heex ogh ah +-= Nhöng khoâng beù hôn 00ha Neáu beù hôn 00ha laáy x = 00ha Töø ñoù tính Fa = Fa’ = )'(' )5,0( 0 0 ahaR xhbxRNe n - -- 156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù theå hieän nhö theá naøo ? · Khi khung coù nhieàu nhòp baèng nhau & taûi troïng gioáng nhau trong caùc nhòp thì coù theå ñoåi thaønh khung 3 nhòp ñeå tính, noäi löïc ôû caùc nhòp giöõa laáy gioáng nhau. 157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ? · Ñoái vôùi khung laép gheùp, vieäc taïo nuùt cöùng laø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi khung toaøn khoái · Neáu duøng bieän phaùp laép gheùp thì thôøi gian thi coâng nhanh, nhöng ñoä cöùng cuûa khung laép gheùp keùm hôn ñoä cöùng cuûa khung toaøn khoái, vieäc xöû lyù caùc moái noái raát toán coâng vaø phöùc taïp. Khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp khi thieát keá caùc nhaø lieân keá coù chieàu cao. 158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù Mmin, Nmax, Qmin ? · Chaân coät gaàn truïc ñoái xöùng cuûa khung seõ coù giaù trò noäi löïc Mmin, Nmax, Qmin. 159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ? · Moment do taûi troïng gioù gaây ra coù giaù trò lôùn hôn moment do taûi troïng ñöùng gaây ra(so vôùi maët moùng thì caùnh tay ñoøn cuûa moment do gioù gaây ra lôùn hôn ñoä leäch taâm cuûa taûi troïng ñöùng raát nhieàu). · Caùch khaùc : Tuyø thuoäc vaøo maët baèng vaø chieàu cao cuï theå, thoâng thöôøng nhaø cao > 10 taàng thì moment do taûi taûi troïng gioù nhoû hôn. Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính cuï theå. 160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ? · Moùng lieân keát vôùi keát caáu beân treân (coät) thöïc chaát laø ngaøm xoay laø vì moùng vaãn bò luùn nhöng khoâng bieán hình trong khoâng gian. · Lieân keát taïi maët treân moùng. 161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính toaùn ? · taïi vò trí coù ñoä luùn lôùn so vôùi toaøn boä coâng trình, neáu duøng lieân keát cöùng seõ phaùt sinh öùng suaát phaù hoaïi do ñoù phaûi duøng lieân keát khôùp. 162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ? · Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng laø lieân keát ngaøm (hvaùch/hb >3) 163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? · Nuùt khung coù theå laø lieân keát ngaøm cöùng (nuùt cöùng) cuõng coù theå laø lieân keát khôùp (goái ñôõ vì keøo) . rttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 32 164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? · Vì tính vôùi beå ñaøi, lieân keát xung quanh ôû phaàn giöõa vaø caùc phaàn goùc cuûa thaønh hoà khaùc nhau. 165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaønh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ? Naép ? · Beå troøn : Khi tính taét thaønh töøng nhaùt theo chieàu saâu cuûa beå, boû qua TLBT chæ chuù yù ñeán löïc xoâ ngang. Moãi vaønh khuyeân khi caét daøy 1 ¸ 2m. Döôùi aùp löïc nöôùc, vaønh khuyeân laøm vieäc nhö caáu kieän keùo ñuùng taâm. - Neáu beå troøn troân döôùi ñaát : Tính löïc vôùi tröôøng hôïp beå roãng khoâng chöùa nöôùc maø chòu aùp löïc ñaát chuû ñoäng. - Neáu beå troøn ñaët treân ñaát, xem nhö beå roãng : Caét töøng vaønh khuyeân ñeå khaûo saùt Þ thaønh beå laøm vieäc neùn ñuùng taâm. · Thaønh beå phaúng : a bh · Beå thaáp : - Moãi maët cuûa thaønh beå laøm vieäc nhö moät baûn ngaøm 3 caïnh vaøo baûn ñaùy. - Caïnh thöù 4 laø töï do(khoâng naép, laép gheùp) , laø töïa ñôn (Naép toaøn khoái, an toaøn). - Taûi troïng : Aùp löïc nöôùc (daïng tam giaùc) boû qua TLBT, laøm vieäc nhö caáu kieän chòu uoán. · Beå cao : Thaønh beå chia laøm hai phaàn tính khaùc nhau. - Döôùi 3h/4 tính gioáng baûn ñöùng cuûa töôøng chaén ñaát. - Treân 3h/4 (phaàn coøn laïi) tính nhö caáu kieän chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. · Beå daøi : Thaønh beå : - Neáu h = a/2 : II khoâng coù. - I baûn ngaøm hai caïnh - II nhö consol ngaøm baûn ñaùy. TUA ÑÔN (TÖÏ DO) TUA ÑÔN · Ñaùy beå : - Baûn ñaùy beå : Ngaøm 4 caïnh (baûn ñaùy caùch saøn maùi ³ 600 cm) - Daàm ñôn 2 ñaàu ngaøm. Traû lôøi caùch khaùc : · Xaùc ñònh sô ñoà tính toaùn cho toaøn boä keát caáu beå nöôùc nhö : daàm doïc, daàm ngang, baûn ñaùy, thaønh. · Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng · Tính noäi löïc · Tính coát theùp. BEÅ THAÁP BEÅ CAO BEÅ DAØI 2 3 £ £ a h b a 2 3 > £ a h b a 2 3 < > a h b a arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 33 · Kieåm tra haøm löôïng theùp. 166. Taïi sao theùp trong thaønh hoà nöôùc phaûi ñaët 2 lôùp ? · Khi tính thaønh hoà coù naép ñaäy, sô ñoà tính toaùn laø moät ñaàu ngaøm (ngaøm vaøo baûn ñaùy) & moät ñaàu khôùp, naép trong thaønh hoà coù hai giaù trò moment khaùc daáu nhau (ôû vò trí ngaøm vaø ôû nhòp) Þ Ñaët theùp hai lôùp ñeå chòu hai giaù trò moment ñoù. · Khi beå roãng Þ beå chòu aùp löïc gioù, maët ngoaøi thaønh beå chòu neùn, maët trong thaønh beå chòu keùo; khi beå ñaày nöôùc Þ maët ngoaøi thaønh beå chòu keùo, maët trong thaønh beå chòu neùn Þ ñaët theùp hai lôùp. 167. Hoà nöôùc duøng naép ñaäy coù caàn duøng daàm ñôõ naép hay khoâng ? · Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc lôùn Þ Naép ñoå toaøn khoái Þ Duøng daàm ñôõ naép. · Neáu kích thöôùc maët baèng hoà nöôùc nhoû Þ Naép laép gheùp Þ khoâng caàn duøng daàm ñôõ naép. 168. Daàm ñaùy beå ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? · Daàm ñaùy hoà nöôùc ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài (khoâng cho pheùp nöùt) 169. Taïi sao phaûi ñaët hoà nöôùc caùch maët saøn maùi ³ 60cm ? · Nhaèm muïc ñích söûa chöõa. 170. Taïi sao phaûi môû naép hoà taïi goùc ? · Nhaèm tieän cho vieäc söûa chöõa. · Traùnh hieän töôïng taäp trung öùng suaát. ÖÙng suaát ôû giöõa naép hoà lôùn Þ Khoâng neân môû naép thaêm giöõa naép hoà nöôùc. ÖÙng suaát ôû goùc naép hoà nhoû, ôû ñaây coøn coù daàm naép, coät Þ Neân môû naép thaêm ôû ñaây. 171. Caùch tính caàu thang xoaén ? Baäc ñuùc rieâng hay laøm vaùn khuoân ? · Daàm thang : Tính nhö caáu kieän chòu uoán xoaén ñoàng thôøi. · Baäc thang : Tính nhö daàm consol · Khi thi coâng : Baäc thang ñöôïc ñuùc rieâng nhö caàu thang xöông caù. 172. Phöông phaùp tính caàu thang ? · Tính theo sô ñoà daàm ñôn (hai ñaàu ngaøm hay hai ñaàu khôùp), Tính theo sô ñoà naøo thì ñaët theùp theo sô ñoà ñaáy 173. Trong caàu thang taïi sao ñaët theùp muõ ? Caùch thi coâng ? · Ñaët theùp muõ laø ñeå chòu moment aâm vì goái töïa trong caàu thang laø goái baùn ngaøm. Khi tính toaùn ñeå ñôn giaûn, xem noù nhö goái ñôn. · Vaùch cöùng ñöôïc boá trí trong coâng trình ñeå chòu taûi troïng ngang, choáng xoaén. 174. So saùnh khung vaø vaùch cöùng ? · Heä keát caáu khung : Coù khaû naêng taïo ra caùc khoâng gian lôùn, linh hoaït thích hôïp cho caùc coâng trình coâng coäng. Heä keát caáu khung coù sô ñoà laøm vieäc roõ raøng, nhöng laïi coù nhöôïc ñieåm laø keùm hieäu quaû khi chieàu cao coâng trình lôùn. Trong thöïc teá keát caáu khung BTCT ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ñeán 20 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát £ 7, 15 taàng ñoái vôùi nhaø trong vuøng coù chaán ñoäng ñoäng ñaát caáp 8 vaø 10 taàng ñoái vôùi ñoäng ñaát caáp 9 · Heä keát caáu vaùch cöùng : Coù theå ñöôïc boá trí thaønh heä thoáng theo 1 phöông, 2 phöông hoaëc lieân keát laïi thaønh caùc heä khoâng gian lôùn goïi laø loõi cöùng. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa loaïi keát caáu naøy laø khaû naêng chòu löïc ngang toát neân thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao treân 20 taàng. Tuy nhieân ñoä cöùng theo phöông ngang cuûa caùc vaùch cöùng toû ra laø hieäu quaû ôû nhöõng ñoä cao nhaát ñònh, khi chieàu cao coâng trình lôùn thì baûn thaân vaùch cöùng phaûi coù kích thöôùc ñuû lôùn, maø ñieàu ñoù thì khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc. Ngoaøi ra, heä thoáng vaùch cöùng trong coâng trình laø söï caûn trôû ñeå taïo khoâng gian roäng. Trong thöïc teá loaïi keát caáu vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng hieäu quaû cho caùc coâng trình nhaø ôû, khaùch saïn coù ñoä cao khoâng arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 34 quaù 4 taàng ñoái vôùi caáp phoøng choáng ñoäng ñaát £ 7. Ñoä cao giôùi haïn bò giaûm ñi neáu caáp phoøng choáng ñoäng ñaát cuaû nhaø cao hôn. 175. Caùch tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm khi tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp Khanzi ? Quan nieäm khi tính vaùch cöùng : · Caùc baûn saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù, caùc caáu kieän thaúng ñöùng chòu taûi (töôøng hoaëc loõi) ngaøm vaøo moät moùng cöùng vaø ñoä cöùng khoâng ñoåi theo chieàu cao nhaø. · Ñeå cho caùc vaùch cöùng coù bieán daïng ñoàng ñieäu, ta cuõng giaû thuyeát raèng löïc caét khoâng gaây ra bieán daïng tröôït trong caùc coät töôøng. Beà daøy cuûa vaùch cöùng khoâng ñoåi hoaëc thay ñoåi cuøng moät quy luaät treân chieàu cao coâng trình. · Taám cöùng cuûa coâng trình laø ñieåm maø hôïp löïc cuûa taûi troïng ngang ñi qua ñoù chæ gaây cho coâng trình caùc chuyeån vò thaúng coøn chuyeån vò xoay baèng 0. · Vaùch cöùng khoâng coù bieán daïng tröôït boû qua ñoä cöùng choáng xoaén thuaàn tuyù 176. Aûnh höôûng cuûa gioù ñeán vaùch cöùng ? Nhaø coù vaùch cöùng coù caàn ñeán lanh toâ cöûa khoâng ? · Vaùch cöùng chòu ñöôïc taûi troïng gioù, aùp löïc gioù coù aûnh höôûng ñeán kích thöôùc vaùch cöùng. · Neáu vaùch coù loã môû nhoû (e £ 50cm) phaûi ñaët taêng cöôøng ít nhaát 2 F 12 ôû moãi bieân & moãi goùc loã môû; Neáu vaùch coù loã môû lôùn neân choïn giaûi phaùp taêng chieàu daøy thaønh vaùch quanh loã & caáu taïo thaønh vaùch döôùi daïng daàm bao. Ñoái vôùi caùc vaùch coù loã khi thieát keá phaûi caáu taïo theâm theùp ôû khu vöïc bieân cuûa caùc coät, vaùch cöùng cuõng nhö cho caùc daàm lanh toâ. 177. Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (vaùch cöùng chòu löïc), khi caû khung vaø vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (caû heä cuøng chòu löïc). Taïi sao boá trí vaùch cöùng ôû choã naøy maø khoâng boá trí ôû choã khaùc ? · Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang, phaûi boá trí ít nhaát 3 vaùch cöùng trong moät ñôn nguyeân. Truïc cuûa 3 vaùch cöùng khoâng ñöôïc gaëp nhau taïi moät ñieåm. · Neân boá trí sao cho taâm vaùch cöùng truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa noù. Trong tröôøng hôïp chæ ñoái xöùng veà ñoä cöùng maø khoâng ñoái xöùng veà kích thöôùc hình hoïc thì khi vaät lieäu laøm vieäc ôû giai ñoaïn deûo döôùi taùc duïng lôùn nhö ñoäng ñaát vaãn coù theå daãn tôùi söï thay ñoåi ñoä cöùng. Ñieàu naøy seõ gaây ra bieán daïng vaø chuyeån vò khaùc nhau trong caùc vaùch cöùng khaùc nhau. Heä quaû laø söï ñoái xöùng veà ñoä cöùng bò phaù vôõ vaø phaùt sinh ra caùc taùc ñoäng xoaén raát nguy hieåm ñoái vôùi coâng trình. · Khoâng neân choïn khoaûng caùch giöõa caùc vaùch cöùng töø vaùch ñeán bieân quaù lôùn. · Neáu giôùi haïn cuûa taàng chòu neùn tìm ñöôïc keát thuùc trong lôùp ñaát coù modul bieán daïng E < 50 kg/ cm2 thì giôùi haïn neàn caàn laáy ñeán ñoä saâu maø taïi ñoù btgl ss 1,0= . · Caáu taïo moùng beø gioáng nhö caáu taïo saøn. Do aùp löïc cuûa ñaát döôùi ñaùy moùng khaù lôùn (so vôùi taûi troïng treân saøn nhaø), coù theå ñaït töø 10 T/m2 ñeán 30 T/m2 neân keát caáu moùng beø raát naëng chieàu daøy baûn moùng coù theå laáy sô boä khoaûng 1/6 ñeán 1/10 nhòp cuûa baûn, chieàu cao söôøn baèng khoaûng 1/6 ñeán 1/8 khoaûng caùch 2 coät caïnh nhau. · Khi khoaûng caùch caùc coïc lôùn hôn 6d thì aûnh höôûng laãn nhau giöõa caùc coïc coù theå boû qua (coïc chòu taûi rieâng leû) Neáu khoaûng caùch caùc coïc < 3d thì hieäu öùng nhoùm xuaát hieän. Do ñoù khoaûng caùch trong 1 moùng coïc thoâng thöôøng coù theå ñöôïc boá trí töø 3d ñeán 6d. · Coïc caàn phaûi ngaøm cöùng vaøo ñaøi trong nhöõng tröôøng hôïp sau : Thaân coïc naèm trong lôùp ñaát yeáu (caùt xoáp, ñaát seùt deûo, ñaát seùt deûo chaûy, buøn, than buøn…) - Taïi vò trí tieáp xuùc löïc neùn truyeàn leân coïc vôùi ñoä leäch taâm vöôït ra ngoaøi phaïm vi nhaân cuûa tieát dieän coïc. - Coïc chòu taûi troïng ngang. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ñöôïc ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. - Moùng chòu taûi troïng ñoäng. arttool v Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 35 - Moùng chòu löïc nhoå. - Trong moùng coù coïc xieân, coïc maïng. · Vieäc tính toaùn moùng coïc ñaøi thaáp döïa vaøo caùc giaû thuyeát - Taûi troïng ngang hoaøn toaøn do caùc lôùp ñaát töø ñaùy ñaøi trôû leân tieáp nhaän. - Söùc chòu taûi cuûa coïc trong moùng coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö ñoái vôùi coïc ñôn ñöùng rieâng reõ, khoâng keå ñeán aûnh höôûng cuûa nhoùm coïc. - Taûi troïng coâng trình qua ñaøi coïc chæ truyeàn leân coïc chöù khoâng tröïc tieáp leân phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc taïi maët ñaát tieáp giaùp vôùi ñaøi coïc. - Khi kieåm tra cöôøng ñoä cuûa neàn ñaát vaø khi xaùc ñònh ñoä luùn cuûa moùng coïc thì ngöôøi ta coi moùng coïc nhö moät khoái moùng quy öôùc bao goàm coïc, ñaøi coïc & phaàn ñaát naèm giöõa caùc coïc. - Vì vieäc tính toaùn moùng khoái quy öôùc gioáng moùng noâng treân neàn thieân nhieân (boû qua ma saùt ôû maët beân moùng) cho neân giaù trò moment cuûa taûi troïng ngoaøi taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc ñöôïc laáy giaûm ñi moät caùch gaàn ñuùng baèng trò soá moment cuûa taûi troïng ngoaøi so vôùi cao trình ñaùy ñaøi. - Ñaøi coïc xem nhö tuyeät ñoái cöùng. - Boá trí theùp ñeàu trong coïc vì khi caåu laép coù moment aâm vaø khi moment döông xuaát hieän ñoàng thôøi Þ chòu ñöôïc caû hai phöông. - ÔÛ ñaàu coïc coát ñai daày hôn vì taêng cöôøng khaû naêng chòu löïc xung kích khi eùp, ñoùng. 178. Ñaát yeáu laø gì ? · Neàn ñaát yeáu goàm caùc taàng ñaát yeáu coù khaû naêng chòu löïc keùm naèm ôû beân döôùi moùng coâng trình vaø chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình truyeàn xuoáng · Caùc ñaëc ñieåm cuûa neàn ñaát yeáu : - Caùc ñaëc tröng vaät lyù : g < 1,7 g/cm2 e0 ³ 1 W ³ 40% G ³ 0,8 IL > 1 - Caùc ñaëc tröng cô hoïc : E0 £ 50 kg/cm2 010£j CII £ 0,15 kg/cm2 N < 5 SII < 0,35 kg/cm2 qc < 1 kg/cm2 179. Phöông phaùp duøng ñeå xöû lyù soá lieäu ñòa chaát coâng trình ? · Duøng phöông phaùp bình phöông cöïc tieåu ñeå xöû lyù soá lieäu ñòa chaát coâng trình. 180. Taïi sao phaûi thoáng keâ chæ tieâu cô lyù taïi moãi vò trí hoá khoan ? · Quaù trình thaønh taïo vaø toàn taïi cuûa moät lôùp ñaát laø laâu daøi vaø phöùc taïp. Taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù, chæ tieâu cô lyù cuûa moät lôùp ñaát coù trò soá cuï theå baèng bao nhieâu, ñieàu ñoù coù theå xem laø hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Vì vaäy ngöôøi thieát keá phaûi bieát caùch xöû lyù caùc soá lieäu thí nghieäm, xaùc ñònh chæ soá caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát coù ñoä tin caäy thích ñaùng ñeå duøng trong tính toaùn neàn vaø moùng. 181. Khi tính toaùn bieán daïng neàn caàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ? · Muoán thieát keá neàn theo traïng thaùi giôùi haïn veà bieán daïng, tröôùc heát ta phaûi khoáng cheá taûi troïng ñaët treân neàn (cuï theå laø khoáng cheá öùng suaát ñaùy moùng) khoâng ñeå noù vöôït quamoät trò soá quy ñònh naøo ñoù ñeå ñaûm baûo khoâng xaûy ra tình traïng cöù bieán daïng maõi maõi (bieán daïng deûo) vaø hôn nöõa phaûi ñaûm baûo moái lieân heä baäc nhaát giöõa öùng suaát & bieán daïng cuûa neàn ñaát. Coù ñaït ñöôïc ñieàu kieän nhö vaäy môùi xaùc ñònh ñöôïc bieán daïng cuûa neàn (ñoä luùn coâng trình). Vì taát caû caùc phöông phaùp tính luùn hieän coù ñeàu döïa treân giaû thuyeát neàn bieán daïng tuyeán tính (xem ñaát laø vaät theå bieán daïng tuyeán tính). · Tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn veà bieán daïng, traïng thaùi giôùi haïn II, nghóa laø phaûi khoáng cheá bieán daïng cuûa neàn, khoâng cho bieán daïng cuûa neàn lôùn tôùi möùc coù theå laøm nöùt neû, hö hoûng coâng trình beân treân hoaëc laøm cho coâng trình beân treân khoâng theå söû duïng bình thöôøng ñöôïc nöõa. Yeâu caàu naøy ñöôïc theå hieän baèng ñieàu kieän Stt < {S} arttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 36 · Ñoái vôùi phaàn lôùn coâng trình daân duïng, nhaát laø nhaø ôû, nhaø daân duïng & nhaø coâng nghieäp, trong ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình bình thöôøng thì bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn coù trò soá lôùn hôn caû vaø coù yù nghóa quyeát ñònh. Bieán daïng thaúng ñöùng cuûa neàn laø do moùng vaø coâng trình luùn xuoáng. · Khi tính toaùn moùng ta giaû thieát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng bieán ñoåi khoâng nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät nhö luùc ban ñaàu. 182. Ñònh nghóa moùng cöùng, moùng meàm, moùng meàm höõu haïn ? Khi naøo tính moùng cöùng, moùng meàm ? Quy öôùc moùng cöùng, moùng meàm nhö theá naøo ? · Moùng cöùng : Ñaëc ñieåm cuûa loaïi moùng naøy laø bieán daïng cuûa baûn thaân noù raát nhoû so vôùi bieán daïng cuûa neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng coù söï phaân boá laïi aùp löïc. Ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn, coù theå xem aùp löïc phaân boá döôùi ñeá moùng tuaân theo quy luaät ñöôøng thaúng vaø khi ñoù coù theå öùng duïng caùc bieåu thöùc trong söùc beàn vaät lieäu ñeå xaùc ñònh aùp löïc taïi moät ñieåm baát kyø döôùi ñeá moùng. · Moùng meàm : Laø loaïi moùng coù khaû naêng bieán daïng hoaøn toaøn cuøng caáp vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Aùp löïc döôùi ñeá moùng luùc naøy phaân boá hoaøn toaøn gioáng nhö taûi troïng taùc duïng treân moùng, nghóa laø trò soá aùp löïc döôùi ñeá moùng treân maët ñaát neàn taïi moãi ñieåm trong phaïm vi dieän chòu taûi ñeàu baèng cöôøng ñoä cuûa taûi troïng taïi ñieåm ñoù. · Moùng cöùng höõu haïn laø loaïi moùng trung gian giöõa moùng cöùng vaø moùng meàm. - Khaû naêng bieán daïng cuûa caùc loaïi moùng naøy tuy beù nhöng khoâng phaûi voâ cuøng beù so vôùi khaû naêng bieán daïng cuûa ñaát neàn. Khi chòu taûi troïng, döôùi ñeá moùng cuûa caùc loaïi moùng naøy cuõng coù hieän töôïng phaân boá laïi aùp löïc nhöng theo quy luaät khaùc, khoâng gioáng nhö caùc loaïi moùng cöùng. Tính toaùn caùc loaïi moùng naøy treân neàn ñaát ñöôïc xem nhö tính toaùn caùc keát caáu ñaët treân neàn ñaøn hoài. · Quy öôùc : Döïa vaøo chæ soá ñoä cöùng (M.I Gorbunov Poxadov) 3 0 3 10 hE El =i Trong ñoù : E0 : Modul bieán daïng cuûa ñaát E : Modul ñaøn hoài cuûa moùng l : 2 1 chieàu daøi moùng h : Chieàu daøy moùng - Khi i < 1 : moùng cöùng - Khi 1 £i £ 10 : moùng cöùng höõu haïn - Khi i > 10 : moùng meàm 183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? · Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài (Moâ hình Winkler) khi tính moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài. · Khi thieát keá moùng coïc, neáu gaëp neàn laø ñaát thì tính theo baøi toaùn coïc ma saùt, neáu gaëp neàn ñaù thì tính theo baøi toaùn coïc choáng. · Söùc chòu taûi : - Tröôøng hôïp neàn ñaù : Ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau, khoâng phuï thuoäc chieàu saâu ñaët moùng F = Rnbtdltd Trong ñoù : Rn : Cöôøng ñoä neùn töùc thôøi cuûa maãu ñaù ôû traïng thaùi baõo hoaø nöôùc. btd, ltd : Chieàu roäng vaø chieàu daøi tính ñoåi btd = b – 2eb ltd = l – e1 eb, e1 : Ñoä leäch taâm cuûa ñieåm ñaët hôïp löïc höôùng theo chieàu roäng vaø chieàu daøi moùng - Tröôøng hôïp neàn ñaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû lyù thuyeát caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng ñaát, theo phöông phaùp giaûi tích hoaëc phöông phaùp ñoà giaûi – giaûi tích 184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ? artto l v Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 37 · Ñoái vôùi keát caáu ñaët treân neàn ñaát thì taûi troïng taùc duïng leân moùng chính laø phaûn löïc neàn. Thöïc ra quy luaät phaân boá phaûn löïc neàn heát söùc phöùc taïp ta chaáp nhaän giaû thieát xem laø moùng cöùng, xem neàn ñöôïc moâ taû baèng moâ hình Winkler. Vôùi giaû thuyeát ñaáy thì phaûn löïc neàn hoaëc laø phaân boá ñeàu (khi taûi troïng ñoái xöùng, taûi troïng taùc duïng ñuùng taâm) hoaëc phaân boá baäc nhaát (taûi troïng taùc duïng leäch taâm). Hôn nöõa khi tính toaùn moùng ta giaû thuyeát laø cho tôùi luùc xuaát hieän traïng thaùi giôùi haïn thì kích thöôùc hình hoïc cuûa moùng khoâng bieán ñoåi nhieàu. ÔÛ ñaây ta hieåu laø tôùi traïng thaùi giôùi haïn, phaûn löïc neàn vaãn phaân boá theo quy luaät nhö luùc ban ñaàu. 185. Khi tính bieán daïng cuûa neàn, ngöôøi ta coù keå ñeán troïng löôïng baûn thaân moùng. Coøn khi tính theùp cho moùng, ngöôøi ta khoâng tính troïng löôïng baûn thaân moùng keå caû troïng löôïng lôùp ñaát phía treân. Taïi sao ? · Taát caû caùc taûi troïng thaúng ñöùng truyeàn töø treân xuoáng (keå caû troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng) ñeàu do ñaát neàn chòu. · Moùng chòu phaûn löïc ñaát neàn töø döôùi leân, ñaùy moùng chòu keùo theo caû hai phöông Þ khoâng keå troïng löôïng baûn thaân moùng & lôùp ñaát ñaép beân treân moùng vaøo vieäc xaùc ñònh coát theùp moùng. 186. Phaân bieät khe nhieät ñoä, khe luùn ? Khoaûng caùch theo quy phaïm ? · Khe nhieät ñoä chia keát caáu thaønh töøng phaân ñoaïn caét rôøi nhau töø maùi ñeán maët moùng. Khe luùn caét ngoâi nhaø thaønh töøng khoái rieâng bieät töø moùng ñeán maùi. · Khoaûng caùch khe luùn theo quy phaïm 2 ¸ 3 cm gioáng khe nhieät ñoä. 187. Giaûi thích vì sao khoâng duøng khe luùn maø duøng khe nhieät ñoä ? · Khi duøng khe luùn seõ gaây ra moät soá khoù khaên nhö : - Taêng soá töôøng ngang - Coâng trình seõ luùn khoâng ñeàu gaây maát veû myõ quan cho coâng trình - Gaây khoù khaên cho vieäc laép ñaët heä thoáng ñöôøng oáng. - Giaûi quyeát phaàn moùng khoù khaên · Khe luùn chæ duøng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát nhö : - Khi ñaát neàn laø loaïi coù tính neùn luùn lôùn. - Tính bieán daïng cuûa neàn thay ñoåi nhieàu trong maët baèng. - Khi coâng trình coù hình daïng phöùc taïp trong maët baèng, khi nhaø coù chieàu cao thay ñoåi nhieàu. - Khi nhaø daøi vaø coù khaû naêng xaûy ra söï luùn khoâng ñeàu. 188. Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn phöông aùn moùng hôïp lyù ? · Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû thoaû maõn caùc yeâu caàu veà maët kyõ thuaät töùc laø phaûi thoaû maõn ñaày ñuû caùc ñieàu kieän tính toaùn neàn theo traïng thaùi giôùi haïn (Theo traïng thaùi giôùi haïn I, II) . · Phöông aùn moùng ñeà xuaát phaûi mang tính chaát khaû thi, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän trang thieát bò thi coâng hieän coù cuûa ñòa phöông hoaëc ôû nôi khaùc trong phaïm vi laõnh thoå nöôùc ta cuõng coù tröôøng hôïp phaûi nhaäp thieát bò thi coâng nöôùc ngoaøi neáu thaáy caàn thieát, nhöng caàn caân nhaéc kyõ caùc yeáu toá khaùc moät caùch toaøn dieän. · Phöông aùn moùng phaûi thoaû maõn caùc chæ tieâu kinh teá maø nhaø nöôùc quy ñònh. 189. Tính khung ngang nhöng laøm moùng theo phöông doïc ñöôïc khoâng ? · Caáu taïo moùng sao cho coù lôïi veà khaû naêng chòu löïc, khi tính toaùn khung ngang Þ coù moment trong maët phaúng khung. Khi tính toaùn neàn moùng coù keå ñeán moment trong maët phaúng khung. Do ñoù khoâng neân laøm moùng theo phöông doïc khi tính khung theo phöông ngang “Khung coù ñoä cöùng nhoû thì nguy hieåm hôn khung coù ñoä cöùng lôùn vì vaäy khung ngang nguy hieåm hôn khung doïc”. 190. Caùch choïn toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng ? · Neàn moùng ñöôïc tính toaùn theo toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng hoaëc trong thôøi gian thi coâng coâng trình. · Trong caùc toå hôïp taûi troïng, choïn ra toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng (öu tieân löïc doïc) löu yù tính moùng treân cuøng moät toå hôïp taûi troïng. rttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 38 191. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá khoâng ? · Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá. 192. Tröôùc khi gia cöôøng cho moùng, taùc giaû coù nghó ñeán gia cöôøng neàn khoâng ? Giöõa gia cöôøng moùng vaø gia cöôøng neàn caùi naøo öu vieät hôn ? · Gia cöôøng neàn : Duøng hoaù chaát bôm phun ñeå laáp ñaày caùc khe hôû & loã roãng trong ñaát. Ñaây laø giaûi phaùp nhaèm taêng söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn, ñöôïc aùp duïng trong gia cöôøng neàn moùng. · Gia cöôøng moùng : Coâng taùc gia cöôøng moùng raát phöùc taïp vaø khoù khaên hôn nhieàu so vôùi vieäc xaây döïng neàn moùng cho 1 coâng trình môùi. Khi söûa chöõa moùng moät coâng trình hö hoûng do nghieâng luùn, ñieàu quan troïng haøng ñaàu laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân hö hoûng & hôn nöõa caàn phaûi bieát raèng lieäu coâng trình coù ñaûm baûo oån ñònh chæ gia cöôøng moùng hay coøn phaûi gia cöôøng caû keát caáu beân treân. · Khi gia cöôøng neàn moùng, muïc ñích laø laøm cho neàn moùng coâng trình ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tröôùc khi gia cöôøng moùng, taùc giaû neân nghó ñeán giaûi phaùp gia cöôøng neàn vì trong moät soá tröôøng hôïp khoâng theå môû roäng hay ñaøo loä moùng thì giaûi phaùp gia cöôøng neàn toû ra hieäu quaû. 193. Beâ toâng loùt coù tham gia chòu taûi troïng coâng trình khoâng ? Neáu coù thì nhö theá naøo ? · Beâ toâng loùt khoâng tham gia chòu löïc, noù chæ laøm phaúng ñaùy moùng, giöõ nöôùc xi maêng khi ñoå beâ toâng moùng. · Neáu beâ toâng loùt tham gia chòu löïc thì maùc beâ toâng phaûi cao, phaûi coù ñoä ñaëc chaéc. 194. Choïn tieát dieän coïc döïa treân nhöõng cô sôû naøo ? Taïi sao ? Taïi sao choïn tieát dieän coïc eùp laø hình vuoâng maø khoâng laø hình tam giaùc, öu nhöôïc ñieåm ? · Tieát dieän coïc ñöôïc choïn döïa treân ñieàu kieän ñaát neàn Pñn · Vì maët tieáp xuùc giöõa ñaát vaø coïc coù aûnh höôûng ñeán söùc chòu taûi cuûa coïc · Nhaän xeùt : Coïc tieát dieän vuoâng deã ñuùc, deã laép vaøo giaù eùp, coïc tieát dieän tam giaùc thì ngöôïc laïi. Xeùt cuøng moät dieän tích thì coïc tieát dieän vuoâng coù chu vi coïc beù hôn coïc tieát dieän tam giaùc. 195. Neáu coïc naèm quaù xa hay quaù gaàn meùp ñaøi thì vaán ñeà gì xaûy ra ? · Tính luùn trong moùng coïc döïa vaøo kích thöôùc moùng khoái quy öôùc, neáu coïc quaù xa meùp ñaøi Þ kích thöôùc moùng khoái quy öôùc giaûm Þ aùp löïc döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc taêng Þ ñoä luùn taêng : khi coïc boá trí xa meùp ñaøi. 196. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp coïc choân vaøo moùng ? Khoaûng caùch töø ñaàu coïc ñeán ñaùy moùng (theo quy phaïm) ? · Coïc ñöôïc coi laø lieân keát cöùng vôùi ñaøi khi ñaàu coïc ngaøm vaøo ñaøi 1 khoaûng baèng chieàu daøi neo coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp hoaëc ngaøm coát theùp vaøo ñaøi baèng 40 F ñoái vôùi coát theùp trôn vaø 20 F ñoái vôùi coát theùp gôø. · Ñeå taïo lieân keát cöùng ngöôøi ta ñaäp vôõ beâ toâng ñaàu coïc cho chìa coát theùp ra, sau ñoù ngaøm phaàn ñaàu coïc chöa ñöôïc phaù beâ toâng vaøo ñaøi moät khoaûng baèng 15 – 20 cm vaø cho coát theùp ñaàu coïc cuõng ngaøm vaøo ñaøi · Coïc coù theå ñöôïc lieân keát vôùi ñaøi döôùi daïng khôùp hoaëc ngaøm - Trong tröôøng hôïp lieân keát khôùp, coïc ñöôïc caém vaøo ñaøi vôùi chieàu saâu (5 – 10cm), khoâng baét buoäc phaûi keùo daøi coát theùp coïc vaø ñaøi. - Trong tröôøng hôïp lieân keát ngaøm, thì chieàu daøi ngaøm coïc hoaëc coát theùp coïc keùo daøi trong ñaøi coïc laáy theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT. - Khi coïc lieân keát ngaøm vôùi ñaøi, caàn keå ñeán giaù trò moment phaùt sinh taïi lieân keát. 197. Sô ñoà tính theùp trong ñaøi coïc ? Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ? · Tính theùp theo hai phöông. Khi tính toaùn coát theùp trong ñaøi ngöôøi ta quan nieäm ñaøi coïc nhö nhöõng daàm consol ngaøm vaøo caùc tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc. · Chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän. rttool vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... - - 39 Ho ³ tbk ct bR p 75,0 Trong ñoù : Pct : Löïc choïc thuûng, ñöôïc laáy sau khi moùng coù ñaùy ñaøi vuoâng chòu taûi trung taâm thì Pct laáy baèng toång phaûn löïc cuûa caùc coïc naèm ngoaøi phaïm vi ñaùy thaùp choïc thuûng. Khi moùng ñaøi coïc chöõ nhaät hay moùng chòu taûi leäch taâm thì Pct laø toång phaûn löïc caùc ñaàu coïc naèm ngoaøi ñaùy thaùp choïc thuûng ôû phía coù löïc Pmax. Rk : cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng Ñoä saâu ñaøi coïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa chaát, chuû yeáu laø lôùp ñaát ñaët moùng. 198. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu cuûa coïc ? Khi coù taûi ngang taùc duïng leân coïc giaûi quyeát nhö theá naøo ? · Laáy toång chieàu daøi coïc tröø ñi phaàn coøn laïi cuûa coïc treân maët ñaát thì seõ bieát ñöôïc ñoä saâu cuûa coïc · Khi coïc chòu taûi ngang caàn ngaøm cöùng coïc vaøo ñaøi. Luùc ñoù neáu caùc coïc khoâng ngaøm cöùng vaøo ñaøi thì chuyeån vò seõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi nhaø, coâng trình. 199. Taïi sao tính baûn saøn theo oâ baûn ñôn vaø theo baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ? · Tính theo oâ baûn ñôn : Aùp duïng cho caùc baûn khoâng ñeàu nhòp, cho pheùp chaát toaøn boä tónh taûi vaø hai hoaït taûi leân oâ baûn. · Tính theo oâ baûn lieân tuïc : Aùp duïng cho caùc oâ baûn ñeàu nhòp nhoû, xeáp hoaït taûi theo daïng oâ côø. 200. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài vaø sô ñoà deûo coù gì khaùc nhau ? · Sô ñoà ñaøn hoài khoâng cho pheùp nöùt, duøng keát quaû noäi löïc tính theo cô hoïc keát caáu (aùp duïng vôùi baûn saøn chòu taûi rung ñoäng saøn, trong moâi tröôøng xaâm thöïc, caàn choáng thaám cao, saøn trong coâng trình ñaëc bieät) · Sô ñoà bieán daïng deûo : Cho pheùp keå tôùi söï xuaát hieän khe nöùt (khôùp deûo) duøng tính coâng trình bình thöôøng, trong moâi tröôøng bình thöôøng. arttool vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf200 Câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp_Xây dựng công trình.pdf