Đồ án Môn học - Thiết kế lò hơi

Bộ hâm nước là bề mặt truyền nhiệt đặt phía sau lò để tận dụng nhiệt của khói thải sau khi đã đi qua bộ quá nhiệt. Bộ hâm nước có tác dụng nâng cao hiệu suất lò hơi nên còn có tên là bộ tiết kiệm Trong thiết kế này ta chọn ống thép để chế tạo. Chọn ống thép có đường kính 32 x 3. Nước đi trong ống từ dưới lên, còn khói đi ngoài ống từ trên xuống. Như vậy sẽ có độ chênh lệch lớn nhất. Nhiệt độ đầu ra và vào bộ hâm nước cấp II của khói và nước đã biết theo bảng phân phối nhiệt cho nên nhiệm vụ thiết kế là xác định diện tích bề mặt chịu nhiệt và kết cấu của nó. Việc tính toán truyền nhiệt phải tiến hành song song với thiết kế cấu tạo.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Môn học - Thiết kế lò hơi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mm 0,8 62,5 0,8 62,5 0,8 61 0,8 5 Hãû säú goïc daìn äúng X - 0,95 0,95 0,95 1 6 Diãûn têch bãö màût bæïc xaû hæîu hiãûu Hbx m2 215,3 177,7 83 71,94 7 Säú äúng N 8 Täøng diãûn têch bãö màût bæïc xaû hæîu hiãûu Shbx m2 547,9 8. Tênh truyãön nhiãût buäöng læía : (baíng 6). Baíng 6 - Tênh truyãön nhiãût buäöng læía STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Thãø têch buäöng læía Vbl m3 Âaî tênh træåïc 1087 2 Diãûn têch bãö màût háúp thuû nhiãût bæïc xaû SHbx m2 Baíng 5 547,9 3 Âäü âàût äúng Y - 0,83 4 Hãû säú baío än j - Baíng 4 0,996 5 Hãû säú khäng khê thæìa sau daîy pheston abl” - Baíng1 9,2 6 Hãû säú khäng khê loüt cuía buäöng læía Dabl - Choün 0,1 7 Hãû säú khäng khê lotü cuía hãû thäúng nghiãön than Dang - Choün (maïy nghiãön bi) 0,08 8 Nhiãût âäü khäng khê noïng tnKK oC Yãu cáöu thiãút kãú 350 9 Enthalpi cuía khäng khê noïng Inkk KJ/Kg Baíng 3 (I - q) 2843,21 10 Nhiãût âäü khäng khê laûnh tlkk oC Yãu cáöu thiãút kãú 30 11 Enthalpi cuía khäng khê laûnh Ilkk KJ/Kg Baíng 4 344,74 12 Hãû säú khäng khê thæìa cuía bäü sáúy khäng khê bS’’ - abl - Dabl - Dang = 1,2 -0,1 - 0,08 1,02 13 Nhiãût læåüng khäng khê noïng mang vaìo buäöng læía Qnkk KJ/Kg b”sInkk + (Dabl + Dang)Ilkk 2962 14 Nhiãût læåüng thu âæåüc khi âäút 1 kg nhiãn liãûu Qtâ KJ/Kg 30249,0 15 Nhiãût âäü chaïy lyï thuyãút qlt oC Baíng 3 våïi a = 1,2 2056 16 Chiãöu daìy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû cuía khoïi S m 5,9 17 Phán thãø têch khê 3 nguyãn tæí rn - Baíng 2 0,212 18 Näöng âäü tro bay trong khoïi m G/m3tc Baíng 2 15,95 19 Hãû säú baïm báøn qui æåïc daìn äúng x - Baíng (10-1)/TBLH 0,45 Baíng 6 - Tênh truyãön nhiãût buäöng læía(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 20 Hãû säú hiãûu chènh phuû taíi nhiãût m - Choün (T174/TBLH) 1 21 Âäü âen ngoün læía saïng as - 0,8 22 Âäü âen ngoün læía khäng saïng aks - 0 23 Âäü âen ngoün læía (âäút nhiãn liãûu ràõn) anl - 1-e-Kps 0,8 24 Âäü âen daìn äúng ado - Choün (T172/TBLH) 0,82 25 Âäü âen buäöng læía abl - 0,75 26 Vë trê tæång âäúi giæîa âieím cao nháút vaì âiãøm tháúp nháút cuía ngoün læía c - 0,3 27 Hãû säú phuû thuäüc vaìo vë trê tæång âäúi cuía âiãøm coï nhiãût âäü cæûc âaûi m - A - BX = 0,59 - 0,5.0,3 0,44 28 Nhiãût âäü khoïi ra sau buäöng læía q’’bl oC q’’bl = t1 - (50¸100) (q £1150) 1100 29 Enthalpi cuía khoïi åí âáöu ra buäøng læía I”bl KJ/Kg Baíng 3(tra åí q’’bl = 1100oc) 15235,09 30 Tè nhiãût trung bçnh cuía khoïi KJ/Kg.oC 15,7 31 Nhiãût âäü khoïi âáöu ra buäöng læía q’’bl oC 1139 Do chãnh lãûch nhiãût âäü £ 100oC nãn khäng cáön tênh laûi. Váûy, nhiãût âäü khoïi ra khoíi buäöng læía laì q”bl = 1139oC vaì ta coï I”bl = 15235,09 KJ/Kg (tra baíng 3). Læåüng nhiãût truyãön bàòng bæïc xaû cuía buäöng læía laì : Qblbx = j(Qtd - I”bl) = 0,996 (30249,0 - 15235,09) = 14954 KJ/Kg 15843,06 17316,53 14490,81 PHÁÖN IV THIÃÚT KÃÚ DAÎY PHESTON 1. Âàûc tênh cáúu taûo daîy pheston : Daîy pheston do daìn äúng sinh håi åí tæåìng sau cuía buäöng læía laìm nãn. Vç noï nàòm åí âáöu ra cuía buäöng læía coï nhiãût âäü cao nãn ta keïo thæa caïc äúng ra âãø traïnh hiãûn tæåüng âoïng xè. Bæåïc äúng ngang vaì bæåïc äúng doüc cuía noï âæåüc choün theo tieu chuáøn thiãút kãú. Trong thiãút kãú naìy, cuûm pheston chia laìm 4 daîy nhæ hçnh 4 + Bæåïc äúng ngang S1 = 4S = 4.95 = 380 mm + Choün bæåïc äúng doüc S2 = 300 mm Hçnh 4 - Bäú trê pheston Âàûc tênh cáúu taûo daîy pheston : xem baíng 7 2. Tênh truyãön nhiãût daîy pheston : Muûc âêch laì âãø xaïc âënh læåüng truyãön nhiãût âäúi læu Qâlp vaì nhiãût âäü khoïi ra sau daîy pheston. Vç kãút cáúu âaî choün træåïc nãn ta sæí duûng phæång phaïp tênh kiãøm tra âãø xaïc âënh (phæång phaïp 3 âiãøm) Baíng tênh : xem baíng 8 Baíng 7 : Âàûc tênh cáúu taûo cuía daîy pheston TT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc hay cå såí choün Thæï tæû daîy äúng 1 2 3 4 1 Âæåìng kênh äúng ngoaìi d mm Choün 76 76 76 76 2 Säú äúng trong mäùi daîy Z Äúng Choün 32 33 32 32 3 Chiãöu daìi mäùi äúng l m Choün (theo hçnh veî) 7,6 7,6 7,6 7,6 4 Bæåïc äúng ngang S1 mm Choün 380 380 380 380 5 Bæåïc äúng doüc S2 mm Choün 300 300 300 300 6 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi - S1/d 5 5 5 5 7 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi - S2/d 3,95 3,95 3,95 3,95 8 Bãö màût háúp thuû cuía mäùi daîy äúng Hip m2 Pdlz 58 5,85 58 58 9 Täøng âiãûn têch bãö màût âäút bæïc xaû Hp m2 SHip 233,85 10 Hãû säú goïc mäùi daîy äúng ci Choün 0,29 0,29 0,29 0,29 11 Hãû säú goïc toaìn cuûm pheston cp 1 - (1 - ci)n 0,746 12 Diãûn têch bãö màût chëu nhiãût bæïc xaû Hbxp Fp. cp = 71,94 . 0,746 53,67 13 Diãûn têch bãö màût chëu nhiãût âäúi læu Hâlp m2 Hp - Hpbx 180,2 14 Chiãöu daîy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû khoïi S m 1,112 15 Chiãöu daìy tiãút diãûn ngang âæåìng khoïi vaìo l’ m Choün theo hçnh veî 7,6 16 Chiãöu daìy tiãút diãûn ngang âæåìng khoïi ra l” m Choün theo hçnh veî 7,221 17 Chiãöu räüng âæåìng khoïi ap m Choün theo hçnh veî 12,81 18 Tiãút diãûn âæåìng khoïi âi : + âáöu vaìo + âáöu ra F’p F”p m2 m2 l’ (ap - dz) = 7,6 (12,81 - 0,076.32) l” (aP - dz) = 7,221 (12,81 - 0,076.32) 78,87 74,94 78,3 74,94 78,87 74,94 78,87 74,94 19 Tiãút diãûn trung bçnh âæåìng khoïi âi qua daîy pheston m2 76,9 Baíng 8 - Tênh truyãön nhiãût âäúi læu daîy pheston TT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Trë säú Ghi chuï 1 2 3 CÁN BÀÒNG NHIÃÛT 1 Nhiãût âäü khoïi ra sau buäöng læía q”bl oC Baíng 6 1139 1139 1139 2 Nhiãût âäü khoïi ra sau pheston q”p oC Giaí thiãút kiãøm tra 1000 1080 1120 3 Nhiãût âäü trung bçnh cuûm pheston qtb oC 1/2 (q”bl + q”P) 1069,5 1084,5 1109,5 4 Enthalpi khoïi sau buäöng læía I”bl KJ/Kg Baíng 3 15909,74 15909,74 15909,74 5 Enthalpi khoïi sau pheston I”p KJ/Kg Baíng 3 (våïi a = 1,2) 13864,56 14275,72 14960,98 6 Âäü giaïng enthalpi træåïc vaì sau pheston DIp KJ/Kg I”bl - I”P 809 679 420 7 Læåüng nhiãût khoïi truyãön âi æïng våïi 1 kg nhiãn liãûu Qkp KJ/Kg j (DIP + DIoKK) 802 674 415 TÊNH TRUYÃÖN NHIÃÛT 8 Nhiãût âäü håi baîo hoaì åí pheston tbh oC Baíng håi næåïc (p=170x1,1=187bar) 361 36 361 9 Tè säú chãnh lãûch nhiãût âäü trung bçnh - 1,22 1,16 1,08 10 Âäü chãnh lãûch nhiãût âäü trung bçnh Dtp oC DtP = qtb - tbh 708,5 723,5 748,5 11 Täúc âäü trung bçnh cuía khoïi qua pheston wk m/s 4,54 4,59 4,67 12 Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi rH2O - Baíng 2 0,064 0,064 0,064 13 Thaình pháön thãø têch khê 3 nguyãn tæí trong khoïi rn - Baíng 2 0,212 0,212 0,212 14 Näöng âäü tro bay trong khoïi m g/m3tc Baíng 2 45,95 15,95 15,95 15 Hãû säú taín nhiãût tæì khoïi âãún vaïch äúng aâl W/m20C 1,163 . CZ2 . C3 . Cvl . atâl (toaïn âäö 10-20/192 TBLH) 36,4 37,2 37,9 Baíng 8 - Tênh truyãön nhiãût âäúi læu daîy pheston(tiãúp theo) TT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Trë säú Ghi chuï 1 2 3 16 Læûc háúp thuû khê 3 nguyãn tæí 10PnS Mnn/m2 rn . s = 0,212 . 1,112 0,236 0,236 0,236 17 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû khê 3 nguyãn tæí KK - Toaïn âäö 10-7/TBLH 1,23 1,2 1,17 18 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû do tro Ktr - Toaïn âäö 10-8/TBLH 0,0107 0,0105 0,0104 19 Læûc háúp thuû cuía khoïi coï chæïa tro 10KpS (Kk . rn + Ktr.m) 10PnS 0,43 0,43 0,41 20 Hãû säú bæïc xaû a - 1 - e-10KpS 0,35 0,34 0,33 21 Hãû säú baïm báøn bãö màût äúng e m2oC/W (Cd . Cvl . e0 + De), våïi e = 0,66.10-2, De = 0,002, Cd = 1,65, evl = 1 0,0128 0,0128 0,0128 22 Nhiãût âäü vaïch äúng coï baïm báøn tv oC 905 815 641 23 Hãû säú toaí nhiãût bæïc xaû abx W/m2oC 1,163 . a . xtcbx våïi atcbx = 325, 310, 290 113,75 105,4 95,7 24 Hãû säú truyãön nhiãût K W/m2oC 51,1 50,5 49,3 25 Læåüng nhiãût truyãön tênh toaïn æïng våïi 1 kg nhiãn liãûu QTp KJ/Kg 673 693 700 Aïp duûng qui tàõc 3 âiãøm âãø tçm nhiãût âäü khoïi ra khoíi daîy pheston nhæ hçnh veî dæåïi, ta tçm âæåüc nhiãût âäü khoïi ra sau daîy pheston laì 1090oC (håüp lyï) Þ I”P = 15499,7 KJ/Kg Læåüng nhiãût truyãön bàòng âäúi læu cuía daîy pheston laì QâlP = j (I”bl - I”P) = 0,996 (15909,74 -15199,4) = 703 KJ/Kg Nhiãût âäü khoïi ra sau daîy pheston phuì håüp våïi yãu cáöu cuía bäü quaï nhiãût, båíi vç nãúu nhiãût âäü khoïi cao quaï thç seî laìm cho nhiãût âäü vaïch kim loaûi quaï cao dáùn âãún yãu cáöu kim loaûi phaíi täút, nãúu nhiãût âäü khoïi quaï tháúp thç laìm cho âäü chãnh nhiãût âäü trung bçnh beï dáùn âãún yãu cáöu kãút cáúu bãö màût chëu nhiãût phaíi tàng lãn. Thäng thæåìng âäúi våïi bäü quaï nhiãût coï nhiãût âäü håi quaï nhiãût laì 450oC thç nhiãût âäü khoïi vaìo bäü quaï nhiãût laì (900¸1100)0C. Nãúu tqn = 540 0C thç q”P = (950 ¸1100) 0C Nãúu q” quaï cao thç phaíi tàng bãö màût háúp thuû nhiãût bæïc xaû âãø giaím båït q”bl hoàûc âæa mäüt pháön bäü quaï nhiãût vaìo trong buäöng læía âãø taûo thaình bäü quaï nhiãût næîa bæïc xaû. PHÁÖN V PHÁN PHÄÚI NHIÃÛT LÆÅÜNG CUÍA CAÏC BÃÖ MÀÛT ÂÄÚT Sau khi âaî xaïc âënh song nhiãût âäü khoïi ra sau daîy pheston thç ta coï thãø tiãún haình tênh kiãøm tra toaìn bäü sæû phán bäú nhiãût læåüng háúp thuû cuía caïc bãö màût âäút.Muûc âêch tênh toaïn laì âãø : Xaïc âënh læåüng nhiãût háúp thuû cuía tæìng bãö màût âäút. Xaïc âënh nhiãût âäü khoïi træåïc vaì sau bãö màût âäút. Tæì kãút quaí tênh toaïn ta seî kiãøm tra : + Nhiãût giaïng entanpi trong tæìng bãö màût âäút coï thêch håüp khäng ? + Âäü säi cuía bäü hám næåïc coï thêch håüp khäng ( ≤ 2%). + Âäöng thåìi kiãøm tra phán têch tênh toaïn træåïc coï thêch håüp khäng. Näüi dung tênh toaïn : 1. Täøng læåüng nhiãût háúp thuû hæîu êch cuía loì håi : Q1 = Qhi = D(i’’qn - i’nc) = (3116,25 - 994).103 = 208,3.106 W 2. Læåüng nhiãût háúp thuû bæïc xaû cuía daîy pheston : = y.. ,[W] Trong âoï : + y laì hãû säú kãø âãún viãûc háúp thuû nhiãût khäng âäöng âãöu theo chiãöu cao buäöng læía, choün y = 0,75. + laì læåüng nhiãût truyãön bæïc xaû cuía buäöng læía = j(Qtâ-I’’bl) = 14954 Kj/kg + laì diãûn têch bãö màût chëu nhiãût bæïc xaû cuía pheston = 53,67 m2 = = 5,4.106 W 3. Læåüng nhiãût háúp thuû bàòng bæïc xaû tæì buäöng læíacuía bäü quaï nhiãût cáúp I : = y. .Btt = 0,75.14954..26,4.106 = 2,74.106 W 4. Læåüng nhiãût háúp thuû bàòng bæïc xaû cuía daìn äúng sinh håi : = Btt - ( + ) = 14954. - (5,4 + 2,74).106 = 101,5.106 W 5. Täøng læåüng nhiãût háúp thuû cuía daîy pheston : Qp = .Btt+=703. +5,4.10=10,6.10 W 6. Læåüng nhiãût háúp thuû bàòng âäúi læu cuía bäü quaï nhiãût : - Våïi bäü quaï nhiãût sæí duûng bäü giaím än kiãøu bãö màût = Qqn- + D. Digä Trong âoï: + Qqn = D.(iqn-ibh) = (3116,25-2479,2).10 =56,6.10 W +Digä : Læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü giaím än, Digä = 0 = 56,6.10 - 2,74.10 = 53,8.10 W 7.Täøng læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü hám næåïc : Qhn = Q1 - (+Qp +Qqn) = 208,3.10 - (101,5+10,6+56,6).10 = 18,95.10 W 8. Âäü säi cuía bäü hám næåïc : Entanpi cuía næåïc cáúp khi âi qua bäü hám næåïc ihn’ = inc + Digo= inc =994 KJ/kg. Læåüng nhiãût háúp thuû cuía næåïc trong bäü hám næåïc khi säi Qht= D(ibh-inc) = .(1817-994) =14,7.106 Vç Qhn > Qht nãn âäü säi âæåüc xaïc âënh nhæ sau : x= 7,9% < 20% Våïi r : nhiãût áøn hoaï håi Nãn åí âáy ta choün bäü hám næåïc kiãøu chæa säi 9. Täøng læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü sáúy khäng khê : Qs = bstb. Btt (Ikkn- Ikkl) Trong âoï : Ikkn = 2843,3 KJ/kg (3500 C) Ikkl = 344,74 KJ/kg bstb = bsII” +DasII =1,62+0,03 = 1,05 ® Qs = 1,05. (2843,3-344,74) = 14,2.106 W 10. Xaïc âënh læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü hám næåïc cáúp I & II : Sæû phán bäú nhiãût læåüng cuía caïc bãö màût âäút pháön âuäi laì ráút quan troüng , tiãún haình theo caïc nguyãn tàõc sau âáy : Nhiãût âäü khäng khê âáöu ra bäü sáúy khäng khê cáúp I tsI” = tnc + (10 ¸15) 0 C Nhiãût âäü næåïc âáöu vaìo bäü hám næåïc cáúp II cuía bäü hám næåïc kiãøu säi phaíi nhoí hån nhiãût âäü säi khoaíng 400C. Nhiãût âäü khoïi træåïc bäü sáúy khäng khê cáúp II khäng quaï (530¸550) 0C. Theo a, så bäü xaïc âënh læång nhiãût háúp thuû cuía bäü sáúy khäng khê cáúp I & II vaì bäü hám næåïc cáúp I & II . Trong thiãút kãú naìy ta choün nhæ sau : tsI” = tnc + 15 0 C = 230+15 = 2450C thnII’ = 255oC vç tbh - thnII’ =361-255 = 106 >400C nãn thnI’’= thnII’ = 2550C tæång æïng våïi ihnI’’= ihnII’ = 1110 KJ/kg Váûy læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü hám næåïc cáúp I laì QhnI = D.( ihnI’’- inc’) = =4,95.106 W ® QhnII = Qhn- QhnI = 18,95-4,95 = 14.106 W 11. Læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü sáúy khäng khê cáúp I : QsI = btt (bsI + 1/2 . DasI ). (IsI’’ - IsI’ ) Trong âoï bsI=bsII + DasII =1,02+0,03 =1,05 DasI = 0,03 IsI’’ = 2314 KJ/kg taûi 2450C-baíng 3 IsI’ = Ikkl = 344,74 KJ/kg ® QsI = .(1,05+1/2. 0,03) (2314-344,74).103 = 8,2.106 W 12. Læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü sáúy khäng khê cáúp II : QsII = Qs - QsI =14,2.106-8,2.106 =6.106 W 13. Nhiãût âäü khoïi sau caïc bãö màût âäút : a. Sau bäü quaï nhiãût cáúp II IqnII’’ = I’’p +Daqn.ilkk - =15199,7+0,015.344,74 - =9092,4 KJ/kg Tra baíng 3 , ta coï q’’qnII = 690 0C b. Sau bäü hám næåïc cáúp II IhnII’’ = I’’qnII +DahnII.ilkk-. = 9092,4 + 0,02.344,74 - =7183 KJ/kg. Tra baíng 3 , ta coï q’’hnII = 515 0C c. Sau bäü sáúy khäng khê cáúp II IsII’’ = I’’hnII +1/2.DasI.(IsII’ + IsII’’ ) = 7183 +1/2. 0,03(3334+2314) - = 5500 KJ/ kg. (t’’sII = 3500C suy ra IsII’’ =3334 KJ/kg) Tra baíng 3 , ta coï q’’sII = 4050C d. Sau bäü sáúy khäng khê cáúp II IhnI’’ = I’’sII +.DahnI.ilkk- =5500+0,02.344,74 - = 4100 KJ/kg Tra baíng 3 , ta coï q’’hnI = 3000C e. Sau bäü sáúy khäng khê cáúp I IsI’’ = I’’hnI +.1/2.DaSI.(I’’s I+ I’s I ) - = 4100+1/2.0,03(2314+655) - =1958 KJ/kg (t’sI =30 suy ra I’sI =655 KJ/kg t’sII = 2450C suy ra I’sII = I’’sI = 2314 KJ/kg ) Tra baíng 3 , ta coï q’’sI = qth=1430C Tæì baíng phán phäúi nhiãût , ta tçm âæåüc nhiãût âäü khoïi thaíi qth phaíi truìng våïi nhiãût âäü khoïi thaíi maì nhiãûm vuû thiãút kãú âaî giao .Nãúu khäng bàòng nhau chæïng toí khi tênh cán bàòng nhiãût coï sai säú . Nãúu sai säú trãn dáùn âãún sæû sai säú vãö entanpi khäng quaï 0,5 % thç âæåüc pheïp sæí duûng , nãúu quaï 0,5 % thç phaíi tênh laûi . Trong thiãút kãú naìy , nhiãûm vuû thiãút kãú laì qth =1400C æïng våïi entanpi khoïi thaíi laì i0th = 1915 KJ/kg. Khi tênh toaïn ta âæåüc qth = qsI’’=143 æïng våïi Ith=1958 KJ/kg. Suy ra DQ = Ith - Ith0 ì =1958-1915 = 43 Kj/kg. Dq == 0,16 % <0,5%. Váûy thiãút kãú trãn laì håüp lyï. PHÁÖN VI THIÃÚT KÃÚ BÄÜ QUAÏ NHIÃÛT Khi thiãút bäü quaï nhiãût, træåïc hãút ta xaïc âënh bäü quaï nhiãût cáúp II, sau âoï tênh toaïn nhiãût âãø xaïc âënh læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü quaï nhiãût cáúp II, tæì âoï tçm âæåüc læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü quaï nhiãût cáúp I. Phæång aïn bäú trê bäü quaï nhiãût ( xem hçnh 2) TÊNH TOAÏN BÄÜ QUAÏ NHIÃÛT CÁÚP II 1. Âàûc tênh bäü quaï nhiãût : Bäü quaï nhiãût âäúi læu thäng thæåìng sæí duûng caïch bäú trê äúng song song âãø dãù treo âåî. Song vç træåïc bäü quaï nhiãût khäng coï cuûm âäúi læu naìo caí nãn bäü quaï nhiãût II nàòm trong phaûm vi nhiãût âäü cao. Vç váûy âãø traïnh hiãûn tæåüng âoïng xè trãn bãö màût äúng thç ta bäú trê 4 daîy äúng phêa træåïc bäü quaï nhiãût cáúp II theo kiãøu so le coìn 6 daîy äúng sau thç ta bäú trê song song tæïc laì: nsl =4, nss =6 Täøng sä údaîy äúng n = nsl + nss = 4 + 6 = 10 Dæûa theo tiãu chuáøn thiãút kãú, ta chon bæåïc äúng nhæ sau: Âoaûn so le: Bæåïc äúng ngang tæång âäúi S1/d / 4,5 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi S2/d / 3,5 Âoaûn äúng song song: Bæåïc äúng ngang tæång âäúi S1/d = 24 3 Bæåïc äúng doüc phaíi âaím baío sao cho baïn kênh uäún låïn hån 2 láön âæåìng kênh d cuía äúng. Trong thiãút kãú naìy, choün váût liãûu chãú taûo laì theïp caïcbon, choü âæåìng kênh äúng cuía bäü quaï nhiãût cáúp I vaì II laì F42x5 . Baïn kênh uäún nhoí nháút laì 84 mm. Viãûc choün täúc âäü håi âi trong äúng seî coï sæû aính hæåíng âãún sæû laìm viãûc cuía bäü quaï nhiãût. Âäúi våïi loì håi trung aïp ( Pqn = 3,9 44,4 MN/m2 ) thç kiãún nghë täúc âäü håi âi trong äúng khoaíng ( 15420) m/s (tæång æïng våïi rv = 250 4235 kg/m2s ). Khi chiãöu daìi mäùi äúng tæång âäúi ngàõn thç choün giåïi haûn trãn, khi äúng xoàõn tæång âäúi nhiãöu vaì daìi thç choün giåïi haûn dæåïi. Âãø âaím baío täúc âäü håi âi trong äúng håüp lyï, ta laìm thaình äúng xoàõn keïp. Mäùi haìng ngang gäöm 64 äúng, váûy täøng säú äúng laì 128 äúng. Täúc âäü khoïi âi trong bäü quaï nhiãût khäng âæåüc låïn hån ( 10412) m/s Vç chiãöu räüng loì håi âaî cäú âënh nãn täúc âäü khoïi quyãút âënh båíi viãûc choün chiãöu cao âæåìng khoïi ( khoaíng 2,545) m. Trong thiãút kãú naìy chiãöu cao trung bçnh âæåìng khoïi laì 4,5m. Tiãút diãûn håi âi: f = Säú äúng z = äúng. ÅÍ âáy ta choün z = 128 äúng. · Âàûc tênh cáúu taûo bäü quaï nhiãût cáúp II : baíng 9 · Cáúu taûo bäü quaï nhiãût cáúp II : xem hçnh 5 · Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp II : baíng 10 Hçnh 5 - Så âäö bäü quaï nhiãût. 1 : Bäü quaï nhiãût cáúp II 2 : Cuûm äúng hai bãn cuía bäü quaï nhiãût cáúp I 3 : Cuûm äúng giæîa cuía bäü quaï nhiãût cáúp I 4,5 : Äúng goïp vaìo cuía bäü quaï nhiãût cáúp I vaì II 6 : Bäü giaím än 7 : ÄÚng goïp vaìo bäü quaï nhiãût cáúp I 8 : ÄÚng dáùn håi 9 : ÄÚng goïp ra BQN Baíng 9 - Âàûc tênh bäü quaï nhiãût cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc hoàûc cå såí choün So le Song song Ghi chuï 1 Âæåìng kênh ngoaìi äúng d mm Choün 42x5 42x5 2 Säú daîy äúng doüc nd daîy Thiãút kãú 4 6 3 Säú äúng trong mäùi daîy ngang Z äúng Choün 64x2 64x2 4 Bæåïc äúng ngang S1 mm Choün 400 200 5 Bæåïc äúng doüc S2 mm Song song: 200 83,3 Sole= choün 6 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi s 1 mm S1/d 9,52 4,17 7 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi s 2 mm S2/d 4,76 1,98 8 Khoaíng caïch tæì tám äúng ngoaìi cuìng âãún vaïch S’ mm 0,5[ a- ()]S1sl 100 100 9 Säú äúng trãn âènh loì Chiãöu daìi mäùi äúng trãn âènh Diãûn têch mäùi äúng Hãû säú tênh âäøi Diãûn têch toaìn bäü bãö màût âäút trãn âènh z Ld Hd A Hâ äúng m m2 m2 m2 Choün Do tæì hçnh veî π. d. ld choün z. a. Hd 2x64 2,2 0,29 0,75 21,1 2x64 1,1 0,145 0,75 13,9 10 Chiãöu daìi mäùi äúng chëu nhiãût khaïc Täøng diãûn têch bãö màût chëu nhiãût khaïc trãn lk Hk m2 m2 Âo tæì hçnh veî z. π. d. lk 4,582 77,3 12,1 204,3 11 Bãö màût chëu nhiãût cuía bäü quaï nhiãût cáúp II HiqnII m2 H. π. d. lk 98.4 218,2 12 Toaìn bäü diãûn têch bäü quaï nhiãût cáúp II HqnII m2 316,6 Baíng 9 - Âàûc tênh bäü quaï nhiãût cáúp II ( tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc Kãút quaí Ghi chuï 13 Bæåïc äúng trung bçnh - Ngang S1tb Mm 262 14 - Doüc S2ss Mm 120 15 Tiãút diãûn læu thäng cuía håi f m2 0,785..z = 0,785.(0,032)2.128 0,103 16 Chiãöu daìy hæîu hiãûu cuía låïp bæïc xaû s M (1,87. 0,542 17 Chiãöu sáu cuía cuûm äúng LC M Choün tæì hçnh veî 8 1,1 18 Chiãöu sáu thãø têch khoïi LK M Hçnh 8 1 19 Chiãöu daìy hæîu hiãûu cuía låïp bæïc xaû cuía khoïi S’ M (Lc+ A.Lk)/Lc 1,45 A= 0,5 Tiãút diãûn âáöu vaìo cuía âæåìng khoïi åí cuûm äúng sole F’sl m2 5,2.12,6 - 0,042.3,6.32 60,7 Tiãút diãûn âáöu ra cuía âæåìng khoïi åí cuûm äúng sole F’’sl m2 4,85. 12,6 - 0,042. 4. 32 55,7 Tiãút diãûn trung bçnh cuía âæåìng khoïi pháön sole Fsl m2 58,1 20 Tiãút diãûn âáöu vaìo cuía âæåìng khoïi åí cuûm äúng song song F’ss m2 4,6. 12,6- 0,042. 4,2. 64 46,7 Tiãút diãûn âáöu ra cuía âæåìng khoïi åí cuûm äúng song song F’’ss m2 4,2. 12,6- 0,042. 4,2. 64 41,6 Tiãút diãûn trung bçnh cuía âæåìng khoïi åí pháön song song Fss m2 44 21 Tiãút diãûn trung bçnh cuía âæåìng khoïi âi åí bäü quaï nhiãût F m2 48,4 Baíng 10 - Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï CÁN BÀÒNG NHIÃÛT 1 2 3 1 Nhiãût âäü khoïi træåïc bäü quaï nhiãût cáúp II oC = 1090 1090 1090 2 Entanpi cuía khoïi træåïc bäü quaï nhiãût cáúp II KJ/kg Baíng 3 15199,7 15199,7 15199,7 3 Nhiãût âäü khoïi ra sau bäü quaï nhiãût cáúp II oC Giaí thuyãút 800 850 900 4 Entanpi khoïi ra sau bäü quaï nhiãût cáúp II KJ/kg Baíng 3 13879 14181 14487 5 Læåüng nhiãût háúp thu bàòng bxaû bäü quaï nhiãût II W Tæì baíng phán phäúi nhiãût 2,74.106 2,74.106 2,74.106 6 Læåüng nhiãût do khoïi truyãön cho bäü quaï nhiãût bàòng âäúi læu W 11,7.106 9,06.106 6,36.106 7 Læåüng nhiãût truyãön täøng cäüng W + 14,4.106 11,8.106 9,1.106 TÊNH TRUYÃÖN NHIÃÛT 8 Nhiãût âäü håi âáöu vaìo bäü quaï nhiãût cáúp II oC = 361 361 361 P=187 bar 9 Entanpi håi âáöu vaìo bäü quaï nhiãût cáúp II KJ/kg Baíng håi næåïc 2481 2481 2481 10 Entanpi håi âáöu ra bäü quaï nhiãût cáúp II KJ/kg + 2940 2867 2793 11 Nhiãût âäü håi âáöu ra bäü quaï nhiãût cáúp II oC Tra baíng håi quaï nhiãût åí p=170 bar 492 468 443 12 Tyí säú chãnh lãûch nhiãût âäü - Baíng 10: Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp II (tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 13 Âäü chãnh nhiãût âäü trung bçnh oC 552 586 618 14 Nhiãût âäü trung bçnh cuía khoïi oC 945 970 995 15 Nhiãût âäü trung bçnh cuía håi oC 384,5 378 370,7 16 Thãø têch riãng cuía håi næåïc M3/kg Baíng håi næåïc 0,0138 0,0129 0,0118 17 Täúc âäü trung bçnh cuía håi næåïc m/s 11,9 11,1 10,2 18 Hãû säú taín nhiãût tæì vaïch âãún håi W/m2oC 1,163.Cd.αtc (Cd= 0,94 ) 3850 3826 3800 Toaïn âäö 19 Täúc âäü trung bçnh khoïi âi m/s 7,3 7,46 7,6 20 Thaình pháön thãø têch håi næåïc m/s Baíng 2 0,064 0,064 0,064 21 Thaình pháön thãø têch khê 3 nguyãn tæí g/m3tc Baíng 2 0,211 0,211 0,211 22 Näöng âäü tro bay trong khoïi W/m2oC Baíng 2 15,85 15,85 15,85 23 Hãû säú taín nhiãût tæì khoïi âãún vaïch trong tæìng pháön - So le - Song song W/m2oC W/m2oC 1,163.Cz.Cs.Cvl.Xtc=1,163.0,88.1,18.0,98.52,5 1,163.Cz.Cvl.Xtc=1,163.0,96.0,97.45,3 62 49,3 62,7 49,8 63,9 50,4 Toaïn âäö Toaïn âäö 24 Hãû säú trao âäøi nhiãût trung bçnh W/m2oC 53,2 53,8 54,6 25 Læûc huït khê 3 nguyãn tæí Mn.n/m2 0,114 0,114 0,114 Baíng 10 - Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp II(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 26 Læûc huït khê 3 nguyãn tæí KK Mn.n/m2 Toaïn âäö 1,5 1,46 1,4 27 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû khê 3 nguyãn tæí KTR Mn.n/m2 Toaïn âäö 0,0105 0,0103 0,010 28 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû båíi tro K Mn.n/m2 ( KK.+KTR.m).S’ 0,26 0,255 0,246 29 Læûc huït cuía khoïi coï chæïa tro eSL m2oC/w 0,008 0,00745 0,007 30 Hãû säú baïm báøn pháön so le eSS m2oC/w 0,0126 0,0123 0,0121 31 Hãû säú baïm báøn pháön song song e m2oC/w 0,0112 0,011 0,0105 32 Hãû säú baïm báøn trung bçnh tV oC 920 780 650 33 Nhiãût âäü vaïch äúng coï baïm tro aBX w/m2oC 1,163.a.aTC 44 46 49 34 Hãû säú taín nhiãût bæïc xaû K w/m2oC 46 47 49 Hãû säú truyãön nhiãût oC 8,04.106 8,7.106 9,6.106 Duìng phæång phaïp 3 âiãøm âãø tçm nhiãût âäü khoïi sau bäü quaï nhiãût cáúp II Tæì phæång phaïp trãn ta tçm âæåüc: , Tæì âoï ta coï: - Læåüng nhiãût háúp thuû bàòng âäúi læu cuía bäü quaï nhiãût cáúp II: = 0,996(15199,7- 14303+ 0,015+ 344,74) Þ = 28,38.106+ 2,74.106= 31,12.106 ,w Entanpi håi âáöu ra cuía bäü quaï nhiãût cáúp II Þ (tra baíng håi næåïc våïi p = 108 bar ) TÊNH TOAÏN BÄÜ QUAÏ NHIÃÛT CÁÚP I Trãn cå såí tênh dæåüc læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü quaï nhiãût cáúp I ta xaïc âënh bãö màût chëu nhiãût cuía noï. Så bäü thiãút kãú bäü quaï nhiãût cáúp I âàût song song, trao âäøi nhiãût âäúi læu våïi doìng khoïi( xem hçnh). Choün täúc âäü håi âi trong äúng Âæåìng kênh äúng choün F42x5. Nhæ váûy mäùi haìng doüc gäöm 3 äúng cuìng xoàõn, åí cuûm giæîa mäùi haìng coï 36 äúng. 1. Âàûc tênh cáúu taûo ( xem hçnh 7 vaì baíng 11 ) Thiãút kãú âàûc tênh cáúu taûo phaíi tiãún haình âäöng thåìi våïi truyãön nhiãût âãø âaím baío bãö màût chëu nhiãût tênh ra phuì håüp våïi thiãút kãú. 2. Tênh truyãön nhiãût ( xem baíng 12 ) Baíng 11 - Âàûc tênh cáúu taûo cuía bäü quaï nhiãût cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Âæåìng kênh äúng d m Choün 42x5 2 Bæåïc äúng ngang S1 mm Choün 100 3 Bæåïc äúng doüc S2 mm Choün 85 4 Bæåïc äúng tæång âäúi - Ngang - Doüc s1 s2 mm mm S1/d= 106/42 S2/d= 85/42 2,38 2,02 5 Khoaíng caïch tæì tám äúng ngoaìi cuìng âãún tæåìng bãn SV mm Choün 80 Âäúi våïi cuûm äúng 2 bãn tæåìng loì 6 Säú daîy äúng doüc cuía mäùi cuûm bãn nb daîy Choün 34 7 Säú äúng xoàõn trong mäùi daîy doüc z1b äúng nb. z1b= 34.3 3 8 Täøng säú äúng trong mäùi cuûm bãn zb äúng Hçnh veî 102 9 Chiãöu daìi mäùi pháön äúng phéa trãn lâb m Choün theo tiãu chuáøn thiãút kãú 0,6 10 Hãû säú tênh âäøi A - 1/3 11 Diãûn têch bãö màût háúp thuû trãn âènh Hâb m2 p.d. lâb. zb.A 2,69 12 Chiãöu daìi pháön äúng coìn laûi lzb m2 Âo tæì hçnh veî 13 13 Diãûn têch bãö màût háúp thuû coìn laûi Hzb m2 p.d. lzb zb 175 14 Täøng diãûn têch 2 cuûm äúng 2 bãn Hb m2 Hâb+ Hzb 177,7 Âäiú våïi cuûm äúng åí giuîa âæåìng khoïi 15 Säú daîy äúng doüc ng daîy Choün 36 16 Säú äúng trong mäùi daîy z1g äúng Choün 3 17 Täøng säú äúng trong toaìn cuûm äúng zg äúng ng. z1g= 36.3 108 18 Chiãöu daìi pháön äúng phêa trãn âènh mäùi äúng ldg mm Âo tæì hçnh veî 2,1 Baíng 11 - Âàûc tênh cáúu taûo cuía bäü quaï nhiãût cáúp I (tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 19 Diãûn têch bãö màût háúp thuû nhiãût åí âènh Hdg m2 p.d.zg. lzg.A= p.0,042.108.2,1.1/3 9,97 20 Chiãöu daìi pháön äúng coìn laûi lzg m Âo tæì hçnh veî 18 21 Diãûn têch bãö màût háúp thuû coìn laûi Hzg m2 p.d.zg. lzg= p.0,042.108.18 256,5 22 Diãûn têch bãö màût chëu nhiãût cuía daìn äúng giuîa Hg m2 Hdg+ Hzg 266 23 Täøng diãûntêch bãö màût chëu nhiãût cuía bäü quaï nhiãût I HqnI m2 Hb+ Hg= 177,7+ 266 433,7 24 Chiãöu cao âæåìng khoïi h m Choün theo hçnh veî 3,6 25 Chiãöu räüng âæåìng khoïi a m Choün theo hçnh veî 12,8 26 Chiãöu daìi aính hæåíng cuía mäùi äúng theo phæång âæïng l m Choün 3,4 27 Säú daîy äúng doüc n daîy ng+ 2nb= 34+ 36 70 28 Diãûn têch tiãút diãûn cuía âæåìng khoïi âi F m2 h.a- pdl= 3,6.12,8- p.0,042.3,4 45,6 29 Diãûn têch tiãút diãûn håi âi trong 2 cuûm äúng bãn ( Håi âi ngæåüc chiãöu doìng khoïi) fhb m2 nb.z1b.0,785.dtr2= 34.3.0,785(0,032)2 0,082 30 Diãûn têch tiãút diãûn håi di trong coüm äúng giuîa ( Håi âi cuìng chiãöu doìng khoïi) fhg m2 ng.z1g.0,785.dtr2 0,087 31 Tiãút diãûn håi âi trung bçnh fh m2 1/2( fhg+ fhb) 0,845 32 Chiãöu daìy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû cuía khoïi S m ( 1,87- 4,1). d 0,174 33 Chiãöu sáu cuûm äúng ls m Hçnh veî 1,44 34 Chiãöu räüng khoaíng khäng gian træåïc bäü quaï nhiãût I ltr m Hçnh veî 0,6 35 Hãû säú A - Choün 0,5 36 Chiãöu daìy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû cuía khoïi S’ m S. 0,21 Baíng 12 - Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Trë säú Ghi chuï 1 2 3 1 Læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü quaï nhiãût cáúp I W Qqn- QqnII= 56,6.106- 32,12.106 25,48.106 2 Nhiãût âäü âáöu vaìo cuía khoïi oC = 870 3 Entanpi âáöu vaìo cuía khoïi KJ/kg = 14303 4 Nhiãût âäü âáöu ra cuía khoïi oC Baíng phán phäúi nhiãût 690 5 Nhiãût âäü khoïi trung bçnh oC 1/2(+) 780 6 Nhiãût âäü âáöu vaìo cuía håi åí bäü quaï nhiãût cáúp I oC = 470 7 Nhiãût âäü âáöu ra cuía håi åí bäü quaï nhiãût cáúp I oC Nhiãûm vuû thiãút kãú 570 8 Nhiãût âäü trung bçnh cuía håi oC 1/2(+) 520 9 Täúc âäü trung bçnh cuía khoïi m/s 6,79 10 Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi m/s Baíng 2 0,063 11 Thaình pháön thãø têch khê 3 nguyãn tæí m/s Baíng 2 0,208 12 Näöng âäü tro bay trong khoïi g/m3tc Baíng 2 15,66 13 Hãû säú trao âäøi nhiãût âäúi læu w/m2oC 1,163.Cz.cvl.Xtc=1,163.1.0,98.45 51,3 14 Thãø têch riãng cuía håi næåïc m3/kg Tra baíng håi næåïc åí p= 198 bar 0,017 15 Täúc âäü håi trung bçnh m/s 17,9 Baíng 12 - Tênh truyãön nhiãût cho bäü quaï nhiãût cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Trë säú Ghi chuï 1 2 3 16 Hãû säú trao âäøi nhiãût tæì vaïch âãún håi w/m2oC 1,163.Cd.atc= 1,163.0,92.3200 3424 Toaïn âäö 17 Læûc huït khê 3 nguyãn tæí 10.Pn.S Mnm/m2 0,044 18 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû do khê 3 nguyãn tæí Mnm/m2 Toaïn âäö (10-7) 0,95 19 Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû do tro Mnm/m2 Toaïn âäö (10-8) 0,12 20 Læûc huït cuía khoïi coï chæïa tro 10KPS Mnm/m2 0,44 21 Hãû säú baïm báøn e m2oC/w 0,075 22 Âäü chãnh nhiãût âäü doìng nghëch oC 258 23 Âäü chãnh nhiãût âäü doìng thuáûn oC 233 24 Âäü chãnh nhiãût âäü trung bçnh oC 245,5 25 Tyí säú oC 0,9 26 Diãûn têch bãö màût háúp thuû nhiãût m2 Giaí thuyãút 600 700 800 27 Nhiãût âäü vaïch coï tro oC 850 804 768 28 Hãû säú trao âäøi nhiãût bæïc xaû w/m2oC 1,163.a.atc= 1,163.0,1.280= 32,6 32 32,6 33,1 Baíng 12 - Tênh truyãön nhiãût bäü quaï nhiãût cáúp I (tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hoàûc cå såí choün Trë säú Ghi chuï 1 2 3 29 Hãû säú truyãön nhiãût K w/m2oC 50,5 50,7 50,9 30 Bãö màût chëu nhiãût tênh toaïn m2 670 764 678 31 Hiãûu säú m2 70 -26 -122 Duìng phæong phaïp giaíi bàòng âäö thë, ta tçm âæåüc diãûn têch bãö màût háúp thuû nhiãût cuía bäü qaï nhiãût cáúp I laì S = 670m2 PHÁÖN VII THIÃÚT KÃÚ BÄÜ HÁM NÆÅÏC NOÏNG CÁÚP II Bäü hám næåïc laì bãö màût truyãön nhiãût âàût phêa sau loì âãø táûn duûng nhiãût cuía khoïi thaíi sau khi âaî âi qua bäü quaï nhiãût. Bäü hám næåïc coï taïc duûng náng cao hiãûu suáút loì håi nãn coìn coï tãn laì bäü tiãút kiãûm Trong thiãút kãú naìy ta choün äúng theïp âãø chãú taûo. Choün äúng theïp coï âæåìng kênh Æ 32 x 3. Næåïc âi trong äúng tæì dæåïi lãn, coìn khoïi âi ngoaìi äúng tæì trãn xuäúng. Nhæ váûy seî coï âäü chãnh lãûch låïn nháút. Nhiãût âäü âáöu ra vaì vaìo bäü hám næåïc cáúp II cuía khoïi vaì næåïc âaî biãút theo baíng phán phäúi nhiãût cho nãn nhiãûm vuû thiãút kãú laì xaïc âënh diãûn têch bãö màût chëu nhiãût vaì kãút cáúu cuía noï. Viãûc tênh toaïn truyãön nhiãût phaíi tiãún haình song song våïi thiãút kãú cáúu taûo. 1. Så bäü thiãút kãú âàûc tênh cáúu taûo (xem hçnh 8 vaì baíng 13) Âãø tàng cæåìng âäü truyãön nhiãût, ta bäú trê bäü hám næåïc theo kiãøu so le âàût nàòm ngang, khoïi bao phuí bãn ngoaìi vaì càõt ngang qua chuìm äúng. Choün baïn kênh uäún cuía äúng xoàõn R= (1,5 ÷ 2) d = 1,875.32 = 60mm Bæåïc äúng ngang tæång âäúi: S1/d = 2 ÷ 3 âãø haûn chãú sæû baïm báøn Bæåïc äúng doüc tæång âäúi: S2/d = 1,875 (tiãu chuáøn S2/d = 2) Âæåìng truûc äúng xoàõn âàût song song våïi tæåìng sau, nghéa laì äúng goïp bäü hám næåïc âàût åí tæåìng bãn. Vç saín læåüng loì låïn nãn ta choün phæång aïn âæa næåïc vaìo 2 bãn vaì coï 2 cuûm äúng xoàõn. Täúc âäü khoïi âi qua bäü hán næåïc theo tiãu chuáøn thiãút kãú phaíi âaím baío ωk < 13m/s. Täúc âäü næåïc âi trong äúng phaíi tæång âäúi låïn âãø âaím baío cho næåïc vaì håi (âoaûn trãn) læu thäng dãù daìng, song cuîng khäng quaï cao vç nhæ váûy seî laìm tàng tråí læûc âæåìng äúng. Våïi bäü hám næåïc kiãøu säi, ωn > 1,0 m/s, kiãøu khäng säi ωn > 0,3 m/s. Khi thiãút kãú, træåïc hãút phaíi âaím baío âàûc tênh cáúu taûo. 2. Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp II: (baíng 14) Hçnh 8 - Âàûc tênh cáúu taûo cuía bäü hám næåïc cáúp II Baíng 13 - Âàûc tênh cáúu taûo bäü hám næåïc cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âvë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 2 Âæåìng kênh ngoaìi cuía äúng Bæåïc äúng ngang d S1 mm mm Choün Choün Æ32 x 3 95 3 Bæåïc äúng doüc S2 mm Choün 60 4 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi s1 - S1/d= 95/32 2,97 5 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi s2 - S2/d= 60/32 1,875 6 Chiãöu räüng âæåìng khoïi a m Choün 12,8 7 Chiãöu sáu âæåìng khoïi b m Choün 2,475 8 Khoaíng caïch tæì tám äúng ngoaìi cuìng âãún vaïch Sv mm Choün 50 9 Säú äúng trong mäùi daîy ngang n äúng (b - 2Sv)/S1 + 1 = (2475 - 2.50)/95 + 1 26 10 Säú äúng trong mäùi daîy keïp ngang Z1 äúng 2n - 1 51 11 Chiãöu daìi aính cuía mäùi äúng L m Choün 12,7 12 Tiãút diãûn âæåìng khoïi âi F m2 a.b - pdL = 12,8.2,475 - p.0,032.12,7 30,4 13 Diãûn têch tiãút diãûn læu thäng cuía næåïc f m2 0,785d2tr.Z1=0,785.(0,026)2.51 0,03 14 Säú daîy äúng keïp nx daîy Choün 14 15 Chiãöu sáu cuía cuûm äúng ls m Âo tæì hçnh veî 1,96 16 Chiãöu sáu khoaíng khäng træåïc bäü hám næåïc cáúp II lk m Âo tæì hçnh veî 4,1 17 Hãû säú A - Theo tiãu chuáøn thiãút kãú 0,2 18 Chiãöu daìy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû S m (1,87. - 4,1).d 0,159 19 Täúc âäü næåïc âi trong äúng ωn m/s = 3,85 > 0,3 Baíng 13 - Âàûc tênh cáúu taûo cuía bäü hám næåïc cáúp II (tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âvë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 20 Chiãöu daìy hæîu hiãûu cuía låïp bæïc xaû coï tênh âãún khoaíng khäng S’ m s. = 0,159. 0,225 21 Diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût HhnII m2 p.d.l.nk.Z1 = 3,14.0,032.12,7.14.51 894 Baíng 14 - Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Læåüng nhiãût háúp thu cuía bäü hám næåïc cáúp II Nhiãût âäü âáöu vaìo cuía khoïi Nhiãût âäü âáöu ra cuía khoïi Nhiãût âäü trung bçnh cuía khoïi Täúc âäü trung bçnh cuía khoïi âi qua cuûm äúng Nhiãût âäü næåïc cáúp âáöu vaìo bäü BHN II Entanpi næåïc cáúp âáöu vaìo BHN II Nhiãût âäü næåïc cáúp âáöu ra BHN II Entanpi næåïc cáúp âáöu ra BHN II Nhiãût âäü trung bçnh næåïc cáúp Âäü chãnh nhiãût âäü trung bçnh Nhiãût âäü vaïch äúng coï baïm tro Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi Thaình pháön thãø têch khê 3 ngtæí trong khoïi Näöng âäü tro bay trong khoïi QhnII wk t’hnII i’hnII t’’hnII i’’hnII ttbhnII Dt tv rn m W 0C 0C 0C m/s 0C kj/kg 0C kj/kg 0C 0C 0C - - g/m3tc Âaî tênh = Baíng phán phäúi nhiãût 0,5(+) (1+) Baíng phán phäúi nhiãût Tra baíng håi næåïc tbh + + i’hnII = 3600 + 1110 0,5(t’hnII + t’’hnII) ttbhnII +100 baíng 2 baíng 2 baíng 2 14.106 690 515 607,5 8,6 255 1110 366 1323 310,5 291 410,5 0,063 0,206 15,45 < 13 Baíng 14 - Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp II(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Læûc huït khê 3 nguyãn tæí Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû cuía khê 3 nguyãn tæí Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû cuía tro Læûc huït cuía khoïi coï chæïa tro Hãû säú taín nhiãût bæïc xaû Hãû säú baïm báøn Hãû säú taín nhiãût tæì khoïi âãún vaïch Hãû säú truyãön nhiãût Diãn têch bãö màût háúp thuû nhiãût cuía bäü hám næåïc cáúp II 10pS kk ktr 10kpS abx e adl k HhnII Mn.m/m2 - - Mn m/m2 W/m2oC m2oC/w W/m2oC W/m2oC m2 rn.S’ = 15,45.0,225 toaïn âäö (10-7) toaïn âäö (10-8) (kk.rn + ktr.m)S’ 1,163.= 1,163.0,18.87 = 0,8.1.0,7.10-2+0,002 =1,163.1,16.0,98.55 = 0,046 2,9 0,014 0,183 18,2 0,0076 73 54 891 Toaïn âäö Toaïn âäö PHÁÖN VIII : THIÃÚT KÃÚ BÄÜ SÁÚY KHÄNG KHÊ CÁÚP II Nhiãût læåüng háúp thuû, nhiãût âäü khoïi âáöu vaìo, âáöu ra, nhiãût âäü khäng khê âáöu vaìo, âáöu ra cuía bäü sáúy khäng khê âaî biãút, cho nãn nhiãm vuû thiãút kãú laì xaïc âënh diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût vaì caïch bäú trê cuía noï. Thiãút kãú cáúu taûo phaíi tiãún haình âäöng thåìi våïi tênh truyãön nhiãût. 1. Âàûc tênh cáúu taûo : Bäü sáúy khäng khê cáúp II laìm bàòng caïc äúng theïp f40 x 1,5.Theo chiãöu räüng âæåìng khoïi chia laìm 4 häüp, thiãút kãú bäü sáúy khäng khê cáúp II chè coï mäüt âæåìng khoïi. Bäú trê theo kiãøu so le. Âãø âaím baío bäü sáúy khäng khê goün nheû thç khi choün bæåïc äúng ngang, bæåïc äúng doüc phaíi âaím baío hãû säú D coï trë säú nhoí nháút. Caïch xaïc âënh D nhæ hçnh veî 9. Theo tiãu chuáøn thiãút kãú, âãø âaím baío gia cäng âæåüc thç S1 - d = 2(S’ - d) = 2D. Trong thiãút kãú naìy, choün S1 = 75 mm, S2 = 44 mm. Trong quaï trçnh bäú trê äúng, cáön phaíi âaím baío kêch thæåïc âæåìng khoïi cuía bäü sáúy khäng khê bàòng âæåìng khoïi cuía bäü hám næåïc. Täúc âäü täút nháút khi qua bäü sáúy wk = (10 ¸14)m/s vaì wkk/wk = 0,45 ¸0,55. Täúc âäü khäng khê phuû thuäüc vaìo chiãöu cao cuía bäü sáúy khäng khê. Nhæng chiãöu cao cuía bäü sáúy khäng khê thç sau khi tênh toaïn måïi xaïc âënh âæåüc. Vç váûy âãø tênh toaïn nhiãût, ta cáön phaíi giaí thiãút træåïc mäüt säú chiãöu cao cuía bäü sáúy khäng khê nàòm trong phaûm vi håüp lyï , sau âoï kiãøm tra laûi, nãúu sai säú 5% thç tênh laûi. Âàûc tênh cáúu taûo : xem hçnh 10 vaì baíng 15. 2. Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp II : baíng 1 Baíng 15 - Âàûc tênh bäü sáúy khäng khê cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Âæåìng kênh äúng D mm Choün f40x1,5 2 Bæåïc äúng ngang S1 mm Choün 75 3 Bæåïc äúng ngang S2 mm Choün 44 4 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi s1 - S1/d = 75/40 1,875 5 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi s2 - S2/d = 44/40 1,1 6 Âæåìng kênh äúng trung bçnh dtb mm 1/2(dtr + dn) 38,5 7 Säú cuûm äúng theo chiãöu räüng âæåìng khoïi n Cuûm Choün 4 8 Chiãöu räüng cuía mäùi cuûm äúng a1 mm Choün 1575 9 Chiãöu sáu cuía mäùi cuûm äúng b1 mm Choün 1276 10 Säú daîy äúng ngang Z1 Daîy + 1 22 11 Säú daîy äúng doüc Z1 Daîy + 1 30 12 Säú äúng trong mäùi cuûm äúng(coï træì äúng åí goïc) Z Äúng - 6 639 13 Chiãöu daìi cuía mäùi äúng l m Giaí thiãút 2,98 14 Tiãút diãûn âæåìng khoïi âi F m2 0,785.d2tr.n.Z = 0,785.(0,037)2.4.639 2,75 15 Chiãöu räüng âæåìng khoïi âi a m Choün 12,8 16 Tiãút diãûn âæåìng khäng khê âi f m2 l.a - n.Z1.l.dn = 2,98.12,8 - 4.22.2,98.0,04 32,9 17 Diãûn têch tiãút diãûn bãö màût chëu nhiãût HsII m2 p.dtb.l.n.Z = 3,14.0,0385.2,98.4.639 921 Baíng 16 - Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp II STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Læåüng nhiãût háúp thuû cuía bäü sáúy khäng khê cáúp II QsII W Baíng phán phäúi nhiãût 6.106 2 Nhiãût âäü khoïi træåïc bäü sáúy khäng khê cáúp II q’SII 0C q’SII = q’hnII 515 3 Nhiãût âäü khoïi sau bäü sáúy khäng khê cáúp II q”SII 0C Baíng phán phäúi nhiãût 405 4 Nhiãût âäü khoïi trung bçnh qtbskk2 0C 1/2(q’SII +q”SII) 460 5 Nhiãût âäü khäng khê vaìo bäü sáúy khäng khê cáúp II t’SII 0C Baíng phán phäúi nhiãût 245 6 Nhiãût âäü khäng khê ra bäü sáúy khäng khê cáúp II t”SII 0C Nhiãûm vuû thiãút kãú 350 7 Nhiãût âäü khäng khê trung bçnh ttbSII 0C 1/2(t’SII + t”SII) 297,5 8 Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi rH2O - Baíng 2 0,062 9 Thaình pháön thãø têch khê 3 nguyãn tæí rn Baíng 2 0,202 10 Näöng âäü tro bay theo khoïi m Baíng 2 15,15 11 Täúc âäü khoïi qua bäü sáúy cáúp II wk m/s 14 12 Hãû säú taín nhiãût a1 W/m2 0C 1,163.Cvl. atc 85,8 13 Täúc âäü trung bçnh cuía khäng khê wkk m/s 7,49 14 Hãû säú taín nhiãût khäng khê a2 W/m2 0C 1,163.CZ.CVL.CS atc 83,3 15 Hãû säú truyãön nhiãût k W/m2 0C 42,3 16 Hãû säú hiãûu duûng x - Toaïn âäö 0,75 17 Tham säú P - 0,41 Baíng 16 - Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp II(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 18 Tham säú R - 1,05 19 Hãû säú hiãûu chènh y - 0,98 20 Âäü chãnh lãûch nhiãût âäü trung bçnh Dt 0C j. 154 21 Diãûn têch bãö màût háúp thu nhiãût HSII m2 921 PHÁÖN IX : THIÃÚT KÃÚ BÄÜ HÁM NÆÅÏC CÁÚP I Nguyãn tàõc vaì phæång phaïp thiãút kãú hoaìn toaìn giäúng nhæ bäü hám næåïc cáúp II. 1. Âàûc tênh cáúu taûo : Xem hçnh 11 vaì baíng 17. Hçnh 11 - Âàûc tênh cáúu taûo bäü hám næåïc. 2. Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp I : Xem baíng 18. Baíng 17 - Âàûc tênh cáúu taûo bäü hám næåïc cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âvë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 2 Âæåìng kênh ngoaìi cuía äúng Bæåïc äúng ngang d S1 mm mm Choün Choün Æ32 x 3 80 3 Bæåïc äúng doüc S2 mm Choün 60 4 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi s1 - S1/d= 80/32 2,5 5 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi s2 - S2/d= 60/32 1,375 6 Chiãöu räüng âæåìng khoïi a m Choün 12,8 7 Chiãöu sáu âæåìng khoïi b m Choün 2,475 8 Khoaíng caïch tæì tám äúng ngoaìi cuìng âãún vaïch Sv mm Choün 50 9 Säú äúng trong mäùi daîy ngang n äúng (b - 2Sv)/S1 + 1 = (2475 - 2.50)/80 + 1 31 10 Säú äúng trong mäùi daîy keïp ngang Z1 äúng 2n - 1 61 11 Chiãöu daìi aính cuía mäùi äúng L m Choün 12,6 12 Tiãút diãûn âæåìng khoïi âi F m2 a.b - pdL = 12,8.2,475 - p.0,032.12,7 19,2 13 Diãûn têch tiãút diãûn læu thäng cuía næåïc f m2 0,785d2tr.Z1=0,785.(0,026)2.51 0,032 14 Säú daîy äúng keïp nx daîy Choün 12 15 Chiãöu sáu cuía cuûm äúng ls m Âo tæì hçnh veî 2,8 16 Chiãöu sáu khoaíng khäng træåïc bäü hám næåïc cáúp II lk m Âo tæì hçnh veî 3,8 17 Hãû säú A - Theo tiãu chuáøn thiãút kãú 0,5 18 Chiãöu daìy hæîu hiãûu låïp bæïc xaû S m (1,87. - 4,1).d 0,126 19 Täúc âäü næåïc âi trong äúng ωn m/s = 3,33 > 0,3 Baíng 17 - Âàûc tênh cáúu taûo cuía bäü hám næåïc cáúp I (tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âvë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 20 Chiãöu daìy hæîu hiãûu cuía låïp bæïc xaû coï tênh âãún khoaíng khäng S’ m s. = 0,126. 0,259 21 Diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût HhnII m2 p.d.l.nx.Z1 = 3,14.0,032.12,7.12.61 695 Baíng 18 - Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh hay cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Læåüng nhiãût háúp thu cuía bäü hám næåïc cáúp I Nhiãût âäü âáöu vaìo cuía khoïi Nhiãût âäü âáöu ra cuía khoïi Nhiãût âäü trung bçnh cuía khoïi Täúc âäü trung bçnh cuía khoïi âi qua cuûm äúng Nhiãût âäü næåïc cáúp âáöu vaìo bäü BHN I Nhiãût âäü næåïc cáúp âáöu ra BHN I Nhiãût âäü trung bçnh næåïc cáúp Âäü chãnh nhiãût âäü trung bçnh Nhiãût âäü vaïch äúng coï baïm tro Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi Thaình pháön thãø têch khê 3 ngtæí trong khoïi Näöng âäü tro bay trong khoïi QhnII wk t’hnII t’’hnII ttbhnII Dt tv rn m W 0C 0C 0C m/s 0C 0C 0C 0C 0C - - g/m3tc Baíng phán phäúi nhiãût - nt - - nt - 0,5(+) (1+) Nhiãûm vuû thiãút kãú Baíng phán phäúi nhiãût 0,5(t’hnI + t’’hnI) ttbhnII +100 baíng 2 baíng 2 baíng 2 4,95.106 405 300 607,5 5,54 230 255 242,5 105 267,5 0,061 0,201 14,87 <13 Baíng 18 - Tênh truyãön nhiãût bäü hám næåïc cáúp I(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Læûc huït khê 3 nguyãn tæí Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû cuía khê 3 nguyãn tæí Hãû säú laìm yãúu bæïc xaû cuía tro Læûc huït cuía khoïi coï chæïa tro Hãû säú taín nhiãût bæïc xaû Hãû säú baïm báøn Hãû säú taín nhiãût tæì khoïi âãún vaïch Hãû säú truyãön nhiãût Diãn têch bãö màût háúp thuû nhiãût cuía bäü hám næåïc cáúp II 10pS kk ktr 10kpS abx e adl k HhnII Mn.m/m2 - - Mn m/m2 W/m2oC m2oC/w W/m2oC W/m2oC m2 rn.S’ = 0,201.0,259 toaïn âäö (10-7) toaïn âäö (10-8) (kk.rn + ktr.m)S’ 1,163.= 1,163.0,66.35 = 0,8.1.0,45.10-2+0 =1,163.1,25.1.1.43 = 0,05 3,9 0,017 1,04 26,9 0,036 62,5 67,6 697 Toaïn âäö Toaïn âäö PHÁÖN X : THIÃÚT KÃÚ BÄÜ SÁÚY KHÄNG KHÊ CÁÚP I 1. Âàûc tênh cáúu taûo : baíng 19 Bäü sáúy khäng khê cáúp I âæåüc chia laìm 3 âoaûn doüc theo chiãöu âæåìng khoïi. Âoaûn dæåïi cuìng taïch ra mäüt pháön riãng reî. Muûc âêch laì phoìng khi noï bë àn moìn thç viãûc thay thãú dãù daìng hån. duìng theïp Cacbon f40´1,5 âãø chãú taûo. 2. Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp I : baíng 20 Hçnh 12 - Cáúu taûo bäü sáúy khäng khê cáúp I Baíng 19 - Âàûc tênh bäü sáúy khäng khê cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Âæåìng kênh äúng d mm Choün f40x1,5 2 Bæåïc äúng ngang S1 mm Choün 75 3 Bæåïc äúng doüc S2 mm Choün 44 4 Bæåïc äúng ngang tæång âäúi s1 - S1/d = 75/40 1,875 5 Bæåïc äúng doüc tæång âäúi s2 - S2/d = 44/40 1,1 6 Âæåìng kênh äúng trung bçnh dtb mm 1/2(dtr + dn) 38,5 7 Bäü sáúy khäng khê chia thaình m âoaûn m âoaûn Choün 3 8 Säú cuûm äúng theo chiãöu räüng âæåìng khoïi n Cuûm Choün 4 9 Chiãöu räüng cuía mäùi cuûm äúng a1 mm Choün 3171 10 Chiãöu sáu cuía mäùi cuûm äúng b1 mm Choün 2375 11 Säú daîy äúng ngang Z1 Daîy + 1 = + 1 43 12 Säú daîy äúng doüc Z1 Daîy + 1 = + 1 55 13 Säú äúng trong mäùi cuûm äúng(coï træì äúng åí goïc) Z Äúng - 6 2332 14 Chiãöu daìi cuía äúng * âoaûn trãn lt m Choün 2,08 * âoaûn giæîa lg m Choün 1,8 * âoaûn dæåïi ld m Choün 1,48 15 Tiãút diãûn âæåìng khoïi âi F m2 0,785.d2tr.n.Z = 0,785.(0,037)2.4.2334 10 16 Chiãöu räüng âæåìng khoïi âi a m Choün 12,8 Baíng 19 - Âàûc tênh bäü sáúy khäng khê cáúp I(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 17 Tiãút diãûn khäng khê âi * âoaûn trãn ftr m2 ld.a – n.Z1.d. lt 12,3 * âoaûn giæîa fg m2 ld.a – n.Z1.d. lt 10,7 * âoaûn dæåïi fd m2 ld.a – n.Z1.d. ld 8,8 18 Diãûn têch bãö màût chëu nhiãût * âoaûn trãn Htr m2 Z. p.dtb.lt.n 2345 * âoaûn giæîa Hg m2 Z. p.dtb.lt.n 2030 * âoaûn dæåïi Hd m2 Z. p.dtb.lt.n 1669 19 Täøng diãûn têch bãö màût chëu nhiãût HSI m2 Htr + Hg + Hd 6044 Baíng 16 - Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp I STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âvë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 Læåüng nhiãût háúp thuû BSKK cáúp I QsI W Baíng phán phäúi nhiãût 8,2.106 2 Nhiãût âäü khoïi âáöu vaìo q’SI 0C - nt - 300 3 Nhiãût âäü khoïi âáöu ra q”SI 0C - nt - 143 4 Nhiãût âäü khoïi trung bçnh qtbSI 0C 1/2(q’SI +q”SI) 221,5 5 Nhiãût âäü khäng khê âáöu vaìo t’SI 0C Nhiãûm vuû thiãút kãú 30 6 Nhiãût âäü khäng khê âáöu ra t”SI 0C Baíng phán phäúi nhiãût 245 7 Nhiãût âäü khäng khê trung bçnh ttbSI 0C 1/2(t’SI + t”SI) 137,5 8 Thaình pháön thãø têch håi næåïc trong khoïi rH2O - Baíng 2 0,06 9 Thaình pháön thãø têch khê 3 nguyãn tæí rn Baíng 2 0,195 10 Näöng âäü tro bay theo khoïi m Baíng 2 14,59 11 Täúc âäü khoïi qua bäü sáúy cáúp I wk m/s 13,8 12 Hãû säú taín nhiãût tæì khoïi dãún vaïch kim loaûi a1 W/m2 0C 1,163.Cvl. atc 52 13 Chiãöu cao toaìn bäü BSKK cáúp I L m Giaí thiãút kiãøm tra laûi 2 3 4 14 Chiãöu cao trung bçnh cuía mäùi âoaûn Ltb m L/m 1,33 1,67 2 15 Tiãút diãûn læu thäng cuía khäng khê f m2 Ltb(a - dn.n.Z1) 7,9 9,9 11,8 16 Diãûn têch bãö màût háúp thuû nhiãût cuía BSKK HSI m2 n.Z.p.dtb.L 4511 5138 6766 Baíng 16 - Tênh truyãön nhiãût bäü sáúy khäng khê cáúp I(tiãúp theo) STT Tãn âaûi læåüng Kê hiãûu Âån vë Cäng thæïc tênh, cå såí choün Kãút quaí Ghi chuï 1 2 3 17 Täúc âäü trung bçnh cuía khäng khê wkk m/s 3,57 2,38 1,96 18 Hãû säú taín nhiãût khäng khê a2 W/m2 0C 1,163.CZ.CVL.CS atc 115,4 73,76 56,16 19 Hãû säú hiãûu duûng x - Toaïn âäö 0,75 0,75 0,75 20 Âäü chãnh nhiãût âäü theo chiãöu ngæåüc Dtn 0C 81 81 81 21 Tham säú P - 0,58 0,58 0,58 22 Tham säú R - 1,37 1,37 1,37 23 Hãû säú hiãûu chènh y - Toaïn âäö 0,99 0,99 0,99 24 Âäü chãnh lãûch nhiãût âäü trung bçnh Dt 0C y.Dtn 80 80 80 25 Hãû säú truyãön nhiãût k W/m2 0C x 35,85 30,5 27 26 Læåüng nhiãût tênh toaïn QtSI W HSI.k. Dt 7,6.106 8.106 8,5.106 Duìng phæång phaïp giaíi bàòng âäö thë, ta tçm âæåüc täøng chiãöu cao cuía bäü sáúy khäng khê cáúp I laì L = 5,2 m Tæì âoï ta coï âäü daìi trung bçnh cuía mäùi âoaûn äúng laì : Ltb = L/m = 5,2/3 = 1,79 + Tiãút diãûn khäng khê âi qua mäùi äúng : f = Ltb(a - nZ1dn) = 1,79(12,8 - 4.24.0,04) = 16 Täúc âäü khäng khê trung bçnh : wkk = = = 5,5 m/s nhæ váûy tyí säú = = 0,4 coi nhæ phuì håüp våïi yãu cáöu. nãúu nhæ wkk khäng phuì håüp våïi yãu cáöu thç phaíi thay âäøi caïc kãút cáúu cuía bäü sáúy khäng khê(nãúu nhæ kêch thæåïc màût saìng, caïch bäú trê äúng. Säú âoaûn cuía bäü sáúy khäng khê) âãø cho phuì håüp våïi yãu cáöu. Luïc choün âäü cao cuía tæìng âoaûn, ta giaí thiãút âäü náng cao nhiãût âäü trong tæìng âoaûn coï quan hãû tuyãún tênh laì 321:360:430. Chiãöu cao cuía mäùi âoaûn trong bäü sáúy khäng khê cuîng tè lãû våïi nhiãût âäü tuyãût âäúi cuía khäng khê . Váûy, chiãöu cao cuía mäùi âoaûn seî laì : MUÛC LUÛC Näüi dung Trang Låìi noïi âáöu 1 Pháön I : Nhiãûm vuû thiãút kãú 2 Pháön II : Xaïc âënh cáúu truïc loì håi vaì cán bàòng nhiãût loì håi 4 Pháön III : Thiãút kãú buäöng læía 11 Pháön IV : Thiãút kãú daîy pheston 19 Pháön V : Phán phäúi nhiãût læåüng cuía caïc bãö màût âäút 24 Pháön VI : Thiãút kãú bäü quaï nhiãût 29 Bäü quaï nhiãût cáúp I 29 Bäü quaï nhiãût cáúp II 39 Pháön VII : Thiãút kãú bäü hám næåïc cáúp II 46 Pháön VIII : Thiãút kãú bäü sáúy khäng khê cáúp II 52 Pháön IX : Thiãút kãú bäü hám næåïc cáúp I 58 Pháön X : Thiãút kãú bäü sáúy khäng khê cáúp I 64 ===========***===========

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTM do an lo hoi (10 chuong).doc
  • dwgDOAN HOANG.dwg