Đồ án Quy hoạch chung khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè

MỤC LỤC I- HIÊN TRẠNG CẤP ĐIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1) Phụ tải điện: 2) Nguồn điện: 3) Mạng điện: a) Cấp điện áp: b) Trạm biến áp phân phối: c) Mạng trung thế: d) Mạng hạ thế: II- SỐ lIỆU THIẾT KẾ 1) Điện sinh hoạt a) Nhà vườn b) Nhà cải tạo c) Nhà phố 2) Điện chiếu sáng đường 3) Điện cho các công trình công cộng, dịch vụ a) Công viên : gồm b) Trường học: c) Bệnh viện : diện tích 2,64 ha d) Chợ: Diện tích 1,38 ha e) Cơ quan hành chính: Diện tích 18,38 ha III- Xác đỊnh nhu cẦu sỬ dỤng điỆn cỦa tỪng khu 1) Khu A a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng 2) Khu B a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng 3) Khu C a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Công viên d) Bệnh viện e) Các công trình công cộng khác do chưa có số liệu cụ thể nên tính theo tiêu chuẩn cấp điện cho trung tâm khu ở là Po = 120 KW/ha 4) Khu trung tâm a) Phụ tải sinh hoạt b) Phụ tải chiếu sáng c) Phụ tải cho công trình công cộng d) Các công trình công cộng khác do chưa có số liệu cụ thể nên tính theo tiêu chuẩn cấp điện cho trung tâm khu ở là Po = 120 KW/ha 9 IV- NHU CẦU DÙNG ĐiỆN CỦA TOÀN ĐÔ THỊ 1) Xác định tâm phụ tải của toàn đô thị sử dụng công thức 2) Nhu cầu dùng điện và công suất tiêu thụ của toàn thị trấn V- LỰa CHỌN NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN VI- LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT VÀ TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM TRUNG GIAN 1) Chọn vị trí đặt trạm trung gian: a) Phương án 1: b) Phương án 2: c) Phương án chọn: 2) Tính công suất cho trạm trung gian VII- VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN: 1) Nguyên tắc vạch tuyến: 2) Phương án vạch tuyến: VIII- LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT, SỐ LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP VÀ VẠCH TUYẾN CỤ THỂ CHO TỪNG KHU 1) Khu A 2) Khu B 3) Khu C 4) Khu Trung Tâm IX- PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY X- TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN DÂY DẪN 1) Phương pháp tính: 2) Tính toán tiết diện dây: a) Chọn dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế: b) Kiểm tra theo điều kiện sụt áp: c) Kiểm tra theo điều kiện phát nóng: 3) Bảng tổng hợp chọn tiết diện dây

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2415 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch chung khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öø 0,4 – 0,8 m, chòu aûnh höôûng cheá ñoä baùn nhaät trieàu cuûa bieån Ñoâng. Nöôùc möa chaûy töï do vaø thoaùt töï nhieân ra soâng raïch. Giao thoâng Khu ñaát quy hoaïch coù vò trí phía Taây cuûa ñoâ thò Nam thaønh phoá Hoà Chí Minh traûi doïc töø Ñoâng sang Taây treân truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh coù chieàu daøi 2140 (m), chieàu roäng loøng ñöôøng töø 27-30 (m) vaø ñang tieáp tuïc môû roäng giai ñoaïn 2 vôùi loä giôùi 120 (m). Ngoaøi truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh hieän höõu coøn coù caùc tuyeán ñöôøng khaùc theo höôùng Baéc Nam bao goàm: ñöôøng An phuù Taây vaø ñöôøng Höng Long Toång chieàu daøi maïng löôùi ñöôøng hieän höõu laø 8,168 (km) (khoâng keå caùc tuyeán ñöôøng noäi boä nhoû ). Trong ñoù: + Caùc tuyeán ñöôøng chính ñoái ngoaïi laø 4,814 (km). + Caùc tuyeán ñöôøng ñoái noäi laø 3,354 (km). Chieàu roäng maët ñöôøng bình quaân laø 8,6 (m). Trong ñoù: + Ñöôøng chính ñoái ngoaïi bình quaân 21,8 (m). + Caùc tuyeán ñöôøng ñoái noäi bình quaân 4 (m). Caáp nöôùc Treân moät soá truïc ñöôøng ñoái ngoaïi trong khu quy hoaïch hieän coù tuyeán oáng caáp nöôùc maùy thaønh phoá ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh xaây döïng. Baûng 1.6: Hieän traïng ñöôøng oáng caáp nöôùc Khu A PMH (Phuù myõ Höng) hieän ñaõ hình thaønh maïng löôùi caáp nöôùc bao goàm 2 traïm bôm taêng aùp vôi tuyeán oáng caáp nöôùc chính D300 laáy töø tuyeán oáng D450 taïi ngaõ tö Nguyeãn Thò Thaäp – Nguyeãn Vaên Linh Trong khu daân cö soá 6 (Baéc) hieän nay ñaõ hình thaønh heä thoáng caáp nöôùc goàm traïm xöû lyù nöôùc ngaàm coâng suaát Q =1000 (m3/ngaøy). Caáp ñieän Ñöôïc caáp ñieän töø löôùi ñieän quoác gia qua caùc traïm nguoàn Phuù Laâm, Nhaø Beø, Saøi Goøn vaø nhaø maùy ñieän Hieäp Phöôùc. Hieän ñaõ xaây döïng caùc löôùi truyeàn taûi vaø chuaån bò xaây döïng caùc traïm. Thoaùt nöôùc baån vaø veä sinh ñoâ thò Heä thoáng thoaùt nöôùc baån Khu quy hoaïch chöa xaây döïng traïm xöû lyù nöôùc thaûi baån, haàu heát heä thoáng coáâng thu nöôùc baån naøy taïm thôøi noái vaøo coáng nöôùc möa vaø xaû ra raïch. Thuyû ñaïo thoaùt nöôùc chính cuûa khu quy hoaïch laø heä thoáng raïch töï nhieân trong khu vöïc, höôùng thoaùt chính Baéc-Nam, Taây-Ñoâng. Veä sinh moâi tröôøng + Raùc thaûi Khu vöïc vaãn chöa coù caùc ñieåm thu gom raùc taäp trung. + Nhaø Veä sinh Daân cö trong khu vöïc chuû yeáu söû duïng nhaø veä sinh doäi nöôùc coù beå töï hoaïi + Nguoàn nöôùc maët Do aûnh höôûng cuûa bieån Ñoâng leân haàu heát caùc raïch trong khu quy hoaïch ñeàu bò nhieãm maën, maët khaùc nöôùc thaûi saûn xuaát khu coâng nghieäp trong khu vöïc khoâng ñöôïc xöû lyù maø xaû tröïc tieáp ra raïch, gaây ra oâ nhieãm cho caùc raïch. Do aûnh höôûng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït khoâng ñöôïc xöû lyù xaû xuoáng caùc soâng raïch trong noäi thaønh ,töø phía Baéc lan truyeàn xuoáng laøm cho nguoàn nöôùc maët cuûa soâng raïch naèm gaàn khu quy hoaïch ngaøy caøng bò oâ nhieãm. Ñaùnh giaù hieän traïng Thuaän lôïi Khu quy hoaïch coù vò trí thuaän lôïi phaùt trieån ñoâ thò, gaàn trung taâm ñoâ thò Phuù Myõ Höng, quoác loä 1A, soâng lôùn vaø coù truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh xuyeân qua laø ñöôøng quan troïng lieân heä giöõa caùc vuøng kinh teá thuoäc ñoàng baèng soâng Cöûu Long vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Ñoâng Nam boä. Dieän tích töï nhieân 270 (ha), trong ñoù ñaát chöa xaây duïng coøn khaù nhieàu, ñaát noâng nghieäp chieám 47,4% laïi coù naêng suaát thaáp. Ñaây laø quyõ ñaát quan troïng trong vieäc phaùt trieån ñoâ thò môùi. Ñieàu kieän vi khí haäu taïi ñaây raát toát vì coù nhieàu soâng raïch, coù theå taän duïng phaùt trieån heä thoáng caây xanh keát hôïp vôùi maët nöôùc taïo moâi tröôøng thieân nhieân trong laønh vaø thoaùng ñeïp. Ít thuaän lôïi Cao ñoä ñòa hình thaáp truõng, bò chia caét nhieàu bôûi soâng raïch, nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm ñeàu coù khaû naêng aên moøn vaät lieäu, neàn ñaát yeáu vaø ngaäp maën. Nhìn chung ñòa chaát coâng trình ít thuaän lôïi do ñoù ñoøi hoûi phaûi coù caùc bieän phaùp gia coá neàn moùng cho phuø hôïp, neân chi phí seõ lôùn. Ñònh höôùng quy hoaïch Chöùc naêng : Khu ñaát ñöôïc quy hoaïch laø khu daân cö, trung taâm coâng coäng vaø coâng vieân theo höôùng sau: Khu trung taâm haønh chính: ñöôïc boá trí naèm treân caùc tuyeán ñöôøng chính cuûa khu quy hoaïch. Khu trung taâm thöông maïi: naèm doïc theo ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh Caùc chæ tieâu cô baûn: Toång dieän tích ñaát töï nhieân : 218.5 (ha) Quy moâ daân soá döï kieán : 45.500 (ngöôøi) Maät ñoä cö truù : 210 (ngöôøi/ha) Maät ñoä xaây döïng : 25 – 30% Taàng cao thaáp nhaát : 1 (taàng) Taàng cao cao nhaát : Khoâng khoáng cheá Chæ tieâu ñaát xd nhaø ôû : 15,15 (m2/ngöôøi) Ñaát coâng trình coâng coäng : 3,6 (m2/ngöôøi) Ñaát caây xanh : 11,85 (m2/ngöôøi) Baûng 1.7: Quy hoaïch söû duïng ñaát ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Vị trí địa lí: Khu vöïc thieát keá naèm taïi phía Taây cuûa ñoâ thò Nam thaønh phoá Hoà Chí Minh coù ranh giôù quy hoaïch nhö sau: Phía Baéc : ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh Phía Ñoâng, Ñoâng Nam : soâng Caàn Giuoäc, raïch nhaùnh, ñöôøng döï phoùng Phía Taây, Taây Nam : ñöôøng döï phoùng, ñöôøng An Phuù Taây Tổng diện tích tự nhiên của thị trấn khoảng 270 ha. Dân số dự kiến đến giai đoạn quy hoạch 2025 là 45500 nhân khẩu. 2.Ñòa hình – ñòa maïo ; Khu vöïc döï kieán quy hoaïch hieän nay coù cao ñoä neàn ñaát hieän traïng töông ñoái baèng phaúng trung bình 1,0m ñeán 0,5m, tröø nhöõng nôi ñöôïc toân neàn xaây döïng coù cao ñoä khoaûng 2,0 m. Khí haäu Khu quy hoaïch naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi, gioù muøa caän xích ñaïo, trong naêm coù 2 muøa töông phaûn nhau roõ reät: Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. Nhieät ñoä Nhieät ñoä trung bình naêm laø 27oC, bieân ñoä dao ñoäng nhieät ñoä giöõa ban ngaøy vaø ban ñeâm töø 5 – 10o. Ñoä aåm Ñoä aåm trung bình naêm khoaûng 82%. Möa Löôïng möa trung bình naêm laø 1.983 (mm), taäp trung chuû yeáu vaøo caùc thaùng 6, 7, 8, 9 vaø 10 chieám treân 90% löôïng möa caû naêm. Soá ngaøy möa trung bình haøng naêm laø 159 ngaøy. Gioù Gioù thònh haønh trong muøa khoâ laø höôùng gioù Ñoâng nam vôùi taàn suaát 30 - 40%, gioù Ñoâng taàn suaát 20 - 30%. Gioù thònh haønh trong muøa möa laø höôùng gioù Taây Nam vôùi taàn suaát 66%. Toác ñoä gioù trung bình khoaûng 2 - 3 (m/s), cao nhaát khoâng quaù 36 (m/s) naêm 1972. Nhìn chung khí haäu ôû khu quy hoaïch coù tính oån ñònh cao, khoâng gaëp thôøi tieát baát thöôøng nhö baõo luït, nhieät ñoä quaù noùng hoaëc quaù laïnh ĐIỀU KIỆN KINH TẾ Xà HỘI Dân số và nguồn lao động: Mật độ dân số trung bình 210 người/ha, phân bố không đều, tập trung chủ yếu quanh trục Quốc Lộ đường Nguyeãn Vaên Linh ,và các con đường khac ở phía Đông Nam va Tay Nam. Giáo dục, đào tạo: Hệ thống các trường đào tạo gồm 2 trường, trường mẫu giáo Hoa Mai , trường học Nguyễn Văn Linh. Y tế: Hệ thống y tế huyện chỉ có 1 trạm y tế và điều dưỡng với quy mô khá nhỏ. Hiện đang xem xét đầu tư 1 bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ. Hiện trạng thoát nước: Cả huyện chưa có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh, chủ yếu dùng phương pháp bể tự hoại và thoát nước tự nhiên lộ thiên. Việc thiết kế một hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh là một trong những yêu cầu bức thiết để phát triển của khu vực. SỐ LIÊU THIẾT KẾ Bản đồ quy hoạch đến năm 2025 theo tỷ lệ 1/2000 Diện tích toàn thị trấn 270 (ha) Dân số toàn thị trấn 45.500 (người) Mật độ dân số thị trấn để tính thoát nước bẩn sẽ là : (người/ha) Tiêu chuẩn thoát nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt qo = 100 (l/ng.ngđ) Công trình công cộng : Bệnh viện : diện tích 1,225 ha Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: diện tích bệnh viện từ 1 - 4,5 ha sẽ có 50 - 500 giường. Diện tích bệnh viện trong thị trấn là 2,64 ha nên số giường của bệnh viện sẽ là 85 giường. Tiêu chuẩn thải nước : qo = 300 l/ng.ngđ Hệ số không điều hòa : Kh = 2,5 Số giờ thải nước trong ngày : 24 h Trường học: Nhà trẻ mẫu giáo : diện tích 673 m2 Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: chỉ tiêu sử dụng đất 20 – 30 m2/chỗ. Chọn 20 m2/chỗ nên số trẻ đi học là : 33 trẻ Tiêu chuẩn thải nước : qo = 75 l/ng.ngđ Hệ số không điều hòa : Kh = 1,8 Số giờ thải nước trong ngày : 12 h Trường học : diện tích 9,263 m2 Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: chỉ tiêu sử dụng đất 25 – 30 m2/chỗ. Chọn 25 m2/chỗ nên số học sinh đi học là : 370 học sinh Tiêu chuẩn thải nước : qo = 20 l/ng.ngđ Hệ số không điều hòa : Kh = 1,8 Số giờ thải nước trong ngày : 12 h Tính toán TỔNG LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI TOÀN THỊ TRẤN Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà ở: Tiêu chuẩn thoát nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước cho đô thị loại V là qo = 100 l/ng.ngđ (Theo Bảng 3.1_TCXDVN 33:2006) Lưu lượng trung bình ngày: Trong đó : N : số dân tính toán (người) qo : tiêu chuẩn thải nước (l/ng.ngđ) (m3/ngày) Lưu lượng trung bình giây: (l/s) (l/s) Từ hệ số trung bình giây xác định hệ số không điều hòa.Nội suy từ bảng 2 – TCXD 51-84, ta được Kch = 1.691.7 Lưu lượng trung bình giây lớn nhất: (l/s) BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI KHU Ở Khu vực F(ha) N(người) q(l/ng/ngđ) Q(m3/ngày) qtb(l/s) Kc q(l/s) Một phần thị trấn Phan Rí Cửa 138.13 45500 100 4550 52.66 1.7 89.5 Nước thải từ các công trình công cộng: Lưu lượng tập trung: Bệnh viện Lưu lượng trung bình ngày: Trong đó : N : số giường bệnh (người) qo : tiêu chuẩn thải nước (l/ng.ngđ) (m3/ngày) Lưu lượng trung bình giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giây: = (l/s) Trường học: Nhà trẻ mẫu giáo: Lưu lượng trung bình ngày: Trong đó : N : số trẻ (người) qo : tiêu chuẩn thải nước (l/ng.ngđ) (m3/ngày) Lưu lượng trung bình giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giây: = (l/s) Trường học: Lưu lượng trung bình ngày: Trong đó : N : số chỗ (người) qo : tiêu chuẩn thải nước (l/ng.ngđ) (m3/ngày) Lưu lượng trung bình giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giây: = (l/s) Lưu lượng phân bố đều của các công trình công cộng còn lại: (m3/ngày) Trong đó: (m3/ngày) (m3/ngày) (m3/ngày) BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI CTCC Công trình nước thải tập trung số chỗ số giờ làm việc qo (l/ng.ngđ) k Lưu lượng TB ngày TB giờ Giờ max Tính toán Bệnh viện 85 24 300 2.5 25.5 1.06 2.66 0.74 Trường mẫu giáo 33 12 75 1.8 2.48 0.21 0.37 0.10 Trường THCS 370 12 20 1.8 7.4 0.62 1.11 0.31 Công trình công cộng khác 12 1 531.32 44.28 44.28 12.30 Tổng cộng 46.16 Sau khi tính được lưu lượng nước thải tính toán của toàn thị trấn, ta lập được bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của toàn thị trấn phân bố theo từng giờ trong ngày và đồng thời vẽ được biểu đồ thoát nước của toàn thị trấn như 2 bảng I-3 và bảng I-4. Từ đó,xác định được công suất của trạm xử lí nước thải thông qua lưu lượng nước thải lớn nhất trong ngày. BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI TOÀN KHU QUY HOẠCH Giờ trong ngày Nước sinh hoạt k=1.7 Bệnh viện k=2.5 Trường học k=1.8 CTCC khác k=1.0 Tổng hợp % m % m % m m % M % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0-1 1.20 54.60 0.2 0.05 54.65 1.07 1-2 1.20 54.60 0.2 0.05 54.65 1.07 2-3 1.20 54.60 0.2 0.05 54.65 1.07 3-4 1.20 54.60 0.2 0.05 54.65 1.07 4-5 1.20 54.60 0.5 0.13 54.73 1.07 5-6 3.10 141.05 0.5 0.13 141.18 2.76 6-7 4.80 218.40 3.0 0.77 8.42 0.83 44.29 8.33 264.29 5.16 7-8 7.40 336.70 5.0 1.28 7.55 0.75 44.29 8.33 383.01 7.49 8-9 7.95 361.73 8.0 2.04 7.55 0.75 44.29 8.33 408.80 7.99 9-10 7.95 361.73 10.4 2.65 7.55 0.75 44.29 8.33 409.42 8.00 10-11 7.95 361.73 6.0 1.53 7.55 0.75 44.29 8.33 408.29 7.98 11-12 6.20 282.10 9.6 2.45 7.55 0.75 44.29 8.33 329.59 6.44 12-13 3.60 163.80 9.4 2.40 15.20 1.50 44.29 8.33 211.99 4.14 13-14 3.60 163.80 6.0 1.53 7.55 0.75 44.29 8.33 210.37 4.11 14-15 3.90 177.45 5.0 1.28 7.55 0.75 44.29 8.33 223.76 4.37 15-16 5.60 254.80 8.1 2.07 7.55 0.75 44.29 8.33 301.90 5.90 16-17 6.20 282.10 5.5 1.40 7.55 0.75 44.29 8.33 328.54 6.42 17-18 6.20 282.10 5.0 1.28 8.43 0.83 44.29 8.33 328.50 6.42 18-19 6.20 282.10 5.0 1.28 283.38 5.54 19-20 5.25 238.88 5.0 1.28 240.15 4.69 20-21 3.40 154.70 3.7 0.94 155.64 3.04 21-22 2.20 100.10 2.0 0.51 100.61 1.97 22-23 1.25 56.88 1.0 0.26 57.13 1.12 23-24 1.25 56.88 0.5 0.13 57.00 1.11 Tổng 100 4550 100 25.5 100 9.88 531.5 100 5117 100 Xác định lưu lượng lớn nhất mà nhà máy phải tiếp nhận xử lí trong ngày Hệ số không điều hòa K= Lưu lượng max giờ: = (m3/h) Lưu lượng max giây: = (l/s) nguyên tẮC VẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BẲN VÀ CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÍ Nguyên tắc vạch tuyến: Vạch tuyến mạng lưới thoát nước bẩn là một công tác vô cùng quan trọng trong công tác thiết kế mạng lưới thoát nước. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước cần dựa trên những nguyên tắc sau : Triệt để lợi dụng địa hình để vạch tuyến mạng lưới thoát nước, đảm bảo thu nước thải trong thời gian nhanh nhất, giảm thiểu công tác đào đắp, hạn chế đặt nhiều trạm bơm. Vạch tuyến cống phải hợp lí, đảm bảo tổng chiều dài đoạn cống là nhỏ nhất, tránh trường hợp nước chảy dềnh, chảy vòng quanh và chảy ngược. Đặt đường ống thoát nước phải phù hợp với điều kiện địa chất thủy văn. Tuân theo các quy định về khoảng cách giữa các đường ống kỹ thuật và các công trình ngầm khác. Hạn chế đặt đường ống ngang qua đê đập, sông hồ, đường sắt. Lựa chọn vị trí trạm xử lí: Trạm làm sạch phải đặt ở vị trí thấp hơn so với địa hình để lợi dụng áp lực tự nhiên, nhưng không được đặt ở vị trí quá thấp để tránh ngập lụt. Đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh đối với các khu dân cư và các xí nghiệp công nghiệp. Trạm xử lí phải đặt ở cuối nguồn nước, cuối hướng gió và phải có cây xanh cách li xung quanh. Phương án vẠCH TUYẾN VÀ LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÍ Lựa chọn hệ thống thoát nước: Vùng có khí hậu 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Mưa theo mùa nên xảy ra hiện tượng lưu lượng lớn vào mùa mưa và thấp vào mùa khô. Cường độ mưa trong khu vực tương đối lớn q20 = 187,0 (l/s-ha) Hệ thống thoát nước được thiết kế đến năm 2025, khi đó nền kinh tế của khu đô thị này rất phát triển, dân số tăng lượng nước thải sinh hoạt sẽ lớn. Quá trình xây dựng kéo dài theo các giai đoạn vì thế không thể dùng hệ thống thoát nước chung. Với những đặc điểm trên ta chọn hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Vùng tiếp giáp với rạch Gò Gia. höôùng thoaùt chính Baéc-Nam, Taây-Ñoâng Đây chính là một yếu tố thuận lợi để căn cứ vào đó để vạch tuyến thoát nước và lựa chọn vị trí đặt trạm xử lí. Phương án vạch tuyến: Phương án 1: áp dụng sơ đồ giao nhau Dựa vào hướng địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, ta sử dụng sơ đồ giao nhau với các tuyến cống lưu vực cập theo các đường khu vực của thị trấn đổ vào tuyến cống góp chính nằm cuối địa hình về phía Đông. +Ưu điểm: Lợi dụng triệt để độ dốc của địa hình đảm bảo khả năng thoát nước là hiệu quả nhất. +Nhược điểm: Khoảng cách từ điểm đầu tuyến cống lưu vực đến điểm cuối đổ vào tuyến cống góp chính là quá dài điều này đồng nghĩa tổn thất áp lực sẽ rất lớn và độ sâu chôn cống sẽ rất lớn. Phương án 2: áp dụng sơ đồ giao nhau Tuyến cống góp chính 1 - 8 sẽ được cập theo đường trung tâm của thị trấn, các tuyến cống lưu vực bên phía Tây của tuyến cống góp chính này sẽ theo đường khu vực đổ vào nó. Tuyến cống góp chính 10 – 7 sẽ đảm nhận chuyển tải nước thải của các lưu vực còn lại. Sau đó tập trung về hố ga số 7 cùng với tuyến cống trên chuyển tải về trạm xử lí. +Ưu điểm: Khắc phục được nhược điểm của phương án 1 nhưng vẫn đảm bảo tận dụng tối đa thoát nước bám sát theo địa hình, đảm bảo độ sâu chôn cống là thấp nhất. Như vậy sẽ không phát sinh việc đặt các trạm bơm chuyển tiếp. +Khuyết điểm: Do có 2 tuyến cống góp chính nên chi phí kiểm tra và quản lí sẽ tăng lên. Những đoạn cống đầu của tuyến cống góp chính thường tiếp nhận llượng nước thải là rất ít, nhưng theo cấu tạo vẫn phải dùng cống có đường kính tối đa là 200 mm nên hơi bị lãng phí và hiệu quả chuyển tải là không tối đa, thông thường thì không đảm bảo về vận tốc tối thiểu có thể gây hiện tượng lắng đọng. Phương án chọn: Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm của cả 2 phương án trên, phương án chọn là phương án 2 vì những ưu điểm về giảm độ sâu chôn cống. Hệ thống thoát nước bẩn của thị trấn là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn và cống được làm bêtông cốt thép. Vị trí đặt trạm xử lí: Trạm xử lí được đặt cuối địa hình về phía Nam, ngoài trung tâm của thị trấn. Cụ thể, trạm xử lí có diện tích khoảng 1,5 ha bao gồm luôn cả diện tích cây xanh cách li trồng xung quanh, đặt trong khu đất dự trữ của thị trấn nằm gần sông và nước thải sau khi xử lí sẽ được xả ra đó. Nhánh sông này sẽ chảy xuống phía Nam đổ vào đầm Nại từ đó đổ ra biển Ninh Chữ. Đây là khu du lịch quan trọng của tỉnh Ninh Thuận, do đó công tác làm sạch của trạm xử lí cần được quan tâm đúng mực. Tính toán LƯU LƯỢNG CHO CÁC ĐOẠN CỐNG Tính toán lưu lượng riêng: Xác định modul lưu lượng: (l/s.ha) Trong đó: M : mật độ dân số (người/ha) qo : tiêu chuẩn thoát nước (l/ng.ngđ) =0,24 (l/s.ha) Tính toán diện tích các tiểu khu: Việc đo các diện tích và phân chia hướng thoát nước ở các tiểu khu được thực hiện dựa trên bản đồ quy hoạch. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống: Lưu lượng tính toán của từng đoạn ống được coi là lưu lượng chảy suốt từ đầu đến cuối đoạn cống đó, được tính theo công thức sau: Trong đó: : lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n (l/s) : lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n (l/s) SFi: tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ vào dọc theo tuyến cống đang xét (ha) q : modul lưu lượng (l/s.ha) : lưu lượng các nhánh bên đổ vào đoạn cống thứ n (l/s) SFi: tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ vào dọc theo tuyến cống đang xét (ha) q : modul lưu lượng (l/s.ha) : lưu lượng chuyển qua đoạn cống thứ n và là lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ (n-1) (l/s) Kch: hệ số nước thải không điều hòa Sqtt: lưu lượng tính toán của các công trình công cộng đổ vào đầu đoạn cống tính toán (l/s) Lưu lượng ở các đoạn cống được tính và diện tích của các tiểu khu được thể hiện ở các bảng bên dưới Thống kê lưu lựong theo tuyến cống 01-02-03-04-05-06-07-08 TT ñoaïn coáng TT tieåu khu (kyù hieäu) Dieän tích (ha) Moâ ñun löu löôïng (l/s. ha) Löu löôïng trung bình töø caùc tieåu khu (l/s) Heä soá khoâng ñieàu hoøa Löu löôïng l/s) Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Chuyeån qua Toång coäng Tieåu khu Löu löôïng taäp trung Löu löôïng tính toaùn (l/s) Cuïc boä Chuyeån qua 1-2 1B,2A 1A 2.08 1.88 0.24 0.50 0.45 0.00 0.95 3.10 2.95 - - 2.95 2-3 10B,9D 1D,1C 2.68 2.92 0.24 0.64 0.70 0.95 2.29 3.10 7.10 - - 7.10 3-4 9C - 2.61 0.00 0.24 0.63 0.00 2.29 2.92 3.10 9.06 - - 9.06 4-5 8C 2B,2C,2D,9A,9B,3A,8D 2.39 11.31 0.24 0.57 2.71 2.92 6.20 2.99 18.54 - - 18.54 5-6 7C,25A 3B,3C,3D,8A,8B,4A,7D 4.01 10.80 0.24 0.96 2.59 6.20 9.75 2.67 26.04 - - 26.04 6-7 6C,26A 4B,4C,4D,7A,7B,5D,6D 1.17 9.42 0.24 0.28 2.26 9.75 12.29 2.44 29.99 - - 29.99 7-8 26B 5A,5B,5C,6A,6B 0.77 3.26 0.24 0.18 0.78 12.29 13.25 2.36 31.27 - - 31.27 THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG THEO TUYẾN CỐNG 11-12-13-14-15-16-17-18-8 TT ñoaïn coáng TT tieåu khu (kyù hieäu) Dieän tích (ha) Moâ ñun löu löôïng (l/s. ha) Löu löôïng trung bình töø caùc tieåu khu (l/s) Heä soá khoâng ñieàu hoøa Löu löôïng l/s) Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Doïc ñöôøng Caïnh söôøn Chuyeån qua Toång coäng Tieåu khu Löu löôïng taäp trung Löu löôïng tính toaùn (l/s) Cuïc boä Chuyeån qua 10-11 11C,10C,12A 11D,11B,10D 3.93 5.34 0.24 0.94 0.23 0.00 1.17 3.10 3.61 - - 3.61 11-12 12B - 0.87 0.00 0.24 0.21 0.00 1.17 1.38 3.10 4.26 - - 4.26 12-13 13B 13D,13A,12C 0.98 6.49 0.24 0.24 1.56 1.38 3.18 3.10 9.84 - - 9.84 13-14 14B,15D 14A,13C,15A 4.28 4.13 0.24 1.03 0.99 3.18 5.20 3.08 16.00 - - 16.00 14-15 17C,18A 15C,17D,14D,14C,18D 5.41 11.79 0.24 1.30 2.83 5.20 9.33 2.71 25.27 0.10 - 25.37 15-16 17B 18C,18B 1.65 5.36 0.24 0.40 1.29 9.33 11.02 2.56 28.20 - 0.10 28.30 16-17 - 16A,19A 0.00 4.76 0.24 0.00 1.14 11.02 12.16 2.46 29.90 - 0.10 30.00 17-18 27B 27C,25D,24A,23A,22A,21A,20A 1.42 10.02 0.24 0.34 2.40 12.16 14.90 2.21 32.92 1,05 0.10 33.02 18-8 26C 25B,26E,26D,25C,27D,27A 0.74 6.57 0.24 0.18 1.58 14.90 16.66 2.16 35.98 - 1.15 37.13 Tính toán THỦY LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC Tính toán độ sâu đặt cống đầu tiên: Căn cứ vào bảng tính toán lưu lượng cho từng đoạn cống ở trên, ta tiến hành tính toán thủy lực cho từng đoạn cống để xác định đường kính D, độ dốc thủy lực I, vận tốc dòng chảy v sao cho phù hợp với yêu cầu đường kính nhỏ nhất,độ đầy tính toán, tốc độ tính toán và độ sâu chôn cống sao cho phù hợp với quy phạm. Việc tính toán thủy lực dựa vào “ Bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước-GS.TSKH Trần Hữu Uyển ” Độ sâu chôn cống nhỏ nhất của tuyến cống được tính theo công thức: Trong đó : h : độ sâu chôn cống đầu tiên được đặt trong sân nhà hay trong tiểu khu (0,2 – 0,4 m) I : độ dốc thoát nước của sân nhà hay tiểu khu Z1: cốt mặt đất đầu tiên của hố ga trong sân nhà hay tiểu khu (m) Z2 : cốt mặt đất tương ứng của hố ga đầu tiên của mạng lưới thoát nước thành phố (m) Dd : độ chênh cao giữa cốt đáy cống thoát nước sân nhà hay tiểu khu với đáy cống của mạng lưới thoát nước thành phố (m). Sơ bộ lấy Dd = 0,05 (m) Sơ bộ chọn độ sâu chôn cống ban đầu là H = 1,5 (m) Vấn đề khó khăn và cách giải quyết: Trong quá trình tính toán, tại một số điểm tính toán của mạng lưới có độ sâu chôn cống quá lớn. Do đó, dùng bơm để khắc phục để độ sâu chôn cống không quá 6 m. Lúc này có 2 cách chọn độ sâu chôn cống tại điểm đặt máy bơm: + Nếu chọn độ sâu chôn cống bằng với độ sâu chôn cống điểm đầu của mạng lưới là 1,2 m thì giảm đáng kể độ sâu chôn cống của các đoạn còn lại nhưng như vậy máy bơm phải có công suất lớn để hút toàn bộ lưu lượng từ đầu mạng lưới và chiều cao ống bơm sẽ lớn. + Nếu chọn độ sâu chôn cống bằng độ sâu chôn cống điểm bên cạnh thì ngược lại sẽ lợi về sử dụng máy bơm nhưng độ sâu chôn cống các đoạn còn lại sẽ rất lớn. èTừ đó chọn cách 1 vì dùng máy bơm ít tốn kém hơn chi phí đào đắp và dễ quản lí hơn. Tính toán thủy lực mạng lưới: Phương pháp nối cống là phương pháp nối ngang mặt nước Cao độ mặt đất do không có bản đồ san nền nên lấy theo cao độ tự nhiên để tính toán xem như là bản đồ quy hoạch chiều cao của thị trấn. TÍNH TOÁN THỦY LỰC TUYẾN CỐNG 01-02-03-04-05-06-07-08 Tªn cèng L (m) Q (l/s) D (mm) i V (m/s) ixL (m) h/D h (m) Cao ®é mÆt ®Êt ®Çu Cao ®é mÆt ®Êt cuèi Cèt níc ®Çu Cèt níc cuèi Cèt ®¸y cèng ®Çu Cèt ®¸y cèng cuèi §é s©u ch«n cèng ®Çu §é s©u ch«n cèng cuèi 1-2 191 2.95 350 0.0051 0.46 0.97 0.118 0.04 2.5 2.45 1.34 0.37 1.3 0.33 1.2 2.12 2-3 261 7.1 400 0.0053 0.61 1.38 0.148 0.06 2.45 2.3 0.37 -1.01 0.31 -1.07 2.14 3.37 3-4 320 9.06 450 0.005 0.64 1.6 0.145 0.07 2.3 2.12 -1.01 -2.61 -1.08 -2.68 3.38 4.8 4-5 320 18.54 450 0.004 0.73 1.28 0.217 0.1 2.12 1.97 -2.61 -3.89 -2.71 -3.99 4.83 5.96 5-6 288 26.04 500 0.0033 0.74 0.95 0.234 0.12 1.97 1.88 -3.89 -4.84 -4.01 -4.96 5.98 6.84 6-7 139 29.99 450 0.003 0.76 0.42 0.296 0.13 1.88 1.72 0.81 0.39 0.68 0.26 1.2 1.46 7-8 194 31.27 500 0.003 0.76 0.58 0.262 0.13 1.72 1.63 0.39 -0.19 0.26 -0.32 1.46 1.95 Tªn cèng L (m) Q (l/s) D (mm) i V (m/s) ixL (m) h/D h (m) Cao ®é mÆt ®Êt ®Çu Cao ®é mÆt ®Êt cuèi Cèt níc ®Çu Cèt níc cuèi Cèt ®¸y cèng ®Çu Cèt ®¸y cèng cuèi §é s©u ch«n cèng ®Çu §é s©u ch«n cèng cuèi 10-11 316 3.61 300 0.0071 0.57 2.24 0.145 0.04 2.5 2.45 1.34 -0.9 1.3 -0.94 1.2 3.39 11-12 122 4.26 300 0.0064 0.58 0.78 0.161 0.05 2.45 2.42 -0.9 -1.68 -0.95 -1.73 3.4 4.15 12-13 130 9.84 350 0.005 0.67 0.65 0.209 0.07 2.42 2.38 -1.68 -2.33 -1.75 -2.4 4.17 4.78 13-14 363 16 400 0.004 0.71 1.45 0.235 0.09 2.38 2.34 -2.33 -3.78 -2.42 -3.87 4.8 6.21 14-15 359 25.37 450 0.0033 0.75 1.18 0.266 0.12 2.34 2.43 1.26 0.08 1.14 -0.04 1.2 2.47 15-16 248 28.3 450 0.0031 0.76 0.77 0.285 0.13 2.43 2.39 0.08 -0.69 -0.05 -0.82 2.48 3.21 16-17 347 30 450 0.003 0.76 1.04 0.296 0.13 2.39 2.35 -0.69 -1.73 -0.82 -1.86 3.21 4.21 17-18 242 33.02 500 0.003 0.77 0.73 0.271 0.14 2.35 2.31 -1.73 -2.46 -1.87 -2.6 4.22 4.91 18-8 159 37.13 500 0.003 0.8 0.48 0.286 0.14 2.31 2.27 -2.46 -2.94 -2.6 -3.08 4.91 5.35 TÍNH TOÁN THỦY LỰC TUYẾN CỐNG 10-11-12-13-14-15-16-17-18-8 HIÊN TRẠNG CẤP ĐIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Phụ tải điện: Phụ tải điện của khu đô thị mới Bình Chánh_Nhà Bè,Nam Thành Phố Hồ Chí Minh chủ yếu là sinh hoạt dân dụng phục vụ các cơ sở thị trấn và nhà ở cho nhân dân. Nguồn điện: Được cấp từ lưới điện quốc gia qua các trạm nguồn Phú Lâm, Nhà Bè, Sài Gòn và nhà máy điện Hiệp Phước. Hiện đã xây dựng các lưới truyền tải và chuẩn bị xây dựng các trạm Hiện hữu khu đô thị được cấp điện từ đường dây cao thế 110 KV kéo từ thành phố Nam Sài Gòn và từ nhà máy nhiệt điện Hiệp phước đến. Mạng điện: Cấp điện áp: Khu dân cư hiện đang sử dụng cấp điện áp 22KV và 0.4KV. Trạm biến áp phân phối: Các loại trạm sẽ được thực hiện: - Trạm phòng ( trạm xây ) sử dụng tại các khu đô thị mới, các khu đông dân cư Mạng trung thế: Tháo gỡ toàn bộ hệ thống tuyến dây 15KV hiện có trên không không phù hợp với cảnh quan kiến trúc của một đô thị hiện đại phát triển. Và thay vào đó là hệ thống tuyến cáp ngầm 22KV chạy dọc theo những tuyến đường chính và một số nhánh rẽ để cấp điện cho các trạm phân phối 22KV/0.4KV ngầm đang được xây mới. Mạng hạ thế: Tháo gỡ toàn bộ hệ thống tuyến hạ thế 0.4KV hiện có đi trên không. Xây dựng mạng hạ thế ngầm dọc theo các tuyến giao thông để cấp điện cho các phụ tải và chiếu sáng giao thông cũng như cho các mục đích khác. SỐ liỆu thiẾt kẾ Điện sinh hoạt Nhà vườn Chọn diện tích mỗi hộ là So = 1000 m2 Chỉ tiêu cấp điện cho mỗi hộ theo bảng 7.4, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 tối thiểu là 2 Kw/hộ. Chọn Po = 3 Kw/hộ Hệ số sử dụng : Kc = 0,8 Mật độ xây dựng : Nhà liên kế Chọn diện tích mỗi hộ là So = 150 m2 Chỉ tiêu cấp điện cho mỗi hộ theo bảng 7.4, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 tối thiểu là 2 Kw/hộ. Chọn Po = 4 Kw/hộ Hệ số sử dụng : Kc = 0,8 Mật độ xây dựng : Nhà phố Chọn diện tích mỗi hộ là So = 100 m2 Chỉ tiêu cấp điện cho mỗi hộ theo bảng 7.4, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 tối thiểu là 2 Kw/hộ. Chọn Po = 6 Kw/hộ Hệ số sử dụng : Kc = 0,8 Mật độ xây dựng : Biệt thự Chọn diện tích mỗi hộ là So = 200 m2 Chỉ tiêu cấp điện cho mỗi hộ theo bảng 7.4, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 tối thiểu là 2 Kw/hộ. Chọn Po = 5 Kw/hộ Hệ số sử dụng : Kc = 0,8 Mật độ xây dựng : Điện chiếu sáng đường Đường đô thị Khoảng cách giữa các trụ đèn Trong đó: : tra theo bảng trang 87 - Giáo trình Điện Công Trình_Trần Thị Mỹ Hạnh. h : chiều cao trụ đèn (m) Số trụ đèn 1 bên của 1 Km chiều dài đường (trụ) Quang thông của đèn trên 1 trụ Trong đó: B : bề rộng đường (m) Ltb : độ chói trung bình (cd) R : tỉ số giữa độ chói trung bình và độ rọi trung bình U : hệ số lợi dụng quang thông V = v1 x v2 : hệ số suy giảm quang thông Fđ : quang thông của đèn cần bố trí trên trụ (lm) Với: B = 25,5 (m), i = 35 (m), Tra biểu đồ xác định hệ số lợi dụng quang thông U trang 84_ Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn U = 0,46 Tra Phụ lục 1.15-Trang 273_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn Ltb = 2 (Cd/m2) Tra Phụ lục 1.36-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn R = 14 Tra Phụ lục 1.37-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn v1 = 0,85 Tra Phụ lục 1.38-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn v2 = 0,95 Suy ra: V = 0,95 x 0,85 = 0,8075 (lm) Do bố trí đèn đối xứng 2 bên nên quang thông cần bố trí trên mỗi trụ là (lm) Tra phụ lục 1.10 - Trang 265_ Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Chọn bóng đèn cao áp natri (Sodium) ánh sáng vàng có P = 250 (W), Fđ = 25000 (lm) đặt trên mỗi trụ. Kiểm tra lại độ rọi tối thiểu L Lmin = 1 (Cd/m2) theo bảng 7.6, trang 77, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 Lmin = 1 (Cd/m2) Tổng công suất của 1 Km chiều dài đường là : Pcs = 250 x 30 x 2 = 15000 (W/Km) = 15 (Kw/Km) Hệ số sử dụng : Kc = 0,9 Đường khu vực Khoảng cách giữa các trụ đèn Trong đó: : tra theo bảng trang 87 - Giáo trình Điện Công Trình_Trần Thị Mỹ Hạnh. h : chiều cao trụ đèn (m) Số trụ đèn 1 bên của 1 Km chiều dài đường (trụ) Quang thông của đèn trên 1 trụ Trong đó: B : bề rộng đường (m) Ltb : độ chói trung bình (cd) R : tỉ số giữa độ chói trung bình và độ rọi trung bình U : hệ số lợi dụng quang thông V = v1 x v2 : hệ số suy giảm quang thông Fđ : quang thông của đèn cần bố trí trên trụ (lm) Với: B = 15 (m), i = 35 (m), Tra biểu đồ xác định hệ số lợi dụng quang thông U trang 84_ Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn U = 0,44 Tra Phụ lục 1.15-Trang 273_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn Ltb = 2 (Cd/m2) Tra Phụ lục 1.36-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn R = 14 Tra Phụ lục 1.37-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn v1 = 0,85 Tra Phụ lục 1.38-Trang 289_Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Ta chọn v2 = 0,95 Suy ra: V = 0,95 x 0,85 = 0,8075 (lm) Do bố trí đèn đối xứng 2 bên nên quang thông cần bố trí trên mỗi trụ là (lm) Tra phụ lục 1.10 - Trang 265_ Giáo Trình Điện Công Trình-Trần Thị Mỹ Hạnh. Chọn bóng đèn cao áp natri (Sodium) ánh sáng vàng có P = 100 (W), Fđ = 9500 (lm) đặt trên mỗi trụ. Kiểm tra lại độ rọi tối thiểu L Lmin = 0,6 (Cd/m2) theo bảng 7.6, trang 77, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 Lmin = 0,6 (Cd/m2) Tổng công suất của 1 Km chiều dài đường là : Pcs = 100 x 30 x 2 = 6000 (W/Km) = 6 (Kw/Km) Hệ số sử dụng : Kc = 0,9 à Chú ý : Nếu những tuyến đường nào nằm giữa 2 khu tính toán cấp điện thì công suất chiếu sáng cho 1 Km đường đó phải được chia đôi vì chỉ cấp cho chiếu sáng 1 phần đường bên khu mình tức là chỉ lấy chiều dài của con đường đó để tính toán công suất chiếu sáng cho con đường đó. Điện cho các công trình công cộng, dịch vụ: Công viên : gồm + Chiếu sáng đường chính, đường dạo + Chiếu sáng cây xanh, vườn hoa, hồ nước + Dùng cho các loại máy tưới cây, máy cắt cỏ, bơm phun hồ nước … Do không có sơ đồ thiết kế công viên cụ thể nên lấy công suất chiếu sáng công viên theo kinh nghiệm Po = 10 (Kw/ha) Trường học: Trường phổ thông trung học (khu TT) : diện tích 1.92 ha Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: chỉ tiêu sử dụng đất 25 – 30 m2/chỗ. Chọn 30 m2/chỗ Mật độ xây dựng : 40% Tầng cao : 3 à Số học sinh là : (học sinh) Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 0,1 (Kw/hs) Hệ số sử dụng : Kc = 0,85 Trường phổ thông trung học (khu D) : diện tích 1.79 ha Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: chỉ tiêu sử dụng đất 25 – 30 m2/chỗ. Chọn 30 m2/chỗ Mật độ xây dựng : 40% Tầng cao : 3 à Số học sinh là : (học sinh) Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 0,1 (Kw/hs) Hệ số sử dụng : Kc = 0,85 Bệnh viện : diện tích 1,42 ha Theo QCXDVN(1997) tập 1_bảng 5.8.1: diện tích bệnh viện từ 1 - 4,5 ha sẽ có 50 - 500 giường. Diện tích bệnh viện trong khu vực thiết kế là 1,42 ha nên số giường của bệnh viện sẽ là 150 giường. Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 1,5 (Kw/giường bệnh) Hệ số sử dụng : Kc = 0,9 Trung tâm thương mại : Diện tích 5,42 ha Mật độ xây dựng : 60% Tầng cao : 3 Chỉ tiêu cấp điện cho trung tâm thương mại được tính theo diện tích sàn nên ta phải tính diện tích sàn của chợ là : à(m2 sàn) Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 30 (w/ m2 sàn) Hệ số sử dụng : Kc = 0,8 Cơ quan hành chính: Hành chính khu TT : diện tích 4,28 ha Mật độ xây dựng : 60% Tầng cao : 2 Chỉ tiêu cấp điện cho văn phòng được tính theo diện tích sàn nên ta phải tính diện tích sàn của văn phòng là : à(m2 sàn) Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 30 (w/ m2 sàn) Hệ số sử dụng : Kc = 0,9 Hành chính khu C : diện tích 3,12 ha Mật độ xây dựng : 60% Tầng cao : 2 Chỉ tiêu cấp điện cho văn phòng được tính theo diện tích sàn nên ta phải tính diện tích sàn của văn phòng là : à(m2 sàn) Tiêu chuẩn cấp điện ,theo bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 : Po = 30 (w/ m2 sàn) Hệ số sử dụng : Kc = 0,9 Các công trình công cộng khác: Do không có tiêu chuẩn tính toán trong bảng 7.5, trang 76, chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 nên lấy theo bảng 7.2,trang 75 chương VII – QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01:2008 là 35% phụ tải sinh hoạt trừ đi các phụ tải công trình công cộng tập trung đã tính được ở trên. Xác đỊnh nhu cẦu sỬ dỤng điỆn cỦa tỪng khu Khu A Phụ tải sinh hoạt Nhà liên kế Diện tích : S = 5.96 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 11,17 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 809 m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 2933 m => Pcs = (KW) Phụ tải cho công trình công cộng : Công viên - S = 13,01 ha - Chọn BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU A Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Nhà Liên Kế 238.00 4 0.80 761.60 533 228 Nhà phố 782.00 6 0.80 3753.60 2628 1126 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 0.81 15 0.90 10.92 11 - Khu vực 2.93 6 0.90 15.84 16 - Công trình công cộng (ha) 13.01 10 0.80 104.08 83 21 Tổng phụ tải 4646.04 3271 1375 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu A là: (KW) = (761 + + 3753 + 15.84 + 104.08 ) x 0,6 =2780(KW) (KW) = (533 + 2628 + 10.92 + 15.84 + 83.26) x 0,6 =1962(KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Khu B Phụ tải sinh hoạt Nhà liên kế Diện tích : S = 9,51 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 5,14 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 1453 m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 2427m => Pcs = (KW) Phụ tải cho công trình công cộng Trung tâm thương mại - S = 48420 m2/sàn - Chọn BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU B Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Nhà Liên kế 380.00 4 0.8 1216.00 851 365 Nhà phố 360.00 6 0.8 1728.00 1210 518 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 2.43 15 0.9 32.81 33 - Khu vực 1.45 13 0.9 16.97 17 - Công trình công cộng (ha) 48420.00 30 0.8 1162.08 930 232 Tổng phụ tải 4155.85 3040 1116 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu B là: (KW) = (1216 + 1728 + 32.81 + 16.97 + 1162.08 ) x 0,6 =2493 (KW) (KW) = (851 + 1210 + 33 + 17+ 930) x 0,6=1824 (KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Khu C Phụ tải sinh hoạt Nhà biệt thự Diện tích : S = 3,6 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà liên kế Diện tích : S = 8,54 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 9,95 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 1254m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 4088 m => Pcs = (KW) Phụ tải cho công trình công cộng Hành chánh : - S = 22320 (m2/sàn) - Chọn Trung tâm thương mại - S = 48800 m2/sàn - Chọn BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU C Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 103.00 5 0.8 412 288 124 Nhà Liên kế 341.00 4 0.8 1091 764 327 Nhà phố 697.00 6 0.8 3346 2342 1004 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 1.30 15 0.9 18 16 - Khu vực 4.10 6 0.9 22 13 - Công trình công cộng (ha) Công trình Trung TâmThương Mại 48800.00 30 0.8 1171 937 234 Cơ quan hành chính (m2 sàn) 22320.00 30 0.8 536 429 107 Tổng phụ tải 6595 4789 1796 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu C là: (KW) = (412+ 1091+ 3346 +18 + 22 + 1171 + 536 ) x 0,6 =3957 (KW) (KW) = (288 + 764 + 2342+16 + 13 + 937 + 429) x 0,6 =2873 (KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Khu D Phụ tải sinh hoạt Nhà biệt thự Diện tích : S = 10,62 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà liên kế Diện tích : S = 6,06 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 12,86 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 1590 m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 4330 m => Pcs = (KW) Phụ tải cho công trình công cộng Trường trung học cơ sở - N = 540 học sinh - Chọn BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU D Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 213.00 5 0.8 852 596 256 Nhà Liên kế 242.00 4 0.8 774 542 232 Nhà phố 900.00 6 0.8 4320 3024 1296 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 1.60 15 0.9 22 19 - Khu vực 4.40 6 0.9 24 14 - Công trình công cộng (ha) Trường PTTH (học sinh) 540.00 0.12 0.85 55.08 44.06 11.02 Tổng phụ tải 6047 4240 1795 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu D là: (KW) = (852 + 774 + 4320 + 22 + 24 + 55,08) x 0,6 =3628(KW) (KW) = (596 + 542 + 3024 + 19 + 14 + 44,06) x 0,6 =2543(KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Khu E: Phụ tải sinh hoạt Nhà biệt thự Diện tích : S = 4,78 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà liên kế Diện tích : S = 2,44ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 2,26 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà vườn Diện tích : 6,4 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 310 m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 2340 m => Pcs = (KW) BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU E Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 239.00 5 0.8 956 669 287 Nhà Liên kế 98.00 4 0.8 314 220 94 Nhà phố 158.00 6 0.8 758 531 228 Nhà Vườn 13.00 3 0.8 31 19 12 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 0.31 15 0.9 4 4 - Khu vực 2.34 6 0.9 13 8 - Tổng phụ tải 2076 1450 621 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu E là: (KW) = (956 + 314 + 578 +31 + 4+13) x 0,6 = 2076 x 0,6 = 1245 (KW) (KW) = (669 + 220 + 531 + 19 + 4 + 8) x 0,6 = 1450x 0,6 = 870(KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Khu trung tâm Phụ tải sinh hoạt Nhà biệt thự Diện tích : S = 2,63 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà liên kế Diện tích : S = 2,84 ha Số hộ : (hộ) Vậy Nhà phố Diện tích : 6,47 ha Số hộ : (hộ) Vậy Phụ tải chiếu sáng Chiếu sáng đường phố + Đường đô thị : 815m => Pcs = (KW) + Đường khu vực : 4884 m => Pcs = (KW) Phụ tải cho công trình công cộng Trường phổ thông trung học - N = 716 cháu - Chọn Bệnh viện - N = 150 (giường) - Chọn Cơ quan hành chính - S = 51360 m2/sàn - Chọn BẢNG TÍNH PHỤ TẢI KHU TT Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 53.00 5 0.8 212 148 64 Nhà Liên kế 114.00 4 0.8 365 255 109 Nhà phố 453.00 6 0.8 2174 1522 652 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 0.82 15 0.9 11 10 - Khu vực 4.90 6 0.9 26 16 - Công trình công cộng (ha) Bệnh viện (giường) 150 1.20 0.9 162.00 97.20 64.80 Trường PTTH (học sinh) 716.00 0.12 0.85 73.03 58.43 14.61 Cơ quan hành chính (m2 sàn) 51360.00 40 0.9 1232 986 369.792 Tổng phụ tải 4255 3090 1165 Vậy tổng công suất tiêu thụ của khu trung tâm là: (KW) = (212+365+2174+11+26+162+73+1232)0,6= 2553 (KW) (KW) = (148+255+1521+10+16+97+58+986)x 0,6 = 1854 (KW) è (KW) Hệ số công suất : Công suất biểu kiến: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) Nhu cầu toàn đô thị: Tổng công suất tính toán của đô thị: Dự phòng lấy 10%, tổn hao trên mạng lưới 10% Chọn hệ số công suất : Công suất biểu kiến của toàn đô thị: Góc mở : Tính vòng tròn phụ tải, chọn (KW/m2) (m) nhu cẦU dùng điỆn cỦa toàn khu vỰc Xác định tâm phụ tải của toàn đô thị sử dụng công thức: BẢNG TỔNG HỘP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA TOÀN KHU VỰC THIẾT KẾ Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) cosφ S (KVA) α R (m) X Y Sinh hoạt (ha) Nhà Liên Kế 238 4 0.8 761.6 533 228 A Nhà phố 782 6 0.8 3753.6 2628 1126 Chiếu sáng đường (Km) 0.85 3270 254 133 15.45 16.4 Đô thị 0.81 15 0.9 10.92 11 - Khu vực 2.93 6 0.9 15.84 16 - Công trình công cộng (ha) 13.01 10 0.8 104.08 83 21 Tổng phụ tải 4646.04 3271 1375 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 2780 1962 818 Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Nhà Liên kế 380 4 0.8 1216 851 365 B Nhà phố 360 6 0.8 1728 1210 518 0.85 2932 263 126 10.7 16.4 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 2.43 15 0.9 32.81 33 - Khu vực 1.45 13 0.9 16.97 17 - Công trình công cộng (ha) 48420 30 0.8 1162.08 930 232 Tổng phụ tải 4155.85 3040 1116 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 2493 1824 669 Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 103 5 0.8 412 288 124 Nhà Liên kế 341 4 0.8 1091 764 327 Nhà phố 697 6 0.8 3346 2342 1004 Chiếu sáng đường (Km) C Đô thị 1.3 15 0.9 18 16 - 0.85 4655 261 158 5.45 15.7 Khu vực 4.1 6 0.9 22 13 - Công trình công cộng (ha) Công trình Trung TâmThương Mại 48800 30 0.8 1171 937 234 Cơ quan hành chính (m2 sàn) 22320 30 0.8 536 429 107 Tổng phụ tải 6595 4789 1796 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 3957 2873 1084 Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 213 5 0.8 852 596 256 Nhà Liên kế 242 4 0.8 774 542 232 Nhà phố 900 6 0.8 4320 3024 1296 Chiếu sáng đường (Km) 0.85 4268 252 152 5.95 7.4 D Đô thị 1.6 15 0.9 22 19 - Khu vực 4.4 6 0.9 24 14 - Công trình công cộng (ha) Trường PTTH (học sinh) 540 0.12 0.85 55.08 44.06 11.02 Tổng phụ tải 6047 4240 1795 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 3628 2543 1085 Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 239 5 0.8 956 669 287 Nhà Liên kế 98 4 0.8 314 220 94 E Nhà phố 158 6 0.8 758 531 228 0.85 1464 243 89 10.87 7.8 Nhà Vườn 13 3 0.8 31 19 12 Chiếu sáng đường (Km) Đô thị 0.31 15 0.9 4 4 - Khu vực 2.34 6 0.9 13 8 - Tổng phụ tải 2076 1450 621 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 1245 870 375 Phụ tải Số liệu tính toán Số liệu thiết kế Kc Ptt(KW) Pcs(KW) Pđl(KW) Sinh hoạt (ha) Biệt Thự 53 5 0.8 212 148 64 Nhà Liên kế 114 4 0.8 365 255 109 Nhà phố 453 6 0.8 2174 1522 652 Chiếu sáng đường (Km) 0.85 3003 261 127 14.95 11.75 TT Đô thị 0.82 15 0.9 11 10 - Khu vực 4.9 6 0.9 26 16 - Công trình công cộng (ha) Bệnh viện (giường) 150 1.2 0.9 162 97.2 64.8 Trường PTTH (học sinh) 716 0.12 0.85 73.03 58.43 14.61 Cơ quan hành chính (m2 sàn) 51360 40 0.9 1232 986 369.792 Tổng phụ tải 4255 3090 1165 Tổng công suất tham gia phụ tải (kdt)=0,6 2553 1854 699 Tổng công suất toàn khu vực 16656 11926 3646 0.85 39210 257 356 9.87 11.25 LỰa chỌn nguỒn cung cẤP điỆn Nguồn cung cấp điện cho đô thị lấy từ 2 đường dây 110KV Được cấp từ lưới điện quốc gia qua các trạm nguồn Phú Lâm, Nhà Bè, Sài Gòn và nhà máy điện Hiệp Phước. VẠch tuyẾn mẠng lưỚi cung cẤp điỆn: Nguyên tắc vạch tuyến: Tuyến dây đi gần các trục giao thông, để đảm bảo công tác vận chuyển trong quá trình thi công, kiểm tra và sửa chữa trong quá trình vận hành được thuận lợi. Tuyến đi dây là ngắn nhất có thể có. Tuyến đi dây ít giao chéo với các công trình giao thông, ít vượt sông đặc biệt là sông lớn, ít cắt qua các đường điện khác, các công trình xây dựng, không cắt các khu vực quân sự, di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo. Tuyến dây có mức đền bù di dân ít nhất có thể. Tuyến dây cần phải đảm bảo các quy định về quy phạm an toàn của các công trình đặc biệt như sân bay, các công trình quốc phòng, các khu vực bảo tồn, bảo tàng. Tuyến dây ít ảnh hưởng đến các công trình điện yếu ( truyền thanh, tuyền hình, thông tin liên lạc. Nếu vượt sông lớn, tuyến dây phải ở vị trí khả thi. Ở các khu đô thị, công nghiệp, tuyến dây cần phù hợp với quy hoạch phát triển khu vực. ) LỰa chỌn vỊ trí đẶt, sỐ lưỢng trẠm biẾN áp và vẠch tuyẾn cỤ thỂ cho tỪng khu Ta chọn công suất máy biến áp của các trạm phân phối tùy theo công suất tính toán của từng loại công trình. Đối với các công trình công cộng ta chọn công suất máy biến áp đúng bằng công suất tính toán của công trình đó và vị trí đặt trạm biến áp phải nằm trong phạm vi của công trình đó. Đối với từng loại hình công trình nhà ở thì công suất máy biến áp của các trạm phân phối được chia đều từ công suất tính toán cho loại hình công trình nhà ở đó và vị trí đặt của các trạm phân phối được đặt trong phạm vị loại công trình đó sao cho đảm bảo phạm vi cung cấp điện của mỗi trạm với khoảng cách kéo dây theo đường giao thông là không quá 250m mỗi hướng đi dây. Đối với trung tâm của mỗi khu, do công suất tính toán quá nhỏ nên ta chỉ đặt một trạm phân phối cho cả trung tâm của khu. Đối với chiếu sáng, do công suất tính toán không lớn nên có thể lấy từ các trạm phân phối vì khi ta chọn công suất cho các trạm phân phối, bao giờ cũng dư ra một tý. Phần dư này ta tận dụng để cấp điện chiếu sáng. Sơ đồ mạng lưới trung thế, vị trí dự kiến của các trạm phân phối và công suất của từng trạm phân phối được thể hiện đầy đủ trong Bản Đồ Quy Hoạch Mạng Lưới Cấp Điện TL 1/2000. Kiến nghị dùng loại trạm tháp để tạo mỹ quan cho đô thị. Phương án đi dây Theo xu hướng cũng như những ưu điểm của phương án đi dây ngầm là dễ quản lí đồng thời đảm bảo mỹ quan cho đô thị thì khu vực thiết kế này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, phương án đi dây mạng lưới trung thế của một phần thị trấn Dĩ An-tỉnh Bình Dương là đi ngầm theo đường giao thông hiện hữu. Đối với lưới hạ thế, nhằm tạo sự đồng bộ thống nhất của toàn bộ dự án, kiến nghị đi ngầm toàn bộ các tuyến cáp hạ thế, và tuyến cáp chiếu sáng công cộng, sử dụng chuẩn thiết kế TT cho hệ thống điện của tất cả các dự án, qui định về màu sắc của cáp và dây dẫn. Dây dẫn đi ngầm trong toàn bộ công trình được chôn sâu 0,7m - 1,0m, phải tuân theo màu sắc được qui định như sau : Pha A : màu đỏ. Pha B : màu xanh dương. Pha C : màu trắng Trung tính : màu đen Dây XLPE có 3 ruột đồng 3 ruột, vỏ chì riêng biệt có cách điện bằng giấy tẩm dầu nhựa thông và dầu không chảy, màu xanh lá cây sọc vàng. Tính toán tiẾt diỆn dây dẪn Phương pháp tính: Lựa chọn tiết diện dây dựa vào phương pháp sau: Lựa chọn tiết diện dây theo điều kiện phát nóng. Kiểm tra theo điều kiện tổn hao điện áp cho phép. Chọn tuyến bất lợi nhất để tính toán chọn tiết diện và kiểm tra. Nếu tuyến này thỏa mãn các điều kiện về tổn thất điện áp và phát nóng thì các tuyến còn lại cúng sẽ đảm bảo thỏa điều kiện. Tính toán tiết diện dây: Chọn 2 lộ dây nối trạm trung gian với trạm đóng cắt là lộ 1 và 2 để tính. Vì đây là lộ dây cung cấp điện cho cho trạm đóng cắt từ đó cung cấp cho cả 3 khu là khu A, khu B, khu trung tâm với tổng công suất của cả 3 khu là : Ptt = 4537 + 4645 + 1937 = 11119 (KW) Kiểm tra theo điều kiện phát nóng: Công thức: Trong đó: K : hệ số hiệu chỉnh theo các điều kiện lắp đặt và vận hành thực tế. S + K4 : hệ số ảnh hưởng bởi cách lắp đặt cáp. Cáp đặt trong ống + K5 : hệ số ảnh hưởng số lõi trong cáp. Chọn cáp 3 lõi đồng + K6 : hệ số ảnh hưởng bởi đất chôn cáp. Đất khô nên chọn + K7 : hệ số ảnh hưởng bởi nhiệt độ của đất. Chọn t = 25oC Ta có : Vậy chọn dây dẫn có S = 400 (mm2) có theo trang 21_OLYMPIC CABLE. Kiểm tra theo điều kiện sụt áp: Công thức: (1) Trong đó: : thành phần tổn thất điện áp do công suất tác dụng và điện trở đường dây gây nên : thành phần tổn thất điện áp do công suất phản kháng và điện kháng đường dây nên Rd: điện trở cuả đường dây (W). ro: điện trở cuả 1 đơn vị dài dây dẫn, theo bảng tra dây trang 21 _ OLYMPIC CABLE, ta có (W/Km) L: chiều dài dây dẫn (Km), L = 0,911 (Km) g: điện dẫn suất của dây dẫn, g = 56 (m/W.mm2) Xd: điện kháng cuả đường dây (W). xo : điện kháng cuả 1 đơn vị dài dây dẫn (W/Km), đối với đường dây cáp bố trí ngầm trong kết cấu xây dựng (hầm kỹ thuật) xo = 0,007 (W/Km) Ptt : công suất tác dụng tính toán của phụ tải (KW). Ptt = Uđm: điện áp dây (giữa 2 dây pha). Uđm = 22 (KV) Qtt : công suất phản kháng tính toán cuả phụ tải (KVAR). Với Tổn thất điện áp: Theo quy phạm trang bị điện, tổn hao điện áp cho phép đối với đường dây trung thế 22KV thì + Nếu thì ta chọn tiết diện dây theo điều kiện phát nóng + Nếu thì phải chọn lại tiết diện dây. è Như vậy dây nối từ trạm trung gian đến trạm đóng cắt ta chọn 2 lộ dây như hình vẽ và mỗi lộ dây có thông số kỹ thuật là XLPE-CU/3C-3x400mm2 để dự phòng khi có sự cố xảy ra 1 dây bị hỏng thì sẽ có dây kia dự phòng, đảm bảo cấp điện liên tục và tin cậy. Tương tự cách tính trên, ta tính tiết diện dây cho toàn bộ các khu còn lại được kết quả sau: Bảng tổng hợp chọn tiết diện dây: MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh nuoc.doc
  • dwgngaymaiin.dwg
  • dwgnuoc.dwg
  • docthuyetminhdienthao.doc
Luận văn liên quan