Đồ án Thiết kế hệ thống lọc bụi kiểu ướt dùng cho trạm trộn bê tông nhựa nóng năng suất 40T/h

Mục lục. Chương i :giới thiệu chung về trạm trộn bê tông nhựa và các loại hệ thống lọc bụi dùng trong trạm. 1.1.Giới thiệu về trạm trộn bê tông nhựa nóng (BTNN) 5 1.1.1.Công dụng 5 1.1.2.Phân loại và đặc điểm .5 1.1.3.Sơ đồ công nghệ sản xuất BTNN .7 1.1.4.Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của trạm BTNN 8 1.1.5.Tình hình sử dụng trạm BTNN năng suất 40tấn/giờ và lĩnh vực .9 1.2.Chức năng và tầm quan trọng của hệ thống lọc bụi 10 1.3.Giới thiệu sơ bộ về các thiết bị lọc bụi 11 1.3.1.Thiết bị lọc bụi ly tâm 11 1.3.2.Lưới lọc bụi 13 1.3.3.Thiết bị lọc bụi kiểu ướt .15 1.3.3.1.Buồng phun , thùng rửa khí rỗng .16 1.3.3.2.Thiết bị khử bụi có lớp đệm bằng vật liệu rỗng được tưới nước 18 1.3.3.3.Thiết bị lọc bụi (rửa khí ) có đĩa chứa nước sủi bọt .20 1.3.3.4.Thiết bị phun nước bằng ống Venturi 21 1.3.3.5.Thiết bị lọc bụi với lớp hạt hình cầu di động .23 1.3.3.6.Xiclô ướt 25 1.4.Kết luận lựa chọn thiết bị cho trạm trộn BTNN 26 Chươngii :lựa chọn phương án thiết kế hệ thống lọc bụi cho trạm trộn BTNN năng suất 40tấn/giờ. 2.1.Phương pháp lọc bụi bằng Xiclô khô 31 2.2.Phương pháp lọc bụi kết hợp giữa xiclô khô và lọc túi vải .32 2.3.Phương pháp lọc bụi kết hợp giữa xiclô khô và tháp phun kiểu ướt .34 Chương3:Tính toán hệ thống lọc bụi kiểu ướt cho trạm trộn BTNN năng suất 40tấn /giờ. 3.1.Tính chọn quạt gió 36 3.1.1.Tính năng suất quạt 36 3.1.1.1.Tính lượng nhiên liệu tiêu hao 36 3.1.1.2.Điều chỉnh lưu lượng quạt .39 3.1.2.Tính công suất quạt 40 3.1.2.1.Tính toán tổn hao áp suất trên đoạn ống dẫn từ xiclô tới quạt .40 3.1.2.2.Tính tổn hao áp suất trên đường ống dẫn vào xiclô 43 3.1.2.3. Tính tổn hao áp suất từ tháp dập bụi ướt tới ống khói .44 3.1.2.4.Tính công suất quạt hút .50 3.1.3.Tính chọn động cơ dẫn động quạt 50 3.1.4.Tính toán thiết kế bộ truyền đai 51 3.1.4.1.Xác định các thông số của bộ truyền 52 3.1.4.2.Xác định số đai 54 3.1.4.3.Xác định lực căng ban đầu .56 3.1.4.4.Tính toán trục quay 57 3.2.Tính toán đường ống dẫn khói bụi 62 3.2.1.Đường ống vào xiclô lắng bụi khô 62 3.2.2.Đường ống dẫn từ xiclô tới quạt hút .62 3.2.3.Đường ống dẫn từ quạt hút tới tháp dập bụi ướt 64 3.3.Tính toán xiclô lắng bụi khô .66 3.4.Tính toán tháp dập bụi ướt và tháp tách nước .68 3.4.1.Tính toán tháp dập bụi ướt 68 3.4.2.Tính toán tháp tách nước 69 3.5.Tính chọn bơm nước .70 3.5.1.Xác định các thông số cơ bản của bơm .71 3.5.1.1.Lưu lượng máy bơm .71 3.5.1.2.Cột áp của bơm 72 3.5.1.3.Công suất máy bơm .74 3.5.2.Chọn bơm . 80 3.5.3.Hiện tượng khí thực 80 3.5.3.1.Quá trình phát sinh 80 3.5.3.2.Nguyên nhân 80 3.5.3.3.Tác hại của hiện tượng khí thực 81 3.5.3.4.Các biện pháp đề phòng hiện tượng khí thực .81 3.5.4.Những hư hỏng thường gặp của bơm ly tâm và biện pháp xử lý 82 Chươngiv:Các sự cố hỏng hóc thường gặp trong trạm BTNN và đề xuất biện pháp khắc phục . Chươngv:Quy trình lắp dựng trạm và an toàn lao động trong trạm trộn BTNN 5.1.Quy trình lắp dựng trạm 88 5.1.1.Công tác chuẩn bị .88 5.1.2.Lắp ráp và dựng trạm .90 5.1.2.1.Lắp đặt tháp trộn và buồng trộn vào vị trí đã định 90 5.1.2.2.Lắp đặt băng tải ngang .93 5.1.2.3.Lắp đặt hệ thống phễu cấp liệu 94 5.1.2.4.Lắp đặt hệ thống cầu lan can . 94 5.1.2.5.Lắp đặt hệ thống khí nén và các xilanh khí .94 5.1.2.6.Lắp đặt hệ thống cabin điều khiển 95 5.2.Lắp dựng hệ thống lọc bụi 96 5.3.Vận hành thử .96

doc99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2071 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống lọc bụi kiểu ướt dùng cho trạm trộn bê tông nhựa nóng năng suất 40T/h, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t trªn ®­êng èng tõ th¸p dËp bôi ­ít tíi th¸p èng khãi lµ: DPms = DPms1 + DPms2 + DPms3 DPms = 125,5 + 92,5 + 734,2 = 952,2 ( N/m2 ). Tæng tæn thÊt trªn ®o¹n èng tõ b×nh dËp bôi ­ít tíi th¸p èng khãi lµ: DP3 = Pcb +DPms = 304 + 952,2 = 1256,2 ( N/m2 ). 3.1.2.4.C¸c tæn hao ¸p suÊt kh¸c. Ngoµi c¸c tæn hao ¸p suÊt kÓ trªn , cßn cã c¸c tæn hao sau : Tæn hao ¸p suÊt do m«i tr­êng bÞ t­íi n­íc trong th¸p t¸ch n­íc vµ th¸p dËp bôi. Tæn hao ¸p suÊt ë cöa vµo vµ cöa ra cña qu¹t hót . Tæn hao ¸p suÊt ë ®­êng èng dÉn bôi tõ sµng ph©n lo¹i vµo xicl« l¾ng bôi kh«. Tæn hao ¸p suÊt do thu hÑp ®ét ngét tõ ®o¹n ®Çu tang xÊy tíi èng dÉn . Toµn bé nh÷ng tæn thÊt nµy tÝnh ra ®­îc : DP4 =205 (N/m2) . VËy tæng tæn thÊt trªn toµn bé hÖ thèng lµ: DP = DP1 + DP2 + DP3 + DP4 DP = 688 + 632 + 1256,2 +205 = 2781,2 (N/m2) hay 293,5 ( mmH2O ) . 3.1.2.4. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cña qu¹t hót giã. C«ng suÊt cña qu¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( 9.51 , TL[ 1 ] ): N = ( KW) ( 5 ) Trong ®ã : VK = 18 m/s :VËn téc kh«ng khÝ ®Çu vµo cña qu¹t . P : Tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®o¹n èng dÉn. P = 293,5 ( mmH20 ) K: HÖ sè dù tr÷ ( K = 1,1 1,2 ) .Chän K = 1,2 : HiÖu suÊt qu¹t ( = 0,5 – 0,7 ) .Chän = 0,6 Thay sè vµo c«ng thøc ( 5 ) ta cã: N = = = 30,5 ( KW ) 3.1.3 .TÝnh chän ®éng c¬ dÉn ®éng qu¹t giã. C«ng suÊt ®éng c¬ dÉn ®éng qu¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Ndc = ( KW ) Trong ®ã : N = 28,5 ( KW ) : C«ng suÊt cña qu¹t hót bôi. : HiÖu suÊt bé truyÒn ®éng ( = 0,85 – 0,92 ) . Chän = 0,9 Ta tÝnh ®­îc c«ng suÊt ®éng c¬: Ndc = = 34,5 ( KW ) Ta chän ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha v× lo¹i ®éng c¬ nµy ®­îc sö dông rÊt ph« biÕn hiÖn nay. Tra b¶ng P1.3 [4] ta chän ®­îc ®éng c¬ ký hiÖu lµ: 4A200L4Y3 cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: C«ng suÊt ®éng c¬ : 40 KW Tèc ®é vßng quay : n = 1473 v/ph ; 3.1.4. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn ®éng ®ai. S¬ ®å truyÒn ®éng: 1-§éng c¬ ;2-B¸nh ®ai chñ ®éng ; 3- Bé truyÒn ®ai;4- Trôc quay; 5 - C¸nh qu¹t X¸c ®Þnh tû sè truyÒn ®éng: i = = = 1,64 Chän ®ai vµ tiÕt diÖn ®ai Trong c«ng nghiÖp sö dông mét sè lo¹i ®ai sau ®©y: §ai da ; ®ai v¶i cao su; ®ai v¶i b«ng ; ®ai sîi len ; vµ ®ai sîi tæng hîp. +§ai da cã ®é bÒn cao ; chÞu va ®Ëp tèt nh­ng kh«ng dïng ®­îc ë n¬i cã axit hoÆc Èm ­ít ; gi¸ thµnh ®¾t nªn Ýt dïng. + §ai v¶i cao su gåm nhiÒu líp v¶i b«ng vµ cao su sunfua hãa ,®­îc xÕp l¹i thµnh tong líp cuén ,tõng vßng kÝn hoÆc cuén xo¾n èc . Nhê ®Æc tÝnh bÒn, dÎo , Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña ®é Èm vµ thay ®æi nhiÖt ®é nªn ®ai v¶i cao su ®­îc dïng kh¸ phæ biÕn . + §ai sîi b«ng : NhÑ mÒn , thÝch hîp víi b¸nh ®ai ®­êng kÝnh nhá vµ víi vËn téc lín nh­ng kh¶ n¨ng t¶i vµ tuæi thä thÊp . + §ai sîi len : Nhê cã cã ®é ®µn håi tèt nªn chÞu ®­îc t¶i träng va ®Ëp , ®ång thêi còng Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é , ®é Èm , axit . . . Tuy nhiªn kh¶ n¨ng t¶i thÊp h¬n c¸c lo¹i ®ai kh¸c . Tõ c¸c ®Æc ®iÓm trªn cña c¸c lo¹i ®ai ta chän ®ai v¶i cao su víi lo¹i ®ai thang ký hiÖu YB. 3.1.4.1. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn. a) §­êng kÝnh cña b¸nh ®ai nhá. Chän s¬ bé ®­êng kÝnh cña b¸nh ®ai nhá theo tiªu chuÈn b¶ng ( 20.5 , TL[ 4 ] ) d1 = 355 mm VËn tèc ®ai lµ : V1 = ( m/s ) Trong ®ã : n1 :Tèc ®é vßng quay cña b¸nh ®ai chñ ®éng . n1 = 1473 v/ph . Thay sè ta cã: V1 = = = 27,4 m/s TÝnh ®­êng kÝnh b¸nh ®ai lín: d2 = Trong ®ã: i : Tû sè truyÒn cña bé truyÒn ( i = 1,64 ) : 0,010,02 : HÖ sè tr­ît ( Chän = 0,02 ) d1 = 355 mm : §­êng kÝnh b¸nh ®ai chñ ®éng Thay sè ta cã: d2 = = = 594 mm Chän ®­êng kÝnh b¸nh ®ai d2 theo tiªu chuÈn d2 = 600 mm Tû sè truyÒn thùc tÕ lµ : itt = = 1,72 = 4% Tho¶ m·n yªu cÇu cña bé truyÒn cho phÐp. b) TÝnh kho¶ng c¸ch trôc. a (1,5 2 )( d1+ d2 ) (mm ) Trong ®ã : 1,5 : Dïng cho bé truyÒn quay nhanh. 2: Dïng cho bé truyÒn vËn tèc trung b×nh. Chän hÖ sè = 1,6 Ta cã : a 1,6 ( d1 + d2 ) = 1,6 ( 355 + 600 ) = 1528 ( mm ) c) ChiÒu dµi ®ai. ChiÒu dµi ®ai ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( 4.4 , TL[ 4 ] ) : l = 2a + ( mm ) Thay sè vao ta cã: l = 2.1528+ = 4565 ( mm ) Chän l = 4580 mm. KiÓm tra vÒ tuæi thä cña ®ai. i = Trong ®ã: V = 27,4 m/s l = 4,58 mm Thay sè ta cã: i = VËy víi chiÒu dµi l = 4580 ( mm ) ®ai ®¶m b¶o ®é bÒn tuæi thä Tõ gi¸ trÞ l = 4580 mm ®· chän x¸c ®Þnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc: a = ( mm ) Trong ®ã : = l - = 3080 = 122,5 VËy : a = = = 1535( mm ) d) Gãc «m trªn b¸nh ®ai nhá. Gãc «m 1 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( 4.7 , TL[ 4 ] ) 1 = 1800 - = 1710 3.1.4.2. X¸c ®Þnh sè ®ai. Sè ®ai Z ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ( 4.10 , TL[ 4 ] ) Z = Trong ®ã : P1 : C«ng suÊt trªn b¸nh ®ai chñ ®éng P1 = 45 KW [P0 ]: C«ng suÊt cho phÐp. Tra b¶ng 4.19 , [4] víi d1 = 355 mm vµ V = 27,4 m/s Ta cã : [P0 ] = 13,63 KW kd :HÖ sè t¶i träng ®éng. Tra b¶ng ( 4.7 , TL[ 3 ] ) ta cã : Kd = 1 C :HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña gãc «m 1 tÝnh theo c«ng thøc: C = 1- 0,0025(1800 - 1) = 1 – 0,0025( 180 – 171 ) = 0,98 Cl : HÖ sè kÓ ®Õn chiÒu dµi ®ai , trÞ sè cña Cl cho trong b¶ng ( 4.16 , TL[ 4 ] ) Cl = 1,04 Cu : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña tû sè truyÒn. Tra b¶ng ( 4.18 , TL[ 4 ] ) Ta cã : Cu = 1,12 Cz : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c d©y ®ai. Tra b¶ng ( 4.18 , TL[ 4 ] ) Ta cã : Cz = 0,9. Thay sè vµo ta cã Z = = = 3,21 Chän Z = 4 d©y ®ai X¸c ®Þnh chiÒu réng b¸nh ®ai: X¸c ®Þnh chiÒu réng b¸nh ®ai B theo c«ng thøc : B = (Z – 1 ).t + 2.e ( mm ) Trong ®ã : Víi ®ai thang YB ta cã: t = 26 e = 17 ; h0 = 5 Thay sè ta cã : B = ( 4 – 1 ).26 + 2.17 = 112 ( mm) §­êng kÝnh ngoµi cña b¸nh ®ai: B¸nh ®ai nhá : da1 = d1 + 2.h0 = 355 + 2.5 = 365 ( mm ) B¸nh ®ai lín : da2 = d2 + 2.h0 = 600 + 2.5 = 61( mm ) 3.1.4.3. X¸c ®Þnh lùc c¨ng ban ®Çu vµ lùc t¸c dông lªn trôc. Lùc c¨ng ban ®Çu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F0 = ( N) Trong ®ã : Fv : Lùc c¨ng do lùc ly t©m sinh ra. X¸c ®Þnh theo c«ng thøc 4.20 - [4] Fv = qm . V2 ( N) qm : Khèi l­îng trªn 1 mÐt dµi Tra b¶ng 4.22 – [4] víi ®ai YB ta cã : qm = 0,196 V = 27,4 m/s Fv = qm . V2 = 0,196 . 27,42 = 147 ( N ) C :HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña gãc «m 1 tÝnh theo c«ng thøc: C = 1- 0,0025(1800 - 1) = 1 – 0,0025( 180 – 171 ) = 0,98 F0 = = = 474 ( N ) Lùc t¸c dông lªn trôc: Fr = 2.F0.Z.sin = 2.474.4.sin = 3780 ( N ) Theo tr×nh tù tÝnh to¸n nh­ trªn ta cã b¶ng tæng th«ng sè kÕt qu¶ Th«ng sè KÝ hiÖu KÕt qu¶ TiÕt diÖn ®ai YB §­êng kÝnh b¸nh ®ai nhá d1 , mm 355 VËn tèc ®ai V , m/s 27,4 §­êng kÝnh b¸nh ®ai lín d2 , mm 600 TØ sè truyÒn thùc tÕ itt 1,72 Sai lÖch tØ sè truyÒn 4% Kho¶ng c¸ch trôc s¬ bé a , mm 1528 ChiÒu dµi ®ai l , mm 4580 Kho¶ng c¸ch trôc chÝnh x¸c a , mm 1535 Gãc «m trªn b¸nh ®ai nhá 171 C¸c hÖ sè Kd 1 C 0,98 Cl 1,04 Cu 1,12 Cz 0,9 Sè ®ai Z 4 ChiÒu réng b¸nh ®ai B 112 §­êng kÝnh ngoµi b¸nh ®ai da1 , mm 365 da2 , mm 610 Lùc c¨ng ban ®Çu F0 , N 474 Lùc t¸c dông lªn trôc Fr ,N 3780 3.1.4.4. TÝnh to¸n trôc quay. Lùc vßng trªn b¸nh ®ai ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ft = ( N ) Trong ®ã : P1 = 45 ( KW ) V = 27,4 m/s Thay sè vµo ta cã : Ft = = 1642,33 ( N ) Lùc t¸c dông lªn trôc : Fr = 3780 ( N ) a) Chän vËt liÖu chÕ t¹o : Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45 cã : = 600 MPa = 20 MPa = 150 Mpa b)X¸c ®Þnh s¬ bé ®­êng kÝnh trôc : Thao c«ng thøc ( 10.9 , TL[ 4 ] ) ta cã: d = ( mm ) Trong ®ã : Tk : M« men xo¾n trªn trôc : Tk = 492700 N.mm = 20 Mpa : øng suÊt xo¾n cho phÐp. Thay sè vµo ta cã: d = = = 50 ( mm ) §Ó ®¶m b¶o trôc lµm viÖc ®­îc tèt chän d = 60 mm, ®­êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p æ ®ì chän d2 = 55 mm. c) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc. Kho¶ng c¸ch tõ b¸nh ®ai ®Õn æ ®ì thø nhÊt lÊy l1 = 300 mm Kho¶ng c¸ch hai æ ®ì : l2 = 500 mm Kho¶ng c¸ch tõ æ ®ì thø 2 ®Õn ®Çu ttrôc l¾p c¸nh qu¹t : l3 = 400 mm. d) X¸c ®Þnh trÞ sè vµ chiÒu cña c¸c lùc. ViÕt ph­¬ng tr×nh m« men t¹i B ta cã: Pr.800 + Ay .500 = 0 => Ay = Ay = - 6048 ( N ) =>By = -2268 ( N ) M« men uèn: Muy = 1134000 N.mm M« men Xo¾n: MX = 492700 N.mm e) KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái. KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái t¹i tiÕt diÖn 1-1 lµ tiÕt diÖn nguy hiÓm nhÊt: Si = ( 1) Trong ®ã : [ S ] = 1,5 2,5 ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) §èi víi trôc quay , øng suÊt uèn thay ®æi theo chu kú ®èi xøng do ®ã: = 0 ; Víi Wi = = = 21195 mm3 W0i = = = 42390 mm3 Ta cã: = = 53,5 N/mm2 = 11,6 N/mm2 vµ : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña trÞ sè øng suÊt trung b×nh ®Õn ®é bÒn mái. Tra b¶ng ( 10.7 , TL[ 4 ] ) ta cã : = 0,05 ; = 0 vµ : HÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = ( 6 ) = ( 7 ) Kx : HÖ sè tËp trung øng suÊt do tr¹ng th¸i bÒ mÆt , phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p gia c«ng vµ ®é nh½n bÒ mÆt. Tra b¶ng (10.8 ,TL [ 4 ] ) ta cã : Kx = 1,2 Ky :TrÞ sè cña hÖ sè t¨ng bÒn: Tra b¶ng (10.9 ,TL [ 4 ] ) ta cã : Ky = 1,6 vµ : HÖ sè kÝch th­íc kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña kÝch th­íc tiÕt diÖn trôc ®Õn giíi h¹n mái Tra b¶ng (10.10 , TL [ 4]) = 0,76 = 0,73 vµ : HÖ sè tËp trung øng suÊt thùc tÕ khi uèn vµ khi xo¾n: TrÞ sè vµ Tra b¶ng (10.11 ,TL [ 4 ]) Ta cã : = 3,36 ; = 2,52 Thay sè vµo ( 6 ) vµ (7 ) ta ®­îc: = = = 2,23 = = = 1,7 Víi thÐp 45 cã = 600 Mpa = 0,436 . = 0,436 . 600 = 261,6 Mpa = 0,58 . = 0,58 . 261,6 = 152 Mpa Thay sè vµo ( 2) vµ ( 3 ) ta cã: = 2,19 = 7,7 Thay vµ vµo c«ng thøc ( 1) ta cã: Si = = = 2,5 VËy víi ®­êng kÝnh trôc ®· chän ®¶m b¶o vÒ ®é bÒn mái. f) KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh. C«ng thøc kiÓm nghiÖm : ( 1 ) Trong ®ã: Mtd = = 1211619 N.mm = 56 N/mm2 = 11,4 N/mm2 Víi thÐp 45 cã = 150 Mpa VËy : = 0,8 . = 0,8 . 150 = 120 Mpa = 120 ( N/mm2 ) Thay vµo ( 1) ta cã : ( N/mm2) VËy trôc ®¶m b¶o ®é bªn tÜnh. 3.2. TÝnh to¸n c¸c ®­êng èng dÉn khãi bôi. Khi tÝnh to¸n,thiÕt kÕ lùa chän c¸c ®­íng èng ta cÇn chó ý mét sè yªu cÇu sau: + Ýt g©y tiÕng ån +Tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng Ýt + Phï hîp víi kh«ng gian l¾p ®Æt +DÔ l¾p ®Æt vµ gi¸ thµnh phï hîp + Chi phÝ vËn hµnh thÊp 3.2.1. §­êng èng dÉn khãi bôi vµo xicl« l¾ng bôi kh«. Víi yªu cÇu dßng khãi bôi vµo trong xicl« l¾ng bôi kh« ®ång ®Òu vµ theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi vá cña xicl« cho nªn ta chän ®­êng èng dÉn khãi bôi vµo trong xicl« l¾ng bôi kh« cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt víi tû lÖ c¸c kÝch th­íc : = 1,5 – 2 ( b: KÝch th­íc däc theo ®­êng sinh cña xicl« ) Trong phÇn tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt ta ®· cã ®­íc kÝch th­íc cña ®o¹n èng nµy lµ: chiÒu dµi l = 7 m 3.2.2. §­êng èng dÉn khãi bôi tõ xicl« l¾ng bôi kh« tíi qu¹t hót. §­êng èng dÉn khãi bôi tõ xicl« l¾ng bôi kh« tíi qu¹t hót cã d¹ng h×nh trßn .Trong phÇn tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®o¹n èng nµy ta ®· cã ®­êng kÝnh cña ®o¹n èng d = 0,705 m vµ chiÒu dµi l = 6 m .bÒ dµy cña èng = 6 mm ( H×nh 2.1) H×nh 3.4.§­êng èng dÉn khãi bôi vµo qu¹t hót . C¸ch bè trÝ ®o¹n èng t¹i ®Çu vµo cña qu¹t giã còng g©y ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu suÊt cña qu¹t vµ g©y tæn thÊt ¸p suÊt lín . H×nh 3.5.Bè trÝ ®­êng èng t¹i ®Çu vµo qu¹t giã . Víi kÕt cÊu nh­ h×nh a do co 900 g¾n qu¸ gÇn miÖng vµo cña qu¹t nªn kh¶ n¨ng t¹o møc ®é kh«ng ®ång ®Òu rÊt lín .Trong tr­êng hîp nÕu cã thÓ cÇn ®­a co900 ra xa miÖng hót cµng nhiÒu cµng tèt .Gäi l lµ kho¶ng c¸ch tõ miÖng hót ®Õn co 900,ta thÊy r»ng kho¶ng c¸ch l hîp lý ®Ó dßng khÝ vµo qu¹t hót ®ång ®Òu lµ : l = 2.D l = 2. 0,705 = 1,41 m Víi kÕt cÊu h×nh b ta tuyÖt ®èi kh«ng sö dông v× viÖc l¾p ®Æt èng hót theo s¬ ®å nµy sÏ dÉn tíi dßng khÝ vµo qu¹t kh«ng ®ång ®Òu vµ g©y tæn thÊt ¸p suÊt lín. L­u l­îng dßng kh«ng khÝ ®Çu vµo cña qu¹t: Q = 3600 . F .V ( m3/h) Trong ®ã : F : TiÕt diÖn cña ®­êng èng ( m2) F = = 0,44 ( m2) V = 18 m/s :vËn tèc dßng kh«ng khÝ Q = 3600 . 0,44 . 18 = 28572 ( m3/h) 3.2.3. §o¹n èng dÉn khÝ tõ qu¹t hót tíi th¸p dËp bôi ­ít. Ta thÊy r»ng tèc ®é giã ë tiÕt diÖn t¹i miÖng thæi cña qu¹t hoµn toµn kh«ng ®ång ®Òu( h×nh 1). §©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng mµ ta cÇn l­u ý khi thiÕt kÕ c¸c èng dÉn ®Çu ra cña qu¹t H×nh3.6 Ph©n bè tèc ®é giã ë ®Çu ra. §Ó ®¶m b¶o qu¹t ho¹t ®éng ë ®iÒu kiÖn t«t nhÊt vµ hiÖu suÊt cao nhÊt cã thÓ cã , cÇn ph¶i lµm sao cho tèc ®é giã ra khái qu¹t chuyÓn dÇn tõ t×nh tr¹ng kh«ng ®ång ®Òu ®Õn t×nh tr¹ng ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh h¬n .ChØ khi nµo tr­êng tèc ®é ®¹t ®Õn t×nh tr¹ng æn ®Þnh th× míi nªn l¾p ®Æt c¸c bé phËn rÏ nh¸nh hoÆc chuyÓn ®æi h­íng. Nh»m thùc hiÖn yªu cÇu trªn ta ph¶i l¾p ®Æt mét ®o¹n èng ®Çu ra cña qu¹t cã chiÒu dµi tèi thiÓu lµ L . Nh­ vËy ta hiÓu chiÒu dµi tèi thiÓu cña ®o¹n èng th¼ng lµ chiÒu dµi cÇn thiÕt ®Ó lµm cho tr­êng tèc ®é cña giã chuyÓn ®Õn tr¹ng th¸i ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh.(h×nh 2.4) H×nh 3.7 .ChuyÓn ®æi cña h­íng giã C¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm ®· chØ ra r»ng tiÕt diÖn cña ®­êng èng dÉn nèi ®Çu ra cña qu¹t nªn trong kho¶ng 87% ®Õn 107% so víi tiÕt diÖn miÖng thæi cña qu¹t. a vµ b lµ c¸c c¹nh cña tiÕt diÖn èng dÉn theo tiªu chuÈn qu¹t ®· chän: a = 500 mm b = 400 mm §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng t¹i tiÕt diÖn trªn ®­êng èng ra cña qu¹t: H×nh 3.8. §Çu ra cña qu¹t . TÝnh theo c«ng thøc (7.31 - TL[6]) Dtd = = 0,5 m2 . Thùc nghiÖm cho thÊy khi tèc ®é v­ît qu¸ 12,7 m/s th× cã thÓ tÝnh chiÒu dµi tèi thiÓu L theo c«ng thøc : L = ( m ) Trong ®ã: V :Tèc ®é dßng kh«ng khÝ trong èng ;V = 18 m/s . Dtd : §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng. Thay sè vµo ta cã: L = = = 1,77 (m) 3.3. TÝnh to¸n xicl« l¾ng bôi kh«. Ta tÝnh to¸n cho hÖ thèng dËp bôi sö dông xicl« d¹ng ®¬n, tèc ®é dßng kh«ng khÝ tèi ­u trong xicl« l¾ng bôi kh« lµ : Vtu = 8 m/s. TiÕt diÖn cÇn thiÕt cña xicl« lµ: F = ( m2) Trong ®ã: Q : L­­ l­îng dßng khÝ bôi ( Q = 28572 m3/h) Thay sè vµo ta cã: F = = 0,99 ( m2 ) §­êng kÝnh cña xicl« : D = = 1,2 ( m ) TÝnh to¸n c¸c kÝch th­íc kh¸c: H×nh 3.9. Xicl« l¾ng bôi kh« §­êng kÝnh cña èng trung t©m: D1 = D – 2.b ( m ) Trong ®ã : b : KÝch th­íc ®­êng èng däc theo ®­êng sinh cña xicl« ; b = 400 mm. D1 = 1,2 – 2.0,4 = 0,4 m. ChiÒu dµi ®­êng èng trung t©m: h1 = = 0,8 m ChiÒu cao danh nghÜa phÇn h×nh trô xicl« : h2 = h1 + 0,5 . b = 0,8 + 0,5 . 0,4 = 1 ( m) ChiÒu cao phÇn cßn cña xicl« h3 : Khi tÝnh to¸n chiÒu cao phÇn cßn cña xicl« phô thuéc vµo d (m),tøc lµ ®­êng kÝnh bÐ nhÊt phÇn h×nh c«n , gi¸ trÞ cña d t­¬ng ®­¬ng víi ®­êng kÝnh b¨ng xo¾n vÝt chuyÓn bôi l¾p d­íi xicl« t¹i vÞ trÝ d.ngoµi ra cßn phô thuéc vµo hÖ sè ma s¸t cña h¹t bôi víi v¸ch cña xicl« . §Ó ®¬n gi¶n ta lÊy gi¸ trÞ : h3 = 1,6 h2 = 1,6 ( m ). V× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc do c¸c h¹t bôi chuyÓn ®éng xo¾n trong xicl« vµ g©y ra ma s¸t víi thµnh xicl« nªn ta chon bÒ dµy cña xicl« lµ: = 8 mm. 3.4. TÝnh to¸n th¸p dËp bôi ­ít vµ th¸p thu giät n­íc. 3.4.1. TÝnh th¸p dËp bôi ­ít. Dßng kh«ng khãi bôi tõ qu¹t ®­îc ®­a tíi th¸p dËp bôi ­ít theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi vá cña th¸p do vËy dßng khãi bôi ë trong th¸p dËp bôi ­ít cã chuyÓn ®éng xo¾n vµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña dßng khãi bôi sÏ nhá h¬n khi dßng khãi bôi chuyÓn ®éng trong c¸c ®­êng èng dÉn.VËn tèc tèi ­u cña dßng khãi bôi chuyÓn ®éng trong th¸p dËp bôi ­ít lµ vt = 15 m/s. H×nh 3.10 .S¬ ®å th¸p dËp bôi ­ít 1- Cöa ra; 2- Th©n th¸p; 3- Tai nèi; 4- §­êng n­íc; 5- Cöa vµo §­êng kÝnh cña th¸p tÝnh theo c«ng thøc 9-25 , [1] , ta cã: D = ( m ) Trong ®ã: Q : L­u l­îng dßng khãi bôi. Q = 28572 m3/h vt: Tèc ®é dßng khÝ trong th¸p, vt = 15 m/s. Thay sè vµo ta cã: D = = = 0,85 ( m ) ChiÒu cao th¸p th­êng tÝnh theo c«ng thøc : H = 2,6 . D = 2,6 . 0,85 = 2,2 ( m ). §Ó chèng mßn chiÒu dÇy b¶n thÐp th­êng lÊy b»ng : = 8 mm. 3.4.2. TÝnh th¸p thu giät n­íc. §Ó n­íc kh«ng bÞ theo khÝ ra ngoµi èng khãi th× tèc ®é dßng khÝ trong th¸p thu giät n­íc th­êng lÊy b»ng : vb = 6,5 m/s. H×nh 3.11 .S¬ ®å kÕ cÊu th¸p thu giät n­íc. 1- Cöa ra; 2- Cöa vµo; 3- èng khãi; 4- Th©n th¸p; 5- Cöa Th¨m; 6- Cöa chui vµo. §­êng kÝnh cña th¸p thu giät n­íc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc 9-53,[ 1 ] Ta cã: D = ( m ) Trong ®ã: Q : L­u l­îng dßng khÝ, Q = 28572 m3/h vb = 6,5 :Tèc ®é dßng khÝ qua th¸p. Thay sè ta tÝnh ®­îc: D = = = 1,2 ( m ) ChiÒu cao th¸p lÊy b»ng : H = 2,8 D = 2,8 . 1,2 = 3,4 ( m ). Bïn ®­îc t¹o thµnh do chïm c¸c tia n­íc l¾ng c¸c h¹t bôi ch¶y thµnh dßng qua èng ®¸y ra ngoµi .BÒ dµy cña th¸p thu n­íc vµ èng ®¸y th­êng ®­îc lÊy gi¸ trÞ = 6 8 mm. 3.5. TÝnh to¸n thiÕt kÕ b¬m n­íc. S¬ ®å cÊp n­íc cho hÖ thèng dËp bôi ­ít cña tr¹m trén BTNN (H×nh 5.1) H×nh 3.12 . S¬ ®å hÖ thèng cÊp n­íc Trong s¬ ®å hÖ thèng dËp bôi ­ít cña tr¹m trén BTNN ta th­êng sö dông b¬m ly t©m v× lo¹i b¬m nµy cã nh÷ng ­u ®iÓm: - B¬m ®­îc nhiÒu lo¹i chÊt láng nh­ n­íc,dÇu,nhiªn liÖu,ho¸ chÊt,….KÓ c¶ c¸c hçn hîp cña chÊt láng vµ chÊt r¾n.(H×nh 5.2) H×nh 3.13 . S¬ ®å kÕt cÊu cña b¬m ly t©m 1- B¸nh c«ng t¸c; 2- Ttrôc b¬m ;3- Bé phËn dÉn h­íng vµo; 4- Bé phËn dÉn h­íng ra. 5- èng hót; 6- èng ®Èy. - Ph¹m vi sö dông lín vµ n¨ng suÊt cao , cô thÓ: + Cét ¸p H tõ 10 mH20 ®Õn hµng ngµn mH20 + L­u l­îng Q = 2 – 70000 m3/h + C«ng suÊt 1 – 6000 KW + Sè vßng quay 730 – 6000 V/ph. - KÕt cÊu nhá gän ,ch¾c ch¾n,lµm viÖc tin cËy. - HiÖu suÊt cña b¬m t­¬ng ®èi cao so víi c¸c lo¹i b¬m kh¸c = 0,65 – 0,90 - ChØ tiªu kinh tÕ (gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ) Tr­íc khi cho b¬m lµm viÖc cÇn ph¶i lµm cho th©n b¬m trong ®ã cã c¸nh c«ng t¸c vµ èng hót ®­îc ®iÒn ®Çy chÊt láng,®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh måi b¬m. 3.5.1. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña b¬m. Th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y b¬m lµ nh÷ng sè liÖu chñ yÕu biÓu thÞ ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña m¸y b¬m bao gåm: L­u l­îng Q ; cét ¸p H ; c«ng suÊt N ; sè vßng quay n ; hiÖu suÊt ; ®é cao ch©n kh«ng cho phÐp . Nh÷ng th«ng sè nµy lµ c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y b¬m vµ ®­îc ghi trªn nh·n hiÖu cña m¸y b¬m. 3.5.1.1 . L­u l­îng cña m¸y b¬m. L­u l­îng cña m¸y b¬m lµ thÓ tÝch khèi n­íc (hay chÊt láng) ®­îc m¸y b¬m b¬m lªn trong mét ®¬n vÞ thêi gian L­u l­îng cña m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc 3.1, [6] Q = v. (m3/s) Trong ®ã : v: VËn tèc trung b×nh cña dßng ch¶y ë cöa ra cña m¸y b¬m [m/s] :TiÕt diÖn t¹i mÆt c¾t cöa ra cña m¸y b¬m. Theo b¶ng (4.10 ,TL[6]) ta cã: Tr­êng hîp Tèc ®é chuyÓn ®éng cña n­íc ,m/s ë ®Çu ra cña b¬m 2,4 ®Õn 3,6 ë ®Çu vµo cña b¬m 1,2 ®Õn 2,4 C¸c tr­êng hîp th«ng th­êng 1,5 ®Õn 3 èng gãp 1,2 ®Õn 4,5 èng h­íng lªn 0,9 ®Õn 3 èng x¶ 1,2 ®Õn 2,1 Chän tèc ®é ë cöa ra cña b¬m v2 = 3 m/s; tèc ®é ë cöa vµo b¬m v1 = 2 m/s . Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ , c¸c ®­êng èng dÉn n­íc cho hÖ thèng dËp bôi ­ít cña tr¹m trén BTNN cã ®­êng kÝnh d = 50 (mm) TiÕt diÖn t¹i cöa ra: = = 0,00196 (m2) L­u l­îng cña b¬m: Q= v. = 3. 0,00196 = 0,00588 (m3/s) 3.5.1.2. Cét ¸p cña m¸y b¬m. Cét ¸p cña m¸y b¬m lµ n¨ng l­îng mµ m¸y b¬m ®· truyÒn cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng chÊt láng ®i qua nã .N¨ng l­îng ®ã b»ng hiÖu sè gi÷a n¨ng l­îng ®¬n vÞ cña chÊt láng ë cöa ra vµ cöa vµo cña m¸y b¬m. N¨ng l­îng ®¬n vÞ cña chÊt láng ë cöa n­íc vµo : E1 = Z1 + (m) N¨ng l­îng ®¬n vÞ cña chÊt láng ë cöa n­íc ra : E2 = Z2 + (m) Trong ®ã : Z1 , Z2 : ThÕ n¨ng ®¬n vÞ ,b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a chç ®Æt ch©n kh«ng kÕ vµ ¸p lùc kÕ ®Õn mÆt chuÈn,®¬n vÞ lµ (m).(H×nh 5.3). : Lµ ¸p n¨ng ®¬n vÞ tai cöa vµo vµ cöa ra cña m¸y b¬m , tÝnh b»ng (m) : Lµ ®éng n¨ng ®¬n vÞ cña dßng ch¶y t¹i cöa ra vµ cöa vµo cña m¸y b¬m (m). H×nh 3.14 . HÖ thèng b¬m n­íc. 1- Van ®¸y; 2- èng hót; 3- Mùc n­íc hót; 4- Cöa vµo m¸y b¬m; 5- M¸y b¬m; 6- èng ®Èy; 7- Van ®Èy; 8- èng ®Èy; 9- Mùc n­íc th¸o. V1 ,V2:VËn tèc dßng ch¶y t¹i cöa ra vµ cöa vµo cña m¸y b¬m,( m/s) Ta cã : H = E2 – E1 = ( Z2 – Z1 ) + ( m) NÕu biÓu thÞ Z = Z2 – Z1 lµ kho¶ng c¸ch tõ chç ®Æt ¸p kÕ tíi ch©n kh«ng kÕ Ta cã : H = Z + Hak + Hck + (m). 3.5.1.3 C«ng suÊt cña m¸y b¬m. C«ng suÊt trªn trôc m¸y b¬m lµ c«ng suÊt mµ ®éng c¬ truyÒn cho trôc m¸y b¬m N. §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( 3.8 , TL [6] ) N = [KW] Trong ®ã: N : C«ng suÊt trªn trôc m¸y b¬m, KW : Träng l­îng riªng cña chÊt láng. ®èi víi n­íc = 1000Kg/m3. Q: L­u l­îng cña m¸y b¬m. Q = 0,00588 m3/s. : HiÖu suÊt cña m¸y b¬m ( = 72 %) H : Cét n­íc cña m¸y b¬m ,m. Khi m¸y b¬m lµm viÖc m¸y ph¶i b¬m ®­îc cét n­íc ®Þa h×nh bao gåm ®é cao hót ®Þa h×nh vµ ®é cao ®Èy ®Þa h×nh , ®ång thêi m¸y cßn ph¶i kh¾c phôc ®­îc cét n­íc tæn thÊt ë trªn ®­êng èng hót vµ trªn ®­êng èng ®Èy. Cét n­íc yªu cÇu Hyc cña m¸y b¬m bao gåm cét n­íc b¬m ®Þa h×nh Hdh vµ cét n­íc tæn thÊt trªn toµn bé ®­êng èng : Hyc = Hdh + hw (m) Hay : Hyc = Hs + Hd (m) Trong ®ã: Hs : Cét n­íc hót cña m¸y b¬m, m Hd : Cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m , m. a) .X¸c ®Þnh cét n­íc hót cña m¸y b¬m. Cét n­íc hót cña m¸y b¬m lµ n¨ng l­îng mµ m¸y b¬m nhËn ®­îc ®Ó hót ®­îc cét n­íc bao gåm ®é cao hót n­íc ®Þa h×nh vµ tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng hót, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3.15 , TL [6] ) Hs = hs + ( m) Trong ®ã : hs : §é cao hót n­íc ®Þa h×nh cña m¸y b¬m , ( m ) : Tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng hót , ( m ) H×nh 3.15 . Cét n­íc hót cña m¸y b¬m. §é cao hót n­íc ®Þa h×nh(TÝnh tõ mÆt n­íc tíi t©m m¸y b¬m): hs = 0,4 ( m ) X¸c ®Þnh tæn thÊt : Tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng hót bao gåm : + Tæn thÊt däc ®­êng Nguyªn nh©n g©y ra tæn thÊt däc ®­êng chñ yÕu lµ do sù ma s¸t gi÷a c¸c phÇn tö chÊt láng víi nhau .Ta ®· biÕt chÊt láng cã tÝnh nhít , khi chÊt láng chuyÓn ®éng , gi÷a c¸c líp chÊt láng cã sù chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi vµ cã t¸c dông l«i kÐo l¹i nhau , ta gäi lµ cã søc ma s¸t trong ( C«ng t¹o nªn bëi lùc ma s¸t nµy biÕn thµnh nhiÖt n¨ng mÊt ®i kh«ng lÊy l¹i ®­îc).Ngoµi ra tæn thÊt däc ®­êng cßn do sù ma s¸t cña chÊt láng víi thµnh r¾n thuû lùc .V× thÕ lµm c¶n trë ®Õn chuyÓn ®éng cña chÊt láng .ChÊt láng ph¶i gi¶m dÇn n¨ng l­îng ®Ó kh¾c phôc søc c¶n ®ã trªn suèt toµn bé chiÒu dµi dßng ch¶y . C«ng thøc tæng qu¸t §acxy tÝnh tæn thÊt däc ®­êng ®­îc t×m ra b»ng ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña dßng ch¶y ®Òu , c«ng thøc ( 2.8 , TL[ 6 ] ) Ta cã: hd = ( m ) Trong ®ã: : HÖ sè ma s¸t ,®­îc x¸c ®Þnh qua thùc nghiÖm. l : ChiÒu dµi ®­êng èng , ( m) V : VËn tèc trung b×nh cña dßng ch¶y , m/s. d : §­êng kÝnh èng , m. Trong c«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt däc ®­êng ta thÊy c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tæn thÊt däc ®­êng lµ hÖ sè ma s¸t,chiÒu dµi ®­êng èng , ®­êng kÝnh èng vµ v©n tèc dßng ch¶y trong èng. - HÖ sè ma s¸t ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm vµ bÞ ¶nh h­ëng bëi ®é nh¸m trong èng ,chÕ ®é dßng ch¶y trong èng vµ ®­êng kÝnh cña èng , èng cµng nh¸m th× tæn thÊt däc ®­êng cµng lín. Trong tr­êng hîp chÊt láng ch¶y rèi ,ta cã thÓ tÝnh hÖ sè ma s¸t theo c«ng thøc thùc nghiÖm cña LewisF.Moody. f = 5,5.10-3 Trong ®ã: : §é nh¸m bÒ mÆt cña èng: Re : Tiªu chuÈn Reynolds: d :§­êng kÝnh èng dÉn. +.X¸c ®Þnh tæn thÊt côc bé. Tæn thÊt côc bé sinh ra t¹i nh÷ng vÞ trÝ mµ dßng ch¶y thay ®æi ®ét ngét vÒ ph­¬ng h­íng ,h×nh d¹ng cña mÆt c¾t ­ít nh­ nh÷ng n¬i èng cong, èng më réng,thu hÑp ®ét ngét. C«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt côc bé, c«ng thøc( 2.9 , TL[ 6 ] ) : hc = ( m ) Trong ®ã: : HÖ sè tæn thÊt côc bé , x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. v: VËn tèc trung b×nh cña dßng ch¶y. Khi tÝnh tæn thÊt trong ®­êng èng ng­êi ta ph¶i ph©n lo¹i xem èng ®ã lµ èng ng¾n hay èng dµi. - èng dµi lµ ®­êng èng trong ®ã tæn thÊt däc ®­êng lµ chñ yÕu ,tæn thÊt côc bé cã thÓ bá qua. - èng ng¾n lµ èng trong ®ã tæn thÊt däc ®­êng vµ tæn thÊt côc bé ®Òu ®¸ng kÓ. §èi víi ®­êng èng cña m¸y b¬m thuéc lo¹i ®­êng èng ng¾n do vËy khi tÝnh tæn thÊt trong ®­êng èng ta ph¶i tÝnh c¶ tæn thÊt däc ®­êng vµ tæn thÊt côc bé . Tuy nhiªn ta cã thÓ sö dông c«ng thøc tÝnh tæn thÊt däc ®­êng ¸p dông cho èng hót vµ èng ®Èy cña m¸y b¬m ®Ó cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®­îc ®¬n gi¶n ,ta cã thÓ sö dông c«ng thøc ( 2.10 , TL[ 6 ] ) : h = j . lh ( m ) Trong ®ã: h : Tæn thÊt trªn ®­êng èng ( m ) j : Tæn thÊt cét n­íc trªn mét mÐt chiÒu dµi èng ,gäi lµ ®é dèc thuû lùc,x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm . VËy víi s¬ ®å tÝnh to¸n cña m¸y b¬m nh­ h×nh 5.1, ta cã chiÒu dµi ®­êng èng hót : lh = 1 ( m ) . Víi vËn tèc dßng ch¶y ®Çu vµo cña b¬m V1 = 2 m/s vµ ®­êng kÝnh èng hót d = 50 mm . Tra b¶ng ( 4.12h , TL[ 6 ] ) Ta cã j = 0,0896 mH20/m èng dÉn. VËy tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng hót : = j . lh = 0,0896 . 1 = 0,0896 ( m ). H×nh 3.16 . Cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m. Ta cã cét n­íc hót cña m¸y b¬m: Hs = hs + = 0,4 + 0,0896 = 0,4896 ( m ). c) .X¸c ®Þnh cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m. Cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m lµ n¨ng l­îng mµ m¸y b¬m nhËn ®­îc ®Ó ®Èy cét n­íc bao gåm ®é cao ®Èy n­íc ®Þa h×nh vµ tæn thÊt trªn ®­êng èng ®Èy. Hd = hd + ( m ) Trong ®ã: Hd : Cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m. hd : §é cao ®Èy n­íc ®Þa h×nh , m. : Tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng ®Èy. §Ó ®¬n gi¶n trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ,trong c¸c hÖ thèng dËp bôi ­ít cña tr¹m trén BTNN ta th­êng lÊy ®é cao ®Èy n­íc ®Þa h×nh lµ :hd = 4 ( m ) X¸c ®Þnh : Theo c«ng thøc = j . ld ( m ) Trong ®ã: j : Tæn thÊt cét n­íc trªn mét mÐt chiÒu dµi èng,gäi lµ ®é dèc thuû lùc, x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. ld : ChiÒu dµi ®­êng èng ®Èy, ld = 7 m . Víi chiÒu dµi ®­êng èng ®Èy nh­ trong s¬ ®å h×nh 5.1 , ®­êng kÝnh èng ®Èy d = 50 mm ,vËn tèc dßng n­íc trong èng v2 = 3 m /s. Tra b¶ng ( 4.12h , TL[ 6 ] ) .Ta cã: j = 0,178 mH20/m èng dÉn. Thay sè vµo c«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt cét n­íc trªn c¶ chiÒu dµi ®­êng èng ®Èy ta cã: = j . ld = 0,178 . 7 = 1,246 ( m ). Cét n­íc ®Èy cña m¸y b¬m: Hd = hd + = 4 + 1,246 = 5,246 ( m ). VËy cét n­íc yªu cÇu cña m¸y b¬m: Hyc = Hs + Hd = 0,4896+ 5,246 = 5,7356 ( m ). Thay c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµo c«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng suÊt trªn trôc b¬m, c«ng thøc ( 3.8 , TL[ 6 ] ) ta cã: N = [ KW ] Trong ®ã: = 1000 KG/m3 Q = 0,00588 m3/s H = 5,7356 m = 0,72. N = = 2,62 [ KW ] Khi nèi trôc m¸y b¬m víi trôc ®éng c¬ ®iÖn b»ng khíp nèi cøng hay khíp nèi mÒn ( nèi trùc tiÕp) th× c«ng suÊt ®«ng c¬ dïng ®Ó kÐo m¸y b¬m ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Ndc = K.N [ KW ] Trong ®ã: K : HÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt ®éng c¬.K = 1,5 N : C«ng suÊt trªn trôc m¸y b¬m .N = 2,62 KW VËy c«ng suÊt ®éng c¬ dÉn ®éng: Ndc = 1,5 . 2,62 = 3,93 [ KW ]. 3.5.2. Chän b¬m. Tõ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ë trªn ,c¨n cø theo b¶ng c¸c th«ng sè cña b¬m ly t©m trong tµi liÖu [ 8 ]. Ta chän ®­îc b¬m cã c¸c th«ng sè sau: TT Tªn gäi KÝ hiÖu Th«ng sè 1 B¬m ly t©m LT 28 – 28M 2 L­u l­îng Q( m3/h) 22 – 37 3 Cét ¸p H ( m ) 19 – 30 4 Tèc ®é vßng quay n ( v/ph ) 2900 5 C«ng suÊt N ( KW ) 4 6 §­êng kÝnh èng hót Dh ( mm ) 60 7 §­êng kÝnh èng ®Èy Dx ( mm ) 60 3.5.3. HiÖn t­îng khÝ thùc. 3.5.3.1.Qu¸ tr×nh ph¸t sinh. HiÖn t­îng khÝ thùc xuÊt hiÖn khi ¸p lùc trong dßng chÊt láng ch¶y qua c¸c bé phËn m¸y thuû lùc,v× mét nguyªn nh©n nµo ®ã bÞ gi¶m xuèng tíi ¸p lùc bèc h¬i . Lóc ®ã trong dßng chÊt láng sÏ h×nh thµnh c¸c tói rçng chøa ®Çy h¬i n­íc vµ khÝ tõ chÊt láng bèc ra .Ng­êi ta gäi tói ®ã lµ bät h¬i n­íc hay bät khÝ . C¸c bät h¬i n­íc hoÆc bät khÝ sÏ bÞ dßng chÊt láng cuèn vµo vïng cã ¸p lùc cao , bÞ nÐn l¹i sÏ ng­ng tô thµnh chÊt láng vµ h×nh thµnh c¸c tói rçng trong dßng chÊt láng ,lËp tøc chÊt láng ë xung quanh lao vµo tói rçng víi tèc ®é v« cïng lín kh«ng gÆp søc c¶n nµo,v× l­îng khÝ loang trong tói rçng kh«ng cßn ®¸ng kÓ , lµm cho c¸c bät n­íc hoÆc bät khÝ bÞ co rót rÊt nhanh , cuèi cïng bÞ ph¸ huû . NÕu c¸c bät n­íc nµy n»m trªn c¸c bé phËn m¸y khi ph¸ huû sÏ sinh ra mét ¸p lùc rÊt lín lµm rß c¸c bé phËn m¸y ®ã. 3.5.3.2. Nguyªn nh©n. HiÖn nay vÉn ch­a cã mét gi¶i thÝch nµo thËt tho¶ ®¸ng vÒ nguyªn nh©n sinh ra ¸p lùc cao khi cã hiÖn t­îng khÝ thùc x¶y ra. Mét sè t¸c gi¶ ®· cho r»ng do t¸c ®éng cña lùc biÕn ®æi cã chu kú mµ chÊt láng bÞ ®Èy Ðp s©u vµo trong kim lo¹i råi l¹i bÞ hót ra khái kim lo¹i qua c¸c khe hæng.ChÝnh trong qu¸ tr×nh bÞ ®Èy Ðp s©u nh­ vËy, chÊt láng cã thÓ g©y ra mét ¸p lùc lín sÏ bÞ ph¸ huû cµng m¹nh , c¸c bé phËn m¸y b¬m bÞ ¸p lùc biÕn ®æi cã chu kú t¸c ®éng m¹nh ®Õn møc lµm cho toµn bé mãng m¸y bÞ rung ®éng. Trong khi kim lo¹i chÞu t¸c ®éng b¾n ph¸ cña c¸c h¹t chÊt láng , nhiÖt ®é t¹i nh÷ng ®iÓm cña kim lo¹i cã chç trèng , chç l¹nh , xu¸t hiÖn dßng ®iÖn, g©y ra hiÖn t­îng ®iÖn ho¸ lµm cho bÒ mÆt kim lo¹i bÞ ¨n mßn cµng nhanh. Sau khi kim lo¹i bÞ b¾n ph¸ , líp b¶o vÖ bÞ ph¸ vì , mÆt ngoµi kim lo¹i bÞ tr¬ ra ,c¸c h¹t cøng n»m trong chÊt láng sÏ bÞ cä s¸t thªm vµo lµm cho c¸c bé phËn cña m¸y b¬m bÞ ph¸ vì nhanh chãng . Khi nghiªn cøu nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng khÝ thùc tøc lµ nghiªn cøu nguyªn nh©n lµm ¸p lùc tuyÖt ®èi trong m¸y b¬m gi¶m thÊp . 3.5.3.3. T¸c h¹i cña hiÖn t­îng khÝ thùc . Khi m¸y b¬m cã hiÖn t­îng khÝ thùc , m¸y b¬m bÞ rung ®éng va cã tiÕng ®éng ®Æc biÖt, nhiÒu khi thÊy cã tiÕng næ dßn liªn tôc trong m¸y . Nõu c¸c cña h¬i n­íc hoÆc bät khÝ nhá kÕt hîp thµnh c¸c bät khÝ lín th× tiÕng ®éng xuÊt hiÖn cã chu kú. Khi ®ã c¸c bé phËn m¸y b¬m , ®«i khi c¶ m¸y sÏ bi rung chuyÓn lµm cho ®é bÒn v÷ng cña m¸y bÞ gi¶m. T¸c h¹i n÷a cña hiÖ t­îng khÝ thùclµ kim lo¹i cña mét sè bä phËn m¸y bÞ ph¸ ho¹i d­íi d¹ng rç tæ ong. T¸c h¹i cuèi cïng cña hiÖn t­îng khÝ thùc lµ lµm cho cét n­íc, l­u l­îng, c«ng suÊt vµ hiÖu suÊt cña m¸y b¬m bÞ gi¶m thÊp. Khi x¶y ra hiÖn t­îng khÝ thùc , qu¸ tr×nh kim lo¹i bÞ ph¸ huû cã thÓ diÔn biÕn trong thêi gian dµi, cã khi chØ trong mét vµi ngµy,thËm chÝ mét vµi giê. 3.5.3.4 . C¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng hiÖn t­îng khÝ thùc. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®· tr×nh bµy ë trªn ta thÊy cã thÓ ®Ò phßng hiÖn t­îng khÝ thùc nh­ sau: + VÒ mÆt cÊu t¹o, ph¶i t¨ng c­êng chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu chÕ t¹o ®èi víi c¸c bé phËn m¸y bÞ ph¸ huû . Nh­ng ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu , ng­êi ta cßn dïng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: +Bäc ngoµi c¸c bé phËn m¸y bÞ khÝ thùc mét líp kim lo¹i máng, r¾n cã sè hiÖu cao nh­ thÐp kh«ng gØ ( hoÆc chÊt dÎo ) + ChÕ t¹o c¸nh qu¹t sao cho ¸p lùc mÆt sau c¸nh ®ång ®Òu kh«ng cã chç bÞ gi¶m ¸p suÊt ®ét ngét. + VÒ mÆt thiÕt kÕ tr¹m b¬m, ®¶m b¶o cho hs võa ph¶i . NÕu hs qu¸ thÊp , lµm t¨ng gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh, nÕu qu¸ cao th× x¶y ra hiÖn t­îng khÝ thùc. + §èi víi m¸y b¬m nhá , cã thÓ t¨ng ®­êng kÝnh èng hót, rót ng¾n chiÒu dµi èng hót, gi¶m chç ngoÆt …,nghÜa lµ lµm gi¶m tæn thÊt cét n­íc trªn ®­êng èng hót. + Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh ph¶i ®¶m b¶o hs trong ph¹m vi [hs]. NÕu n­íc bÓ hót xuèng thÊp th× ph¶i dõng m¸y. Tãm l¹i ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý vËn hµnh m¸y b¬m ph¶i ®¶m b¶o vËn hµnh ®óng quy tr×nh quy ph¹m, ®ã lµ biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó ng¨n ngõa hiÖn t­îng khÝ thùc trong m¸y. 3.5.4. Nh÷ng h­ háng th­êng gÆp cña b¬m ly t©m vµ c¸ch xö lý. a)Sau khi m¸y ch¹y n­íc kh«ng lªn. +Do måi n­íc kh«ng ®Çy. §èi víi lo¹i m¸y b¬m måi n­íc b»ng søc ng­êi ph¶i kiÓm tra ®­êng èng cã bÞ dß rØ kh«ng, van ®¸y cã ®ãng khÝt kh«ng .NÕu c¸c van bÞ kªnh hoÆc gio¨ng cao su bÞ r¸ch th× ph¶i söa ch÷a ngay. Còng cã thÓ do ch­a më van x¶ h¬i trªn vá b¬m, do ®ã kh«ng x¶ hÕt kh«ng khÝ trong b¬m. +ChØnh sai van ®¸y. C¸nh van cña van ®¸y kh«ng linh ho¹t hoÆc bÞ gØ kh«ng më ra ®­îc nªn n­íc kh«ng vµo ®­îc èng hót . HoÆc do mùc n­íc hót xuèng thÊp , van ®¸y kh«ng ch×m s©u trong n­íc theo quy ®Þnh nªn kh«ng ®ñ n­íc b¬m, mÆt kh¸c kh«ng khÝ lät vµo nhiÒu lµm gi¶m ¸p lùc ch©n kh«ng trong m¸y b¬m. Ngoµi ra van ®¸y cßn cã thÓ bÞ r¸c vÝt chÆt nªn n­íc kh«ng vµo ®­îc trong b¬m. Ph¶i th¸o van ®¸y ra söa ch÷a, vít r¸c hoÆc nèi thªm ®­êng èng hót sao cho van ®¸y ch×m s©u d­íi n­íc theo quy ®Þnh. +.Chän sai vÞ trÝ ®Æt b¬m. ChiÒu cao hót n­íc ®Þa h×nh v­ît qu¸ chiÒu cao hót n­íc cho phÐp cña m¸y b¬m. Ph¶i h¹ thÊp cao tr×nh ®Æt m¸y trong tr­êng hîp m¸y ®Æt t¹m thêi hoÆc chê mùc n­íc bÓ hót d©ng lªn ®Õn mùc quy ®Þnh råi míi ®­îc b¬m. NÕu kh«ng ®­îc th× ph¶i gi¶m tæn thÊt thuû lùc trªn ®­êng èng hót tíi møc tèi thiÓu. b) . M¸y ch¹y n­íc lªn rÊt Ýt. Sau khi khëi ®éng, b¬m n­íc sÏ chØ b¬m lªn mét luång n­íc råi kh«ng b¬m n÷a hoÆc l­îng n­íc b¬m gi¶m ®i. + Do l­íi ch¾n r¸c bÞ t¾c, hoÆc do c¸nh cöa van ®¸y më kh«ng hÕt do bÞ kÑt hoÆc van ®¸y n»m nghiªng . C¸ch sö lý lµ vít hÕt r¸c, kiÓm tra vµ söa ch÷a l¹i c¸nh van. + èng hót hoÆc vµnh ®Öm bÞ dß khÝ vµo m¸y b¬m. + Do hs > [hs] lµm cho ¸p lùc dßng ch¶y gi¶m xuèng sinh khÝ thùc lµm dßng ch¶y kh«ng kiªn tôc . Ph¶i h¹ thÊp ®é cao ®Æt m¸y trong tr­êng hîp m¸y ®Æt t¹m thêi hoÆc gi¶m tæn thÊt trªn ®­êng èng hót xuèng tíi møc tèi thiÓu, chê mùc n­íc bÓ hót d©ng lªn míi lµm viÖc. Tr­êng hîp mùc n­íc hót xuèng qu¸ thÊp nh­ng theo yªu cÇu dïng n­íc vÉn ph¶i tiÕp tôc ch¹y b¬m th× cã thÓ lÊy ra mét tÊm v¸n lín ë chç n­íc xo¸y ®Ó ng¨n kh«ng khÝ lät vµo trong b¬m. + Do vßng quay cña b¬m kh«ng ®¹t vßng quay quy ®Þnh. NÕu dïng ®éng c¬ ®iÖn th× ph¶i thay ®éng c¬ kh¸c cã vßng quay phï hîp. NÕu dïng ®éng c¬ ®èt trong th× ®iÒu chØnh tay ga ®Ó t¨ng sè vßng quay. + §­êng kÝnh èng hót vµ èng ®Èy kh«ng ®óng trÞ sè thiÕt kÕ ph¶i thay c¸c ®­êng èng kh¸c cho phï hîp. + C¸nh qu¹t quay vßng mßn qu¸ quy ®Þnh lµm tæn thÊt vµ l­u l­îng lín, ph¶i kiÓm tra thay thÕ vßng mßn hoÆc c¸nh qu¹t. c) Më m¸y kh«ng ch¹y hoÆc tiªu hao c«ng suÊt lín. + Do van ®Èy ch­a ®ãng, ph¶i kiÓm tra ®ãng van èng ®Èy l¹i xong míi ®­îc më m¸y. + C¸nh qu¹t m¸y b¬m bÞ kÑt víi vßng mßn. Ph¶i ®Þnh t©m trôc b¬m l¹i cho chÝnh x¸c . d) §éng c¬ bÞ qu¸ t¶i, tiªu hao c«ng suÊt lín. + Do cét n­íc b¬m qu¸ thÊp, l­u l­îng b¬m t¨ng lªn lµm tiªu hao c«ng suÊt qu¸ lín. ph¶i ®ãng bít kho¸ trªn ®­êng èng ®Ó gi¶m bít l­u l­îng b¬m. + Do ma s¸t gi÷a trôc vµ vßng ®Öm qu¸ lín. Ph¶i xem l¹i vßng ®Öm lãt vµ bé phËn lµm tr¬n cã bÞ t¾c kh«ng. + Do c¸c bé phËn cña b¬m bÞ háng: c¸nh qu¹t va ®¹p vµo th©n b¬m,æ bi bÞ vì, trôc bÞ cong, lµm tæn hao c«ng suÊt c¬ khÝ qu¸ lín. e) B¬m ch¹y bÞ rung ®éng vµ cã tiÕng kªu trong lóc vËn hµnh + Trôc b¬m vµ trôc ®éng c¬ l¾p kh«ng ®ång t©m. CÇn ®iÒu chØnh ®é ®ång t©m cña trôc. + Bu l«ng bÖ m¸y bÞ láng, cÇn kiÓm tra vµ xiÕt chÆt c¸c bu l«ng bÖ. + Trôc b¬m bÞ cong, c¸nh qu¹t cä s¸t vµo vá b¬m, æ bÞ vì, c¸c thiÕt bÞ gØ, ph¶i thay thÕ c¸c thiÕt bÞ háng. + Mùc n­íc hót xuèng qu¸ thÊp sinh ra xo¸y n­íc ë miÖng èng hót, kh«ng khÝ theo vµo trong b¬m sinh ra trÊn ®éng cã tÝnh chu kú . Ph¶i ngõng m¸y chê mùc n­íc cao lªn míi b¬m. f)Vßng ®Öm ë cæ trôc b¬m qu¸ nãng hoÆc rØ n­íc nhiÒu. + C¸c vßng ®Ñm bÞ Ðp chÆt qu¸, lµm t¨ng ma s¸t gi÷a vßng ®Ñm vµ trôc lµm tiªu hao c«ng suÊt vµ lµm mµi mßn trôc vµ vßng ®Öm. Ph¶i níi láng l¾p ®Ëy vßng ®Öm ra sao cho n­íc ch¶y thµnh giät nhá xuèng mét c¸ch liªn tôc lµ ®­îc. + VÞ trÝ vßng ng¨n n­íc l¾p kh«ng ®óng, èng n­íc ®Õn c¸c lç nhá cña vßng ®Öm bÞ t¾c l¹i lµm cho n­íc kh«ng thÓ ch¶y vµo trong ®ã lµm t¨ng ma s¸t vµ b«i tr¬n kÐm. Ph¶i th«ng c¸c lç nhá cña èng n­íc vµ ®iÒu chØnh ®óng vÞ trÝ cña vßng ng¨n n­íc. + C¸c vßng ®Öm l©u kh«ng dïng bÞ cøng l¹i hoÆc mµi mßn nhanh qu¸, ¸o trôc bÞ mµi mßn nhiÒu. Ph¶i th¸o ra ng©m vµo dÇu nãng hoÆc thay vßng ®Öm hoÆc ¸o trôc. Ch­¬ng IV: Nh÷ng h­ háng th­êng gÆp ph¶i trong tr¹m trén BTNN vµ nh÷ng ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc. VÞ trÝ HiÖn t­îng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc HÖ thèng cÊp liÖu VËt liÖu dÝnh b¸m trªn b¨ng t¶i vµ m¸ng rung. VËt liÖu tõ hÖ thèng cÊp liÖu qu¸ Èm. Dïng vËt liÖu cã ®é Èm d­íi 5%. Tang sÊy Tang xÊy kh«ng khëi ®éng ®­îc hoÆc khã khëi ®éng. -Tang xÊy chøa qu¸ nhiÒu vËt liÖu. -§éng c¬ khëi ®éng tang xÊy bÞ trôc trÆc. -T×m c¸ch ®­a vËt liÖu ra ngoµi . -KiÓm tra l¹i ®«ng c¬ tang xÊy. §Çu ®èt tang xÊy kh«ng khëi ®éng ®­îc. -HÖ thèng ®iÖn ®Çu ®èt cã vÊn ®Ö trôc trÆc. -BÐp phun bÞ t¾c,qu¸ bÈn. -M¾t thÇn cña ®Çu ®èt bÞ háng. -QuËn d©y cao ¸p ®¸nh löa bÞ h«n d©y. -Que ®¸nh löa qóa xa kh«ng ®óng víi vïng ho¸ mï cña dÇu. -KiÓm tra l¹i hÖ thèng ®iÖn cña ®Çu ®èt. -Th¸o vµ lau röa s¹ch bÐp phun. -Thay thÕ m¾t thÇn míi . -§o l¹i ,kiÓm tra biÕn thÕ ®¸nh löa hoÆc thay thÕ. -Níi vÝt vµ ®iÒu chØnh l¹i vÞ trÝ cña hai que ®¸nh löa. T¾t löa buång ®èt . -Nhiªn liÖu kh«ng ®óng quy c¸ch . -Nhiªn liÖu qu¸ nguéi hoÆc s«i. -BÈn bÐp phun. -§­êng èng dÉn bÞ t¾c. -Thay nhiªn liÖu. -SÊy nhiªn liÖu nÕu nguéi vµ ®æ thªm nhiªn liÖu nguéi nÕu nhiªn liÖu bÞ s«i. -Th¸o vµ röa s¹ch bÐp phun. -Th«ng röa ®­êng èng. B¨ng gÇu . VËt liÖu bÞ ïn t¾c ë b¨ng gÇu nãng qu¸ nhiÒu. -Do cÊp vËt liÖu ë b¨ng gÇu nãng qu¸ nhiÒu. -L­ìi gµ bÞ háng vµ tôt xuèng lµm vËt liÖu r¬i v·i. -Gi¶m bít l­îng vËt liÖu cÊp vµo b¨ng gÇu. -§iÒu chØnh vµ xiÕt chÆt l¹i l­ìi gµ ë trªn. B¨ng gÇu kh«ng khëi ®éng ®­îc hoÆc dõng liªn tôc. -Cã vËt c¶n trong hép tiÕp nhËn cña b¨ng gÇu. -GÇu bÞ kÑt do cã thanh thÐp hoÆc do gÇu bÞ láng r¬i xuèng . -§éng c¬ ®iÖn cña b¨ng gÇu bÞ trôc trÆc . -LÊy vËt c¶n ra khái hép tiÕp nhËn . -Xem xÐt cÊu t¹o b×nh th­êng cña b¨n gÇu. -KiÓm tra l¹i ®éng c¬ ®iÖn cña b¨ng gÇu . Thïng trén . Thïng trén bÞ dõng liªn tôc. Trén qu¸ nhiÒu vËt liÖu lµm thïng trén qu¸ t¶i. Trén theo ®óng c«ng suÊt ®Þnh møc. Cöa x¶ thïng trén bÞ kÑt . §­êng ray vµ khe hë cña xe con víi thïng trén ch­a hîp lý. §iÒu chØnh l¹i khe hë cña xe con víi thïng trén. Sµng rung. VËt liÖu kh«ng ®óng kÝch th­íc . L­íi sµng bÞ mßn . Thay thÕ l­íi sang míi . PhÔu chøa cèt kiÖu lu«n lu«n lÖch tû lÖ. Xem xÐt cã l¾p nhÇm vÞ trÝ cña l­íi kh«ng . ChuyÓn ®æi vÞ trÝ cña l­íi sµng. Bé phËn cÊp phô gia. Kh«ng n¹p ®­îc phô gia vµo phÔu. -VÝt xo¾n bÞ kÑt . -Phô gia qu¸ Èm. -CÊp phô gia kh«ng ®Òu. -KiÓm tra k¹i vÝt xo¾n . -Dïng phô gia kh«. -§iÒu chØnh l¹i cÊp phô gia. HÖ thèng khÝ nÐn . Xy lanh khÝ kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kh«ng chuÈn. Kh«ng ®ñ ¸p suÊt h¬i hoÆc kh«ng ®ñ h¬i lµm viÖc. KiÓm tra l¹i m¸y nÐn khÝ hoÆc ®­êng èng xem cã bÞ hë kh«ng vµ söa ch÷a, Xy lanh khÝ nÐn kh«ng ®ãng hÕt . KÑt ®¸ cöa phÔu. Th¸o kÑt vµ xö lý phßng tr¸nh kÑt . ¸p kÕ chØ thÞ kh«ng ®óng ¸p suÊt . -T¾c ®­êng h¬i. -§iÒu chØnh van ®iÒu ¸p sai. -Söa ch÷a hoÆc thay thÕ ®­êng h¬i . -§iÒu chØnh l¹i van ®iÒu ¸p. ¸p kÕ kh«ng chØ thÞ . ¸p kÕ háng . Söa ch÷a vµ thay thÕ . HÖ thèng läc bôi . Bôi ra èng khãi qu¸ nhiÒu,dßng ®Þnh møc ®éng c¬ t¨ng cao . Kh«ng ®ãng cöa quan s¸t x¶ bôi . §ãng cöa quan s¸t x¶ bôi. Bôi kh«ng r¬i xuèng cöa x¶ bôi. Trong hÖ thèng läc bôi t¹o vßm ,®¸ bÞ t¾c. Më cöa quan s¸t vµ lµm vÖ sinh ,gâ nhÑ vµo xicl«. Muéi vµ bôi qu¸ nhiÒu . ChÕ ®é ch¸y trong ®Çu ®èt kh«ng tèt vµ bôi ®Êt trong vËt liÖu qu¸ nhiÒu. ®iÒu chØnh chÕ ®é ch¸y vµ lµm s¹ch s¬ bé vËt liÖu ®Çu vµo . Ch­¬ng V: Qui tr×nh l¾p dùng vµ An toµn lao ®éng trong tr¹m trén Quy tr×nh l¾p dùng tr¹m vµ hÖ thèng läc bôi ­ít 5.1. Quy tr×nh l¾p dùng tr¹m . Sau khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ tr¹m trén cÊp phèi th× viÖc lËp ra mét quy tr×nh l¾p dùng tr¹m hîp lý cã ¶nh h­ëng ®Õn ®é bÒn vµ ®é æn ®Þnh cña tr¹m trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö dông. V× tr¹m lµm viÖc cã ®­îc an toµn hay kh«ng, ®é æn ®Þnh cã ®¶m b¶o hay kh«ng, qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tr¹m cã ®­îc liªn tôc kh«ng hay ph¶i gi¸n ®o¹n. Cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n sau ®©y do trong qu¸ tr×nh l¾p dùng tr¹m ch­a ®­îc quan t©m ®Õn nh­ : +Do trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ bèc xÕp c¸c chi tiÕt cã thÓ bÞ thay ®æi h×nh d¹ng h×nh häc. +Trong c¸c chç cã æ bi ,æ ®ì kh«ng ®­îc b¶o d­ìng g©y kÑt(chÕt) vµ ma s¸t cao. +C¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cã thÓ bÞ ®øt ,bÞ chËp m¹ch hoÆc tiÕp xóc kh«ng tèt. Tr¹m trén BTNN 40 T/h ®­îc thiÕt kÕ chÕ t¹o d¹ng modul (tõng khèi ®éc lËp) do vËy kh¶ n¨ng th¸o dì – l¾p ®Æt – vËn chuyÓn lµ rÊt tiÖn lîi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng c¬ ®éng trªn c«ng tr­êng. Cô thÓ c¸c côm m¸y ®­îc bè trÝ gän gµng nh­ sau: +Côm khung – phÔu g¾n liÒn víi hÖ thèng rung ®Þnh l­îng vËt. Khi th¸o dì l¾p ®Æt c¸c côm nµy chØ cÇn th¸o rêi hai nöa rêi ra lµ ®­îc. + C¸c côm b¨ng t¶i chØ cÇn th¸o rêi hai nöa riªng biÖt vµ cuén b¨ng t¶i l¹i. +Côm thïng trén ®­îc bè trÝ thµnh mét khèi liªn hoµn ®éc lËp víi c¸c côm kh¸c +Côm ca bin ®­îc bè trÝ riªng do vËy cã thÓ di chuyÓn dÔ dµng tíi c¸c vÞ trÝ thÝch hîp víi mÆt b»ng c«ng tr­êng. 5.1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ §Ó l¾p dùng tr¹m ®­îc nhanh vµ ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh l¾p dùng còng nh­ sö dông th× cÇn lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ sau. +PhÇn mÆt b»ng cÇn thiÕt ®Ó l¾p ®Æt tr¹m cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 400 m2 +BÒ mÆt cña mÆt b»ng ®­îc ®Çm lÌn s¬ bé ®¹t ®é chÆt yªu cÇu vµ chÞu ¸p lùc tõ 2,7 – 3 (KG/cm2). Riªng t¹i vÞ trÝ ch©n khung nªn ®Æt thªm tÊm bª t«ng cã kÝch th­íc 100x600x600 (mm). +VÞ trÝ ®Æt th¸p trén nªn cã gia cè bª t«ng m¸c 250 t¹i vÞ trÝ hai mãng thÐp. +Xung quanh mÆt b»ng tr¹m ph¶i bè trÝ r·nh tho¸t n­íc vµ cã thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cÇn thiÕt (nÕu cã nhu cÇu lµm viÖc vµo ban ®ªm). +ChuÈn bÞ vÒ ®iÖn: tøc lµ ph¶i cã l­íi ®iÖn ba pha. +ChuÈn bÞ vÒ n­íc: nÕu nh­ kh«ng cã bÓ chøa n­íc phôc vô cho tr¹m th× ph¶i tiÕn hµnh khoan giÕng lÊy n­íc. +ChuÈn bÞ c¸c phô kiÖn phôc vô cho qu¸ tr×nh l¾p dùng nh­ : d©y kÐo, c¸p kÐo, xÝch kÐo, bóa t¹ , bóa tay, k×m , kµ lª,…. +Chän cÇn trôc «t« cã søc n©ng vµ tÇm víi phï hîp ( th­êng lµ chän lín h¬n) ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c l¾p dùng. C¸ch chän nh­ sau: - C¨n cø vµo khèi l­îng cña c¸c côm tæng thµnh nh­: Côm khung – phÔu, côm bé m¸y trén, c¸c ®o¹n ch©n th¸p trén, côm b¨ng t¶i... Xem bé phËn nµo cã träng l­îng lín nhÊt mµ ta chän cÇn trôc « t« cã søc n©ng ³ t¶i träng cña côm ®ã. Ta thÊy bé phËn cã träng l­îng lín nhÊt kho¶ng 5 tÊn. -C¨n cø vµo chiÒu cao n©ng lín nhÊt mµ tr¹m ph¶i l¾p (víi chiÒu cao n©ng lín nhÊt kho¶ng 15 m). -Cã xÐt tíi vÊn ®Ò kinh tÕ trong viÖc l¾p dùng. Do ®ã ta chän cÇn trôc «t« (H·ng TADANO) cã søc n©ng 6 ¸ 8,2 tÊn vµ tÇm víi 24m. +XÕp s¾p c¸c côm tæng thµnh vµ ®èi träng trªn b·i sao cho phï hîp víi tr×nh tù l¾p r¸p vµ dùng tr¹m. +CÇn kiÓm tra : - Xem trong qu¸ tr×nh th¸o dì, vËn chuyÓn h×nh d¹ng h×nh häc cña c¸c kÕt cÊu xem cã bÞ biÕn d¹ng hay kh«ng nÕu cã th× ph¶i cã biÖn ph¸p chØnh söa ngay. - Sù ®ång bé cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®é c¸ch ®iÖn cña ®éng c¬ ®iÖn. - §é tin cËy cña c¸c hÖ d©y dÉn tíi c¸c c¬ cÊu vµ t×nh tr¹ng cña ®éng c¬. - Sù ch¾c ch¾n cña c¸c bu l«ng l¾p thiÕt bÞ ,®Çu d©y cña c¸c hép c«ng t¾c vµ c¸c nót ®iÒu khiÓn. -Sù ®Çy ®ñ cña c¸c cÇu ch× nãng ch¶y vµ cÇu ch× èng b¶o vÖ trong tñ ®iÖn. +ChuÈn bÞ sè c«ng nh©n phôc vô cho viÖc l¾p dùng kho¶ng 10 ng­êi. 5.1. 2. L¾p r¸p vµ dùng tr¹m 5.1.2.1. L¾p ®Æt th¸p trén vµ buång trén vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh: +L¾p dùng ch©n th¸p: -Dïng cÇn trôc «t« ®Ó n©ng tõng ch©n ®Õ (cã chiÒu dµi 4m) lªn c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 1m, gi÷ ë ®é cao ®ã quay sang vÞ trÝ ®· ®­îc x¸c ®Þnh (vÞ trÝ ®Æt th¸p trén) råi tõ tõ h¹ xuèng ®Æt dóng vÞ trÝ ®· ®¸nh dÊu. -TiÕp tôc cÈu tõng ch©n cét (cã chiÒu dµi 2,88 m) ®Æt vµo vÞ trÝ l¾p r¸p víi ch©n ®Õ, h¹ thÊp ®é cao xuèng ®Ó c¨n chØnh sao cho ®óng t©m liªn kÕt cña hai mÆt bÝch liªn kÕt gi÷a nh¸nh cét vµ ch©n ®Õ. Khi ®· ë vÞ trÝ th¼ng ®øng ®óng t©m liªn kÕt th× h¹ nh¸nh cét xuèng vµ tiÕn hµnh b¾t bu l«ng liªn kÕt. -TiÕn hµnh t­¬ng tù cho 3 nh¸nh cét cßn l¹i. H×nh 6-1: L¾p dùng ch©n th¸p trén +L¾p dùng côm khung – phÔu vµ côm buång trén. Sau khi ®· l¾p ®­îc 4 ch©n cét ta tiÕn hµnh l¾p tiÕp côm khung – phÔu chøa -Dïng cÇn trôc «t« ®Ó n©ng côm khung phÔu lªn ®é cao cña c¸ch ch©n cét kho¶ng 0,5 (m). Sau ®ã c¨n chØnh sao cho ®óng t©m víi 4 ch©n cét vµ tõ tõ h¹ xuèng ®Æt gèi lªn 4 ch©n cét vµ tiÕn hµnh b¾t bu l«ng t¹i c¸c vÞ trÝ ®· cã: H×nh 6-2: L¾p dùng côm phÔu chøa vËt liÖu - Côm buång trén lµ mét khèi riªng biÖt th× ta tiÕn hµnh l¾p t­¬ng tù nh­ côm khung phÔu chøa. H×nh 6-3: L¾p dùng côm khung phÔu vµ côm buång trén 5.1.2.2. L¾p ®Æt b¨ng t¶i ngang L¾p ®Æt ch©n ®ì vµo c¸c bÖ bª t«ng ®· ®­îc ch«n s½n xuèng ®Êt, råi tiÕn hµnh l¾p b¨ng t¶i ngang lªn c¸c gi¸ ch©n ®ì ®ã. Sau khi ®· l¾p hoµn chØnh b¨ng t¶i ngang th× ta l¾p b¨ng ®ai vµ tiÕn hµnh c¨ng b¨ng 5.1.2.3. L¾p ®Æt hÖ thèng phÔu cÊp liÖu Côm khung phÔu gåm hai nöa riªng biÖt nªn khi tiÕn hµnh l¾p dùng th× tiÕn hµnh l¾p côm ch©n ®ì tr­íc råi tiÕn hµnh l¾p phÔu cÊp liÖu sau. H×nh 6-5: L¾p ®Æt côm phÔu cÊp liÖu Sau khi l¾p ®Æt song bèn phÔu th× ta tiÕn hµnh l¾p c¸c ®éng c¬ g©y rung vµo c¸c vÞ trÝ ®· khoan lç b¾t bu l«ng ë d­íi ®¸y c¸c phÔu, vµ c¸c m¸ng rung. H×nh 6-6: L¾p dông côm b¨ng t¶i ngang vµ côm phÔu cÊp liÖu 5.1.2.4. L¾p ®Æt hÖ thèng cÇu thang lan can 5.1.2.5. L¾p ®Æt hÖ thèng khÝ nÐn vµ c¸c xi lanh khÝ 5.1.2.6. L¾p ®Æt hÖ thèng ca bin ®iÒu khiÓn vµ hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn VÞ trÝ ca bin ®iÒu khiÓn ph¶i lµ vÞ trÝ thuËn lîi ®Ó ng­êi ®iÒu khiÓn cã thÓ quan s¸t ®­îc hÕt c¸c vÞ trÝ. PhÇn ®iÖn cña tr¹m khi l¾p r¸p ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn, ph¶i cã vÞ trÝ tiÕp ®Êt, phÇn d©y dÉn nªn ®Ó trong c¸c èng nhùa vµ ®­îc ch«n xuèng ®Êt. 5.2. L¾p dùng thiÕt bÞ läc bôi. Quy tr×nh l¾p dùng thiÕt bÞ läc bôi ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù. Ban ®Çu ta l¾p dùng c¸c gi¸ ®ì xicl«, gi¸ ®ì tang sÊy,l¾p dùng qu¹t hót vµo ch©n mãng ®· cã s½n . Sau khi ®· l¾p dùng ®­îc c¸c gi¸ ®ì ta tiÕn hµnh l¾p dùng xicl« läc bôi kh«(1). Ta ph¶i dïng cÇn trôc « t« ®Ó l¾p dùng tiÕp ®ã l¾p dùng tang sÊy,c¸c ®­êng èng dÉn khãi bôi tõ tang sÊy vµo xicl« vµ ®­êng èng dÉn khãi bôi tõ xicl« tíi qu¹t hót ta cã thÓ c¨n chØnh ®­îc trong qu¸ tr×nh l¾p dùng. TiÕp theo ta l¾p dùng th¸p t¸ch n­íc trªn nªn mãng ®· cã s½n sau khi l¾p dùng xong th¸p t¸ch giät n­íc thi tiÕn hµnh l¾p th¸p dËp bôi ­ít víi th¸p t¸ch n­íc b»ng tai nèi vµ mÆt bÝch.Cuèi cïng ta l¾p ®­êng èng dÉn khãi bôi tõ qu¹t tíi th¸p dËp bôi ­ít vµ l¾p èng khãi. 5.3. VËn hµnh thö Sau khi ®· l¾p dùng tr¹m song ta tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i toµn bé c¸c thiÕt bÞ mét lÇn n÷a, sau ®ã tiÕn hµnh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i. Khi ch¹y thö mµ ta thÊy c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th­êng th× viÖc l¾p ®Æt ®· ®¹t yªu cÇu. Ng­îc l¹i, nÕu trong qu¸ tr×nh ch¹y thö cã sai háng g× th× ta ph¶i ng¾t ®iÖn cho dõng m¸y vµ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh nh÷ng sai háng ®ã råi cho ch¹y thö tiÕp cho ®Õn khi ®¹t yªu cÇu. 5.4.An toµn lao ®éng trong tr¹m trén BTNN. +An toµn tr­íc khi vËn hµnh: -C¸c côm m¸y ph¶i ®­îc tiÕp xóc víi ®Êt theo quy ®Þnh vÒ ®iÖn ,buéc ph¶i kiÓm tra khi vËn hµnh . -C¸c tiÕp ®iÓm dïng ®Ó ®Êu ®iÖn ,cÇu dao ®iÖn ph¶i cã vá bäc che ch¾n ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn tr­íc khi vËn hµnh . -NÕu trêi võa mua xong , muèn vËn hµnh tr¹m ph¶i kiÓm tra c¸c côm m¸y,c¸c khu vùc ®Êu ®iÖn ,cÇu dao ®iÖn ,c¸c ®éng c¬…NÕu thÊy ­ít ph¶i lµm kh« tr­íc khi vËn hµnh. -TÊt c¶ c¸c côm lan can cÇu thang ,tay vÞn…cña nåi nÊu nhùa vµ th¸p trén ph¶i ®­îc l¾p r¸p ®Çy ®ñ tr­íc khi vËn hµnh ®¶m b¶o an toµn cho thî vËn hµnh. -NÕu trêi võa m­a xong ,do n¾p kh«ng kÝn mµ trong nåi nÊu nhùa cã n­íc buéc ph¶i thÊm hoÆc móc hÕt n­íc tr­íc khi nÊu nhùa. -Côm ®­êng èng dÉn dÇu,dÉn nhùa,dÉn h¬i vµ m«i chÊt c«ng t¸c…ph¶i ®­îc kiÓm tra tr­íc khi vËn hµnh,yªu cÇu kh«ng ®­îc dß rØ.Bån xÊy dÇu ph¶i cã van th«ng khÝ hoÆc th«ng h¬i. -NÕu tr¹m trén cã dïng thiÕt bÞ ¸p lùc cao nh­ nåi h¬i ,b×nh khÝ nÐn … nhÊt thiÕt chØ cho ho¹t ®éng trong thêi gian ®¨ng kiÓm . -TÊt c¶ c¸c côm m¸y ®Òu ph¶i ë tr¹ng th¸i b×nh th­êng kh«ng cã sù cèvµ ®Òu ®­îc kiÓm tra tr­íc khi vËn hµnh do thî vËn hµnh ®¶m nhËn . -Tr­íc khi vËn hµnh tr¹m trén ph¶i chó ý kiÓm tra l¹i tÊt c¶ l¹i tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn dïng ®Ó phßng chèng ch¸y næ xem ®· ®ñ ch­a ,®· ®Æt ®óng vÞ trÝ ch­a nÕu ®ñ vµ ®óng vÞ trÝ råi míi cho vËn hµnh. +An toµn trong khi vËn hµnh : -Trong khi vËn hµnh tr¹m trén tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n phôc vô ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh vµ quy chÕ vÒ an toµn lao ®éng,kh«ng tù ý rêi vÞ trÝ lµm viÖc .Trong khi vËn hµnh ph¶i mÆc b¶o hé lao ®éng ,®i g¨ng tay ,ñng ,®éi mò cøng .Trong lóc vËn hµnh c«ng nh©n ph¶i tu©n thñ mÖnh lÖnh cña tr¹m tr­ëng. -C¸c qui ®Þnh an toµn vËn hµnh m¸y ph¶i tu«n theo nhµ chÕ t¹o ®Ò ra vµ theo sù h­íng dÉn cña c¸n bé phô tr¸ch. -§èi víi bé phËn cÊp liÖu nguéi ,ng­êi thî kh«ng ®­îc ®øng d­íi m¸y xóc ®ang lµm viÖc .NÕu cã thÊy hiÖn t­îng kÑt ho¾c sù cè ph¶i b¸o cho ng­êi ®iÒu khiÓn cabin biÕt ®Ó dõng m¸y. -Thî ®èt lß kh«ng ghÐ s¸t mÆt nh×n vµo cöa buång ®èt tr¸nh ngän löa quÆt g©y báng. -Thî nÊu nhùa kh«ng ®­îc nÊu nhùa qu¸ ®Çy ®Ó tr¸nh nhùa trµo ra ngoµi nguy hiÓm cho thî vËn hµnh vµ mäi ng­êi xung quanh .ViÖc dì bá c¸c phi nhùa nãng ph¶i ®¶m b¶o ®Æt ®óng n¬i quy ®Þnh ®Ó tr¸nh g©y báng cho ng­êi . -Thî vËn hµnh hÖ thèng nÊu nhùa gi¸n tiÕp ph¶i theo dâi ¸p lùc trong ®­êng èng ,theo dâi b¬m dÇu vµ nhiÖt ®é dÇu nãng kh«ng qu¸ 230oc. -Nh÷ng c«ng nh©n phôc vô tuyÖt ®èi kh«ng ®øng d­íi dµn cÈu phi nhùa.Kh«ng tù ý sê tay vµo ®éng c¬ ®iÖn vµ c¸c bé phËn chuyÓn ®éng khi m¸y ®ang lµmviÖc. -trong suÊt qu¸ tr×nh nÊu nhùa n¾p thïng nÊu ph¶I th­êng xuyªn ®ãng kÝn ,chØ më ra khi cho nhùa vµo hoÆc lÊy vá phi. - TÊt c¶ c¸c måi löa ,vËt liÖu dÔ g©y ch¸y kh«ng ®­îc ®­a l¹i gÇn c¸c b¬m xÊy dÇu hoÆc tÐc xÊy dÇu . -Muèn ®iÒu chØnh m¸y ph¶i dõng m¸y ®Ó ®iÒu chØnh ,sau khi chØnh xong míi cho m¸y ch¹y l¹i. - Kh«ng ®­îc ®øng hoÆc ®i l¹i d­íi sµn côm th¸p trén ngay d­íi buång trén ®Ó ®Ò phßng th¶m nãng x¶ vµo ng­êi g©y báng.Khi tr¹m ®ang ho¹t ®éng c«ng nh©n kh«ng ®­îc tù ý leo trÌo lªn c¸c tÇng th¸p phÝa trªn. -Tr¹m tr­ëng lµ ng­êi ®iÒu hµnh trªn ca bin ph¶i th­êng xuyªn theo dâi c¸c ®ång hå chØ b¸o,®Ìn b¸o vµ toµn bé khu vùc tr¹m ®Ó kÞp thêi xö lý khi cã xù cè x¶y ra. -NÕu cã ho¶ ho¹n x¶y ra c«ng nh©n ph¶i dïng c¸c ph­¬ng tiÖn s½n cã ®Ó xö lý ngay vµ t×m c¸ch b¸o c¸o cho tr¹m tr­ëng biÕt ®Ó t¹m thêi dõng m¸y. -Trong khi vËn hµnh c«ng nh©n ph¶i mang ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng nh­ :quÇn ¸o, g¨ng tay , giÇy, kÝnh , mò…nh÷ng ng­êi ë tr¹ng th¸i say r­îu hoÆc thÇn kinh kh«ng b×nh th­êng th× kh«ng ®­îc vËn hµnh m¸y. -Nh÷ng ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng ®­îc tù ý ®i l¹i trong khu vùc tr¹m khi tr¹m trén ®ang lµm viÖc nÕu kh«ng ®­îc sù cho phÐp cña ng­êi vËn hµnh. +An toµn sau khi vËn hµnh: -Dõng c¸c côm m¸y theo quy tr×nh ®Æt ra. -Lµm s¹ch ®­êng èng vµ t¾t lß. -Ng¾t ®iÖn c¸c côm m¸y vµ che kÝn c¸c cÇu dao ®iÖn. -Lµm s¹ch vÞ trÝ lµm viÖc , pal¨ng kh«ng treo vËt nÆng ,buång trén s¹ch ,phÔu chøa ®¸ c¸t ph¶i x¶ hÕt ®¸ c¸t thõa ,phô gia còng ph¶i ®­îc dïng hÕt tr­íc khi dõng tr¹m. -§Ëy kÝn n¾p thïng nÊu nhùa vµ kho¸ (khi cÇn) tuyÖt ®èi tr¸nh n­íc m­a vµo nåi nÊu. -X¶ hÕt bôi ë côm xicl«. -T¾t ®iÖn toµn tr¹m ë cÇu dao tæng. -KiÓm tra tiÕp ®Êt cña c¸c côm chèng sÐt tr­íc khi ra vÒ . -Kho¸ cöa cabin tr¹m trén . -Bµn dao cho b¶o vÖ khu vùc tr¹m c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. TrÇn Quang Quý, NguyÔn V¨n VÞnh, NguyÔn BÝnh: M¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng NXB Giao th«ng vËn t¶i- Hµ Néi - 2001 [2].Qu¹t hót bôi( b¶ng tiÕng nga) Nhµ XuÊt B¶n Matxc¬va - 1970 [3]. NguyÔn V¨n Hîp, Ph¹m ThÞ NghÜa: KÕt cÊu thÐp m¸y x©y dùng-xÕp dì Tr­êng ®¹i häc giao th«ng v©n t¶i – Hµ Néi – 1996 [4]. TrÞnh ChÊt, Lª V¨n UyÓn TÝnh to¸n thiÕt kÕ chi tiÕt m¸y NXB Gi¸o Dôc [5]. Hå SÜ Cöu, Ph¹m ThÞ H¹nh: VÏ kü thuËt Tr­êng ®¹i häc giao th«ng v©n t¶i – Hµ Néi – 2000 [6]. TrÇn V¨n LÞch: Gi¸o tr×nh thuû khÝ ®éng lùc NXB Hµ Néi – 2005 [7]. Lª Xu©n Hoµ, NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh b¬m - qu¹t m¸y – nÐn NXB §µ N½ng [8].NguyÔn V¨n May B¬m - Qu¹t - M¸y nÐn c«ng nghiÖp NXB Khoa häc kü thuËt Hµ Néi - 2004 [9]. Hoµng B¸ Ch­: Thuû khÝ ®éng lùc häc øng dông §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi – 1996

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccuong da sua.doc
  • dwgban ve Ao.dwg
  • docCuong.doc
  • dwgDrawing1.dwg
Luận văn liên quan