Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng

1. Lý do chọn đề tài.Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 chỉ rõ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cũng là chủ nghãi cộng sản" Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 80 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong công cuộc đổi mới thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, để không ngừng đổi mới toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kì đổi mới đề đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy nâng cao chiến đấu của tổ chức Đoàn, cơ sở Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng. Đại hội IX và X của Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục khẳng định và đưa ra sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến tới mục tiêu năm 2020 Việt Nam là một nước công nghiệp. Mục tiêu của Đại hội X là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Đảng ta đã xác định lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bác Hồ đã khẳng định: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do các thanh niên". Trong di chúc thiêng liêng để lại, Người căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết". Do vậy muốn giáo dục rèn luyện thanh niên. Xây dựng Đảng phải bắt nguồn từ làm tốt công tác đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện nhiều Đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên và thanh niên ưu tú đó là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của dân tộc, vận mệnh đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng Đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Đoàn động viên tập hợp tuổi trẻ Việt Nam phát huy tài năng và trí tuệ tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với chức năng, vai trò nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì xây dựng Đảng là nhiệm vụ là nghĩa vụ quan trọng của tổ chức Đoàn đối với Đảng, xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng để bổ sung nguồn lực Đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn thường xuyên của tổ chức Đoàn nói chung và mỗi Đoàn viên thanh niên nói riêng đây là môi trường để Đoàn thanh niên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Trong tình hình hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới. Bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta với âm mưu "diễn biến hoà bình". Ngoài ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến tư tưởng tình cảm, suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên và Đoàn thanh niên. Một bộ phận cán bộ Đảng viên có chức có quyền trở thành tham ô, tham nhũng, sống xa hoa hưởng lạc xa rời quần chúng. Đoàn viên thanh niên bị ảnh hưởng từ luồng gió độc bên ngoài như văn hoá phẩm đồi truỵ, lối sống thực dụng theo đồng tiền lãng quên truyền thống. Thanh niên không muốn vào Đoàn, ngại sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không muốn vào Đảng. Những vấn đề trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin cậy của quần chúng, nhất là lớp trẻ đối với Đảng. Chính vì vậy công tác xây dựng Đảng hiện nay không những là nhiệm vụ mang tính "thời sự" của tổ chức Đảng mà còn là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại của tổ chức Đoàn. Là một cán bộ Đoàn trong tương lai, tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng. Tôi nhận thấy việc tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên chính là bổ sung đội ngũ Đảng viên trẻ có đủ năng lực và phẩm chất cho Đảng là niệm vụ cấp bách, quan trọng và cần thiết ở từng địa phương, cơ sở, từng đơn vị. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng” làm tiểu luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Qua nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn giúp đỡ tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên ở huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị nhìn nhận được một số vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng trong Đoàn thanh niên và vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài. 6 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu tiểu luận: 9 3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. 9 5. Phương pháp nghiên cứu khoa học. 10 6. Kết cấu của tiểu luận. 10 PHẦN NỘI DUNG 11 Chương 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 11 1.1. Một số khái niệm 11 1.1.1. Khái niệm Thanh niên. 11 1.1.2. Khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 11 1.1.3. Khái niệm Đảng Cộng Sản Việt Nam 11 1.1.4. Khái niệm về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 12 1.2. Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của thanh niên với công tác xây dựng Đảng. 12 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. 12 1.2.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. 13 1.2.3. Quan điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. 16 1.3. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tham gia xây dựng Đảng. 18 1.3.1. Tham gia xây dựng Đảng là một nhiêm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn cách mạng mới. 18 1.3.2. Thực trạng công tác xây dựng Đảng hiện nay. 21 1.3.3. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng hiện nay. 23 Chương 2. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 25 2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ở địa bàn huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 25 2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 25 2.1.2. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. 25 2.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 27 2.3. Thực trạng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng. 29 2.3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên thanh niên. 29 2.3.2. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là góp phần xây dựng tổ chức Đảng. 33 2.3.3. Triển khai các phong trào hành động cách mạng để thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. 34 2.3.4. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 36 2.3.5. Công tác tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, tham mưu cho cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên. 38 2.4. Nguyên nhân thành công. 39 2.4.1. Đánh giá chung. 39 2.4.2. Những kết quả đạt được. 40 2.5. Những tồn tại hạn chế: 40 2.6. Bài học kinh nghiệm. 42 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ. 43 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. 43 3.1.1. Về công tác cán bộ: 43 3.1.2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền. 44 3.1.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. 44 3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. 45 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2110 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trị, văn hóa xã hội ở địa bàn huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 2.1.1. Điều kiện tự nhiên. Huyện Cam Lộ nằm ở khu vực giữa của tỉnh Quảng Trị, phía Bắc giáp huyện Gio Linh, phía Nam giáp huyện Triệu Phong, phía Đông giáp với thành phố Đông Hà, phía Tây giáp huyện Đakrong. Huyện Cam Lộ là cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của thành phố Đông Hà – trung tâm chinh trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Quảng Trị; là vùng trung chuyển phía Đông của cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nối liền với cảng Cửa Việt bằng quốc lộ 9. Huyện Cam Lộ có diện tích 346,9km2 chiếm 8 % diện tích đất của tỉnh Quảng Trị, dân số 44.232 người, chiếm 7,7% dân số của tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có 9 đơn vị hành chính, bao gồm: thị trấn Cam Lộ là trung tâm huyện lỵ; 4 xã vùng đồng bằng là Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Hiếu và 4 xã miền núi là Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, Cam Thành. Sông Hiếu và đường 9 đi ngang qua trung tâm huyện là điều kiện của sự quy tụ phát triển kinh tế và dân cư của huyện Cam Lộ. 2.1.2. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. 2.1.2.1. Về kinh tế. Tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2009 thời tiết thuận lợi cho việc gieo trồng, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của chính quyền triển khai từ khâu làm đất đến ngâm ủ giống vật tư phân bón kịp thời và bà con áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 4.784,55 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: lúa 2.670 ha đạt 110% kế hoạch; ngô 173,4 ha đạt 147% kế hoạch; sắn 741,8 ha đạt 91,3% kế hoạch; lạc 914,6 ha đạt 89% kế hoạch; rau, đậu các loại 284,75 ha đạt 70,7% kế hoạch. Trồng mới 10 ha cây hồ tiêu, đạt 50% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo phục hồi các vườn tiêu, nâng diện tích hồ tiêu toàn huyện lên 572,1 ha. Diện tích cho sản phẩm 395 ha, sản lượng đạt 371 tấn. Tổng đàn trâu, bò hiện có 10.005 con, giảm 8,2% so với cùng kì năm trước; Tổng đàn gia cầm 85.700 con, tăng 5% so voi cùng kì năm 2008. Duy trì một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả như hươu, nai, thỏ, dê, nhím… 2.1.2.2. Về văn hóa – xã hội. Tình hình đời sống nhân dân: Gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường, thiên tai, dịch bệnh…, đặc biệt là cơn bão số 9 vừa qua, đã làm thiệt hại đáng kể đến sản xuất và đời sống của nhân .Tuy nhiên được sự quan tâm hổ trợ kịp thời của Nhà nước và các tổ chức khác, huyện đã tổ chức phân phôi cứu trợ kịp thời 146.000 kg gạo và 640 thùng mì tôm đến các đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên cơ bản đã ổn định đời sống cho nân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể duc thể thao: Được tổ chức rộng rãi với nội dung thiết thực vào các dịp lễ, tết làm cho đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng lên. Lĩnh vực giáo dục: Tiếp tục tăng về cả số lượng và chất lượng, tỷ lệ huy động học sinh đến trường ngày càng cao, dã xây dựng nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động Y tế: Khánh thành và đưa vào sử dụng bệnh viện đa khoa huyện với quy mô 80 giường bệnh; Đầu tư xây dựng trạm y tế xã Cam Chính, nâng cấp trạm y tế thị trấn Cam Lộ. Quốc phòng - an ninh: Tập trung chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tuyên truyền và nâng cao cảnh giác vê các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn nhằm bảo đảm ổn định tình hình để phát triển sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đương bộ, đường thủy nội địa, tăng cương tuần tra xử lí vi phạm an toan giao thông. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm. 2.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị Cam Lộ là một huyện có diện tích đất rộng và dân số tập trung đông, trong đó thanh niên từ 15 – 30 tuổi là 9.200 người với 9 cở sở Đoàn. Nhìn chung tình hình tư tưởng và thaí độ ý thức chính trị của thanh niên ổn định trước diễn biến phức tạp của thực tế địa phương trong nước và quốc tế. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội , luôn có ý thức tự lực tự cường có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, có tinh thần ham học hỏi, hăng say trong lao động, học tập và sản xuất, vai trò vị thế của thanh niên trong xã hội được khẳng định. Đặc biệt thanh niên luôn nhận thức được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình của thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Thanh niên chủ yếu sống ở nông thôn, do vậy họ là lực lượng lao động đông đảo, năng động trong sản xuất, tích cực tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn mặc dù trong cơ chế quản lý mới không gặp ít khó khăn nhưng thanh niên đă năng động, sáng tạo, tìm kiếm nguồn vốn, tìm việc sản xuất, mở mang nghành nghề như chăn nuôi, dịch vụ sản xuất tiêu thụ công nghiệp... Đã tạo được việc làm đã có nhiều thanh niên trở thành nhà sản xuất giỏi. Thanh niên khối công chức nhà nước không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn muốn khẳng định mình trong công việc và cuộc sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ toàn diện, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến bộ. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, thanh niên huyện Cam Lộ cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn. Đó là những tác động của các mặt trái của nền kinh tế thị trường. Vấn đề thiếu việc làm khá lớn một số thanh niên trong xã đã nhân thức đúng về mục tiêu lí tưởng của thanh niên, muốn vươn lên nhưng tự ti thiếu ý thức vươn lên khắc phục khó khăn, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu tỉ lệ vi phạm tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng tăng, nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn yếu, số thanh niên đi làm ăn quá xa quá đông gây khó khăn cho công tác quản lý Đoàn viên và tổ chức các hoạt động Đoàn cơ sở. Những vấn đề đó đã anh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Về tình hình công tác thanh niên trong huyện: Trong những năm qua được sự quan tâm sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, tạo điệu kiện của tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ, đoàn viên thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện Cam Lộ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Cam Lộ đã chứng minh được vai trò, ví trí quan trọng của mình trong hệ thống chính trị ở huyện. Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ đã tổ chức rất nhiều phong trào hoạt động, đề ra các dự án phát triển kinh tế, góp phần giải quyết mọi thắng lợi của xã hội với sự nỗ lực phấn đấu của mình. Ban thường vụ xã đã bám sát những định hướng của Huyện uỷ, từ đó triển khai những định hướng của Huyện uỷ, từ đó triển khai chỉ đạo những định hướng đó xuống Đoàn cơ sở, lãnh đạo các Đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Vì vậy công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ huyện đến cơ sở đã có bước phát triển, vượt qua nhiều thử thách, bước đầu tạo ra nhiều nhân tố mới, nội dung và hoạt động cũng không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phong trào hoạt động của mình, ban chấp hành Huyện Đoàn và các ban ngành tổ chức đưa ra các chính sách để hỗ trợ và khuyến khích thanh niên vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đoàn đẩy mạnh các tay nghề, tư vấn chuyên nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn thanh niên lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Các phong trào trên đã lôi cuốn được nhiều thanh niên và nhân dân tham gia. Do đó giải quyết được một số vấn đề xã hội của thanh niên trên địa bàn dân cư và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Thực hiện chỉ thị 01 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn Quảng Trị về “Củng cố và nâng cao chất lượng Đoàn, trọng tâm là địa bàn dân cư giai đoạn 2009 – 2010 và xây dựng chi Đoàn vững mạnh”. Công tác Đoàn đã được chú trọng, thường xuyên đổi mới các lĩnh vực sinh hoạt thông qua các ngày lễ lớn trong năm như: tổ chức hội thi, hội diễn giao lưu gặp mặt. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống nếp sống, pháp luật cho Đoàn viên thanh niên, từ đó phát huy được tính tiên phong gương mẫu cho Đoàn viên thanh niên. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ, Ban thường vụ huyện Đoàn Cam Lộ, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Quảng Trị, sự ủng hộ các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong xã, sự năng đông các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Cam Lộ có những chuyển bién tiến bộ. Các hoạt động của Đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 2.3. Thực trạng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng. 2.3.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên thanh niên. Ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tỉnh uỷ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn huyện Cam Lộ đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát các nội dung "5 xây". "5 chống" phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Một là: xây dựng tư tưởng cao đạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nếp sống văn minh. Chống lối sống bàng quan, vụ cảm, vị kỉ, vụ lợi cá nhân; chống thói hư tật xấu, thụ bạo trong thanh thiếu nhi. Hai là: xây dựng tinh thần, ý thức học tập đúng đắn, học mọi lúc, mọi nơi, ở đâu cũng phải học, làm việc gì cũng phải học; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn cầu tiến bộ. Chống các biểu hiện tiêu cực, chây lười và coi thường học tập. Ba là: xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo tâm huyết và trách nhiệm, hình thành tác phong lao động trẻ. Chống lại thói quen thụ động, lười lao động, ỷ lại, vô kỷ luật. Bốn là: xây dựng ý thức và thói quen tiết kiệm: tiết kiệm thời gian, công sức vật chất trong lao động, sinh hoạt và công tác; xây dựng tác phong "cần kiệm là nếp sống của tuổi trẻ". Chống lãng phí, xa hoa, phô trương, bệnh hình thức. Năm là: xây dựng ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng bảo vệ lẽ phải và sự công bằng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Lên án, đấu tránh chống lối sống tự do, vô kỷ luật, coi thường pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, cuộc vận động đó nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sôi nổi của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn huyện, xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên tiến, tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Nhiều Đoàn cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc cụ thể hoá các nội dung cuộc vận động. Đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên đã có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và đầu tư nghiên cứu những nội dung cơ bản của cuộc vận động. Hưởng ứng cuộc vận động, ĐVTN các khối đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ huyện Cam Lộ và BCH tỉnh Quảng Trị, các cấp bộ Đoàn huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm tập trung chỉ đạo các công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phổ biến các nghị quyết, chương trình, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tâm tư, tư tưởng của đoàn viên thanh niên, từ đó triển khai các kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, của từng địa phương đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, định hướng lý tưởng, xác định nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên. Để nâng cao trình độ lý luận cho đoàn viên thanh niên, BCH huyện Đoàn đã tham mưu với Huyện uỷ tổ chức cho thanh niên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng và Nhà nước chương trình bồi dưỡng nhận thức lý luận chính trị, phát động cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu trên những sách báo thường nhật, thông tin đại chúng về tình hình đất nước, diễn biến chính trị và các mặt khác trong đời sống. Trong những năm 2008 - 2009, đoàn thanh niên huyện Cam Lộ được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, đã tạo ra nhiều phương thức phong phú và đa dạng tổ chức các hoạt phong trào hoạt động cho đoàn thanh niên. Quán triệt sâu sắc việc học tập nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đoàn các cấp, nhất là học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, ban thường vụ huyện Đoàn đã triển khai việc học tập này một cách thường xuyên đến các Đoàn cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho mỗi đoàn viên thanh niên. Do vậy dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ, Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong huyện, sự năng động của các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Với những sự kiện trọng đại trên, Ban thường vụ huyện Đoàn đã phối hợp với các cấp uỷ Đảng tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục cho tất cả các đoàn viên thanh niên, các em học sinh tham gia hưởng ứng tích cực cuộc thi. Ban chấp hành Đoàn huyện cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị, ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch hoạt động cho thanh thiếu niên với nhiều hình thức hoạt động phong phú phù hợp với lứa tuổi như: chúng em tập làm từ thiện, phong trào áo lụa tặng bà, uống nước nhớ nguồn, thăm các gia đình chính sách. Qua các hình thức trên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các em đội viên tham gia. Tích cực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị do Trung ương Đoàn và tỉnh đoàn phát động, ban chấp hành Đoàn huyện chủ động phối hợp với hội cựu chiến binh huyện, phòng giáo dục và các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức như: tổ chức diễn đàn "tiếp bước truyền thống mãi mãi tuổi 20", học tập 2 gương sáng điển hình của Nguyễn Văn Thạc và bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Nói chuyện truyền thống với các cựu chiến binh, các gương sáng trong lao động, học tập phát triển kinh tế nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên những giá trị, những lý tưởng tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cũng đã được các Đoàn cơ sở quan tâm chỉ đạo; công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cũng đã được các Đoàn cơ sở quan tâm chỉ đạo. Ban chấp hành Đoàn huyện đã tổ chức phối hợp Đoàn thanh niên với công an huyện, phòng giáo dục triển khai tháng cao điểm phòng ngừa, tố giác thanh niên vi phạm pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên và các em học sinh hiểu biết đầy đủ về pháp luật nhất là luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự, luật thuế… Đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, các vấn đề dân số, sức khoẻ, môi trường, công tác giáo dục lối sống, nếp sống. Tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo. Đảm nhận các công trình thanh niên như đoạn đường tự quản về an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông, đảm nhận nạo vét kênh mương, công tác vệ sinh môi trường. Tóm lại công tác giáo dục truyền thống và hoạt động của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ đã đạt được nhiều thành quả. Qua những hoạt động trên, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, đã bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tiềm năng to lớn của huyện nhà trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia tích cực vào công tác đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị, an ninh quốc phòng trong các chương trình kế hoạch, công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các huyện Đoàn. 2.3.2. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là góp phần xây dựng tổ chức Đảng. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang là tổ chức có uy tín rộng rãi trong thanh niên và nhân dân. Đoàn không chỉ bồi dưỡng lý luận, đạo đức giáo dục lối sống, nếp sống, tri thức cho thanh niên mà còn vận động, cổ vũ và tổ chức cho đông đảo thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Đặc biệt trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, là thời kỳ của những biến đổi sâu sắc và toàn diện của đất nước, từ kinh tế xã hội đến an ninh quốc phòng, từ kết cấu hạ tầng đến văn hoá và kiến trúc thượng tầng với tiềm năng về nhiều mặt, thanh niên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào sự biến đổi sâu sắc và toàn diện ấy. Như vậy, thanh niên có vai trò rất quan trọng đối với đất nước, nhưng để đáp ứng yêu cầu của đất nước đặt ra, đòi hỏi mọi đoàn viên phải không ngừng tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ đã đề ra nhiều biện pháp, phương thức nhằm xây dựng tổ chức Đoàn Cam Lộ ngày càng vững mạnh hơn. Thường xuyên tăng cường củng cố tổ chức Đoàn về chính trị, tổ chức và hành động là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành những công dân tốt, người lao động tích cực và tạo ra sự chuyển biến mới cho phong trào coi trọng việc củng cố tổ chức từ xã đến chi đoàn, sắp xếp ổn định mô hình đoàn phù hợp với điều kiện địa phương của từng cơ sở để tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ Đảng. Chăm lo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, sở thích của thanh niên các cơ sở để thực sự làm cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Quan tâm chăm lo tập huấn nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn những kiến thức cơ bản về công tác thanh niên và trình độ chuyên môn khác trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế hoạt động xã hội, tổ chức mạng lưới sản xuất và dịch vụ, coi trọng công tác bồi dưỡng giáo dục, thường xuyên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong xã đã coi trọng công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên, thường xuyên chủ động, sáng tạo các nội dung sinh hoạt như câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua các hoạt động đó đã tập hợp được nhiều thanh niên tham gia. Củng cố, nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở đủ sức nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh thiếu niên. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở là nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động của Đoàn, đảm bảo sự gắn bó của tổ chức Đoàn với người đoàn viên, giữa đoàn viên với thanh niên. 2.3.3. Triển khai các phong trào hành động cách mạng để thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. Phong trào hành động cách mạng là hình thức phát động quần chúng một cách có kế hoạch để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày phong trào hành động của Đoàn là lấy đường lối của Đảng, chủ trương giải pháp của Nhà nước làm linh hồn sự sống cho các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên. Trải qua các kỳ lịch sử của đất nước, quân và dân ta đã có rất nhiều phong trào hành động cách mạng, làm nên chiến thắng lớn trong lịch sử. Trong đó thanh niên đã tham gia một phần không nhỏ vào các chiến thắng đó. Thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, sau đó tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm đầu của thập kỷ 80, đi theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, thanh niên đã hăng hái tham gia thực hiện có kết quả chương trình học tập, rèn luyện, xây dựng con người mới CNXH, chương trình tuổi trẻ lao động, sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm; chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện; chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Trong thời đại ngày nay, đất nước đang ngày càng hội nhập, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin hiện đại đang du nhập vào nước ta. Vì vậy đây là điều kiện rất tốt để cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên huyện Cam Lộ nói riêng không ngừng thi đua học tập tiến quân vào khoa học công nghệ. Đã có rất nhiều phong trào hành động cách mạng được phát động tới tất cả đoàn viên thanh niên, các em học sinh và quần chúng nhân dân. Ban chấp hành huyện Cam Lộ đã phát động, triển khai phong trào "thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Và gần đây nhất là phong trào mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và 5 xung kích trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã đạt được kết quả rất cao, mỗi đoàn viên đã hăng hái tham gia thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Ban thường vụ huyện Đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng như phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông mở các lớp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện phong trào 4 mới do Đoàn cấp trên phát động, trong quá trình tuyên truyền và vận động đã có nhiều gương tiêu biểu đoàn viên thanh niên được tham dự lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: đưa cây lúa có năng suất cao vào sản xuất, cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế, chăn nuôi gia súc như: trâu, bò, lợn, dê. Nhờ đó đã thu hút và tạo được việc làm cho đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã được cấp bộ Đoàn chú trọng đưa vào chương trình hoạt động ngay từ ban đầu. Ban chấp hành Đoàn huyện đã phối hợp với ban an toàn giao thông tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn. Phong trào thanh niên vì cuộc sống cộng đồng được cấp bộ đoàn đưa vào làm nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra ban chấp hành Đoàn huyện luôn bám sát và chỉ đạo 8 xã Đoàn trong đó có nhiều xã Đoàn thực hiện tốt phong trào "đền ơn đáp nghĩa", công tác chào mừng Đại hội đại biểu của đoàn cấp trên, đảm nhận các tuyến đường trọng yếu ở nông thôn, nhiều chi đoàn đã tổ chức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách. Nội dung xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng được ban chấp hành đoàn xã đưa và nhiệm vụ hàng đầu. Do vậy kết quả tuyển quân đã được cấp bộ đoàn quan tâm. Phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", công tác nhân đạo, từ thiện được cấp bộ đoàn đồng bộ triển khai có hiệu quả. 2.3.4. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thanh niên với việc tham gia xây dựng Đảng được xem xét trong 2 tư cách: Thứ nhất: Đoàn viên, thanh niên là công dân của nước Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, nếu đủ 18 tuổi và đủ tiêu chuẩn của một đảng viên được xem xét kết nạp vào Đảng. Thứ hai: Thanh niên là đoàn viên được kết nạp vào Đảng, là đảng viên có trách nhiệm xây dựng Đảng Cộng sản, vừa là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi thanh niên. Trong điều kiện hiện nay hơn lúc nào hết xây dựng Đảng càng có ý nghĩa quan trọng, mỗi thanh niên cần ý thức được điều đó và tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh hơn. Thanh niên là một lực lượng to lớn trong xã hội, là lực lượng luôn xung kích đi đầu trong xã hội, mà đoàn viên thanh niên là đội dự bị của Đảng, là nguồn bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Vì vậy, trong những năm qua BCH Đoàn huyện luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đây là một khâu rất quan trọng trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Để làm tốt công tác này, BCH Đoàn huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn viên. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tiếp lứa truyền thống mãi mãi tuổi 20, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, BCH Đoàn huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo đi sâu vào các Đoàn cơ sở để phát hiện ra những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tích cực trong lao động sản xuất, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và có nguyện vọng phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng để xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp. Nhờ vậy, thông qua các hoạt động cụ thể, các Đoàn cơ sở đã kịp thời phát hiện những đồng chí có đủ trình độ, năng lực công tác để cho Đảng xem xét kết nạp. Trong những năm gần đây, số lượng đoàn viên của huyện Cam Lộ được học lớp cảm tình Đảng và kết nạp Đảng năm sau thường cao hơn năm trước. Điều này cho thấy các cấp bộ Đảng và Đoàn trong huyện rất quan tâm tới công tác phát triển Đảng. Công tác xây dựng Đảng là công tác mang tính chất thường xuyên và lâu dài, bởi vậy để thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự chỉnh đốn nhằm phát huy tác dụng tuổi trẻ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội để thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ đoàn viên thanh niên huyện Cam Lộ, chắc chắn rằng công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng của huyện Cam Lộ sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Tóm lại, để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần làm tốt một số nội dung như sau: - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. - Phát huy vai trò xung kích cách mạng của Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao cho, có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động Đoàn, gắn bó với đoàn viên thanh niên. - Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn cơ sở tham gia làm tốt công tác tạo nguồn giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng. - Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Đoàn với phương châm "tập trung cho cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết cũng như chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đoàn". - Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo, văn kiện của Đảng; tổ chức góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. 2.3.5. Công tác tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, tham mưu cho cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên. Trước hết xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn vì thế Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, một đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên phải nắm chắc các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình: Đây là yêu cầu không thể thiếu được trong xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ. Bởi vì, thực hiện tốt nguyên tắc này là cán bộ đã tự ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình, biết đòi hỏi chính bản thân mình thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, đồng thời, cũng là quyền được đòi hỏi những cán bộ khác phải có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng. Thông qua phê bình và tự phê bình, cán bộ không những được rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, mà còn được rèn luyện năng lực công tác, năng lực vận động quần chúng. Cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để làm gương và nêu gương cho cấp dưới và quần chúng. Học tập phong cách Hồ Chí Minh là học cách làm gương và nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, từ đời tư đến việc công, từ công tác, chiến đấu, học tập đến sinh hoạt hàng ngày. 2.4. Nguyên nhân thành công 2.4.1. Đánh giá chung. Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Cam Lộ tiếp tục khẳng định và có bước phát triển mới. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Công tác tư tưởng, văn hoá được quan tâm đầu tư và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, Công tác giáo dục chính trị gắn với tổ chức các ngày lễ lớn, được tổ chức một cách sang tạo,nội dung phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Phong trào thi đua tình nguyện được tập trung chỉ đạo theo hướng tại chỗ, phục vụ trực tiếp tại địa phương phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sang tao của tuổi trẻ của địa phương. Tham gia thực hiện đề án cải cách hành chính theo hướng tinh gon, hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải tạo môi trường. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được đầu tư cả về quy mô và chiều sâu. Việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và mặt trận đoàn kết tập hợp Thanh niên được mở rộng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác giáo dục chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dưng Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh được quan tâm thường xuyên. Trong chỉ đạo thương xuyên được đổi mới, sáng tạo, đề cao tính thiết thực, hiệu quả, tích cực tham mưu với Đảng uỷ về công tác chỉ đạo Thanh niên và thương xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể để làm tốt công tác Thanh niên. 2.4.2. Những kết quả đạt được. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, đặc biệt là sự chỉ đậo trực tiếp, thường xuyên của BTV Huyện uỷ nên trong những năm qua BTV, BCH Đoàn Huyện luôn cải tiến về công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng về công tác Thanh niên và chỉ đậo thực hiên nhiêm vụ theo quy chế, theo kế hoạch hang tuần, thánh, quý, bám sát chương trình hoạ động trong năm và nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của địa phương. Thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống quê hương đất nước cho Đoàn viên Thanh niên. Bên cạnh đó dưới sự chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn, BCH Đoàn Huyện thường xuyên tổ chức các phong trào Thanh niên tinh nguyên do TW Đoàn phát động. BTV Đoàn Huyện thường xuyên bám sát và nắm vững sự chỉ đạo của Tỉnh Quảng Trị, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ để nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào TTN, tranh thủ nguồn lực để đầu tư cho phong trào đặc biệt chú trọng vào công tác bề nổi để tập hợp thu hút Thanh niên vào tổ chức. Chính vì vậy trong những năm qua phong trào Đoàn của huyện Cam Lộ đã được Đoàn cấp trên đánh giá và ghi nhân là đơn vị thi đua điển hình của Tỉnh. 2.5. Những tồn tại hạn chế: * Những tồn tại, hạn chế. Đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế nên thương gặp lúng túng trong việc chi đạo thực hiện, một số Đảng bộ chưa nhận thức sâu về công tác Thanh niên trong tình hình mơi nên trong quá trình tổ chức thực hiện găp khó khăn dẫn tới ảnh hưởng đến phong trào. Công tác giáo dục truyền thống cho Đoàn viên Thanh niên đôi lúc còn chưa thương xuyên đang còn mang tính hình thức chua thục sụ sang tạo, chưa đổi mới phương pháp truyền đạt nên Đoàn viên Thanh niên dễ dẫn đến chán nản. Công tác giáo dục pháp luật cho Đoàn viên Thanh niên thiếu sự phối hợp, tổ chức còn chưa chặt chẽ nên Đoàn viên Thanh niên con mơ hồ đặc biệt là trong phòng tránh các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm dẫn đến một số Đoàn viên Thanh niên trên địa bàn còn nghiện hút. Phong trào thi đua tình nguyên chưa thực sự thường xuyên, một số hoạt động còn mang ting hình thức, chưa phát huy hết sức trẻ, năng động, sáng tạo của Thanh niên. việc Thanh niên tham gia ngày thứ 7 tình nguyện ở một số Tổ dân phố chưa chặt chẽ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào. Nội dung sinh hoạt Đoàn đang còn hạn chế, hìng thức sinh hoạt chưa được phong phú. Công tác quản lý sổ sách của Đoàn cơ sở chưa dược chặt chẽ, thiếu tính lôgic. Công tác phát triển Đảng ở một số Đảng bộ gặp khó khăn, Thanh niên không muốn vào Đảng, ngại tham gia công tác xã hội. Công tác huy động nguồn lực để phục vụ cho phong trào gặp khó khăn, công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng chưa kịp thời nên kinh phí phục vụ cho hoạt động Đoàn còn hạn chế không đáp ứng với yêu cầu thực tế đòi hỏi của công tác Đoàn. *. Nguyên nhân. - Về phía Đoàn thanh niên. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục nhận thức về Đảng cho Đoàn viên Thanh niên chưa sâu rộng, chưa hiệu quả, nội dung giáo dục còn nghèo nàn chưa phù hợp với từng đối tượng và thời gian, thời điểm. Trong công tác bồi dưỡng giáo dục Đoàn viên ưu tú vào Đảng một số chi bộ làm thiếu chặt chẽ đang còn mang tính hình thức nể nang, chưa đúng quy trình vì vậy chất lượng Đoàn viên còn hạn chế số lượng chưa nhiều. Một số Đoàn cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo dục để kết nạp mà đang cồn nhìn nhận theo cảm tính, bên ngoài. - Về phía cấp uỷ Đảng. Do nhận thức chưa đầy đủ về công tác Thanh niên trong tình hình mới nên một số Đảng bộ và Đảng viên chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục, bội dưỡng Đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Một số Đảng viên do trình độ năng lực, ngại tiếp xúc với Thanh niên, chưa thực sự tích cực làm tốt công tác phát triển Đảng nên trong những năm gần đây số lượng Đảng viên trẻ được kết nạp không nhiều. 2.6. Bài học kinh nghiệm. Sự nhận thức của cấp uỷ Đảng là nhân tố quyết định đến công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. BCH Đoàn huyện và các Đoàn cơ sở phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng Đoàn viên và chất lượng của các Đoàn cơ sở. Không ngừng vận dung và huy động nguồn lực tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động để phát hiện nhân tố mới giới thiệu vào Đảng. Trong công tác lãnh đạo Đoàn tham gia xây dựng Đảng BCH các Đoàn cơ sở và Đoàn huyện cần tham mưu, đề xuất với các Đảng bộ và Huyện uỷ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng tổ chức kịp thời chỉ đạo BCH Đoàn cơ sở làm tốt công tác kiểm tra tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Thường xuyên tổ chức các cuộc điều tra chéo giữa các Đoàn cơ sở để đánh giá thực chất hoạt động. Chú trọng đến công tác phát triển các mô hình kinh tế và các câu lạc bộ để tập hợp thu hút Đoàn viên góp phần nâng cao hoạt động của các Đoàn cơ sở. Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ. 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. Trong tình hình đất nước ta hiện nay vấn đề xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu và đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vị trí then chốt trong sự phát triển của tổ chức Đảng, vì thế làm tốt công tác này trước hết cần làm tốt một số giải pháp sau: 3.1.1. Về công tác cán bộ: Chất lượng cán bộ ở huyện Cam Lộ vẫn chưa cao nhất là ở các Đoàn cơ sở, hầu như cán bộ ở cơ sở mới chỉ từ phong trào mà lên chưa được đào tạo một cách có quy mô, hơn nữa cán bộ chuyên trách còn ít mà phải đan xen giữa các ngành. Việc tuyển chọn cán bộ chưa được sát sao, cán bộ được phân công nghề nghiệp chưa đúng với chuyên môn của mình vì thế Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ tỉnh đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng đào tạo cho các cán bộ đoàn, nhất là cán bộ cơ sở để đảm bảo nhu cầu trong công tác lãnh chỉ đạo trong phong trào hoạt động. Tổ chức nhiều cuộc thi cho các cán bộ đoàn ở các cấp để tìm ra các cán bộ giỏi từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng họ trở thành cán bộ cốt cán phong trào. Cung cấp đầy đủ tài liệu, sách nghiệp, tờ tin cho các cán bộ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động để tạo ra sự nhuần nhuyễn trong công tác tổ chức của họ. Thường xuyên làm tốt công tác luân chuyển cán bộ để tạo nên sự mới mẻ trong công việc và để tạo cho cán bộ Đoàn được tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc tạo nên sự trưởng thành trong họ. 3.1.2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền. Tổ chức Đoàn phải tạo ra được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo thông qua các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, sự thống nhất của các cấp uỷ đảng đối với các cấp bộ đoàn và tổ chức Đoàn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên đối với các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên về tổ chức Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thì trước hết phải củng cố nâng cao chất lượng đoàn cơ sở nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đoàn, tạo động lực cho các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, các phong trào Đoàn nhằm thu hút tập hợp thanh niên, cần có sự khen thưởng hợp lý để Đoàn thanh niên phát triển kinh tế tránh trường hợp thanh niên không có việc làm nên ở đi nơi khác làm việc. Trong quá trình phát động các phong trào thì Ban chấp hành tỉnh Đoàn cần có sự giám sát, kiểm tra sát sao hơn việc thực hiện các phong trào của huyện Đoàn. 3.1.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên học tập nghiên cứu nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời thiết thực và hiệu quả, cần đầu tư nghiên cứu các mô hình, nội dung, hình thức, triển khai học tập nghị quyết chính sách phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng thanh niên dân tộc. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác tổ chức Đảng và đảng viên về quan điểm "Xây dựng Đoàn là một bộ phận trong xây dựng Đảng" phải thực sự coi trọng công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh về kinh tế chính trị, tư tưởng, tổ chức thường xuyên tổng kết kinh nghiệm trong quá trình xem xét phải đánh giá, phân tích được chất lượng đảng viên, đoàn viên thanh niên. Cần tìm ra những phương pháp phù hợp với tình hình địa phương mình để nhằm nâng cao chất lượng các chi đoàn bởi Cam Lộ là một vùng đất nghèo đang trên đà phát triển, nhưng tinh thần xây dựng quê hương của con người nơi đây rất cao, đó là một điểm mạnh của vùng đất này. Cần có sự giới thiệu kịp thời cho Đảng những đoàn viên ưu tú, có sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa đối với những đoàn viên đang trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Các cấp chính quyền cần có sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về năng lực thực sự của các đoàn viên thanh niên, để biết tận dụng, sử dụng họ vào đúng mục đích, biết đào tạo cán bộ nhưng cũng phải biết sử dụng cán bộ. 3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị. * Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền Trước hết xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn vì thế Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, một đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên phải nắm chắc các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Cấp Trung ương: Cần có nhiều kế hoạch, nhiều chính sách phù hợp với tình hình của đất nước, nhất là các vùng sâu vùng xa, tập huấn cho họ nhiều phương pháp, cung cấp cho họ nhiều nội dung hoạt động, thường xuyên cửa các cán bộ về cơ sở để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các phong trào hoạt động, cần có sự khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hay tập thể có thành tích xuất sắc cũng như đối với những cá nhân vi phạm nguyên tắc hoạt động của Đảng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ sở hoạt động… Cấp tỉnh: Phải nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của trung ương, luôn giám sát các hoạt động của các thị đoàn để kịp thời báo cáo lên cấp trên. Tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào hoạt động, các lớp tập huấn, kịp thời giới thiệu cho cấp trên những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời, thường xuyên cử cán bộ về cơ sở để kiểm tra giám sát… Cấp huyện: Phải nhanh chóng triển khai các kế hoạch của tỉnh đoàn về các phường, khu phố. Tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào, hoạt động, mở thêm các khu vui chơi cho đoàn viên thanh niên, các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến các gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cần đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt các phong trào mà thị, xã, tỉnh phát động, tạo mọi điều kiện cho bí thư, phó bí thư được học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình. Cấp cơ sở: Chủ động nắm bắt các kế hoạch của tỉnh, thị, huyện phát động và triển khai kịp thời về các chi đoàn. Cần tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đoàn, vận động đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ, nhanh chóng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng… Đối với chính quyền các cấp ở cơ sở cần kịp thời hơn nữa trong việc thể chế hoá các chương trình chính sách chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên vằo tình hình cụ thể của địa phương để từ đó có sự chỉ đạo phù hợp với các hoạt động của đoàn thanh niên có hiệu quả và chất lượng. Chính quyền các cấp cần có sự giám sát chỉ đạo đối với các cấp bộ Đoàn, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức Đoàn hoạt động, tạo nguồn ngân sách cho Đoàn thông qua các chương trình hoạt động. Có các dự án cho Đoàn thanh niên vay vốn làm kinh tế, tạo mọi điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức phát huy hết năng lực của mình. Xây dựng chính quyền vững mạnh với đội ngũ lãnh đạo sáng suốt có năng lực thực sự, chống tham ô, tham nhũng, phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân. * Đối với Đoàn cấp trên. Trước hết cấp bộ Đoàn luôn phải phối hợp chặt chẽ với Huyện uỷ, UBND các cấp để thực hiện các phong trào hành động của Đoàn, phải bàn bạc và xin ý kiến của cấp uỷ Đảng và chính quyền. Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp Đoàn, đặt trọng tâm vào việc kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do BCH, BTV Tỉnh Đoàn ban hành, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết, khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ hợp pháp quyền lợi của Đoàn viên thanh niên. Thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao lý luận nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách ở thị đoàn và đoàn cơ sở, cần phải cung cấp in ấn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình để thu hút tập hợp thanh niên nhiều hơn nữa, để phục vụ nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và đi sâu đi sát vào cơ sở hơn nữa để tổ chức các hoạt động phong trào, thường xuyên cử cán bộ đến cơ sở giám sát, theo dõi việc thực hiện các chỉ thị của cấp trên của cơ sở. * Đối với các tổ chức chính trị xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị xã hội, tham gia đóng góp ý kiến về tổ chức và hoạt động của Đoàn. Tạo mọi điều kiện và ủng hộ về cơ sở vật chất để tổ chức Đoàn phát triển ngày càng mạnh. Đối với mặt trận tổ quốc: đoàn và các cấp cần lắng nghe những kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể. Đoàn cần căn cứ quy chế tổ chức và cơ chế hoạt động để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đoàn với Mặt trận. Đoàn phối hợp với Mặt trận trong việc chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, trong việc vận động và đẩy mạnh các phong trào hành động thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế xã hội. Đoàn dựa vào Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của tổ chức đoàn, tôn trọng và tạo mọi điều kiện để đoàn trực tiếp hoặc thông qua đoàn thể tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức đoàn. Đoàn là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam vì vậy cần phải có những phương hướng, giải pháp đúng đắn cho tổ chức được hoạt động một cách thường xuyên. Đoàn cần có những dự án, kế hoạch hoạt động cụ thể thông qua uỷ ban mặt trận tổ quốc xem xét có sự chỉ đạo kịp thời. KẾT LUẬN Sau hơn 80 năm ra đời, tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị của nước ta. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua việc Đảng đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm chủ trương phát triển kinh tế - đường lối của Đảng. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vì Đảng là người phân công quản lý trực tiếp những đảng viên có đủ sức, đủ tài để giữ công việc lãnh đạo Đảng, Đảng đã lựa chọn, bố trí, giới thiệu cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, Đảng đã phải không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, đồng thời Đảng cũng luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng, để đảm bảo đủ sức lãnh đạo cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu điểm, trong đảng cũng còn có những yếu kém, thậm chí có lúc sai lầm, khuyết điểm, song điều quan trọng, Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém của mình. Đảng công khai tự phê bình nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin yêu, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lộ, tuổi trẻ Cam Lộ đã phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, thực hiện thành công các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đưa đất nước ta bước theo con đường chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Với đề tài khoa học "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng" đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp phù hợp cùng với sự phối hợp của các ban ngành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, các tổ chức Đảng. Đoàn thanh niên phải thực sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra được nhiều phong trào lớn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Là một đoàn viên thanh niên của huyện Cam Lộ, khi nghiên cứu chuyên đề này bản thân em hiểu thêm được rất nhiều điều về tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, đặc biệt là vấn đề đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Qua đó thấy được mặt mạnh, mặt yếu của địa phương mình, thấy được thực trạng của vấn đề "Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Bằng những kiến thức được lĩnh hội từ các thầy cô giáo, những kinh nghiệm trong cuộc sống em sẽ cố gắng không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực trình độ của mình góp một phần công sức nhỏ bé để đưa phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng đi lên, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng với địa phương xây dựng đất nước ta ngày càng công bằng, văn minh, giàu đẹp. TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Báo cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Tri lần thứ X nhiệm kỳ 2007 – 2012. Báo cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2007 – 2012. Báo cáo ban chấp hành huyện uỷ tại Đại hội lần thứ XXI. Các báo cáo tổng kết, báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN. của huyện Cam Lộ từ năm 2008 đến 2009. Giáo trình xây dựng Đảng Lịch sử Đảng bộ huyện Cam Lộ 2000. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu tiểu luận 3 3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Kết cấu của tiểu luận 5 PHẦN NỘI DUNG 6 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 6 1.1. Một số khái niệm 6 1.1.1. Khái niệm thanh niên 6 1.1.2. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 1.1.3. Khái niệm Đảng Cộng sản Việt Nam 6 1.1.4. Khái niệm công tác xây dựng Đảng 6 1.2. Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của thanh niên với công tác xây dựng Đảng 7 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng 7 1.2.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng 8 1.2.3. Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng 11 2.4.2. Những kết quả đạt được 35 2.5. Những tồn tại hạn chế 35 2.6. Bài học kinh nghiệm 37 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 38 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 38 3.1.1. Về công tác cán bộ 38 3.1.2. Về công tác tham gia xây dựng bộ máy chính quyền 39 3.1.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên 39 3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 40 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị với công tác tham gia xây dựng Đảng.DOC
Luận văn liên quan