Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng

PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên việt nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lí tưởng của Đảng là đọc lập dân tộc gắn lền với Chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh. Chủi tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng, trong việc tổ chức giáo dục thế hệ trẻ trở thành chiến sĩ cách mạng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng CNXH Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Người nói: ”Thanh niên chúng ta ngày nay nhìn chung là tốt, mọi việc đều hăng hái tham gia, có trí tiến thủ Đảng ta cần chăm lo bồi dưỡng giáo dục họ trở thành những chiến sĩ cách mạng trung thành của Đảng” Đại hội VI năm 1986 Đảng với quan điểm đánh giá đúng sự thật nhìn thẳng vào sự thật.Đại hội đã chỉ ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định:”Ở nước ta không có sự lãnh đạo của Đảng thì không có độc lập dân tộc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, vì nhân dân, không thể thực hiện công bằng xã hội, không thể có Chủ nghĩa xã hội, lúc bình thường vai trò của Đảng rất quan trọng, ở những bước chuyển giai đoạn vai trò đó lại càng quan trọng”. Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 80 năm đấu tranh, rèn luyện và trưởng thành, Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mac - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Dưới sự lảnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã di từ thắng lơi này đến thắng lợi khác, khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta. Trong thời kỳ hiện nay nhận thức sâu sắc sự cần thiết đổi mới đường lối đi lên của đất nước. Đảng ta đã tiến hành cuộc đổi mới toàn diện đưa Việt Nam lên vị thế cao trên trường khu vực và Quốc tế. Do vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng, nên quá trình đi lên CNXH, hội nhập với thế giới cần phải tăng cường c«ng tác xã hội xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Chính trị ,tư tưởng và tổ chức, không ngừng cũng cố đổi mới toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công cuéc ®æi míi đất nước. Đoàn thanh niên là nơi hội tụ những tinh hoa trí tuệ, những ước mơ hoài bảo khát khao cống hiến của thanh niên Việt Nam.Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đại hội X. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sắc vấn đề mới đặt ra, nhất là vấn đề giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Vì thế Đoàn đã nhanh chóng đổi mới nội dung linh hoạt đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thu hút tập hợp ĐVTN phát huy trí tuệ của tuổi trẻ góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị xứng đáng là người kế tục và phát huy truyền thống văn hóa,truyền thống cách mạng của Đảng của dân tộc. Chính vì vậy hơn lúc nào hết Đoàn thanh niên luôn là lực lượng đáng tin cậy của Đảng. Hiện nay công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ mang tính thời sự của bản thân tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và cả hệ thống chính trị. Nhằm nâng cao công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng trong thời gian tới mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng nói chung và ở huyện §iÖn Biªn §«ng - tØnh §iÖn Biªn nói riêng tôi lụa chọn chuyên đề “tổ chức Đoàn TNCS Hồ CHí Minh huyện Điện Biên đông - tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng” để làm chuyên đề tốt nghiệp trung cấp lí luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Lêi c¶m ¬n 1 PhÇn Më ®Çu 2 Néi dung 6 Ch­¬ng i. C¬ së lý luẬN vµ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c tham gia x©y dùng ®¶ng cỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 6 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỈA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 6 1. Khái niệm công tác tham gia xây dựng Đảng. 6 2. Nội dung công tác tham gia xây dựng Đảng. 6 II. Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lª Nin , t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ §oµn Thanh niªn tham gia x©y dùng §¶ng. 7 1. quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. 7 2.Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 9 3.Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 12 phờ bỡnh Đảng viờn của Đoàn TNCS Hồ ChÍ Minh huyện Phong Điền. 29 III. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ MỘT NHỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY. 13 1.Nhiệm vụ cách mạng nước ta trong thời kì đổi mới. 13 2.Những yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng hiện nay. 15 CHƯƠNG II 17 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 17 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009. 17 I. Những nhân tố tác động đến công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. 17 1. Một số nét về vị trí địa lí, kinh tế, chính trị , văn hoá xã hội tác động đến công tác Đoàn tam gia xây dựng Đảng. 17 2. Đặc điểm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. 20 II.TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 22 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. 22 2. Các phong trào hoạt động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 24 3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng 27 4. Công tác tham gia đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền. 29 5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 30 III. NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 32 1. §¸nh gi¸ chung. 32 2. Một số thành tựu đạt được và nguyên nhân. 33 3. Hạn chế và nguyên nhân. 34 4. Bài học kinh nghiệm. 37 CHƯƠNG III 38 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 38 I. Phương hướng cơ bản của công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền - tỉnh TT Huế trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 38 II. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 39 III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 41 1. Đối với Đảng uỷ, chính quyền . 41 2. Đối với Đoàn cấp trên 41 3. Đối với Đoàn cơ sở . 41 KẾT LUẬN 43 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 45

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2458 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiệm vụ cấp bách của Đảng, đối với bản thân tổ chức Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mac – Lê nin tư tưởng Hồ Chí minh lalmf nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động từ đó phát huy sáng tạo cho phù hợp với xu thế cách mạng thế giới, luôn nêu cao ngọn cờ chiến đấu của Bác Hồ. Nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng. Tại Đại hội VI, Đại hội mở đầu của thời kì đổi mới đã chỉ rõ:” Đảng phải đổi mới về nhiều mặt:Đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ , đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác.” Các kì Đại hội VII, VII, IX Đảng ta tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế làm then chốt. Đến Đại hội X, Đảng tiếp tục nâng thêm một mức, đặt vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiế đấu của Đảng là một nhân tố đàu tiên của chủ đề Đại hội đó là:”Nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.” Nhấn mạnh nhiệm vụ “đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng.Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên. Đối với thanh niên Việt Nam Đảng luôn đánh giá đúng vị trí vai trò của thanh niênvà công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc. “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không , cách mạng Việt Nam cs vững bước theo con đường CNXH hay không, phần lớn phụ thuộc vào thanh niên , vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là môpptj trog những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dân tộc”. (NQ lần IV BCH Trung ương Đảng khoá VII). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, thật vậy yếu hay mạnh, thịnh hay suy một phần lớn là do thanh niên.” Nhận thấy vị trí quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Hội nghị Trung ương 7 khoá X đã xác định nhiệm vụ của Đảng đối với thanh niên: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước , tự cường dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có ý thức đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá , vì cộng đồng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập Quốc tế, có sức khoẻ trí thức và kĩ năng lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước, cổe vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn, xung kích sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ, vươn lên ngang tầm thời đại , phấn đấu trở thành một lớp thanh niên ưu tú, kế tục trung thành và xuất sắc nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong thời kì mới. 2.Những yêu cầu mới về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Suốt 80 năm lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo ocn thuyền cách mạng đạt những thành tựu hết sức to lớn. Đưa nhân dân ta từ thân phận kiếp nô lệ lầm than đứng lên làm chủ đất nước. Sự Lãnh đạo của Đảng luôn có sự thay đổi theo kịp từng thời kì lịch sử, trong mỗi giai đoạn khác nhau Đảng ta luôn đưa ra những điều kiện tương ứng. Ngày nay đất nước ta đang trong thời kì hội nhập thế giới, cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH , đảy lùi 4 nguy cơ mà Đảng ta xác định từ Đại hội IV đến nay vẫn còn nguyên giá trị Chệch hướng xã hội chủ nghĩa Tụt hậu xa hơn về kinh tế Quan liêu tham nhũng Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ Đứng trước những khó khăn thử thách đó đòi hỏi Đảng ta có những yêu cầu cấp thiết về công tác xây dựng Đảng Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Đảng phải đổi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong xây dưng Đảng Đảng phải thật sự nhạy bén khi chuyển từ chế độ tập trung bao cấp lên nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội Nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhà nước quản lí nhân dân lao động làm chủ phải dược thực hiện nghiêm túc, triệt để, rộng rãi hơn. Trình độ dân trí Việt Nam ngày càng cao, nhận thức chính trị ngày càng sâu sắc đòi hỏi Đảng ta phải sắc bẽnây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Tình hình thế giới ngày càng phức tạp khó lường, Đảng phải chủ động nắm bắt kịp thời, mềm dẻo linh hoạt nhơng đồng thời phải cứng rắn kiên quyết khi đưa ra những chủ trương chính sách lãnh, chỉ đạo cách mạng dân tộc. Đối với thanh niên cần phải tăng cường giáo dục lí tưởng, dạo đức cách mạng, lối sống văn hoá và ý thức công dân cho thanh niên đặc biệt là mọi cán bộ Đảng viên, phải là tấm gương cho thanh niên noi theo. Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, tạo cơ họi cho thanh niên học tập, giải quyết việc làm tăng thu nhập, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.Tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2009 I. Những nhân tố tác động đến công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế 1. Một số nét về vị trí địa lí, kinh tế, chính trị , văn hoá xã hội tác động đến công tác Đoàn tam gia xây dựng Đảng. 1.1. Đặc điểm chung. Phong Điền là một huyện phía bắc tỉnh TT Huế với diện tích là 953,8 kilômet vuông , phía Bắc giáp với huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phía Tây giáp với huyện A Lưới, phía Nam giáp với huyện Hương Trà, Qụảng Điền, phía Đông giáp với Biển Đông . Phong Điền là một trong 9 đơn vị hành chính của tỉnh TT Huế được tách ra từ huyện Hương Điền năm 1990, toàn huyện có 16 xã, tị trấn. có 2 dân tộc chủ yếu đó là Kinh và Pahy, có đường bờ biển dài 20 km, có dường Quốc Lộ chjạy qua với chiều dài 14 km, đường Trường Sơn với chiều dài 17 km. do nằm chung trên dãi đất miền trung nên khí hậu Phong Điền mang nét chung của miền nhiệt đới gió mùa, Phong Điền là huyện đặc thù địa hình bao gồm núi, đồng bằng, đầm phá vầ Biển.Nên kinh tế phong phú đa dạng, nhiều ngành nghề, thuận lợi cho cả phát triển Nông, Lâm, Ngư nghiệp. Tổng dân số Phong Điền tính đến tháng 12 năm 2009 là 113000 người. Toàn huyện có 148 thôn, bản. khu phố.Gồm 4 xã miền núi, 3 xã vùng trủng, 6 xã vùng biển, 2 xã vùng bán sơn địa, 1 thị trấn. Phong Điền là mảnh đất gấnh chịu hậu quả nặng nề của 2 cuộc chiến tranh, đây là khu vực chiến lược, vùng tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch.Huyện có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Như đền thờ Nguyễn Tri Phương, làng cổ Phước Tích 500 tuổi, suối nước nóng Thanh Tân, chiến khu xưa Hoà Mĩ.với dịa lý đa dạng hiện nay trên địa bàn huyện có 3 khu Công Nghiệp thu hút hơn 1000 công nhân, hứa hẹn Phong Điền sẽ trở thành khu kinh tế sầm uất của phía Bắc tỉnh TT Huế. Đây cũng là nhân tố quan trọng để xây dựng tổ chnức Đoàn, Đảng ngày càng vững mạnh hơn. 1.2. Một số nét về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội tác động đến công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng . 1.2.1. Về kinh tế. Trong những năm gần đây kinh tế huyện nhà có sự phát triển vững chắc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt cuả BTV huyện uỷ như. Lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đúng hướng.Tập trung chế biến Cao su , hồ tiêu, chăn nuôi Trâu, Bò, nuôi Tôm trên cát, đánh bắt thuỷ hải sản, nuôi cá trên đầm phá Tam Giang , phát triển ngành nghề truyền thống như: Lưới, Mây tre xuất khẩu, Mộc mĩ nghệ, đầu tư vào du lịch suối nước nóng Thanh Tân.Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16% /năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2008 là 8,8 triệu / năm. Năm 2008 mặc dù chịu hậu quả của đợt rét đậm kéo dài nhưng sản lượng lương thực vẫn đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng năm 2008 là 40.088.50 tấn, đạt 98% tăng 2,5% so với năm 2007, và kém 5% so với năm 2009. năng suất lúa đạt 45 tạ / ha, sản lượng sắn 20 tạ/ ha, sản lượng lạc 2 tấn/ ha. Tuy nhiên chăn nuôi đại Gia súc có phần chững lại do diện tích đất bị thu hẹp để phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá nông thôn . Toàn huyện có khoảng 5340 con Trâu, Bò giảm 200 con so với năm 2008.Chăn nuôi Thuỷ hải sản phát triển mạnh mẻ toàn huyện đã đầu tư gần 100 ha diện tích ao nuôi Tôm trên cát, do công ty Trường Sơn làm chủ đầu tư. Các ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ đang được đầu tư mở rộng. Đón du khách trong và ngoài nước đến thăm như làng cổ Phước Tích, suối nước nóng Thanh Tân. 1.2.2. Văn hoá xã hội. Vấn đề chăm sóc sức khoẻ ban đầu , chất lượng khám và chửa bệnh cho nhân dân được nâng lên, công tác dân số gia đình và trẻ em được quan tâm, tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên giữ mức 1,0%. Tuy nhiên điều đáng lưu ý hiện nay là tỉ lệ Đảng viên sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng chiếm tỉ lệ 5,4% trên đảng bộ huyện. Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển sâu rộng, đến nay có 100% cơ quan, đơn vị, trường học, làng bản, khu phố phát động xây dựng đôn vị văn hoá. 176/221 cơ quan trường học làng bản được công nhận đơn vị văn hoá chiếm 79,6%. Công tác giáo dục đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu và đạt nhiều thành tựu quan trọng về quy mô lẫn chất lượng. Hiện nay trên toàn huyện có 4 trường trung học phổ thông 41 liên đội. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, tâm huyết với học sinh. Cũng từ đó mà hàng năm có 15 học sinh được tuyển vào trường Quốc Học Huế .Tỉ lệ Học sinh đỗ vào các trường Đại học năm sau cao hơn năm, trước.Công tác đầu tư cho giáo dục đào tạo ở các trường để đạt chuẩn Quốc Gia đang được đẩy mạnh. Hiện nay có 6 Trường Mầm non, 5 Trường Tiểu Học, 4 Trường THCS đạt chuẩn Quốc Gia (2008) 1.2.3. Công tác chính Trị. Có thể nói đời sống vật chất của nhân dân huyện Phong Điền còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng không vì thế mà công tác chính trị bị bỏ dở.Đảng bộ tập trung vững mạnh về chính trị tư tưởng và công tác giáo dục tư tưởng. Mỗi cán bộ Đảng viên là một tấm gương cho quần chúng noi theo.Đảng bộ nghiêm khắc đề cao tính tự phê bình và phê bình, làm chặt chẻ công tác cấn bộ, đào tạo nguồn cho cơ sở. Toàn Đảng bọ có 1989 đảng viên. Tổng số 32 cơ sở Đảng có 25 tổ chức cơ sở đạt danh hiệu treong sạch vững mạnh. 1.2.4. Quốc phòng an ninh . Công tác quốc phòng an ninh được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ Quốc phòng .chú trọng xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ, quuan sự địa phương.năm 2009 toàn huyện có 1800 đồng chí dân quân tự vệ, BCH Quân sự huyện có 3 đại đội dự bị động viên, 1 tiểu đoàn trực chiến thuộc quyền quản lí của E176. Hằng năm Huyện tiễn 160 thanh niên lên đường nhập ngũ. Công tác an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững, lực lượng dân quân các xã luôn đi đầu bà phát huy tốt vai trò của mình. Lực lượng Công an tích cực triễn khai thực hiện Nghị quyết Chỉ thị của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Những năm gần đây tình hình tôn giáo hoạt động trên địa bàn ngày càng phức tạp. Đặc biệt TT Huế cũng là một trong những điểm nóng về tôn giáo nhưng Đảng bộ Phong Điền luôn quan tâm dìu giắt thế hệ trẻ tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên học tập, cống hiến và khẳng định mình. 2. Đặc điểm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. 2.1. Tình hình thanh niên huyện Phong Điền. Đất nước ngày càng đổi mới, xã hội ngày càng phát triển mọi người dân đều có trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong đó không thể thiếu thành phần trụ cột những chủ nhân hiện tại và tương lai của đất nước, đó là thanh niên. Trong những năm qua thanh niên Phong Điền luôn phát huy được bản chất, truyền thống cách mạng của quê hương. Với số lượng đông đảo, sức mạnh , trí tuệ sáng tạo khát khao cống hiến của tuổi trẻ thanh niên Phong Điền luôn cố gắng hoàn thành sứ mạnh của tổ chức mình. Hiện nay Phong Điền có 19000 Hội viên, chiếm 17,6 % dân số huyện, trong đó có 4325 Đoàn viên chiếm 36,7% và có 543 Đảng viên là thanh niên chiếm 12,82% Thanh niên Nông thôn chiếm 58,6% Thanh niên học sinh chiếm 40,4% Thanh niên LLVT chiếm 1% Độ tuổi của bí thư xã Đoàn là 29,6 tuổi, BCH huyện Đoàn là 31,2 tuổi. Như vậy qua số liệu trên ta thấy được thanh niêm Phong Điền là lực lượng đông đảo, đội ngũ cán bộ trẻ khỏe đang ở độ tuổi cống hiến nhiều nhất cho Tổ Quốc. Nhưng cũng từ lí do đó mà thanh niên Phong Điền vẫn còn những thiếu sót nhất định, tỉ lệ thanh niên Nông thôn cao nên trình độ học vấn thấp vẫn còn phổ biến, tỉ lệ đỗ vào các trường Đại Học, Cao Đẳng chưa cao.Hiện nay quá trình CNH nông nghiệp nông thôn đang diễn ra một cách chóng vánh nên việc giải quyết việc làm cho thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, cũng vì thế mà các tệ nạn xã hội đãv có dấu hiệu xuất hiện.Đã có một bộ phận nhỏ thanh niên sống xa rời lí tưởng. Đầu tư cho công tác Đoàn còn nghèo nàn, lạc hậu nên vấn đề đoàn kết tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Hiện nay huyện Đoàn có 16 cơ sở xã, thị trấn. 4 Đoàn trường THPT và 19 chi Đoàn khối cơ quan. 2.2. Công tác thanh niên trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế Mặc dù điều kiện kinh tế huyện nhà còn khó khăn nhưng các cấp ủy Đảng chính quyền đã giành sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện chăm lo bồi dưỡng thanh niên, tạo nhiều cơ chế chính sách thông thoáng, cởi mở khuyến khích động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh. Các phòng, ban, ngành cấp huyện đã phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể thông qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Góp phần đổi mới nội dung phương thức hoạt động của thanh niên. Xã hội hóa công tác thanh niên từng bước đẩy mạnh thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “ tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên” Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng , xây dựng đất nước từng bước CNH, HĐH phong trào đoàn và công tác thanh niên huyện Phong Điền được chú trọng hơn. Những năm gần đây trên địa bàn huyện đã mọc lên các cụm Công nghiệp như: Công ty dệt may SCAVI tập đoàn PRIME Công ty VICOSILICA đã thu hút và tạo việc làm cho hơn 1000 công nhân trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận, trong đó co Công ty VICOSILICA đã thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nên công tác giáo dục tư tưởng, thực hiện mọi trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi của thanh niên được bảo đảm hơn. Tuy nhiên xét một cách cụ thể công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng Đoàn viên sinh hoạt 2 chiều chiếm hơn 50% tổng số Đoàn viên nên mọi công tác triển khai còn nhiều bất cập, cộng thêm sự nhận thức chưa sâu sắc của một số cấp ủy Đảng về công tác thanh niên nên chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đối với công tác thanh niên một cách tốt nhất. II.TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN là một nội dung quan trọng trong công tcas đoàn.Công tác giáo dục tư tưởng tốt sẻ phát huy được sức mạnh của tổ chức Đoàn. “Mọi sự thắng lợi trên chiến trường dều phụ thuộc vào tư tưởng của những người chiến sĩ cầm súng trực tiếp chiến đấu với kẻ thù”. Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, những năm qua ccas cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung bám sát Nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhà nước, của Đoàn cấp trên , để quán triệt học tập sâu rộng trong toàn đoàn viên thanh niên. Góp phần nâng cao nhận thức và giác ngộ chính trị , định hướng lí tưởng cách mạng và củng cố niềm tin cuả tuổi trẻ vào vai trò lãnh dạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước. Thông qua việc đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực quán triệt phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ X, Nghị quyết TW7, chính sách pháp luật nhà nước, Nghị quyết của Đoàn cấp trên. Các hoạt động trên đã thu hút trên 90% Đoàn viên tham gia. Đặc biệt từ huyện đến xã đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị thiết thực.Tổ chức các cuộc thi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hieur lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, nói chuyện với các bậc lão thành cách mạng về truyền thống lịch sử quê hương Phong Điền. trong 3 năm qua các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 33 lớp học tập 6 bài học lí luận chính trị, 9 lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên, kết nạp cho 1340 thanh niên vào Đoàn, giới thiệu 465 Đoàn viên ưu tú và đã có 230 Đoàn viên được vinh dự dứng vào hàng ngũ của Đảng. Huyện Đoàn Phong Điền đã chỉ đạo cho 16 cơ sở xã ,thị trấn thi đua học tập làm Theo tấm gương lời Bác. Tuổi trẻ Phong Điền chung tay xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương từng bước CNH, HĐH, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục duy trì đẩy mạnh tổ chức diễn đàn “tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tin khát vọng, cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Các phong trào hoạt động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày nay, khi đất nước không còn chiến tranh, quê hương đổi mới, tất cả mọi nguồn lực ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ngày càng hội nhập hòa vào dòng chảy của thế giới. Tiếp bước các thế hệ cha anh dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Phong Điền phát huy tốt truyền thống cách mạng của mình. Tuổi trẻ Phong Điền, với ý thức tự lập, tự cường lập thân lập nghiệp đã luôn xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội tỉnh Đoàn nói chung và huyện Đoàn nói riêng, thực hiện thắng lợi mục tiêu về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, huyện Đoàn Phong Điền đã thực hiện phong trào trong thanh niên, đã thu hút tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia. 2 phong trào lớn thu hút phần đông thanh niên tham gia có hiệu quả, đó là “Lập thân lập nghiệp” và “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hằng năm, huyện Phong Điền có 160 ĐVTN lên đường nhập ngũ, công tác chuyển giao KHKT vào đời sống sản xuất được tiến hành tích cực, có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, đồng thời giúp thanh niên phát huy khả năng sáng tạo của mình. Đối với thanh niên khối nông thôn - thị trấn Phong Điền là một huyện đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa lí bao gồm rừng núi, đồng bằng, đầm phá và biển nên công tác sản xuất kinh tế rất phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng Phong Điền từng bước CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. ĐVTN tham gia phong trào lập thân lập nghiệp xây dựng mô hình trang trại trẻ làng thanh niên. Hiện nay trên đoạn đường Trường sơn đoạn chạy qua xã Phong Mỹ huyện Phong Điền đã xuất hiện làng thanh niên lập nghiệp với 30 gia đình hơn 100 ha Cao su đã cho thu hoạch sản phẩm, cơ sở Mộc mĩ nghệ, Mây tre xuất khẩu – Phong Hoà đang hồi phục và phát triển.Làng nghề tryuền thống Lưới Vân Trình tạo công ăn việc làm cho hàng trăm thanh niên ở lứa tuổi học sinh. Đăc biệt mô hình nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng trên cát do xã Đoàn Phong Hải lam chủ đầu tư với diện tích ha số vốn 4 tỉ đồng đã mang lại nguồn lợi cho hơn 30 thanh niên trong xã. So vớí những năm 2006 về trước, những năm gần đây phong trào lập thân, lập nghiệp của thanh niên Phong Điền phát triển vượt bậc Trước đây thanh niên Phong Điền chủ yếu vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân , những năm gần đây với cơ chế thông thoáng Họ đã mạnh dạn đầu tư làm giàu trên quê hương mình. Tiêu biẻu cho phong trào có anh Nguyễn Khoa Hoá xã Phong Hoà, anh Hoàng Văn Sửu, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Dỏ, Nguyễn Doãn xã Phong Hải. b. Đối với thanh niên khối trường học Các cơ sở Đoàn khối Trường học trong toàn huyện đã tổ chúc nhiều hoạt động nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học của tuổi trẻ, ý b chí vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và phát triển tài năng thông qua các loại hình chính quy, không chính quy , ngoại khoá, các trường trong và ngoài công lập Các Trường đã lòng ghép công tác Đoàn vào hoạt động chuyên môn ở trong trường học như “diễn đàn thanh niên”, “tìm hiểu sức khoẻ sinh sản VTN” ”Đố vui để học “tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ” nhằm phtá hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, dồng thời kêu gội quỹ thanh niên, quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Ngoài công việc chính là học tập ĐVTN khối Trường học còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội bão vệ môi trường, hiến máu nhấn đạo viết thư kết nghĩa với các chiến sĩ ngoài Đảo xa được triển khai và thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng nhiệt tình. 100% các trường đều thành lập quỹ khuyến học tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 80,1% năm học 2007 – 2008 toàn huyện có 12 Đoàn viên đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 400 Đoàn viên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, năm học 2008 – 2009 có 15 Đoàn viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 Đoàn viên đạt gải thưởng Kim Đồng. 1 Đoàn viên được nhà nước đưa sang CHLB Đức đào tạo, 480 Đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến. So với những năm 2006 về trước ngững năm gần đây tỉ lệ ĐVTN khối Trường học đỗ vào các Trường Đại Học Cao Đẳng cao hơn hẳn năm 2007 – 2008 có 75 ĐVTN đỗ vào các Trường Địa Học, 500 ĐVTN đỗ vào các Trường Cao Đẳng- Trung Cấp. 100% cán bộ Đoàn được tập huấn, 97% Đoàn viên khối 11,12 được phát thẻ Đoàn, 100% học nsinh khối 10 được bồi dưỡng cảm tình Đoàn,trong đó có 97% dược kết nạp Đoàn. c. Đối với ĐVTN khối công nhân viên chức và hành chính sự nghiệp. Trong những năm gần phong trào đoàn trong các cơ quan nhà máy xí nghiệp rất phát triển. các phong trào hành động do huyện Đoàn phát động đều được ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả cao.Phong trào ”thi đua yêu nước” “ sản xuất an toàn tiết kiệm, chất lượng”đã trở thành chương trình hành động của ĐVTN khối công nhân viên chức, hành chính sự nghiệp. Qua đây giúp ĐVTN tự tin hơn yêu nghề hơn hình thành lớp người có phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ, sáng tạo góp phần cùng nhân dân Phong Điền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, từng bước thực hienj thắng lợi nhiệm vụ CNH,HĐH huyện nhà. Để thực hiện phong trào ‘tuổi trẻ giữ nước” huyện Đoàn Phong Điền thường xuyên phối hợp với BCH Quân sự huyện thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng trong năm. Những tháng cao điểm BTV huyện Đoàn đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông huyện để tuyên truyền ngày, tuần, tháng an toàn giao thông. mang lại hiệu quả ý nghĩa chính trị quan trọng. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa trong 3 năm qua BTV huyện Đoàn vận động các đơn vị sự nghiệp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, hội cựu thanh niên xung phong tỉnh TT Huế đã xây và trao 25 nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, thương bệnh binh tổng trị giá 275 triệu đồng, từ năm 2007 – 2009 đã tặng 1000 xuất quà cho các Bà Mẹ VNAH,cựu thanh niên xung phong. Thăm động viên , tặng 480 xuất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Hưởng ứng tháng thanh niên hàng năm BTV huyện Đoàn đã phát động mỗi đơn vị mỗi công trình thanh niên, được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, những việc làm thiết thực đã mang lại diện mạo mới cho phong trào thanh niên góp phần xây dựng que hương Phong Điền ngày càng giàu đẹp. 3. C«ng t¸c båi d­ìng, giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó vµo §¶ng. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng v× vËy BTV huyện §oµn Phong Điền đã th­êng xuyªn tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho §oµn viªn Thanh niªn vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nh»m n©ng cao nhËn thøc cho §oµn viªn Thanh niªn tù hµo h¬n §¶ng céng s¶n viÖt t¹o ®éng lùc thóc ®Èy phÊn ®Êu vµo §¶ng, kh«ng ngõng bæ sung nguån ®¶ng viªn trÎ cã tr×nh ®é cho §¶ng.Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n ho¸ v¨n nghÖ mõng §¶ng, mõng xu©n, tæ chøc héi thi vÒ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, T×m hiÓu lÞch sö §¶ng Bé huyÖn Phong Điền. Tõ n¨m 2007®Õn hÕt n¨m 2009 ®· d­íi thiÖu cho §¶ng uû 465 §oµn viªn ­u tó ®i häc líp nhËn thøc vÒ §¶ng vµ xÐt kÕt n¹p ®­îc 248 ®ång chÝ vµo §¶ng. Bảng số liệu kết nạp Đảng viên mới từ 2007- 2009. Năm Tổng số Đảng viên mới được kết nạp Số Đảng viên ĐVTN được kết nạp Tỉ lệ 2007 135 80 59,25% 2008 128 82 64,06% 2009 130 86 66,15% Qua bảng số liệu ta thấy công tác phát triển Đảng và phát triển Đảng trong thanh niên có dấu hiệu khả quan, năm sau cao hơn năm trước. Riêng thanh niên có xu hướng phát triển bền vững hơn, điều đó chứng tỏ rằng công tác phát triển Đảng trong thanh niên thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện đúng mức. Tuy nhiên nhìn nhận một cách chính xác chi tiết cụ thể, số thanh niên vào Đảng hàng năm như số liệu trên liệu đã đáp ứng được nguyện vọng của thanh niên hay chưa, để làm rõ hơn vấn đề này chúng ta cùng tham khảo số liệu sau: Bảng số liệu so sánh ĐVƯT được giới thiệu cho Đảng và số được kết nạp. Năm Giới thiệu ĐVƯT cho Đảng Số được kết nạp 2007 147 80 2008 155 82 2009 163 86 Từ bảng so sánh trên số người được kết nạp và số người được giới thiệu còn quá thấp. Trong thời gian thực tập áp dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng cách thâm nhập cơ sở, tiến hành khảo sát 4 xã, thị trấn kết quả thu được như sau. Đảng Bộ xã Phong Hòa: Hiện nay có 15 chi bộ với 105 Đảng viên trong đó chi bộ Thôn Đức Phú chiếm đa số với 14 Đảng viên chiếm 13,3%. Chi bộ Thuận Hòa chỉ có một Đảng Viên vừa được kết nạp năm 2008. Chi bộ Thôn Chùa có 4 Đảng viên và từ năm 1975 đến nay chưa kết nạp được Đảng viên mới nào. Đảng Bộ Điền Hương vừa mới thành lập năm 2008, còn rất nhiều khó khăn, Điền Hương là địa bàn có số Đồng Bào theo Đạo chiếm 96% nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác xây dựng Đảng . Đảng Bộ xã phong An và Đảng Bộ thi trấn Phong Điền phát triển mạnh. riêng Phong An có 10 Chi bộ và 230 Đảng viên.Thị Trấn Phong Điền có 5 Thôn và có 115 Đảng viên. công tác phát triển Đảng ở 2 Đảng Bộ này rất tốt. Như vậy qua điều tra thí điểm 4/16 xã Thị Trấn, nhận thấy công tác phát triển Đảng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chưa đồng đều giữa các đơn vị, một phần do một số cấp ủy Đảng chưa thật sự tin vào thanh niên, một phần do thanh niên mãi làm kinh tế không quan tâm đến đời sống chính trị, từ đó nhận thấy vấn đề trước mắt cần đặt ra là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Các cấp ủy Đảng cần đầu tư nhiều hơn cho công tác thanh niên. 4. C«ng t¸c tham gia ®ãng gãp ý kiÕn phê bình Đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia vào công tác đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên, và lãnh đạo Đảng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và công tác Đảng viên vì đấy là vấn đề quan trọng của Đảng trong việc đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đọan hiện nay. Từ tầm quan trọng đó hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt rộng rãi nhằm lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, Xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng Bộ các cấp. Đặc biệt Đoàn chú trọng đóng góp ý kiến cho từng Đảng viên về năng lực, phẩm chất, công tác lãnh đạo, chăm lo đời sống nhân dân, tư cách Đảng viên…, bằng nhiều hình thức khác nhau tổ chức Đoàn ở huyện Phong Điền đã trực tiếp hoặc gián tiếp thẳng thắn đóng góp ý kiến cho những Đại Biểu ứng cử và đề cử vào BCH Đảng Bộ đồng thời cũng mạnh dạn giới thiệu những cử tri có đủ năng lực phẩm chất vào BCH các cấp. 5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã và đang là tổ chức có uy tín rộng rãi trongb thanh niên và nhân dân. Đoàn không chỉ bồi dưỡng lí luận, đạo đức, giáo dục lối sống, nếp sống, tri thức cho thanh niên mà còn vận động cỗ vũ, tổ chức cho đông đảo thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh cuả đất nước.Đặc biệt trong thời kì CNH,HĐH là thời kì của những biến đổi sâu sắc và toàn diện, từ kinh tế xã hội đến an ninh quốc phòng, từ kết cấu hạ tầng đến văn hóa kiến trúc thượng tầng, với tiềm năng về nhiều mặt thanh niên Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào sự biến đổi ấy. Như vậy, thanh niên Việt Nam có vai trò rất quan trọng đối với đất nước, nhưng để đáp ứng được yêu cầu mới của đất nước đặt ra, đòi hỏi mọi đoàn viên phải không ngừng tham gia xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. do đó đoàn thanh niên huyện Phong Điền đã đề ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh hơn. Thường xuyên tăng cường cũng cố tổ chức đoàn về chính trị. thay đỗi nội dung sinh hoạt tạo điểm nhấn dể thu hút tập hợp thanh niên. Quan tâm chăm lo tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn trên địa bàn huyện. Tổ chức thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên. Tập trung giáo dục thiếu niên tạo tiền đề để sau này tổ chức đoàn phát triển mạnh hơn.tạo sự đoàn kết gắn bó giữa tổ chức đoàn với đoàn viên, giữa đoàn viên với thanh niên. Tãm l¹i: C«ng t¸c x©y dùng §¶ng ®Æc bÞªt lµ viÖc gi¸o dôc Thanh niªn båi d­ìng §oµn viªn ­u tó d­íi thiÖu cho §¶ng xem xÐt kÕt n¹p lµ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc §oµn nãi chung, cña mçi §oµn viªn Thanh niªn nãi riªng. §ång thêi ®©y còng lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña tæ chøc §¶ng bëi v× §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng. §¶ng muèn kh«ng ngõng lín m¹nh th× ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo båi d­ìng thÕ hÖ trÎ. Tæ chøc §oµn muèn §¶ng tin t­ëng giao nhiÖm vô th× ph¶i kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ gãp phÇn tham gia x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa vai trß, nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc tham gia x©y dùng §¶ng. §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh huyện Phong Điền ®· cã nh÷ng nç lùc phÊn ®Êu, tù chØnh ®èn ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ lßng nhiÖt huyÕt cña tuæi trÎ, tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh gãp phÇn vµo gi÷ v÷ng chÝnh trÞ, t­ t­ëng xøng ®¸ng víi sù tin t­ëng cña §¶ng lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng. Víi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng, sù quan t©m gióp ®ì cña Đoàn cấp trên, sù nç lùc cña c¸n bé §oµn viªn Thanh niªn trong toµn x·. T«i tin t­ëng r»ng c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng cña x· ngµy cµng lín m¹nh vµ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng míi trong thêi gian tíi, cuéc vËn ®éng x©y dùng vµ chØnh ®èn §¶ng sÏ ®em l¹i nhiÒu th¾ng lîi vµ kÕt qu¶ to lín. KÕt qu¶ ph©n lo¹i §¶ng viªn tõ n¨m 2007 ®Õn 2008. Stt Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 HTTNV HTNV TB HTTNV HTNV TB HTTNV HTNV TB 1 Phong Bình 90 22 0 111 15 0 118 17 0 2 Phong Chương 115 5 0 116 15 0 121 16 0 3 Phong Hòa 75 23 2 96 7 3 101 9 0 4 Điền Hải 66 34 0 71 23 0 80 21 0 5 Điền Hương 30 23 2 42 6 2 51 9 0 6 Điền Môn 70 25 0 96 7 0 102 7 0 7 Điền Lộc 78 18 0 82 17 1 84 19 0 8 Điền Hòa 69 11 0 76 15 0 83 15 0 9 Phong Hải 55 19 6 66 20 2 71 22 0 10 Phong Hiền 95 10 0 95 15 0 109 16 0 11 Phong Xuân 101 11 1 110 10 0 122 13 0 12 Phong Thu 85 20 0 97 23 0 115 25 0 13 Phong Sơn 95 15 0 93 27 0 107 28 0 14 Phong Mỹ 115 10 0 115 14 1 127 13 0 15 T.T Phong Điền 135 5 0 141 14 0 155 15 0 16 Phong An 205 10 0 208 27 0 215 20 0 Cộng 1478 261 11 1615 255 9 1761 265 0 Tổng toàn huyện 1750 1879 2026 Tæng sè chi bé trùc thuéc: 18 KÕt n¹p trong 3 n¨m: 393 ®¶ng viªn. Tæng sè đảng viên là: 2026 III. NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 1. §¸nh gi¸ chung. C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi huyện Phong Điền tiếp tôc kh¼ng ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn míi. C¸c nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c ®­îc trتn khai, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c t­ t­ëng, v¨n ho¸ ®­îc quan t©m ®Çu t­ vµ ph­¬ng thøc theo h­íng thiÕt thùc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c giáo dục cña §oµn. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ ®­îc g¾n víi tæ chøc c¸c ngµy lÔ lín ®­îc tæ chøc mét c¸ch s¸ng t¹o, néi dung phong phó, ®a d¹ng, hÊp dÉn. Phong trµo thi ®ua t×nh nguyÖn ®­îc tËp trung chØ ®¹o theo h­íng tại chæ, phôc vô trùc tiÕp t¹i ®Þa ph­¬ng ph¸t huy ®­îc vai trß xung kÝch, t×nh nguyÖn, s¸ng t¹o cña tuæi trÎ huyện nhà gãp phÇn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng cña huyện. Tham gia thùc hiÖn ®Ò ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo h­íng tinh gän, hiÖu qu¶, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn ®­îc ®Çu t­ c¶ vÒ quy m« vµ chiÒu s©u. ViÖc giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó cho §¶ng xem xÐt kÕt n¹p vµ mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn ®­îc më réng, tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, x©y dùng chÝnh quyÒn. C«ng t¸c ch¨m sãc, gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång vµ x©y dùng §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh ®­îc quan t©m th­êng xuyªn. Trong chØ ®¹o th­êng xuyªn ®æi míi, s¸ng t¹o, ®Ò cao tÝnh thiÕt thùc, hiÖu qu¶, tÝch cùc tham m­u víi §¶ng uû vÒ c«ng tÊc chØ ®¹o Thanh niªn vµ th­êng xuyªn phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c thanh niªn. 2. Một số thành tựu đạt được và nguyên nhân. Một số thành tựu. Trong 3 năm qua được sự lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, của BTV huyện ủy và sự chỉ chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn TT Huế. Đặc biệt từ 2007 – 2009 là những trọng tâm của nhiệm vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng tuổi trẻ Phong Điền đã có những đóng góp dáng ghi nhận: Đoàn đã chủ động tham mưu cho Đảng thực hiện tốt công cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW3 khóa VII, NQTW6 khóa VIII (lần 2) góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và uy tín của tổ chức Đảng các cấp . Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc của Bác Hồ. thực hiện tốt phong trào “thanh niên tình nguyện “ ,” tuổi trẻ giữ nước” do TW Đoàn phát động, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò của Đoàn trong xã hội. Dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát của BTV Tỉnh Doàn, BTV huyện ủy Đoàn thanh niên huyện Phong Điền là chiếc nôi của phong trào hoạt động bề nổi dược Đảng, chính quyền Tỉnh, Huyện ghi nhận cổ vũ. Đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác làm tốt công tác chính sách xã hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo chuyển mới trong cán bộ, ĐVTN khơi dậy phong trào lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, tự phê bình và phê bình. b.Nguyên nhân. - Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy Phong Điền, BTV huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo sát sao, công tác kiểm tra giám sát, đốc thúc chặt chẻ, thường xuyên rút kinh nghiệm. - Được sự hưởng ứng của ĐVTN trên toàn huyện và sự hỗ trợ của cơ sở. - Cấp ủy Đảng của nhiều đơn vị đã quan tâm hơn đến công tác thanh niên. - Nhận thức của thanh niên về vai trò của bản thân mình với sự nghiệp xây dựng baoe vệ Quốc ngày càng cao,do vậy tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố nâng cao về chất lượng, vững mạnh về tổ chức. 3. Hạn chế và nguyên nhân a. Hạn chế. Trong những năm qua công tác phát triển xây dựng Đảng trên dịa bàn huyện Phong Điền có bước chuyển biến hơn những năm trước. nhưng xét về mặt khách quan vẫn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Công tác giáo dục của Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của tình hình mới, chưa đi sâu vào từng đối tượng cụ thể, còn mang nặng tính hình thức chưa thật sự chú trọng đến chất lượng. Công tác phát triển Đảng còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở 5 xã thuộc khu vực “Ngũ Điền”.Đây là khu vực chủ yếu là Đồng bào Công giáo nên công tác phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn, thanh niên ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp tỉ lệ vào Đảng còn thấp. Tỉ lệ Đoàn viên được kết nạp so với Đoàn viên ưu tú được giới thiệu còn thấp chỉ 30% Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự tin vào thanh niên, đặck biệt có một cơ sở đến năm 2008 mới thành lập Đảng bộ như xã Điền Hương, điều đó eaats ảnh hưởng đến công tác phát triển xây dựng Đảng của Đoàn. Đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chưa thực sự có tính chuyên trách, còn kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau, chưa được đào tạo chính quy nên các hoạt động chưa thực sự đi vào chiều sâu, công tác tham mưu cho cấp ủy còn nhiều hạn chế. Do vậy chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của ĐVTN. Tình hình thanh niên làm ăn xa vẫn chiếm phần đa số, từ năm 2006 tỉ lệ thanh niên bỏ học nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đoàn hiện nay và cả trong tương lai. b. Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan. Đất nước ta đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập Quốc Tế, đẩy mạnh tiến trình CNH,HĐH, nền văn hóa Phương Tây đang thâm nhập vào Việt Nam cộng với quá trình bùng nổ thông tin. Trong khi đó Việt Nam còn yếu, thiếu kinh nghiệm nên công tác quản lí gặp nhiều khó khăn Tình hình cách mạng thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đặc biệt là chiến lược DBHB,BLLĐ cái gọi là chiến tranh không tiếng súng.mà đối tượng chủ yếu là thanh niên. Chúng làm cho thanh niên chúng ta sống sa đọa, xa rời lí tưởng suy đồi về đạo đức…, mà khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc là một điển hình. Nguyên nhân chủ quan - Nguyên nhân từ phía cấp ủy Đảng. Ở Phong Điền hiện có 16 Đảng bộ cơ sở, 18 chi bộ trực thuộc. em đã nghiên cứu kháo sát 4 đơn vị đại diện cho 4 khu vực, nhận thấy còn nhiều điểm phải khắc phục: Phần lớn độ tuổi trung bình đảng viên khá cao, 49,8 tuổi, có nhiều chi bộ từ sau giải phóng đến nay chưa kết nạp được Đảng viên mới nào, mà lí do là các đảng viên lớn tuổi xuất thân cựu chiến binh đã không tin thanh niên, và cấp ủy Đảng ở đây không có những giải pháp nào để giải quyết vấn đề trên.cụ thể là ở xã Phong Hòa - Đối với thanh niên. Có nhiều đối tượng chưa thật sự quan tâm đến đời sống chính trị xã hội, phần lớn họ là tín đồ của công giáo cụ thể là xã Điền Hương đơn vị mới thành lập Đảng bộ năm 2008. Một bộ phận do cuộc sống khó khăn nên lên thành phố làm ăn, không sinh hoạt ở địa phương . Theo khảo sát thì có đến 45% ĐVTN đi làm ăn xa, 30% là học sinh; sinh viên, 17%, thanh niên công nhân viên chức,2% thanh niên LLVT còn lại là lập gia đình làm nông nghiệp ở địa phương.Do vậy công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng rất hạn chế. - Đối với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã hội khác. Các tổ chức này chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên. Mà đúng ra là họ chưa tin vào thanh niên nên chưa có chính sách cụ thể với công tác thanh niên, họ xem công tác thanh niên là nhiệm vụ của riêng tổ chức Đảng, nên mõi khi đặt vấn đề với các ban ngành đoàn thể về công tác thanh niên đều nhận được câu trả lời “chờ chỉ thị của Đảng”. Do vậy chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đối với công tác thanh niên. Đối với gia đình. đây chính là khâu cần giải quyết ở địa phương em hiện nay. Trong thời kỳ hội nhập khi quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn diễn ra nhanh chóng, thì đi đôi với vấn đề việc làm, thu nhập trong ngày mới là quan trọng đối với từng gia đình, có nhiều bậc cha mẹ không khuyến khích con cái đi theo chính trị mà chỉ lo làm giàu, một quan diểm chung cho các bậc bố mẹ là: “vào Đảng làm gì, giàu là được” như vậy gia dình là nhân tố quan trọng không nhỏ ảnh hưởng đến công tác phtas triển Đảng ở Phong Điền hiện nay. 4. Bài học kinh nghiệm. - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước cho tuổi trẻ - Hiểu dược nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên để có những chủ trương đường lối đổi mới cho phù hợp - Xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo có tính kế thừa liên tục - Các cấp ủy Đảng phải nhiệt tình tin tưởng quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên. - Thường xuyên thay đổi các hình thức tổ chức sinh hoạt đoàn, tránh tình trạng nhàm chán trong thanh niên. - Sự phối hợp sức mạnh tổng hợp toàn xã hội với công tác thanh niên, luôn mở cho thanh niên một hướng đi mới để họ phát huy heeys khả năng,m năng lực của mình. - Ngay từ khi là đội viên phải giáo dục các em thấm nhuần truyền thống của đội, đoàn, đảng, dân tộc. CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I. Phương hướng cơ bản của công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Điền - tỉnh TT Huế trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Nhìn lại kết quả của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng từ năm 2007- 2009, qua nghiên cứu khảo sát thực tế, từ kết quả tim hiểu về nguyên nhân những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế. Trong thời gian tới nhằm góp phần đưa công tác tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng có hiệu quả, chất lượng công tác Đoàn ngày một tốt hơn tôi xin mạnh dạn đưa ra những phương hướng như sau. - tiếp tục khẳng định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu then chốt, vì vậy cần phải tăng cường, đẩy mạnh công tác này. nhưng phải đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu. - Thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vinh quang của Đảng, của dân tộc cho thế hệ trẻ. - Tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài kiệt xuất.tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh niên học tập phát huy hết khả năng của mình, giúp họ khẳn định mình. - làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thay đổi cách nhìn nhận đối với những thanh niên theo đạo, tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, hòa nhập cộng đồng, đem hết tinh thần xây dựng quê hương mình. II. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Trong t×nh h×nh hiÖn nay c«ng t¸c tham gia x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô quan träng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n trong ®ã tæ chøc §oµn Thanh niªn céng S¶n Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÞ quan träng then chèt. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt nhiÖm vô sau: 1. Trước hết Bản thân tổ chức Đoàn phải năng động, chủ động trong mọi công việc. Ph¶i th­êng xuyªn chØ ®¹o, l·nh ®¹o phong trµo, phải chỉnh ®èn, tù ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m thu hót ®«ng ®¶o §oµn viªn Thanh niªn vµo sinh ho¹t. th­êng xuyªn ch¨m lo c«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngñ c¸n bé ®oµn cơ sở, quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cho §oµn viªn, Thanh niªn. §oµn Thanh Niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh huyện Phong Điền ph¶i thùc sù ®éi qu©n xung kÝch ®i trong mäi nhiÖm vô kinh tÕ x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng, t¹o ra ®­îc nhiÒu phong trµo lín gãp phÇn vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng. 2. Tổ chức Đoàn phải giáo dục, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa X của Đảng, luật thanh niên cho đoàn viên thanh niên. Ban chÊp hµnh các xã §oµn ph¶i thùc sù nßng cèt trong viÖc l·nh ®¹o ®oµn viªn Thanh niªn trong x· thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi néi dung sinh ho¹t §oµn vµ ho¹t ®éng §oµn. 3. BTV huyện ủy Phong Điền phải quan tâm chỉ đạo sâu sâu sát đến từng Đảng bộ cơ sở. Phải tăng cường sự lãnh của §¶ng đối với công tác thanh niên theo tinh thần Nghị quyết TW7 khóa X của Đảng. Thùc hiÖn nghiªm nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ph¸t huy d©n chñ ®i ®«i v¬i t¨ng c­êng kü luËt kü c­¬ng trong §¶ng. Chó träng kiÖn toµn båi d­ìng cÊp uû ®¸p øng yªu cÇu l·nh ®¹o, thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. TËp trung cñng cè tæ chøc §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, ph¶i th­êng xuyªn cã nghÞ quyÕt ®óng, s¸t víi ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh thùc tÕ cuÈ ®Þa ph­¬ng. Lu«n cã kÕ ho¹ch kiÓm tra th­êng xuyªn, theo th­êng kú vµ bÊt th­êng ®èi víi Đảng bé. 4. BTV huyện Đoàn phong Điền phải thường xuyên vận động các đơn vị sự nghiệp, phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đề xuất kiến nghị với BTV tỉnh Đoàn hổ trợ vốn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên. 5. T¨ng c­êng h¬n n÷a sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi tæ chøc §oµn vµ c«ng t¸c Thanh niªn, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, n©ng cao nhËn thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé §¶ng viªn ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn, §¶ng bé huyện phải lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vµ mçi ®ång chÝ §¶ng viªn thùc sù là tấm gương cho thanh niên noi theo. Coi träng c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc gãp phÇn x©y dùng tæ chøc §¶ng tr­íc mét b­íc. 6. X©y dùng §¶ng bé, chi bé, tæ chøc §oµn trong s¹ch v÷ng m¹nh t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, lµnh m¹nh ®Ó gi¸o dôc §oµn viªn. §¶ng bé , c¸c chi bé vµ ban chÊp hµnh §oµn x· tÝch cùc chØ ®¹o ho¹t ®éng nh»m thu hót tËp hîp §oµn viªn thanh niªn vµ tham gia ho¹t ®éng, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc, chÝnh trÞ, t­ t­ëng tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc th«ng qua c¸c phong trµo ho¹t ®éng. . Ph¸t huy tèt ®éi ngñ §¶ng viªn trÎ ®ang sinh ho¹t §oµn. §©y lµ nh÷ng nh©n tè gãp phÇn gi¸o dôc b»ng tÊm g­¬ng lµm cho ®oµn viªn Thanh niªn tuyÖt ®èi tin t­ëng vµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh»m thøc ®Èy ®éng c¬ phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh §¶ng viªn cña §oµn viªn Thanh niªn trong toµn huyện. §oµn viªn ph¶i thùc sù coi nhiÖm vô x©y dùng §¶ng lµ tr¸ch nhiÖm cña bản thân mình, TÝch cùc ®Ò xuÊt, tham m­u víi chi uû, §¶ng uû trong viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c Thanh niªn vµ quyÒn lîi cña Thanh niªn t¹o tiÒn ®Ò cho §¶ng cã biÖn ph¸p l·nh ®¹o c«ng t¸c Thanh niªn phï hîp víi t©m lý vµ nguyÖn väng cña tuæi trÎ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phog Điền đầu tư tốt cho phong trào thiếu nhi trong huyện. Nhằm tạo tiền đề cho phong trào thanh niên sau này. Mỗi ĐVTN là một tấm gương cho các em thiếu nhi noi theo. III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 1. §èi víi §¶ng uû, chÝnh quyÒn . Đảng chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, tạo cho thanh niên nhiều sân chơi bổ ích, tin tưởng vào khả năng, năng lực của thanh niên. Có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho c¸n bé §¶ng viªn vÒ c«ng t¸c §oµn trong t×nh h×nh míi vµ §oµn tham gia x©y dùng §¶ng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng §¶ng viªn trÎ. Cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p vµ giao nhiÖm vô cho c¸n bé §¶ng viªn trong c«ng t¸c giòp ®ì quÇn chóng ®Æc biÖt lµ §oµn viªn Đảng bộ huyện phải chỉ thị cho các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc khẩn trương x©y dùng quy chÕ vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi §oµn thanh niªn vµ c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. 2. §èi víi §oµn cÊp trªn. CÇn th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, b¸m s¸t c¬ sì ®Ó gióp ®ì huyện §oµn trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng. Cã chÕ ®é tËp huÊn c¸n bé §oµn hµng n¨m ®Ó nh»m n©ng cao kû n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn c¬ sì vµ c¸n bé c¸c chi §oµn. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u trực tuyến gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong toµn tỉnh và các tỉnh bạn ®Ó c¸c ®¬n vÞ trao ®æi häc hái kinh nghiÖm. CÇn ®Çu t­ x©y dùng m« h×nh ®iÓm ®Ó häc hái vµ nh©n réng m« h×nh trong c«ng t¸c tËp hîp thanh niªn. cán bộ Tỉnh Đoàn phỉa có kế hoạch bám sát cơ sở để timn hiểu tam tư tình cảm, nguyện vọng của ĐVTN.để từ đó có những chủ trương lãnh chỉ đạo đúng dắn hơn. 3. §èi víi §oµn c¬ së. Các §oµn x· ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc gi¸o dôc truyÒn thèng cho §oµn viªn Thanh niªn, chó träng c«ng t¸c ph¸t triÓn §oµn viªn míi. Th­êng xuyªn tham m­u cho §¶ng uû vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn míi. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh»m ®¸p øng nhu cÇu, nguyÖn väng cña Thanh thiÕu niªn tõ ®ã ®Ó tËp hîp ®oµn kÕt hä vµo tæ chøc. Th­êng xuyªn quan båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé chi ®oµn vµ ®éi ngò BCH ®oµn x·. C¸c chi §oµn ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc cho §oµn viªn Thanh niªn thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña §oµn cÊp trªn, nªn cã kÕ ho¹ch riªng cña chi ®oµn m×nh trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña ®oµn cÊp trªn nh»m vËn dông s¸ng t¹o cña §oµn viªn thanh niªn trong chi §oµn. Tham m­u tèt cho chi uû trong viÖc ph¸t hiÖn nh©n tè míi ®Ó båi d­ìng §oµn viªn ­u tó cho §¶ng kÕt n¹p. KẾT LUẬN §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,đại biểu trung thành của giai cấp công nhaaanViệt Nam, nhân dân lao động và của cả dân tộc. mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. §Ó l·nh ®¹o th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi còng nh­ sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc, §¶ng ph¶i tù ®æi míi, tù chØnh ®èn kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm vµ tiªu cùc trong x· héi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña §¶ng trong nh©n d©n. Trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc theo h­íng CNH - H§H th× phô thuéc rÊ nhiÒu vµo sù ®ãng gãp cña thÕ hÖ trÎ, ®Ó ph¸t huy hÕt tinh thÇn nhiÖt huyÕt vµ søc trÎ cña Thanh niªn th× tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ thùc hiÖn tèt vai trß chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong ®ã cã nhiÖm vô §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé huyện Điện Biên Đông tuổi trẻ huyện nhà với nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù næ lùc phÊn ®Êu cña m×nh quyÕt ®em hÕt søc trÎ vµ lßng nhiÕt huyÕt quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña ®¹i héi §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên khóa IX nhiệm kú 2006 - 2011 vµ nghÞ quyÕt Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa XI, gãp phÇn cïng víi c¶ n­íc thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X v× sù nghiÖp d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. PhÊn ®Êu ®­a ®Êt n­íc v÷ng b­íc ®i theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi cuèi cïng lµ chñ nghÜa Céng s¶n nh­ mong ­íc cña B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta. Tuổi trẻ Điện Biên Đông nó riêng, Đảng bộ nhân dân huyện Phong Điền nói chung lu«n qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· x¸c ®Þnh. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi §oµn Thanh niªn coi träng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, x©y dùng tæ chøc §oµn, ph¸t huy vai trß xung kÝch cña ®oµn Thanh niªn. Th­êng xuyªn bæ sung, hoµn thiÖn quy chÕ ho¹t ®éng §oµn c¸c cÊp, ®æi míi c«ng t¸c chi bé, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt thùc chÊt. Lµm ®­îc vÊn ®Ò trªn t«i tin t­ëng r»ng phong trµo Thanh niªn vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng nãi chung sÏ ®­îc ph¸t triÓn lªn mét tÇm cao míi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN huyện Phong Điền 2007 – 2010. 2. Báo cáo số liệu Đảng viên của huyện Phong Điền. 3. §Þa chí huyện Phong Điền 2005. 4. Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng - NXB ChÝnh trÞ quèc gia 1986. 5. Lý luận nghiệp vụ xây dựng Đoàn. 6. Nghị quyết TW7 khóa X của Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. 7. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bộ huyện Phog Điền nhiện kì 2005 – 2010 8. S¸ch Lý luËn vµ nghiÖp vô x©y dùng §oµn - Häc viÖn TTN ViÖt Nam. 9 Tạp chí cộng sản. 10. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, lÇn thø VII, lÇn thø VIII, lÇn thø X. BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT VIẾT TẮT NGHĨA BCH Ban chấp hành BTV Ban thường vụ CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội ĐVTN Đoàn viên thanh niên XHCN Xã hội chủ nghĩa KHKT Khoa học kĩ thuật MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc