Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng với công tác tham gia xây dựng Đảng

Lý do chọn chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện hành công chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Trải qua 80 năm lao động, chiến đấu và trưởng thành, Đảng luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân được tự do, hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều đó đã khẳng định được đường lối đúng đắn và vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đây là nhiệm vụ then chốt, không ngừng củng cố và đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo trong nhiệm kỳ hiện nay để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Đại hội VI và VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên, phát huy và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể tự chỉnh đốn, thể hiện đúng vai trò lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng. Đại hội VIII, IX và X của Đảng tiếp tục khẳng định và đưa ra sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước tiến lên mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Công tác xây dựng Đảng luôn xác định: "Lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt". Bác Hồ nhấn mạnh: "Củng cố và phát triển là nhiệm vụ phải tiến hành thường xuyên", "Phát triển đi đôi với củng cố" trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn. Quá trình xây dựng Đảng phải gắn liền với củng cố tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhất là tổ chức Đoàn thanh niên. Đây là một tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng nước Việt Nam "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thanh niên là người chủ trương lai của nước nhà, thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì hiện nay phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó" (Trích Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Hà Nội, 1987, tr.84) và "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết" . Vì thế mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn viên thanh niên, thể hiện tính nguyên tắc trong tổ chức lãnh đạo của tuổi trẻ, vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sứ mệnh của dân tộc. Tổ chức Đoàn tập hợp tuổi trẻ nhằm phát huy tài năng và trí tuệ; tình nguyện đi đầu trong sự nghiệp của Đảng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ to lớn và thường xuyên của tổ chức Đoàn thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đoàn là lực lượng xung kích tiên phong, là người kế tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Với chức năng là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là tổ chức cung cấp, bổ sung cho Đảng những lực lượng trẻ có ý thức, được rèn luyện trong thực tiễn của các phong trào quần chúng, góp phần làm tăng thêm sức trẻ, nguồn sinh lực mới cho Đảng, giúp Đảng trẻ hoá đội ngũ cán bộ Đảng viên nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần làm cho Đảng vững mạnh. Là đoàn viên trẻ tuổi tôi rất tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn phấn đấu vì mục tiêu của Đảng, cố gắng phát huy hết khả năng và năng lực của mình góp phần nhỏ bé vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy công tác xây dựng Đảng hiện nay không những là nhiệm vụ mang tính "thời sự" của tổ chức Đảng mà còn là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại của tổ chức Đoàn. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu này là vấn đề không mới, song trên địa bàn chưa có một nghiên cứu nào mang tính chất hệ thống, đề cập toàn diện vấn đề nghiên cứu. Do vậy, tôi lựa chọn chuyên đề "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng ở huyện Hạ Lang - tỉnh Cao Bằng" làm chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn chuyên đề: 2 2. Mục đích nghiên cứu. 4 3. Nhiệm vụ của chuyên đề. 4 4. Đối tượng nghiên cứu. 4 5. Khách thể nghiên cứu. 5 6. Phạm vi nghiên cứu khoa học: 5 7.Phương pháp nghiên cứu. 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ 6 1. HỆ THỐNG KHÁI NIỆM . 6 1.1. Khái niệm về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 6 1.2. Khái niệm về tổ chức cơ sở Đoàn. 6 1.3. Khái niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam 6 2. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ ĐẢNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 6 2.1. Quan điểm của Mác - Ăng ghen. 6 2.2. Quan điểm của Lênin. 8 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH. 12 3.1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và vai trò của thanh niên. 12 3.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 19 CHƯƠNG II 25 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN HẠ LANG TỈNH CAO BẰNG. 25 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG. 25 1.1. Đặc điểm kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội 25 1.2. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn - Hội - Đội ở huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng. 29 2.NHỮNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN HẠ LANG TỈNH CAO BẰNG. 31 2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. 31 2.3. Công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 39 2.4. Tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. 43 2.5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh. 44 3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG 47 3.1. Nguyên nhân. 47 3.1.1. Nguyên nhân khách quan. 47 3.1.2. Nguyên nhân chủ quan. 47 3.2. Nguyên nhân của hạn chế. 49 3.2.1. Hạn chế. 49 3.2.2. Nguyên nhân. 50 CHƯƠNG III 52 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 52 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 52 CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN 52 1. GIẢI PHÁP. 52 1.1. Giải pháp tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú. 52 1.2. Nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ cán bộ. 54 2. KIẾN NGHỊ 56 2.1. Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền. 56 2.2. Đối với Đoàn cấp trên. 57 2.3. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội. 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2623 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dục chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giúp cho thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt đã chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, của nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Huyện Đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức diễn đàn như "thanh niên sống đẹp"... Đến nay số thanh niên có nhu cầu, nguyện vọng gia nhập tổ chức đoàn ngày càng tăng số đoàn viên phấn đấu, rèn luyện để trở thành đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng mỗi năm thường xuyên tăng khá. Qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hàng nghìn năm quê hương đất nước. Đồng thời giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu biết về truyền thống lịch sử, có lối sống lành mạnh. Tóm lại: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đặc biệt là công tác giáo dục về Đảng cho đoàn viên thanh niên trong những năm qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang luôn quan tâm làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên huyện Hạ Lang trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 2.2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Trong công tác xây dựng đổi mới đất nước, chuẩn bị cơ sở vật chất cho xây dựng chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ huyện Hạ Lang đã thực hiện tốt các phong trào như: - Phong trào thanh niên thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội, học tập tiếp quản vào khoa học công nghệ: Phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp được đoàn viên thanh niên hưởng ứng tích cực. Đặc biệt là Đoàn khối trường học đã cụ thể hoá các hình thức tổ chức dạy và học, đẩy mạnh các câu lạc bộ môn học, các cuộc thi các diễn đàn thanh niên, phát động các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, rèn luyện tốt... Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ bộ môn làm tốt công tác ngoại khoá như trao đổi phương pháp học tập tốt, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Giáo dục nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học nên mọi Đoàn viên học sinh luôn có ý thức thái độ học tập, tự học tập, nghiên cứu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ... Từ đó nhiều đoàn viên đã vươn lên trở thành học sinh giỏi, đạt nhiều kết quả trong các cuộc thi. - Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, thi đua lao động sáng tạo góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Đối với thanh niên khối nông thôn: đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho thanh niên về phát triển kinh tế ở địa phương, chủ động thành lập các tổ chức tiết kiệm tín dụng vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở mang nghề nghiệp, dịch vụ, gây dựng trang trại cải tạo vườn tạp, đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Hiện nay tổng dư nợ trong thanh niên qua các kênh vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế là 7 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ vốn để sản xuất, Ban chấp hành Huyện Đoàn còn phối hợp với Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, phòng nông nghiệp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên, hàng năm Huyện Đoàn còn chủ động làm việc với Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh để tư vấn và giới thiệu thanh niên tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động. Phong trào thanh niên lập nghiệp đã giúp thanh niên giải quyết việc làm, tăng thu nhập tiến tới làm giàu, góp phần xoá đói giảm nghèo, hiện nay đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi trong thanh niên. Đối với thanh niên công chức lao động: Vận động đoàn viên thanh niên tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề... Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, luyện tay nghề các công trình đề tài nghiên cứu khoa học, tình nguyện tham gia các khâu khó trong công việc mới, đảm nhận các công trình, phần việc của cơ quan. Tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan đơn vị tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoạt động, tổ chức nhiều Hội thảo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn. Đối với thanh niên lực lượng vũ trang: Với nhiệm vụ chính là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập, huấn luyện giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra thanh niên lực lượng vũ trang còn phát động nhiều phong trào xung kích, tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, giúp đỡ tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình neo đơn, các gia đình có công với cách mạng. Nhiều cán bộ chiến sĩ là đoàn viên được các cấp lãnh đạo xem xét, bổ nhiệm nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan đơn vị. Thể hiện một thế hệ thanh niên tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, biết vươn lên lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới, thể hiện vai trò nòng cốt là hạt nhân trong mọi phong trào hoạt động của cơ quan đơn vị, tạo niềm tin vững chắc trong cán bộ công nhân viên chức. - Phong trào thanh niên tình nguyện: Trong những năm qua phong trào tình nguyện được tuổi trẻ hưởng ứng nhiệt tình, tích cực với tinh thần xung kích, sáng tạo, dũng cảm, gan dạ thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tuổi trẻ huyện Hạ Lang đã hăng hái ra quân giúp đỡ nhân dân trên tất cả mọi lĩnh vực đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phong trào tình nguyện tại cơ sở được các cơ sở Đoàn ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thống cống rãnh, hưởng ứng các chiến dịch do các cấp phát động. Hàng năm tổ chức phát động tháng thanh niên tình nguyện, kết hợp ra quân diễu hành, tuyên truyền về luật môi trường, luật an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hạn hán... Bằng những phong trào hành động thiết thực. Đoàn thanh niên đã tham gia đạt hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh nói chung và huyện Hạ Lang nói riêng. Qua đây nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên thấy rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. - Phong trào xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc: tuổi trẻ huyện Hạ Lang xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Vì vậy đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và pháp lệnh dân quân tự vệ, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tiễn đưa đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu giao 100%. - Phong trào tuyên truyền, giáo dục: Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng về các truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương đất nước, ý nghĩa lịch sử các ngày truyền thống của Đảng, Đoàn, Hội, Đội đã thực hiện và chỉ đạo các đoàn cơ sở tích cực tham gia. Nhằm phát huy lòng yêu quê hương đất nước cho các đoàn viên và thanh thiếu nhi. Ngoài ra hàng năm vào các dịp lễ tết, các ngày truyền thống của Đảng, Đoàn, Hội, các ngày truyền thống của quê hương đất nước. Huyện Đoàn đã tổ chức các hoạt động như: Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 78 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các phong trào hành động cách mạng cũng đã được tổ chức như phong trào "uống nước nhớ nguồn", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sĩ hàng năm đến ngày 27/7 Huyện uỷ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, nhất là huyện đoàn tổ chức các hoạt động, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ thắp nến tri ân, thắp hương tưởng nhớ các hương hồn liệt sỹ, thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng... Các phong trào do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động đã được triển khai tới các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí, quan trọng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng Đảng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thể hiện khả năng của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân cả vật chất và tinh thần trong thời kỳ mới. Đặc biệt BCH huyện Đoàn Hạ Lang cùng với các cơ sở Đoàn tích cực thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Nhiệt tình hưởng ứng phong trào "năm xung kích", "bốn đồng hành" các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động như: Vận dụng tiến bộ KHKT và công nghệ vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xung kích đi đầu thực hiện tốt luật giao thông, luật biên giới... Thực hiện tốt các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: Phối hợp với các lực lượng vũ trang tuần tra bảo vệ an toàn chủ quyền quốc gia, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội...thu hút hàng nghìn lượt Đoàn viên thanh niên tham gia. 2.3. Công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là công việc chủ yếu của tổ chức Đảng các cấp, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tại khoản 1, điều 44, chương X Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị itn cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện cho quyền lợi của thanh niên, phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh". Điều đó khẳng định vị trí to lớn của Đoàn thanh niên trong công tác tạo nguồn bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Ban chấp hành Huyện Đoàn đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn xây dựng nội dung duy trì hoạt động, triển khai bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thông qua phong trào hoạt động. Hưởng ứng phong trào của Trung ương đoàn về học tập nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, lối sống góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đánh giá tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng mang tính kế thừa và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cụ thể là công tác phát triển Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cơ sở Đoàn rất chú trọng và đã có những tiến bộ rõ rệt cả về số lượng và chất lượng thông qua bảng số liệu sau: Năm Tổng số đoàn viên Đoàn viên ưu tú được học nhận thức về Đảng Đảng viên được kết nạp Đoàn viên ưu tú được kết nạp Tỷ lệ 2007 2756 82 115 71 48,6% 2008 2984 85 113 55 49,2% 2009 3101 135 162 78 51,6% (Theo báo cáo số liệu của Huyện uỷ Hạ Lang) Qua bảng số liệu có thể nói công tác phát triển Đảng trong 3 năm gần đây số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp khá cao, nhưng nhìn chung công tác phát triển Đảng trong thanh niên vẫn được duy trì vào đạt chỉ tiêu đề ra so với tổng số đảng viên được kết nạp. Từ sau khi bộ máy quản lý được củng cố và kiện toàn Huyện uỷ đã quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng nhất là đảng viên trẻ. Đảng bộ thường xuyên đôn đốc các chi bộ theo dõi công tác phát triển Đảng viên mới. Hàng năm đảng bộ đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú quần chúng tích cực tham gia trong Đoàn cơ sở. Dưới sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng bộ trong những năm qua Đoàn cơ sở đã không ngừng gia tăng đội ngũ Đảng viên, bổ sung cho đảng hoàn thành tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên là công tác chủ yếu của tổ chức Đảng các cấp song trong thời kỳ cách mạng hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, với sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường để kết nạp được một số bộ phận thanh niên ưu tú vào Đảng không phải nhiệm vụ của riêng tổ chức Đảng mà đó là sự đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nằm trong hệ thống chính trị của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên là tổ chức quan trọng. Vì vậy Ban chấp hành Huyện uỷ luôn quán triệt sâu sắc tới các tổ chức, các cấp, các ngành, tới các chi bộ và mỗi đảng viên về nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường công tác tuyên truyền và học tập nâng cao lý luận chính trị và nhận thức tư tưởng cho Đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ban chấp hành Huyện đoàn luôn hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong thanh niên, để tham mưu cho cấp uỷ đưa ra các chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời những đòi hỏi bức xúc của thanh niên, xử lý uốn nắn những tư tưởng bệnh lạc hậu, bảo thủ, trí tuệ trong thanh niên. Chính vì thế số lượng Đảng viên trong độ tuổi 18 - 30 cũng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đây là điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng trong việc thế hệ sau kế thừa, phát huy và tiếp tục sự nghiệp phát triển của thế hệ đi trước. Trong 3 năm công tác phát triển Đảng viên của Đoàn thanh niên huyện Hạ Lang đã có nhiều phát triển và tiến bộ vượt bậc, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa huyện Đoàn Hạ Lang với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được 8 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho Đoàn viên ưu tú trong 3 năm 2007 - 2009 các cơ sở Đoàn của các xã, thị trấn đã lựa chọn bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, có thành tích trong lao động sản xuất, trong các hoạt động phong trào, có lối sống đạo đức rõ ràng, lành mạnh, trong sáng, có ý thức phấn đấu, rèn luyện vươn lên sống đẹp, sống có ích, hăng hái thi đua lập thành tích trong mọi lĩnh vực... để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó những đoàn viên ưu tú đó trở thành hạt nhân chính trị trong các phong trào, các hoạt động của Đoàn, xác định được tầm quan trọng của việc phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên. Nhìn chung công tác xây dựng và phát triển Đảng viên mới trong Đoàn viên thanh niên ưu tú trong 3 năm qua, phần lớn đã gắn liền với sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở các cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Kết quả thu được chính là sự phấn đấu, vươn lên của thế hệ trẻ huyện Hạ Lang cùng với sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh niên, các cán bộ đoàn từ cấp huyện, đến cơ sở đã phát huy vai trò chủ động tham mưu đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch, chương trình rèn luyện đoàn viên thanh niên và làm đúng nguyên tắc thủ tục xét kết nạp Đảng do Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định. Vì vậy những Đảng viên được phát triêể từ đoàn viên ưu tú đã trực tiếp lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tạo đà cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên có nhiều chuyển biến mới góp phần vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hạ Lang. Tóm lại: việc giáo dục thanh niên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là trách nhiệm của mỗi cơ sở Đoàn, của tổ chức Đoàn. Đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức Đảng. Đoàn thanh niên huyện Hạ Lang đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và tự khẳng định mình, tự chỉnh đốn để phát huy tiềm năng, sức mạnh của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị theo chức năng, bổn phận của mình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. 2.4. Tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. Tham gia đóng góp ý kiến cho đảng, cán bộ đảng viên và đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo của Đảng là một trách nhiệm quan trọng của tổ chức Đoàn nói chung và của đoàn viên thanh niên nói riêng. Thông qua việc góp ý kiến giúp cho cán bộ Đảng viên thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên và mối quan hệ của cán bộ đảng viên đối với quần chúng. Giúp cho các cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên thấy rõ vai trò của mình, trách nhiệm của mỗi người trong việc tham gia xây dựng Đảng. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Mặt khác, thông qua các đợt góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên nhìn lại mình, tự giáo dục và rèn luyện mình. Bên cạnh công tác giáo dục bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện huyện Hạ Lang còn tích cực, chủ động, thẳng thắn trong công tác góp ý tham mưu cho tổ chức Đảng và thẳng thắn góp ý phê bình đối với cán bộ Đảng viên, công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI, lần 2 khoá III. Hàng tháng hàng năm các chi đoàn đều tổ chức theo định kỳ, quán triệt các Nghị quyết tinh thần chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, lấy ý kiến đóng góp của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp với chi bộ, Đảng bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện đoàn viên thanh niên các tổ chức Đảng có thẩm quyền, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực tham gia vào công tác kiểm tra Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, loại bỏ những tư tưởng chủ nghĩa cá nhân cục bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, đặc biệt là trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc làm trên còn có ý nghĩa giáo dục nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác Đảng viên là một khâu rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy phải vận động, xem xét đánh giá một cách công bằng, khách quan. Đội ngũ Đảng viên có chất lượng là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trước hết là chi bộ Đảng, góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết, chỉ thị của ngành góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để đạt được kết quả cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng thì mỗi đảng viên phải là người đi đầu gương mẫu, lời nói phải đi đôi với hành động, việc làm thiết thực. Tận tụy với công việc để cho thanh niên và quần chúng noi theo, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng đã và đang được đoàn viên thanh niên huyện Hạ Lang quán triệt sâu sắc tới cán bộ Đoàn viên và được thực hiện đạt hiệu quả cao, được đảng bộ, các chi bộ ghi nhận và biểu dương khen thưởng. 2.5. Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh. Để tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chất lượng công Đoàn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cán bộ là gốc, là nòng cốt của phong trào, cán bộ nào phong trào ấy. Thực tế đã cho thấy cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vững vai trò hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vấn đề đặt ra hiện nay, trong thời kỳ mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá công tác đoàn và phong trào thanh niên đòi hỏi cán bộ đoàn phải đổi mới, đào tạo về mọi mặt và nâng cao để đáp ứng được yêu cầu cách mạng. Trong 3 năm qua chất lượng cơ sở Đoàn được nâng lên cả về hình thức lẫn nội dung hoạt động. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên được đặc biệt chú trọng ở địa bàn dân cư thông qua việc thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên, phát thẻ đoàn viên, triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị, tổ chức các diễn đàn thanh niên sống đẹp, sống có ích, tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn về câu nói của đồng chí Lý Tự Trọng "con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác". Qua các hoạt động này đã thu hút được nhiều thanh niên vào tổ chức Đoàn để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn được tập trung chú trọng trong nhiệm kỳ qua đã thành lập mới được 2 đoàn cơ sở 1 chi đoàn trực thuộc, làm thủ tục nâng cấp 02 đoàn cơ sở, 04 chi đoàn trực thuộc và chuyển sinh hoạt cho nhiều đoàn viên khác. Nâng cao tổng số chi đoàn khá, vững mạnh lên so với trước đây. Đã phát triển 4.007 đoàn viên, nâng cao tổng số đoàn viên đến nay là 4.176 đồng chí. Trong đó đoàn viên khối nông thôn là 1701 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,85% khối công nhân viên chức lực lượng vũ trang là 42 chiếm 1,0%, khối trường học là 1.040 đồng chí, chiếm xấp xỉ 25% chất lượng đoàn viên được nâng lên rõ rệt, số đoàn viên xuất sắc chiếm 90% so với đầu nhiệm kỳ là 75%. Huyện Đoàn Hạ Lang đã phối với trung tâm bồi dưỡng chính trị và các ban ngành tổ chức 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội cho hơn 1.000 lượt cán bộ cơ sở từ Ban chấp hành chi đoàn, chi hội trở lên và đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị bạn, vì vậy trình độ của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được nâng cao và đã tích cực đề xuất, chọn cử, giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú, đàng viên trẻ tham gia học tập các lớp trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ thanh vận, các lớp đại học để nâng cao trình độ và bổ sung các chức danh chủ chốt của Đoàn nhằm xây dựng, quy hoạch cán bộ lâu dài. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Hạ Lang luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của đoàn cấp trên, sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Huyện uỷ. Nên công tác Đoàn đã có nhiều tiến bộ, chất lượng hoạt động Đoàn được nâng lên. Các tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở đã xây dựng quy chế đi vào hoạt động có hiệu quả. Với chủ trương hướng về cơ sở, Huyện Đoàn đã có sự phân công phụ trách từng vùng, từng lĩnh vực hợp lý, thành lập Hội đồng cán bộ Đoàn theo cụm để tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với các trường trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng trong tỉnh đưa học sinh, sinh viên về hoạt động tình nguyện tại cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp đỡ, giao lưu học hỏi về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Do công tác hoạt động của các chi đoàn có hiệu quảl, tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, để thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tập thể. Công tác quản lý đoàn viên chặt chẽ hơn, chương trình rèn luyện đoàn viên tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác cán bộ luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn về cơ chế chính sách, công tác tuyển dụng đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như kỹ năng nghiệp vụ. Cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở, luôn được tin tưởng, đánh giá cao và có sự trưởng thành tốt. Hiện nay trong số các bí thư và phó Bí thư đoàn cơ sở có 03 đồng chí có trình độ đại học, 08 đồng chí có trình độ trung cấp và cao đẳng. Công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn, các đợt tập huấn được triển khai thường xuyên. Trong 3 năm qua các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã có những đóng góp thiết thực cho cán bộ Đảng viên. Tổ chức đoàn viên luôn tham mưu cho Đảng trong công tác cán bộ, công tác chính trị cán bộ, an ninh quốc phòng... Giúp Đảng có cái nhìn khách quan và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, giúp các đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng và trở thành Đảng viên. Mục tiêu cuối cùng là để làm trong sạch tổ chức Đoàn và đội ngũ đoàn viên thanh niên, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn sự tác động của các tệ nạn xã hội đến thanh niên. 3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG 3.1. Nguyên nhân 3.1.1. Nguyên nhân khách quan - Do nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, các tổ chức xã hội khác, đã ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể, cộng với sự nỗ lực của tổ chức Đoàn. - Nhận được sự đồng tình tham gia của các đoàn viên trong hoạt động các phong trào như các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội. - Điều kiện kinh tế - chính trị của địa phương phát triển bền vững, ổn định, giúp cho thanh niên có nhiều thời gian và động lực tham gia phấn đấu trong tổ chức Đoàn nhiều hơn. - Trong các hoạt động lớn luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh Đoàn, Huyện uỷ, hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, huyện trong công tác tuyên truyền cổ vật. - Nhận được sự đầu tư tài trợ của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào các phong trào hoạt động. Nhằm giúp các phong trào hoạt động có hiệu quả từ đó phát hiện được những nhân tố mới, điển hình tiên tiến giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 3.1.2. Nguyên nhân chủ quan Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, tròng những năm qua Đoàn thanh niên huyện Hạ Lang đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên. Số lượng Đảng viên trẻ được phát triển từ đó tổ chức Đoàn cao hơn trước, điều đó khẳng định công tác phát triển đảng viên được Đảng và đoàn quan tâm tạo điều kiện, tiến hành. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên chăm lo giáo dục về lý luận, chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, nếp sống văn hoá và các giá trị truyền thống cho Đoàn viên thanh niên, hình thành lớp thanh niên sống có lý tưởng, có ước mơ hoài bão. Đoàn đã tổ chức động viên đoàn viên thanh niên ra sức phấn đấu, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng góp phần đưa Nghị quyết của đảng thành hiện thực. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tăng cường làm tốt công tác và phong trào thanh thiếu nhi. Tổ chức thí điểm các mô hình hoạt động và nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả cao, có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cơ sở. Nhận thức các cấp uỷ Đảng và đảng viên về công tác phát triển Đảng trong thanh niên đã được nâng lên, nhận thức rõ vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của xã hội. Ban chấp hành Huyện Đoàn và Đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, Hội thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức được nhiều phong trào phù hợp, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết thực của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt quan tâm đến bước tạo nguồn và bồi dưỡng đối tượng Đảng. Hầu hết ban chấp hành đoàn cơ sở đã đưa công tác phát triển Đảng viên mới lên làm nhiệm vụ, trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Do vậy tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng, vững mạnh cả về tổ chức, tư tưởng và hành động. Trên cơ sở đó đã xuất hiện những nhân tố tích cực là nguồn b ổ sung lực lượng trẻ để đoàn giới thiệu cho đảng xem xét và bồi dưỡng kết nạp. - Do nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, các tổ chức xã hội khác, đã ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các ban, ngành đoàn thể, cộng với sự nỗ lực của tổ chức Đoàn. - Nhận được sự đồng tình tham gia của các đoàn viên trong hoạt động các phong trào như các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội. - Điều kiện kinh tế - chính trị của địa phương phát triển bền vững, ổn định, giúp cho thanh niên có nhiều thời gian và động lực tham gia phấn đấu trong tổ chức Đoàn nhiều hơn. - Trong các hoạt động lớn luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh Đoàn, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí của Tỉnh, Huyện trong công tác tuyên truyền cổ vật. - Nhận được sự đầu tư tài trợ của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào các phong trào hoạt động. Nhằm giúp các phong trào hoạt động có hiệu quả từ đó phát hiện được những nhân tố mới, điển hình tiên tiến giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 3.2. Nguyên nhân của hạn chế 3.2.1. Hạn chế - Một số cơ sở Đoàn còn lúng túng trong việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động. Các hoạt động tham gia xây dựng Đảng chưa được thực hiện tới các xã vùng sâu, vùng xa. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nên kết quả chưa cao. - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có đổi mới nhưng còn mang tính hình thức hiệu quả giáo dục chưa cao, nội dung hình thức chưa phong phú. - Công tác giáo dục truyền thống của Đảng chưa được thường xuyên - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, nhất là cấp chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, thiếu tính bền vững. Đồng nghĩa với việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng còn gặp nhiều khó khăn. - Công tác cán bộ Đoàn còn nhiều bất cập, đầu ra cho cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn lúng túng, một số cán bộ luân chuyển nhanh nên việc kiện toàn nâng cao chất lượng, tổ chức bộ máy còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ Đảng viên trong tổ chức Đoàn còn thấp, năng lực cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra. - Phong trào thanh niên tham gia xây dựng Đảng chưa thực sự tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, chưa có nhiều mô hình hoạt động tìm hiểu về Đảng trong thanh thiếu niên để nhân rộng trên địa bàn. - Việc sinh hoạt chi đoàn đã đi vào nề nếp nhưng nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa phong phú về nội dung và chưa đa dạng về hình thức. Công tác phát triển Đảng ở một số nơi chưa cao, sự chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác thanh niên còn chưa tích cực, việc xã hội hoá công tác thanh niên, huy động nguồn lực phục vụ cho phong trào ở một số có sở chưa kịp thời. - Công tác kiểm tra còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, một số đoàn viên thanh niên lập gia đình sớm và sau khi lập gia đình ít có đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn. Nên số lượng đoàn viên thanh niên phấn đấu vào Đảng còn ít. - Một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ tương đối. 3.2.2. Nguyên nhân a. Nguyên nhân chủ quan - Công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn còn lúng túng, bị động, chưa đi sát với tình hình cơ sở. Các hoạt động chưa thực sự tạo sân chơi cho Đoàn viên thanh niên mà chỉ mang tính chất làm xong nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn yếu, thiếu năng động sáng tạo, nhiều lúc còn hành chính hoá chạy theo sự vụ lợi. - Công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể còn yếu. Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên nghiêm túc. - Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên chưa thường xuyên, các đoàn viên thanh niên chưa nhận thức sâu sắc về tổ chức Đoàn, và cả chế độ ưu đãi đối với cán bộ cấp chi đoàn còn thiếu nên hoạt động Đoàn chưa thực sự đem lại hiệu quả cao. Dễ gây nản chí cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và chi đoàn. - Vấn đề xã hội hoá công tác thanh niên chưa phát huy hiệu quả, một số cấp uỷ, chính quyền chưa chú trọng đến công tác thanh niên. - Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên còn nhiều bất cập, nhiều đoàn viên thanh niên thường bỏ đi làm ăn xa nên lực lượng đoàn viên biến động và đó là yếu tố quan trọng tác động đến việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội. - Các cấp bộ đoàn chưa thực sự chăm lo đến quyền và lợi ích của đoàn viên thanh niên, một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức học tập, rèn luyện, nên không am hiểu pháp luật, tình hình chính trị xã hội, sống ỷ lại, thờ ơ với thời cuộc nên không đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển quê hương đất nước, đặc biệt là giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. b. Nguyên nhân khách quan Tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ vào tâm lý của thanh niên, sự thoái hoá biến chất, nạn quan liêu tham nhũng của một số cán bộ đã ảnh hưởng vào niềm tin của thanh niên, một số cấp uỷ Đảng đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho đoàn hoạt động. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN 1. GIẢI PHÁP 1.1. Giải pháp tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên bằng các hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú. Trong tình hình đất nước ta hiện nay, vấn đề xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu và đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong đó Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vị trí then chốt trong sự phát triển của tổ chức Đảng. Để làm tốt công tác này trước hết cần làm tốt công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên về mọi mặt. - Cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và rèn luyện để trưởng thành "một thế hệ trẻ có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có trí thức, có sức khoẻ, có văn hoá và giàu lòng yêu nước và quốc tế chân chính. - Thường xuyên bổ sung nội dung đa dạng, phong phú, đổi mới hình thức hấp dẫn, có chiều sâu, lôi cuốn được đoàn viên thanh niên để tuyên truyền giác ngộ Đảng, Đoàn, Hội, đội. Giáo dục về lòng yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng truyền thống dân tộc và giáo dục pháp luật. Giáo dục ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tình hình mới. Nâng cao lòng tự hào, tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng lớn của thanh niên, động viên đoàn viên thanh niên vươn lên ngang tầm với thời đại, làm chủ khoa học công nghệ. Hình thành trong thanh niên vươn lên ngang tầm với thời đại, làm chủ khoa học công nghệ. Hình thành trong thanh niên ý chí, lý tưởng sống tự lực, tự cường, sẵn sàng đem tất cả nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ để cống hiến xây dựng tổ quốc Việt Nam hiện đại và văn minh. - Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về những định hướng trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng, của Đoàn. Kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Tổ chức tốt việc triển khai 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo, nói chuyện thời sự với thanh niên, tổ chức toạ đàm... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... Thông qua các hoạt động mang tính giáo dục nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, củng cố tinh thần, bản lĩnh chính trị và niềm tin tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững hoà bình, độc lập dân tộc. Giúp đoàn viên thanh niên có ý chí, động cơ tốt để phấn đấu vào Đảng. - Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu các nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Cần đầu tư nghiên cứu các mô hình, nội dung, hình thức triển khai học tập các chính sách phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng đoàn viên thanh niên dân tộc. - Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác tổ chức Đảng và Đảng viên về quan điểm "Xây dựng Đoàn và một phần trong xây dựng Đảng" phải thực sự coi trọng công tác chăm lo xây dựng tổ chức, đoàn các cấp vững mạnh về kinh tế, chính trị và tư tưởng, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm trong quá trình xem xét phải đánh giá, phân tích được chất lượng đảng viên, đoàn viên thanh niên. - Đẩy mạnh công tác phát triển, lựa chọn bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn phải đi sâu, đi sát xuống cơ sở, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp với các chi bộ kiện toàn tổ chức, lựa chọn cán bộ Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở thực sự vững mạnh. - Không ngừng củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở tất cả các Đảng bộ cơ sở để nắm vững và thực hiện các chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể xây dựng Đảng trong sạch, nâng cao chất lượng Đảng viên là điều kiện cơ bản tạo niềm tin, sức hấp dẫn của Đảng đối với thanh niên. Từ đó khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên cố gắng rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời không ngừng củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tạo môi trường lành mạnh để giáo dục, động viên và thu hút thanh niên vào Đoàn. - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Thanh niên lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp" và "tuổi trẻ giữ nước". Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng đối tượng, lứa tuổi. Tổ chức tốt phong trào "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" để tham gia thực hiện ở từng địa phương đơn vị. Tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam" thông qua các cuộc vận động này làm cho công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng trở thành mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 1.2. Nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ cán bộ. - Không ngừng củng cố tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh ở tất cả các địa phương đơn vị. - Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, làm công tác Đoàn cần có trình độ nhận thức tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn, đội ngũ cán bộ cần phải có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định vào mục tiêu con đường chủ nghĩa xã hội, có năng lực tham gia giải quyết, quyết định các công việc tập thể, có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm. - Trong công tác tuyển dụng cần lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đảm đương công việc tốt. Đồng thời xa thải những cán bộ có quan điểm lệch lạc, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, làm việc trái với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phẩm chất đạo đức không trong sạch, ý thức tổ chức kỷ luật bán, gây mất đoàn kết nội bộ... Vì vậy cần phải nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. - Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ Đoàn. Nhất là cán bộ cơ sở để đảm bảo các nhu cầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phong trào hoạt động, tổ chức nhiều cuộc thi cho cán bộ Đoàn ở các cấp để tìm ra các cán bộ giỏi từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng họ trở thành cán bộ cốt cán trong hoạt động phong trào. - Cung cấp đầy đủ tài liệu, sách nghiệp vụ, bản tin nội bộ cho các cán bộ cơ sở, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều hơn các hoạt động để tạo ra sự nhuần nhuyễn trong công tác tổ chức của họ. - Thường xuyên làm tốt công tác luân chuyển cán bộ để tạo nên sự mới mẻ trong công việc và để tạo cho cán bộ Đoàn được tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc và tạo nên sự trưởng thành trong họ. - Đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở cần phải được trẻ hoá. Bảo đảm yêu cầu về độ tuổi, bảo đảm về năng lực, tính năng động, trẻ trung sáng tạo để phục vụ công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Trên thực tế huyện Hạ Lang ở một số cơ sở Đoàn cán bộ chủ chốt của Đoàn đã quá tuổi vẫn tham gia công tác, thiếu năng lực, thiếu chủ động và thiếu năng động đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. - Đội ngũ cán bộ phải được luân chuyển thường xuyên nhằm thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cho Đảng và Nhà nước. 2. KIẾN NGHỊ 2.1. Đối với cấp uỷ Đảng và chính quyền Trước hết ta phải xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn. Vì thế Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình. Tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên được học tập, nâng cao kiến thức, phải tạo cơ hội cho họ phát triển về mọi mặt, cán bộ Đảng viên phải nắm chắc các Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Các cấp bộ Đảng phải xây dựng được nhiều chi bộ ở các khu dân cư. Nhanh chóng triển khai các chủ trương Nghị quyết của cấp trên đến các chi bộ để chi bộ nắm bắt kịp thời. Phải thường xuyên quan tâm đến tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra trong Đảng cũng như với tổ chức Đoàn. Trực tiếp giám sát, chỉ đạo theo dõi mọi mặt hoạt động của Đoàn. Cần chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện mới. Phải có những biện pháp nâng cao nhận thức của mọi cán bộ Đảng viên đối với công tác phát triển Đảng viên trẻ. Có kế hoạch phân công cán bộ đảng viên đến với quần chúng đặc biệt là khu dân cư, chủ động tiến hành giáo dục, lựa chọn quần chúng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng. - Các cấp bộ Đảng khẩn trương chỉ đạo cho cấp ủy Đảng xây dựng qluy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên và quy chế về việc đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, làm cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức Đảng và trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. - Chính quyền các cấp cơ sở cần kịp thời hơn nữa trong việc thể chế hoá các chủ trương, chính sách, chỉ thị của cấp trên vào tình hình cụ thể của địa phương để có sự chỉ đạo phù hợp với các hoạt động của Đoàn thanh niên có hiệu quả và chất lượng. - Chính quyền các cấp cần có sự giám sát chỉ đạo đối với các cấp bộ Đoàn, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức Đoàn hoạt động, tạo nguồn ngân sách cho Đoàn thông qua các chương trình hoạt động, có các dự án cho đoàn thanh niên vay vốn làm kinh tế, tạo mọi điều kiện cho mọi cá nhân phát huy hết khả năng, năng lực của mình. - Xây dựng chính quyền vững mạnh, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, sáng suốt, có năng lực, chống tham ô, tham nhũng, phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân. 2.2. Đối với Đoàn cấp trên. - Các cấp bộ Đoàn phải phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân các cấp, để thực hiện tốt các phong trào hành động của Đoàn, phỉa bàn bạc, xin ý kiến của cấp uỷ Đảng và chính quyền. - Tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác, kiểm tra cho đội ngũ lãnh đạo các cấp của Đoàn, đạt trọng tâm vào việc kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện và tính thực tiễn của từng chủ trương chính sách do Ban chấp hành Tỉnh Đoàn ban hành, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. - Thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ lý luận nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách ở Huyện và Đoàn cơ sở, cần phải cung cấp in ấn tài liệu cho các mô hình để thu hút tập hợp thanh niên nhiều hơn nữa, thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên để nắm bắt được nhu cầu của họ. Từ đó tổ chức các hoạt động phong trào phu hợp đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên thanh niên. - Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị để học hỏi trao đổi, đúc rút kinh nghiệm... và tham mưu với cấp uỷ Đảng và chính quyền tạo điều kiện cho từng đoàn viên thanh niên phát triển, tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động và cống hiến sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống văn hoá của Đảng - Đoàn và của quê hương đất nước, giáo dục cho họ những giá trị văn hoá của dân tộc. Từ đó hình thành một thế hệ trẻ sống có lý tưởng cao đẹp và có phẩm chất đạo đức cách mạng cho mỗi đoàn viên thanh niên. 2.3. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội. - Thường xuyên chăm lo đến công tác Đoàn và công tác phát triển Đảng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình. - Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, ngân sách cho Đoàn hoạt động khuyến khích những Đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng. - Chăm lo chỉ đạo sát sao tổ chức Đoàn hoạt động có hiệu quả, tạo không khí, niềm tin cho các hoạt động sau. - Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị thật sự trong sạch, tạo niềm tin cho Đoàn viên thanh niên đối với tổ chức Đảng, động viên đoàn viên thanh niên học tập, phấn đấu và rèn luyện để trưởng thành và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Các phong trào hoạt động, Đảng phải chỉ đạo công tác tổ chức hoạt động phải mang tính giáo dục sâu sắc đối với từng đoàn viên thanh niên. - Lãnh đạo các cơ quan, xí nghiệp quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng viên trẻ trong đoàn viên thanh niên. - Tạo cơ hội cho Đoàn viên thanh niên được học tập và khẳng định mình để từ đó phát hiện ra những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác giới thiệu và phát triển Đảng trên địa bàn dân cư nói riêng và tại cơ sở quận huyện nói chung. Nhằm thực hiện công tác phát triển Đảng mọi lúc, mọi nơi, thực hiện triệt đê và toàn diện trên địa bàn toàn huyện. KẾT LUẬN Hơn 80 năm ra đời, phát triển và trưởng thành của ngành tổ chức xây dựng Đảng, hoà trong dòng chảy truyền thống của Đảng, người lãnh đạo nhân dân giành và giữ độc lập tự do cho tổ quốc, xây dựng cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân. Đã đưa dân tộc tới bến bờ vinh quang của chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử trao sứ mệnh bảo đảm cho Đảng, người chèo lái con thuyền cách mạng đủ trí lực đi đúng hướng, đủ sức mạnh vượt qua khó khăn, từng bước đạt mục tiêu ngày càng to lớn của cách mạng, chưa có nơi nào trên thế giới gọi Đảng Cộng sản là "Đảng ta" như ở Việt Nam. Giữ cho Đảng trong sạch, vững mạnh từ mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức Đảng để luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, là trách nhiệm của mọi ban, ngành. Trong đó có Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng. Cũng trải qua hơn 80 năm rèn luyện và trưởng thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, góp sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những thành quả đó đã làm nổi bật hình ảnh của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam và của nhân dân lao động. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Hạ Lang tuổi trẻ Hạ Lang cùng với sự nỗ lực, phấn đấu đem hết sức mình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX. Cùng với Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy trí tuệ, nỗ lực đoàn kết thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cao Bằng lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XIII. Đưa đất nước vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Trong những năm qua Đoàn thanh niên huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Góp phần đáng kể làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong địa bàn. Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ngày một tăng lên. Tuy nhiên trong thời kỳ đổi mới đòi hỏi vấn đề xây dựng Đảng phải thường xuyên, liên tục hơn. Hiện nay nội dung hình thức hoạt động, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Vì vậy cần phải đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục về Đảng cho Đoàn viên thanh niên ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Với kết quả bước đầu nghiên cứu đề tài: "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng với công tác tham gia xây dựng Đảng" đã giúp ta nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng Đảng. Từ đó đưa ra được những kiến nghị, đề xuất, giải pháp phù hợp và có khả thi cùng với sự phối hợp của các ban ngành trong huyện nhằm góp phần vào công tác xây dựng Đảng thiết thực và hiệu quả hơn. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng hơn nữa đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên, các tổ chức Đảng và Đoàn viên phải thật sự coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng các cấp mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Đoàn thanh niên phải thật sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra nhiều phong trào lớn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, tích cực rèn luyện, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Quá trình lãnh đạo, Huyện uỷ Hạ Lang cần phải luôn lắng nghe ý kiến, dư luận xã hội của quần chúng nhân dân, nhằm phát hiện các đảng viên, các cấp uỷ và vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ để từ đó có các hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời. Các Đảng bộ, chi bộ có Đảng viên có biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật đều xử lý một cách nghiêm minh, triệt để, nhằm làm cho Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Huyện Hạ Lang trong 3 năm trở lại đây (2008 - 2010) đã thực sự làm tốt công tác "Đoàn tham gia xây dựng Đảng" góp phần củng cố tổ chức Đảng ở huyện ngày càng vững mạnh. Khi nghiên cứu vấn đề này em đã tìm hiểu được một phần về mặt mạnh, mặt yếu của địa phương mình, thấy được thực trạng trong "công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng" ở đây. Từ những kinh nhiệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường với những kiến thức được trang bị, dạy bảo của các thầy, cô giáo Học viện TTN Việt Nam. Hơn ai hết bản thân em tự nhận thấy mình có vai trò quan trọng trong tấm gương và vận động Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác "Đoàn tham gia xây dựng Đảng", đây cũng là nhiệm vụ và nghĩa vụ của một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Em sẽ cố gắng một phần sức nhỏ bé của mình để đưa phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng phát triển. Từ đó cung cấp thêm cho Đảng nhiều đảng viên trẻ, giúp cho tổ chức Đảng huyện Hạ Lang ngày một phát triển vững mạnh./. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X 2. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương VIII phục vụ vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 4. Xây dựng Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí minh 2002. 5. Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng - NXB Chính trị quốc gia 1986 6. Lý luận nghiệp vụ xây dựng Đoàn. 7. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI 8. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XIII 9. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Huyện Đoàn Hạ Lang tại đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2007 - 2012. 10. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hạ Lang năm 2007, 2008, 2009. 11. Tạp chí xây dựng Đảng 12. Hỏi và đáp dành cho thanh niên. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc
Luận văn liên quan