Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng

Lý do chọn chuyên đề : Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đoàn đều xuất phát từ nhân tố cơ bản, quyết định là đường lối, chính sách, sự định hướng đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đều được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, ngọn hải đăng mãi mãi chiếu rọi con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam. Nhìn lại chặng đường gần 80 năm cống hiến và trưởng thành chúng ta khẳng định đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Đảng luôn vân dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta, đưa con thuyền cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đoàn là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, thường xuyên không ngừng củng cố và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, xây dựng đội ngũ kế cận cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch về chính trị tư tưởng, vững mạnh về tổ chức để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay việc đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là một vấn đề cấp bách để đáp ứng nhu cầu chính trị lẫn kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tháng 12 năm 1986, Đảng tự nhận thấy còn thiếu vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến uy tín của Đảng để không ngừng củng cố tổ chức Đảng vững mạnh phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Từ sau Đại hội VII Đảng ta coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Phát huy sức mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu là xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị- xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên bổ sung lực lượng Đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Vì vậy việc tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng phải được coi là một nhiệm vụ cao cả. Đây là môi trường để Đoàn viên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành trong sự nghiệp đổi mới và kiến thiết nước nhà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước đang đứng trước rất nhiều những thuận lợi và khó khăn để chúng ta lựa chọn và giải quyết, khắc phục. Kinh tế thị trường đã tác động vào tất cả mọi góc độ của xã hội, và đặc biệt là thanh niên, thiếu niên họ đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, và hàng rào ngăn cản để họ nhận ra đâu là “Lý tưởng sống” của mình rất mỏng. Đồng tiền đang làm cho thế hệ trẻ có cách nghĩ nông cạn . bên cạnh đó bối cảnh thế giới diễn ra rất phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá thành quả cách mạng của nước ta với âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Vì vậy, việc Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng là một việc làm cần thiết để đưa những Đoàn viên có đủ phẩm chất năng lực, bản lĩnh chính trị vào hàng ngũ của Đảng cũng như giáo dục, trang bị cho Đoàn viên thanh niên lý tưởng sống và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ ngày thành lập cho đến nay, tổ chức đoàn có vai trò trách nhiệm to lớn là “Cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sỹ trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Xuất phát từ những nhận thức đó em muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng Đảng chính là bổ sung đội ngũ Đảng viên trẻ, đó là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và cần thiết của từng đơn vị, từng địa phương, từng cơ sở, vì vậy em quyết định chọn đề tài “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với Công tác tham gia xây dựng Đảng” qua đó giúp công tác và phong trào thanh niên ở Cơ quan huyện Khoái Châu nhìn nhận được một số vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng trong Đoàn thanh niên và đây cũng là tiểu luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC VIẾT TẮT 3 PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn chuyên đề :. 4 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề . 6 3. Nhiệm vụ của chuyên đề:. 6 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 6 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 7 6. Phương pháp nghiên cứu. 7 7. Kết cấu chuyên đề. 7 PHẦN NÔI DUNG 8 CHƯƠNG I 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐTN CS HỒ CHÍ MINH 8 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 8 I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về Đảng cộng sản và vai trò của thanh niên. 8 1. Quan điểm của Mác - Ănghen 8 2. Quan điểm của LêNin:. 9 II. TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH 10 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và vai trò của Đoàn thanh niên. 10 2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 12 B. CƠ SỞ THỰC TIỄN 16 1. Yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng vững mạnh. 16 2. Thực tiễn, tình hình của công tác xây dựng Đảng. 16 3. Sự đòi hỏi cấp thiết của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nhằm củng cố và phát triển tổ chức Đảng. 18 CHƯƠNG II 20 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 20 CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 20 HUYỆN ĐOÀN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN 20 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN. 20 1. Tình hình địa phương 20 1.1. Vị trí địa lý 20 1.2. Đặc điểm kinh tế - chính trị 20 1.3. Văn hóa - xã hội được phát triển 21 2. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn – Hội – Đội ở huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên. 21 II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN 23 A. Đặc điểm chung của cơ quan huyện Đoàn Khoái Châu. 23 1. Tình hình thanh niên của Cơ quan huyện Đoàn Khoái Châu. 24 2. Công tác thanh niên tại huyện Đoàn Khoái Châu. 26 3. Tình hình xây dựng Đảng trong những năm qua:. 26 B. Tình hình công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu 28 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hoá. 28 2. Các phong trào hành động cách mạng. 29 3. Công tác bồi dưỡng giới thiệu Đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng. 31 4. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. 34 5.Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 35 III. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG 36 1. Nguyên nhân của thành tựu 36 1.1. Nguyên nhân khách quan 36 1.2. Nguyên nhân chủ quan 36 2. Những hạn chế và nguyên nhân 37 2.1. Hạn chế. 37 2.2. Nguyên nhân 38 CHƯƠNG III 39 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 39 I. GIẢI PHÁP 39 II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 41 1. Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở:. 41 2.Đối với Đoàn cấp trên:. 41 3. Đối với các tổ chức chính trị 41 4. Đối với cấp chính quyền 41 PHẦN KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc vụ để nhằm mục đích xoá mù chữ, Bác nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề đào tạo bồi dưỡng khuyến khích tài năng trẻ. Nghị quyết của Chính phủ đã nêu ra yêu cầu “Hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, đã hình thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trong mọi lĩnh vực của khoa học, những nghệ sỹ tài năng, những người thợ giỏi”. Ở bất kỳ xã hội nào thì thanh niên luôn chiếm ưu thế, họ là nguồn lực chủ yếu, là nguồn tạo quốc gia, là lực lượng chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Thanh niên là lực lượng kế thừa và tiếp bước cha anh để nâng lên một tầm cao mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngày nay thanh niên có vị trí quan trọng hơn bao giờ hết. Trong Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã nêu rõ: Thanh niên ta ngày nay có mặt mạnh chủ yếu, cơ bản là trình độ học vấn cao hơn thế hệ thanh niên đi trước. Khát vọng đưa đất nước mau chóng vượt qua nghèo nàn, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phát huy vai trò to lớn của thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân ta. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam. Nghị quyết Đại hội IX trong phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng đã dành một đoạn quan trọng đề cập đến Đoàn thanh niên. Phát huy vai trò của Đoàn là đội quân xung kích, là đội dự bị, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò to lớn của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng luôn nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên, coi thanh niên là lớp người được thừa hưởng thành quả cách mạng, vừa là lực lượng chính làm ra kết quả đó. Đảng ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng chỉ rõ cần phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện sứ mệnh lịch sử đi đầu trong cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân no ấm, tự do và hạnh phúc. Đảng luôn đặt niềm tin vào bản chất tốt đẹp và truyền thống cách mạng của thanh niên nước ta, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được vai trò to lớn của mình. Tóm lại, Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn đặt niềm tin to lớn ở thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng đông đảo có phẩm chất, năng lực, trí tuệ là đội dự bị tin cậy của Đảng thường xuyên học tập và góp ý phê bình vào các văn kiện của Đảng với mong muốn tột cùng là làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. B. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng vững mạnh. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Nghị quyết trung ương Đảng khoá IX đã chỉ rõ chiến lược phát triển linh tế 10 năm đầu thế kỷ XXI. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm nền tảng vững chắc đến năm 2010 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây chính là cơ hội ngàn vàng cho tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu và cống hiến, tự khẳng định mình là người chủ tương lai của đất nước và đây cũng là thách thức to lớn của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một trong những nhiệm vụ của Đoàn là tham gia xây dựng Đảng, đó là cung cấp nguồn cán bộ Đảng viên trẻ cho Đảng. Trong Di chúc Bác viết: “Đoàn thanh niên ta nói chung tiến thủ, Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Do vậy, muốn giáo dục bồi dưỡng chăm sóc thế hệ trẻ phải làm tốt công tác thanh niên và công tác phát triển Đảng. Mà thực tế muốn xây dựng Đảng phải bắt nguồn từ xây dựng Đoàn. Muốn cung cấp nhiều Đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng Đoàn viên thanh niên ưu tú, đó là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của dân tộc. 2. Thực tiễn, tình hình của công tác xây dựng Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng tháng 12/1986 tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước. Sau hơn 20 năm nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc, văn hoá xã hội ngày càng phát triển vững chắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được nâng cao. Có được thành tích ấy là do sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, biết nắm bắt thời cơ, kịp đổi mới, tân dụng nguồn nhân lực nhất là biết đoàn kết tận dụng sức mạnh của toàn dân tộc vào công cuộc mới đất nước. Bên cạnh đó đất nước ta cũng đang đứng trước nguy cơ và thách thức lớn được nêu rõ trong các kỳ Đại hội, hiện nay đất nước ta đang đứng trước 4 nguy cơ lớn sau: Nguy cơ chệnh hướng xã hội chủ nghĩa; tụt hậu xa hơn của nền kinh tế; nạn tham nhũng lan tràn và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và còn rất nhiều khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Điều đáng lưu tâm nhất hiện nay đó là một bộ phận cán bộ Đảng viên thoái hoá, biến chất tự đánh mất mình, chạy theo bọn cơ hội chủ nghĩa quay lại trách cứ tấn công Đảng, sa ngã trước những cám dỗ của nền kinh tế thị trường đã rơi vào vòng tay của bọn tham nhũng, đầu cơ buôn lậu... làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị suy giảm. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nhất quán từ trung ương đến địa phương, từ chi bộ đến xã, phường nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Một số chi bộ, Đảng bộ sinh hoạt còn qua loa qua, nội dung nghèo nàn, không dám nêu ý kiến, đi họp chỉ mang tính bắt buộc đến họp xong rồi về, không dám đấu tranh trước những sai phạm vì sợ bị trù dập, sợ bị ảnh hưởng. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, chất lượng sinh hoạt Đảng giảm sút, công tác tư tưởng, lý luận cách mạng kém, công tác cán bộ còn trì trệ, bảo thủ, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng còn chậm, nạn tham nhũng chưa được đẩy lùi. Nguyên nhân của sự yếu kém trên là do nhiều cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương chưa chỉ đạo tập trung và kiên quyết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chủ trương biện pháp thiếu đồng bộ chưa chỉ đạo kết hợp, tiến hành phê bình và phê bình, kiện toàn tổ chức. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn lúng túng chưa đi sâu làm rõ đặc điểm và yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước, tính tích cực của đoàn thể và quyền làm chủ của quần chúng nhân dân. Trên thực tế ở một số đơn vị cấp uỷ Đảng vẫn chưa quan tâm đến tổ chức Đoàn, coi Đoàn là một tổ chức quần chúng đơn thuần và chưa nhìn thấy tầm quan trọng của tổ chức Đoàn đối với địa phương, đối với sự phát triển về mọi mặt của đoàn viên thanh niên. 3. Sự đòi hỏi cấp thiết của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nhằm củng cố và phát triển tổ chức Đảng. Để cán bộ Đảng viên thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân thì toàn Đảng, toàn dân ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng chống lại chủ nghĩa cá nhân và toàn Đảng phải nghiêm túc thực hiện vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nề nếp phê bình và tự phê bình trong các cấp uỷ và tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa cơ sở, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, nạn tham nhũng, quan liêu ... làm cho chất lượng Đảng viên tốt hơn. Ngoài những biểu hiện tiêu cực trên, Đảng ta cũng chỉ rõ bốn nguy cơ đó là: tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, âm mưu “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Nắm bắt cơ hội vượt qua thử thách phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới nhằm đẩy lùi các tệ nạn làm vẩn đục toàn bộ xã hội vì vậy và Đảng ta cần phải tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác cán bộ theo như lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ tốt công việc tốt, cán bộ xấu công việc kém”. Đảng phải đánh giá sử dụng cán bộ dựa trên cơ sở lấy uy tín và công việc với nhân dân làm thước đo chủ yếu. Phải thường xuyên xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng phải tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý trí và hành động kiên trì đấu tranh đẩy lùi bốn nguy cơ Đảng viên Đảng viên phải nói và làm theo đúng theo Nghị quyết, thực hịên đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiên định về những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, chủ nghĩa Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng Việt Nam, không chấp nhận đa nguyên đa Đảng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ của Đảng, của Đoàn thanh niên và của toàn xã hội. Để xứng đáng với vị trí vai trò của mình Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải mở rộng hơn nữa mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên theo đường lối chủ trương của Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ Đảng viên, góp phần cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện tốt công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐOÀN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN. 1. Tình hình địa phương 1.1. Vị trí địa lý Khoái châu là huyện đồng bằng bắc bộ nằm trên bờ tả ngạn của sông hồng, phía nam và đông nam giáp các xã Thọ Vinh, Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Toàn Thắng của huyện Kim Động, góc phía đông giáp xã Xuân Trúc huyện Ân Thi, phía Đông bắc và Bắc giáp các xã Minh Châu, Yên Hòa, Hoàn Long, Yên Phú của huyện Yên Mỹ, phía tây bắc giáp mễ sở, Tân Tiến của huyện Văn Giang, phía tây giáp các xã nằm trong các huyện của Hà Nội ranh giới là sông hồng. Trên địa bàn huyện còn có sông bần chảy suôi từ Bần yên nhân, qua Yên Mỹ, Khoái Châu, sang Kim Động đây vốn là một khúc của sông hồng trước kia nay đổi dòng sang hướng tây mà tạo thành. Huyện Khoái Châu có diện tích là: 130,9 Km2. 1.2. Đặc điểm kinh tế - chính trị Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế - xã hội của Khoái Châu đã có những bước thay đổi theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn. Các công trình: điện, đường, trường, trạm được triển khai và xây dựng khá đồng bộ từ năm 1991 đến năm 1996. Tuy nhiên, cũng trong thời kỳ này, Khoái Châu rơi vào tình trạng mất ổn định xã hội khá nghiêm trọng. Khiếu kiện đông người, kéo dài diễn ra ở hầu hết các xã trong huyện (ở 33/38 xã, thị trấn), cao điểm nhất là vào năm 1997. Quần chúng bộc lộ tâm lý thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở. Cá biệt, tại một xã, lợi dụng người dân khiếu kiện, những kẻ quá khích đã kéo đến vây ráp, đốt phá trụ sở, thậm chí hành hung cả cán bộ, công an. Ở một số nơi, sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền xã bị tê liệt. Vào thời điểm đó, Khoái Châu được đánh giá là “điểm nóng” nhất về trình trạng mất ổn định ở nông thôn. 1.3. Văn hóa - xã hội được phát triển Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, huyện lấy ngày 16-2 hằng năm là “Ngày Đại đoàn kết toàn dân”. Đây là hoạt động văn hóa độc đáo ở Khoái Châu . Toàn huyện hiện có 51.388 gia đình đăng ký gia đình văn hóa và số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 87% và 13,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Công tác giáo dục đạt kết quả cao và đồng bộ ở tất cả các nội dung: chuẩn hóa giáo viên mầm non đạt 83%, tiểu học đạt 99,6%, trung học cơ sở: 97,4%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở là 99,7%, trung học phổ thông là 98%. Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề, các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, góp phần đào tạo nghề cho lao động trẻ, cung cấp lao động có tay nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong huyện. Công tác tôn giáo, thực hiện chính sách đối với người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… được thực hiện tốt. 2. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn – Hội – Đội ở huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên. Khoái Châu là một huyện có diện tích đất khá rộng và dân số khá đông, trong đó thanh niên từ 15 đến 30 tuổi là hơn 5.000 với 25 cơ sở Đoàn. Nhìn chung tư tưởng và ý thức chính trị của thanh niên ổn định trước diễn biến phức tạp thực tế của tình hình địa phương, trong nước và quốc tế. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, luôn có ý thức tự lực tự cường, có ý thức vươn lên lập thân lập nghiệp, có tinh thần ham học hỏi, hăng say trong lao động, học tập và sản xuất, vai trò của thanh niên trong xã hội được khẳng định. Đặc biệt thanh niên luôn nhận thức được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới của thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thanh niên huyện Khoái Châu chủ yếu là sống ở nông thôn do vậy họ là lực lượng đông đảo năng động trong sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất điển hình như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được khôi phục và duy trì, một số nghề truyền thống được mở rộng: chế biến lương thực, dệt chiếu cói, đúc đồng, nhiều nghề mới được du nhập: mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, sơ chế hạt điều . Toàn huyện hiện có 24 làng nghề, 4 xã nghề thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho 35.500 lao động, trong đó có khoảng 5.000 lao động là thanh niên. Mặc dù cơ chế quản lý kinh tế mới gặp không ít khó khăn nhưng thanh niên đã năng động sáng tạo tìm kiếm nguồn vốn mở mang ngành nghề như: chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…...đã tạo được việc làm và có nhiều thanh niên trở thành nhà sản xuất giỏi. Thanh niên khối công chức nhà nước không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn khẳng định mình trong công việc và cuộc sống, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ toàn diện và có tinh thần học hỏi , tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thanh niên huyện Khoái Châu cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức lớn. Đó là những tác động của những mặt trái nền kinh tế thị trường, vấn đề thiếu việc làm khá lớn. Một bộ phận thanh niên đã nhận thức đúng về mục tiêu lý tưởng của thanh niên, muốn vươn lên nhưng tự ti thiếu ý thức tự vươn lên để khắc phục khó khăn, một bộ phận thanh niên có ý thức chấp hành kỷ luật còn yếu, tỷ lệ vi phạm, phạm tội và tệ nạn xã hội ngày càng tăng. Số thanh niên đi làm ăn xa, quá đông gây khó khăn cho công tác quản lý đoàn viên và tổ chức các hoạt động Đoàn cơ sở. Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện nhà. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên đã chứng minh được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong hệ thống chính trị. Đoàn thanh niên đã tổ chức được rất nhiều phong trào hoạt động, đề ra các dự án phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phong trào hoạt động của mình, ban chấp hành đoàn huyện và các ban ngành tổ chức đã đưa ra các chính sách để hỗ trợ và khuyến khích thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đoàn đẩy mạnh các loại hình, tay nghề, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập các dự án vay vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Các phong trào trên đã lôi cuốn được đông đảo thanh niên và đoàn viên tham gia. Do đó đã giải quyết được một số vấn đề xã hội của thanh niên của huyện nhà, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Công tác thanh thiếu niên cũng được quan tâm và đẩy mạnh, thường xuyên đổi mới các hình thức sinh hoạt thông qua các ngày lễ lớn trong năm như: tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ giao lưu nhằm thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi trong nhà trường nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng. Như vậy dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ huyện Khoái Châu, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong huyện, sự năng động của các cấp bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Khoái Châu đã có những chuyển biến, những tiến bộ rõ rệt. Các hoạt động của Đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN KHOÁI CHÂU – TỈNH HƯNG YÊN A. Đặc điểm chung của cơ quan huyện Đoàn Khoái Châu. Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu là cơ quan Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên tỉnh Hưng Yên. Cơ quan huyện Đoàn Khoái Châu là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp huyện, có chức năng hoạch định, và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền Khoái Châu. Tổ chức bộ máy cơ quan huyện đoàn Khoái Châu gồm: Khối Thanh niên nông thôn đô thị; Khối Thanh niên trường học; Khối thanh niên công nhân viên chức. Khối Doanh nghiệp. 1. Tình hình thanh niên của Cơ quan huyện Đoàn Khoái Châu. BCH Đoàn Khoái Châu tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành: 21 đồng chí * Cơ cấu theo giới tính - Nam: 15 đồng chí - chiếm 71,4% - Nữ: 06 đồng chí - chiếm 28,6% Biểu đồ 1: Chênh lệch về giới tính * Về độ tuổi: - 18 – 20 tuổi - chiếm 4,5% - 21 – 25 tuổi - chiếm 29% - 26 – 30 tuổi - chiếm 42% - 31 – 35 tuổi - chiếm 24,5% Biểu đồ 2: Độ tuổi của cán bộ Đoàn * Về trình độ Trình độ chuyên môn: - Đại học: 9 đồng chí - chiếm 42,6% - Cao đẳng và trung cấp: 10 đồng - chiếm 47,9% - PTTH: 2 đồng chí – chiếm 9,5% Biểu đồ 3: Trình độ chuyên môn * Trình độ lý luận chính trị: - Trung cấp: 04 đồng chí - chiếm 19% - Sơ cấp: 17 đồng chí - chiếm 81% Biểu đồ 4: Trình độ lý luận Phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, phần lớn đa số thanh niên trong huyện Khoái Châu có ý thức chính trị đúng đắn, trình độ học vấn nghề nghiệp và nhận thức xã hội cao, đời sống vật chất tinh thần và sức khoẻ của thanh niên ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, tinh thần tình nguyện và ý thức cộng đồng cũng cao hơn trước rất nhiều, hiện nay đang có xu thế dần dần hình thành một lớp thanh niên tiên tiến có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, biết vươn lên, có ý trí tiến thủ, nắm bắt tốt công nghệ khoa học kỹ thuật về những thành tựu của đất nước, thời đại. 2. Công tác thanh niên tại huyện Đoàn Khoái Châu. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chóng mặt về kinh tế - văn hoá - xã hội. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, nguồn lực chăm lo bồi dưỡng thanh niên, tạo nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở, khuyến khích, động viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Các phòng, ban của cơ quan đã phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, để thông qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của thanh niên. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng phong trào “thi đua tình nguyện” phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. 3. Tình hình xây dựng Đảng trong những năm qua: - Tổng số chi, đảng bộ trực thuộc: 50 chi, đảng bộ - Kết nạp Đảng trong h¬n 3 năm (tõ n¨m 2007 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2009): §oµn viªn ­u tó giíi thiÖu cho §¶ng: 653 ®ång chÝ, kÕt n¹p 411 đồng chí Đảng viên mới, chọn cử 1251 quần chúng học tập lớp tìm hiểu về Đảng. - Số đoàn viên thanh niên được kết nạp: 352 đồng chí. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cụ thể để rèn luyện thử thách đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết XI của bộ chính trị, việc lựa chọn và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành được thực hiện theo phân cấp quản lý, giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình công tác cán bộ. Thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng, nhiệm kỳ qua các Đảng viên được kết nạp đều có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra Đảng ngày càng được nâng cao lên các cấp uỷ đã bám sát nội dung chương trình, kế hoạch công tác. Qua công tác kiểm tra Đảng đã phát hiện và biểu dương nhân tố tích cực, nhắc nhở, biểu dương những sai sót, uốn nắn lệch lạc, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên có sai phạm. Công tác kiểm tra Đảng đã gắn liền với công tác chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Qua việc đánh giá chất lượng Đảng viên, cơ sở Đảng, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ, Đảng viên, công tác kiểm tra Đảng nêu trên, cho thấy rằng: công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đoàn Khoái Châu thường xuyên được quan tâm, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. B. Tình hình công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hoá. Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn trong những năm qua quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng uỷ huyện Khoái Châu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đã có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đoàn viên thanh niên từ đó đề ra nội dung tuyên truyền được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tiếp thu. Đoàn thanh niên Cơ quan đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền tải thông tin chính xác, kịp thời đến đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức văn hoá xã hội và trí tuệ cho tuổi trẻ huyện Khoái Châu, tạo niềm tin cho Đoàn thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Từ năm 2007 – T9/2009, Đoàn thanh niên huyện Khoái Châu đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng chính tri tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, các hoạt động diễn ra mà Đoàn thanh niên huyện Khoái Châu. đã đạt được: kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX được Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu. tích cực hưởng ứng với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc, triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX và xây chương trình hành động của Đoàn nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ, thể dục- thể thao. Đặc biệt Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2009), huyện Khoái Châu tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục điển hình như: tổ chức Lễ báo công, đặt hoa đài tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, xem phim, nghe nói chuyện thân thế, sự nghiệp của Người, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên: Đoàn TN huyện Khoái Châu và các cơ sỏ Đoàn trực thuộc đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật; chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Luật Thanh Niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma tuý..., qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên và tích cực tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hoá được Đoàn Thanh huyện Khoái Châu và các huyện Khoái Châu Đoàn trực thuộc chú trọng đầu tư theo hướng đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, sáng tạo trong triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức, lý tưởng, đạo đức lối sống, nếp sống và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, tạo cơ hội cho tuổi trẻ thể hiện, khẳng định mình và đóng góp cho phong trào chung. 2. Các phong trào hành động cách mạng. Phong trào hành động cách mạng không phải là những hình thức bộc phát nhất thời tách rời quá trình sản xuất và đấu tranh của quần chúng mà phải nắm vững khoa học. Phát động quần chúng một cách có kế hoạch để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày. Phong trào hành động cách mạng của Đoàn là lấy đường lối của Đảng những chủ trương giải pháp của Nhà nước làm linh hồn sự sống cho các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên. Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước có những phong trào xung phong tòng quân giết giặc 1950-1954, phong trào này đã cùng với dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Miền Bắc giải phóng đòi hỏi mọi tầng lớp trong xã hội ra sức xây dựng đất nước sau chiến tranh và Đoàn thanh niên phát động phong trào thanh niên xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Miền Bắc chưa hết tiếng bom thì Mỹ lại gây chiến tranh phá hoại miền bắc và phong trào 3 sẵn sàng ra đời sẵn sàng chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng ra đời sẵn sàng chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ gì khi Tổ quốc cần đến. Phong trào đã góp phần đánh thắng 2 lần chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc rồi phong trào 5 xung của thanh niên miền Nam ba xung kích làm chủ tập thể, phong trào thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước và phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay dưới sự phát triển của đất nước những tiến bộ khoa học kỹ thuật thông tin hiện đại, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Khoái Châu nói riêng không ngừng thi đua học tập tiến quân vào khoa học công nghệ. Hoạt động ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được Đoàn Thanh niên cơ quan tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục đảm nhận các công trình xanh, sạch, đẹp; thường xuyên đôn đốc các đội Thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. - Trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu. đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ cùng các chiến dịch tình nguyện cao điểm đã được các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả và được đánh giá cao về chất lượng. Các hoạt động xã hội tiếp tục được quan tâm như: Thăm tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức quyên góp ủng hộ nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đặc biệt trong tháng 8/2009 vừa qua BCH Đoàn huyện Khoái Châu đã thăm và tặng quà cho 09 tỉnh bị thiên tai, cùng sự phối hợp Các đoàn thể khác trong nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện khác đã góp phần nâng cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của tuổi trẻ huyện Khoái Châu. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như sự thiếu đồng đều trong hoạt động giữa các đơn vị, một số cơ sở Đoàn chưa thực sự chủ động triển khai tổ chức hoạt động tập trung, còn thụ động trong tổ chức triển khai các hoạt động. - Trong hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm: Các cơ sở Đoàn và BCH huyện đoàn Khoái Châu. đã chủ động trong việc khai thác nguồn, tư vấn giới thiệu việc làm, tích cực phối hợp tuyển sinh đào tạo mở các lớp liên kết tại Trung tâm, tổ chức đăng ký tư vấn học nghề, hướng dẫn tìm việc làm cho 1021 người, giải quyết việc làm cho 674 người, tổ chức đào tạo cho 984 người. 3. Công tác bồi dưỡng giới thiệu Đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là công việc chủ yếu của tổ chức Đảng các cấp. Song trong thời kỳ cách mạng hiện nay để kết nạp được thanh niên vào Đảng không chỉ là công việc của mình Đảng mà là công việc của nhièu ngành, nhiều cấp, nhiều tổ chức trong xã hội trong đó Đoàn thanh niên là tổ chức quan trọng nhất. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội ngũ tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang ủa Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là lực lượng nòng cốt phát triển thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa và đại diện quyền lợi của thanh niên”. Điều đó khẳng định vị trí to lớn của Đoàn thanh niên, trong công tác tạo nguồn bổ xung lực lượng trẻ cho Đảng. Đoàn thanh niên huyện Khoái Châu chú trọng đến công tác lựa chọn bồi dưỡng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Ban chấp hành Đoàn huyện Khoái Châu chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng nội dung duy trì hoạt động triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú thông qua hai phong trào lớn “Năm xung kích- Bốn đồng hành”. Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động nâng cao trình độ trình độ hiểu biết về pháp luật, lối sống góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi đoàn lựa chọn bồi dưỡng đoàn viên tích cực trong lao động sản xuất, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh và lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong hai năm qua 891 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp đối tượng Đảng và 352 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Để thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Đảng bộ huyện Khoái Châu. Đảng bộ huyện Khoái Châu luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong huyện Khoái Châu số lượng thành viên được học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng cho thấy năm qua cao hơn năm trước điều này chứng minh được công tác phát triển Đảng đã có sự quan tâm của Đảng uỷ, quan tâm đến đoàn viên thanh niên vững bước đi theo. SỐ LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN NĂM 2008 (Tính đến ngày 15/12/2008, tổng hợp từ 45 báo cáo của các cơ sở đoàn trực thuộc huyện Đoàn Khoái Châu ) Đoàn viên Tổng số Đoàn cơ sở Tổng số chi Đoàn Cơ sở Số cơ sở yếu kém hiện còn Số cán bộ Đoàn được tập huấn Kết nạp Đảng Tổng số Số ĐV chi đoàn Khối nông thôn – đô thị. Số ĐV chi đoàn Thanh niên trường học Số ĐV chi đoàn Khối Công nhân viên chức Số ĐV chi đoàn Khối doanh nghiệp Cấp chi đoàn Cấp Đoàn cơ sở ĐV ưu tú Đã kết nạp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3283 1142 1341 345 455 43 6 05 0 170 238 51 Tóm lại: Việc giáo dục thanh niên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng là trách nhiệm của Đoàn nói chung, của mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng, đồng thời đây cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức Đảng bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đảng muốn không ngừng lớn mạnh thì thường xuyên phải chăm lo bồi dưỡng Đoàn viên thanh thiếu niên. Đoàn muốn tin tưởng giao trách nhiệm cho mình thì Đoàn phải xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên huyện Khoái Châu Tôi tin tưởng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng của huyện Khoái Châu ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ đem lại nhiều thắng lợi và kết quả to lớn. 4. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh đã có bươc đổi mới về nội dung và hình thức, từ công tác chỉ đạo đến các mặt công tác tổ chức của Đoàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07NQ/TƯĐTN của BCH TƯ Đoàn về “Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” gắn với hai cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh” và “Đoàn viên Thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn và tang cường sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn các ban, đơn vị đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng dần qua các năm. Số lượng đoàn viên được tham gia lớp học nhận thức về Đảng vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Bảng II; Số liệu ĐVƯT học đối tượng Đảng và ĐVƯT được kết nạp Đảng: Năm ĐVƯT giới thiệu cho Đảng ĐVƯT được kết nạp vào Đảng 2006 145 54 2007 278 111 2008 327 132 10/2009 286 109 Công tác chi Đoàn và đoàn cơ sở tiếp tục được quan tâm. Lịch sinh hoạt chi đoàn được các cơ sở Đoàn triển khai và thực hiện khá nghiêm túc, có đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt. Công tác củng cố cơ sở Đoàn yếu kém được các cấp Bộ Đoàn đầu tư có hiệu quả, trong năm 2008 các cơ sở trực thuộc đã củng cố được 35 chi đoàn, 02 đoàn cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội được thường xuyên quan tâm. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, nội dung, chương trình, hình thức tập huấn, bồi dưỡng đã được đổi mới quan tâm theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù công tác thanh niên. Đoàn TN đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện Khoái Châu 5.Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của thường trực Đảng và chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh đoàn, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành huyện Đoàn luôn cải tiến công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức hoạt động theo quy chế, kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng, hàng quý bám sát vào chương trình hoạt động trong năm và nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra. Chủ động tham mưu đề xuất cấp uỷ Đảng thực hiện tốt công tác công cuộc vận động, chỉnh đốn và đổi mới Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 3 (Khoá VII) Nghị quyết TW 6 khoá VIII (lần 2) đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và uy tín của tổ chức Đảng các cấp. Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng, về Bác Hồ, về công cuộc đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó Ban chấp hành Đoàn huyện Khoái Châu… luôn tổ chức các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, xây dựng kế hướng dẫn các Đoàn cơ sở thực hiện, nâng cao chất lượng đoàn viên trong nhiệm kỳ đã có nhiều kết quả đáng kể. Ban Thường vụ Đoàn Khoái Châu đã bám sát sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ cơ quan để tập trung chỉ đạo, tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ví dụ: Tổ chức cho 100% các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc học tập Nghị quyết lần 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X; tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và tổ chức thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết đối với từng chi đoàn, đoàn cơ sở… Các hoạt động lớn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đoàn cấp trên, Đảng bộ. Trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén và chủ động ban hành các chương trình công tác, xây dựng các chương trình hành động, đề ra các nội dung, giải pháp, bám sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan và phù hợp với đặc thù các khối đối tượng thanh niên, đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, các ban ngành và Đoàn cấp trên. Hoạt động phong trào có sự đầu tư chiều sâu, hướng về cơ sở, có sự lựa chọn mũi nhọn, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề bức xúc của cơ quan; đã có sự vào cuộc tích cực của cơ sở Đoàn, sự hưởng ứng của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên thu hút sự quan tâm hưởng ứng ủng hộ của dư luận xã hội và sự đánh giá ghi nhận cao của các cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội để tăng cường sự chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện các phong trào. quan tâm đầu tư tới công tác đào tạo, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, công tác thông tin tuyên truyền. III. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG 1. Nguyên nhân của thành tựu 1.1. Nguyên nhân khách quan -Tình hình trong nước và Quốc tế có nhiều biến động phức tạp, mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ vào tâm lý của thanh niên, sự tha hóa biến chất, nạn quan liêu tham nhũng của một số cán bộ đã ảnh hưởng vào niềm tin của thanh niên. Một số cấp ủy Đảng đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động. - Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra 1.2. Nguyên nhân chủ quan Công tác bồi dưỡng giáo dục lý tưởng nhận thức Đảng chưa sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên. Nội dung giáo dục, hình thức vận động còn nghèo nàn chưa phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng và thời gian sinh hoạt, hoạt động của Đoàn thanh niên. Trong quá trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng một số cấp bộ Đoàn chỉ đạo thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình vì vậy chất lượng đoàn viên ưu tú chưa cao, cấp uỷ và một số tổ chức Đoàn chưa thực sự chú ý bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu cho nên có nhiều đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu cho nên có nhiều đoàn viên ưu tú chuyển từ năm này sang năm khác vẫn chưa đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng. Do trình độ năng lực lãnh đạo ở một số cấp uỷ Đảng và Đảng viên còn nhiều hạn chế, chưa làm tốt công tác quần chúng, nhiều cán bộ Đảng viên ít gần gũi, ngại tiếp xúc với thanh niên, chưa thực sự tích cực làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. 2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.1. Hạn chế - Sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng là nhân tố quyết định chất lượng của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới xong còn mang tính hình thức, hiệu quả giáo dục chưa cao. Cụ thể là giáo dục tư tưởng cách mạng, hoài bão lòng tự hào dân tộc và bản lĩnh chính trị. - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội, nhất là cơ sở, còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tỷ lệ tập hợp thanh niên, tổ chức Đoàn ở cơ sở chưa đạt. Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng LH thanh niên chưa rõ. Công tác cán bộ còn nhiều bất cập, việc đào tạo quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm thực hiện. Đầu ra cho cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. - Tỷ lệ đảng viên trẻ trong tổ chức Đoàn còn thấp, năng lực cán bộ của một số đơn vị chưa đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ được giao. - Trong công tác lãnh đạo Đoàn tham gia xây dựng Đảng các cấp bộ Đoàn cần chủ động đề xuất phối hợp với cấp uỷ Đảng chỉ đạo hướng dẫn việc tham mưu của Đoàn cấp dưới và cùng cấp về công tác này. - Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, kịp thời chỉ đạo bộ máy lãnh đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác kiểm tra tăng cường tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Cán bộ từ chi đoàn đến Đoàn cơ sở phải thường xuyên tổ chức đi dự sinh hoạt đoàn, chú trọng việc xây dựng các mô hình có chất lượng, hiệu quả cao. 2.2. Nguyên nhân Hiện nay, với sự biến động của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh đến tư tưởng của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên huyện Khoái Châu nói riêng, những vấn đề bức xúc đặt ra như: việc làm, thu nhập, tiêu cực xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập hợp đoàn kết thanh niên. Vì vậy một bộ phận thanh niên vẫn còn thơ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội, không có nguyện vọng trí hướng trở thành đoàn viên, đảng viên. Một bộ phận thanh niên ham chơi, đua đòi, xa vào các tệ nạn xã hội, sống thực dụng, thiếu ý trí khắc phục khó khăn. Số lượng thanh niên rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, trình độ tay nghề chiếm tỷ trọng không nhỏ. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ hành vi đời sống của thanh niên làm cho công tác giáo dục của đoàn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, một vài nơi các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến công tác Đoàn, cơ sở vật chất kinh phí cho hoạt động của tuổi trẻ còn gặp nhiều khó khăn, nhiều cho đoàn chưa có địa điểm sinh hoạt. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH I. GIẢI PHÁP Trong tình hình hiện nay, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vị trí vai trò quan trọng then chốt. Để làm tốt công tác này trước hết cần làm tốt những giải pháp sau: 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng hơn nữa đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên, các tổ chức Đảng và Đảng viên phải thật sự coi trọng công việc xây dựng tổ chức Đoàn các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng viên phải thực sự tiên phong gương mẫu nắm chắc và hiểu rõ vị trí, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên, đánh giá đúng đồng thời tin tưởng và dựa hẳn vào thanh niên, giám sát và kiểm tra chặt chẽ mọi vấn đề liên quan đến thanh niên như Luật thanh niên, các chương trình dự án. Đồng thời phải thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm quá trình xem xét, đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên và tổ chức Đảng. Biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả và chất lượng. 2. Xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn trong sạch vững mạnh, tạo môi trường lành mạnh để giáo dục đoàn viên. Các tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn tích cực tập hợp đoàn viên thanh niên đoàn kết thống nhất ý trí hành động. Tăng cường giáo dục đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thông qua nội dung giáo dục cơ bản và các phong trào. Quán triệt tốt Nghị quyết của các cấp tới đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tuổi trẻ. Phát huy tốt đội ngũ Đảng viên trẻ vẫn còn độ tuổi sinh hoạt đoàn làm cho đoàn viên thanh niên tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, xác định tốt động cơ phấn đấu rèn luyện để trở thành người Đảng viên ưu tú của Đảng. 3. Các tổ chức Đoàn và đoàn viên phải thực sự coi nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho Đảng viên và tổ chức Đảng là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Từ đó làm cho cán bộ Đảng viên và tổ chức Đảng thấy được những hạn chế của mình trong lãnh đạo, tích cực đề xuất với các cấp uỷ Đảng về chủ trương chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên và quyền lợi của thanh niên để cho cấp uỷ Đảng có biện pháp lãnh đạo, phù hợp với tâm lý và nguyện vọng của tuổi trẻ. Tổ chức Đoàn phải luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phải thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở đặc biệt là đội ngũ cán bộ chi đoàn, Ban chấp hành Đoàn cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên và trong việc lựa chọn bố trí, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn. 4. Đối với đoàn thanh niên phải thực sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra được nhiều phong trào lớn thu hút tập hợp đông đảo thanh niên tham gia tích cực rèn luyện, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 5. Thực hiện tốt các chức năng tổ chức cơ sở Đoàn là hạt nhân lãnh đạo cán bộ Đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo của đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng nhất là sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Chú trọng kiện toàn bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tập trung củng cố xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phải thường xuyên có Nghị quyết đúng, sát với tình hình của cơ quan, luôn chủ động có kế hoạch xây dựng và kiện toàn tổ chức Đảng. Luôn có kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ đối với cán bộ Đảng viên. Quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện, Chính quyền và các đoàn thể cũng phải luôn lắng nghe các ý kiến của quần chúng nhân dân, nhằm phát hiện các Đảng viên, các cấp uỷ viên và vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ để từ đó có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời. Các Đảng bộ, chi bộ có Đảng viên có biểu hiện vi phạm pháp luật đều xử lý một cách nghiêm minh triệt để nhằm làm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh. II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 1. Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở: Đầu tư hơn nữa như tạo điều kiện cho Đoàn viên Thanh niên, thiếu nhi có sân chơi, có địa điểm dành cho sinh hoạt, có biện pháp nâng cao nhận thức của mọi cán bộ Đảng viên, có công tác kết nạp Đảng viên trẻ. Có kế hoạch biện pháp tổ chức, phân công cán bộ Đảng viên giúp đỡ quần chúng đặc biệt là ở các cơ sở. 2.Đối với Đoàn cấp trên: Cần phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sâu sát ở cơ sở hơn nữa để giúp đỡ tổ chức hoạt động phong trào, có chế độ tập huấn cán bộ chuyên trách hợp lý hơn, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm, có sự hướng dẫn cụ thể và đầu tư hơn nữa cho các mô hình tập hợp thanh niên nhất là tài liệu và cách tổ chức, phương thức sinh hoạt. Cần có hướng dẫn và in ấn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình tập hợp cụ thể và nhiều hơn nữa.Thường xuyên tổ chức các tập huấn nâng cao nhận thức cũng như nghiệp vụ cho cán bộ đoàn chuyên trách. 3. Đối với các tổ chức chính trị Cần làm tốt công tác trẻ hoá đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất năng lực trong Đảng bộ, mặt khác Đảng bộ phải thường xuyên kiện toàn củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ, quy hoạch bố trí sắp xếp phù hợp với năng lực sở trường của họ. 4. Đối với cấp chính quyền Trong từng quý, từng năm Đảng bộ phải luôn có kế hoạch phát triển Đảng viên mới với chỉ tiêu số lượng cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của các chi bộ. PHẦN KẾT LUẬN Sau một thời gian học tập và khảo sát công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu cho thấy công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quan tâm. Qua việc đánh giá chất lượng Đảng viên, cơ sở Đảng, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra Đảng đã nêu ở phần trên, cho thấy công tác xây dựng Đảng tại huyện Khoái Châu thường xuyên được quan tâm. Đoàn thanh niên huyện Khoái Châu luôn chú trọng đến công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy rằng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng nhận thức Đảng chưa sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên, nội dung giáo dục, hình thức vận động còn nghèo nàn. Trong quá trình bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng còn có một số cấp bộ Đoàn chỉ đạo thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình vì vậy chất lượng đoàn viên ưu tú chua cao, cấp uỷ và một số tổ chức Đoàn chưa thực sự chú ý bồi dưỡng, tạo điều kiện để Đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu nên có nhiều Đoàn viên ưu tú chuyển từ năm này sang năm khác vẫn chưa đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo Đoàn tham gia xây dựng Đảng các cấp bộ Đoàn cần chủ động đề xuất, phối hợp với cấp uỷ Đảng chỉ đạo, hướng dẫn việc tham mưu của Đoàn cấp dưới và cùng cấp về công tác này. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng hơn nữa đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên, các tổ chức Đảng và Đảng viên phải thật sự coi trọng công việc xây dựng tổ chức Đoàn các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Mặc dù điều kiện, thời gian nghiên cứu ngắn và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên em chưa thể phản ánh một cách một cách toàn diện thực trạng công tác xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu Những giải pháp và kiến nghị đưa ra trong chuyên đề nhằm góp một phần nào đó cho công tác xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu ngày một có hiệu quả hơn. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Khoái Châu, các thầy cô giáo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đặc biệt là thầy giáo VŨ HỒNG TIẾN đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập và viết tiểu luận tốt nghiệp. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để chuyên đề của em đạt được kết quả cao nhất. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, lần thứ IX, X Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và phục vụ vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2002 Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng - NXB Chính trị quốc gia 1986 Lý luận và nghiệp vụ xây dựng Đoàn 7. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi Đoàn huyện Khoái Châu từ năm 2006 – 2008, báo cáo quý III/2009 8. Tạp chí xây dựng Đảng. 9. Hỏi và đáp dành cho đoàn viên thanh niên. 10. Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Đoàn huyện Khoái Châu. 2006-2008 MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc