Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

I/ Lý do chọn chuyên đề Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được đưa vào nghị quyết của Đại hội Đảng và coi đây là một trong những tiền đề để thúc đẩy sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại hóa.Tuy nhiên, thời gian qua nông nghiệp,nông thôn và nông thôn đang đứng trước những thách thức to lớn do sự biến đổi của xã hội,rất khó để đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông thôn,hướng tới xây dựng nông thôn giàu mạnh,công bằng dân chủ văn minh và chủ nghĩa xã hội.Việc giải quyết khó khăn đó là nhiệm vụ của toàn xã hội trong đó có vai trò của thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.Thật vậy,nước nhà thịnh hay suy,yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định:”Thanh niên ta ngày nay có nhiều mặt mạnh và trình độ học vấn cao,hiểu biết rông,nhạy cảm với thời cuộc và giàu long yêu nước,có khát vọng mau chóng đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu,thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” Thanh niên ngày nay là lực lượng nòng cốt quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước. Trong suốt 78 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng,rèn luyện và trưởng thành.Đoàn đã tập hợp được đông đảo tầng lớp thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hung cách mạng,cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc,kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời kì đổi mới,công nghiệp hóa,hiện đại hóa của nước ta hiện nay bên cạnh những mặt tích cực còn tồn tại nhiều thách thức đòi hỏi lực lượng trẻ phải năng động hơn,sáng tạo hơn.Hơn bao giờ hết vai trò của Đoàn thanh niên được phát huy cao độ để định hướng,hướng dẫn,giúp đỡ thanh niên để thanh niên trưởng thành và đóng góp tối đa công sức mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước và đăc biệt là công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trong những năm qua tổ chức Đoàn ở thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình đã và đang có nhiều hoạt động,nhiều phong trào để thu hút đoàn viên tham gia đóng góp tích cực vào công nghiệp hóa,hiện đại hóa của quê hương,nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn cũng như nâng cao mức sống,tầm nhìn của người dân nói chung và thanh niên nói riêng.Các cấp ủy Đảng,chính quyền đã có sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa nông nghiệp ở địa phương và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như:Một bộ phận thanh niên đứng ngoài tổ chức Đoàn,thờ ơ với chính trị,ỷ lại,chưa hiểu rõ vai trò của mình; Đảng, chính quyền đặc biệt là Đoàn thanh niên cần đưa ra những chính sách,giải pháp hữu hiệu hơn nữa để giúp thanh niên phát huy được hết khả năng sẵn có,đóng góp được nhiều hơn nữa vào sụ nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Là một thanh niên quan tâm tới sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tôi luôn trăn trở trước những hạn chế,bất cập của đời sống nông thôn ; muốn tìm ra giải pháp để phát huy mặt mạnh và hạn chế những mặt yếu của nông thôn và thanh niên nông thôn ; góp phần nhỏ bé để phát huy hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa,hiên đại hóa quê hương.Vì vậy tôi đã chọn đề tài : “Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” để làm chuyên đề tốt nghiệp tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. MỤC LỤC PHẦN MỘT:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 I/LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ. 1 II/Mục đích của chuyên đề. 2 III/Nhiệm vụ của chuyên đề. 2 IV/Phạm vi nghiên cứu. 3 V/Đối tượng khoa học của chuyên dề. 3 VI/Khách thể nghiên cứu. 3 VII/Phương pháp nghiên cứu. 3 PHẦN HAI:NỘI DUNG CƠ BẢN 4 Chương một : ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP CNH,HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. 4 I/CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 4 1.Khái niệm 4 2. Tính tất yếu khách quan phải thực hiện công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 5 3. Quan điểm,mục tiêu,bước đi,nội dung và kết quả đạt được của quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 5 4. Những thuận lợi,khó khăn của quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 8 II/ ĐOÀN THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. 9 1.Vai trò,vị trí của tổ chức Đoàn. 9 2.Những hoạt động của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 11 Chương hai: ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 13 I/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,VỊ TRÍ ĐỊA LÍ,KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ HÒA BÌNH – TỈNH HÒA BÌNH 13 1. Tỉnh Hòa Bình. 13 II/ TỔ CHỨC ĐOÀN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. 19 1.Tình hình tổ chức Đoàn,Hội,Đội của thành phố Hòa Bình. 19 2. Hoạt động của tổ chức Đoàn thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 23 III/ KẾT QUẢ - HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN 36 1.Kết quả. 36 2.Hạn chế. 38 3.Nguyên nhân. 38 Chương ba: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. 40 I/ GIẢI PHÁP. 40 II/ KIẾN NGHỊ 43 1.Đối với Đảng. 43 2.Đối với chính quyền. 43 3. Đối với Đoàn cấp trên. 43 PHẦN BA:KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g trên bước đường hội nhập.Thanh niên hội nhập phải được chuẩn bị đầy đủ cả về trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị,ý thức công dân,lòng yêu nước….Tính tích cực chính trị trở thành một động lực thúc đẩy khả năng lao động,sáng tạo,làm chủ của thanh niên.Hơn bao giờ hết thanh niên cần nhận rõ lí tưởng của mình là lí tưởng của toàn dân tộc: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì dân giàu,nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh”. Nhà bác học Albert Einstein từng nói: “Cái làm nên giá trị của một con người phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm,suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác; Tùy theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà đánh giá anh ta thuộc loaj tốt hay xấu”. Tuổi thanh niên là tuổi đẹp nhất của đời người,giàu ước mơ,hoài bão và sẽ trở thành những chủ nhân của xã hội trong tương lai.Do đó thanh niên cần được trang bị những tri thức,lí luận,định hướng chính trị,giáo dục lí tưởng cách mạng song song với việc học tập văn hóa,chuyên môn,nghề nghiệp để vững vàng đón nhận trách nhiệm mà xã hội giao cho. Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung cơ bản cần thiết trong công tác giáo dục của Đoàn. Nội dung này tập trung vào việc trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức đúng đắn về con đường đi lên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trên cơ sở đó nhận thức đúng đắn chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, sự định hướng XHCN, con đường tiến tới dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn mình. Thực hiện tốt sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Đoàn thành phố Hòa Bình đã tổ chức nhiều lớp học giáo dục ly tưởng đạo đức cách mạng, giúp thanh niên nhận thức được sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nắm vững nhiệm vụ lịch sử của thế hệ trẻ, về những yêu cầu trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Từ đó giúp cho đông đảo ĐVTN trong toàn thành phố có trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Tổ chức Đoàn tăng cường bồi dưỡng giáo dục tạo ra sự thống nhất về chính trị tư tưởng trên cơ sở không ngừng bồi đắp phát huy long yêu nước vốn là truyền thống quý báu của tuổi trẻ nước ta đi đôi với bồi đắp lý tưởng cách mạng làm cho tuổi trẻ gắn mình với xã hội quan tâm tới mọi người tới nhân dân và tổ quốc. Từ đó xây dựng hoài bão lớn phấn đấu hết mình vì Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội vì lợi ích của nhân dân. Tổ chức đoàn thành phố Hòa Bình luôn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng lẽ sống cho thanh niên nâng cao hiểu biết về chính trị, tạo niềm tin đối với chế độ đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính vững vàng kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của tổ quốc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn luôn được chú trọng và tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú thu hut ĐVTN tham gia,có tác dụng tích cực,góp phần nâng cao nhận thức,củng cố niềm tin,bồi dưỡng lý tưởng cách mạng ,lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi.Tổ chức Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình đã tổ chức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh,quán triệt các chỉ thị,nghị quyết của Đảng.của Đoàn cấp trên cho trên 20.000 lượt ĐVTN.Tổ chức học tập 6 bài lí luận chính trị cho 465 cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở và 84% ĐVTN.Ngoài ra tổ chức Đoàn còn có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả như: Diễn đàn thanh niên,xem phim tư liệu,thi báo cáo viên,tuyên truyền viên giỏi.Hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng:các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 367 buổi nói chuyện truyền thống,bên cạnh đó có những buổi nói chuyện hướng nghiệp cho học sinh-sinh viên thu hút 8200 học sinh,sinh viên tham gia,tổ chức được 120 buổi tư vấn hướng nghiệp,hội chợ việc làm… xây dựng cho ĐVTN ý thức về vai trò của mình đối với sự phát triển đất nước mà trước tiên là làm giàu cho quê hương,cho gia đình và bản thân… Trong năm 2008 thành Đoàn Hòa Bình đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử 78 năm của Đảng và tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống – Mãi mãi tuổi 20”,tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp,sống có ích” và nhận được sự tham gia đông đảo của thanh niên thành phố,tạo nên một sự kiện chính trị trong giới trẻ. Tổ chức Đoàn có nhiều hoạt động giáo dục cho thanh niên lòng tự hào dân tộc,ý chí tự lực tự cường không cam chịu đói nghèo lạc hậu,quyết tâm cùng Đảng,nhân dân sánh vai cùng cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.Do vậy những buổi tập huấn cung cấp,trang bị thông tin về các chủ trương mới của Đảng đối với phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng CNH,HĐH giúp ĐVTN thấy được vai trò,trách nhiệm của tuổi trẻ để học tập,lao động,sáng tạo,ứng dụng tiến bộ mới vào phát triển nông thôn. Các cấp ủy Đảng,chính quyền đoàn thể cũng đã quan tâm,chỉ đạo,chăm lo,giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên nhằm nâng cao tính giác ngộ cách mạng và có ý thức học tập lao động cống hiến trưởng thành.Tổ chức Đoàn thành phố Hòa Bình ngày càng tìm ra nhiều cơ hội cho ĐVTN phát huy tài năng,cống hiến vào công cuộc CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn. b)Tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn,chiếm gần 40% dân số cả nước và 55% lực lượng lao động xã hội.Với trình độ học vấn và kĩ năng nghề nghiệp ngày càng cao,ý thức vai trò trách nhiệm đối với đất nước,cộng đồng ngày càng lớn,thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên thành phố Hòa Bình nói riêng đã và đang đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo,dìu dắt tận tâm của tổ chức Đoàn. Đoàn TN thành phố Hòa Bình đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế,văn hóa,xã hội của thành phố và của tỉnh với những nội dung như: Tham gia phát triển kinh tế Thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình hiện có 18.063 đoàn viên thanh niên,tham gia vào tổ chức hội đạt 57,2%.Những năm qua nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn,nhiều thanh niên đã chủ động vươn lên và thực sự là lực lượng xung kích tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế tại địa phương.Thông qua các chương trình dự án lớn của Đoàn,trên địa bàn thành phố đã xuát hiện nhiều tấm gương thanh niên vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Xác định chương trình phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng để tập hợp,đoàn kết thanh niên,góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh,thời gian qua Thành đoàn Hòa Bình đã triển khai nhiều nội dung,chương trình cụ thể,gắn phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế với nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các nội dung như: * Cho vay vốn Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế VAC,VACR,tiểu thủ công nghiệp,dịch vụ xuất hiện ngày càng nhiều.Nhiều cơ sở Đoàn đã linh động xây dựng được các câu lạc bộ kinh tế,làng thanh niên phát triển kinh tế,xây dựng các quỹ xóa đói giảm nghèo…Các mô hình này đã phát huy được tính sáng tạo ,tinh thần tương trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động cho vay vốn,giống và trao đổi kinh nghiệm sản xuất,kinh doanh giữa các đoàn viên.Một số dẫn chứng cụ thể: Triển khai chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh,Thành đoàn Hòa Bình đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,Ngân hàng chính sách Hòa Bình và các tổ chức có liên quan tổ chức cho thanh niên vay vốn để sản xuất.Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Hòa Bình tính đến cuối tháng 6/2007 tổng dư nợ trên địa bàn thành phố là 12 tỉ đồng,với 559 khách hàng vay vốn phần đông là thanh niên,nhìn chung thanh niên đã vay vốn và hoạt động đúng mục đích như xây dựng các trang trại,mua nông cụ phục vụ sản xuất,buôn bán hoặc đi xuất khẩu lao động… Các dự án tư vấn,hỗ trợ thanh niên nghèo phát triển kinh tế của TW Đoàn và các nguồn vốn khác từ TW tới địa phương được thanh niên thành phố Hòa Bình sử dụng có hiệu quả.Hiện nay có 1.154 hộ gia đình thanh niên được vay từ nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ toàn thành phố trên 13 tỉ đồng. Bên cạnh việc cho vay, Thành đoàn còn cử ra cán bộ chuyên trách hướng dẫn và kiểm tra,quản lí bảo toàn vốn.Nhờ vậy mà sau 1 năm thực hiện đã cho thấy những kết quả tích cực: số vốn vay được hoàn trả cả lãi và đời sống của những hộ gia đình được vay vốn phát triển hơn và không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài các nguồn vốn được vay ưu đãi,các cấp Đoàn còn gópốn giúp nhau lập nghiệp với số vốn lên tới 80,5 triệu đồng và đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn.Đến nay mô hình này vẫn đang hoạt động và đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực: tạo việc làm cho thanh niên,giúp thanh niên có cơ hội thoát nghèo và từng bước nâng cao chất lượng đời sống. Năm 2007 thành đoàn đưa ra đề án “Hỗ trợ lãi suất cho thanh niên mua máy,thiết bị sản xuất nông nghiệp” được UBND tỉnh phê duyệt với tổng nguồn vốn thực hiện đề án khoảng 5 tỉ đồng thực sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên trong việc nâng cao trình độ sản xuất. STT Đ.vị thực hiện Số hộ vay Tổng số vốn (triệuđồng) Số tổ Lĩnh vực đầu tư 1 Xã Dân Chủ 81 535 02 Phát triển kinh tế gia đình 2 Xã Sủ Ngòi 50 420 01 Đầu tư trang trại 3 Xã Yên Mông 53 492 01 Kinh doanh 4 Xã Trung Minh 56 476 01 Phát triển lâm nghiệp 5 Xã Thống Nhất 55 471 01 Đàu tư trang trại BẢNG BIỂU VAY VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT TRONG NĂM 2007 *Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng khoa học kĩ thuật vào phát triển nông nghiệp nông thôn là một việc làm cần thiết rất cần sự quan tâm và đứng ra chỉ đạo của tổ chức Đoàn đối với thanh niên nông thôn.Nắm bát được nhu cầu của thanh niên,Thành đoàn Hòa Bình đã phối hợp vói các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn,ứng dụng kiến thức khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông lâmchăn nuôi cho thanh niên trên dịa bàn thành phố.Trong gần3năm qua (từ 2006 đến 2009) Thành đoàn đã tổ chức chuyển giao KHKT nông nghiệp cho 1.400 lượt thanh niên. Với nỗ lực không ngừng,thanh niên đã tập trung đầu tư,ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp và đã có nhiều thành tựu đáng kể.Từ năm 2006 đến năm 2008 sản xuất nông nghiệp của tỉnh liên tục phát triển.Trong ba năm qua,Hòa Bình sản xuất được 2,3 triệu tấn lương thực,hơn 1,6 triệu con lợn,191,6 nghìn con trâu,bò và 16,8 triệu gia cầm.Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2007 tăng 7,7% so với năm 2006,năm 2008 tăng 3,6% so với năm 2007. Góp phần vào thành tựu chung đó thành Đoàn Hòa Bình đã có những đóng góp không nhỏ trong việc vận động thanh niên đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,vận động thay đổi tư duy,tập quán canh tác và phương pháp tổ chức sản xuất.Đồng thời phối hợp với các ban ngành có liên quan như sở nông nghiệp,hội khuyến nông tiến hành áp dụng nhiều biện pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi.Bên cạnh đó còn mở nhiều lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi;đi dần vào cơ khí hóa,điện khí hóa các quá trình sản xuất.Áp dụng công nghệ vào quá trình sau thu hoạch,chế biến bảo quản sản phẩm để nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian sử dụng cho sản phẩm. Trong lĩnh vực trồng trọt,ứng dụng khoa học trong việc cải tạo giống lúa lai có năng suất cao,chất lượng gạo ngon,thời gian sinh trưởng ngắn ngày đã được đưa vào canh tác như Nhị ưu 838,Th3 -3,Q ưu số 1,Syn 6….100% diện tích ngô được thay bằng các loại ngô lai cho năng suất cao.Đối với cây mía,cây công nghiệp chủ đạo của vùng được thay thế bằng các loại giống mới cho năng suất cao và phù hợp với thổ nhưỡng của vùng như LM 24,VN84-422,VN84-4137… Trong chăn nuôi đã thực hiện được các hình thức chuyển giao kĩ thuật và đạt được thành tựu lớn:Tổng số đàn lợn đã tăng bình quân 15-20% /năm,chăn nuôi theo hướng trang trại phát triển,hướng mạnh ra xuất khẩu.Các giống gia cầm nhập khẩu cũng được nông dân nuôi trồng rộng rãi,chiếm trên 40% tổng đàn…Hiện nay Hòa Bình vẫn tiếp tục có thêm nhiều chính sách đầu tư vào KHKT có trọng tâm,trọng điểm và hiệu quả. Hằng năm thành Đoàn phối hợp với các ban ngành mở rộng thị trường tiêu thị hàng hóa nông sản ,tránh sự tồn đọng sản phẩm,tổ chức các hội chợ việc làm và quảng bá sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó thành đoàn còn phối hợp với các trung tâm tin học mở lớp dạy tin học cho ĐVTN và hướng dẫn ĐVTN khai thác thông tin bổ ích lành mạnh trên Internet để ứng dụng trong học tập lao động sản xuất. Tổ chức tiếp nhận nhiều đợt sinh viên tình nguyện nhằm hỗ trợ cho ĐVTN nhiều kiến thức ứng dụng KHCN vào sản xuất chăn nuôi trồng trọt,giới thiệu cây trồng vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao. KHCN là nhân tố quan trọng hàng đầu để nông nghiệp nông thôn đi vào CNH,HĐH không rơi vào tình trạng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.Việc thực hiện chủ trương đi tắt đón đầu về KHCN là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa nông nghiệp nông thôn. * Các hoạt động khác Tổ chức nhiều cuộc thi tay nghề giỏi cho ĐVTN với mục đích kích thích lao động sáng tạo,nhân lên mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi Thành đoàn tổ chức cuộc vận động : “Thanh niên làm kinh tế giỏi” , “Tham gia xóa đói giảm nghèo” đã tạo được đọng lực to lớn cho công tác tập hợp cổ vũ đông đảo thanh niên giúp nhau lập nghiệp. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tư vấn cho thanh niên chọn nghề phù hợp với điều kiện và khả năng của từng địa phương như nghề mộc,nghề làm chổi,điện dân dụng…Tư vấn và giới thiệu cho thanh niên chương trình xuất khẩu lao động.Hiện toàn thành phố có 1526 thanh niên đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.Nhiều đoàn viên thanh niên được tư vấn học nghề,lập nghiệp và thành lập được các câu lac bộ học nghề,lập nghiệp.Phiên giao dịch thứ III – Sàn giao dịch việc làm năm 2009 được tổ chức tại thành phố Hòa Bình vào tháng 5 vừa qua đã tạo điều kiện cho thanh niên tìm được việc làm phù hợp,được tư vấn học nghề tại các cơ sở cóchất lượng.Phong trào “Bốn mới” được phát triển mạnh và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên. Đến nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 50 – 200 triệu đồng/năm,tạo việc làm cho nhiều TN.Ví dụ như mô hình trang trại chăn nuôi gia cầm của chị Đào Thị Tư ở xã Yên Mông cho thu nhập gần 200 triệu/năm ;Mô hình trang trại keo của anh Nguyễn Hồng Quang ở xã Trung Minh cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm ;Mô hình chăn nuôi lợn sạch của anh Đinh Đức Ngọc ở xã Dân Chủ cho thu nhập trên 100 triệu/năm… Từ những mô hình này mà đời sống vật chất của thanh niên được ổn định hơn,nhiều hộ có thu nhập khá và vươn lên làm giàu chính đáng. Một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi Với tinh thần xung kích,sáng tạo,dám nghĩ,dám làm những hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình đã góp phần nâng cao trình độ,thu nhập cho ĐVTN trong toàn thành phố từ đó tạo ra môi trường cho TN tham gia vào sự nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn.Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04 của BCH TW Đoàn,khóa VIII về “Tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên trong việc vận động,hỗ trợ và tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế”. Tham gia phát triển xã hội Ai xũng biết muốn có được sự phát triển bền vững thì phải lồng ghép ba yếu tố: phát triển kinh tế,bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.Tuy nhiên trong thời kì hội nhập như ngày nay hầu hết người ta chỉ quan tâm tới vấn đề phát triển kinh tế mà quên đi mệnh đề song hành với nó là phát triển xã hội và đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực.Nhận thức được điều đó,thành Đoàn Hòa Bình ngoài việc chăm lo cho sự phát triển kinh tế ở địa phương còn rất chú trọng đến việc phát triển xã hội.Điều đó được thể hiện rất rõ nét qua các phong trào,các hoạt động Đoàn như: * Phong trào tình nguyện: Theo báo cáo của thành đoàn,qua nhiệm kì 2004-2009 phong trào thanh niên của thành phố Hòa Bình phát triển rất mạnh mẽ,các cuộc vận động: “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng” ; “Thanh niên phát triển xã hội”… diễn ra rất sôi nổi,thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kì qua,tổ chức Đoàn đã phát huy tính tình nguyện của tuổi trẻ.Các hoạt động tình nguyện do Đoàn tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.Tính đến thời điểm hiện nay,toàn thành phố đã có 76 đội thanh niên tình nguyện,thanh niên xung kích với 1120 thanh niên tham gia. Các đội tình nguyện thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội như: “Ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh môi trường thành phố,đến thăm và giúp đỡ các gia đình khó khăn,gia đình neo đơn,có công với cách mạng;phối hợp khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con nhân dân ở các xã khó khăn với số thuốc có trị giá tới 25 triệu đồng;phát động chương trình “mùa hè xanh” dạy chữ cho trẻ em và giúp đỡ nhân dân những vùng khó khăn… Ngày 12/04 thành đoàn Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2008 với chủ đề : “Vì thành phố văn minh,vì Đoàn vững mạnh”.Theo đó,các cơ sở đoàn trong thành phố đã đăng kí thực hiện 1.357 công trình thanh niên,thu hút gần 10.000 lượt thanh niên tham gia,làm mới được 8,5 km đường liên thôn xã,sửa chữa được 21km đường giao thông nông thôn,trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan và trường học… Một số hình ảnh tình nguyện ở địa phương: Ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh môi trường Hoạt động phát thuốc và hiến máu Ra quân nhân dịp 27/7 viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ và thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng *Phát huy nguồn nhân lực địa phương Ngoài việc chăm lo đến phát triển kinh tế Đoàn cũng cần phải chăm lo đến trí lực,giáo dục làm phát triển hơn nguồn nhân lực,nâng cao dân trí và thu hút nhân tài cho địa phương; thành đoàn Hòa Bình đã tiên phong đi đầu trong lĩnh vực này thông qua các phong trào lớn như sau: Thành đoàn đã phối hợp với các trường phổ thông,chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức phong trào: “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”;sáng tạo nhiều mô hình học tập qua hình thức sân khấu hóa như “Rung chuông vàng”, “Con đường trí thức”…Các đoàn trường đã xây dựng được các quỹ khuyến học để trợ giúp các học sinh,sinh viên nghèo vượt khó,có tinh thần vươn lên trong học tập,mỗi năm trao hàng nghìn suất quà cho nhũng học sinh,sinh viên xuất sắc…và đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực: Trong những năm qua toàn thành phố đã có 2.549 em học sinh giỏi cấp thành phố,926 em học sinh giỏi cấp tỉnh,tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng,đại học trong cả nước ngày càng cao… Đoàn thanh niên thành phố cũng phối hợp với trung tâm tin học MOG Phổ cập tin học cho thanh niên trên địa bàn thành phố cùng trường cao đẳng cơ điện Tây Bắc tổ chức nhiều buổi phổ cập tin học miễn phí cho thanh niên để giúp thanh niên tiếp cận với cổng thông tin công nghệ tiên tiến của thế giới. Bên cạnh đó thành đoàn còn phối hợp với nhiều công ty và trường hướng nghiệp dạy nghề thành phố tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn cho thanh niên,giúp thanh niên nâng cao tay nghề và tự tin hơn khi bước vào đời. c) Phong trào hành động cách mạng Trong nhiệm kì 2002 – 2007,công tác Đoàn thành phố Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực.Sức mạnh của đoàn thanh niên chính là ở sự nhiệt huyết,năng động và sáng tạo của tuổi trẻ và được thể hiện bằng những hành động thiết thực thông qua các chương trình hành động cách mạng của Đoàn được triển khai rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình thi đia học tập rèn luyện vì sự phát triển của thanh niên và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước đã tạo nên một khí thế thi đua học tập,rèn luyện,góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thông qua các phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” , “Học tập thi đua tiến quân vào khoa học công nghệ”…và các mô hình hoạt động như câu lạc bộ học tập,nhóm học tốt,hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh,quỹ hỗ trợ tài năng trẻ…đã thể hiện vai trò của Đoàn – Đội trong việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ thanh niên đồng thời tạo nên sân chơi ,môi trường cho tuổi trẻ đóng góp trí tuệ và tài năng.Ngày càng có nhiều cán bộ Đoàn,đoàn viên học đại học và trên đại học để nâng cao kiến thức gắn liền với yêu cầu nâng cao nghiệp vụ,góp phần đào tạo nguồn nhân lực và phát triển quê hương.Đội ngũ cán bộ Đoàn,đảng viên trẻ được Đảng tin tưởng giao trọng trách ở nhiều lĩnh vực công tác Đảng và quản lí Nhà nước. Trong chương trình thi đua lao động sáng tạo,tình nguyện xây dựng nông thôn và xóa đói giảm nghèo,làm giàu trong thanh niên,tạo điều kiện để thanh niên tham gia làm kinh tế,có việc làm ổn định và nâng cao đời sống.Từ các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế,mô hình hợp tác xã thanh niên cho đến phong trào “Thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi” tiếp tục được triển khai một cách đa dạng và sáng tạo gắn với hoạt động của phong trào 4 mới: “Kĩ thuật mới,Ngành nghề mới,Mô hình mới,thị trường mới”…Ngày càng xuất hiện các chủ trang trại trẻ,triệu phú trẻ gắn bó với tổ chức đoàn.Trong 5 năm qua,phong trào huy động vốn giúp nhau trong đoàn viên thanh niên đã huy động được trên 6 tỉ đồng,giúp gần 10.000 thanh niên có việc làm và tăng thu nhập.Có 1.212 ĐVTN được vay vốn từ dự án 120 với tổng số tiền gần 7t tỉ đồng; có 12.581 ĐVTN được đào tạo nghề và hơn 23 ngàn bộ đội xuất ngũ được giải quyết việc làm. Chương trình thanh niên tình nguyện bảo vệ Tổ quốc,giữ gìn an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội phát triển với nhiều hoạt động phong phú: ặng sổ tiết kiệm,dạy nghề miễn phí cho bộ đội xuất ngũ… Toàn thành phố hiện nay có 47 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội với gần 1000 ĐVTN tham gia,100% xã phường có chi đoàn quân sự góp phần giữ gìn an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội,bảo vệ tài sản cơ quan,nhà máy. Đoàn tích cực triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên,nhờ đi sâu đi sát để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên,các cấp bộ Đoàn đã giúp cảm hóa được nhiều đối tượng tội phạm.Kết quả,Đoàn đã trực tiếp giáo dục,cảm hóa được 129 đối tượng và nhiều trường hợp tiến bộ đã tham gia vào các hoạt động của Hội.Các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện chương trình “4 giảm” của tỉnh ủy,tổ chức tọa đàm “Giải pháp hiệu quả phòng chống ma túy trong thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố”; Triển khai các hoạt động ra quân tuyên truyền phòng chống và tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn nhân dịp lễ,tết,ngày kỉ niệm… Công tác từ thiện,đền ơn đáp nghĩa: ĐVTN đã đóng góp xây dựng được 47 căn nhà tình nghĩa,nhà tình thương trị giá 220 triệu đồng,nhận phụng dưỡng 11 mẹ Việt Nam anh hùng,nhận chăm sóc 1000 mộ liệt sĩ,đóng góp nhiều tiền bạc và vật chất cho quỹ vì người nghèo,quỹ đền ơn đáp nghĩa,quỹ vì nạn nhân chất độc màu da cam… Qua các phong trào hành động cách mạng trên địa bàn thành phố đã khẳng định được vai trò,tính xung kích,sáng tạo của cán bộ Đoàn và ĐVTN trong phong trào Đoàn tại địa phương. d)Tổ chức các câu lạc bộ Câu lạc bộ là môi trường để thanh niên tham gia gặp gỡ,giao lưu,học hỏi…rất phù hợp với nhu cầu và sở thích của thanh niên.Thành đoàn Hòa Bình rất nhạy bén nắm bắt được nhu cầu của thanh niên và đã tổ chức được rất nhiều câu lạc bộ sở thích thu hút thanh thiếu niên tham gia nhiệt tình.Bên cạnh đó thành đoàn còn xây dựng được các mô hình câu lạc bộ nhằm giáo dục,định hướng cho thanh niên lí tưởng và phẩm chất của con người mới XHCN. * Câu lạc bộ giáo dục truyền thống Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước,dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng.Truyền thống đó đã đem đến cho mỗi con người Việt Nam ta niềm tự hào và sức mạnh tinh thần to lớn. Giáo dục truyền thống lịch sử và Cách mạng thực sự là thực sự có ý nghĩa lớn lao trong việc xây dựng con người mới,nuôi dưỡng tư tưởng,tâm hồn thế hệ trẻ để sống và làm việc xứng đáng với các thế hệ đi trước. Thành đoàn Hòa Bình đã có nhiều hình thức để duy trì và thu hút thanh niên quan tâm nhiều hơn đến câu lạc bộ thông qua các mô hình sân khấu hóa:hội diễn văn hóa văn nghệ trong các dịp kỉ niệm lớn,các cuộc thi tìm hiểu truyền thống và những buổi sinh hoạt ngoài trời,cắm trại; gặp gỡ,giao lưu với những người có công với Cách mạng… Bên cạnh đó còn có các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,lưu giữ các giá trị văn hóa độc đáo của Hòa Bình như: Lễ hội cồng chiêng,lễ hội Khai Hạ,lễ hội Chùa Tiên,lễ hội Đền Bờ cùng các phong tục tập quán mang sắc màu dân tộc riêng của người Mường,người Thái,người Mông,Dao…ở Hòa Bình Câu lạc bộ giáo dục truyển thống là một mô hình giáo dục vừa sáng tạo,vừa hiệu quả góp phần bồi đắp cho thanh niên lòng tự hào dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước trong thời đại mới. *Câu lạc bộ giáo dục đạo đức,lối sống mới Thực hiện chương trình số 65/CTPH – ĐTN – VHTT ngày 17/06/2004 giữa TW Đoàn và Bộ văn hóa thông tin về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong thanh thiếu niên, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình đã tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên bằng nhiều hình thức: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh,nếp sống văn minh cho ĐVTN thông qua các cuộc vận động “Nói không với thuốc lá”, “Phòng chống tội phạm vị thành niên”; Hoạt động giáo dục pháp luật được tăng cường… Cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hóa được các cơ sở đoàn và ĐVTN tham gia tích cực.Nhờ những cố gắng đó mà cho đến nay 100% các khu dân cư trên địa bàn thành phố đã được công nhận là khu dân cư văn hóa. Từ năm 2008 đến nay,thành Đoàn chú trọng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ,triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng thanh niên và nhận được sự tham gia nhiệt tình. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động,tổ chức Đoàn còn thường xuyên phối hợp với sở văn hóa và các ban ngành khác tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng hướng tới đối tượng là thanh thiếu nhi. III/ KẾT QUẢ - HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN 1.Kết quả Từ 2006 – 2009 là thời kì các cấp bộ Đoàn và thanh niên đón nhận Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa”.Hòa Bình cũng như các địa phương khác trong cả nước từ khi đón nhận Nghị quyết 25 đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa công nghiệp nông thôn và phong trào Đoàn theo đó cũng được nâng lên rõ rệt,nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.Ta có thể chỉ ra một số kết quả cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Hòa Bình như sau: Về công tác tuyên truyền:Các cấp bộ Đoàn đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thư IX bằng nhiều hình thức sinh động như mở lớp quán triệt,tổ chức hội thi tìm hiểu…Từ năm 2008-2009,hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,các cấp cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như thi tìm hiểu,viết bài,thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã tuyên dương được hàng trăm điển hình tiêu biểu về phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác. Ngoài ra,các cấp bộ Đoàn,Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao…nhằm hưởng ứng và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương,thu hút đông đảo đoàn viên,thanh thiếu niên tham gia. Về hoạt động phong trào,bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa IX,các cấp bộ Đoàn đã triển khai mạnh mẽ phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” dưới nhiều hình thức phong phú,phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương,đơn vị.Kết quả thực hiện phong trào này đã đóng góp rất lớn cho tổ chức Đoàn thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tại địa phương.Và cũng qua phong trào,nhiều tấm gương “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được phát hiện. Đáp ứng quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa của địa phương hoạt động nâng cao tay nghề trong thanh niên công nhân được duy trì,tổ chức có hiệu quả,phong trào tự học nghề,tự nâng cao trình độ được ĐVTN hưởng ứng mạnh mẽ; Phong trào cải cách hành chính nhà nước phù hợp với bước đường công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước được ĐVTN trong khối hành chính hưởng ứng mạnh mẽ; Đặc biệt hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành một hoạt động thường xuyên của phong trào thanh niên trên địa bàn thành phố, nổi bật như hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,nhiều công trình thanh niên có giá trị hàng trăm triệu đồng đã được thanh niên hăng hái tham gia: chỉ trong năm 2008 Đoàn đã chỉ đạo thanh niên làm mới được 8,5 km đường liên thôn xã,sửa chữa được 21km đường giao thông nông thôn,nạo vét được 5km kênh mương,hướng dẫn chăm sóc hơn 1000 ha vườn rừng… Phong trào bảo vệ Tổ quốc,giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được Đoàn thanh niên Quân sự,biên phòng,công an triển khai vơi nhiều hoạt động sôi nổi điển hình như phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức,luyện tài,xung kích sáng tạo,phấn đấu xứng danh bộ đội cụ Hồ” ;Phong trào “5 xây,5 chống” của thanh niên Biên phòng ;Thanh niên Công an đẩy mạnh cuộc vận động “9 không”, “3 xây,3 chống” và “3 trách nhiệm”… Công tác Hội và phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực.Với chủ đề “Tình nguyện vì dân,lập thân kiến quốc” hoạt động Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được thực hiện tốt với nhiều hoạt động bám sát chủ đề,chủ điểm trong năm,nổi bật là các hội thi “Bác Hồ với thiếu nhi,thiếu nhi với Bác Hồ”, “Phụ trách sao giỏi”,nhiều công trình măng non dduocj thực hiện… Tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa”,thành đoàn Hòa Bình ngày càng chủ động đổi mới nội dung,phương thức hoạt động để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn ngày càng thiết thực hơn,hiệu quả hơn,chất lượng hơn và có nhiều đóng góp tích cực hơn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa địa phương. 2.Hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt được Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình vẫn còn vấp phải một số tồn tại chưa khắc phục được như: Một số chi đoàn còn lúng túng trong công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền,chưa chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức hoạt động cho thanh niên; còn thiếu thống nhất,thiếu đồng bộ nên hiệu quả công việc chưa cao. Tổ chức Đoàn còn hạn chế trong việc giải quyết công ăn việc làm,hỗ trợ vốn và nâng cao đời sống cho thanh niên. Các hoạt động của Đoàn nhiều khi còn mang tính hình thức,chưa đi vào chiều sâu. Ngày nay,khoa học công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão,thay đổi từng ngày,từng giờ thì việc thành đoàn phổ cập khoa học kĩ thuật cho thanh niên và tổ chức các cuộc tập huấn là chưa đủ để đáp ứng với nhu cầu công nghiệp hóa,hiện đại hóa. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc vận động,khuyến khích,hỗ trợ và tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế chưa thực sự nổi bật,chưa phát huy được hết tiềm năng của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tại địa phương. Vẫn còn một bộ phận ĐVTN trên địa bàn chưa tham gia vào tổ chức,còn thờ ơ,lười biếng,ăn chơi,sống thực dụng,hoặc tham gia theo kiểu miễn cưỡng, “cho có”,không có đóng góp gì đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa quê hương đât nước. Mặt khác do trình độ học vấn,năng lực,khả năng tiếp thu của thanh niên còn nhiều han chế,còn chây lười ỉ lại,thiếu năng động sáng tạo,kém nhạy bén nên khả năng đóng góp công sức vào quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa cho quê hương còn chưa cao. 3.Nguyên nhân * Khách quan Thành phố Hòa Bình tuy là thành phố nhưng vẫn chỉ là đô thị loại 3 ở khu vực miền núi,điều kiện tự nhiên: địa hình,khí hậu,đất đai,sông ngòi còn nhiều khó khăn đối với đời sống nhân dân,cản trở sản xuất phát triển.Ngoài ra dân cư – nguồn lao động một phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ còn thấp,khả năng tiếp thu KHKT còn kém,dân cư phân bố không đều cũng là nguyên nhân ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây thiên tai,hạn hán,dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong khi ngân quỹ để phục hồi thiên tai còn hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp của thành phố. Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tạo việc làm,cho vay vốn,nâng cao đời sống người dân nông thôn còn nhiều bất cập ví dụ như nhiều hộ thanh niên có nhu cầu nhưng không được vay vốn,có tổ chức tín dụng sẵn sàng cho vay nhưng thanh niên lại không tiếp cận được gây nên sự lãng phí,cơ chế còn rườm rà,nhiều thủ tục… Sự quan tâm tới vấn đề công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông thôn ở các cấp,các ngành,đặc biệt là sự chỉ đạo của Đảng ở một số ngành chưa đúng mức nên hiệu quả chưa cao. *Chủ quan Thực tế cho thấy nhìn chung trình độ của các cấp bộ Đoàn còn hạn chế,chưa đáp ứng được nhu cầu trong khi trình độ của thanh niên ngày càng được nâng cao hơn,phong phú hơn.Vì vậy tổ chức Đoàn chưa đem lại được niềm tin trong sâu rộng quần chúng. Công tác tham mưu của nhiều cơ sở Đoàn với các cấp ủy Đảng về vấn đề thu hút thanh niên vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa vẫn chưa triệt để,chưa chủ động nên chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Thanh niên tại địa phương năng lực,trình độ còn hạn chế,còn trông chờ ỉ lai,chưa nhạy bén với cái mới,chưa chủ động trong việc tìm hiểu và ứng dụng KHKT;chưa hiểu được vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa quê hương đất nước nên chưa có nhiều đóng góp đáng kể. Trên đây là những mặt hạn chế còn được của Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình.Yêu cầu đặt ra là tổ chức Đoàn phải chủ đông,năng động,sáng tạo hơn nữa để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông thôn. Chương ba: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT I/ GIẢI PHÁP Để tổ chức Đoàn thực sự có vai trò to lớn trong việc động viên thanh niên tham gia vào công cuộc công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cần phải chú trọng các giải pháp sau: 1.Đổi mới hình thức để thu hút thanh niên vào tổ chức Thực tế cho thấy hiện nay có một bộ phận thanh niên có thái độ bàng quan,thờ ơ,xa rời tổ chức Đoàn và không tham gia các hoạt động Đoàn.Vì thế muốn thanh niên tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa do Đoàn khởi xướng thì việc đầu tiên là ta phải thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức sau đó mới giáo dục và nâng cao tính tự nguyện tự giác để thanh niên đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa. Qua quá trình thực tập nghiên cứu thực tế tại thành phố Hòa Bình tôi xin đưa ra một số giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể tại địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thu hút tập hợp thanh niên: Một là: Thay đổi nội dung,hình thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Đoàn,tránh khuynh hướng rập khuôn,cứng nhắc; sử dụng nhiều hơn nữa mô hình sân khấu hóa khi tổ chức hoạt động vì đặc điểm của thanh niên là thích những hoạt động sôi nổi,hào hứng. Hai là phải thường xuyên điều tra và xem xét nhu cầu để đưa ra những hoạt động phù hợp,đáp ứng được nguyện vọng của thanh niên .Có như vậy thanh niên mới thích thú và tự nguyện tham gia. Ba là cần tạo ra những hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi để thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của quần chúng đặc biệt là thanh niên. Bốn là cần giới thiệu cho thanh niên hiểu những cái “được” khi tham gia phong trào Đoàn; khi đã hiểu được lợi ích và tác dụng của các hoạt động Đoàn thanh niên sẽ tự nguyện,tự giác tham gia. Còn có nhiều phương pháp khác các chi đoàn của thành Đoàn Hòa Bình đã sáng tạo,linh động áp dụng và đã đưa lại được kết quả khả quan trong việc thu hút tập hợp thanh niên. 2. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng Nhìn chung thanh niên thành phố Hòa Bình có khát vọng cống hiến công sức mình cho sự phát triển của quê hương đất nước.Nhưng trong bối cảnh phức tạp như ngày nay,thanh niên rất dễ sa ngã và sa đà vào ăn chơi hưởng lạc mà quên đi trách nhiệm của mình,một bộ phận thanh niên còn ít quan tâm hoặc ngại tham gia vào các hoạt động chính trị,có nhận thức chính trị non kém,chưa xác định được lí tưởng… Vì thế muốn thanh niên tự giác và tự nguyện tham gia đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa thì tổ chức Đoàn cần phải nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho thanh niên bằng nhiều phương thức đa dạng phong phú như: Thông qua công tác tuyên truyền,giáo dục,nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh,quán triệt các chủ chương,nghị quyết của Đảng,tổ chức sinh hoạt truyền thống…phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục. Tăng cường các hoạt động giáo dục lí tưởng,đạo đức Cách mạng,lối sống văn hóa,tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,giáo dục cho thanh niên những đức tính,những ý thức,những lí tưởng cần có của con người thời đại mới: khát khao cống hiến,lập thân lập nghiệp,đưa nước nhà thoát khỏi đói nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của đất nước,của quê hương,giúp thanh niên thấm nhuồn tinh thần yêu nước,lòng tưh hào dân tộc và từ đó ý thức được trách nhiệm của mình trong giai đoạn cách mạng mới.Đoàn cần phải tổ chức tốt các hoạt động mittinh,kỉ niệm những ngày truyền thống của đất nước và quê hương,tổ chức Đoàn; phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu ,nói chuyện truyền thống và tổ chức nhiều hoạt động phong trào giàu ý nghĩa như tặng quà cho các gia đình chính sách,xây dựng nhà tình nghĩa,chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ… Chú trọng các công tác tuyên truyền,giáo dục,phổ biến pháp luật,đẩy mạnh cuộc vận động “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”,tích cực tuyên truyền phổ biến các luật liên quan trực tiếp tới thanh niên như: Luật thanh niên,Luật giao thông,Luật Nghĩa vụ quân sự,Luật hôn nhân gia đình…giúp thanh niên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.Áp dụng nhiều hình thức sân khấu hóa và tổ chức câu lạc bộ pháp luật để thanh niên tích cực tham gia hơn. Bên cạnh đó cần phải xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên,báo cáo viên chuyên nghiệp,có khả năng vận động,thuyết phục và hướng dẫn ĐVTN đi theo lá cờ của Đoàn.Để làm được điều đó cần quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất,điều kiện làm việc,chính sách và thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên,báo cáo viên cơ sở. 3.Nâng cao chất lượng tay nghề cho thanh niên. Đoàn cần huy động nhiều nguồn lực xã hội,đầu tư ngân sách thỏa đáng để đẩy mạnh dạy nghề,đào tạo nhân lực cho thanh niên. Tập trung đào tạo và hình thành nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi,có trình độ cao,đặc biệt là trình độ về KHKT,công nghệ để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế trí thức. Khuyến khích đào tạo nghề tại chỗ cho thanh niên tại các doanh nghiệp,cơ sở sản xuất,làng nghề…tại địa phương. Bên cạnh đó còn phải chú trọng giáo dục ý thức kỉ luật,kĩ nâng lao động,tác phong công nghiệp cho thanh niên để trở thành những người lao động thời đại công nghiệp. 4.Tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên. Hoạt động hướng nghiệp giúp thanh niên nắm bắt được thông tin chính xác để lựa chọn hướng đi về nghề nghiệp sao cho phù hợp với trình độ,khả năng,sở thích và điều kiện của bản thân.Tổ chức Đoàn cần chú trọng mở rộng mô hình hướng nghiệp cho thanh niên tại các trường phổ thông,chuyên nghiệp bằng các biện pháp:Phối hợp với các Đoàn trường tổ chức những hoạt động hướng nghiệp dạy nghề,tổ chức ngày hội giới thiệu và tư vấn việc làm,thí điểm mô hình trung tâm tư vấn nghề cho thanh niên,thành lập các nhóm tư vấn việc làm tại chỗ và lưu động…giúp thanh niên tìm được việc làm phù hợp và say sưa lao động,phát huy tối đa khả năng và ưu điểm,đóng góp hết mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa quê hương đất nước. Hiện nay vấn đề việc làm đang là một vấn đề bức xúc và cấp thiết của toàn xã hội,là một nguyên nhân gây cản trở quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.Theo số liệu của cục thống kê thì đến cuối năm 2008,Việt Nam có khoảng 0,4 triệu ngừoi thất nghiệp và thiếu việc làm,thanh niên cũng chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong số đó.Vivậy,một yêu cầu đặt ra cho Đoàn là phải phối hợp với các tổ chức khác,tạo việc làm cho thanh niên,chủ động nắm bắt thị trường lao động và đứng ra đỡ đầu,giới thiệu thanh niên vào lao động sản xuất tại các doanh nghiệp,cơ sở sản xuất tại địa phương và xuất khẩu lao động.Mặt khác,cần phải thường xuyên tổ chức nhiều đợt tập huấn ,nâng cao tay nghề để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng. 5.Giải quyết vấn đề vốn cho thanh niên Vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng,có ý nghĩa rất lớn đối với việc sản xuất kinh doanh.Trong những năm gần đây,chính sách về vốn đã có những thay đổi theo hướng tích cực giúp ích rất nhiều cho thanh niên trong lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống,góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tổ chức Đoàn thành phố Hòa Bình đã tích cực,chủ động xây dựng các hình thức huy động vốn nhàn rỗi trong thanh niên và trong nhân dân và có hướng sử dụng hiệu quả.Bên cạnh việc cho vay,Đoàn còn cử cán bộ để giám sát quản lí việc sử dụng vốn sao cho thật đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao. Xây dựng chương trình phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố để nhận quỹ “Vì người nghèo”; Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên qua kênh giải quyết việc làm của địa phương và của Trung Ương Đoàn.Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa BTV tỉnh đoàn với các ngành,BTV thành đoàn chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,phòng thủy sản ,trung tâm khoa học và chuyển giao công nghệ đầu tư xây dựng các chương trình trình diễn,các chương trình tập huấn cho ĐVTN. Thành lập và nhân rộng các mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế để tạo thêm nguồn vốn tự có,tăng cường tuyên truyền các mô hình điển hình,cá nhân xuất sắc làm tấm gương cho thanh niên học tập và noi theo. II/ KIẾN NGHỊ 1.Đối với Đảng. Đảng cần có những chủ trương chính sách cụ thể,phù hợp với điều kiện từng địa phương,từng vùng miền.Cần cử cán bộ trực tiếp theo dõi,chỉ đạo,nắm bắt tình hình cụ thể để có những quyết sách kịp thời và từng bước rút ra bài học trong công tác chỉ đạo,kiểm tra của cấp ủy đối với cơ sở. Đảng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát,theo dõi các hoạt động của tổ chức Đoàn để có chính sách tuyên dương khen thưởng hay phê bình,nhận xét kịp thời. Cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn. 2.Đối với chính quyền Muốn thanh niên tham gia nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa thì Nhà nước cần cụ thể hóa các chủ trương,chính sách thành hành động thực tiễn để thu hút thanh niên tham gia. Nhà nước và các cấp chính quyền cần tăng cường phối hợp,tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích thanh niên tham gia vào công nghiệp hóa,hiện đại hóa;vận động các ban ngành đoàn thể khác giúp đỡ cho Đoàn thanh niên. Bên cạnh đó Nhà nước cũng cần tin tưởng giúp thanh niên về vốn và tăng cường nhiều hơn các chính sách ưu đãi cho thanh niên. Mặt khác cũng cần có những chính sách thiết thực để động viên,khuyến khích thông qua chế độ tiền lương,phụ cấp,khen thưởng và chế độ làm việc…giúp cán bộ Đoàn yên tâm,nhiệt tình công tác và có nhiều đóng góp hơn nữa cho tổ chức. 3. Đối với Đoàn cấp trên Là đơn vị trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nên Đoàn cấp trên cần có sự tìm hiểu sát sao để nắm bắt hoạt động cụ thể của từng địa phương để đưa ra những chính sách phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của từng đơn vị và có phương hướng chỉ đạo kịp thời. Đoàn cấp trên phải là ngừoi trực tiếp tham mưu với cấp ủy Đảng,chính quyền,tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động mà Đoàn tổ chức nhằm đóng góp cho sự phát triển của nông thôn. Cần tổ chức nhiều hơn nữa các lớp học tập về lí luận chính trị,bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ,nâng cao hơn nữa đạo đức và uy tín cho cán bộ Đoàn các cấp,để hoạt động Đoàn từ cấp cơ sở trở lên phát triển đồng đều và bền vững. Hiện nay các tỉnh Đoàn đã có chính sách đưa những cán bộ và thanh niên có nhiệt huyết với Đoàn đi học tập tại ngôi trường đào tạo cán bộ Đoàn chuyên nghiệp là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.Tuy nhiên chưa nhiều nơi đưa ra những chính sách thu hút và tận dụng dẫn đến thực trạng nhiều “Thủ lĩnh thanh niên” được học hành chính quy ra trường vẫn thất nghiệp hoặc làm không đúng chuyên môn đào đã được đào tạo gây nên sự lãng phí.Vì vậy rất cần những chính sách thiết thực và cụ thể để sử dụng những người đã được đào tạo đúng chuyên ngành,có tâm huyết với Đoàn có môi trường để thể hiện tài năng,sở trường của mình,góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn tại địa phương. PHẦN BA:KẾT LUẬN Sinh thời,chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới vấ đề công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.Người cho đó là một con đường tất yếu để xây dựng đất nước giàu mạnh.Trong bài “Con đường phía trước” đăng trên báo Nhân dân số 2143 ngày 20/1/1969 chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đời sống nhân dân chỉ có thể thay đổi khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách rộng rãi,dùng máy móc cả trong công nghiệp và nông nghiệp;máy sẽ chắp thêm tay cho người,làm cho sức người tăng lên gấp trăm,nghìn lần,đó là con đường phải đi của chúng ta”. Thấm nhuồn tư tưởng của Người về công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn,Đảng ta đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.Ngay từ Đại hội III (9/1960) Đảng ta đã quyết tâm: “Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại kết hợp với nông nghiệp,ưu tiên phát triển công nghiệp một cách hợp lí nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp và nông nghiệp hiện đại”. Hiện nay trong quá trình đổi mới đất nước một cách toàn diện,vấn đề công nghiệp hóa,hiện đại hóa được đặt lên hàng đầu.Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX thanh niên đã được đặt lên làm chủ thể của sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của Nhà nước cùng các cấp các ngành và của toàn xã hội.Qua đó thanh niên được tham gia đóng góp,cống hiến nhiều hơn,thể hiện được tốt vai trò xung kích đi đầu trong sự nghiệp chung của toàn dân tộc.Chính vì vậy,Đảng và Nhà nước,các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội cần quan tâm và tạo điều kiện tốt hơn nữa để có thể khai thác nhiều hơn nữa khả năng của thanh niên và phát huy vài trò xung kích,sáng tạo của thanh niên trong việc phát triển kinh tế,xã hội. Trong những năm qua,Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình đã thực hiện các chủ trương,nghị quyết của Đảng,chính sách của Nhà nước,có nhiều đóng góp trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa của địa phương và đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết như việc thu hút thanh niên tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa chưa thực sự mạnh mẽ,một số cấp ủy Đảng chính quyền chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác thanh niên,một bộ phận cán bộ Đoàn và thanh niên còn trông chờ ỉ lại,thiếu nhiệt tình khi tham gia hoạt động nên chất lượng hoạt động Đoàn chưa cao…Vì vậy tổ chức Đoàn thành phố cần có thêm những hoạt động cụ thể,thiết thực để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động Đoàn,để Đoàn thực sự là cánh tay phải đắc lực của Đảng và là tổ chức thực sự của thanh niên. Sau một thời gian thực tập nghiên cứu tại địa phương tuy thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để em vận dụng được những tri thức được học tại trường vào thực tiễn,có cơ hội cọ xát với thực tế và trên hết em đã có được rất nhiều kinh nghiệm,bào học bổ ích cho quá trình công tác sau này.Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót,hạn chế.Vì thế em rất mong có được sự chỉ bảo,góp ý và giúp đỡ của thầy cô và bạn bè đồng nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đã trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình viết chuyên đề,xin cảm ơn Nhà thiếu nhi tỉnh Hòa Bình và thành đoàn Hòa Bình đã giúp đỡ,cung cấp tài liệu và tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian thực tập tại cơ sở.Em rất hi vọng nhận được nhiều lời góp ý và nhận xét để bài chuyên đề này hoàn thiện hơn,có thể ứng dụng vào thực tiễn trong quá trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo trình kinh tế nông nghiệp Sách về thực trạng công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp,nông thôn Việt Nam “Nhà xuất bản thống kê Hà Nội – 2006” Công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn “Nhà xuất bản chính trị quốc gia” Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 Các tạp chí: Báo Hòa Bình,Báo Thanh niên Nghị quyết Đại hội Đảng khóa X và hành động của tuổi trẻ - Ban tư tưởng-văn hóa TW Đoàn – NXB Thanh niên 2007 CHÚ THÍCH CNH,HĐH Công nghiệp hóa,hiện đại hóa TW Trung Ương BCH Ban chấp hành TNCS Thanh niên cộng sản KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kĩ thuật XHCN Xã hội chủ nghĩa CLB Câu lạc bộ ĐVTN Đoàn viên thanh niên THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông SKSS Sức khỏe sanh sản VTN/TN Vị thành niên/ Thanh niên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập viết chuyên đề tại thành phố Hoà Bình, em đã được tạo mọi điều kiện giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ: "Học đi đôi với hành; lý luận gắn liền với thực tiễn" thể hiện ở kết quả chuyên đề tốt nghiệp của em đã hoàn thành như mong đợi. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí trong Đảng uỷ, UBND thành phố và các đồng chí trong các ban ngành đoàn thể khác của thành phố trong việc tìm tài liệu, thu thập tư liệu, giúp em vận dụng những kiến thức mà nhà trường đã trang bị vào thực tế. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện, Ban chấp hành Đoàn Học viện, các thầy cô giáo đã giảng dạy cho em những kiến thức sâu rộng, những bài học kỹ năng, bài học kinh nghiệm quý giá trong thời gian học tập tại Học viện, và giúp ích cho em rất nhiều trong thời gian thực tập tại địa phương. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giảng viên Nguyễn Thị Minh Tâm đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình trong thời gian em thực tập và viết chuyên đề. Do thời gian nghiên cứu không được nhiều, năng lực còn hạn chế, phạm vi nghiên cứu rộng nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thầy cô, các đồng chí để chuyên đề được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.doc