Đoàn thanh niên xã Minh Khai - Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo

I-Lý DO CHọN CHUYÊN Đề: Việt Nam là một trong các nước Đông Nam á sở hữu và sử dụng có hiệu quả những tiền đề cần thiết để nhanh chóng phát triển kinh tế(như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú,vị trí địa lý thuận lợi,người dân cần cù lao động ).Động lực phát triển kinh tế của Việt Nam được khắc hoạ bởi các chỉ số tăng trưởng cao.Năm 2003 GDP tăng 7.1%,năm 2004 tăng 7,5%,năm 2005 tăng 8,4%,các chỉ số trên đưa Việt Nam lên đứng hàng thứ hai sau Trung Quốc về tốc độ phát triển kinh tế. Tuy nhiên những thành tựu trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam không đồng nghĩa với việc giải quyết được các vấn đề vá mâu thuẫn trong đời sống xã hội, nhưng vấn đề đang kìm hãm tốc độ phát triển đất nước.Một trong những vấn đề đó là một phần không nhỏ dân chúng vẫn sống trong tình trạng nghèo.Nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, dân số sống chủ yếu bằng nông nghiệp.đời sống của nhân dân ta khá hơn trước, song bữa ăn của ngươi dân còn đạm bạc,có tới 40-50% trẻ em suy dinh dưỡng,mà nguyên nhân chíng là do thiếu thốn về kinh tế , đi học, chữa bệnh đều tốn kém so với thu nhập của người dân, cho nên nông dân ta còn nghèo.Diện đói bây giờ có giảm,diện nghèo có bớt nhưng vẫn còn lớn. Đói nghèo đã và đang là vấn đề bức xúc và nóng bỏng ở nước ta.Chính phủ Việt Nam coi vấn đề xoá đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như Việt Nam đã công bố cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển quốc tế đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia năm 2000. Công cuộc phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể và được quốc tế đánh giá cao. Xoá đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững, ngược lại chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát khỏi đói. Do đó xoá đói giảm nghèo được coi là bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2004-2010) của cả nước,các nghành và cac địa phương. Với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, là người đại diện cho lợi ích chính đáng của thiên, là lực lượng luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực, tổ chức Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ thanh niên trong quá trình thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, thông qua những biện pháp cụ thể, sát với tình hình từng địa phương để sớm đạt mục tiêu không còn hộ đói, giảm mạnh các hộ nghèo. Nhiệm vụ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay đó là:Tham gia xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn miền núi bằng việc tình nguyện về công tác tại khu vực này hoặc tự nguyện tham gia mọi hoạt động của đoàn. Và hơn nữa là thanh niên phải tự khẳng định mình, phấn đấu vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Là một xã miền núi của huyện Thạch An, Minh Khai là một huyện có nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập và đời sống của những người dân trong huyện còn rất thấp. Được sự quan tâm và đầu tư của các ca nhân, tổ chức, Nhà nước vào chương trình xoá đói giảm nghèo, hiện nay đời sống của nhân dân đã phần nào được cải thiện. Tuy vậy với đặc thù 90% dân số làm nông nghiệp thì việc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn là nột thách thức lớn. Là một người dân sống trên địa bàn tôi thật sự mong muốn chương trình xoá đói giảm nghèo sẽ mang tính cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài"Đoàn thanh niên Xã minh Khai-Huỵên Thạch An-Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo" để nghiên cứu những hoạt động của Đoàn thanh niên trong xoá đói giảm nghèo tại quê hương. Từ đó rút ra những kinh nghiệm và giải pháp để thúc đẩy hơn nữa chương trình xoá đói giảm nghèo làm cho người dân Minh Khai của chúng tôi không còn đói, nghèo ít hơn, người dân Minh Khai ngày càng giàu có ấm no hạnh phúc. Và đây cũng là chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội ở học viện TTN Việt Nam. MụC LụC LờI CảM ƠN 1 PHầN Mở ĐầU 2 NHữNG VấN Đề CHUNG 2 I-Lý DO CHọN CHUYÊN Đề: 2 II-MụC ĐíCH Và MHIệM Vụ CủA CHUYÊN Đề: 4 IIi-PHạM VI NGHIÊN CứU CủA CHUYÊN Đề: 4 IV- KHáCH THể: 4 V- phương pháp nghiên cứu: 4 VI- kết cấu của chuyên đề: 5 PHầN NộI DUNG 6 CHƯƠNG i 6 VAI TRò CủA ĐOàN THANH NIÊN 6 TRONG CHƯƠNG TRìNH XOá ĐóI GIảM NGHèO 6 i - THựC TRạNG Và NGUYÊN NHÂN ĐóI NGHèO ở VIệT NAM: 6 1 - Định nghĩa và phương pháp tiếp cận đói nghèo: 6 2- Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam: 7 3- Nguyên nhân và các ảnh hưởng đến đoi nghèo: 10 II- Những chính sách và giả pháp: 14 1- Chính sách giải pháp chủ yếu phát triển nghành lĩnh vực tạo cơ hội cho người nghèo tăng thu nhập: 14 2 - Thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng thực hiện bình đẳng về giới, tiến bộ của phụ nữ: 17 3- Phát triển mạng lưới an sinh xã hội trợ giúp cho các đối tượg yếu thế và người nghèo: 18 III- Đoàn thanh niên với chương trình xoá đói giảm ngHèo: 19 1 - Vị trí vai trò của thanh niên: 19 2 - Những hoạt động của đoàn trong chương trình xoá đói giảm nghèo: 21 chương ii 28 đoàn thanh niên xã minh khai 28 với chương trìng xoá đói giảm nghèo 28 1 - Đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội: 28 2 - Công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã: 30 3 - Những hoạt động của xã Đoàn Minh Khai huyện Thạch An Tỉnh Cao Bằng tham gia xoá đói giảm nghèo cho thanh niên: 32 chương III 37 những giải pháp, kiến nghị để đoàn 37 tham gia xoá đói giảm nghèo 37 1 - Những giải pháp: 37 2 - Những kiến nghị và đề xuất: 40 phần kết luận 43 tài liệu tham khảo 44

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2101 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên xã Minh Khai - Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tranh c¸ch m¹ng, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn cña lÞch sö x· héi; Lµ lùc l­îng lao ®éng hïng hËu ®i ®Çu trong viÖc ¸p dông khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ míi. hä lµ nhãm nh©n khÈu x· héi ®Æc thï tõ 15- 30 cã trong giai cÊp, mäi tÇng líp x· héi, mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh th­¬ng nãi: "Thanh niªn lµ gi­êng cét cña n­íc nhµ, lµ mïa xu©n cña x· héi, n­íc nhµ thÞnh hay suy, yÕu hay m¹nh mét phÇn lín lµ thanh niªn". Hå ChÝ Minh lu«n ®¸nh gi¸ cao vai trß cña thanh niªn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng c¸ch m¹ng. Ngay tõ n¨m 1925 B¸c Hå ®· chØ râ: "Muèn håi sinh d©n téc tr­íc hÕt ph¶i håi sinh thanh niªn. nÕu thanh niªn kh«ng chÞu giac ngé, kh«ng ®ñ nghÞ lùc, kh«ng cßn søc sèng, kh«ng ®­îc tæ chøc l¹i chØ ch×m ®¾m trong r­îu cån vµ thuèc phiÖn th× d©n téc cã nguy c¬ diÖt vong". Khi kªu gäi "Hìi §«ng D­¬ng ®¸ng th­¬ng h¹i, ng­êi sÏ chÕt mÊt nÕu ®¸m thanh niªn giµ nua cña Ng­êi kh«ng chÞu håi sinh", chÝnh B¸c Hå ®· nh×n thÊy søc sèng d©n téc ®ang tiÒm Èn bªn trong thÕ hÑ thanh niªn dï thª hÖ ®ã ®ang bÞ " ®Çu ®éc ", bÞ " ru ngñ ". LÞch sö 75 n¨m cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ v¸ vai trß to lín cña thanh niªn trong sù nghiÖp c«ng nghÖ x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Sau khi §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ra ®êi 3/2/1930, §¶ng ta ®· nªu râ tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng tæ chøc §oµn, ®­îc bé chÝnh trÞ vµ B¸c Hå cho phÐp theo th­êng vô cña Ban Th­êng vô TW §oµn, t¹i §¹i §H ®oµn toµn quèc lÇn thø 3 quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 26/3/1931 lµ ngµy thµnh lËpp §oµn. Ngay sau khi thµnh lËp §oµn thanh niªn Céng s¶n §«ng D­¬ng ®· ph¸t triÓn ®­¬c nhiªu ®oµn viªn trong cao trµo c¸ch m¹ng 1930 - 1931. Tõ phong trµo c¸ch m¹ng giai ®o¹n nµy ®· xuÊt hiÖn nhiªu g­¬ng, thanh niªn c«ng s¶n ®iªn hinh lµ ng­êi ®oµn viªn Lý Tù Träng víi c©u nãi næi tiÕng;' t«i hµnh ®éng cã suy nghÜ,t«i hiÓu viÖc t«i lµm,con ®­êng cña thanh niªn lµ con ®­êng c¸ch m¹ng,kh«ng thÓ cã con ®­êng nµo kh¸c." Th¸ng 7/1936,§oµn thanh niªn d©n chñ §«ng D­¬ng tiªp nèi chuyÒn nèi th«ng §oµn thanh niªn c«ng s¶n §«ng D­¬ng tÝch cùc vËn ®éng thanh niªn ®Êu tranh chèng th­c d©n,®Õ quèc ph¶n ®éng tay sai ®ßi tù do, d©n chñ, c¬m ¸o hoµ b×nh. Th¸ng 9/1939 §oµn chuyÓn ho¸ ho¹t ®éng bÝ mËt víi tªn gäi míi lµ §oµn thanh niªn ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng. Th¸ng 5/1941 §oµn thanh niªn cøu quèc ViÖt Nam ra ®êi, nèi tiÕp sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phèng d©n téc cña ccs tæ chøc thanh niªn tr­íc ®ã, ®oµn thanh niªn cøu quèc vµ tuæi trÎ c¶ n­íc ®· cïng toµn d©n, toµn qu©n ta vïng lªn tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 thµnh c«ng trong c¶ n­íc. Thùc hiÖn lêi kªu gäi cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh vµ chÝnh phñ c¸ch m¹ng, ®oµn viªn thanh niªn lµ lùc l­îng h¨ng h¸i ®i ®Çu trong phong trµo " chèng giÆc ®ãi giÆc dèt vµ giÆc ngo¹ x©m ". Sau gÇn 20 n¨m ho¹t ®éng §H §oµn toµn quèc ®­îc tæ chøc t¹i §¹i Tõ ( Th¸i Nguyªn ) th¸ng 2/1950 víi chñ ®Ò lµ " chiÕn ®Êu vµ x©y dùng t­¬ng lai ", hµng ngh×n nam n÷ thanh niªn h¨ng h¸i tham gia phôc vô c¸c chiÕn dÞch, phong trµo " Tßng qu©n giÕt giÆc lËp c«ng " ph¸t triÓn kh¾p mäi n¬i. Ngµy 19/10/1955, §oµn dæi tªn thµnh ®oµn thanh niªn lao ®éng ViÖt Nam, dÊy lªn phong trµo thi ®ua lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt kinh tÕ, c¶i t¹o vµ x©y dùng x· héi. Th¸ng 3/1961, §H §oµn toµn quèc lÇn 3 ®­îc triÖu tËp t¹i Hµ Néi, trong thêi gian nµy c¸c phong trµo lín " 5 xung phong " vµ " 3 s½n sµng ", ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín. N¨m 1971, §oµn ®­îc mang tªn §oµn thanh niªn Lao ®éng Hå ChÝ Minh, sau thêi gian nµy hµng triÖu l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia phong trµo " 3xung kÝch lµm chñ tËp thÓ ', gÇn 9 triÖu ®oµn viªn thanh niªn tham gia phong trµo " thanh niªn xung kÝch x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc '. §H §oµn toµn quèc lÇn 8, sù kiÖn chÝnh trÞ träng ®¹i, víi tinh thÇn " ®oµn kÕt, s¸ng t¹o, xung kÝch, t×nh nguyÖn ", §H ph¸t ®éng, hiÖu triÖu tuæi trÎ c¶ n­íc víi khÈu hiÖu " Tuæi trÎ ViÖt Nam thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn, lao ®éng s¸ng t¹o, xung kÝch t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ". Phong trµo " thi ®ua t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc " ®­îc ph¸t triÓn réng r·i. 75 n¨m - mét chÆng ®­êng c¸c thÕ hÖ thanh niªn nèi tiÕp nhau viÕt nªn truyÒn th«ng vÎ vang cña §oµn, ®ã lµ truyÒn thèng yªu n­íc nång nµn, trung thµnh tuyÖt ®èi víi §¶ng, truyÒn thèng cña ®éi qu©n xung kÝch c¸ch m¹ng gi¸m ®ãn lÊy nhiÖm vô nÆng nÒ, ®i ®Õn nh÷ng n¬i khã kh¨n gian khæ, s¸ng t¹o kh«ng ngõng. ChÝnh v× vËy, b­íc vµo thêi kú míi thanh niªn cã vai trß hÕt søc quan träng. §ã lµ thêi kú ®Êt n­íc ®ßi hái ph¶i cã ®éi nhò c¸n bé khoa häc tù nhiªn, khoa häc kü thuËt, khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n trÎ, khoÎ víi tr×nh ®é cao nh÷ng nhµ qu¶n lý, kinh doanh giái, am hiÓu nhiÒu lÜnh vùc, nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt thÓ dôc thÓ thao tÇm cì, ®éi ngò c«ng d©n lµnh nghÒ ®Ó s½n sµng tiÕp nhËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong nghµnh nghÒ míi mÎ vµ hiÖn ®¹i. §ã lµ ®éi ngò ®«ng ®¶o nh÷ng ng­êi cã ®øc, co tµi, ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ dÊt n­íc. TÊt c¶ ®Òu kh«ng cËy vµo líp trÎ ngµy nay, vµo sù nç lùc v­¬n lªn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt cña hµng triÖu ®oµn viªn, héi viªn, tanh niªn, thiÕu nien trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc. Cã thÓ nãi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ c¬ héi ®Ó ®oµn viªn thanh niªn n­íc ta rÌn luyÖn, cèng hiÕn vµ nhanh chãng tr­ëng thµnh. §ã còng chÝnh lµ m«i tr­êng thuËn lîi cho thanh niªn phÊn dÊu lµm nªn sù nghiÖp lín, vÝ lîi Ých chung cña ®Êt n­íc vµ lîi Ých cña mçi thµnh viªn trong céng ®ång d©n téc, trong ®ã cã thanh niªn. 2 - Nh÷ng ho¹t ®éng cña ®oµn trong ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: Lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña thanh niªn ViÖt Nam do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, thùc hiÖn chøc n¨ng lµ tr­êng häc x· héi chr nghÜa cña thanh niªn, lµ ng­êi ®¹i diÖn ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña thÕ hÖ trÎ. Víi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña m×nh, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ph¶i lµ ng­êi ®i ®Çu trong mäi lÜnh vùc chÝnh trÞ, v¨n ho¸, kinh tÕ, x· héi, ...§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã tr­íc hÕt ph¶i trang bÞ cho thanh niªn nh÷ng phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, kiÕn thøc khoa häc, chuyªn m«n nghiÖp vô. Trong tõng lÜnh vùc ph¶i cã nh÷ng phong trµo, nh÷ng ch­¬ng tr×nh hiÖu qu¶ nh»m thu hót tËp hîp thanh niªn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu nguyÖn väng cña hä mµ hiÖn nay nhu cÇu tho¸t khái ®ãi nghÌo v­¬n lªn lµ giµu chÝnh ®¸ng b»ng chÝnh nghÞ lùc vµ søc trÎ cña m×nh, lµ nhu cÇu thiÕt yÕu. HiÕn ph¸p n¨m 1992 nªu râ: "Thanh niªn ®­îc gia ®×nh, Nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp, lao ®éng vµ gi¶i trÝ, ph¸t triÓn thÓ lùc trÝ tuÖ, båi d­ìng vÒ ®¹o ®øc truúen thèng d©n téc, ý thøc c«nh d©n vµ lý t­ëng x· héi chñ nghÜa, ®i ®Çu trong c«ng cuéc lao ®éng s¸ng t¹o vµ bo¶ vÖ Tæ quèc". Tæng kÕt 12 n¨m triÓn khai nghÞ quyÕt Trung ­¬ng 4 (kho¸ VII) vÒ c«ng t¸c thanh niªn trong thêi kú míi. ChÝnh phñ ®· ban hµnh chØ thÞ 145/TTg cña thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t huy vai trß cña §oµn thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta quyÕt ®Þnh lÊy n¨m 2000 lµ n¨m thanh niªn vÌ th¸ng 3 hµng n¨m lµ thanh niªn. N¨m 2006 kû niÖm 75 ngµy thµnh lËp §oµn, mét sù kiÖn ®Æc biÖt cã ý nghÜa lµm nøc lßng c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn, ®ã lµ Quèc héi d· ban hµnh luËt thanh niªn. Víi tinh thÇn ®ã, ChÝnh phñ c¸c ban ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®· ñng hé vµ cæ vò §oµn thanh niªn tham gia th­ch hiÖn ch­¬ng tr×nh lín nh­ :ch­¬ng tr×nh xo¸ cÇu khØ, thay thÕ cÇu míi ë §ång b»ng s«ng Cöu Long, tham gia x©y dùng ®­êng mßn Hå ChÝ Minh, triÓn khai dù ¸n 500 trÝ thøc trÎ, y b¸c sü trÎ tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo , ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n.TriÓn khai dù ¸n ®¶o thanh niªn B¹ch Long VÜ, tham gia trång rõng vµ x©y dùng c¸c khu kinh tÕ thanh niªn. C¸c phong trµo thi ®ua yeu n­íc trong §oµn viªn thanh niªn d· ph¸t triÓn s©u réng víi mét m¹o diÖn lín. Th¸ng thanh niªn, chiÕn dÞch mïa hÌ t×nh nguyÖn ®i vµo chiÒu s©u, kh¬i dËy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc trong thanh niªn, phong trµo "s¸ng t¹o trÎ"Bèn míi" trong thanh niªn b­íc ®Çu ®· xuÊt hiÖn nh÷ng m« h×nh nh©n tè míi. §oµn thah niªn cïng víi Nhµ n­íc ®· triÓn khai ch­¬ng tr×nh quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh trång 5 triÖu hecta rõng, c¸c chÝnh s¸ch vÒ d¹y nghÒ, ch­¬ng tr×nh quèc gia gi¶ quyÕt viÖc lµm, ... ®· gióp cho hµng trôc v¹n thanh niªn ®­îc häc nghÒ, t×m viÖc lµm, vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ... ®Çu t­ ph¸t triÓn nghµnh nghÒ thñ c«ng, mÜ nghÖ truyÒn thèng chÕ biÕn n«ng s¶n , gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn. KÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ®· xuÊt hiÖn m« h×nh kinh tÕ - x· héi cña thanh niªn nh­ m« h×nh c¸c trang tr¹i trÎ, gÇn 4.000 c¸c doanh nghiÖp trÎ ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn. Cïng víi nh÷ng thµnh tùu chung cña c¶ n­íc trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, bøc tranh toµn c¶nh c«ng tac §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi ®­îc kh¾c ho¹ nªn víi nh÷ng m¶ng mµu t­¬i s¸ng. * Ch­¬ng tr×nh " Thanh niªn häc tËp s¸ng t¹o lµm chñ khoa häc - c«ng nghÖ ": ch­¬ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn g¾n víi Héi nghÞ thø 2 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ III vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc c«ng nghÖ, chØ thÞ 58/ CP- TW cña bé chÝnh trÞ vÒ ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2002- 2005. §Ó triÓn khai thùc hiÖn môc tiªu trªn, §oµn ®· x©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng "Tuæi trÎ ViÖt Nam xung kÝch, s¸ng t¹o, thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc s¸ng t¹o vµ khoa häc c«ng nghÖ trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸". Ngµy 24/8/2001 Ban bÝ th­ TW §oµn tiÕp tôc ban hµnh ch­¬ng tr×nh thanh niªn ÷ng dông vµ chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, ph¸t triÓn n«ng nghÖ n«ng th«n. C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiªu nhi n¨m 2001 x¸c ®Þnh nhiÖm vô vËn ®éng thanh niªn tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc lµ mét trong c¸c träng t©m c«ng t¸c, kÕt qña triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cô thÓ ë c¸c ®èi t­îng thanh niªn nh­ sau: Trong thanh niªn tr­êng häc: phong trµo "häc tËp rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp, v× d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh", tiÕp tôc ®­îc triÓn khai s©u réng quy m« ngµy cµng ca. Trong thanh niªn n«ng th«n, ho¹t ®éng ÷ng dông chuyÓn giao khoa häc tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ sinh häc vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lu«n ®­îc x¸c ®Þnh lµ ho¹t ®éng träng t©m. Trong thanh niªn n«ng th«n, viªn chøc, ®« thÞ: §øng tr­íc yªu cÇu cña thêi kú CNH - H§H vµ thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, lùc l­îng thanh niªn c«ng nh©n viªn chøc ®· tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é, nhanh chãng n¾m b¾t c«ng nghÖ míi, kü thuËt hiÖn ®¹i, rÌn luyÖn n©ng cao tay nghÒ ®Ó cã ®ñ kh¼ n¨ng qu¶n lý vµ s¶n xuÊt ®¸p ÷ng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng (KiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹... ). Trªn c¬ së phong trµo CKT (ChÊt l­îng - KiÓu d¸ng - TiÕt kiÖm) nhiÒu ho¹t ®éng nh­ : c¸c cuéc héi th¶o, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, kinh nghiÖm s¶n xuÊt ...®· ®­îc tæ ch­c ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt, kinh doanh. trong 4 n¨m 1998- 2001, §VTN khèi c«ng nh©n, viªn chøc ®· hoµn thµnh 19.905 ®Ò tµi, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt lµm lîi 149.108 triÖu ®ång; tæ chøc 2.012 héi thgi tay nghÒ, thi thî giái, thu hót 364.155 §VTN häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc, ÷ng dông thµnh tùu KHKT míi vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý... nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi, v­¬n lªn lµm chñ khoa häc kü thuËt , phong trµo häc tËp n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é tay nghÒ cña §VTN ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. N¨m 1997 ë 45 tØnh, thµnh §oµn cã 15.712 §VTN theo häc c¸c líp t¹i chøc ®¹i häc, 23.400 §VTN häc t¹i chøc cao ®¼ng vµ trung cÊp, th× ®Õn n¨m 2000 sè thanh niªn CNVC häc t¹i chøc ®¹i häc lµ 19.720 ng­êi tû lÖ häc cao ®¼ng vµ trung cÊp hÖ t¹i chøc gÊp ®«i so víi n¨m 1997 so víi n¨n 1997. Mét s«a c¬ së §oµn ®· tæ chøc c¸c líp båi d­ìng v¨n ho¸ cho thanh niªn, tiªu biÓu nh­: §oµn thanh niªn C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· phèi hîp víi c«ng §oµn nhµ m¸ymë 6 líp bæ tóc v¨n ho¸ c©p II,III cho 379 c«ng nh©n . Thµnh §oµn thµnh phè Hå ChÝ Minh coi nhiÖm vô phæ cËp trung häc phæ th«ng cho thanh niªn c«ng nh©n lµ träng t©m cña ho¹t ®éng cña khèi thanh niªn c«ng nh©n viªn chøc, ®ång thêi huy ®éng 1.200 kü s­ tham gia trùc tiÕp gi¶ng d¹y ,tæ chøc x©y dùng quý khuyÕn häc : "Phæ cËp THPT cho thanh niªn c«ng nh©n ", trao häc bæng cho nh÷ng thanh niªn c«ng nh©n cã ý thøc vµ thµnh tÝch häc tËp tèt. Th«ng qua viÖc häc tËp, rÌn luyÖn vµ phong trµo thanh niªn ®· h×nh thµnh mét líp c«ng nh©n - lao ®éng trÎ cã kiÕn thøc KHKT, cã n¨ng lùc qu¶n lý, cã tay nghÒ giái tham gia tÝh cùc vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong lÝnh vùc h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ cho thanh niªn, hÖ thèng c¬ së d¹y nghÒ cña §oµn, Héi ®· tËp trung ph¸t triÓn mëi réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, t­ vÊn viÖc lam cho thanh niªn, g¾n c¸c ho¹t ®éng d¹y nghÒ víi viÖc chuyÓn giao KHKT, c«ng nghÖ míi, d¹y nghÒ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn t¹i chè vµ tham gia xuÊt khÈu lao ®éng ; quan t©m ®µo t¹o nghÒ miÕn phÝ vµ giíi thiÖu viÖc lµm cho bé ®éi xuÊt ngò, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, thanh niªn n«ng th«n, miÒn nói, trÎ em ®Æc biÖt khã kh¨n. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn nghÒ nghiÖp cho thanh niªn ®­êng phè vµ tr­êng häc, më réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o nghÒ t¹i ®Þa ph­¬ng (g¾n víi viÖc ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ), ®µo t¹o nghÒ theo ®Þa chØ ...HiÖn nay, c¶ n­íc cã 121 trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm, 86 v¨n phßng giao dÞch viÖc lµm cho §oµn thanh niªn vµ Héi LHLTN c¸c cÊp qu¶n lý . trong 5 n¨m (Tõ 1997 - 2001), hÖ thèng trung t©m d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm ®· tæ chøc d¹y nghÒ cho 768.088 thanh niªn , gi¶i quyÕt cho 362.741 thanh niªn. Riªng 24 trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm do Trung ¦¬ng §oµn vµ TØnh, thµnh §oµn qu¶n lý ®· d¹y nghÒ cho 103.037 thanh niªn, trong ®ã cã 67% sau häc nghÒ t×m ®­îc viÖc lµm. C¸c phßng giao dÞch viÖc lµm ®· giíi thiÖu vµ t¹o viÖc æn ®Þnh cho 154.368 ng­êi. Ngoµi viÖc d¹y nghÒ t¹i chç, c¸c trung t©m cßn më réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o nghÒ theo ®Þa chØ, cung cÊp lao ®éng cho c¸c thanh niªn, c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ liªn doanh víi n­íc ngoµi; chñ ®éng liªn kÕt víi c¸c tr­êng ®¹i häc më c¸c líp ngo¹i ng÷, in häc ... Tiªu biÓu nh­ Trung t©m D¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm S«ng Hång, Trung t©m D¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm Trung ¦¬ng §oµn, Trung t©m D¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm vµ c¸c tØnh B×nh D­¬ng, §ång Nai, Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh ... mét sè trung t©m cßn tham gia xuÊt khÈu lao ®éng ra n­íc ngoµi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cïng víi viÖc d¹y nghÒ, c¸c trung t©m d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm cña §oµn cßn lµm tèt c«ng t¸c t­ vÊn nghÒ nghiÖp vµ giíi thiÖu viÖc lµm cho §VTN. 5 n¨m qua ®· cã hµng trôc ngµn thanh niªn ®­îc t­ vÊn nghÒ, 461.716 thanh niªn ®­îc giíi thiÖu viÖc lµm, trong ®ã cã 2/3 t×m ®­îc viÖc lµm æn ®Þnh. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng trung t©m d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm cho thanh niªn ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu d¹y nghÒ cho 100 ngµn §VTN do §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø III ®Ò ra. §Æc biÖt trong mÊy n¨m gÇn ®©y xuÊt hiÖn mét sè m« h×nh míi trong ho¹t ®éng d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm nh­ tæ chøc c¸c “Ngµy héi viÖc lµm” (H¶i D­¬ng, Qu¶ng Ninh, L©m §ång ...), “Héi trî viÖc lµm ” (TP. Hå ChÝ Minh, B×nh D­¬ng) t¹o thªm c¬ héi t×m viÖc lµm cho thanh niªn, ®­îc d­ luËn ®¸nh gi¸ tèt. Ho¹t ®éng tham gia xo¸ mï ch÷, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ trung häc c¬ së ®­îc tæ chøc th«ng qua chiÕn dÞch “¸nh s¸ng v¨n ho¸”, c¸c ®éi h×nh thanh niªn t×nh nguyÖn, phåi hîp víi c¸c chiÕn sü biªn phßng, c¸c thÇy c« gi¸o thuéc ngµnh Gi¸o Dôc- §µo t¹o tæ chøc c¸c líp häc t×nh th­¬ng, líp xo¸ mï ch÷ ban ®ªm... trong 4 n¨m 1998 – 2001, c¸c cÊp bé §oµn c¬ së ®· tæ chøc ®­îc 25.300 líp häc, víi sù tham gia cña 97.500 §VTN, xo¸ mï cho 396.689 häc viªn; tæ chøc 13.016 líp häc t×nh th­¬ng tËp hîp 268.221 trÎ e kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Õn tr­êng. Còng trong nhiÖm kú qua, hµng n¨m trung ­¬ng §oµn ®Òu chñ ®éng phèi hîp víi Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng, tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam, liªn hiÖp c¸c Héi KHKT ViÖt Nam tæ chøc héi thi “S¸ng t¹o kü thuËt ” toµn quèc; phèi hîp víi trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia tæ chøc “gi¶i th­ëng khoa häc tù nhiªn ” tËp hîp 309 c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ 16 gi¶i th­ëng vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt cho tuæi trÎ; tæ chøc trao 4 gi¶i nghiªn cøu xuÊt s¾c; tæ chøc trao häc bæng cho n÷ sinh tiªu biÓu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. Tãm l¹i, ch­¬ng tr×nh ‘Thanh niªn häc tËp, s¸ng t¹o lµm chñ khoa häc, c«ng nghÖ” ®· ®­îc cÊp bé §oµn tËp trung chØ ®¹o, b­íc ®Çu ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña thanh niªn trong häc tËp, nghiªn cøu, ¸p dông nh÷ng khoa häc kü thuËt voµ thùc tiÕn ®êi sèng, gãp phÇn båi d­ìng vµ x©y dùng nguån nh©n lùc trÎ võu hång, võu chuyªn ®¸p ÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp c«ng nghiªp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; t¹o ra nh÷ng ph­¬ng thøc míi trong ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn vµ x©y dùng §oµn, Héi v÷ng m¹nh. Tuy mhiªn,nh÷ng kÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh "Thanh niªn häc tËp, s¸ng t¹o lµm chñ khoa häc, c«ng nghÖ" míi chØ lµ b­íc khëi ®Çu; mét sè néi dung triÓn khai chËm, lóng tóng, thËm chÝ cã n¬i ch­a triÓn khai ®Õn c¬ së. C«ng t¸c ph¸t triÓn, båi d­ìng vµ ch¨m sãc tµi n¨ng trÎ ch­a ®­îc coi träng ®óng møc. ViÖc khai th¸c c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc, kh¶ n¨ng tËp hîp vµ ph¸t huy lùc l­îng tri thøc trÎ vµ khai th¸c nguån lùc phôc vô ch­¬ng tr×nh cßn h¹n chÕ. Mét sè bé phËn khong nhá §VTN ë n«ng th«n, nhÊt lµ miÒn nói, vïng s©u, vïng xa ch­a cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ. §oµn thanh niªn lu«n lµ chè dùa v÷ng ch¾c ®Þnh h­íng lý t­ëng cho thanh niªn thùc hiÖ ­íc m¬, hoµi b¸o cña m×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, sèng cã lý t­ëng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, biÕt v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch v­¬n lªn lµm giµu vµ lµm giµu chÝnh ®¸ng, xøng víi lêi d¹y B¸c Hå: " Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §oµ nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn" Tæ chøc §oµn xøng ®¸ng lµ ng­êi b¹n tin cËy cña thanh niªn vµ cao h¬n n÷a lµ ng­êi ®¹i diÖn ch¨m lo vµ b¶o vÖ cho quyÒn lîi cña thÕ hÖ trÎ trong c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc. ch­¬ng ii ®oµn thanh niªn x· minh khai víi ch­¬ng tr×ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 1 - §Æc ®iÓm ®Þa lý, kinh tÕ - x· héi: Minh khai n»m ë phÝa t©y cña huyÖn Th¹ch An, tØnh Cao B»ng tiÕp gi¸p víi: + PhÝa B¾c gi¸p víi x· Canh T©n, Th¹ch An + PhÝa T©y B¾c gi¸p víi x· B¹ch §»ng huyÖn Hoµ An + PhÝa T©y gi¸p víi x· ThÞnh V­îng huyÖn Nguyªn B×nh. + PhÝa T©y Nam gi¸p víi x· B»ng V©n, Ng©n S¬n, B¾c C¹n. + PhÝa Nam gi¸p víi x· Quang Träng, Th¹ch An. + PhÝa §«ng gi¸p víi x· Khanh Long, Trµng §Þnh, L¹ng S¬n. X· cã 11 xãm b¶n, cã 4 d©n téc Tµy, Nïng, Dao, Kinh cïng sinh sèng víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 88.75 km cã ®­êng tØnh lé 209 ch¹y qua tõ B¾c xuèng Nam , cã dßng xuèi ch¶y qua x· theo h­íng Nam - B¾c ( Suèi NÆm Cung lµ th­îng nguån s«ng HiÕn Giang ) + DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ : 88.75 km + DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ : 114 ha - §Þa h×nh : Lµ vïng nói cao, suèi s©u, d©n c­ sinh sèng chñ yÕu ë 2 bªn ®­êng tØnh lé, theo däc c¸c khe suèi vµ s­ên ®åi, lßng nói - D©n téc, d©n sè X· Minh Khai cã 4 d©n téc cïng sinh sèng lµ : Tµy, Nïng, Dao, Kinh Trong ®ã: D©n téc Tµy cã : 1.230 nh©n khÈu D©n téc Nïng cã : 220 nh©n khÈu D©n téc Dao cã: 916 nh©n khÈu Toµn x· cã 426 hé 2.372 nh©n khÈu - §iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi. + VÒ n«ng nghiÖp D©n c­ x· hÇu hÕt lµ lµm n«ng nghiÖp, chñ yÕu trång lóa, ng«, khoai, s¾n, c©y ¨n qu¶ vµ ch¨n nu«i. Do biÕt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®­a c©y con gièng cã n¨ng suÊt cao vµo s¶n suÊt nªn s¶n l­îng t¨ng, thu nhËp cña ng­êi d©n t¨ng lªn râ rÖt. + VÒ l©m nghiÖp Tõ n¨m 1999 ®Õn nay toµn x· ®· giao dÊt giao rõng cho c¸c hé gia ®×nh khoanh nu«i b¶o vÖ vµ trång míi rõng theo ch­¬ng tr×nh PAM.N©ng ®é che phñ rõng lªn 62% + VÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp X· cã chî phiªn n¨m ngµy häp 1 lÇn lµ n¬i ®Ó nh©n d©n mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ n«ng s¶n. + VÒ ch¨n nu«i. Chñ yÕu lµ ch¨n nu«i theo hé gia ®×nh Tæng ®µn tr©u cã 850 con Tæng ®µn bß cã 540 con Tæng ®µn lîn cã 2.010 con Tæng ®µn gia cÇm cã 10.020 con + VÒ v¨n ho¸ - x· héi cña nh©n d©n nãi chung, ®oµn thanh niªn nãi riªng tõng b­íc ®­îc n©ng cao. §Þa bµn kh«ng cã tÖ n¹n x· héi, an ninh trËt tù ®­îc gi÷ v÷ng. MÆc dï vËy c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc n¨ng cao ý thøc, vai trß tr¸ch nhiÖm cña ®oµn thanh niªn vÉn lu«n ®­îc triÓn khai th­êng xuyªn. X· cã mét tr­êng trung häc c¬ së, 1 tr­êng trung häc t¹i trung t©m x· vµ c¸c ®iÓm ph©n tr­êng, x· ®· hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. + VÒ chÝnh trÞ. Nh©n d©n c¸c d©n téc ë ®©y cã truyÒn th«ng ®oµn kÕt yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau, lu«n tin t­ëng vµo ®­êng lèi cña ®¶ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. D­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ®¶ng nh©n d©n nãi chung vµ ®oµn thanh niªn nãi riªng lu«n ®éng viªn, tuyªn truyÒn, n©ng cao tinh thÇn, vai trß , tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ, x¸c ®Þnh râ lµ thÕ hÖ kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng, lµ c¸nh tay ®¾c lùc cña ®¶ng, tõ ®ã nhËn thøc ®­îc vai trß tr¸ch nhiÖm lín lao cña m×nh. Gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu kinh tÕ- x· héi cña ®Þa ph­¬ng. C¶nh gi¸c, chèng l¹i mäi ©m m­u ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, nh÷ng thñ ®o¹n " diÔn biÕn hoµ b×nh ". - Tæ chøc thanh niªn. Ban chÊp hµnh ®oµn x· Minh Khai cã 9 ®ång chÝ.Mét ®ång chÝ bÝ th­ vµ mét ®ång chÝ phã bÝ th­ vµ 7 ®ång chÝ uû viªn ban chÊp hµnh. Tæng sè cã 7 chi ®oµn, mét chi ®oµn tr­êng häc. 6 chi ®oµn thµnh lËp theo c¸c xãm ( chñ yÕu lµ chi ®oµn liªn xãm ). Tæng sè ®oµn viªn lµ 82 ®oµn viªn vµ 43 thanh niªn. 2 - C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn x·: Thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c ®Ò ra, BCH §¶ng bé x· tËp chung l¸nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh thi ®ua hoµn thµnh môc tiªu nghÞ quyÕt mµ ®¹i héi §¶ng bé x· lÇn thø XVI ®Ò. LËp thµnh tÝch chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín cña d©n téc, ®¹t ®­îc kÕt qu¶ quan träng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, tiÕp tôc vµ ph¸t triÓn ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu gãp phÇn hoµn thµnh môc tiªu ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2001 - 2010. 2.1- Ph¸t triÓn kinh tÕ - xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: Thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®­a s¶n xuÊt vô ®«ng thµnh vô s¶n xuÊt chÝnh vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vô chiªm gãp phÇn t¨ng gi¸ trÞ 1ha canh t¸c. Ngay tõ ®Çu n¨m 2007 BCH §¶ng bé x· ®· chØ ®¹o c¸c xãm triÓn khai c¸c ngµnh thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó phôc phô s¶n xuÊt: n¹o vÐt kªnh m­¬ng t­¬i tiªu, chuÈn bÞ tèt c©y trång vµ gièng cho n¨ng xuÊt cao. V× vËy mÆc dï ®Çu gÆp thêi tiÕt rÐt ®Ëm, rÐt h¹i, rÐt kÐo dµi, cuèi vô n¾ng nãng vµ h¹n, nh­ng do tËp chung chØ ®¹o th¸o gí khã kh¨n nªn vÊn ®¹t nh÷ng n¨ng xuÊt vµ s¶n l­îng ë 2 vô, gãp phÇn æn ®Þnh an ninh l­¬ng thùc, t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. Vô chiªm xu©n n¨ng xuÊt b×nh qu©n lµ 7 tÊn /ha, vô mïa lµ 5,8 tÊn /ha - C¸c dù ¸n ch¨n nu«i trong toµn x· tiÕp tôc d­îc ®Èy m¹nh (dù ¸n bß lai sin ). Qua kh¶o s¸t d¸nh gi¸ ®µn bß lai sin thÝch ÷ng víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn trªn ®Þa bµn, ®­îc nh©n d©n tiÕp thu ®Çu t­ ph¸t triÓn nhanh. N¨m2005 sè bß Laisin trong x· lµ 997 con ®Õn n¨m 2007 ®· cã tíi 10.500 con. - Thùc hiÖn dù ¸n "5 triÖu ha rõng" cña chÝnh phñ, trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 trång míi 20ha rõng vµ nh©n réng trång m¨nh ®¹t kÕt qu¶ kh¸. M« h×nh kinh tÕ trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· ®­îc më réng vµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn mang l¹i kÕt qu¶ cao; hiÖn nay cã 55 trang tr¹i trªn ®Þa bµn x· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 2.2- §Èy m¹nh c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn x· ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ng÷ng dù ¸n, chÝnh s¸ch cô thÓ sau: - §Çu t­ cho c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng: ®­êng giao th«ng, tr­êng häc, tr¹m y tÕ, thuû lîi, ®Çu n¨m 2007 tæ chøc thi c«ng 7km ®­êng liªn x· Nµ §oáng, Bèc Th­îng, Canh T©n tæng gi¸ trÞ 6 tû ®ång , hoµn thµnh 1.6 triÖu m2 ®µo ®¾p thuû lîi néi ®ång, kÕt hîp víi giao th«ng n«ng th«n. - §¶ng bé x· ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh 135 trong n¨m 2008trong toµn x· ®· cã 56 giÕng khoan l¾p ®Æt t¹i c¸c xoãm Nµ §oáng, P¸c Duèc, Boãc L­¬ng, NÆm Tµn, NÆm C¸p... Trang thiÕt bÞ d¹y häc ®­îc ®Çu t­ cho 100% c¸c tr­êng trªn dÞa bµn x·víi nguån vèn tõ ch­¬ng tr×nh 135. X· ®· trÝch tõ ng©n s¸ch 125 triÖu ®ång ®Çu t­ tu söa tr¹m y tÕ. C¸c dù ¸n hè trî n«ng d©n trong x· ph¸t triÓn s¶n xuÊt, hè trî c©y con, ph©n bãn, tr×nh diÕn m« h×nh khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, tËp huÊn cho n«ng d©n ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Dù ¸n tÝn dông cho ng­êi nghÌo ®­îc ph¸t triÓn ®ång bé trªn ®Þa bµn x·, ban ®Çu ®· hè trî cho ng­êi nghÌo s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ thu nhËp cao cho ng­êi nghÌo. Trong 10 n¨m 1991 - 2000 ng©n hµng, kho b¹c nhµ n­íc cho vay 65 tû ®ång víi nguån vèn nhµ n­íc hè trî 50% céng víi nguån vèn vËn ®éng ®­îc tõ nh©n d©n trong x· ®· ®Çu t­ x©y dùng kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng vµ bª t«ng ho¸ ®­êng giao th«ng liªn th«n thuËn lîi cho viÖc di l¹i, bu«n b¸n giøa c¸c côm, c¸c vïng . Cïng víi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n kh¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn ch­¬ng trinhf 135 (2003 - 2007) ®· thùc sù thóc ®Èy ®êi s«ng kinh tÕ- x· héi trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn. Møc sèng, tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c¬ së trong vïng ®­îc n©ng cao, gãp phÇn cñng cè vµ hoµn thµnh hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së, giö v÷ng an ninh quèc phßng. 3 - Nh÷ng ho¹t ®éng cña x· §oµn Minh Khai huyÖn Th¹ch An TØnh Cao B»ng tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn: Trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 tuæi trÎ x· Minh Khai ®· vµ ®ang ph¸t huy trÝ tuÖ b¶n lÜnh, phÈm chÊt c¸ch m¹ng cña m×nh ®Ó gãp phÇn ®­a sù nghiÖp ®æi míi cña x· Minh Khai ngµy mét ®i lªn. §øng tr­íc t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn m¹nh trong c¶ n­íc, viÖc n¾m b¾t nh÷ng biÕn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ ®iÒu rÊt khã ®i ®èi víi thanh niªn nãi chung, ®èi víi tæ chøc §oµn nãi riªng. Khi hä chØ mang danh nghÜa vµ tr¸ch nhiÖm lµ ng­êi ®Þnh h­íng, tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. VËy lµm thÕ nµo dÓ tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶? ®©y lµ c©u hãi ®Æt ra cho toµn x· héi nãi chung vµ tæ chøc §oµn Minh Khai, huyÖn Th¹ch An, tØnh Cao B»ng nãi riªng ph¶i t×m ra ph­¬ng thøc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cã hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c phong trµo hµnh ®éng cña §oµn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, trong nh÷ng n¨m qua tæ chøc §oµn x· Minh Khai ®· tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn mäi lÜnh vùc. Th«ng qua ®ã ®· thu hót tËp hîp thanh niªn tham gia vµo tæ chøc §oµn ngµy mét ®«ng ®¶o, tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ®· ®óc kÕt ®­îc nh÷ng tån t¹i ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh trong c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÑn cã hiÖu qu¶. B»ng sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh g­¬ng mÉu cña ®éi ngó BTV, BCH §oµn x· Minh Khai vµ c¸c cÊp bé §oµn c¬ së trong c¸c phong trµo lµm kinh tÕ ®Ó lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi , tæ chøc §oµn ®· vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh, lu«n cã tinh thÇn h¨ng h¸i v­¬n lªn, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, khoa häc tiÕn bé míi vµo trong s¶n xuÊt. Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, d­íi sù l¸nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, §oµn viªn thanh niªn c¬ së ®· gãp phÇn rÊt lín trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªukinh tÕ - x· héi cña x·, nhanh chãng kh¾c phôc khã kh¨n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, dÇn dÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña nh©n d©n. NhËn thøc tÇm quan träng chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n c¸c cÊp bé §oµn ph¸t ®éng rénh kh¾p thanh niªn phong trµo ÷ng dông khoa häc - kü thuËt vµo s¶n xuÊt, thi ®ua lao ®éng giái, tÝch cùc tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. N¨m 2007 c¸c cÊp bé §oµn phèi hîp víi c¸c ban ngµnh më 9 líp chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho h¬n 360 §oµn viªn thanh niªn . §Æc biªt ®oµn x· ®· lµm tèt viÖc liªn víi vhi §oµn së khoa häc c«ng nghÖ huyÖn më líp tËp huÊn chuyÓn giao khoa häc kü thuËt trong n«ng nghiÖp n«ng th«n cho h¬n 25 ®ång chÝ. Ban th­êng vô §oµn x· ®· chØ ®¹o chi §oµn Nµ §oáng lµm ®iÓm më líp chuyÓn giao c©y vô ®«ng cho ®éi ngò c¸n bé cho c¸n bé §oµn trong toµn x· vÒ dù, c¸c m« h×nh trî gióp vèn, trî gióp kü thuËt tiÕp tôc ®­îc nh©n diÖn, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ nh­ m©y tre ®an, thªu ren, ch¨n nu«i, ®­a con nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµo tõng hé gia ®×nh n©ng cao thu nhËp. Hµng tr¨m thanh niªn §oµn viªn qua kinh tÕ hé gia ®×nh ®· t¨ng møc thu nhËp cña m×nh tõ 10 ®Õn 20 triÖu ®ång, ®· tiÕt kiÖm mua s½m ®­îc c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­: c«ng n«ng, m¸y cµy, m¸y gÆt gãp phÇn t¹o viÖc lµm cho thanh niªn. Mét sè chi §oµn ph¸t huy néi lùc vËn gióp ®í nhau t¹o vèn cho ®oµn viªn vay kh«ng l¸i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , ®iÓn h×nh nh­ chi §oµn nµ KÎ, chi §oµn Nµ §oáng, ...M« h×nh trang tr¹i trong thanh niªn ®­îc h×nh thµnh râ nÐt b­íc ®Çu ®· cã hiÖu qu¶ . Toµn x· cã trªn 40 ®iÓn h×nh kinh tÕ cña thanh niªn trong ®ã cã 31 ®ång chÝ cã thu nhËp tõ 30 triÖu ®ång/ n¨m trë lªn. §iÓn h×nh thanh niªn tiªn tiÕn lµm kinh tÕ giái lµ: anh nguyÔn quyÒn Phong - bÝ th­ chi §oµn Nµ §oáng ®· chuyÓn giao khoa häc kü thuËt, ch¨n nu«i gµ th¶ v­ên cho h¬n 30 ®oµn viªn sau ®ã nh©n ®iÓm cho 1 sè hé gia ®×nh ë xãm, b­íc ®Çu ®· cã kÕt qu¶ kh¶ quan, gia ®×nh anh cã mét tranh tr¹i víi tæng diÖn tÝch gÇn 1ha tæng thu nhËp hµng n¨m lªn tíi 60 triÖu ®ång; anhy bïi xu©n thuû ®oµn viªn xãm Nµ KÎ thu nhËp b×nh qu©n mèi n¨m 27 triÖu ®ång, tõ ®µn lîn n¸i 12 con vµ m¸y xay s¸t. Ngoµi viÖc t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cßn gióp gia ®×nh anh ph¸t huy tèi ®a l­îng l­¬ng thùc trong gia ®×nh, tËn dông c¸m ®Ó nu«i lîn. M« h×nh trång nÊm r¬m, nÊm linh chi cña gia ®×nh anh D­¬ng V¨n Nam bÝ th­ ®oµn xãm Nµ LÑng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, tËn dông ®­îc l­îng r¬m r¹ sau mïa gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm trong gia ®×nh ®­îc nh©n réng trong ®Þa bµn. §oµn viªn thanh niªn cßn tham gia c¸c c«ng tr×nh phóc lîi. Cô thÎ ®· ®µo ®¾p ®­îc 124.203 m3 ®Êt ®¸ thuû lîi, tu söa vµ n©ng cÊp, lµm míi ®­îc 75 km ®­¬ng giao th«ng liªn th«n, n¹o vÐt 34 km kªnh m­¬ng t­íi tiªu, tham gia 33 ngµy c«ng lao ®éng. X©y ®­îc 2 bÓ n­íc s¹ch, 3 hè ®ùng r¸c th¶i, söa2 s©n ch¬i trong toµn x·. Víi viÖc tham gia tÝch cùc nhiÖm vô kinh tÕ chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, trong nh÷ng n¨m qua, doµn thanh niªn ®· lµm lîi hµng tr¨m triÖu ®ång gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ x· nhµ ph¸t triÓn, ®iÓn h×nh lµ ®oµn thanh niªn xãm NÆm C¸p, Ch«ng C¸, Khau SiÓm. C¸c ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô ®ang tõng b­íc ®­îc më réng, mét sè c¬ së ®ang cã h­íng ph¸t triÓn lµng nghÒ m©y tre,®an ren. Bªn c¹nh ®ã nhiÒu chi §oµn ®· m¹nh d¹n chuyÓn giao KHKT vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, sö dông c¸c lo¹i gièng míi cho n¨ng xuÊt cao trªn ®ång ruéng trång c©y th¹ch, c©y thuèc l¸...gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho mèi ®oµn viªn thanh niªn. H­ëng øng phong trµo "xo¸ nhµ tranh v¸ch ®Êt" do ban th­êng vô d¶ng uû vµ ch­¬ng tr×nh liªn kÕt x©y " nhµ t×nh nguyÖn do BCH §oµn x· ph¸t ®éng, BCH x· ®oµn ®· tham m­u cho cÊp uû §¶ng x· tiÕn hµnh vµ quyªn gãp vµ ph¸t ®éng trong toµn ®oµn víi chñ ch­¬ng b»ng c«ng tr×nh thanh niªn trong chiÕn dÞch "x©y nhµ t×nh nguÖn" toµn ®· ph¸t ®éng ®­îc 100 ngµy c«ng, hoµn chØnh 2 ng«i nhµ t×nh nghÜa cho 2 hé gia ®×nh trÞ gi¸ 35 triÖu ®ång ®· tiÕn hµnh bµn giao tr­íc ngµy 2/9/2008. Ho¹t ®éng thanh niªn t×nh nguyÖn n¨m 2008 ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn míi, phong trµo thanh niªn, häc sinh, sinh viªn TN cña x· Minh Khai ®­îc thùc hiÖn tæ chøc s«i næi tõ x· ®Õn c¸c c¬ së nhá lÎ. §oµn - Héi khèi c¬ së tËp trung vµo x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng nghiÖp n«ng th«n, tuyªn truyÒn tËp huÊn chuyÓn giao KHKT, triÓn khai nh©n réng phong trµo "4 míi" trong thanh niªn x·. §oµn thanh niªn khèi tr­êng c¬ quan chó träng ngµy thø 7, chñ nhËt xanh t×nh nguyÖn tham gia t­ vÊn tuyªn truyÒn, ph¸p luËt, vÖ sinh m«i tr­êng. KÕt qu¶ cña phong trµo t×nh nguyÖn hÌ n¨m 2008 tuæi trÎ toµn x· d· lam 45 c«ng tr×nh, phÇn viÖc thanh niªn, ®µo d¾p trªn 5.000 m3 dÊt ®¸, tu söa 6 km ®­êng giao th«ng. Huy ®éng trªn 500 ngµy c«ng gióp ®ì gia ®×nh chÝnh s¸ch, tu söa nghÜa tranh liÖt sü, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ­íc tÝnh lµm lîi cho ®Þa ph­¬ng trªn 100 triÖu ®ång. Song song víi c¸c ho¹t ®éng ®ã §oµn x· cïng víi ban phong trµo thanh niªn cña huyÖn ®oµn triÓn khai vµ nh©n réng m« h×nh nu«i gµ th¶ v­ên t¹i chi ®oµn V¨n Phong. M« h×nh lµm kinh tÕ giái : nh­ trång rõng, ch¨n nu«i, th¶ c¸ t¹i c¸c vïng chiªm tróng .m« h×nh øng dông lóa lai c©y hoa mµu vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ dÞch vô, tõng b­íc ®­îc ®a d¹ng ho¸. Gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn, thanh niªn v­¬n lªn chiÕn th¾ng ®ãi nghÌo, l¹c hËu lµm giµu chÝnh ®¸ng, kh¬i dËy tÝnh tù lùc tù c­êng trong thanh niªn. Tham gia tÝch cùc trªn c¸c mÆt trËn ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm n©ng cao thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng, lµm thu hÑp kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c xãm, côm trong x·. §êi sèng gia ®×nh ®oµn viªn, thanh niªn ®­îc n©ng cao cho ®Õn nay ®oµn viªn, thanh niªn thuéc diÖn giµu 30,8%, hé kh¸ 60,6%, hé trung b×nh 9,7%, kh«ng cßn hé nghÌo. * Nguyªn nh©n thµnh tùu ®¹t ®­îc: Trong thêi gian qua c«ng t¸c ®oµn x· Minh Khai tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn ®· ®¹t ®­îc nh­ kÕt qu¶ nh­ trªn tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn vao trß l¸nh ®¹o cña UBND x·, Ban th­êng vô huyÖn ®oµn, sù quan t©m phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong ®Þa bµn x·, c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn ®· nhËn thøc tèt vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn. Song song víi viÖc ®ã lµ sù n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh cña ®äi nhò c¸n bé §oµn, lu«n lu«n cã sù quan t©m chØ ®¹o, kiÓm tra ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn tíi c¬ së, lu«n cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong c«ng t¸c, triÓn khai kÞp thêi c¸c nghÞ quyÕt ch­¬ng tr×nh hµng th¸ng, quý, n¨m tíi c¸c c¬ së, §VTN, duy tr× c¸c buæi sinh ho¹t ®Òu ®Æn, cã chÊt l­îng ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho ®oµn viªn thanh niªn, ®Ó hä thÊy râ nghÜa vô, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù nh¹y bÐn cña ®oµn viªn thanh niªn, tinh thÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mèi ®oµn viªn thanh niªn ®èi víi b¶n th©n, gia ®×nh, lµm giµu b»ng chÝnh ®«i tay vµ trÝ ãc cña m×nh trªn chÝnh quª h­¬ng m×nh. * Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ: Bªn c¹nh ng÷ng kÕt qu¶ mµ ®oµn viªn thanh niªn x· Minh Khai ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cßn cã ng÷nh h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc nh­: - Nh÷ng ho¹t ®éng cña §oµn chØ dõng ë bÒ næi, ch­a ®i vµo chiÒu s©u, viÖc h­íng dÊn ®oµn viªn thanh niªn n¾m b¾t kiÕn thøc míi trong s¶n suÊt kinh doanh cßn nhiÒu v­íng m¾c, biÖn ph¸p vµ h×nh thøc ho¹t ®éng chËm ®æi míi, kh«ng l«i kÐo ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. - HiÖu qu¶ cô thÓ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ch­a cao, c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt yÕu kÐm, lµm cho t×nh tr¹ng t¸i nghÌo vÊn cßn cao. - §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë mét sè vïng cßn thiÕu, yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. * Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ: - Nguyªn nh©n dÊn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ trªn lµ do ®éi ngò c¸n bé ®oµn ch­a n¨ng ®éng, ng¹i khã ng¹i va ch¹m, ch­a thËt sù nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, n¨ng lù cßn h¹n chÕ, kh«ng ®­îc ®µo t¹i l¹i hay thuyªn chuyÓn c«ng t¸c. Mét sè cÊp Uû §¶ng, chÝnh quyÒn, tæ chøc ®oµn ch­a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c thang niªn, sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh cßn thiÕu ®ång bé. Bªn c¹nh ®ã sè ®oµn viªn thanh niªn do tr×nh ®é häc vÊn thÊp nhËn thøc cßn thiÕu h¹n chÕ, ch­a n¾m b¾t ÷ng dông nh÷nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, cßn thô ®éng tr­íc phong trµo do §oµn tæ chøc. Kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt ph­¬ng tiÖn phôc vô ho¹t ®éng khã kh¨n, thiÕu nguån vèn vay ch thanh niªn. ch­¬ng III nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó ®oµn tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 1 - Nh÷ng gi¶i ph¸p: 1.1 - T¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn lao ®éng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµm giµu ngay trªn quª h­¬ng m×nh: Ban th­êng vô x· §oµn cÇn tham m­u cho cÊp Uû §¶ng, UBND x· tranh thñ sù ®Çu t­ cña Nhµ N­íc ®Çu t­ cho c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n 327 (Phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc), ch­¬ng tr×nh 135 (x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ). Ch­¬ng tr×nh x©y dùng n«ng th«n míi, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c chÝnh s¸ch giao ®Êt giao rõng, tÝn dông ­u ®·i. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn thanh niªn ®i ®Çu trong viÖc x©y dùng m« h×nh kinh tÕ nh­: Kinh tÕ trang tr¹i, kinh tÕ v­ên ao chuång, ph¸t triÓn dù ¸n mét lóa- mét c¸, nu«i c¸ lång. NhiÒu m« h×nh ch¨n nu«i c«ng nghiÖp tËp trung vµo ch¨n nu«i bß s÷a(bß lai sin), dù ¸n nu«i gµ th¶ v­ên, nu«i dª, ong... C¸c dù ¸n kinh tÕ cÇn ­u tiªn cho tæ chøc §oµn, héi qu¶n lývõa khuyÕn khÝch ®oµn viªn thanh niªn tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt, võa mang l¹i quyÒn lîi thiÕt thùc cho thanh niªn gãp phÇn quan träng vµo viÖc thu hót tËp hîp thanh niªn vµo tæ chøc §oµn , Héi. C¸c cÊp bé §oµn, Héi cÇn dÈy m¹nh h¬n n÷a phong trµo "Thanh niªn gióp lµm giµu kinh tÕ", nh©n diÖn c¸c m« h×nh ®· x©y dùng vµ ®¹t hiÖu qu¶ trong thêi gian qua nh­: C©u l¹c bé khuyÕn n«ng thanh niªn, hé gia ®×nh trÎ cã thu nhËp 30 triÖu ®ång tren n¨m, trang tr¹i trÎ, tæ hîp s¶n xuÊt thanh niªn. §ª lo¹i h×nh ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n t× ®ßi hái tæ chøc ®oµn c©n quan t©m ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi cÊp Uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, phèi hîp víi c¸c ban nghµnh c¸c cÊp c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch thóc ®Èy s¶n xuÊt phï hîp. C¶i tiÕn gän nhÑ vÒ thñ tôc ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c nghanhf chøc n¨ng trong viÖc gióp ®ì ®oµn viªn thanh niªn vay vèn tæ chøc triÓn khai c¸c dù ¸n nh»m t¹o cho dù ¸n sím ph¸t huy hiÖu qu¶.Ngoµi ra tæ chøc §oµn cÇn tham gia vµo viÖc tæ chøc chØ ®¹o, båi d­ìng kiÕn thøc kinh nghiÖm ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ trang trai vµ lao déng, h¹n chÕ viÖc mÊt c©n ®èi gi÷a ®Çu vµo víi ®Çu ra cho s¶n phÈm. Chó ý ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó s¶n phÈm cã chç ®øng trong thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng vµ më réng ra thÞ tr­êng trong n­íc. 1.2 - Thµnh lËp, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c©u l¹c bé thanh niªn lµm kinh tÕ gái, c©u l¹c bé gia ®×nh trÎ: Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé gia ®×nh trÎ, thanh niªn lµm kinh tÕ giái, giao l­u häc hái trao ®æi kinh nghiÖm lµm kinh tÕ. C©u l¹c bé thanh niªn lµm kinh tÕ giái, c©u l¹c bé gia ®×nh trÎ lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng bæ Ých, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thanh niªn. HiÖn nau trªn ®Þa bµn x· ®· cã nhiÒu hé gia ®×nh trÎ lµm kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng còng kh«ng Ýt gia ®×nh ®ang bÕ t¾c. Bëi hÇu hÕt khi c¸c b¹n trÎ lµm kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt. Nh­ng c¸i quan träng nhÊt lµ kinh nghiÖm, kiÕn thøc khoa häc trong lÜnh vùc nµy. Mét sè gia ®×nh trÎ, ®iÓn h×nh thanh niªn lµm ¨n ph¸t ®¹t nh­ng míi chØ trong ph¹m vi nhá ch­a cã liªn doanh liªn kÕt giøa c¸c gia ®×nh tronhy s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n phÈm lµm ra tõ mét sè gia ®×nh ch­a t×m ®­îc chè ®øng trªn thÞ tr­êng. V× vËy cÇn mét cÇu nèi gi÷a hä ®Ó ®i ®Õn mét h­íng thèng nhÊt t×m ®­îc tiÕng nãi chung trong lÜnh vùc nµy. Lo¹i h×nh c©u l¹c bé thanh niªn lµm kinh tÕ giái, c©u l¹c bé gia ®×nh trÎ ra ®êi còng chÝnh lµ mét trong c¸c h×nh thøc sinh ho¹t cña §oµn th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t mèi ng­êi tù ®­a ra nh÷ng thuËn lîi ®Ó ph¸t huy nh÷ng khã kh¨n ®Ó th¸o gì. Ai còng ®­îc häc hái rÊt nhiÒu tõ b¹n bÌ, tÝch luü cho m×nh vèn kiÕn thøc trong qu¸ tr×nh lµm kinh tÕ nh­: s¶n xuÊt nh­ nµo cho hiÖu qu¶ lín, ®iÒu chØnh s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo lµ phï hîp, trång c©y nµo lµ phï hîp cho kinh tÕ cao, nu«i con g× ®Ó mang l¹i l¹i nhuËn lín. Hay ®Çu t­ vµo m« h×nh kinh tÕ nµo cho hiÖu qu¶ ... TÊt nhiªn nÕu ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o, cã sù ®Çu t­ t©m huyÕt, c©u l¹c bé thanh niªn lµm kinh tÕ giái, c©u l¹c bé gia ®×nh trÎ sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn m« h×nh ®iÓm m« h×nh lµm kinh tÕ sau ®ã nh©n réng toµn x·, khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt t¹o viÖc lµm cho thanh niªn gióp æn ®Þnh n©ng cao thu nhËp cho c¸c gia ®×nh, caau l¹c bé gia ®×nh trÎ cßn lµ ®iÒu kiÖn dÓ thanh niªn n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, gãp phÇn vµo viÖc h¹ thÊp tû lÖ d©n sè - mét trong nh÷ng nguån t¹o nªn søc Ðp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. 1.3 - TriÓn khai cã hiÖu qu¶ phong trµo "4 míi "trong thanh niªn : Trung ­¬ng §oµn ph¸t ®éng phong trµo 4 míi víi néi dung : ngµnh nghÒ míi, kü thuËt míi, thÞ tr­êng míi, m« h×nh míi. Tæ chøc §oµn, Héi cÇn chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng: khoa häc c«ng nghÖ, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n liªn minh c¸c hîp t¸c x·, ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi, ...tæ chøc phæ biÕn kiÕn thøc, khoa häc kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho ®oµn viªn, thanh niªn t¹o ®iÒu kiÖn hè trî vèn cho thanh niªn, m¹nh d¹n ¸p dông khoa häc kü thuËtvµo s¶n xuÊt. Ngoµi viÖc kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng, §oµn cÇn hè trî t¹o nguån ®Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ nh­: chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n, kinh doanh sinh vËt c¶nh, dÖt may, ®iÖn tö, ...Bªn c¹nh ®ã khuyÕn khÝch phæ biÕn kinh nghiÖm, chuyÓn giao ngµnh nghÒ truyÒn thèng cho thanh niªn. TÝch cùc tham gia x©y dùng lµng nghÒ, hè trî c¸c ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn ngµnh nghÕ míi theo ph­¬ng ch©m "mèi lµng mét nghÒ". §Èy m¹nh ho¹t ®éng tham gia ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸, chó träng x©y dùng th­¬ng hiÖu, t×m chè ®øng cho c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. X©y dùng c¸c m« h×nh kinh doanh trªn c¬ së liªn kÕt c¸ nh©n, hé gia ®×nh,... hè trî góp nhau trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. 1.4 - Tæ chøc §oµn ®øng ra tÝn chÊp vay vèn cho thanh niªn thiÕu vèn: §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra cho c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Víi ph­¬ng ch©m t¹o nguån lùc míi, t¹o c¬ héi cho thanh niªn lµm giµu chÝnh ®¸ng, tæ chøc §oµn ®· ®øng ra tÝn chÊp vay vèn cho thanh niªn. ChÝnh s¸ch hè trî vay vèn víi l¸i xuÊt ­u ®¸i ®· ®­îc ®«ng ®¶o d­ luËn x· héi ®ång t×nh, bëi võa ®¹t hiÖu qu¶, t¹o viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng t¹i chè , võa ®em l¹i thu nhËp cao, kÝch thÝch ng­êi vay vèn tiÕt kiÖm tiªu dïng ®Ó ®Çu t­ thªm më réng quy m« s¶n xuÊt. Tæ chøc §oµn cÇn gióp ®ì nh÷ng thanh niªn nghÌo víi ph­¬ng ch©m "cho cÇn c©u h¬n cho c¸", gióp ®ì ®oµn viªn, thanh niªn nghÌo ®­îc vay vèn, h­íng dÊn trang bÞ kiÕn thøc cÇn thiÕt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®oµn viªn thanh niªn khai th¸c nh÷ng nguån lùc s½n cã ë ®Þa ph­¬ng ®Ó hä cã thÓ b»ng kh¶ n¨ng cña m×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶, v­¬n lªn lµm giµu tõ chÝnh trªn ®ång ruéng cña m×nh. Bªn ®ã tæ chøc §oµn cµn tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c m« h×nh míi, khuyÕn khÝch ®oµn viªn, thanh niªn vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn trang tr¹i, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô, c¸c dù ¸n trång rõng, trång c©y ¨n qu¶, nu«i bß sinh s¶n, khai th¸c mÆt n­íc ao hå nu«i c¸, nh©n réng m« h×nh 1 vô lóa - 1 vô c¸. Song víi c¸c ho¹t ®éng trªn c¸c cÊp bé §oµn cÇn tiÕn hµnh s¬ kÕt c¸c m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, céng t¸c vay vèn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm, ®ång thêi ®Ò xuÊt víi ng©n hµng n©ng møc vay cao h¬n, møc vay tèi ®a cho mét ng­êi ch¨n nu«i b×nh th­êng tõ 4 triÖu - 7 triÖu. Møc vay tèi ®a cho ng­êi ch¨n nu«i, trång c©y l©u n¨m cÇn l­îng vèn lín tõ 6 triÖu lªn ®Õn 10 triÖu. Thêi h¹n vay phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, xo¸ bá nh÷ng thñ tôc r­êm rµ, lµm tèt c«ng t¸c khen th­ëng cho c¸c dù ¸n, sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ t¹o ®µ vµ lùc cho thanh niªn trong s¶n xuÊt kinh doanh. 1.5 - §Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së: Trªn thùc tÕ víi mét kÕt cÊu h¹ tÇng ph¸t triÓn sÏ t¹o ra nh÷ng tiÒm n¨ng thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­, kÕt cÊu h¹ tÇng gãp phÇn t¹o ra h¹ tÇng liªn vïng, thóc ®Èy l­u th«ng, trao ®æi th«ng tin, t¹o thuËn lîi trong liªn kÕt s¶n xuÊt kinh doanh. Minh chøng cho nhËn ®Þnh nµy cã thÓ dÊn ra kÕt qu¶ nghiªn cøu tõ thùc tÕ cña ng©n hµng thÐ giíi tai ViÖt Nam r»ng: Nh÷ng hé d©n thuéc nh÷ng n¬i cã ®­êng quèc lé, cã ®iÌu kiÖn da d¹ng ho¸ nguån thu nhËp mµ chñ yÕu lµ do cã viÖc lµm h­ëng l­¬ng cao, c¬ héi bu«n b¸n vµ cung øng dÞch vô. Tãm l¹i :Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ néi dung réng lín lµ mét trong 8 môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû ph¶i ®­îc th­êng xuyªn qua t©m, ®Çu t­, b¶o ®¶m phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i måi th«n, vïng. 2 - Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt: 2.1 - §èi víi §¶ng: Trong v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX cã nªu : "§èi víi thanh niªn, ch¨m lo gi¸o dôc, båi d­ìng ®µo t¹o, ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp t¹o viÖc lµm ... lµ ®Èy m¹nh phong trµo lËp th©n lËp nghiÖp cña thanh niªn". ChÝnh v× vËy c¸c cÊp Uû §¶ng cÇn cã nh÷ng ®­êng lèichÝnh s¸ch cÇn cô thÓ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn hoµn ¶nh tõng vïng. Mµ cô thÓ lµ ®Þnh h­ìng nh÷ng nghÞ quyÕt nh÷ng chuyªn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn. Cã thÓ cö nh÷ng c¸n bé cÊp Uû trùc tiÕp theo dãi, h­íng dÊn cô thÓ, tû mû, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng kÞp thêi bæ xung vµo nghÞ quyÕt cho phï hîp, ®ång thêi rót ra nh÷nh bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØ ®¹o cña cÊp Uû ®èi víi c¬ së. 2.2 - §èi víi nhµ n­íc: HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· nghi râ Nhµ n­íc ta lµ mét Nhµ n­íc " cña d©n, do d©n vµ v× d©n". V× vËy nhµ n­íc ra ®êi ®Ó phôc vô nh©n d©n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ vÊn ®Ò toµn cÇu, v× vËy kh«ng chØ cã §¶ng, §oµn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy mµ Nhµ n­íc còng ®ang dÆt vÊn ®Ò nµy lµm vÊn ®Ò quan träng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng môc tiªu thiªn niªn kû mµ ViÖt Nam phÊn ®Êu hoµn thµnh. Muèn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo thùc sù cã hiÖu qu¶ th× Nhµ n­íc cÇn cô thÓ ho¸ nh÷ng chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng b»ng nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ. Më c¸c líp ®µo t¹o nghÒ cho thanh niªn, ­u tiªn vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chÝnh s¸ch miÕn gi¶m häc phÝ cho ®oµn viªn thanh niªn n«ng th«n nghÌo ®Ó hä cã thÓ theo häc nghÒ tai c¸c trung t©m d¹y nghÒ, c¬ së ®µo t¹o vµ xóc tiÕn viÖc lµm. Ngoµi ra Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng (nh­ giao th«ng n«ng th«n, tr­êng häc, tr¹m y tÕ) , chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng míi thÝch hîp cho thanh niªn n«ng th«n ®Ó nh©n d©n v­¬n lªn lµm giµu vµ lµm giµu chÝnh ®¸ng, tiÕn tíi kh«ng cßn hé ®ãi, hé nghÌo. CÇn vËn ®éng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc x· héi tham gia vµo ho¹t ®éng nµy. §èi víi nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n nµo cã nh÷ng ph¸t minh s¸ng kiÕn trong lao ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ cÇn khen th­ëng ­u ®¸i tho¶ ®¸ng. BiÓu d­¬ng khen th­ëng ®oµn viªn thanh niªn lµm kinh tÕ giái vµ lu«n lu«n qua t©m ®Õn ®êi sèng vµ thu nhËp cña ®oµn viªn thanh niªn. 2.3 - §èi víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ §Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nãi chung vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho thanh niªn nãi riªng cÇn cã sù quan t©m gióp ®í cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a tæ chøc §oµn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ sÏ t¹o nªn khèi thèng nhÊt gióp ®ì nhau cã hiÖu qu¶, t¹o nªn tiÒn ®Ò ®Ó §oµn lµm c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cÇn ph¶i chñ ®éng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña ®oµn, hè trî t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc §oµn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.4 - §èi víi tæ chøc §oµn cÊp trªn: §oµn cÊp trªn lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng §oµn ë c¬ së, qua ®ã cÇn ph¶i cã sù t×m hiÓu thËt cñ thÓ n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ ®Ó ®­a ra nghÞ quyÕt, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng s¸t víi tõng ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng, trùc tiÕp lµ ng­êi tham m­u víi cÊp Uû §¶ng, chÝnh quyÒn trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé §oµn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, phÈm chÊt chÝnh trÞ t­ t­ëng. CÇn më réng vÒ c¶ chÊt l­îng vµ sè l­îng cho ®éi ngò c¸n bé §oµn th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, c¸c ®ît thùc tÕ, c¸c lo¹i s¸ch b¸o. Ngoµi ra c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cÇn më réng vµ cung cÊp cho c¸n bé §oµn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc vÒ ph¸t triÓn n«nh nghiÖp n«ng th«n, vÒ khoa häc kü thuËt vµ c¸c ngµnh lÜnh vùc kh¸c ®Ó cã sù t¸c ®éng trùc tiÕp vµ hiÖu qu¶ cña §oµn trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Nãi tãm l¹i: C¸n bé §oµn cÊp trªn ph¶i th­êng xuyªn chØ ®¹o, ®i s¸t ®¬n vÞ, ®¸nh gi¸c ®«n ®èc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ c¸n bé ph¶i lµ tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh ®Ó cho c¬ së noi theo. Tõ ®ã t¹o tiÒn ®Ò thóc ®Èy ho¹t ®éng §oµn ph¸t triÓn gãp vµo phÇn thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn vµo c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®¹t hiÖu qu¶. phÇn kÕt luËn Còng nh­ mäi quèc gia vµ lÞch sö n­íc ta ®· chøng minh trong giai ®o¹n hiÖn nay. ViÖt Nam chØ cã thÓ cÊt c¸nh bay cao bay nhanh nÕu ph¸t huy tiÒm n¨ng, trhÕ m¹nh cña thanh niªn. §¶ng, Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc h·y tin t­ëng h¬n ë thanh niªn t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng thiÕt thùc ®Ó thanh niªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh, v­¬n lªn lµ nh÷ng ng­êi chñ quª h­¬ng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, d¸m nghÜ, d¸m lµm, v­¬n lªn ngang tÇm thêi ®¹i s¸nh vai vïng thanh niªn c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi lµ ­íc nguyÖn cña thanh niªn nãi chung hiÖn nay. VËy tham gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n lµ nhiÖm vô cña thÕ hÖ trÎ h«m nay ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Nh÷nh kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë x· Minh Khai huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ lµ do viÖc chÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®óng ®¾n nh÷ng chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §ång thêi nã còng thÓ hiÖn søc m¹nh cña tuæi trÎ, sù quyÕt t©m trong viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi, æn ®Þnh quèc phßng, an ninh, gãp phÇn cïng toµn §¶ng, toµn d©n ®­a sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Õn th¾ng lîi. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ th©m nhËp thùc tÕ, víi tr×nh ®é cã h¹n, t«i ®· rót ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p trªn víi nh÷ng g× t«i ®· ®Çu t­, t×m tßi, nghiªn cøu ®­îc hy väng nh÷ng ý kiÕn cña t«i ®­a ra sÏ gãp phÇn nhá bÐ cïng §oµn thanh niªn x· lµm tèt c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. T«i hy väng c«ng t¸c thanh niªn kh«ng thÓ võa chØ võa lßng víi nh÷ng g× ®ang lµm mµ trªn c¬ së vµ nÒn t¶ng phong trµo ®· vµ ®ang cã ph¶i ph¸t huy m¹nh mÏ, võa gãp phÇn cã hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, võa ®¸p ÷ng nh÷ng nguyÖn väng thiÕt th©n cña tuæi trÎ, m¹nh d¹n khuyÕn khÝch, cæ vò, ph¸t hiÖn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng nh©n tè míi, nhønh s¸ng kiÕn nh÷ng nÐt s¸ng t¹o dï cßn manh nha trong thanh thiÕu nhi ®­îc ph¸t triÓn. tµi liÖu tham kh¶o 1- ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ( n¨m 2006 ) 2- B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007. 3- Th«ng tin kinh tÕ x· héi sè 16 th¸ng 10/2006. 4- V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX. 5- LÞch sö §¶ng bé x· Minh Khai 6- B¸o c¸o tæng kÕt tõ n¨m 2006 - 2009 cña x· §oµn Minh Khai huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng. 7- NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé x· Minh Khai lÇn thø... 8- Tæng quan t×nh h×nh thanh niªn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. MôC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên Xã minh Khai-Huỵên Thạch An-Tỉnh Cao Bằng với chương trình xoá đói giảm nghèo.doc
Luận văn liên quan