Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình với công tác tham gia xây dựng Đảng

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trải qua 80 năm đấu tranh, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành vì lợi ích chung của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu vì mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh và cuối cùng là Chủ nghĩa Cộng sản. Ngày nay đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, bước vào sự nghiệp CNH - HĐH, hội nhập quốc tế đã và đang thu được những thành công cơ bản trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Song cũng đặt ra muôn vàn khó khăn và thử thách. Đòi hỏi Đảng phải phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị của nước ta. Đảng luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt để không ngừng củng cố và đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đại hội VI, VII, VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ toàn Đảng toàn quân toàn dân tăng cường đoàn kết trong Đảng nâng cao năng lực chiến đấu của Đảng, đề ra nhiệm vụ cụ thể, tự chỉnh đốn, thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của mình. Đại hội IX, X của Đảng tiếp tục khẳng định sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tiếp tục phấn đấu để đưa nước Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp. Trong di chúc để lại Người căn dặn: "Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng, rất cần thiết". Do vậy, muốn chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ phải làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đảng ta luôn xác định, xây dựng Đảng phải bắt đầu từ xây dựng Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Muốn bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp nhiều đảng viên trẻ cho Đảng thì phải tích cực bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Đó cũng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược tương lai của dân tộc, vận mệnh của đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng lf độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dân giàu nước mạnh, là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Do vậy với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì xây dựng Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ hết sức quan trọng. Xây dựng Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng. Đảng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh vì vậy tham gia xây dựng Đảng để nhằm bổ sung nguồn lực đảng viên trẻ cho Đảng là nhiệm vụ to lớn, thường xuyên của tổ chức Đoàn. Đây là môi trường để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đất nước đang đứng trước những thời cơ thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức mới, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi CNXH đã không còn là hệ thống trên thế giới. Việc sập đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực phản động cách mạng trong và ngoài nước luôn dùng mọi âm mưu thủ đoạn như "Diễn biến hoà bình" . để chống phá cách mạng nước ta. Bên cạnh đó, cơ chế thị trường với những mặt trái để lại đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, lối sống, suy nghĩ, hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là lối sống thực dụng, tệ nạn tham ô tham nhũng, sống xa hoa hưởng lạc xa rời quần chúng, đoàn viên thanh niên chịu tác động xấu từ bên ngoài, đó là văn hoá phẩm đồi trụy, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, coi thường tổ chức, không muốn phấn đấu vào Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, không có lý tưởng hoài bão. Những vấn đề đó đã đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, tổ chức Đảng nói chung muôn vàn khó khăn, thử thách để chèo lái con tàu cách mạng Việt Nam đi tới bờ bến thành công. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng hiện nay không những là nhiệm vụ của tổ chức Đảng mà còn là nhiệm vụ cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn và của cả dân tộc. - Ngọc Sơn là một xã nghèo của huyện Lạc Sơn nằm ở Tây tỉnh Hoà Bình cách xa trung tâm huyện 40km. Toàn xã có 16 xóm, 3 trường học, trong đso có 4 bản đồng bào dân tộc thiểu số. Có 872 hộ với 4289 nhân khẩu, nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Đảng bộ được thành lập từ 1963, hiện nay có 118 đảng viên, trong đó số đảng viên trẻ là 51 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số là 14đ/c. Từ 2006 - 2008, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, có 687/1200đ/c tham gia vào tổ chức (đạt 57%), tích cực tham gia xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là: tích cực tham gia các hoạt động nhằm phát triển KT - XH, tu sửa và cải tạo hệ thống kênh mương và giao thông nông thôn, xung kích phát triển kinh tế đồi rừng, đưa cây con giống năng suất cao được địa phương xác định là mũi nhọn vào sản xuất, thu hút nguồn vốn hơn 400 triệu đồng từ ngân hàng chính sách cho thanh niên vay, khuyến khích thanh niên phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ v.v . qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đã có 51đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Song do đời sống kinh tế còn nghèo, trình độ học vấn còn nhiều hạn chế, tư tưởng ĐVTN chưa muốn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, chỉ chăm lo làm kinh tế gia đình nên những con số đó vẫn còn là quá thấp so với tổng số trong độ tuổi (chỉ chiếm 0,4%). Trong 3 năm (từ 2006 - 2008) có chi đoàn giới thiệu được kết nạp được 2 đ/c đảng viên trẻ, 7 chi đoàn giới thiệu kết nạp được 1 đ/c, và có tới 7 chi đoàn không giới thiệu kết nạp được đồng chí đảng viên trẻ nào. Vì vậy, việc chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tăng cường nâng cao nhận thức về Đảng, tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách đối với Đoàn thanh niên xã Ngọc Lạc hiện nay. - Từ những lý do đó tôi chọn đề tài "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình với công tác tham gia xây dựng Đảng", để từ đó nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng của đoàn viên thanh niên, chất lượng hoạt động và vai trò của tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng ở xã Ngọc Sơn - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình học Trung cấp chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam của bản thân tôi. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG TIỂU LUẬN 2 PHẦN MỞ ĐẦU 3 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6 III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 6 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7 1. Đối tượng. 7 2. Phạm vi nghiên cứu. 7 V. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 7 VI. PHƯƠNG PHÁP. 7 1. Phương pháp đọc và nghiên cứu tài liệu. 7 2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 7 PHẦN II. NỘI DUNG 8 CHƯƠNG I 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 8 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 8 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 8 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 10 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 15 1. Công tác tham gia xây dựng Đảng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công cuộc đổi mới hiện nay. 15 1.1. Yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng vững mạnh. 16 1.2. Mặt mạnh và yếu kém trong công cuộc xây dựng Đảng. 16 1.3. Sự đòi hỏi cấp thiết của công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 18 2. Những hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng. 19 CHƯƠNG II 22 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 22 CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN 22 - HUYỆN LẠC SƠN - TỈNH HOÀ BÌNH 22 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI XÃ NGỌC LẠC TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 22 1. Về chính trị 22 2. Về kinh tế. 22 3. Về văn hoá, xã hội 23 II. TÌNH HÌNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. 23 1. Những hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 23 1.1. Công tác giáo dục chính trị và lý tưởng cách mạng nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. 24 1.2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng. 24 1.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 26 1.4. Công tác tham gia xây dựng Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn. 28 1.5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở xã Ngọc Sơn. 29 2. Những hạn chế trong công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn. 32 2.1. Nguyên nhân chủ quan. 33 2.2. Nguyên nhân khách quan. 33 3. Những vấn đề đặt ra. 34 CHƯƠNG III 35 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN 35 I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. 35 II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. 36 III. NHỮNG ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 38 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âng cao dân trí, bình dân học vụ để nhằm mục đích xoá mù chữ", Bác nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề đào tạo bồi dưỡng, khuyến khích tài năng trẻ. Nhà nước ta đã nêu ra yêu cầu "hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu cho thế hệ trẻ, đã hình thành những nhà lãnh đạo, quản lý kinh doanh giỏi, những chuyên gia chuyên xuất sắc trong mọi lĩnh vực của khoa học, những nghệ sĩ tài năng, những người thợ giỏi". Ở bất kỳ xã hội nào thì thanh niên luôn chiếm ưu thế, họ là nguồn lực chủ yếu, là nguyên khí quốc gia, là lực lượng chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Thanh niên là lực lượng kế thừa và tíêp bước cha anh để nâng lên một tầm cao mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay thanh niên có vị trí quan trọng hơn bao giờ hết. Trong Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã nêu rõ: "Thanh niên ta ngày nay có mặt mạnh chủ yếu, cơ bản là trình độ học vấn cao hơn thế hệ thanh niên đi trước. Khát vọng đưa đất nước mau chóng vượt qua nghèo nàn, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Phát huy vai trò to lớn của thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân ta. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam. Nghị quyết Đại hội IX trong phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng đã dành một đoạn quan trọng đề cập đến Đoàn thanh niên: Phát huy vai trò của Đoàn là đội quân xung kích, là đội dự bị, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò to lớn của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng luôn nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên, coi thanh niên là lớp người được thừa hưởng thành quả cách mạng, vừa là lực lượng chính làm ra kết quả đó. Đảng ta luôn khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng mới, đảng chỉ rõ cần phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện sứ mệnh lịch sử đi đầu trong cuộc đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân no ấm, tự do và hạnh phúc. Đảng luôn đặt niềm tin vào bản chất tốt đẹp và truyền thống cách mạng của thanh niên nước ta, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được vai trò to lớn của mình. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 1. Công tác tham gia xây dựng Đảng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công cuộc đổi mới hiện nay. 1.1. Yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng vững mạnh. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đã và đang đặt ra cho Đảng và nhân dân ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Nghị quyết Trung ương Đảng khoá IX đã chỉ rõ chiến lược phát triển kinh tế trong 10 năm đầu thế kỷ XXI là đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước theo định hướng XHCN, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, làm nền tảng vững chắc đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đây cũng chính là cơ hội, đồng thời đây cũng là thách thức rất lớn cho mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng hay tổ chức Đoàn chung trong việc phát huy vai trò xung kích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và một trong những nhiệm vụ của Đoàn là tham gia xây dựng Đảng, đó là cung cấp nguồn cán bộ Đảng viên trẻ cho Đảng, trong di chúc Bác viết: "Đoàn thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng ta cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên. Do vậy muốn giáo dục, bồi dưỡng, chăm sóc thế hệ trẻ là phải làm tốt công tác thanh niên và công tác phát triển Đảng. Mà xây dựng Đảng phải bắt đầu từ xây dựng Đoàn. Muốn cung cấp nhiều đảng viên trẻ cho Đảng phải bắt đầu từ "tích cực bồi dưỡng đoàn viên thanh niên ưu tú, đó là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược với tương lai của dân tộc". 1.2. Mặt mạnh và yếu kém trong công cuộc xây dựng Đảng Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản, về kinh tế phát triển vượt bậc, văn hoá, xã hội chính là trị vững chắc, an ninh quốc phòng ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Để có những thành tựu to lớn ấy chính là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng ta, Đảng ta biết nắm bắt thời cơ để đề ra các chủ trương chính sách sát đúng với thực tiễn, đồng thời cũng kịp thời đổi mới để đưa nước ta từng bước thoát khỏi những khó khăn, tận dụng nguồn nhân lực nhất là biết đoàn kết tập hợp sức mạnh toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng đất nước. Song, bên cạnh đó đất nước cũng đang đứng trước những thách thức và nguy cơ lớn như: đi chệch hướng XHCN, tụt hậu xa hơn về kinh tế, nạn tham ô tham nhũng và các âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch như: "Diễn biến hoà bình", "bạo loạn lật đổ" và còn rất nhiều khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Một số cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất tự đánh mất mình, có lối sống sa đoạ, chạy theo chủ nghĩa cơ hội, quá coi trọng đồng tiền, thiếu bản lĩnh trước cám dỗ của nền kinh tế thị trường đã bị lôi kéo vào các đường dây tội lỗi như tham nhũng, buôn lậu làm cho lòng tin của dân đối với Đảng bị suy giảm. Công tác xây dựng Đảng là việc làm nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Nhưng thực tế vẫn còn có nhiều bất cập ở cấp chi bộ, Đảng bộ, hình thức sinh hoạt còn qua loa, nội dung còn nghèo nàn, không dám đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực do sợ bị trù dập, sợ ảnh hưởng thù hằn cá nhân. Bên cạnh đó, một số tổ chức cơ sở Đảng ở các cấp chưa chỉnh đốn, dân chủ trong Đảng bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, chất lượng sinh hoạt giảm sút. Công tác tư tưởng, lý luận cách mạng kém, công tác cán bộ và việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng còn nhiều vướng mắc, nạn tham nhũng chưa được đẩy lùi. Việc còn tồn tại những nguyên nhân đó nhiều cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương chưa chỉ đạo tập trung và chưa kiên quyết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chủ trương, biện pháp thiếu đồng bộ, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình không cao. Việc đổi mới các phương thức lãnh đạo còn lúng túng chưa đi sâu vào làm rõ đặc điểm và yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, chưa phát huy đầy đủ hiệu lực của cơ quan Nhà nước, tính tích cực của đoàn thể và quyền làm chủ của nhân dân chưa được chú trọng. Trên thực tế, một số cấp uỷ các cấp uỷ Đảng vẫn chưa quan tâm đến tổ chức Đoàn, đến công tác thanh niên và những người làm công tác thanh niên nên chưa quan tâm, coi thanh niên như một tổ chức quần chúng đơn thuần và ĐVTN chỉ biết ca hát, nhảy múa mà chưa nhìn thấy được tầm quan trọng của tổ chức Đoàn đối với địa phương, đối với sự phát triển mọi mặt của đoàn viên thanh niên. 1.3. Sự đòi hỏi cấp thiết của công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để thực sự mỗi cán bộ đảng viên là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống lại mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham ô tham nhũng... và luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cho tổ chức Đảng và đảng viên luôn trong sạch. Ngoài những việc tiêu cực trên. Đảng ta cũng chỉ rõ bốn nguy cơ lớn, đó là: tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng XHCN, nạn tham ô, tham nhũng và tệ quan liêu, âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các nước thù địch chống phá nước ta. Việc nắm bắt được cơ hội, vượt qua thử thách để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới nhằm đẩy lùi các tệ nạn làm vẩn đục toàn xã hội. Vì vậy mà Đảng ta cần phải tiếp tục chú trọng và đổi mới công tác cán bộ mf theo như lời Bác Hồ dạy đó là: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ tốt công việc tốt, cán bộ xấu công việc kém". Đảng phải đánh giá sử dụng cán bộ dựa trên cơ sở là lấy uy tín và công việc với nhân dân làm thước đo chủ yếu". Phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, công tác tổ chức các cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng phải tăng cường sự thống nhất cao trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động, kiên trì đấu tranh đẩy lùi bốn nguy cơ phải nói và làm theo đúng nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiên định đi theo mục tiêu về những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc: "Độc lập dân tộc gắn liền với XHCN, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam, không chấp hành đa nguyên đa Đảng". Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ không những của toàn Đảng, của Đoàn mà còn phải của toàn xã hội. Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, tham gia xây dựng Đảng chính là chức năng nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Để xứng đáng với vai trò của mình thì tổ chức Đoàn cần phải mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn kết thanh niên theo đường lối chủ trương của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên, thường xuyên phát động các phong trào Đảng viên phấn đấu trở thành Đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. 2. Những hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng. Thanh niên là lực lượng đông đảo, trẻ khoẻ, năng động, sáng tạo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong mỗi thời kỳ cách mạng nhất đinh, Đoàn lại có những phong trào hành động phù hợp và sát đúng với tình hình đất nước, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng đặt ra. Trong thời kỳ đấu tranh chống ngoại giặc ngoại xâm, để vận động, thúc giục thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc, Đoàn có phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung kích"... Trong thời kỳ đất nước ta bước vào đổi mới để thoát khỏi tình trạng trì trệ, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân khó khăn cùng cực trong những buổi đầu của thời kỳ "mở cửa", thanh niên lại xung kích qua phong trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Đất nước sang một trang sử mới bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế với những thời cơ thuận lợi song cũng muôn vàn khó khăn, thách thức. Để sớm đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành một nước công nghiệp, tránh sự tụt hậu ngày càng xa về kinh tế so với các nước phát triển trên thế giới và trong khu vực, luôn xác định là lực lượng xung kích đi đầu, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã phát động hai phong trào lớn, đó là: "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" vừa thể hiện tính xung kích cách mạng vừa tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy hết khả năng, thích nghi được với xu thế hội nhập, công hiến cho đất nước và trưởng thành. Tại mỗi thời kỳ cách mạng, với những phong trào thiết thực và phù hợp, Đoàn luôn thể hiện được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn xung kích đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội... Trong giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thanh niên là lực lượng "Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Ngày nay khi đất nước bước vào thời kỳ CNH, HĐH thanh niên lại nô nức thi đua xây dựng đất nước với hàng nghìn Tổng đội TNXP - XDKT được thành lập và phát triển, hàng trăm nhà doanh nghiệp trẻ xuất hiện. Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", hàng năm có hàng triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, có hàng ngàn cầu khỉ được xoá, hàng ngàn héc ta đất trống đồi núi trọc được phủ xanh, hàng trăm con đường giao thông đến với các bản làng vùng sâu vùng xa được hình thành, hàng ngàn thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của tuổi trẻ được thành lập và hoạt động mang ý nghĩa thiết thực v.v... Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến đã có hàng ngàn thanh niên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vị trí của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định và ghi nhận trong xã hội, xứng đáng với sự tin cậy và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN - HUYỆN LẠC SƠN - TỈNH HOÀ BÌNH I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI XÃ NGỌC LẠC TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG. 1. Về chính trị Tình hình chính trị luôn luôn ổn định. Đảng bộ được thành lập từ năm 1963 đến nay vừa tròn 47 tuổi, luôn thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình, đề ra những chủ trương đúng đắn đưa nền kinh tế xã nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đi lên, luôn chăm lo và gần gũi, sâu sát nên nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng. Sự quản lý, điều hành của chính quyền luôn hiệu quả, công minh làm cho nhân dân tin tưởng và yên tâm, phấn khởi. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn thể hiện được vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, là đại diện tin cậy bảo vệ các lợi ích chính đáng cho các thành viên của tổ chức mình. Đảng bộ luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức và chăm lo đến hoạt động của các đoàn thể. Do vậy, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn luôn có điều kiện thuận lợi để hoạt động. 2. Về kinh tế Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước nên cơ sở vật chất như: điện, đường, trường, trạm... của xã đầy đủ và khang trang. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ toàn xã bước vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con giống mới năng suất cao vào ứng dụng sản xuất. Do vậy, nền kinh tế đang chuyển mình phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Song là xã mới được thành lập theo chủ trương khai hoang hình thành vùng kinh tế mới, địa hình chủ yếu là đồi núi, hàng năm lại chịu nhiều thiên tai bão lũ, vì vậy tỉ lệ hộ nghèo còn cao và vẫn là xã nghèo thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Thanh niên bỏ quê đi vào các tình phía Nam làm trong các công ty nước ngoài nhiều nên rất khó cho việc thu hút, tập hợp để giáo dục, định hướng lý tưởng cách mạng và tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều đó đã đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân cần phải sớm tìm ra giải pháp để chuyển mình đưa toàn xã thoát khỏi đói nghèo, hoà mình cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH tiến lên chủ nghĩa xã hội. 3. Về văn hoá, xã hội Là xã với nền kinh tế nông nghiệp là chính, tình hình chính trị ổn định, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, nhân dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh việc giữ gìn và phát huy, phát triển các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, nhân dân cũng loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội ít xảy ra, đồng thời tiếp cận với nền văn hoá tiên tiến tạo nên một nền văn hoá phong phú đậm đà bản sắc dân tộc. Trường học, trạm y tế, hệ thống bưu điện được quan tâm đầu tư, con em đến tuổi được đến trường, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngày càng nhiều, công tác xã hội giáo dục được chú trọng... tất cả đã đem lại cho một xã hội ổn định và hứa hẹn phát triển bền vững. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. II. TÌNH HÌNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. 1. Những hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 1.1. Công tác giáo dục chính trị và lý tưởng cách mạng nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục chính tri tư tưởng cho đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Qua các hoạt động đã góp phần định hướng chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Các chủ trương của Đảng, Đoàn, pháp luật của Nhà nước, việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, sáu bài học lý luận chính trị được tuyên truyền phổ biến kịp thời, thường xuyên cho hơn 957 lượt đoàn viên thanh niên. Thông qua tổ chức học tập, thi viết bài tìm hiểu, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chi đoàn lấy ý kiến đóng góp các văn kiện của Đảng. Tổ chức đêm văn nghệ "Đảng là cuộc sống của tôi" và "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" chào mừng thành công Đại hội Đảng X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho các đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt cho đoàn viên thanh niên về Nghị quyết 15 của Tỉnh uỷ, nghị quyết 18 của Huyện đảng bộ, Nghị quyết 04, 07 của Trung ương Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới. Tổ chức đêm văn nghệ "Bác Hồ - một tình yêu bao la" nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Người, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có 700 bài dự thi tìm hiểu về Bác Hồ, 12 đồng chí hội thi kể chuyện "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do huyện tổ chức... 1.2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng Việc tổ chức cũng như phát động các phong trào hành động cách mạng không phải là những hình thức đột phá nhất thời, tách rời quá trình sản xuất và đấu tranh của quần chúng mà cần phải nắm vững một cách khoa học. Phát động phong trào cách mạng phải đúng với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, phong trào hành động cách mạng của Đoàn là lấy đường lối của Đảng và những chủ động chính sách pháp luật của nhà nước làm linh hồn, sự sống. Trải qua quá trình phát triển lịch sử của đất nước thì tổ chức Đoàn cũng đã bám sát và đề ra các phong trào hành động cách mạng hết sức sát đúng như: "Phong trào xung phong tòng quân giết giặc", với phong trào này đã cùng với dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Nam lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam. Bên cạnh đó còn có các phong trào: "Ba sẵn sàng", "năm xung phong" của thanh niên miền Nam, "ba xung kích làm chủ tập thể"... bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lại tiếp tục đề ra các phong trào hành động mới đã đáp ứng với sự phát triển của đất nước cũng như nhu cầu nguyện vọng của thanh niên như: "Thanh niên lập nghiệp", "tuổi trẻ giữ nước", "thi đua tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc" bước vào thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế Đoàn có phong trào "năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" đối với thanh niên cả nước nói chung và thanh niên xã Ngọc Sơn nói riêng không ngừng học tập tiến quân vào khoa học công nghệ. Đã tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh trong 3 năm đã có 5 lượt đoàn viên thanh niên đạt học sinh giỏi tỉnh, số đoàn viên thanh niên đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học, trung cấp chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước đã làm rạng rỡ truyền thống hiếu học của quê hương anh hùng. Phong trào xây dựng quỹ khuyến học giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 65 suất quà trị giá 3.250.000đ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hàng năm ban thường vụ Đoàn phối hợp với hội đồng nhân dân xã mở các lớp tập huấn trồng trọt chăn nuôi. Ký hợp đồng vay vốn ngân hàng chính sách tạo điều kiện về vốn cho đoàn viên thanh niên phát triển khoa học kỹ thuật nâng cao thu nhập, phối hợp với ngân hàng chính sách giải ngân được 400 triệu đồng từ nguồn vốn xoá đói giảm nghèo. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phát triển rộng khắp, số lượng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện đạt tỷ lệ 95% trong tổng số đoàn viên thanh niên toàn xã, hàng năm đều duy trì có hiệu quả đội thanh niên tình nguyện tại chỗ gồm 21 đồng chí sẵn sàng trong mọi mặt trận như: phòng chống bão lụt, cháy rừng..., kết hợp với đội thanh niên tình nguyện đến từ Trung tâm y tế khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 em nhỏ dưới 6 tuổi trị giá 4.000.000đồng, đào đắp 520m vào Trường mầm non cùng với bộ đội tình nguyện dẹp rầy hại mía, cào cào hại hoa màu đem lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân; thường xuyên tu sửa, phát quang đường thôn xóm, giao thông nội đồng... Phong trào thanh niên xung kích thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh uỷ Hoà Bình, chỉ thị 06 của Huyện uỷ Lạc Sơn về đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký trang Web không vi phạm các tệ nạn xã hội, mở lớp học tập các bộ luật như: Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; Phòng ngừa và tố giác tội phạm; Nghĩa vụ quân sự cho 1.314 lượt đoàn viên thanh niên. Trong 3 năm có 5đ/c làm đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. 1.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công tác phát triển trong thanh niên là công việc chủ yếu của tổ chức Đảng các cấp. Trong thời kỳ cách mạng hiện nay, nhất là thời buổi kinh tế thị trường, để kết nạp được một thanh niên vào hàng ngũ của Đảng không phải là công việc của một mình tổ chức Đảng mà là công việc của các ngành, các cấp, nhiều tổ chức trong xã hội, trong đó thì Đoàn thanh niên là tổ chức quan trọng nhất. Điều này đã được Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học XHCN, đại diện quyền lợi của thanh niên". Do vậy Đoàn thanh niên xã Ngọc Sơn đã chú trọng đến công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Ban chấp hành Đoàn xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi đoàn xây dựng nội dung duy trì các hoạt động, triển khai bằng nhiều nội dung, hình thức. Thông qua các phong trào hành động cách mạng như: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và ngày nay là 2 phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp" do Đại hội đoàn toàn quốc lần X phát động. Chỉ đạo các chi đoàn 6 tháng một lần lựa chọn đối tượng những đoàn viên tích cực trong lao động sản xuất, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nguyện vọng phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, phát động phong trào đoàn viên thi đua phấn đấu trở thành Đảng viên. Trong 3 năm toàn xã đã giới thiệu 62 đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp được 24 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Sơn luôn luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Số lượng Đoàn viên được học lớp cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng năm sau cao hơn năm trước, điều này chứng minh công tác phát triển Đảng đã được sự quan tâm của Đảng uỷ và đoàn viên thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nên đã ra sức phấn đấu rèn luyện. Số lượng cụ thể đoàn viên được kết nạp vào Đảng Năm Tổng số thanh niên được kết nạp Đoàn Tổng số đoàn viên ưu tú được đoàn giới thiệu Tổng số đoàn viên được kết nạp vào Đảng 2007 67 19 5 2008 121 25 12 6 tháng đầu năm 2009 51 18 7 Việc giáo dục được đoàn viên thanh niên, giới thiệu bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp là trách nhiệm của Đoàn nói chung và của mỗi đoàn viên nói riêng. Song đây cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đặc biệt là tổ chức Đảng vì Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đảng muốn mạnh phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng Đoàn và phải xác định xây dựng Đảng bắt đầu từ xây dựng Đoàn. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa cũng như nhiệm vụ của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu tự chỉnh đốn để phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần tham gia vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình, giữ vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Bản thân tôi luôn tin tưởng công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn ngày càng lớn mạnh, cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng sẽ đem lại nhiều thắng lợi và kết quả to lớn. 1.4. Công tác tham gia xây dựng Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước và đóng góp ý kiến phê bình Đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn. Việc tổ chức Đoàn làm công tác xây dựng Đảng chính là góp phần thắng lợi trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ chức Đảng và đảng viên thấy rõ chính mình. Từ đó nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, năng lực, đạo đức và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ đảng viên có chất lượng là cơ sở tiền đề để xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh. Trước hết mỗi chi bộ Đảng phải góp phần tích cực trong công tác tham gia xây dựng các đường lối chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ xã đề ra. Đảng viên phải là những người tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong bất cứ lĩnh vực nào gắn bó mật thiết với nhân dân, phải làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên xã đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đề ra các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề về công tác thanh niên như: Quản lý thanh niên trong tình hình mới. Đồng thời đề ra các chính sách như hỗ trợ cho thanh niên vay vốn tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế và giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống cho thanh niên. Hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí giúp đỡ tổ chức Đoàn, Hội trong việc tư vấn định hướng nghề nghiệp. Sau khi học xong các đồng chí đã được phân công công tác vào những chức vụ và công việc phù hợp với khả năng, đồng thời Ban thường vụ xã đoàn cũng tham mưu với các cấp uỷ Đảng chỉ đạo và yêu cầu số Đảng viên trẻ trong chi bộ cần phải tham gia sinh hoạt tại các chi đoàn để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và định hướng của các cấp uỷ Đảng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Hàng năm Đoàn xã Ngọc Sơn luôn quan tâm chú trọng đến việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, thông qua các buổi sinh hoạt đã tổ chức góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng, đặc biệt chú trọng để góp ý cho cán bộ đảng viên với các nội dung như về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chính trị... góp phần vào việc xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Với một tinh thần góp ý trung thực, khách quan tới các đồng chí cán bộ Đảng viên, tổ chức Đảng tổ chức nghiêm túc tự chỉnh đốn để có năng lực trình độ lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đảng viên với công tác thanh niên. Nhờ vậy mà công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được nâng lên rõ rệt và tạo sự chuyển biến trong công tác phát triển Đảng, đáp ứng được nhiệm vụ các địa phương đề ra. 1.5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở xã Ngọc Sơn. Ban thường vụ xã Đoàn luôn chú trọng thường xuyên công tác củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động, làm hạt nhân đoàn kết tập hợp thanh niên nhằm giáo dục đoàn viên trở thành những người công dân tốt, người lao động có tích cực sáng tạo, đủ sức đủ tài để đáp ứng được các nhiệm vụ mà địa phương đề ra, tạo sự chuyển biến mới cho phong trào, coi trọng việc củng cố tổ chức xã xuống cơ sở. Thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, sở thích của thanh niên các chi đoàn thực sự là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn, đẩy mạnh các hoạt động tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được thực hiện các ước mơ hoài bão của mình nhưng đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm những đoàn viên thường xuyên vi phạm khuyết điểm tuy được giáo dục nhưng không sửa chữa. Công tác cán bộ luôn được quan tâm chú trọng nhất là công tác tập huấn đào tạo cán bộ. Trong 3 năm qua Xã đoàn đã tổ chức được 5 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm trang bị cho họ vững vàng về chuyên môn, giỏi về kỹ năng nghiệp vụ để làm tốt công tác thanh vận cũng như giỏi trên tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, hoạt động xã hội, coi trọng công tác đoàn kết thanh niên, làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thực hiện tốt chỉ thị 66 của Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 lần thứ 2 khoá VIII, Chỉ thị số 18 của huyện uỷ Lạc Sơn, Nghị quyết 18 của Đảng uỷ xã Ngọc Sơn. Đoàn xã luôn coi trọng chất lượng hoạt động của chi đoàn, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chi đoàn, chất lượng đoàn viên, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, đa dạng hoá các hình thức hoạt động. Việc thực hiện NQ07 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và NQ06 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn gắn với việc triển khai đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, toàn Đoàn đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh, tính từ năm 2006 trở lại đây toàn xã đã có 26 lượt chi đoàn đăng ký công nhận mạnh cấp cơ sở, 8 chi đoàn đăng ký chi đoàn mạnh cấp huyện, 3 chi đoàn đăng ký chi đoàn cấp tỉnh, tỷ lệ chi đoàn vững mạnh tăng 11,8%. Công tác phát triển đoàn viên trong 3 năm toàn xã đã kết nạp được 239 đoàn viên. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn - Hội - Đội của xã Ngọc Sơn ngày một lớn mạnh, nhiều năm liền được Đảng bộ và chính quyền ghi nhận, Huyện và Tỉnh đoàn khen thưởng. * Nguyên nhân thành công Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Ngọc Sơn tiếp tục khẳng định và có bước phát triển mới. Để có được những kết quả đó chính là nhờ: - Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của cấp uỷ Đảng và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn xã luôn cải tiến công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức hoạt động theo quy chế, kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng, hàng quý bám sát chương trình hoạt động trong năm và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ địa phương đề ra. - Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thânh niên và chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, về Bác Hồ, về công cuộc đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó Ban chấp hành xã Đoàn luôn tổ chức các phong trào "thanh niên tình nguyện" do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội phát động và còn xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi đoàn thực hiện, nâng cao chất lượng đoàn viên trong nhiệm kỳ đã có kết quả đáng kể. - Ban thường vụ Đoàn xã đã bám sát sự chỉ đạo của huyện Đoàn, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ để tập trung chỉ đạo, tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đã có nhiều hoạt động sôi nổi và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động lớn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện Đoàn, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể từ xã đến xóm. - Trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén và chủ động ban hành các chương trình công tác, xây dựng các chương trình hành động, đề ra các nội dung, giải pháp, bám sát với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, tích cực khai thác nguồn lực của xã hội phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào TTN. - Hoạt động phong trào có sự đâu tư chiều sâu, có sự lựa chọn mũi nhọn, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề bức xúc của xã; đã có sự vào cuộc tích cực của chi đoàn, sự hưởng ứng của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, thu hút sự quan tâm hưởng ứng ủng hộ của dư luận xã hội và sự đánh giá ghi nhận cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền. - Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội để tăng cường sự chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, quan tâm đầu tư tới công tác đào tạo, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 2. Những hạn chế trong công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn. Bên cạnh những mặt thành công của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng làm được thì công tác xây dựng Đảng còn mắc phải những hạn chế thiếu sót, điều đó thể hiện: - Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của tỉnh hình mới, không đi sâu nghiên cứu đối tượng nên nhiều khi không nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng của tổ chức Đoàn, nội dung hình thức chưa có sự đổi mới hoặc nếu có sự đổi mới nhưng vẫn đơn điệu dẫn đến gây nhàm chán, không lôi cuốn được đoàn viên thanh niên, hiệu quả đạt được chưa cao. - Chất lượng tổ chức phát triển chưa đồng đều, mặt trái của cơ chế thị trường cộng với lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, chỉ lo làm kinh tế mà xem nhẹ chính trị dẫn đến tỷ lệ tập hợp còn thấp, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ít, một số thanh niên sống thiếu lý tưởng, công tác sinh hoạt của một số chi đoàn còn chưa mang lại hiệu quả nên vai trò của chi đoàn chưa được thể hiện rõ. Năng lực chuyên môn hạn chế dẫn đến khó khăn trong công tác vận động đoàn viên thanh niên vào tổ chức, chất lượng của người đoàn viên thấp chưa đáp ứng được với đòi hỏi của sự phát triển của xã hội. Do đó việc khả năng đóng góp ý kiến cho Đảng và đảng viên còn rất nhiều hạn chế. 2.1. Nguyên nhân chủ quan Việc bồi dưỡng giáo dục lý tưởng nhận thức về Đảng nhiều khi chưa sâu sát đến từng đoàn viên, còn mang tính hình thức. Nội dung giáo dục, hình thức vận động còn nghèo nàn chưa phù hợp với đặc thù từng cơ sở, từng đối tượng cũng như thời gian sinh hoạt, hoạt động của Đoàn. Quá trình giới thiệu đoàn viên ở một số chi đoàn nhiều khi thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình vì vậy chất lượng của đoàn viên ưu tú chưa cao và một số cấp uỷ cũng như tổ chức đoàn chưa thực sự chú ý tới công tác bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đoàn viên ưu tú được rèn luyện, phấn đấu dẫn đến những đoàn viên ưu tú chuyển từ năm này sang năm khác vẫn chưa đủ điều kiện để kết nạp Đảng, như thế sẽ làm cho đoàn viên nhiều khi có tư tưởng chán nản. 2.2. Nguyên nhân khách quan Do trong thời buổi kinh tế thị trường cùng với những mặt trái mà nó để lại, cùng với một số bộ phận thanh niên có lối sống thực dụng buông thả, thờ ơ với chính trị xã hội, sống thiếu lý tưởng, không có ý chí vươn lên phấn đấu trở thành Đảng viên, một bộ phận thanh niên ham chơi, sa vào các tệ nạn xã hội, thiếu ý chí khắc phục, thanh niên không có việc làm đồng thời nghề phụ không có, do vậy họ phải đi làm ăn xa để ổn định cuộc sống. Từ đó làm cho công tác tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên vào tổ chức để giáo dục gặp nhiều khó khăn. Một số cấp uỷ Đảng chính quyền nhiều khi chưa quan tâm đúng mức đến công tác Đoàn, dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất - kinh phí cho hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Một số chi đoàn chưa có địa điểm sinh hoạt, công tác chỉ đạo của đoàn cấp trên nhiều lúc chưa cụ thể, chưa kịp thời, chưa đưa ra các giải pháp có hiệu quả. Việc thi đua khen thưởng sâu rộng, mô hình chưa tốt, công tác thông tin 2 chiều chưa tốt, nhiều lúc chỉ có 1 chiều. Trình độ năng động lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng và Đảng viên còn nhiều hạn chế, chưa làm tốt công tác quần chúng. Nhiều cán bộ Đảng viên còn ít gần gũi, ngại tiếp xúc với thanh niên, chưa thực sự tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới, một số cấp uỷ nhìn nhận chưa đúng với vai trò vị trí của mình. 3. Những vấn đề đặt ra Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đó là nhân tố quyết định hàng đầu của công tác tham gia xây dựng Đảng. Thứ hai, các chi đoàn phải chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng người đoàn viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn phải được nâng cao không ngừng tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được cống hiến, từ đó bồi dưỡng đối tượng Đảng trong thanh niên. Thứ ba, trong công tác lãnh đạo Đoàn tham gia xây dựng Đảng các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp đề xuất với cấp uỷ Đảng, chỉ đạo hướng dẫn các chi đoàn tham mưu với các chi bộ về công tác này. Thứ tư, nội dung hình thức sinh hoạt phải thường xuyên đổi mới đa dạng, chú trọng hơn nữa việc giao lưu kết nghĩa. Chú trọng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng đoàn viên ngay khi còn là đội viên, thiếu niên. CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức Đoàn, đặc biệt là các chi bộ đối với chi đoàn nhằm đảm bảo cho tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả và đúng hướng, sát thực với nhiệm vụ chính trị địa phương. Tích cực chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, xin ý kiến chỉ đạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động. Mời cấp uỷ Đảng tham gia hội nghị để kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời qua đó đề xuất, kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc, sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể. 2. Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn để đáp ứng được nhu cầu xã hội. Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ. Khuyến khích cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên tự học tập, nghiên cứu. Hàng năm cần mở các lớp tập huấn đúng nội dung còn yếu và thiếu, tránh mang tính hình thức. Tuyển chọn và gửi cán bộ đi đào tạo tại các trường, các trung tâm để vừa nâng cao kiến thức vừa nâng cao năng lực làm việc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển xã hội. 3. Tạo điều kiện, môi trường tốt cho thanh niên hoạt động, xung kích phát triển kinh tế, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đổi mới phương thức hoạt động để thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức, thông qua các hoạt động thực tiễn để giáo dục, rèn luyện. Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên vào tổ chức, giáo dục, định hướng lý tưởng, tạo điều kiện, tạo môi trường tốt cho thanh niên hoạt động. Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng để thu hút thanh niên để thanh niên thực sự là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên và nhân dân. Triển khai và thực hiện tốt 2 phong trào: "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành cùng thanh niên lập thân nghiệp" do Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX phát động. 5. Chăm lo hơn nữa việc bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện thông qua các phong trào hành động cách mạng, lựa chọn những đoàn viên tốt phân công nhiệm vụ để tiếp tục giúp đỡ, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng. Đóng góp ý kiến giúp đỡ Đảng viên trong chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên. II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC SƠN. Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng hơn nữa đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên, các tổ chức Đảng và đảng viên phải thực sự coi trọng công việc xây dựng tổ chức Đoàn các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng viên phải thực sự tiên phong gương mẫu nắm chắc và hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên, đánh giá đúng, đồng thời tin tưởng và dựa hẳn vào thanh niên, giám sát và kiểm tra chặt chẽ mọi vấn đề liên quan đến thanh niên như Luật thanh niên, các chương trình dự án, hoạch định chính sách. Đồng thời phải thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm quá trình xem xét, đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên và tổ chức Đảng. Biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả và chất lượng. 2. Xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn trong sạch và vững mạnh, tạo môi trường lành mạnh để giáo dục đoàn viên. Các tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn tích cực tập hợp đoàn viên thanh niên đoàn kết thống nhất ý chí hành động. Tăng cường giáo dục đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thông qua nội dung giáo dục cơ bản và các phong trào. Quán triệt tốt nghị quyết của các cấp tới đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tuổi trẻ. Phát huy tốt đội ngũ đảng viên trẻ vẫn còn độ tuổi sinh hoạt đoàn làm cho đoàn viên thanh niên tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, xác định tốt động cơ phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên ưu tú của Đảng. 3. Các tổ chức Đoàn và đoàn viên phải thực sự coi nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho Đảng viên và tổ chức Đảng là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Từ đó làm cho cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng thấy được những hạn chế của mình trong lãnh đạo, tích cực đề xuất với các cấp uỷ Đảng về chủ trương chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên và quyền lợi của thanh niên để cho cấp uỷ Đảng có biện pháp lãnh đạo, phù hợp với tâm lý và nguyện vọng của tuổi trẻ. Tổ chức Đoàn phải luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phải thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở đặc biệt là đội ngũ cán bộ chi đoàn, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đến huyện Đoàn cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong việc lựa chọn bố trí, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn. 4. Đối với Đoàn thanh niên phải thực sự là đội quân xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tạo ra được nhiều phong trào lớn thu hút tập hợp đông đảo thanh niên tham gia tích cực rèn luyện, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 5. Thực hiện tốt các chức năng tổ chức cơ sở Đoàn là hạt nhân lãnh đạo, cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo của đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng nhất là sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật kỷ cương trong Đảng. Chú trọng kiện toàn bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung củng cố xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phải thường xuyên có nghị quyết đúng, sát với tình hình của xã, luôn chủ động có kế hoạch xây dựng và kiện toàn tổ chức Đảng. Luôn có kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ đối với cán bộ đảng viên. Quá trình lãnh đạo xã Ngọc Sơn cũng phải luôn lắng nghe các ý kiến của quần chúng nhân dân nhằm phát hiện các đảng viên, các cấp uỷ viên và vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ để từ đó có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời. Các Đảng bộ, chi bộ có Đảng viên có biểu hiện vi phạm pháp luật đều xử lý một cách nghiêm minh triệt để nhằm làm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh. III. NHỮNG ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 1. Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở đầu tư hơn nữa như tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi có sân chơi, địa điểm dành cho sinh hoạt và các công trình thủy lợi để thanh niên lao động gây quỹ. Có biện pháp nâng cao nhận thức của mọi cán bộ đảng viên có công tác kết nạp Đảng viên trẻ. Có kế hoạch biện pháp tổ chức, phân công cán bộ đảng viên giúp đỡ quân chúng đặc biệt là ở các cơ sở. 2. Đảng cần khẩn trương chỉ đạo cho cấp uỷ xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên và quy chế về việc Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Căn cứ Nghị quyết chuyên môn công tác thực hiện tốt các chỉ thị 66 của TW Đảng, chỉ thị 09 của Huyện uỷ về công tác thanh niên trong tình hình mới. 3. Đối với Đoàn cấp trên cần phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, sâu sát ở cơ sở hơn nữa để giúp đỡ tổ chức hoạt động phong trào, có chế độ tập huấn cán bộ chuyên trách hợp lý hơn, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm, có sự hướng dẫn cụ thể và đầu tư hơn nữa cho các mô hình tập hợp thanh niên nhất là tài liệu và cách tổ chức, phương thức sinh hoạt. Cần có hướng dẫn và in ấn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình tập hợp cụ thể và nhiều hơn nữa. Thường xuyên tổ chức các tập huấn nâng cao nhận thức cũng như nghiệp vụ cho cán bộ đoàn chuyên trách. 4. Cần làm tốt công tác trẻ hoá cán bộ có đầy đủ phẩm chất năng lực Đảng bộ, mặt khác Đảng bộ phải thường xuyên kiện toàn củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ, quy hoạch bố trí sắp xếp phù hợp với năng lực sở trường của họ. 5. Trong từng quý từng năm, Đảng bộ phải luôn có kế hoạch phát triển Đảng viên mới với chỉ tiêu số lượng cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của các chi bộ. KẾT LUẬN Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt từ khi Đảng ta lãnh đạo, được Đảng, Bác Hồ hết lòng chăm lo, dìu dắt, lớp lớp thanh niên đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, các tầng lớp thanh niên đã tiếp bước cha anh, nhận thức đúng tình hình và nhiệm vụ, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ, xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan, thách thức, chủ động, sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội v.v... đã làm sâu sắc thêm niềm tự hào của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn củng cố lớn mạnh. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng hơn, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày một tăng, đội ngũ cán bộ ngày càng trở thành cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và Đoàn ở các cấp. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân vì Đảng là người lựa chọn, phân công và quản lý trực tiếp những đảng viên đủ đức đủ tài giữ cương vị lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn kịp thời, khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực của xã hội và các mặt yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín của Đảng trong nhân dân. Trong sự nghiệp CNH, HĐH và những bước tiến lên CNXH thành công đều phụ thuộc vào lớp người kế cận đó là thanh niên và đoàn thanh niên. Với nội dung tiểu luận "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình với công tác tham gia xây dựng Đảng" góp phần giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những là trong sự nghiệp hiện nay gắn với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và những yêu cầu đặt ra đối với mỗi đồng chí Đảng, Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong những năm qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình đã tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần tích cực tổ chức cơ sở Đảng trong địa bàn. Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch được tăng dần. Tuy nhiên bước vào thời kỳ đổi mới đòi hỏi vấn đề đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xã Ngọc Lạc - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình thời gian qua đang còn hạn chế và hình thức nôi dung còn nghèo nàn chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Vì vậy tiểu luận này là một công trình nghiên cứu nhỏ của bản thân em tại xã Ngọc Lạc cộng với lý luận được thầy cô trang bị trong 2 năm học tập tại Học viện TTN Việt Nam sẽ góp phần nhỏ bé trong việc xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới nhằm không ngừng góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một vững mạnh, đủ sức đủ tài để lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa Cộng sản. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X 2. Nghị quyết TW VII khoá VIII BCH TW Đảng 3. Nghị quyết TW VII khóa X BCH TW Đảng 4. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ IX 5. Xây dựng Đảng - Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 6. Lý luận và nghiệp vụ xây dựng Đoàn 7. Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Sơn 8. Báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN xã Ngọc Sơn năm 2007, 2008, 2009. 9. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Ngọc Sơn. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Sơn - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc