Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại

Mở đầu 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài Với sự phát triển có tính tất yếu của ngành Thương mại và trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói chung, ngành Thương mại nói riêng, công cuộc đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) ngày càng lớn về cả quy mô lẫn trình độ công nghệ. Để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, việc tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXDCB có ý nghĩa lý luận và thực tiễn bức xúc trên nhiều mặt cả về kinh tế xã hội, chính trị, văn hoá, môi trường, cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Vì vậy, em đã chọn đề tài: " Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về ĐTXDCB tại Bộ Thương mại " làm đề tài chuyên đề thực tập của mình. 2. Đối tượng và giới hạn của đề tài * Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về ĐTXDCB và chủ yếu là hiệu quả vốn đầu tư. * Giới hạn của đề tài: Tại Bộ Thương mại và dưới góc độ QLNN về ĐTXDCB. 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài * Mục đích: Góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTXDCB nói chung, với Bộ Thương mại nói riêng. * Nhiệm vụ của đề tài: - Làm rõ thêm về lý luận hiệu quả QLNN về ĐTXDCB - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả QLNN về ĐTXDCB ở Bộ Thương mại. - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN ĐTXDCB nói chung, với Bộ Thương mại nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Để thực hiện, đề tài vận dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Phương pháp logic, lịch sử. - Phương pháp so sánh - đối chiếu. - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp mô hình hoá. 5. Kết cấu: Phù hợp với đối tượng, phạm vi nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ đã được xác định trên đây, ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận văn gồm 3 phần: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về ĐTXDCB và QLNN trong ĐTXDCB Chương II: Thực trạng và hiệu quả QLNN về ĐTXDCB ở Bộ Thương mại Chương III: Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTXDCB tại Bộ Thương mại Mục lục Mở đầu 1 Chương I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản Và quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản 3 I. Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản 3 1. Khái niệm vai trò và phân loại ĐT trong nền kinh tế 3 2. Khái niệm vai trò đặc điểm của ĐTXDCB 4 3. Khái niệm vốn đầu tư, các nguồn vốn đầu tư và vốn ĐTXDCB 7 II. Nội dung quản lý Nhà nước về ĐTXDCB 11 1. Khái niệm quản lý 11 2. Nội dung quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam 12 3. QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản 15 III. Nội dung cơ bản về hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 24 1. Khái niệm hiệu quả QLNN về ĐTXDCB 24 2. Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả quản lý ĐTXDCB 25 3. Nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXDCB trong điều kiện kinh tế thị trường 29 Chương II. Thực trạng và hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở Bộ Thương Mại 32 I. Kháiquát chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Thương Mại 32 1. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Thương Mại 32 2. Khái quát tình hình ĐTXDCB tại Bộ Thương Mại 41 3.Với các liên doanh 61 II.Tình hình thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương Mại 61 A. Quá trình hình thành công tác QLNN về ĐTXDCB 61 B. Tình hình thực hiện QLNN về ĐTXDCB 63 1. Về xây dựng văn bản pháp quy và hướng dẫn thực hiện 63 2. Lập và quản lý kế hoạch ĐTXDCB 67 3. Thẩm định các dự án ĐTXDCB 69 4. Giám định đầu tư 71 C. Nguyên nhân của tình hình thực hiện QLNN về ĐTXDCB tại Bộ Thương Mại 72 1. Các nguyên nhân khách quan 72 2. Nguyên nhân chủ quan 74 Chương III. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTXDCB tại Bộ Thương Mại 76 I. Dự báo nhu cầu ĐTXDCB của Bộ Thương Mại 76 1. Bối cảnh thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong nước 76 2. Nhu cầu đầu tư XDCB của Bộ Thương Mại 78 II. Các giải pháp 80 1. Xác định đúng đắn sự phát triển của ngành làm cơ sở xác định mục tiêu, nhu cầu ĐTXDCB 80 2. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện kế hoạch công tác ĐTXDCB của Bộ Thương Mại 80 3. Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả QLNN về ĐTXDCB phù hợp với cơ chế thị trường 81 4. Tiếp tục đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý ĐTXDCB của Bộ 82 5. Các giải pháp cụ thể 83 Kết luận 85 Tài liệu tham khảo 86

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1351 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a H§BT nµy lµ ChÝnh phñ. C«ng tr×nh khu biÖt thù 46 L¸ng H¹ - Hµ Néi thuéc V¨n phßng Tæng C«ng ty: thi c«ng kh«ng cã luËn chøng khoa häc kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt kh«gn ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, x©y dùng sai néi dung quyÕt ®Þnh cÊp ®Êt. Dù to¸n vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh kh«ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C«ng tr×nh x©y dùng Trung t©m giao dÞch vµ dÞch vô th­¬ng m¹i quèc tÕ t¹i phè §inh Tiªn Hoµng - Hµ Néi thuéc V¨n phßng Tæng C«ng ty: Thi c«ng khi thiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n kh«ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, kh«ng cã giÊy phÐp vÒ kiÕn tróc cña kiÕn tróc s­ tr­ëng thµnh phè; luËn chøng khoa häc kü thuËt kh«ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C«ng tr×nh nµy víi kiÕn tróc kh«ng phï hîp bªn c¹nh kh«ng gian Hå Hoµn KiÕm ®· khiÕn d­ luËn lªn tiÕng vµ cã nhiÒu tranh c·i. HËu qu¶, ®èi t¸c dù tÝnh thuª Trung t©m ®· ph¸ hîp ®ång, c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®­a vµo sö dông. ChØ sau khi thùc hiÖn söa ®æi vÒ kiÕn tróc víi chi phÝ kh«ng nhá, c«ng tr×nh míi thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng. - C«ng ty Barotex: C«ng tr×nh H·ng Barotex - 37 Lý Th­êng KiÖt, Hµ Néi: thi c«ng kh«ng cã thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n ®­îc duyÖt (trõ phÇn thiÕt kÕ mãng ®· ®­îc Bé duyÖt) dÉn ®Õn tranh chÊp bªn A vµ bªn B vÒ khèi l­îng. 3. Víi c¸c liªn doanh: XÝ nghiÖp giÇy thÓ thao Kiªu KÞ cña C«ng ty Barotex cã tæng møc ®Çu t­ 21 tû. S¶n xuÊt gÇn mét n¨m th× ®èi t¸c bao tiªu s¶n phÈm bá cuéc. XÝ nghiÖp kh«ng cã ®Çu ra, vay ®Çu t­ qua Ng©n hµng th­¬ng m¹i l·i suÊt lín tõ 1,7 - 1,8% / th¸ng. Kh«ng s¶n xuÊt ®­îc, xÝ nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî l·i vµ gèc, r¬i vµo t×nh tr¹ng nî nÇn. C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n SUNWAY, Hµ Néi; C«ng ty liªn doanh bao b× 3 m¶nh; C«ng ty Th­¬ng m¹i Trµng TiÒn …phÇn lín ®æ vì do kh«ng nghiªn cøu kü ®èi t¸c; mét sè dù ¸n bÞ ®èi t¸c b¸n ®i b¸n l¹i ®Ó kiÕm lêi. néi dung kh«ng thuéc dù ¸n. Qua c¸c sè liÖu vµ ph©n tÝch trªn, cã thÓ thÊy t×nh h×nh ®Çu t­ XDCB t¹i Bé Th­¬ng m¹i tuy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh­ng vÉn cßn tån t¹i kh«ng nhá trong c«ng t¸c thùc hiÖn vµ qu¶n lý ®Çu t­ XDCB. Víi chøc n¨ng QLNN vÒ ®Çu t­ XDCB t¹i c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc, Bé Th­¬ng m¹i cÇn cã nh÷ng môc tiªu vµ hµnh ®éng cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý gãp phÇn ph¸t huy kÕt qu¶ cña ®Çu t­ XDCB. II. T×nh h×nh thùc hiÖn QU¶N LÝ NHµ N­íC vÒ ®Çu t­ X©Y DÙNG C¬ B¶n t¹i Bé Th­¬ng m¹i A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng t¸c QLNN vÒ §TXDCB - 1990 ®Õn 1994: QLNN vÒ §TXDCB vÉn cßn rÊt ph©n t¸n. Bé Th­¬ng m¹i võa h×nh thµnh tõ 3 Bé: Bé Néi Th­¬ng, Bé VËt t­ vµ Bé Ngo¹i th­¬ng. Ba Bé nµy tr­íc ®Òu cã bé phËn qu¶n lý §TXDCB néi bé. V× vËy, khi chuyÓn sang Bé Th­¬ng m¹i, t¹m thêi vÉn gi÷ nguyªn vÞ trÝ ®ã lµ: PhÇn §TXDCB- Bé VËt t­ cò vÉn thuéc Vô Khoa häc kü thuËt. PhÇn qu¶n lý §TXDCB cña Bé Néi th­¬ng vµ Bé Ngo¹i th­¬ng cò vÉn thuéc Vô KÕ ho¹ch. Nh­ vËy lµ tån t¹i hai Vô cïng cã bé phËn qu¶n lý §TXDCB néi bé. Khi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn §TXDCB gÆp nhiÒu khã kh¨n do sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ quan ®iÓm qu¶n lý gi÷a c¸c Vô chøc n¨ng. H×nh thøc nµy chØ tån t¹i trong thêi gian ng¾n. Sang n¨m 1993 - 1994, ho¹t ®éng qu¶n lý §TXDCB ®­îc tËp trung vÒ Vô KÕ ho¹ch. - 1994 ®Õn 1999: Chøc n¨ng qu¶n lý §TXDCB tËp trung vÒ Vô KÕ ho¹ch. Tuy nhiªn l¹i xuÊt hiÖn mét sè khã kh¨n trong qu¶n lý, ®ã lµ, toµn bé phÇn §TXDCB cña Bé Th­¬ng m¹i vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé do mét bé phÇn t¹i Vô KÕ ho¹ch qu¶n lý víi c¸c c«ng viÖc nh­: ThÈm ®Þnh, tr×nh Bé phª duyÖt, … Trong khi ®ã, Vô §Çu t­ víi chøc n¨ng gióp Bé tr­ëng QLNN vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp vµ ®Çu t­ gi¸n tiÕp thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña Bé Th­¬ng m¹i còng thùc hiÖn nhiÖm vô thÈm ®Þnh, kiÓm tra vµ tæng hîp c¸c dù ¸n ®Çu t­ (trong ®ã gåm c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ XDCB cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé) ®Ó b¸o c¸o Bé tr­ëng vµ c¸c c¬ quan QLNN. Nh­ vËy, xÐt vÒ tÝnh chÊt, QLNN vÒ ho¹t ®éng §TXDCB t¹i c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i hoµn toµn phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña Vô §Çu t­. NhËn thÊy ®iÒu nµy, tíi n¨m 1999, bé phËn nµy ®­îc chuyÓn giao vÒ Vô §Çu t­. - Cuèi 1999 ®Õn nay, chøc n¨ng qu¶n lý §TXDCB chuyÓn sang Vô §Çu t­ phô tr¸ch. HiÖn nay, QLNN vÒ §TXDCB víi c¸c dù ¸n t¹i Bé Th­¬ng m¹i ®­îc qu¶n lý theo s¬ ®å sau: C¸c Vô chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn dù ¸n Cho ý kiÕn vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan cña Dù ¸n khi ®­îc ®Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ Nép hå s¬ dù ¸n Vô §Çu t­ Trong ®ã, Vô §Çu t­ lµ ®¬n vÞ chñ tr× viÖc thÈm ®Þnh vµ tr×nh Bé phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé. C¸c vô chuyªn ngµnh liªn quan lµ: Vô Khoa häc kü thuËt, Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n, Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô KÕ ho¹ch, C¸c Vô ThÞ tr­êng. Chñ ®Çu t­ lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i B. T×nh h×nh thùc hiÖn QLNN vÒ §TXDCB 1.VÒ x©y dùng v¨n b¶n ph¸p quy vµ h­íng dÉn thùc hiÖn VÒ x©y dùng v¨n b¶n ph¸p quy: Trong nh÷ng n¨m qua, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 1990 ®Õn nay, thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, Bé X©y dùng ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô chñ tr× cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh, c¸c Bé liªn quan (trong ®ã cã Bé Th­¬ng m¹i) nghiªn cøu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong lÜnh vùc §TXDCB. Sù ®æi míi nµy ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c néi dung cña: §iÒu lÖ qu¶n lý §TXD 177/CP (1994); §iÒu lÖ qu¶n lý §TXD 42/CP (1996), 92 CP (1997); Quy chÕ qu¶n lý §TXD 52/CP (1999), ®­îc söa ®æi, bæ sung trong NghÞ ®Þnh 12/CP (2000) cña ChÝnh phñ; cïng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña c¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, X©y dùng, Tµi chÝnh, Quü hç trî ®Çu t­. Cã thÓ nãi ®©y lµ sù vËn dông tÝch cùc cña ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn cu¶ quèc tÕ, khu vùc, trong lÜnh vùc §TXDCB vµo thùc tÕ cña n­íc ta. T¹i Bé Th­¬ng m¹i, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Bé vµ cña c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc, l·nh ®¹o Bé còng nghiªn cøu vµ ®­a ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, c¸c quy ®Þnh liªn quan nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý §TXDCB t¹i Bé. §ã lµ: QuyÕt ®Þnh sè 760/2001/Q§-BTM ngµy 18/07/2001 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ phèi hîp thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña Bé Th­¬ng m¹i. ChØ thÞ sè 21/2001/CT-BTM ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé. a.Nh÷ng mÆt tÝch cùc Sau khi ban hµnh NghÞ ®Þnh 52 (1999) vµ NghÞ ®Þnh 12 söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 52 (2000), trong QLNN vÒ §TXDCB ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ sau: - §· cã b­íc chuyÓn ®æi c¬ b¶n tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp trong §TXDCB sang "c¬ chÕ qu¶n lý theo dù ¸n" Víi c¬ chÕ nµy ®ßi hái ph¶i tõng b­íc thay ®æi c¸ch qu¶n lý tõ kh©u lËp dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng, l·nh thæ; quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh; quy ho¹ch x©y dùng ®o thÞ - n«ng th«n; quy ho¹ch chi tiÕt c¸c trung t©m ®« thÞ vµ quy ho¹ch chi tiÕt sö dông ®Êt ®ai. 5 n¨m 1996 - 2000, Nhµ n­íc ®· tËp trung chØ ®¹o viÖc lËp vµ phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hÇu hÕt c¸c vïng, ®ång thêi víi viÖc x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. Trªn c¬ së chñ tr­¬ng trªn, Bé Th­¬ng m¹i ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c lËp quy ho¹ch ngµnh, vïng. C¸c dù ¸n quy ho¹ch ®· x©y dùng nh­: Dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 (thùc hiÖn th¸ng 9/ 1996). Dù ¸n "Quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i c¸c vïng cöa khÈu biªn giíi T©y vµ T©y Nan ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010" (thùc hiÖn n¨m 1996) Dù ¸n "Quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i c¸c vïng cöa khÈu biªn giíi phÝa B¾c ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010"(thùc hiÖn n¨m 1998) - ViÖc ph©n lo¹i dù ¸n theo tÝnh chÊt nguån vèn gióp viÖc qu¶n lý hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. §©y lµ b­íc ®æi míi c¬ b¶n nh»m lËp mèi quan hÖ chñ yÕu gi÷a ng­êi ®i vay vµ tæ chøc cho vay trong qóa tr×nh ®Çu t­. T¹o thÕ chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn nhanh vµ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia §TXDCB. - C¶i tiÕn quy tr×nh, tr×nh tù §TXDCB Kh©u lËp - thÈm ®Þnh dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t­; Kh©u lËp vµ phª duyÖ hå s­o thiÕt kÕ, dù to¸n ®· cã tiÕn bé râ rÖt qua chÊt l­îng hå s¬ dù ¸n, hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n, gi¶m chi phÝ, gi¶m thêi gian cho giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ vµ thùc hiÖn ®Çu t­ Dù ¸n quy m« lín, phøc t¹p míi ph¶i lËp B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. Dù ¸n nhá h¬n 1 tû VN§ kh«ng ph¶i lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, chØ lËp b¸o c¸o ®Çu t­. T¨ng quy m« dù ¸n nhãm A ®Ó gi¶m sè l­îng dù ¸n ®­a Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt.Gi¶m cÊp trung gian (c¬ quan chñ qñan), chñ ®Çu t­ trùc tiÕp tr×nh dù ¸n lªn cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ râ rµng h¬n: Nhµ n­íc chØ thÈm ®Þnh mét sã néi dung chñ yÕu, b¶o ®¶m quyÒn lîi cña nhµ n­íc vµ x· héi: quy ho¹ch, kiÕn tróc… Lo¹i bá thñ tôc hµnh chÝnh kkh«ng cÇn thiÕt, t¨ng tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ vµ tæ chøc, c¸ nh©n thiÕt kÕ. Gi¶m ®èi t­îng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng: C«ng tr×nh nhãm B,C cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ cã thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc phª duyÖt; c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë trong dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ ®· ®­îc phª duyÖt th× chØ cÇn cã thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ miÔn ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng. - QLNN vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc t¸ch b¹ch: Thùc hiÖn chuyÓn h­íng nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn th«ng qua hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc. Nh­ vËy, ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ kh«ng ®­îc kiªm nhiÖm ®Çu t­; c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp lµm chñ ®Çu t­ dù ¸n x©y dùng c¬ së vËt chÊt c¬ quan m×nh. Quy ®Þnh râ rµng h¬n vÒ chñ ®Çu t­ gióp tr¸nh chång chÐo, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm. - Riªng víi Bé Th­¬ng m¹i, víi viÖc ®­a ra quy chÕ phèi hîp thÈm ®inh vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña Bé, ®· b­íc ®Çu chÊn chØnh ®­îc nh÷ng khóc m¾c tån t¹i kh¸ l©u trong QLNN vÒ §TXDCB. Quy chÕ ®· quy ®Þnh cô thÓ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i. Trong ®ã, Vô ®Çu t­ lµ ®¬n vÞ chñ tr× viÖc thÈm ®Þnh vµ tr×nh Bé phª duyÖt c¸c dùa ns ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé theo c¸c néi dung quy ®Þnh. C¸c vô liªn quan kh¸c gåm: Vô KÕ ho¹ch - Thèng kª; Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n, Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô Khoa häc vµ c¸c Vô thÞ tr­êng tham gia ý kiÕn phèi hîp thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ b»ng v¨n b¶n khi ®­îc ®Ò nghÞ. Nh­ vËy, ®· gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò qu¶n lý chång chÐo, lÉn lén tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý §TXDCB gi÷a c¸c Vô. b. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ Tuy nhiªn, vÉn cßn nh÷ng tån t¹i trong viÖc x©y dùng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý §TXDCB nãi chung vµ ë Bé Th­¬ng m¹i nãi riªng. §ã lµ: + C¸c v¨n b¶n cÊp Nhµ n­íc cã tÝnh kh¶ thi thÊp, ch­a s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, qu¸ nhiÒu, l¹i kh«ng æn ®Þnh, thiÕu ®ång bé dÉn ®Õn viÖc liªn tôc söa ®æi, g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp: Khung ph¸p luËt ®Ó qu¶n lý §TXDCB cßn thiÕu, ch­a ®ång bé víi lÜnh vùc x©y dùng nãi chung vµ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung nãi riªng, thÓ hiÖn qua quy tr×nh kiÓm so¸t, ph¸t triÓn ë tÇm vÜ m«. Mét sè thñ tôc vÒ giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt vÉn cßn v­íng m¾c khi thùc thi, thñ tôc vÒ phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu vÉn cßn tèn nhiÒu thêi gian, ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. Do sù chång chÐo söa ®æi liªn tôc cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý §TXDCB cña nhµ n­íc, mét sè dù ¸n triÓn khai chËm, bÞ sai lÖch trong tÝnh hiÖu qu¶ ®Çu t­, cã nh÷ng c«ng tr×nh chËm gÇn 2 n¨m, ph¶i thay ®æi c¶ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ban ®Çu. + C¸c v¨n b¶n cÊp ngµnh vÒ qu¶n lý §TXDCB ®Òu míi ®­îc ban hµnh n¨m 2001, tøc lµ sau mét thêi gian dµi cã nh÷ng bÊt cÊp trong §TXDCB t¹o Bé Th­¬ng m¹i. Nh­ vËy viÖc x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n d­íi luËt qu¸ chËm so víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Æt ra.ThËm chÝ cã mét sè v¨n b¶n tr¸i víi quy chÕ qu¶n lý hiÖn hµnh. VÝ dô, nh÷ng v¨n b¶n QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ ®¹o tæ chøc triÓn l·m EXPO 2000 (Ban chØ d¹o theo QuyÕt ®Þnh ch­a ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång), Héi ®ång ®Êu thÇu lµm chøc n¨ng cña Tæ chuyªn gia cho chñ ®Çu t­ v.v kh«ng ®óng theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ). NhËn xÐt vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn: Tõ n¨m 99 trë vÒ tr­íc, c«ng t¸c h­íng dÉn thùc hiÖn th­êng kh«ng quy cñ vµ kh«ng kÞp thêi. Trong khi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn §TXDCB do Nhµ n­íc vµ Bé Th­¬ng m¹i ban hµnh víi sè l­îng kh¸ lín vµ liªn tôc söa ®æi. DÉn tíi doanh nghiÖp kh«ng ®­îc h­íng dÉn ®Çy ®ñ, thùc thi kh«ng chÝnh x¸c. NhËn râ tÇm quan träng cña viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn v¨n b¶n ph¸p quy tíi c¸c c¬ së, Bé Th­¬ng m¹i ®· chØ ®¹o Vô §Çu t­ chñ tr× nh÷ng Héi nghÞ chuyªn ®Ò, so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn vµ thùc hiÖn h­íng dÉn trùc tiÕp t¹i Vô khi cã dù ¸n hoÆc cã doanh nghiÖp th¾c m¾c. Trong n¨m 2001, Vô ®Çu t­ ®· chñ tr× 12 Héi nghÞ chuyªn ®Ò t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng víi c¸c Së Th­¬ng m¹i vµ c¸c doanh nghiÖp FDI ®Ó bµn vÒ viÖc thùc hiÖn Th«ng t­ 22 cña Bé Th­¬ng m¹i h­íng dÉn NghÞ ®Þnh 24 cña ChÝnh phñ thi hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ bµn c¸c gi¶i ph¸p thaã gì khã kh¨n, ¸ch t¾c, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp FDI. C¸c héi nghÞ nµy ®· ®­îc c¸c Së Th­¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp FDI ®¸nh gi¸ cao. 2.LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch §TXDCB C«ng t¸c lËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch §TXDCB ®­îc h­íng dÉn cô thÓ vµ râ rµng, nh»m gióp cho doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ®Çu t­. NhiÒu doanh nghiÖp ®· dÇn dÇn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã ý thøc trong lËp kÕ ho¹ch, nghiªn cøu t×nh h×nh ®Ó cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ kh¶ thi. Hµng n¨m, Bé Th­¬ng m¹i ®Òu tiÕn hµnh ®¨ng ký nhu cÇu §TXDCB vµ ph©n bæ vèn theo chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao. Tuy l­îng vèn nµy rÊt Ýt so víi nhu cÇu nh­ng ®Òu ®­îc ph©n bæ hîp lý theo môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh, tiÕn ®é vµ nhu cÇu thùc tÕ cña tõng dù ¸n. Nh­ng ë tõng doanh nghiÖp, c«ng t¸c quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®Çu t­ lµm ch­a tèt, ch­a ®Çy ®ñ, nªn khi lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m, ®· ®­a vµo c¶ nh÷ng c«ng tr×nh ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng võa triÓn khai võa gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ban ®Çu, nªn tiÕn ®é thùc hiÖn chËm. Mét sè c«ng tr×nh mäc lªn kh«ng theo kÕ ho¹ch chung, mµ triÓn khai theo xu thÕ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thua lç, hoÆc ®æ vì trong kinh doanh. VÝ dô: Sè l­îng c©y x¨ng ®­îc x©y dùng trªn mét ®Þa bµn qu¸ nhiÒu. Mét sè xÝ nghiÖp may, xÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu… kh«ng tÝnh ®Õn thÞ tr­êng l©u dµi, kh«ng tÝnh ®Õn nhu cÇu, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, dÉn ®Õn hËu qu¶ ®¸ng tiÕc sau ®Çu t­. Nh­ t×nh tr¹ng cña C«ng ty VËt t­ tæng hîp H¶i H­ng, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu m©y tre (Barotex), C«ng ty V¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c. Mét sè ®¬n vÞ do s¬ xuÊt hoÆc kh«ng kü cµng khi chuÈn bÞ hå s¬ dù ¸n dÉn tíi bÞ c¬ quan cho vay khi thÈm ®Þnh cho r»ng thiÕu tÝnh kh¶ thi vµ ®×nh kh«ng cho vay vèn n÷a, vÝ dô nh­ dù ¸n kho VÜnh Tuy. Nh÷ng s¬ suÊt, sai ph¹m vÒ qu¶n lý §TXDCB ®· ®­îc tr×nh bµy trong phÇn t×nh h×nh hiÖu qu¶ vµ sai ph¹m trong qu¶n lý §TXDCB. Nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t­ vµ lµm c¬ së cho viÖc ®¨ng ký nhu cÇu ®Çu t­ vµ x©y dùng hµng n¨m, th¸ng 8 n¨m 2001, Bé Th­¬ng m¹i ®· yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ rµ so¸t toµn bé c¬ së vËt chÊt ®ang cã ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, kh¶ n¨ng khai th¸c c«ng tr×nh. Trªn c¬ së ®ã, xem xÐt vµ tÝnh to¸n nhu cÇu ®Çu t­. Nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c QLNN vÒ §TXDCB cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, Bé Th­¬ng m¹i ra chØ thÞ sè 21/2001/CT-BTM yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc triÓn khai mét sè viÖc sau ®©y: - Tæ chøc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c §TXDCB qua tõng thêi kú (5 n¨m) cña ®¬n vÞ ®Ó thÊy râ ­u, khuyÕt ®iÓm vÒ chñ tr­¬ng ®Çu t­, hiÖu qu¶ ®Çu t­. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra ®Þnh h­íng, ch­¬ng tr×nh dù kiÕn ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m sau. - TÊt c¶ c¸c dù ¸n b»ng nguån vèn Nhµ n­íc ®Òu ph¶i ®­îc lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m ®Ó ®¨ng ký víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé vµ Nhµ n­íc, vµ ®­îc thÈm ®Þnh kü cµng. - TiÕn hµnh ra so¸t vµ bæ sung c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý §TXDCB cña ®¬n vÞ. - C«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ë ®¬n vÞ ph¶i ®­îc thùc hiÖn khÈn tr­¬ng, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Hµng n¨m, c¸c ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o vÒ Bé (Vô §Çu t­) theo c¸c néi dung: §¨ng ký kÕ ho¹ch ®Çu t­ XDCB vµ t×nh h×nh triÓn khai c¸c dù ¸n trong n¨m kÕ ho¹ch (thuéc c¸c nguån vèn) vµo th¸ng 7. Chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn (vµo th¸ng 6 vµ th¸ng 12) vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña tÊt c¶ dù ¸n ®ang triÓn khai ®Ó Bé tæng hîp b¸o c¸o Nhµ n­íc. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ XDCB ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. Nh÷ng c«ng viÖc trªn chÝnh lµ ®Ó gi¶i quyÕt bÊt cËp cßn tån ®äng qua nhiÒu thêi kú vÉn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh­ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc, nhÊt lµ hÖ thèng c«ng tr×nh ®Çu t­ b»ng nguån vèn tù huy ®éng trong. Hµng n¨m, chØ cã mét sè c¬ së lµm ¨n ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ cã b¸o c¸o nh­ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu, C«ng ty Petec… trong khi ®©y l¹i lµ nguån vèn chiÕm ®Õn 95% (1996-2000) trong tæng vèn §TXDCB cña Bé Th­¬ng m¹i. 3. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n §TXDCB Vô §Çu t­ kÕt hîp víi c¸c Vô liªn quan hµng n¨m thùc hiÖn nhiÖm vô thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña ViÖt Nam ra n­íc ngoµi cã liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i, thÈm ®Þnh hµng tr¨m hîp ®ång nhËp khÈu thiÕt bÞ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc. VÒ thÈm quyÒn thÈm ®Þnh ®Çu t­ ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch vµ tÝn dông ®Çu t­, Bé Th­¬ng m¹i ®Òu thùc hiÖn ®óng. Nh­ng ë nh÷ng c«ng tr×nh dïng nguån vèn tù bæ sung vµ tù huy ®éng, mét sè doanh nghiÖp ®· xem nhÑ qu¶n lý §TXDCB. Khi thÈm ®Þnh kh«ng qua c¬ quan chuyªn m«n, hoÆc hå s¬ ch­a ®Çy ®ñ mµ quyÕt ®Þnh véi vµng, dÔ dÉn ®Õn kÐm hiÖu qu¶ trong ®Çu t­. Nh÷ng dù ¸n ph¶i thuª c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, th× chÊt l­îng ch­a cao, v× c¸c tæ chøc t­ vÊn th­êng kh«ng am hiÓu nhiÒu vÒ mÆt kinh doanh, kinh tÕ mµ chØ chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò kü thuËt cña dù ¸n. Do ®ã qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n th­êng ph¶i kÐo dµi. Bé Th­¬ng m¹i ®· ban hµnh Quy chÕ phèi hîp thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña Bé víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ: - C¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i. - Néi dung thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n do Bé quyÕt ®Þnh ®Çu t­ - Quy ®Þnh ®èi víi chñ ®Çu t­ dù ¸n - Thêi gian thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt quyÕt to¸n dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé - §¬n vÞ chñ tr×, phèi hîp thùc hiÖn thÈm ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­. Nh­ vËy, nh÷ng doanh nghiÖp trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i cã thÓ x¸c ®Þnh râ yªu cÇu cÇn cã cña dù ¸n ®Ó chuÈn bÞ kü cµng h¬n, kh«ng bèi rèi trong viÖc nghiªn cøu vµ x©y dùng dù ¸n, rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh. VÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu, Bé Th­¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm QLNN lµ chñ yÕu, chØ h­íng dÉn, kiÓm ®Þnh vµ phª duyÖt mµ kh«ng thùc hiÖn ®Êu thÇu cô thÓ. ViÖc h­íng dÉn thùc hiÖn ®Êu thÇu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh x¸c ®Õn c¸c ®¬n vÞ c¬ së theo quy chÕ qu¶n lý §TXDCB, ®Êu thÇu mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh. Tuy nhiªn, phÇn lín c¸c c«ng tr×nh ®Òu thuéc nhãm C, l¹i sö dông V§T tõ nguån tù khai th¸c nªn viÖc ®Çu t­ do ®¬n vÞ ®­îc phÐp quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm (theo môc 2 ®iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP). C¸c nhãm dù ¸n do Bé qu¶n lý (thuéc nguån vèn n»m trong kÕ ho¹ch hµng n¨m ®­îc Nhµ n­íc ph©n bæ) l¹i Ýt, vèn ®Çu t­ kh«ng nhiÒu. C¸c dù ¸n nµy ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Êu thÇu ®óng quy chÕ cña NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP vµ 14/2000/N§-CP. Cã thÓ nhËn thÊy ®iÒu nµy trong b¶ng trang sau: B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®Êu thÇu n¨m 2001 c¸c dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc VÒ Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh: HiÖn nay, qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· ®­îc nhËn thøc lµ mét trong nh÷ng kh©u rÊt quan träng. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi gi¸ trÞ ®Ých thùc cña s¶n phÈm x©y dùng, tiÕn ®é c«ng tr×nh so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, vèn ®Çu t­ thùc hiÖn so víi tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh, h­íng dÉn quy tr×nh, hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng ®· ®­îc ban hµnh. ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng tõng dù ¸n ®· cã tæ chøc gi¸m s¸t, nghiÖm thu chÊt l­îng c«ng tr×nh. M« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng th«ng qua c¸c tæ chøc t­ vÊn gi¸m s¸t thay cho m« h×nh cò do chñ ®Çu t­ tù tæ chøc gi¸m s¸t ®­îc ¸p dông réng r·i. C¸c c¬ quan chøc n¨ng QLNN vÒ chÊt l­îng th­êng xuyªng phæ biÕn, h­íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c tæ chøc gi¸m s¸t chÊt l­îng ë c«ng tr­êng. N¨ng lùc ®éi ngò qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh tõng b­íc ®­îc n©ng cao, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®­îc ®æi míi, n©ng cÊp. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· ®i vµo nÒn nÕp. T¹i Bé Th­¬ng m¹i, th«ng qua c¬ quan chuyªn m«n lµ Côc qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ vÇ ®o l­êng, ViÖn Kinh tÕ - Kü thuËt th­¬ng m¹i, vµ kÕt hîp víi mét sè c¬ quan chøc n¨ng kh¸c, Bé Th­¬ng m¹i vÉn th­êng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh, ph¸t hiÖn vµ xö lý vi ph¹m b¶o ®¶m chÊt l­îng phôc vô ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn t¹i ch­a cã c«ng tr×nh nµo cã vi ph¹m trÇm träng. Tr­íc n¨m 1999, chØ khi nµo cã c«ng v¨n yªu cÇu cña Bé X©y dùng th× Bé Th­¬ng m¹i míi rµ so¸t vµ göi b¸o c¸o tíi Bé x©y dùng. HiÖn nay, theo quyÕt ®Þnh sè 35/1999/Q§-BXD vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, th× Bé Th­¬ng m¹i ph¶i göi b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña Bé cho Bé X©y dùng. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn vÉn kh«ng ®Òu ®Æn, do tíi chØ thÞ sè 21/2001/CT-BTM ngµy 30/8/2001 Bé Th­¬ng m¹i míi yªu cÇu c¸c chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai. HiÖn nay, míi chØ cã mét b¸o c¸o vµo 28/11/2001. 4. Gi¸m ®Þnh ®Çu t­: Lµ mét nhiÖm vô hoµn toµn cã tÝnh vÜ m«. Bé Th­¬ng m¹i chØ thùc hiÖn gi¸m ®Þnh chi tiÕt víi nh÷ng dù ¸n thuéc vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp, dù ¸n quy ho¹ch v× còng nh­ trªn ®· nãi: hÇu hÕt c¸c dù ¸n cÊp c¬ së do ®¬n vÞ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc. §èi víi nhiÖm vô gi¸m ®Þnh c¸c dù ¸n nhãm A, dù ¸n thuéc vèn ng©n s¸ch cÊp, Bé Th­¬ng m¹i thùc hiÖn tèt, ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu thñ tôc theo quy ®Þnh. C¸c dù ¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: khi cÇn gi¸m ®Þnh ®Çu t­ th­êng thuª c¸c c¬ quan chuyªn m«n vÒ §TXDCB thuéc c¸c Bé chuyªn ngµnh nh­ Bé X©y dùng, Bé Giao th«ng…Bé Th­¬ng m¹i th­êng chØ thùc hiÖn gi¸m ®Þnh vÒ thanh to¸n vµ quyÕt to¸n trong ®Çu t­. Do tù quyÕt ®Þnh, nªn c¸c ®¬n vÞ th­êng bá qua, bá sãt mét vµi kh©u trong quy tr×nh gi¸m ®Þnh, vÝ dô thiÕu thÈm ®Þnh dù to¸n vµ thiÕt kÕ tr­íc khi phª duyÖt, d©y d­a trong thñ tôc ®Êt ®ai, giÊy phÐp x©y dùng (nhÊt lµ ë nh÷ng khu vùc xa trung t©m): - Khu kho Vikamex: §Êt tranh chÊp víi tr­êng Cao ®¼ng Ngo¹i th­¬ng TP Hå ChÝ Minh. - Khu kho cña c«ng ty XNK víi Lµo t¹i §«ng Hµ, Qu¶ng TrÞ còng trong t×nh tr¹ng tranh chÊp. - … T×nh tr¹ng trªn dÉn ®Õn: c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng liªn tôc do bÞ ®×nh, ho·n thi c«ng ®Ó lo ®ñ c¸c thñ tôc, hoÆc ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai. V§T bÞ t¨ng lªn so víi tæng møc ®­îc duyÖt ban ®Çu, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy, Bé Th­¬ng m¹i kÞp thêi chÊn chØnh, nªn tíi n¨m 2000 trë l¹i ®©y ®· kh«ng cßn phæ biÕn n÷a. C. Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh thùc hiÖn QLNN vÒ §TXDCB t¹i Bé Th­¬ng m¹i. 1. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan * Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta cßn thÊp, c¬ cÊu kinh tÕ nãi chung cßn l¹c hËu, tõ n¨m 1997 l¹i chÞu t¸c ®éng kh«ng nhá cña cuéc khñng ho¶ng trong khu vùc. * NÒn kinh tÕ n­íc ta trªn thùc tÕ míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, míi tiÕp cËn víi thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ trong kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y, tr×nh ®é c¸n Bé Th­¬ng m¹i cßn ch­a theo kÞp nhu cÇu. * Trong 5 n¨m 1991 -1995, sau khi s¸p nhËp 4 ®¬n vÞ Bé VËt t­, Bé Néi th­¬ng, Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ Tæng côc Du lÞch mét thêi gian, l¹i t¸ch Tæng côc du lÞch vµ mét sè doanh nghiÖp kh¸c vÒ ®Þa ph­¬ng. Tuy viÖc chia t¸ch nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi, nh­ng còng g©y khã kh¨n, lóng tóng trong viÖc ®­a ra c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp. * ThËp kû 90 ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m cuèi, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt vÒ §TXDCB trong n­íc vµ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam th­êng xuyªn thay ®æi ®Ó ®¸p øng víi t×nh h×nh míi: - N§ 177/CP ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1994 vÒ §iÒu lÖ qu¶n lý §TXDCB thay thÕ N§ 385/CP ngµy 07/11/1990 nh­ng thùc chÊt cuèi 1995, ®Çu 1996 míi ®i vµo thùc hiÖn. - 7/1996, ChÝnh phñ thay N§177/ CP b»ng N§ 42/CP, bæ sung b»ng N§ 92/CP ngµy 23/8/97. - TiÕp tôc, thay c¸c N§ trªn b»ng N§ 52/99/N§-CP ngµy 8/7/1999 ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý §TXDCB. Thªm ®ã lµ N§ 12/2000/N§-CP 5/5/2000 ®Ó bæ sung vµ söa ®æi N§ 52. - Song song ®ã, ChÝnh phñ ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh vÒ Quy chÕ ®Çu t­: N§ 43/CP ngµy 16/7/1996; Sù ra ®êi hai nghÞ ®Þnh 42/CP vµ 43/CP t¹o thµnh c¬ chÕ chung trong qu¶n lý §TXDCB. Tuy nhiªn, sau 6 th¸ng thùc thi, do xuÊt hiÖn nh÷ng s¬ hë vµ r¾c rèi tõ NghÞ ®Þnh 42/CP, nªn ph¶i bæ sung b»ng N§ 93/CP ngµy 23/8/1997; N§ 88/99/N§-CP 01/09/99 thay thÕ cho N§ 43 vµ 93/CP; N§ 14/2000/N§-CP söa ®æi vµ bæ sung N§ 88/1999/N§-CP MÆt kh¸c, luËt §TNN t¹i ViÖt Nam còng söa ®æi, ®iÒu chØnh, thay thÕ liªn tôc: tõ LuËt §TNN t¹i ViÖt Nam th¸ng 11/1996, N§ 12/CP ngµy 18/02/1997; N§ 10/98/N§-CP ngµy 23/01/1998 råi LuËt §TNN t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 … KÐo theo ®ã lµ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é míi vÒ ®¬n gi¸ ®Þnh møc, chÊt l­îng, vèn, qu¶n lý ®Êt, c¸c th«ng t­ h­íng dÉn. NhiÒu khi, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ®Çu t­ theo NghÞ ®Þnh míi ch­a thÊu suèt ®Õn c¸c ®¬n vÞ c¬ së th× ®· bÞ söa ®æi hoÆc thay thÕ. H¬n n÷a, c¸c v¨n b¶n ®· qu¸ nhiÒu, l¹i ®¸p øng kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®ång bé, kh«ng æn ®Þnh vµ kÐm hiÖu lùc, lµm cho chñ ®Çu t­ hÕt søc lóng tóng. Tõ ®ã g©y trë ng¹i lín ®Õn c«ng t¸c §TXDCB c¶ n­íc nãi chung vµ cña ngµnh nãi riªng. - ViÖc triÓn khai vèn còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù thay ®æi liªn tôc c¬ quan cÊp ph¸t vèn cña nhµ n­íc. Tr­íc ®©y, ®Òu do Ng©n hµng §Çu t­ ph¸t triÓn cÊp ph¸t, ®Õn 1996, tÊt c¶ c¸c nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ph¸t, vèn vay theo l·i suÊt ­u ®·i tËp trung vÒ Tæng côc §Çu t­ ph¸t triÓn. §Õn n¨m 1998, vèn cÊp ph¸t vÒ Kho b¹c tµi chÝnh, vèn vay ­u ®·Ü l¹i do Quü §Çu t­ ph¸t triÓn. - Nh÷ng n¨m 1991 - 1995, gi¸ vËt liÖu lu«n biÕn ®éng, th«ng th­êng mét n¨m 4 lÇn thay ®æi gi¸. Trong 5 n¨m 2 lÇn Nhµ n­íc cho thay ®æi ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n g©y nhiÒu trë ng¹i cho triÓn khai kÕ ho¹ch vµ thi c«ng. 2/ Nguyªn nh©n chñ quan * VÒ hiÖu qu¶: - Do sù ®ßi hái hÕt søc bøc b¸ch phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Th­¬ng m¹i ®· vËn dông v¨n b¶n míi cïng c¸c h­íng dÉn cò mét c¸ch n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, võa ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, võa triÓn khai c¸c thñ tôc vÒ ®Çu t­ mét c¸ch kÞp thêi ®Ó ®¹t thµnh qu¶ nh­ ®· nªu trªn. - Sù quan t©m s©u s¸t cña Bé Th­¬ng m¹i vµ tÝnh n¨ng ®éng cña doanh nghiÖp trong huy ®éng nguån vèn tù bæ sung vµ tù khai th¸c: Nh­ ®Çu t­ b»ng vèn øng tr­íc cña kh¸ch hµng, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ãng gãp ®· gi¶i quyÕt mét phÇn vÊn ®Ò vèn trong §TXDCB, t¨ng hiÖu qu¶, tiÕn ®é c«ng tr×nh. * VÒ tån t¹i - Tr­íc hÕt, viÖc ®Çu t­ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña ngµnh Th­¬ng m¹i nãi chung, nhÊt lµ tr­íc yÕu cÇu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, ch­a ®­îc chó ý ®Çy ®ñ trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, quy m«, c¬ cÊu ®Çu t­ còng nh­ ph©n bæ vèn cña Nhµ n­íc (ch­a coi träng viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng th­¬ng m¹i). - Sau n÷a lµ sù ph©n c«ng qu¶n lý cña Bé Th­¬ng m¹i cã nh÷ng ®iÓm bÊt cËp, tån t¹i nhiÒu n¨m, ch­a ®­îc quan t©m ®iÒu chØnh cho phï hîp chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn theo chÕ ®é qu¶n lý §TXDCB hiÖn hµnh. §ã lµ c«ng t¸c qu¶n lý §TXDCB ch¹y r¶i r¸c ë mét sè Vô mµ kh«ng tËp chung ë vô chøc n¨ng ®­îc giao g©y t×nh tr¹ng khã qu¶n lý, tuú tiÖn. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Th­¬ng m¹i víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trùc thuéc còng cßn mét sè thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm: c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé vÉn ch­a quan t©m ®Çy ®ñ vµ thiÕu nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, thiÕt thùc ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; thiÕu kiªn quyÕt vµ kÞp thêi xö lý nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc xÈy ra ë c¸c doanh nghiÖp; ch­a ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c ­u thÕ vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. - VÊn ®Ò thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª tr­íc n¨m 1999 kh«ng ®­îc chó ý, nhÊt lµ phÇn vèn tù bæ sung cña c¸c ®¬n vÞ. Hµng n¨m, c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t­ ®Òu kh«ng b¸o c¸o, trong khi, viÖc kiÓm tra, uèn n¾n cña Bé l¹i ch­a kiªn quyÕt. Mét sè doanh nghiÖp ch­a coi träng ®Çu t­ ph¸t triÓn nªn l©m vµo t×nh tr¹ng dËm ch©n t¹i chç vµ ®i xuèng. Doanh nghiÖp kh¸c chó ý lÜnh vùc nµy th× l¹i l¬ lµ, kh«ng quan t©m ®Õn qu¶n lý §TXDCB, ®Çu t­ å ¹t, thiÕu tÝnh to¸n c©n nh¾c kü l­ìng, khi dù ¸n triÓn khai th× kh«ng kÞp thêi c¬, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ kh«ng cao, thËm chÝ thua lç. - C¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý vÒ §TXDCB máng dÇn. ChØ trõ mét sè Ýt Tæng c«ng ty lín cßn cã tæ chøc hoÆc c¸n bé chuyªn tr¸ch, cßn hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ khi cã dù ¸n ®Çu t­ th× sö dông tuú tiÖn, c¶ nh÷ng c¸n bé kh«ng cã chuyªn m«n. Cho nªn, c«ng t¸c §TXDCB trong ngµnh Th­¬ng m¹i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, g©y l·ng phÝ vµ thËm chÝ c¶ thÊt b¹i. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ QLNN vÒ §TXDCB t¹i Bé Th­¬ng m¹i I. Dù b¸o nhu cÇu §TXDCB cña Bé Th­¬ng m¹i 1. Bèi c¶nh thÕ giíi vµ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi trong n­íc a, Dù b¸o thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc Dù b¸o trong vßng 10 n¨m tíi, t×nh h×nh thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc sÏ diÔn ra c¸c xu h­íng sau: + Côc diÖn thÕ giíi ®ang thay ®æi nhanh chãng vµ s©u s¾c trªn nhiÒu mÆt. H×nh thµnh dÇn mét trËt tù thÕ giíi víi sù c©n b»ng míi vÒ lùc l­îng gi÷a c¸c quèc gia, c¸c trung t©m, c¸c n­íc lín. Tuy nhiªn vÉn tån t¹i nhiÒu yÕu tè g©y mÊt æn ®Þnh (n¹n khñng bè, m©u thuÉn s¾c téc, t«n gi¸o, l·nh thæ, giai cÊp), nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh kh¸ lín. T×nh h×nh thÕ giíi ®Çu thÕ kû 21 ®Çy nh÷ng biÕn ®éng b¸o tr­íc mét thêi kú nhiÒu khã kh¨n. Xu thÕ chung lµ võa hîp t¸c võa c¹nh tranh, thËm chÝ c¹nh tranh gay g¾t ®Ó giµnh lîi thÕ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc. + Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn triÓn m¹nh mÏ ch­a tõng cã víi néi dung næi bËt lµ: ®iÖn tö vµ tin häc, tù ®éng ho¸, vËt liÖu míi vµ sinh häc, lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu n­íc diÔn ra nhanh h¬n theo chiÒu h­íng chuyÓn m¹nh sang nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ cao vµ dÞch vô. + Toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ®· trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu thóc ®Èy c¸c quèc gia më réng thÞ tr­êng. + Cuéc ch¹y ®ua vÒ kinh tÕ vµ khoa häc c«ng nghÖ diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt, l«i cuèn hÇu hÕt c¸c quèc gia, d©n téc. Tuy nhiªn, Mü vÉn ë vÞ trÝ siªu c­êng trong quan hÖ quèc tÕ; Ba trung t©m Mü - T©y ¢u - NhËt b¶n cïng víi Trung Quèc vµ Nga sÏ ®ãng vai trß chñ yÕu t¸c ®éng tíi côc diÖn chung thÞ tr­êng thÕ giíi. + Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng tiÕp tôc ph¸t triÓn n¨ng ®éng vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao h¬n c¸c khu vùc kh¸c. Xu thÕ tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ngµy cµng m¹nh mÏ, tiÕp tôc diÔn ra sù liªn kÕt kinh tÕ nhiÒu tÇng nÊc. Víi t×nh h×nh chÝnh trÞ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kinh tÕ t¨ng tr­ëng kh¸ nªn thu hót sù chó ý cña c¸c n­íc lín. + Nh×n chung, triÓn väng kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ t­¬ng ®èi s¸ng sña. Xu h­íng tù do ho¸ th­¬ng m¹i sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c khèi ngµy cµng s«i ®éng h¬n, ®ång thêi m©u thuÉn, c¹nh tranh, tranh chÊp sÏ diÔn ra quyÕt liÖt h¬n. b. Nh÷ng t¸c ®éng lªn ViÖt Nam Bèi c¶nh ®ã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta: · ThuËn lîi B­íc vµo thêi kú 2001- 2010, thÕ vµ lùc n­íc ta ®· kh¸c h¼n 10 n¨m tr­íc. §Êt n­íc ®· ra khái khñng ho¶ng, c¬ së h¹ tÇng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, thÞ tr­êng ®­îc më réng. ViÖt Nam ®· cã quan hÖ kinh tÕ - th­¬ng m¹i víi nhiÒu n­íc vµ nhiÌu tæ chøc kinh tÕ, tµi chÝnh quèc tÕ. Hµng ho¸ ViÖt Nam cã mÆt t¹i tÊt c¶ c¸c n­íc lín vµ c¸c trung t©m kinh tÕ. LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö n­íc nhµ, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ ë møc ®é kh¸c nhau víi tÊt c¶ c¸c n­íc l¸ng giÒng khu vùc, víi hÇu hÕt c¸c n­íc lín, c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ lín, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ; T¹o m«i tr­êng hoµ b×nh vµ ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi. Thêi kú tíi, thÕ giíi b­íc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi: thêi kú kinh tÕ tri thøc vµ x· héi th«ng tin. Nh÷ng kh¸i niÖm "th­¬ng m¹i ®iÖn tö", "Internet"… ngµy cµng phæ biÕn. Kh¸i niÖm th­¬ng m¹i ®­îc më réng, bao gåm c¶ c¸c s¶n phÈm h÷u h×nh cña nÒn s¶n xuÊt truyÒn thèng lÉn c¸c s¶n phÈm "mÒm" cña nÒn s¶n xuÊt dùa vµo tri thøc. Qu¸ tr×nh héi nhËp sÏ t¹o c¬ héi cho ViÖt Nam më réng thÞ tr­êng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng c­êng quan hÖ th­¬ng m¹i. Sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i chÞu ¶nh h­ëng vµ còng cã t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng §TXDCB · Kho kh¨n, th¸ch thøc: Tuy nhiªn còng cÇn nhËn thÊy, n­íc ta vÉn lµ mét n­íc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn. Dù kiÕn 10 n¨m tíi chØ cã thÓ ®­a GDP lªn gÊp ®«i (GDP/ng­êi n¨m 2000 lµ 400 USD). C¬ cÊu s¶n xuÊt sÏ tiÕp tôc chuyÓn dÞch theo h­íng tiÕn bé h¬n song nh×n chung cßn l¹c hËu so víi chiªï h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. N¨ng lùc c¹nh tranh cña quèc gia, tõng ngµnh, doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm cßn thÊp. Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c th­¬ng m¹i nãi chung vµ §TXDCB nãi riªng cßn bÊt cËp. Trong khi kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cßn chøa ®­ng nh÷ng nh©n tè kh«ng æn ®Þnh, khã dù b¸o. T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¸c ®éng tiªu cùc tíi nÒn kinh tÕ, tíi quy m«, c¬ cÊu vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng §TXDCB ngµnh Th­¬ng m¹i nãi riªng. Th¸ch thøc gay g¾t nhÊt lµ nguy c¬ "tôt hËu" xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc. Kh«ng héi nhËp kh«ng ®­îc, nh­ng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña xu thÕ "tù do ho¸ th­¬ng m¹i ", cña biÕn ®éng gi¸ c¶, l·i suÊt quèc tÕ,…T×nh h×nh ®ã ®Æt ra cho ViÖt Nam nh­ng th¸ch thøc trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc còng nh­ trong ®iÒu hµnh qu¶n lý, ®ßi hái nÒn kinh tÕ, th­¬ng m¹i n­íc ta ph¶i ph¸t triÓn v­ît bËc ®Ó ®ñ søc chèng ®ì c¸c ¶nh h­ëng trªn Nh×n toµn côc, ViÖt Nam ®øng tr­íc nhiÒu thuËn lîi h¬n so khi b­íc vµo thËp kû 90. Tuy nhiªn kh«ng thÓ xem th­êng c¸c th¸ch thøc, khã kh¨n nh­ ®· tr×nh bµy trªn. Tõ ®ã Bé Th­¬ng m¹i ®· x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng sau. 2. Nhu cÇu ®Çu t­ XDCB cña Bé Th­¬ng m¹i a.Môc tiªu kh¸i qu¸t cña ngµnh Trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi thêi kú 2001-2010, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m 2001-2001 ®­îc ®Ò ra tõ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ thÕ giíi, trong n­íc vµ cña ngµnh, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh Th­¬ng m¹i kh¸i qu¸t nh­ sau: -TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn l­îc xuÊt nhËp khÈu: Nç lùc gia t¨ng t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu, gãp phÇn ®Èy m¹nh CNH-H§H, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, thu ngo¹i tÖ; chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu theo h­íng n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng, gia t¨ng s¶n phÈm chÕ biÕn vµ chÕ t¹o, c¸c lo¹i s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ vµ chÊt x¸m cao, thóc ®Èy xuÊt khÈu dÞch vô; vÒ nhËp khÈu chó träng thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt, nhÊt lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, b¶o ®¶m c¸n c©n th­¬ng m¹i ë møc hîp lý, tiÕn tíi c©n b»ng kim ng¹ch xuÊt - nhËp khÈu; më réng ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng vµ ph­¬ng thøc kinh doanh; héi nhËp th¾ng lîi vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. - æn ®Þnh thÞ tr­êng trong n­íc, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i ®Ó chñ ®éng héi nhËp vµ më réng héi nhËp víi thÞ tr­êng thÕ giíi; - §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp trong n­íc: C¸c c«ng t¸c cña Côc Xóc tiÕn, Vinexad, ®oµn c«ng t¸c cña Bé Th­¬ng m¹i ra n­íc ngoµi cÇn dµnh ­u tiªn thÝch ®¸ng cho doanh nghiÖp thuéc Bé. - §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c cña ngµnh trong thËp kû tíi. b. Môc tiªu §TXDCB Tr­íc nh÷ng yªu cÇu trªn, c«ng t¸c §TXDCB cÇn ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô sau: - X©y dùng Trô së Bé Th­¬ng m¹i - X©y dùng mét sè c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ n¨ng lùc kinh doanh th­¬ng m¹i tr­íc nh÷ng yªu cÇu míi. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, th«ng tin, ®µo t¹o c¸n bé. Trªn c¬ së ®ã, Bé Th­¬ng m¹i ®· lËp nhu cÇu ®Çu t­ vµ ®¨ng ký kÕ ho¹ch Nhµ n­íc 5 n¨m 2001-2005, cô thÓ nh­ sau: Tæng møc: 3 982 333 triÖu VN§ Trong ®ã gåm: - Vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc 78 145 triÖu VN§ - Vèn vay tÝn dông Nhµ n­íc 1 030 645 triÖu VN§ - Vèn tù khai th¸c 2 873 543 triÖu VN§ Trªn c¬ së ®¨ng ký cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc, môc tiªu ph¸t triÓn toµn ngµnh vµ môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña quèc gia, Bé Th­¬ng m¹i ®· thiÕt lËp b¶ng nhu cÇu §TXDCB 5 n¨m 2001 - 2005 tr×nh ChÝnh phñ. Qua b¶ng nµy cã thÓ thÊy vÒ môc tiªu ®Çu t­ cña tõng nguån vèn thêi gian tíi kh«ng cã nhiÒu thay ®æi: - Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vÉn ®­îc tËp trung cho khèi v¨n phßng vµ gi¸o dôc ®µo t¹o - Vèn tù bæ sung vÉn tËp trung chñ yÕu ë TCTy X¨ng dÇu (chiÕm tõ 67 - 84%) vµ Cty PETEC (chiÕm tõ 4% ®Õn 16%) Trong 5 n¨m, møc ®Çu t­ ë 2 n¨m 2001, 2002 ë c¸c nguån vèn th­êng lín h¬n vµ gi¶m dÇn qua c¸c n¨m 2003, 2004, 2005. II. C¸c gi¶i ph¸p Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chung cña toµn ngµnh Th­¬ng m¹i vµ nhiÖm vô riªng vÒ §TXDCB trong thêi kú mµ tiÕn tr×nh héi nhËp ë giai ®o¹n cã nhiÒu t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh nh­: hoµ thµnh AFTA, thuÕ xuèng 0 -5%, bá c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ; thùc hiÖn HiÖp ®Þnh song ph­¬ng ViÖt - Mü vµ nhiÒu c¬ chÕ th«ng tho¸ng; ®µm ph¸n gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi, cÇn tiÕn hµnh c¸c gi¶i ph¸p sau: 1. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n sù ph¸t triÓn cña ngµnh lµm c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, nhu cÇu §TXDCB. §TXDCB ngµnh Th­¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng t¹o nÒn nÒn t¶ng cho s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña ngµnh. Nã n»m trong c¬ cÊu cña ngµnh chÞu t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®ång thêi cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®ã. V× vËy, cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu ph¸t triÓn ng¾n h¹n, dµi h¹n cña ngµnh ®Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, nhu cÇu §TXDCB. X¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng néi dung nµy, viÖc §TXDCB sÏ diÔn ra liÒn m¹ch vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc, phôc vô tèt môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh Th­¬ng m¹i 2. TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ho¸ c«ng t¸c §TXDCB cña Bé Th­¬ng m¹i - §Èy m¹nh c«ng t¸c QLNN vÒ §TXDCB th«ng qua biÖn ph¸p thÈm ®Þnh, gi¸m ®Þnh vµ t­ vÊn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña §TXDCB nh­: chñ tr­¬ng ®Çu t­; quy m«, tæng møc, nguån vèn, quy chÕ ®Êu thÇu, chÊt l­îng c«ng tr×nh trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¬ quan chñ qu¶n, t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµm ¨n ®óng ph¸p luËt, ®Ó h¹n chÕ nh÷ng sai sãt, l·ng phÝ vµ tiªu cùc trong c«ng t¸c ®Çu t­. - T¨ng c­êng h¬n n÷a quan hÖ gi÷a Bé víi c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc trªn ba ph­¬ng diÖn chñ yÕu: Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh; hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. - Tæ chøc tËp huÊn, phæ biÕn, héi th¶o c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý §TXDCB cña Nhµ n­íc mét c¸ch kÞp thêi vµ réng kh¾p ®Õn c¸c doanh nghiÖp . - KÕt hîp c«ng t¸c QLDN, qu¶n lý vèn gi÷a c¸c vô chøc n¨ng ®Ó n©ng cao chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o thèng kª. - TËp trung c«ng t¸c QLNN vÒ §TXDCB vµo mét Vô chøc n¨ng, cã chuyªn m«n cao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng vÒ chøc n¨ng nµy, tr¸nh ®Ó r¶i r¸c t¹i c¸c vô dÔ g©y thiÕu sãt ®¸ng tiÕc (®· thùc hiÖn n¨m 99). Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c vô liªn quan vµ vô chøc n¨ng ®Ó tæ chø thÈm ®Þnh kü l­ìng c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp. - ChÊn chØnh l¹i bé phËn qu¶n lý vÒ §TXDCB cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc Bé, theo mét hÖ thèng ngµnh däc. - Th­êng xuyªn tæ chøc thÈm tra, gi¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t­ 3. X©y dùng, hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ QLNN vÒ §TXDCB phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng C¬ chÕ, chÝnh s¸ch lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý §TXDCB; hÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ QLNN lµ c«ng cô ®¸nh gÝa hiÖu qña cña c«ng t¸c qu¶n lý §TXDCB. §©y lµ nh÷ng c«ng cô quan träng, cÇn thiÕt vµ cã t¸c ®éng lín trong qu¸ tr×nh qu¶n lý §TXDCB. V× vËy cÇn ®¸nh gi¸, xem xÐt l¹i tÝnh hîp lý, tÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®· ban hµnh ®Ó kÞp thêi söa ch÷a, bæ sung. Song song ®ã, tiÕn hµnh theo dâi, gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó kÞp thêi ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n phï hîp. 4. TiÕp tôc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý §TXDCB cña Bé. C¬ chÕ thÞ tr­êng víi m«i tr­êng kinh doanh c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái ng­êi c¸n bé ph¶i cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt, giái chuyªn m«n nghiÖp vô míi cã thÓ ®øng v÷ng vµ c«ng t¸c tèt. V× vËy, kh«ng chØ víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý §TXDCB mµ víi c¸n bé toµn ngµnh Th­¬ng m¹i cÇn ph¶i x©y dùng quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé phï hîp yªu cÇu kinh doanh vµ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Tr­íc yªu cÇu ®ã, ph¶i x¸c ®Þnh vµ tiÕn hµnh c¸c kh©u trong c«ng t¸c c¸n bé mét c¸ch cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶: - KÕ ho¹ch ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý §TXDCB: cã ®­îc kÕ ho¹ch dù b¸o c¸n bé, kÕ ho¹ch t¹o nguån ë cÊp c¬ së vµ cÊp Bé lµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®éi ngò c¸n bé kh«ng bÞ hôt hÉng, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña hÖ thèng qu¶n lý. - Rµ so¸t, s¾p xÕp, ®iÒu chØnh ®éi ngò c¸n bé hiÖn cã, bæ sung c¸c c¸n bé ®ñ tiªu chuÈn, ®ñ triÓn väng ph¸t triÓn, ®ång thêi thay nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®iÒu hµnh, qu¶n lý, vi ph¹m ®¹o ®øc, lèi sèng. - TuyÓn chän c¸n bé qu¶n lý §TXDCB: tõ yªu cÇu cô thÓ cña vÞ trÝ c«ng t¸c vµ yªu cÇu chung cña toµn ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu tuyÓn chän. Sö dông c¸c biÖn ph¸p tuyÓn chän nh­: Thi tuyÓn, thö nghiÖm… tõ ®ã lùa chän ®­îc ng­êi phï hîp. - §µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý §TXDCB: N©ng cao tr×nh ®é lý luËn, rÌn luyÖn quan ®iÓm, lËp tr­êng t­ t­ëng cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ n­íc. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, n¨ng lùc tæ chøc vµ qu¶n lý cho c¸n bé. Cã hai c¸ch n©ng cao: ®µo t¹o qua tr­êng líp vµ ®µo t¹o qua thùc tiÔn. Khi x©y dùng néi dung ®µo t¹o qu¶n lý §TXDCB ph¶i kÕt hîp lý luËn c¬ b¶n víi khoa häc qu¶n lý hiÖn ®¹i, chuyªn m«n nghiÖp vô ph¶i g¾n víi kiÕn thøc kinh tÕ thÞ tr­êng, phï hîp yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. - X©y dùng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ phong c¸ch qu¶n lý cho c¸n bé, c«ng chøc QLNN vÒ §TXDCB. Kh¾c phôc tÖ quan liªu, tham nhòng, hèi lé, tiªu xµi l·ng phÝ ®i ®«i víi x©y dùng phong c¸ch qu¶n lý cã v¨n ho¸; thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong QLNN vÒ §TXDCB. - §¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé qu¶n lý §TXDCB 5. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ kh¸c: - Doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu cÈn thËn c¸c dù ¸n ®Çu t­ tõ kh©u ®iÒu tra kh¶o s¸t ban ®Çu ®Õn ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh-kinh tÕ. Nh÷ng kh©u chuÈn bÞ ban ®Çu nµy cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ng tr×nh sau nµy. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn cã sù quan t©m nghiªn cøu tØ mØ, cã ®Çy ®ñ th«ng tin vµ sè liÖu ®¸ng tin cËy, x¸c ®Þnh nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i, nh÷ng ®iÒu kiÖn cña b¶n th©n doanh nghiÖp vÒ vèn, n¨ng lùc s¶n xuÊt … tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Doanh nghiÖp kh«ng nªn chØ quan t©m ®Çu vµo, t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt, mµ cÇn quan t©m ®Çu ra cña s¶n phÈm tõ ®ã míi x¸c ®Þnh ®­îc quy m«, tæng møc ®Çu t­ phï hîp cña dù ¸n - C«ng t¸c lùa chän c¸c tæ chøc t­ vÊn thiÕt kÕ ph¶i thËt thËn träng, vµ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, doanh nghiÖp nªn cö c¸c chuyªn viªn kü thuËt cña m×nh tham gia gãp ý vÒ c¸c yªu cÇu vµ kinh nghiÖm sö dông ®Ó hå s¬ ®¶m b¶o chÊt l­îng. Chó träng ®Õn kh«ng chØ yªu cÇu kü thuËt mµ c¶ yªu cÇu vÒ hiÖu qua s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó hå s¬ thiÕt kÕ cã tÝnh kh¶ thi cao. - VÒ chän thÇu thi c«ng ph¶i thùc hiÖn thËt nghiªm tóc + Nªn tæ chøc viÖc xÐt chän thÇu theo quy tr×nh nh­ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 + §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu xÐt chän thÇu, c¸c doanh nghiÖp nªn thµnh lËp Ban xÐt chän thÇu ho¹t ®éng gÇn nh­ ®éc lËp víi Ban qu¶n lý dù ¸n. Doanh nghiÖp nªn x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban xÐt chän thÇu theo chÕ ®é hiÖn hµnh ®Ó qu¶n lý tèt c«ng t¸c nµy. - Doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ c¸c tr×nh tù XDCB: ph¶i tæ chøc Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çy ®ñ thµnh phÇn vµ n¨ng lùc qu¶n lý c«ng t¸c XDCB. - Khi liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c kÓ c¶ n­íc ngoµi ph¶i nghiªn cøu kü ®èi t¸c: c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh, lÜnh vùc kinh doanh, s¶n phÈm, thÞ tr­êng tiªu thô, t×nh h×nh kinh doanh ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi cña ®èi t¸c. CÇn cã nh÷ng b¶o ®¶m ch¾c ch¾n nhÊt ®Ó liªn doanh kh«ng ®æ bÓ hay bÞ ngõng t¹m thêi g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp. - C¸c chñ ®Çu t­ nÕu kh«ng cã vèn th× kiªn quyÕt kh«ng ®Çu t­ , vèn Ýt th× kh«ng ®Çu t­ trµn lan; Kh«ng vay ng¾n h¹n ng©n hµng víi l·i suÊt cao ®Ó ®Çu t­. NÕu vay Ng©n hµng ph¶i xem xÐt c¸c ­u ®·i, thêi gian ©n h¹n kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ gèc trong thêi gian ®Çu t­, nÕu kh«ng ®­îc ©n h¹n kh«ng vay Kh«ng ®Çu t­ trµn lan khi tiÒm n¨ng vèn kh«ng cã. Khi ®Çu t­ cÇn tËp trung døt ®iÓm tõng h¹ng môc sím ®­a vµo khai th¸c sö dông ®Ó thu håi vèn. KÕt luËn Qua nh÷ng ph©n tÝch vµ sè liÖu cô thÓ ë trªn, cã thÓ thÊy tÇm quan träng cña qu¶n lý ®Çu t­ nãi chung vµ QLNN vÒ §TXDCB nãi riªng. ViÖc qu¶n lý §TXDCB hiÖu qu¶ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng, tõng ngµnh vµ c¶ n­íc, phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng ngµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ. Th­¬ng m¹i trong thÕ kû míi cã rÊt nhiÒu c¬ héi nh­ng còng rñi ro. Víi thÕ vµ lùc ngµy cµng m¹nh cña ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ, ngµnh Th­¬ng m¹i còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi, ®ång thêi còng gÆp nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá. C«ng t¸c qu¶n lý §TXDCB ®· ph¸t huy vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh t¹o c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn ngµnh Th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn so víi yªu cÇu cña t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng t¸c nµy ph¶i v­¬n lªn mét tÇm míi cã tÝnh khoa häc, kh¸ch quan vµ hiÖu qu¶ h¬n, kh¾c phôc nh÷ng mÆt tån t¹i. Nh­ vËy, qu¶n lý §TXDCB hiÖu qu¶ lµ viÖc cÇn thiÕt, cã tÝnh thêi sù. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, cÇn cã sù quan t©m cña Nhµ n­íc, l·nh ®¹o ngµnh, vµ cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së. C¸c chñ thÓ tham gia qu¶n lý §TXDCB ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ trËt tù, kû c­¬ng thñ tôc tr×nh tù §TXDCB ; kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc, vi ph¹m cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý; Kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ kh¸ch quan … ®Ó gi¶m l·ng phÝ thÊt tho¸t tham nhòng. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, mäi sù lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng V× vËy, mäi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý §TXDCB  còng cÇn cã nh÷ng biÕn ®æi hoµn thiÖn cho phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Víi c¸ch nh×n nhËn xÐt ®o¸n tØnh t¸o, kh¸ch quan, c¸c chñ thÓ qu¶n lý cÇn kh«ng ngõng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ qu¶n lý §TXDCB; gãp phÇn vµo tiÕn tr×nh ®æi míi cña ®Êt n­íc, ®­a ViÖt Nam v÷ng b­íc ®i lªn CNXH, t¹o c¬ së vËt chÊt ngµy cµng hiÖn ®¹i, thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, thùc hiÖn d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc Êm no h¹nh phóc. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - PGS. PTS NguyÔn Ngäc Mai chñ biªn 2. TËp ®Ò c­¬ng bµi gi¶ng Khoa häc qu¶n lý - Khoa QLKT- Häc viÖn CTQG Hå ChÝ Minh. 3. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ qu¶n trÞ kinh doanh x©y dùng - GS. TS NguyÔn V¨n Chän. 4. QLNN ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng giao th«ng - PGS. TS NguyÔn V¨n DÜnh chñ biªn - NXB Giao th«ng vËn t¶i. 5. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng - PGS. TS NguyÔn Van­ DÜnh - NXB Giao th«ng vËn t¶i. 6. Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 7. Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i ®Õn n¨m 2010. Bé Th­¬ng m¹i 8. T¹p chÝ Th­¬ng m¹i sè 5 (233) th¸ng 2/2002 9. T¹p chÝ X©y dùng sè 404 th¸ng 11/2001 10. T¹p chÝ X©y dùng sè th¸ng 9 n¨m 2000 11. T¹p chÝ Nghiªn cøu vµ lý luËn sè 11/1999 Vµ mét sè tµi liÖu thùc tÕ Vô §Çu t­, Vô KÕ ho¹ch - Bé Th­¬ng m¹i Phô lôc Chi tiÕt c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé Th­¬ng m¹i hiÖn nay 1. Vô XuÊt nhËp khÈu 2. Vô KÕ ho¹ch - Thèng kª 3. Vô §Çu t­ 4. Vô ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng miÒn nói 5. Vô ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng ®« thÞ vµ n«ng th«n 6. Vô Qu¶n lý thÞ tr­êng 7. Vô ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng c¸c n­íc khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng (gäi t¾t lµ Vô I) 8. Vô ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng c¸c n­íc Ch©u ¢u - Mü vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ (gäi t¾t lµ Vô II) 9. Vô ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng c¸c n­íc Ch©u Phi - T©y Nam ¸ vµ Trung CËn §«ng (gäi t¾t lµ Vô III) 10. Vô Khoa häc 11. Vô Ph¸p chÕ 12. Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n 13. Vô Tæ chøc c¸n bé Môc lôc Më ®Çu 1 Ch­¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Vµ qu¶n lý Nhµ n­íc trong ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 3 I. Lý luËn chung vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 3 1. Kh¸i niÖm vai trß vµ ph©n lo¹i §T trong nÒn kinh tÕ 3 2. Kh¸i niÖm vai trß ®Æc ®iÓm cña §TXDCB 4 3. Kh¸i niÖm vèn ®Çu t­, c¸c nguån vèn ®Çu t­ vµ vèn §TXDCB 7 II. Néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ §TXDCB 11 1. Kh¸i niÖm qu¶n lý 11 2. Néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 12 3. QLNN vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 15 III. Néi dung c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 24 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ QLNN vÒ §TXDCB 24 2. HÖ thèng chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ qu¶n lý §TXDCB 25 3. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý §TXDCB trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng 29 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ë Bé Th­¬ng M¹i 32 I. Kh¸iqu¸t chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña Bé Th­¬ng M¹i 32 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Bé Th­¬ng M¹i 32 2. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh §TXDCB t¹i Bé Th­¬ng M¹i 41 3.Víi c¸c liªn doanh 61 II.T×nh h×nh thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n t¹i Bé Th­¬ng M¹i 61 A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng t¸c QLNN vÒ §TXDCB 61 B. T×nh h×nh thùc hiÖn QLNN vÒ §TXDCB 63 1. VÒ x©y dùng v¨n b¶n ph¸p quy vµ h­íng dÉn thùc hiÖn 63 2. LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch §TXDCB 67 3. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n §TXDCB 69 4. Gi¸m ®Þnh ®Çu t­ 71 C. Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh thùc hiÖn QLNN vÒ §TXDCB t¹i Bé Th­¬ng M¹i 72 1. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan 72 2. Nguyªn nh©n chñ quan 74 Ch­¬ng III. Gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ QLNN vÒ §TXDCB t¹i Bé Th­¬ng M¹i 76 I. Dù b¸o nhu cÇu §TXDCB cña Bé Th­¬ng M¹i 76 1. Bèi c¶nh thÕ giíi vµ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi trong n­íc 76 2. Nhu cÇu ®Çu t­ XDCB cña Bé Th­¬ng M¹i 78 II. C¸c gi¶i ph¸p 80 1. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n sù ph¸t triÓn cña ngµnh lµm c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, nhu cÇu §TXDCB 80 2. TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c §TXDCB cña Bé Th­¬ng M¹i 80 3. X©y dùng hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ QLNN vÒ §TXDCB phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng 81 4. TiÕp tôc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý §TXDCB cña Bé 82 5. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ 83 KÕt luËn 85 Tµi liÖu tham kh¶o 86

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại.doc
Luận văn liên quan