Giáo dục BVMT trong môn Lịch sử và Địa lý

GDBVMT QUA MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 1. Mục tiêu GDBVMT qua môn Lịch sử & Địa lí . Giúp HS : + Hiểu biết về MT sống gắn bó với các em +Nhận biết những tác động của con ngời làm biến đổi môi trường cũng như sự cần thiết phải khai thác, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. + Hình thành cho HS những kĩ năng ứng xử, rèn luyện năng lực nhận biết các vấn đề MT + Có thái độ quý trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên + Tích cực bảo vệ môi trường, ủng hộ các hoạt động BVMT, hành động bảo vệ MT xung quanh phù hợp với lứa tuổi

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục BVMT trong môn Lịch sử và Địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo dục BVMT trong môn Lịch sử và Địa lý Môc tiªu , ph­¬ng thøc tÝch hîp GDBVMT qua m«n LÞch sö & §Þa lÝ 1. Môc tiªu GDBVMT qua m«n LÞch sö & §Þa lÝ . Gióp HS : + HiÓu biÕt vÒ MT sèng g¾n bã víi c¸c em… +NhËn biÕt nh÷ng t¸c ®éng cña con ngêi lµm biÕn ®æi m«i trưêng còng nh­ sù cÇn thiÕt ph¶i khai th¸c, b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. + H×nh thµnh cho HS nh÷ng kÜ n¨ng øng xö, rÌn luyÖn n¨ng lùc nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò MT + Cã th¸i ®é quý träng c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn + TÝch cùc b¶o vÖ m«i tr­êng, ñng hé c¸c ho¹t ®éng BVMT, hµnh ®éng b¶o vÖ MT xung quanh phï hîp víi løa tuæi 2.Ph­¬ng thøc tÝch hîp GDBVMT trong m«n LÞch sö vµ §Þa lÝ 1. Kh¸i niÖm tÝch hîp. .TÝch hîp lµ sù hoµ trén néi dung gi¸o dôc m«i tr­êng vµo néi dung bé m«n thµnh mét néi dung thèng nhÊt, g¾n bã chÆt chÏ víi nhau b. Nguyªn t¾c tÝch hîp: Nguyªn t¾c 1. TÝch hîp nh­ng kh«ng lµm thay ®æi ®Æc tr­ng cña m«n häc, kh«ng biÕn bµi häc bé m«n thµnh bµi häc GDMT Nguyªn t¾c 2. Khai th¸c néi dung GDMT cã chän läc, cã tÝnh tËp trung vµo ch ư¬ng, môc nhÊt ®Þnh kh«ng trµn lan tuú tiÖn Nguyªn t¾c 3. Ph¸t huy cao ®é c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc nhËn thøc cña HS vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c em, tËn dông tèi ®a mäi kh¶ n¨ng ®Ó HS tiÕp xóc víi MT C, H­íng dÉn lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng theo tõng møc ®é : Cã 3 møc ®é : Møc ®é toµn phÇn : MT vµ ND cña bµi trïng víi néi dung GDBVMT §èi víi bµi häc lång ghÐp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng møc ®é nµy, môc tiªu vµ néi dung cña bµi häc trïng hîp phÇn lín hay toµn bé víi néi dung gi¸o dôc BVMT. C¸c bµi häc nµy lµ ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng ph¸t huy t¸c dông ®èi víi häc sinh th«ng qua m«n häc. - Møc ®é bé phËn : ChØ cã mét phÇn cã néi dung GDBVMT ®îc thÓ hiÖn b»ng mét môc riªng, mét ®o¹n hay mét vµi c©u trong bµi häc. Khi d¹y häc c¸c bµi häc tÝch hîp ë møc ®é nµy, gi¸o viªn cÇn l­u ý: - Nghiªn cøu kÜ néi dung bµi häc. - X¸c ®Þnh néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng tÝch hîp vµo bµi häc lµ g×? - Néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng tÝch hîp vµo néi dung nµo, ho¹t ®éng d¹y häc nµo trong qu¸ tr×nh tæ chøc d¹y häc? - CÇn chuÈn bÞ thªm ®å dïng d¹y häc g×? - Khi tæ chøc d¹y häc, gi¸o viªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc b×nh thêng, phï hîp víi h×nh thøc tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cña bé m«n. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc gi¸o viªn gióp häc sinh hiÓu, c¶m nhËn ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c phÇn néi dung bµi häc liªn quan ®Õn gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng (bé phËn kiÕn thøc cã néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng) chÝnh lµ gãp phÇn gi¸o dôc trÎ mét c¸ch tù nhiªn vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. Gi¸o viªn cÇn lu ý khi lång ghÐp, tÝch hîp ph¶i thËt nhÑ nhµng, phï hîp, vµ ph¶i ®¹t môc tiªu cña bµi häc theo ®óng yªu cÇu cña bé m«n . - Møc ®é liªn hÖ ; C¸c kiÕn thøc GDBVMT kh«ng ®îc nªu râ trong SGK nhng dùa vµo néi dung, kiÕn thøc cña bµi häc GV cã thÓ bæ sung liªn hÖ c¸c kiÕn thøc GDBVMT. - Khi chuÈn bÞ bµi d¹y, gi¸o viªn cÇn cã ý thøc tÝch hîp, chuÈn bÞ nh÷ng vÊn ®Ò gîi më, liªn hÖ nh»m gi¸o dôc cho häc sinh hiÓu biÕt vÒ m«i trêng, cã kÜ n¨ng sèng vµ häc tËp trong m«i trêng ph¸t triÓn bÒn vòng. - Khi tæ chøc d¹y häc, gi¸o viªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc b×nh thêng, phï hîp víi h×nh thøc tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cña bé m«n. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, gi¸o viªn tæ chøc, híng dÉn häc sinh liªn hÖ, më réng vÒ GDBVMT thËt tù nhiªn, hµi hßa, ®óng møc, tr¸nh lan man, sa ®µ, gîng Ðp, kh«ng phï hîp víi ®Æc trng bé m«n. D . H×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p GDBVMT 1. H×nh thøc tæ chøc : Gi¸o dôc th«ng qua c¸c tiÕt häc trªn líp . Gi¸o dôc th«ng qua c¸c tiÕt häc ngoµi thiªn nhiªn , ë m«i tr­êng bªn ngoµi trêng líp nh­ m«i trêng ë ®Þa ph­¬ng. Gi¸o dôc qua viÖc thùc hµnh dän m«i tr­êng líp häc s¹ch, ®Ñp , thùc hµnh gi÷ tr­êng, líp häc s¹ch, ®Ñp. Gi¸o dôc víi c¶ líp hoÆc nhãm häc sinh. 2, Ph­¬ng ph¸p X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p vµ c¸c hinh thøc d¹y häc - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh qua c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp nh­ ph­¬ng ph¸p trß ch¬i, ph­¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, ®ãng vai... - Chó träng tæ chøc d¹y häc gÇn víi m«i tr­êng tù nhiªn vµ g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng. E. ThiÕt kÕ bµi häc tÝch hîp GDMT - Tªn bµi ®îc chän, møc ®é tÝch hîp mµ bµi thùc hiÖn (toµn phÇn, liªn hÖ, bé phËn) - Môc tiªu GD chung vµ GDBVMT - Dù kiÕn c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc sÏ ®îc sö dông, kÓ c¶ nh÷ng vÝ dô g¾n víi t×nh h×nh m«i trêng ®Þa ph¬ng - Dù kiÕn c¸c ho¹t ®éng cña GV, HS (c¸c ho¹t ®éng tuú thuéc bµi häc cô thÓ) *X¸c ®Þnh môc tiªu GDBVMT trong mét bµi cô thÓ - Nghiªn cøu bµi trong SGK, híng dÉn trong SGV - X¸c ®Þnh môc tiªu GDBVMT trªn c¬ së tr¶ lêi c¸c c©u hái: + Bµi häc cung cÊp cho HS nh÷ng kiÕn thøc g× vÒ MT vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ MT + Bµi häc cã gãp phÇn rÌn luyÖn kÜ n¨ng, hµnh vi BVMT cho HS kh«ng? Cô thÓ lµ nh÷ng hµnh vi nµo + Bµi häc cã gãp phÇn kh¬i dËy t×nh c¶m, ý thøc tr¸ch nhiÖm BVMT? Cô thÓ lµ g×? G. C¸ch x¸c ®Þnh kiÕn thøc GDMT tÝch hîp vµo bµi häc B­íc 1. Nghiªn cøu kÜ s¸ch gi¸o khoa vµ ph©n lo¹i c¸c bµi häc cã kh¶ n¨ng ®a GDMT vµo bµi (møc ®é 1, 2 hoÆc 3). B­íc 2. X¸c ®Þnh c¸c kiÕn thøc GDMT ®· ®­îc tÝch hîp vµo bµi B­íc 3. X¸c ®Þnh c¸c bµi cã kh¶ n¨ng ®a kiÕn thøc GDMT vµo b»ng h×nh thøc liªn hÖ, më réng, dù kiÕn c¸c kiÕn thøc cã thÓ ®a vµo tõng bµi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo dục BVMT trong môn Lịch sử và Địa lý.doc