Giới thiệu chung Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng

Tại tại Cty tư vấn đầu tư và xây dựng Báo cáo tổng hợp Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Sau thời gian kiến tập tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng thuộc liên hiệp đường sắt Việt Nam hiểu thực tiễn công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà máy. Cùng với kiến thức tiếp thu tại trường, em xin trình bày "Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Nội dung báo cáo gồm các phần: I. Quá trình hình thành, phát triển trong từng thời kỳ. II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty. - Đặc điểm về nhiệm vụ quyền hạn của Công ty - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. - Đặc điểm về lao động của Công ty. - Đặc điểm về tài chính. phần 1: quá trình hình thành và phát triển của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Quá trình hình thành của Công ty tư vấn đầu tư xây dựng ngày 6/4/1989 Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt được thành lập(đây là đơn vị trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam .Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt chính là tiền thân của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng. Viện được hợp nhất từ 3 đơn vị: Công ty nghiên cứu thiết kế đầu máy toa xe, Công ty khảo sát thiết kế đường sắt và Ban Khoa học kỹ thuật. Viện được thành lập là bước tiến đầu tiên của 12 năm đổi mới trong công tác tổ chức quản lý kinh doanh của ngành đường sắt. Cũng nhờ đó Liên hiệp đường sắt Việt Nam đã củng cố và tập hợp được một lực lượng nghiên cứu thiết kế có trình độ chuyên môn cao có quy mô lớn và đồng bộ hơn trước. Tổng số vốn khi thành lập 1037.000.000 đ Vốn cố định 788.000.000 đ Vốn lưu động 249.000.000 đ Bao gồm các nguồn vốn Vốn ngân sách Nhà nước cấp 432.000.000 đ Vốn doanh nghiệp tự bổ sung 405.000.000 đ Vốn vay 200.000.000 đ

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu chung Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o tæng hîp T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng Sau thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng thuéc liªn hiÖp ®­êng s¾t ViÖt Nam hiÓu thùc tiÔn c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Cïng víi kiÕn thøc tiÕp thu t¹i tr­êng, em xin tr×nh bµy "B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh qu¶n lý kinh doanh t¹i C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng Néi dung b¸o c¸o gåm c¸c phÇn: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn trong tõng thêi kú. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty. - §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n cña C«ng ty - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty. - §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty. - §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh. phÇn 1: qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng ngµy 6/4/1989 ViÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ ®­êng s¾t ®­îc thµnh lËp(®©y lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Liªn hiÖp ®­êng s¾t ViÖt Nam .ViÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ ®­êng s¾t chÝnh lµ tiÒn th©n cña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng. ViÖn ®­îc hîp nhÊt tõ 3 ®¬n vÞ: C«ng ty nghiªn cøu thiÕt kÕ ®Çu m¸y toa xe, C«ng ty kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®­êng s¾t vµ Ban Khoa häc kü thuËt. ViÖn ®­îc thµnh lËp lµ b­íc tiÕn ®Çu tiªn cña 12 n¨m ®æi míi trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña ngµnh ®­êng s¾t. Còng nhê ®ã Liªn hiÖp ®­êng s¾t ViÖt Nam ®· cñng cè vµ tËp hîp ®­îc mét lùc l­îng nghiªn cøu thiÕt kÕ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao cã quy m« lín vµ ®ång bé h¬n tr­íc. Tæng sè vèn khi thµnh lËp 1037.000.000 ® Vèn cè ®Þnh 788.000.000 ® Vèn l­u ®éng 249.000.000 ® Bao gåm c¸c nguån vèn Vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp 432.000.000 ® Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung 405.000.000 ® Vèn vay 200.000.000 ® * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn 12 n¨m qua cña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng §­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua hai giai ®o¹n khoa häc vµ c«ng nghÖ, gi÷a hai giai ®o¹n ®ã tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng ®­îc thay ®æi. Tõ tæ chøc ViÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ ®­êng s¾t ®æi tªn thµnh C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng. Trô së ®Æt t¹i ngâ 371 - Kim M· - Ba §×nh - Hµ Néi. Giai ®o¹n 1(giai ®o¹n 1989 - 1995) §­îc l·nh ®¹o ®­êng s¾t ViÖt Nam quan t©m ®Æc biÖt l¹i cã sù hç trî m¹nh mÏ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ Bé khoa häc ®Çu t­,Bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng, Bé giao th«ng vËn t¶i C«ng ty ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt thµnh lËp. Víi vèn ®Çu t­ ban ®Çu cña trung t©m nghiªn cøu thö nghiÖm ®­êng s¾t xÊp xØ 1 tû ®ång víi qui m« gåm ®ñ c¸c phßng nghiªn cøu c¸c phßng thö nghiÖm chuyªn ngµnh cÇu, ®­êng hÇm, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¬ khÝ... Tuy cßn ë giai ®o¹n ph«i thai ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng trung t©m còng ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chñ yÕu cña m×nh, chñ tr× qu¶n lý hÇu hÕt c¸c ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc, cÊp bé, cÊp ngµnh. Thùc hiÖn triÓn khai tæ chøc c¸c tiÕn bé kü thuËt, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶. Tõ ®ã kh¬i dËy ®­îc phong trµo lµm khoa häc c«ng nghÖ s©u réng trong toµn C«ng ty, khai th¸c c¸c kü n¨ng tiÒm tµng trong hÇu hÕt c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. C¸c dù ¸n, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu kh¶ thi, dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm tiÕn bé kü thuËt ®· g¾n liÒn víi nhu cÇu ®ßi hái thùc tÕ cña ngµnh. Cïng víi c¸c s¶n phÈm chÕ thö vµ thö nghiÖm ®· mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc vµ kÞp thêi cho ngµnh, kh«ng chØ dõng ë møc ®Þnh h­íng cña lý thuyÕt chung. Ngµy 25/12/1995 do yªu cÇu cña thùc tÕ trong kinh doanh hoµ nhËp víi ®­êng lèi chÝnh s¸ch më cöa, liªn doanh víi ngoµi. C«ng t¸c t­ vÊn trë thµnh trung t©m cña qu¸ tr×nh h×nh hµnh c¸c dù ¸n x©y dùng vµ t­ vÊn còng lµ nghiÖp vô chÝnh cña ®¬n vÞ nªn ViÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ ®­êng s¾t ®æi tªn thµnh C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng. Lóc nµy tæng sè vèn cña c«ng ty lµ: 2.096 triÖu ®ång Trong ®ã vèn cè ®Þnh: 1.954 triÖu ®ång Vèn l­u ®éng 142 triÖu ®ång Giai ®o¹n 2(giai ®o¹n 1996 -2000) NÕu nh­ giai ®o¹n 1985 -1995 chñ yÕu phôc vô cho c«ng cuéc ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ. Kh«ng chØ dõng ë môc tiªu trªn mµ môc tiªu c¬ b¶n kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ bé m¸y l·nh ®¹o C«ng ty ®· thóc ®Èy vµ kÞp thêi ®æi míi c«ng nghÖ trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ®æi c«ng nghÖ t­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ lËp dù ¸n... phôc vô ngay chÝnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty m×nh nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng cña t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ lËp dù ¸n vµ gi¸m s¸t thi c«ng. C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng kh«ng cßn lµ viÖn nghiªn cøu khoa häc C«ng nghÖ, tuy nhiªn qua c«ng t¸c t­ vÊn, C«ng ty vÉn ph¸t huy vai trß vÞ trÝ kinh nghiÖm cña ®¬n vÞ m×nh t­ vÊn nhiÒu gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ngµnh nh­: - C¸c t­ vÊn vÒ chèt sôt ®­êng s¾t Hµ Lµo. -T­ vÊn vÒ gi¶i ph¸p chèng phät bµn ë c¸c ®iÓm nÒn yÕu - LËp dù ¸n vµ tham gia c¸c dù ¸n ®æi míi c«ng nghÖ trong söa ch÷a cÇu ®­êng s¾t, hÇm ®­êng s¾t, th«ng tin tÝn hiÖu ®­êng s¾t vµ quy ho¹ch ®­êng s¾t khu vùc Hµ Néi. Giai ®o¹n 1996 - 2000, C«ng ty ®· lu«n ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ kÓ c¶ c«ng nghÖ qu¶n lý, c«ng nghÖ kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh­: Th­êng xuyªn chÊn chØnh tæ chøc vµ s¾p xÕp c¸n bé cho phï hîp, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ , nghiÖp vô vi tÝnh vµ c¸c chuyªn m«n míi hiÖn ®¹i cho ®«ng ®¶o c¸n bé kü thuËt ®Ó cã c¸c s¶n phÈm t­ vÊn s©u s¾c h¬n, s©u h¬n vµ chÊt l­îng h¬n gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®æi míi lín lao cña ngµnh ®­êng s¾t. §æi míi khoa häc c«ng nghÖ lµ mét chñ tr­¬ng rÊt quan träng, ®¸p øng kÞp thêi , ®óng lóc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ tiÕn kÞp c¸c n­íc tiªn tiÕn n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ trong n­íc, t¨ng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do ®ã tõ n¨m 1989 ®Õn nay, C«ng ty lu«n ®i ®Çu trong c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ gãp phÇn ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho qu¸ tr×nh ®æi míi cña ngµnh ®­êng s¾t, lµm ra nhiÒu s¶n phÈm phô tïng míi chuyªn ngµnh ®­a nhiÒu thiÕt bÞ kü thuËt míi trong n­íc vµ n­íc ngoµi vµo vËn t¶i ®­êng s¾t. Tuy vËy trong qu¸ tr×nh ®æi míi còng cßn mét sè h¹n chÕ, cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ rót kinh nghiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh ®æi míi phÝa tr­íc. PhÇn 2: nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt chñ yÕu cña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 1.§Æc ®iÓm vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng t­ vÊn chñ yÕu cña C«ng ty Ph¹m vi ho¹t ®éng: C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng Do ®Æc thï cña ngµnh ®­êng s¾t nªn ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¸c n­íc thuéc §«ng d­¬ng. LÜnh vùc ho¹t ®éng t­ vÊn chñ yÕu thuéc c¸c ph¹m vi sau ®©y: 1. LËp dù ¸n kh¶ thi, Dù ¸n kh¶ thi, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng s¾t, ®­êng bé, t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y d­îng cÇu ®­êng s¾t. 2. LËp dù ¸n kh¶ thi, Dù ¸n kh¶ thi, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ tuyÕn ®­êng s¾t, qui ho¹ch kh¶o s¸t thiÕt kÕ ga, b·i hµng, cã n¨ng lùc t­ vÊn gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh. 3. LËp dù ¸n kh¶ thi, Dù ¸n kh¶ thi, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c tuyÕn ®­êng bé qui ho¹ch m¹ng giao th«ng liªn hoµn ®­êng s¾t, ®­êng bé. 4. LËp dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi kh¶o s¸t thiÕt kÕ qui ho¹ch m¹ng l­íi c«ng nghiÖp, ®Çu m¸y toa xe, d©y chuyÒn c«ng nghÖ. ThiÕt kÕ ®ãng míi toa xe c¶i t¹o ®Çu m¸y vµ phô trî cña toa xe, ®Çu m¸y. 5. LËp dù ¸n kh¶ thi, Dù ¸n kh¶ thi kh¶o s¸t thiÕt kÕ, kiÕn tróc x©y dùng nhµ ga, khu ga, tr¹m x­ëng d©n dông vµ chuyªn nghiÖp. 6. LËp dù ¸n kh¶ thi, Dù ¸n kh¶ thi kh¶o s¸t thiÕt kÕ tuyÕn ®­êng d©y th«ng tin, tÝn hiÖu nhµ ga, b·i hµng, tr¹m ph©n khu qu¶n lÝ, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c néi h¹t... 7. Nghiªn cøu thiÕt kÕ khu ga ®iÖn khÝ tËp trung, thiÕt bÞ c¶nh b¸o t÷a, c¶nh b¸o tù ®éng ®­êng giao b»ng, thiÕt bÞ ®Çu t­ th«ng tin, thiÕt bÞ ph¸t thanh trªn tµu d­íi ga. ViÖc t¹o ra s¶n phÈm trong ngµnh x©y dùng nãi chung vµ ngµnh t­ vÊn ®Çu t­ x©y d­ng nãi riªng mang tÝnh chÊt ®Æc thï kh«ng gièng víi bÊt kú ngµnh s¶n xuÊt nµo. C¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn t­ vÊn thiÕt kÕ gi¸m s¸t lµ nh÷ng c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn t­ vÊn thiÕt kÕ gi¸m s¸t lµ nh÷ng c«ng tr×nh quan träng thùc hiÖn trong mét thêi gian dµi, vèn ®Çu t­ lín cho nªn ®ßi hái sù tËp trung cao ®é c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh . §iÒu nµy ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc bæ trÝ ®iÒu ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ kiÓm tra th¨m dß chÊt l­îng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.C¬ cÊu vèn vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng ( trùc thuéc Liªn hiÖp §­êng s¾t ViÖt Nam) ®­îc thµnh lËp ngµy 6/4/1989 lµ ®¬n vÞ chÞu sù qu¶n lý cu¶ Nhµ n­íc. C¬ cÊu cña C«ng ty chñ yÕu gåm: 1 gi¸m ®èc, 3 phã gi¸m ®èc, 8 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô. C«ng ti t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng ngoµi tæ chøc chÝnh lµ c«ng ty mÑ cßn cã hai ®¬n vÞ thµnh viªn lµ XÝ nghiÖp t­ vÊn c¬ khÝ c«ng tr×nh vµ trung t©m lµm nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ cao. Bé m¸y qu¶n lýcña C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng bao gåm: Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiªm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña c«ng ty.Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®iÒu hµnh. Ngoµi ra cßn cã tr­ëng phßng kÕ to¸n phô tr¸ch chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh thèng kª. §Ó ®Èym¹nh c«ngt¸c kÕt hîp hµi hoµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ cÊp d­íi chØ chÞu sù l·nh ®¹o cña cÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o m×nh. Bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp giam ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®­îc uû quyÒn. s¬ ®å c¬ cÊu tæ ch­c bé m¸ycña c«ng ty Ban gi¸m ®èc P Dù ¸n P Kü thuËt ch©tl­îng P Tæng thÓ P VT TB P TC CB P HC TH P KT TC P QL KD Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt Cã thÓ kh¸i qu¸t Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c cÊp phßng ban trong c«ng ty nh­ sau: - Gi¸m ®èc C«ng ty: Gi÷ vai trß chñ ®¹o cña c«ng ty, lµ ng­êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt trong c«ng ty, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnhc¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinhdoanh cña C«ng ty vµ chØu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, tr­íc Tæng Gi¸m ®èc Liªn hiÖp ®­êng s¾t ViÖt Nam vÒ mäi ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt vµ®iÒu lÖ tæ chøc doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - Phã Gi¸m ®èc C«ng ty: GiópGi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o vµ qu¶n lý toµn bé chuyªn m«n chuyªn ngµnh mµ mçi Phã Gi¸m ®èc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch. NhiÖm vô: + H­íng dÉn c¸c phßng chøc n¨ng mµ b¶n th©n Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch, khi tr­ëng c¸c phßng ph©n c«ng ph©n nhiÖm, ph©n nhãm kü s­ thùc hiÖn c¸c phÇn trong néidung c«ng tr×nh. Uèn n¾n, ®iÒu chØnh vµ thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n v­íng m¾c trong kÜ thuËt vµ trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt mµ c¸c phßng nµy kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc. +DuyÖt c¸c b¶n vÏ hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c dù ¸n. +Lµ b¶n lÒ liªn kÕt giõa Gi¸m ®èc vµc¸c phßng nghiÖp vô, C¸c phßng chuyªn m«n. 1.Phã gi¸m ®èc th­êng trùc phô tr¸ch kinh doanh ®­îc giao quyÒn gi¸m ®èc trong thêi gian gi¸m ®èc ®i v¾ng vµ t×m kiÕm c«ng viÖc, ký kÕt vµ thanh to¸n hîp ®ång, h¹ch to¸n l·i lç trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2. Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh: Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng tæng hîp, tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, vËt t­ thiÕt bÞ thùc thi nhiÖm vô. 3. Phã gi¸m ®èc c¬ së h¹ tÇng, c¬ khÝ c«ng nghiÖp: trùc tiÕp phô tr¸ch tæ chøc, chØ ®¹o s¶n xuÊt vµ ký duyÖt hå s¬ s¶n phÈm cña c¸c phßng d­íi quyÒn m×nh phô tr¸ch. -KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª cña c«ng ty. Do chøc n¨ng nhiÖmvô mµ c«ng ty ®¶m nhËn vµ còng ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, lµm cho bé m¸y qu¶n lý cµng ngµy cµng gän nhÑ, cã hiÖu qu¶. C¸c phßng ban chøc n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô cña C«ng ty bao gåm: . Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: Gåm 9 ng­êi lµm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý tæng hîp, c«ng t¸c v¨n phßng, giao dÞch, v¨n th­ tiÕp nhËn vµ v¨n th­ göi ®i, phôc vô tiÕp kh¸ch ®Õn c¬ quan giao dÞch, v¨n th­ tiÕp nhËn vµ göi ®i, phôc vô kh¸ch ®Õn c¬ quan giao dÞch chuÈn bÞ cho c¸c cuéc häp. §iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù... x©y dùng néi qui vµ lÒ lèi lµm viÖc, qu¶n lý ®éi xe . Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: gåm 8 ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¸c nguån vèn theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ n­íc ®¶m b¶o cung øng cho c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn thiÕt kÕ, mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô c¸c c«ng tr×nh theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. Thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng t¸c phÝ trong c¬ quan vµ quan hÖ giao dÞchvíi ng©n hµng, kho b¹c qua tµi kho¶n cña c«ng ty ®· ®¨ng ký. Tæng hîp b¸o c¸o thu chi tµi chÝnh hµng th¸ng, hµng quÝ vµ tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng , quÝ , n¨m tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh xem l·i lç vµ tham m­u ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña coong ty. . Phßng qu¶n lý kinh doanh: gåm 7 ng­êi, nhiÖm vô chÝnh lµ tham m­u cho gi¸m ®èc trong toµn bé c¸c c«ng viÖc cña ph¹m vi qu¶n lý vµ kinhdoanh. X©y dùng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty, t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng, ph¸t hiÖn nh÷ng nhu cÇu vÒ t­ vÊn x©y dùng, ®¨ng ký nhiÖm vô khoa häc hµng n¨m lªn cÊp trªn ( Liªn hiªp ®­êng s¾t ViÖt Nam ), NhËn nhiÖm vô vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô®ã. Theo dâi hç trî c¸c phßng thùc hiÖn nhiÖm vô vµ h×nh thµnh kÕ ho¹chvíi c¸c môc tiªu cô thÓ. §¸nh gi¸ ®­îc thÕ m¹nh cña c«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p, s¸ch l­îc vµ chiÕn l­îc trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÊt x¸m cña c«ng ty. . Phßng tæ chøc c¸n bé, lao ®éng: Cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý lao ®éng sö dông c¸n bé phï hîp ®Ó c¸n béph¸t huy hÕt n¨ng lùc; Tá chøc tuyÓn dông nh©n viªn míi, ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinhdoanh. Ngoµi ra phßng cßn cã nhiÖm vô kÕ cËn cho c¸c n¨m tíi; x¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña tõng thêi kú. Phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng còng lµ mét nhiÖm vô quan träng cña phßng, hµng n¨m xem xÐt n©ng bËc, h­u trÝ; Phßng cßn lo tÊt c¶ c¸c chÕ ®é hiÕu hØ, èm ®au, thai s¶n, ®¶m b¶o cho chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ ...cho ng­êi lao ®éng. . Phßng vËt t­ thiÕt bÞ: gåm 5 ng­êi, lµm nhiÖm vô tham m­u, nghiªn cøu biÕn ®éng thÞ tr­êng vËt t­ mua s¾m vµ söa ch÷a c¸c dông cô thiÕt bÞ phôc vô cã hiÖu qu¶. . Phßng tæng thÓ gåm ng­êi ®­îc giao gi¶i quyÕt c¸c c«ng tr×nh nhiÒu chuyªn m«n. LËp ®Ò c­¬ng tæng thÓ lµm tæng B, xö lý mét phÇn hoÆc mét chuyªn m«n, qu¸n xuyÕn tËp hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c chuyªn m«n kh¸c do c¸c phßng thùc hiÖn. Xem xÐt phèi hîp hµi hoµ gi÷a c¸c phßng chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt l­îng cao. . Phßng dù ¸n: gåm ng­êi, thùc hiÖn c¸c dù ¸n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, c¸c dù ¸n ®Çu t­ gäi vèn. . Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý chÊt l­îng: gåm ng­êi, lµm chøc n¨ng KCS, tham m­u qu¶n lý, tæ chøc c¸c vÊn ®Ò kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng, tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh; phæ biÕn th«ng tin khoa häckü thuËt, tæ chøc phong trµo lµm s¸ng kiÕn, s¸ng chÕ. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao®éng cña c«ng ty Cã thÓ nãi r»ng lao ®éng thuéc ngµnh t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng cã vai trß gãp phÇn t¹o ra c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ t­ vÊn bëi v× cã sù tham gia cña c¸c t­vÊn thiÕt kÕ míi ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh tèt vÒ chÊt l­îng, ®óng vÒ tiªu chuÈn qui ®Þnh cã thÈm mü cao. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng ®· ®¶m nhËn kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ t­ vÊn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, dù ¸n vµ ®· ®­îc nhiÒu chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸. §¹t ®­îc ®iÒu ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®éi ngò lao ®éng giái vÒ chuyªn m«n kü thuËt, tr×nh ®é tay nghÒ cao, sö dông thµnh th¹o c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ. X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®éi ngò nh©n lùc C«ng ty ®· kh«ng ngõng khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn häc tËp trau dåi nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ. §èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho ®i häc thªm b»ng ®¹i häc thø hai hoÆc cao häc. C«ng ty cßn liªn hÖ víi c¸c tr­êng ®¹i häc lín trong n­íc tæ chøc n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ, kiÕn thøc vÒ kü thuËt cho c¸n bé nh©n viªn cña m×nh. Do c«ng viÖc chÝnh, s¶n phÈm chÝnh cña ®¬nvÞ lµ t­ vÊn vµ x©y dùng nªn ®ßi hái lùc l­îng lao ®éng ph¶i bao gåm chñ yÕu lµ c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. Nhê cã hÖ thèng ®µo t¹o tuyÓn chän tõ tr­íc nªn hiÖn nay c«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng t­¬ng ®«Ý ®ång ®Òu vÒ chÊt, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. Cô thÓ, hiÖn nay C«ng ty cã tæng sè lao ®éng lµ 463 ng­êi. Trong ®ã lùc l­îng trong danh s¸ch cña c«ng ty lµ 406 ng­êi, lùc l­îng thuª ngoµi lµ 57 ng­êi. Lùc l­îng lao ®éng tr«ng c«ng ty gåm 2 khèi: khèi c¸n bé khoa häc kü thuËt (tèt nghiÖp trung häc trë lªn) vµ khèi kü thuËt. b¶ng thèng kª chÊt l­îng c«ng nh©n kü thuËt cña c«ng ty < 30 31- 40 41- 50 51-60 > 60 1 2 3 4 5 6 7 4 1 3 4 5 4 4 4 6 7 2 1 4 1 5 1 3,4 45 7 14 19 5 8 8 2 3 6 18 4,6 7 4 3 5 2 2,3 8 3 4 1 2 3 3 2,1 Tæng céng 75 10 29 27 9 0 10 17 10 2 7 10 19 4.1 Bangr thoongs kee cans booj khoa hocj kyx thuaatj toots nghieepl trung hocj trowr leen <30 31- 40 41- 50 51- 60 >60 7 3 4 7 14 1 5 6 2 3 11 259 38 86 62 72 38 1 32 186 28 10 2 10 2 41 13 6 4 20 11 4 33 4 331 53 103 71 101 551 1 39 207 45 Do ®Æc thï cña c«ngviÖc cho nªn ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt chiÕm tû träng rÊt lín: 82% tæng sè lao ®éng cña c«ng ty (kh«ng kÓ lao ®éng thuª ngoµi), lùc l­îngcßn l¹i lµ khèi c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 18% tæng sè lao ®éng cña c«ng ty ( kh«ng kÓ lùc l­îng thuª ngoµi). Nh×n vµo b¶ng thèng kª c«ng nh©n kü thuËt ta thÊy: tr×nh ®ä bËc thî trung b×nh cña c«ng nh©n lµ 4,1%. Trong ®ã bËc thî 2,7 chiÕm sè l­îng cao nhÊt cßnbËc thî 4 vµ 5 chiÕm sè l­îng Ýt nhÊt trong khèi l­îng c«ng nh©n kü thuËt. Cßn b¶ng thèng kª c¸n bé khoa häc kü thuËt ta nh©n thÊy tû lÖ c¸n bé cã tr×nh ®é cao nhÊt trong tæng sè c¸n bé khoa häc kü thuËt lµ 84%, cßn l¹i lµ tr×nh ®é trªn ®¹i häc chiÕm 5% vµ tr×nh ®é d­íi ®¹i häc chiÕm 11%. Qua hai b¶ng thèng kª, ta thÊy c«ng ty ph©n ®é tuæi ra lµm 2 kho¶ng vµ sè l­îng lao ®éng ë mçi ®é tuæi ®­îc gom vµo b¶ng sau: §é tuæi < 30 31- 40 41- 50 51- 60 > 60 Sè lao ®éng 113 100 138 64 1 Nh×n vµo b¶ng th«ng kª ta nhËn thÊy r»ng lùc l­îng lao ®éngcña c«ng ty chñ yÕu ®ang ë ®é tuæi xung m·n nhÊt, n¨ng ®éng nhÊt cã thÓ cèng hiÕn ®­îc nhiÒu nhÊt cho c«ng ty. 4. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty: Nguån lùc tµi chÝnh lµ mét nh©n tè quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn khi t¹o ra s¶n phÈm theo lÜnh vùc s¶n xuÊt cña m×nh. Nguån lùc tµi chÝnh trong c«ng ty ¶nh h­ëng tíi viÖc ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng c«ng t¸c tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnhcña nhµ n­íc. §©y lµ sù ®ßi hái th­êng xuyªn liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. VÊn ®Ò vèn ®Ó ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty lu«n lµ vÊn ®Ò lín, nã ®¶m b¶o yªu cÇu kinh doanh ®Æt ra. T×nh h×nh nguån vèn ë ct tv ®t & xd n¨m 2000 TT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Nîph¶i tr¶ 9.996.305.191 2 Vèn chñ së h÷u 6.849.498.834 - nguån vån, quÜ 5.805.384.059 - nguån kinh phÝ, quÜ kh¸c 1.044.114.775 Tæng céng nguån vèn 16.845.804.025 nguån: Phßng KT-TC CTTV§T & XD Theo dâi b¶ng sè liÖu ta thÊy n¨m 2000 tæng sè vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ 16.845.804.025®. Trong ®ã nguån vèn quÜ lµ 5.805.384.059®, sè vèn cßn l¹i gåm nguån kinh phÝ, quÜ kh¸c lµ 1.004.114.775® vµ vèn vay nî lµ 9.996.305.191®. Ta nhËn thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt b»ng c¸ch tù c©n ®èi gi÷a vèn vay vµ vån chñ së h÷u, sö dông linh ho¹t nguån vèn bªn ngoµi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn3: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 1999- 2001. Trong 3 n¨m 1999- 2001 t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ do s­ cè g¨ng v­ît bËc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §­îc thÓ hiÖn ë mét sè s¶n phÈm míi ra ®êicã ý nghÜa kinh tÕ- chÝnh trÞ x· héi. - ThiÕt kÕ ®ãng míi toa xe kh¸ch thÕ hÖ hai, toa xe kh¸ch hai tÇng, toa xe trë container. -ThiÕt kÕ chÕ t¹o thiÕt bÞ c¶nh b¸o ®­êng ngang tù ®éng. - Hoµn thµnh hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ 166 ®­êng ngang ®­êng s¾t (gi¶i ng©n 28 tû). - Hoµn thµnh hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ (®Çu t­ c¬ b¶n, x©y dùng c¬ b¶n) ( gi¶i ng©n 166 tû) -Hoµn thµnh dù ¸n kü thuËt 34 cÇu, thiÕt kÕ kü thuËt mét phÇn träng yÕu cÇu Long Biªn, kh¶o s¶t thiÕt kÕ c¸c ®iÓm sôt tr­ît Phè Lu- Lµo cai. -Hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh thuéc vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ®· cã kÕ ho¹ch tõ ®Çu n¨m& gi¶i ng©n hÕt6.2 tû ®ångvèn ®Çu t­ c¬ b¶n gåm c¸c c«ng tr×nh lín vµ phøc t¹p: ®­êng s¾t trªn cao Hµ Néi, ®­íng s¾t hµnh lang §«ng T©y, ®­êng s¾t B«xit L©m ®ång, HÇm d­êng s¾t H¶i V©n... kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m ChØ tiªu §V 1999 2000 2001 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng tû 20 22 27.024 -Vèn ®­êng s¾t tû 9.3 -C¸c dù ¸n tû 1.2 -§­êng bé tû 2.0 -Nghiªn cøu khoa häc tû 0.3 - Ngoµi ngµnh tû 1.5 2 Doanh thu tû 17.7 20.5 26.15 3 Nép ng©n s¸ch tû 1.9 2.1 2.65 4 L·i thùc hiÖn tû 0.8 0.915 1.05 5 §Çu t­ cë vËt chÊt kü thuËt tû 1.0 2.4 2.5 6 Thu nhËp b×nh qu©n n/ th¸ng tû 1.35 1.55 1.85 nguån: Phßng KT- TC CTTV§T& XD Qua biÓu trªn ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®· t¨ng lªn râ rÖt, Cô thÓ víi n¨m 1999 víi gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 20 tû t¨ng lªn 22 tû vµo thêi ®iÓm 2000 vµ 27,o24 tû n¨m 2001. -Doanh thucña c«ng ty còng t¨ng lªn víi l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vãi c¸c sè l­îng vÒ ®oanh thu cña c«ng ty n¨m 1999 lµ17.7 tû, 20.5 tû n¨m2000 Vµ 26.15 tû n¨m 2001. - Lîi nhuËn cña c«ng ty qua c¸c n¨m lµ 0.8 tû n¨m 1999, 0.915 tû n¨m 2000 vµ 1.05 tû n¨m 2001. Nh­ vËy víi c¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n trªn cho thÊy c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong kinh doanh C«ng ty ®· thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch møc thu nép cña c«ng ty ®èi víi Nhµ n­íc trong c¸c n¨m lµ 1.9 tû n¨m 1999, 2.1 tû n¨m 2000 vµ 2.65 tû n¨m 2001. Nh­ vËy cã thÓ nãi mÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh cã kh«ng Ýt khã kh¨n nh­ng hµng n¨m c«ng ty vÉn hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §Ó æn ®Þnh viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®ång thêi lµm t¨ng nhanh møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn phÊn ®Êu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại công ty tư vấn đầu tư và xây dựng.doc