Giới thiệu sản phẩm cho vay du học tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh

 Giấy đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do người vay lập  Biên bản kiểm tra thực tế tại thời điểm đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ có chữ ký của khách hàng và CBTD.  Các tài liệu chứng minh lý do không trả nợ đúng hạn, chứng minh nguồn trả nợ khả thi.  Tờ trình đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do CBTD lập.

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/09/2014 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu sản phẩm cho vay du học tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 3 TP HỒ CHÍ MINH TRNG I HC KINH T THNH PH H CHÍ MINH Khoa sau ®¹i häc _________________ TIỂU LUẬN MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề tài: Giới thiệu sản phẩm cho vay du học tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh GVHD : PGS.TS. Trần Hoàng Ngân Nhóm 1 – Lớp NH Đêm 2 K16 1. Đặng Thị Quỳnh Anh 2. Phạm Thị Mộng Linh 3. Võ Thị Ái Trưng 4. Nguyễn Thị Thanh 5. Nguyễn Thị Thu Thủy N¨m 2008 2 Cơ sở pháp lý của sản phẩm cho vay du học tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh - Quyeát ñònh soá 1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 12/09/2000 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà vieäc ban haønh Quy cheá cho vay cuûa TCTD ñoái vôùi khaùch haøng. - Quyeát ñònh soá 066/QÑ-HÑQT-NHCT19 ngaøy 03/04/2006 cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò NHCTVN veà vieäc ban haønh Quy ñònh cho vay tieâu duøng. - Quyết định số 071/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 03/04/2006 của Hội đồng Quản trị NHCTVN và Quyết định số 225/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 07/8/2006 của Hội đồng quản trị NHCTVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 071/QĐ-HĐQT- NHCT35 ngày 03/4/2006 ban hành quy định về thực hiện bảo đảm tiền vay của khách hàng trong hệ thống NHCT Việt Nam. Quy trình cho vay du học và quản lý tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại NHCT Chi nhánh 3 được thực hiện như sau: BƯỚC 1 : GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG. Căn cứ vào đối tượng vay vốn là du học sinh người Việt Nam du học và trực tiếp sử dụng tiền vay hoặc thân nhân nhân du học sinh, các cán bộ trong chi nhánh giới thiệu sản phẩm cho vay du học cho các khác hàng đang giao dịch với Chi nhánh NHCT3 có nhu cầu đi du học (hoặc cho con em đi du học). Ngoài ra còn có thể chủ động tìm kieám khaùch haøng thoâng qua caùc moái quan heä vôùi caùc Trung taâm hoã trôï du hoïc. SẢN PHẨM CHO VAY:  Cho vay hỗ trợ chi phí du học gồm: học phí và sinh hoạt phí  Cho vay chứng minh tài chính MÖÙC CHO VAY : Mức cho vay hỗ trợ du học phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và giá trị tài sản đảm bảo  Trường hợp tài sản đảm bảo là sổ tiết kiệm hoặc chứng từ có giá mức cho vay tối đa là giá trị của sổ tiết kiệm hoặc chứng từ có giá.  Trường hợp tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc các tài sản khác mức cho cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản đảm bảo.  Khách hàng được vay 100% nhu cầu nếu cam kết chuyển tiền cho du học sinh qua hệ thống ngân hàng.  Khách hàng chỉ được vay 70% nhu cầu nếu rút tiền vay bằng tiền mặt THỜI HẠN CHO VAY a. Đối với cho vay hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí = thời hạn học + 3 năm b. Đối với cho vay chứng minh tài chính: phụ thuộc nhu cầu chứng minh tài chính của khách hàng nhưng không vượt quá thời hạn của thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác hoặc thời gian phong tỏa số dư trên tài khoản. 3 PHÖÔNG THÖÙC CHO VAY: Cho vay theo phöông thöùc cho vay töøng laàn. LAÕI SUAÁT CHO VAY: - Laõi suaát cho vay trong haïn : Được thỏa thuận phù hợp với quy định của NHCTVN tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng. Lãi suất cho vay hiện tại chi nhánh đang áp dụng là 1%/tháng. - Lãi suất phạt quá hạn : Bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn KYØ HAÏN TRAÛ NÔÏ. Căn cứ vào khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng, NHCT CN3 và khách hàng sẽ thỏa thuận việc trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau : - Các kỳ hạn trả nợ gốc, số tiền gốc trả nợ cho mỗi kỳ hạn. - Các kỳ hạn trả lãi tiền vay cùng với kỳ hạn trả nợ gốc hoặc theo kỳ hạn tháng, quý... TÀI SẢN ĐẢM BẢO:  Sổ tiết kiệm hoặc các chứng từ có giá  Bất động sản BƯỚC 2 : LẬP HỒ SƠ VAY VỐN. - Khi KH có nhu cầu vay vốn, CBTD tiếp xúc trực tiếp vôùi KH, hướng dẫn, giải thích cho KH rõ về điều kiện và hồ sơ thủ tục cần thiết để được Chi nhánh NHCT3-TPHCM xem xét cho vay bao gồm: HOÀ SÔ VAY VOÁN 2.1. Đối với cho vay hỗ trợ chi phí du học hồ sơ gồm: 1. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay –trả nợ ,các tài liệu liên quan chứng minh thu nhập và nguồn trả nợ . 2. Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu )của giấy CMND , Sổ Hộ khẩu của du học sinh 3. Giấy báo nhập học của tổ chức nơi du học sinh đăng ký dự học ; 4. Giấy thông báo học phí ,sinh hoạt phí ...hoặc người vay cam kết trong điều kiện nhận tiền vay của hợp đồng tín dụng sẽ xuất trình đầy đủ các tài liệu đó trước khi nhận tiền vay ; 5. Hồ sơ tài sản đảm bảo: bao gồm các giấy tờ hợp pháp về tài sản đảm bảo theo quy định về đảm bảo tiền vay của NHNN và NHCT Việt Nam 6. Các hồ sơ khác liên quan đến khoản vay (nếu có ); 2.2. Đối với cho vay chứng minh tài chính : 1. Giaáy ñeà nghò vay voán kiêm phương án vay –trả nợ ,các tài liệu liên quan chứng minh thu nhập và nguồn trả nợ . 2. Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu )của giấy CMND , Sổ Hoä khaåu cu ̉a du học sinh; 3. Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người vay và du học sinh (bao gồm : bố mẹ đẻ, vợ chồng, anh chị em ruột) và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại TP.HCM . 4. Giấy yêu cầu chứng minh tài chính của cơ quan quản lý nhập cảnh của nước ngoài hoặc của tổ chức dịch vụ du học; 4 5. Hồ sơ tài sản đảm bảo: bao gồm các giấy tờ hợp pháp về tài sản đảm bảo theo quy định về đảm bảo tiền vay của NHNN và NHCT Việt Nam 6. Các hồ sơ khác liên quan đến khoản vay (nếu có ); Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và tính chính xác của các thông tin tài liệu gởi cho Chi nhánh NHCT3-TPHCM. BƯỚC 3: ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ  Khi khách hàng nộp hồ sơ, cán bộ tín dụng có nhiệm vụ kiểm tra lại mặt hình thức các loại giấy tờ, tài liệu như đã quy định .  Neáu taát caû caùc hoà sô ñeàu hôïp leä thì chuyeån sang böôùùc keá tieáp ,neáu coù gì coøn vöôùng maéc thì lieân laïc vôùi khaùch haøng ñeå boå sung vaø hoaøn thieän hoà sô. Tröôøng hôïp phaùt hieän khaùch haøng coù hieän töôïng löøa ñaûo caùn boä tín duïng phaûi baùo ngay cho laõnh ñaïo phoøng vaø Ban Giaùm ñoác ñeå kòp thôøi xöû lyù. BÖÔÙC 4 : THAÅM ÑÒNH TÍN DUÏNG Ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu cuûa khaùch haøng, CBTD tröïc tieáp thaåm ñònh phöông aùn vay voán cuûa khaùch haøng trình laõnh ñaïo Phoøng, sau ñoù trình Ban Giaùm Ñoác xem xeùt. CBTD tieán haønh thaåm ñònh khaùch haøng, thaåm ñònh phöông aùn traû nôï vay, taøi saûn baûo ñaûm nôï vay vaø tham gia toå ñònh giaù theo quy ñònh. Noäi dung thaåm ñònh cuï theå nhö sau : 4.1 Thaåm ñònh toång quaùt : - Xaùc ñònh naêng löïc phaùp luaät và năng lực haønh vi daân söï cuûa khaùch haøng vay voán. - Xaùc ñònh caùc ñieàu khoaûn cô baûn cuûa moùn vay (ñoái töôïng vay, soá tieàn vay, muïc ñích vay, nguoàn traû nôï, caùc bieän phaùp ñaûm baûo nôï, kyø haïn). Ñaûm baûo tính phaùp lyù, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cho vay theo quy ñònh cuûa NHCT Vieät Nam. 4.2 Thaåm ñònh chi tieát : a. Nhieäm vuï cuûa CBTD  Xaùc minh nguoàn thu nhaäp, toång hôïp caùc thông tin veà khaùch haøng vaø phöông aùn traû nôï vay. Kieåm tra laïi tính hôïp leä cuûa soá lieäu vaø tính chính xaùc cuûa caùc nguoàn thoâng tin. Xem xét phöông aùn cho vay vaø thu nôï: nhö phương thức cho vay, kyø haïn nôï, möùc thu nôï phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng.  Trong quaù trình thaåm ñònh, ngoaøi vieäc thaåm ñònh treân hoà sô giaáy tôø, CBTD phaûi tröïc tieáp thaåm ñònh tình hình thöïc teá cuûa ñoái töôïng vay, taøi saûn bảo ñaûm nôï vay vaø caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán hoà sô vay.  Toå ñònh giaù tieán haønh kieåm tra thaåm ñònh taøi saûn baûo ñaûm nôï vay taïi nôi coù taøi saûn, ñoái chieáu vôùi caùc chöùng töø phaûi phuø hôïp, xaùc ñònh tình traïng thöïc teá cuûa taøi saûn cuøng chuû sôû höõu 5 taøi saûn laäp bieân baûn ñònh giaù taøi saûn theá chaáp, caàm coá (theo maãu).  Laäp tôø trình thaåm ñònh khaùch haøng vaø phöông aùn traû nôï vay, bieän phaùp baûo ñaûm tieàn vay vaø khaû naêng hoaøn traû tieàn vay. Neâu đề xuất cho vay hay khoâng cho vay.  Trong quaù trình thöïc hieän böôùc naøy neáu coù gì vöôùng maéc, CBTD phaûi baùo caùo ngay cho laõnh ñaïo phoøng ñeå kòp thôøi giaûi quyeát. Khi hoaøn taát coâng vieäc thaåm ñònh CBTD chuyeån toaøn boä hoà sô vaø tôø trình thaåm ñònh cho laõnh ñaïo phoøng xem xeùt.  Thôøi gian thaåm ñònh cuûa CBTD:  Ñoái vôùi cho vay ngaén haïn : thôøi gian toái ña 03 ngaøy laøm vieäc, tröôøng hôïp phaûi ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng laø 05 ngaøy laøm vieäc vaø tröôøng hôïp do Hoäi ñoàng tín duïng cô sôû quyeát ñònh laø 08 ngaøy laøm vieäc.  Ñoái vôùi cho vay trung- daøi haïn : thôøi gian toái ña 10 ngaøy laøm vieäc, tröôøng hôïp phaûi ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng laø 12 ngaøy laøm vieäc vaø tröôøng hôïp do Hoäi ñoàng tín duïng cô sôû quyeát ñònh laø 15 ngaøy laøm vieäc. b. Nhieäm vuï cuûa laõnh ñaïo phoøng Khaùch haøng caù nhaân : Sau khi nhaän ñöôïc hoà sô vay voán vaø tôø trình thaåm ñònh cuûa CBTD, lãnh đạo Phòng coù traùch nhieäm tieán haønh raø soaùt, thaåm ñònh laïi veà ñieàu kieän vay voán, thôøi haïn cho vay, möùc cho vay, khaû naêng traû nôï vay ñeå ñeà xuaát cho vay hay khoâng cho vay trình Ban Giaùm Ñoác quyeát ñònh. c. Nhiệm vụ Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư :  Cán bộ thẩm định rủi ro :  Nghiên cứu hồ sơ, tờ trình thẩm định cho vay do phòng Khách hàng Cá nhân, phòng giao dịch, điểm giao dịch cung cấp (có thể phối hợp với các phòng này, tiếp xúc với khách hàng để thu thập thêm thông tin), thẩm định rủi ro tín dụng, phát hiện các dấu hiệu rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro tín dụng và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro khoản vay. Lập báo cáo kết quả thẩm định rủi ro tín dụng, trình kèm theo toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng.  Nghiên cứu dự thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay để phát hiện rủi ro tín dụng, dự thảo văn bản tham gia ý kiến về hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay.  Theo dõi, giám sát việc hoàn chỉnh hồ sơ cho vay. Giám sát, kiểm tra việc nhập dữ liệu vào hệ thống máy vi tính.  Lãnh đạo phòng  Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ và nội dung báo cáo kết quả thẩm định rủi ro tín dụng, ký và trình người có thẩm quyền quyết định cho vay.  Kiểm soát và ký văn bản tham gia ý kiến về dự thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay gửi phòng Khách hàng Cá nhân, phòng giao dịch, điểm giao dịch. 6  Đôn đốc, chỉ đạo cán bộ theo dõi, giám sát việc hoàn chỉnh hồ sơ cho vay và giám sát, kiểm tra việc nhập dữ liệu liên quan đến các công việc này vào hệ thống máy vi tính. d. Nhiệm vụ của Giám đốc hoặc người được ủy quyền cho vay  Quyết định cho vay trên cơ sở nội dung tờ trình thẩm định cho vay, báo cáo kết quả thẩm định rủi ro tín dụng (nếu có) và phê duyệt trực tiếp trên tờ trình cho vay.  Nếu từ chối cho vay thì ghi rõ quyết định và lý do từ chối của mình vào tờ trình thẩm định, sau đó gửi phòng khách hàng để soạn thảo văn bản trả lời cho khách hàng (văn bản từ chối cho vay sẽ được CBTD soạn thảo và do giám đốc ký) Böôùc 5 : QUYEÁT ÑÒNH CHO VAY VAØ GIAÛI NGAÂN : 1. Quyeát ñònh cho vay : Caên cöù vaøo noäi dung tôø trình thaåm ñònh cuûa Phoøng khaùch haøng cá nhân, Giaùm ñoác chi nhaùnh (hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn) xem xeùt quyeát ñònh. Sau khi coù yù kieán pheâ duyeät cuûa Ban Giaùm Ñoác : - Tröôøng hôïp khoâng cho vay thì CBTD laäp thoâng baùo töø choái cho vay trình Ban Giaùm Ñoác kyù và gôûi khaùch haøng. - Tröôøng hôïp Ban Giaùm ñoác xeùt thaáy caàn thieát taùi thaåm ñònh thì chuyeån toaøn boä hoà sô qua phoøng Quaûn lyù ruûi ro tín duïng taùi thaåm ñònh laïi. - Tröôøng hôïp cho vay : phaûi thoâng baùo cho khaùch haøng bieát ñeå chuaån bò kyù HÑTD, HÑBÑ tieàn vay vaø caùc thuû tuïc giaûi ngaân. - CBTD laäp HÑBÑ tieàn vay theo quy ñònh (qua coâng coâng chöùng, ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm). Yeâu caàu khaùch haøng mua baûo hieåm cho taøi saûn baûo ñaûm neáu pháp luật qui định. Taát caû caùc hôïp ñoàng baûo hieåm ñeàu phaûi coù ñieàu khoaûn ngöôøi thuï höôûng laø Chi nhaùnh NHCT3-TP.HCM. - CBTD laäp HÑTD sau ñoù trình laõnh ñaïo phoøng kieåm tra laïi noäi dung, kyù teân vaø trình Ban Giaùm Ñoác kyù HÑTD. Dựa trên mẫu hợp đồng đã được soạn thảo hoặc đề nghị thuê cơ quan tư vấn luật để soạn thảo (nếu thấy cần thiết). - Chuyển bản sao hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký cho phòng (tổ) Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư. - CBTD hoàn tất các thủ tục thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản tại phòng công chứng và đăng ký GD bảo đảm theo quy định hiện hành. - Nhaäp döõ lieäu khaùch haøng, khoaûn vay vaøo heä thoáng maùy tính . - Nhaän hoà sô taøi saûn baûo ñaûm (baûn chính) lieân quan ñeán hôïp ñoàng baûo ñaûm tieàn vay vaø löu giöõ taïi kho quyõ theo ñuùng quy ñònh. 2. Giaûi ngaân : 7 - CBTD kieåm tra laïi caùc chöùng töø lieân quan ñeán vieäc giaûi ngaân theo ñuùng muïc ñích vay voán, phaûi coù thoâng baùo ñoùng hoïc phí, chi phí sinh hoaït ñònh möùc (neáu coù ). - CBTD laäp giaáy nhaän nôï, ñöa khaùch haøng kyù vaø kieåm tra treân giaáy nhaän nôï cuûa khaùch haøng, trình laõnh ñaïo phoøng kyù kieåm tra, sau ñoù trình Ban Giaùm Ñoác kyù duyeät, chuyeån keá toaùn laøm thuû tuïc giaûi ngaân. Böôùc 6 : GIAÙM SAÙT, KIEÅM TRA TAØI SAÛN BAÛO ÑAÛM NÔÏ VAY VAØ PHÖÔNG AÙN TRAÛ NÔÏ CUÛA KHAÙCH HAØNG : CBTD coù traùch nhieäm kieåm tra, theo doõi giaùm saùt caùc khoaûn ñaõ cho vay, tình hình thu nôï, thu laõi cuûa töøng hôïp ñoàng tín duïng, ñeå kòp thôøi phaùt hieän caùc yeáu toá coù theå daãn ñeán ruûi ro tín duïng, ñeà xuaát bieän phaùp ngaên chaën, xöû lyù cho laõnh ñaïo phoøng vaø Ban Giaùm Ñoác theo caùc noäi dung sau : - Kieåm tra söû duïng voán vay, moãi laàn kieåm tra phaûi laäp thaønh bieân baûn ñeå laøm caên cöù xöû lyù vaø löu hoà sô tín duïng. - Moïi tröôøng hôïp phaùt hieän khaùch haøng söû duïng voán khoâng ñuùng muïc ñích, khoâng ñuùng vôùi cam keát trong hôïp ñoàng tín duïng, trong hôïp ñoàng caàm coá,theá chaáp phaûi laäp thaønh bieân baûn coù chöõ kyù cuûa khaùch haøng, baùo caùo ngay cho laõnh ñaïo phoøng bieát ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. - Ñònh kyø kieåm tra vaø ñònh giaù laïi taøi saûn theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh, kieåm tra laïi thôøi haïn hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng baûo hieåm taøi saûn (neáu coù) ñeå yeâu caàu khaùch haøng mua boå sung neáu hôïp ñoàng cuõ ñaõ heát haïn. - Raø soaùt laïi kyø haïn traû nôï goác vaø laõi vay của töøng hôïp ñoàng tín duïng, ñoân ñoác khaùch haøng traû nôï ñaày ñuû vaø ñuùng haïn. BÖÔÙC 7: THANH LYÙ HÔÏP ÑOÀNG TÍN DUÏNG Trước khi đến hạn 10 ngày, CBTD theo dõi thông báo nợ gốc, nợ lãi, nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng hạn. Khi thu hết nợ gốc, lãi, CBTD kiểm tra, giải tỏa TSTC để kết thúc món vay, sắp xếp lại hồ sơ để lưu trữ theo đúng quy chế hiện hành. BÖÔÙC 8 : GIA HAÏN NÔÏ, CHUYEÅN NÔÏ QUAÙ HAÏN VAØ XÖÛ LYÙ THU HOÀI NÔÏ : 1. Gia haïn nôï : Do nguyeân nhaân khaùch quan maø khaùch haøng khoâng coù khaû naêng traû nôï ñuùng haïn, kyø haïn traû nôï goác vaø laõi ñaõ thoaû thuaän treân hôïp ñoàng tín duïng thì chaäm nhaát laø 2 ngaøy laøm vieäc tröôùc khi ñeán haïn traû nôï goác hoaëc laõi, khaùch haøng phaûi coù vaên baûn ñeà nghò Chi nhánh NHCT3 –TPHCM gia haïn nôï hoặc ñieàu chænh kyø haïn nôï, neâu roõ nguyeân nhaân phaûi cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï hoaëc gia haïn nôï, soá tieàn ñeà nghò gia haïn, thôøi gian ñeà nghò gia haïn hoặc ñieàu chænh kyø haïn traû nôï, giaûi trình roõ taøi saûn töông öùng vôùi khoaûn vay, khaû naêng, nguoàn, vaø bieän phaùp traû nợ, keøm theo caùc taøi lieäu chöùng minh (neáu coù). Sau khi nhận được giấy đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của khách hàng, CBTD vaø laõnh ñaïo phoøng tiến haønh kiểm tra, ñaùnh giaù tieàn vay coù 8 ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích khoâng, tình hình coâng nôï, tình hình saûn xuaát kinh doanh vaø taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay cuûa khaùch haøng. Treân cô sôû ñoù laäp bieân baûn kieåm tra tình hình SXKD, tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng vaø söû duïng voán vay cuûa chính khoaûn vay khaùch haøng ñeà nghò cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï. Laäp tôø trình, phaân tích roõ nguyeân nhaân khoâng traû nôï ñuùng haïn laø do nguyeân nhaân khaùch quan hay nguyeân nhaân chuû quan, tình hình SXKD cuûa khaùch haøng, khaû naêng thu hoài nôï vay, nguoàn traû nôï, taøi saûn baûo ñaûm. Ñeà xuaát đồng ý gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ hay không trình lãnh đạo Phòng xem xét sau đó trình Giám đốc quyết định. Trường hợp không đồng ý gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ cũng phải lập tờ trình ghi rõ lý do. Nếu đồng ý thì ghi rõ số tiền gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ, thời gian gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ: Hồ sơ trình gia hạn nợ gồm :  Giấy đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do người vay lập  Biên bản kiểm tra thực tế tại thời điểm đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ có chữ ký của khách hàng và CBTD.  Các tài liệu chứng minh lý do không trả nợ đúng hạn, chứng minh nguồn trả nợ khả thi.  Tờ trình đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do CBTD lập. Sau khi tờ trình đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ ñöôïc pheâ duyeät  Trường hợp chaáp thuaän cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï, chaäm nhaát laø vaøo ngaøy ñeán haïn traû nôï phaûi thông báo cho khách hàng biết vaø ký hợp đồng tín duïng bổ sung (theo mẫu), và chuyển hợp đồng bổ sung xuống Phòng Kế tóan để theo dõi thực hiện.  Trường hợp không được gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cuõng phải thông báo cho khách hàng biết đồng thời chuyển nợ quá hạn theo quy ñònh. Trong vòng 60 ngày nếu khách hàng không trả hết nợ (cả gốc và lãi), Chi nhánh 3 sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. 2. Xử lý thu hồi nợ quá hạn : 2.1. Khi có món nợ quá hạn phát sinh CBTD cần thực hiện ngay các công việc sau :  Yêu cầu khách hàng vay vốn làm văn bản cam kết trả nợ quá hạn (nêu rõ thời gian trả nợ cụ thể).  Kiểm tra lại các tài sản đảm bảo nợ về mặt giá trị và tính pháp lý.  CBTD phân tích nguồn thu nợ, qua kết quả phân tích đề xuất các biện pháp thu hồi nợ thích hợp, kể cả xử lý tài sản bảo đảm trình cho lãnh đạo Phòng và Ban Giám đốc xem xét quyết định. Các công việc trên phải hòan tất trong vòng 3 ngày sau khi nợ quá hạn phát sinh 2.2. Căn cứ vào tình hình thực tế và đề xuất của CBTD và Phòng KHCN, Ban Giám đốc Chi nhánh 3 sẽ phê duyệt các biện pháp cụ thể cho từng món nợ quá hạn phát sinh kể cả phát mãi tài sản để thu hồi. 2.3. Trưởng (Phó) Phòng trực tiếp phụ trách, nghiên cứu lại tòan bộ hồ sơ tín dụng liên quan đến món nợ quá hạn để bổ sung những thiếu sót (nếu có). Trước khi hết hiệu lực khởi kiện theo pháp luật quy định, các khỏan nợ quá hạn chưa thu hồi được phải hòan tất thủ tục khởi kiện để tòa án xử lý. 9 2.4. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện những biện pháp thu hồi nợ, đề xuất điều chỉnh ngày khi thấy không phù hợp. Sau khi khách hàng đã trả đủ nợ gốc và lãi theo thỏa thuận thì HĐTD đương nhiên được thanh lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom01_nhk16dem2_tieuluan02_6153.pdf
Luận văn liên quan