Giơi thiệu Ti vi kỹ thuật số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI GIỚI THIỆU TI VI KỸ THUẬT SỐ TV số bắt đầu phát triển từ khi ITT phát triển 5 ICs thay thế tất cả các mạch chọn kênh vμ phần khuyếch đại âm tần hay ống đèn hình có trong TV quy chuẩn. Nghĩa là 5 IC số thay thế khoảng 25 IC tương tự. Chú ý rằng, tất cả các ICs số là linh kiện VFSI (tích hợp mật độ rất cao). Chìa khoá của TV số chính là bộ biến đổi A/D (biến đổi tương tự sang số) vμ D/A (biến đổi số sang tương tự). Bằng các từ ngữ đơn giản hơn, tín hiệu Analog tại ngõ ra của bộ chọn kênh sẽ được biến đổi thành tín hiệu số tương tự bởi quá trình xử lý A/D giống như ở kỹ thuật Compact Disc. Sau đó tín hiệu số thu được xử lý để tạo ra tín hiệu Audio và Video ở dạng số. Khi quá trình xử lý hoμn tất, tín hiệu số được phục hồi về dạng tín hiệu tương tự bởi bộ biến đổi A/D và đưa vào mạch tiếng vμ hình. Sự biến đổi A/D, quá trình xử lý số và sự biến đổi D/A tất cả được thực hiện trong 5IC số. NỘI DUNG . Chương 1. Giới thiệu tivi kỹ thuật số. 1.1/Ưu điểm của truyền hình số(Digital TV) 1.2/.Những hiệu ứng (Effect) đặc biệt & kỹ xảo (Trick) 1.3/.Căn bản về chuyển đổi và lưu trữ tín hiệu số . . . Chương 2 : Ti vi số. 2.1.Cấu hình các module 2.2. Mảng chính số 2.3. Điều chỉnh TV số . . . CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE WORD + PDF

docx81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giơi thiệu Ti vi kỹ thuật số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H×nh 2.3 : b¶ng ®iÒu khiÓn thø nhÊt. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 39 TV sè 2.2.12.Bé ®iÒu khiÓn dß ®µi hay bé giao tiÕp IC 6002 Bé ®iÒu khiÓn dß ®μi hay bé giao tiÕp IC 6002 vËn hμnh víi CCU ®Ó n©ng ®iÖn ¸p ra cho bé dß ®μi vμ Varsctor ®−îc g¾n trªn m¹ch 9-535. Bé dß ®μi dïng tÇn sè tæng hîp (FS) víi bé ®iÒu khiÓn vßng kho¸ pha (PLL). HÖ thèng nμy ®−îc sö dông trªn nhiÒu lo¹i TV kh¸c. 2.3. §iÒu chØnh TV sè Trong phÇn nμy, chóng ta sÏ th¶o luËn sù ®iÒu chØnh bé TV sÖ thèng sè 3. Nh÷ng bé TV nμy yªu cÇu nhiÒu sù c©n chØnh h¬n TV qui −íc. Ta kh«ng giíi thiÖu toμn bé c¸c nót ®iÒu chØnh, do chóng gièng nhau c¬ b¶n. Cã nhiÒu nót ®iÒu chØnh c¬ b¶n cho ra mét møc ®iÖn thÕ AND/OR vÞ trÝ ®ãng ng¾t ®−îc thay b»ng d÷ liÖu l−u tr÷ trong bé nhí tr¹ng th¸i r¾n ë TV sè. Trong vμi tr−êng hîp ®Æc biÖt, bé ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt ®−îc thªm vμo mμ kh«ng t×m thÊy ë c¸c TV b×nh th−êng kh¸c. Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, c¸c bé ®iÒu khiÓn gièng nhau ®−îc dïng víi nhiÒu môc ®Ých h¬n. . . VÝ dô nh−, bé ®iÒu khiÓn gièng nhau ®−îc dïng ®Ó chØnh c©n b»ng ©m tÇn mong muèn vμ còng ®−îc dïng cho c¸c kü s− söa ch÷a chØnh ®é cao h×nh ¶nh. TÊt nhiªn ®iÒu nμy yªu cÇu sù chuyÓn ®æi Switches hoÆc Keys ®Ó thùc hiÖn biÕn ®æi bé ®iÒu khiÓn c©n b»ng thμnh bé ®iÒu khiÓn ®é cao h×nh ¶nh. Cã 4 Switches chuyÓn ®æi trong bé TV m« t¶ trong ch−¬ng nμy. T©t c¶ 4 Switches nμy ®−îc ®Æt trªn b¶n ®iÒu khiÓn hoÆc trªn b¶ng phÝm h×nh 2.2. Ba Switches (Reconfiture, Store Immediate vμ Store RAM) ®−îc truy xuÊt qua lç nhá ë bªn tr¸i cña bμn phÝm. CÇn dïng mét dông cô nhá ®Æt vμo lç nhá ®Ó thùc hiÖn t¸c ®éng vμo Switches. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 40 TV sè Chó ý r»ng kh«ng cã c¸c ký hiÖu trªn bμn phÝm ®Ó chØ thÞ sù hiÖn diÖn hoÆc chøc n¨ng cña c¸c Switch (chØ lμ c¸c lç). Switch thø 4 (RESET) ®−îc ®Þnh vÞ t¹i phÇn trªn cña bμn phÝm phô vμ ®−îc thùc hiÖn do ng−êi xem. Tr−íc hÕt, chóng ta t×m hiÓu c¸c bé ®iÒu khiÓn ®−îc sö dông thÕ nμo trong c¸ch gi¶i quyÕt r¾c rèi vμ söa ch÷a, h·y ghi nhí nh÷ng ®iÓm sau ®©y: C¸c sù ®iÒu khiÓn cña ng−êi xem nh−: ©m l−îng (Volume), mμu (Color), nhuém mμu (Tint), c©n b»ng (Balance), møc ®en (Black Level), s¾c nÐt (Sharpness) ®−îc gi÷ l¹i khi TV bËt hoÆc t¾t nh−ng kh«ng ng¾t ra khái nguån ®iÖn. 2.3.1. RAM l−u tr÷ PhÝm Store RAM ®−îc dïng ®Ó l−u tr÷ sù ®iÒu chØnh cña 9 nót ®iÒu chØnh trªn bé ®iÒu khiÓn. §iÒu nμy ®−îc thùc hiÖn khi TV ®−îc ng¾t ra khái nguån ®iÖn hoÆc khi muèn thay ®æi mét hoÆc nhiÒu sù ®iÒu chØnh. §¬n gi¶n b¹n chØnh bÊt kú nót nμo trong 9 nót ®iÒu chØnh ®Õn vÞ trÝ b¹n muèn vμ råi nhÊn phÝm Store RAM. PhÝm RESET ®−îc dïng ®Ó tr¶ vÒ vÞ trÝ ®iÒu chØnh mong muèn lËp tøc. TÊt c¶ c¸c sù ®iÒu chØnh ®−îc Reset chØ víi mét lÇn nhÊn phÝm RESET. 2.3.2. Switch hoÆc phÝm RECONFIGURE vµ STORE IMMEDIATE PhÝm RECONFIGURE vμ STIRE IMMEDIATE ®−îc dïng nh»m xuèng hμng. §Ó thay ®æi vμ chØnh chøc n¨ng cña c¸c phÝm bÊt kú trªn b¶n ®iÒu khiÓn phô, vμ xuèng hμng chØnh gi¸ trÞ COLOR SENTRY ®èi víi møc mμu vμ ®é nhuém mμu. COLOR SENTRY lμ hÖ thèng dïng ®Ó duy tr× mμu h×nh ¶nh t¹i møc mμ ng−êi xem mong muèn. NÕu bé COLOR SENTRY háng ®iÓm tèt nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt r¾c rèi lμ ë m¹ch video. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 41 TV sè NhÊn vμ gi÷ phÝm RECONFIGURE cho phÐp ®iÒu chØnh c¸c phÝm chøc n¨ng. Nh¶ phÝm RECONFIGURE vμ lËp tøc nhÊn phÝm STORE IMMEDIATE gi÷ l¹i c¸c møc ®iÒu chØnh. Chó ý r»ng, phÝm STORE IMMEDIATE kh«ng nhÊn sau khi nh¶ phÝm RECONFIGURE ®· ®iÒu chØnh th× sù ®iÒu chØnh sÏ trë vÒ møc ®iÒu chØnh ®· ®−îc chØnh tr−íc khi phÝm RECONFIGURE ®−îc nhÊn. §iÒu nμy mÊt kho¶ng 30s. 2.3.3.C¸c sù thay ®æi do phÝm RECONFIGURE t¹o nªn NhÊn gi÷ phÝm RECONFIGURE thay ®æi chøc n¨ng cña c¸c phÝm sau b¶ng ®iÒu khiÓn phô : PhÝm PAND : chuyÓn thμnh phÝm t¨ng bé dao ®éng mμu. PhÝm AFC : chuyÓn thμnh phÝm gi¶m bé dao ®éng mμu. PhÝm TREBLE : chuyÓn thμnh phÝm t©m ngang. PhÝm BALANCE : chuyÓn thμnh phÝm ®é cao h×nh ¶nh. 2.3.4.§iÒu chØnh ®é cao h×nh ¶nh §Ó §iÒu chØnh ®é cao h×nh ¶nh, tiÕn hμnh c¸c b−íc sau: 1) NhÊn vμ gi÷ phÝm RECONFIGURE. 2) NhÊn mÆt L cña nót BALANCE ®Ó gi¶m ®é cao h×nh ¶nh hoÆc mÆt R ®Ó t¨ng ®é cao h×nh ¶nh. 3) Khi ®Õn ®é cao mong muèn, nh¶ phÝm RECONFIGURE vμ nhÊn phÝm STORE IMMEDIATE. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 42 TV sè 2.3.5. §iÒu chØnh bé dao ®«ng mµu §Ó §iÒu chØnh bé dao ®éng mμu, tiÕn hμnh c¸c b−íc sau: 1) NhÊn vμ gi÷ phÝm RECONFIGURE. 2) NhÊn mÆt (+) cña nót TREBLE ®Ó dÞch h×nh ¶nh sang tr¸i hoÆc mÆt (-) ®Ó dÞch h×nh ¶nh sang ph¶i. 3) Khi mμ h×nh ®−îc canh gi÷a ®óng theo h×nh ngang th× h·y tho¸t ra khái phÝm ®Æt l¹i cÊu h×nh vμ nhÊn mét phÝm l−u ngay lËp tøc. 2.3.6. §iÒu chØnh bé ®iÒu khiÓn canh mµu TiÕn hμnh c¸c b−íc sau ®©y ®Ó ®iÒu chØnh c¸c m¹ch canh mμu : 1) NhÊn vμ gi÷ phÝm ®Æt l¹i cÊu h×nh. 2) NhÊn bªn (+) cña ®iÒu khiÓn møc mμu ®Ó t¨ng mμu s¾c hay bªn (-) ®Ó gi¶m mμu s¾c. 3) Khi møc mμu nh− mong muèn thu ®−îc th× h·y bá phÝm ®Æt l¹i cÊu h×nh ra vμ nhÊn phÝm l−u ngay lËp tøc. 4) NhÊn bªn (+) cña bé ®iÒu khiÓn mμu s¾c ®Ó t¨ng mμu s¾c hay bªn (- ) ®Ó gi¶m mμu s¾c. 5) Khi mμu s¾c cña h×nh nh− mong muèn thu ®−îc th× h·y nh¶ phÝm ®Æt l¹i cÊu h×nh ra vμ nhÊn phÝm l−u ngay lËp tøc. 2.4. HiÓn thÞ trªn mµn h×nh Cã 10 hiÓn thÞ trªn mμn h×nh mμ nã cã thÓ ®−îc thªm vμo trªn h×nh cña c¸c m¸y hÖ thèng sè 3. C¸c hiÓn thÞ nμy xuÊt hiÖn t¹i ®Ønh cña h×nh hoÆc trong Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 43 TV sè tr−êng hîp cña v¨n b¶n th× xuÊt hiÖn víi th«ng tin v¨n b¶n bëi chÝnh nã hay thªm vμo trªn toμn bé mμn h×nh. Mμn h×nh ®−îc bËt lªn b»ng c¸ch nhÊn mét phÝm ®¸p øng trªn b¶n ®iÒu khiÓn hay bé ®iÒu khiÓn tõ xa. Mét vμi hiÓn thÞ th× quen thuéc, nh− hiÓn thÞ kªnh hay thêi gian quen thuéc xuÊt hiÖn sau mçi lÇn TV ®−îc bËt lªn hoÆc khi mμ chÝnh b¶n th©n mμn h×nh xuÊt hiÖn khi phÝm thêi gian (h×nh 2.2) ®−îc nhÊn. Vμ råi nhÊn c¸c phÝm giê vμ phót ®Ó cμi thêi gian thùc sù trªn mμn h×nh. HiÓn thÞ bæng, trÇm, c©n b»ng nh− m« t¶ trong h×nh 2.4 ®−îc hiÓn thÞ khi mμ mét phÝm t−¬ng øng ®−îc nhÊn. Mét con trá ®øng yªn vμ mét con trá cã thÓ di chuyÓn ®−îc hiÓn thÞ cho t©t c¶ c¸c hiÓn thÞ ®ã. H×nh 2.4 :hiÓn thÞ mμn h×nh bæng, trÇm vμ c©n b»ng. NhÊn bªn (+) hay (-) cña c¸c vÞ trÝ con trá cã thÓ di chuyÓn t−¬ng ®èi víi con trá canh gi÷a cè ®Þnh. B»ng c¸ch nμy th× tÝnh n¨ng vÒ ©m thanh vμ chÊt l−îng TV cã thÓ kiÓm tra hay thay ®æi. Sù kh¸c biÖt chÝnh trong 3 mμn h×nh lμ cã 9 vÞ trÝ con trá cã thÓ di chuyÓn trong hiÓn thÞ trÇm bæng vμ 29 vÞ trÝ con trá cã thÓ di chuyÓn trong hiÓn thÞ c©n b»ng. 2.4.1. §Þnh d¹ng 3 mµu Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 44- BASS + TV sè Cã mét d¹ng 3 mμu ®¬n sö dông cho vμi hiÓn thÞ trªn mμn h×nh. Ba mμu ®ã lμ tr¾ng, vμng, xanh l¸ c©y. C¸c tõ, c¸c thanh vμ c¸c chó ý ®−îc sö dông trong mét vμi hiÓn thÞ cã thÓ xuÊt hiÖn trong bÊt kú 1 trong 3 mμu nμo. C¸c mμu ®−îc xö lý nh− sau: 1) Mμu tr¾ng chØ ra r»ng mét chøc n¨ng th× cã nh−ng kh«ng ®−îc chän. 2) Mμu vμng chØ ra r»ng mét chøc n¨ng ®−îc bËt hay ®−îc l−a chän. 3) Mμu xanh chØ ra r»ng mét chøc n¨ng kh«ng ®−îc chän. C¸c biÓu ®å sau ®©y m« t¶ sù kÕt hîp mμu s¾c nh− thÕ nμo ®−îc sö dông trong c¸c hiÓn thÞ kh¸c nhau. 2.4.2. HiÓn thÞ 4 chÕ ®é BAND: V/U CATV HRC AFC: NORMAL SPECIAL COLOR SENTRY EXTENDED STEREO H×nh 2.5 :HiÓn thÞ trªn mμn h×nh 4 chÕ ®é. HiÓn thÞ 4 chÕ ®é ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.5 ®−îc bËt lªn bëi bÊt kú mét trong 4 phÝm. Hai trong 4 phÝm nμy, BAND vμ AFC, ®−îc ®Þnh vÞ trªn b¶ng ®iÒu khiÓn thø 2 (h×nh 2.2) trong khi 2 phÝm cßn l¹I, COLOR SENTRY vμ EXTENDED Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 45 TV sè Stereo, th× ë trªn mμn h×nh chÝnh (h×nh 2.3). NhÊn bÊt kú 1 trong 4 phÝm nμy sÏ t¹o ra trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn trªn èng mμn h×nh theo d¹ng sau ®©y. Hai trong sè c¸c chÕ ®é vËn hμnh gi¶i th«ng cã thÓ xuÊt hiÖn theo mμu tr¾ng, mμu vμng kh¸c. HiÓn thÞ nμy chØ ra mét chÕ ®é ho¹t ®éng ®−îc chän ®èi víi TV. Sù chuyÓn qua l¹i c¸c chu kú phÝm BAND hiÓn thÞ vμng th«ng qua U/V, CATV vμ HRC, ®Ó l¹i hai hiÓn thÞ kh¸c lμ mμu tr¾ng. (§èi víi nh÷ng c¸c kh«ng quen thuéc víi nh÷ng thiÕt kÕ nμy, U/V chØ ra chÕ ®é UHF, CATV chØ ra chÕ ®é TV ¨ng ten c¸p vμ HRC chØ ra chÕ ®é hÖ thèng c¸p mang t−¬ng ®èi hμi hoμ). ChÕ ®é AFC ®−îc chØ ra khi mμ hoÆc lμ b×nh th−êng (normal) hoÆc lμ ®Æc biÖt (special) xuÊt hiÖn mμu vμng víi nh÷ng c¸i cßn l¹i lμ mμu tr¾ng. Sù chuyÓn cña c¸c chu kú phÝm AFC mμu vμng gi÷a hai tõ ®Ó l¹i c¸c tõ kh¸c lμ mμu tr¾ng. C¸c tõ COLOR SENTRY xuÊt hiÖn mμu vμng hoÆc tr¾ng. NÕu mμu vμng th× sù ho¹t ®éng COLOR SENTRY ®−îc bËt. NÕu tr¾ng th× COLOR SENTRY t¾t. Sù chuyÓn qua l¹i cña COLOR SENTRY chuyÓn c¸c chu kú hiÓn thÞ COLOR SENTRY gi÷a mμu vμng vμ mμu tr¾ng. C¸c tõ EXTENDED STEREO xuÊt hiÖn vμng hoÆc tr¾ng. NÕu mμu vμng th× sù ho¹t ®éng EXTENDED STEREO më. NÕu tr¾ng th× EXTENDED STEREO t¾t. sù chuyÓn qua l¹i cña EXTENDED STEREO chuyÓn c¸c chu kú hiÓn thÞ EXTENDED STEREO gi÷a mμu vμng vμ mμu tr¾ng. ( Chó ý r»ng EXTENDED STEREO xö lý h¬n l÷a vÒ sù c¸ch ly gi÷a c¸c kªnh ©m thanh næi tr¸i vμ ph¶i b»ng c¸ch nμy t¹o ra ©m thanh hay h¬n. EXTENDED STEREO di chuyÓn ©m râ lÐt cña mçi mét loa, d−êng nh− lμ t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c loa v× vËy t¹o ra ©m thanh næi ). 2.4.3. HiÓn thÞ ©m thanh ®¬n/næi/thø 2 Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 46 TV sè STEREO MONO 2ND AUDIO H×nh 2.6 hiÓn thÞ trªn mμn h×nh ©m thanh Mono/stereo. HiÓn thÞ ©m thanh mono/næi/thø 2 ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.6 dïng tÊt c¶ 3 mμu, hay chØ vμng vμ tr¾ng. ( Chó ý r»ng mμn h×nh nμy vμ phÝm liªn quan ®−îc gäi lμ mμn h×nh MS2). PhÝm MS2 ®−îc m« t¶ nh− trong h×nh 2.3. C¸c mμu MS2 tuú thuéc vμo lo¹i ©m thanh ®ang ®−îc nhËn trªn kªnh ®−îc chän, trong khi mòi tªn (h×nh 2.6) chØ ra chÕ ®é ©m thanh ®−îc chän cña sù ho¹t ®éng. NÕu tÊt c¶ 3 lo¹i ©m thanh nμy (mono, næi vμ tr−¬ng tr×nh ©m thanh thø 2 (SAP)) ®Òu ®−îc ®−a ra trªn kªnh ®−îc chän, 2 trong sè c¸c hiÓn thÞ nμy sÏ lμ tr¾ng vμ mét hiÓn thÞ lμ vμng. Mòi tªn sÏ lμ vμng, chØ ra hiÓn thÞ mμu vμng. §Çu mòi tªn sÏ lμ mμu vμng chØ ra mμn h×nh mμu vμng. VÝ dô STEREO vμ MONO sÏ xuÊt hiÖn mμu tr¾ng, trong khi 2ND Audio vμ ®Çu mòi tªn lμ mμu vμng. ChuyÓn phÝm MS2 theo chu kú mμu vμng sang 3 mμn h×nh vμ di chuyÓn ®Çu mòi tªn vμng ®Ó x¶y ra cïng lóc víi mμu vμng (®· chän). Khi tÝn hiÖu ®· chän kh«ng chøa 1 hoÆc 2 trong 3 d¹ng Audio, mμn h×nh t−¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn mμu xanh (kh«ng cã gi¸ trÞ). TÊt c¶ 3 mμu ®Òu ®−îc dïng trong mμn h×nh. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 47 TV sè VÝ dô, nÕu nhËn ®−îc mono Audio, mòi tªn ch÷ MONO sÏ lμ mμu vμng, trong khi STEREO vμ 2 ND AUDIO cã mμu xanh. ChuyÓn MS2 ®Ó di chuyÓn ®Çu mòi tªn, ®Çu mòi tªn ®æi mμu sang xanh vμ lμm cho tõ MONO chuyÓn tõ mμu vμng sang tr¾ng. 2.4.4. Sù ho¹t ®éng chuÈn M¹ch chøa IC sè tù ®éng chuyÓn ®æi ho¹t ®éng cña TV khi c¸c ch−¬ng tr×nh SAP hoÆc STEREO bÞ gì khái tÝn hiÖu TV nhËn ®−îc. VÝ dô, nÕu SAP bÞ gì ra khái tÝn hiÖu TV chuyÓn sang STEREO. Cßn nÕu STEREO bÞ gì ra khái tÝn hiÖu TV chuyÓn sang MONO. NÕu SAP vμ STEREO ®Òu kh«ng cã trong tÝn hiÖu truyÒn h×nh, TV chuyÓn sang MONO. Nh÷ng sù thay ®æi nμy lμ tù ®éng vμ kh«ng phô thuéc vμo sù chän lùa ®Çu mòi tªn cña mμn h×nh ë h×nh 2.6. DÜ nhiªn cã thÓ chän lùa bÊt kú chÕ ®é nμo, mμ tÝn hiÖu chuyÒn h×nh cã tÝn hiÖu chÕ ®é t−¬ng øng. VÝ dô, b¹n cã thÓ chän MONO nÕu c¶ STEREO vμ SAP ®Òu cã. 2.4.5. Nguån hiÓn thÞ C¸c tÝn hiÖu liªn quan ®Õn th«ng tin gåm 3 yÕu tè : (1) ®−îc kÕt nèi, (2) cã thÓ kÕt nèi, hoÆc (3) kh«ng thÓ kÕt nèi ®Õn TV (hoÆc mét VCR) cã thÓ chång lªn trªn h×nh ¶nh. Th«ng tin nμy ®−îc gäi lμ nguån hiÓn thÞ. Mét trong hai h×nh ¶nh nguån ®−îc bËt lªn b»ng c¸ch nhÊn hoÆc/vμ chuyÓn ®æi phÝm SOURCE trªn b¶n ®iÒu khiÓn chÝnh (h×nh 2.3) hoÆc trªn m¸y truyÒn tÝn hiÖu tõ xa. H×nh ¶nh hiÓn thÞ trªn mμn h×nh phô thuéc bé chän lùa nguån S14 ®−îc kÕt nèi ë phÝa sau TV. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 48 TV sè 1 UHF VHF 2 UHF VHF 3 VHF 4 VHF 5 AUDIO VIDEO 6 AUDIO VIDEO 7 SIMUL CAST 8 RGB H×nh 2.7 : nguån TV trªn mμn hiÓn thÞ. NÕu S14 kh«ng ®−îc nèi cíi TV, h×nh ¶nh nguån hiÓn thÞ trªn h×nh 2.7 ®−îc bËt lªn khi phÝm SOURCE ®−îc nhÊn mét lÇn (hoÆc nhiÒu h¬n). NÕu S14 ®−îc kªt nèi víi TV vμ phÝa SOURCE ®−îc nhÊn mét lÇn th× h×nh ¶nh nguån cña h×nh 2.7 sÏ xuÊt hiÖn. Khi phÝm SOURCE ®−îc nhÊn lÇn thø 2 (víi S14 kÕt nèi) th× h×nh ¶nh cña h×nh 2.7 thay ®æi sang h×nh 2.8. 2.4.6. Sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nguån hiÓn thÞ cã sù kh¸c biÖt trong tõ vμ mμu trong h×nh ¶nh ë h×nh 2.7 vμ 2.8. trong h×nh 2.7, nhÊn phÝm sè ®Ó chuyÓn TV ®Õn xuÊt hiÖn trong mμu xanh vμ chØ b¸o c¸c kÕt nèi ®Õn TV. Trong 2.8 nμy nhÊn phÝm sè ®Ó chuyÓn VCR ®Õn xuÊt hiÖn mμu tÝm vμ chØ b¸o c¸c tÝn hiÖu kÕtnèi cã thÓ thùc hiÖn ®Õn VCR. 1 UHF VHF 2 UHF VHF 3 VHF 4 VHF 5 AUDIO VIDEO 6 AUDIO VIDEO 7 SIMUL CAST 8 VCR LK H×nh 2.8 : nguån VCR trªn mμn hiÓn thÞ. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 49 TV sè C¸c ký hiÖu trªn 8 vÞ trÝ trong 2 h×nh ¶nh ®Òu kh¸c nhau. Trong h×nh 2.7 vÞ trÝ thø 8 ký hiÖu RGB vμ cho phÐp mét m¸y tÝnh RGB ®−îc kÕt nèi t¹i mÆt sau TV (Jackpack). Trong h×nh 2.8, vÞ trÝ thø 8 ký hiÖu VCR/LK (VCR Lock). ë ®©y kh«ng cã sù lùa chän nguån hoÆc mét ngâ vμo cho VCR. Thay vμo ®ã, VCR/LK lμ vÞ trÝ b¶o vÖ cho sù ho¹t ®éng VCR. Khi VCR/LK ®−îc chän, bÊt kú trong 7 nguån cßn l¹i ®−îc chän kh«ng thÓ thay ®æi ®ét ngét trong suèt thêi gian ho¹t ®éng. 2.4.7 Sù t−¬ng thÝch trong c¸c hiÓn thÞ Nguån mét ®Õn 7 trªn mμn h×nh cña c¶ hai h×nh 2.7 vμ 2.8 ®Òu gièng nhau. Nguån mét ®Õn 4 lμ RF. Trong sè ®ã, nguån 1 vμ 2 lμ tÊt c¶ c¸c kªnh (VHF, UHF hoÆc CATV). Nguån 3 vμ 4 còng lμ RF nh−ng bÞ giíi h¹n gi÷a kªnh 2 vμ kªnh 6. Nguån 5 vμ 6 lμ nguån Audio/Video b¨ng tÇn c¬ b¶n mμ cã thÓ kÕt nèi víi TV hoÆc mét VCR. Nguån 7, ký hiÖu SIMULCAST, lμ mét nguån Audio. Mét ngâ ra bé tinh chØnh FM ®−îc kÕt nèi ®Õn mÆt sau cña TV hoÆc ®Õn S14 vμ sö dông nh− mét nguån Audio cho TV hoÆc VCR. Chó ý r»ng, nÕu nguån 7 ®−îc dïng nh− mét nguån Audio VCR, th× S14 ph¶i ®−îc kÕt nèi víi mμn h×nh ®óng nghÜa. 2.4.8 Ba mµu trong nguån hiÓn thÞ §Þnh d¹ng 3 mμu ®−îc dïng trong nguån hiÓn hÞ nh− sau: NÕu mét S14 kh«ng ®−îc kÕt nèi víi TV, sù chän lùa ®Ó t¹o ra ©m thanh vμ h×nh ¶nh bÞ giíi h¹n ®Õn nh÷ng tÝn hiÖu nμy mμ cã thÓ ®−îc ®−a ®Õn sù kÕt nèi víi anten ®¬n; tÝn hiÖu d¶i tÇn c¬ b¶n vμ mét ngâ vμo RGB t¹i phÝa sau cña TV. Nh÷ng sù giíi h¹n nμy lμm cho 4 trong c¸c thanh (RF Source 2, 3 vμ 4 còng nh− Audio hay Video Source 6) hiÓn thÞ mμu xanh (kh«ng cã gi¸ trÞ). Ba trong c¸c thanh cßn l¹i hiÓn thÞ mμu tr¾ng vμ thanh ®−îc chän hiÓn thÞ mμu vμng. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 50 TV sè NÕu S14 ®−îc nèi víi TV, th× kh«ng cã thanh mμu xanh. Thay vμo ®ã lμ cã 7 thanh mμu tr¾ng vμ mét thanh ®−îc chän mμu vμng. 2.4.9 S14 vµ mµn h×nh hiÓn thÞ C¸c phÇn sau cã thÓ hç trî cho b¹n khi lÇn ®Çu kÕt nèi víi S14 vμ kiÓm tra h×nh ¶nh nguån cña TV vμ/hoÆc mét VCR (hoÆc khi b¹n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét hÖ thèng cμi ®Æt míi). B¹n ph¶i kiÓm tra c¸c phÇn thiÕt lËp tÝn hiÖu cña c¶ TV vμ VCR. VÝ dô nh−, BAND vμ AFC ®−îc ®iÒu chØnh ra sao? B¹n cã kÕt nèi víi UHF/VHF hoÆc CATV hoÆc HRC kh«ng? Nguån yªu cÇu AFC b×nh th−êng hay ®Æc biÖt? C¸p TV cã thÝch hîp, nh−ng VCR kh«ng ®−îc ? TV cã kh¶ n¨ng nhËn STEREO, nh−ng VCR th× kh«ng nhËn ®−îc? Chó ý r»ng c¸c bé phËn tõ xa ph¶i ë vÞ trÝ TV ®Ó lÊy c¸c h×nh ¶nh b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn tõ xa. Sù lùa chän kªnh kh«ng thÓ thùc hiÖn nÕu nguån 5 Baseband ®Õn 8 ®−îc chän. 2.5 Bé lùa chän nguån S14 Jack trªn bé lùa chän nguån S14 biÓu diÔn nh− h×nh 2.9 . Khi S14 ®−îc nèi víi TV, cã mét sù liªn quan trùc tiÕp gi÷a Jack trªn S14 vμ Jack trªn Jack Pack, còng nh− gi÷a S14 vμ h×nh ¶nh nguån. PhÇn d−íi ®©y lμ mét sù tæng kÕt c¸c mèi liªn hÖ ®ã: 1) C¸c ngâ vμo hay ngâ ra RF vμ ©m thanh d¶i nÒn/c¸c ngâ vμo h×nh/c¸c ngâ ra ®−îc chia gän víi RF t¹i ®Ønh vμ dμi nÒn t¹i ®¸y. 2) Cã 4 ngâ vμo RF (c¸c nguån 1, 2, 3 vμ 4), 2 nguån (1 vμ 2) bao gåm d¶i th«ng ®Ó xö lý c¸c tÝn hiÖu VHF, UHF hay CATV RF. Hai nguån cßn l¹i (3 vμ 4) Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 51 TV sè cã b¨ng th«ng giíi h¹n (chØ c¸c kªnh VHF thÊp 2 tíi 6 cã thÓ ®−îc ®−a tíi c¸c nguån 3 vμ 4). 3) Cã 4 ngâ ra RF: (1) mét ngâ ra RF cho TV, (2) mét ngâ ra RF cho ®Çu m¸y, (3) mét tÝn hiÖu RF nguån 1 vμ (4) mét tÝn hiÖu RF cña nguån 2. 4) Cã 2 ngâ vμo ©m thanh/ h×nh ¶nh (c¸c nguån 5 vμ 6) 5) Cã c¸c chÊu c¾m ngâ vμo chØ ©m thanh (tõ nguån 7) sö dông trong kÕt nèi víi bé dß ®μi FM. 6) Cã mét ngâ vμo ©m thanh mμ nã ®−îc sö dông víi c¸c tÝn hiÖu m¸y tÝnh RGB (nguån 8). C¸c tÝn hiÖu m¸y tÝnh GRB ®ßi hái mét c¸p ®Æc biÖt ®Ó ®−a c¸c tÝn hiÖu tíi kÕt nèi kh¸c trªn b¶ng c¾m. 7) Cã 2 ngâ ra ©m thanh/h×nh ¶nh, mét c¸i cho TV vμ mét c¸i cho ®Çu m¸y. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 52 TV sè C¸c kÕt nèi ®iÖn ®èi víi S14 ®−îc thùc hiÖn tíi m¹ch sè chÝnh 9-535- 02/03. Khi mμ S14 ®−îc nèi th× bé nèi c¸i S14 thùc hiÖn kÕt nèi víi bé nèi ®ùc trªn bé nèi 409 (h×nh 2.1). Sù kÕt nèi ®iÖn nh− sau: Pin 1: D÷ liÖu ZAC tõ CCU Pin 2 vμ 3: ®Êt Pin 4: Xung ZAC tõ CCU Pin 5: 12V C¸c tÝn hiÖu m¸y tÝnh RGB còng cã thÓ ®−îc ®−a tíi TV bëi mét c¸p ®Æc biÖt ®−îc yªu cÇu. C¸p nèi c¸c tÝn hiÖu RGB tíi m¹ch 9 - 535 - 02/03 t¹i bé nèi 2N5. C¸c tÝn hiÖu nμy ®−îc ghÐp l¹i tíi bé xö lý v¨n b¶n IC 6004 vμ tõ ®ã tíi VCU IC 2201 tõ IC 2201, c¸c tÝn hiÖu GRB ®−îc ®−a tíi m¹ch ngâ ra h×nh. Sù kÕt nèi ®iÖn t¹i bé nèi 2N5 nh− sau: Pin 1: ®iÒu khiÓn c−êng ®é Pin 2: ®Êt Pin 3: Ngâ vμo ®á tõ m¸y tÝnh Pin 4: ®Êt Pin 5: Ngâ vμo xanh tõ m¸y tÝnh Pin 6: ®Êt Pin 7: ngâ vμo xanh l¸ tõ m¸y tÝnh 2.6 Gi¶i quyÕt sù cè TV sè c¬ b¶n Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 53 TV sè Tr−íc khi b¹n ®i vμo gi¶i quyÕt sù cè chi tiÕt cña hÖ thèng sè 3 h·y «n l¹i c¸c sù cè c¬ b¶n ®èi víi bÊt kú mét TV sè nμo. Nhí r»ng chóng ta ®−îc quan t©m víi c¸c vÊn ®Ò g©y ra bëi IC sè, kh«ng ph¶i c¸c vÊn ®Ò vÒ m¹ch. 2.6.1 Thay thÕ IC c¾m vµo Bëi v× tÊt c¶ c¸c IC sè lμ lo¹i c¾m vμo (ngo¹i trõ ADC) nªn thËt lμ thùc tÕ ®Ó cè g¾ng söa sù cè b»ng c¸ch thay thÕ. (§iÒu nμy kh«ng thùc tÕ khi mμ IC ®−îc d¸n vμo). B»ng c¸ch thay thÕ mçi IC víi mét IC ®−îc biÕt râ råi kiÓm tra ®Ó xem nÕu triÖu chøng vÊn ®Ò bÞ lo¹i bá th× b¹n cã thÓ ch÷a ®−îc kho¶ng 90% vÊn ®Ò h− háng trong TV sè (ngo¹i trõ c¸c vÊn ®Ò g©y ra bëi viÖc c©n chØnh mμ ®−îc ®Ò cËp trong phÇn 2.3). DÜ nhiªn, thËt lμ h÷u Ých nh− b¾t ®Çu b»ng viÖc thay thÕ c¸c IC hÇu nh− gièng víi c¸i g©y ra h− háng. Ch¼ng h¹n nh− ®èi víi c¸c TV nÕu vÊn ®Ò lμ h×nh xÊu víi ©m thanh tèt th× h·y b¾t ®Çu b»ng viÖc thay thÕ VCU IC 2001, VPU IC 2002 vμ APT/NTSC IC 2203. NÕu h×nh tèt nh−ng ©m thanh xÊu th× b¾t ®Çu víi ADC ID 1404 vμ APU IC1 & 05. (Nhí r»ng ACD th× kh«ng c¾m vμo nh−ng ®−îc cung cÊp nh− lμ cña mét m¹ch chÝnh sÏ thay thÕ, vμ kh«ng ®−îc thay thÕ ®èi víi c¸c linh kiÖn c¸ nh©n). NÕu vÊn ®Ò xuÊt hiÖn ë phÇn lÖnh, hoÆc ngang hay däc th× b¾t ®Çu víi DPU IC2701. NÕu vÊn ®Ò kh«ng dÔ ®Þnh vÞ th× b¾t ®Çu víi IC 6001 CCU. §Ó chän hîp lý mét IC thay thÕ th× b¹n ph¶i cã thÓ nhãm c¸c IC ®ã ®Ó tiÕn hμnh mét chøc n¨ng cô thÓ. Chóng t«i chØ lμm ®iÒu ®ã ®èi víi hÖ thèng sè 3 trong ®Ò cËp vÒ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña phÇn 2.7 tíi 2.11. B©y giê chóng ta quan t©m ®Õn nh÷ng kh¶ n¨ng x¶y ra mμ tÊt c¶ c¸c IC sè cã thÓ thay thÕ ®−îc b»ng c¸c IC quen thuéc tÊt c¶ c¸c c©n chØnh cã thÓ lμm ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò vÉn cßn tån t¹i. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 54 TV sè 2.6.2 Thay thÕ m¹ch §Õn lóc nμy th× nÕu mét m¹ch sè chÝnh quen thuéc cã sù cè b¹n h·y cè g¾ng thay thÕ. NÕu viÖc nμy söa ®−îc sù cè th× b¹n cã thÓ dß xuèng vÊn ®Ò trªn m¹ch bé sai lÖch. Trong khi thay thÕ b¹n cã thÓ t×m ra r»ng vÊn ®Ò lμ mét chç kÕt nèi ®iÖn h− (ch¼ng h¹n nh− chç nèi bÞ láng, chç tiÕp xóc bÞ d¬ ). NÕu b¹n chän viÖc thay thÕ m¹ch th× h·y cÈn thËn khi g¾n trë l¹i. C¸c tÝn hiÖu h×nh sè th× hoμn toμn cã tæng trë vμ tÇn sè cao. ViÖc nμy cã thÓ g©y nhiÔu lªn c¸c linh kiÖn ®iÖn tö kÕ cËn hay trªn h×nh ®ang ®−îc thu. C¸c vÊn ®Ò nh− vËy lμ hÇu hÕt c¸c b»ng chøng trong c¸c vïng n¬i mμ c¸c møc tÝn hiÖu yÕu vμ ë n¬i mμ ¨ng ten ®−îc sö dông (thay v× dïng c¸p). §Ó lo¹i bá c¸c sù cè nμy th× h·y ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c líp bäc chèng nhiÔu ®Òu ®−îc g¾n l¹i vμ c¸c kho¸ ®Òu chÆt. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi ®Êt nªn cÈn thËn hμn l¹i nÕu cÇn. 2.6.3. C¸c kÕt nèi ®Êt vµ nguån Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 55 TV sè 26, 35 8 9 1 27, 40 8 12 IC 6004 TPU 20,37 IC 6005 RAM 16 IC 6001 CCU 6, 20 IC 6022 18 6, 14 3 25,32,35,36, 4, 14 1, 25 39 40 IC 6010 EAROM IC 2701 DPU IC 2301 MCU IC 2201 VCU Clock 1,20,30,29,37 7 ,39 1,7,9,12 24, 29, 40 12, 24, 31 IC2202 VPU 21 IC 2203 NTSC 12 IC 1404 ADC 13 7, 14, 18 IC 1405 APU 14,18,21,23, 40 1, 24, 40 1 2, 12, 24 B−íc ®Çu tiªn ®Ó dß sù cè trªn mét m¹ch h− (hay nghi ngê), khi mμ vÊn ®Ò kh«ng bÞ lo¹i bá bëi viÖc thay thÕ c¸c IC ®−îc biÕt vμ c©n chØnh, lμ kiÓm tra tÊt c¶ c¸c kÕt nèi nguån vμ ®Êt ®Õn IC. MÆc dï nguån/®Êt ®−îc kiÓm tra cho tÊt c¶ c¸c Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 56 TV sè IC trªn m¹ch. H×nh 2.10 m« t¶ c¸c kÕt nèi nguån/®Êt chØ cho c¸c IC sè ®−îc nãi ®Õn trong phÇn 2.2. KiÓm tra ch¾c ch¾n c¸c ®Çu nèi nguån vμ ®Êt t¹i mçi IC, do nhiÒu IC cã nhiÒu h¬n mét nguån vμ mét ®Êt kÕt nèi. VÝ dô, nh− h×nh 2.10, ch©n (1), (7), (9), vμ (12) cña MCU IC 2301 lμ ®Êt trong khi ch©n (4) vμ (14) ®−îc nèi víi nguån5V Trong tr−êng hîp nμy, ch©n (1) lμ ®Êt cho bé ®Öm ngâ ra clock, trong khi ch©n (7) lμ ®Êt nguån ®iÖn cÊp. Ch©n (9) vμ (12) lμ ®Êt cña 2 m¹ch clock dïng tinh thÓ ®iÒu khiÓn, ®Ó mμ chØ cã mét ngâ ra clock t¹i ch©n (3) ho¹t ®éng. (Nh− ®· th¶o luËn ë ch−¬ng 1, c¸c TV sè gièng nhau ®−îc dïng cho NTSC, PAL vμ SECAM b»ng c¸ch thay ®æi tÇn sè xung clock. Trong hÖ thèng sè 3, chØ cã clock NTSC lμ cÇn thiÕt vμ c¸c clock cßn l¹i bÞ kho¸ (nh− lμ kh«ng t¹o ra nhiÔu). Mét vÝ dô kh¸c, ch©n (24), (29) vμ (40) cña VCU IC2201 lμ ®Êt trong khi ch©n (1) vμ (25) ®−îc nèi víi nguån 5V, víi ch©n (39) nèi víi nguån 12V. Ch©n (24) vμ (29) lμ ®Êt cña c¸c m¹ch analog trong khi ch©n (40) lμ ®Êt cña m¹ch sè trong IC 201. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn cho IC201 ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña VCU. T×m xem c¸c nguån vμo ®Æc biÖt. VÝ dô nh−, IC6001 yªu cÇu mét tÝn hiÖu ®ång bé 60 Hz (tõ ®−êng dÉn nguån ®Õn module nguån) t¹i ch©n (29). 2.6.4 TÝn hiÖu RESET Víi tÊt c¶ c¸c kÕt nèi nguån/®Êt x¸c ®Þnh, kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ICs ®−îc kÕt nèi tÝn hiÖu Reset ®óng. Sù kÕt nèi Reset ®−îc biÓu diÔn trong h×nh 2.11. CÇn nhí r»ng CCU IC6001 ®−îc Reset khi d©y nguån ®−îc nèi tr−íc vμ nguån Stanby cã sö dông. IC6001 vÉn thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh trong khi Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 57 TV sè Stanby ®−îc sö dông. C¸c IC cßn l¹i trong hÖ thèng sè nhËn tÝn hiÖu Reset cña chÝnh (t¹i tèc ®é 4 MHz) tõ IC6001 (t¹i ch©n (39) khi mét tÝn hiÖu Power ON ®−îc ®−a vμo IC600 39 IC6001 CCU 4 System reset 12 IC6010 EARAM 11 IC1405 APU 13 IC6004 TPU 5 IC2701 DPU 20 IC2202 VPU 39 IC2203 NTSC 23 IC2201 VCU H×nh 11: kÕt nèi RESET Mét c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó kiÓm tra chøc n¨ng Reset cña m¹ch tøc lμ kiÓm tra xung Reset t¹i ch©n thÝch hîp. VÝ dô, ch©n cña IC6001 xuèng thÊp (kho¶ng 1V hay 2V) khi nguån Stanby ®−îc sö dông tr−íc (do r¬i trªn R6041) vμ råi t¨ng lªn (kho¶ng 4.5V) khi C6013 n¹p qua CR6001. Møc thÊp sÏ t¸c ®éng lμm cho m¹ch IC6001 Reset. Sau khi Reset, khi ch©n (4) t¨ng lªn 4.5V, IC6001 vÉn s½n sμng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng CCU, trõ khi ®iÖn ¸p ch©n (4) r¬i xuèng thÊp trong mét chu kú kÐo dμi vμ t¹o ra Reset. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 58 TV sè NÕu IC6001 Reset kh«ng nh− m« t¶ th× nghi ngê C6013, CR6001 vμ R6041. Tuy nhiªn, nhí r»ng IC6001 kh«ng Reset bëi r¬i ¸p t¹m thêi (do n¹p trªn C6013) nh−ng ®−îc Reset mét lÇn mçi khi nguån Stanby t¾t vμ bËt lªn. Nh− trong tr−êng hîp c¸c linh kiÖn sè, nÕu ®−êng Reset hë, ng¾n xuèng ®Êt hoÆc ng¾n nguån (5 hoÆc 12V), c¸c IC sÏ kh«ng Reset, hoÆc Reset, c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®−îc dïng sÏ kh«ng cã t¸c dông. §iÒu nμy lμm cho toμn sù ho¹t ®éng sè chuyÓn sang tr¹ng th¸i treo (Halt). VËy nÕu b¹n t×m mét ®−êng Reset (hoÆc ch©n) mμ lu«n ë møc cao, lu«n ë møc thÊp hoÆc kh«ng kÕt nèi (®Ó næi), kiÓm tra ®−êng dÉn cÈn thËn. 2.6.5. TÝn hiÖu clock. TÝn hiÖu clock cña IC sè ®−îc biÓu diÔn h×nh 2.12. Chó ý r»ng cã 2 xung nhÞp trong hÖ thèng sè 3. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 59 TV sè 1 11 IC 6001 IC 2301 CCU 10 9 1 KHz System 6 5 PLL inputs 13 IC 6010 EAROM clock IC 1404 ADC 15 22 IC2201 VCU 22 IC 2203 NTSC 2 IC 2701 DPU 36 IC 6004 TPU 13 IC1405 APU 22 25 IC 2202 VPU 26 H×nh 2.15 : BiÓu diÔn tÝn hiÖu clock. CCU IC6001 cã xung clock 4 MHz riªng t¹i ch©n (1). TÝn hiÖu clock nμy cã thÓ ®−îc hiÓn thÞ t¹i ®iÓm test C6031. TÝn hiÖu dung clock kh¸c (14.3 MHz) ®−îc lÊy tõ MPU IC2301. Nh− ®· th¶o luËn, xung clock nμy bÞ kho¸ ®Õn bé ph¸t RF bëi mét toμn bé so pha PLL n»m trong VPU IC202. C¸c kÕt nèi PLL t¹i ch©n (5) vμ (6) cña IC2301. Xung clock chñ 14.3 MHz ®−îc kÕt nèi ®Õn VDC IC2201, VPU IC2202, PAC/NTSC IC2203, DPU IC2701, TPPU IC6004, ADC IC1404, vμ APU IC1405, nh− biÓu diÔn trong h×nh 2.12. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 60 TV sè Cã thÓ ®o sù hiÖn diÖn cña mét tÝn hiÖu clock cña mét Scope hoÆc Probe. Tuy nhiªn mét bé ®Õm tÇn sè lμm cho møc ®o chÝnh x¸c nhÊt. NÕu bÊt kú mét IC nμo kh«ng nhËn ®−îc tÝn hiÖu clock, IC kh«ng thÓ ho¹t ®éng. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu clock kh«ng cã tÇn sè, tÊt c¶ c¸c IC cã mét tÝn hiÖu clock nh−ng c¸c chøc n¨ng IC cã thÓ bÞ háng. NÕu xung clock 4MHz bÞ mÊt ®i hoÆc kh«ng b×nh th−êng, th× nghi ngê CR6002, IC6001. NÕu xung 14.3 MHz kh«ng cã hay bÊt th−êng th× nªn nghi ngê CR2301, IC2301 vμ IC2202. Còng nªn kiÓm tra ho¹t ®éng xung trªn c¸c ®−êng PLL gi÷a IC2301 vμ IC2202. Th«ng th−êng th× sù cã mÆt cña c¸c t¸c ®éng xung trªn c¸c ®−êng d©y nμy m« t¶ r»ng c¸c m¹ch PLL cã thÓ lμ tèt. 2.6.6 C¸c tÝn hiÖu vµo/ra Mét khi b¹n ®· ch¾c ch¾n r»ng tÊt c¶ IC ®Òu tèt, cã c¸c nèi nguån/®Êt tèt, vμ tÊt c¶ c¸c Reset vμ c¸c tÝn hiÖu xung ®Òu tèt th× b−íc kÕ tiÕp trong gi¶i quyÕt sù cè lμ theo dâi tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu vμo/ra t¹i mçi IC. 2.6.7 CÇu ®o logic hay sè 10-ns Logic-1 2.4 Input signal pulse or level Bal-lever or oben circuit Logic-0 Indicator Lamp response Bright Dim Off 1.8 1.0 0.5 0 Pulses up to 80 MHz cause indicator to blink at 10 MHz Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 0.05 S time 61 TV sè H×nh 2.13 :®¸p øng ®Ìn cÇu ®o logic sè. MÆc dï b¹n cã thÓ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c tÝn hiÖu vμo/ra b»ng m¸y dao ®éng nh−ng khi sö dông cÇu ®o logic (hay sè) th× tiÖn lîi h¬n nhiÒu (bëi v× hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®Òu lμ sè). Cã mét sè c¸c cÇu ®o trªn thÞ tr−êng. §èi víi toμn bé nh÷ng c¸i kh«ng quen thuéc vÒ viÖc sö dông c¸c cÇu ®o th× nh÷ng ®iÒu sau ®©y lμ c¸c h−íng dÉn nhanh vÒ c¸ch vËn hμnh cÇu ®o c¬ b¶n (khi dß c¸c tÝn hiÖu ngâ ra/ngâ vμo cña c¸c IC sè). CÇu ®o logic thØnh tho¶ng ®−îc gäi lμ "tuèc n¬ vÝt sè" bëi v× cÇu ®o th× th−êng ®−îc dïng chung cho c¸c sù cè vÒ m¹ch sè trong khi tuèc n¬ vÝt th× thuéc vÒ c¬ khÝ. B»ng ph−¬ng tiÖn cña c¸c bé hiÓn thÞ ®Ìn ®¬n gi¶n th× cÇu ®o logic b¸o cho b¹n tr¹ng th¸i logic cña mét tÝn hiÖu sè vμ cho phÐp c¸c xung chÝnh ®−îc dß thÊy. §Ìn, th−êng gÇn víi ®Çu cÇu ®o, cho mét hiÓn thÞ ngay lËp tøc c¸c tr¹ng th¸i logic hoÆc tÜnh hoÆc ®éng, tån t¹i trong m¹ch lóc kiÓm tra khi mμ cÇu ®o ch¹m vμo m¹ch hay ®−êng d©y. C¸c cÇu logic dß vμ chØ thÞ ë møc cao vμ thÊp (1 vμ 0) còng nh− lμ c¸c møc xÊu gåm lu«n c¶ hë m¹ch, trªn mét ®−êng d©y ®¬n cña mét m¹ch sè. Ch¼ng h¹n nh−, cÇu cã thÓ ®−îc nèi tíi ®−êng xung vμ cÇu sÏ chØ thÞ tr¹ng th¸i (0 vμ 1 hay tæng trë cao) cña ®−êng d©y ®ã. Mét cÇu logic còng cã thÓ kiÓm tra mét ngâ ra cña mét IC sè còng lμ c¸c ngâ vμo t−¬ng øng. H×nh 2.13 m« t¶ ®Ìn cÇu ®o ®¸p øng nh− thÕ nμo víi c¸c møc ¸p vμ c¸c xung ®−îc t×m thÊy trong c¸c m¹ch cña c¸c linh kiÖn sè tiªu biÓu. §Ìn cã thÓ hiÓn thÞ bÊt kú mét trong 4 chØ b¸o: (1) t¾t, (2) më (kho¶ng 1/2 s¸ng), (3) s¸ng (s¸ng ®Çy) hay (4) nhÊp nh¸y t¾t vμ më. §Ìn th× th«ng th−êng ë tr¹ng th¸i mê vμ ph¶i ®−îc l¸i tíi mét trong ba tr¹ng th¸i kh¸c bëi c¸c møc ¸p t¹i ®Çu cÇu ®o. §Ìn sÏ s¸ng ®èi víi c¸c ngâ vμo Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 62 TV sè t¹i hoÆc trªn tr¹ng th¸i 1 (tiªu biÓu lμ 5 V) vμ t¾t ®èi víi c¸c ngâ vμo t¹i 0 hay d−íi 0 (tiªu biÓu lμ ®Êt hay 0V). §Ìn mê ®èi víi ¸p gi÷a 1 vμ 0 vμ ®èi víi hë m¹ch. C¸c ngâ vμo xung lμm cho ®Ìn chíp kho¶ng vμi chõng møc 10Hz. Trong mét vμi øng dông th× cÇu ®o logic ®−îc dïng víi mét bé t¹o xung (®Ó kÝch mét ngâ vμo trong khi cÇu ®o theo dâi ngâ ra). §èi víi c¸c m¹ch TV sè tiªu biÓu th× cÇu ®o ®−îc dïng mét m×nh ®Ó dß sù ho¹t ®éng cña xung trªn ®−êng day ®Æc biÖt víi mét ®iÒu kiÖn ®−îc cho. Mét c¸ch thiÕt yÕu th× cÇu ®o ®−îc dïng ®Ó kiÓm tra dßng ch¶y tÝn hiÖu vμ ho¹t ®éng bus. CÇu logic th−êng ®−îc n¹p nguån tõ mét thiÕt bÞ cÊp nguån sè nh−ng cã thÓ ®−îc vËn hμnh tõ mét nguån cung cÊp bªn ngoμi (nÕu nèi ®Êt ®óng). Mét nguån ¸p tiªu biÓu trong tÇm tõ 4.5V tíi 15V. Víi hÇu hÕt c¸c cÇu ®o logic th× c¸c xung d−¬ng kho¶ng chõng 10ns hoÆc lín h¬n kÝch ®Ìn hiÓn thÞ bËt trong Ýt nhÊt 50ms. C¸c xung ©m lμm cho ®Ìn t¾t t¹m thêi. Chó ý r»ng cÇu logic lý t−ëng cho viÖc dß kho¶ng ng¾n vμ c¸c xung møc lÆp l¹i thÊp mμ nã khã quan s¸t trªn m¸y ®o. TÝnh n¨ng møc thÊp cña cÇu ®o h÷u dông cho viÖc kiÓm tra c¸c ch©n ngâ vμo/ra 3 tr¹ng th¸i cña IC. C¸c tr¹ng th¸i 1 vμ O lμm cho ®Ìn chØ thÞ t¾t më mét c¸ch t−¬ng ®èi. Tr¹ng th¸i thø 3 (tæng trë cao) ®−îc dß thÊy nh− lμ mét tr¹ng th¸i hë m¹ch (hay møc xÊu) vμ t¹o ra chØ thÞ ®Ìn mê. ChØ thÞ møc xÊu th× còng h÷u Ých cho viÖc dß c¸c ngâ næi hay ®øt kÕt nèi mμ tr«ng gièng nh− mét møc xÊu ®èi víi cÇu ®o. Mét kü thuËt rÊt h÷u dông khi sö dông cÇu ®o ®Ó gi¶i quyÕt sù cè vÒ c¸c m¹ch sè lμ theo dâi tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn quan träng (ch¼ng h¹n nh− xung, tÝn hiÖu chän Chip, Reset vμ bus d÷ liÖu hay ®iÒu khiÓn) víi xung ®ang ch¹y t¶i tèc ®é b×nh th−êng. §iÒu nμy tr¶ lêi tÝn hiÖu Reset kh«ng?", "Cã tÝn hiÖu Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 63 TV sè ®iÒu khiÓn trªn IMBUS kh«ng?". NÕu ®Ìn cÇu ®o chíp t¾t vμ më chØ thÞ ho¹t ®éng xung th× thËt hîp lý ®Ó xem r»ng tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Òu b×nh th−êng. ViÖc kiÓm tra khëi ®Çu nμy cña c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn víi cÇu ®o cã thÓ chøng tá hoμn toμn h÷u Ých. Ch¼ng h¹n nh− nÕu kh«ng cã chØ thÞ nhÊp nh¸y khi cÇu ®o ®−îc nèi víi ®−êng xung th× sÏ kh«ng cã xung. T−¬ng tù nÕu cÇu ®o kh«ng nhÊp nh¸y khi ®−îc nèi víi ®−êng Reset chÝnh th× sÏ kh«ng cã Reset chÝnh. §Ìn cña cÇu ®o còng nªn bËt t¾t mçi lÇn (khi nèi víi ch©n (4) cña CCU IC6001) mçi khi mμ nguån dù phßng bÞ th¸o ra vμ g¾n vμo. CÇn ®o logic còng cã thÓ ®−îc sö dông trong kü thuËt xung ®¬n hay b−íc ®¬n ®Ó ®Þnh vÞ lçi kh«ng râ rμng trªn m¹ch IC sè. Kü thuËt c¬ b¶n lμ thay thÕ xung víi c¸c xung rÊt chËm (ch¼ng h¹n nh− lμ c¸c xung tõ m¹ch t¹o ra xung logic) vμ theo dâi tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn kh¸c (vμ c¸c ngâ vμo/ra) trªn nÒn thêi gian thùc. Ph©n tÝch thêi gian thùc, ®−îc kÌm víi kh¶ n¨ng ®−a c¸c xung vμo bÊt cø chç nμo trong m¹ch sè víi bé t¹o xung logic, thØnh tho¶ng cã thÓ ®Þnh vÞ c¸c lçi bÞ giÊu. ThËt kh«ng may lμ mét trong nh÷ng kinh nghiÖm ®èi víi cÇu ®o logic lμ kh«ng thÓ theo dâi c¸c bus hay c¸c ®−êng ghÐp nèi mét c¸ch ®ång thêi: Còng vËy nã cã thÓ cho c¸c IC sè ®¸p øng ®óng khi xung t¹i møc rÊt thÊp nh−ng ®Ó söa sai khi xung t¹i møc b×nh th−êng. CÇn nhí mét ®iÓm khi dïng mét Probe (hoÆc Scope) ®Ó kiÓm tra tÝn hiÖu sè Probe hoÆc Scope sÏ chØ b¹n biÕt nÕu cã c¸c ho¹t ®éng sè trªn mét ®−êng, nh−ng kh«ng cã nghÜa c¸c th«ng tin sè lμ ®óng. C¸c th«ng tin ®i qua Imbus lμ mét vÝ dô tèt cña tr−êng hîp nμy. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 64 TV sè CCU göi th«ng tin sè ®Õn ICs kh¸c kÕt nèi ®Õn IMBUS. NÕu Probe hoÆc Scope hiÓn thÞ c¸c ho¹t ®éng sè trªn c¶ 3 ®−êng cña IMBUS, th× nã cã lý do ®Ó gi¶ sö r»ng c¸c th«ng tin lμ ®óng. (§iÒu nμy ®óng sau khi biÕt ICs tèt ®−îc thay). DÜ nhiªn CCu cã thÓ göi d÷ liÖu sai, hoÆc IC ®¸p øng sai víi c¸c d÷ liÖu ®óng, nh−ng ®iÒu nμy khã x¶y ra. Th«ng th−êng, mét trong c¸c ®−êng bÞ ng¾n m¹ch hoÆc bÞ háng. 2.7 M¹ch nguån vµ m¹ch l¸i ngang H×nh 2.14, 2.15, 2.16 biÓu diÔn nguån, l¸i ngang vμ m¹ch ph©n phèi nguån. Chó ý r»ng, 3 m¹ch nμy cã quan hÖ qua l¹i, ®Æc biÖt lμ tõ ®iÓn gi¶i quyÕt r¾c rèi. 2.7.1 Më nguån tuÇn tù (Power - on Sequence) TV sè bËt nguån khi mét tÝn hiÖu Power On ®−îc ®−a ®Õn ch©n (12) cña CCU IC6001 (h×nh 2.14). TÝn hiÖu nμy cã nguån gèc t¹i phÝm Power trªn b¶n ®iÒu khiÓn chÝnh (h×nh 2.3) hoÆc tõ mét tÝn hiÖu Power On t¹o ra bëi bé ph¸t tÝn hiÖu IR tõ xa. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 65 TV sè 3 Q6007 9-535 4D3-4 3D4-2 Q3501 5 4E3-4 3E4-3 Coder pulse signals 12 IC 6001 CCU 12 V (SW) 8V Q3503 +5V (SW) IC6007 Q6006 12V 12V (switched) H×nh 2.14 :më nguån tuÇn tù Kh«ng quan t©m ®Õn nguån, m¹ch trªn Module khuyÕch ®¹i IR biÕn ®æi tÝn hiÖu Power On sang xung m· ®−a ®Õn ch©n (12) cña IC6001. Chó ý r»ng IC6001 kh«ng chÊp nhËn bÊt cø lÖnh nμo kh¸c cho ®Õn khi nhËn ®−îc mét tÝn hiÖu Power On vμ kh«ng thùc hiÖn lÖnh Power On nÕu nguån Stanby kh«ng ®−îc sö dông (phÇn 2.6.3) vμ m¹ch CCU kh«ng Reset (phÇn 2.6.4). Khi IC6001 chÊp nhËn xung m· ho¸ tõ Module khuyÕch ®¹i IF, ch©n (5) cña IC6001 xuèng møc thÊp, lμm Q6007 dÉn. §iÒu nμy g©y ra cùc C cña Q6007 lªn møc cao (kho¶ng 5V) vμ t¹o ra møc cao (kho¶ng 3.5V) t¹i ch©n (4) cña tr¹m nèi 4D3. Møc cao Power On t¹i 4D3 - 4 ®−a ®Õn Q3503 dÉn do Q3501. Khi ®iÒu nμy x¶y ra, nguån Stanby 12V t¹i cùc E cña Q3503 trë thμnh nguån 12V t¹i cùc C cña Q3503. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 66 TV sè C«ng t¾c nguån 12V trªn m¹ch nguån cung cÊp ®−îc ®−a tíi qua ch©n (3) cña bé nèi 3E4 tíi m¹ch chÝnh 9 - 535 t¹i ch©n (4) cña bé nèi 4E3. §iÒu nμy bËt Q6006 vμ kÑp nguån chê 8V dÉn tíi æn ¸p 5V IC6007. Ngâ ra cña IC6007 ®−îc chuyÓn thμnh nguån 5V. C«ng t¾c nguån 5V nμy lμm viÖc nh− lμ mét nguån cung cÊp chÝnh cho c¸c IC sè cßn l¹i. Tuy nhiªn mét vμi IC sè còng yªu cÇu c«ng t¾c 12V vμ chê 5V. 2.7.2 M¹ch l¸i ngang 9-535 Q 2701 3A4-5 3A4-1 To IC2701 Q 2700 XQ3202 SQ3201 DPU 31 H×nh 2.15.m¹ch l¸i ngang Nh− m« t¶ trong h×nh 2.15 th× c¸c tÝn hiÖu l¸i ngang khëi ®éng víi DPU IC2701. Khi IC2701 ®−îc bËt th× c¸c xung l¸i xuÊt hiÖn t¹i ch©n (31). C¸c xung nμy ®−îc ®−a tíi c¸c m¹ch quÐt th«ng qua Q2700, Q2701, ch©n (5) cña bé nèi 3A4 vμ ch©n (1) cña bé nèi 4A3. C¸c xung l¸i ®−îc ®−a tíi c¸c m¹ch phi håi trªn m¹ch quÐt th«ng qua bé tiÒn l¸i ngang XQ3203 vμ bé l¸i XQ3201. C¸c m¹ch nμy t¹o ra c¸c xung phi håi cho èng ®Ìn h×nh vμ t¹o thμnh nguån ¸p thø hai trong c¸ch th«ng th−êng. Chóng Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 67 TV sè ta kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c m¹ch phi håi (Flyback) ë ®©y bëi v× c¸c m¹ch nμy nh− vËy hÇu nh− gièng víi c¸c m¸y TV kh«ng sè kh¸c. 2.7.3. Bé phËn phèi nguån Nh− ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.16 th× hÇu hÕt c¸c ¸p B+ cung cÊp cho c¸c m¹ch sè (vμ nhiÒu m¹ch kh¸c) ®−îc t¹o ra bëi m¹ch cÊp nguån. Chó ý r»ng cã 2 nguån cung cÊp riªng cho viÖc sö dông ©m thanh. Tuú theo kiÓu TV sè mμ hoÆc lμ +24 hay +36V sÏ t¹o ra vμ gëi tÊt tíi c¸c m¹ch ©m thanh. Ph−¬ng ph¸p mμ 2 nguån cung cÊp ®−îc chän lμ kÕt nèi bé c¾m 3H/3L tíi hoÆc lμ bé nèi 3H hay bé nèi 3L. C¸c bé nèi 3H vμ 3L ®−îc ®Ýnh kÌm víi c¸c ch©n kh¸c trªn phÇn thø cÊp cña biÕn ¸p nguån TX3501. Mét ch©n t¹o ra +24V trong khi c¸c ch©n kh¸c t¹o ra +36V khi ®−îc chØnh l−u. Chó ý r»ng ©m thanh vμ nguån ©m thanh ®−îc ®Ò cËp h¬n n÷a trong phÇn 2.11 vμ 2.12. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 68 TV sè 1 120 V SB 2 3C4 2 1 3C4 9-535 6 5 8 V SB -8 V SB 1. . . 5 V SB 2. . .-5 V SB 4 12 V SB 1 3E4 4 3 12 V SB 12 V SW 3 4 2M6 3 2 5 V SB 2 3 6M2 2 5 4E3 1 4 1 4 26 V SB 6 1 1 3F1 4P8 2 3 2 1 3 12 V SW 12 V SB 2 3 4 1F3 12 V aud 26 V aud 1 2 3 8P4 H×nh 2 16: bé ph©n phoi nguån. 2.7.4 Gi¶i quyÕt sù cè m¹ch nguån, l¸i ngang vµ ph©n bæ nguån R¬le khö tõ KX6541 trªn m¹ch nguån cung cÊp ®−îc m« t¶ trong h×nh 2.17 lμm viÖc nh− lμ mét ®iÓm b¾t ®Çu h÷u Ých cho viÖc gi¶i quyÕt sù cè c¸c m¹ch nμy. Rêle t¹o ra mét tiÕng "click" khi nguån bËt lªn (hoÆc bëi b¶ng ®iÒu khiÓn tõ xa). Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 69 TV sè 12 V SW Q3506 LCX3950 RX3676 KX6451 h×nh 2.17 : gi¶i quyÕt sù cè nguån trªn m¹ch Khi c«ng t¾c 12V ®−a vμo nguån th× Q3506 bËt lªn, ®−a nguån tíi cuén khö tõ th«ng qua RX3676. Khi RX3676 nãng lªn th× ®iÖn trë cña RX3676 t¨ng lªn sau cïng lμ ng¾t dßng ®iÖn ch¹y tíi cuén khö tõ. V× vËy sù cã hay kh«ng cã tiÕng "click" nãi cho b¹n biÕt ®iÒu g× x¶y ra cho c¸c nguån m¹ch. NÕu nh− rêle kªu "click" th× thËt lμ hîp lý ®Ó xem r»ng nguån cung cÊp vμ CCU IC6001 c¶ hai ®Òu ho¹t ®éng vμ c«ng t¾c +12V tèt. Trong tr−êng hîp ®ã b¹n cã thÓ chuyÓn tíi c¸c m¹ch kh¸c. Nãi c¸ch kh¸c nÕu rêle kh«ng kªu "click" th× kh«ng cã chç nμo ®ang ho¹t ®éng cho ®Õn khi b¹n kiÓm tra nguån vμ c¸c m¹ch ngang. NÕu rêle KX6541 kh«ng kªu "click" khi bËt nguån th× kiÓm tra møc thÊp t¹i ch©n (5) cña CCU IC6601 vμ ho¹t ®éng t¹i ch©n (12). NÕu IC6001 - 5 kh«ng xuèng møc thÊp khi c«ng t¾c nguån ®−îc nhÊn (hoÆc trªn b¶n ®iÒu khiÓn hoÆc trªn bé ®iÒu khiÓn tõ xa) vμ cã xung t¹i IC6001 - 12 th× nghi ngê IC6001. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 70 TV sè NÕu kh«ng cã xung t¹i IC6001 - 12 th× nghi ngê bé khuyÕch ®¹i t¹i IR, nguån xung, hay bé ®iÒu khiÓn tõ xa. DÜ nhiªn còng cã thÓ lμ m· sai ®−îc truyÒn ®i hay m· ®ang bÞ xö lý sai bëi bé gi¶i m· khuyÕch ®¹i IR nh−ng ®iÒu nμy rÊt hiÕm. Khi IC6001 - 5 cã møc thÊp th× h·y xem møc cao t¹i cùc B cña Q3501. NÕu kh«ng cã th× nghi ngê Q6007. NÕu cã møc cao t¹i cùc B cña Q3501 th× kiÓm tra r»ng Q3503 ®−îc bËt (cùc C cña Q3503 nªn lμ +12V). Víi +12V th× KX6451 nªn bËt (click). NÕu kh«ng th× nghi ngê Q3506 hay KX6451. B©y giê gi¶ sö r»ng KX 6451 cã "click" khi bËt nguån nh−ng TV kh«ng më. B¾t ®Çu kiÓm tra +5V t¹i ch©n (25) cña DPU IC2701 (h×nh 2.10). Gi¶ sö b¹n ®· kiÓm tra nguån ®óng, xung vμ c¸c tÝn hiÖu Reset tíi IC2701 vμ tÊt c¶ c¸c IC sè kh¸c. KÕ ®Õn kiÓm tra c¸c xung l¸i ngay t¹i ch©n (31) cña IC2701 (h×nh 2.15). Råi kiÓm tra c¸c xung t¹i ch©n (1) cña bé nèi 4A3 trªn m¹ch quÐt. NÕu c¸c xung ®Òu kh«ng cã t¹i IC2701 - 31, khi IC2701 më, nghi ngê IC2701. NÕu cã xung t¹i IC 2701 - 31 nh−ng kh«ng cã t¹i ch©n (5) cña bé nèi 3A4 th× nghi ngê Q2700 hay Q2701. NÕu c¸c xung l¸i ®Òu tèt t¹i bé nèi 4A3 - 1 nh−ng kh«ng cã quÐt ngang (hay bÊt kú mét chØ b¸o nμo kh¸c mμ TV kh«ng ch¹y) th× h·y kiÓm tra m¹ch quÐt b¾t ®Çu víi XQ3202. 2.8 C¸c m¹ch quÐt däc Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 71 TV sè IC2701 DPU 26 27 H×nh 2.18: m¹ch quÐt däc. H×nh 2.18 m« t¶ c¸c m¹ch quÐt däc. Th«ng th−êng kh«ng cã ®iÓm ®Ó kiÓm tra c¸c m¹ch däc cho ®Õn khi c¸c m¹ch ngang tèt. TÝn hiÖu quÐt däc ®−îc t¹o ra trong DPU IC2701 vμ xuÊt hiÖn t¹i ch©n (26), (27). C¸c ngâ ra nμy ®−îc kÕt hîp trong c¸c m¹ch RC ®Ó t¹o ra mét sãng r¨ng c−a däc tiªu biÓu t¹i cùc E cña Q2100. TÝn hiÖu r¨ng c−a nμy ®−îc ®−a tíi bé khuyÕch ®¹i däc IC2001 trªn m¹ch quÐt. Ngâ ra cña IC 2001 ®−îc ®−a tíi cuén däc. 2.8.1 C¸c vÊn ®Ò phÇn quÐt däc C¸c vÊn ®Ò ë m¹ch däc kh«ng phøc t¹p, kiÓm tra xung t¹i ch©n (26) vμ (27) cña IC2701, cã d¹ng r¨ng c−a t¹i cùc E cña Q2100, vμ mét d¹ng r¨ng c−a t¹i ngâ vμo IC2100. Chó ý r»ng IC2100 lμ mét lo¹i IC m¹ch l¸i cuén lÖch däc t×m thÊy trong nhiÒu TV Zenith. NÕu ngâ vμo Q2100 tèt, nghi ngê IC2710 hoÆc c¸c linh kiÖn RC. NÕu m¹ch ngâ vμo IC2100 kh«ng tèt (kh«ng cã d¹ng r¨ng c−a), nghi ngê Q2100 hoÆc c¸c m¹ch liªn quan. D¹ng r¨ng c−a cã ®iÖn ¸p 4V ®Ønh - ®Ønh. NÕu ngâ vμo Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 72 TV sè IC2100 tèt nh−ng kh«ng cã quÐt däc, nghi ngê vÊn ®Ò ë IC2100 hoÆc cuén lÖch däc. Channel- selection Commands from Control panel Or remote AFC 2M1-3 IF 2M1-4 AGC IF 12 19 18 31 30 Band SW B Band SW A AFC window AFC center 4 3 11 13 16 5 7 UHF VHF B+ 1.6 2 3 4 chip IC6001 7 tuner CCU 13 IC6002 Tuner interfac 6 9 UHF B+ +5 V 9 10 11 12 J6001 Prescaler output to IC6001 H×nh 2.19: hÖ th«ng chØnh ®μi. 2.9 HÖ thèng chØnh ®µi. H×nh 2.19 biÓu diÔn m¹ch hÖ thèng chØnh. Chó ý bé Tuner/Prescaler ®−îc ®Æt trªn Mainboard 9 - 535, nh− lμ IC6002 giao diÖn Tuner. HÖ thèng chØnh lμ mét m¹ch tæng hîp tÇn sè ®iÒu khiÓn PLL (víi bé chia tr−íc) t−¬ng tù nh− phÇn trong nhiÒu TV kh«ng dïng sè. M¹ch gi÷a phÇn giao diÖn vμ Tuner th× gièng nhau trong c¸c lo¹i TV kh¸c. Tuy nhiªn, m¹ch gi÷a CCU IC6001 phÇn giao diÖn lμ ®éc nhÊt trong hÖ thèng sè 3. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 73 TV sè LÖnh chän kªnh tõ b¶ng ®iÒu khiÓn hoÆc tõ xa ®−îc ®−a ®Õn ch©n (12) cña CCII IC6001 ë d¹ng xung m· (gièng nh− c¸c lÖnh kh¸c tõ b¶n ®iÒu khiÓn hoÆc tõ xa). IC6001 biÕn ®æi lÖnh thμnh tÝn hiÖu ®−a vμo IC6022. Giao diÖn IC6022 còng nhËn tÝn hiÖu AFC tõ Module IF/Audio. Trong khi m¹ch Tuner nhËn tÝn hiÖu AGC tõ Module IF/Audio. Ngâ ra Presealer tõ bé Tuner ®−îc ®−a vμo CCU IC6001 t¹i ch©n (13). NÕu b¹n kh«ng quen víi hÖ thèng tæng hîp tÇn sè bao gåm bé ®iÒu khiÓn PLL vμ Presealer. 2.9.1 C¸c vÊn ®Ò ë hÖ thèng chØnh NÕu cã mét lçi háng trong hÖ thèng chØnh (kªnh kh«ng thÓ chän, Video tr¾ng xo¸, nhiÔu ©m tÇn..v.v.): VÊn ®Ò cã thÓ kh«ng x¶y trong bé khuyÕch ®¹i IF hoÆc b¶ng ®iÒu khiÓn/m¹ch tõ xa. Lçi háng chÝnh trong m¹ch nμy lμ th−êng biÓu hiÖn khi TV bËt lªn. DÜ nhiªn lμ nÕu b¹n chän kªnh b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa, kh«ng dïng trªn b¶n ®iÒu khiÓn (hoÆc ng−îc l¹i), b¹n cã thÓ c¸ch ly lçi. Tuy nhiªn, lçi hÖ thèng chØnh cã thÓ dß c¸c linh kiÖn nh− biÓu hiÖn h×nh 2.23. Xung m· ®−a vμo ch©n (12) IC6001 vμ nh÷ng lÖnh gi÷a IC6001 vμ IC6002 khã kiÓm tra. Tuy nhiªn, do tÝn hiÖu kªnh gi÷a IC6002 vμ bé Tuner lμ ®iÖn ¸p DC, nªn lÖnh dÔ kiÓm tra (vμ còng gièng nh− lÖnh cña c¸c TV sè kh¸c). VÝ dô, b¹n cã thÓ chän kªnh VHF vμ kiÓm tra nÕu ®iÖn ¸p VHF ®−îc ®−a vμo bé Tuner (t¹i ch©n (3) vμ (4). NÕu bÊt kú ®iÖn ¸p bé Tuner/Interfale xuÊt hiÖn kh«ng b×nh th−êng, nghi ngê lçi IC 6022, m¹ch gi÷a IC6022 vμ bé Tuner (nh− Q6003 vμ Q6004) vμ m¹ch gi÷a IC6001 vμ IC6022. NÕu tÊt c¶ c¸c ®iÖn ¸p b×nh th−êng t¹i bé Tuner, kiÓm tra ngâ ra Prescale tõ bé Tuner ®Õn CCU IC6001, vμ kiÓm tra ngâ ra IF tõ bé Tuner ®Õn Module IF/Audio. NÕu c¸c ngâ ra ®ã kh«ng cã hoÆc kh«ng b×nh th−êng th× nghi ngê lçi ë bé Tuner. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 74 TV sè 2.10. M¹ch video B 3 G 2 2C5 R 1 2C1-2 26 27 28 31 Q2208 35 2 1 8 33 From 5 1 11 32 1 39 Digital luminace 5 1 7 1 38 Q2206 32 31 30 to IC6004 IC2202 vpU 27 Digital chroma 1 30 19 1 16 IC2203 NTSC IC2201 VCU 37 IM BUS from CCU IC6001 2 3 4 IM BUS from CCU IC6001 2 3 4 26 1 29 18 2A9-1 1 21 10 - 17 H×nh 2.20: M¹ch video. MÆc dï c¸c gi¶i quyÕt vÊn ®Ò r¾c rèi trong m¹ch Video rÊt khã, cÇn nhí r»ng c¸c ngâ vμo vßng Video (t¹i ch©n (35) vμ (37) IC 2201 lμ tèt nh−ng tÝn hiÖu t¹i ch©n (26), (27) vμ (28) lμ xÊu → ta nªn c¸ch ly c¸c vÊn ®Ò Video ®Õn IC2201, IC2202, IC2203 hoÆc m¹ch vßng (tiªu biÓu lμ d©y dÉn PC). DÜ nhiªn lμ CCU IC6001 cã thÓ t¹o th«ng tin lçi trªn IMBUS nh−ng ®©y lμ ®iÒu kh«ng thùc tÕ. Trong thùc tÕ, nÕu cã mét ngâ IMBUS xÊu ®Õn IC2202 hoÆc IC2202, bus (c¸p) cã thÓ bÞ lçi (hë, ng¾n hoÆc ®−êng x−íc). Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 75 TV sè Chó ý r»ng, c¸c th«ng tin trªn hÖ thèng truyÒn h×nh hiÖn lªn mμn h×nh ph¸t triÓn trong IPU IC6004 ®−îc thªm vßng xö lý Video t¹i ch©n (30) ®Õn ch©n (33) cña IC6004. TV ho¹t ®éng b×nh th−êng, còng nh− Video ®−îc quan t©m víi IC6004 ®· gì. DÜ nhiªn, nÕu tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng Video ngo¹i trõ Teletext lμm viÖc b×nh th−êng, th× b¹n ®· c¸ch ly vÊn ®Ò IC6004 vμ c¸c m¹ch liªn quan. Nhí r»ng thªm vμo viÖc xö lý tÝn hiÖu h×nh tæng hîp th× m¹ch cña h×nh 2.23 còng lμ mét ®iÓm ®Ó viÖc chän cña ng−êi xem ®−îc xö lý. Ch¼ng h¹n nh−, nÕu phÝm nhÊn TINT trªn b¶ng ®iÒu khiÓn thø 2 (h×nh 2.2) ®−îc nhÊn th× c¸c lÖnh ®−îc ®−a tíi ch©n (12) cña CCU IC6001 th«ng qua bé khuyÕch ®¹i IR. C¸c lÖnh nμy ®−îc chuyÓn thμnh c¸c tÝn hiÖu sè trªn IMBUS vμ ®−îc tíi IC2202 vμ IC2203. 2.11 C¸c m¹ch ©m thanh 4 5 19 6 To and from IC1420/IC1421 noise reduction IM BUS from CCU IC6001 4H9 1 2 3 IC1404 14 ADC 16 10 17 18 11 24 7 15 16 17 22 23 15 IC 1405 APU 14.3 MHz from MCU IC2301 IM BUS from CCU IC6001 14.3 MHz 19 from MCU IC2301 13 20 H×nh 2.21:m¹ch ©m thanh. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 76 TV sè H×nh 2.21 m« t¶ c¸c m¹ch ©m thanh. Nh− ®· ®Ò cËp th× hÇu hÕt viÖc xö lý ©m thanh x¶y ra trong ADC IC1404 vμ APU IC1405, c¶ hai ®Òu d−íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸c tÝn hiÖu IMBUS tõ CCU IC6001. LÇn n÷a, thËt lμ khã kh¨n ®Ó theo dâi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ©m thanh trªn IMBUS. Tuy nhiªn nÕu b¹n t×m ra xung trªn tÊt c¶ 3 ®−êng cña bus t¹i c¸c ngâ vμo cña IC1404 vμ IC1405 (c¸c ®−êng kh«ng hë, ng¾n m¹ch hay dÝnh) th× thËt lμ hîp lý ®Ó xem r»ng c¸c lÖnh ®óng ®−îc thùc hiÖn vμ ®ang ®−îc nhËn. 2.11.1 Sù cè vÒ ©m thanh C¸c ngâ vμo c¸c m¹ch ©m thanh (t¹i ch©n (4), (5), (7) vμ (24) cña IC1404) lμ c¸c tÝn hiÖu ©m thanh d¶i nÒn truyÒn thèng mμ nã cã thÓ ®−îc theo dâi vμ kiÓm tra trë l¹i nguån (m¹ch ©m thanh trung tÇn hay ®Çu c¾m). T−¬ng tù c¸c ngâ ra tõ c¸c m¹ch ©m thanh (t¹i ch©n (19), (20), (22) vμ (23) cña IC1405) lμ c¸c tÝn hiÖu ©m thanh tr¸i vμ ph¶i truyÒn thèng mμ nã cã thÓ ®−îc theo dâi vμ ®−îc dß tíi m¹ch ©m thanh IF hay chÊu c¾m. Theo c¸ch ®¬n gi¶n th× nÕu c¸c tÝn hiÖu ®−îc ®−a tíi c¸c ch©n (4), (5), (7) vμ (24) cña IC 1404 lμ tèt nh−ng c¸c tÝn hiÖu t¹i ch©n (19), (20), (22) vμ (23) cña IC1405 xÊu th× b¹n cÇn ph¶i c¸ch ly c¸c sù cè ©m thanh ®èi víi IC1404, IC1405 hay c¸c m¹ch cã liªn quan. Nhí r»ng c¶ hai IC1404 vμ IC1405 ph¶i cã mét tÝn hiÖu xung 14.3 MHz tõ MCU IC2301. Tõ mét ®iÓm thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c sù cè vÒ ©m thanh cã thÓ ®−îc söa b»ng c¸ch thay thÕ mét IC ©m thanh (IC1404 hay IC1405). DÜ nhiªn nã cã thÓ gióp hiÓu ®−îc IC nμo thùc hiÖn chøc n¨ng nμo. Còng vËy nhí r»ng nÕu ADC IC1404 xÊu th× toμn bé m¹ch 9 - 535 ph¶i ®−îc thay thÕ. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 77 TV sè Thªm vμo víi c¸c tÝn hiÖu ©m thanh ®−îc sè ho¸ th× APC IC1404 ®iÒu chÕ ©m thanh næi MTS vμ t¹o thμnh c¸c tÝn hiÖu L - R, ®iÒu chÕ c¸c tÝn hiÖu SAP vμ tiÕn hμnh c¸c chuyÓn m¹ch cÇn thiÕt ®èi víi c¸c tÝn hiÖu sè. Mét chuyÓn m¹ch nh− vËy bao gåm chän ©m thanh næi, SAP, Mono hay ©m thanh bªn ngoμi. NÕu mét trong bÊt kú c¸c chøc n¨ng nμy bÞ bÊt th−êng th× nghi ngê IC1404. Thªm vμo viÖc xö lý c¸c tÝn hiÖu sè thanh ©m thanh t−¬ng tù th× APU IC1405 chuyÓn L + R vμ L - R thμnh ©m thanh tr¸i vμ ph¶i, ®iÒu chØnh ©m l−îng, chØnh c©n b»ng, chØnh trÇm bæng, t¹o ra sù ph©n biÖt ©m thanh næi më réng vμ t¹o ra tÝn hiÖu SAP trªn c¸c ngâ ra L vμ R. NÕu bÊt kú mét trong c¸c chøc n¨ng nμy bÞ bÊt th−êng th× nghi ngê IC1405 cã vÊn ®Ò. APU IC1405 lμ ®iÓm mμ t¹i ®ã cã c¸c sù lùa chän cña ng−êi xem ®−îc xö lý. VD nh−, nÕu nót BALANCE trªn b¶n ®iÒu khiÓn phô (h×nh 2.5) ®−îc nhÊn, lÖnh ®−îc ®−a ®Õn ch©n (12) cña CCU IC6001 ®Õn bé khuyÕch ®¹i IR. Nh÷ng lÖnh nμy ®−îc biÕn ®æi thμnh tÝn hiÖu sè trªn IMBUS vμ ®−îc ®−a ®Õn IC1405. Chó ý r»ng IC1420 vμ IC1421 t¹o ra sù gi¶m nhiÔu dBx. Trong khi m¹ch dBx cã thÓ g©y ra mét triÖu chøng r¾c rèi kh«ng cã ©m tÇn, th× chøc n¨ng cña m¹ch lμ gi¶m nhiÔu. HoÆc mét trong hai hoÆc c¶ hai cã thÓ gì ra khái Main Module 9 - 535 vμ vÉn duy tr× ©m tÇn (nh−ng kh«ng cã phÇn gi¶m nhiÔu dBx). Còng chó ý r»ng sau khi ©m tÇn Audi ®−îc xö lý ®−a vμo kªnh tr¸i hoÆc kªnh ph¶i, Audio ®−îc phèi hîp ®−a ®Õn mét tÇng ra. Trong TV kh«ng dïng Bose, tÇng ra n»m trªn Module IF/Audio. Trong TV dïng Bose, ngâ ra n»m trªn Module Bose. Chóng ta sÏ nãi ®Õn sù kh¸c biÖt cña chóng trong phÇn 2.12. 2.12 Bose Audio Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 78 TV sè 4D3 1 1 3D4 +26 V 4S8 TV power – on 1 +150 V SB 4G3 Bose audio supply ground °° 9 - 553 To left twiddler 8J4 8S4 8F4 To woofer 8W4 High = no mute Low = mute From 9-535 8B4 To right twiddler Bose audio 9 - 569 H×nh 2.22 biÓu diÔn m¹ch Bose Audio. D¹ng sè dïng trong TV víi Bose Audio th× hÇu nh− còng gièng víi c¸c TV kh«ng dïng Bose. Sù kh¸c biÕt n»m ë chç Audio. Cã mét nguån cung cÊp riªng cho Module Bose Audio. Nguån thuéc lo¹i Switching vμ ký hiÖu lμ 9 - 553. Cã mét IC Switching ICX3401 trªn 9 - 553 lμm cho nguån cÊp cho Audio ho¹t ®éng khi B+ ®−îc dïng. Trong chÕ ®é TV b×nh th−êng B+ lμ nguån cÊp cho Connector D43 t¹i ch©n (2). §©y lμ nguån +26V ph¸t triÓn bëi tia quÐt ngang(phÇn 2.7). Khi Bose Audio ®−îc dïng ë chÕ ®é "Audio Only". PhÇn chÝnh chuyÓn nguån + 12V ®i. §iÒu nμy do nguån +26V kh«ng ®−îc dïng khi kh«ng cã quÐt ngang. Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 79 TV sè Khi nguån cÊp Audio ho¹t ®éng, cã ®iÖn ¸p ra t¹i tr¹m nèi 4S8. Mét ngâ ra t¹i 4S8 - 1 lμ -14V, trong khi ngâ ra kh¸c t¹i 4S8- 3 lμ +14V. Hai nguån nμy ®−îc dïng cho Moudule Bose 9 - 569. §iÖn ¸p c©m nμy lμ ®iÖn ¸p nguån khi bËt TV. Khi ®iÖn ¸p hiÖn diÖn (cao) kh«ng cã t¾t ©m thanh. Khi ®iÖn ¸p nμy kh«ng cã (thÊp), module Bose Audio bÞ t¾t ©m thanh. CÇn nhí ®iÒu nμy khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò "kh«ng cã ©m thanh". Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 80 TV sè Nh÷ng ch÷ viÕt t¾t PLL: Phase Lock Loop LPF: Low Pass Filter CCU: Center Control Unit CRT: Cathode Ray Tube VIF: Votage Intermediate Frequency VCU: Video Codec Unit VPU: Video Processing Unit DPU: Deflection Processor Unit ACC: Automatic Chrominance Control BPF: Band Pass Filter APU: Audio Processor Unit PWM: Pulse Width Modulation IF: Intermediate Frequency RF: Radio Frequency AGC: Automatic Gain Control AFC: Automatic Frequency Control APC: Auto Phase Control ABL: Automatic Brightness Level SIF: Sound Intermediate Frequency UHF: Ultra Hight Frequency VHF: Video Hight Frequency RAM: Random Aceess Memory ROM: Read Only Memory NTSC: National Television System Committee PAL: Phase Alternating Line SECAM: Sequence Couleur Avec Memoire Khoa ®iÖn tö viÔn th«ng 81

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxTV ky thuat so.docx
 • pdfTV ky thuat so.pdf
Luận văn liên quan