Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng

LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ.Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá;góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặt khác, thông qua tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi lỗ mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đổ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. Đối với nền kinh tế nước ta, khi nền kinh tế đã hoà nhập với các nước trên khu vực và thế giới; khi thị trường mở rộng thì sự cạnh tranh trở nên quyết liệt.Do đó, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cần được quan tâm hàng đầu trong tất cả các doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp đạt hiệu quả hiệu quả, các doanh nghiệp phải tìm ra biện pháp thích hợp nhất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh , nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Từ khảo sát thực tế và nhận thức vai tròvề tầm quan trọng không thể thiếu trong công tác kế toán nên em chọn đề tài “Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ” tại Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng. Với sự hạn hẹp về kiến thức tổng hợp cũng như kinh nghiệm thực tế nên báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những sai sót.Rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Chuyên đề gồm 03 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại. Phần II: Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ tại Công ty Công Nghệ Phẩm Phần III: Một số nhận xét, ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng.

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1703 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ản sử dụng: Tài khoản 641: Chi phí bán hàng TK 641 -Chi phí bán hàng thực tế - Các khoản ghi giảm chi phí phát sinh trong kỳ. trong kỳ. - Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả. Tài khoản chi phí bán hàng có 7 tài khoản cấp 2: TK 6411- Chi phí nhân viên TK 6412- Chi phí vật liệu, bao bì TK 6413- Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK 6414- Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6415- Chi phí bảo hành TK 6417- Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6418- Chi phí bằng tiền khác. c. Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng TK 334,338 TK 641 TK 111,112,138,338 CP tiền lương và các khoản Các khoản ghi trích theo lương của nhviên b/hàng giảm chi phí TK 152 bán hàng CP vật liệu xuất dùng cho quá trình bán hàng trong kỳ TK 153 CCDC xuất dùng 1 lần TK 142,242 CCDC chờ Chi phí CCDC phân bổ phbổ dần trong kỳ TK 911 TK 214 K/chuyển CPBH để xác định kết quả Chi phí khấu hao TSCĐ TK 142(1421) của bộ phận bán hàng TK 335 CPBH kết K/ch để xác Trích trước CP sửa chữa lớn chuyển cho định kquả TSCĐ, trích trước CP bảo hành kỳ sau kỳ sau TK 111,112,331 CP dvụ TK 133 mua ngoài Thuế GTGT 1.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp. a. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp. Bao gồm: - Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp gồm tiền lương, các khoản phụ cấp.. ;Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động QLDN;Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ công tác QLDN; Chi phí khấu haoTSCĐ phục vụ cho toàn doanh nghiệp, nhà văn phòng làm việc của doanh nghiệp, vật kiến trúc, phương tiện vận tải…Thuế, phí, lệ phí: Thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí, lệ phí khác.. - Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho việc điều hành quản lý chung của toàn doanh nghiệp; chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí và chi phí kiểm toán... b. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 642:Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Các khoản ghi giảm chi phí thực tế phát sinh trong kỳ QLDN - Kết chuyển chi phí QLDN để xác định kết quả. Tài khoản này có 8 tài khoản cấp 2: TK 6421- Chi phí nhân viên quản lý TK 6422- Chi phí vật liệu quản lý. TK 6423- Chi phí đồ dùng văn phòng. TK 6424- Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6425- Thuế, phí và lệ phí. TK 6426- Chi phí dự phòng. TK 6427- Chi phí dịch vụ mua ngoài. TK 6428- Chi phí bằng tiền khác. c. Phương pháp hạch toán chi phí QLDN TK 334,338 TK 642 TK 111,112,138 Chi phí nhân viên Các khoản ghi giảm quản lý chi phí QLDN TK 152 CP vật liệu xuất dùng trong kỳ TK 153 CCDC xuất dùng 1 lần TK 142,242 CCDC chờ Chi phí CCDC phân bổ phbổ dần trong kỳ TK 911 TK 214 Cuối kỳ K/Ch CPQLDN để xác định kết quả Chi phí khấu hao TSCĐ TK 142 TK 333 CPQL kết K/ch để xác Thuế,phí và lệ phí được tính chuyển cho định kquả vào chi phí kỳ sau kỳ sau TK 111,112 CP dvụ TK 133 mua ngoài Thuế GTGT TK 139 Chi phí dự phòng phải thu khó đòi TK 335 Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 2.1 Nội dung cơ bản: Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ trong doanh nghiệp chính là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động sản xuất kinh doanh phụ. Kết quả đó được tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ và chi phí bán hàng, chi phí QLDN và được thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận lãi - lỗ về tiêu thụ. - = + Doanh thu Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ bán hàng thuần và cung cấp dịch vụ doanh thu + Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng thuần – Giá vốn hàng bán = Lợi nhuận gộp +(Dthu HĐTC – CPhí HĐTC) – Chi phí bán hàng – chi phí QLDN + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.2 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911:xác định kết quả kinh doanh TK 911 - Trị giá vốn của sản phẩm,hàng - Doanh thu thuần về sản phẩm hoá, dịch vụ đã tiêu thụ hàng hoá, dvụ tiêu thụ trong k- - Chi phí hoạt động tài chính và - Thu nhập hoạt động tài chính chi phí khác và thu nhập khác - Chi phí bán hàng và chi phí QLDN trong kỳ. - Số lãi trước thuế về hoạt động - Thực lỗ về hoạt động xản xuất sản xuất kdoanh trong kỳ. kdoanh trong kỳ. 2.3.Sơ đồ hạch toán kết quả tiêu thụ: TK 911 TK 632 K/chuyển giá vốn hàng bán TK 521,531,532 TK 511,512 K/chuyển CKTM, GGHB,HBBTL TK 641,642 K/ chuyển CPBH K/ chuyển doanh thu thuần và CPQLDN TK 142 K/ chuyển CPBH và CPQLDN còn lại kỳ trước TK 421 TK 421 K/ chuyển lãi K/ chuyển lỗ PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ VIỆC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG @&? I. Giới thiệu chung về Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng. 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng. a. Lịch sử hình thành: Năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất.Thành phố Đà Nẵng được giải phòng, nhà nước ta tiếp quản một thành phố của chế độ cũ để lại nên mạng lưới thương mại hoàn toàn chưa có. Đứng trước tình hình khẩn cấp đó, uỷ ban nhan dân cách mạng tỉnh QNĐN quyết định thành lập công ty Công Nghệ Phẩm tỉnh QNĐN theo Quyế định số 38/ QĐ-UB ngày 10-11-1975 của uỷ ban nhân dân tỉnh QNĐN, hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá chịu sự chi phối của nhà nước dưới sự lãnh đạo trực tiếp của sở thương nghiệp QNĐN. b. Sự phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay: Do yêu cầu của Nhà nước và việc kinh doanh từng ngành nghề để tiện cho việc theo dõi, quản lý, cho nên năm 1977 Công ty được tách thành 2 công tylà Công ty bách háo vải sợi và Công ty Kim khí Điện máy Hoá chất từ ngày 6-4-1977. Đến năm 1988 thì hợp nhất lại theo quyết định số 526/QĐ-UB ngày 20-3-1988 của uỷ ban nhân dân tỉnh QNĐN> Do trong quá trình hoạt động của công ty có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời có khả năng phát triển được trong cơ chế mới,cơ chế thị trường mà nhà nước ta đã đưa vào hoạt động, lãnh đạo công ty đã lập tờ trình số 149/CNP ngày 20-4-1992 xin thành lập doanh nghiệp Nhà Nước theo luật định và theo nghị định 388/HĐBT của Hội Đồng Bộ trưởng. Dựa trên cơ sở của tờ trình, quy chế của công ty Công Nghệ Phẩm cùng với quá trình hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu quả.Công ty được Bộ Thương mại vàUBND tỉnh QNĐN quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2900/QĐ-UB ngày 9/10/1992 với ngành kinh doanh là: Công nghệ phẩm bách hoá vải sợi, điện vật liệu xây dựng, thực phẩm công nghệ, các cửa hàng ăn uống giải khát, khách sạn... Công ty Công nghệ phẩm là Doanh nghiệp nhà nước, đặt trụ sở tại 57 Lê Duẩn thành phố Đà Nẵng được trao quyền sử dụng và trách nhiệm bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh theo chỉ thị 316/CT ngày 1/9/19901 của chủ tịch hội đông Bộ trưởng.Theo quýât định của uỷ ban nhân dân tỉnh QNĐN 2266/QĐ-UB ngày 11/12/1991. Tổng số vốn nhà nước giao cho công ty là: 2.782.000.000đ. Trong đó: Vốn ngân sách cấp: 1.575.000.000 đ Vốn tự bổ sung: 1.207.000.000 đ Quá trình hoạt động kinh doanh của công ty Công Nghệ Phẩm ĐN đã bảo toàn và tăng trưởng được nguồn vốn đã giao đến cuối năm 2001 tổng số vốn của công ty là: 6.321.835.714 Trong đó: Vốn ngân sách cấp: 4.051.243.956 đ Vốn tự bổ sung: 2.261.591.758 đ - Có văn phòng làm việc, giao dịch riêng ở 51 Lê Duẩn Đà Nẵng. - Có con dấu riêng - Hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập. 2. Chức năng và nhiệm vụ a. Chức năng: Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh độc lập, địa bàn hoạt động rộng, vì thế chức năng của công ty không những là chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng mà còn lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc đóng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận. Với chức năng kinh doanh bán buôn, bán lẻ, liên kết, liên doanh với các đơn vị trong nước, xuất nhập khẩu trực tiếp.Liên doanh vơi các công ty VMEP(Đài Loan) mở trung tâm bảo hành , tiêu thụ xe máy và cung cấp phụ tùng xe máy. Làm đại lý cho nhà máy xi măng chinphon Hải Phòng, Công ty thuốc lá Hải Phòng...nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường khu vực. b. Nhiệm vụ: - Mở rộng nguồn hàng, thị trường, tăng doanh số bán ra.làm tốt công tác xuất nhập khẩu lấy kinh doanh hàng nội địa làm trung tâm, kinh doanh xuất khẩu làm mũi nhọn, đồng thời củng cố lại cơ cấu công ty cho phù hợp, trên cơ sở đó khai thác triệt để thế mạnh của công ty. - quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được luôn xứng đáng là lá cờ đầu của ngành thương mại của thành phố.Không ngừng củng cố tổ chức công ty theo chiều hướng tinh gọn khoa học, kinh doanh có hiệu quả bằng phương thức kinh doanh mềm dẻo, linh hoạt , chủ động, có hiệu quả kinh tế. - Phát huy thế mạnh về vốn, mặt bằng, lợi thế thương mại, uy tín của công ty đối với khách hàng với đội ngũ nhiều năm công tác giàu kinh nghiệm cả lĩnh vực lãnh đạo lẫn lĩnh vực thương trường quản lý.Doanh nghiệp lấy chữ tín làm nền tảng cho việc kinh doanh của mình. - Phấn đấu từng bước làm chủ và chi phối thị trường bằng các mặt hàng chủ yếu trong phạm vi thành phố Đà Nẵng đần dần nhân rộng ra toàn khu vực Tây Nguyên-miền Trung cả miền bắc và miền Nam.Phù hợp với yêu cầu chung của thành phố Đà Nẵng và khu vực trong tương lai như mặt hàng giấy vở, xà phòng, đồ gia dụng, phương tiện đi lại cá nhân, vải sợi, điện máy, vật liệu xây dựng, thuốc lá.. - Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường nhiệm vụ của công ty hết sức khó khăn, một phần góp phần bình ổn giá cả, mặt khác phải bảo tồn vốn và kinh doanh có lãi để đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và giúp công ty đứng vững trước những khó khăn hiện tại. 3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Phó Giám Đốc Giám Đốc Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh Phòng kế toán tài vụ CN tại Hà Nội CN tại Tam Kỳ TT KD TH TT KD TP CN TT KD ĐM XM CN TẠI TP HCM TT KD DVỤ KS TT KD VL XD Chú thích: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Ban Giám đốc : Một Giám đốc và một Phó Giám đốc, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo chế độ một thủ trưởng và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trước Pháp luật và tập thể công nhân viên. - Phòng tổ chức: Tham mưu cho ban Giám đốc và công tác quản lý cán bộ theo dõi kiểm tra đôn đốc và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, cônbg tác văn phàng phục vụ công tác kinh doanh của Công ty. - Phòng kế toán tài vụ: Là bộ phận có nhiệm vụ nắm chắc số liệu, phản ánh kịp thời, hàng ngày cung cấp thông tin cho Giám Đốc để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.Nhiệm vụ chủ yếu của phòng là: ghi chép, cập nhật sổ sách chứng từ hằng ngày, lập báo cáo tháng, quý năm. Đồng thời đảm bảo việc thu chi tiền mặt chặt chẽ đúng chế độ chính sách do Nhà Nước quy định. -Phòng kinh doanh: Điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ đạo đơn vị cơ sở trực thuộc the0o từng chức năng của đơn vị ở các khâu mua,bán, bảo quản, xuất nhập hàng hoá. - Các đơn vị cơ sở hoạt động theo kế hoạch và sự chỉ đạo thống nhất của Công ty trên cơ sở giao khoán hiệu quả kinh doanh. 4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán. Tại Phòng kế toán Công ty, đứng đầu là kế toán trưởng chỉ đạo trực tiếp công tác kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng, mỗi đơn vị lập ban kế toán và chịu trách nhiệm về công tác kế toán tại đơn vị trước kế toán trưởng Công ty. a. Sơ đồ bộ máy kế toán: Kế toán trưởng Phó P. Kế toán Kế toán quỹ tiền mặt toán quỹ tiền m Kế toán Ngân hàng Kế toán kho hàng Kế toán thuế, XNK Kế toán công nợ Kế toán các đơn vị phụ thuộc b.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: - Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung điều hành bộ máy kế toán, giám sát mọi hoạt động tài chính của công ty và người trợ lý đắc lực của Giám Đốc trong việc tham gia các kế hoạch tài chính và ký kết các hợp đồng kinh tế, chịu trách nhiệm với cấp trên về số liệu kế toán - Phó phòng kế toán: Có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo quyết toán. - Kế toán tiền mặt:Có nhiệm vụ phản ánh thu chi, nắm tình hình tiền mặt của Công ty hằng ngày đối chiếu với thủ quỹ, cuối tháng kiểm kê quỹ tiền mặt.Lập bảng kê nộp cho Kế toán tổng hợp - Kế toán Ngân hàng: Theo dõi và phản ánh số hiện có và tình hình biến động tiền gửi Ngân hàng và vay Ngân - Kế toán kho hàng : Theo dõi và phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển hàng tồn kho, kiểm tra tình hình chấp hành các thủ tục và chứng từ xuất, nhập kho. Thực hiện chế độ kiểm tra, bảo quản. - Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ, định kỳ tiến hành kiểm tra, đối chiếu công nợ, cuối tháng lập báo cáo. - Kế toán thuế và xuất nhập khẩu: Ghi chép phản ánh tình hình kê khai thuế, quyết toán thuế GTGT và các loại thuế phát sinh trong quá trình kinh doanh, hạch toán và theo dõi tình hình xuất nhập khẩu. Các tổ chức kế toán trực thuộc, mỗi tổ chức đều có một tổ kế toán.Tuỳ theo nhiệm vụ và chức năng của đơn vị cơ sở. Tổ chức sổ kế toán. Hình thức sổ kế toán Công ty Công Nghệ Phẩm đang sử dụng hình thức Nhật ký chứng từ và sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Trình tự hạch toán theo phương thức “ Nhật ký chứng từ” được biểu diễn qua sơ đồ sau CHỨNG TỪ GỐC VÀ CÁC BẢNG PHÂN BỔ BẢNG KÊ NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT SỔ CÁI BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁO CÁO KẾ TOÁN Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Ghi cuối quý Đối chiếu b. Trình tự luân chuyển chứng từ: +Tại trung tâm, chi nhánh : Hằng ngày căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập chứng từ gốc và ghi vào báo cáo bán hàng. Kế toán tập hợp lên bảng kê chứng từ và vào sổ, thẻ kế toán chi tiết. Cuối tháng kế toán kiểm tra đối chiếu số liệu với nhau; cộng các Nhật ký chứng từ, bảng kê và các sổ chi tiết để gửi về Công ty + Tại phòng kế toán Công ty: Cuối tháng kế toán công ty căn cứ chứng từ,bảng biểu liên quan đến nghiệp vụ bán hàng do các đơn v ị cơ sở nộp lên, kế toán văn phòng công ty kiểm tra và căn cứ vào các tờ kê chi tiết lập báo cáo tổng hợp, lập bảng kê số 11 theo dõi cho toàn Công ty, các NKCT của các đơn vị cơ sở gửi lên ghi vào NKCT cho toàn Công ty.Sau khi đã khoá sổ kiểm tra đối chiếu số liệu trên các NKCT này với các sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết liên quan, kế toán tiến hành ghi sổ Cái.Cuối quý căn cứ số liệu trên sổ Cái và một số chỉ tiêu từ các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo kế toán. . II. Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng: 1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá tại công ty 1.1. Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng: Là hình thức bán hàng mà sau khi mua hàng xong, doanh nghiệp giao ngay cho người mua không nhập kho. Hiện nay công ty áp dụng phương thức này cho khách khá phổ biến. Theo phương thức này giá bán sẽ thấp hơn hàng bán qua kho vì giảm được chi phí bốc dỡ và chi phí dự trữ kho. 1.2. Phương thức bán hàng đại lý: Tại công ty xuất hàng gửi bán phần lớn do các trung tâm đảm nhiệm. Sau khi kết thúc hợp đồng bán hàng thông qua hệ thống các đại lý, doanh nghiệp sẽ trả cho các các đại lý một khoản hoa hồng về việc bán hàng. Hoa hồng đại lý được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá bán của hàng hoá mà đại lý đã bán. 1.3. Phương thức xuất kho bán trực tiếp tại kho: Khi hàng hoá giao nhận xong tại kho của doanh nghiệp và bên mua đã ký vào chứng từ, lúc này hàng hoá đã xác định là tiêu thụ. Vì vậy, mọi tổn thất hàng hoá trong quá trình vận chuyển hàng về người mua phải chịu. 1.4. Phương thức bán lẻ hàng hoá: Phương thức này áp dụng tại các trung tâm, chi nhánh.Trong khâu bán lẻ chủ yếu thu bằng tiền mặt, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách. Cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tiền, làm giấy nộp tiền kiểm kê hàng hoá hiện còn tồn ở quầy và xác định lượng hàng hoá bán ra trong ngày.Lập tờ kê bán lẻ, gửi tờ kê bán lẻ cho kế toán tại quầy,trung tâm...Sau đó lập báo cáo bán hàng để xác định doanh số bán. 2. Hạch toán tiêu thụ 2.1 Hạch toán doanh thu và giá vốn Khi bán hàng cho các đơn vị nội bộ, khách hàng..Kế toán xuất hoá đơn HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 3: (Dùng thanh toán) 02 – N Ngày 02 tháng 12 năm 2004 No: 41714 Đơn vị bán hàng: Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng Địa chỉ: 57 Lê Duẩn Số tài khoản: 710.A00139 Điện thoại: 822607 Mã số thuế: 0400100390 Họ tên người mua: Lê Thị Quá Đơn vị: Địa chỉ. Tổ 22- P. Thọ Quang- Q. Sơn Trà TPĐN Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số thuế: ST T Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Xe gắn máy hai bánh ATTILA( mới 100%) Số khung: 732401 Số máy : 732401 chiếc 01 25.454.545 25.454.545 Cộng tiền hàng: 25.454.545 Thuế suất GTGT 10% 2.545.455 Tổng cộng tiền thanh toán 28.000.000 Số tiền viết bằng chữ: (Hai mươi tám triệu đồng y ) Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, họ tên) - Trường hợp bán lẻ hàng hoá, nhân viên bán hàng lập tờ kê bán lẻ hàng hoá: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Ngày 05 tháng 12 năm 2004 Mẫu số :06/GTGT Tên cơ sở kinh doanh : Trung tâm kinh doanh ĐM-XM-Công ty CNP ĐN Địa chỉ : 57 Lê Duẩn -MST: 0400100390 Họ tên người bán hàng : Trương Thị Toàn Địa chỉ nơi bán hàng : 57 Lê Duẩn ĐN STT TÊN HÀNG HOÁ, DỊCHVỤ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 01 112A-NO1 Cái 04 12.000 48.000 02 11393-NO1 Cái 01 10.000 10.000 03 14401-NO1 Cái 01 162.000 162.000 04 44710-XO1 Cái 01 105.000 105.000 ... ................ ................. Tổng cộng tiền thanh toán 1.595.451 Căn cứ bảng kê bán lẻ, kế toán tính ra số thuế GTGT phải nộp và doanh thu bán hàng, sau đó kế toán căn cứ bảng kê bán lẻ hàng hoá lập hoá đơn GTGT theo bảng kê. Căn cứ bảng kê bán lẻ ngày 05 tháng 12, hàng bán đã có thuế GTGT là 10%, kế toán tính doanh thu và thuế phải nộp như sau: Doanh thu: 1.595.451 đ : 1,1 = 1.450.410 đ Thuế GTGT phải nộp: 1.595.451 đ - 1.450410 đ = 145.041 đ. Sau khi tính được doanh thu và thuế phải nộp, kế toán tiến hành viết hoá đơn GTGT cho hàng bán lẻ trong ngày. Trong trường hợp khách hàng mua hàng hoá yêu cầu phát hành hoá đơn thì nơi bán hàng sẽ lập hoá đơn GTGT. HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 3: (Dùng thanh toán) 02 – N Ngày 02 tháng 12 năm 2004 No: 094943 Đơn vị bán hàng: Trung tâm KD ĐM- XM Địa chỉ: 57 Lê Duẩn Số tài khoản: 710.A00139 Điện thoại: 822607 Mã số thuế: 0400100390 Họ tên người mua: Bán lẻ theo bảng kê số 01 ngày 05/12/2004 Đơn vị: Địa chỉ. Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số thuế: STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Hàng bán lẻ theo bảng kê 1.450.410 Cộng tiền hàng: 1.450.410 Thuế suất GTGT 10% 145.041 Tổng cộng tiền thanh toán 1.595.451 Số tiền viết bằng chữ: (Một triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng. ) Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, họ tên) Căn cứ vào hoá đơn GTGT, nhân viên bán hàng sẽ lập báo cáo bán hàng hằng ngày và nộp về cho kế toán kèm theo hoá đơn GTGT. Công ty Công Nghệ Phẩm BÁO CÁO BÁN HÀNG Trung tâm: KD ĐM-XM Ngày 15 tháng 12 năm 2004 Quầy: 57 Lê Duẩn STT Tên hàng và quy cách phẩm chất ĐVT SL THEO GIÁ BÁN LẺ THEO GIÁ HẠCH TOÁN( 632) Giá đơn vị Thành tiền Giá đơn vị Thành tiền 01 Xe máy ATTILA chiếc 02 25.454.545 50.909.090 24.500.000 49.000.000 02 Xe máy BOS SB1 chiếc 12 9.818.182 117.818.184 9.708.000 116.496.000 Cộng 168.727.274 Thuế 10% 16.872.726 Cộng số tiền phải nộp 185.600.000 Số tiền thực nộp:.........................trong đó thu bằng séc:...................... Chênh lệch thừa(+):...................................thiếu(-):.............................. Ngày ......tháng......năm2004 ĐÃ KIỂM TOÁN NGƯỜI BÁN HÀNG Từ báo cáo bán hàng, kế toán lên tờ kê chi tiết tiêu thụ TK 511 theo từng quầy hàng, cửa hàng trong trung tâm. Công ty Công Nghệ Phẩm BẢNG KÊ CHI TIẾT TK 511 Quầy :57 Lê Duẩn Tháng 12 năm 2004 Báo cáo bán hàng Trị giá hạch toán Chênh lệch giá Trị giá bán VAT 10% Ghi Có TK 511, Ghi Nợ TK 1111 131 2/12/2004 150.512.850 2.029.150 152.542.000 13.867.455 152.542.000 .... ............... .............. ................ .......... ................ ................. 15/12/2004 165.496.000 20.104.000 185.600.000 16.872.726 ....... ................ ............. ........... ............. ................ ................ Cộng 1.834.231.796 40.813.654 1.875.045.450 170.458.678 1.771.136.360 103.909.090 Kế toán theo dõi Ngày 31 tháng12 năm 2004 Căn cứ tờ kê chi tiết TK 511 của các quầy, kế toán trung tâm lên tờ kê chi tiết TK 511 ( tổng hợp) của toàn bộ trung tâm. Công ty Công Nghệ Phẩm BẢNG KÊ CHI TIẾT TK 511 Trung tâm KD ĐM-XM Tháng 12 năm 2004 Diễn giải Trị giá hạch toán Chênh lệch giá Trị giá bán VAT 10% Ghi Có TK 511, Ghi Nợ TK 1111 131 Q 57 Lê Duẩn 1.834.231.796 40.813.654 1.875.045.450 170.458.678 1.771.136.360 103.909.090 Q. 242 H.Vương 170.090.909 1.727.272 171.818.181 15.619.834 171.818.181 Quầy bán buôn 2.156.552.732 13.538.182 2.170.090.914 197.280.992 2.170.090.914 Quầy phụ tùng 56.286.299 7.235.740 63.522.039 5.774.731 14.280.221 49.241.818 Cộng 4.217.161.736 63.314.848 4.280.476.584 389.134.235 1.957.234.762 2.323.241.822 Kế toán theo dõi Ngày 31 tháng12 năm 2004 Trường hợp xuất hàng nội bộ giữa Công ty và các trung tâm: Hạch toán tại Công ty: Khi các đơn vị, chi nhánh có nhu cầu vê mặt hàng nào thì đề nghị lên văn phòng Công ty, khi Công ty quyết định xuất hàng cho đơn vị nào có nhu cầu, lúc đó Công ty sẽ phản ánh như sau: Nợ TK 136(1368): Số tiền thanh toán Có TK 1561 : trị giá hàng xuất Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp Tại trung tâm, chi nhánh khi nhận hàng của Công ty, kế toán ghi: Nợ TK 1561: Trị giá hàng nhập Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 336: Tổng số tiền thanh toán. Khi bán hàng, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131: Tổng số tiền phải thu Có TK 5111 : Doanh thu chưa thuế Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp Khi nọp tiền về cho Công ty, kế toán ghi: Nợ TK 336 Có TK 111,112 Xuất hàng nội bộ giữa trung tâm và các cửa hàng trực thuộc trung tâm: - Để có hàng bán tại các cửa hàng, quầy hàng ,các trung tâm viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho các cửa hàng, quầy hàng( do không phát hành hoá đơn GTGT nên trung tâm không hạch toán thuế ) - Khi xuất kho, kế toán ghi : Nợ TK 1561: 2.087.825.458 ( Trung tâm xuất) Có TK 1561: 2.087.825.458 ( Quầy bán buôn nhận) Đơn vị: TT KD ĐM-XM PHIẾU XUẤT KHO Số :........ Địa chỉ :57 Lê Duẩn Ngày 30 tháng 12 năm 2004 Họ tên người giao: Phan Sơn Địa chỉ: 57 Lê Duẩn Lý do xuất: Xuất nội bộ Xuất tại kho: kho 57 Lê Duẩn Họ tên người nhận: Phan Tiến Dũng Địa chỉ: Quầy bán buôn-121 Phan Châu Trinh STT Tên nhãn hiệu, quy cách hàng hoá ĐVT Số lượng Đơn giá Đơn giá Thành tiền Theo ch.từ Thực nhập Xe gắn máy hai bánh 01 Boss SB1 Ch 19 9.818.182 186.545.458 02 Xe Force ch 05 42.640.000 213.200.000 03 Xe Honda @ ch 05 75.550.000 377.750.000 04 Xe Honda Dylan ch 02 75.550.000 151.100.000 ........ ....... Tổng cộng 2.087.825.458 Từ hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho, kế toán trừ thẻ kho đồng thời lên Tờ kê chi tiết TK 1561 Công ty Công Nghệ Phẩm TỜ KÊ CHI TIẾT TK 1561 TTKD ĐM-XM Quầy 242 Hùng Vương STT Ngày,tháng năm Số chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi Có TK 1561,Ghi Nợ TK 632 1561 01 2/12/2004 41714 Lê Thị Quá 24.500.000 24.500.000 02 3/12/2004 41716 Nguyễn Văn Tuấn 24.500.000 ... ....... ..... .......... ....... Cộng 265.727.273 170.090.909 95.636.364 Kế toán Thủ trưởng đơn vị Căn cứ vào tờ kê chi tiết TK 1561 của các kho, cửa hàng; Kế toán trung tâm vào bảng kê số 4 Công ty Công Nghệ Phẩm BẢNG KÊ SỐ 4 TTKD ĐM- XM Tháng 12 năm 2004 ( Phần ghi Nợ) Diến Giải Số dư đầu kỳ Ghi Nợ TK 1561, Ghi Có TK 331 336 1561 Cộng Nợ Quầy 57 Lê Duẩn 4.026.001.802 15.110.663.629 26.909.090 15.137.572.719 Quầy 242H.Vương 511.383.642 95.727.273 95.727.273 Quầy bán buôn 178.736.000 2.156.552.732 2.156.552.732 Quầy phụ tùng 134.590.968 44.959.258 44.959.258 Tổng cộng 4.850.712.412 15.155.622.887 2.279.189.095 17.434.811.982 Giám đốc trung tâm Kế toán Công ty Công Nghệ Phẩm BẢNG KÊ SỐ 4 TTKD ĐM- XM Tháng 12 năm 2004 Diễn giải Ghi Có TK 1561, Ghi Nợ TK Số dư c.kỳ 632 336 1561 Cộng Có Quầy 57 Lê Duẩn 1.834.231.796 12.511.969.055 2.83.552.731 16.529.753.582 2.633.820.939 Quầy 242H.Vương 170.090.909 95.636.364 265.727.273 341.383.642 Quầy bán buôn 2.156.552.732 2.156.552.732 178.736.000 Quầy phụ tùng 56.286.299 56.286.299 123.263.927 Tổng cộng 4.217.161.736 12.511.969.055 2.279.189.095 19.008.319.886 3.277.204.508 Giám đốc trung tâm Kế toán Từ các bảng kê trên, hàng tháng các tổ trưởng kế toán trung tâm, chi nhánh gửi báo cáo kế toán đơn vị mình về phòng kế toán Công ty. Tại đây các bộ phận của phòng kế toán Công ty làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu từ các đơn vị trực thuộc lên báo cáo chung cho toàn Công ty. Căn cứ Bảng kê chi tiết TK 511 của các trung tâm, chi nhánh gửi về phòng kế toán Công ty,kế toán phụ trách tiêu thụ của phòng kế toán lên tờ kê tổng hợp TK 511 của toàn Công ty Công ty Công Nghệ Phẩm BẢNG KÊ TỔNG HỢP TK 511 Địa chỉ: 57 Lê Duẩn Tháng 12 năm 2004 Đơn vị 632 Chênh lệch giá Cộng Ghi Có TK 511, Ghi Nợ TK Cộng Có 11111 131 413 TTKDĐMXM 4.217.161.736 63.314.848 4.280.476.584 1.957.234.762 2.323.241.822 4.280.476.584 CN HÀ NỘI 34.930.729.953 254.468.431 35.185.198.384 35.185.198.384 35.185.198.384 TTKDTPCN 916.412.607 69.779.193 986.191.800 986.191.800 986.191.800 TTKDTHỢP 1.464.942.620 31.153.243 1.496.095.863 359.146.960 1.136.948.903 1.496.095.863 .................. ...... ....... .......... ............ ............ ......... ............. Cộng 66.537.713.574 1.309.872.090 67.847.585.665 5.756.366.116 62.090.388.114 831.435 67.847.585.665 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 2.2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Khi phát sinh chiết khấu bán hàng, kế toán ghi trên hoá đơn theo mỗi lần xuất hoặc ghi vào hoá đơn mỗi đợt xuất hàng( ghi chiết khấu của số hoá đơn..., ngày tháng của hoá đơn đã phát hành) Khi phát sinh giảm giá hàng bán: Kế toán phát hành hoá đơn và ghi giảm giá của hoá đơn số,ngày,tháng năm được giảm giá. HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 3: (Dùng thanh toán) 02 – N Ngày 02 tháng 12 năm 2004 No: 5495 Đơn vị bán hàng: Trung tâm KD VLXD-CTY CNP ĐN Địa chỉ: 57 Lê Duẩn Số tài khoản: 710.A00139 Điện thoại: 821148 Mã số thuế: 0400100390 Họ tên người mua: Nguyễn Văn Dũng Đơn vị: Công ty Công trình 525 Địa chỉ. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Mã số thuế: STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Xi măng Nghi Sơn tấn 100 -36.364 - 3.636.400 Cộng tiền hàng: -3.636.400 Thuế suất GTGT 10% -363.600 Tổng cộng tiền thanh toán - 4.000.000 Số tiền viết bằng chữ: (Âm b ốn triệu đồng chẵn. ) Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, họ tên) Kế toán hạch toán: Nợ TK 532 3.636.400 đ Nợ TK 3331 36.600 đ Có TK 131 4.000.000 đ Công ty Công Nghệ Phẩm TTKD VL-XD TỜ KÊ CHI TIẾT TK 532 Tháng 12 năm 2004 STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN GHI NỢ TK 532, GHI CÓ TK 131 111 CỘNG NỢ 01 CTY CT 525 4.000.000 4.000.000 4.000.000 TỔNG CỘNG 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Trường hợp hàng bán bị trả lại: Trung tâm yêu cầu đại lý xuất hoá hơn GTGT trả lại số hàng bị hỏng theo tiền hàng và thuế. Kế toán căn cứ hoá đơn ghi: Nợ TK 532 370.000 đ Nợ TK 3331 37.000 đ Có TK 131 407.000 đ Phản ánh trị giá vốn hàng bán bị trả lại nhập kho Nợ TK 156 331.818 đ Có TK 632 331.818 đ Sau khi kiểm tra từng bộ phận, kế toán Công ty có trách nhiệm tổng hợp các số liệu của từng trung tâm, chi nhánh để lên Nhật ký chứng từ có liên quan. Công ty Công Nghệ Phẩm NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Địa chỉ:57 Lê Duẩn-ĐN TK 911 “XĐKQKD” Tháng 12/2002 TK CÓ TK 4212 TK 632 TK 6411 TK 6413 TK 6414 TK 6417 TK 6418 TK 6421 TK 6423 TK 6423 Cộng P/ S Nợ TK 911 TK.... 55.212.140 57.788.027.667 312.437.758 30.015.460 32.787.550 887.189.241 227.582.157 85.769.758 2.683.692 25.942.883 61.907.253.849 Cộng 55.212.140 57.788.027.667 312.437.758 30.015.460 32.787.550 887.189.241 227.582.157 85.769.758 2.683.692 25.942.883 61.907.253.849 TK CÓ TK 6425 TK 6427 TK 6428 TK 711 TK 811 TK 532 TK 531 TK 511 TK 515 TK 635 Cộng P/ S Nợ TK 911 TK.... 44.736.258 461.023.573 1.428.508.453 61.262.762 38.101.605 39.091.825 790.568.628 30.601.172.195 421.572.104 1.193.509.550 61.607.253.849 Cộng 44.736.258 461.023.573 1.428.508.453 61.262.762 38.101.605 39.091.825 790.568.628 30.601.172.195 421.572.104 1.193.509.550 61.607.253.849 SỔ CÁI TK 511( QUÝ IV/2004) Số dư năm 2001 Nợ: Có: Số hiệu NKCT Diễn giải chi tiết Ghi Nợ TK này, Ghi Có các TK Tháng.... Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 911 141.131.890.615 a.Cộng số phát sinh Nợ : 141.131.890.615 Có : 67.847.585.665 b.Số dư cuối tháng Nợ : Có : c. Số phát sinh luỹ kế theo quý: Nợ .......................Có.................... Số dư cuối năm Nợ:................ Có: .............. SỔ CÁI TK 632( QUÝ IV/2004) Số dư năm 2001 Nợ: Có: Số hiệu NKCT Diễn giải chi tiết Ghi Nợ TK này, Ghi Có các TK Tháng.... Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 1561,1562,157 37.645.327.906 34.307.979.801 66.686.328.080 a.Cộng số phát sinh Nợ : 37.645.327.906 34.307.979.801 66.686.328.080 Có : 58.272.727 22.112.000 138.559.251.060 b.Số dư cuối tháng Nợ : Có : c. Số phát sinh luỹ kế theo quý: Nợ .......................Có.................... Số dư cuối năm Nợ:................ Có: .............. SỔ CÁI TK 911( QUÝ IV/2004) Số dư năm 2001 Nợ: Có: Số hiệu NKCT Diễn giải chi tiết Ghi Nợ TK này, Ghi Có các TK Tháng.... Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 NKCT 8 143.346.988.142 NKCT 10 38.450.694 a.Cộng số phát sinh Nợ : 143.385.438.836 Có : 143.385.438.836 b.Số dư cuối tháng Nợ : Có : c. Số phát sinh luỹ kế theo quý: Nợ .......................Có.................... Số dư cuối năm Nợ:.............. Có: ............. SỔ CÁI TK 911( QUÝ IV/2004) Số dư năm 2001 Nợ: Có: Số hiệu NKCT Diễn giải chi tiết Ghi Nợ TK này, Ghi Có các TK Tháng.... Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 NKCT 8 143.346.988.142 NKCT 10 38.450.694 a.Cộng số phát sinh Nợ : 143.385.438.836 Có : 143.385.438.836 b.Số dư cuối tháng Nợ : Có : c. Số phát sinh luỹ kế theo quý: Nợ .......................Có.................... Số dư cuối năm Nợ:.............. Có: ............. PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG @&? I. Nháûn xeït vãö cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû taûi Cäng ty: Laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi, haìng hoaï âæåüc mua vaìo baïn ra phaíi âaím baío thu âæåüc låüi nhuáûn vaì baío toaìn âæåüc nguäön väún laì muûc tiãu quan troüng haìng âáöu trong mäùi doanh nghiãûp. Vç váûy cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû taûi Cäng ty coï mäüt vai troì quyãút âënh, noï coï nhæîng æu âiãøm näøi báût sau: Våïi âäüi nguî nhán viãn kãú toaïn coï trçnh âäü chuyãn män vaì tinh tháön traïch nhiãûm cao, phoìng kãú toaïn Cäng ty âaî hoaìn thaình nhiãûm vuû cuía mçnh, täø chæïc täút quaï trçnh haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû haìng hoaï. Cäng ty täø chæïc hãû thäúng säø saïch tæång âäúi phuì håüp våïi tçnh hçnh haûch toaïn cuía âån vë. Haìng hoaï baïn ra âæåüc cáûp nháût këp thåìi, chênh xaïc, vaì âuïng chãú âäü kãú toaïn hiãûn haình, âäöng thåìi säø theí haìng hoaï âæåüc theo doîi cuû thãø tæìng màût haìng, tênh âuïng, âuí trë giaï väún cuía haìng âæåüc baïn ra trong kyì do váûy xaïc âënh âuïng âæåüc låüi nhuáûn cuía haìng âaî tiãu thuû. Aïp duûng phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn trong cäng taïc kãú toaïn âaím baío cung cáúp âáöy âuí, thæåìng xuyãn, chênh xaïc, thäng tin nháûp - xuáút - täön haìng hoaï cho laînh âaûo Cäng ty, tæì âoï giuïp laînh âaûo Cäng ty âãö ra nhæîng quy âënh phuì håüp våïi hoaût âäüng kinh doanh trong tæìng thåìi kyì,âaím baío cäng taïc dæû træî haìng hoaï cho hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty nhàòm phuûc vuû täút cho cäng taïc baïn haìng. Täø chæïc kiãøm kã haìng hoaï âæåüc tiãún haình theo âuïng tiãún âäü thåìi gian, âaím baío quaín lyï täút vaì an toaìn âäúi våïi haìng hoaï taûi kho. Nhæîng træåìng håüp phaït hiãûn thæìa, thiãúu sau khi kiãøm kã âæåüc xæí lyï theo âuïng nguyãn nhán xaíy ra. Bãn caûnh nhæîng æu âiãøm näøi báût cáön âæåüc phaït huy trãn, cäng taïc tiãu thuû haìng hoaï taûi cäng ty coìn biãøu hiãûn mäüt säú nhæåüc âiãøm sau: - mäüt säú nghiãûp vuû baïn haìng âæåüc haûch toaïn chæa phuì håüp nhæ haûch toaïn haìng baïn thàóng, haûch toaïn haìng giæîa caïc âån vë näüi bäü coï xuáút hoaï âån GTGT. Vê duû: Viãûc xuáút haìng giæîa caïc âån vë näüi bäü våïi nhau cäng ty haûch toaïn : Nåü TK 336 Coï TK 156 - Hiãûn nay trong kinh doanh âãø giæî âæåüc mäúi liãn hãû giæîa khaïch haìng våïi nhaì cung cáúp thç khäng thãø traïnh khoíi træåìng håüp baïn chëu, baïn chëu laìm tàng doanh säú baïn cho Cäng ty nhæng laûi laìm cho viãûc quaín lyï vaì sæí duûng väún keïm hiãûu quaí, dãù bë khaïch haìng chiãúm duûng väún keïo theo hiãûu quaí kinh doanh khäng cao. Do âoï Cäng ty nãn coï caïc biãûn phaïp âãø quaín lyï vaì thu häöi cäng nåü cho täút nhàòm giuïp cho tçnh hçnh taìi chênh cuía Cäng ty âæåüc caíi thiãûn hån. II. Mäüt säú biãûn phaïp goïp pháön hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû: Xuáút phaït tæì tçnh hçnh thæûc tãú cuía Cäng ty Cäng nghãû pháøm vaì phuì håüp våïi nhæîng váún âãö chung nháút cuía caïc doanh nghiãûp thæång maûi,phuì håüp våïi nhæîng kiãún thæïc cå baín trong hoüc táûp, theo em cáön hoaìn thiãûn mäüt säú váún âãö vãö haûch toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû nhæ sau: 1. Tàng cæåìng cäng taïc haûch toaïn taûi caïc âån vë cå såí : Taûi caïc cæía haìng cuía cäng ty , viãûc quaín lyï tiãön haìng chæa âæåüc chàût cheî vaì viãûc luán chuyãøn chæïng tæì tæì cæía haìng vãö phoìng kãú toaïn cäng ty chæa âæåüc nhanh choïng vaì këp thåìi. Do viãûc baïn haìng vaì thu tiãön do mäüt ngæåìi laìm. Vç váûy taûi caïc cæía haìng cäng ty phèa thæåìng xuyãn giaïm saït, âän âäúc caïc nhán viãn baïn haìng vaì cuäúi ngaìy nhán viãn baïn haìng láûp baïo caïo baïn haìng hàòng ngaìy vaì phaíi näüp säú tiãön cho thhuí quyî.âäöng thåìi âãø thuáûn iãûn cho viãûc theo doîi sæû biãún âäüng cuía haìng hoaï taûi caïc cæía haìng vaìo cuäúi thaïng, nhán viãn baïn haìng càn cæï vaìo säú læåüng haìng hoaï coìn täön cuäúi thaïng træåïc, säú læåüng haìng hoaï nháûp trong thaïng vaì baïo caïo baïn haìng hàòng ngaìy, láûp baïo caïo nháûp - xuáút - täön haìng hoaï gåíi vãö phoìng kãú toaïn cäng ty âãø kãú toaïn theo doi tçnh hçnh biãún âäüng haìng hoaï, læåüng haìng hoaï täön kho taûi mäùi cæía haìng chàût cheî hån. BAÏO CAÏO NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN HAÌNG HOAÏ Thaïng / 200 Trung tám kinh doanh váût liãûu xáy dæûng TT Danh muûc haìng hoaï ÂVT Täön âáöu kyì Nháûp trong kyì Xuáút trong kyì Täön cuäúi kyì I Váût liãûu xáy dæûng 1 Xi màng Chinfon táún 1,45 16,5 14,7 3,25 2 Ximàng Nghi sån táún 2,8 15,8 13 5,6 ..... ............... ......... .............. ................... .............. ............. II Theïp caïcloaûi ..... ........ ......... ............ ............. .............. ......... Täøng cäüng Âäúi våïi mäüt qui chãú âæåüc âæa ra chè phaït huy taïc duûng khi noï thæûc hiãûn mäüt caïch nghiãm tuïc. Do âoï maì viãûc kiãøm tra, giaïm saït theo doîi quaï trçnh ghi cheïp haûch toaïn, phaín aính tçnh hçnh læu chuyãøn haìng hoaï noïi riãng vaì tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh noïi chung åí caïc âån vë træûc thuäüc ráút quan troüng. Vç váûy cäng ty cáön phaíi âän âäúc cäng taïc haûch toaïn tiãu thuû åí caïc âån vë træûc thuäüc âãø baïo caïo tçnh hçnh tiãu thuû haìng hoaï cuîng nhæ tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh âæåüc nhanh choïng, këp thåìi vaìo cuäúi kyì. Âäöng thåìi caïc âån vë træûc thuäüc vaìo cuäúi quê coï thãø gåíi baïo caïo phaín aính hoaût âäüng kinh doanh cuía âån vë nhæng trong baïo caïo âoï phaíi trçnh baìy nhæîng khoï khàn, væåïng màõc maì âån vë âang gàûp phaíi âãø cuìng våïi laînh âaûo cäng ty thaío luáûn tçm ra phæång hæåïng giaíi quyãút täút nháút nhàòm giuïp cho caïc âån vë træûc thuäüc hoaût âäüng kinh doanh täút hån Âãø quaín lyï chàût cheî hån tçnh hçnh hoaût âäüng cuía caïc âån vë cå såí, phoìng kãú toaïn cäng ty thæåìng xuyãn theo doîi chàût cheî tçnh hçnh täön kho vaì cäng nåü cuía caïc âån vë cå såí khäng nhæîng trãn säø saïch maì caí trãn thæûc tãú, tçnh hçnh sæí duûng väún, tçnh hçnh sæí duûng caïc phæång aïn kinh doanh, âäöng thåìi cuîng linh hoaût, mãöm deîo khi giaíi quyãút caïc tçnh huäúng. 2. Hoaìn thiãûn vãö haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng: Trong træåìng håüp haûch toaïn nghiãûp vuû baïn haìng váûn chuyãøn thàóng cäng ty váùn láûp phiãúu nháûp kho ( màûc duì haìng khäng vãö kho ) räöi láûp phiãúu xuáút kho. Kãú toaïn váùn haûch toaïn nghiãûp vuû nháûp kho räöi haûch toaïn nghiãûp vuû xuáút kho, nhæ váûy seî khoï phán biãût âæåüc baïn haìng qua kho vaì baïn haìng váûn chuyãøn thàóng, våïi caïch theo doîi nhæ váûy seî laìm sai lãûch chè tiãu haìng nháûp baïn thàóng trong kyì, màût khaïc seî laìm tàng khäúi læåüng cäng viãûc kãú toaïn. Do váûy, våïi caïch haûch toaïn nhæ trãn laì khäng âuïng baín cháút, khäng chênh xaïc.Trong træåìng håüp naìy cáön haûch toaïn nhæ sau: Càn cæï vaìo hoaï âån giaï trë gia tàng ( hoàûc hoaï âån baïn haìng ) do bãn baïn chuyãøn giao, kãú toaïn ghi nháûn täøng giaï thanh toaïn cuía haìng mua chuyãøn thàóng bàòng buït toaïn sau: Nåü TK 632: Trë giaï thæûc tãú cuía haìng mua chuyãøn thàóng. Nåü TK 133: Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì. Coï TK 111, TK 112, TK 331 : Täøng giaï thanh toaïn. Âäöng thåìi doanh nghiãûp phaíi láûp hoaï âån GTGT ( hoàûc HÂBH ) vãö læåüng haìng chuyãøn thàóng. Càn cæï vaìo hoaï âån kãú toaïn ghi nháûn giaï baïn cuía haìng chuyãøn thàóng. Nåü TK 111, TK 112, TK 331 : Theo giaï baïn haìng hoaï. Coï TK 511 (5111): Doanh thu baïn haìng. Coï TK 333 (3331): Thuãú GTGT phaíi näüp Vê duû: Ngaìy 14/9 Cäng ty CNP mua xi màng Chifon cuía Cäng ty xi màng Chçfon Haíi phoìng vaì giao ngay cho khaïch taûi kho nhaì cung cáúp våïi säú læåüng 80 táún , âån giaï mua 668.181 âäöng / táún. Âån giaï baïn 675.000 âäöng /táún, thuãú GTGT 10%. BAÍNG KÃ HAÌNG XUÁÚT CHUYÃØN THÀÓNG Thaïng........./ Tãn haìng hoaï................................... Hoaï âån Ghi nåüTK Ghi coï TK sau säú ngaìy 632 133 111 112 131 125 14/9 53.454.480 5.345.448 58.799.928 T.cäüng BAÍNG KÃ THEO DOÎI DOANH THU BAÏN HAÌNG CHUYÃØN THÀÓNG Thaïng..........nàm Tãn haìng hoaï....... Hoaï âån Ghi nåü TK Ghi coï TK sau säú ngaìy 632 133 111 112 131 124 14/9 54.000.000 5.4.000.000 59.400.000 T.cäüng 3. Haûch toaïn âiãöu chuyãøn haìng hoaï näüi bäü giæîa caïc âån vë træûc thuäüc cuía cäng ty: Trung tám VLXD âiãöu chuyãøn haìng hoaï cho Trung tám thæång maûi dëch vuû maì phaït haình hoaï âån GTGT thç kãú toaïn taûi Trung tám VLXD haûch toaïn: Nåü TK 336 : “ TTTMDV” Coï TK 156 (1561 ) Coï TK 333 (3331) Trung tám VLXD khäng haûch toaïn doanh thu baïn haìng näüi bäü. Âäúi våïi âån vë træûc thuäüc xuáút haìng giao cho caïc âån vë træûc thuäüc khaïc thç coi âáy laì khoaín baïn haìng näüi bäü. Khi xuáút haìng cho nhau maì phaït haình hoaï âån GTGT thç kãú toaïn âån vë giao haûch toaïn nhæ sau: Nåü TK 336 Coï TK 512 Coï TK 3331 Âäöng thåìi phaín aính giaï väún: Nåü TK 632 Coï TK 156 4. Cäng ty nãn xáy dæûng hãû thäúng kiãøm toaïn näüi bäü: Säú liãûu, taìi liãûu kãú toaïn, baïo caïo taìi chênh cuía doanh nghiãûp laì càn cæï phaïp lyï âãø âaïnh giaï tçnh hçnh vaì kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, tçnh hçnh thæûc hiãûn caïc nghéa vuû våïi nhaì næåïc, våïi caïc bãn liãn quan cuía doanh nghiãûp. Doanh nghiãûp phaíi chëu traïch nhiãûm træåïc phaïp luáût vãö tênh âáöy âuí, trung thæûc, håüp lyï cuía caïc säú liãûu kãú toaïn vaì caïc thäng tin trong baïo caïo taìi chênh âaî âæåüc cäng bäú. Do âoï doanh nghiãûp phaíi xáy dæûng hãû thäúng kiãøm toaïn näüi bäü. Kiãøm toaïn näüi bäü laì mäüt bäü maïy thæûc hiãûn chæïc nàng kiãøm toaïn trong phaûm vi cäng ty phuûc vuû yãu cáöu quaín lyï näüi bäü cäng ty, giuïp cäng ty phaït hiãûn këp thåìi nhæîng sai soït, så håí, nhæîng âiãøm yãúu âãø baïo caïo këp thåìi cho laînh âaûo cäng ty.Bäü pháûn kãú toaïn näüi bäü hoaût âäüng theo chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía mçnh trong phaûm vi cäng ty, âaím baío tênh âäüc láûp trong quaï trçnh kiãøm toaïn. * Täø chæïc bäü maïy kiãøm toaïn näüi bäü: Xuáút phaït tæì thæûc traûng bäü maïy quaín lyï hiãûn nay cuîng nhæ yãu cáöu täø chæïc bäü maïy quaín lyï tinh giaím, goün nheû âäöng thåìi phaíi phuì håüp våïi qui chãú cuía Bäü træåíng Bäü Taìi chênh vãö viãûc ban haình qui chãú kiãøm toaïn näüi bäü, taûi cäng ty xáy dæûng bäü maïy kiãøm toaïn näüi bäü bao gäöm 3 nhán viãn. SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY KIÃØM TOAÏN NÄÜI BÄÜ TÄØ TRÆÅÍNG KIÃØM TOAÏN KIÃØM TOAÏN VIÃN KIÃØM TOAÏN VIÃN Täø kiãøm toaïn näüi bäü taûi cäng ty coï nhiãûm vuû sau : Âãø laìm âuïng vaì troün veûn chæïc nàng cuía mçnh, kiãøm toaïn näüi bäü coï nhiãûm vuû: - Kiãøm tra vaì âaïnh giaï tênh phuì håüp, tênh hiãûu læûc vaì hiãûu quaí cuía hãû thäúng kiãøm soaït näüi bäü trong doanh nghiãûp. Âäöng thåìi xaïc nháûn cháút læåüng âäü tin cáûy cuía thäng tin kinh tãú baïo caïo taìi chênh træåïc khi kyï duyãût. - Phaït hiãûn nhæîng så håí , yãúu keïm, gian láûn trong quaín lyï baío vãû taìi saín. - Kiãøm tra sæû cháúp haình caïc nguyãn tàõc, caïc chênh saïch ,caïc chuáøn mæûc kãú toaïn tæì kháu láûp chæïng tæì, váûn duûng hãû thäúng taìi khoaín, ghi säø kãú toaïn, täøng håüp thäng tin vaì trçnh baìy baïo caïo kãú toaïn. Nhiãûm vuû cuía tæìng nhán viãn: Træåíng phoìng kiãøm toaïn: coï nhiãûm vuû xáy dæûng kãú hoaûch vaì láûp chæång trçnh kiãøm toaïn haìng nàm, täø chæïc caïc cuäüc kiãøm toaïn trong näüi bäü cäng ty theo kãú hoaûch âaî vaûch ra. Âäöng thåìi coï traïch nhiãûm hæåïng dáùn, giaïm saït caïc nhán viãn tiãún haình caïc thuí tuûc kiãøm toaïn cáön thiãút. Kiãøm toaïn viãn: coï traïch nhiãûm thæûc hiãûn nhiãûm vuû theo kãú hoaûch âaî vaûch ra vaì chëu moüi traïch nhiãûm vãö tênh trung thæûc håüp lyï cuía baïo caïo kiãøm toaïn vaì nhæîng thäng tin taìi chênh , khäng ngæìng náng cao trçnh âäü chuyãn män,cáûp nháût kiãún thæïc,giæî gçn âaûo âæïc nghãö nghiãûp. 5. Täø chæïc læu træî, luán chuyãøn chæïng tæì : Chæïng tæì cuía Cäng ty bao gäöm nhiãöu loaûi khaïc nhau, mäùi loaûi cung cáúp thäng tin vãö mäüt loaûi nghiãûp vuû kinh tãú riãng, chæïng tæì kãú toaïn laì gäúc âãø ghi säø kãú toaïn, coï aính hæåíng quyãút âënh âãún tênh trung thæûc, chênh xaïc vaì phuì håüp cuía thäng tin nháút laì thäng tin kãú toaïn. sæû trung thæûc vaì chênh xaïc cuía thäng tin âæåüc tàng lãn nhåì viãûc ghi cheïp ngay tæì khi phaït sinh nghiãûp vuû vaì keìm theo chæî kyï cuía nhæîng ngæåìi coï traïch nhiãûm, viãûc haûch toaïn kãú toaïn laì cäng cuû âàõc læûc cho quaín lyï, caïc säú liãûu laì cå såí âãø ra caïc quyãút âënh kinh doanh. Do âoï, yãu cáöu cuía kãú toaïn laì chênh xaïc, këp thåìi âáöy âuí. Âiãöu naìy âoìi hoíi viãûc täø chæïc luán chuyãøn chæïng tæì phaíi nhanh choïng, këp thåìi, chênh xaïc. Täø chæïc täút cäng taïc luán chuyãøn chæïng tæì seî goïp pháön traïnh caïc træåìng håüp ghi cheïp truìng làõp, thiãúu soït, gian láûn chæïng tæì. Màût khaïc, noï âoïng vai troì quan troüng trong kiãøm soaït näüi bäü taûi Cäng ty. Âãø quaï trçnh luán chuyãøn chæïng tæì âæåüc khoa hoüc, Cäng ty nãn coï quy âënh vãö trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì vaì láûp kãú hoaûch luán chuyãøn chæïng tæì. Chæïng tæì cáön âæåüc âaïnh säú liãn tuûc âãø coï thãø kiãøm soaït, traïnh tháút laûc vaì dãù daìng truy cáûp khi cáön thiãút, chæïng tæì vaì säø saïch cáön âæåüc ghi cheïp ngay taûi thåìi âiãøm phaït sinh nghiãûp vuû hoàûc caìng såïm caìng täút, nãúu viãûc ghi cheïp cháûm trãù laìm cho säø saïch thiãúu tin cáûy vaì tàng khaí nàng sai soït hoàûc gian láûn. Täø chæïc læu træî, baío quaín chæïng tæì, säø saïch vaì baïo caïo theo nguyãn tàõc an toaìn, baío máût vaì thuáûn tiãûn truy cáûp. Kãú hoaûch luán chuyãøn chæïng tæì chênh xaïc laì nãu roî tæìng loaûi chæïng tæì, ngæåìi láûp, ngæåìi kiãøm tra chæïng tæì, thåìi haûn chuyãøn chæïng tæì, ngæåìi nháûn vaì sæí duûng chæïng tæì, thåìi haûn ghi säø kãú toaïn vaì sau cuìng laì bäü pháûn læu giæî chæïng tæì. Nãúu kãú toaïn taûi Cäng ty vaì caïc âån vë cå såí tuán thuí âuïng näüi dung vãö kãú hoaûch luán chuyãøn chæïng tæì vaì trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì thç viãûc luán chuyãøn chæïng tæì seî nhanh choïng vaì khi coï gian láûn hay máút maït chæïng tæì seî xaïc âënh traïch nhiãûm thuäüc bäü phán, caï nhán naìo vaì seî giuïp traïnh chäöng cheïo trong nhiãûm vuû âæåüc giao. Âaím baío cuäúi quyï, nàm láûp baïo caïo kãú toaïn cung cáúp thäng tin këp thåìi cho ban laînh âaûo Cäng ty. III. Kiãún nghë : Thäng qua 1 säú kãút quaí âaî phán têch åí trãn , baín thán täi nãu lãn 1 säú biãûn phaïp nhàòm khàõc phuûc nhæîng khoï khàn vaì nàng cao hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty trong thåìi gian tåïi. Træåïc hãút , cäng ty cáön khai thaïc vãö khaí nàng taìi chênh cuía mçnh bàòng caïch måí räüng qui mä kinh doanh , âa daûng hoïa saín pháøm , têch cæûc trong viãûc âæa saín pháøm måïi vaìo thë træåìng trong næåïc dæåïi nhiãöu hçnh thæïc nhæ : quaíng caïo , khuyãún maîi , phán têch thë træåìng 1 caïch håüp lyï, nàõm væîng caïc thäng tin vãö thë træåìng, måí räüng thë træåìng trong vaì ngoaìi næåïc, âàûc biãût chuï troüng thë træåìng trong næåïc, phaït huy näüi læûc, chuï troüng thæûc hiãûn täút caïc cäng taïc kinh doanh XNK, cuíng cäú kháu dëch vuû khaïch saûn, tàng cæåìng håüp taïc âáöu tæ trong vaì ngoaìi næåïc nhàòm khai thaïc coï hiãûu quaí nguäön väún, kyî thuáût, trang thiãút bë, âäöng thåìi táûn duûng håüp lyï tiãöm nàng lao âäüng , cå såí váût cháút kyî thuáût sàôn coï cuía cäng ty âãø tiãún haình kinh doanh âaût hiãûu quaí kinh tãú cao . Tàng cæåìng thu häöi cäng nåü , quay nhanh voìng väún . Âáøy maûnh hoaût âäüng xuáút kháøu haìng hoïa , hoaût âäüng kinh doanh vaì mua baïn haìng hoïa dëch vuû, laìm tàng giaï trë saín xuáút caìng nhiãöu caìng täút. Âäøi måïi cäng nghãû , thu huït nhæîng lao âäüng coï trçnh âäü vaì chuyãn män gioíi caí vãö kyî thuáût vaì quaín lyï nhàòm náng cao cháút læåüng saín pháøm âãø saín pháøm coï khaí nàng caûnh tranh maûnh meî trãn thë træåìng.Täø chæïc baïn haìng bàòng nhiãöu phæång phaïp nhæ :traí goïp , baïn coï khuyãún maîi , coï baío haình. Taûo nhiãöu âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho ngæåìi lao âäüng, caíi thiãûn cå såí váût cháút laìm viãûc, coï chênh saïch khen thæåíng thêch âaïng âäúi våïi nhæîng caï nhán coï nhiãöu âoïng goïp cho quaï trçnh kinh doanh ,khäng ngæìng náng cao mæïc læång cho ngæåìi lao âäüng âãø khuyãún khêch hoü âem hãút khaí nàng cuía mçnh phuûc vuû cho cäng ty, tæìng bæåïc caíi thiãûn âåìi säúng cho ngæåìi lao âäüng. Âàûc biãût trong cäng taïc tuyãøn duûng lao âäüng phaíi haûn chãú säú læåüng , khäng gia tàng 1 caïch äö aût hay noïi caïch khaïc säú lao âäüng tàng nhæng khäng âæåüc væåüt quaï sæû gia tàng cuía giaï trë saín xuáút nhàòm âem laûi nàng suáút lao âäüng cao hån vaì khäng ngæìng tàng lãn, taûo thuáûn låüi cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty Cäng Nghãû Pháøm trong nhæîng nàm tiãúp theo. Kãút Luáûn Hiãûn nay hãû thäúng kãú toaïn váùn âang åí thåìi kyì caíi caïch âãø sao cho phuì håüp våïi nãön kinh tãú thë træåìng âang phaït triãøn maûnh meî . Täø chæïc kãú toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû haìng hoïa laì mäüt pháön ráút quan troüng trong caíi caïch hãû thäúng kãú toaïn nhàòm âaïp æïng caïc yãu cáöu âoìi hoíi cuía nãön kinh tãú thë træåìng ráút âa daûng vãö caïc phæång thæïc mua baïn haìng hoïa. Âàûc biãût âäúi våïi Doanh Nghiãûp Thæång Maûi thç täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn tiãu thuû vaì kãút quaí tiãu thuû cáön âæåüc theo doîi âáöy âuí vaì këp thåìi qua caïc læûa choün phæång phaïp täúi æu nháút . Våïi thåìi gian thæûc táûp khäng láu, hån næîa laûi laì láön âáöu tiãn tiãúp xuïc våïi thæûc tãú em hoüc âæåüc nhiãöu âiãöu bäø êch . Tæì lyï thuyãút âãún thæûc tãú khäng phaíi laì mäüt quaï trçnh âån giaín , lyï thuyãút theo khuän máùu coï sàôn thç thæûc tãú daûy cho em tênh nàng âäüng, xuáút phaït tæì nhiãöu nghiãûp vuû nhæng haûch toaïn vaìo âáu âuïng. Hån næîa, trong thæûc tãú laûi naíy sinh nhiãöu nghiãûp vuû måïi laû , ,caïc nghiãûp vuû âoï âaî âæåüc haûch toaïn vaìo caïc TK mäüt caïch håüp lyï våïi sæû chëu traïch nhiãûm cuía tæìng ngæåìi âaím nháûn cäng viãûc âoï, vaì mäüt nghiãûp vuû kãú toaïn phaíi âaím baío tênh chênh xaïc cuía caïc con säú , duì âoï chè laì mäüt âäöng hay nhiãöu tyí âäöng vaì coìn nhiãöu baìi hoüc bäø êch khaïc næîa khäng chè trong chuyãn män nghiãûp vuû maì coìn trong quan hãû giao tiãúp . Tuy nhiãn do thåìi gian tiãúp cáûn nghiãn cæïu vaì nàõm bàõt thæûc tãú quaï haûn heûp , bãn caûnh âoï kiãún thæïc tiãúp cáûn åí træåìng coìn mäüt chuáøn mæûc nháút âënh. Do âoï âãö taìi khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, em ráút mong nháûn âæåüc sæû chè baío cuía tháöy cä giaïo bäü män vaì caïc cä chuï, anh chë åí phoìng kãú toaïn vaì kãú toaïn taûi caïc Trung tám . Em chán thaình caím ån sæû táûn tçnh giuïp âåî cuía caïc cä chuï, anh chë åí phoìng kãú toaïn âaî táûn tçnh chè baío em nàõm bàõt âæåüc mäüt säú váún âãö cå baín cuía cäng taïc kãú toaïn trong thæûc tãú. Âaì Nàông, thaïng 5 nàm 2005 Sinh viãn thæûc hiãûn Nguyãùn Thë Häöng Căn cứ vào hoá đơn GTGT,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan